Процедура : 2017/2109(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0281/2017

Внесени текстове :

A8-0281/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2017 - 9.5

Приети текстове :

P8_TA(2017)0336

ДОКЛАД     
PDF 707kWORD 60k
5.9.2017
PE 607.951v03-00 A8-0281/2017

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия

(11813/2017 – C8‑0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик по становище: Йенс Гайер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия

(11813/2017 – C8‑0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(1) на Съвета, и по-специално член 41 от него,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет окончателно на 1 декември 2016 г.(2),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(3) (Регламент за МФР),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

–  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

–  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 4/2017, приет от Комисията на 26 юни 2017 г. (COM(2017)0541),

–  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 4/2017, приета от Съвета на 4 септември 2017 г. и предадена на Парламента на същия ден (11813/2017 — C8‑0304/2017),

–  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0281/2017),

А.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 4/2017 се отнася до мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) в размер на 1 196 797 579 EUR във връзка със земетресенията в Италия между август 2016 г. и януари 2017 г. в областите Абруцо, Лацио, Марке и Умбрия,

Б.  като има предвид, че сумата от 30 000 000 EUR вече беше платена за този случай по ФСЕС чрез авансово плащане от бюджета на Съюза за 2016 г.,

В.  като има предвид, че това представлява най-голямото досега мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз;

Г.  като има предвид, че целта на проект на коригиращ бюджет № 4/2017 е официално внасяне на съответната бюджетна корекция в бюджета на Съюза за 2017 г.,

Д.  като има предвид, че Комисията предлага следователно да се измени бюджетът на Съюза за 2017 г. и да се увеличи бюджетна статия 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с 1 166 797 579 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания,

Е.  като има предвид, че въпреки че общата сума, налична за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС на този етап от годината, е с 293 971 080 EUR по-малка от предложената сума, Комисията предлага да покрие тази разлика от годишната сума на разположение през 2018 г., в съответствие с член 10, параграф 2 от Регламента за МФР; като има предвид, че тази възможност никога не е била използвана преди,

Ж.  като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е специален инструмент съгласно определението в Регламента за МФР и че съответните бюджетни кредити за поети задължения и за плащания следва да бъдат включени в бюджета над таваните на МФР,

З.  като има предвид, че Комисията предлага напълно да се преразпределят необходимите бюджетни кредити за плащания в рамките на бюджета на Съюза за 2017 г. и да се попълни отрицателният резерв, активиран в коригиращ бюджет № 1/2017 (70 402 434 EUR) от бюджетните редове за програмите по линия на структурните фондове за периода 2007 – 2013 г.

1.  подчертава спешната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ на ЕС на регионите, засегнати от природни бедствия; отбелязва, че създаването на полезни взаимодействия между всички налични инструменти на Съюза е от първостепенно значение за гарантиране на ефективно използване на средствата за дейности по възстановяване и всякакви други необходими действия;

2.  приема за сведение проект на коригиращ бюджет № 4/2017 във вида, в който е представен от Комисията;

3.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2017;

4.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 4/2017 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1)

  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)

  OВ L 51, 28.2.2017 г.

(3)

  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)

  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(5)

  ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Европейски парламент

Относно:  Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия

Уважаеми господин Артюи,

Европейската комисия предаде на Европейския парламент своето предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (COM(2017)0540) въз основа на заявление за мобилизиране на средства от фонда, подадено от Италия във връзка с поредицата земетресения между август 2016 г. и януари 2017 г. в областите Абруцо, Лацио, Марке и Умбрия.

Комисията предлага мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, като оценява причинените от бедствията щети, както следва:

Бедствие

Общ размер на преките щети

(млн. EUR)

Праг за големи бедствия

 

(млн. EUR)

2,5% от преките щети до прага

(млн. EUR)

6% от преките щети над прага (EUR)

 

Общ размер на предложената помощ

 

(EUR)

ИТАЛИЯ

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

ОБЩО

1 196 797 579

Като се има предвид, че сумата от 30 000 000 EUR вече беше платена за това заявление по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) авансово от бюджета за 2016 г., Комисията предлага проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 4 за 2017 година (COM(2017)0541final), за да се покрие горепосоченото мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ чрез увеличаване на бюджетна статия 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с 1 166 797 579 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Координаторите на комисията обсъдиха предложенията и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу горепосоченото мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС съобразно предложението на Комисията и подкрепят съответния ПКБ № 4/2017 съобразно предложението на Комисията.

Общоприет израз на вежливост и подпис

Искра МИХАЙЛОВА


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

30.8.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Fabio Massimo Castaldo


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel,

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský,

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos,

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana,

1

-

ENF

André Elissen,

0

0

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация