Postup : 2017/2109(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0281/2017

Předložené texty :

A8-0281/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2017 - 9.5

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0336

ZPRÁVA     
PDF 615kWORD 54k
5.9.2017
PE 607.951v03-00 A8-0281/2017

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2017 Evropské unie na rozpočtový rok 2017, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Jens Geier

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2017 Evropské unie na rozpočtový rok 2017, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 přijatý s konečnou platností dne 1. prosince 2016(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3) (nařízení o VFR),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4/2017, který Komise přijala dne 26. června 2017 (COM(2017)0541),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2017, který Rada přijala dne 4. září 2017 a téhož dne postoupila Evropskému parlamentu (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0281/2017),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 4/2017 se týká uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) ve výši 1 196 797 579 EUR na pomoc Itálii po několika zemětřeseních, ke kterým došlo v období od srpna 2016 do ledna 2017 v regionech Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria;

B.  vzhledem k tomu, že v souvislosti s tímto případem financovaným z FSEU již byla vyplacena záloha ve výši 30 000 000 EUR z rozpočtu Unie na rok 2016;

C.  vzhledem k tomu, že se zatím jedná o vůbec největší objem prostředků, který byl kdy z FSEU uvolněn;

D.  vzhledem k tomu, že účelem NOR č. 4/2017 je formálně zanést odpovídající úpravy do rozpočtu Unie na rok 2017;

E.  vzhledem k tomu, že Komise proto navrhuje změnit rozpočet Unie na rok 2017 a posílit článek 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“ o částku ve výši 1 166 797 579 EUR jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby;

F.  vzhledem k tomu, že v této fázi rozpočtového roku chybí v celkových prostředcích FSEU 293 971 080 EUR z navržené částky a Komise v souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení o VFR navrhuje pokrýt tento rozdíl z roční částky dostupné v roce 2018; vzhledem k tomu, že tato možnost dosud zatím nebyla nikdy využita;

G.  vzhledem k tomu, že FSEU je podle nařízení o VFR zvláštním nástrojem, a že příslušné prostředky na závazky a na platby by tedy měly být zapsány do rozpočtu nad rámec stropů VFR;

H.  vzhledem k tomu, že Komise navrhuje plně převést potřebné prostředky na platby v rámci rozpočtu na rok 2017 a doplnit zápornou rezervu aktivovanou v opravném rozpočtu č. 1/2017 (70 402 434 EUR) z rozpočtových položek určených pro programy strukturálních fondů na období 2007–2013;

1.  zdůrazňuje, že je naléhavě nutné uvolnit z FSEU finanční pomoc pro regiony, které byly postiženy přírodními katastrofami; shledává, že prvořadým úkolem je vytvořit synergie mezi všemi dostupnými nástroji Unie, což zajistí účinné vynakládání zdrojů na rekonstrukční práce a všechna další nezbytná opatření;

2.  bere na vědomí NOR č. 4/2017, jak jej předložila Komise;

3.  schvaluje postoj Rady k NOR č. 4/2017;

4.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 4/2017 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

(1)

  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

  Úř. věst. L 51, 28.2.2017.

(3)

  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

  Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Věc:  Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Itálii

Vážený pane předsedo,

Evropská komise předala Evropskému parlamentu svůj návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (COM(2017)0540) na základě žádosti o uvolnění prostředků z tohoto fondu, kterou podala Itálie v návaznosti na sérii zemětřesení, k nimž došlo mezi srpnem 2016 a lednem 2017 v regionech Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria.

Komise navrhuje, aby byly prostředky z Fondu solidarity Evropské unie uvolněny, a škody způsobené katastrofou odhaduje takto:

Katastrofa

Celkové přímé škody

(v mil. EUR)

Strop pro závažnou katastrofu

(v mil. EUR)

2,5 % přímých škod do výše stropu

(v mil. EUR)

 

6 % přímých škod převyšujících strop

 

(v EUR)

Celková výše navrhované pomoci

(EUR)

ITÁLIE

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

CELKEM

1 196 797 579

Komise s ohledem na částku 30 000 000 EUR, která byla v souvislosti s tímto případem financovaným z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) již vyplacena jako záloha z rozpočtu na rok 2016, dále předkládá návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 4 pro rok 2017 (COM(2017)0541 final), v rámci kterého budou výše uvedené prostředky uvolněné z FSEU pokryty zvýšením prostředků v rozpočtovém článku 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“ o 1 166 797 579 EUR v prostředcích na závazky i v prostředcích na platby.

Koordinátoři výboru tyto návrhy návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá námitky proti tomu, aby byla z Fondu solidarity EU uvolněna výše uvedená částka, jak navrhuje Komise, a vyjadřuje svou podporu souvisejícímu NOR č. 4/2017, jak navrhuje Komise.

S úctou

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

30.8.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Fabio Massimo Castaldo


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

35

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel,

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský,

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos,

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana,

1

-

ENF

André Elissen,

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění