Procedure : 2017/2109(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0281/2017

Indgivne tekster :

A8-0281/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2017 - 9.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0336

BETÆNKNING     
PDF 369kWORD 54k
5.9.2017
PE 607.951v03-00 A8-0281/2017

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2017 for regnskabsåret 2017, der ledsager forslaget om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Jens Geier

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2017 for regnskabsåret 2017, der ledsager forslaget om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, endeligt vedtaget den 1. december 2016(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3) (FFR-forordningen),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(5),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 4/2017, vedtaget af Kommissionen den 26. juni 2017 (COM(2017)0541),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2017, vedtaget af Rådet den 4. september 2017 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0281/2017),

A.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 4/2017 vedrører mobiliseringen af 1 196 797 579 EUR fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) som følge af de jordskælv, som fandt sted i Italien mellem august 2016 og januar 2017 i regionerne Abruzzo, Lazio, Marche og Umbrien;

B.  der henviser til, at der allerede er udbetalt et beløb på 30 000 000 EUR i forbindelse med denne EUSF-sag i form af et forskud fra EU's budget for 2016;

C.  der henviser til, at denne mobilisering er den hidtil største mobilisering af EUSF;

D.  der henviser til, at formålet med forslag til ændringsbudget nr. 4/2017 er formelt at opføre de tilsvarende budgetmæssige tilpasninger på Unionens budget for 2017;

E.  der henviser til, at Kommissionen derfor foreslår at ændre Unionens budget for 2017 og forhøje artikel 13 06 01 "Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien" med 1 166 797 579 EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger;

F.  der henviser til, at det samlede beløb, der er til rådighed til mobiliseringen af EUSF på dette tidspunkt af året, er 293 971 080 EUR lavere end det foreslåede beløb, og at Kommissionen derfor foreslår at dække denne forskel med det årlige beløb, der er til rådighed i 2018 i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i FFR-forordningen; der henviser til, at denne mulighed aldrig tidligere er blevet anvendt;

G.  der henviser til, at EUSF som defineret i FFR-forordningen er et særligt instrument, og at de tilsvarende forpligtelses- og betalingsbevillinger skal opføres på budgettet ud over FFR-lofterne;

H.  der henviser til, at Kommissionen foreslår at omfordele alle de nødvendige betalingsbevillinger inden for rammerne af EU-budgettet for 2017 og at overføre midler til den negative reserve, som blev aktiveret ved ændringsbudget nr. 1/2017 (70 402 434 EUR), fra budgetposterne for nogle af strukturfondsprogrammerne for 2007-2013,

1.  understreger det presserende behov for at frigive finansiel bistand gennem EUSF til de regioner, der er ramt af disse naturkatastrofer; bemærker, at det er af afgørende betydning at skabe synergi mellem alle disponible EU-instrumenter for at sikre, at ressourcerne udnyttes effektivt til genopbygning og alle andre nødvendige foranstaltninger;

2.  noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 4/2017 som forelagt af Kommissionen;

3.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2017;

4.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 4/2017 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Revisionsretten samt til de nationale parlamenter.

(1)

  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)

  EUT L 51 af 28.2.2017.

(3)

  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(4)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(5)

  EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Om:  Mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien

Kære Jean Arthuis!

Kommissionen har forelagt Europa-Parlamentet sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (COM(2017)0540) på grundlag af en ansøgning om støtte fra fonden, der blev indgivet af Italien efter en række jordskælv, der fandt sted mellem august 2016 og januar 2017 i regionerne Abruzzo, Lazio, Marche og Umbrien.

Kommissionen foreslår mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, idet den vurderer de skader, der er forårsaget af katastroferne, på følgende måde:

Katastrofe

Samlede direkte skader

(mio. EUR)

Tærskelværdi for større katastrofer

 

(mio. EUR)

2,5 % af de direkte skader op til tærskelværdien

(mio. EUR)

6 % af de direkte skader over tærskelværdien (i EUR)

Foreslået støttebeløb i alt

 

(i EUR)

ITALIEN

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

TOTAL

1 196 797 579

I betragtning af det beløb på 30 000 000 EUR, der allerede er blevet betalt af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) til dette formål som forskud fra budgettet for 2016, fremsætter Kommissionen yderligere et forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 4 for 2017 (COM(2017)0541) med henblik på at dække ovennævnte foreslåede anvendelse af EU's Solidaritetsfond ved at forhøje budgetartikel 13 06 01 "Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien" med 1 166 797 579 EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Udvalgets koordinatorer har vurderet disse forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at tildele det ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen og støtter det dertil hørende FÆB nr. 4/2017, som Kommissionen har fremsat forslag om.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

30.8.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Fabio Massimo Castaldo

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB

I KORRESPONDERENDE UDVALG

35

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel,

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský,

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos,

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana,

1

-

ENF

André Elissen,

0

0

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse