Διαδικασία : 2017/2109(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0281/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0281/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2017 - 9.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0336

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 691kWORD 58k
5.9.2017
PE 607.951v03-00 A8-0281/2017

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Jens Geier

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που εκδόθηκε οριστικά την 1η Δεκεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) (κανονισμός για το ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 26 Ιουνίου 2017 (COM(2017)0541),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0281/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017 αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για ποσό ύψους 1 196 797 579 EUR σε συνάρτηση με τους σεισμούς που σημειώθηκαν στην Ιταλία μεταξύ του Αυγούστου 2016 και του Ιανουαρίου 2017 στις περιφέρειες Abruzzo, Lazio, Marche και Umbria,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ήδη καταβληθεί ποσό ύψους 30 000 000 EUR για την εν λόγω υπόθεση του ΤΑΕΕ μέσω προκαταβολής από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2016,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω κινητοποίηση αποτελεί την μεγαλύτερη κινητοποίηση που έχει σημειωθεί ποτέ στο πλαίσιο του ΤΑΕΕ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017 είναι να εγγραφεί επίσημα η αντίστοιχη δημοσιονομική προσαρμογή στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2017,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει, συνεπώς, την τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2017 και την αύξηση των πιστώσεων του άρθρου 13 06 01 του προϋπολογισμού «Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην οικονομία» κατά 1 166 797 579 EUR τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το συνολικό ποσό που είναι διαθέσιμο για κινητοποίηση του ΤΑΕΕ στο παρόν στάδιο του έτους είναι χαμηλότερο κατά 293 971 080 EUR σε σχέση με το προτεινόμενο ποσό, η Επιτροπή προτείνει να καλυφθεί η διαφορά αυτή από το διαθέσιμο ετήσιο ποσό για το 2018, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΠΔΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω δυνατότητα δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΤΑΕΕ αποτελεί ειδικό μέσο, όπως καθορίζεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ, και ότι οι αντίστοιχες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό καθ’ υπέρβαση των ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει την πλήρη ανακατανομή των αναγκαίων πιστώσεων πληρωμών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2017 και την τροφοδότηση του αρνητικού αποθεματικού που ενεργοποιείται στον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2017 (70 402 434 EUR) από τις γραμμές του προϋπολογισμού για τα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων της περιόδου 2007-2013,

1.  τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να αποδεσμευθεί η οικονομική βοήθεια μέσω του ΤΑΕΕ προς τις περιφέρειες που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές· επισημαίνει ότι η δημιουργία συνεργειών μεταξύ όλων των διαθέσιμων μέσων της Ένωσης έχει θεμελιώδη σημασία, διότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι πόροι θα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για τις δραστηριότητες ανασυγκρότησης και όλες τις άλλες αναγκαίες ενέργειες·

2.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017, όπως υπεβλήθη από την Επιτροπή·

3.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 51 της 28.2.2017.

(3)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(4)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία

Αξιότιμε κ. Arthuis,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρότασή της για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2017)0540), έπειτα από αίτηση για κινητοποίηση του Ταμείου που υπέβαλε η Ιταλία κατόπιν σειράς σεισμών που σημειώθηκαν μεταξύ Αυγούστου 2016 και Ιανουαρίου 2017 στις περιφέρειες Abruzzo, Lazio, Marche και Umbria.

Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτιμά τη ζημία που προκλήθηκε από τις καταστροφές ως εξής:

Καταστροφή

Σύνολο άμεσων ζημιών

 

(σε εκατ. EUR)

Κατώτατο όριο για μείζονες καταστροφές

 

(σε εκατ. EUR)

2,5 % των άμεσων ζημιών μέχρι το κατώτατο όριο

(σε εκατ. EUR)

 

6 % των άμεσων ζημιών πάνω από το κατώτατο όριο (σε EUR)

 

Συνολικό ποσό προτεινόμενης ενίσχυσης

 

(σε EUR)

ΙΤΑΛΙΑ

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

ΣΥΝΟΛΟ

1 196 797 579

Λαμβάνοντας υπόψη το ποσό των 30 000 000 EUR που έχει ήδη καταβληθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) ως προκαταβολή από τον προϋπολογισμό του 2016, η Επιτροπή προτείνει περαιτέρω ένα σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 4 για το έτος 2017 (COM(2017)0541 final), προκειμένου να καλυφθεί η προαναφερθείσα προτεινόμενη κινητοποίηση του ΤΑΕΕ μέσω της αύξησης των πιστώσεων του άρθρου 13 06 01 του προϋπολογισμού «Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην οικονομία» κατά 1 166 797 579 EUR τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν τις εν λόγω προτάσεις και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για την εν λόγω κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ προκειμένου να χορηγηθεί το προαναφερθέν ποσό σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, στηρίζει δε το αντίστοιχο ΣΔΠ αριθ.4/2017 όπως προτείνεται από την Επιτροπή.

Με εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.8.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fabio Massimo Castaldo


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel,

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee,

PPE

Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský,

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos,

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana,

1

-

ENF

André Elissen,

0

0

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου