Menetlus : 2017/2109(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0281/2017

Esitatud tekstid :

A8-0281/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2017 - 9.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0336

RAPORT     
PDF 525kWORD 57k
5.9.2017
PE 607.951v03-00 A8-0281/2017

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2017 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Itaaliale

(11813/2017 – C8‑0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Jens Geier

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2017 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Itaaliale

(11813/2017 – C8‑0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 1. detsembril 2016(2),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3) (edaspidi „mitmeaastase finantsraamistiku määrus“),

–  võttes arvesse 2 detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4),

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta(5),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 4/2017, mille komisjon võttis vastu 26. juunil 2017 (COM(2017)0541),

–  võttes arvesse 4. septembril 2017 vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 4/2017 kohta (11813/2017 – C8‑0304/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0281/2017),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekt nr 4/2017 on seotud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (edaspidi „ELSF“) kasutuselevõtmisega summas 1 196 797 579 eurot seoses maavärinatega, mis toimusid 2016. aasta augusti ja 2017. aasta jaanuari vahel Itaalias Abruzzo, Lazio, Marche ja Umbria maakonnas;

B.  arvestades, et kõnealuse ELSFi kasutuselevõtmise juhtumi raames oli liidu 2016. aasta eelarvest ettemaksena juba välja makstud 30 miljoni euro suurune summa;

C.  arvestades, et kõnealune kasutuselevõtmine kujutab endast aegade suurimat ELSFi kasutuselevõtmist;

D.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 4/2017 eesmärk on liidu 2017. aasta eelarvet vastavalt ametlikult korrigeerida;

E.  arvestades, et komisjon teeb sellest tulenevalt ettepaneku liidu 2017. aasta eelarve muutmiseks ning eelarvepunkti 13 06 01 „Liikmesriikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust“ nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringute suurendamiseks 1 166 797 579 euro võrra;

F.  arvestades, et kuigi ELSFi kasutuselevõtmiseks eelarveaasta käesolevas etapis kättesaadava kogusumma puhul jääb kavandatavast summast 293 971 080 eurot puudu, teeb komisjon ettepaneku katta see vahe 2018. aastaks ette nähtud vahenditest vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikli 10 lõikele 2; arvestades, et seda võimalust ei ole kunagi varem kasutatud;

G.  arvestades, et ELSF on mitmeaastase finantsraamistiku määruses määratletud erivahend ning et vastavad kulukohustuste ja maksete assigneeringud tuleb kanda eelarvesse mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid ületavalt;

H.  arvestades, et komisjon teeb ettepaneku paigutada vajalikud maksete assigneeringud liidu 2017. aasta eelarves täielikult ümber ja taastada paranduseelarvega nr 1/2017 avatud negatiivreserv (70 402 434 eurot) 2007–2013 struktuurifondide programmide eelarveridadelt;

1.  rõhutab, et loodusõnnetuste tagajärjel kannatanud piirkondadele tuleb ELSFist anda finantsabi kiiresti; märgib, et sünergia loomine kõigi olemasolevate liidu rahastamisvahendite vahel on ülimalt tähtis tagamaks, et vahendeid kasutataks tulemuslikult taastamistegevuseks ja kõigi muude vajalike meetmete võtmiseks;

2.  võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 4/2017;

3.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 4/2017 kohta heaks;

4.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 4/2017 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, kontrollikojale ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)

  ELT L 51, 28.2.2017.

(3)

  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(4)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(5)

  ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.


LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS

esimees

eelarvekomisjon

Euroopa Parlament

Teema:  Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Itaaliale

Austatud härra Arthuis

Euroopa Komisjon on edastanud Euroopa Parlamendile ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta (COM(2017)0540), mis tugineb Itaalia taotlusele fondi kasutuselevõtmiseks seoses maavärinatega, mis toimusid 2016. aasta augusti ja 2017. aasta jaanuari vahel Itaalias Abruzzo, Lazio, Marche ja Umbria maakonnas.

Komisjon teeb ettepaneku võtta Euroopa Liidu Solidaarsusfond kasutusele. Komisjoni hinnangul on loodusõnnetuste põhjustatud kahju järgmine:

Loodusõnnetus

Otsene kogukahju

(miljonites eurodes)

Suurõnnetuse künnis

 

(miljonites eurodes)

2,5 % otsesest kahjust alla künnise

(miljonites eurodes)

 

6 % künnist ületavast otsesest kahjust (eurodes)

Kavandatava abi kogusumma

 

(eurodes)

ITAALIA

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

KOKKU

1 196 797 579

Arvestades, et käesoleva ELSFi kasutuselevõtmise juhtumi raames on 30 000 000 euro suurune summa 2016. aasta eelarvest ettemaksena juba välja makstud, esildab komisjon 2017. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 4 (COM(2017)0541 final), et katta eelnimetatud kavandatav ELSFi vahendite kasutuselevõtt eelarvepunkti 13 06 01 „Liikmesriikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust“ suurendamisega 1 166 797 579 euro võrra nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringute osas.

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid hindasid neid ettepanekuid ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjoni enamusel ei ole vastuväiteid ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtule, et eraldada komisjoni ettepaneku kohaselt eespool nimetatud summad, ja regionaalarengukomisjon toetab sellele vastavat paranduseelarve projekti nr 4/2017 komisjoni ettepanekus esitatud kujul.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

30.8.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

35

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Fabio Massimo Castaldo


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

35

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel,

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský,

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos,

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana,

1

ENF

André Elissen,

0

0

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusalane teave