Menettely : 2017/2109(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0281/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0281/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2017 - 9.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0336

MIETINTÖ     
PDF 450kWORD 58k
5.9.2017
PE 607.951v03-00 A8-0281/2017

neuvoston kannasta Euroopan unionin varainhoitovuoden 2017 talousarviota koskevaan lisätalousarvioesitykseen nro 4, joka liittyy ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Italialle

(11813/2017 – C8‑0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Jens Geier

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta Euroopan unionin varainhoitovuoden 2017 talousarviota koskevaan lisätalousarvioesitykseen nro 4, joka liittyy ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Italialle

(11813/2017 – C8‑0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 1. joulukuuta 2016 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2017(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) (rahoituskehysasetus),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(5),

–  ottaa huomioon komission 26. kesäkuuta 2017 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 4/2017 (COM(2017)0541),

–  ottaa huomioon neuvoston 4. syyskuuta 2017 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 4/2017 (11813/2017 – C8‑0304/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0281/2017),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesitys nro 4/2017 koskee 1 196 797 579 euron määrän käyttöönottoa Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta (EUSR) sen vuoksi, että Italiassa tapahtui elokuun 2016 ja tammikuun 2017 välillä maanjäristyksiä Abruzzon, Lazion, Marchen ja Umbrian alueilla;

B.  ottaa huomioon, että tässä solidaarisuusrahaston tapauksessa on jo maksettu ennakkoa 30 000 000 euroa unionin vuoden 2016 talousarviosta;

C.  ottaa huomioon, että kyseessä on suurin solidaarisuusrahastosta koskaan käyttöön otettu määrä;

D.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 4/2017 tarkoituksena on ottaa tämä mukautus virallisesti unionin vuoden 2017 talousarvioon;

E.  ottaa huomioon, että komissio ehdottaa näin ollen, että vuoden 2017 talousarviota muutetaan ja lisätään momentille 13 06 01 ”Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään” 1 166 797 579 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina;

F.  ottaa huomioon, että solidaarisuusrahastossa vuoden tässä vaiheessa käytettävissä oleva määrä on 293 971 080 euroa pienempi kuin ehdotettu määrä, joten komissio ehdottaa erotuksen rahoittamista vuotta 2018 varten käytettävissä olevasta vuosittaisesta määrästä rahoituskehysasetuksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti; toteaa, että tätä mahdollisuutta ei ole käytetty koskaan aiemmin;

G.  ottaa huomioon, että solidaarisuusrahasto on rahoituskehysasetuksessa tarkoitettu erityisrahoitusväline, joten asianomaisia maksusitoumus- ja maksumäärärahoja ei tule sisällyttää monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettuihin enimmäismääriin;

H.  ottaa huomioon komission ehdotuksen, että tarvittavat maksumäärärahat kohdennetaan kokonaisuudessaan uudelleen vuoden 2017 talousarviossa ja negatiivisesta varauksesta lisätalousarviolla nro 1/2017 käyttöön otettu määrä (70 402 434 euroa) korvataan vuosien 2007–2013 rakennerahasto-ohjelmia koskevista budjettikohdista;

1.  korostaa, että on tarpeen myöntää luonnonkatastrofeista kärsiville alueille kiireellisesti taloudellista apua solidaarisuusrahastosta; toteaa, että synergioiden luominen kaikkien käytettävissä olevien unionin välineiden välille on ensiarvoisen tärkeää sen varmistamiseksi, että varoja käytetään tehokkaasti jälleenrakennustoimintaan ja kaikkiin muihin tarvittaviin toimiin;

2.  panee merkille komission esittämän lisätalousarvioesityksen nro 4/2017;

3.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 4/2017;

4.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 4/2017 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUVL L 51, 28.2.2017.

(3)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.


LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean ARTHUIS

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

Asia:  Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Italialle

Arvoisa puheenjohtaja

Komissio on välittänyt Europan parlamentille ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (COM(2017)0540) tuen antamiseksi varojen käyttöä koskevan hakemuksen pohjalta, jonka Italia esitti sen jälkeen, kun maassa tapahtui joukko maanjäristyksiä elokuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana Abruzzon, Lazion, Marchen ja Umbrian alueella.

Komissio ehdottaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa ja arvioi katastrofien aiheuttamia vahinkoja seuraavasti:

Katastrofi

Välittömät kokonaisvahingot

 

(miljoonaa euroa)

Suurkatastrofin kynnysarvo

 

(miljoonaa euroa)

2,5 % välittömistä vahingoista kynnysarvon alittavalta osuudelta

(miljoonaa euroa)

6 % välittömistä vahingoista kynnysarvon ylittävältä osuudelta (euroa)

Ehdotetun tuen kokonaismäärä

 

(euroa)

ITALIA

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

YHTEENSÄ

1 196 797 579

Koska tämän Euroopan unionin solidaarisuusrahastoon (EUSR) liittyvän tapauksen yhteydessä on jo maksettu 30 000 000 euroa ennakkomaksuna vuoden 2016 talousarviosta, komissio ehdottaa lisäksi lisätalousarvioesitystä nro 4/2017 (COM(2017)0541 final) ehdotetun solidaarisuusrahaston varojen käyttöönoton mahdollistamiseksi siten, että korotetaan momentilla 13 06 01 ”Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään” olevia maksusitoumus- ja maksumäärärahoja 1 166 797 579 eurolla.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet näitä ehdotuksia ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta tätä EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa komission ehdottaman edellä mainitun määrän myöntämiseksi ja se tukee vastaavaa komission lisätalousarvioesitystä nro 4/2017.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

30.8.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Fabio Massimo Castaldo


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

35

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel,

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský,

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos,

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana,

1

-

ENF

André Elissen,

0

0

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus