Postupak : 2017/2109(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0281/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0281/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2017 - 9.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0336

IZVJEŠĆE     
PDF 607kWORD 56k
5.9.2017
PE 607.951v03-00 A8-0281/2017

o stajalištu Vijeća o Nacrtu izmjene proračuna br. 4/2017 Europske unije za financijsku godinu 2017. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Jens Geier

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o Nacrtu izmjene proračuna br. 4/2017 Europske unije za financijsku godinu 2017. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuje na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017., konačno donesen 1. prosinca 2016.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3) (Uredba o VFO-u),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(5),

–  uzimajući u obzir Nacrt izmjene proračuna br. 4/2017, koji je Komisija donijela 26. lipnja 2017. (COM(2017)0541),

–  uzimajući u obzir stajalište o Nacrtu izmjene proračuna br. 4/2017 koje je Vijeće usvojilo 4. rujna 2017. i istog dana proslijedilo Europskom parlamentu (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0281/2017),

A.  budući da se Nacrt izmjene proračuna br. 4/2017 odnosi na mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije (EUSF) u iznosu od 1 196 797 579 EUR u vezi s potresima koji su pogodili Italiju između kolovoza 2016. i siječnja 2017. u regijama Abruzzo, Lacij, Marke i Umbrija;

B.  budući da je iznos od 30 000 000 EUR već isplaćen za taj predmet EUSF-a kao predujam iz proračuna Unije za 2016.;

C.  budući da ta mobilizacija predstavlja dosad najviši iznos iz EUSF-a;

D.  budući da je svrha Nacrta izmjene proračuna br. 4/2017 da se odgovarajuća proračunska prilagodba službeno unese u proračun Unije za 2017.;

E.  budući da Komisija stoga predlaže izmjenu proračuna Unije za 2017. i povećanje proračunske stavke 13 06 01 „Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama za životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo” za 1 166 797 579 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje;

F.  budući da ukupna sredstva na raspolaganju za mobilizaciju EUSF-a u ovom dijelu godine iznose 293 971 080 EUR manje od predloženog iznosa, Komisija predlaže da se ta razlika pokrije iz godišnjeg iznosa za 2018., u skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe o VFO-u; budući da ta mogućnost dosad nije korištena;

G.  budući da je FSEU poseban instrument kao što je utvrđeno Uredbom o VFO-u i da bi odgovarajuća odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja u proračun trebalo unijeti iznad gornjih granica VFO-a;

H.  budući da Komisija predlaže potpunu preraspodjelu potrebnih odobrenih sredstava za plaćanje unutar proračuna Unije za 2017. i nadopunu negativne pričuve aktivirane u izmjeni proračuna br. 1/2017 (70 402 434 EUR) iz proračunskih linija za programe strukturnih fondova za razdoblje 2007. – 2013.;

1.  naglašava da se iz EUSF-a mora hitno pružiti financijska pomoć regijama koje su pogođene prirodnim katastrofama; napominje da je postizanje sinergije među svim raspoloživim instrumentima Unije od presudne važnosti kako bi se zajamčilo učinkovito korištenje sredstava za obnovu i druge nužne radnje;

2.  prima na znanje Nacrt izmjene proračuna br. 4/2017 koji je podnijela Komisija;

3.  prihvaća stajalište Vijeća o Nacrtu izmjene proračuna br. 4/2017;

4.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 4/2017 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji, Revizorskom sudu te nacionalnim parlamentima.

(1)

  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)

  SL L 51, 28.2.2017.

(3)

  SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.

(4)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(5)

  SL L 168, 7.6.2014., str. 105.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

Predmet:  Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji

Poštovani g. Arthuis,

Europska komisija prenijela je Europskom parlamentu svoj prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije (COM(2017)0540), na temelju zahtjeva za mobilizaciju Fonda koji je podnijela Italija nakon niza potresa koji su između kolovoza 2016. do siječnja 2017. pogodili regije Abruzzo, Lacij, Marke i Umbriju.

Komisija predlaže mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije, procjenjujući na sljedeći način štetu uzrokovanu prirodnim katastrofama:

Katastrofa

Ukupna izravna šteta

(u milijunima EUR)

Prag za katastrofe velikih razmjera

 

(u milijunima EUR)

2,5 % izravne štete do praga

(u milijunima EUR)

6 % izravne štete iznad praga(EUR)

 

Ukupni predloženi iznos pomoći

 

(u EUR)

ITALIJA

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

UKUPNO

1 196 797 579

S obzirom na to da je za taj predmet Fonda solidarnosti Europske unije iznos od 30 000 000 EUR već isplaćen kao predujam iz proračuna za 2016., Komisija također predlaže Nacrt izmjene proračuna (NIP) br. 4 za godinu 2017. (COM(2017)0541 final) kako bi se navedena predložena mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije pokrila povećanjem proračunske stavke 13 06 01 „Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo” za 1 166 797 579 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i u odobrenim sredstvima za plaćanja.

Koordinatori Odbora razmotrili su spomenute prijedloge i zamolili me da Vas pisanim putem obavijestim o tome da većina u Odboru nema primjedbi na mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije u svrhu dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije te podržava odgovarajući Nacrt izmjene proračuna br. 4/2017 u obliku u kojem ga je predložila Komisija.

S poštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

30.8.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Fabio Massimo Castaldo


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

35

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel,

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský,

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos,

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana,

1

-

ENF

André Elissen,

0

0

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena