Eljárás : 2017/2109(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0281/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0281/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2017 - 9.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0336

JELENTÉS     
PDF 464kWORD 53k
5.9.2017
PE 607.951v03-00 A8-0281/2017

az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó 4/2017. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Jens Geier

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó 4/2017. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Olaszországnak szóló támogatás céljából történő igénybevételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2016. december 1-jén fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel a Bizottság által 2017. június 26-án elfogadott, 4/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2017)0541),

–  tekintettel a Tanács által 2017. június 11-én elfogadott és a Parlamenthez ugyanazon a napon továbbított, a 4/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (11813/2017 – C8-0304/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0281/2017),

A.  mivel a 4/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) 1 196 797 579 EUR összegű igénybevételére irányul, amelynek célja, hogy támogatást nyújtsanak Olaszország részére a 2016 augusztusa és 2017 januárja között Abruzzo, Lazio, Marche és Umbria régiót ért földrengések miatt;

B.  mivel erre a kérelemre előleg formájában már folyósítottak 30 000 000 eurót az unió 2016. évi költségvetéséből;

C.  mivel ez az EUSZA eddigi legmagasabb összegű igénybevétele;

D.  mivel a 4/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet célja, hogy e költségvetési kiigazítás hivatalosan is bekerüljön a 2017. évi uniós költségvetésbe;

E.  mivel emiatt a Bizottság javasolja a 2017. évi költségvetés módosítását és a 13 06 01. költségvetési jogcím (Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra) kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatainak egyaránt 1 166 797 579 euróval történő megemelését;

F.  mivel az EUSZA igénybevételére rendelkezésre álló összeg jelenleg 293 971 080 euróval kevesebb a javasolt összegnél, a Bizottság azt javasolja, hogy a különbséget a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban a 2018-ban rendelkezésre álló éves összegből fedezzék; mivel ilyen lépésre eddig még soha nem került sor;

G.  mivel az Európai Unió Szolidaritási Alapja a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben meghatározott egyedi eszköz, és a megfelelő kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat a többéves pénzügyi keret felső határai felett kell szerepeltetni a költségvetésben;

H.  mivel a Bizottság azt javasolja, hogy a 2017. évi költségvetésben teljes mértékben csoportosítsák át az EUSZA ezen esetéhez szükséges kifizetési előirányzatokat, és töltsék fel az 1/2017. sz. költségvetés-módosításban aktivált negatív tartalékot (70 402 434 euró) a strukturális alapok 2007 és 2013 közötti programjának költségvetési sorairól;

1.  hangsúlyozza az e természeti katasztrófák által sújtott régióknak szánt pénzügyi segítség Szolidaritási Alapon keresztül történő sürgős felszabadításának szükségességét; megjegyzi, hogy a rendelkezésre álló uniós eszközök közötti szinergia megteremtése rendkívül fontos annak biztosításához, hogy az erőforrásokat hatékonyan használják fel a helyreállítás és az egyéb szükséges intézkedések során;

2.  tudomásul veszi a 4/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezetet, annak a Bizottság által benyújtott formájában;

3.  jóváhagyja a 4/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

4.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 4/2017. sz. költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(2)

  HL L 51., 2017.2.28.

(3)

  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(4)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(5)

  HL L 168., 2014.6.7., 105. o.


MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean ARTHUIS úr

Elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Tárgy:  Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából

Tisztelt Arthuis Úr!

Az Európai Bizottság továbbította az Európai Parlamentnek az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatát (COM(2017)0540), melyet az alapján terjesztett elő, hogy Olaszország a 2016. augusztus és 2017. január között Abruzzo, Lazio, Marche és Umbria régiókban bekövetkezett földrengéseket követően az alap igénybevételére vonatkozóan kérelmet nyújtott be.

A Bizottság javaslatot tesz az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételére, és becslései szerint a katasztrófák által okozott károk értéke:

Katasztrófa

Teljes közvetlen kár

(millió EUR)

A jelentős katasztrófára vonatkozó küszöbérték

 

(millió EUR)

A jelentős katasztrófára vonatkozó küszöbértéket meg nem haladó közvetlen károk 2,5%-a

(millió EUR)

A jelentős katasztrófára vonatkozó küszöbértéket meghaladó közvetlen károk 6%-a (EUR)

A javasolt támogatás teljes összege

 

(EUR)

OLASZORSZÁG

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

ÖSSZESEN

1 196 797 579

Tekintettel arra, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA) ezen kérelmére előleg formájában már folyósítottak 30 000 000 eurót az unió 2016. évi költségvetéséből, a Bizottság az EUSZA fent említett, javasolt igénybevételének fedezése érdekében javasolja továbbá a 2017. évi költségvetésre vonatkozó 4. sz. költségvetés-módosítási tervezetet (COM(2017)0541), amelynek révén a 13 06 01. költségvetési jogcímcsoport (Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra) 1 166 797 579 euróval növekszik a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok tekintetében egyaránt.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatokat, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többségének nincs kifogása az Európai Unió Szolidaritási Alapja említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt, fent említett összeg odaítélése ellen, valamint támogatja a Bizottság által javasolt vonatkozó 4/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezetet.

Tisztelettel,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

30.8.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Fabio Massimo Castaldo


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

35

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel,

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský,

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos,

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana,

1

-

ENF

André Elissen,

0

0

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat