Procedūra : 2017/2109(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0281/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0281/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 13/09/2017 - 9.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0336

ZIŅOJUMS     
PDF 680kWORD 55k
5.9.2017
PE 607.951v03-00 A8-0281/2017

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Itālijai

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Jens Geier

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Itālijai

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2016. gada 1. decembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3) (DFS regula),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(5),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projektu, ko Komisija pieņēma 2017. gada 26. jūnijā (COM(2017)0541),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projektu, ko Padome pieņēma 2017. gada 11. jūnijā un nosūtīja Parlamentam tajā pašā dienā (11813/2017 – C8-0304/2014),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0281/2017),

A.  tā kā Budžeta grozījuma Nr. 4 projekts (BGP) 2017. gadam attiecas uz Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) izmantošanu par summu EUR 1 196 797 579 apmērā saistībā ar zemestrīcēm, kas Itālijā notika no 2016. gada augusta līdz 2017. gada janvārim Abruco, Lacio, Markes un Umbrijas reģionā;

B.  tā kā summa EUR 30 000 000 apmērā jau tika izmaksāta par šo ESSF gadījumu kā avanss no Savienības 2016. gada budžeta;

C.  tā kā tiek īstenota ESSF izmantošana līdz šim lielākajā apmērā;

D.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projekta mērķis ir attiecīga budžeta pielāgojuma oficiāla iekļaušana Savienības 2017. gada budžetā;

E.  tā kā Komisija tādēļ ierosina grozīt 2017. gada Savienības budžetu un palielināt līdzekļus budžeta 13 06 01. pantā “Palīdzība dalībvalstīm lielas dabas katastrofas gadījumā ar ievērojamu ietekmi uz dzīves apstākļiem, vidi vai ekonomiku” par EUR 1 166 797 579 gan saistību, gan maksājumu apropriācijās;

F.  tā kā, lai gan kopējā ESSF izmantošanai pieejamā summa šajā gada posmā ir par EUR 293 971 080 mazāka nekā ierosinātā summa, Komisija ierosina segt minēto starpību, izmantojot gada summu, kas pieejama 2018. gadā, atbilstīgi DFS regulas 10. panta 2. punktam; tā kā minētā iespēja nekad iepriekš nav izmantota;

G.  tā kā ESSF ir īpašs instruments, kā definēts DFS regulā, un attiecīgās saistību un maksājumu apropriācijas budžetā jāiekļauj ārpus un papildus DFS maksimālajiem apjomiem;

H.  tā kā Komisija ierosina pilnībā pārdalīt vajadzīgās maksājumu apropriācijas Savienības 2017. gada budžetā un papildināt negatīvo rezervi, kas aktivizēta budžeta grozījumā Nr. 1/2017 (EUR 70 402 434) no budžeta pozīcijām 2007.–2013. gada struktūrfondu programmām,

1.  uzsver, ka dabas katastrofu skartajiem reģioniem ir steidzami jāpiešķir finansiāls atbalsts no ESSF; norāda, ka ir ļoti svarīgi veidot sinerģiju starp visiem pieejamajiem Savienības instrumentiem, nodrošinot resursu efektīvu izmantošanu rekonstrukcijas darbībām un visām pārējām nepieciešamajām darbībām;

2.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projektu;

3.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projektu;

4.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 4/2017 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)

OV L 51, 28.2.2017.

(3)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(4)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(5)

OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.


PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Eiropas Parlamenta

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Jean ARTHUIS

Temats:  Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Itālijai

Godātais Arthuis kungs!

Eiropas Komisija ir nosūtījusi Eiropas Parlamentam priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai (COM(2017)0540), pamatojoties uz pieteikumu par Fonda izmantošanu, ko Itālija bija iesniegusi pēc vairākām zemestrīcēm, kuras laikā no 2016. gada augusta līdz 2017. gada janvārim notika Abruco, Lacio, Markes un Umbrijas reģionā.

Komisija ierosina izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu un ir aprēķinājusi, ka katastrofas izraisītie zaudējumi ir šādi:

Katastrofa

Kopējie tiešie zaudējumi

(miljonos EUR)

Lielai katastrofai noteiktā robežvērtība

 

(miljonos EUR)

2,5 % no tiešiem zaudējumiem līdz robežvērtībai

(miljonos EUR)

 

6 % no tiešajiem zaudējumiem virs robežvērtības (EUR)

Ierosinātā atbalsta kopsumma

 

(EUR)

ITĀLIJA

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

KOPĀ

1 196 797 579

Ņemot vērā summu EUR 30 000 000 apmērā, kura jau tika izmaksāta par šo Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) gadījumu kā avanss no 2016. gada budžeta, Komisija papildus ierosina budžeta grozījuma Nr. 4 projektu (BGP) 2017. gadam (COM(2017)0541 final), lai segtu iepriekš minēto ierosināto ESSF izmantošanu, ar kuru gan saistību, gan maksājumu apropriācijās par EUR 1 166 797 579 tiktu palielināts finansējums 13 06 01. pantā “Palīdzība dalībvalstīm lielas dabas katastrofas gadījumā ar ievērojamu ietekmi uz dzīves apstākļiem, vidi vai ekonomiku”.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šos priekšlikumus un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija, un tie atbalsta attiecīgo BGP Nr. 4/2017, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

30.8.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Fabio Massimo Castaldo


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

35

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel,

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský,

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos,

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana,

1

-

ENF

André Elissen,

0

0

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums