Procedura : 2017/2109(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0281/2017

Teksty złożone :

A8-0281/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2017 - 9.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0336

SPRAWOZDANIE     
PDF 681kWORD 59k
5.9.2017
PE 607.951v03-00 A8-0281/2017

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2017 na rok budżetowy 2017, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Jens Geier

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2017 na rok budżetowy 2017, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 1 grudnia 2016 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(3) (rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 4/2017, przyjęty przez Komisję dnia 26 czerwca 2017 r. (COM(2017)0541),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 4/2017, przyjęte przez Radę dnia 4 września 2017 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0281/2017),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 4/2017 zakłada uruchomienie kwoty 1 196 797 579 EUR z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) w związku z trzęsieniami ziemi, które miały miejsce we Włoszech w okresie od sierpnia 2016 r. do stycznia 2017 r. w Abruzji, Lacjum, Marche i Umbrii;

B.  mając na uwadze, że na ten cel wypłacono już z FSUE kwotę 30 mln EUR w formie zaliczki z budżetu Unii na 2016 r.;

C.  mając na uwadze, że uruchomienie środków na ten cel stanowi największą operację FSUE, jaka kiedykolwiek miała miejsce;

D.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 4/2017 służy formalnemu wprowadzeniu odpowiedniej korekty do budżetu Unii na rok 2017;

E.  mając na uwadze, że w rezultacie Komisja proponuje wprowadzić poprawkę do budżetu Unii na 2017 r. i podnieść środki w pozycji budżetowej 13 06 01 („Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę”) o 1 166 797 579 EUR w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności;

F.  mając na uwadze, że całkowita kwota dostępna o tej porze roku w ramach FSUE jest o 293 971 080 EUR niższa od zaproponowanej kwoty, Komisja proponuje wyrównanie różnicy poprzez sięgnięcie po środki dostępne w ramach rocznej kwoty na 2018 r., zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych; mając na uwadze, że nigdy jeszcze nie korzystano z tej możliwości;

G.  mając na uwadze, że FSUE jest specjalnym instrumentem określonym w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych, a odpowiednie środki na zobowiązania oraz środki na płatności należy ująć w budżecie poza pułapami przyjętymi w wieloletnich ramach finansowych;

H.  mając na uwadze, że Komisja proponuje przesunięcie całości niezbędnych środków na płatności w ramach budżetu Unii na 2017 r. oraz uzupełnienie ujemnej rezerwy, powstałej w budżecie korygującym nr 1/2017 (70 402 434 EUR), środkami z linii budżetowych przeznaczonych na programy funduszy strukturalnych na lata 2007–2013;

1.  podkreśla pilną potrzebę wypłaty pomocy finansowej za pośrednictwem FSUE regionom dotkniętym klęskami żywiołowymi; zauważa, że zadbanie o efekty synergii pomiędzy wszystkimi dostępnymi instrumentami unijnymi ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia skutecznego wykorzystania środków na działania na rzecz odbudowy i wszelkie inne potrzebne działania;

2.  przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 4/2017, przedstawiony przez Komisję;

3.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 4/2017;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 4/2017 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.

(1)

  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)

  Dz.U. L 51 z 26.10.2012, s. 2017.

(3)

  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(5)

  Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Sz.P. Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

Przedmiot:  Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Europejska przekazała Parlamentowi Europejskiemu wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (COM(2017)0540). Podstawą tego wniosku jest wniosek o uruchomienie funduszu, przedłożony przez Włochy po serii trzęsień ziemi, jakie nawiedziły ten kraj w okresie od sierpnia 2016 r. do stycznia 2017 r. w regionach: Abruzja, Lacjum, Marche i Umbria.

Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, a szkody spowodowane tą klęską żywiołową szacuje jak poniżej:

Klęska żywiołowa

Łączna wartość szkód bezpośrednich

(w mln EUR)

Próg dla poważnych klęsk

 

(w mln EUR)

2,5% szkód bezpośrednich poniżej progu

(w mln EUR)

 

6% szkód bezpośrednich powyżej progu(w EUR)

 

Kwota proponowanej pomocy ogółem

 

(w EUR)

WŁOCHY

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

OGÓŁEM

1 196 797 579

Zważywszy na kwotę w wysokości 30 mln EUR, którą wypłacono już z funduszu w związku z tą klęską żywiołową w postaci zaliczki z budżetu na 2016 r., Komisja proponuje dodatkowo projekt budżetu korygującego nr 4 na rok 2017 (COM(2017)0541 final), aby uzyskać środki na wspomniane wyżej uruchomienie funduszu w drodze podwyższenia środków w artykule 13 06 01 „Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę” o 1 166 797 579 EUR, zarówno w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności.

Koordynatorzy komisji ocenili te wnioski i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej oraz popiera przedmiotowy projekt budżetu korygującego nr 4/2017 zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

30.8.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Fabio Massimo Castaldo


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

35

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel,

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský,

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos,

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana,

1

-

ENF

André Elissen,

0

0

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna