Postopek : 2017/2109(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0281/2017

Predložena besedila :

A8-0281/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2017 - 9.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0336

POROČILO     
PDF 664kWORD 53k
5.9.2017
PE 607.951v03-00 A8-0281/2017

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2017 za proračunsko leto 2017, ki spremlja predlog za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Italiji

(11813/2017 – C8‑0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Jens Geier

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2017 za proračunsko leto 2017, ki spremlja predlog za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Italiji

(11813/2017 – C8‑0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1),

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, ki je bil dokončno sprejet 1. decembra 2016(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3) (v nadaljnjem besedilu: uredba o večletnem finančnem okviru),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 4/2017, ki ga je Komisija sprejela 26. junija 2017 (COM(2017)0541),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 4/2017, ki ga je Svet sprejel 4. septembra 2017 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0281/2017),

A.  ker se predlog spremembe proračuna št. 4/2017 nanaša na uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije v višini 1.196.797.579 EUR za pomoč Italiji po nizu potresov, ki so med avgustom 2016 in januarjem 2017 prizadeli dežele Abruci, Lacij, Marke in Umbrija,

B.  ker je bil znesek 30.000.000 EUR za to zadevo, povezano s Solidarnostnim skladom Evropske unije, že izplačan s predplačilom iz proračuna Unije za leto 2016,

C.  ker je to doslej največja uporaba sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije,

D.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 4/2017 to proračunsko prilagoditev uradno vključiti v proračun Unije za leto 2017,

E.  ker Komisija posledično predlaga, da se proračun Unije za leto 2017 spremeni, sredstva za prevzem obveznosti in sredstva za plačila v proračunskem členu 13 06 01 „Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo“ pa povečajo za 1.166.797.579 EUR,

F.  ker, kljub temu, da je skupni znesek, ki je na voljo za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije v tem obdobju leta za 293.971.080 EUR nižji od predlaganega zneska, Komisija predlaga, da se ta razlika v skladu s členom 10(2) uredbe o večletnem finančnem okviru pokrije z letnim zneskom, ki je na voljo v letu 2018; ker ta možnost doslej še ni bila uporabljena,

G.  ker je Solidarnostni sklad Evropske unije v skladu z opredelitvijo v uredbi o večletnem finančnem okviru poseben instrument, ustrezna sredstva za prevzem obveznosti in plačila pa bi bilo treba vključiti v proračun brez upoštevanja ustreznih zgornjih meja večletnega finančnega okvira,

H.  ker Komisija predlaga, da se potrebna sredstva za plačila v celoti prerazporedijo znotraj proračuna Unije za leto 2017 in da se negativno rezervo, aktivirano s spremembo proračuna št. 1/2017 (70.402.434 EUR), pokrije iz proračunskih vrstic za programe strukturnih skladov za obdobje 2007–2013,

1.  poudarja, da je nujno treba prek Solidarnostnega sklada Evropske unije sprostiti finančno pomoč za regije, ki so jih prizadele naravne nesreče; ugotavlja, da je izjemno pomembno vzpostaviti sinergije med vsemi razpoložljivimi instrumenti Unije, s čimer bi zagotovili učinkovito uporabo virov za dejavnosti obnove in vse druge potrebne ukrepe;

2.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 4/2017, kot ga je predložila Komisija;

3.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 4/2017;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 4/2017 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču in nacionalnim parlamentom.

(1)

  UL 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)

  UL L 51, 28.2.2017.

(3)

  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(4)

  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(5)

  UL L 168, 7.6.2014, str. 105.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Zadeva:  Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Italiji

Spoštovani g. Arthuis!

Evropska komisija je Evropskemu parlamentu posredovala predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije (COM(2017)0540) na podlagi vloge za uporabo sklada, ki jo je predložila Italija po številnih potresih, ki so med avgustom 2016 in januarjem 2017 prizadeli dežele Abruci, Lacij, Marke in Umbrija.

Komisija predlaga uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije in škodo, ki so jo povzročile nesreče, ocenjuje tako:

Nesreča

Skupna neposredna škoda

 

(v milijonih EUR)

Prag za večje nesreče

 

 

(v milijonih EUR)

2,5 % neposredne škode do praga

 

(v milijonih EUR)

 

6 % neposredne škode nad pragom

 

 

(v EUR)

Skupni znesek predlagane pomoči

 

(v EUR)

ITALIJA

21.878,767

3.312,242 

82.806.050

1.113.991.529

1.196.797.579

SKUPAJ

1.196.797.579

Znesek 30.000.000 EUR za to zadevo, povezano s Solidarnostnim skladom Evropske unije, je že bil izplačan s predplačilom iz proračuna Unije za leto 2016, zato Komisija predlaga tudi predlog spremembe proračuna št. 4 za leto 2017 (COM(2017)0541), da bi se pokrila zgoraj omenjena uporaba Solidarnostnega sklada s povečanjem proračunskega člena 13 06 01 „Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo“ za 1.166.797.579 EUR v obveznostih in plačilih.

Koordinatorji odbora so te predloge preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za prerazporeditev omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije in podpira predlog spremembe proračuna št. 4/2017, kot ga je pripravila Komisija.

S spoštovanjem

Iskra MIHAJLOVA


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

30.8.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Fabio Massimo Castaldo


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

35

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel,

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee,

PPE

Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský,

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos,

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana,

1

-

ENF

André Elissen,

0

0

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo