Förfarande : 2017/2109(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0281/2017

Ingivna texter :

A8-0281/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2017 - 9.5

Antagna texter :

P8_TA(2017)0336

BETÄNKANDE     
PDF 366kWORD 56k
5.9.2017
PE 607.951v03-00 A8-0281/2017

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2017 för budgetåret 2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Jens Geier

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2017 för budgetåret 2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, slutgiltigt antagen den 1 december 2016(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel(5),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 4/2017 som kommissionen antog den 26 juni 2017 (COM(2017)0541),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2017 som rådet antog den 4 september 2017 och översände till Europaparlamentet samma dag (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0281/2017), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 4/2017 gäller utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad solidaritetsfonden) till ett belopp av 1 196 797 579 euro för att ge stöd till Italien med anledning av en serie jordbävningar som ägde rum mellan augusti 2016 och januari 2017 i regionerna Abruzzo, Lazio, Marche och Umbrien.

B.  Ett belopp på 30 000 000 euro har redan betalats ut för detta genom solidaritetsfonden i form av en förskottsbetalning från unionens budget för 2016.

C.  Detta är det största utnyttjandet någonsin av solidaritetsfonden.

D.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 4/2017 är att formellt föra in denna budgetjustering i unionens budget för 2017.

E.  Kommissionen föreslår därför en ändring av unionens budget för 2017 och en ökning av anslagen till artikel 13 06 01 ”Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin” med 1 166 797 579 euro i både åtagande- och betalningsbemyndiganden.

F.  Det totala belopp som finns tillgängligt för utnyttjandet av solidaritetsfonden vid denna tidpunkt på året är 293 971 080 euro lägre än det föreslagna beloppet, och därför föreslår kommissionen att täcka denna skillnad med hjälp av det årliga belopp som finns tillgängligt under 2018, i enlighet med artikel 10.2 i förordningen om den fleråriga budgetramen. Denna möjlighet har aldrig tidigare använts.

G.  Europeiska unionens solidaritetsfond definieras enligt förordningen om den fleråriga budgetramen som ett särskilt instrument och därför bör motsvarande åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden budgeteras utanför den fleråriga budgetramens tak.

H.  Kommissionen föreslår att de nödvändiga betalningsanslagen omfördelas till fullo inom ramen för budgeten för 2017 och att den negativa reserv som aktiveras i ändringsbudget nr 1/2017 (70 402 434 euro) fylls på från budgetposter för vissa av 2007–2013 års strukturfondsprogram.

1.  Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att frigöra finansiellt stöd via solidaritetsfonden till de regioner som drabbats av dessa naturkatastrofer. Parlamentet konstaterar att det är av största vikt att skapa synergier mellan EU:s alla tillgängliga instrument för att säkerställa att resurserna används på ett effektivt sätt för återuppbyggnad och alla andra nödvändiga åtgärder.

2.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 4/2017, som lagts fram av kommissionen.

3.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2017.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 4/2017 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och revisionsrätten samt till de nationella parlamenten.

(1)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 51, 26.2.2017.

(3)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien

Till ordföranden

Kommissionen har till Europaparlamentet översänt sitt förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (COM(2017)0540) på grundval av en ansökan om utnyttjande av fonden från Italien med anledning av en serie jordbävningar som ägde rum mellan augusti 2016 och januari 2017 i regionerna Abruzzo, Lazio, Marche och Umbrien.

Kommissionen föreslår att Europeiska unionens solidaritetsfond ska tas i anspråk och uppskattar de skador som katastroferna orsakat enligt följande:

Katastrof

Direkta skador - totalt

 

(miljoner euro)

Tröskelvärde för större katastrof

(miljoner euro)

2,5 % av direkta skador upp till tröskelvärdet

(miljoner euro)

 

6 % av direkta skador över tröskelvärdet

(euro)

Totalt föreslaget stödbelopp

(euro)

INNEHÅLL

21 878,767

3 312,242

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

TOTALT

1 196 797 579

Med hänsyn till det belopp på 30 000 000 euro som redan betalats ut från Europeiska unionens solidaritetsfond för detta ärende som förskott från budgeten 2016, lägger kommissionen fram ett förslag till ändringsbudget (FÄB) nr 4 för 2017 (COM(2017)0541) för att täcka det ovan föreslagna utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond genom att öka anslagen till budgetpost 13 06 01 ”Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin” med 1 166 797 579 euro i både åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Utskottets samordnare har behandlat dessa förslag och har bett mig skriva och meddela dig att en majoritet av utskottets ledamöter inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag och stöder den aktuella ändringsbudgeten nr 4/2017 enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

30.8.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Fabio Massimo Castaldo


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

35

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel,

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský,

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos,

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana,

1

-

ENF

André Elissen,

0

0

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande