Процедура : 2017/2078(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0282/2017

Внесени текстове :

A8-0282/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2017 - 9.13

Приети текстове :

P8_TA(2017)0343

ДОКЛАД     
PDF 603kWORD 51k
5.9.2017
PE 607.808v02-00 A8-0282/2017

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година за увеличаване на бюджетните ресурси за инициативата за младежка заетост (ИМЗ) с цел намаляване на младежката безработица в целия Европейски съюз и актуализиране на щатните разписания на персонала на децентрализираната агенция ACER и на съвместното предприятие SESAR2

(11812/2017– C8‑0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик по становище: Йенс Гайер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година за увеличаване на бюджетните ресурси за инициативата за младежка заетост (ИМЗ) с цел намаляване на младежката безработица в целия Европейски съюз и актуализиране на щатните разписания на персонала на децентрализираната агенция ACER и на съвместното предприятие SESAR2

(11812/2017 – C8‑0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(1) на Съвета, и по-специално член 41 от него,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет окончателно на 1 декември 2016 г.(2),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3) (Регламент за МФР),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

–  като взе предвид специален доклад № 5/2017 на Европейската сметна палата на тема „Младежка безработица – промениха ли нещо политиките на ЕС? Оценка на схемата „Гаранция за младежта“ и на Инициативата за младежка заетост“,

–  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

–  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 3/2017, приет от Комисията на 30 май 2017 г. (COM(2017)0288),

–  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 3/2017, приета от Съвета на 4 септември 2017 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (11812/2017 – C8‑0303/2017),

–  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0282/2017),

А.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 3/2017 се отнася до предоставянето на 500 милиона евро допълнителни бюджетни кредити за поети задължения за инициативата за младежка заетост (ИМЗ), както беше договорено от Европейския парламент и Съвета в споразумението им относно бюджета за 2017 г., както и до изменение на щатните разписания на децентрализираната агенция ACER и на съвместното предприятие SESAR2 без промяна на общия бюджет или на общия брой длъжности;

Б.  като има предвид, че Европейският парламент и Съветът приканиха Комисията да предложи през 2017 г. коригиращ бюджет с оглед на осигуряването през 2017 г. на 500 милиона евро за ИМЗ, като финансовите средства се предоставят от общия марж за поети задължения, веднага след приемането на техническата корекция, предвидена в член 6 от Регламента за МФР;

В.  като има предвид, че вследствие на приемането на техническата корекция Комисията предлага изменение на бюджета на Съюза за 2017 година и увеличаване на средствата по статия 04 02 64 „Инициатива за младежка заетост“;

Г.  като има предвид, че в контекста на междинното преразглеждане на многогодишната финансова рамка (МФР) Европейският парламент и Съветът се договориха за допълнителна сума в размер на 1,2 милиарда евро за ИМЗ за периода 2017 – 2020 г. и Европейският парламент подчерта в своето изявление, свързано с междинното преразглеждане на МФР, че този праг е с политически характер и без правни последици;

Д.  като има предвид, че в контекста на междинното преразглеждане на МФР Комисията също така подчерта в своето изявление, че следва да се обмисли увеличаване на финансирането за ИМЗ над договорената сума от 1,2 милиарда евро, като се използват маржовете, налични по общия марж за поетите задължения, в съответствие с член 14 от Регламента за МФР;

Е.  като има предвид, че изискването във връзка с прекласирането през 2017 г. е необходимо както за децентрализираната агенция ACER, така и за съвместното предприятие SESAR2;

1.  подчертава като приоритет спешната нужда от допълнително увеличаване на финансовия ангажимент на Съюза в борбата с младежката безработица чрез допълнително финансиране за ИМЗ;

2.  изразява съжаление, че изменението на бюджета на Съюза за 2017 г., договорено по време на годишната бюджетна процедура за 2017 г. и имащо за цел увеличаване на бюджетните кредити за ИМЗ, се забавя поради блокирането и късното одобрение от страна на Съвета на междинното преразглеждане на МФР;

3.  приема за сведение проект на коригиращ бюджет № 3/2017 във вида, в който е представен от Комисията;

4.  призовава Комисията и държавите членки да осигурят бързо препрограмиране на съответните оперативни програми, за да се гарантира, че за цялата допълнителна сума от 500 милиона евро за ИМЗ напълно и ефективно са поети задължения до края на 2017 г.; освен това призовава държавите членки да извършат оценки на недостига на финансиране, както и пазарни анализи, преди да бъдат създадени схемите, с оглед извличане на максимални ползи от ИМЗ;

5.  приема за сведение измененията на щатните разписания на децентрализираната агенция ACER и на съвместното предприятие SESAR2; отбелязва, че тези изменения не променят общия брой длъжности и че те могат да бъдат финансирани в рамките на годишния бюджет на органите за настоящата година; изразява съгласие, че прекласирането на длъжността AD15 за съвместното предприятие SESAR2 е ad personam и е в сила до края на мандата на настоящия изпълнителен директор;

6.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2017;

7.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 3/2017 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1)

  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)

  OВ L 51, 28.2.2017 г.

(3)

  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)

  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(5)

  ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

30.8.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

29

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация