Procedura : 2017/2078(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0282/2017

Teksty złożone :

A8-0282/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2017 - 9.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0343

SPRAWOZDANIE     
PDF 580kWORD 49k
5.9.2017
PE 607.808v02-00 A8-0282/2017

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 zwiększającego zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w celu obniżenia bezrobocia wśród młodzieży w całej Unii Europejskiej oraz aktualizującego plany zatrudnienia agencji zdecentralizowanej ACER i wspólnego przedsięwzięcia SESAR2

(11812/2017– C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Jens Geier

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 zwiększającego zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w celu obniżenia bezrobocia wśród młodzieży w całej Unii Europejskiej oraz aktualizującego plany zatrudnienia agencji zdecentralizowanej ACER i wspólnego przedsięwzięcia SESAR2

(11812/2017 – C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 1 grudnia 2016 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3) („rozporządzenie w sprawie WRF”),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając sprawozdanie specjalne nr 5/2017 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Bezrobocie wśród młodzieży – czy polityka UE wpłynęła na zmianę sytuacji? Ocena gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”,

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3/2017 przyjęty przez Komisję dnia 30 maja 2017 r. (COM(2017)0288),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2017 przyjęte przez Radę dnia 4 września 2017 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (11812/2017 – C8-0303/2017),

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0282/2017),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 3/2017 dotyczy przeznaczenia kwoty 500 mln EUR w postaci dodatkowych środków na zobowiązania na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jak zostało to uzgodnione przez Parlament Europejski i Radę w ramach ich porozumienia w sprawie budżetu na 2017 r., a także na zmiany w planach zatrudnienia agencji zdecentralizowanej ACER i wspólnego przedsięwzięcia SESAR2, bez wprowadzania zmian do ogólnego budżetu ani w zakresie całkowitej liczby stanowisk;

B.  mając na uwadze, że Parlament Europejski i Rada zwróciły się do Komisji o przedstawienie w 2017 r. budżetu korygującego z myślą o przeznaczeniu w 2017 r. 500 mln EUR pochodzących z łącznego marginesu na zobowiązania na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jak tylko przyjęte zostaną techniczne dostosowania przewidziane na mocy art. 6 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych;

C.  mając na uwadze, że w następstwie przyjęcia dostosowań technicznych Komisja proponuje wprowadzenie zmian do budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 oraz podwyższenie poziomu środków w art. 04 02 64 „Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”;

D.  mając na uwadze, że w kontekście śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych (WRF), Parlament Europejski i Rada podjęły decyzję o zwiększeniu środków o kwotę 1,2 mld EUR na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w latach 2017–2020 i że Parlament Europejski podkreślił w swym oświadczeniu związanym z śródokresowym przeglądem WRF, że ograniczenie to ma charakter polityczny i nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami prawnymi;

E.  mając na uwadze, że w kontekście śródokresowego przeglądu WRF Komisja podkreśliła również w swoim oświadczeniu, że należy rozważyć zwiększenie środków na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych o kwotę wyższą niż uzgodnione 1,2 mld EUR dzięki wykorzystaniu marginesów dostępnych w ramach łącznego marginesu na zobowiązania zgodnie z art. 14 rozporządzenia w sprawie WRF;

F.  mając na uwadze, że wymóg dotyczący przewidzianych w 2017 r. zmian zaszeregowania jest niezbędny zarówno dla agencji zdecentralizowanej ACER, jak i wspólnego przedsięwzięcia SESAR2;

1.  podkreśla w pierwszej kolejności pilną potrzebę dodatkowego zwiększenia środków na zobowiązania finansowe Unii w zakresie zwalczania bezrobocia wśród młodzieży poprzez przyznanie dodatkowych środków finansowych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;

2.  wyraża ubolewanie z powodu opóźnienia modyfikacji budżetu Unii na rok 2017 w celu zwiększenia środków na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, stosownie do uzgodnień podczas rocznej procedury budżetowej 2017, z uwagi na blokadę śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych i jej późne zatwierdzenie w Radzie;

3.  przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 3/2017 w formie przedstawionej przez Komisję;

4.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia szybkiego przeprogramowania odpowiednich programów operacyjnych, tak by zagwarantować, że do końca 2017 r. zostaną zaciągnięte zobowiązania na całość dodatkowych środków finansowych w kwocie 500 mln EUR przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; wzywa ponadto państwa członkowskie do dokonania ocen pod kątem brakujących elementów, a także analiz rynkowych, zanim ustanowione zostaną programy, aby uzyskać jak największe korzyści z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;

5.  odnotowuje zmiany w planach zatrudnienia agencji zdecentralizowanej ACER oraz wspólnego przedsięwzięcia SESAR2; zauważa, że zmiany te nie wpływają na całkowitą liczbę stanowisk i że mogą one zostać sfinansowane w ramach rocznego budżetu tych organów na bieżący rok; zgadza się, ze zmiana grupy zaszeregowania stanowiska AD15 we wspólnym przedsięwzięciu SESAR2 ma charakter ad personam i przestanie obowiązywać z końcem kadencji obecnego dyrektora wykonawczego;

6.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2017;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 3/2017 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.

(1)

  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)

  Dz.U. L 51 z 28.2.2017.

(3)

  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(5)

  Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

30.8.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

29

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna