Процедура : 2017/0073(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0284/2017

Внесени текстове :

A8-0284/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2017 - 9.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0333

ДОКЛАД     *
PDF 675kWORD 55k
6.9.2017
PE 607.861v03-00 A8-0284/2017

относно проект на решение за изпълнение на Съвета от за въвеждане на мерки за контрол на N-(1-фенетилпиперидин-4-yl)-N-фенилакриламид (акрилоилфентанил)

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Брис Ортьофьо

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проект на решение за изпълнение на Съвета от за въвеждане на мерки за контрол на N-(1-фенетилпиперидин-4-yl)-N-фенилакриламид (акрилоилфентанил)

(08858/2017 – C8‑0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (08858/2017),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0179/2017),

–  като взе предвид Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества(1), и по-специално член 8, параграф 3 от него,

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0284/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 127, 20.5.2005 г, стр. 32.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В рамките на процедурата на консултация, Европейският парламент е призован да се произнесе в срок от три месеца относно решението за изпълнение на Съвета за подлагане на новото психоактивно вещество N-(1-фенетилпиперидин-4-yl)-N-фенилакриламид (акрилоилфентанил) на мерки за контрол.

В доклада за оценка на риска, изготвен съвместно от Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) и Европол и публикуван на 17 ноември 2016 г., се стига до заключението, че това психоактивно вещество е синтетичен опиоид, чиято структура е аналогична на фентанилa – контролирано вещество, широко използвано в медицината като допълнение към общата анестезия по време на хирургична интервенция и за овладяване на болката. То се произвежда главно в Китай.

В доклада се посочва, че акрилоилфентанил е в наличност в Европейския съюз от април 2016 г. и е открит в шест държави членки. Три държави членки са съобщили за 47 смъртни случая, свързани с веществото, и за 20 остри интоксикации, за които се предполага, че са причинени от акрилоилфентанил.

Ето защо предвид токсичния и опасен характер на това вещество, което представлява здравен и социален риск, и в съответствие със заключенията на ЕЦМНН и Европол, докладчикът препоръчва решението за изпълнение на Съвета да бъде одобрено.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол на N- (1-фенетилпиперидин-4-yl)-N-фенилакриламид (акрилоилфентанил)

Позовавания

08858/2017 – C8-0179/2017 – COM(2017)01612017/0073(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

2.6.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

LIBE

15.6.2017

 

 

 

Изготвяне на становища от комисиите

Дата на обявяване в заседание

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Неизказани становища

Дата на произнесеното решение

ENVI

31.8.2017

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Brice Hortefeux

29.6.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.7.2017

 

 

 

Дата на приемане

4.9.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Francesc Gambús, Anne Sander, Ramón Luis Valcárcel Siso

Дата на внасяне

7.9.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Francesc Gambús, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Nadine Morano, Anne Sander, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

ENF

Auke Zijlstra

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация