Procedure : 2017/0073(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0284/2017

Indgivne tekster :

A8-0284/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2017 - 9.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0333

BETÆNKNING     *
PDF 366kWORD 53k
6.9.2017
PE 607.861v03-00 A8-0284/2017

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamid (acryloylfentanyl)

kontrolforanstaltninger

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Brice Hortefeux

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamid (acryloylfentanyl)

kontrolforanstaltninger

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (08858/2017),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0179/2017),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2005/387/RIA af 10. maj 2005 om udveksling af oplysninger om, risikovurdering af og kontrol med nye psykoaktive stoffer(1), særlig artikel 8, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0284/2017),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 127 af 20.5.2005, s. 32.


BEGRUNDELSE

I forbindelse med høringsproceduren skal Europa-Parlamentet udtale sig inden for en frist på tre måneder om Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste det nye psykoaktive stof N- (1-phénéthylpipéridine-4-yl) -N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) kontrolforanstaltninger.

Den risikovurderingsrapport, der er udarbejdet i fællesskab af Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) og Europol og offentliggjort den 17. november 2016, konkluderer, at dette psykoaktive stof er et syntetisk opioid, der har en strukturel lighed med fentanyl, som er et kontrolleret stof, der i vid udstrækning anvendes som supplement til almindelig bedøvelse under operationer og til smertebehandling. Det fremstilles hovedsagelig i Kina.

Rapporten konstaterer, at acryloylfentanyl har været tilgængeligt i Den Europæiske Union siden april 2016 og er blevet fundet i seks medlemsstater. Tre medlemsstater har indberettet 47 dødsfald med relation til dette stof og 20 akutte forgiftninger, hvor årsagen menes at være acryloylfentanyl.

I betragtning af dette stofs giftige og farlige egenskaber og de sundhedsfarlige og sociale risici, der er forbundet med det, jf. EMCDDA's og Europols konklusioner, anbefaler ordføreren, at Rådets gennemførelsesafgørelse godkendes.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamid (acryloylfentanyl) kontrolforanstaltninger

Referencer

08858/2017 – C8-0179/2017 – COM(2017)01612017/0073(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

2.6.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

15.6.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

31.8.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Brice Hortefeux

29.6.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

11.7.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.9.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Francesc Gambús, Anne Sander, Ramón Luis Valcárcel Siso

Dato for indgivelse

7.9.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Francesc Gambús, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Nadine Morano, Anne Sander, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

ENF

Auke Zijlstra

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse