Διαδικασία : 2017/0073(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0284/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0284/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2017 - 9.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0333

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 665kWORD 54k
6.9.2017
PE 607.861v03-00 A8-0284/2017

επί του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της ουσίας N-(1-φαιναιθυλοπιπεριδιν-4-υλο)-N-φαινυλακρυλαμίδιο (ακρυλοϋλοφεντανύλη) σε μέτρα ελέγχου

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Brice Hortefeux

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

επί του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της ουσίας N-(1-φαιναιθυλοπιπεριδιν-4-υλο)-N-φαινυλακρυλαμίδιο (ακρυλοϋλοφεντανύλη) σε μέτρα ελέγχου

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (08858/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0179/2017),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2005, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, την αξιολόγηση κινδύνων και τον έλεγχο νέων ψυχοτρόπων ουσιών(1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0284/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 127 της 20.5.2005, σ. 32.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να αποφανθεί εντός τριών μηνών επί της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 1-phénéthylpipéridine-4-yl N- (-N-phénylacrylamide) (acryloylfentanyl) σε μέτρα ελέγχου.

Η έκθεση αξιολόγησης των κινδύνων που καταρτίστηκε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) και την Ευρωπόλ, και δημοσιεύτηκε στις 17 Νοεμβρίου 2016, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω ψυχοτρόπος ουσία είναι συνθετικό οπιοειδές, του οποίου η δομή είναι παρόμοια με την ελεγχόμενη ουσία «φαιντανύλη», που χρησιμοποιείται γενικά στην ιατρική ως συμπλήρωμα της γενικής αναισθησίας σε χειρουργικές επεμβάσεις και ως αναλγητικό. Παράγεται κυρίως στην Κίνα.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι η ακρυλοϋλοφεντανύλη είναι διαθέσιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Απρίλιο του 2016 και έχει εντοπιστεί σε έξι κράτη μέλη. Τρία κράτη μέλη ανέφεραν 47 θανάτους συνδεόμενους με την εν λόγω ουσία και 20 περιπτώσεις οξείας δηλητηρίασης που οφείλονται πιθανώς σε αυτήν.

Έτσι, λαμβανομένου υπόψη του τοξικού και επικινδύνου χαρακτήρα της ουσίας αυτής που συνιστά κίνδυνο για την υγεία και την κοινωνία, και σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ΕΚΠΝΤ και της Ευρωπόλ, ο εισηγητής συνιστά να εγκριθεί η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της ουσίας N-(1-φαιναιθυλοπιπεριδιν-4-υλο)-N-φαινυλακρυλαμίδιο (ακρυλοϋλοφεντανύλη) σε μέτρα ελέγχου

Παραπομπές

08858/2017 – C8-0179/2017 – COM(2017)01612017/0073(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

2.6.2017

 

 

 

Αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

15.6.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομ. της απόφασης

ENVI

31.8.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομ. ορισμού

Brice Hortefeux

29.6.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.7.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.9.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francesc Gambús, Anne Sander, Ramón Luis Valcárcel Siso

Ημερομηνία κατάθεσης

7.9.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Francesc Gambús, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Nadine Morano, Anne Sander, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

ENF

Auke Zijlstra

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου