Menettely : 2017/0073(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0284/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0284/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2017 - 9.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0333

MIETINTÖ     *
PDF 362kWORD 53k
6.9.2017
PE 607.861v03-00 A8-0284/2017

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi N-(1-fenetyylipiperidin-4-yyli)-N-fenyyliakryyliamidin (akryloyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Brice Hortefeux

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi N-(1-fenetyylipiperidin-4-yyli)-N-fenyyliakryyliamidin (akryloyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (08858/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0179/2017),

–  ottaa huomioon uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta 10. toukokuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/387/YOS(1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0284/2017),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 127, 20.5.2005, s. 32.


PERUSTELUT

Euroopan parlamenttia pyydetään ilmaisemaan kuulemismenettelyssä kolmen kuukauden määräajassa kantansa esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi uuden psykoaktiivisen aineen N-(1-fenetyylipiperidin-4-yyli)-N-fenyyliakryyliamidin (akryloyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin.

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ja Europolin tästä psykoaktiivisesta aineesta yhdessä laatima riskienarviointiraportti julkaistiin 17. marraskuuta 2016. Siinä todetaan, että kyseinen aine on synteettinen opioidi, joka on rakenteeltaan samankaltainen kuin valvottuihin aineisiin kuuluva fentanyyli, jota käytetään lääketieteessä yleisesti yleisanestesiaa täydentävänä aineena leikkausten aikana ja kivun hallinnassa. Sitä valmistetaan etenkin Kiinassa.

Raportissa todetaan, että akryloyylifentanyyliä on ollut saatavilla unionissa huhtikuusta 2016, ja sitä on havaittu kuudessa jäsenvaltiossa. Kolme jäsenvaltiota on ilmoittanut 47:stä sen käyttöön liittyvästä kuolemantapauksesta, joiden lisäksi akryloyylifentanyyli on todennäköisesti aiheuttanut 20 akuuttia myrkytystapausta.

Koska aine selvästikin on myrkyllinen ja vaarallinen ja aiheuttaa terveydellisiä ja sosiaalisia riskejä ja ottaen huomioon EMCDDA:n ja Europolin päätelmät, esittelijä suosittaa, että esitys neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksytään.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Luonnos neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi N-(1-fenetyylipiperidin-4-yyli)-N-fenyyliakryyliamidin (akryloyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin

Viiteasiakirjat

08858/2017 – C8-0179/2017 – COM(2017)01612017/0073(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

2.6.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

15.6.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

31.8.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Brice Hortefeux

29.6.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.7.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.9.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Francesc Gambús, Anne Sander, Ramón Luis Valcárcel Siso

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.9.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Francesc Gambús, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Nadine Morano, Anne Sander, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

ENF

Auke Zijlstra

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus