Procedura : 2017/0073(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0284/2017

Teksty złożone :

A8-0284/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2017 - 9.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0333

SPRAWOZDANIE     *
PDF 591kWORD 54k
6.9.2017
PE 607.861v03-00 A8-0284/2017

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloakrylamidu (akrylofentanylu) środkom kontroli

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Brice Hortefeux

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloakrylamidu (akrylofentanylu) środkom kontroli

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (08858/2017),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0179/2017),

–  uwzględniając decyzję Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych(1), w szczególności jej art. 8 ust. 3,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0284/2017),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 127 z 20.5.2005, s. 32.


UZASADNIENIE

W ramach procedury konsultacji Parlament Europejski jest proszony o zaopiniowanie w terminie trzech miesięcy decyzji wykonawczej Rady w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloakrylamidu (akrylofentanylu) środkom kontroli.

W sprawozdaniu z oceny ryzyka zredagowanym wspólnie przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) oraz Europol i opublikowanym w dniu 17 listopada 2016 r. stwierdzono, że ta substancja psychoaktywna to syntetyczny opioid, który pod względem struktury jest podobny do fentanylu – substancji kontrolowanej stosowanej w medycynie jako dodatek przy znieczuleniu ogólnym podczas zabiegów i w terapiach przeciwbólowych. Substancję tę produkuje się głównie w Chinach.

W sprawozdaniu stwierdzono, że substancja ta jest dostępna w Unii od kwietnia 2016 r. i została wykryta w 6 państwach członkowskich. Trzy państwa członkowskie zgłosiły 47 zgonów spowodowanych akrylofentanylem, zgłoszono też 20 ostrych zatruć wywołanych przypuszczalnie tą substancją.

Dlatego też, ze względu na toksyczne i niebezpieczne właściwości tej substancji oraz zagrożenie sanitarne i społeczne, a także zgodnie z konkluzjami EMCDDA i Europolu sprawozdawca zaleca zatwierdzenie decyzji wykonawczej Rady.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloakrylamidu (akrylofentanylu) środkom kontroli

Odsyłacze

08858/2017 – C8-0179/2017 – COM(2017)01612017/0073(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

2.6.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

15.6.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

31.8.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Brice Hortefeux

29.6.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.7.2017

 

 

 

Data przyjęcia

4.9.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Francesc Gambús, Anne Sander, Ramón Luis Valcárcel Siso

Data złożenia

7.9.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Francesc Gambús, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Nadine Morano, Anne Sander, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

ENF

Auke Zijlstra

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna