Förfarande : 2017/0073(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0284/2017

Ingivna texter :

A8-0284/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2017 - 9.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0333

BETÄNKANDE     *
PDF 364kWORD 54k
6.9.2017
PE 607.861v03-00 A8-0284/2017

om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa N-(1-fenetylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryloylfentanyl) kontrollåtgärder

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Brice Hortefeux

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa N-(1-fenetylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryloylfentanyl) kontrollåtgärder

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (08858/2017),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8-0179/2017),

–  med beaktande av rådets beslut 2005/387/RIF av den 10 maj 2005 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen(1), särskilt artikel 8.3,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0284/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 127, 20.5.2005, s. 32.


MOTIVERING

Inom ramen för samrådsförfarandet har Europaparlamentet uppmanats att inom tre månader yttra sig över rådets genomförandebeslut om att underställa det nya psykoaktiva ämnet N-(1-fenetylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryloylfentanyl) kontrollåtgärder.

I den riskbedömningsrapport som utarbetats gemensamt av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) och Europol, och som offentliggjordes den 17 november 2016, dras slutsatsen att detta psykoaktiva ämne är en syntetisk opioid med en struktur som liknar fentanyl, ett kontrollerat ämne som används allmänt inom medicinen som ett komplement till narkos under kirurgi och för smärtlindring. Det tillverkas huvudsakligen i Kina.

I rapporten konstateras att akryloylfentanyl förekommer i EU sedan april 2016 och har påträffats i sex medlemsstater. Tre medlemsstater har rapporterat 47 dödsfall kopplade till detta ämne, och 20 akuta förgiftningar ska ha orsakats av akryloylfentanyl.

Därför, med hänsyn till ämnets toxiska och farliga egenskaper och med tanke på att det utgör en hälso- och samhällsrisk, samt i enlighet med ECNN:s och Europols slutsatser, rekommenderar föredraganden att parlamentet godkänner rådets genomförandebeslut.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa N-(1-fenetylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryloylfentanyl) kontrollåtgärder

Referensnummer

08858/2017 – C8-0179/2017 – COM(2017)01612017/0073(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

2.6.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

15.6.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

31.8.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Brice Hortefeux

29.6.2017

 

 

 

Behandling i utskott

11.7.2017

 

 

 

Antagande

4.9.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Francesc Gambús, Anne Sander, Ramón Luis Valcárcel Siso

Ingivande

7.9.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Francesc Gambús, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Nadine Morano, Anne Sander, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

ENF

Auke Zijlstra

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande