Процедура : 2017/0808(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0286/2017

Внесени текстове :

A8-0286/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/10/2017 - 9.2
CRE 04/10/2017 - 9.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0369

ДОКЛАД     *
PDF 673kWORD 53k
27.9.2017
PE 609.481v02-00 A8-0286/2017

относно проекта на решение на Съвета относно привеждането в действие на някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в Република България и в Румъния

(10161/2017 – C8‑0224/2017 – 2017/0808(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно привеждането в действие на някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в Република България и в Румъния

(10161/2017 – C8‑0224/2017 – 2017/0808(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (10161/2017),

–  като взе предвид член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване на Република България и Румъния, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0224/2017),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0286/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението за решение на Съвета има за цел да предостави на Румъния и България пасивен достъп до Визовата информационна система (ВИС) и в съответствие с постигнатото от съзаконодателите споразумение относно проекта на регламент за създаване на Система за влизане/излизане, то е необходимо условие за прилагането на Системата за влизане/излизане към тези държави членки. Поради това докладчикът препоръчва Парламентът да одобри проекта на текста на Съвета без изменения, така че да се насърчат държавите членки да преминат бързо към приемането на решението.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Решение на Съвета относно привеждането в действие на някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в Република България и в Румъния

Позовавания

10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS)

Дата на консултация с ЕП

30.6.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

6.7.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

31.8.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

7.9.2017

25.9.2017

 

 

Дата на приемане

25.9.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicolas Bay, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, André Elissen, Eugen Freund, Gabriel Mato, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Дата на внасяне

27.9.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Daniel Buda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Gabriel Mato, Nuno Melo, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Eugen Freund, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Bodil Valero

3

-

ENF

Nicolas Bay, André Elissen, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация