Postup : 2017/0808(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0286/2017

Předložené texty :

A8-0286/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/10/2017 - 9.2
CRE 04/10/2017 - 9.2

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0369

ZPRÁVA     *
PDF 521kWORD 52k
27.9.2017
PE 609.481v02-00 A8-0286/2017

o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku

(10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku

(10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (10161/2017),

–  s ohledem na čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0224/2017),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0286/2017),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Navrhované rozhodnutí Rady má za cíl udělit Bulharsku a Rumunsku pasivní přístup do Vízového informačního systému (VIS), což je podle dohody dosažené spolunormotvůrci týkající se návrhu nařízení, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES), nezbytným předpokladem toho, aby mohl být systém EES v uvedených státech uplatňován. Zpravodaj proto Parlamentu doporučuje, aby návrh znění Rady schválil beze změn a pobídl tak členské státy k urychlenému přijetí rozhodnutí.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh rozhodnutí Rady o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku

Referenční údaje

10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS)

Datum konzultace s EP

30.6.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

6.7.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

31.8.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

7.9.2017

25.9.2017

 

 

Datum přijetí

25.9.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicolas Bay, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, André Elissen, Eugen Freund, Gabriel Mato, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Datum předložení

27.9.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

36

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Daniel Buda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Gabriel Mato, Nuno Melo, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Eugen Freund, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Bodil Valero

3

-

ENF

Nicolas Bay, André Elissen, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění