Διαδικασία : 2017/0808(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0286/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0286/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2017 - 9.2
CRE 04/10/2017 - 9.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0369

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 664kWORD 53k
27.9.2017
PE 609.481v02-00 A8-0286/2017

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία

(10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Συντάκτης γνωμοδότησης: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία

(10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (10161/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4, παράγραφος 2 της Πράξης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0224/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0286/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προτεινόμενη απόφαση του Συμβουλίου έχει ως στόχο να χορηγήσει στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία παθητική πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και, βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε από τους συννομοθέτες για το σχέδιο κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ/EES), αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του ΣΕΕ στα εν λόγω κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής συνιστά στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο κειμένου του Συμβουλίου χωρίς τροπολογίες, ώστε να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σύντομα στην έγκριση της απόφασης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία

Έγγραφα αναφοράς

10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

30.6.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

6.7.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

31.8.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

7.9.2017

25.9.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.9.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicolas Bay, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, André Elissen, Eugen Freund, Gabriel Mato, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Ημερομηνία κατάθεσης

27.9.2017


FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE

36

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Daniel Buda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Gabriel Mato, Nuno Melo, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Eugen Freund, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Bodil Valero

3

-

ENF

Nicolas Bay, André Elissen, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Key to symbols:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου