Postupak : 2017/0808(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0286/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0286/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/10/2017 - 9.2
CRE 04/10/2017 - 9.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0369

IZVJEŠĆE     *
PDF 445kWORD 55k
27.9.2017
PE 609.481v02-00 A8-0286/2017

o Nacrtu odluke Vijeća o provedbi određenih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na vizni informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj

(10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o provedbi određenih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na vizni informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj

(10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt Vijeća (10161/2017),

–  uzimajući u obzir članak 4. stavak 2. Akta o pristupanju Republike Bugarske i Rumunjske, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0224/2017),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0286/2017),

1.  prihvaća Nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.


OBRAZLOŽENJE

Predloženom Odlukom Vijeća želi se Bugarskoj i Rumunjskoj odobriti pasivan pristup viznom informacijskom sustavu (VIS), a u skladu s dogovorom koji su suzakonodavci postigli oko Nacrta uredbe o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) to je preduvjet za primjenu EES-a u tim državama članicama. Izvjestitelj stoga preporučuje da Parlament prihvati nacrt teksta Vijeća bez izmjena kako bi potaknuo države članice da brzo usvoje tu Odluku.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Odluka Vijeća o provedbi određenih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na vizni informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj

Referentni dokumenti

10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

30.6.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

6.7.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

31.8.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

7.9.2017

25.9.2017

 

 

Datum usvajanja

25.9.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

36

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicolas Bay, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Daniel Buda, André Elissen, Eugen Freund, Gabriel Mato, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Datum podnošenja

27.9.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

36

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Daniel Buda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Gabriel Mato, Nuno Melo, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Eugen Freund, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Bodil Valero

3

-

ENF

Nicolas Bay, André Elissen, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena