Procedūra : 2017/0808(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0286/2017

Pateikti tekstai :

A8-0286/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/10/2017 - 9.2
CRE 04/10/2017 - 9.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0369

PRANEŠIMAS     *
PDF 657kWORD 53k
27.9.2017
PE 609.481v02-00 A8-0286/2017

dėl Tarybos sprendimo dėl tam tikrų Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Vizų informacine sistema, pradėjimo taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje projekto

(10161/2017 – C8‑0224/2017 – 2017/0808(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl tam tikrų Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Vizų informacine sistema, pradėjimo taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje projekto

(10161/2017 – C8‑0224/2017 – 2017/0808(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (10161/2017),

–  atsižvelgdamas į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo akto 4 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0224/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0286/2017),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


AIŠKINAMOJI DALIS

Siūlomo Tarybos sprendimo tikslas – suteikti Bulgarijai ir Rumunijai pasyvią prieigą prie Vizų informacinės sistemos (VIS) ir, atsižvelgiant į teisėkūros institucijų pasiektą susitarimą dėl reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), projekto, tai yra išankstinė sąlyga norint taikyti AIS šioms valstybėms narėms. Todėl pranešėjas rekomenduoja Parlamentui pritarti Tarybos projekto tekstui be pakeitimų, siekiant paskatinti valstybes nares skubiai pradėti sprendimo priėmimo procedūrą.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos sprendimas dėl tam tikrų Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Vizų informacine sistema, pradėjimo taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje

Nuorodos

10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS)

Konsultacijos su EP data

30.6.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

6.7.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

31.8.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

7.9.2017

25.9.2017

 

 

Priėmimo data

25.9.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicolas Bay, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Daniel Buda, André Elissen, Eugen Freund, Gabriel Mato, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Pateikimo data

27.9.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

36

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Daniel Buda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Gabriel Mato, Nuno Melo, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Eugen Freund, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Bodil Valero

3

-

ENF

Nicolas Bay, André Elissen, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas