Procedūra : 2017/0808(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0286/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0286/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 04/10/2017 - 9.2
CRE 04/10/2017 - 9.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0369

ZIŅOJUMS     *
PDF 581kWORD 52k
27.9.2017
PE 609.481v02-00 A8-0286/2017

par projektu Padomes lēmumam par dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Vīzu Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā

(10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(NLE))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Vīzu Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā

(10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (10161/2017),

–  ņemot vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas Pievienošanās akta 4. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar Parlamentu ir apspriedusies (C8-0224/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0286/2017),

1.  apstiprina grozīto Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.


PASKAIDROJUMS

Ierosinātā Padomes lēmuma mērķis ir piešķirt Bulgārijai un Rumānijai pasīvu piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai (VIS) un saskaņā ar vienošanos, ko likumdevēji ir panākuši par projektu regulai, ar ko izveido Ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), tā ir uzskatāma par priekšnoteikumu, lai piemērotu IIS minētajās dalībvalstis. Tādēļ referents iesaka Parlamentam apstiprināt Padomes teksta projektu bez grozījumiem, lai sekmētu to, ka dalībvalstis bez kavēšanās sāk šā lēmuma pieņemšanu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes lēmums par dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Vīzu Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā

Atsauces

10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

30.6.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

6.7.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

31.8.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

7.9.2017

25.9.2017

 

 

Pieņemšanas datums

25.9.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicolas Bay, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Buda, André Elissen, Eugen Freund, Gabriel Mato, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Iesniegšanas datums

27.9.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

36

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Daniel Buda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Gabriel Mato, Nuno Melo, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Eugen Freund, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Bodil Valero

3

-

ENF

Nicolas Bay, André Elissen, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums