Postopek : 2017/0808(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0286/2017

Predložena besedila :

A8-0286/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/10/2017 - 9.2
CRE 04/10/2017 - 9.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0369

POROČILO     *
PDF 577kWORD 52k
27.9.2017
PE 609.481v02-00 A8-0286/2017

o osnutku sklepa Sveta o izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji

(10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji

(10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (10161/2017),

–  ob upoštevanju člena 4(2) Akta o pristopu Republike Bolgarije in Romunije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0224/2017),

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0286/2017),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


OBRAZLOŽITEV

Namen predloga sklepa Sveta je odobritev pasivnega dostopa Bolgarije in Romunije do vizumskega informacijskega sistema (VIS), v skladu s sporazumom sozakonodajnih organov o osnutku uredbe o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) pa je ta sklep pogoj za uporabo sistema vstopa/izstopa za navedeni državi članici. Zato poročevalec priporoča, naj Parlament odobri osnutek besedila Sveta brez sprememb, da bi države članice spodbudil k hitremu sprejetju sklepa.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklep Sveta o izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji

Referenčni dokumenti

10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS)

Datum posvetovanja z EP

30.6.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

6.7.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

31.8.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

7.9.2017

25.9.2017

 

 

Datum sprejetja

25.9.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicolas Bay, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Buda, André Elissen, Eugen Freund, Gabriel Mato, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Datum predložitve

27.9.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

36

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Daniel Buda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Gabriel Mato, Nuno Melo, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Eugen Freund, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Bodil Valero

3

-

ENF

Nicolas Bay, André Elissen, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo