Procedure : 2017/0809(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0287/2017

Ingediende teksten :

A8-0287/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/10/2017 - 9.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0372

VERSLAG     *
PDF 343kWORD 52k
27.9.2017
PE 610.653v02-00 A8-0287/2017

over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Griekenland

(10476/2017 – C8‑0230/2017 – 2017/0809(CNS))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Claude Moraes

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Griekenland

(10476/2017 – C8‑0230/2017 – 2017/0809(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (10476/2017),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0230/2017),

–  gezien Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit(1), en met name artikel 33,

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8‑0287/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Griekenland

Document- en procedurenummers

10476/2017 – C8-0230/2017 – 2017/0809(CNS)

Datum raadpleging EP

12.7.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Claude Moraes

25.9.2017

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

7.9.2017

Behandeling in de commissie

25.9.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

25.9.2017

 

 

 

Datum indiening

27.9.2017

Juridische mededeling