Eljárás : 2017/0024(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0293/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0293/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 24/10/2017 - 5.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0388

JELENTÉS     *
PDF 711kWORD 86k
5.10.2017
PE 606.105v02-00 A8-0293/2017

a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 560/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Miroslav Poche

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 560/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0068),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés187. cikkére és 188. cikke első bekezdésére, amelyeknek megfelelően konzultált a Parlamenttel (C8-0118/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0293/2017),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi módosításokkal;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 560/2014/EU tanácsi rendelet37 létrehozta az Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozást (a továbbiakban: BBI Közös Vállalkozás).

(1)  Az 560/2014/EU tanácsi rendelet37 létrehozta az Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozást (a továbbiakban: BBI Közös Vállalkozás) abból a célból, hogy a fenntartható bioalapú európai ipari ágazat fejlesztésébe való beruházás növelése révén hozzájáruljon a 2014–2020 közti időszakra vonatkozó Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram végrehajtásához.

_________________

_________________

37 A Tanács 560/2014/EU rendelete (2014. május 6.) a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról (HL L 169., 2014.6.7., 130. o.).

37 A Tanács 560/2014/EU rendelete (2014. május 6.) a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról (HL L 169., 2014.6.7., 130. o.).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A BBI Közös Vállalkozásnak az 560/2014/EU rendelet mellékletében meghatározott alapokmánya (a továbbiakban: alapokmány) 12. cikkének (4) bekezdése kimondja, hogy a BBI Közös Vállalkozás Uniótól eltérő tagjai által a működési költségekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulás összege az 560/2014/EU tanácsi rendelet 1. cikkében meghatározott időszak során, azaz a BBI Közös Vállalkozás létrehozásától 2024. december 31-ig legalább 182,5 millió EUR.

(2)  A BBI Közös Vállalkozásnak az 560/2014/EU rendelet mellékletében meghatározott alapokmánya (a továbbiakban: alapokmány) 12. cikkének (4) bekezdése kimondja, hogy a BBI Közös Vállalkozás Uniótól eltérő tagjai által a működési költségekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulás összege az 560/2014/EU tanácsi rendelet 1. cikkében meghatározott tízéves időszak során, azaz a BBI Közös Vállalkozás létrehozásától 2024. december 31-ig legalább 182,5 millió EUR.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Ez a rendelet a Bio-based Industries Consortium Aisbl (BIC) javaslatára válaszol és az egyéb közös vállalkozásokban alkalmazott legjobb gyakorlatot tükrözi. A program BBI Közös Vállalkozás általi hatékony végrehajtását és az általános jobb szabályozást továbbra is jobb együttműködés és a bioalapú láncban szerepet vállaló valamennyi érdekelt fél, különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) bevonása révén kell megvalósítani.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bio-based Industries Consortium Aisbl (a továbbiakban: BIC), amely a BBI Közös Vállalkozás Uniótól eltérő tagja, továbbra is kész támogatást nyújtani a BBI Közös Vállalkozás működési költségeihez az alapokmány 12. cikkének (4) bekezdésében meghatározott összeg erejéig. Ugyanakkor alternatív finanszírozási módra tett javaslatot, amelynek értelmében a konzorciumot alkotó jogalanyok közvetve az intézkedések szintjén nyújtanának pénzügyi hozzájárulást.

(3)  A Bio-based Industries Consortium Aisbl (a továbbiakban: BIC), amely a BBI Közös Vállalkozás Uniótól eltérő tagja, továbbra is köteles és kész támogatást nyújtani a BBI Közös Vállalkozás működési költségeihez az alapokmány 12. cikkének (4) bekezdésében meghatározott összeg erejéig. Ugyanakkor alternatív finanszírozási módra tett javaslatot, amelynek értelmében a konzorciumot alkotó jogalanyok közvetve az intézkedések szintjén nyújtanának pénzügyi hozzájárulást.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a)  E rendelet figyelembe vette a BIC által javasolt alternatív finanszírozási módot, ugyanakkor elismerte a BBI Közös Vállalkozás egyedi jellemzőit. A Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy az említett alternatív finanszírozási módot hogyan lehetne alkalmazni más közös vállalkozásokra, különösen az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozásra.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A BBI kezdeményezés azon célkitűzése, hogy a teljes bioalapú értékláncban érdekelt felek, többek között a kkv-k, a kutatási és technológiai központok, valamint az egyetemek együttműködése révén hajtson végre tevékenységeket, csak úgy érhető el, ha lehetővé válik a BIC és az azt alkotó jogalanyok számára, hogy a pénzügyi hozzájárulást ne csak a BBI Közös Vállalkozásnak történő kifizetésként, hanem a BBI Közös Vállalkozás által finanszírozott közvetett intézkedésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulásként is teljesíthessék.

(4)  A BBI kezdeményezés a Horizont 2020 keretprogram prioritásaival összhangban lévő azon célkitűzése, hogy a teljes bioalapú értékláncban érdekelt felek, többek között a kkv-k, a kutatási és technológiai központok, valamint az egyetemek együttműködése révén hajtson végre tevékenységeket és az Uniót a kutatás, a demonstráció és a piaci alkalmazás bajnokává tegye a bioalapú termékek és bioüzemanyagok piacán, csak úgy érhető el, ha lehetővé válik a BIC és az azt alkotó jogalanyok számára, hogy a pénzügyi hozzájárulást ne csak a BBI Közös Vállalkozásnak történő kifizetésként teljesíthessék. A teljesítésnek ez az új módja biztosítja majd, hogy a pénzügyi hozzájárulások kereskedelmileg kivitelezhetőbbé váljanak a BIC és az azt alkotó jogalanyok számára, ami várhatóan megkönnyíti pénzügyi kötelezettségeik adott határidőre való teljesítését.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a)  A közös vállalkozásra irányuló folyamat során a Bizottság vázolta a javasolt módosítások hatását, eredményességét és az azokból levont tanulságokat. A Bizottságnak jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet eredményességéről, tekintettel a BIC azon kötelezettségére, hogy 2024. december 31-ig teljesíti pénzügyi hozzájárulását.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5 a)  A Bizottságnak a jövőben minden esetben nyilvános konzultációt kell tartania annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi érdekelt fél elfogadja a javasolt változásokat, valamint hogy e változtatásokat a lehető legátláthatóbb és legnyíltabb módon alakítsák ki. Hasonlóképpen, a Bizottságnak el kell végeznie a javasolt intézkedések hatásvizsgálatát, hacsak a minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatások egyértelműen másként nem rendelkeznek.


INDOKOLÁS

Általános háttér

A kutatás és az innováció magas kockázatú tevékenységek, és a sikerre nincs garancia. Ha a bukás kockázata túl nagy, előfordulhat, hogy a magánszféra nem hajlandó beruházni még akkor sem, ha a gazdasági és társadalmi előnyök potenciálisan igen jelentősek. Ezenkívül előfordulhat, hogy a kutatásba fektetett beruházás gazdasági előnyeit mások fölözik le, ami azt jelenti, hogy az egyes vállalkozások esetleg nem hajlandók beruházni. Ezek az általános piaci buktatók határozottan indokolttá teszik a magánkutatások és innovációs tevékenységek közpénzből történő támogatását. Néhány esetben azonban – tekintettel az ágazatok jelentőségére, a kihívások és a technológiák összetettségére, a szóban forgó időszakok hosszára és a szükséges beruházás nagyságrendjére, a közpénzből történő támogatás mértéke akkora, hogy egyedi projektek támogatása nem hatékony. Az ilyen esetek miatt szükséges az állami és a magánszféra közötti strukturált partnerségek kialakítása a nagyratörő kutatási és innovációs menetrendek közös kidolgozása, finanszírozása és végrehajtása céljából.

Az európai és nemzetközi szinten tevékenykedő ágazatok tekintetében és ott, ahol a beruházás nagyságrendje meghaladja az egyes tagállamok lehetőségeit, a leghatékonyabb megközelítés egy ilyen partnerség uniós szintű kialakítása. Ezek miatt indították el a közös technológiai kezdeményezéseket és a közös vállalkozásokat európai intézményi köz- és magánszféra közötti partnerségekként, hogy néhány bevált európai technológiai platform stratégiai kutatási menetrendjét végrehajtsák.

Hat közös technológiai kezdeményezést/közös vállalkozást már a hetedik kutatási keretprogram alatt elindítottak:

– nanoelektronikai technológiák (ENIAC)

– beágyazott számítástechnikai rendszerek (ARTEMIS)

– innovatív gyógyszerek (IMI)

– repüléstechnika és légi közlekedés (CleanSky)

– üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia (FCH)

– új generációs európai légiforgalom-irányítási rendszer (SESAR).

Ezek jogi keretét a Horizont 2020 alatt megújították, ami a szabályok és eljárások egyszerűsítéséhez vezetett. Az ENIAC és az ARTEMIS egyetlen közös vállalkozásba olvadt össze, amely az elektronikai alkatrészekkel és rendszerekkel foglalkozik, ez lett az ECSEL és két további közös vállalkozás is létrejött: a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI JU) és a Shift2Rail közös vállalkozás (S2R).

Jelenleg hét közös vállalkozás aktív, melyek 7,35 milliárd eurónyi hozzájárulást kapnak a Horizont 2020 keretében.

Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás

A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozást az 560/2014/EU rendelet hozta létre, és 10 éven keresztül, 2024-ig kell működnie. A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás célja, hogy összehozza az összes érintett felet és hozzájáruljon ahhoz, hogy Európa jelentős kutatási, demonstrációs és a piaci alkalmazást célzó versenytárssá váljon a bioalapú termékek és bioüzemanyagok piacán. A 3705 millió eurós költségvetés a következőképpen oszlik meg: az EU 975 millió euróval járul hozzá a Horizont 2020 programból, (800 millió euróval a 2. társadalmi kihívás keretéből és 175 millió euróval a LEIT KET Biotechnológia keretéből), a bioalapú iparágak konzorciuma (BIC) pedig 2730 millió eurót biztosít.

Az előadónak meggyőződése, hogy a köz- és magánszféra közötti, kutatási célú hatékony együttműködés kulcsfontosságú ahhoz, hogy a legjobb eredményeket biztosítsuk az európai polgárok számára. A hatékony együttműködésnek jól működő szervezeti és pénzügyi kereten kell alapulnia annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi érintett fél teljesíteni tudja kötelezettségvállalásait.

A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás megmutatta, hogy szükséges néhány módosítást végrehajtani a működési költségekhez való pénzügyi hozzájárulások kezelésében (a pénzügyi hozzájárulások teljesítésének módozata). A jelenlegi szabályozás szerint a bioalapú iparágak konzorciuma (BIC) által képviselt magánszektornak közvetlenül a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás költségvetésébe kell befizetnie a működési költségekhez való pénzügyi hozzájárulásait (azaz program szintű pénzügyi hozzájárulások). A BIC rámutatott, hogy ez a mechanizmus számos vállalat számára kereskedelmi szempontból nem kifizetődő. A jelenlegi mechanizmus szerint a vállalatok hozzájárulásai a közös költségvetésbe kerülnek és előfordulhat, hogy a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás nem profitál a finanszírozott projektekből (e hozzájárulások révén).

A BIC által 2016 végéig teljesített pénzügyi hozzájárulás mindössze 0,75 millió eurót tett ki a 2024 végéig teljesítendő összesen 182,5 millió euróból, ami a jelenlegi jogi keret életképtelenségét bizonyítja. A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozásról szóló rendelet 4. cikkének (5) bekezdése értelmében a magánszféra alacsony pénzügyi hozzájárulása az uniós hozzájárulások arányos felfüggesztéséhez vezetett, és jelenleg 70 millió eurót tesz ki. Ennélfogva a valamennyi érintett fél (Európai Bizottság és a BIC) által megállapított és elfogadott megoldás az, hogy lehetővé tegyék a konzorciumban részt vevő egyéb kedvezményezettek számára történő közvetlen kifizetések formájában történő pénzügyi hozzájárulásokat (azaz a projekt-szintű pénzügyi hozzájárulásokat).

A Bizottság pozitívan reagált a BIC megjegyzéseire és javasolja annak engedélyezését, hogy a BIC tagjai által teljesített hozzájárulásokat – a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozásra vonatkozó átfogó rendszer részeként – közvetlenül bizonyos projektek számára fizessék be. Ennélfogva a rendelet módosítása csak a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás alapokmányának 12. cikkét érinti (az 560/2014/EU tanácsi rendelet mellékletében), ahol a pénzügyi hozzájárulások formáit konkretizálják. Az előadónak meggyőződése, hogy az európai kutatás legjobb érdekét az szolgálja, ha a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás alapokmányának 12. cikkét módosítják, hogy a 2018-ra szóló pályázati felhívás (melyet a tervek szerint kora tavasszal tesznek közzé) már az új pénzügyi keretben futhasson.

Az előadó támogatja a Bizottság javaslatát, ugyanakkor hangsúlyozza a következőket:

-  a BIC köteles teljesíteni a pénzügyi hozzájárulását (182,5 millió euró), ezenkívül a javaslat nem érinti az e kötelezettséggel kapcsolatos elszámoltathatóság szintjét;

-  ez a javaslat nem érinti a BIC-nek a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás alapokmánya 12. cikkének (2) bekezdésében említett, adminisztratív költségekhez való hozzájárulását;

-  ezzel a javaslattal kapcsolatban konzultációra került sor az érintett felekkel, nevezetesen az államok képviselőinek csoportjában részt vevő nemzeti képviselőkkel és a tudományos bizottság részét képező tudományos közösség tagjaival, akik kedvezően nyilatkoztak a javasolt megközelítésről;

-  minden pályázati felhívásra továbbra is a Horizont 2020 szabályai irányadóak;

-  a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás a fellépésekre továbbra is nyílt és átlátható eljárások útján biztosít pénzügyi támogatást nyílt versenyfelhívásokat követően, és továbbra is ő választja ki a finanszírozni kívánt projekteket független szakértők által végzett pártatlan technikai értékelést követően;

-  a módosított rendelet elfogadását követően a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás kiegészítő iránymutatásokat fogalmaz meg, és ennek megfelelően módosítja a vonatkozó támogatási megállapodás-mintát.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről (5.9.2017)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 560/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

A vélemény előadója: Luke Ming Flanagan

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó és a bizottság úgy véli, hogy a Bizottság által javasolt módosítások nagyobb rugalmasságot tesznek lehetővé az uniós költségvetésen kívüli, egyéb forrásokból származó pénzügyi hozzájárulások megszerzése tekintetében. A néhány más közös vállalkozásnál már sikeresen használt e módosításoknak javítaniuk kell a multiplikátorhatást, ami az adófizetők pénzének optimálisabb felhasználását eredményezi. Ha a Tanács elfogadja ezeket a módosításokat, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság a következő mentesítési eljárás során szorosan nyomon fogja követni a finanszírozási szabályok megváltoztatásának a Közös Vállalkozás teljesítményére gyakorolt hatását.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a)  A Bio-based Industries Consortium Aisbl (a bioalapú iparágak konzorciuma) egyik javaslatával összhangban a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás programját a bioalapú értékláncon belül az érdekelt felekkel, különösen a kis- és középvállalkozásokkal (kkv-k) folytatott jobb együttműködés révén kell teljesíteni.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a)  E rendelet figyelembe vette a bioalapú iparágak konzorciuma által javasolt alternatív finanszírozási módot, ugyanakkor elismerte a BBI Közös Vállalkozás egyedi jellemzőit. A Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy az említett alternatív finanszírozási módot hogyan lehetne alkalmazni más közös vállalkozásokra, különösen az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozásra.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a)  A közös vállalkozásra irányuló folyamatban a Bizottság vázolta a javasolt módosítások hatását, eredményességét és az azokból levont tanulságokat. A Bizottságnak jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet eredményességéről, tekintettel a bioalapú iparágak konzorciumának azon kötelezettségére, hogy 2024. december 31-ig teljesítse pénzügyi hozzájárulását.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4b)  A Bizottságnak az e rendeletben meghatározott alternatív finanszírozási módra tekintettel el kell végeznie a BBI Közös Vállalkozás fennmaradó projektjeinek költség-haszon elemzését.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ezért módosítani kell az alapokmányt annak érdekében, hogy lehetővé váljon a BIC és az azt alkotó jogalanyok számára, hogy a pénzügyi hozzájárulásnak az alapokmány 12. cikkének (4) bekezdésében meghatározott teljes összegét ne csak a BBI Közös Vállalkozásnak történő kifizetésként, hanem olyan, a BBI Közös Vállalkozás által finanszírozott közvetett intézkedésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulásként is teljesíthessék, amelyekről a BBI Közös Vállalkozásnak kell beszámolni,

(5)  Ezért módosítani kell az alapokmányt annak érdekében, hogy lehetővé váljon a BIC és az azt alkotó jogalanyok számára, hogy a pénzügyi hozzájárulásnak az alapokmány 12. cikkének (4) bekezdésében meghatározott teljes összegét ne csak a BBI Közös Vállalkozásnak történő kifizetésként, hanem olyan, a BBI Közös Vállalkozás által finanszírozott közvetett intézkedésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulásként is teljesíthessék, amelyekről a BBI Közös Vállalkozásnak kell beszámolni. Minél előbb nyomonkövetési ellenőrzést kell azonban végezni annak biztosítása érdekében, hogy a bioalapú iparágak konzorciuma e rendelet végrehajtását követően továbbra is teljesítse kötelezettségvállalásait.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a)  Az eljárás átláthatóságának fokozása érdekében a Bizottságnak széles körű konzultációt kellene folytatnia az érdekelt felek teljes körű részvételével, valamint el kellene készítenie a javasolt intézkedések hatásáról szóló szükséges jelentést.

Indokolás

A nagyobb átláthatóság biztosítása érdekében a Bizottságnak el kellene végeznie ezt a konzultációt, hogy ellenőrizze, az érdekelt felek támogatják-e a javasolt változtatást.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozása

Hivatkozások

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Illetékes bizottság

 

ITRE

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

15.6.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Luke Ming Flanagan

7.6.2017

Vizsgálat a bizottságban

12.7.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

4.9.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Brian Hayes, Julia Pitera

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

17

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

Greens/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (21.6.2017)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 560/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

A vélemény előadója: Franc Bogovič

RÖVID INDOKOLÁS

Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI) az Unió és a Bio-based Industries Consortium (BIC, a bioalapú iparágak konzorciuma) közötti 3,7 milliárd eurós, köz- és magánszféra közötti partnerség. Célja Európa biogazdasági potenciáljának kiaknázása a megújuló természeti erőforrások bioalapú termékekké, anyagokká és üzemanyagokká történő alakításával, innovatív technológiák és biofinomítók alkalmazása révén.

A BBI-t az 560/2014/EU rendelet hozta létre, és 2024-ig kell működnie. Ezen időszak alatt az Unió pénzügyi hozzájárulása 975 millió euró, a magánszektornak pedig 2,73 milliárd euró finanszírozást kell biztosítania. A magánszektor két módon nyújthat finanszírozást: a hozzájárulás legnagyobb része „természetbeni”, ami nem folyik keresztül a BBI költségvetésén, kisebb részét pedig az ipar a BIC-en keresztül fizeti a BBI-nek.

Ezzel kapcsolatban problémák merültek fel, ugyanis az ágazat bizonyos vállalatai nem szívesen támogatják a BBI egészét, de egyes projektekhez hajlandóak hozzájárulni. Annak biztosítása érdekében, hogy a megígért hozzájárulások ténylegesen megérkezzenek, a Bizottság azt javasolja, hogy a BIC tagjai által közvetlenül bizonyos projektek számára fizetett hozzájárulás az egész BBI-rendszer részét képezhesse.

Meg kell jegyezni, hogy ezt a megoldást az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás esetében már elfogadták.

A javaslat célja mindössze az 560/2014/EU rendelethez csatolt BBI-alapokmány két bekezdésének módosítása. E kisebb jelentőségű módosítások lehetővé teszik, hogy a közös vállalkozás működési költségeit az ipartól közvetlenül érkező hozzájárulásokból is fedezni lehessen, ne csupán a BIC-en és a BBI-n keresztüli hozzájárulásokból. A magánszektor teljes finanszírozási kötelezettsége nem csökken.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy a Parlament fogadja el ezt a módosítást. Úgy véli továbbá, hogy a Regionális Fejlesztési Bizottságnak eszmecserét kellene tartania a Bizottsággal a biogazdasági stratégiáról még annak 2017 novemberére tervezett elfogadása előtt, valamint a különböző érdekelt felek által kidolgozott biogazdasági kiáltványról.

******

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának jóváhagyását.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozása

Hivatkozások

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Illetékes bizottság

 

ITRE

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

3.4.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Franc Bogovič

28.2.2017

Az elfogadás dátuma

20.6.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pascal Arimont, Franc Bogovič, James Carver, Rosa D’Amato, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Elena Gentile, Arndt Kohn, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Anna Hedh

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

21

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij

S&D

Elena Gentile, Anna Hedh, Arndt Kohn, Constanze Krehl, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

3

-

EFDD

James Carver, Rosa D'Amato

NI

Konstantinos Papadakis

 

2

0

Verts/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozása

Hivatkozások

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

21.3.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

3.4.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

15.6.2017

REGI

3.4.2017

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Miroslav Poche

17.5.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.7.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

2.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

1

12

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Claudia Schmidt

Benyújtás dátuma

6.10.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

46

+

ALDE

Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

ENF

Barbara Kappel

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

12

0

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D'Amato

ENF

Nicolas Bay

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga

VERTS/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat