Postup : 2017/0024(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0293/2017

Predkladané texty :

A8-0293/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/10/2017 - 5.3

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0388

SPRÁVA     *
PDF 719kWORD 91k
5.10.2017
PE 606.105v02-00 A8-0293/2017

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Miroslav Poche

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2017)0068),

–  so zreteľom na článok 187 a na prvý odsek článku 188 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0118/2017),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0293/2017),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Nariadením Rady (EÚ) č. 560/2014() sa zriadil spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály („ďalej len spoločný podnik BBI“).

(1)  Nariadením Rady (EÚ) č. 560/2014() sa zriadil spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály („ďalej len spoločný podnik BBI“) s cieľom prispieť k vykonávaniu rámcového programu pre výskum a inovácie na obdobie rokov 2014 – 2020 (Horizont 2020) prostredníctvom zvýšenia investícií do rozvoja udržateľného priemyselného odvetvia využívajúceho biologické materiály v Európe.

_________________

_________________

37Nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 130).

37Nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 130).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V článku 12 ods. 4 stanov spoločného podniku BBI stanovených v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 560/2014 (ďalej len „stanovy“) sa uvádza, že finančný príspevok členov spoločného podniku BBI iných ako Únia na prevádzkové náklady je najmenej 182 500 000 EUR na obdobie stanovené v článku 1 nariadenia (EÚ) č. 560/2014, t. j. od založenia spoločného podniku BBI do 31. decembra 2024.

(2)  V článku 12 ods. 4 stanov spoločného podniku BBI stanovených v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 560/2014 (ďalej len „stanovy“) sa uvádza, že finančný príspevok členov spoločného podniku BBI iných ako Únia na prevádzkové náklady je najmenej 182 500 000 EUR na obdobie desiatich rokov stanovené v článku 1 nariadenia (EÚ) č. 560/2014, t. j. od založenia spoločného podniku BBI do 31. decembra 2024.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a)  Toto nariadenie je reakciou na návrh Konzorcia pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (Bio-based Industries Consortium Aisbl) (BIC) a odráža osvedčené postupy v iných spoločných podnikoch. Účinná realizácia programu zo strany spoločného podniku BBI a lepšia celková právna regulácia by sa mali aj naďalej dosahovať prostredníctvom lepšej spolupráce a angažovanosti so všetkými zainteresovanými stranami v reťazci využívania biologických materiálov, najmä s malými a strednými podnikmi (MSP).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Konzorcium pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály Aisbl (ďalej len „BIC“), ktoré je členom spoločného podniku BBI a je členom iným než Únia, je naďalej pripravené prispievať na prevádzkové náklady spoločného podniku BBI vo výške stanovenej v článku 12 ods. 4 stanov. Navrhlo však alternatívny spôsob financovania prostredníctvom finančných príspevkov jeho zakladajúcich subjektov na úrovni nepriamych opatrení.

(3)  Konzorcium pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály Aisbl (ďalej len „BIC“), ktoré je členom spoločného podniku BBI iným než Únia, je naďalej povinné a pripravené prispievať na prevádzkové náklady spoločného podniku BBI vo výške stanovenej v článku 12 ods. 4 stanov. Navrhlo však alternatívny spôsob financovania prostredníctvom finančných príspevkov jeho zakladajúcich subjektov na úrovni nepriamych opatrení.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3a)  Alternatívny spôsob financovania, ktorý navrhuje BIC, bol základom tohto nariadenia a zároveň sa zohľadnili jedinečné znaky spoločného podniku BBI. Komisia preskúma, ako by sa tento alternatívny spôsob financovania mohol uplatniť na iné spoločné podniky, a to konkrétne na spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Cieľ iniciatívy BBI, ktorým je realizovať činnosti formou spolupráce medzi zainteresovanými stranami v rámci celých hodnotových reťazcov využívajúcich biologické materiály vrátane MSP, výskumných a technologických centier a univerzít, možno dosiahnuť len tak, že BIC a jeho zakladajúcim subjektom sa umožní poskytovať finančný príspevok nielen vo forme platieb spoločnému podniku BBI, ale aj vo forme finančných príspevkov na nepriame opatrenia financované spoločným podnikom BBI.

(4)  Cieľ iniciatívy BBI, v súlade s prioritami programu Horizont 2020, ktorým je realizovať činnosti formou spolupráce medzi zainteresovanými stranami v rámci celých hodnotových reťazcov využívajúcich biologické materiály vrátane MSP, výskumných a technologických centier a univerzít, a zaistenie vedúceho postavenia Únie v oblasti výskumu, demonštračných činností a zavádzania na trhu biovýrobkov a biopalív, možno dosiahnuť len tak, že BIC a jeho zakladajúcim subjektom sa umožní poskytovať finančný príspevok nielen vo forme platieb spoločnému podniku BBI. Tento nový spôsob poskytovania zaistí, že sa finančné príspevky stanú rentabilnejšie pre BIC a jeho zakladajúce subjekty, čo by malo uľahčiť plnenie ich finančných povinností do stanoveného termínu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4a)  V tomto procese spoločných podnikov Komisia ustanovila dosah, účinnosť a skúsenosti získané z navrhovaných zmien. Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu, v ktorej posúdi účinnosť tohto nariadenia vzhľadom na povinnosť BIC uskutočniť svoj finančný príspevok do 31. decembra 2024.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5 a)  Komisia by v budúcich prípadoch mala vždy vykonať verejnú konzultáciu v snahe zabezpečiť, aby navrhované zmeny boli prijaté všetkými zainteresovanými stranami, a aby boli vypracované čo najtransparentnejšie a najotvorenejšie. Podobne by Komisia mala vykonať posúdenia vplyvu navrhovaných opatrení, okrem prípadu, že by to jednoznačne vylučovali usmernenia o lepšej právnej regulácii.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecný kontext

Výskum a inovácie sú vysokorizikové činnosti, pri ktorých neexistuje záruka úspechu. Pokiaľ je riziko zlyhania príliš veľké, súkromný sektor nemusí mať záujem investovať, a to ani v prípade, že hospodárska či spoločenská návratnosť by mohla byť značná. Okrem toho hospodársky prínos investícií do výskumu môžu využiť iní, čo znamená, že jednotlivé firmy nebudú chcieť investovať. Tieto všeobecné zlyhania trhu sú výrazným dôvodom na verejnú podporu súkromných činností v oblasti výskumu a inovácií. Verejná podpora jednotlivých projektov však v mnohých prípadoch nie je účinná, a to kvôli dôležitosti sektorov, zložitosti výziev a technológií, dlhým obdobiam a rozsahu nevyhnutných investícií. Práve v takýchto prípadoch sú potrebné štruktúrované partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom, aby spoločne rozvíjali, financovali a zavádzali ambiciózne programy v oblasti výskumu a inovácií.

Pokiaľ ide o sektory, ktoré fungujú na európskej a medzinárodnej úrovni a v ktorých je rozsah investícií mimo dosahu jednotlivých členských štátov, najefektívnejším prístupom je vytváranie takýchto partnerstiev na úrovni EÚ. Z tohto dôvodu boli zriadené spoločné technologické iniciatívy (SI) a spoločné podniky (SP) ako európske inštitucionálne verejno-súkromné partnerstvá s cieľom vykonávať strategický výskumný plán niektorých etablovaných európskych technologických platforiem.

Šesť SI a SP bolo zriadených už v rámci 7. rámcového programu pre výskum:

nanoelektronické technológie (ENIAC)

vstavané počítačové systémy (ARTEMIS)

inovačné lieky (IMI)

aeronautika a letecká doprava (Čisté nebo)

spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH)

nová generácia európskeho systému manažmentu letovej prevádzky (SESAR)

Ich právny rámec bol obnovený v rámci programu Horizont 2020, čo viedlo k zjednodušeniu pravidiel a postupov. Spoločné podniky ENIAC a ARTEMIS boli zlúčené do jedného spoločného podniku zameraného na elektronické komponenty a systémy: ECSEL a boli zriadené ďalšie dva spoločné podniky: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) a spoločný podnik Shift2Rail (S2R).

Sedem spoločných podnikov je v súčasnosti funkčných a z programu Horizont 2020 dostanú príspevok vo výške 7,35 miliardy EUR.

Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály

BBI bol zriadený nariadením (EÚ) č. 560/2014 a má fungovať desať rokov do roku 2024. Cieľom spoločného podniku BBI je spojiť všetky príslušné zainteresované strany a prispieť k napredovaniu Európy ako dôležitého súťažiteľa v oblasti výskumu, demonštračných činností a zavádzania na trhu biovýrobkov a biopalív. Rozpočet vo výške 3705 miliónov EUR je rozdelený medzi EÚ (975 miliónov EUR z programu Horizont 2020: 800 miliónov EUR zo spoločenskej výzvy č. 2 a 175 miliónov od LEIT KET Biotechnology) a Konzorcium pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BIC) vo výške 2730 miliónov EUR.

Spravodajca je presvedčený, že efektívna spolupráca na účely výskumu medzi verejným a súkromným sektorom má zásadný význam z hľadiska dosiahnutia čo najlepších výsledkov pre európskych občanov. Účinná spolupráca musí byť založená na dobre fungujúcej organizačnej a finančnej štruktúre, aby sa zabezpečilo, že všetky zúčastnené strany si budú plniť svoje záväzky.

Prvé roky fungovania spoločného podniku BBI ukázali, že je potrebné vykonať niektoré zmeny v spravovaní finančných príspevkov (spôsob poskytnutia finančných príspevkov) na prevádzkové náklady. Podľa súčasnej úpravy sa od súkromného sektora (zastúpeného BIC) očakáva, že bude poskytovať finančné príspevky na prevádzkové náklady priamo do rozpočtu spoločného podniku BBI (t. j. finančné príspevky na úrovni programu). BIC poukázal na to, že tento mechanizmus je pre mnohé spoločnosti komerčne neudržateľný. Súčasný mechanizmus môže spôsobovať, že príspevky spoločností pôjdu do spoločného rozpočtu, pričom nebudú mať prospech z projektov, ktoré sa financujú (z takýchto príspevkov) spoločným podnikom BBI.

Finančný príspevok poskytovaný prostredníctvom BIC do konca roka 2016 dosiahol výšku len 0,75 milióna EUR z celkovej sumy 182,5 milióna EUR do konca roka 2024, čo dokazuje neudržateľnosť súčasného právneho rámca. Podľa článku 4 ods. 5 nariadenia o spoločnom podniku BBI viedli v súčasnosti nízke súkromné finančné príspevky k proporčnému pozastaveniu príspevkov EÚ vo výške 70 miliónov EUR. Preto je riešením, ku ktorému dospeli a schválili ho všetky zúčastnené strany (Európska komisia a BIC) umožniť, aby spoločnosti poskytovali finančné príspevky aj formou priamych platieb iným príjemcom v konzorciu (t. j. finančné príspevky na úrovni projektu).

Komisia na pripomienky BIC reagovala pozitívne a navrhla, aby sa povolilo aj vyplácanie príspevkov, ktoré platia členovia BIC, priamo pre jednotlivé projekty, ako súčasť celkového systému BBI. Preto sa pozmeňujúce nariadenie týka iba článku 12 stanov spoločného podniku BBI (v prílohe k nariadeniu Rady (EÚ) č. 560/2014), kde sú uvedené formy finančných príspevkov. Spravodajca je presvedčený, že je v najlepšom záujme európskeho výskumu, aby sa článok 12 stanov spoločného podniku BBI zmenil tak, aby výzva na predloženie návrhov na rok 2018 (má sa uverejniť začiatkom jari) mohla prebehnúť podľa nového finančného systému.

Spravodajca podporuje návrh Komisie, pričom zdôraznil tieto body:

-  povinnosť BIC poskytnúť finančný príspevok (182,5 milióna EUR), ako aj úroveň zodpovednosti za súlad s touto povinnosťou, nesmie byť týmto návrhom dotknutá,

-  súčasný návrh nemá vplyv na finančný príspevok BIC na administratívne náklady podľa článku 12 ods. 2 stanov spoločného podniku BBI,

-  tento návrh bol konzultovaný so zainteresovanými stranami, najmä s národnými predstaviteľmi v skupine zástupcov členských štátov, a členmi akademickej obce, ktorí sú súčasťou vedeckého výboru (DV), ktorí vyjadrili pozitívne stanovisko k navrhovanému prístupu,

-  všetky požiadavky na návrh sa budú aj naďalej riadiť pravidlami programu Horizont 2020,

-  spoločný podnik BBI bude naďalej poskytovať finančnú podporu pre činnosti prostredníctvom otvorených a transparentných postupov na základe otvorených výziev na predkladanie návrhov a bude naďalej vyberať návrhy, ktoré bude financovať na základe nestranného odborného posudzovania vykonaného nezávislými odborníkmi;

-  spoločný podnik BBI navrhne doplňujúce usmernenia po prijatí zmeneného nariadenia a príslušné vzorové dohody o grante budú zodpovedajúcim spôsobom upravené.


STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (5.9.2017)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Luke Ming Flanagan

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca a výbor sa domnievajú, že úpravy, ktoré navrhla Komisia, vytvoria predpoklady pre väčšiu pružnosť pri získavaní finančných príspevkov zo zdrojov iných ako rozpočet EÚ. Tieto úpravy, ktoré sa už úspešne používajú v niektorých iných spoločných podnikoch, by mali zlepšiť multiplikačný účinok, ktorý povedie k optimálnejšiemu využívaniu peňazí daňových poplatníkov. Ak Rada prijme tieto úpravy, Výbor pre kontrolu rozpočtu bude v priebehu nasledujúcich postupov udeľovania absolutória pozorne monitorovať účinky zmeny finančných pravidiel, pokiaľ ide o výkonnosť spoločného podniku.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2a)  V súlade s návrhom predloženým Konzorciom pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály Aisbl (ďalej len „BIC“) by sa plnenie programu spoločným podnikom BBI malo dosiahnuť prostredníctvom lepšej spolupráce so zainteresovanými stranami, najmä s malými a strednými podnikmi (MSP) v rámci hodnotového reťazca využívajúceho biologické materiály.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3a)  Alternatívny spôsob financovania, ktorý navrhuje BIC, viedlo k vytvoreniu tohto nariadenia a zároveň sa zohľadnili jedinečné znaky spoločného podniku BBI. Komisia preskúma, ako by sa tento alternatívny spôsob financovania mohol uplatniť na iné spoločné podniky, a to konkrétne na spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4a)  V tomto procese spoločných podnikov Komisia ustanovila dosah, účinnosť a skúsenosti získané z navrhovaných zmien. Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu týkajúcu sa účinnosti tohto nariadenia vzhľadom na povinnosť BIC uskutočniť svoj finančný príspevok do 31. decembra 2024.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4b)  Komisia by mala vypracovať analýzu nákladov a prínosov zvyšných projektov spoločného podniku BBI v súvislosti s alternatívnym spôsobom financovania ustanoveným v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Preto treba zmeniť stanovy s cieľom umožniť BIC a jeho zakladajúcim subjektom poskytovať finančný príspevok v celej výške uvedenej v článku 12 ods. 4 stanov, a tak umožniť, aby sa tieto príspevky neposkytovali len ako platby spoločnému podniku BBI, ale aj ako finančné príspevky na nepriame opatrenia financované spoločným podnikom BBI a aby sa oznamovali spoločnému podniku BBI,

(5)  Preto treba zmeniť stanovy s cieľom umožniť BIC a jeho zakladajúcim subjektom poskytovať finančný príspevok v celej výške uvedenej v článku 12 ods. 4 stanov, a tak umožniť, aby sa tieto príspevky neposkytovali len ako platby spoločnému podniku BBI, ale aj ako finančné príspevky na nepriame opatrenia financované spoločným podnikom BBI a aby sa oznamovali spoločnému podniku BBI, Nadväzujúci audit by sa mal však vykonať čo najskôr, aby sa zabezpečilo, že BIC bude naďalej plniť svoje záväzky v súvislosti s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5a)  S cieľom zvýšiť transparentnosť postupu by bolo vhodné, aby Komisia vykonala konzultácie za plnej účasti zainteresovaných strán a aby tiež vypracovala potrebnú správu o dosahu navrhovaných opatrení.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť by Komisia mala vykonať túto konzultáciu, aby zistila, či má navrhovaná zmena podporu zainteresovaných strán.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály

Referenčné čísla

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Gestorský výbor

 

ITRE

 

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

15.6.2017

Spravodajca

       dátum vymenovania

Luke Ming Flanagan

7.6.2017

Prerokovanie vo výbore

12.7.2017

 

 

 

Dátum prijatia

4.9.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

17

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Brian Hayes, Julia Pitera

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

17

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

Greens/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (21.6.2017)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály

(COM(2017)0068 – C8‑0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Franc Bogovič

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) je verejno-súkromné partnerstvo medzi EÚ a Konzorciom pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BIC) s vkladom 3,7 miliardy EUR. Venuje sa napĺňaniu potenciálu európskeho biohospodárstva prostredníctvom premeny obnoviteľných prírodných zdrojov na výrobky, materiály a palivá z biologického materiálu využívajúc inovatívne technológie a biorafinérie.

BBI bol zriadený nariadením (EÚ) č. 560/2014 a má fungovať do roku 2024. Počas tohto obdobia predstavuje financovanie Únie príspevok vo výške 975 miliónov EUR a súkromný sektor poskytne 2 730 miliónov EUR. Financovanie zo súkromného sektora sa poskytuje dvomi spôsobmi: väčšia časť financovania je vecná, neprechádza teda cez rozpočet spoločného podniku BBI, zatiaľ čo menšiu časť uhrádza spoločnému podniku BBI odvetvie prostredníctvom BIC.

V tejto súvislosti sa objavili problémy, pretože niektoré podniky pôsobiace v tomto sektore majú ťažkosti pri prispievaní na BBI ako celok, ale sú ochotné prispievať k určitým jednotlivým projektom. Aby sa zabezpečilo skutočné prijatie príspevkov, Komisia navrhuje, aby sa príspevky, ktoré platia členovia BIC priamo na jednotlivé projekty, povolili ako súčasť celkového systému BBI.

Treba poznamenať, že toto riešenie sa už prijalo v prípade spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2.

V návrhu je vyjadrené úsilie zmeniť len dva odseky štatútu BBI, ktorý je pripojený k nariadeniu (EÚ) č. 560/2014. Tieto menšie dodatky umožňujú, aby sa operačné náklady spoločného podniku mohli hradiť aj z priamych príspevkov od zástupcov priemyslu, nie iba príspevkami prostredníctvom BIC a spoločného podniku BBI. Celkový záväzok financovania pre súkromný sektor sa neznižuje.

Spravodajca preto navrhuje, aby Parlament schválil túto úpravu. Domnieva sa tiež, že Výbor pre regionálny rozvoj by mal uskutočniť výmenu názorov s Komisiou o nadchádzajúcej revízii stratégie pre biohospodárstvo pred jej prijatím, ktoré je naplánované na november 2017, ako aj o manifeste biohospodárstva vypracovanom rôznymi zainteresovanými stranami.

******

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor navrhol schválenie návrhu Komisie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály

Referenčné čísla

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Gestorský výbor

 

ITRE

 

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

3.4.2017

Spravodajca

       dátum vymenovania

Franc Bogovič

28.2.2017

Dátum prijatia

20.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

21

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Franc Bogovič, James Carver, Rosa D’Amato, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elena Gentile, Arndt Kohn, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Hedh

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

21

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij

S&D

Elena Gentile, Anna Hedh, Arndt Kohn, Constanze Krehl, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

3

-

EFDD

James Carver, Rosa D'Amato

NI

Konstantinos Papadakis

 

2

0

Verts/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Vysvetlenie symbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Zriadenie spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály

Referenčné čísla

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

21.3.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

3.4.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

15.6.2017

REGI

3.4.2017

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Miroslav Poche

17.5.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.7.2017

 

 

 

Dátum prijatia

2.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

1

12

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Claudia Schmidt

Dátum predloženia

6.10.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

46

+

ALDE

Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

ENF

Barbara Kappel

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

12

0

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D'Amato

ENF

Nicolas Bay

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga

VERTS/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie