Postupak : 2016/0389(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0300/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0300/2017

Rasprave :

PV 02/07/2018 - 16
CRE 02/07/2018 - 16

Glasovanja :

PV 03/07/2018 - 11.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0276

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 749kWORD 88k
12.10.2017
PE 604.520v02-00 A8-0300/2017

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011

(COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Izvjestiteljica: Viorica Dăncilă

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011

(COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2016)0786),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 338. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0514/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0300/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Program europskih istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava, koji je provođen u Uniji od 1966. treba biti nastavljeni kako bi se ispitali trendovi u strukturi poljoprivrednih gospodarstava na razini Unije i izgradila baza statističkih podataka neophodna za oblikovanje, provedbu, nadzor i procjenu povezanih politika, osobito Zajedničke poljoprivredne politike te okolišnih politika, politika za prilagodbu klimatskim promjenama i politika ublažavanja.

(2)  Program europskih istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava, koji je provođen u Uniji od 1966. treba biti nastavljen kako bi se ispitali trendovi u strukturi poljoprivrednih gospodarstava na razini Unije i izgradila baza statističkih podataka neophodna za oblikovanje, provedbu, nadzor, ocjenu i pregled povezanih politika, osobito Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), uključujući mjere ruralnog razvoja, te okolišne politike, politike za prilagodbu klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje, politike upotrebe zemljišta i nekih ciljeva održivog razvoja. Takva baza znanja potrebna je i kako bi se procijenio njihov učinak na ženske radne snage na poljoprivrednim gospodarstvima.

 

 

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Prikupljanje statističkih podataka, a posebno istraživanje strukture poljoprivrednih gospodarstava, trebalo bi biti usmjereno na to da se, imajući u vidu buduće reforme ZPP-a, u procesu donošenja odluka na raspolaganje stavljaju ažurirani podatci.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Dosljednost i usklađenost podataka i ujednačenost formata izvješćivanja preduvjeti su za pripremu poljoprivrednih statistika Unije, posebno u pogledu učinkovitosti postupaka prikupljanja, obrade i širenja informacija i kvalitete rezultata.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.b)  Ističe se da je potrebno birati sadržaj prilikom prikupljanja podataka na način koji je u skladu s ciljem izrade bolje usmjerenih i učinkovitijih mjera za poljoprivredni i ruralni razvoj, kojima se ponajprije uzimaju u obzir potrebe proizvođača i potrošača u Uniji.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Evidencijama statističkih podataka koji se odnose na poljoprivredna gospodarstva omogućuje se unakrsni tablični prikaz osnovnih podataka i podataka modula, čime se omogućuje prikupljanje podataka na temelju varijabli kao što su spol upravitelja poljoprivrednog gospodarstva, njegova dob, vlasnička struktura i veličina gospodarstva i uvođenje ekoloških mjera. Raščlanjivanje rezultata bit će moguće za kriterije uključene u osnovne podatke i za kombinacije kriterija.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.b)  Prikupljanjem informacija o godini rođenja, godini klasificiranja kao upravitelja gospodarstva i spolu mogu se osigurati podatci za razvoj mjera u odnosu na generacijsku obnovu i rodne aspekte.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.c)  Komisija bi na internetu u unakrsnom tabličnom prikazu trebala staviti na raspolaganje usporedive podatke iz svih država članica, spremne za uporabu, uključujući između ostalog i rodno specifične informacije. Takvi bi se podaci trebali predstaviti na način prilagođen korisnicama.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.d)  Dosljednost i usklađenost podataka i ujednačenost formata izvješćivanja preduvjet su za pripremu poljoprivrednih statistika Unije, posebno u pogledu učinkovitosti postupaka prikupljanja, obrade i širenja informacija i kvalitete rezultata.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Države članice u kojima se razdoblja rada na terenu za referentnu godinu istraživanja 2020. podudaraju s razdobljima rada predviđenima za popis stanovništva, koji se provodi svakih deset godina, trebale bi imati mogućnost poljoprivredno istraživanje provesti jednu godinu ranije kako bi smanjile velik teret što ga predstavlja istovremena provedba dvaju velikih popisa.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se izbjeglo nepotrebno opterećenje na poljoprivredna gospodarstava i nacionalnu administraciju, potrebno je utvrditi pragove koji isključuju irelevantne jedinice istraživanja od osnovnih entiteta s obzirom na vrstu statistika koje se prikupljaju.

(9)  Prilikom provedbe ove Uredbe važno je izbjegavati nepotrebno opterećivanje i troškove poljoprivrednih gospodarstava i nacionalne administracije. U tom pogledu, potrebno je utvrditi pragove koji isključuju irelevantne jedinice istraživanja od osnovnih entiteta s obzirom na vrstu statistika koje se prikupljaju. Kako bi se omogućila izrada učinkovitih mjera politike za pružanje potpore i održavanje malih poljoprivrednih struktura, važno je istodobno zahtijevati podatke o toj skupini poljoprivrednih gospodarstava.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  Potrebno je smanjiti administrativno opterećenje mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća koja možda nemaju praktične i organizacijske resurse kako bi se nosila s čestim i pretjerano detaljnim prikupljanjima podataka.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Potrebna je mogućnost razlikovanja multinacionalnih poljoprivrednih gospodarstava, onih koja se protežu na dvije ili više država članica unutar Unije, ili onih koja se protežu izvan Unije od onih u posjedu fizičkih ili pravnih osoba u jednoj državi članici.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi se smanjilo opterećenje za ispitanike, nacionalni zavodi za statistiku (NZS) i ostala nacionalna tijela trebali bi imati pristup administrativnim podacima u mjeri u kojoj su ti podaci neophodni za razvoj, izradu i širenje europske statistike.

(11)  Kako bi se smanjilo opterećenje za ispitanike, nacionalni zavodi za statistiku (NZS) i ostala nacionalna tijela trebali bi imati pristup administrativnim podacima u mjeri u kojoj su ti podaci neophodni za razvoj, izradu i širenje europske statistike. Kako bi prikupili te podatke, nacionalni zavodi za statistiku i ostala nacionalna tijela ni na koji način ne bi trebali upotrebljavati nerazmjerna sredstva, kao što je uvođenje novčanih kazni za poljoprivrednike koji nisu spremni pomoći u istraživanju.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Države članice ili odgovorna nacionalna tijela nastoje, koliko je to moguće, pojednostavniti prikupljanje statističkih podataka od poljoprivrednih gospodarstava. U tom pogledu treba promicati korištenje digitalnih rješenja.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Radi fleksibilnosti Europskog poljoprivrednog statističkog sustava te pojednostavljenja i modernizacije poljoprivredne statistike, varijable koje je potrebno prikupiti trebaju se dodijeliti različitim grupama prikupljanja (osnovni podaci i moduli) i varirati u učestalosti i/ili reprezentativnosti.

(12)  Radi fleksibilnosti Europskog poljoprivrednog statističkog sustava te pojednostavljenja i modernizacije poljoprivredne statistike, varijable koje je potrebno prikupiti trebaju se dodijeliti različitim grupama prikupljanja (osnovni podaci i moduli) i varirati u učestalosti i/ili reprezentativnosti. Kako bi se osigurala reprezentativnost istraživanja, države članice ne bi trebale prisiljavati poljoprivrednike na sudjelovanje s pomoću nerazmjernih sredstava, na primjer novčanih kazni.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.a)  Trebalo bi preispitati gospodarske aspekte ove Uredbe za razdoblje nakon 2020., uzimajući u obzir novi višegodišnji financijski okvir (VFO) i druge relevantne promjene instrumenata EU-a. Na temelju tog preispitivanja Komisija treba predložiti relevantne promjene ove Uredbe.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu utvrđivanja opisa obilježja navedenih u Prilogu III. i tehničkih elemenata podataka koje je potrebno dostaviti te informacija koje je potrebno dostaviti na ad hoc osnovi i utvrđivanje modaliteta i sadržaja izvješća o kvaliteti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća14 od 16. veljače 2011.

(24)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu utvrđivanja opisa obilježja navedenih u Prilogu III. i tehničkih elemenata podataka koje je potrebno dostaviti kao i utvrđivanja modaliteta i sadržaja izvješća o kvaliteti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća14 od 16. veljače 2011. Prilikom izvršavanja tih ovlasti Komisija treba uzeti u obzir aspekte poput troškovnog i administrativnog opterećenja poljoprivrednih gospodarstava i država članica.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Kako bi se uzele u obzir nove potrebe za podacima koje uglavnom proizlaze iz novih razvoja u poljoprivredi, revidiranog zakonodavstva i mijenjanja prioriteta politike, ovlasti donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebaju se delegirati Komisiji u pogledu izmjene detaljnih tema navedenih u Prilogu IV. Kako bi se predvidjela usklađenost i olakšala uporaba ostalih izvora podataka, ovlasti donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebaju se delegirati Komisiji u pogledu izmjene obilježja navedenih u Prilogu III. Od posebne je važnosti da Komisija provede odgovarajuća savjetovanja tijekom pripremnih radova, uključujući ona na stručnoj razini i da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucionalnom sporazumu o boljem zakonodavstvu od 13. travnja 2016. Posebno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kad i stručnjaci iz država članica, a njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje pripremaju delegirane akte.

(25)  Kako bi se uzele u obzir nove potrebe za podacima koje uglavnom proizlaze iz novih razvoja u poljoprivredi, revidiranog zakonodavstva i mijenjanja prioriteta politike, ovlasti donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebaju se delegirati Komisiji u pogledu izmjene detaljnih tema navedenih u Prilogu IV. i u svrhe utvrđivanja informacija koje je potrebno dostaviti na ad hoc osnovi u skladu s člankom 9. Kako bi se predvidjela usklađenost i olakšala uporaba ostalih izvora podataka, ovlasti donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebaju se delegirati Komisiji u pogledu izmjene obilježja navedenih u Prilogu III. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provode u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Posebno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kad i stručnjaci iz država članica, a njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje pripremaju delegirane akte. Prilikom izvršavanja tih ovlasti Komisija treba uzeti u obzir aspekte poput troškovnog i administrativnog opterećenja poljoprivrednih gospodarstava i država članica.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kako bi zadovoljile te uvjete, države članice dostavljaju podatke reprezentativne za poljoprivredna gospodarstva i poljoprivredne jedinice zajedničkog zemljišta koji zadovoljavaju barem jedan od fizičkih pragova navedenih u Prilogu II. u pogledu veličine poljoprivrednog zemljišta ili broja životinja.

2.  Kako bi zadovoljile te uvjete, države članice dostavljaju podatke reprezentativne za poljoprivredna gospodarstva i poljoprivredne jedinice zajedničkog zemljišta koji zadovoljavaju barem jedan od fizičkih pragova navedenih u Prilogu II. u pogledu veličine poljoprivrednog zemljišta ili broja životinja. Prilikom prikupljanja tih podataka, države članice ne koriste nerazmjerne mjere, kao što je uvođenje novčanih kazni, kako bi postigle željeni stupanj reprezentativnosti.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako glavni okvir istraživanja iz stavka 2. ne čini 98 % korištenog poljoprivrednog područja ni 98 % stočnih jedinica, države članice proširuju okvir utvrđivanjem nižih pragova od onih iz stavka 2. i/ili dodatnih pragova.

4.  Ako glavni okvir istraživanja iz stavka 2. ovog članka ne čini 98 % korištenog poljoprivrednog područja ni 98 % stočnih jedinica, države članice proširuju okvir u skladu s člankom 6. utvrđivanjem nižih pragova od onih iz stavka 2. ovog članka i/ili dodatnih pragova.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice prikupljaju i dostavljaju osnovne strukturne podatke („osnovni podaci”) povezane s poljoprivrednim gospodarstvima iz članka 3. stavaka 2. i 3. za referentne godine istraživanja 2020., 2023. i 2026. navedene u Prilogu III. Prikupljanje osnovnih podataka za referentnu godinu istraživanja 2020. provodi se u obliku popisa.

1.  Države članice prikupljaju i dostavljaju osnovne strukturne podatke („osnovni podaci”) povezane s poljoprivrednim gospodarstvima iz članka 3. stavaka 2. i 3. za referentne godine istraživanja 2020., 2023. i 2026. navedene u Prilogu III. Prikupljanje osnovnih podataka za referentnu godinu istraživanja 2020. provodi se u obliku popisa. Godišnji podatci o primjeni koje je provjerio IACS također se smatraju izvorom podataka.

Obrazloženje

IACS = integrirani administrativni i kontrolni sustav; na temelju podataka o primjeni dobivenih od korisnika ZPP-a, ovi se podatci unakrsno kontroliraju s referentnim područjima i zasebno kako bi se provjerili upotrebljivi podatci, a ne samo izjave podnositelja zahtjeva.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.a

 

Podaci o potporama u okviru ZPP-a

 

Države članice sastavljaju administrativne informacije potrebne za pravilnu procjenu učinkovitosti primijenjenih instrumenata iz dokumenata koji se odnose na dodjelu izravnih potpora te pružaju temelj za buduće odluke o politikama putem tijela koja upravljaju plaćanjima iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

 

Tijela koja upravljaju plaćanjima iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u svakoj državi članici:

 

(a) provode statističku analizu informacija koje se odnose na plaćanja, prikupljaju podatke o iznosu potpore, području na koje se ona odnosi i broju korisnika za svaku regiju, na temelju vrste mjere i razine primljene potpore;

 

(b) dostavljaju prikupljene rezultate statističkim službama država članica i Komisiji.

Obrazloženje

Podaci o potporama u okviru ZPP-a predstavljaju valjan izvor statističkih podataka, a trenutačno su uvelike zanemareni i njihovom bi uporabom nastali minimalni dodatni troškovi.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Podaci o poljoprivrednim gospodarstvima u proširenju okvira mogu se prikupiti provođenjem istraživanja na uzorku. U tom slučaju države članice moraju osigurati da su ponderirani rezultati istraživanja statistički reprezentativni za poljoprivredna gospodarstva unutar svake regije te moraju ispunjavati zahtjeve o preciznošću iz Priloga V.

2.  Podaci o poljoprivrednim gospodarstvima u proširenju okvira mogu se prikupiti provođenjem istraživanja na uzorku. U tom slučaju države članice moraju osigurati da su ponderirani rezultati istraživanja statistički reprezentativni za poljoprivredna gospodarstva unutar svake regije te moraju ispunjavati zahtjeve o preciznošću iz Priloga V. Struktura uzoraka podložna je prethodnom odobrenju od strane Komisije (Eurostata). Prilikom prikupljanja tih podataka, države članice ne koriste nerazmjerne mjere, kao što je uvođenje novčanih kazni, kako bi postigle željeni stupanj reprezentativnosti.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  Modul praksi upravljanja tlom za 2023.;

(e)  Modul praksi ekologizacije i upravljanja tlom za 2023.;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Za godine 2023. i 2026. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 16. u pogledu izmjene detaljnih tema navedenih u Prilogu IV. U izvršavanju svojih ovlasti Komisija mora osigurati da se tim delegiranim aktima ne nameće znatno dodatno opterećenje ili trošak za države članice ili ispitanike te da se izmjenjuje najviše 25 % (zaokruženo na najbliži cijeli broj) obilježja navedenih u Prilogu III.

3.  Za godine 2023. i 2026. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 16. u pogledu izmjene detaljnih tema navedenih u Prilogu IV. U izvršavanju svojih ovlasti Komisija mora osigurati da se tim delegiranim aktima ne nameće znatno dodatno opterećenje ili trošak za države članice ili ispitanike i u potpunosti ih opravdati u tom pogledu, te da se izmjenjuje najviše 25 % (zaokruženo na najbliži cijeli broj) obilježja navedenih u Prilogu IV.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje provedbenih akata u svrhu utvrđivanja informacija koje treba dostaviti na ad hoc osnovi pružanjem sljedećih podataka:

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 16. u svrhu utvrđivanja informacija koje, ako se smatraju potrebnima, treba dostaviti na ad hoc osnovi pružanjem sljedećih podataka:

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  popis obilježja koji ne premašuju 40 varijabli za prijenos u Komisiju (Eurostat) i odgovarajuće mjerne jedinice;

(a)  popis obilježja koji ne premašuje 40 varijabli i razloge za te dodatne statističke potrebe za prijenos u Komisiju (Eurostat) i odgovarajuće mjerne jedinice;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 17. stavka 2. ne kasnije od 12 mjeseci prije početka referentne godine istraživanja.

2.  Ti se delegirani akti donose ne kasnije od 12 mjeseci prije početka referentne godine istraživanja. Prilikom pripreme takvih delegiranih akata uzimaju se u obzir mogući dodatni troškovi i administrativna opterećenja poljoprivrednih gospodarstava i država članica.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  Za sva ostala obilježja svaka država članica utvrđuje zajednički referentni dan unutar referentne godine istraživanja.

(f)  Za sva ostala obilježja svaka država članica utvrđuje zajednički referentni dan unutar referentne godine istraživanja. Taj referentni dan usklađen je s rokom za prijavljivanje površina u okviru IACS-a.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Komisija osigurava pridržavanje istih standarda kvalitete i transparentnosti u prikupljanju i objavljivanju tih statističkih podataka.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Komisija osigurava pravovremeno prikupljanje i objavljivanje zaprimljenih podataka. Način na koji se ti podatci prikazuju uključuje razvrstavanje po relevantnim statistikama za svaku državu članicu, kao i opće trendove.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.b  Prikupljeni podatci i statistike objavljuju se i stavljaju na raspolaganje i tvorcima politike i pripadnicima javnosti na transparentan način.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Za prikupljanje ad hoc podataka navedenih u članku 9. Unija može odobriti bespovratna sredstva nacionalnim zavodima za statistiku i ostalim nacionalnim tijelima iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 223/2009 za financiranje troškova provedbe prikupljanja ad hoc podataka. Taj financijski doprinos Unije ne premašuje 90 % prihvatljivih troškova.

6.  Za prikupljanje ad hoc podataka navedenih u članku 9. Unija odobrava bespovratna sredstva nacionalnim zavodima za statistiku i ostalim nacionalnim tijelima iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 223/2009 za financiranje troškova provedbe prikupljanja ad hoc podataka. Taj financijski doprinos Unije ne premašuje 90 % prihvatljivih troškova.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 6. i članka 8. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [Ured za publikacije: unijeti točan datum stupanja na snagu Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 6., članka 8. stavka 3. i članka 9. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ovom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

U svim zakonodavnim aktima Europski parlament vodi se načelom delegiranja ovlasti Europskoj komisiji na određeno vremensko razdoblje.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 17.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 17.a

 

Odstupanje u odnosu na referentnu godinu istraživanja u pogledu Grčke, Španjolske i Portugala

 

Odstupajući od članka 5. stavaka 1. i 5., članka 6. stavka 1., članka 7. stavka 1., članka 8. stavka 2., članka 12. stavka 1., članka 13. stavka 4. i članka 14. stavka 1., upućivanja na referentnu godinu istraživanja 2020. smatraju se upućivanjima na referentnu godinu istraživanja 2019. za Grčku, Španjolsku i Portugal.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Prilog III. – Opća obilježja – Pravna osobnost poljoprivrednog gospodarstva – redak 9.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

 

Izmjena

Nositelj se klasificira kao mladi poljoprivrednik ili početnik u poljoprivrednoj djelatnosti u smislu članka 50. stavka 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013

da/ne

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Prilog III. – Opća obilježja – Pravna osobnost poljoprivrednog gospodarstva – redak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

 

 

Izmjena

Zajedničko vlasništvo

da/ne

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Prilog III. – Opća obilježja – Pravna osobnost poljoprivrednog gospodarstva – redak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

 

Izmjena

Godina klasificiranja kao upravitelja gospodarstva

godina

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Prilog III. – Obilježja zemljišta – Korištena poljoprivredna površina (UAA) – Oranice i vrtovi – Žitarice za proizvodnju zrna (uključujući sjeme) – redak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Obična pšenica i pir

ha

 

Izmjena

Obična pšenica i pir

ha

ha

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Prilog III. – Obilježja zemljišta – Korištena poljoprivredna površina (UAA) – Oranice i vrtovi – Žitarice za proizvodnju zrna (uključujući sjeme) – redak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Durum

ha

 

Izmjena

Durum

ha

ha

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Prilog III. – Obilježja zemljišta – Korištena poljoprivredna površina (UAA) – Oranice i vrtovi – Industrijsko bilje – redak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Soja

ha

 

Izmjena

Soja

ha

ha

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Prilog III. – Obilježja zemljišta – Korištena poljoprivredna površina (UAA) – Oranice i vrtovi – Bilje požnjeveno zeleno s obradive zemlje – redak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Leguminoze pobrane u zelenom stanju

ha

 

Izmjena

Leguminoze pobrane u zelenom stanju

ha

ha

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Prilog III. – Obilježja zemljišta – Ostala poljoprivredna zemljišta – redak 2.a (novi)

 

 

 

Izmjena

Zemljišta na planinama ili brdima

ha

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Prilog III. – Obilježja stoke – Goveda – Ženke goveda od 2 i više godina – Krave – redak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Muzne krave

komad

 

Izmjena

Muzne krave

komad

komad

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Prilog III. – Obilježja stoke – Goveda – Ženke goveda od 2 i više godina – Krave – redak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Nemuzne krave

komad

 

Izmjena

Nemuzne krave

komad

komad

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Prilog III. – Obilježja stoke – Goveda – redak 10.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

 

Izmjena

 

 

Ženke bivola

 

komad

 

 

 

Muzna goveda bivola

komad

 

 

 

Nemuzna goveda bivola

komad

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Prilog III. – Obilježja stoke – Ovce i koze

 

Tekst koji je predložila Komisija

Ovce i koze

 

komad

Izmjena

Ovce i koze

 

 

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Prilog III. – Obilježja stoke – Ovce i koze – Ovce (svih starosti)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Ovce (svih starosti)

komad

 

Izmjena

Ovce (svih starosti)

komad

komad

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Prilog III. – Obilježja stoke – Ovce i koze – Koze (svih starosti)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Koze (svih starosti)

komad

 

Izmjena

Koze (svih starosti)

komad

komad

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Prilog III. – Obilježja stoke – Svinje – redak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Odojci, lakši od 20 kg žive vage

komad

 

Izmjena

Odojci, lakši od 20 kg žive vage

komad

komad

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Prilog III. – Obilježja stoke – Perad – redak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Tovljeni pilići (brojleri)

komad

 

Izmjena

Tovljeni pilići (brojleri)

komad

komad

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Prilog III. – Obilježja stoke – Perad – redak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Kokoši nesilice

komad

 

Izmjena

Kokoši nesilice

komad

komad

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Modul: radna snaga i ostale dohodovne aktivnosti – tema 8.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

 

 

 

Izmjena

 

Nezgode povezane s poljoprivrednim gospodarstvima

Vrste nezgoda:

 

 

Težina nezgode

 

 

Demografska pozadina

Obrazloženje

Sigurnost na poljoprivrednim gospodarstvima ključno je pitanje. Broj nezgoda na poljoprivrednim gospodarstvima je prevelik. Tvorci politike trebaju točne informacije o uzrocima nezgoda i o opsegu preuzimanja rizika na poljoprivrednim gospodarstvima radi provođenja politika za rješavanje tog problema koji uzrokuje visoke društvene i gospodarske troškove.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Modul: Držanje životinja i upravljanje gnojivom – Objekti za gnoj – Detaljna tema 2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Sigurnosne mjere

Obrazloženje

Sigurnost na poljoprivrednim gospodarstvima ključno je pitanje. Broj nezgoda na poljoprivrednim gospodarstvima je prevelik. Tvorci politike trebaju točne informacije o uzrocima nezgoda i o opsegu preuzimanja rizika na poljoprivrednim gospodarstvima radi provođenja politika za rješavanje tog problema koji uzrokuje visoke društvene i gospodarske troškove.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Modul: Strojevi i oprema – Strojevi – Detaljna tema 5.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Sigurnosne mjere

Obrazloženje

Sigurnost na poljoprivrednim gospodarstvima ključno je pitanje. Broj nezgoda na poljoprivrednim gospodarstvima je prevelik. Tvorci politike trebaju točne informacije o uzrocima nezgoda i o opsegu preuzimanja rizika na poljoprivrednim gospodarstvima radi provođenja politika za rješavanje tog problema koji uzrokuje visoke društvene i gospodarske troškove.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Modul: Strojevi i oprema – Strojevi – Detaljna tema 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Sigurnosne mjere

Obrazloženje

Sigurnost na poljoprivrednim gospodarstvima ključno je pitanje. Broj nezgoda na poljoprivrednim gospodarstvima je prevelik. Tvorci politike trebaju točne informacije o uzrocima nezgoda i o opsegu preuzimanja rizika na poljoprivrednim gospodarstvima radi provođenja politika za rješavanje tog problema koji uzrokuje visoke društvene i gospodarske troškove.


OBRAZLOŽENJE

Statistika na razini poljoprivrednih gospodarstava vrlo je važan alat za razumijevanje stanja poljoprivrede u EU-u, učinaka poljoprivrednih politika, stanja ruralnih područja i načina na koji na njih utječu klimatske i društvene promjene. Kako bi izradio politike koje će biti od koristi svim europskim građanima, EU-u su potrebne najtočnije moguće informacije u tom području. Gotovo polovica površina u Europskoj uniji koristi se u poljoprivredne svrhe i poljoprivreda je u središtu europskog ruralnog modela. Ona ima velik utjecaj na klimatske promjene i okoliš, a mnoge ruralne zajednice ovise o poljoprivredi.

Prijedlogom Komisije o novoj okvirnoj uredbi nastoji se povećati usporedivost i dosljednost statistike EU-a o strukturi europskih poljoprivrednih gospodarstava, ubrzati prijenos podataka i omogućiti fleksibilnije i bolje ciljano prikupljanje podataka kojim se smanjuje opterećenje za poljoprivredna gospodarstva u EU-u.

Ta okvirna uredba prva je od dviju takvih uredbi, a odnosi se na integriranu statistiku na razini poljoprivrednih gospodarstava za podatke na razini poljoprivrednih gospodarstava s prijenosom mikropodataka i popis poljoprivrednih gospodarstava 2020. Druga okvirna uredba o agregiranoj statistici poljoprivrednih ulaganja i proizvodnje s tabličnim podacima očekuje se nešto kasnije.

Uredbom o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava uspostavlja se okvir za europsku statistiku na razini poljoprivrednih gospodarstava te se informacije o strukturi poljoprivrednih gospodarstava integriraju s informacijama o proizvodnim metodama, mjerama ruralnog razvoja, poljoprivredno-okolišnim aspektima i drugim povezanim pitanjima, s pomoću fleksibilnih modula i ad hoc istraživanja povezanih s temeljnim skupom varijabli. Potrebe za podacima zadovoljavaju se s pomoću popisa poljoprivrednih gospodarstava 2020. i dvaju istraživanja na uzorcima za godine 2023. i 2026.

Kao tvorcima politika potrebni su nam pouzdani statistički podaci i relevantne informacije. U brojnim nedavnim rezolucijama i izvješćima o vlastitoj inicijativi Europskog parlamenta poziva se na pružanje točnijih i pravovremenih podataka. Pitanja koja se odnose na rodnu strukturu poljoprivrednog sektora, radnu snagu, mlade poljoprivrednike i depopulaciju ruralnih područja, koncentraciju zemljišta i povećani pritisak na zemljišta zbog urbanizacije te svakako na ekologizaciju, korištenje područja s ekološkim značajem te sektor korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF), samo su neki od primjera u kojima su pouzdani statistički podaci nužni za donošenje informiranih odluka u postupku donošenja politika.

Ovim se izvješćem nastoji zajamčiti zadovoljavanje potrebe za točnim i pravovremenim podatcima na pristupačan način, pri čemu će postupak ostati fleksibilan te će se smanjiti opterećenje za poljoprivredna gospodarstva u EU-u i nacionalne zavode za statistiku.

Nažalost, popis poljoprivrednih gospodarstava vrši se svakih deset godina dok višegodišnji financijski okvir (VFO) traje sedam godina, zbog čega se i reforme ZPP-a provode u skladu s potonjim ciklusom. Zadnji popis poljoprivrednih gospodarstava proveden je 2010., prije zadnje reforme, a sljedeći će se provesti 2020. na kraju postojećeg VFO-a i nakon donošenja sljedećeg ZPP-a. Nažalost, sada je prekasno da bi se pokušalo uskladiti te cikluse, ali izvjestiteljica smatra da bi u budućnosti trebalo razmotriti načine s pomoću kojih bi se moglo zajamčiti da se informacije iz popisa poljoprivrednih gospodarstava stave na raspolaganje prije rasprave o reformi ZPP-a.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Integrirana statistika na razini poljoprivrednih gospodarstava

Referentni dokumenti

COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)

Datum podnošenja EP-u

9.12.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

15.12.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Viorica Dăncilă

28.2.2017

 

 

 

Datum usvajanja

10.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

2

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Paul Brannen, Jens Gieseke, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Hilde Vautmans

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Stanisław Ożóg

Datum podnošenja

12.10.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

35

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Stanisław Ożóg

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

2

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Philippe Loiseau

3

0

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržan

Pravna napomena