Menettely : 2017/0127(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0304/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0304/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/10/2017 - 5.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0387

MIETINTÖ     *
PDF 343kWORD 53k
16.10.2017
PE 607.944v02-00 A8-0304/2017

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guyanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta ”perinteisestä” rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa ja päätöksen 2007/659/EY kumoamisesta annetun neuvoston päätöksen N:o 189/2014/EU muuttamisesta

(COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS))

Aluekehitysvaliokunta

Esittelijä: Iskra Mihaylova

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guyanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta ”perinteisestä” rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa ja päätöksen 2007/659/EY kumoamisesta annetun neuvoston päätöksen N:o 189/2014/EU muuttamisesta

(COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2017)0297),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0212/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A8-0304/2017),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Ranskan syrjäisimmillä alueilla tuotettuun perinteiseen rommiin sovelletaan Ranskan emämaan markkinoilla vuodesta 1923 lähtien erityistä valmisteverojärjestelmää. Tämä ilmentää pitkän aikavälin verotuksellista valtiontukistrategiaa. Tätä erityistä valmisteverojärjestelmää on jatkettu Euroopan unionin suostumuksella sisämarkkinoiden perustamisen ja valmisteverojen yhdenmukaistamisen jälkeen. Nykyisin voimassa oleva järjestelmä, jolla sallittiin kyseisen järjestelyn jatkuminen, otettiin käyttöön neuvoston päätöksellä N:o 2002/166/EY, jossa määritettiin rommin määrä, johon sovelletaan erityistä valmisteverokantaa.

Rommin maailmanmarkkinat kasvavat tasaisesti, ja rommin määriä, joihin tätä erityistä valmisteverojärjestelmää sovelletaan, mukautetaan säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa pitkällä aikavälillä Ranskan syrjäisimpien alueiden sokeriruoko-, sokeri- ja rommialan kilpailukyky.

Ranskan syrjäisimpien alueiden rommintuotanto ylitti vuonna 2016 noin viidenneksellä kiintiön, johon sovelletaan erityistä valmisteverojärjestelmää. Jos vuoden 2016 kiintiötä ei muuteta takautuvasti, tuottajien on maksettava korkeampaa veroa siitä tuotantonsa osuudesta, johon ei sovelleta erityisjärjestelyjä, ja koska niille maksettavien valtiontukien määrät hyväksytään etukäteen, näiden järjestelyjen vaikutus valtiontukiin mitätöityy. Tästä voi aiheutua tuottajille taloudellista haittaa.

Ranskan viranomaiset pyysivät 22. syyskuuta 2016 komissiota esittämään 20. helmikuuta 2014 annetun viimeisimmän neuvoston päätöksen N:o 189/2014/EU teknistä muuttamista koskevan luonnoksen vuotuisen kiintiön nostamiseksi 120 000 hehtolitrasta puhdasta alkoholia 144 000 hehtolitraan puhdasta alkoholia. Komissio antoi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan mukaisen ehdotuksensa 9. kesäkuuta 2017.

Esittelijän kanta

Esittelijä pitää myönteisenä komission ehdotusta neuvoston päätökseksi ja suosittelee, että valiokunta sekä parlamentti täysistuntovaiheessa hyväksyvät sen muutoksitta.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Neuvoston päätös N:o 189/2014/EU luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guyanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta ”perinteisestä” rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa ja päätöksen 2007/659/EY kumoamisesta

Viiteasiakirjat

COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

27.6.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

6.7.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Iskra Mihaylova

20.6.2017

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

9.10.2017

Hyväksytty (pvä)

9.10.2017

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.10.2017

Oikeudellinen huomautus