Διαδικασία : 2016/0286(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0305/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0305/2017

Συζήτηση :

PV 14/11/2018 - 7
CRE 14/11/2018 - 7

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2018 - 14.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0454

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1793kWORD 233k
16.10.2017
PE 600.889v02-00 A8-0305/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Evžen Tošenovský

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0591),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0382/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 1) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 2) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από η Γερουσία της Γαλλικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Ιανουαρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ...(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0305/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(3)*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και του Οργανισμού Υποστήριξης των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Υπηρεσία του BEREC).

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(4),

Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών(5),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η οδηγία [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6)Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»), για τον καθορισμό ορισμένων καθηκόντων του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες («BEREC»), και η οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) έχουν ως στόχο τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός της Ένωσης, και παράλληλα την κατοχύρωση υψηλών επιπέδων επενδύσεων, καινοτομίας και προστασίας του καταναλωτή μέσω της αύξησης του ανταγωνισμού.

(2)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), ο οποίος τροποποιήθηκε από τους κανονισμούς (ΕΕ) 2015/2120(9) και (ΕΕ) 2017/920(10) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπληρώνει και υποστηρίζει, στον βαθμό που πρόκειται για περιαγωγή σε ενωσιακή κλίμακα, τους κανόνες που περιέχει το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και καθορίζει ορισμένα καθήκοντα για τον BEREC.

(3)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 καθορίζει επιπλέον πρόσθετα καθήκοντα για τον BEREC, ▌ σε σχέση με την ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο▌.

(3α)  Οι κατευθυντήριες γραμμές του BEREC που δημοσιεύτηκαν τον Αύγουστο του 2016 σχετικά με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων ουδετερότητας του διαδικτύου από τις ΕΡΑ έχουν επικροτηθεί ως πολύτιμες διευκρινίσεις που εγγυώνται ένα ισχυρό, ελεύθερο και ανοικτό διαδίκτυο, εξασφαλίζοντας τη συνεκτική εφαρμογή των κανόνων ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση της κίνησης κατά την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και τα σχετικά δικαιώματα των τελικών χρηστών.

(3β)  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη συνεπούς κανονιστικής πρακτικής και η συνεπής εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης, η Επιτροπή συγκρότησε, με την απόφαση της Επιτροπής 2002/627/ΕΚ, την Ομάδα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών(11) προκειμένου να επικουρεί την Επιτροπή και να της παρέχει συμβουλές σχετικά με την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και, γενικότερα, να αποτελεί μια διασύνδεση μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών και άλλων αρμόδιων αρχών («ΕΡΑ») και της Επιτροπής.

(4)  Ο BEREC και η Υπηρεσία («Υπηρεσία του BEREC») συστάθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12). Ο BEREC αντικατέστησε την Ομάδα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών ▌(13) και είχε ως στόχο να συμβάλει αφενός στην ανάπτυξη και αφετέρου στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ο BEREC δεν ήταν οργανισμός της Ένωσης ούτε διέθετε νομική προσωπικότητα. Λειτουργούσε ως φόρουμ συνεργασίας μεταξύ των ΕΡΑ και ανάμεσα στις ΕΡΑ και την Επιτροπή, κατά την άσκηση του πλήρους φάσματος των αρμοδιοτήτων τους βάσει του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου. Ο BEREC συστάθηκε για να παρέχει εμπειρογνωμοσύνη και να δρα ανεξάρτητα και με διαφάνεια.

(4α)  Ο BEREC χρησίμευσε επίσης ως φορέας προβληματισμού, συζήτησης και παροχής συμβουλών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ως εκ τούτου, ο BEREC παρείχε συμβουλές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός τους ή ιδία πρωτοβουλία.

(4β)  Η Υπηρεσία του BEREC συστάθηκε ως κοινοτικός φορέας με νομική προσωπικότητα για να εκτελεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009, συγκεκριμένα να παρέχει στον BEREC υπηρεσίες επαγγελματικής και διοικητικής υποστήριξης. Προκειμένου να παρέχει με αποτελεσματικότητα στον BEREC την υποστήριξή της, η Υπηρεσία του BEREC διαθέτει νομική, διοικητική και οικονομική αυτονομία.

(4γ)  Με την απόφαση 2010/349/ΕΕ(14), οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών αποφάσισαν ότι η Υπηρεσία του BEREC θα έχει την έδρα της στη Ρίγα. Η συμφωνία για την έδρα μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας και της Υπηρεσίας του BEREC τέθηκε σε ισχύ στις 5 Αυγούστου 2011. Για την αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική άσκηση των καθηκόντων της Υπηρεσίας του BEREC, θα ήταν ίσως απαραίτητο να τοποθετηθεί προσωπικό σε άλλο κράτος μέλος.

(5)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης»(15), η Επιτροπή προέβλεψε την υποβολή προτάσεων το 2016 για τη φιλόδοξη μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εστιάζοντας μεταξύ άλλων σε ένα πιο αποτελεσματικό κανονιστικό θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την κατάλληλη προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τον χώρο των τηλεπικοινωνιών, ως μέρος της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Αυτές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πολύ υψηλής χωρητικότητας δικτύων συνδεσιμότητας, μια πιο συντονισμένη διαχείριση του ραδιοφάσματος για ασύρματα δίκτυα και τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τα προηγμένα ψηφιακά δίκτυα και τις καινοτόμες υπηρεσίες. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το μεταβαλλόμενο εμπορικό και τεχνολογικό περιβάλλον επιβάλλει την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου με την ενδυνάμωση του ρόλου του BEREC.

(6)  Στο ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 με τίτλο «Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή, στο πλαίσιο της περαιτέρω ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, να εξασφαλίσει τη θέσπιση ενός αποτελεσματικότερου θεσμικού πλαισίου. Ζήτησε συγκεκριμένα από την Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο, τις ικανότητες και τις εξουσίες λήψης αποφάσεων του BEREC, προκειμένου να επιτυγχάνει τη συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να επιτρέπει την αποτελεσματική εποπτεία του BEREC κατά την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και να διευκολύνει την επίλυση των διασυνοριακών διαφορών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να ενισχυθούν οι οικονομικοί και οι ανθρώπινοι πόροι και, παράλληλα, να βελτιωθεί περαιτέρω η δομή διακυβέρνησης του BEREC.

(7)  Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC έχουν συμβάλει θετικά στη συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις ρυθμιστικές πρακτικές, γεγονός που επηρεάζει τις εταιρείες που συμμετέχουν σε διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα ή είναι ενεργές σε σημαντικό αριθμό κρατών μελών, μεταξύ άλλων σε περιοχές όπου οι κατευθυντήριες γραμμές του BEREC υφίστανται αλλά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω. Προκειμένου να διασφαλίσει κέρδη αποτελεσματικότητας και συνέργειες και να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και να προωθήσει την πρόσβαση σε, και να αξιοποιήσει την πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων, τον ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις υπηρεσίες και συναφείς ευκολίες και τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης, ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC και την ενίσχυση της δομής διακυβέρνησής τους ▌. Αυτό ανταποκρίνεται επίσης στην ανάγκη να αντικατοπτριστεί ο ενισχυμένος ρόλος που διαδραματίζει ο BEREC σε συνέχεια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 531/2012 ▌, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2120 ▌ και ▌της οδηγίας [...] («Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»).

(8)  Η ανάγκη για συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε όλα τα κράτη μέλη είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχή ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση και την προώθηση της πρόσβασης σε πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων καθώς και της αξιοποίησής της, την προώθηση του ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και συναφών ευκολιών, και την προώθηση των συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης. Ενόψει των εξελίξεων στην αγορά και την τεχνολογία, οι οποίες συχνά συνεπάγονται αυξημένη διασυνοριακή διάσταση, και με την μέχρι τώρα εμπειρία στη διασφάλιση συνεπούς εφαρμογής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι απαραίτητη η ενίσχυση του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC ▌. Η οργανωτική δομή του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC θα πρέπει να είναι απέριττες και κατάλληλες για την επιτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν. Λαμβάνοντας υπόψη τις εδραιωμένες διαδικασίες και τη νέα δέσμη καθηκόντων που ανατέθηκαν στον BEREC, είναι αναγκαίο να γίνουν αλλαγές στην οργάνωση με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τόσο του BEREC όσο και της Υπηρεσίας του BEREC.

(9α)  Προκειμένου να μπορεί ο BEREC να εκδίδει νομικώς δεσμευτικές αποφάσεις, θα πρέπει να διαθέτει νομική προσωπικότητα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είναι οργανισμός της Ένωσης, εκπροσωπούμενος από τον πρόεδρο του Ρυθμιστικού Συμβουλίου.

(9β)  Η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη όσον αφορά τα επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα και να έχει νομική, διοικητική και οικονομική αυτονομία. Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο και σκόπιμο να αποτελεί οργανισμό της Ένωσης με νομική προσωπικότητα και να ασκεί τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται. Ως αποκεντρωμένος οργανισμός της Ένωσης, η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο της εντολής της και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει μια θέση της Ένωσης σε εξωτερικό ακροατήριο ή ότι δεσμεύει την Ένωση με νομικές υποχρεώσεις. Η επίσημη ονομασία της Υπηρεσίας του BEREC θα πρέπει να αλλάξει σε «Οργανισμός Υποστήριξης των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» (η «Υπηρεσία του BEREC»).

(9γ)  Επιπλέον, οι κανόνες που διέπουν την Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει, όπου αρμόζει, να εναρμονίζονται με τις αρχές της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, της 19ης Ιουλίου 2012 («Κοινή Προσέγγιση»).

(10)  Ο BEREC, ως τεχνικός φορέας με εμπειρία στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και αποτελούμενος από εκπροσώπους των ΕΡΑ και της Επιτροπής, βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να αναλάβει καθήκοντα όπως η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων με διασυνοριακή διάσταση, η συμβολή στις αποτελεσματικές διαδικασίες εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων ▌, η παροχή απαραίτητων οδηγιών προς τις ΕΡΑ, προκειμένου να διασφαλιστούν κοινά κριτήρια και μια συνεπής ρυθμιστική προσέγγιση, καθώς και η τήρηση ορισμένων μητρώων σε επίπεδο Ένωσης. ▌

(10α)  Τα καθήκοντα του BEREC ισχύουν με την επιφύλαξη των καθηκόντων που ορίζονται για τις ΕΡΑ, που βρίσκονται πλησιέστερα στις αγορές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις τοπικές συνθήκες τους. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο BEREC θα πρέπει να εξακολουθήσει να συγκεντρώνει εμπειρογνωμοσύνη από τις ΕΡΑ. Για να καταστεί ισχυρότερος και πιο αντιπροσωπευτικός ο BEREC και να διασφαλίσει την εμπειρογνωμοσύνη, την πείρα και τη γνώση της συγκεκριμένης κατάστασης από το πλήρες φάσμα των εθνικών αγορών, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η ΕΡΑ του διαθέτει τους κατάλληλους χρηματοοικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για να συμμετέχει στο έργο του BEREC, ιδίως στο έργο των Ομάδων Εργασίας του και στην προεδρία του Ρυθμιστικού Συμβουλίου.

(10β)  Η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να παρέχει όλη την αναγκαία επαγγελματική και διοικητική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης οικονομικής, οργανωτικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης για το έργο του BEREC.

(10γ)  Η Υπηρεσία του BEREC πρέπει να είναι στελεχωμένη επαρκώς ώστε να εκτελεί τα καθήκοντά της. Η διεύρυνση της σειράς των καθηκόντων που ανατίθενται στον BEREC και η αυξημένη βαρύτητα των καθηκόντων που σχετίζονται με το περιεχόμενο σε σχέση με τα αμιγώς διοικητικά καθήκοντα θα πρέπει να αποτυπώνονται δεόντως στον προγραμματισμό των πόρων της Υπηρεσίας του BEREC. Επιπλέον, η σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού της Υπηρεσίας του BEREC πρέπει να αντανακλά την ανάγκη για επαρκή ισορροπία μεταξύ εκτάκτων υπαλλήλων και εξωτερικού προσωπικού.

(11)  Με βάση την αυξανόμενη σύγκλιση μεταξύ των τομέων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την οριζόντια διάσταση των κανονιστικών θεμάτων που συνδέονται με την ανάπτυξή τους, ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ▌ να συνεργάζονται, και με την επιφύλαξη του ρόλου τους,, με ΕΡΑ, άλλους φορείς της Ένωσης, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες, ιδίως την ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος, που συστάθηκε με την απόφαση 2002/622/ΕΚ της Επιτροπής(16), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17), την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, που συστάθηκε με την οδηγία [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18), ▌ και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 526/2013(19), το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών, που συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20), και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, καθώς και με τις υφιστάμενες επιτροπές (όπως επιτροπή επικοινωνιών και η επιτροπή ραδιοφάσματος). Θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, ιδίως, τις ρυθμιστικές αρχές που είναι αρμόδιες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή ομάδες των εν λόγω αρχών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, όταν κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο BEREC θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να ζητεί τη γνώμη ενδιαφερομένων μερών μέσω δημόσιων διαβουλεύσεων.

(11α)  Ο BEREC θα πρέπει να απαρτίζεται από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, υποστηριζόμενο από τις Ομάδες Εργασίας. Το υφιστάμενο μοντέλο προεδρίας του Ρυθμιστικού Συμβουλίου έχει βοηθήσει να εξασφαλιστεί η συνέχεια του έργου του BEREC. Ενόψει των πρόσθετων καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον BEREC, ο πρόεδρος θα πρέπει να έχει σταθερή διετή θητεία.

(11β)  Η πείρα έχει δείξει ότι τα περισσότερα από τα καθήκοντα του BEREC πραγματοποιούνται καλύτερα στο πλαίσιο ομάδων εργασίας εμπειρογνωμόνων, οι οποίες θα πρέπει πάντα να εξασφαλίζουν την ισότιμη αντιμετώπιση των απόψεων και των συνεισφορών όλων των ΕΡΑ. Κατά συνέπεια, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη σύσταση Ομάδων Εργασίας και τον διορισμό των συμπροέδρων τους. Θα πρέπει να καταρτίζονται εκ των προτέρων κατάλογοι εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για να εξασφαλιστεί η ταχεία συγκρότηση ορισμένων ομάδων εργασίας, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με διαδικασίες που υπόκεινται σε προθεσμίες. Οι κατάλογοι εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας, μαζί με τις δηλώσεις συμφερόντων τους, θα πρέπει να δημοσιεύονται. Το προσωπικό της Υπηρεσίας του BEREC θα πρέπει να παρέχει στήριξη και να συμβάλλει στις δραστηριότητες των ομάδων εργασίας.

(11γ)  Καθώς ο BEREC είναι αρμόδιος για τη λήψη αποφάσεων με δεσμευτικό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπόκειται σε απόφαση του BEREC, ή το αφορά η εν λόγω απόφαση, έχει το δικαίωμα προσφυγής σε Τμήμα Προσφυγών, το οποίο είναι μέρος του BEREC αλλά ανεξάρτητο από τη διοικητική και ρυθμιστική δομή του. Δεδομένου ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται από το Τμήμα Προσφυγών προορίζονται να παράγουν έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή για έλεγχο της νομιμότητάς τους ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(12)  Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να εκτελεί τις σχετικές με θέματα διοικητικής και δημοσιονομικής διαχείρισης ▌λειτουργίες και θα πρέπει να αποτελείται, εκτός από ▌ τον επικεφαλής ή ένα μέλος του συλλογικού οργάνου από κάθε ΕΡΑ, και από έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής.

(13)  Στο παρελθόν, οι εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής ασκούνταν από τον αντιπρόεδρο της επιτροπής διαχείρισης της Υπηρεσίας του BEREC. Το Διοικητικό Συμβούλιο ▌θα πρέπει να αναθέσει στον ▌διευθυντή συναφείς εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω εξουσίες. Αυτό θα συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση του προσωπικού του BEREC, καθώς και στην εξασφάλιση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος, μπορούν να επικεντρωθούν στα καθήκοντά τους.

(14)  ▌ Ενόψει των πρόσθετων καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον BEREC και της ανάγκης να εξασφαλιστεί ετήσιος και πολυετής προγραμματισμός για τις δραστηριότητές του, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επωφελούνται από μια σταθερή διετή θητεία.

(15)  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας του BEREC θα πρέπει να πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις ανά έτος. Δεδομένης της εμπειρίας του παρελθόντος, και του ενισχυμένου ρόλου του BEREC, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιήσει πρόσθετες συνεδριάσεις.

(16)  Ο ρόλος του ▌ διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Υπηρεσίας του BEREC, είναι ζωτικής σημασίας για την επαρκή λειτουργία του ▌ οργανισμού και την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να τον διορίσει, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, προκειμένου να διασφαλιστεί αυστηρή αξιολόγηση των υποψηφίων και υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας. Επιπλέον, στο παρελθόν, η θητεία του διευθυντή διοίκησης της Υπηρεσίας του BEREC διαρκούσε τρία χρόνια. Είναι απαραίτητο ο ▌ διευθυντής να έχει μια αρκετά μακρόχρονη εντολή, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την Υπηρεσία του BEREC.

(19)  Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1271/2013(21) θα πρέπει να ισχύει για την Υπηρεσία του BEREC.

(20)  Για να εξασφαλιστεί η αυτονομία και ανεξαρτησία της Υπηρεσίας του BEREC και να στηριχθεί το έργο του BEREC, η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να διαθέτει δικό της προϋπολογισμό, του οποίου το μεγαλύτερο μέρος θα προέρχεται κυρίως από συνεισφορά της Ένωσης. Στον προϋπολογισμό θα πρέπει να αποτυπώνονται τα πρόσθετα καθήκοντα και ο ενισχυμένος ρόλος της Υπηρεσίας του BEREC και του BEREC. Η χρηματοδότηση της Υπηρεσίας του BEREC θα πρέπει να υπόκειται σε συμφωνία της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής όπως ορίζεται στο σημείο 31 της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(22).

(23)  Προκειμένου να επεκταθεί περαιτέρω η συνεπής εφαρμογή των διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ▌, ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να είναι ανοιχτοί στη συμμετοχή των ΕΡΑ τρίτων χωρών που είναι αρμόδιες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως εκείνων που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση για τον σκοπό αυτό, όπως τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και οι υποψήφιες χώρες.

(24)  Ο BEREC, υποστηριζόμενος από την Υπηρεσία του BEREC, θα πρέπει να δύναται να συμμετέχει σε δραστηριότητες επικοινωνίας που εμπίπτουν στο πεδίο της αρμοδιότητάς του, οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι επιζήμιες για τα βασικά καθήκοντα του BEREC. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας της Υπηρεσίας του BEREC θα πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το περιεχόμενο και η εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής της Υπηρεσίας του BEREC θα πρέπει να είναι συνεπή, αντικειμενικά, σχετικά και συντονισμένα με τις στρατηγικές και τις δραστηριότητες της Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ευρύτερη εικόνα της Ένωσης.

(25)  ▌Για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από την Επιτροπή, τις ΕΡΑ και, όπου κρίνεται απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, άλλες αρχές και επιχειρήσεις. Τα αιτήματα πληροφόρησης θα πρέπει να είναι αναλογικά και να μην επιβάλλουν υπερβολική επιβάρυνση στους αποδέκτες. Για τον λόγο αυτόν, ο BEREC θα πρέπει να καθιερώσει ένα κοινό σύστημα πληροφοριών και επικοινωνιών, για να αποφεύγεται η επανάληψη των αιτημάτων παροχής πληροφοριών και να διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων αρχών. Οι ΕΡΑ που βρίσκονται πλησιέστερα στις αγορές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να συνεργάζονται με τον BEREC και την Υπηρεσία του BEREC και να παρέχουν έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες για να διασφαλιστεί ότι ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC είναι σε θέση να εκπληρώσουν την εντολή τους. Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει επίσης να μοιράζονται με την Επιτροπή και τις ΕΡΑ τις απαραίτητες πληροφορίες με βάση την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας.

(25α)  Για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο εμπιστευτικότητας και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων, οι κανόνες για τα θέματα αυτά που ισχύουν για τα μέλη του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC εφαρμόζονται επίσης στους αναπληρωτές τους.

(25β)  Δεδομένου ότι καθορίστηκαν νέα καθήκοντα για τον BEREC και οι νομοθετικές πράξεις της Ένωσης θα μπορούσαν να του αναθέσουν πρόσθετα καθήκοντα στο μέλλον, η Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε τακτική αξιολόγηση της λειτουργίας του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC, καθώς και της αποτελεσματικότητας αυτής της θεσμικής δομής σε ένα μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον. Εάν το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης είναι ότι η θεσμική δομή δεν είναι κατάλληλη για την άσκηση των καθηκόντων, και ειδικότερα για να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει όλες τις πιθανές επιλογές για τη βελτίωση της δομής, ιδιαίτερα τη σκοπιμότητα, τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και τα πιθανά οφέλη μετατροπής της δομής σε ενιαίο οργανισμό.

(26)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ανάγκη να εξασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του πεδίου εφαρμογής, ιδίως σε σχέση με τις διασυνοριακές πτυχές και μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(27)  Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην τροποποίηση και επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1211/2009 ▌. Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν είναι ουσιαστικής φύσεως, η εν λόγω πράξη θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να καταργηθεί και επομένως να αντικατασταθεί. Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θα πρέπει να νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

(28)  Η Υπηρεσία του BEREC διαδέχεται την Υπηρεσία ▌ που συστάθηκε ως κοινοτικός φορέας με νομική προσωπικότητα από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009, όσον αφορά κάθε κυριότητα και όλες τις συμφωνίες, νομικές υποχρεώσεις, συμβάσεις εργασίας, χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και ευθύνες. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια του έργου του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC, είναι απαραίτητο οι εκπρόσωποί τους, δηλαδή ο διευθυντής διοίκησης και ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του Ρυθμιστικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαχείρισης να υπηρετήσουν για ολόκληρη την περίοδο της τρέχουσας θητείας τους,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ BEREC ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC

Άρθρο 1

Ίδρυση του BEREC

1.  Συγκροτείται διά του παρόντος ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες («BEREC»). Ο BEREC είναι φορέας της Ένωσης. Διαθέτει νομική προσωπικότητα.

1α.  Σε όλα τα κράτη μέλη, ο BEREC διαθέτει την ευρύτερη νομική ικανότητα που αναγνωρίζεται σε νομικά πρόσωπα από την εθνική νομοθεσία. Ειδικότερα, μπορεί να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

1β.  Ο BEREC εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του Ρυθμιστικού Συμβουλίου.

1γ.  Ο BEREC έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται.

Άρθρο 1α

Ίδρυση της Υπηρεσίας του BEREC

1.  Συγκροτείται διά του παρόντος ο Οργανισμός Υποστήριξης των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες («Υπηρεσία του BEREC»). Η Υπηρεσία του BEREC είναι φορέας της Ένωσης. Διαθέτει νομική προσωπικότητα.

2.  Σε όλα τα κράτη μέλη, η Υπηρεσία του BEREC διαθέτει την ευρύτερη νομική ικανότητα που αναγνωρίζεται σε νομικά πρόσωπα από την εθνική νομοθεσία. Ειδικότερα μπορεί να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

3.  Η Υπηρεσία του BEREC εκπροσωπείται από τον διευθυντή της.

4.  Η Υπηρεσία του BEREC έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται.

5.  Η Υπηρεσία του BEREC έχει την έδρα της στη Ρίγα, στη Λετονία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ia

ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 1β

Στόχοι

1.  Ο BEREC ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας [...] («Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»), της οδηγίας 2002/58/ΕΚ , του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 531/2012, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2120 και της απόφασης αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(23) (Πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα), και άλλων νομοθετικών πράξεων της Ένωσης οι οποίες του αναθέτουν καθήκοντα ή αρμοδιότητες.

2.  Οι ορισμοί που καθορίζονται στην οδηγία [...] (Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) ισχύουν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

3.  Ως πρωταρχικό στόχο του, ο BEREC διασφαλίζει τη συνεπή κανονιστική προσέγγιση ως προς την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Ο BEREC συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και άλλων αρμόδιων αρχών («ΕΡΑ»), όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας [...] («Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»). Επίσης, προωθεί την αρχή της ουδετερότητας του διαδικτύου και του ανοικτού διαδικτύου· την πρόσβαση και την επένδυση σε πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων και την αξιοποίησή της· τον ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και συναφών ευκολιών· και τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης.

4.  Ο BEREC ασκεί τα καθήκοντά του με ανεξαρτησία και αμεροληψία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

5.  Ο BEREC στηρίζεται στην εμπειρογνωσία που διαθέτουν οι ΕΡΑ.

6. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι ΕΡΑ του διαθέτουν τους κατάλληλους χρηματοοικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για την πλήρη συμμετοχή τους στο έργο του BEREC.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Iβ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ BEREC

Άρθρο 2

Καθήκοντα

1.  Τα καθήκοντα του BEREC είναι τα εξής:

-α)   να εκτελεί καθήκοντα που του ανατίθενται από νομικές πράξεις της Ένωσης, ιδίως την οδηγία [...] («Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»), τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120·

α)  να επικουρεί, να συμβουλεύει, μεταξύ άλλων μέσω εκθέσεων, γνωμοδοτήσεων ή συστάσεων, τις ΕΡΑ, την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και να συνεργάζεται με τις ▌ΕΡΑ και με την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος ή με δική του πρωτοβουλία, για οποιοδήποτε ▌ζήτημα αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του·

β)  να επικουρεί, κατόπιν αιτήματος, τις ΕΡΑ, την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά τη σχέση τους, τις συζητήσεις και ανταλλαγές τους με τρίτους, και να επικουρεί τις ΕΡΑ και την Επιτροπή όσον αφορά τη διάδοση βέλτιστων ρυθμιστικών πρακτικών σε τρίτους·

γ)  να εκδίδει συστάσεις και να διαδίδει βέλτιστες ρυθμιστικές πρακτικές απευθυνόμενες στις ΕΡΑ προκειμένου να ενθαρρύνει την καλύτερη και συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

δ)  να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές που εξασφαλίζουν την συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις συνεπείς αποφάσεις από τις ΕΡΑ με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος από μία ΕΡΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή την Επιτροπή, ιδίως για κανονιστικά θέματα που επηρεάζουν σημαντικό αριθμό κρατών μελών ή με διασυνοριακή διάσταση·

ε)  να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω της δημοσίευσης ετήσιας έκθεσης σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα·

στ)  να παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς, να αξιολογεί τις ανάγκες για ρυθμιστική καινοτομία και να συντονίζει τις δράσεις μεταξύ ΕΡΑ για να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να διασφαλίσει τη σύγκλιση, ιδίως στον τομέα της τυποποίησης, της αριθμοδότησης και της κατανομής του φάσματος·

ζ)  να παρέχει ένα πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν να συνεργάζονται οι ΕΡΑ, και να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των ΕΡΑ και μεταξύ των ΕΡΑ και της Επιτροπής. Ο BEREC λαμβάνει δεόντως υπόψη το αποτέλεσμα της εν λόγω συνεργασίας κατά τη διατύπωση των γνωμοδοτήσεων, των συστάσεων και των αποφάσεών του. Εάν ο BEREC κρίνει ότι απαιτούνται δεσμευτικοί κανόνες για τη συνεργασία αυτή, διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις προς την Επιτροπή·

η)  να δρομολογεί μια πρωτοβουλία για την καινοτομία των δεδομένων ώστε να εκσυγχρονιστεί, να συντονιστεί και να τυποποιηθεί η συλλογή δεδομένων από τις ΕΡΑ. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και του απαιτούμενου βαθμού εμπιστευτικότητας, τα εν λόγω δεδομένα διατίθενται στο κοινό σε ανοιχτό, επαναχρησιμοποιήσιμο και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο στον ιστότοπο του BEREC και στην ευρωπαϊκή πύλη δεδομένων·

θ)  να συνεργάζεται με το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών και τις σχετικές ευρωπαϊκές και εθνικές αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ενδέχεται να επηρεάζουν τα συμφέροντα των καταναλωτών σε διάφορα κράτη μέλη·

ι)  να συμβουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος ή με δική του πρωτοβουλία, όσον αφορά τον σχετικό ρυθμιστικό αντίκτυπο οποιουδήποτε ζητήματος αφορά τη συνολική δυναμική των ψηφιακών αγορών·

ια)  να επικουρεί την Επιτροπή, ως συμβουλευτικό όργανο, σχετικά με την κατάρτιση και την έγκριση νομοθετικών πράξεων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

2α.   Τα καθήκοντα του BEREC δημοσιεύονται στον ιστότοπο και επικαιροποιούνται καθώς και όταν του ανατίθενται νέα καθήκοντα.

3.  Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, οι ΕΡΑ και η Επιτροπή συμμορφώνονται με οποιαδήποτε δεσμευτική απόφαση και λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη κάθε κατευθυντήρια γραμμή, γνώμη, σύσταση και βέλτιστη πρακτική του BEREC με στόχο τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 1β παράγραφος 1. Η οικεία ΕΡΑ, σε οποιαδήποτε κανονιστική απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα, λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του BEREC, σύμφωνα με την παράγραφο 1δ) του παρόντος άρθρου, και αιτιολογεί τυχόν παρέκκλιση από τις κατευθυντήριες γραμμές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες η ΕΡΑ αποκλίνει από τις κατευθυντήριες γραμμές, η κανονιστική απόφαση της, καθώς και οι δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι για την απόκλιση, κοινοποιούνται στον BEREC χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση προς αξιολόγηση.

4.  Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο BEREC συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και/ή με διεθνείς οργανισμούς ▌.

4α.  Ο BEREC, κατά περίπτωση, ζητεί τη γνώμη των ενδιαφερομένων μερών και τους δίνει την ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις μέσα σε εύλογη χρονική περίοδο η οποία καθορίζεται από την πολυπλοκότητα του θέματος, και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ημέρες. Ο BEREC δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα παρόμοιων δημόσιων διαβουλεύσεων, με την επιφύλαξη του άρθρου 28. Τέτοιες διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται όσο το δυνατό νωρίτερα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ BEREC

Άρθρο 2α

Οργάνωση του BEREC

Ο BEREC απαρτίζεται από:

α)  το Ρυθμιστικό Συμβούλιο·

β)  τις Ομάδες Εργασίας Εμπειρογνωμόνων («Ομάδες Εργασίας»).

γ)  το Τμήμα Προσφυγών.

ΤΜΗΜΑ 1

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 2β

Σύνθεση του Ρυθμιστικού Συμβουλίου

1.  Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται από ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος.

Το πρόσωπο αυτό είναι ο επικεφαλής ή άλλος υψηλού επιπέδου εκπρόσωπος της ΕΡΑ που έχει συσταθεί στο κράτος μέλος με πρωταρχικό καθήκον την επίβλεψη της καθημερινής λειτουργίας της αγοράς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στα κράτη μέλη όπου περισσότερες από μία ΕΡΑ είναι υπεύθυνες βάσει της οδηγίας [...] («Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»), οι εν λόγω αρχές συμφωνούν να διορίσουν έναν κοινό εκπρόσωπο και εξασφαλίζουν τον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ των ΕΡΑ.

2.  Τα μέλη του Ρυθμιστικού Συμβουλίου ενεργούν σε αντικειμενική βάση, προς το συμφέρον της Ένωσης και για τη μείωση του κατακερματισμού της αγοράς με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών.

3.  Κάθε ΕΡΑ ορίζει έναν αναπληρωτή για να εκπροσωπεί το μέλος της σε περίπτωση απουσίας του επιλέγοντας μεταξύ των επικεφαλής, των μελών του συλλογικού οργάνου ή του προσωπικού της ΕΡΑ.

4.  Η Επιτροπή παρίσταται στις συνεδριάσεις του Ρυθμιστικού Συμβουλίου με καθεστώς παρατηρητή και εκπροσωπείται σε κατάλληλα υψηλό επίπεδο.

5.  Ο κατάλογος των μελών του Ρυθμιστικού Συμβουλίου δημοσιεύεται, μαζί με τις δηλώσεις συμφερόντων τους.

6.  Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί οποιοδήποτε άτομο, του οποίου η γνώμη ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον, προκειμένου να παραστεί κατά περίπτωση στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητής.

Άρθρο 2γ

Ανεξαρτησία

1.  Κατά την άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, τα μέλη του Ρυθμιστικού Συμβουλίου ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά προς το συμφέρον της Ένωσης συνολικά, ανεξαρτήτως των εθνικών ή προσωπικών συμφερόντων τους.

2.  Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής ή των ΕΡΑ, τα μέλη του Ρυθμιστικού Συμβουλίου δεν επιζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από τα όργανα ή τους οργανισμούς της Ένωσης, από κυβέρνηση κράτους μέλους ή από άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Τα μέλη του Ρυθμιστικού Συμβουλίου, ειδικότερα, εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί χωρίς καμία αθέμιτη πολιτική επιρροή ή εμπορική παρέμβαση που θα μπορούσε να επηρεάσει την προσωπική τους ανεξαρτησία.

Άρθρο 2δ

Πρόεδρος και αντιπρόεδροι του Ρυθμιστικού Συμβουλίου

1.  Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο ορίζει τον πρόεδρο και έως τέσσερις αντιπροέδρους μεταξύ των μελών του, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του BEREC. Οι αντιπρόεδροι αναλαμβάνουν αυτοδικαίως τα καθήκοντα του προέδρου, σε περίπτωση αδυναμίας του τελευταίου να ασκήσει τα καθήκοντά του. Η θητεία του προέδρου είναι διετής. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια του έργου του BEREC, ο νέος πρόεδρος υπηρετεί τουλάχιστον έξι μήνες ως αντιπρόεδρος πριν από τη θητεία του ως προέδρου και, κατά το δυνατόν, τουλάχιστον έξι μήνες ως αντιπρόεδρος μετά το τέλος της θητείας του ως προέδρου.

2.  Με την επιφύλαξη του ρόλου του Ρυθμιστικού Συμβουλίου όσον αφορά τα καθήκοντα του προέδρου, ο τελευταίος δεν επιζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση ή ΕΡΑ, την Επιτροπή ή από άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα.

Άρθρο 2ε

Συνεδριάσεις και κανόνες ψηφοφορίας του Ρυθμιστικού Συμβουλίου

1.  Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως σε τακτική συνεδρίαση. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο συνεδριάζει επίσης εκτάκτως με πρωτοβουλία του προέδρου, ή κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών του. Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης καθορίζεται από τον πρόεδρο και δημοσιεύεται.

2.  Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των μελών του, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό ή σε άλλη νομική πράξη της Ένωσης. Κάθε μέλος ή αναπληρωτής διαθέτει μία ψήφο. Οι αποφάσεις του Ρυθμιστικού Συμβουλίου δημοσιοποιούνται και αναφέρουν τις επιφυλάξεις που ενδέχεται να εκφράσει μια ΕΡΑ, κατόπιν αιτήματός της.

3.  Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο εγκρίνει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του, και δημοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισμό του. Ο εσωτερικός κανονισμός ορίζει λεπτομερώς τους κανόνες ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων αντιπροσώπευσης ενός μέλους από άλλο, των κανόνων για την απαρτία και των προθεσμιών για τη σύγκληση των συνεδριάσεων. Επιπλέον, ο εσωτερικός κανονισμός διασφαλίζει ότι τα μέλη του Ρυθμιστικού Συμβουλίου είναι εφοδιασμένα με τις πλήρεις ημερήσιες διατάξεις και τα σχέδια προτάσεων πριν από κάθε συνεδρίαση, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν τροποποιήσεις πριν από την ψηφοφορία. Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί, μεταξύ άλλων, να προβλέπει διαδικασία για επείγουσες ψηφοφορίες, καθώς και άλλες πρακτικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ρυθμιστικού Συμβουλίου.

Άρθρο 2στ

Καθήκοντα του Ρυθμιστικού Συμβουλίου

1.  Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο επιτελεί τα καθήκοντα του BEREC που ορίζονται στο άρθρο 2 και λαμβάνει όλες τις αποφάσεις που συνδέονται με την οργάνωση του έργου του BEREC. Για όλα αυτά, μπορεί να βασίζεται επίσης στο έργο που επιτελούν οι Ομάδες Εργασίας.

2.  Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο θεσπίζει, εξ ονόματος του BEREC, τις ειδικές διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα που τηρούνται από τον BEREC, σύμφωνα με το άρθρο 27.

3.  Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο καθοδηγεί την Υπηρεσία του BEREC σχετικά με την επαγγελματική και διοικητική υποστήριξή της προς τον BEREC.

4.  Ύστερα από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4α, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ΒΕREC πριν από το τέλος του έτους που προηγείται του έτους το οποίο αφορά το πρόγραμμα εργασίας. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο διαβιβάζει, μόλις εγκριθεί, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

5.  Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του BEREC και την υποβάλλει, έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

6.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να καλεί, με πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας τους, τον πρόεδρο ή έναν αντιπρόεδρο του Ρυθμιστικού Συμβουλίου να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του σχετικά με συναφή ζητήματα που συνδέονται με τις δραστηριότητες του BEREC και να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΤΜΗΜΑ 2

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 2ζ

Λειτουργία των Ομάδων Εργασίας

1.  Όπου δικαιολογείται, και ιδίως για την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος εργασίας του BEREC, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί τις αναγκαίες Ομάδες Εργασίας.

2.   Τα μέλη των Ομάδων Εργασίας ορίζονται από τις ΕΡΑ. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής συμμετέχουν στο έργο των Ομάδων Εργασίας ως παρατηρητές.

Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί μεμονωμένους ειδικούς με αναγνωρισμένα προσόντα στο σχετικό πεδίο να συμμετέχουν στις Ομάδες Εργασίας, αν κριθεί απαραίτητο, κατά περίπτωση.

3.  Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο ορίζει δύο συμπροέδρους από διαφορετικές ΕΡΑ σε κάθε Ομάδα Εργασίας, εκτός αν εξαιρετικές και προσωρινές συνθήκες δικαιολογούν κάτι διαφορετικό.

4.  Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο εγκρίνει εσωτερικό κανονισμό σχετικά με τον καθορισμό των πρακτικών ρυθμίσεων για τη λειτουργία των Ομάδων Εργασίας.

ΤΜΗΜΑ 3

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Άρθρο 2η

Σύσταση και σύνθεση του Τμήματος Προσφυγών

1.  Συγκροτείται δια του παρόντος Τμήμα Προσφυγών.

2.  Το Τμήμα Προσφυγών απαρτίζεται από έναν πρόεδρο και δύο άλλα μέλη. Για κάθε μέλος του Τμήματος Προσφυγών προβλέπεται αναπληρωματικό μέλος. Το αναπληρωματικό μέλος εκπροσωπεί το μέλος σε περίπτωση απουσίας του.

3.  Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο διορίζει τον πρόεδρο, τα άλλα μέλη του Τμήματος Προσφυγών και τους αναπληρωτές τους από καταλόγους κατάλληλων υποψηφίων που παρέχονται από τις ΕΡΑ, την Επιτροπή και τον διευθυντή της Υπηρεσίας του BEREC.

4.  Το Τμήμα Προσφυγών δύναται να ζητεί από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο να διορίσει δύο επιπρόσθετα μέλη και τους αναπληρωτές τους από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 3 καταλόγους, όταν κρίνει ότι το απαιτεί η φύση της προσφυγής.

5.  Με βάση πρόταση του Ρυθμιστικού Συμβουλίου, το Τμήμα Προσφυγών καθορίζει τον εσωτερικό κανονισμό του. Στον κανονισμό αυτό ορίζονται λεπτομερώς οι κανόνες που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος Προσφυγών και οι κανόνες και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τις προσφυγές ενώπιον του Τμήματος.

Άρθρο 2θ

Μέλη του Τμήματος Προσφυγών

1.  Η θητεία των μελών και των αναπληρωματικών μελών του Τμήματος Προσφυγών είναι τετραετής. Οι θητείες τους μπορούν να παραταθούν από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο για συμπληρωματικές περιόδους τεσσάρων ετών.

2.  Τα μέλη του Τμήματος Προσφυγών είναι ανεξάρτητα και δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλα καθήκοντα στο πλαίσιο του BEREC ή της Υπηρεσίας του BEREC. Κατά τη λήψη των αποφάσεών τους δεν ζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση ούτε από οποιονδήποτε άλλον φορέα.

3.  Τα μέλη του Τμήματος Προσφυγών δεν παύονται των καθηκόντων τους ούτε διαγράφονται από τον κατάλογο καταλλήλων υποψηφίων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, και το Ρυθμιστικό Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση.

Άρθρο 2ι

Αποκλεισμός και εξαίρεση

1.   Τα μέλη του Τμήματος Προσφυγών δεν συμμετέχουν στην εκδίκαση προσφυγής στην οποία έχουν προσωπικό συμφέρον ή στην οποία είχαν προηγουμένως παρέμβει ως αντιπρόσωποι ενός εκ των διαδίκων ή εάν συνέπραξαν στην έκδοση της απόφασης κατά της οποίας στρέφεται η προσφυγή.

2.   Εάν μέλος του Τμήματος Προσφυγών κρίνει ότι δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στην εκδίκαση προσφυγής για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Προσφυγών.

3.   Οποιοσδήποτε διάδικος στην εκδίκαση προσφυγής μπορεί να αιτηθεί την εξαίρεση οποιουδήποτε μέλους του Τμήματος Προσφυγών για οποιονδήποτε από τους λόγους της παραγράφου 1 ή εάν υπάρχουν υπόνοιες για μεροληπτική στάση του εν λόγω μέλους. Η αίτηση εξαίρεσης δεν γίνεται δεκτή εάν ο συγκεκριμένος διάδικος προχώρησε σε διαδικαστικές πράξεις μολονότι γνώριζε ήδη τον λόγο εξαίρεσης ή εάν η αίτηση εξαίρεσης βασίζεται στην ιθαγένεια του εν λόγω μέλους.

4.   Το Τμήμα Προσφυγών αποφασίζει σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στις περιπτώσεις που προσδιορίζονται στις παραγράφους 2 και 3, χωρίς τη συμμετοχή του οικείου μέλους. Για τους σκοπούς της λήψης της απόφασης αυτής, το οικείο μέλος αντικαθίσταται στο Τμήμα Προσφυγών από τον αναπληρωτή του. Εάν ο αναπληρωτής βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση με το μέλος, ο πρόεδρος διορίζει αντικαταστάτη επιλέγοντας μεταξύ των αναπληρωτών.

Άρθρο 2ια

Αποφάσεις υποκείμενες σε προσφυγή

1.   Δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Τμήματος Προσφυγών κατά δεσμευτικών αποφάσεων που λαμβάνονται από τον BEREC, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο -α).

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των ΕΡΑ δύναται να προσβάλει απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και απευθύνεται σε αυτό ή απόφαση η οποία, παρότι έχει τον τύπο απόφασης που απευθύνεται σε άλλο πρόσωπο, αφορά άμεσα και προσωπικά το συγκεκριμένο πρόσωπο.

2.   Η προσφυγή, καθώς και το γραπτό υπόμνημα στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι υποβολής της, υποβάλλεται στον BEREC εντός δύο μηνών μετά την κοινοποίηση της απόφασης στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή, απουσία κοινοποιήσεως, εντός δύο μηνών μετά την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης του BEREC. Το Τμήμα Προσφυγών αποφασίζει σχετικά με την προσφυγή εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή της.

3.   Η προσφυγή που ασκείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το Τμήμα Προσφυγών μπορεί, ωστόσο, να αναστείλει την εφαρμογή της απόφασης κατά της οποίας έχει ασκηθεί η προσφυγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC

ΤΜΗΜΑ 1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC

Άρθρο 2ιβ

Η Υπηρεσία του BEREC έχει, ειδικότερα, τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)   να παρέχει στον BEREC υπηρεσίες επαγγελματικής και διοικητικής υποστήριξης·

β)   να συλλέγει πληροφορίες από τις ΕΡΑ και να ανταλλάσσει και να διαβιβάζει πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα που ανατίθενται στον BEREC βάσει του άρθρου 2·

γ)   να καταρτίζει, βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στο στοιχείο β), τακτικά σχέδια εκθέσεων σχετικά με συγκεκριμένες πτυχές των εξελίξεων στην ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών, όπως η περιαγωγή και οι εκθέσεις συγκριτικής ανάλυσης, προς υποβολή στον BEREC·

δ)   να διαδίδει στις ΕΡΑ βέλτιστες ρυθμιστικές πρακτικές, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

ε)   να επικουρεί την προπαρασκευή των εργασιών και να παρέχει άλλη στήριξη, διοικητική και σε θέματα περιεχομένου, για να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Ρυθμιστικού Συμβουλίου και των Ομάδων Εργασίας·

στ)   να συμμετέχει στις δραστηριότητες των Ομάδων Εργασίας·

ζ)   να επικουρεί την προπαρασκευή και να παρέχει άλλου τύπου υποστήριξη για να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου·

η)   να επικουρεί τον BEREC στη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων.

ΤΜΗΜΑ 2

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC

Άρθρο 3

Δομή διοίκησης και διαχείρισης της Υπηρεσίας του BEREC

Η δομή διοίκησης και διαχείρισης της Υπηρεσίας του BEREC περιλαμβάνει τα εξής:

α)   Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 5˙

β)   ▌διευθυντή, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 9

▌.

ΤΜΗΜΑ 3

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 4

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.   Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος και από έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα ψήφου. ▌

Το πρόσωπο που εκπροσωπεί ένα κράτος μέλος είναι ο επικεφαλής ή άλλος υψηλού επιπέδου εκπρόσωπος της ΕΡΑ που έχει συσταθεί στο κράτος μέλος με πρωταρχικό καθήκον την επίβλεψη της καθημερινής λειτουργίας της αγοράς των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στα κράτη μέλη όπου περισσότερες από μία ΕΡΑ είναι υπεύθυνες βάσει της οδηγίας [...] («Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»), οι εν λόγω αρχές συμφωνούν να διορίσουν έναν κοινό αντιπρόσωπο και διασφαλίζουν τον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ των ΕΡΑ.

2.   ▌ Κάθε ΕΡΑ ορίζει έναν αναπληρωτή για να εκπροσωπεί το μέλος της σε περίπτωση απουσίας του επιλέγοντας μεταξύ των επικεφαλής και των μελών του συλλογικού της οργάνου και του προσωπικού της.

3α.   Ο κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύεται, μαζί με τις δηλώσεις συμφερόντων τους.

Άρθρο 5

Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

1.   Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α)   ▌εγκρίνει σε ετήσια βάση το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού της Υπηρεσίας του BEREC με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 15·

β)  εγκρίνει, με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου, τον ετήσιο προϋπολογισμό της Υπηρεσίας του BEREC και ασκεί άλλες αρμοδιότητες σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας του BEREC δυνάμει του κεφαλαίου III·

γ)   εκδίδει και προβαίνει στην αξιολόγηση ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας του BEREC σύμφωνα με το άρθρο 18α·

δ)   θεσπίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες από τους οποίους διέπεται η Υπηρεσία του BEREC σύμφωνα με το άρθρο 20·

ε)   εγκρίνει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, ανάλογη προς τους κινδύνους απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους-οφέλους των προς εφαρμογή μέτρων·

στ)   μεριμνά για τη δέουσα συνέχεια στα πορίσματα και στις συστάσεις που προκύπτουν από τις διάφορες εσωτερικές ή εξωτερικές εκθέσεις ελέγχου και αξιολογήσεις, καθώς και από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης («OLAF»)·

ζ)   εκδίδει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 31 ▌·

η)   εγκρίνει και επικαιροποιεί τακτικά τα σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 27α παράγραφος 2, βάσει ανάλυσης των αναγκών·

θ)   θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό·

ι)   σύμφωνα με την παράγραφο 2, ασκεί, έναντι του προσωπικού της Υπηρεσίας του BEREC, εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και αρμόδιας αρχής για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας, οι οποίες του ανατίθενται δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού(24) («εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής»)·

ια)   θεσπίζει εκτελεστικούς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

ιβ) εγκρίνει τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και/ή με διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 26·

ιγ)   διορίζει τον ▌ διευθυντή και, ανάλογα με την περίπτωση, παρατείνει τη θητεία του ή τον παύει από τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 9α·

ιδ)   διορίζει υπόλογο, δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, ο οποίος λειτουργεί υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η Υπηρεσία του BEREC μπορεί να διορίζει τον ίδιο υπόλογο με έναν άλλο οργανισμό της Ένωσης. Η Υπηρεσία του BEREC μπορεί επίσης να συμφωνήσει με την Επιτροπή ότι ο υπόλογος της Επιτροπής ενεργεί και ως υπόλογος της Υπηρεσίας του BEREC·

▌ιστ)   λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη συγκρότηση των εσωτερικών δομών της Υπηρεσίας του BEREC και, όπου απαιτείται, σχετικά με την τροποποίησή τους, συνεκτιμώντας τις ανάγκες δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας του BEREC καθώς και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

2.   Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, απόφαση βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του άρθρου 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, για την ανάθεση στον ▌ διευθυντή συναφών εξουσιών αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και για τον καθορισμό των όρων αναστολής της εν λόγω ανάθεσης εξουσιών. Ο ▌ διευθυντής έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω εξουσίες.

Όταν το επιβάλλουν εξαιρετικές περιστάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με την έκδοση απόφασης, να αναστείλει προσωρινά την ανάθεση στον ▌ διευθυντή των εξουσιών αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και των εξουσιών που ο τελευταίος μεταβίβασε περαιτέρω, και να τις ασκήσει το ίδιο ή να τις αναθέσει σ’ ένα από τα μέλη του ή σε άλλο μέλος του προσωπικού πλην του ▌ διευθυντή.

Άρθρο 6

Πρόεδρος και αναπληρωτής πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

1.   Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και αναπληρωτή πρόεδρο μεταξύ των μελών του που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου και τα οποία εκπροσωπούν τα κράτη μέλη. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος εκλέγονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

2.   Ο αναπληρωτής πρόεδρος αντικαθιστά αυτομάτως τον πρόεδρο σε περίπτωση που αυτός αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

3.   Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου είναι διετής ▌.

3α.   Με την επιφύλαξη του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τα καθήκοντα του προέδρου, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος δεν ζητούν ούτε αποδέχονται οδηγίες από κυβερνήσεις ή ΕΡΑ, την Επιτροπή ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα.

3β.   Ο πρόεδρος, όταν του ζητηθεί, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις επιδόσεις της Υπηρεσίας του BEREC.

Άρθρο 7

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1.   Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.   Ο ▌διευθυντής της Υπηρεσίας του BEREC συμμετέχει στις διαβουλεύσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3.   Το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις ανά έτος. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου του, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών του.

4.   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί οποιοδήποτε άτομο του οποίου η γνώμη ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον προκειμένου να παραστεί στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητής.

5.   Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, υπό τους όρους του εσωτερικού του κανονισμού, να επικουρούνται στις συνεδριάσεις από συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.

6.   Η Υπηρεσία του BEREC παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8

Κανόνες ψηφοφορίας του Διοικητικού Συμβουλίου

1.   Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των μελών του που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

2.   Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου διαθέτει μία ψήφο. Κατά την απουσία μέλους με δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμα ψήφου του δικαιούται να ασκήσει ο αναπληρωτής του.

3.   Ο πρόεδρος συμμετέχει στην ψηφοφορία.

4.   Ο ▌ διευθυντής δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία.

5.   Λεπτομερέστερες ρυθμίσεις σχετικά με την ψηφοφορία, ιδίως όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα μέλος μπορεί να ενεργεί εξ ονόματος άλλου μέλους, καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΜΗΜΑ 4

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες του διευθυντή

1.   Ο ▌ διευθυντής επιφορτίζεται με τη διαχείριση της Υπηρεσίας του BEREC. Ο ▌ διευθυντής λογοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2.   Με την επιφύλαξη των εξουσιών ▌του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ▌διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε δέχεται υποδείξεις από κανένα θεσμικό όργανο της Ένωσης, καμία κυβέρνηση, ΕΡΑ ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα.

3.   Ο ▌ διευθυντής υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του, όταν καλείται να το πράξει. Το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τον ▌ διευθυντή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

▌5.   Ο ▌ διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων της Υπηρεσίας του BEREC σύμφωνα με την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, ο ▌ διευθυντής είναι αρμόδιος για τα ακόλουθα:

α)   την καθημερινή διοίκηση της Υπηρεσίας του BEREC·

β)   την εκτέλεση των αποφάσεων που εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο·

γ) την εκπόνηση του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού και την υποβολή του στο Διοικητικό Συμβούλιο·

δ)   την εφαρμογή του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού και την υποβολή έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο·

ε)   την κατάρτιση της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας του BEREC και την υποβολή της στο Διοικητικό Συμβούλιο προς αξιολόγηση και έγκριση

στ)   την κατάρτιση σχεδίου δράσης σε συνέχεια των πορισμάτων εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου, αξιολογήσεων, καθώς και ερευνών της OLAF, και την υποβολή έκθεσης προόδου μία φορά ετησίως στην Επιτροπή και τακτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο·

ζ)   την προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλων τυχόν έκνομων δραστηριοτήτων μέσω της διενέργειας αποτελεσματικών ελέγχων και, εφόσον διαπιστώνονται παρατυπίες, με την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, κατά περίπτωση, την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών κυρώσεων·

η)   τη χάραξη στρατηγικής της Υπηρεσίας του BEREC για την καταπολέμηση της απάτης και την υποβολή της στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση·

θ) την εκπόνηση σχεδίου των δημοσιονομικών κανόνων που εφαρμόζονται στην Υπηρεσία του BEREC·

ι) την κατάρτιση σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών της Υπηρεσίας του BEREC και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της·

5α.   Ο διευθυντής επικουρεί τον πρόεδρο του Ρυθμιστικού Συμβουλίου και τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην προπαρασκευή των συνεδριάσεων των αντίστοιχων οργάνων τους. Ο διευθυντής συμμετέχει στις εργασίες του Ρυθμιστικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5β.   Ο διευθυντής, υπό την επίβλεψη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ιδιαίτερα σε σχέση με την έκδοση εσωτερικών διοικητικών εγκυκλίων και τη δημοσίευση ανακοινώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία της Υπηρεσίας του BEREC, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

6.   Ο ▌ διευθυντής είναι επίσης αρμόδιος να αποφασίζει αν είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και επαρκή άσκηση των καθηκόντων της Υπηρεσίας του BEREC η τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Η απόφαση για την εγκαθίδρυση τοπικού γραφείου προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση ▌του Διοικητικού Συμβουλίου και του οικείου κράτους μέλους ή των οικείων κρατών μελών. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων του BEREC. Πριν από τη λήψη κάθε ανάλογης απόφασης, ο αντίκτυπος της απόφασης όσον αφορά την κατανομή του προσωπικού και του προϋπολογισμού εμφαίνεται στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4.

Άρθρο 9α

Διορισμός του διευθυντή

1.   Ο διευθυντής διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με επιλογή από κατάλογο υποψηφίων που προτείνονται από τον πρόεδρο, ύστερα από ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, με βάση την αξία, τις διευθυντικές δεξιότητες και τις δεξιότητες και την πείρα σχετικά με τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

2.   Για τη σύναψη σύμβασης με τον διευθυντή, η Υπηρεσία του BEREC εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.   Πριν από τον διορισμό, η καταλληλότητα του επιλεγομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίου υπόκειται σε μη δεσμευτική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προς τούτο, ο επιλεγείς από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιος καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

4.   Η διάρκεια της θητείας του διευθυντή είναι τετραετής. Στο τέλος της περιόδου αυτής, ο πρόεδρος διενεργεί αξιολόγηση η οποία λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των επιδόσεων του διευθυντή, καθώς και τα καθήκοντα του BEREC και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Η αξιολόγηση αυτή διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4, δύναται να παρατείνει άπαξ τη θητεία του διευθυντή και για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα έξι έτη.

6.   Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή του να παρατείνει τη θητεία του διευθυντή. Σε διάστημα ενός μηνός πριν από κάθε τέτοια σκοπούμενη παράταση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να εκδώσει μη δεσμευτική γνωμοδότηση για την εν λόγω παράταση. Προς τούτο, ο διευθυντής δύναται να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

7.   Ο διευθυντής του οποίου η θητεία έχει παραταθεί δεν δύναται να συμμετάσχει σε νέα διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση στο τέλος της συνολικής περιόδου.

8.   Εάν δεν παραταθεί η θητεία του, ο διευθυντής εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι να διοριστεί ο αντικαταστάτης του.

9.   Ο διευθυντής επιτρέπεται να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν πρότασης του ενός τρίτου των μελών του.

10.   Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό, την παράταση της θητείας ή την απομάκρυνση του διευθυντή λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του με δικαίωμα ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC

Τμήμα 1

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 15

Ετήσιος και πολυετής προγραμματισμός

1.   Κάθε χρόνο, ο ▌ διευθυντής καταρτίζει σχέδιο εγγράφου προγραμματισμού που περιέχει πολυετή και ετήσια προγράμματα («ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού»), σύμφωνα με το άρθρο 32 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που όρισε η Επιτροπή(25).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού έως τις 31 Ιανουαρίου, και το διαβιβάζει στην Επιτροπή για έκδοση γνώμης. Το σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, διαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει στη συνέχεια το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής. Διαβιβάζει το εν λόγω έγγραφο καθώς και κάθε τελευταία ενημερωμένη έκδοση του εν λόγω εγγράφου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού οριστικοποιείται μετά την τελική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, προσαρμόζεται ανάλογα.

2.   Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει αναλυτικούς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων. Περιλαμβάνει περιγραφή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν και αναφέρει τους χρηματοοικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που διατίθενται για κάθε δράση, σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας πρέπει να συμβαδίζει με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του BEREC όπως αναφέρεται στο άρθρο 2στ παράγραφος 4 και με το πολυετές πρόγραμμα εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Καθορίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται, τροποποιούνται ή καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

3.   Το Διοικητικό Συμβούλιο τροποποιεί ▌το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας του BEREC και οποτεδήποτε ανατίθενται νέα καθήκοντα στον BEREC.

Οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται και για το αρχικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει στον ▌ διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιαστικές τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

4.   Το πολυετές πρόγραμμα εργασίας καθορίζει τον συνολικό στρατηγικό προγραμματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει στόχους, αναμενόμενα αποτελέσματα και δείκτες επιδόσεων. Καθορίζει επίσης τον προγραμματισμό των πόρων, συμπεριλαμβανομένων του πολυετούς προϋπολογισμού και των ανθρώπινων πόρων.

Ο προγραμματισμός των πόρων επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο στρατηγικός προγραμματισμός επικαιροποιείται κατά περίπτωση, και ιδίως για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση κατά το άρθρο 38.

5.   Ο ετήσιος και/ή ο πολυετής προγραμματισμός περιλαμβάνει τη στρατηγική της Υπηρεσίας του BEREC για τις σχέσεις με τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, Με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και/ή με διεθνείς οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 26, καθώς και τις δράσεις που συνδέονται με την εν λόγω στρατηγική και τον προσδιορισμό των σχετικών πόρων.

Άρθρο 16

Κατάρτιση του προϋπολογισμού

1.   Κάθε έτος, ο ▌ διευθυντής καταρτίζει προσωρινό σχέδιο κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών της Υπηρεσίας του BEREC για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει και τον πίνακα προσωπικού, και το διαβιβάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3.   Το σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών της Υπηρεσίας του BEREC διαβιβάζεται στην Επιτροπή από τον διευθυντή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο σχέδιο προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών της Υπηρεσίας του BEREC και στο σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 πρέπει να είναι συνεπείς.

4.   Η Επιτροπή διαβιβάζει το σχέδιο προβλέψεων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.   Βάσει του σχεδίου προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει αναγκαίες για τον πίνακα προσωπικού και το ποσό της συνεισφοράς από τον γενικό προϋπολογισμό, και καταθέτει το σχέδιο αυτό στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 313 και 314 της Συνθήκης.

6.   Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για τη συνεισφορά που προορίζεται για την Υπηρεσία του BEREC.

7.   Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τον πίνακα προσωπικού της Υπηρεσίας του BEREC.

8.   Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας του BEREC εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Καθίσταται οριστικός μετά την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Όταν είναι αναγκαίο, αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

9.   Για τυχόν έργα κατασκευής κτιρίων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας του BEREC, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής.

ΤΜΗΜΑ 2

ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 17

Διάρθρωση του προϋπολογισμού

1.   Για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος, καταρτίζονται προβλέψεις όλων των εσόδων και των δαπανών της Υπηρεσίας του BEREC οι οποίες εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας του BEREC.

2.   Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας του BEREC πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες.

3.   Με την επιφύλαξη άλλων πόρων, τα έσοδα της Υπηρεσίας του BEREC περιλαμβάνουν:

α)   συνεισφορά της Ένωσης·

β)   τυχόν προαιρετικές οικονομικές συνεισφορές από τα κράτη μέλη ή τις ΕΡΑ·

γ)   δικαιώματα που εισπράττει από δημοσιεύσεις και τυχόν άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την Υπηρεσία του BEREC·

δ)   τυχόν συνεισφορές από τρίτες χώρες ή ρυθμιστικές αρχές αρμόδιες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών των τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις εργασίες της Υπηρεσίας του BEREC, σύμφωνα με το άρθρο 26.

4.   Οι δαπάνες της Υπηρεσίας του BEREC περιλαμβάνουν τις αμοιβές του προσωπικού, τις διοικητικές δαπάνες και τις δαπάνες υποδομής, καθώς και τα έξοδα λειτουργίας.

Άρθρο 18

Εκτέλεση του προϋπολογισμού

1.   Ο ▌ διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας του BEREC.

2.   Ο ▌ διευθυντής διαβιβάζει ετησίως στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα πορίσματα των διαδικασιών αξιολόγησης.

Άρθρο 18α

Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων

1.   Κάθε χρόνο, ο διευθυντής καταρτίζει σχέδιο ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας του BEREC, σύμφωνα με το άρθρο 47 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που όρισε η Επιτροπή(26). Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει και προβαίνει στην αξιολόγηση ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων και διαβιβάζει τόσο την έκθεση όσο και την αξιολόγησή της, έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας του BEREC υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο από τον διευθυντή κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίασης. Η ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων δημοσιεύεται.

2.   Η ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων πρέπει, ειδικότερα, να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος εργασίας της Υπηρεσίας του BEREC, τον προϋπολογισμό και τους πόρους σε προσωπικό, τα συστήματα διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου, τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τους λογαριασμούς και την έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση και δήλωση του διατάκτη στην οποία εκφράζεται εύλογη βεβαιότητα.

Άρθρο 19

Απόδοση λογαριασμών και απαλλαγή

1.   Μέχρι την 1η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ο υπόλογος της Υπηρεσίας του BEREC αποστέλλει τους προσωρινούς λογαριασμούς στον υπόλογο της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

2.   Η Υπηρεσία του BEREC διαβιβάζει την έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους.

3.   Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους προσωρινούς λογαριασμούς της Υπηρεσίας του BEREC, ο υπόλογος της Υπηρεσίας του BEREC καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς της Υπηρεσίας του BEREC με δική του ευθύνη. Ο ▌ διευθυντής υποβάλλει τους οριστικούς λογαριασμούς προς γνωμοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4.   Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί των οριστικών λογαριασμών της Υπηρεσίας του BEREC.

5.   Μέχρι την 1η Ιουλίου μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, ο ▌ διευθυντής διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους οριστικούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.   Οι οριστικοί λογαριασμοί της Υπηρεσίας του BEREC δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 15 Νοεμβρίου του επόμενου έτους.

7.   Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ο ▌ διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του. Ο ▌ διευθυντής αποστέλλει την απάντηση αυτή και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

8.   Ο ▌ διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την ομαλή εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 165 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού(27).

9.   Πριν από τις 15 Μαΐου του έτους Ν+2 και έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στον ▌ διευθυντή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους Ν.

Άρθρο 20

Δημοσιονομικοί κανόνες

Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για την Υπηρεσία του BEREC εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή. Οι εν λόγω κανόνες δεν παρεκκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 παρά μόνον αν η παρέκκλιση αυτή επιβάλλεται για λόγους λειτουργίας της Υπηρεσίας του BEREC και εφόσον έχει προηγουμένως συμφωνήσει η Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 21

Γενική διάταξη

Στο προσωπικό της Υπηρεσίας του BEREC εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι κανόνες που εκδίδονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των οργάνων της Ένωσης για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.

Άρθρο 22

Διευθυντής

1.   Ο ▌ διευθυντής διορίζεται ως έκτακτος υπάλληλος της Υπηρεσίας του BEREC σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.

Άρθρο 23

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και λοιπό προσωπικό

1.   Η Υπηρεσία του BEREC δύναται να προσφεύγει στις υπηρεσίες αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων ή λοιπού προσωπικού που δεν απασχολείται από την Υπηρεσία του BEREC. Στο προσωπικό αυτό δεν εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

2.   Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει απόφαση για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Υπηρεσία του BEREC.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

Προνόμια και ασυλίες

Στην Υπηρεσία του BEREC και στο προσωπικό της εφαρμόζεται το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 26

Συνεργασία με όργανα της Ένωσης, τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς

1.   Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και για την εκτέλεση των καθηκόντων του, και με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, η Υπηρεσία του BEREC δύναται να συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και/ή με διεθνείς οργανισμούς.

2.   Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC είναι ανοικτοί στη συμμετοχή ρυθμιστικών αρχών τρίτων χωρών, αρμόδιων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με την Ένωση.

Βάσει των σχετικών διατάξεων των συμφωνιών αυτών, θεσπίζονται ρυθμίσεις που ορίζουν, ιδίως, τη φύση, την έκταση και τον τρόπο συμμετοχής των ρυθμιστικών αρχών των οικείων τρίτων χωρών στο έργο του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC, συμπεριλαμβανομένων της εκπροσώπησης τρίτων χωρών στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο, και στις Ομάδες Εργασίας και στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς επίσης και διατάξεων σχετικά με τη συμμετοχή στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Υπηρεσία του BEREC, τις οικονομικές συνεισφορές και το προσωπικό. Ως προς τα ζητήματα προσωπικού, οι εν λόγω ρυθμίσεις τηρούν πάντοτε τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.

3.   Στο πλαίσιο του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει στρατηγική για τις σχέσεις με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και/ή με διεθνείς οργανισμούς σχετικά με ζητήματα για τα οποία είναι αρμόδια η Υπηρεσία του BEREC. ▌

Άρθρο 27

Πρόσβαση σε έγγραφα

1.   Για τα έγγραφα που τηρούνται από τον BEREC και την Υπηρεσία του BEREC εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(28).

1α.   Εντός … [έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] το Ρυθμιστικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζουν τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

2.   Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον BEREC και την Υπηρεσία του BEREC υπόκειται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(29).

2α.   Εντός … [έξι μηνών μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] το Ρυθμιστικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζουν μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ αριθ.45/2001 από τον BEREC και την Υπηρεσία του BEREC, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον διορισμό του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της Υπηρεσίας του BEREC. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Άρθρο 27α

Διαφάνεια και επικοινωνία

1.   Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC διεξάγουν τις δραστηριότητές τους με υψηλό βαθμό διαφάνειας. Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC εξασφαλίζουν ότι παρέχονται στο κοινό και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κατάλληλες, αντικειμενικές, αξιόπιστες και ευπρόσιτες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τα καθήκοντά τους και τα αποτελέσματα του έργου τους.

2.   Ο BEREC, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας του BEREC, μπορεί να αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας, με δική του πρωτοβουλία, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του. Η κατανομή των πόρων σε δραστηριότητες επικοινωνίας στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του BEREC δεν επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του BEREC που αναφέρονται στο άρθρο 2. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας της Υπηρεσίας του BEREC διεξάγονται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 28

Εμπιστευτικότητα

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 27 παράγραφος 1, ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες που επεξεργάζονται ή λαμβάνουν και σχετικά με τις οποίες έχει υποβληθεί τεκμηριωμένο αίτημα για πλήρη ή μερική τήρηση του απορρήτου.

2.   Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ρυθμιστικού Συμβουλίου και των Ομάδων Εργασίας, και οι παρατηρητές ή άλλοι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις των εν λόγω οργάνων, ο διευθυντής, ▌ οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και λοιπό προσωπικό που δεν απασχολείται από την Υπηρεσία του BEREC, ακόμη και μετά την παύση των καθηκόντων τους, υπόκεινται σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί απορρήτου σύμφωνα με το άρθρο 339 της Συνθήκης.

3.   Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζουν τις πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των κανόνων περί εμπιστευτικότητας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 29

Κανόνες ασφάλειας για την προστασία διαβαθμισμένων και ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών

Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC θεσπίζουν δικούς τους κανόνες ασφάλειας που είναι ισοδύναμοι με τους κανόνες ασφάλειας της Επιτροπής για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΔΠΕΕ») και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις περί ανταλλαγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης τέτοιων πληροφοριών, όπως καθορίζονται στις αποφάσεις της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) 2015/443(30) και 2015/444(31). Εναλλακτικά, ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC μπορούν να εκδώσουν απόφαση εφαρμογής των κανόνων της Επιτροπής τηρουμένων των αναλογιών.

Άρθρο 30

Ανταλλαγή πληροφοριών

1.   Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος από τον BEREC ή την Υπηρεσία του BEREC, η Επιτροπή και οι ΕΡΑ παρέχουν στον BEREC ή στην Υπηρεσία του BEREC όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, κατά τρόπο έγκαιρο και ακριβή, για τη διεξαγωγή των καθηκόντων τους, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν νόμιμη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες και ότι το αίτημα για πληροφορίες είναι αναγκαίο λόγω της φύσης του εν λόγω καθήκοντος.

Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC μπορούν επίσης να ζητήσουν από τις ΕΡΑ να τους παρέχουν πληροφορίες ανά τακτά διαστήματα και σε ειδικά προσδιορισμένους μορφότυπους. Τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται, όπου είναι δυνατόν, χρησιμοποιώντας ενιαίους μορφότυπους υποβολής στοιχείων.

2.   Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος από την Επιτροπή ή μια ΕΡΑ, ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC παρέχουν κατά τρόπο έγκαιρο και ακριβή οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι απαραίτητες ώστε η Επιτροπή ή η ΕΡΑ να μπορεί να διεξάγει τα καθήκοντά της, με βάση την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας.

3.   Πριν την υποβολή αιτήματος για πληροφορίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο και για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC λαμβάνουν υπόψη τυχόν συναφείς υπάρχουσες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό.

4.   Εάν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες ή δεν καθίστανται διαθέσιμες εγκαίρως από τις ΕΡΑ ή σε περιπτώσεις που ένα άμεσο αίτημα από τον BEREC θα ήταν πιο αποτελεσματικό και λιγότερο οχληρό, ο BEREC μπορεί να απευθύνει ένα δεόντως δικαιολογημένο και αιτιολογημένο αίτημα προς άλλες αρχές ή απευθείας στις σχετικές επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσίες και τις σχετικές διευκολύνσεις.

Σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ο BEREC ενημερώνει τις σχετικές ΕΡΑ για τα αιτήματα.

Κατόπιν αιτήματος του BEREC, οι ΕΡΑ επικουρούν τον BEREC στη συλλογή πληροφοριών.

4α.   Η Υπηρεσία του BEREC καταρτίζει και διαχειρίζεται σύστημα πληροφοριών και επικοινωνιών με τουλάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες υπηρεσίας μιας στάσης:

α)   ενιαίο σημείο εισόδου μέσω του οποίου μια επιχείρηση που υπόκειται σε χορήγηση γενικής άδειας, όπου απαιτείται από το κράτος μέλος, υποβάλλει την κοινοποίησή της προκειμένου να διαβιβαστεί από τον BEREC στις ΕΡΑ·

β)   κοινή πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών, που παρέχει στον BEREC, στην Επιτροπή και στις ΕΡΑ τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συνεπή εφαρμογή του ενωσιακού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

γ)   σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισμό, σε πρώιμο στάδιο, των αναγκών συντονισμού μεταξύ αποφάσεων που πρόκειται να ληφθούν από ΕΡΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και ένα σχέδιο για τη θέσπιση του συστήματος αυτού. Αναπτύσσεται με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και του απαιτούμενου βαθμού εμπιστευτικότητας.

Αυτά τα συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών καθίστανται λειτουργικά εντός... [12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Άρθρο 31

Δήλωση συμφερόντων

1.   Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ρυθμιστικού Συμβουλίου, τα μέλη του Τμήματος Προσφυγών, ο διευθυντής, οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και λοιπό προσωπικό που δεν απασχολείται από την Υπηρεσία του BEREC υποβάλλουν έκαστος ετήσια δήλωση αναφέροντάς τη δέσμευσή τους και την απουσία ή ύπαρξη οποιουδήποτε άμεσου ή έμμεσου συμφέροντος που θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους.

Οι δηλώσεις είναι ακριβείς και πλήρεις, υποβάλλονται εγγράφως και ενημερώνονται όποτε είναι αναγκαίο. Οι δηλώσεις συμφερόντων που υποβάλλουν τα μέλη του Ρυθμιστικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ▌ διευθυντής δημοσιεύονται.

2.   Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ρυθμιστικού Συμβουλίου και των Ομάδων Εργασίας, και οι παρατηρητές ή άλλοι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις αυτών των οργάνων, τα μέλη του Τμήματος Προσφυγών, ο διευθυντής, οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και λοιπό προσωπικό που δεν απασχολείται από την Υπηρεσία του BEREC δηλώνουν έκαστος με ακρίβεια και πληρότητα το αργότερο στην έναρξη κάθε συνεδρίασης οποιαδήποτε συμφέροντα τα οποία μπορούν ενδεχομένως να επηρεάσουν την ανεξαρτησία τους σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δεν συμμετέχουν στη συζήτηση και την ψηφοφορία επί των εν λόγω θεμάτων.

3.   Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζουν τους κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και ιδίως για τις πρακτικές ρυθμίσεις για τις διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 32

Καταπολέμηση της απάτης

1.   Για να διευκολύνει την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(32), η Υπηρεσία του BEREC θα προσχωρήσει, εντός ... [έξι μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), και, με τη χρήση του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της συμφωνίας αυτής, θα θεσπίσει κατάλληλες διατάξεις που θα ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας του BEREC.

2.   Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την εξουσία να διενεργεί λογιστικό έλεγχο, βάσει παραστατικών και επιτόπιου ελέγχου, επί όλων των δικαιούχων επιχορηγήσεων, αντισυμβαλλομένων και υπεργολάβων που έλαβαν κονδύλια της Ένωσης μέσω της Υπηρεσίας του BEREC.

3.   Η OLAF μπορεί να διενεργεί έρευνες, καθώς και επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σχετικά με επιχορήγηση ή σύμβαση χρηματοδοτούμενη από την Υπηρεσία του BEREC, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96(33).

4.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμφωνίες συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και με διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης της Υπηρεσίας του BEREC περιέχουν διατάξεις οι οποίες εξουσιοδοτούν ρητά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διεξάγουν λογιστικούς ελέγχους και έρευνες, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 33

Ευθύνη

1.   Η συμβατική ευθύνη της Υπηρεσίας του BEREC διέπεται από το δίκαιο το οποίο διέπει την εκάστοτε σύμβαση.

2.   Αρμόδιο για την έκδοση αποφάσεων δυνάμει οποιασδήποτε ρήτρας διαιτησίας που περιλαμβάνεται σε σύμβαση που συνάπτει η Υπηρεσία του BEREC είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.   Σε περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης, η Υπηρεσία του BEREC υποχρεούται να αποκαθιστά, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών μελών, κάθε ζημία που προκαλείται από τις υπηρεσίες ή το προσωπικό της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4.   Αρμόδιο για την εκδίκαση των διαφορών αποζημίωσης για τις ζημίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.   Η προσωπική ευθύνη των μελών του προσωπικού έναντι της Υπηρεσίας του BEREC διέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ή του καθεστώτος που εφαρμόζεται σε αυτά.

Άρθρο 34

Διοικητικές έρευνες

Οι δραστηριότητες του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC υπόκεινται στις έρευνες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 228 της Συνθήκης.

Άρθρο 35

Γλωσσικό καθεστώς

1.   Η Υπηρεσία του BEREC υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 1/58(34).

2.   Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της Υπηρεσίας του BEREC παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

▌ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

Συμφωνία σχετικά με την έδρα και όροι λειτουργίας για την Υπηρεσία του BEREC

1. Οι απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση της Υπηρεσίας του BEREC στο κράτος μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσει στη διάθεσή του το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής για τον ▌διευθυντή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσωπικό της Υπηρεσίας του BEREC και τα μέλη των οικογενειών τους, ορίζονται στο πλαίσιο συμφωνίας σχετικά με την έδρα η οποία συνάπτεται μεταξύ της Υπηρεσίας του BEREC και του κράτους μέλους υποδοχής·

2. Το κράτος μέλος υποδοχής της Υπηρεσίας του BEREC διασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας του BEREC, συμπεριλαμβανομένης της πολύγλωσσης και με ευρωπαϊκό προσανατολισμό σχολικής εκπαίδευσης και των κατάλληλων δρομολογίων των μέσων μεταφοράς.

Άρθρο 38

Αξιολόγηση

1.   Εντός ... [πέντε ετών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της πείρας που έχει αποκτηθεί από τη λειτουργία του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, αξιολογούνται οι επιδόσεις της Υπηρεσίας του BEREC σε σχέση με τους στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα και την(τις) τοποθεσία(-ες) του. Ειδικότερα, η αξιολόγηση εξετάζει την αποτελεσματικότητα της θεσμικής και οργανωτικής δομής του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC, καθώς και την ικανότητά της να εκτελεί όλα τα καθήκοντα, και ιδίως να εξασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της δομής ή της εντολής του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC, και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις μιας τέτοιας τροποποίησης

2.   Αν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν δικαιολογείται πλέον η συνέχιση της λειτουργίας του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC σε σχέση με τους προκαθορισμένους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά τους, μπορεί να εισηγηθεί αντιστοίχως την τροποποίηση ή την κατάργηση του παρόντος κανονισμού.

3.   Η Επιτροπή διαβιβάζει τα πορίσματα της αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα πορίσματα της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται.

Άρθρο 39

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Η Υπηρεσία του BEREC διαδέχεται την Υπηρεσία που ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 ▌ όσον αφορά κάθε κυριότητα, συμφωνίες, νομικές υποχρεώσεις, συμβάσεις εργασίας, χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και ευθύνες.

Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας που ιδρύθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009. Οι συμβάσεις τους μπορούν να ανανεωθούν δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό και σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς της Υπηρεσίας του BEREC.

▌3.   Η σύμβαση εργασίας του διευθυντή διοίκησης που διορίστηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 παύει να ισχύει στο τέλος της θητείας του ▌. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει τον διευθυντή για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη. Οι διατάξεις του άρθρου 9a παράγραφοι 4, 5, 6 εφαρμόζονται κατ' αναλογία.▌

4.   Το Διοικητικό Συμβούλιο που αναφέρεται στο άρθρο 4 αποτελείται από τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 έως τον διορισμό νέων αντιπροσώπων.

4α.   Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του Ρυθμιστικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 2δ οι οποίοι έχουν διοριστεί με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 παραμένουν σε υπηρεσία για το υπόλοιπο της μονοετούς θητείας τους. Μεταγενέστεροι διορισμοί του προέδρου και των αντιπροέδρων που πραγματοποιήθηκαν από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο πριν από... [ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού] γίνονται σεβαστοί.

5.  Η διαδικασία απαλλαγής ως προς τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί βάσει του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

Άρθρο 40

Κατάργηση

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1211/2009 καταργείται.

Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 ▌νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό▌.

Άρθρο 41

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από [...].

Τα άρθρα 2η έως 2ια εφαρμόζονται από την ... [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο      Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος            Ο Πρόεδρος

(1)

ΕΕ C 125 της 21.4.2017 σ. 65.

(2)

EE C …

(3)

* Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.

(4)

  ΕΕ C 125 της 21.4.2017 σ. 65.

(5)

  EE C […].

(6)

  Οδηγία […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου […] για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΕ L […]).

(7)

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

(8)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 172 της 30.6.2012, σ. 10).

(9)

  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 310, της 26.11.2015, σ.1)

(10)

  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/920 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 όσον αφορά τους κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής (EE L 147 της 9.6.2017, σ.1)

(11)

  Απόφαση 2002/627/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 200 της 30.7.2002, σ. 38).

(12)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας (ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1).

(13)

  Απόφαση 2002/627/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2002 σχετικά με τη σύσταση της ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 200 της 30.7.2002, σ. 38).

(14)

  Απόφαση η οποία ελήφθη κατόπιν κοινής συμφωνίας των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, της 31ης Μαΐου 2010 , σχετικά με την έδρα της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (2010/349/ΕΕ) (ΕΕ L156 της 23.6.2010, σ.12).

(15)

  COM(2015) 192 final.

(16)

  Απόφαση 2002/622/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση ομάδας για την πολιτική ραδιοφάσματος (ΕΕ L 198 της 27.7.2002, σ. 49).

(17)

  Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(18)

  Οδηγία [...].

(19)

  Κανονισμός (EE) αριθ. 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004 (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 41).

(20)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») (ΕΕ L 364, 9.12.2004, σ. 1).

(21)

  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

(22)

  Διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1).

(23)

  Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7).

(24)

  Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί θεσπίσεως ειδικών μέτρων προσωρινώς εφαρμοστέων στους υπαλλήλους της Επιτροπής (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1).

(25)

  Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για έγγραφο προγραμματισμού για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και το πρότυπο για την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς (C(2014) 9641).

(26)

  Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για έγγραφο προγραμματισμού για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και το πρότυπο για την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς (C(2014) 9641).

(27)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012).

(28)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

(29)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(30)

  Απόφαση (ΕΚ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).

(31)

  Απόφαση (ΕΚ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).

(32)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

(33)

  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

(34)

  Κανονισμός αριθ. 1 του Συμβουλίου περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΕ L 17 της 6.10.1958, σ. 385).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τρέχουσα κατάσταση

Ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και η Υπηρεσία συγκροτήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009, ως τμήμα της «Δέσμης τηλεπικοινωνιών».

Ο BEREC δεν είναι οργανισμός της ΕΕ. Αντίθετα, απαρτίζεται από ένα Ρυθμιστικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών (ΕΡΑ) που έχουν συγκροτηθεί σε κάθε κράτος μέλος. Κατά συνέπεια, ο BEREC είναι καλά εδραιωμένος στις πραγματικότητες των 28 εθνικών αγορών τηλεπικοινωνιών και έτσι μπορεί να παρέχει τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη. Ο BEREC έχει στόχο να εξασφαλίσει μια συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για ηλεκτρονικές επικοινωνίες, για παράδειγμα μέσω της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και της έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών και γνωμοδοτήσεων, συμβουλεύει τις ΕΡΑ και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και εκτελεί άλλα καθήκοντα που του αναγνωρίζονται από το κανονιστικό πλαίσιο.

Η Υπηρεσία του BEREC είναι αποκεντρωμένος οργανισμός της ΕΕ που εδρεύει στη Ρίγα. Βασικό καθήκον της Υπηρεσίας είναι να παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής και διοικητικής υποστήριξης στον BEREC.

Η πρόταση της Επιτροπής

Η κεντρική ιδέα της πρότασης της Επιτροπής είναι να μετατραπούν ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC σε ενιαίο οργανισμό της ΕΕ. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο θα γίνει Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και ο Διευθυντής Διοίκησης της Υπηρεσίας θα γίνει Εκτελεστικός Διευθυντής.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρότασή της θα παράσχει στον BEREC κατάλληλη και αποτελεσματική δομή διακυβέρνησης, την εντολή και τα εργαλεία που χρειάζεται για να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου. Μια άλλη πτυχή της πρότασης είναι να εναρμονίσει τη δομή και τη διακυβέρνηση, τη λειτουργία, τον προγραμματισμό και τη λογοδοσία του BEREC με την Κοινή Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της 19ης Ιουλίου 2012 –τη λεγόμενη «Κοινή Προσέγγιση».

Διατήρηση της θεσμικής ισορροπίας

Ο εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει να αποφεύγεται η θεσμική αναστάτωση εκτός όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Στην περίπτωση του BEREC, είναι της γνώμης ότι η τρέχουσα δομή λειτουργεί καλά και καθιστά δυνατό να αξιοποιηθεί η εθνική τεχνογνωσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό συμβαίνει επειδή τα μέλη του Ρυθμιστικού Συμβουλίου έχουν άμεση καθημερινή πείρα από τις ρυθμιστικές διατάξεις περί τηλεπικοινωνιών στις χώρες καταγωγής τους και μπορούν να τη μεταφέρουν στον BEREC ώστε να επιτευχθεί άκρως αποτελεσματική συνεργία.

Από την άποψη αυτή, βασικός στόχος του σχεδίου έκθεσης είναι να διατηρηθεί το Ρυθμιστικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητος φορέας αντί να ενταχθεί σε πλήρως ανεπτυγμένο οργανισμό της ΕΕ. Ο BEREC πρέπει να μείνει μακριά από την επιρροή της Επιτροπής, ώστε να αποφευχθεί η διατάραξη της τρέχουσας θεσμικής ισορροπίας.

Επιπλέον, ο εισηγητής προτείνει, σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής, να διατηρηθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον διορισμό του διευθυντή της Υπηρεσίας του BEREC.

Ευελιξία και δυνατότητα μελλοντικής προσαρμογής

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον κανονισμό του BEREC συνδέεται άμεσα από μια άποψη με την άλλη πρόταση σχετικά με τον «Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» και τα δύο θέματα πρέπει να προχωρήσουν μέσα από τη νομοθετική διαδικασία παράλληλα. Ωστόσο, ο εισηγητής πιστεύει ότι η ανάγκη για εναρμόνιση θα μπορούσε να ελαχιστοποιηθεί σε αυτό το πρώιμο στάδιο. Αυτό ισχύει ιδίως για τα νέα καθήκοντα που πρόκειται να ανατεθούν στον BEREC από τον Κώδικα. Επιπλέον, η έκθεση επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι ο κανονισμός δεν θα χρειάζεται να τροποποιείται κάθε φορά που αλλάζει κάποιο άλλο κείμενο της ενωσιακής νομοθεσίας και αναθέτει στον BEREC κάποιο νέο καθήκον. Επομένως, συντομεύεται ο μακρός κατάλογος καθηκόντων του BEREC και γίνεται περισσότερο γενικός.

Αποτελεσματικότητα της δομής διακυβέρνησης

Το σχέδιο έκθεσης περιλαμβάνει επίσης τροπολογίες ώστε να κατοχυρωθούν οι τρέχουσες δομές στις κανονιστικές ρυθμίσεις της ΕΕ. Για παράδειγμα, το Δίκτυο Επαφών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο τρέχον έργο του BEREC αλλά δεν έχει επίσημο καθεστώς. Παρομοίως, ο εισηγητής επιδοκιμάζει την επιτυχημένη συνεισφορά των Ομάδων Εργασίας εμπειρογνωμόνων, και τις εντάσσει στην οργανωτική δομή του BEREC. Άλλες διατάξεις που ορίζουν το πλαίσιο τόσο για το Ρυθμιστικό Συμβούλιο του BEREC όσο και για το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας του BEREC προσαρμόζονται ώστε να αντικατοπτρίζουν την υπάρχουσα κατάσταση και την ανάγκη για συνέχεια με δευτερεύουσες βελτιώσεις που τις καθιστούν ακόμη πιο αποτελεσματικές.

Επιπλέον, ο εισηγητής πιστεύει όντως ότι πολλές προτάσεις της Επιτροπής για εναρμόνιση της τρέχουσας κατάστασης με τη λεγόμενη «Κοινή προσέγγιση» είναι ευπρόσδεκτες όσον αφορά την Υπηρεσία του BEREC, εκτός όταν συνεπάγονται υπέρμετρο διοικητικό φόρτο ή δίνουν αδικαιολόγητες εξουσίες στην Επιτροπή.

Τέλος, ο εισηγητής προτείνει να έχει η Υπηρεσία του BEREC επαρκές προσωπικό όπως απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της, με στόχο συνολική δύναμη προσωπικού τα 40-45 μέλη έως το τέλος της περιόδου 2019-2020, και την επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ έκτακτων υπαλλήλων και εξωτερικού προσωπικού.

Συνοψίζοντας, το σχέδιο έκθεσης αποβλέπει να επιτύχει ισορροπία και συμβιβασμό μεταξύ της διατήρησης των καλύτερων στοιχείων της τρέχουσας δομής και των καλύτερων στοιχείων της πρότασης της Επιτροπής, ο δε εισηγητής ελπίζει ότι θα αποτελέσει τη βάση για έναν συμβιβασμό εντός του Κοινοβουλίου.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (2.6.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivan Štefanec

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την επικαιροποίηση του κανονισμού σχετικά με τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμης μέτρων της για τις τηλεπικοινωνίες. Η ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελεί τον πυρήνα της ψηφιακής οικονομίας και, συνεπώς, είναι καθοριστικό να ενισχυθεί ο τομέας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να διασφαλιστεί η καινοτομία και να παρασχεθεί υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η πρόταση έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της κανονιστικής εναρμόνισης και την ενίσχυση των διατάξεων για την ανεξαρτησία των ΕΡΑ. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ανεξαρτησία των ΕΡΑ από την Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ) και το γεγονός ότι ο BEREC συνδέεται οργανικά με τα μέλη που τον απαρτίζουν (τις ΕΡΑ) επιτρέπουν στον BEREC να παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές εμπειρογνωμοσύνης και να συνεχίσει να συνεργάζεται με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Η ενίσχυση της απαίτησης ανεξαρτησίας των ΕΡΑ θα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο ώστε να εξασφαλίζονται η αμεροληψία και η προβλεψιμότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων στο μέλλον. Επιπλέον, ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκφράζει επίσης την επιδοκιμασία του για την πρόταση να επεκταθεί η ελάχιστη δέσμη βασικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στις ΕΡΑ. Πιστεύει ότι η μείωση της ανεξαρτησίας του BEREC και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ενωσιακού οργανισμού θα μείωναν την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία του BEREC και θα επιβράδυναν την ανάπτυξη και τη διάδοση εναρμονισμένων βέλτιστων πρακτικών.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης αποφάσισε συνεπώς να διατηρήσει την τρέχουσα διμερή δομή διακυβέρνησης, με τον BEREC, αφενός, και την Υπηρεσία του BEREC αφετέρου. Θεωρεί ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστούν η συνέχεια του αποτελεσματικού έργου του BEREC και η διατήρηση ισορροπίας μεταξύ της Επιτροπής, των ΕΡΑ και του BEREC. Ο BEREC θα εξακολουθήσει να απαρτίζεται από τους εκπροσώπους καθεμιάς από τις ΕΡΑ των κρατών μελών, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό σε όλες τις ΕΡΑ να συμβάλλουν ενεργά στο έργο του BEREC. Στο πλαίσιο αυτό, θα συμπληρώνει τα κανονιστικά καθήκοντα που επιτελούνται σε εθνικό επίπεδο από τις ρυθμιστικές αρχές. Ο BEREC θα πρέπει να λογοδοτεί πλήρως και με διαφάνεια στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης επαναφέρει συνεπώς στην πρόταση κανονισμού τη διττή δομή του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC και έχει καθορίσει τα ενδεδειγμένα καθήκοντα και την οργανωτική δομή καθενός. Προς τούτο, το σχέδιο γνωμοδότησης προσθέτει ένα νέο άρθρο 2α σχετικά με την ίδρυση και τα καθήκοντα της Υπηρεσίας του BEREC, καθώς και τα νέα άρθρα 14α έως 14δ σχετικά με την οργάνωση της Υπηρεσίας του BEREC. Όσον αφορά τόσο την Υπηρεσία του BEREC όσο και τον BEREC, ο συντάκτης της γνωμοδότησης έχει υιοθετήσει πολλές από τις βελτιωτικές προτάσεις της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης των αρμοδιοτήτων του BEREC στον κανονιστικό τομέα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC έχουν συμβάλει θετικά στη συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις ρυθμιστικές πρακτικές. Επιπλέον, η δομή της διακυβέρνησης του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC είναι δύσκαμπτη και προκαλεί περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις. Προκειμένου να διασφαλίσει κέρδη αποτελεσματικότητας και συνέργειες και να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και να προωθήσει την πρόσβαση σε, και να αξιοποιήσει την πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων, τον ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις υπηρεσίες και συναφείς ευκολίες και τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης, ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου του BEREC και την ενίσχυση της δομής διακυβέρνησής του με την ίδρυση του BEREC ως αποκεντρωμένου οργανισμού της Ένωσης. Αυτό ανταποκρίνεται επίσης στην ανάγκη να αντικατοπτρίζει τον ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόλο που διαδραματίζει ο BEREC σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 που καθορίζει τα καθήκοντα του BEREC σε σχέση με τις υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση, τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 που καθορίζει τα καθήκοντα του BEREC σε σχέση με την ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες περιαγωγής σε ενωσιακή κλίμακα, και την οδηγία που θεσπίζει έναν σημαντικό αριθμό νέων καθηκόντων για τον BEREC όπως η έκδοση αποφάσεων και κατευθυντήριων γραμμών για διάφορα θέματα, η υποβολή εκθέσεων για τεχνικά θέματα, η τήρηση μητρώων και η έκδοση γνωμών επί των διαδικασιών της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς, καθώς και σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος.

(7)  Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC έχουν συμβάλει θετικά στη συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις ρυθμιστικές πρακτικές. Προκειμένου να διασφαλίσει κέρδη αποτελεσματικότητας και συνέργειες και να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και να προωθήσει την πρόσβαση σε, και να αξιοποιήσει την πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων, τον ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις υπηρεσίες και συναφείς ευκολίες και τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης, ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των ρόλων του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC και την ενίσχυση της δομής διακυβέρνησής τους. Αυτό ανταποκρίνεται επίσης στην ανάγκη να αντικατοπτρίζει τον ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόλο που διαδραματίζει ο BEREC σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 που καθορίζει τα καθήκοντα του BEREC σε σχέση με τις υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση, τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 που καθορίζει τα καθήκοντα του BEREC σε σχέση με την ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες περιαγωγής σε ενωσιακή κλίμακα, και την οδηγία που θεσπίζει έναν σημαντικό αριθμό νέων καθηκόντων για τον BEREC όπως η έκδοση αποφάσεων και κατευθυντήριων γραμμών για διάφορα θέματα, η υποβολή εκθέσεων για τεχνικά θέματα, η τήρηση μητρώων και η έκδοση γνωμών επί των διαδικασιών της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς, καθώς και σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η ανάγκη για συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε όλα τα κράτη μέλη είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχή ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση και την προώθηση της πρόσβασης σε πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων καθώς και της αξιοποίησής της, την προώθηση του ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και συναφών ευκολιών, και την προώθηση των συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης. Ενόψει των εξελίξεων στην αγορά και την τεχνολογία, οι οποίες συχνά συνεπάγονται αυξημένη διασυνοριακή διάσταση, και με την μέχρι τώρα εμπειρία στη διασφάλιση συνεπούς εφαρμογής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι απαραίτητη η αξιοποίηση του έργου του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC, και η περαιτέρω ανάπτυξή τους σε αυτόνομο οργανισμό.

(8)  Η ανάγκη για συνεπή, ισορροπημένη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε όλα τα κράτη μέλη είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχή ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση και την προώθηση της πρόσβασης σε πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων καθώς και της αξιοποίησής της, την προώθηση του ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και συναφών ευκολιών, και την προώθηση των συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης. Ενόψει των εξελίξεων στην αγορά και την τεχνολογία, οι οποίες συχνά συνεπάγονται αυξημένη διασυνοριακή διάσταση, και με την μέχρι τώρα εμπειρία στη διασφάλιση συνεπούς εφαρμογής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι απαραίτητη η αξιοποίηση του έργου του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Ο οργανισμός πρέπει να διευθύνεται και να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, της 19ης Ιουλίου 2012 («κοινή προσέγγιση»)28. Λόγω της καθιερωμένης εικόνας του BEREC και του κόστους που θα συνεπαγόταν η τροποποίηση του ονόματός του, ο νέος οργανισμός θα πρέπει να διατηρήσει το όνομα BEREC.

(9)  Η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να διευθύνεται και να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, της 19ης Ιουλίου 2012 («κοινή προσέγγιση»)28.

__________________

__________________

28 Κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, της 19ης Ιουλίου 2012.

28 Κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, της 19ης Ιουλίου 2012.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Ο BEREC θα πρέπει επίσης να χρησιμεύσει ως φορέας προβληματισμού, συζήτησης και παροχής συμβουλών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Συνεπώς, ο BEREC θα πρέπει να παρέχει συμβουλές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός τους ή με δική του πρωτοβουλία.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Ο BEREC θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, αν είναι απαραίτητο, να συνεργάζεται, και με την επιφύλαξη του ρόλου τους, με άλλους φορείς της Ένωσης, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες, ιδίως την ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος29, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων30, την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας31 και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών32· καθώς και με τις υφιστάμενες επιτροπές (όπως επιτροπή επικοινωνιών και η επιτροπή ραδιοφάσματος). Θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, ιδίως, τις ρυθμιστικές αρχές που είναι αρμόδιες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή ομάδες των εν λόγω αρχών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, όταν κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(11)  Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, αν είναι απαραίτητο, να συνεργάζεται, και με την επιφύλαξη του ρόλου τους, με άλλους φορείς της Ένωσης, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες, ιδίως την ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος29, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων30, την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας31 και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών32· καθώς και με τις υφιστάμενες επιτροπές (όπως επιτροπή επικοινωνιών και η επιτροπή ραδιοφάσματος). Θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, ιδίως, τις ρυθμιστικές αρχές που είναι αρμόδιες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή ομάδες των εν λόγω αρχών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, όταν κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

__________________

__________________

29 Απόφαση 2002/622/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση ομάδας για την πολιτική ραδιοφάσματος (ΕΕ L 198 της 27.7.2002, σ. 49).

29 Απόφαση 2002/622/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση ομάδας για την πολιτική ραδιοφάσματος (ΕΕ L 198 της 27.7.2002, σ. 49).

30 Συστάθηκε βάσει του κανονισμού (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

30 Συστάθηκε βάσει του κανονισμού (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

31 Οδηγία [...].

31 Οδηγία [...].

32 Κανονισμός (EE) αριθ. 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004 (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 41).

32 Κανονισμός (EE) αριθ. 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004 (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 41).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Σε σύγκριση με την κατάσταση κατά το παρελθόν, όπου το ρυθμιστικό συμβούλιο και η επιτροπή διαχείρισης λειτουργούσαν παράλληλα, η ύπαρξη ενός ενιαίου διοικητικού συμβουλίου που θα δίνει γενικές κατευθύνσεις για τις δραστηριότητες του BEREC, θα αποφασίζει σχετικά με ρυθμιστικά και λειτουργικά θέματα, καθώς και με θέματα διοικητικής και δημοσιονομικής διαχείρισης θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της συνοχής και των επιδόσεων του οργανισμού. Για τον σκοπό αυτό, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να πραγματοποιεί τις σχετικές λειτουργίες και θα πρέπει να αποτελείται, εκτός από τους δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, από τον επικεφαλής ή ένα μέλος του συλλογικού οργάνου από κάθε ΕΡΑ, οι οποίοι προστατεύονται από τις απαιτήσεις περί απόλυσης.

διαγράφεται

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Στο παρελθόν, οι εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής ασκούνταν από τον αντιπρόεδρο της επιτροπής διαχείρισης της Υπηρεσίας του BEREC. Το διοικητικό συμβούλιο του νέου οργανισμού θα πρέπει να αναθέσει στον εκτελεστικό διευθυντή συναφείς εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω εξουσίες. Αυτό θα συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση του προσωπικού του BEREC, καθώς και στην εξασφάλιση ότι η επιτροπή διαχείρισης, καθώς και ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος, μπορούν να επικεντρωθούν στα καθήκοντά τους.

(13)  Στο παρελθόν, οι εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής ασκούνταν από τον αντιπρόεδρο της επιτροπής διαχείρισης της Υπηρεσίας του BEREC. Το διοικητικό συμβούλιο του νέου οργανισμού θα πρέπει να αναθέσει στον διευθυντή συναφείς εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω εξουσίες. Αυτό θα συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση του προσωπικού του BEREC, καθώς και στην εξασφάλιση ότι το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος, μπορούν να επικεντρωθούν στα καθήκοντά τους.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Κατά το παρελθόν η θητεία του προέδρου και του/των αντιπροέδρου/αντιπροέδρων είχε μονοετή διάρκεια. Ενόψει των πρόσθετων καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον BEREC και της ανάγκης να εξασφαλιστεί ετήσιος και πολυετής προγραμματισμός για τις δραστηριότητές του, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος επωφελούνται από μια σταθερή και μακροχρόνια θητεία.

(14)  Ενόψει των πρόσθετων καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον BEREC και της ανάγκης να εξασφαλιστεί ετήσιος και πολυετής προγραμματισμός για τις δραστηριότητές του, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος επωφελούνται από μια σταθερή και μακροχρόνια θητεία.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις ανά έτος. Δεδομένης της εμπειρίας του παρελθόντος, και του ενισχυμένου ρόλου του BEREC, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιήσει πρόσθετες συνεδριάσεις.

(15)  Το ρυθμιστικό συμβούλιο θα πρέπει να πραγματοποιεί τουλάχιστον τέσσερις τακτικές συνεδριάσεις ανά έτος. Δεδομένης της εμπειρίας του παρελθόντος, και του ενισχυμένου ρόλου του BEREC, το ρυθμιστικό συμβούλιο μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιήσει πρόσθετες συνεδριάσεις.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Ο ρόλος του εκτελεστικού διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του BEREC, είναι ζωτικής σημασίας για την επαρκή λειτουργία του νέου οργανισμού και την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να τον/την διορίσει με βάση κατάλογο που καταρτίζεται από την Επιτροπή μετά από ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, προκειμένου να διασφαλιστεί αυστηρή αξιολόγηση των υποψηφίων και υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας. Επιπλέον, στο παρελθόν, η θητεία του διευθυντή διοίκησης της Υπηρεσίας του BEREC διαρκούσε τρία χρόνια. Είναι απαραίτητο ο εκτελεστικός διευθυντής να έχει μια αρκετά μακρόχρονη εντολή, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τον οργανισμό.

(16)  Ο ρόλος του διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Υπηρεσίας του BEREC, είναι ζωτικής σημασίας για την επαρκή λειτουργία του BEREC και την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να τον/την διορίσει μετά από ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, προκειμένου να διασφαλιστεί αυστηρή αξιολόγηση των υποψηφίων και υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας. Επιπλέον, στο παρελθόν, η θητεία του διευθυντή διοίκησης της Υπηρεσίας του BEREC διαρκούσε τρία χρόνια. Είναι απαραίτητο ο διευθυντής να έχει μια αρκετά μακρόχρονη εντολή, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τον BEREC.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα περισσότερα από τα καθήκοντα του BEREC πραγματοποιούνται καλύτερα στο πλαίσιο ομάδων εργασίας, ως εκ τούτου, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη σύσταση ομάδων εργασίας και τον διορισμό των μελών τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί ισορροπημένη προσέγγιση, οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να συντονίζονται και να εποπτεύονται από μέλη του προσωπικού του BEREC. Ο καταλόγους των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να καταρτίζεται εκ των προτέρων για να εξασφαλιστεί η ταχεία συγκρότηση ορισμένων ομάδων εργασίας, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τις διαδικασίες της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς και την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος, λόγω της προθεσμίες των διαδικασιών αυτών.

(17)  Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα περισσότερα από τα καθήκοντα του BEREC πραγματοποιούνται καλύτερα στο πλαίσιο ομάδων εργασίας, ως εκ τούτου, το ρυθμιστικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη σύσταση ομάδων εργασίας και τον διορισμό των μελών τους. Ο κατάλογος των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να καταρτίζεται εκ των προτέρων για να εξασφαλιστεί η ταχεία συγκρότηση ορισμένων ομάδων εργασίας, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τις διαδικασίες της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς και την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος, λόγω των προθεσμιών των διαδικασιών αυτών.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Καθώς ο BEREC είναι αρμόδιος για τη λήψη αποφάσεων με δεσμευτικό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπόκειται σε απόφαση του BEREC, ή το αφορά η εν λόγω απόφαση, έχει το δικαίωμα προσφυγής σε τμήμα προσφυγών, το οποίο είναι μέρος του οργανισμού αλλά ανεξάρτητο από τη διοικητική και ρυθμιστική δομή του. Δεδομένου ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται από το τμήμα προσφυγών προορίζονται να παράγουν έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων, μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προσφυγή για έλεγχο της νομιμότητάς τους. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι όσον αφορά τους κανόνες της διαδικασίας του τμήματος προσφυγών, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33.

διαγράφεται

__________________

 

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

 

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1271/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34 θα πρέπει να ισχύει για τον BEREC.

(19)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1271/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34 θα πρέπει να ισχύει για την Υπηρεσία του BEREC.

__________________

__________________

34 Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

34 Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Για να εξασφαλιστεί η αυτονομία του, ο BEREC θα πρέπει να διαθέτει δικό του προϋπολογισμό, του οποίου το μεγαλύτερο μέρος θα προέρχεται κυρίως από συνεισφορά της Ένωσης. Η χρηματοδότηση του BEREC θα πρέπει να υπόκειται σε συμφωνία της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής όπως ορίζεται στο σημείο 31 της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση35.

(20)  Για να εξασφαλιστεί η αυτονομία της, η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να διαθέτει δικό της προϋπολογισμό, του οποίου το μεγαλύτερο μέρος θα προέρχεται κυρίως από συνεισφορά της Ένωσης. Η χρηματοδότηση του BEREC θα πρέπει να υπόκειται σε συμφωνία της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής όπως ορίζεται στο σημείο 31 της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση35.

__________________

__________________

35 Διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1).

35 Διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1).

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Ο BEREC θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος όσον αφορά τα επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα και να έχει νομική, διοικητική και οικονομική αυτονομία. Για τον σκοπό αυτό, ο BEREC είναι αναγκαίο και σκόπιμο να αποτελεί οργανισμό της Ένωσης με νομική προσωπικότητα και να ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται.

(21)  Η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη όσον αφορά τα επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα και να έχει νομική, διοικητική και οικονομική αυτονομία.

Τροπολογία     16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Ως αποκεντρωμένος οργανισμός της Ένωσης, ο BEREC πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο της εντολής του και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει μια θέση της Ένωσης σε εξωτερικό ακροατήριο ή ότι δεσμεύει την Ένωση με νομικές υποχρεώσεις.

διαγράφεται

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Προκειμένου να επεκταθεί περαιτέρω η συνεπής εφαρμογή των διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στο πεδίο εφαρμογής του BEREC, ο νέος οργανισμός θα πρέπει να είναι ανοιχτός στη συμμετοχή των ρυθμιστικών αρχών τρίτων χωρών που είναι αρμόδιες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση για τον σκοπό αυτό, ιδίως των αρχών των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και των υποψήφιων χωρών.

(23)  Προκειμένου να επεκταθεί περαιτέρω η συνεπής εφαρμογή των διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στο πεδίο εφαρμογής του BEREC, ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να είναι ανοιχτοί στη συμμετοχή των ρυθμιστικών αρχών τρίτων χωρών που είναι αρμόδιες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση για τον σκοπό αυτό, ιδίως των αρχών των κρατών ΕΖΕΣ και των υποψήφιων χωρών.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Ο BEREC θα πρέπει να δύναται να συμμετέχει σε δραστηριότητες επικοινωνίας που εμπίπτουν στο πεδίο της αρμοδιότητάς του, οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι επιζήμιες για τα βασικά καθήκοντα του BEREC και θα πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο. Το περιεχόμενο και η εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής του BEREC θα πρέπει να είναι συνεπή, σχετικά και συντονισμένα με τις στρατηγικές και τις δραστηριότητες της Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ευρύτερη εικόνα της Ένωσης.

(24)  Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να δύνανται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες επικοινωνίας που εμπίπτουν στο πεδίο της αρμοδιότητάς τους, οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι επιζήμιες για τα βασικά καθήκοντα του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC και θα πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο. Το περιεχόμενο και η εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC θα πρέπει να είναι συνεπή και σχετικά με τις στρατηγικές και τις δραστηριότητες της Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ευρύτερη εικόνα της Ένωσης.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο BEREC θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από την Επιτροπή, τις ΕΡΑ και, ως ύστατο μέτρο, άλλες αρχές και επιχειρήσεις. Τα αιτήματα πληροφόρησης θα πρέπει να είναι αναλογικά και να μην επιβάλλουν υπερβολική επιβάρυνση στους αποδέκτες. Οι ΕΡΑ που βρίσκονται πλησιέστερα στις αγορές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να συνεργάζονται με τον BEREC και να παρέχουν έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες για να διασφαλιστεί ότι BEREC είναι σε θέση να εκπληρώσει την εντολή του. Ο BEREC θα πρέπει επίσης να μοιράζεται με την Επιτροπή και τις ΕΡΑ τις απαραίτητες πληροφορίες με βάση την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας.

(25)  Για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από την Επιτροπή, τις ΕΡΑ και, ως ύστατο μέτρο, άλλες αρχές και επιχειρήσεις. Τα αιτήματα πληροφόρησης θα πρέπει να είναι αναλογικά και να μην επιβάλλουν υπερβολική επιβάρυνση στους αποδέκτες. Οι ΕΡΑ που βρίσκονται πλησιέστερα στις αγορές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να συνεργάζονται με τον BEREC και την Υπηρεσία του BEREC και να παρέχουν έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες για να διασφαλιστεί ότι BEREC και η Υπηρεσία του BEREC είναι σε θέση να εκπληρώσουν την εντολή τους. Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει επίσης να μοιράζονται με την Επιτροπή και τις ΕΡΑ τις απαραίτητες πληροφορίες με βάση την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Ο BEREC διαδέχεται την Υπηρεσία του BEREC που συστάθηκε ως κοινοτικός φορέας με νομική προσωπικότητα από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009, όσον αφορά κάθε κυριότητα και όλες τις συμφωνίες, νομικές υποχρεώσεις, συμβάσεις εργασίας, χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και ευθύνες. Ο BEREC θα πρέπει να αναλάβει το προσωπικό της Υπηρεσίας του BEREC, του οποίου τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να επηρεαστούν,

(28)  Η Υπηρεσία του BEREC διαδέχεται την Υπηρεσία που συστάθηκε ως κοινοτικός φορέας με νομική προσωπικότητα από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009, όσον αφορά κάθε κυριότητα και όλες τις συμφωνίες, νομικές υποχρεώσεις, συμβάσεις εργασίας, χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και ευθύνες. Η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να αναλάβει το προσωπικό της Υπηρεσίας, του οποίου τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να επηρεαστούν,

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Θέσπιση και στόχοι

Θέσπιση και στόχοι του BEREC

1.  Συγκροτείται διά του παρόντος ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες («BEREC»).

1.  Συγκροτείται διά του παρόντος ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες («BEREC»).

2.  Ο BEREC ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας [...], της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 531/2012, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2120 και της απόφασης αριθ. 243/2012/ΕΕ36 (Πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα).

2.  Ο BEREC ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας [...], της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 531/2012, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2120 και της απόφασης αριθ. 243/2012/ΕΕ36 (Πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα) και κάθε άλλης ενωσιακής νομικής πράξης που του αναθέτει καθήκοντα και εξουσίες.

Οι ορισμοί που καθορίζονται στις εν λόγω οδηγίες, κανονισμούς και αποφάσεις ισχύουν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Οι ορισμοί που καθορίζονται στις εν λόγω οδηγίες, κανονισμούς και αποφάσεις ισχύουν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

3.  Ο BEREC επιδιώκει τους ίδιους στόχους με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές («ΕΡΑ»), όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας. Συγκεκριμένα, ο BEREC διασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Προωθεί επίσης την πρόσβαση σε πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων και την αξιοποίησή της· τον ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και συναφών ευκολιών· και τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης.

3.  Πρωταρχικός στόχος του BEREC είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη και καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διασφαλίζοντας τη συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Ο BEREC, σε συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές («ΕΡΑ») συμβάλλει στους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας [...], και ιδίως προωθεί την πρόσβαση σε πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων και την αξιοποίησή της· τον ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και συναφών ευκολιών· και τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης.

 

3 α.  Ο BEREC ασκεί τα καθήκοντά του με ανεξαρτησία, αμεροληψία και διαφάνεια. Στηρίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουν οι ΕΡΑ.

 

3 β.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι ΕΡΑ διαθέτουν τους κατάλληλους χρηματοοικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στο έργο του BEREC.

__________________

__________________

36 Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7).

36 Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7).

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Καθήκοντα

Καθήκοντα του BEREC

1.  Τα καθήκοντα του BEREC είναι τα εξής:

1.  Τα καθήκοντα του BEREC είναι τα εξής:

α)  να επικουρεί, να συμβουλεύει και να συνεργάζεται με την Επιτροπή καθώς και με τις ΕΡΑ, κατόπιν αιτήματος ή με δική του πρωτοβουλία, για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα στο πλαίσιο της εντολής του, και να επικουρεί και να συμβουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατόπιν αιτήματος·

α)  να επικουρεί, να συμβουλεύει και να συνεργάζεται με τις ΕΡΑ και την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος ή με δική του πρωτοβουλία, για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα στο πλαίσιο της εντολής του, και να διατυπώνει γνώμες ή συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος ή με δική του πρωτοβουλία, σχετικά με κάθε ζήτημα που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων του·

 

α α)  να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των ΕΡΑ, καθώς και μεταξύ των ΕΡΑ και της Επιτροπής·

 

α β)  να εκδίδει συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές που απευθύνονται στις ΕΡΑ, προκειμένου να ενθαρρύνει τη συνεπή υλοποίηση σε οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα στο πλαίσιο της εντολής του·

β)  να εκδίδει αποφάσεις:

β)  να εκδίδει αποφάσεις σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας·

-  σχετικά με τον καθορισμό διακρατικών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 63 της οδηγίας·

 

-  σχετικά με υπόδειγμα συνοπτικής παρουσίασης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 95 της οδηγίας·

 

γ)  να αναπτύξει ένα οικονομικό μοντέλο, προκειμένου να επικουρεί την Επιτροπή κατά τον καθορισμό των μέγιστων τελών τερματισμού στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 73 της οδηγίας·

γ)  να αναπτύξει ένα οικονομικό μοντέλο, προκειμένου να επικουρεί την Επιτροπή κατά τον καθορισμό των μέγιστων τελών τερματισμού στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 73 της οδηγίας·

δ)  να εκδίδει γνώμες όπως αναφέρεται στην οδηγία και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012, ιδίως:

δ)  να εκδίδει γνώμες όπως αναφέρεται στην οδηγία και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012·

-  σχετικά με την επίλυση διασυνοριακών διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 27 της οδηγίας·

 

-  επί σχεδίων εθνικών μέτρων που σχετίζονται με τις διαδικασίες της εσωτερικής αγοράς για τη ρύθμιση της αγοράς σύμφωνα με τα άρθρα 32, 33 και 66 της οδηγίας·

 

-  επί σχεδίων εθνικών μέτρων που σχετίζονται με τις διαδικασίες της εσωτερικής αγοράς για αξιολόγηση του ραδιοφάσματος από ομότιμους κριτές σύμφωνα με το άρθρο 35 της οδηγίας·

 

-  να εκδίδει γνώμες επί σχεδίων αποφάσεων και συστάσεων σχετικά με την εναρμόνιση, σύμφωνα με το άρθρο 38 της οδηγίας·

 

ε)  να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, όπως αναφέρεται στην οδηγία, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120:

ε)  να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, όπως αναφέρεται στην οδηγία, τον κανονισμό(ΕΕ) αριθ. 531/2012 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120·

-  σχετικά με την εφαρμογή των υποχρεώσεων των ΕΡΑ όσον αφορά τις γεωγραφικές έρευνες σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας·

 

-  σχετικά με κοινές προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό του σημείου τερματισμού δικτύου σε διάφορες τοπολογίες δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 59 της οδηγίας·

 

-  σχετικά με κοινές προσεγγίσεις για την κάλυψη της διακρατικής τελικής ζήτησης σύμφωνα με το άρθρο 64 της οδηγίας·

 

-  σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια για προσφορά αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 67 της οδηγίας·

 

-  σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες της μεθόδου του κόστους που πρέπει να εφαρμόζονται από τις ΕΡΑ κατά τον καθορισμό των μέγιστων συμμετρικών τελών τερματισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 της οδηγίας·

 

-  για τη θέσπιση κοινών κριτηρίων για την αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης των πόρων αριθμοδότησης και του κινδύνου εξάντλησης των πόρων αριθμοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 87 της οδηγίας·

 

-  για τις σχετικές παραμέτρους ποιότητας των υπηρεσιών και τις ισχύουσες μεθόδους μέτρησης σύμφωνα με το άρθρο 97 της οδηγίας·

 

-  σχετικά με την εφαρμογή των υποχρεώσεων των ΕΡΑ σε σχέση με την ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού 2015/2120·

 

-  σχετικά με την πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012·

 

 

ε α)  να παρακολουθεί και να συντονίζει τη δράση των ΕΡΑ κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012, ιδίως όσον αφορά την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής σε εγχώριες τιμές προς το συμφέρον των τελικών χρηστών, την εξέλιξη των τελών λιανικής και χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής και τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των τιμών, και, όπου κρίνεται απαραίτητο, να διατυπώνει συστάσεις προς την Επιτροπή·

 

ε β)  να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τεχνικά θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του BEREC·

2.  Ο BEREC ασκεί επίσης τα ακόλουθα καθήκοντα:

2.  Ο BEREC ασκεί επίσης άλλα καθήκοντα που του ανατίθενται από νομικές πράξεις της Ένωσης, ιδίως από την οδηγία, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120.

α)  παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση των ΕΡΑ όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012, ιδίως όσον αφορά την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής σε εγχώριες τιμές προς το συμφέρον των τελικών χρηστών·

 

β)  υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τεχνικά θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, ιδίως:

 

-  σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των γνωμών και των κατευθυντήριων γραμμών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε)·

 

-  σχετικά με το επίπεδο διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαπροσωπικών υπηρεσιών επικοινωνιών, απειλή για αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή διατερματική συνδεσιμότητα μεταξύ των τελικών χρηστών σύμφωνα με το άρθρο 59 της οδηγίας·

 

-  σχετικά με την εξέλιξη των τελών λιανικής και χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής και τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012·

 

-  σχετικά με τα αποτελέσματα των ετήσιων εκθέσεων που πρέπει να παρέχουν οι ΕΡΑ σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120, με τη δημοσίευση της ετήσιας συγκεφαλαιωτικής έκθεσης.

 

δ)  τηρεί μητρώο με τα εξής:

 

-  τις επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας. Ο BEREC εκδίδει, επίσης, τυποποιημένες δηλώσεις σχετικά με τις κοινοποιήσεις επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας·

 

-  τους αριθμούς με δικαίωμα εξωεδαφικής χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 87 της οδηγίας·

 

ε)  εκτελεί άλλα καθήκοντα που του ανατίθενται από τις νομικές πράξεις της Ένωσης, ιδίως με την οδηγία, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120.

 

 

2 α.  Ο BEREC μπορεί, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της Επιτροπής, να αποφασίσει με ομοφωνία να αναλάβει άλλα ειδικά καθήκοντα που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του ρόλου του όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

3.  Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, οι ΕΡΑ συμμορφώνονται με οποιαδήποτε απόφαση και λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη κάθε γνώμη, κατευθυντήρια γραμμή, σύσταση και βέλτιστη πρακτική του BEREC με στόχο τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

3.  Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, οι ΕΡΑ συμμορφώνονται με οποιαδήποτε απόφαση και λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη κάθε γνώμη, κατευθυντήρια γραμμή, σύσταση και βέλτιστη πρακτική του BEREC με στόχο τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

4.  Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο BEREC δύναται να συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και/ή με διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 26.

4.  Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο BEREC δύναται να συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και/ή με διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 26.

 

4 α.  Ο BEREC μπορεί να προβαίνει σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την προετοιμασία των αποφάσεων, εκθέσεων ή άλλων τύπων παραδοτέων. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, τα κύρια αποτελέσματα της εν λόγω διαβούλευσης δημοσιοποιούνται.

 

4β.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 27, ο BEREC καθιστά διαθέσιμες και εύκολα προσβάσιμες στο κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα αποτελέσματα των εργασιών του.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2 α

 

Ίδρυση και καθήκοντα της Υπηρεσίας του BEREC

 

1.   Συγκροτείται διά του παρόντος η Υπηρεσία του BEREC ως όργανο της Ένωσης. Διαθέτει νομική προσωπικότητα.

 

2.   Σε κάθε κράτος μέλος, η Υπηρεσία του BEREC διαθέτει την ευρύτερη δυνατή νομική ικανότητα που αναγνωρίζεται σε νομικά πρόσωπα βάσει της νομοθεσίας του εκάστοτε κράτους μέλους. Δύναται ιδίως να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

 

3.   Η Υπηρεσία του BEREC διοικείται από τον διευθυντή της.

 

4.   Υπό την καθοδήγηση του ρυθμιστικού συμβουλίου, η Υπηρεσία του BEREC ασκεί, ιδίως, τα ακόλουθα καθήκοντα:

 

α)  παρέχει στον BEREC υπηρεσίες επαγγελματικής και διοικητικής υποστήριξης·

 

β)  συλλέγει πληροφορίες από τις ΕΡΑ και ανταλλάσσει και διαβιβάζει πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο και τα καθήκοντα που ορίζονται στα άρθρα 2 και 5·

 

γ)  διαδίδει βέλτιστες ρυθμιστικές πρακτικές στις ΕΡΑ, σύμφωνα με το άρθρο 2·

 

δ)  επικουρεί τον πρόεδρο κατά την προετοιμασία των εργασιών του ρυθμιστικού συμβουλίου·

 

ε)  παρέχει υποστήριξη για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των ομάδων εργασίας.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο II – Υπότιτλος Α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Α.  Οργάνωση του BEREC

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δομή διοίκησης και διαχείρισης

Οργάνωση του BEREC

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η δομή διοίκησης και διαχείρισης του BEREC περιλαμβάνει τα εξής:

1.  Η οργανωτική δομή του BEREC περιλαμβάνει τα εξής:

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 5·

-  ρυθμιστικό συμβούλιο·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 9·

διαγράφεται

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  τμήμα προσφυγών.

διαγράφεται

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Kεφάλαιο II– τμήμα 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου

Σύνθεση του ρυθμιστικού συμβουλίου

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και από δύο εκπροσώπους της Επιτροπής. Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε ΕΡΑ είναι υπεύθυνη για τον διορισμό των αντίστοιχων εκπροσώπων της μεταξύ των επικεφαλής ή των μελών του συλλογικού οργάνου κάθε ΕΡΑ.

1.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, με δικαίωμα ψήφου, και από έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κάθε ΕΡΑ είναι υπεύθυνη για τον διορισμό των αντίστοιχων εκπροσώπων της μεταξύ των επικεφαλής ή των μελών του συλλογικού οργάνου κάθε ΕΡΑ με πρωταρχική αρμοδιότητα την εποπτεία της καθημερινής λειτουργίας της αγοράς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στα κράτη μέλη όπου περισσότερες από μία ΕΡΑ είναι υπεύθυνες βάσει της οδηγίας, οι εν λόγω αρχές συμφωνούν να διορίσουν έναν κοινό αντιπρόσωπο και διασφαλίζουν τον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ των ΕΡΑ.

Στα κράτη μέλη όπου περισσότερες από μία ΕΡΑ είναι υπεύθυνες βάσει της οδηγίας, οι εν λόγω αρχές συμφωνούν να διορίσουν έναν κοινό αντιπρόσωπο και διασφαλίζουν τον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ των ΕΡΑ.

2.  Για όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προβλέπονται αναπληρωματικά μέλη. Το αναπληρωματικό μέλος εκπροσωπεί το τακτικό μέλος σε περίπτωση απουσίας του. Κάθε ΕΡΑ είναι υπεύθυνη για τον διορισμό των αναπληρωματικών μεταξύ των επικεφαλής ή των μελών του συλλογικού οργάνου της ΕΡΑ.

2.  Για όλα τα μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου προβλέπονται αναπληρωματικά μέλη. Το αναπληρωματικό μέλος εκπροσωπεί το τακτικό μέλος σε περίπτωση απουσίας του. Κάθε ΕΡΑ είναι υπεύθυνη για τον διορισμό αναπληρωματικών μελών κατάλληλου υψηλού επιπέδου.

3.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με βάση τα γνωστικά προσόντα τους στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συνεκτιμώντας τις σχετικές με αυτόν δεξιότητές τους στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού. Όλα τα μέρη που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να περιορίζεται η εναλλαγή των εκπροσώπων τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια των εργασιών του συμβουλίου. Όλα τα μέρη επιδιώκουν την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

3.  Τα μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με βάση τα γνωστικά προσόντα τους στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συνεκτιμώντας τις σχετικές με αυτόν δεξιότητές τους στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού. Όλα τα μέρη που εκπροσωπούνται στο ρυθμιστικό συμβούλιο καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να περιορίζεται η εναλλαγή των εκπροσώπων τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια των εργασιών του συμβουλίου. Όλα τα μέρη επιδιώκουν την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο ρυθμιστικό συμβούλιο.

 

3α.  Τα μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους δεν ζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από κυβερνήσεις, όργανα, πρόσωπα ή φορείς.

 

3β.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο δύναται να προσκαλεί εκπροσώπους υψηλού επιπέδου από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ και από ρυθμιστικές αρχές τρίτων χωρών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο η γνώμη του οποίου μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον, για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητές, σε μόνιμη ή ad hoc βάση.

4.  Η διάρκεια της θητείας των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών είναι τέσσερα έτη. Η θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί.

 

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου

Καθήκοντα του ρυθμιστικού συμβουλίου

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο επιτελεί τα καθήκοντα του BEREC που ορίζονται στο άρθρο 2 και λαμβάνει όλες τις αποφάσεις που αφορούν την άσκηση των καθηκόντων του.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το διοικητικό συμβούλιο:

1.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο:

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εγκρίνει, με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου, τον ετήσιο προϋπολογισμό του BEREC και ασκεί άλλες αρμοδιότητες σχετικά με τον προϋπολογισμό του BEREC δυνάμει του κεφαλαίου III·

διαγράφεται

Τροπολογία     36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  εκδίδει και προβαίνει στην αξιολόγηση ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του BEREC και διαβιβάζει τόσο την έκθεση όσο και την αξιολόγησή της, έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η εν λόγω ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων δημοσιεύεται·

γ)  εκδίδει και προβαίνει στην αξιολόγηση ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του BEREC και διαβιβάζει τόσο την έκθεση όσο και την αξιολόγησή της, έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του BEREC υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο από τον διευθυντή κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίασης. Η εν λόγω ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων δημοσιεύεται·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  θεσπίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες από τους οποίους διέπεται ο BEREC σύμφωνα με το άρθρο 20·

διαγράφεται

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  εγκρίνει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, ανάλογη προς τους κινδύνους απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους-οφέλους των προς εφαρμογή μέτρων·

διαγράφεται

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  μεριμνά για τη δέουσα συνέχεια στα πορίσματα και στις συστάσεις που προκύπτουν από τις διάφορες εσωτερικές ή εξωτερικές εκθέσεις ελέγχου και αξιολογήσεις, καθώς και από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης («OLAF»)·

διαγράφεται

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  εκδίδει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 31, καθώς και όσον αφορά τα μέλη του τμήματος προσφυγών·

διαγράφεται

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  εγκρίνει και επικαιροποιεί τακτικά τα σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 27, βάσει ανάλυσης των αναγκών·

διαγράφεται

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i)  θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό·

(i)  θεσπίζει και δημοσιοποιεί τον εσωτερικό του κανονισμό. Ο εσωτερικός κανονισμός ορίζει λεπτομερώς τους κανόνες ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων αντιπροσώπευσης ενός μέλους από άλλο, των κανόνων για την απαρτία και των προθεσμιών για τη σύγκληση των συνεδριάσεων. Επιπλέον, ο εσωτερικός κανονισμός διασφαλίζει ότι τα μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου είναι πάντοτε εφοδιασμένα με τις πλήρεις ημερήσιες διατάξεις και τα σχέδια προτάσεων πριν από κάθε συνεδρίαση, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τροποποιήσεις πριν από την ψηφοφορία. Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί, μεταξύ άλλων, να προβλέπει διαδικασίες επείγουσας ψηφοφορίας·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  σύμφωνα με την παράγραφο 2, ασκεί, έναντι του προσωπικού του BEREC, εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και αρμόδιας αρχής για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας, οι οποίες του ανατίθενται δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού37 («εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής»)·

διαγράφεται

__________________

 

37 Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί θεσπίσεως ειδικών μέτρων προσωρινώς εφαρμοστέων στους υπαλλήλους της Επιτροπής (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1).

 

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  θεσπίζει εκτελεστικούς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

διαγράφεται

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιγ)  διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή και, ανάλογα με την περίπτωση, παρατείνει τη θητεία του ή τον παύει από τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 22·

διαγράφεται

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιδ)  διορίζει υπόλογο, δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, ο οποίος λειτουργεί υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ο BEREC μπορεί να διορίζει τον υπόλογο της Επιτροπής ως υπόλογο του BEREC·

διαγράφεται

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιε)  διορίζει τα μέλη του τμήματος (ή των τμημάτων) προσφυγών·

διαγράφεται

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιστ)  λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη συγκρότηση των εσωτερικών δομών του BEREC και, όπου απαιτείται, σχετικά με την τροποποίησή τους, συνεκτιμώντας τις ανάγκες δραστηριοτήτων του BEREC καθώς και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

διαγράφεται

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο θεσπίζει, εξ ονόματος του BEREC, τις ειδικές διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα που τηρούνται από τον BEREC, σύμφωνα με το άρθρο 27.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, απόφαση βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του άρθρου 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, για την ανάθεση στον εκτελεστικό διευθυντή συναφών εξουσιών αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και για τον καθορισμό των όρων αναστολής της εν λόγω ανάθεσης εξουσιών. Ο εκτελεστικός διευθυντής έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω εξουσίες.

διαγράφεται

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν το επιβάλλουν εξαιρετικές περιστάσεις, το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με την έκδοση απόφασης, να αναστείλει προσωρινά την ανάθεση στον εκτελεστικό διευθυντή των εξουσιών αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και των εξουσιών που ο τελευταίος μεταβίβασε περαιτέρω, και να τις ασκήσει το ίδιο ή να τις αναθέσει σ’ ένα από τα μέλη του ή σε άλλο μέλος του προσωπικού πλην του εκτελεστικού διευθυντή.

διαγράφεται

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Πρόεδρος και αναπληρωτής πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Πρόεδρος και αναπληρωτής πρόεδρος του ρυθμιστικού συμβουλίου

1.  Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και αναπληρωτή πρόεδρο μεταξύ των μελών του που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου και τα οποία εκπροσωπούν τα κράτη μέλη. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος εκλέγονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

1.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και αναπληρωτή πρόεδρο μεταξύ των μελών του που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου και τα οποία εκπροσωπούν τα κράτη μέλη.

2.  Ο αναπληρωτής πρόεδρος αντικαθιστά αυτομάτως τον πρόεδρο σε περίπτωση που αυτός αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

2.  Ο αναπληρωτής πρόεδρος αντικαθιστά αυτομάτως τον πρόεδρο σε περίπτωση που αυτός αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

3.  Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου είναι τετραετής, με εξαίρεση την πρώτη θητεία του αναπληρωτή προέδρου που εκλέγεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η οποία είναι διετής. Η θητεία τους είναι άπαξ ανανεώσιμη.

3.  Η διάρκεια της θητείας του προέδρου είναι τετραετής και εκείνη του αναπληρωτή προέδρου διετής. Η θητεία τους είναι άπαξ ανανεώσιμη.

 

3α.  Για την εξασφάλιση της συνέχειας των εργασιών του ρυθμιστικού συμβουλίου, ο εκλεγόμενος πρόεδρος πρέπει να έχει υπηρετήσει τουλάχιστον ένα χρόνο ως αναπληρωτής πρόεδρος πριν από την εκλογή του, όποτε αυτό είναι δυνατό.

 

3β.  Με την επιφύλαξη του ρόλου του ρυθμιστικού συμβουλίου σε σχέση με τα καθήκοντα των μελών του, ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία και δεν ζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από κυβερνήσεις, ΕΡΑ, όργανα, πρόσωπα ή φορείς.

 

3γ.  Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής πρόεδρος υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους και τις επιδόσεις του BEREC όταν καλείται να το πράξει. Το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή πρόεδρο να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους και τις επιδόσεις του BEREC.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

Συνεδριάσεις ολομέλειας και κανόνες ψηφοφορίας του ρυθμιστικού συμβουλίου

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

1.  Οι συνεδριάσεις ολομέλειας του ρυθμιστικού συμβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρό του και διεξάγονται τουλάχιστον τέσσερις φορές το έτος σε τακτική συνεδρίαση. Το ρυθμιστικό συμβούλιο συνέρχεται επίσης σε έκτακτες συνεδριάσεις με πρωτοβουλία του προέδρου του, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών του. Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης καθορίζεται από τον πρόεδρο και δημοσιεύεται.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής του BEREC συμμετέχει στις διαβουλεύσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2.  Ο διευθυντής της Υπηρεσίας του BEREC συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις ολομέλειας του ρυθμιστικού συμβουλίου.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις ανά έτος. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου του, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών του.

διαγράφεται

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί οποιοδήποτε άτομο του οποίου η γνώμη ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον προκειμένου να παραστεί στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητής.

4.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί οποιοδήποτε άτομο του οποίου η γνώμη ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον προκειμένου να παραστεί στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητής.

Τροπολογία     58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4 α.  Όπου κρίνεται σκόπιμο για την προάσπιση της ανεξαρτησίας του BEREC ή για την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων, ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος μπορούν να καθορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης στα οποία δεν συμμετέχουν παρατηρητές κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό, στην οδηγία ή σε άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης. Κάθε μέλος ή αναπληρωματικό μέλος διαθέτει μία ψήφο. Οι αποφάσεις του ρυθμιστικού συμβουλίου δημοσιοποιούνται και αναφέρουν τις επιφυλάξεις που ενδέχεται να εκφράσουν ΕΡΑ, εφόσον εκείνες το ζητήσουν.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν, υπό τους όρους του εσωτερικού του κανονισμού, να επικουρούνται στις συνεδριάσεις από συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.

διαγράφεται

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο BEREC παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο διοικητικό συμβούλιο.

6.  Η Υπηρεσία του BEREC παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο ρυθμιστικό συμβούλιο.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 8

διαγράφεται

Κανόνες ψηφοφορίας του διοικητικού συμβουλίου

 

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και του άρθρου 22 παράγραφος 8, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των μελών του που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

 

2.   Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου διαθέτει μία ψήφο. Κατά την απουσία μέλους με δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμα ψήφου του δικαιούται να ασκήσει ο αναπληρωτής του.

 

3.   Ο πρόεδρος συμμετέχει στην ψηφοφορία.

 

4.   Ο εκτελεστικός διευθυντής δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία.

 

5.   Λεπτομερέστερες ρυθμίσεις σχετικά με την ψηφοφορία, ιδίως όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα μέλος μπορεί να ενεργεί εξ ονόματος άλλου μέλους, καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του διοικητικού συμβουλίου.

 

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο II – τμήμα 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όπου δικαιολογείται, και ιδίως για την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας του BEREC, το διοικητικό συμβούλιο, μπορεί να συγκροτεί τις αναγκαίες ομάδες εργασίας.

1.  Όπου δικαιολογείται, και ιδίως για την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος εργασίας του BEREC και την ανάπτυξη των αρχικών σχεδίων των εγγράφων του BEREC, το ρυθμιστικό συμβούλιο, μπορεί να συγκροτεί τις αναγκαίες ομάδες εργασίας.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τα μέλη των ομάδων εργασίας, οι οποίες μπορεί να απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες των ΕΡΑ, της Επιτροπής, του προσωπικού του BEREC και των ΕΡΑ τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις εργασίες του BEREC.

Το ρυθμιστικό συμβούλιο διορίζει τα μέλη των ομάδων εργασίας, οι οποίες μπορεί να απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες των ΕΡΑ, της Επιτροπής, της Υπηρεσίας του BEREC και των ΕΡΑ τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις εργασίες του BEREC.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όπου κρίνεται σκόπιμο για την προάσπιση της ανεξαρτησίας του BEREC ή για την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων, ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής πρόεδρος μπορεί να καθορίζει ένα ή περισσότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης στα οποία δεν συμμετέχουν εμπειρογνώμονες της Επιτροπής ή των ΕΡΑ τρίτων χωρών κατά τη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην περίπτωση των ομάδων εργασίας που έχουν συσταθεί για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στην τρίτη περίπτωση του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ), τα μέλη τους διορίζονται από τους καταλόγους εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων που παρέχονται από τις ΕΡΑ, την Επιτροπή και τον εκτελεστικό διευθυντή.

διαγράφεται

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην περίπτωση των ομάδων εργασίας που έχουν συσταθεί για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στη δεύτερη περίπτωση του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ), τα μέλη τους διορίζονται αποκλειστικά από τους καταλόγους εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων που παρέχονται από τις ΕΡΑ, την Επιτροπή και τον εκτελεστικό διευθυντή.

διαγράφεται

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλέσει μεμονωμένους ειδικούς αναγνωρισμένων προσόντων στο σχετικό πεδίο να συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας, αν κριθεί απαραίτητο, κατά περίπτωση.

Το ρυθμιστικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλέσει μεμονωμένους ειδικούς αναγνωρισμένων προσόντων στο σχετικό πεδίο να συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας, αν κριθεί απαραίτητο, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το ρυθμιστικό συμβούλιο διορίζει πρόεδρο ή συμπροέδρους που επιλέγονται μεταξύ των μελών των ομάδων εργασίας.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι ομάδες εργασίας συντονίζονται και εποπτεύονται από μέλος του προσωπικού του BEREC, το οποίο διορίζεται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.

διαγράφεται

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό σχετικά με τον καθορισμό των πρακτικών ρυθμίσεων για τη λειτουργία των ομάδων εργασίας.

4.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό σχετικά με τον καθορισμό των πρακτικών ρυθμίσεων για τη λειτουργία των ομάδων εργασίας.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο BEREC παρέχει στήριξη στις ομάδες εργασίας.

5.  Η Υπηρεσία του BEREC παρέχει στήριξη στις ομάδες εργασίας. Μέλος του προσωπικού της Υπηρεσίας του BEREC επικουρεί τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή πρόεδρο και παρέχει άλλες υπηρεσίες επαγγελματικής και διοικητικής υποστήριξης στις ομάδες εργασίας.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο II – τμήμα 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο II – Υπότιτλος Β (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Β.  Οργάνωση της Υπηρεσίας του BEREC

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14α

 

Δομή διοίκησης και διαχείρισης

 

Η δομή διοίκησης και διαχείρισης της Υπηρεσίας του BEREC περιλαμβάνει τα εξής:

 

α)   διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 14γ·

 

β)   διευθυντή, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 14δ·

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο II – τμήμα 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΤΜΗΜΑ 4α – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14β

 

Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου

 

1.   Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, με δικαίωμα ψήφου, και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, με δικαίωμα ψήφου. Κάθε ΕΡΑ είναι υπεύθυνη για τον διορισμό του αντίστοιχου εκπροσώπου της μεταξύ του επικεφαλής ή άλλου εκπροσώπου υψηλού επιπέδου της ΕΡΑ.

 

Στα κράτη μέλη όπου περισσότερες από μία ΕΡΑ είναι υπεύθυνες βάσει της οδηγίας, οι εν λόγω αρχές συμφωνούν να διορίσουν έναν κοινό αντιπρόσωπο και διασφαλίζουν τον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ των ΕΡΑ.

 

2.   Για κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου προβλέπεται ένα αναπληρωματικό μέλος. Το αναπληρωματικό μέλος εκπροσωπεί το τακτικό μέλος σε περίπτωση απουσίας του. Κάθε ΕΡΑ είναι υπεύθυνη για τον διορισμό των αναπληρωματικών μεταξύ των επικεφαλής ή των μελών του συλλογικού οργάνου και του προσωπικού της ΕΡΑ.

 

3.   Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με βάση τα γνωστικά προσόντα τους στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συνεκτιμώντας τις σχετικές με αυτόν δεξιότητές τους στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού. Όλα τα μέρη που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να περιορίζεται η εναλλαγή των εκπροσώπων τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια των εργασιών του διοικητικού συμβουλίου. Όλα τα μέρη επιδιώκουν την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14γ

 

Καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου

 

1.   Το διοικητικό συμβούλιο:

 

α)   εκδίδει, στο πλαίσιο του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Υπηρεσίας του BEREC·

 

β)   παρέχει καθοδήγηση στον διευθυντή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του·

 

γ)   εγκρίνει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου, τον ετήσιο προϋπολογισμό της Υπηρεσίας του BEREC και ασκεί άλλες αρμοδιότητες σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας του BEREC δυνάμει του κεφαλαίου III·

 

δ)   θεσπίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες από τους οποίους διέπεται ο BEREC σύμφωνα με το άρθρο 20·

 

ε)   εγκρίνει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, ανάλογη προς τους κινδύνους απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους-οφέλους των προς εφαρμογή μέτρων·

 

στ)   μεριμνά για τη δέουσα συνέχεια στα πορίσματα και στις συστάσεις που προκύπτουν από τις διάφορες εσωτερικές ή εξωτερικές εκθέσεις ελέγχου και αξιολογήσεις, καθώς και από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης («OLAF»)·

 

ζ)   εγκρίνει και επικαιροποιεί τακτικά τα σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 27, βάσει ανάλυσης των αναγκών·

 

η)   θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό·

 

θ)   σύμφωνα με την παράγραφο 2, ασκεί, έναντι του προσωπικού της Υπηρεσίας του BEREC, εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και αρμόδιας αρχής για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας, οι οποίες του ανατίθενται δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού («εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής»)·

 

ι)   θεσπίζει εκτελεστικούς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

 

ια)   διορίζει τον διευθυντή και, ανάλογα με την περίπτωση, παρατείνει τη θητεία του ή τον παύει από τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 22·

 

ιβ)   διορίζει υπόλογο, ο οποίος, με την επιφύλαξη του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, λειτουργεί υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του και μπορεί να είναι ο υπόλογος της Επιτροπής·

 

ιγ)  λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη συγκρότηση των εσωτερικών δομών της Υπηρεσίας του BEREC και, όπου απαιτείται, σχετικά με την τροποποίησή τους, συνεκτιμώντας τις ανάγκες δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας του BEREC καθώς και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

 

Τα άρθρα 6 και 7 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

 

2.   Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, απόφαση βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του άρθρου 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, για την ανάθεση στον διευθυντή συναφών εξουσιών αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και για τον καθορισμό των όρων αναστολής της εν λόγω ανάθεσης εξουσιών. Ο διευθυντής έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω εξουσίες.

 

Όταν το επιβάλλουν εξαιρετικές περιστάσεις, το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με την έκδοση απόφασης, να αναστείλει προσωρινά την ανάθεση στον διευθυντή των εξουσιών αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και των εξουσιών που ο τελευταίος μεταβίβασε περαιτέρω, και να τις ασκήσει το ίδιο ή να τις αναθέσει σε ένα από τα μέλη του ή σε άλλο μέλος του προσωπικού πλην του διευθυντή.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο II – τμήμα 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΤΜΗΜΑ 4β – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14δ

 

Αρμοδιότητες του διευθυντή

 

1.  Ο διευθυντής είναι αρμόδιος για τη διαχείριση της Υπηρεσίας του BEREC. Ο διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο.

 

2.  Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου, ο διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε δέχεται υποδείξεις από κυβερνήσεις, ΕΡΑ, όργανα, πρόσωπα ή φορείς.

 

3.  Όταν του ζητηθεί, ο διευθυντής υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τον διευθυντή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

 

4.  Ο διευθυντής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Υπηρεσίας του BEREC.

 

5.  Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων της Υπηρεσίας του BEREC σύμφωνα με την καθοδήγηση του διοικητικού συμβουλίου. Συγκεκριμένα, ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα:

 

α)  την καθημερινή διοίκηση της Υπηρεσίας του BEREC·

 

α α)  την επικουρία για την προετοιμασία της ημερήσιας διάταξης του ρυθμιστικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου και των ομάδων εργασίας·

 

β)  την εκτέλεση των αποφάσεων του ρυθμιστικού συμβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου·

 

γ)  την εκπόνηση του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού και την υποβολή του στο ρυθμιστικό συμβούλιο·

 

δ)  τη συμβολή, υπό την καθοδήγηση του ρυθμιστικού συμβουλίου, στην υλοποίηση του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, ιδίως όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Υπηρεσίας του BEREC· την υποβολή εκθέσεων στο ρυθμιστικό συμβούλιο σχετικά με την υλοποίησή του·

 

ε)  την κατάρτιση, υπό την καθοδήγηση του ρυθμιστικού συμβουλίου, της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του BEREC και την υποβολή της στο ρυθμιστικό συμβούλιο προς αξιολόγηση και έγκριση·

 

στ)  την κατάρτιση σχεδίου δράσης σε συνέχεια των πορισμάτων εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου, αξιολογήσεων, καθώς και ερευνών της OLAF, και την υποβολή έκθεσης προόδου δύο φορές ετησίως στην Επιτροπή και τακτικά στο διοικητικό συμβούλιο·

 

ζ)   την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και, εφόσον διαπιστώνονται παρατυπίες, με την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, κατά περίπτωση, την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών κυρώσεων·

 

η)  τη χάραξη στρατηγικής της Υπηρεσίας του BEREC για την καταπολέμηση της απάτης και την υποβολή της στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση·

 

θ)  την εκπόνηση σχεδίου των δημοσιονομικών κανόνων που εφαρμόζονται στην Υπηρεσία του BEREC·

 

ι)  την κατάρτιση σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών της Υπηρεσίας του BEREC και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της·

 

6.  Ο διευθυντής είναι επίσης αρμόδιος να αποφασίζει αν είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και επαρκή άσκηση των καθηκόντων του BEREC η τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Ο διευθυντής ζητεί τη συγκατάθεση της Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου και του εκάστοτε κράτους μέλους πριν από την ίδρυση τοπικού γραφείου. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων της Υπηρεσίας του BEREC.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε χρόνο, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει σχέδιο εγγράφου προγραμματισμού που περιέχει πολυετή και ετήσια προγράμματα («ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού»), σύμφωνα με το άρθρο 32 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που όρισε η Επιτροπή38.

Κάθε χρόνο, ο διευθυντής καταρτίζει σχέδιο εγγράφου προγραμματισμού που περιέχει πολυετή και ετήσια προγράμματα («ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού»), σύμφωνα με το άρθρο 32 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που όρισε η Επιτροπή38.

__________________

__________________

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για έγγραφο προγραμματισμού για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και το πρότυπο για την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς (C(2014) 9641).

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για έγγραφο προγραμματισμού για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και το πρότυπο για την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς (C(2014) 9641).

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού έως τις 31 Ιανουαρίου, και το διαβιβάζει στην Επιτροπή για έκδοση γνώμης. Το σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, διαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού έως τις 31 Ιανουαρίου, και το διαβιβάζει στην Επιτροπή για έκδοση γνώμης. Το σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, διαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει στη συνέχεια το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής. Διαβιβάζει το εν λόγω έγγραφο καθώς και κάθε τελευταία ενημερωμένη έκδοση του εν λόγω εγγράφου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει στη συνέχεια το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής. Διαβιβάζει το εν λόγω έγγραφο καθώς και κάθε τελευταία ενημερωμένη έκδοση του εν λόγω εγγράφου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί το εγκριθέν ετήσιο πρόγραμμα εργασιών σε περίπτωση ανάθεσης νέων καθηκόντων στον BEREC.

Το ρυθμιστικό συμβούλιο τροποποιεί το εγκριθέν ετήσιο πρόγραμμα εργασιών σε περίπτωση ανάθεσης νέων καθηκόντων στον BEREC.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών εγκρίνεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται και για το αρχικό ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει στον εκτελεστικό διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιαστικές τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών εγκρίνεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται και για το αρχικό ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. Το ρυθμιστικό συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει στον διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιαστικές τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει προσωρινό σχέδιο κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του BEREC για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει και τον πίνακα προσωπικού, και το διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο.

1.  Κάθε έτος, ο διευθυντής καταρτίζει προσωρινό σχέδιο κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών της Υπηρεσίας του BEREC για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει και τον πίνακα προσωπικού, και το διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Βάσει αυτού του προσωρινού σχεδίου, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει σχέδιο προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του BEREC για το επόμενο οικονομικό έτος.

2.  Βάσει αυτού του προσωρινού σχεδίου, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει σχέδιο προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών της Υπηρεσίας του BEREC για το επόμενο οικονομικό έτος.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του BEREC διαβιβάζεται στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο σχέδιο προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του BEREC και στο σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 πρέπει να είναι συνεπείς.

3.  Το σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών της Υπηρεσίας του BEREC διαβιβάζεται στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο σχέδιο προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών της Υπηρεσίας του BEREC και στο σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 πρέπει να είναι συνεπείς.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για τη συνεισφορά που προορίζεται για τον BEREC.

6.  Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για τη συνεισφορά που προορίζεται για την Υπηρεσία του BEREC.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τον πίνακα προσωπικού του BEREC.

7.  Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τον πίνακα προσωπικού της Υπηρεσίας του BEREC.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Ο προϋπολογισμός του BEREC εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Καθίσταται οριστικός μετά την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Όταν είναι αναγκαίο, αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

8.  Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας του BEREC εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Καθίσταται οριστικός μετά την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Όταν είναι αναγκαίο, αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Για τυχόν έργα κατασκευής κτιρίων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του BEREC, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής.

9.  Για τυχόν έργα κατασκευής κτιρίων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας του BEREC, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος, καταρτίζονται προβλέψεις όλων των εσόδων και των δαπανών του BEREC οι οποίες εγγράφονται στον προϋπολογισμό του BEREC.

1.  Για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος, καταρτίζονται προβλέψεις όλων των εσόδων και των δαπανών της Υπηρεσίας του BEREC οι οποίες εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας του BEREC.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο προϋπολογισμός του BEREC πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες.

2.  Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας του BEREC πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την επιφύλαξη άλλων πόρων, τα έσοδα του BEREC περιλαμβάνουν:

3.  Με την επιφύλαξη άλλων πόρων, τα έσοδα της Υπηρεσίας του BEREC περιλαμβάνουν:

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  δικαιώματα που εισπράττει από δημοσιεύσεις και τυχόν άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τον BEREC·

διαγράφεται

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τυχόν συνεισφορές από τρίτες χώρες ή ρυθμιστικές αρχές αρμόδιες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών των τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις εργασίες του BEREC, σύμφωνα με το άρθρο 26.

δ)  τυχόν συνεισφορές από τρίτες χώρες ή ρυθμιστικές αρχές αρμόδιες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών των τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις εργασίες της Υπηρεσίας του BEREC, σύμφωνα με το άρθρο 26.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι δαπάνες του BEREC περιλαμβάνουν τις αμοιβές του προσωπικού, τις διοικητικές δαπάνες και τις δαπάνες υποδομής, καθώς και τα έξοδα λειτουργίας.

4.  Οι δαπάνες της Υπηρεσίας του BEREC περιλαμβάνουν τις αμοιβές του προσωπικού, τις διοικητικές δαπάνες και τις δαπάνες υποδομής, καθώς και τα έξοδα λειτουργίας.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Την 1η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους το αργότερο, ο υπόλογος του BEREC αποστέλλει τους προσωρινούς λογαριασμούς στον υπόλογο της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

1.  Την 1η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους το αργότερο, ο υπόλογος της Υπηρεσίας του BEREC αποστέλλει τους προσωρινούς λογαριασμούς στον υπόλογο της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο BEREC διαβιβάζει την έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους.

2.  Η Υπηρεσία του BEREC διαβιβάζει την έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους προσωρινούς λογαριασμούς του BEREC, ο υπόλογος του BEREC καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς του BEREC με δική του ευθύνη. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει τους οριστικούς λογαριασμούς προς γνωμοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο.

3.  Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους προσωρινούς λογαριασμούς της Υπηρεσίας του BEREC, ο υπόλογος της Υπηρεσίας του BEREC καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς της Υπηρεσίας του BEREC με δική του ευθύνη. Ο διευθυντής υποβάλλει τους οριστικούς λογαριασμούς προς γνωμοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το διοικητικό συμβούλιο γνωμοδοτεί επί των οριστικών λογαριασμών του BEREC.

4.  Το διοικητικό συμβούλιο γνωμοδοτεί επί των οριστικών λογαριασμών της Υπηρεσίας του BEREC.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Την 1η Ιουλίου το αργότερο μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους οριστικούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου.

5.  Την 1η Ιουλίου το αργότερο μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, ο διευθυντής διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους οριστικούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Οι οριστικοί λογαριασμοί του BEREC δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 15 Νοεμβρίου του επόμενου έτους.

6.  Οι οριστικοί λογαριασμοί της Υπηρεσίας του BEREC δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 15 Νοεμβρίου του επόμενου έτους.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ο εκτελεστικός διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του. Ο εκτελεστικός διευθυντής αποστέλλει την απάντηση αυτή και στο διοικητικό συμβούλιο.

7.  Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ο διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του. Ο διευθυντής αποστέλλει την απάντηση αυτή και στο διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την ομαλή εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 165 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού39.

8.  Ο διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την ομαλή εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 165 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού39.

__________________

__________________

39 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012).

39 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012).

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Πριν από τις 15 Μαΐου του έτους Ν+2 και έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους Ν.

9.  Πριν από τις 15 Μαΐου του έτους Ν+2 και έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους Ν.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για τον BEREC εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή. Οι εν λόγω κανόνες δεν παρεκκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 παρά μόνον αν η παρέκκλιση αυτή επιβάλλεται για λόγους λειτουργίας του και εφόσον έχει προηγουμένως συμφωνήσει η Επιτροπή.

Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για την Υπηρεσία του BEREC εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή. Οι εν λόγω κανόνες δεν παρεκκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 παρά μόνον αν η παρέκκλιση αυτή επιβάλλεται για λόγους λειτουργίας της Υπηρεσίας του BEREC και εφόσον έχει προηγουμένως συμφωνήσει η Επιτροπή.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο προσωπικό του BEREC εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι κανόνες που εκδίδονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των οργάνων της Ένωσης για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.

Στο προσωπικό της Υπηρεσίας του BEREC εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι κανόνες που εκδίδονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των οργάνων της Ένωσης για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 22

Άρθρο 22

Διορισμός εκτελεστικού διευθυντή

Διορισμός του διευθυντή

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται ως έκτακτος υπάλληλος του BEREC σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.

1.  Ο διευθυντής διορίζεται ως έκτακτος υπάλληλος της Υπηρεσίας του BEREC σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον διευθυντή με ανοικτή και διαφανή διαδικασία επιλογής.

Για τη σύναψη σύμβασης με τον εκτελεστικό διευθυντή, ο BEREC εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Για τη σύναψη σύμβασης με τον διευθυντή, η Υπηρεσία του BEREC εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Προτού διορισθεί, ο επιλεγείς από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών του.

Προτού διορισθεί, ο επιλεγείς από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος προβαίνει σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απαντά σε ερωτήσεις των μελών της.

3.  Η διάρκεια της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Κατά το τέλος αυτής της περιόδου, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του εκτελεστικού διευθυντή, καθώς και οι μελλοντικές δραστηριότητες του BEREC και οι προκλήσεις με τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπος.

3.  Η διάρκεια της θητείας του διευθυντή είναι τριετής. Κατά το τέλος αυτής της περιόδου, το διοικητικό συμβούλιο διενεργεί αξιολόγηση στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του διευθυντή, καθώς και οι μελλοντικές δραστηριότητες του BEREC και οι προκλήσεις με τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπος.

4.  Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής η οποία λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, δύναται να παρατείνει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

4.  Το διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, δύναται να παρατείνει άπαξ τη θητεία του διευθυντή για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

5.  Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή του να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή. Εντός του μηνός πριν από την εν λόγω παράταση, είναι δυνατόν να κληθεί ο εντεταλμένος διευθυντής να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών του.

5.  Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή του να παρατείνει τη θητεία του διευθυντή. Εντός του μηνός πριν από την εν λόγω παράταση, είναι δυνατόν να κληθεί ο διευθυντής να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής του οποίου η θητεία έχει παραταθεί δεν δύναται να συμμετάσχει σε νέα διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση στο τέλος της συνολικής περιόδου.

6.  Ο διευθυντής του οποίου η θητεία έχει παραταθεί δεν δύναται να συμμετάσχει σε νέα διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση στο τέλος της συνολικής περιόδου.

7.  Ο εκτελεστικός διευθυντής επιτρέπεται να παυθεί των καθηκόντων του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

7.  Ο διευθυντής επιτρέπεται να παυθεί των καθηκόντων του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

8.  Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό, την παράταση της θητείας ή την απομάκρυνση του εκτελεστικού διευθυντή λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του με δικαίωμα ψήφου.

8.  Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό, την παράταση της θητείας ή την απομάκρυνση του διευθυντή λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του με δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο BEREC δύναται να προσφεύγει στις υπηρεσίες αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων ή λοιπού προσωπικού του οποίου ο BEREC δεν είναι εργοδότης. Στο προσωπικό αυτό δεν εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

1.  Η Υπηρεσία του BEREC δύναται να προσφεύγει στις υπηρεσίες αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων ή λοιπού προσωπικού που δεν απασχολείται από την Υπηρεσία του BEREC. Στο προσωπικό αυτό δεν εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στον BEREC.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Υπηρεσία του BEREC.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 24

διαγράφεται

Νομικό καθεστώς

 

1.   Ο BEREC είναι φορέας της Ένωσης. Διαθέτει νομική προσωπικότητα.

 

2.   Σε όλα τα κράτη μέλη, ο BEREC διαθέτει την ευρύτερη νομική ικανότητα που αναγνωρίζεται σε νομικά πρόσωπα από την εθνική νομοθεσία τους. Δύναται ιδίως να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

 

3.   Ο BEREC εκπροσωπείται από τον εκτελεστικό του διευθυντή.

 

4.   Ο BEREC έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται.

 

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στον BEREC και στο προσωπικό του εφαρμόζεται το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Υπηρεσία του BEREC και στο προσωπικό της εφαρμόζεται το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτό, ο BEREC δύναται, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής, να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας. Οι συμφωνίες αυτές δεν δημιουργούν έννομες υποχρεώσεις στην Ένωση και τα κράτη μέλη της.

διαγράφεται

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στο πλαίσιο του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει στρατηγική για τις σχέσεις με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και/ή με διεθνείς οργανισμούς σχετικά με ζητήματα για τα οποία είναι αρμόδιος ο BEREC. Η Επιτροπή και ο οργανισμός συνάπτουν κατάλληλη συμφωνία συνεργασίας με σκοπό να διασφαλιστεί ότι ο BEREC λειτουργεί εντός των ορίων της εντολής του και του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου.

3.  Στο πλαίσιο του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει στρατηγική για τις σχέσεις με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και/ή με διεθνείς οργανισμούς σχετικά με ζητήματα για τα οποία είναι αρμόδιος ο BEREC. Η Επιτροπή και ο BEREC συνάπτουν κατάλληλη συμφωνία συνεργασίας με σκοπό να διασφαλιστεί ότι ο BEREC λειτουργεί εντός των ορίων της εντολής του και του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διαφάνεια και επικοινωνία

Πρόσβαση σε έγγραφα, διαφάνεια και επικοινωνία

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τα έγγραφα που τηρούνται από τον BEREC εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40. Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασής του, το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

1.  Για τα έγγραφα που τηρούνται από από τον BEREC και την Υπηρεσία του BEREC εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40. Έως ... [να προστεθεί η ημερομηνία: ... μήνες από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], το ρυθμιστικό συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο καθορίζουν τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

__________________

__________________

40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον BEREC υπόκειται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου41. Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασής του, το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 από τον BEREC, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον διορισμό υπεύθυνου προστασίας δεδομένων του BEREC. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

2.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον BEREC και την Υπηρεσία του BEREC υπόκειται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου41.

__________________

__________________

41Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

41Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC εκτελούν τις δραστηριότητές τους με υψηλό επίπεδο διαφάνειας. Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC διασφαλίζουν ότι παρέχονται στο κοινό και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αντικειμενικές, αξιόπιστες και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τα αποτελέσματα των εργασιών τους.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο BEREC μπορεί να αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας, με δική του πρωτοβουλία, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του. Η κατανομή των πόρων σε δραστηριότητες επικοινωνίας δεν επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού αυτού. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας διεξάγονται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο.

3.  Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC μπορούν να αναλαμβάνουν δραστηριότητες επικοινωνίας, με δική τους πρωτοβουλία, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους. Η κατανομή των πόρων σε δραστηριότητες επικοινωνίας δεν επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού αυτού. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας διεξάγονται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 27 παράγραφος 1, ο BEREC δεν αποκαλύπτει σε τρίτους πληροφορίες που επεξεργάζεται ή λαμβάνει και σχετικά με τις οποίες έχει υποβληθεί τεκμηριωμένο αίτημα για πλήρη ή μερική τήρηση του απορρήτου.

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 27 παράγραφος 1, η Υπηρεσία του BEREC δεν αποκαλύπτει σε τρίτους πληροφορίες που επεξεργάζεται ή λαμβάνει και σχετικά με τις οποίες έχει υποβληθεί τεκμηριωμένο αίτημα για πλήρη ή μερική τήρηση του απορρήτου.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής, μέλη του τμήματος προσφυγών, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, λοιπό προσωπικό που δεν απασχολείται από τον BEREC και εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας, ακόμη και μετά την παύση των καθηκόντων τους, υπόκεινται σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί απορρήτου σύμφωνα με το άρθρο 339 της Συνθήκης.

2.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο διευθυντής, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, λοιπό προσωπικό που δεν απασχολείται από την Υπηρεσία του BEREC και εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας, ακόμη και μετά την παύση των καθηκόντων τους, υπόκεινται σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί απορρήτου σύμφωνα με το άρθρο 339 της Συνθήκης.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο BEREC θεσπίζει δικούς τους κανόνες ασφαλείας που είναι ισοδύναμοι με τους κανόνες ασφάλειας της Επιτροπής για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΔΠΕΕ») και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις περί ανταλλαγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης τέτοιων πληροφοριών, όπως καθορίζονται στις αποφάσεις της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) 2015/44342 και 2015/44443. Εναλλακτικά, ο BEREC μπορεί να εκδώσει απόφαση εφαρμογής των κανόνων της Επιτροπής τηρουμένων των αναλογιών.

Η Υπηρεσία του BEREC θεσπίζει δικούς της κανόνες ασφαλείας που είναι ισοδύναμοι με τους κανόνες ασφάλειας της Επιτροπής για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΔΠΕΕ») και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις περί ανταλλαγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης τέτοιων πληροφοριών, όπως καθορίζονται στις αποφάσεις της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) 2015/44342 και 2015/44443. Εναλλακτικά, η Υπηρεσία του BEREC μπορεί να εκδώσει απόφαση εφαρμογής των κανόνων της Επιτροπής τηρουμένων των αναλογιών.

__________________

__________________

42 Απόφαση (ΕΚ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).

42 Απόφαση (ΕΚ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).

43Απόφαση (ΕΚ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).

43Απόφαση (ΕΚ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος από τον BEREC, η Επιτροπή και οι ΕΡΑ παρέχουν στον BEREC όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, κατά τρόπο έγκαιρο και ακριβή, για τη διεξαγωγή των καθηκόντων του, δεδομένου ότι έχουν νομική πρόσβαση στις συναφείς πληροφορίες και το αίτημα για πληροφορίες είναι απαραίτητο σε σχέση με τη φύση του υπό εξέταση καθήκοντος.

Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος από τον BEREC ή από την Υπηρεσία του BEREC, η Επιτροπή και οι ΕΡΑ παρέχουν στον BEREC ή στην Υπηρεσία του BEREC όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, κατά τρόπο έγκαιρο και ακριβή, για τη διεξαγωγή των καθηκόντων του, δεδομένου ότι έχουν νομική πρόσβαση στις συναφείς πληροφορίες και το αίτημα για πληροφορίες είναι απαραίτητο σε σχέση με τη φύση του υπό εξέταση καθήκοντος.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο BEREC μπορεί επίσης να ζητήσει από τις ΕΡΑ να του παρέχουν πληροφορίες ανά τακτά διαστήματα και σε ειδικά προσδιορισμένους μορφότυπους. Τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται, όπου είναι δυνατόν, χρησιμοποιώντας ενιαίους μορφότυπους υποβολής στοιχείων.

Ο BEREC ή η Υπηρεσία του BEREC μπορεί επίσης να ζητήσει από τις ΕΡΑ να του παρέχουν πληροφορίες ανά τακτά διαστήματα και σε ειδικά προσδιορισμένους μορφότυπους. Τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται, όπου είναι δυνατόν, χρησιμοποιώντας ενιαίους μορφότυπους υποβολής στοιχείων.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος από την Επιτροπή ή την ΕΡΑ, ο BEREC παρέχει κατά τρόπο έγκαιρο και ακριβή οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι απαραίτητες ώστε η Επιτροπή ή η ΕΡΑ να μπορεί να διεξάγει τα καθήκοντά της, με βάση την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας.

2.  Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος από την Επιτροπή ή την ΕΡΑ, ο BEREC ή η Υπηρεσία του BEREC παρέχει κατά τρόπο έγκαιρο και ακριβή οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι απαραίτητες ώστε η Επιτροπή ή η ΕΡΑ να μπορεί να διεξάγει τα καθήκοντά της, με βάση την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Πριν την υποβολή αιτήματος για πληροφορίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο και για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, ο BEREC λαμβάνει υπόψη τυχόν συναφείς υπάρχουσες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό.

3.  Πριν την υποβολή αιτήματος για πληροφορίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο και για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, ο BEREC ή η Υπηρεσία του BEREC λαμβάνει υπόψη τυχόν συναφείς υπάρχουσες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες ή δεν καθίστανται διαθέσιμες εγκαίρως από τις ΕΡΑ ή σε περιπτώσεις που ένα άμεσο αίτημα από τον BEREC θα ήταν πιο αποτελεσματικό και λιγότερο οχληρό, ο BEREC μπορεί να απευθύνει ένα δεόντως δικαιολογημένο και αιτιολογημένο αίτημα προς άλλες αρχές ή απευθείας στις σχετικές επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσίες και τις σχετικές διευκολύνσεις.

Εάν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες ή δεν καθίστανται διαθέσιμες εγκαίρως από τις ΕΡΑ ή σε περιπτώσεις που ένα άμεσο αίτημα από τον BEREC ή από την Υπηρεσία του BEREC θα ήταν πιο αποτελεσματικό και λιγότερο οχληρό, ο BEREC ή η Υπηρεσία του BEREC μπορεί να απευθύνει ένα δεόντως δικαιολογημένο και αιτιολογημένο αίτημα προς άλλες αρχές ή απευθείας στις σχετικές επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσίες και τις σχετικές διευκολύνσεις.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ο BEREC ενημερώνει τις σχετικές ΕΡΑ για τα αιτήματα.

Σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ο BEREC ή η Υπηρεσία του BEREC ενημερώνει τις σχετικές ΕΡΑ για τα αιτήματα.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος του BEREC, οι ΕΡΑ επικουρούν τον BEREC στη συλλογή πληροφοριών.

Κατόπιν αιτήματος του BEREC ή της Υπηρεσίας του BEREC, οι ΕΡΑ επικουρούν τον BEREC ή την Υπηρεσία του BEREC στη συλλογή πληροφοριών.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής, οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και λοιπό προσωπικό που δεν απασχολείται από τον BEREC υποβάλλουν έκαστος δήλωση αναφέροντάς τη δέσμευσή τους και την απουσία ή ύπαρξη οποιουδήποτε άμεσου ή έμμεσου συμφέροντος που θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους.

Τα μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου, ο διευθυντής, οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και λοιπό προσωπικό που δεν απασχολείται από την Υπηρεσία του BEREC υποβάλλουν έκαστος δήλωση αναφέροντας τη δέσμευσή τους και την απουσία ή ύπαρξη οποιουδήποτε άμεσου ή έμμεσου συμφέροντος που θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους.

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δηλώσεις είναι ακριβείς και πλήρεις, υποβάλλονται εγγράφως και ενημερώνονται όποτε είναι αναγκαίο. Οι δηλώσεις συμφερόντων που υποβάλλουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο εκτελεστικός διευθυντής δημοσιεύονται.

Οι δηλώσεις είναι ακριβείς και πλήρεις, υποβάλλονται εγγράφως και ενημερώνονται όποτε είναι αναγκαίο. Οι δηλώσεις συμφερόντων που υποβάλλουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθυντής δημοσιεύονται.

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής, οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, λοιπό προσωπικό που δεν απασχολείται από τον BEREC και εμπειρογνώμονες οι οποίοι συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας δηλώνουν έκαστος με ακρίβεια και πληρότητα το αργότερο στην έναρξη κάθε συνεδρίασης οποιαδήποτε συμφέροντα τα οποία μπορούν ενδεχομένως να επηρεάσουν την ανεξαρτησία τους σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δεν συμμετέχουν στη συζήτηση και την ψηφοφορία των εν λόγω θεμάτων.

2.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο διευθυντής, οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, λοιπό προσωπικό που δεν απασχολείται από την Υπηρεσία του BEREC και εμπειρογνώμονες οι οποίοι συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας δηλώνουν έκαστος με ακρίβεια και πληρότητα το αργότερο στην έναρξη κάθε συνεδρίασης οποιαδήποτε συμφέροντα τα οποία μπορούν ενδεχομένως να επηρεάσουν την ανεξαρτησία τους σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δεν συμμετέχουν στη συζήτηση και την ψηφοφορία των εν λόγω θεμάτων.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για να διευκολύνει την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, θα προσχωρήσει, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), και, με τη χρήση του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της συμφωνίας αυτής, θα θεσπίσει κατάλληλες διατάξεις που θα ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους του BEREC.

1.  Για να διευκολύνει την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, έως ... [να προστεθεί η ημερομηνία: ... μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Υπηρεσία του BEREC θα προσχωρήσει στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και, με τη χρήση του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της συμφωνίας αυτής, θα θεσπίσει κατάλληλες διατάξεις που θα ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας του BEREC.

__________________

__________________

44 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

44 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την εξουσία να διενεργεί λογιστικό έλεγχο, βάσει παραστατικών και επιτόπιου ελέγχου, επί όλων των δικαιούχων επιχορηγήσεων, αντισυμβαλλομένων και υπεργολάβων που έλαβαν κονδύλια της Ένωσης μέσω του BEREC.

2.  Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την εξουσία να διενεργεί λογιστικό έλεγχο, βάσει παραστατικών και επιτόπιου ελέγχου, επί όλων των δικαιούχων επιχορηγήσεων, αντισυμβαλλομένων και υπεργολάβων που έλαβαν κονδύλια της Ένωσης μέσω της Υπηρεσίας του BEREC.

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η OLAF μπορεί να διενεργεί έρευνες, καθώς και επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σχετικά με επιχορήγηση ή σύμβαση χρηματοδοτούμενη από τον BEREC, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/9645.

3.  Η OLAF μπορεί να διενεργεί έρευνες, καθώς και επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σχετικά με επιχορήγηση ή σύμβαση χρηματοδοτούμενη από την Υπηρεσία του BEREC, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/9645.

__________________

__________________

45 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

45 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμφωνίες συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και με διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης του BEREC περιέχουν διατάξεις οι οποίες εξουσιοδοτούν ρητά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διεξάγουν λογιστικούς ελέγχους και έρευνες, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

4.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμφωνίες συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και με διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης της Υπηρεσίας του BEREC περιέχουν διατάξεις οι οποίες εξουσιοδοτούν ρητά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διεξάγουν λογιστικούς ελέγχους και έρευνες, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η συμβατική ευθύνη του BEREC διέπεται από το δίκαιο το οποίο διέπει την εκάστοτε σύμβαση.

1.  Η συμβατική ευθύνη της Υπηρεσίας του BEREC διέπεται από το δίκαιο το οποίο διέπει την εκάστοτε σύμβαση.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Αρμόδιο για την έκδοση αποφάσεων δυνάμει οποιασδήποτε ρήτρας διαιτησίας που περιλαμβάνεται σε σύμβαση που συνάπτει ο BEREC είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Αρμόδιο για την έκδοση αποφάσεων δυνάμει οποιασδήποτε ρήτρας διαιτησίας που περιλαμβάνεται σε σύμβαση που συνάπτει η Υπηρεσία του BEREC είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης, ο BEREC υποχρεούται να αποκαθιστά, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών μελών, κάθε ζημία που προκαλείται από τις υπηρεσίες ή το προσωπικό της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3.  Σε περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης, η Υπηρεσία του BEREC υποχρεούται να αποκαθιστά, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών μελών, κάθε ζημία που προκαλείται από τις υπηρεσίες ή το προσωπικό της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η προσωπική ευθύνη των μελών του προσωπικού έναντι του BEREC διέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ή του καθεστώτος που εφαρμόζεται σε αυτά.

5.  Η προσωπική ευθύνη των μελών του προσωπικού έναντι της Υπηρεσίας του BEREC διέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ή του καθεστώτος που εφαρμόζεται σε αυτά.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δραστηριότητες του BEREC υπόκεινται στις έρευνες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 228 της Συνθήκης.

Οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας του BEREC υπόκεινται στις έρευνες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 228 της Συνθήκης.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο BEREC υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 1/5846.

1.  Η Υπηρεσία του BEREC υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 1/5846.

__________________

__________________

46 Κανονισμός αριθ. 1 του Συμβουλίου περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΕ L 17 της 6.10.1958, σ. 385).

46 Κανονισμός αριθ. 1 του Συμβουλίου περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΕ L 17 της 6.10.1958, σ. 385).

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του BEREC παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της Υπηρεσίας του BEREC παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 36

διαγράφεται

Επιτροπή

 

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή («επιτροπή επικοινωνιών»). Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

3.   Στις περιπτώσεις που η γνώμη της επιτροπής πρέπει να ληφθεί με γραπτή διαδικασία, η διαδικασία περατώνεται χωρίς αποτέλεσμα εάν, εντός της προθεσμίας γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής.

 

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση του BEREC στο κράτος μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσει στη διάθεσή του το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής για τον εκτελεστικό διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό του BEREC και τα μέλη των οικογενειών τους, ορίζονται στο πλαίσιο συμφωνίας σχετικά με την έδρα η οποία συνάπτεται μεταξύ του BEREC και του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα, μόλις ληφθεί η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

1.  Οι απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση της Υπηρεσίας του BEREC στο κράτος μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσει στη διάθεσή του το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής για τον διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό της Υπηρεσίας του BEREC και τα μέλη των οικογενειών τους, ορίζονται στο πλαίσιο συμφωνίας σχετικά με την έδρα η οποία συνάπτεται μεταξύ της Υπηρεσίας του BEREC και του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα, μόλις ληφθεί η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το κράτος μέλος υποδοχής του BEREC διασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του BEREC, συμπεριλαμβανομένης της πολύγλωσσης και με ευρωπαϊκό προσανατολισμό σχολικής εκπαίδευσης και των κατάλληλων δρομολογίων των μέσων μεταφοράς.

2.  Το κράτος μέλος υποδοχής της Υπηρεσίας του BEREC διασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας του BEREC, συμπεριλαμβανομένης της πολύγλωσσης και με ευρωπαϊκό προσανατολισμό σχολικής εκπαίδευσης και των κατάλληλων δρομολογίων των μέσων μεταφοράς.

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της, προκειμένου να αξιολογήσει τις επιδόσεις του BEREC σε σχέση με τους στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα και την(τις) τοποθεσία(-ες) του. Ειδικότερα, η αξιολόγηση εξετάζει την ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του BEREC και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις μιας τέτοιας τροποποίησης.

1.  Το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της, προκειμένου να αξιολογήσει τις επιδόσεις του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC σε σχέση με τους στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα και την(τις) τοποθεσία(-ες) τους. Ειδικότερα, η αξιολόγηση εξετάζει την ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις μιας τέτοιας τροποποίησης.

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Αν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν δικαιολογείται πλέον η συνέχιση της λειτουργίας του BEREC σε σχέση με τους προκαθορισμένους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του, μπορεί να εισηγηθεί αντιστοίχως την τροποποίηση ή την κατάργηση του παρόντος κανονισμού.

2.  Αν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν δικαιολογείται πλέον η συνέχιση της λειτουργίας του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC σε σχέση με τους προκαθορισμένους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά τους, μπορεί να εισηγηθεί αντιστοίχως την τροποποίηση ή την κατάργηση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ο BEREC διαδέχεται την Υπηρεσία που ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 («Υπηρεσία του BEREC») όσον αφορά κάθε κυριότητα, συμφωνίες, νομικές υποχρεώσεις, συμβάσεις εργασίας, χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και ευθύνες.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η Υπηρεσία του BEREC διαδέχεται την Υπηρεσία που ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 («Υπηρεσία του BEREC») όσον αφορά κάθε κυριότητα, συμφωνίες, νομικές υποχρεώσεις, συμβάσεις εργασίας, χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και ευθύνες.

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας που ιδρύθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009. Οι συμβάσεις τους μπορούν να ανανεωθούν δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό και σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς του BEREC.

Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας που ιδρύθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009. Οι συμβάσεις τους μπορούν να ανανεωθούν δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό και σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς της Υπηρεσίας του BEREC.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Από τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και έως την ανάληψη των καθηκόντων του εκτελεστικού διευθυντή, μετά τον διορισμό του από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 22, ο διευθυντής διοίκησης που διορίζεται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 για την υπόλοιπη θητεία του ενεργεί ως προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής με τα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Δεν θίγονται οι λοιποί όροι της σύμβασης του διευθυντή διοίκησης.

Από τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και έως την ανάληψη των καθηκόντων του διευθυντή, μετά τον διορισμό του από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 22, ο διευθυντής διοίκησης που διορίζεται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 για την υπόλοιπη θητεία του ενεργεί ως προσωρινός διευθυντής με τα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Δεν θίγονται οι λοιποί όροι της σύμβασης του διευθυντή διοίκησης.

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ως προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής, ασκεί τις εξουσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής. Μπορεί να επιτρέπει κάθε πληρωμή που καλύπτεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του BEREC μετά την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και μπορεί να συνάπτει συμβάσεις, μεταξύ άλλων, συμβάσεις προσωπικού, μετά την έγκριση του οργανογράμματος του BEREC.

Ως προσωρινός διευθυντής, ασκεί τις εξουσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής. Μπορεί να επιτρέπει κάθε πληρωμή που καλύπτεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του BEREC μετά την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και μπορεί να συνάπτει συμβάσεις, μεταξύ άλλων, συμβάσεις προσωπικού, μετά την έγκριση του οργανογράμματος του BEREC.

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η σύμβαση εργασίας του διευθυντή διοίκησης που διορίστηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 παύει να ισχύει στο τέλος της θητείας του ή την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του εκτελεστικού διευθυντή μετά τον διορισμό του από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 22, ανάλογα με την ημερομηνία που προηγείται.

Η σύμβαση εργασίας του διευθυντή διοίκησης που διορίστηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 παύει να ισχύει στο τέλος της θητείας του ή την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του διευθυντή μετά τον διορισμό του από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 22.

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο διευθυντής διοίκησης που διορίστηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009, του οποίου η θητεία έχει παραταθεί, θα απέχει από τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής εκτελεστικού διευθυντή που αναφέρεται στο άρθρο 22.

διαγράφεται

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 και στην Υπηρεσία του BEREC νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και στον BEREC.

Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

24.10.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Ivan Štefanec

11.10.2016

Εξέταση στην επιτροπή

13.3.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

13

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Othmar Karas, Arndt Kohn, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anne-Marie Mineur

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

13

-

ALDE

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

3

0

ALDE

Dita Charanzová

VERT/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (11.5.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Silvia Costa

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η δέσμη για τις τηλεπικοινωνίες δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 και περιέχει ένα σύνολο νομοθετικών και μη νομοθετικών πρωτοβουλιών για την αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου των τηλεπικοινωνιών. Το επίκεντρο της δέσμης είναι μια πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στόχος της οποίας είναι ο εκσυγχρονισμός των κανόνων τηλεπικοινωνιών που ενημερώθηκαν για τελευταία φορά το 2009. Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας προβαίνει επίσης στην κατάρτιση χωριστής γνωμοδότησης επί της προτάσεως αυτής (Συντάκτης γνωμοδότησης: Curzio Maltese).

Η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος της δέσμης για τις τηλεπικοινωνίες και επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πιο συνεκτικό και αποτελεσματικό θεσμικό κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Αυτό καθίσταται δυνατό με την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) ως πλήρως αποκεντρωμένου οργανισμού της ΕΕ (που επί του παρόντος είναι μια υβριδική δομή η οποία διαθέτει μία ουσιαστικά διακυβερνητική μονάδα που συγκεντρώνει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές για την εκτέλεση εναρμονισμένων κανονιστικών καθηκόντων της ΕΕ και υποστηρίζεται από την Υπηρεσία του BEREC, έναν μικρό κοινοτικό οργανισμό που παρέχει επαγγελματική και διοικητική υποστήριξη στον ίδιο τον BEREC).

Ως εκ τούτου, η πρόταση περιέχει κυρίως διατάξεις κλασικής υπηρεσίας σύμφωνα με την «κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ» του 2012 την οποία συμφώνησαν από κοινού το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Επίσης, συγκεντρώνει μαζί (άρθρο 2) τον πλήρη κατάλογο καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον BEREC στο πλαίσιο διαφόρων νομοθετικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων ιδίως εκείνων που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ενώ ορισμένα από τα καθήκοντα παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την επιτροπή CULT (π.χ. ο ρόλος του BEREC να εκδίδει γνώμες επί σχεδίων εθνικών μέτρων συνδεόμενων με την αξιολόγηση του ραδιοφάσματος από ομότιμους κριτές), η ουσία των καθηκόντων ρυθμίζεται στην πρόταση για τον Κώδικα.

BEREC: status quo ή οργανισμός της ΕΕ με πλήρεις εξουσίες;

Έχοντας διαβάσει πολλές σχετικές παρουσιάσεις από εθνικά κοινοβούλια, πέρα από τη γνωμοδότηση του ίδιου του BEREC σχετικά με την πρόταση, και έχοντας προβεί σε διαβουλεύσεις επί του θέματος αυτού, η συντάκτρια γνωμοδότησης έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η πρόταση για την παύση λειτουργίας της υπάρχουσας δομής του BEREC και τη δημιουργία ενός αυτόνομου οργανισμού της ΕΕ είναι αμφιλεγόμενη. Παρ’ όλα αυτά, η συντάκτρια είναι της άποψης ότι το ζήτημα αυτό είναι θεμελιώδες και θα πρέπει να διευθετηθεί στους κόλπους της αρμόδιας επιτροπής, που είναι η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE), η οποία βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση για να κατανοήσει την κατάσταση και να τοποθετηθεί σχετικά με τη θεσμική διάρθρωση που αρμόζει καλύτερα στο ρυθμιστικό περιβάλλον για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συνεπώς, οι τροπολογίες που έχει καταθέσει η συντάκτρια δεν θίγουν αυτό το θεμελιώδες ζήτημα.

Ωστόσο, το έργο του BEREC έχει σαφώς σχέση με τους τομείς πολιτικής που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την CULT, ειδικά σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι συγκλίνουσες ρυθμιστικές αρχές που καλύπτουν και τις τηλεπικοινωνίες και τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές είναι ο κανόνας και στο οποίο η παροχή περιεχομένου από υπηρεσία ΟΤΤ έχει τον κυρίαρχο ρόλο. Η συντάκτρια σκοπεύει ως εκ τούτου να εγγυηθεί την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των μελών τους, εξασφαλίζοντας την πλήρη ευθυγράμμιση της πρότασης σχετικά με τον BEREC όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 7 της πρότασης οδηγίας για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Θέση της συντάκτριας γνωμοδότησης

Η συντάκτρια έχει καταθέσει περιορισμένο αριθμό στοχευμένων τροπολογιών στην πρόταση της Επιτροπής. Ορισμένες τροπολογίες αποσκοπούν στην αποσαφήνιση ορισμένων διατάξεων ή στη βελτίωση της αναγνωσιμότητάς τους. Οι περισσότερες εξ αυτών θέτουν ως στόχο να τονίσουν ότι ο BEREC πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του και να διεξάγει τις εργασίες του λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους γενικούς στόχους της προώθησης της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της πρότασης οδηγίας για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Σε συγκεκριμένες τροπολογίες επιδιώκεται επίσης να διασφαλισθεί ότι οι ομάδες εργασίας του BEREC αντιπροσωπεύουν το ευρύτερο δυνατό φάσμα στρατηγικών συμφερόντων και λειτουργούν σύμφωνα με τους γενικούς στόχους που αναφέρονται παραπάνω και ότι, κατά την εκτέλεση των εργασιών του BEREC, εξασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή του ευρύτερου δυνατού φάσματος ενδιαφερόμενων μερών.

Τέλος, η συντάκτρια υπογραμμίζει το σκεπτικό ότι ο BEREC πρέπει να συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς, υπηρεσίες και γραφεία της Ένωσης, καθώς και με ομάδες εργασίας, για να διασφαλίζεται συγκεκριμένα η συνοχή και η αποτελεσματικότητα της πολιτικής. Τονίζει, επίσης, ότι η συνεργασία αυτή – ιδίως με φορείς όπως η ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA), και η ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG) – θα πρέπει να επιτρέπεται ως μέρος του έργου του BEREC για τη διασφάλιση της συνολικής πολιτικής συνέπειας και αποτελεσματικότητας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7)  Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC έχουν συμβάλει θετικά στη συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις ρυθμιστικές πρακτικές. Επιπλέον, η δομή της διακυβέρνησης του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC είναι δύσκαμπτη και προκαλεί περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις. Προκειμένου να διασφαλίσει κέρδη αποτελεσματικότητας και συνέργειες και να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και να προωθήσει την πρόσβαση σε, και να αξιοποιήσει την πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων, τον ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις υπηρεσίες και συναφείς ευκολίες και τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης, ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου του BEREC και την ενίσχυση της δομής διακυβέρνησής του με την ίδρυση του BEREC ως αποκεντρωμένου οργανισμού της Ένωσης. Αυτό ανταποκρίνεται επίσης στην ανάγκη να αντικατοπτρίζει τον ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόλο που διαδραματίζει ο BEREC σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 που καθορίζει τα καθήκοντα του BEREC σε σχέση με τις υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση, τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 που καθορίζει τα καθήκοντα του BEREC σε σχέση με την ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες περιαγωγής σε ενωσιακή κλίμακα, και την οδηγία που θεσπίζει έναν σημαντικό αριθμό νέων καθηκόντων για τον BEREC όπως η έκδοση αποφάσεων και κατευθυντήριων γραμμών για διάφορα θέματα, η υποβολή εκθέσεων για τεχνικά θέματα, η τήρηση μητρώων και η έκδοση γνωμών επί των διαδικασιών της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς, καθώς και σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος.

7)  Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC έχουν συμβάλει θετικά στη συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις ρυθμιστικές πρακτικές. Επιπλέον, η δομή της διακυβέρνησης του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC είναι δύσκαμπτη και προκαλεί περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις. Προκειμένου να διασφαλίσει κέρδη αποτελεσματικότητας και συνέργειες και να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και να προωθήσει την πρόσβαση σε, και να αξιοποιήσει την πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων, τον ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις υπηρεσίες και συναφείς ευκολίες και τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης, ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου του BEREC και την ενίσχυση της δομής διακυβέρνησής του με την ίδρυση του BEREC ως αποκεντρωμένου οργανισμού της Ένωσης. Αυτό ανταποκρίνεται επίσης στην ανάγκη να αντικατοπτρίζει τον ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόλο που διαδραματίζει ο BEREC βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 που καθορίζει τα καθήκοντα του BEREC σε σχέση με τις υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση, τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 που καθορίζει τα καθήκοντα του BEREC σε σχέση με την ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες περιαγωγής σε ενωσιακή κλίμακα, και την οδηγία που θεσπίζει έναν σημαντικό αριθμό νέων καθηκόντων για τον BEREC όπως η έκδοση αποφάσεων και κατευθυντήριων γραμμών σε διάφορους τομείς, η υποβολή εκθέσεων για τεχνικά θέματα, η τήρηση μητρώων και η έκδοση γνωμών επί των διαδικασιών της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς, καθώς και σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος.

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Η εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε συνδυασμό με τα επιτεύγματα στον τομέα της τεχνολογίας των επικοινωνιών και του λογισμικού, έχουν οδηγήσει σε άλματα προόδου όσον αφορά τον τρόπο διανομής και προσπέλασης του πολιτισμού και του πολιτισμικού περιεχομένου από τους Ευρωπαίους πολίτες. Εντούτοις, η ανομοιόμορφη κάλυψη των υποδομών και τα φαινόμενα εγκλωβισμού έχουν δημιουργήσει επίσης βαθιά ψηφιακά χάσματα. Για να γεφυρωθούν τα χάσματα αυτά και να αποτραπεί η εμφάνιση νέων, ιδίως σε σχέση με την πολιτιστική πολυμορφία και την πολυγλωσσία, ο BEREC, χρησιμοποιώντας εργαλεία που ενδείκνυνται για το μέγεθος των προβλημάτων, είναι ένας από τους φορείς που οφείλουν να συνεκτιμούν τον ευρύτερο πολιτισμικό και κοινωνικό αντίκτυπο όταν εκδίδουν κατευθυντήριες γραμμές, γνωμοδοτήσεις και άλλους τύπους κειμένων.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Ο BEREC θα πρέπει να ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο των γενικών στόχων προώθησης της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, της οδηγίας, καθώς και στο πλαίσιο των στόχων που καθορίζονται στη σύμβαση του 2005 της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή τονίζεται ότι τις εργασίες του BEREC θα πρέπει να καθοδηγούνται από τους γενικούς στόχους προώθησης της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης δεδομένου ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (π.χ. σχετικά με την κατανομή φάσματος) μπορεί να έχουν αντίκτυπο σε αυτές ακριβώς τις περιοχές. Γίνεται, στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμιση της σύμβασης της UNESCO.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Ο BEREC θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, αν είναι απαραίτητο, να συνεργάζεται, και με την επιφύλαξη του ρόλου τους, με άλλους φορείς της Ένωσης, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες, ιδίως την ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος29, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων30, την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας31 και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών32 καθώς και με τις υφιστάμενες επιτροπές (όπως επιτροπή επικοινωνιών και η επιτροπή ραδιοφάσματος). Θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, ιδίως, τις ρυθμιστικές αρχές που είναι αρμόδιες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή ομάδες των εν λόγω αρχών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, όταν κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(11)  Προκειμένου να διασφαλίζει πολιτική συνέπεια και συνοχή και να προβαίνει σε αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους ευρύτερους στόχους πολιτικής της Ένωσης, ο BEREC θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται, και με την επιφύλαξη του ρόλου τους, με άλλους φορείς της Ένωσης, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες, ιδίως την ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος29, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων30, την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας31 και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών32· καθώς και με τις υφιστάμενες επιτροπές (όπως επιτροπή επικοινωνιών και η επιτροπή ραδιοφάσματος). Θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, ιδίως, τις ρυθμιστικές αρχές που είναι αρμόδιες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή ομάδες των εν λόγω αρχών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, όταν κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

__________________

__________________

29 Απόφαση 2002/622/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση ομάδας για την πολιτική ραδιοφάσματος (ΕΕ L 198 της 27.7.2002, σ. 49).

29 Απόφαση 2002/622/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση ομάδας για την πολιτική ραδιοφάσματος (ΕΕ L 198 της 27.7.2002, σ. 49).

30 Συστάθηκε βάσει του κανονισμού (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

30 Συστάθηκε βάσει του κανονισμού (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

31 Οδηγία[...].

31 Οδηγία[...].

32 Κανονισμός (EE) αριθ. 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004 (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 41).

32 Κανονισμός (EE) αριθ. 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004 (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 41).

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή τονίζεται το σκεπτικό της συνεργασίας με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA), και της ομάδας για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG).

Τροπολογία     5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Σε σύγκριση με την κατάσταση κατά το παρελθόν, όπου το ρυθμιστικό συμβούλιο και η επιτροπή διαχείρισης λειτουργούσαν παράλληλα, η ύπαρξη ενός ενιαίου διοικητικού συμβουλίου που θα δίνει γενικές κατευθύνσεις για τις δραστηριότητες του BEREC, θα αποφασίζει σχετικά με ρυθμιστικά και λειτουργικά θέματα, καθώς και με θέματα διοικητικής και δημοσιονομικής διαχείρισης θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της συνοχής και των επιδόσεων του οργανισμού. Για τον σκοπό αυτό, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να πραγματοποιεί τις σχετικές λειτουργίες και θα πρέπει να αποτελείται, εκτός από τους δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, από τον επικεφαλής ή ένα μέλος του συλλογικού οργάνου από κάθε ΕΡΑ, οι οποίοι προστατεύονται από τις απαιτήσεις περί απόλυσης.

(12)  Σε σύγκριση με την κατάσταση κατά το παρελθόν, όπου το ρυθμιστικό συμβούλιο και η επιτροπή διαχείρισης λειτουργούσαν παράλληλα, η ύπαρξη ενός ενιαίου διοικητικού συμβουλίου που θα δίνει γενικές κατευθύνσεις για τις δραστηριότητες του BEREC, θα αποφασίζει σχετικά με ρυθμιστικά και λειτουργικά θέματα, καθώς και με θέματα διοικητικής και δημοσιονομικής διαχείρισης θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της συνοχής και των επιδόσεων του οργανισμού. Για τον σκοπό αυτό, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να πραγματοποιεί τις σχετικές λειτουργίες και θα πρέπει να αποτελείται, εκτός από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, από τον επικεφαλής ή ένα μέλος του συλλογικού οργάνου από κάθε ΕΡΑ, οι οποίοι προστατεύονται από τις απαιτήσεις περί απόλυσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Ο ρόλος του εκτελεστικού διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του BEREC, είναι ζωτικής σημασίας για την επαρκή λειτουργία του νέου οργανισμού και την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να τον/την διορίσει με βάση κατάλογο που καταρτίζεται από την Επιτροπή μετά από ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, προκειμένου να διασφαλιστεί αυστηρή αξιολόγηση των υποψηφίων και υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας. Επιπλέον, στο παρελθόν, η θητεία του διευθυντή διοίκησης της Υπηρεσίας του BEREC διαρκούσε τρία χρόνια. Είναι απαραίτητο ο εκτελεστικός διευθυντής να έχει μια αρκετά μακρόχρονη εντολή, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τον οργανισμό.

(16)  Ο ρόλος του εκτελεστικού διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του BEREC, είναι ζωτικής σημασίας για την επαρκή λειτουργία του νέου οργανισμού και την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να τον/την διορίσει με βάση κατάλογο που καταρτίζεται από την Επιτροπή μετά από ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, προκειμένου να διασφαλιστεί αυστηρή αξιολόγηση των υποψηφίων και υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας. Προτού διορισθεί, ο επιλεγείς από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος πρέπει να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε αυτές να δώσουν την έγκρισή τους. Επιπλέον, στο παρελθόν, η θητεία του διευθυντή διοίκησης της Υπηρεσίας του BEREC διαρκούσε τρία χρόνια. Είναι απαραίτητο ο εκτελεστικός διευθυντής να έχει μια αρκετά μακρόχρονη εντολή, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τον οργανισμό.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα περισσότερα από τα καθήκοντα του BEREC πραγματοποιούνται καλύτερα στο πλαίσιο ομάδων εργασίας, ως εκ τούτου, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη σύσταση ομάδων εργασίας και τον διορισμό των μελών τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί ισορροπημένη προσέγγιση, οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να συντονίζονται και να εποπτεύονται από μέλη του προσωπικού του BEREC. Ο καταλόγους των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να καταρτίζεται εκ των προτέρων για να εξασφαλιστεί η ταχεία συγκρότηση ορισμένων ομάδων εργασίας, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τις διαδικασίες της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς και την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος, λόγω της προθεσμίες των διαδικασιών αυτών.

(17)  Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα περισσότερα από τα καθήκοντα του BEREC πραγματοποιούνται καλύτερα στο πλαίσιο ομάδων εργασίας, ως εκ τούτου, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη σύσταση ομάδων εργασίας και τον διορισμό των μελών τους. Η σύνθεση των ομάδων εργασίας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει επαρκώς τα διάφορα πολιτικά συμφέροντα και να λαμβάνει δεόντως υπόψη τους γενικούς στόχους προώθησης της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί ισορροπημένη προσέγγιση, οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να συντονίζονται και να εποπτεύονται από μέλη του προσωπικού του BEREC. Ο καταλόγους των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να καταρτίζεται εκ των προτέρων για να εξασφαλιστεί η ταχεία συγκρότηση ορισμένων ομάδων εργασίας, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τις διαδικασίες της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς και την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος, λόγω της προθεσμίες των διαδικασιών αυτών.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή τονίζεται ότι οι ομάδες εργασίας που συστήνει ο BEREC θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το πλήρες φάσμα των στρατηγικών συμφερόντων και να σέβονται το πνεύμα των γενικών στόχων προώθησης της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο BEREC λαμβάνει πλήρως υπόψη όλο το φάσμα των στρατηγικών συμφερόντων και κατανοεί τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν τα μέτρα που εφαρμόζει, ο φορέας θα πρέπει να επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγόντων μέσω εργαλείων όπως το φόρουμ τακτικών διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι ομάδες εργασίας του BEREC θα πρέπει να συνεργάζονται ενεργά επίσης και με ενδιαφερόμενους παράγοντες εκτός της κοινότητας ρυθμιστικών αρχών και να καλύπτουν ένα όσο το δυνατό μεγαλύτερο φάσμα συμφερόντων.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή καθίσταται σαφές ότι ο BEREC και οι ομάδες εργασίας του θα πρέπει να αναπτύξουν εργαλεία για την ενεργό συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα συμφερόντων.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο BEREC θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από την Επιτροπή, τις ΕΡΑ και, ως ύστατο μέτρο, άλλες αρχές και επιχειρήσεις. Τα αιτήματα πληροφόρησης θα πρέπει να είναι αναλογικά και να μην επιβάλλουν υπερβολική επιβάρυνση στους αποδέκτες. Οι ΕΡΑ που βρίσκονται πλησιέστερα στις αγορές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να συνεργάζονται με τον BEREC και να παρέχουν έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες για να διασφαλιστεί ότι BEREC είναι σε θέση να εκπληρώσει την εντολή του. Ο BEREC θα πρέπει επίσης να μοιράζεται με την Επιτροπή και τις ΕΡΑ τις απαραίτητες πληροφορίες με βάση την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας.

(25)  Για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο BEREC θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από την Επιτροπή, τις ΕΡΑ και, ως ύστατο μέτρο, άλλες αρχές και επιχειρήσεις. Τα αιτήματα πληροφόρησης θα πρέπει να είναι αναλογικά και να μην επιβάλλουν υπερβολική επιβάρυνση στους αποδέκτες. (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) Οι ΕΡΑ που βρίσκονται πλησιέστερα στις αγορές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να συνεργάζονται με τον BEREC και να παρέχουν έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες για να διασφαλιστεί ότι BEREC είναι σε θέση να εκπληρώσει την εντολή του. Ο BEREC θα πρέπει επίσης να μοιράζεται με την Επιτροπή και τις ΕΡΑ τις απαραίτητες πληροφορίες με βάση την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας.

Τροπολογία     10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο BEREC ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας [...], της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 531/2012, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2120 και της απόφασης αριθ. 243/2012/ΕΕ36 (Πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα).

Ο BEREC ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας [...], της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 531/2012, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2120 και της απόφασης αριθ. 243/2012/ΕΕ36 (Πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα), καθώς και οποιασδήποτε άλλης ενωσιακής πράξης που θεσπίζει νέα καθήκοντα και εξουσίες για τον φορέα.

_________________

_________________

36 Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7).

36 Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7).

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο BEREC επιδιώκει τους ίδιους στόχους με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές («ΕΡΑ»), όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας. Συγκεκριμένα, ο BEREC διασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Προωθεί επίσης την πρόσβαση σε πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων και την αξιοποίησή της· τον ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και συναφών ευκολιών· και τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης.

3.  Ο BEREC επιδιώκει τους ίδιους στόχους με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές («ΕΡΑ»), όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας. Συγκεκριμένα, ο BEREC συνεργάζεται επίσης με τις ΕΡΑ ώστε να διασφαλίζει μια συνεπή ρυθμιστική προσέγγιση στην εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που καθορίζονται στην παράγραφο 1, και με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη της εναρμονισμένης εσωτερικής αγοράς. Προωθεί επίσης τη μη διακριτική διαχείριση της κίνησης κατά την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο: την ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο· την πρόσβαση σε πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων και την αξιοποίησή της· τον ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και συναφών ευκολιών· και τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Ο BEREC ασκεί τα καθήκοντά του με ανεξαρτησία, αμεροληψία και διαφάνεια και στηρίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουν οι ΕΡΑ. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι ΕΡΑ διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στο έργο του BEREC.

Τροπολογία     13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  να συμβουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος ή με δική του πρωτοβουλία, για τα αποτελέσματα της τεχνικής ανάλυσης που πραγματοποίησε σχετικά με τον κανονιστικό αντίκτυπο οποιουδήποτε ζητήματος αφορά τη δυναμική της ανάπτυξης της αγοράς σε σχέση με το πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  να επικουρεί, κατόπιν αιτήματος, τις ΕΡΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή όσον αφορά τη σχέση τους, τις συζητήσεις και ανταλλαγές τους με τρίτους, και να επικουρεί τις ΕΡΑ και την Επιτροπή όσον αφορά τη διάδοση βέλτιστων ρυθμιστικών πρακτικών σε τρίτους·

Αιτιολόγηση

Βλ. διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009.

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α γ)  να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των ΕΡΑ και ανάμεσα στις ΕΡΑ και την Επιτροπή·

Αιτιολόγηση

Βλ. διατύπωση της δεύτερης πρότασης του άρθρου 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009.

Τροπολογία     16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α δ)  να εκδίδει συστάσεις και να διαδίδει βέλτιστες ρυθμιστικές πρακτικές απευθυνόμενες στις ΕΡΑ προκειμένου να ενθαρρύνει τη συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

Τροπολογία     17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α ε)  να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τον ευρωπαϊκό τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω της δημοσίευσης ετήσιας έκθεσης σχετικά με τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό τομέα·

Τροπολογία     18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α στ)  να επικουρεί την Επιτροπή, όπου αρμόζει, ως γνωμοδοτικός φορέας τεχνικών εμπειρογνωμόνων σχετικά με την προπαρασκευή και έγκριση νομοθετικών πράξεων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

Τροπολογία     19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α ζ)  να εκτελεί καθήκοντα που του ανατίθενται βάσει νομικών πράξεων της Ένωσης, ιδίως της οδηγίας [...] («Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2120·

Τροπολογία     20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να αναπτύξει ένα οικονομικό μοντέλο, προκειμένου να επικουρεί την Επιτροπή κατά τον καθορισμό των μέγιστων τελών τερματισμού στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 73 της οδηγίας·

γ)  να αναπτύξει, σε πολύ στενή συνεργασία με άλλες ΕΡΑ, ένα οικονομικό μοντέλο, προκειμένου να επικουρεί την Επιτροπή κατά τον καθορισμό των μέγιστων τελών τερματισμού στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 73 της οδηγίας

Τροπολογία     21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να εκδίδει γνώμες όπως αναφέρεται στην οδηγία και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012, ιδίως:

διαγράφεται

  σχετικά με την επίλυση διασυνοριακών διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 27 της οδηγίας˙

 

  επί σχεδίων εθνικών μέτρων που σχετίζονται με τις διαδικασίες της εσωτερικής αγοράς για τη ρύθμιση της αγοράς σύμφωνα με τα άρθρα 32, 33 και 66 της οδηγίας˙

 

  επί σχεδίων εθνικών μέτρων που σχετίζονται με τις διαδικασίες της εσωτερικής αγοράς για αξιολόγηση του ραδιοφάσματος από ομότιμους κριτές σύμφωνα με το άρθρο 35 της οδηγίας˙

 

  να εκδίδει γνώμες επί σχεδίων αποφάσεων και συστάσεων σχετικά με την εναρμόνιση, σύμφωνα με το άρθρο 38 της οδηγίας˙

 

Τροπολογία     22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  σχετικά με τη συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

Τροπολογία     23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – περίπτωση 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  σχετικά με τη μη διακριτική διαχείριση της κίνησης κατά την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2120·

Τροπολογία     24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  σχετικά με τις πρακτικές της αγοράς που ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τη μη διακριτική πρόσβαση στο διαδίκτυο, το ανοιχτό διαδίκτυο, τα δικαιώματα των καταναλωτών και να οδηγήσουν σε καταχρηστικές πρακτικές·

Τροπολογία     25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ο BEREC μπορεί, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της Επιτροπής, να αναλάβει άλλα ειδικά καθήκοντα, αναγκαία για την εκπλήρωση του ρόλου του σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Βλ. διατύπωση του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο BEREC δύναται να συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και/ή με διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 26.

4.  Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, για την εκτέλεση των καθηκόντων του και για τη συμβολή στους ευρύτερους στόχους πολιτικής της Ένωσης, ο BEREC δύναται να διαβουλεύεται με τις ΕΡΑ και να συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, με τις αρμόδιες αρχές κρατών μελών, τρίτων χωρών και/ή με διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 26.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και από δύο εκπροσώπους της Επιτροπής. Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε ΕΡΑ είναι υπεύθυνη για τον διορισμό των αντίστοιχων εκπροσώπων της μεταξύ των επικεφαλής ή των μελών του συλλογικού οργάνου κάθε ΕΡΑ.

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος και από έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής. Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε ΕΡΑ είναι υπεύθυνη για τον διορισμό του αντίστοιχου εκπροσώπου της, ο οποίος μπορεί να είναι είτε ο επικεφαλής είτε άλλο ανώτερο στέλεχος της ΕΡΑ. Οι ρυθμιστικές αρχές τρίτων χωρών που καλούνται από το διοικητικό συμβούλιο έχουν καθεστώς παρατηρητή.

Τροπολογία     28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος ‘ α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Όταν κληθούν, ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής πρόεδρος υποβάλλουν έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους και τις επιδόσεις του BEREC.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο πρόεδρος συμμετέχει στην ψηφοφορία.

3.  Ο πρόεδρος έχει δικαίωμα ψήφου.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή διευκρινίζεται ότι ο πρόεδρος δεν υποχρεούται να ψηφίσει αλλά ότι έχει δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή διευκρινίζεται ότι ο εκτελεστικός διευθυντής δεν έχει δικαίωμα ψήφου αλλά ότι μπορεί να έχει, για παράδειγμα, οργανωτικό ρόλο στη ψηφοφορία.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Λειτουργία των ομάδων εργασίας

Λειτουργία των ομάδων εργασίας και συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τα μέλη των ομάδων εργασίας, οι οποίες μπορεί να απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες των ΕΡΑ, της Επιτροπής, του προσωπικού του BEREC και των ΕΡΑ τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις εργασίες του BEREC.

Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τα μέλη των ομάδων εργασίας, οι οποίες μπορεί να απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες των ΕΡΑ, της Επιτροπής, του προσωπικού του BEREC και των ΕΡΑ τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις εργασίες του BEREC. Η σύνθεση των ομάδων εργασίας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει επαρκώς τα διάφορα πολιτικά συμφέροντα και να λαμβάνει δεόντως υπόψη τους γενικούς στόχους προώθησης της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή τονίζεται ότι οι ομάδες εργασίας που συστήνει ο BEREC θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το πλήρες φάσμα των στρατηγικών συμφερόντων και να σέβονται το πνεύμα των γενικών στόχων προώθησης της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Ο BEREC ζητεί, ενδεχομένως, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των ομάδων εργασίας του τη γνώμη και εξασφαλίζει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, όπως, για παράδειγμα, μέσω διαβουλεύσεων ή ανταλλαγής απόψεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στο πλαίσιο αυτό, εξασφαλίζει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη αντιπροσωπεύουν πλήρως τα διάφορα συμφέροντα που διακυβεύονται. Ο BEREC δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα παρόμοιων διαβουλεύσεων, με την επιφύλαξη του άρθρου 28.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οποιοσδήποτε διάδικος στην εκδίκαση προσφυγής μπορεί να αιτηθεί την εξαίρεση οποιουδήποτε μέλους του τμήματος προσφυγών για οποιονδήποτε από τους λόγους της παραγράφου 1 ή εάν υπάρχουν υπόνοιες για μεροληπτική στάση του εν λόγω μέλους. Η αίτηση εξαίρεσης δεν γίνεται δεκτή εάν ο συγκεκριμένος διάδικος προχώρησε σε διαδικαστικές πράξεις μολονότι γνώριζε ήδη τον λόγο εξαίρεσης. Η αίτηση εξαίρεσης δεν είναι δυνατόν να βασίζεται στην ιθαγένεια των μελών.

3.  Οποιοσδήποτε διάδικος στην εκδίκαση προσφυγής μπορεί να αιτηθεί την εξαίρεση οποιουδήποτε μέλους του τμήματος προσφυγών για οποιονδήποτε από τους λόγους της παραγράφου 1 ή εάν υπάρχουν υπόνοιες για μεροληπτική στάση του εν λόγω μέλους. Η αίτηση εξαίρεσης δεν γίνεται δεκτή εάν ο συγκεκριμένος διάδικος, μολονότι γνώριζε ήδη τον λόγο εξαίρεσης,προχώρησε εντούτοις σε διαδικαστικές πράξεις όπως υποβολή της αίτησης ή υποβολή παρατηρήσεων και, ως εκ τούτου, συναίνεσε σιωπηρώς στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οιαδήποτε αίτηση εξαίρεσης βασίζεται στην ιθαγένεια μελών κρίνεται απαράδεκτη.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή καθίσταται σαφής ο στόχος της διάταξης σύμφωνα με την απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση T-63/10.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προτού διορισθεί, ο επιλεγείς από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών του.

Προτού διορισθεί, ο επιλεγείς από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος καλείται να εμφανιστεί ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε αυτές να δώσουν την έγκρισή τους.

Τροπολογία     36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή του να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή. Εντός του μηνός πριν από την εν λόγω παράταση, είναι δυνατόν να κληθεί ο εντεταλμένος διευθυντής να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών του.

5.  Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή του να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή. Εντός του μηνός πριν από την εν λόγω παράταση, ο εντεταλμένος διευθυντής καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών του Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών τους.

Τροπολογία     37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Ο εκτελεστικός διευθυντής επιτρέπεται να παυθεί των καθηκόντων του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

7.  Ο εκτελεστικός διευθυντής επιτρέπεται να παυθεί των καθηκόντων του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και αφού ακουστεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και για την εκτέλεση των καθηκόντων του, και με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ο BEREC δύναται να συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και/ή με διεθνείς οργανισμούς.

Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, για την εκτέλεση των καθηκόντων του και για τη συμβολή στους ευρύτερους στόχους πολιτικής της Ένωσης, και με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ο BEREC δύναται να συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και/ή με διεθνείς οργανισμούς.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή τονίζεται το σκεπτικό της συνεργασίας με ενδιαφερόμενους φορείς, γραφεία και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

24.10.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Silvia Costa

11.10.2016

Εξέταση στην επιτροπή

22.3.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

13

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, Emma McClarkin, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Florent Marcellesi

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

15

+

ALDE Group

EFDD Group

GUE/NGL Group

S&D Group

 

Verts/ALE Group

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

Isabella Adinolfi

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Γιώργος Γραμματικάκης, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

Florent Marcellesi, Helga Trüpel

13

-

ECR Group

PPE Group

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (9.6.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Morten Helveg Petersen

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει πλήρως τους στόχους της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποβάλλει την παρούσα γνωμοδότηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο BEREC θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι θα στοχεύει ειδικότερα στην επίτευξη υψηλότερων επιπέδων συνδεσιμότητας, με ένα εκσυγχρονισμένο σύνολο κανόνων για την προστασία του τελικού χρήστη, διασφαλίζοντας την χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε κάθε περιεχόμενο και υπηρεσία, περιλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην προώθηση της ελευθερίας της έκφρασης και της επιχειρηματικότητας και επιτρέποντας στα κράτη μέλη να συμμορφώνονται με τον Χάρτη με πολύ μικρότερο κόστος στο μέλλον.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ο συντάκτης γνωμοδότησης εισάγει ιδίως αναφορές στη διαφάνεια και την αποφυγή των διακρίσεων ως βασικών στόχων της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που θα πρέπει να διέπουν τη σύνθεση και τη λειτουργία του BEREC. Στη βάση αυτή, ο συντάκτης γνωμοδότησης εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας των διαδικασιών, ειδικότερα όσον αφορά τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και των ομάδων εργασίας, καθώς και τη δημοσίευση της δήλωσης συμφερόντων των αντίστοιχων μελών.

Εισάγονται επίσης περαιτέρω δικλείδες ασφαλείας σχετικά με τη «διαρθρωτική» ανεξαρτησία του BEREC. Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας του BEREC συνεπάγεται ότι ο BEREC δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από κάποια κυβέρνηση ή άλλη εκτελεστική εξουσία. Με βάση το πρόσφατα θεσπισθέν μοντέλο διακυβέρνησης για τη ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, το διοικητικό συμβούλιο του BEREC θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από αντιπροσώπους ανεξάρτητων αρχών, ενώ η Επιτροπή θα πρέπει να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες και τις συνεδριάσεις του συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης φρονεί ότι η ανεξαρτησία και η λογοδοσία του BEREC μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω με την τροποποίηση της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου του και της διαδικασίας διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή του.

Επιπλέον, ο συντάκτης γνωμοδότησης εισάγει νέα καθήκοντα για τον BEREC, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας των δικτύων και των υπηρεσιών, αλλά και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κατόπιν των τροπολογιών επί της οδηγίας για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που θα παρουσιάσει στο σχετικό σχέδιο έκθεσής του.

Σκοπός όλων αυτών είναι να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται από τον BEREC θα ανταποκρίνονται όντως στα υψηλότερα πρότυπα από άποψη ανεξαρτησίας, διαφάνειας και λογοδοσίας και, συνεπώς, θα συμβάλλουν στην ορθή και βασιζόμενη σε δικαιώματα εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Ευρώπη εξήγγειλε αναθεώρηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, με στόχο την εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας της ιδιωτικής ζωής στους χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε όλους τους παράγοντες της αγοράς.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC έχουν συμβάλει θετικά στη συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις ρυθμιστικές πρακτικές. Επιπλέον, η δομή της διακυβέρνησης του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC είναι δύσκαμπτη και προκαλεί περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις. Προκειμένου να διασφαλίσει κέρδη αποτελεσματικότητας και συνέργειες και να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και να προωθήσει την πρόσβαση σε, και να αξιοποιήσει την πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων, τον ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις υπηρεσίες και συναφείς ευκολίες και τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης, ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου του BEREC και την ενίσχυση της δομής διακυβέρνησής του με την ίδρυση του BEREC ως αποκεντρωμένου οργανισμού της Ένωσης. Αυτό ανταποκρίνεται επίσης στην ανάγκη να αντικατοπτρίζει τον ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόλο που διαδραματίζει ο BEREC σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 που καθορίζει τα καθήκοντα του BEREC σε σχέση με τις υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση, τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 που καθορίζει τα καθήκοντα του BEREC σε σχέση με την ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες περιαγωγής σε ενωσιακή κλίμακα, και την οδηγία που θεσπίζει έναν σημαντικό αριθμό νέων καθηκόντων για τον BEREC όπως η έκδοση αποφάσεων και κατευθυντήριων γραμμών για διάφορα θέματα, η υποβολή εκθέσεων για τεχνικά θέματα, η τήρηση μητρώων και η έκδοση γνωμών επί των διαδικασιών της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς, καθώς και σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος.

(7)  Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC έχουν συμβάλει θετικά στη συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις ρυθμιστικές πρακτικές. Επιπλέον, η δομή της διακυβέρνησης του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC είναι δύσκαμπτη και προκαλεί περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις. Προκειμένου να διασφαλίσει κέρδη αποτελεσματικότητας και συνέργειες και να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και να προωθήσει την πρόσβαση σε, και να αξιοποιήσει την πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων, τον ανταγωνισμό, τη διαφάνεια και τη μη εισαγωγή διακρίσεων στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις υπηρεσίες και συναφείς ευκολίες και τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης, ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου του BEREC και την ενίσχυση της δομής διακυβέρνησής του με την ίδρυση του BEREC ως αποκεντρωμένου οργανισμού της Ένωσης. Αυτό ανταποκρίνεται επίσης στην ανάγκη να αντικατοπτρίζει τον ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόλο που διαδραματίζει ο BEREC σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 που καθορίζει τα καθήκοντα του BEREC σε σχέση με τις υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση, τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 που καθορίζει τα καθήκοντα του BEREC σε σχέση με την ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες περιαγωγής σε ενωσιακή κλίμακα, και την οδηγία που θεσπίζει έναν σημαντικό αριθμό νέων καθηκόντων για τον BEREC όπως η έκδοση αποφάσεων και κατευθυντήριων γραμμών για διάφορα θέματα, η υποβολή εκθέσεων για τεχνικά θέματα, η τήρηση μητρώων και η έκδοση γνωμών επί των διαδικασιών της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς, καθώς και σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η ανάγκη για συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε όλα τα κράτη μέλη είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχή ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση και την προώθηση της πρόσβασης σε πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων καθώς και της αξιοποίησής της, την προώθηση του ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και συναφών ευκολιών, και την προώθηση των συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης. Ενόψει των εξελίξεων στην αγορά και την τεχνολογία, οι οποίες συχνά συνεπάγονται αυξημένη διασυνοριακή διάσταση, και με την μέχρι τώρα εμπειρία στη διασφάλιση συνεπούς εφαρμογής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι απαραίτητη η αξιοποίηση του έργου του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC, και η περαιτέρω ανάπτυξή τους σε αυτόνομο οργανισμό.

(8)  Η ανάγκη για συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε όλα τα κράτη μέλη είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχή ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση και την προώθηση της πρόσβασης σε πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων καθώς και της αξιοποίησής της, την προώθηση του ανταγωνισμού, της διαφάνειας και της μη εισαγωγής διακρίσεων στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και συναφών ευκολιών, και την προώθηση των συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης. Ενόψει των εξελίξεων στην αγορά και την τεχνολογία, οι οποίες συχνά συνεπάγονται αυξημένη διασυνοριακή διάσταση, και με την μέχρι τώρα εμπειρία στη διασφάλιση συνεπούς εφαρμογής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι απαραίτητη η αξιοποίηση του έργου του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC, και η περαιτέρω ανάπτυξή τους σε αυτόνομο οργανισμό.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο BEREC θα πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ο Χάρτης) και, ειδικότερα, να στοχεύει στην επίτευξη υψηλότερων επιπέδων συνδεσιμότητας με ένα εκσυγχρονισμένο σύνολο κανόνων για την προστασία του τελικού χρήστη, διασφαλίζοντας πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε κάθε περιεχόμενο και υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην προώθηση της ελευθερίας της έκφρασης και της επιχειρηματικότητας και παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να συμμορφώνονται με τον Χάρτη με πολύ μικρότερο κόστος στο μέλλον.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Ο οργανισμός πρέπει να διευθύνεται και να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, της 19ης Ιουλίου 2012 («κοινή προσέγγιση»)28. Λόγω της καθιερωμένης εικόνας του BEREC και του κόστους που θα συνεπαγόταν η τροποποίηση του ονόματός του, ο νέος οργανισμός θα πρέπει να διατηρήσει το όνομα BEREC.

(9)  Ο οργανισμός πρέπει να διευθύνεται και να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, της 19ης Ιουλίου 2012 («κοινή προσέγγιση»)28, ειδικότερα όσον αφορά τη διαφάνεια και τις σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Λόγω της καθιερωμένης εικόνας του BEREC και του κόστους που θα συνεπαγόταν η τροποποίηση του ονόματός του, ο νέος οργανισμός θα πρέπει να διατηρήσει το όνομα BEREC.

__________________

__________________

28 Κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, της 19ης Ιουλίου 2012.

28 Κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, της 19ης Ιουλίου 2012.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Ο BEREC, ως τεχνικός φορέας με εμπειρία στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και αποτελούμενος από εκπροσώπους των ΕΡΑ και της Επιτροπής, βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να αναλάβει καθήκοντα όπως η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων με διασυνοριακή διάσταση, η συμβολή στις αποτελεσματικές διαδικασίες εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων (τόσο για τη ρύθμιση της αγοράς όσο και για την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος), η παροχή απαραίτητων οδηγιών προς τις ΕΡΑ, προκειμένου να διασφαλιστούν κοινά κριτήρια και μια συνεπής ρυθμιστική προσέγγιση, καθώς και η τήρηση ορισμένων μητρώων σε επίπεδο Ένωσης. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των καθηκόντων που ορίζονται για τις ΕΡΑ που βρίσκονται πλησιέστερα στις αγορές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις τοπικές συνθήκες τους. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο οργανισμός θα χρειαστεί κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και θα εξακολουθήσει επίσης να συγκεντρώνει εμπειρογνωμοσύνη από τις ΕΡΑ.

(10)  Ο BEREC, ως τεχνικός φορέας με εμπειρία στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και αποτελούμενος από εκπροσώπους των ΕΡΑ και της Επιτροπής, βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να αναλάβει καθήκοντα όπως η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων με διασυνοριακή διάσταση, η συμβολή σε αποτελεσματικές, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις διαδικασίες εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων (τόσο για τη ρύθμιση της αγοράς όσο και για την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος), η παροχή απαραίτητων οδηγιών προς τις ΕΡΑ, προκειμένου να διασφαλιστούν κοινά κριτήρια και μια συνεπής ρυθμιστική προσέγγιση, καθώς και η τήρηση ορισμένων μητρώων σε επίπεδο Ένωσης. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των καθηκόντων που ορίζονται για τις ΕΡΑ που βρίσκονται πλησιέστερα στις αγορές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις τοπικές συνθήκες τους. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο οργανισμός θα χρειαστεί κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και θα εξακολουθήσει επίσης να συγκεντρώνει εμπειρογνωμοσύνη από τις ΕΡΑ.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Προκειμένου να διασφαλίζει την αποφυγή των αποκλεισμών, την αντιπροσωπευτικότητα και τη διαφάνεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο BEREC θα πρέπει να διασφαλίζει ότι στις διαδικασίες διαβούλευσης, καθώς και στη σύνθεση της ομάδας εργασίας του και στην επιλογή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, λαμβάνεται υπόψη η πολυμορφία των ενδιαφερόμενων φορέων από τον χώρο της οικονομίας και την κοινωνία των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ και των φορέων παροχής υπηρεσιών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Ο BEREC θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, αν είναι απαραίτητο, να συνεργάζεται, και με την επιφύλαξη του ρόλου τους, με άλλους φορείς της Ένωσης, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες, ιδίως την ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος29, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων30, την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας31 και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών32· καθώς και με τις υφιστάμενες επιτροπές (όπως επιτροπή επικοινωνιών και η επιτροπή ραδιοφάσματος). Θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, ιδίως, τις ρυθμιστικές αρχές που είναι αρμόδιες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή ομάδες των εν λόγω αρχών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, όταν κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(11)  Ο BEREC θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, αν είναι απαραίτητο, να συνεργάζεται, και με την επιφύλαξη του ρόλου τους, με άλλους φορείς της Ένωσης, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες, ιδίως την ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος29, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων30, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας31, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών32 και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καθώς και με τις υφιστάμενες επιτροπές (όπως επιτροπή επικοινωνιών και η επιτροπή ραδιοφάσματος). Θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, ιδίως, τις ρυθμιστικές αρχές που είναι αρμόδιες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή ομάδες των εν λόγω αρχών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, όταν κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

__________________

__________________

29 Απόφαση 2002/622/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση ομάδας για την πολιτική ραδιοφάσματος (ΕΕ L 198 της 27.7.2002, σ. 49).

29 Απόφαση 2002/622/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση ομάδας για την πολιτική ραδιοφάσματος (ΕΕ L 198 της 27.7.2002, σ. 49).

30 Συστάθηκε βάσει του κανονισμού (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

30 Συστάθηκε βάσει του κανονισμού (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

31 Οδηγία [...].

31 Οδηγία [...].

32 Κανονισμός (EE) αριθ. 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004 (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 41).

32 Κανονισμός (EE) αριθ. 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004 (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 41).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Ο ρόλος του εκτελεστικού διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του BEREC, είναι ζωτικής σημασίας για την επαρκή λειτουργία του νέου οργανισμού και την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να τον/την διορίσει με βάση κατάλογο που καταρτίζεται από την Επιτροπή μετά από ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, προκειμένου να διασφαλιστεί αυστηρή αξιολόγηση των υποψηφίων και υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας. Επιπλέον, στο παρελθόν, η θητεία του διευθυντή διοίκησης της Υπηρεσίας του BEREC διαρκούσε τρία χρόνια. Είναι απαραίτητο ο εκτελεστικός διευθυντής να έχει μια αρκετά μακρόχρονη εντολή, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τον οργανισμό.

(16)  Ο ρόλος του εκτελεστικού διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του BEREC, είναι ζωτικής σημασίας για την επαρκή λειτουργία του νέου οργανισμού και την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να τον/την διορίσει με βάση κατάλογο που καταρτίζεται από την Επιτροπή μετά από ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής και διαδικασία συνεργασίας (συνεννόηση) με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί αυστηρή αξιολόγηση των υποψηφίων και υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας και λογοδοσίας. Επιπλέον, στο παρελθόν, η θητεία του διευθυντή διοίκησης της Υπηρεσίας του BEREC διαρκούσε τρία χρόνια. Είναι απαραίτητο ο εκτελεστικός διευθυντής να έχει μια αρκετά μακρόχρονη εντολή, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τον οργανισμό.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα περισσότερα από τα καθήκοντα του BEREC πραγματοποιούνται καλύτερα στο πλαίσιο ομάδων εργασίας, ως εκ τούτου, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη σύσταση ομάδων εργασίας και τον διορισμό των μελών τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί ισορροπημένη προσέγγιση, οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να συντονίζονται και να εποπτεύονται από μέλη του προσωπικού του BEREC. Ο καταλόγους των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να καταρτίζεται εκ των προτέρων για να εξασφαλιστεί η ταχεία συγκρότηση ορισμένων ομάδων εργασίας, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τις διαδικασίες της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς και την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος, λόγω της προθεσμίες των διαδικασιών αυτών.

(17)  Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα περισσότερα από τα καθήκοντα του BEREC πραγματοποιούνται καλύτερα στο πλαίσιο ομάδων εργασίας, ως εκ τούτου, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη σύσταση ομάδων εργασίας και τον διορισμό των μελών τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί ισορροπημένη προσέγγιση, οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να συντονίζονται και να εποπτεύονται από μέλη του προσωπικού του BEREC. Ο καταλόγους των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να καταρτίζεται εκ των προτέρων για να εξασφαλιστεί η ταχεία συγκρότηση ορισμένων ομάδων εργασίας, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τις διαδικασίες της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς και την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος, λόγω της προθεσμίες των διαδικασιών αυτών. Οι κατάλογοι των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας, καθώς και οι δηλώσεις συμφερόντων τους, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Ο BEREC θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος όσον αφορά τα επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα και να έχει νομική, διοικητική και οικονομική αυτονομία. Για τον σκοπό αυτό, ο BEREC είναι αναγκαίο και σκόπιμο να αποτελεί οργανισμό της Ένωσης με νομική προσωπικότητα και να ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται.

(21)  Ο BEREC θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος όσον αφορά τα επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα και να έχει νομική, διοικητική και οικονομική αυτονομία. Για τον σκοπό αυτό, ο BEREC είναι αναγκαίο και σκόπιμο να αποτελεί οργανισμό της Ένωσης με νομική προσωπικότητα και να ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται. Ο BEREC θα πρέπει να είναι νομικά διακριτός και λειτουργικά ανεξάρτητος από τη βιομηχανία και τις κυβερνήσεις, χωρίς να ζητεί ή να λαμβάνει εντολές από καμία κυβέρνηση ή οργανισμό, λειτουργώντας κατά τρόπο διαφανή και υποκείμενος σε λογοδοσία όπως ορίζεται από τον νόμο, και διαθέτοντας επαρκείς εξουσίες.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ανάγκη να εξασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του πεδίου εφαρμογής, ιδίως σε σχέση με τις διασυνοριακές πτυχές και μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(26)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ανάγκη να εξασφαλιστεί συνεπής, διαφανής και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του πεδίου εφαρμογής, ιδίως σε σχέση με τις διασυνοριακές πτυχές και μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Τροπολογία     13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα καθήκοντα του BEREC δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο και επικαιροποιούνται ώστε να δηλώνονται τα νέα καθήκοντά του.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο BEREC επιδιώκει τους ίδιους στόχους με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές («ΕΡΑ»), όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας. Συγκεκριμένα, ο BEREC διασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Προωθεί επίσης την πρόσβαση σε πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων και την αξιοποίησή της· τον ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και συναφών ευκολιών, και τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης.

3.  Ο BEREC επιδιώκει τους ίδιους στόχους με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές («ΕΡΑ»), όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας. Συγκεκριμένα, ο BEREC διασφαλίζει τη συνεπή, διαφανή και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Προωθεί επίσης την πρόσβαση σε πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων και την αξιοποίησή της· τον ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και συναφών ευκολιών, και τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα πλήρως λειτουργικό και αποτελεσματικό κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, σύμφωνο με τη νομοθεσία της ΕΕ, η διαφάνεια και η αποφυγή των διακρίσεων θα πρέπει επίσης να συνιστούν βασικούς στόχους της αποστολής του BEREC, που είναι η διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του πλαισίου αυτού. Επιπλέον, η προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών στο πλαίσιο αυτό, και όχι μόνο των συμφερόντων τους, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται στους στόχους του BEREC.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια και τις κοινές προσεγγίσεις για την ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 40 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/... [Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών]·

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών (άρθρο 40), οι οποίες σχετίζονται με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του BEREC. Ο συντάκτης γνωμοδότησης σκοπεύει να προσδιορίσει περαιτέρω το εν λόγω πρόσθετο καθήκον όταν θα παρουσιάσει τις προτάσεις του για τη σχετική νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 3 – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  σχετικά με κοινές προσεγγίσεις για να διασφαλίζεται ότι τα εθνικά μέτρα για την πρόσβαση των τελικών χρηστών σε υπηρεσίες και εφαρμογές μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη χρήση αυτών των υπηρεσιών και εφαρμογών σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, όπως κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης και τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 93 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/... [Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών]·

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων (άρθρο 93), οι οποίες σχετίζονται με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του BEREC. Ο συντάκτης γνωμοδότησης σκοπεύει να προσδιορίσει περαιτέρω το εν λόγω πρόσθετο καθήκον όταν θα παρουσιάσει τις προτάσεις του για τη σχετική νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  εκδίδει συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές που απευθύνονται στις ΕΡΑ προκειμένου να ενθαρρύνει τη συνεπή εφαρμογή οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος στο πλαίσιο της εντολής του˙

γ)  εκδίδει συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές που απευθύνονται στις ΕΡΑ προκειμένου να ενθαρρύνει τη συνεπή, διαφανή και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος στο πλαίσιο της εντολής του·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Ο πλήρης κατάλογος των μελών του διοικητικού συμβουλίου, όπου περιλαμβάνεται ένδειξη για το αν το μέλος είναι πρόεδρος ή αντιπρόεδρος του συμβουλίου, μαζί με τη δήλωση συμφερόντων τους, δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του BEREC.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  εκδίδει και προβαίνει στην αξιολόγηση ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του BEREC και διαβιβάζει τόσο την έκθεση όσο και την αξιολόγησή της, έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η εν λόγω ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων δημοσιεύεται·

γ)  εκδίδει και προβαίνει στην αξιολόγηση ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του BEREC και διαβιβάζει τόσο την έκθεση όσο και την αξιολόγησή της, έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Σ