Procedūra : 2016/0286(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0305/2017

Pateikti tekstai :

A8-0305/2017

Debatai :

PV 14/11/2018 - 7
CRE 14/11/2018 - 7

Balsavimas :

PV 14/11/2018 - 14.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0454

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1699kWORD 193k
16.10.2017
PE 600.889v02-00 A8-0305/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimo

(COM(2016) 0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Evžen Tošenovský

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS
 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ
  Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ
 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimo

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0591),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0382/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo protokolą (Nr. 1) dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo protokolą (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Senato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. sausio 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A8–0305/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(3)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų paramos agentūros (BEREC biuro) įsteigimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(4),

pasikonsultavę su Regionų komitetu(5),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva [...](6) (Elektroninių ryšių kodeksas), kuria nustatomos užduotys Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai (toliau – BEREC), ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB(7) siekiama Sąjungoje sukurti elektroninių ryšių vidaus rinką ir, pasinaudojant didesne konkurencija, užtikrinti aukšto lygio investicijas, inovacijas ir vartotojų apsaugą;

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 531/2012(8), iš dalies pakeistu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (ES) 2015/2120(9) ir (ES) 2017/920(10), papildomos ir remiamos su visos Sąjungos tarptinkliniu ryšiu susijusios taisyklės, nustatytos elektroninių ryšių reguliavimo sistemoje, ir nustatomos tam tikros užduotys BEREC;

(3)  be to, Reglamentu (ES) 2015/2120 ▌BEREC nustatomos papildomos užduotys, susijusios su atvira interneto prieiga;

(3a)  2016 m. rugpjūčio mėn. BEREC gairės dėl Europos tinklo neutralumo taisyklių įgyvendinimo, kurį vykdo NRI, palankiai įvertintos kaip naudingas paaiškinimas siekiant garantuoti tvirtą laisvą ir atvirą internetą, užtikrinant nuoseklų taisyklių taikymą, kad būtų apsaugotos vienodos ir nediskriminacinės sąlygos srauto atžvilgiu teikiant interneto prieigos paslaugas ir susijusios galutinių paslaugų gavėjų teisės;

(3b)  atsižvelgiant į tai, kad reikia užtikrinti nuoseklios reguliavimo praktikos plėtotę ir nuoseklų Sąjungos reguliavimo sistemos taikymą, Komisija, priėmusi Komisijos sprendimą 2002/627/EB, įsteigė Europos reguliuotojų grupę(11), kurios užduotis – teikti konsultacijas, padėti Komisijai, plėtojant vidaus rinką, ir, plačiau žvelgiant, atlikti sąsajos tarp nacionalinių reguliavimo bei kitų kompetentingų institucijų ir Komisijos funkcijas;

(4)  BEREC ir Biuras (toliau – BEREC biuras) buvo įsteigti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1211/2009(12). BEREC pakeitė Europos reguliuotojų grupę ▌(13) ir turėjo prisidėti prie elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų vidaus rinkos plėtros ir veikimo gerinimo siekdama užtikrinti nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą. BEREC nebuvo nei Sąjungos agentūra, nei juridinis subjektas. Ji veikė kaip nacionalinių reguliavimo institucijų tarpusavio ir nacionalinių reguliavimo institucijų bei Komisijos bendradarbiavimo forumas, joms vykdant įvairius įpareigojimus pagal Sąjungos reguliavimo sistemą. BEREC buvo įsteigta tam, kad teiktų ekspertines žinias ir vykdytų nepriklausomą ir skaidrią veiklą;

(4a)  BEREC taip pat buvo Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos svarstymų, diskusijų ir patariamoji įstaiga elektroninių ryšių srityje. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos prašymu arba savo iniciatyva BEREC atitinkamai jiems teikė konsultacijas;

(4b)  BEREC biuras buvo įsteigtas kaip juridinio asmens statusą turinti Bendrijos įstaiga, kad atliktų Reglamente (EB) Nr. 1211/2009 nurodytas užduotis, visų pirma teiktų BEREC profesinės ir administracinės paramos paslaugas. Kad parama BEREC būtų teikiama veiksmingai, Biurui suteikta teisinė, administracinė ir finansinė autonomija;

(4c)  priėmę Sprendimą 2010/349/ES(14), valstybių narių vyriausybių atstovai nusprendė, kad BEREC biuro buveinė turėtų būti Rygoje. Latvijos Respublikos vyriausybės ir BEREC biuro susitarimas dėl buveinės įsigaliojo 2011 m. rugpjūčio 5 d. Siekiant, kad BEREC biuro užduotys būtų vykdomos efektyviai ir ekonomiškai gali prireikti įkurdinti darbuotoją (-us) kitoje valstybėje narėje;

(5)  Komisija savo 2015 m. gegužės 6 d. komunikate „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“(15) numatė, kad 2016 m. pateiks pasiūlymus dėl didelio užmojo elektroninių ryšių reguliavimo sistemos pertvarkymo, kurio tikslas, inter alia, yra užtikrinti veiksmingesnę reguliavimo institucinę struktūrą, kad kuriant tinkamas sąlygas bendrajai skaitmeninei rinkai būtų galima telekomunikacijų taisykles pritaikyti paskirčiai. Tokios sąlygos apima itin didelio pralaidumo tinklų diegimą, geriau koordinuotą radijo spektro belaidžio ryšio tinklams valdymą ir vienodų sąlygų pažangiems skaitmeniniams tinklams ir novatoriškoms paslaugoms sukūrimą. Komunikate nurodyta, kad kintanti rinka ir technologinė aplinka verčia stiprinti institucinę struktūrą didinant BEREC vaidmenį;

(6)  Europos Parlamentas savo 2016 m. sausio 19 d. rezoliucijoje dėl kuriamo Bendrosios skaitmeninės rinkos akto paragino Komisiją toliau vykdyti bendrosios skaitmeninės rinkos integraciją kartu užtikrinant, kad būtų įdiegta efektyvesnė institucinė struktūra. Jis konkrečiai paprašė Komisiją sustiprinti BEREC vaidmenį, pajėgumą ir sprendimų priėmimo įgaliojimus, kad ši galėtų skatinti nuosekliai įgyvendinti elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, vykdyti efektyvią bendrosios rinkos plėtros priežiūrą ir spręsti tarpvalstybinius ginčus. Europos Parlamentas taip pat pabrėžia būtinybę didinti finansinius ir žmogiškuosius BEREC išteklius ir toliau plėtoti jos valdymo struktūrą;

(7)  BEREC ir BEREC biuras labai prisidėjo prie to, kad elektroninių ryšių reguliavimo sistema būtų įgyvendinama nuosekliai. Nepaisant to, valstybių narių reguliavimo praktika vis dar labai skiriasi, o tai daro neigiamą poveikį įmonėms, vykdančioms tarpvalstybinio verslo veiklą arba veikiančioms keliose valstybėse narėse, įskaitant tas sritis, kuriose BEREC gairės parengtos, tačiau galėtų būti toliau išplėtotos. Siekiant užtikrinti, kad būtų padidintas efektyvumas ir sąveika, ir toliau prisidėti prie elektroninių ryšių vidaus rinkos plėtros Sąjungoje ir prieigos prie itin didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimo, konkurencijos elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių priemonių teikimo srityje ir Sąjungos piliečių interesų apsaugos skatinimo, šiuo reglamentu siekiama sustiprinti BEREC ir BEREC biuro vaidmenį ir valdymo struktūrą ▌. Tai taip pat atitinka būtinybę atspindėti gerokai sustiprintą BEREC vaidmenį, numatytą Reglamente (ES) Nr. 531/2012▌, Reglamente (ES) 2015/2120 ▌ir Direktyvoje [...] (Elektroninių ryšių kodeksas);

(8)  nuoseklus elektroninių ryšių reguliavimo sistemos taikymas visose valstybėse narėse yra labai svarbus siekiant Sąjungoje sėkmingai plėsti elektroninių ryšių vidaus rinką ir skatinti prieigą prie itin didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimą, konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių priemonių teikimo srityje ir Sąjungos piliečių interesų apsaugą. Atsižvelgiant į rinkos ir technologijų pokyčius, kurie dažnai padidina tarpvalstybinio aspekto svarbą, ir į iki šiol įgytą patirtį, kaip užtikrinti nuoseklų reguliavimo sistemos įgyvendinimą elektroninių ryšių srityje, būtina stiprinti BEREC ir BEREC biurą. BEREC ir BEREC biuro organizacinė struktūra turėtų būti racionali ir tinkama jų užduotims vykdyti. Atsižvelgiant į nustatytas procedūras ir naujas BEREC pavestas užduotis, reikia pakeisti organizacinę struktūrą, kad būtų padidintas tiek BEREC, tiek BEREC biuro efektyvumas;

(9a)  siekiant sudaryti sąlygas BEREC priimti teisiškai privalomus sprendimus, jai reikalingas juridinio asmens statusas. Todėl ji turėtų būti Sąjungos įstaiga, kuriai atstovauja Reguliuotojų valdybos pirmininkas;

(9b)  BEREC biuras turėtų būti nepriklausomas veiklos ir techniniais klausimais ir turėtų turėti teisinę, administracinę ir finansinę autonomiją. Todėl yra būtina ir tikslinga, kad BEREC biuras būtų Sąjungos įstaiga, turinti juridinio asmens statusą ir besinaudojanti jai suteiktais įgaliojimais. Būdamas Sąjungos decentralizuota agentūra, BEREC biuras turėtų veikti pagal savo įgaliojimus ir esamą institucinę struktūrą. Jis neturėtų būti laikomas galinčiu teikti Sąjungos poziciją išorės subjektams arba Sąjungos vardu prisiimti teisinių įsipareigojimų. Oficialus BEREC biuro pavadinimas turėtų būti pakeistas į pavadinimą „Europos elektroninių ryšių reguliuotojų paramos agentūra“ (BEREC biuras);

(9c)  be to, BEREC biuro veiklą reglamentuojančios taisyklės, kai taikytina, turėtų derėti su 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų (toliau – bendras požiūris) principais;

(10)  BEREC – iš NRI ir Komisijos atstovų sudaryta techninė įstaiga, turinti ekspertinių žinių elektroninių ryšių srityje, – yra tinkamiausia įstaiga, kuriai galima patikėti tokias užduotis, kaip priimti sprendimus tam tikrais tarpvalstybiniais klausimais, prisidėti prie efektyvių vidaus rinkos procedūrų, taikomų nacionalinių priemonių ▌projektams, teikti reikiamas gaires NRI, siekiant užtikrinti bendrus kriterijus ir nuoseklų reguliavimą, ir Sąjungos lygmeniu tvarkyti tam tikrus registrus▌; ▌

(10a)  BEREC užduotys nedaro poveikio užduotims, pavestoms NRI, kurios yra arčiausiai elektroninių ryšių rinkų ir geriausiai žino vietos sąlygas. Kad galėtų atlikti jai pavestas užduotis, BEREC turėtų ir toliau kaupti NRI ekspertines žinias. Kad būtų užtikrintos didesnės BEREC galios ir geresnis atstovavimas ir būtų išsaugota visų įvairių nacionalinių rinkų kompetencija, patirtis ir žinios apie specifinę padėtį, kiekviena valstybė narė turėtų užtikrinti, kad jos NRI turėtų tinkamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius, kurių reikia norint dalyvauti BEREC veikloje, visų pirma siekiant dalyvauti darbo grupių veikloje ir pirmininkauti Reguliuotojų valdybai;

(10b)  BEREC biuras turėtų teikti visą BEREC veiklai reikalingą profesinę ir administracinę paramą, įskaitant finansinę, organizacinę ir logistinę paramą;

(10c)  kad galėtų vykdyti savo užduotis, BEREC biuras turėtų turėti pakankamai darbuotojų. Į išplėstą BEREC pavestų užduočių sąrašą ir padidėjusį BEREC biurui pavedamų užduočių, palyginti su vien tik administravimo užduotimis, sudėtingumą turėtų būti tinkamai atsižvelgta numatant BEREC biuro išteklius. Be to, BEREC biuro žmogiškųjų išteklių sudėtis turėtų atitikti poreikį užtikrinti tinkamą laikinųjų darbuotojų ir išorės personalo narių skaičiaus proporciją;

(11)  atsižvelgiant į elektroninių ryšių paslaugas teikiančių sektorių konvergencijos didinimą ir horizontalųjį su jų plėtra susijusio reguliavimo aspektą, BEREC ir BEREC biurui turėtų būti leidžiama ▌bendradarbiauti, nedarant poveikio jų vaidmeniui, su NRI, kitomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis, visų pirma su Radijo spektro politikos grupe, įsteigta Komisijos sprendimu 2002/622/EB(16), Europos duomenų apsaugos valdyba, įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679(17), Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupe, įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva [...](18), Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra, įsteigta Reglamentu (ES) Nr. 523/2013(19), Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo tinklu, įsteigtu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004(20), ir Europos standartizacijos organizacijomis, taip pat su esamais komitetais (pavyzdžiui, Ryšių komitetu ir Radijo spektro komitetu). Jai taip pat turėtų būti leidžiama bendradarbiauti su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, ypač reguliavimo institucijomis, kompetentingomis elektroninių ryšių srityje, bei (arba) šių institucijų grupėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, kai to reikia jos užduotims atlikti. BEREC taip pat turėtų būti leidžiama konsultuoti suinteresuotuosius asmenis, vykdant viešas konsultacijas;

(11a)  BEREC turėtų sudaryti Reguliuotojų valdyba, kuriai padeda darbo grupės. Esamas pirmininkavimo Reguliuotojų valdybai modelis padėjo užtikrinti BEREC veiklos tęstinumą. Atsižvelgiant į papildomas BEREC paskirtas užduotis, pirmininkas turėtų būti skiriamas pastoviai dvejų metų kadencijai;

(11b)  patirtis parodė, kad daugumą BEREC užduočių geriau atlieka ekspertų darbo grupės, nes taip visada užtikrinama, kad būtų vienodai atsižvelgiama į visų NRI nuomones ir pasiūlymus. Todėl Reguliuotojų valdyba turėtų būti atsakinga už darbo grupių steigimą ir jų pirmininkų skyrimą. Tam, kad būtų galima greitai sudaryti tam tikras darbo grupes, reikėtų iš anksto paruošti kvalifikuotų ekspertų sąrašus, ypač tų grupių, kurių veikla susijusi su terminuotomis procedūromis. Darbo grupių kvalifikuotų ekspertų sąrašai drauge su ekspertų interesų deklaracijomis turėtų būti skelbiami viešai. BEREC biuro darbuotojai turėtų padėti darbo grupėms ir prisidėti prie jų veiklos;

(11c)  kadangi BEREC yra kompetentinga priimti sprendimus, kuriuos vykdyti privaloma, būtina užtikrinti, kad kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, kuriam taikomas BEREC sprendimas arba kuris yra su juo susijęs, turėtų teisę apeliacine tvarka apskųsti tą sprendimą Apeliacinei tarybai, kuri būtų BEREC dalis, tačiau būtų nepriklausoma nuo jos administracinės ir reguliavimo struktūros. Kadangi Apeliacinės tarybos priimti sprendimai turėtų teisinį poveikį trečiosioms šalims, ieškinį dėl jų teisėtumo peržiūros būtų galima pateikti Europos Sąjungos Bendrajam Teismui;

(12)  Valdančioji taryba turėtų vykdyti atitinkamas administracines ir biudžeto valdymo funkcijas ▌ir į jos sudėtį, ▌neskaitant vadovo, kuris yra kolegialaus organo narys, turėtų įeiti kiekvienos NRI atstovas ir vienas Komisijos atstovas;

(13)  anksčiau paskyrimų įgaliojimus vykdė BEREC biuro Valdymo komiteto pirmininko pavaduotojas. ▌Valdančioji taryba turėtų suteikti atitinkamus paskyrimų įgaliojimus ▌direktoriui, o jam būtų leidžiama tuos įgaliojimus deleguoti. Tai padėtų efektyviai valdyti BEREC darbuotojus ir užtikrinti, kad Valdančioji taryba, kaip ir pirmininkas bei pirmininko pavaduotojas, galėtų susikoncentruoti ties savo funkcijomis;

(14)  ▌atsižvelgiant į papildomas BEREC paskirtas užduotis ir tai, kad reikia užtikrinti metinį ir daugiametį veiklos programavimą, itin svarbu užtikrinti, kad Valdančiosios tarybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas būtų skiriami pastoviai dvejų metų kadencijai;

(15)  BEREC biuro valdančioji taryba į eilinius posėdžius turėtų rinktis bent du kartus per metus. Remiantis įgyta patirtimi ir atsižvelgiant į sustiprintą BEREC vaidmenį, Valdančiajai tarybai gali tekti rengti papildomų posėdžių;

(16)  ▌direktoriaus, kuris būtų BEREC biuro teisinis atstovas, vaidmuo itin svarbus siekiant tinkamo ▌agentūros veikimo ir jai patikėtų užduočių įgyvendinimo. Jį po atviros ir skaidrios atrankos procedūros, kuria siekiama užtikrinti griežtą kandidatų vertinimą ir aukštą nepriklausomumo lygį, turėtų paskirti Valdančioji taryba, atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę. Be to, anksčiau BEREC biuro administracijos vadovo kadencija buvo treji metai. Kad būtų galima užtikrinti stabilumą ir ilgalaikės BEREC biuro strategijos įgyvendinimą, reikia, kad ▌direktoriaus kadencija būtų pakankamai ilga;

(19)  BEREC biurui turėtų būti taikomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013(21);

(20)  siekiant užtikrinti BEREC biuro autonomiškumą ir nepriklausomumą, kad jis galėtų padėti BEREC vykdyti veiklą, BEREC biuras turėtų turėti nuosavą biudžetą, kurio didžiąją lėšų dalį iš esmės sudarytų Sąjungos įnašas. Biudžetas turėtų atitikti papildomas paskirtas užduotis ir išplėtotą BEREC biuro ir BEREC vaidmenį. Kaip nurodyta Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(22) 31 punkte, BEREC biuro finansavimui turėtų pritarti biudžeto valdymo institucija;

(23)  siekiant dar labiau išplėsti nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo sistemos nuostatų įgyvendinimą▌, BEREC ir BEREC biuro veikloje turėtų galėti dalyvauti trečiųjų šalių NRI, kompetentingos elektroninių ryšių srityje, ir ypač tų šalių, kurios sudariusios atitinkamus susitarimus su Sąjunga (EEE ELPA valstybių ir šalių kandidačių);

(24)  BEREC biuro remiamai BEREC turėtų būti leidžiama savo kompetencijos srityje vykdyti komunikacijos veiklą, tačiau ji neturėtų BEREC trukdyti atlikti pagrindinių užduočių. BEREC biuro komunikacijos veikla turėtų būti vykdoma laikantis atitinkamų Valdančiosios tarybos priimtų komunikacijos ir sklaidos planų. Siekiant, kad būtų atsižvelgta į bendresnį Sąjungos įvaizdį, BEREC biuro komunikacijos strategijos turinys ir įgyvendinimas turėtų būti nuoseklūs, objektyvūs, aktualūs ir suderinti su Komisijos ir kitų institucijų strategijomis bei veikla;

(25)  ▌BEREC ir BEREC biuras turėtų turėti teisę prašyti reikalingos informacijos iš Komisijos, NRI ir, kai tai būtina užduotims vykdyti, kitų institucijų ir įmonių. Prašymai pateikti informaciją turėtų būti proporcingi ir nesudaryti adresatams nepagrįstos naštos. Tuo tikslu BEREC, siekdama išvengti prašymų suteikti informacijos dubliavimo ir palengvinti komunikaciją tarp visų atitinkamų institucijų, turėtų nustatyti bendrą informacijos ir komunikacijos sistemą. NRI, kurios yra arčiausiai elektroninių ryšių rinkų, turėtų bendradarbiauti su BEREC ir BEREC biuru ir laiku ir tinkamai teikti informaciją, siekiant užtikrinti, kad BEREC ir BEREC biuras galėtų vykdyti savo įgaliojimus. Remdamiesi lojalaus bendradarbiavimo principu, BEREC ir BEREC biuras būtina informacija taip pat turėtų dalytis su Komisija ir NRI;

(25a)  siekiant užtikrinti aukšto lygio konfidencialumą ir išvengti interesų konfliktų, BEREC ir BEREC biuro organų nariams taikomos šių aspektų taisyklės taip pat taikytinos ir juos pavaduojantiems nariams;

(25b)  kadangi nustatytos naujos BEREC užduotys ir Sąjungos teisės aktais gali būti paskirtos papildomos užduotys ateityje, Komisija turėtų reguliariai įvertinti BEREC ir BEREC biuro veiklą ir šios institucinės struktūros efektyvumą kintančioje skaitmeninėje aplinkoje. Jeigu, atlikus įvertinimą, būtų padaryta išvada, kad ši institucinė struktūra netinka užduotims vykdyti, visų pirma nuosekliam elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimui užtikrinti, Komisija turėtų išnagrinėti visas įmanomas galimybes pagerinti šią struktūrą, visų pirma šios struktūros pavertimo į vieną agentūrą įgyvendinamumą, finansines pasekmes ir galimą naudą;

(26)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo sistemos, o ypač jos tarpvalstybinių aspektų, įgyvendinimą nustatytoje taikymo srityje, taikant efektyvias vidaus rinkos procedūras, skirtas nacionalinių priemonių projektams, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(27)  Šiuo reglamentu siekiama iš dalies pakeisti ir išplėsti Reglamento (EB) Nr. 1211/2009 nuostatas▌. Būsimi pakeitimai yra esminiai, todėl dėl aiškumo tas aktas turėtų būti pakeistas ir panaikintas. Nuorodos į panaikintą reglamentą turėtų būti laikomos nuorodomis į šį reglamentą;

(28)  ▌Biuro, kuris Reglamentu (EB) Nr. 1211/2009 buvo įsteigtas kaip juridinio asmens statusą turinti Bendrijos įstaiga, visas su nuosavybe, susitarimais, teisiniais įsipareigojimais, darbo sutartimis, finansiniais įsipareigojimais ir atsakomybe susijusias teises ir pareigas perima BEREC biuras. Siekiant užtikrinti BEREC ir BEREC biuro veiklos tęstinumą, būtina, kad jų atstovai, konkrečiai administracijos direktorius, Reguliuotojų valdybos ir Valdymo komiteto pirmininkai ir pirmininkų pavaduotojai, eitų pareigas visą likusį laikotarpį iki dabartinės jų kadencijos pabaigos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUSBEREC IR BEREC BIURO ĮSTEIGIMAS

1 straipsnis

BEREC įsteigimas

1.  Įsteigiama Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC). BEREC yra Sąjungos įstaiga. Ji turi juridinio asmens statusą.

1a.  Kiekvienoje valstybėje narėje BEREC naudojasi plačiausiu veiksnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal tų valstybių narių teisės aktus. Visų pirma ji gali būti šalimi teismo procese.

1b.  BEREC atstovauja Reguliuotojų valdybos pirmininkas.

1c.  Tik pati BEREC atsako už jai pavestų užduočių ir suteiktų įgaliojimų vykdymą.

1a straipsnis

BEREC biuro įsteigimas

1.  Įsteigiama Europos elektroninių ryšių reguliuotojų paramos agentūra (BEREC biuras). BEREC biuras yra Sąjungos įstaiga. Jis turi juridinio asmens statusą.

2.  Kiekvienoje valstybėje narėje BEREC biuras naudojasi plačiausiu veiksnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal tų valstybių narių teisės aktus. Visų pirma jis gali įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, juo disponuoti ir būti šalimi teismo procese.

3.  BEREC biurui atstovauja direktorius.

4.  Tik pats BEREC biuras atsako už jam pavestų užduočių ir suteiktų įgaliojimų vykdymą.

5.  BEREC biuro buveinė yra Rygoje (Latvija).

Ia SKYRIUS

TIKSLAI

1b straipsnis

Tikslai

1.  BEREC veikia Direktyvos [...] (Elektroninių ryšių kodeksas), Direktyvos 2002/58/EB, Reglamento (ES) Nr. 531/2012, Reglamento (ES) 2015/2120, Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 243/2012/ES (Radijo spektro politikos programa)(23) ir kitų Sąjungos teisės aktų, kuriais jai pavedamos užduotys arba suteikiami įgaliojimai, taikymo srityje.

2.  Taikant šį reglamentą taikomos Direktyvoje [...] (Elektroninių ryšių kodeksas) nustatytos apibrėžtys.

3.  BEREC pagrindinis tikslas – užtikrinti nuoseklų reguliavimo požiūrį į elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą 2 dalyje nurodytoje taikymo srityje ir taip prisidėti prie vidaus rinkos plėtros. BEREC padeda siekti Direktyvos [...] (Elektroninių ryšių kodeksas) 3 straipsnyje nurodytų nacionalinių reguliavimo ir kitų kompetentingų institucijų (NRI) tikslų. Ji taip pat propaguoja tinklo neutralumo ir atviro interneto principą, skatina prieigą prie itin didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimą, konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių priemonių teikimo srityje ir gina Sąjungos piliečių interesus.

4.  BEREC savo užduotis vykdo nepriklausomai ir nešališkai, be nepagrįsto delsimo ir užtikrindama skaidrų sprendimų priėmimo procesą.

5.  BEREC remiasi NRI turimomis ekspertinėmis žiniomis.

6. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad NRI turėtų pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių, reikalingų siekiant visapusiškai dalyvauti BEREC veikloje.

Ib SKYRIUS

BEREC UŽDUOTYS IR ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

2 straipsnis

Užduotys

1.  BEREC užduotys yra šios:

-a)   atlikti užduotis, pavestas jai Sąjungos teisės aktais, ypač Direktyva [...] (Elektroninių ryšių kodeksas), Reglamentu (ES) Nr. 531/2012 ir Reglamentu (ES) 2015/2120;

a)  gavus prašymą arba savo iniciatyva, padėti NRI, Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai, juos konsultuoti, be kita ko, teikti ataskaitas, nuomones ir rekomendacijas, ir ▌bendradarbiauti su NRI ir Komisija visais jos kompetencijai priskiriamais elektroninių ryšių klausimais;

b)  gavus prašymą, padėti NRI, Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai palaikyti ryšius, diskutuoti ir keistis informacija su trečiaisiais asmenimis, taip pat padėti NRI ir Komisijai skleisti geriausios reguliavimo praktikos pavyzdžius tretiesiems asmenims;

c)  rengti NRI skirtas rekomendacijas ir skleisti geriausios reguliavimo praktikos pavyzdžius, kad paskatintų geresnį ir nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą;

d)  savo iniciatyva arba NRI, Europos Parlamentui, Tarybai ar Komisijai paprašius, rengti gaires, kuriomis užtikrinamas nuoseklus elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimas ir NRI priimamų reguliavimo sprendimų nuoseklumas, visų pirma gaires, susijusias su reguliavimo klausimais, kurie apima ne vieną valstybę narę arba tarpvalstybinius aspektus;

e)  teikti ataskaitas apie elektroninių ryšių sektorių – skelbti metines ataskaitas dėl to sektoriaus plėtros;

f)  stebėti rinkos pokyčius, vertinti reguliavimo naujovių poreikį ir koordinuoti NRI veiksmus, siekiant sudaryti sąlygas naujų novatoriškų elektroninių ryšių paslaugų plėtotei ir užtikrinti konvergenciją, ypač standartizacijos, numeracijos ir spektro paskirstymo srityse;

g)  užtikrinti sistemą, pagal kurią NRI galėtų bendradarbiauti, ir skatinti NRI tarpusavio bendradarbiavimą ir NRI bei Komisijos bendradarbiavimą. BEREC turi tinkamai atsižvelgti į tokio bendradarbiavimo rezultatus rengdama savo nuomones, rekomendacijas ir sprendimus. Kai BEREC mano, kad yra reikalingos privalomos tokį bendradarbiavimą reglamentuojančios taisyklės, ji turi pateikti atitinkamas rekomendacijas Komisijai;

h)  pradėti duomenų inovacijų iniciatyvą, siekiant modernizuoti, koordinuoti ir standartizuoti NRI vykdomą duomenų rinkimą. Nepažeidžiant intelektinės nuosavybės teisių ir reikiamo lygmens konfidencialumo, šie duomenys turi būti skelbiami visuomenei atvira, pakartotinai panaudojama, kompiuterio skaitoma forma BEREC interneto svetainėje ir Europos duomenų portale;

i)  bendradarbiauti su Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo tinklu ir atitinkamomis Europos ir nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, įskaitant Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną ir nacionalines duomenų apsaugos institucijas, klausimais, susijusiais su elektroninių ryšių paslaugų teikimu, kurie gali turėti poveikio vartotojų interesams keliose valstybėse narėse;

j)  gavus prašymą arba savo iniciatyva, konsultuoti Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją dėl bet kokio reguliavimo aspekto, susijusio su bendra skaitmeninės rinkos dinamika, atitinkamo poveikio;

k)  padėti Komisijai – vykdyti patariamojo organo pareigas rengiant ir priimant elektroninių ryšių srities teisės aktus.

2a.   BEREC užduotys skelbiamos interneto svetainėje ir atnaujinamos, kai paskiriamos naujos užduotys.

3.  Nedarant poveikio įpareigojimui laikytis atitinkamų Sąjungos teisės aktų, NRI ir Komisija laikosi visų privalomų sprendimų ir kuo labiau atsižvelgia į visas gaires, nuomones, rekomendacijas ir geriausios praktikos pavyzdžius, kuriuos priėmė BEREC siekdama užtikrinti nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą 1b straipsnio 1 dalyje nurodytoje taikymo srityje. Atitinkama NRI, priimdama bet kokį reguliavimo sprendimą susijusiu klausimu, kuo labiau atsižvelgia į BEREC priimtas gaires pagal šio straipsnio 1 dalies d punktą ir pateikia priežastis, jeigu kaip nors nuo tų gairių nukrypsta. Jeigu išimtiniais atvejais NRI nukrypsta nuo gairių, ji nepagrįstai nedelsdama pateikia savo reguliavimo sprendimą, įskaitant tinkamai pagrįstas nukrypimo priežastis, BEREC.

4.  Tiek, kiek būtina šiame reglamente išdėstytiems tikslams pasiekti ir jai pavestoms užduotims atlikti, BEREC bendradarbiauja su kompetentingomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis, trečiųjų šalių kompetentingomis valdžios institucijomis ir (arba) tarptautinėmis organizacijomis.

4a.  Kai tikslinga, BEREC konsultuojasi su suinteresuotaisiais subjektais ir suteikia jiems galimybę per pagrįstą laikotarpį, nustatomą atsižvelgiant į klausimo sudėtingumą, bet ne trumpesnį kaip 30 dienų, pateikti pastabų. Nedarant poveikio 28 straipsnio taikymui, BEREC tokių viešųjų konsultacijų rezultatus skelbia viešai. Tokios konsultacijos rengiamos kuo ankstesniu sprendimų priėmimo proceso etapu.

II SKYRIUS

BEREC ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

2a straipsnis

BEREC organizacinė struktūra

BEREC sudaro:

a)  Reguliuotojų valdyba,

b)  ekspertų darbo grupės (darbo grupės),

c)  Apeliacinė taryba.

1 SKIRSNIS

REGULIUOTOJŲ VALDYBA

2b straipsnis

Reguliuotojų valdybos sudėtis

1.  Į Reguliuotojų valdybos sudėtį įeina po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės.

Tas asmuo – tai valstybėje narėje įsteigtos NRI, kurios pagrindinė funkcija – kasdienio elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkų veikimo priežiūra, vadovas ar kitas aukšto lygio atstovas.

Valstybėse narėse, kuriose yra daugiau nei viena NRI, atsakinga pagal Direktyvą [...] (Elektroninių ryšių kodeksas), tos institucijos susitaria dėl bendro atstovo ir užtikrina būtiną NRI veiksmų koordinavimą.

2.  Reguliuotojų valdybos nariai imasi veiksmų dėl objektyvių priežasčių, atsižvelgdami į Sąjungos interesus ir siekdami sumažinti rinkos fragmentaciją, kad būtų sukurta bendroji telekomunikacijų rinka.

3.  Kiekviena NRI iš savo vadovų, kolegialaus organo narių ar NRI darbuotojų paskiria pavaduojantį narį, kuris atstovauja jos nariui, kai šis negali dalyvauti.

4.  Komisija dalyvauja Reguliuotojų valdybos posėdžiuose stebėtojos teisėmis ir jai atstovaujama atitinkamu aukštu lygiu.

5.  Reguliuotojų valdybos narių sąrašas drauge su jų interesų deklaracijomis skelbiamas viešai.

6.  Reguliuotojų valdyba gali konkrečiu atveju pakviesti bet kokį asmenį, kurio nuomonė gali būti svarbi, dalyvauti atitinkamuose posėdžiuose stebėtojo teisėmis.

2c straipsnis

Nepriklausomumas

1.  Vykdydami jiems pavestas užduotis, Reguliuotojų valdybos nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai, paisydami tik visos Sąjungos interesų, nepriklausomai nuo to, kokie jų nacionaliniai ar asmeniniai interesai.

2.  Nedarant poveikio Komisijos ar NRI įgaliojimams, Reguliuotojų valdybos nariai nesiekia gauti ir nepriima Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors valstybės narės vyriausybės ar bet kokio kito viešojo ar privačiojo subjekto nurodymų.

Reguliuotojų valdybos nariai visų pirma vykdo jiems pavestas užduotis nepriklausomai nuo nederamos politinės įtakos ar verslo įsikišimo, kuris galėtų padaryti poveikį jų asmeniniam nepriklausomumui.

2d straipsnis

Reguliuotojų valdybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai

1.  Laikydamasi BEREC darbo tvarkos taisyklių, Reguliuotojų valdyba iš savo narių paskiria pirmininką ir ne daugiau kaip keturis pirmininko pavaduotojus. Pirmininko pavaduotojai automatiškai perima pirmininko pareigas, jei pirmininkas tų pareigų negali vykdyti. Pirmininko kadencija – dveji metai. Siekiant užtikrinti BEREC darbo tęstinumą, būsimas pirmininkas eina pirmininko pavaduotojo pareigas ne mažiau kaip šešis mėnesius iki jo, kaip pirmininko, kadencijos pradžios ir, kai įmanoma, eina pirmininko pavaduotojo pareigas bent šešis mėnesius po to, kai pasibaigia jo, kaip pirmininko, kadencija.

2.  Nedarant poveikio Reguliuotojų valdybos vaidmeniui, susijusiam su pirmininko vykdomomis užduotimis, pirmininkas nesiekia gauti ir nepriima jokios vyriausybės ar NRI, Komisijos ir jokių kitų viešųjų arba privačiųjų subjektų nurodymų.

2e straipsnis

Reguliuotojų valdybos posėdžiai ir balsavimo taisyklės

1.  Reguliuotojų valdybos posėdžius šaukia jos pirmininkas ir jie eilinio posėdžio forma vyksta bent keturis kartus per metus. Neeiliniai posėdžiai taip pat šaukiami pirmininko iniciatyva arba ne mažiau kaip trečdalio Reguliuotojų valdybos narių prašymu. Posėdžio darbotvarkę nustato pirmininkas ir ji viešai skelbiama.

2.  Reguliuotojų valdyba sprendimus priima paprasta narių balsų dauguma, jei šiame reglamente arba kituose Sąjungos teisės aktuose nenumatyta kitaip. Kiekvienas narys arba pavaduojantis narys turi vieną balsą. Reguliuotojų valdybos sprendimai skelbiami viešai ir juose NRI prašymu pateikiamos tos institucijos išlygos.

3.  Reguliuotojų valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles ir jas viešai paskelbia. Darbo tvarkos taisyklėse nustatoma išsami balsavimą reglamentuojanti tvarka, įskaitant sąlygas, kuriomis vienas narys gali veikti kito nario vardu, kvorumą reglamentuojančios taisyklės ir pranešimo apie posėdžius terminai. Be to, darbo tvarkos taisyklėmis užtikrinama, kad Reguliuotojų valdybos nariams prieš kiekvieną posėdį visada būtų pateikiamos išsamios darbotvarkės ir pasiūlymų projektai, kad jie, prieš balsuodami, turėtų galimybę pateikti pakeitimų. Darbo tvarkos taisyklėse, be kita ko, gali būti nustatytos balsavimo skubos tvarka procedūra ir kita praktinė Reguliuotojų valdybos veiklos tvarka.

2f straipsnis

Reguliuotojų valdybos užduotys

1.  Reguliuotojų valdyba vykdo BEREC užduotis, nustatytas 2 straipsnyje, ir priima visus sprendimus, susijusius su BEREC veiklos organizavimu. Tai darydama, ji taip pat remiasi darbo grupių atlikto darbo rezultatais.

2.  Reguliuotojų valdyba BEREC vardu pagal 27 straipsnį priima specialias nuostatas dėl teisės susipažinti su BEREC turimais dokumentais.

3.  Reguliuotojų valdyba pateikia gaires BEREC biurui dėl profesinės ir administracinės paramos BEREC.

4.  Reguliuotojų valdyba, pasikonsultavusi su suinteresuotaisiais asmenimis pagal 2 straipsnio 4a dalies nuostatas, priima BEREC metinę darbo programą iki metų, einančių prieš tuos metus, kuriems sudaroma programa, pabaigos. Reguliuotojų valdyba, kai tik patvirtina metinę darbo programą, perduoda ją Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

5.  Reguliuotojų valdyba tvirtina BEREC metinę veiklos ataskaitą ir perduoda ją Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 15 d.

6.  Europos Parlamentas, visapusiškai laikydamasis nepriklausomumo principo, gali pakviesti Reguliuotojų valdybos pirmininką arba kurį nors pirmininko pavaduotoją paaiškinti kompetentingam komitetui atitinkamus klausimus, susijusius su BEREC veikla, ir atsakyti į Europos Parlamento narių pateiktus klausimus.

2 SKIRSNIS

DARBO GRUPĖS

2g straipsnis

Darbo grupių veikla

1.  Pagrįstais atvejais, visų pirma, BEREC metinės darbo programos įgyvendinimo tikslais Reguliuotojų valdyba gali įsteigti reikalingas darbo grupes.

2.   Darbo grupių narius skiria NRI. Komisijos atstovai darbo grupių veikloje dalyvauja kaip stebėtojai.

Reguliuotojų valdyba, atsižvelgdama į konkretų atvejį, prireikus gali pakviesti pavienius atitinkamos srities kompetentingus ekspertus dalyvauti darbo grupių veikloje.

3.  Reguliuotojų valdyba paskiria du kiekvienos darbo grupės pirmininkus iš skirtingų NRI, nebent dėl išskirtinių ir laikinų aplinkybių būtų reikalinga daryti kitaip.

4.  Reguliuotojų valdyba priima darbo tvarkos taisykles, kuriose nustato praktinę darbo grupių veiklos tvarką.

3 SKIRSNIS

APELIACINĖ TARYBA

2h straipsnis

Apeliacinės tarybos įsteigimas ir sudėtis

1.  Įsteigiama Apeliacinė taryba.

2.  Apeliacinę tarybą sudaro pirmininkas ir du kiti nariai. Kiekvienas Apeliacinės tarybos narys turi jį pavaduojantį narį. Pavaduojantis narys atstovauja nariui, kai šis negali dalyvauti.

3.  Reguliuotojų valdyba skiria Apeliacinės tarybos pirmininką, jos narius ir pavaduojančius narius iš NRI, Komisijos ir BEREC biuro direktoriaus pateiktų kvalifikuotų kandidatų sąrašų.

4.  Kai Apeliacinė taryba mano, kad to reikia dėl apeliacinio skundo pobūdžio, ji gali paprašyti Reguliuotojų valdybos paskirti dar du narius ir juos pavaduojančius narius iš 3 dalyje nurodytų sąrašų.

5.  Remdamasi Reguliuotojų valdybos pasiūlymu, Apeliacinė taryba nustato savo darbo tvarkos taisykles. Tose taisyklėse išsamiai nustatoma Apeliacinės tarybos organizacinę struktūrą ir veiklą reglamentuojanti tvarka ir taisyklės, taikytinos apeliacinio skundo Apeliacinei tarybai procesams.

2i straipsnis

Apeliacinės tarybos nariai

1.  Apeliacinės tarybos nariai ir juos pavaduojantys nariai skiriami ketverių metų kadencijai. Reguliuotojų valdyba gali pratęsti jų kadenciją papildomiems ketverių metų laikotarpiams.

2.  Apeliacinės tarybos nariai veikia nepriklausomai ir neina jokių kitų pareigų BEREC ar BEREC biure. Priimdami sprendimus jie nesiekia gauti ir nepriima jokios vyriausybės ar kito subjekto nurodymų.

3.  Kadencijos metu Apeliacinės tarybos nariai negali būti pašalinti iš pareigų arba išbraukti iš kvalifikuotų kandidatų sąrašo, išskyrus atvejus, kai tokiam pašalinimui arba išbraukimui yra svarių priežasčių ir Reguliuotojų valdyba priima atitinkamą sprendimą.

2j straipsnis

Nusišalinimas ir prieštaravimo pareiškimas

1.   Apeliacinės tarybos nariai apeliacinio skundo nagrinėjimo procese nedalyvauja, jei jie turi su juo susijusių asmeninių interesų, yra anksčiau atstovavę vienai iš proceso šalių arba dalyvavo priimant sprendimą, dėl kurio pateiktas apeliacinis skundas.

2.   Kai dėl vienos iš 1 dalyje išvardytų ar bet kurių kitų priežasčių Apeliacinės tarybos narys mano, kad neturėtų dalyvauti apeliacinio skundo nagrinėjimo procese, jis apie tai atitinkamai praneša Apeliacinei tarybai.

3.   Bet kuri apeliacinio skundo nagrinėjimo proceso šalis gali prieštarauti dėl bet kurio Apeliacinės tarybos nario dalyvavimo, remdamasi bet kuria iš 1 dalyje nurodytų priežasčių arba kilus įtarimui dėl nario šališkumo. Bet kuris toks prieštaravimas nepriimtinas, jei apeliacinio skundo nagrinėjimo proceso šalis, jau žinodama prieštaravimo priežastį, ėmėsi procesinio veiksmo arba jeigu prieštaravimo priežastis yra nario pilietybė.

4.   Apeliacinė taryba, nedalyvaujant atitinkamam jos nariui, priima sprendimą dėl veiksmų, kurių reikia imtis 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais. Priimant tą sprendimą atitinkamą narį Apeliacinėje taryboje pakeičia jį pavaduojantis narys. Jei pavaduojantis narys patenka į panašią padėtį kaip ir narys, pirmininkas skiria pavaduojantį narį iš kitų pavaduojančių narių.

2k straipsnis

Sprendimai, dėl kurių galima teikti apeliacinį skundą

1.   Apeliacinei tarybai gali būti teikiami apeliaciniai skundai dėl BEREC pagal 2 straipsnio 1 dalies -a punktą priimtų privalomų sprendimų.

Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, įskaitant NRI, gali apeliacine tvarka apskųsti pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą, kuris yra skirtas tam asmeniui, arba sprendimą, kuris, nors ir skirtas kitam asmeniui, yra tiesiogiai ir konkrečiai susijęs su tuo asmeniu.

2.   Apeliacinis skundas drauge su jo pagrindimu BEREC pateikiamas raštu per du mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą atitinkamam asmeniui dienos arba, jei tai nebuvo padaryta, per du mėnesius nuo tos dienos, kai BEREC paskelbė savo sprendimą. Apeliacinė taryba priima sprendimą dėl apeliacinio skundo per keturis mėnesius nuo skundo pateikimo dienos.

3.   Pagal 1 dalį pateikus apeliacinį skundą, sprendimas nenustoja galioti. Tačiau Apeliacinė taryba gali sustabdyti sprendimo, dėl kurio pateiktas apeliacinis skundas, vykdymą.

IIa SKYRIUS

BEREC BIURO UŽDUOTYS IR ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

1 SKIRSNIS

BEREC BIURO UŽDUOTYS

2l straipsnis

BEREC biuro užduotys visų pirma yra šios:

a)   teikti BEREC profesinės ir administracinės paramos paslaugas,

b)   rinkti iš NRI su 2 straipsnyje numatytomis BEREC užduotimis susijusią informaciją, ja keistis ir ją perduoti,

c)   remiantis b punkte nurodyta informacija, reguliariai rengti ataskaitas dėl konkrečių Europos telekomunikacijų rinkos pokyčių aspektų, pvz., tarptinklinio ryšio ir lyginamosios analizės ataskaitas, kurios turi būti teikiamos BEREC,

d)   skleisti tarp NRI geriausios reguliavimo praktikos pavyzdžius, vadovaujantis 2 straipsnio 1 dalies c punktu,

e)   padėti atlikti parengiamuosius darbus ir teikti kitą administracinę ir informacinę paramą, siekiant užtikrinti sklandžią Reguliuotojų valdybos ir darbo grupių veiklą,

f)   dalyvauti darbo grupių veikloje,

g)   padėti atlikti parengiamuosius darbus ir teikti kitą paramą, siekiant užtikrinti sklandų Valdančiosios tarybos veikimą,

h)   padėti BEREC vykdyti viešąsias konsultacijas.

2 SKIRSNIS

BEREC BIURO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

3 straipsnis

BEREC biuro administracinė ir valdymo struktūra

BEREC biuro administracinę ir valdymo struktūrą sudaro:

a)   Valdančioji taryba, atliekanti 5 straipsnyje nustatytas funkcijas,

b)   ▌direktorius, atliekantis 9 straipsnyje nustatytas pareigas

▌.

3 SKIRSNIS

VALDANČIOJI TARYBA

4 straipsnis

Valdančiosios tarybos sudėtis

1.   Į Valdančiosios tarybos sudėtį įeina po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės ir vienas Komisijos atstovas; jie visi turi balsavimo teisę. ▌

Valstybei narei atstovaujantis asmuo – tai valstybėje narėje įsteigtos NRI, kurios pagrindinė funkcija – kasdienio elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkų veikimo priežiūra, vadovas ar kitas aukšto lygio atstovas.

Valstybėse narėse, kuriose yra daugiau nei viena NRI, atsakinga pagal Direktyvą [...] (Elektroninių ryšių kodeksas), tos institucijos susitaria dėl bendro atstovo ir užtikrina būtiną NRI veiksmų koordinavimą.

2.   ▌Kiekviena NRI iš savo vadovų, kolegialaus organo narių ar NRI darbuotojų paskiria pavaduojantį narį, kuris atstovauja jos nariui, kai šis negali dalyvauti.

3a.   Valdančiosios tarybos narių sąrašas drauge su jų interesų deklaracijomis skelbiamas viešai.

5 straipsnis

Valdančiosios tarybos funkcijos

1.   Valdančioji taryba:

a)   ▌kiekvienais metais, atsižvelgusi į Komisijos nuomonę, dviejų trečdalių balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma pagal 15 straipsnį patvirtina BEREC biuro bendrąjį programavimo dokumentą;

b)  dviejų trečdalių balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma priima metinį BEREC biuro biudžetą ir vykdo kitas funkcijas, susijusias BEREC biuro biudžetu, pagal III skyrių;

c)   priima konsoliduotąją metinę BEREC biuro veiklos ataskaitą ir ją įvertina pagal 18a straipsnį;

d)   priima BEREC biurui taikytinas finansines taisykles pagal 20 straipsnį;

e)   atsižvelgdama į įgyvendintinų priemonių sąnaudas ir naudą priima sukčiavimo rizikai proporcingą kovos su sukčiavimu strategiją;

f)   gavusi vidaus ar išorės audito ataskaitas ir vertinimus, taip pat Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tyrimų išvadas ir rekomendacijas, užtikrina tinkamus tolesnius veiksmus;

g)   priima interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles, kaip nurodyta 31 straipsnyje▌;

h)   remdamasi poreikių analize, priima ir reguliariai atnaujina komunikacijos ir sklaidos planus, nurodytus 27a straipsnio 2 dalyje;

i)   patvirtina savo darbo tvarkos taisykles;

j)   laikydamasi 2 dalies nuostatų, BEREC biuro darbuotojų atžvilgiu naudojasi įgaliojimais, kurie paskyrimų tarnybai ir tarnybai, įgaliotai sudaryti darbo sutartis, suteikti Tarnybos nuostatuose ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose(24) (paskyrimų įgaliojimais);

k)   vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu, priima Tarnybos nuostatų ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisykles;

l) pagal 26 straipsnį įgalioja sudaryti darbinius susitarimus su kompetentingomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis, taip pat trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis ir (arba) tarptautinėmis organizacijomis;

m)   vadovaudamasi 9a straipsniu, skiria ▌direktorių ir prireikus pratęsia jo kadenciją arba atleidžia jį iš pareigų;

n)   vadovaudamasi Tarnybos nuostatais ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygomis, skiria apskaitos pareigūną, kuris vykdo pareigas visiškai nepriklausomai. BEREC biuras apskaitos pareigūnu gali paskirti tą patį pareigūną, kuris paskirtas kitos Sąjungos įstaigos apskaitos pareigūnu. BEREC biuras taip pat gali susitarti su Komisija, kad Komisijos apskaitos pareigūnas būtų ir BEREC biuro apskaitos pareigūnas;

▌p)   atsižvelgdama į BEREC biuro veiklos poreikius ir patikimą finansų valdymą, priima visus sprendimus dėl BEREC biuro vidaus struktūrų sukūrimo ir prireikus – keitimo.

2.   Vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu, Valdančioji taryba priima Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu grindžiamą sprendimą, kuriuo atitinkami paskyrimų įgaliojimai suteikiami ▌direktoriui ir nustatomos tų įgaliojimų perdavimo sustabdymo sąlygos. ▌Direktoriui leidžiama tuos įgaliojimus subdeleguoti.

Prireikus dėl išskirtinių aplinkybių Valdančioji taryba gali priimti sprendimą laikinai sustabdyti paskyrimų įgaliojimų suteikimą ▌direktoriui ir ▌ direktoriaus subdeleguotus įgaliojimus, ir jais naudotis pati arba suteikti juos vienam savo narių arba darbuotojui, kitam nei ▌direktorius.

6 straipsnis

Valdančiosios tarybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas

1.   Valdančioji taryba iš savo balsavimo teisę turinčių narių, atstovaujančių valstybėms narėms, renka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas renkami dviejų trečdalių balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma.

2.   Jei pirmininkas negali eiti savo pareigų, jį automatiškai pakeičia pirmininko pavaduotojas.

3.   Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas skiriami dvejų metų kadencijai.▌

3a.   Nedarant poveikio Valdančiosios tarybos vaidmeniui, susijusiam su pirmininko vykdomomis užduotimis, pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas nesiekia gauti ir nepriima jokios vyriausybės ar NRI, Komisijos ir jokių kitų viešųjų arba privačiųjų subjektų nurodymų.

3b.   Pirmininkas atsiskaito Europos Parlamentui už BEREC biuro veiklos rezultatus, kai jo paprašoma tai padaryti.

7 straipsnis

Valdančiosios tarybos posėdžiai

1.   Valdančiosios tarybos posėdžius šaukia pirmininkas.

2.   BEREC biuro direktorius dalyvauja svarstymuose be balsavimo teisės.

3.   Valdančioji taryba į eilinius posėdžius renkasi bent du kartus per metus. Be to, Valdančioji taryba susirenka į posėdį pirmininko iniciatyva, Komisijos arba ne mažiau kaip trečdalio savo narių prašymu.

4.   Valdančioji taryba gali pakviesti asmenis, kurių nuomonė gali būti svarbi, dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

5.   Pagal darbo tvarkos taisykles Valdančiosios tarybos nariams ir juos pavaduojantiems nariams posėdžiuose gali padėti patarėjai arba ekspertai.

6.   Valdančiajai tarybai sekretoriato paslaugas teikia BEREC biuras.

8 straipsnis

Valdančiosios tarybos balsavimo taisyklės

1.   Valdančioji taryba sprendimus priima balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip.

2.   Kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi vieną balsą. Balsavimo teisę turinčiam nariui nedalyvaujant, jo balsavimo teisė perduodama jį pavaduojančiam nariui.

3.   Pirmininkas balsuoja.

4.   ▌Direktorius nebalsuoja.

5.   Valdančiosios tarybos darbo tvarkos taisyklėse nustatoma išsamesnė balsavimo tvarka, visų pirma aplinkybės, kuriomis vienas narys gali veikti kito nario vardu.

4 SKIRSNIS

DIREKTORIUS

9 straipsnis

Direktoriaus pareigos

1.   ▌Direktorius yra atsakingas už vadovavimą BEREC biurui. ▌Direktorius yra atskaitingas Valdančiajai tarybai.

2.   Nedarant poveikio ▌Valdančiosios tarybos įgaliojimams, ▌direktorius savo pareigas vykdo nepriklausomai, nesiekia gauti ir nepriima jokios Sąjungos institucijos, vyriausybės, NRI, viešojo ar privačiojo subjekto nurodymų.

3.   Gavęs prašymą, ▌direktorius Europos Parlamentui pateikia savo pareigų vykdymo ataskaitą. Taryba gali paprašyti ▌direktoriaus pateikti savo pareigų vykdymo ataskaitą.

▌5.   ▌Direktorius atsako už BEREC biuro užduočių vykdymą pagal Valdančiosios tarybos pateiktas gaires. Visų pirma ▌direktorius atsako už:

a)   kasdienį BEREC biuro administravimą;

b)   Valdančiosios tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

c) bendrojo programavimo dokumento parengimą ir pateikimą Valdančiajai tarybai;

d)   bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimą ir atsiskaitymą už jo įgyvendinimą Valdančiajai tarybai;

e)   konsoliduotosios metinės BEREC biuro veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą Valdančiajai tarybai vertinti ir tvirtinti;

f)   veiksmų plano rengimą vadovaujantis vidaus arba išorės audito ataskaitų bei vertinimų išvadomis ir OLAF tyrimais, taip pat už pažangos ataskaitų teikimą kartą per metus per metus Komisijai ir reguliariai – Valdančiajai tarybai;

g)   Sąjungos finansinių interesų apsaugą taikant sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos veiklos prevencijos priemones, atliekant veiksmingus patikrinimus, taip pat, jeigu nustatoma pažeidimų, susigrąžinant netinkamai išmokėtas sumas ir prireikus imantis veiksmingų, proporcingų ir atgrasomų administracinių priemonių, įskaitant finansines sankcijas;

h)   BEREC biuro kovos su sukčiavimu strategijos parengimą ir jos pateikimą Valdančiajai tarybai tvirtinti;

i) BEREC biurui taikytinų finansinių taisyklių projekto parengimą;

j) BEREC biuro pajamų ir išlaidų sąmatos projekto parengimą ir jo biudžeto vykdymą.

5a.   Direktorius padeda Reguliuotojų valdybos pirmininkui ir Valdančiosios tarybos pirmininkui pasirengti atitinkamo organo posėdžiams. Direktorius dalyvauja Reguliuotojų valdybos ir Valdančiosios tarybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

5b.   Direktorius, prižiūrint Valdančiajai tarybai, imasi būtinų priemonių, visų pirma susijusių su vidaus administracinių nurodymų priėmimu ir pranešimų skelbimu, siekdamas užtikrinti, kad BEREC biuras veiktų pagal šį reglamentą.

6.   ▌Direktorius yra atsakingas nuspręsti, ar būtina vienoje arba keliose valstybėse narėse įkurdinti vieną arba daugiau darbuotojų, kad BEREC biuro uždaviniai būtų vykdomi efektyviai ir veiksmingai. Sprendimui steigti vietinį skyrių reikia gauti išankstinį ▌Valdančiosios tarybos ir atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) pritarimą. Veiklos, kurią vykdys vietinis skyrius, sritis sprendime nustatoma taip, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir administracinių BEREC funkcijų dubliavimo. Prieš priimant bet kokį tokį sprendimą, dėl tokio sprendimo skiriamų darbuotojų ir biudžeto nuostatos turi būti išdėstytos 15 straipsnio 4 dalyje nurodytoje daugiametėje darbo programoje.

9a straipsnis

Direktoriaus skyrimas

1.   Direktorių iš Valdančiosios tarybos pirmininko pateikto kandidatų sąrašo skiria Valdančioji taryba po atviros ir skaidrios atrankos procedūros, atsižvelgdama į nuopelnus, vadovavimo įgūdžius ir su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis susijusius įgūdžius ir patirtį.

2.   Sudarant sutartį su direktoriumi, BEREC biurui atstovauja Valdančiosios tarybos pirmininkas.

3.   Prieš paskiriant Valdančiosios tarybos atrinktą kandidatą, Europos Parlamentas pareiškia neįpareigojančią nuomonę dėl kandidato tinkamumo. Tuo tikslu Europos Parlamento kompetentingas komitetas gali pakviesti Valdančiosios tarybos atrinktą kandidatą padaryti pareiškimą kompetentingame komitete ir atsakyti į komiteto narių pateiktus klausimus.

4.   Direktoriaus kadencija – ketveri metai. Iki to laikotarpio pabaigos Valdančioji tarybos pirmininkas atlieka įvertinimą, kuriame atsižvelgia į direktoriaus darbo rezultatų vertinimą ir BEREC užduotis bei uždavinius. Šis įvertinimas perduodamas Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Atsižvelgdama į 4 dalyje nurodytą vertinimą, Valdančioji taryba gali direktoriaus kadenciją pratęsti vieną kartą, neviršijant šešerių metų laikotarpio.

6.   Jeigu ketinama pratęsti direktoriaus kadenciją, Valdančioji taryba apie tai informuoja Europos Parlamentą. Per mėnesį iki tokio numatyto pratęsimo dienos Europos Parlamentas gali pateikti neįpareigojančią nuomonę dėl kadencijos pratęsimo. Tuo tikslu direktorius gali būti pakviestas padaryti pareiškimą Europos Parlamento kompetentingame komitete ir atsakyti į komiteto narių pateiktus klausimus.

7.   Direktorius, kurio kadencija buvo pratęsta, pasibaigus visam laikotarpiui negali dalyvauti kitoje atrankoje į tas pačias pareigas.

8.   Jei direktoriaus kadencija nepratęsiama, jis toliau eina pareigas tol, kol paskiriamas naujas direktorius.

9.   Direktorius iš pareigų gali būti atleistas tik Valdančiosios tarybos sprendimu, kurį priimti pasiūlo ne mažiau kaip trečdalis tarybos narių.

10.   Sprendimus dėl direktoriaus skyrimo, kadencijos pratęsimo arba atleidimo iš pareigų Valdančioji taryba priima dviejų trečdalių balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma.

III SKYRIUS

BEREC BIURO BIUDŽETO SUDARYMAS IR STRUKTŪRA

1 skirsnis

BENDRASIS PROGRAMAVIMO DOKUMENTAS

15 straipsnis

Metinis ir daugiametis programavimas

1.   ▌Direktorius kasmet parengia programavimo dokumento projektą, kuriame, vadovaujantis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 32 straipsniu ir atsižvelgiant į Komisijos nustatytas gaires(25), nustatoma metinė ir daugiametė programa (toliau – bendrasis programavimo dokumentas).

Iki sausio 31 d. Valdančioji taryba priima bendrojo programavimo dokumento projektą ir perduoda jį Komisijai, kad ši pateiktų savo nuomonę. Bendrojo programavimo dokumento projektas taip pat perduodamas Europos Parlamentui ir Tarybai.

Po to Valdančioji taryba, atsižvelgusi į Komisijos nuomonę, patvirtina bendrąjį programavimo dokumentą, ir perduoda jį bei visas vėlesnes atnaujintas to dokumento versijas Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Galutinai patvirtinus bendrąjį biudžetą, bendrasis programavimo dokumentas prireikus atitinkamai pakoreguojamas ir tampa galutiniu.

2.   Metinėje darbo programoje nustatomi išsamūs tikslai ir numatomi rezultatai, įskaitant veiklos rezultatų rodiklius. Į ją taip pat įtraukiamas finansuotinų veiksmų aprašas ir nurodomi kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, vadovaujantis veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo principais. Metinė darbo programa dera su 2f straipsnio 4 dalyje nurodyta BEREC metine darbo programa ir 4 dalyje nurodyta daugiamete darbo programa. Joje aiškiai nurodoma, kokie uždaviniai nuo praėjusių finansinių metų buvo pridėti, pakeisti arba išbraukti.

3.   Priėmus BEREC metinę darbo programą ir visais atvejais, kai BEREC pavedama nauja užduotis, Valdančioji taryba iš dalies pakeičia ▌metinę darbo programą.

Bet kokie esminiai metinės darbo programos pakeitimai priimami laikantis tokios pačios tvarkos, kaip priimant pirminę metinę darbo programą. Valdyba gali suteikti ▌direktoriui įgaliojimus daryti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

4.   Daugiametėje darbo programoje nustatomos bendro strateginio programavimo nuostatos, įskaitant tikslus, numatomus rezultatus ir veiklos rezultatų rodiklius. Joje taip pat nustatomas išteklių, įskaitant daugiametį biudžetą ir darbuotojus, programavimas.

Išteklių programavimo procesas kasmet atnaujinamas. Strateginis programavimas prireikus atnaujinamas, visų pirma siekiant atsižvelgti į 38 straipsnyje nurodyto vertinimo išvadas.

5.   Į metinę ir (arba) daugiametę programą įtraukiama BEREC biuro santykių su kompetentingomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis, trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis ir (arba) tarptautinėmis organizacijomis strategija, kaip nurodyta 26 straipsnyje, su ja susiję veiksmai ir nurodomi su ja susiję ištekliai.

16 straipsnis

Biudžeto sudarymas

1.   Kiekvienais metais ▌direktorius parengia preliminarų kitų finansinių metų BEREC biuro pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, į kurį įtraukia ir etatų planą, ir išsiunčia jį Valdančiajai tarybai.

3.   BEREC biuro pajamų ir išlaidų sąmatos projektą ▌direktorius kiekvienais metais iki sausio 31 d. nusiunčia Komisijai. BEREC biuro pajamų ir išlaidų sąmatos projekte pateikta informacija turi derėti su 15 straipsnio 1 dalyje nurodytame bendrojo programavimo dokumento projekte pateikta informacija.

4.   Komisija šį sąmatos projektą kartu su Sąjungos bendrojo biudžeto projektu išsiunčia biudžeto valdymo institucijai.

5.   Remdamasi šiuo sąmatos projektu, Komisija į Sąjungos bendrojo biudžeto projektą įtraukia sąmatas, jos nuomone, reikalingas etatų planui, ir įnašo, kuris bus mokamas iš bendrojo biudžeto, sumą ir bendrojo biudžeto projektą Sutarties 313 ir 314 straipsniuose nustatyta tvarka teikia biudžeto valdymo institucijai.

6.   Biudžeto valdymo institucija tvirtina BEREC biurui skiriamo įnašo asignavimus.

7.   Biudžeto valdymo institucija priima BEREC biuro etatų planą.

8.   BEREC biuro biudžetą priima Valdančioji taryba. Jis tampa galutiniu po to, kai galutinai priimamas Sąjungos bendrasis biudžetas. Prireikus jis atitinkamai patikslinamas.

9.   Bet kuriam su statyba susijusiam projektui, kuris galėtų turėti didelį poveikį BEREC biuro biudžetui, taikomos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 nuostatos.

2 SKIRSNIS

BIUDŽETO VYKDYMAS, PATEIKIMAS IR KONTROLĖ

17 straipsnis

Biudžeto struktūra

1.   Visų BEREC biuro pajamų ir išlaidų sąmatos sudaromos kiekvieniems finansiniams metams, kurie sutampa su kalendoriniais metais, ir įtraukiamos į BEREC biuro biudžetą.

2.   BEREC biuro biudžeto pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.

3.   Neatmetant kitų išteklių galimybės, BEREC biuro pajamas sudaro:

a)   Sąjungos įnašas;

b)   bet kokie savanoriški valstybių narių arba NRI finansiniai įnašai;

c)   rinkliavos už leidinius ir visas kitas BEREC biuro teikiamas paslaugas;

d)   bet koks trečiųjų šalių arba pagal 26 straipsnį BEREC biuro veikloje dalyvaujančių trečiųjų šalių reguliavimo institucijų, kompetentingų elektroninių ryšių srityje, įnašas.

4.   BEREC biuro išlaidas sudaro darbuotojų darbo užmokestis, administracinės bei infrastruktūros išlaidos ir veiklos išlaidos.

18 straipsnis

Biudžeto vykdymas

1.   BEREC biuro biudžetą vykdo ▌direktorius.

2.   Kiekvienais metais ▌direktorius išsiunčia biudžeto valdymo institucijai visą su vertinimo procedūrų išvadomis susijusią reikiamą informaciją.

18a straipsnis

Konsoliduotoji metinė veiklos ataskaita

1.   Direktorius kasmet parengia konsoliduotosios metinės BEREC biuro veiklos ataskaitos projektą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 47 straipsnį, atsižvelgdamas į Komisijos nustatytas gaires(26). Valdančioji taryba tvirtina konsoliduotąją metinę veiklos ataskaitą, ją įvertina ir kasmet iki liepos 1 d. pateikia ataskaitą ir jos vertinimą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams. Konsoliduotąją metinę BEREC biuro veiklos ataskaitą direktorius viešame posėdyje pristato Parlamentui ir Tarybai. Konsoliduotoji metinė veiklos ataskaita skelbiama viešai.

2.   Konsoliduotoji metinė veiklos ataskaita visų pirma apima informaciją apie BEREC biuro metinės darbo programos įgyvendinimą, biudžetą ir personalo išteklius, valdymo ir vidinės kontrolės sistemas, Europos Audito Rūmų pastabas, biudžeto ir finansų ataskaitas ir jų valdymo ataskaitą ir leidimus suteikiančio pareigūno deklaraciją, kurioje konstatuojama, ar jis turi pagrįstą užtikrinimą.

19 straipsnis

Finansinių ataskaitų teikimas ir biudžeto įvykdymo patvirtinimas

1.   Iki kitų finansinių metų kovo 1 d. BEREC biuro apskaitos pareigūnas išsiunčia Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams preliminarias finansines ataskaitas.

2.   Iki kitų finansinių metų kovo 31 d. BEREC biuras išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą.

3.   Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl preliminarių finansinių BEREC biuro ataskaitų, BEREC biuro apskaitos pareigūnas, prisiimdamas atsakomybę, parengia galutines finansines BEREC biuro ataskaitas. ▌Direktorius pateikia galutines finansines ataskaitas Valdančiajai tarybai, kad ši pareikštų savo nuomonę.

4.   Valdančioji taryba pateikia nuomonę dėl BEREC biuro galutinių finansinių ataskaitų.

5.   Iki kitų finansinių metų liepos 1 d. ▌direktorius išsiunčia galutines finansines ataskaitas drauge su Valdančiosios tarybos nuomone Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.

6.   BEREC biuras galutines finansines ataskaitas iki kitų metų lapkričio 15 d. paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7.   Iki rugsėjo 30 d. ▌direktorius pateikia Audito Rūmams atsakymą į jų pastabas. Tą atsakymą ▌direktorius taip pat nusiunčia Valdančiajai tarybai.

8.   Europos Parlamento prašymu ▌direktorius pateikia jam visą informaciją, kurios reikia, kad būtų užtikrinta sklandi atitinkamų finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra pagal Finansinio reglamento 165 straipsnio 3 dalį (27).

9.   Iki n + 2 metų gegužės 15 d. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimta rekomendacija, patvirtina ▌direktoriui, kad n finansinių metų biudžetas įvykdytas.

20 straipsnis

Finansinės taisyklės

Pasikonsultavusi su Komisija, Valdančioji taryba priima BEREC biurui taikomas finansines taisykles. Jos negali nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1271/2013, išskyrus atvejus, kai tokio nukrypimo specialiai reikia dėl BEREC biuro veiklos ir yra gautas išankstinis Komisijos sutikimas.

IV SKYRIUS

PERSONALAS

21 straipsnis

Bendroji nuostata

BEREC biuro personalui taikomi Tarnybos nuostatai ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos bei Sąjungos institucijų susitarimu priimtos šių Tarnybos nuostatų ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisyklės.

22 straipsnis

▌Direktorius

1.   ▌Direktorius įdarbinamas kaip BEREC biuro laikinasis darbuotojas pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktą.

23 straipsnis

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai ir kiti darbuotojai

1.   BEREC biuras gali naudotis deleguotųjų nacionalinių ekspertų ar kitų BEREC biuro neįdarbintų darbuotojų paslaugomis. Tokiems darbuotojams netaikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

2.   Valdančioji taryba priima sprendimą, kuriame nustatomos nacionalinių ekspertų delegavimo į BEREC biurą taisyklės.

V SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

25 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

BEREC biurui ir jo darbuotojams taikomas Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

26 straipsnis

Bendradarbiavimas su Sąjungos įstaigomis, trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis

1.   Tiek, kiek būtina šiame reglamente išdėstytiems tikslams pasiekti ir jiems pavestoms užduotims atlikti ir nedarant poveikio valstybių narių ir Sąjungos institucijų kompetencijai, BEREC ir BEREC biuras gali bendradarbiauti su kompetentingomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis, trečiųjų šalių kompetentingomis valdžios institucijomis ir (arba) tarptautinėmis organizacijomis.

2.   BEREC ir BEREC biuro veikloje gali dalyvauti trečiųjų šalių reguliavimo institucijos, kompetentingos elektroninių ryšių srityje, sudariusios atitinkamus susitarimus su Sąjunga.

Įtraukiant atitinkamas nuostatas į tokius susitarimus, parengiami susitarimai, kuriuose visų pirma nurodomas tų atitinkamų trečiųjų šalių reguliavimo institucijų dalyvavimo BEREC ir BEREC biuro veikloje pobūdis, mastas ir būdas, be kita ko, trečiųjų šalių atstovavimas Reguliuotojų valdyboje, darbo grupėse ir Valdančiojoje taryboje, taip pat su dalyvavimu BEREC biuro vykdomose iniciatyvose, finansiniais įnašais ir darbuotojais susijusios nuostatos. Tų susitarimų nuostatos dėl darbuotojų visais atvejais turi atitikti Tarnybos nuostatus.

3.   Tvirtindama bendrąjį programavimo dokumentą Valdančioji taryba priima santykių su kompetentingomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis, trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis ir (arba) tarptautinėmis organizacijomis BEREC biuro kompetencijai priklausančiais klausimais strategiją. ▌

27 straipsnis

Galimybė susipažinti su dokumentais

1.   BEREC ir BEREC biuro turimiems dokumentams taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001(28).

1a.   Ne vėliau kaip ... [šeši mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios dienos] Reguliuotojų valdyba ir Valdančioji taryba priima išsamias Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo taisykles.

2.   BEREC ir BEREC biuro vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001(29).

2a.   Ne vėliau kaip ... [šeši mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios dienos] Reguliuotojų valdyba ir Valdančioji taryba nustato priemones, kuriomis BEREC ir BEREC biuras taiko Reglamentą (EB) Nr. 45/2001, įskaitant priemones dėl BEREC biuro duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo. Šios priemonės nustatomos pasikonsultavus su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.

27a straipsnis

Skaidrumas ir komunikacija

1.   BEREC ir BEREC biuras savo veiklą vykdo labai skaidriai. BEREC ir BEREC biuras užtikrina, kad visuomenei ir visiems suinteresuotiesiems asmenims būtų pateikiama tinkama, objektyvi, patikima ir lengvai prieinama informacija, ypač su jų veiklos rezultatais susijusi informacija.

2.   BEREC, padedant BEREC biurui, gali savo iniciatyva savo kompetencijos srityje vykdyti komunikacijos veiklą. Išteklių iš BEREC biuro biudžeto skyrimas komunikacijos veiklai turi netrukdyti veiksmingai vykdyti 2 straipsnyje nurodytų BEREC užduočių. BEREC biuro komunikacijos veikla vykdoma laikantis atitinkamų Valdančiosios tarybos priimtų komunikacijos ir sklaidos planų.

28 straipsnis

Konfidencialumas

1.   Nepažeisdami 27 straipsnio 1 dalies, BEREC ir BEREC biuras neatskleidžia trečiosioms šalims informacijos, kurią jie tvarko arba gauna ir kurią pateiktame pagrįstame prašyme prašoma laikyti visiškai ar iš dalies konfidencialia.

2.   Valdančiosios tarybos, Reguliuotojų valdybos, darbo grupių nariai, šių organų posėdžių stebėtojai ar kiti dalyviai, direktorius, ▌deleguotieji nacionaliniai ekspertai, kiti darbuotojai, neįdarbinti BEREC biuro, konfidencialumo reikalavimų pagal Sutarties 339 straipsnį laikosi netgi nustoję eiti savo pareigas.

3.   Reguliuotojų valdyba ir Valdančioji taryba nustato praktinę 1 ir 2 dalyse nurodytų konfidencialumo taisyklių įgyvendinimo tvarką.

29 straipsnis

Įslaptintos informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos saugumo taisyklės

BEREC ir BEREC biuras priima savo pačių saugumo taisykles, kurios yra lygiavertės Komisijos saugumo taisyklėms, skirtoms Europos Sąjungos įslaptintos informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti, be kita ko, priima keitimosi tokia informacija, jos tvarkymo ir saugojimo nuostatas, kaip nustatyta Komisijos sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/443(30) ir (ES, Euratomas) 2015/444(31). Kita vertus, BEREC biuras gali priimti sprendimą, kad Komisijos taisyklės taikomos mutatis mutandis.

30 straipsnis

Keitimasis informacija

1.   Gavusios tinkamai pagrįstą prašymą iš BEREC arba BEREC biuro, Komisija ir NRI laiku ir tiksliai teikia BEREC ar BEREC biurui visą reikalingą informaciją, kad jie galėtų vykdyti jiems pavestas užduotis, jeigu jie turi teisėtą prieigą prie atitinkamos informacijos, o prašymas pateikti informaciją yra būtinas dėl konkrečios užduoties pobūdžio.

BEREC ir BEREC biuras taip pat gali prašyti NRI teikti informaciją periodiškai ir tam tikra forma. Tokiems prašymams, jei įmanoma, naudojamos bendros ataskaitų teikimo formos.

2.   Gavę tinkamai pagrįstą prašymą iš Komisijos arba NRI, BEREC ir BEREC biuras, remdamiesi lojalaus bendradarbiavimo principu, laiku ir tiksliai teikia reikalingą informaciją, kad Komisija arba NRI galėtų vykdyti joms pavestas užduotis.

3.   Prieš prašydami pateikti informaciją pagal šį straipsnį ir siekdami išvengti ataskaitų teikimo įpareigojimų dubliavimo, BEREC ir BEREC biuras atsižvelgia į visą viešai prieinamą reikiamą informaciją.

4.   Jei šios informacijos nėra arba NRI jos nepateikia laiku, arba tais atvejais, kai tiesioginis BEREC prašymas būtų efektyvesnis ir mažiau apsunkintų, BEREC gali pateikti tinkamai pagrįstą ir motyvuotą prašymą kitoms institucijoms arba jį tiesiogiai pateikti atitinkamoms įmonėms, vykdančioms elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir su tuo susijusios infrastruktūros veiklą.

BEREC atitinkamas NRI informuoja apie prašymus, pateiktus pagal šią dalį.

BEREC prašymu NRI padeda BEREC rinkti informaciją.

4a.   BEREC biuras sukuria ir valdo informacijos ir komunikacijos sistemą, kurioje veiktų bent šios vieno langelio principo funkcijos:

a)   vienas kontaktinis centras, kuriam bendrąjį leidimą, jeigu jo reikalauja valstybė narė, turinti gauti įmonė pateikia pranešimą, kurį BEREC perduoda NRI;

b)   bendra keitimosi informacija platforma, teikianti BEREC, Komisijai ir NRI informaciją, reikalingą nuosekliam Sąjungos elektroninių ryšių sistemos įgyvendinimui;

c)   išankstinio perspėjimo sistemą, kurią taikant galima anksti nustatyti sprendimų, kuriuos turi priimti NRI, koordinavimo poreikius.

Valdančioji taryba tvirtina technines ir funkcines specifikacijas ir šios sistemos sukūrimo planą. Sistema plėtojama nepažeidžiant intelektinės nuosavybės teisių ir reikiamo lygio konfidencialumo.

Ši informacijos ir komunikacijos sistema turi pradėti veikti ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

31 straipsnis

Interesų deklaravimas

1.   Kiekvienas Valdančiosios tarybos, Reguliuotojų valdybos ir Apeliacinės tarybos narys, ▌direktorius, deleguotieji nacionaliniai ekspertai ir kiti darbuotojai, neįdarbinti BEREC biuro, pateikia metinę įsipareigojimų ir interesų deklaraciją, iš kurios būtų aišku, ar jie turi, ar neturi tiesioginių arba netiesioginių interesų, kurie galėtų neigiamai paveikti jų nepriklausomumą.

Deklaracijos turi būti tikslios ir išsamios, pateikiamos raštu ir prireikus atnaujinamos. Reguliuotojų valdybos narių, Valdančiosios tarybos narių ir direktoriaus interesų deklaracijos skelbiamos viešai.

2.   Kiekvienas Valdančiosios tarybos, Reguliuotojų valdybos ir darbo grupių narys, stebėtojai ir kiti šių organų posėdžių dalyviai, Apeliacinės tarybos nariai, direktorius, deleguotieji nacionaliniai ekspertai ir kiti darbuotojai, neįdarbinti BEREC biuro, ne vėliau kaip kiekvieno posėdžio pradžioje tiksliai ir išsamiai deklaruoja visus su darbotvarkėje numatytais klausimais susijusius interesus, kurie galėtų neigiamai paveikti jų nepriklausomumą, ir nedalyvauja diskusijose bei balsavime dėl tokių klausimų.

3.   Reguliuotojų valdyba ir Valdančioji taryba nustato interesų konfliktų prevencijos bei valdymo taisykles ir ypač praktinės tvarkos, susijusios su 1 ir 2 dalyse nurodytomis nuostatomis, taisykles.

32 straipsnis

Kova su sukčiavimu

1.   Siekdamas palengvinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013(32) numatytą kovą su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, BEREC biuras ne vėliau kaip ... [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl OLAF atliekamų vidaus tyrimų ir priima atitinkamas visiems BEREC biuro darbuotojams taikytinas nuostatas naudodamas to susitarimo priede pateiktą šabloną.

2.   Europos Audito Rūmai turi įgaliojimus atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų iš BEREC biuro, dokumentų auditą ir auditą vietoje.

3.   Vadovaudamasi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96(33) nuostatomis ir procedūromis, OLAF gali atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus vietoje ir patikras, kad nustatytų sukčiavimo, korupcijos arba bet kokios kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos finansiniams interesams, atvejus, susijusius su BEREC biuro finansuojama dotacija arba sutartimi.

4.   Nedarant poveikio 1, 2 ir 3 dalių taikymui, BEREC biuro bendradarbiavimo susitarimuose su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, sutartyse, dotacijų susitarimuose ir dotacijų sprendimuose Europos Audito Rūmams ir OLAF aiškiai suteikiami įgaliojimai pagal savo kompetenciją atlikti tokį auditą ir tyrimus.

33 straipsnis

Atsakomybė

1.   BEREC biuro sutartinę atsakomybę reglamentuoja atitinkamai sutarčiai taikytina teisė.

2.   Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi kompetenciją priimti sprendimą pagal bet kurią BEREC biuro sudarytos sutarties arbitražinę išlygą.

3.   Nesutartinės atsakomybės atveju BEREC biuras, remdamasis bendraisiais principais, nustatytais visų valstybių narių įstatymuose, atlygina bet kokią žalą, kurią jo padaliniai ar darbuotojai padaro vykdydami savo pareigas.

4.   Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi jurisdikciją spręsti ginčus dėl šio straipsnio 3 dalyje nurodytos žalos atlyginimo.

5.   Asmeninę BEREC biuro darbuotojų atsakomybę jo atžvilgiu reglamentuoja jiems taikomų Tarnybos nuostatų ar Įdarbinimo sąlygų nuostatos.

34 straipsnis

Administraciniai tyrimai

Dėl BEREC ir BEREC biuro veiklos Europos ombudsmenas gali atlikti tyrimus pagal Sutarties 228 straipsnį.

35 straipsnis

Nuostatos dėl kalbų vartojimo

1.   BEREC biurui taikomos Reglamento Nr. 1/58 nuostatos(34).

2.   BEREC biuro veiklai reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

VI SKYRIUS

▌BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37 straipsnis

BEREC biurui taikomas susitarimas dėl buveinės ir veiklos sąlygos

1. Susitarime dėl buveinės, kurį BEREC biuras sudaro su priimančiąja valstybe nare, nustatomos reikiamos nuostatos dėl BEREC biuro įkūrimo priimančiojoje valstybėje narėje ir patalpų, kurias turi suteikti ta valstybė narė, taip pat specialios taisyklės, BEREC biuro priimančioje valstybėje narėje taikytinos ▌direktoriui, Valdančiosios tarybos nariams, BEREC biuro darbuotojams ir jų šeimų nariams.

2. BEREC biuro priimančioji valstybė narė sudaro sąlygas, reikalingas, kad BEREC biuras veiktų sklandžiai ir efektyviai, įskaitant daugiakalbių europinių mokymo įstaigų ir reikiamos transporto infrastruktūros užtikrinimą.

38 straipsnis

Vertinimas

1.   Ne vėliau kaip ... [penkeri metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos], o vėliau – kas penkerius metus, Komisija atlieka patirties, įgytos BEREC ir BEREC biurui vykdant veiklą, vertinimą. Laikantis Komisijos gairių, BEREC biuro veiklos rezultatai vertinami atsižvelgiant į jo tikslus, įgaliojimus, užduotis ir veiklos vietą (-as). Atliekat vertinimą visų pirma nagrinėjamas BEREC ir BEREC biuro institucinės ir organizacinės struktūros efektyvumas ir jų gebėjimas vykdyti visas užduotis, visų pirma užtikrinti nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą, galimas poreikis iš dalies keisti šią struktūrą ar BEREC ir BEREC biuro įgaliojimus ir bet kokio tokio pakeitimo finansinis poveikis.

2.   Komisijai nusprendus, kad, atsižvelgiant į BEREC ir BEREC biuro tikslus, įgaliojimus ir užduotis, veikla nebetikslinga, ji gali siūlyti šį reglamentą atitinkamai pakeisti arba panaikinti.

3.   Komisija vertinimo išvadas pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Valdančiajai tarybai. Vertinimo išvados skelbiamos viešai.

39 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   ▌BEREC biuras perima Reglamentu (EB) Nr. 1211/2009 įsteigto Biuro ▌visas su nuosavybe, susitarimais, teisiniais įsipareigojimais, darbo sutartimis, finansiniais įsipareigojimais ir atsakomybe susijusias teises ir pareigas.

Visų pirma, šis reglamentas nedaro poveikio pagal Reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 įsteigto Biuro darbuotojų teisėms ir pareigoms. Vadovaujantis šiuo reglamentu, jų sutartys gali būti atnaujintos pagal Tarnybos nuostatus bei Įdarbinimo sąlygas ir atsižvelgiant į BEREC biuro biudžeto apribojimus.

▌3.   Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 paskirto administracijos vadovo darbo sutartis nutraukiama pasibaigus jo kadencijai▌. Valdančioji taryba gali jį paskirti direktoriumi ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui. 9a straipsnio 4, 5 ir 6 dalių nuostatos taikomos mutatis mutandis.▌

4.   4 straipsnyje nurodytą Valdančiąją tarybą sudaro Reglamento (EB) Nr. 1211/2009 7 straipsnyje nurodyto Valdymo komiteto nariai, kol nebus paskirti nauji atstovai.

4a.   2d straipsnyje nurodytos Reguliuotojų valdybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai, paskirti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1211/2009, eina pareigas likusį vienerių metų kadencijos laikotarpį. Iki ... [šio reglamento įsigaliojimo data] Reguliuotojų valdybos paskirti pirmininkai ir pirmininkų pavaduotojai iš naujo neperskiriami.

5. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1211/2009 11 straipsnį patvirtinto biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra užbaigiama pagal Reglamente (EB) Nr. 1211/2009 nustatytas taisykles.

40 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1211/2009 panaikinamas.

Nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 ▌laikomos nuorodomis į šį reglamentą▌.

41 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo [...].

2h–2k straipsniai taikomi nuo … [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu        Tarybos vardu

Pirmininkas            Pirmininkas

(1)

OL C 125, 2017 4 21, p. 65.

(2)

OL C …

(3)

* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(4)

  OL C 125, 2017 4 21, p. 65.

(5)

  OL C […].

(6)

  [...] Europos Parlamento ir Tarybos direktyva [...], kuria sukuriamas Europos elektroninių ryšių kodeksas (OL L [...]).

(7)

  2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

(8)

  2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje (OL L 172, 2012 6 30, p. 10).

(9)

  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje (OL L 310, 2015 11 26, p. 1).

(10)

  2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas ES 2017/920, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 531/2012, kiek tai susiję su taisyklėmis, taikomomis didmeninėms tarptinklinio ryšio rinkoms (OL L 147, 2017 6 9, p. 1).

(11)

  2002 m. liepos 29 d. Komisijos sprendimas 2002/627/EB dėl Europos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliuotojų grupės įsteigimo (OL L 200, 2002 7 30, p. 38).

(12)

  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) ir Biuro įsteigimo (OL L 337, 2009 12 18, p. 1).

(13)

  2002 m. liepos 29 d. Komisijos sprendimas 2002/627/EB dėl Europos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliuotojų grupės įsteigimoOL L 200, 30.7.2002, p. 38).

(14)

  2010 m. gegužės 31 d. Sprendimas, priimtas bendru valstybių narių vyriausybių atstovų susitarimu dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuro buveinės vietos (2010/349/ES) (OL L156, 2010 6 23, p.12).

(15)

  COM(2015) 192 galutinis.

(16)

.  Sprendimas 2002/622/EB dėl Radijo spektro politikos grupės įsteigimo (OL L 198, 2002 7 27, p. 49).

(17)

.  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(18)

.  Direktyva [...].

(19)

.  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004 (OL L 165, 2013 6 18, p. 41).

(20)

  2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje) (OL L 364, 2004 12 9, p. 1).

(21)

  2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

(22)

  2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1).

(23)

  2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 81, 2012 3 21, p. 7).

(24)

  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).

(25)

  Komisijos komunikatas dėl decentralizuotų agentūrų programavimo dokumento gairių ir konsoliduotosios metinės decentralizuotų agentūrų veiklos ataskaitos šablono (C(2014) 9641).

(26)

  Komisijos komunikatas dėl decentralizuotų agentūrų programavimo dokumento gairių ir konsoliduotosios metinės decentralizuotų agentūrų veiklos ataskaitos šablono (C(2014) 9641).

(27)

  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26).

(28)

  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

(29)

  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(30)

  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

(31)

  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).

(32)

  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

(33)

  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

(34)

  Tarybos reglamentas Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (OL L 17, 1958 10 6, p. 385).


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Dabartinė padėtis

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC) ir biuras įsteigti Reglamentu (EB) Nr. 1211/2009, priėmus vadinamą telekomunikacijų teisės aktų rinkinį.

BEREC nėra ES agentūra. Vietoj to, BEREC sudaro Reguliuotojų valdyba, į kurią įeina kiekvienos valstybės narės įsteigtų nacionalinių reguliavimo institucijų (NRI) atstovai. Todėl BEREC gerai susipažinusi su 28 nacionalinių telekomunikacijų rinkų realybe ir gali teikti atitinkamas ekspertines žinias. BEREC siekia užtikrinti nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą, pavyzdžiui, skleisdama gerąją patirtį ir skelbdama gaires bei nuomones; ji teikia rekomendacijas NRI ir ES institucijoms ir atlieka kitas pagal reguliavimo sistemą jai pavestas užduotis.

BEREC biuras yra ES decentralizuota agentūra; jo būstinė yra Rygoje. Pagrindinė Biuro užduotis – teikti BEREC profesinės ir administracinės paramos paslaugas.

Komisijos pasiūlymas

Pagrindinis Komisijos pasiūlymo siekis – paversti BEREC ir BEREC biurą viena ES agentūra. Reguliuotojų valdyba taptų Valdančiąja agentūros taryba, o Biuro administracijos vadovas taptų vykdomuoju direktoriumi.

Pasak Komisijos, šiuo pasiūlymu būtų užtikrinta tinkama ir efektyvi BEREC valdymo struktūra, įgaliojimai ir priemonės, reikalingi jai siekiant užtikrinti nuoseklų reguliavimo sistemos įgyvendinimą. Kitas pasiūlymo aspektas – siekiama BEREC struktūrą ir valdymą, veikimą, programavimą ir atskaitomybę priderinti prie 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų (vadinamo bendrojo požiūrio).

Institucinės pusiausvyros užtikrinimas

Pranešėjas mano, kad reikėtų vengti institucinių perversmų, nebent tai visiškai neišvengiama. Dabartinė BEREC struktūra, pranešėjo nuomone, veikia gerai ir sudaro sąlygas Europos lygmeniu pasinaudoti nacionalinėmis ekspertinėmis žiniomis. Taip yra todėl, kad Reguliuotojų valdybos nariai turi praktinę kasdienę telekomunikacijų reguliavimo savo šalyje patirtį ir gali ją sukaupti BEREC, kad būtų užtikrinta labai veiksminga sinergija.

Dėl to pagrindinis pranešimo tikslas – išlaikyti Reguliuotojų valdybą kaip nepriklausomą organą, užuot leidus jį integruoti į visateisę ES agentūrą. BEREC turėtų būti tolėliau nuo Komisijos įtakos, kad nebūtų sutrikdyta dabartinė institucinė pusiausvyra.

Be to, atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą, pranešėjas siūlo, kad Europos Parlamento vaidmuo, susijęs su BEREC biuro direktoriaus skyrimu, išliktų toks pats.

Lankstumas ir tinkamumas ateityje

Komisijos pasiūlymas dėl BEREC reglamento yra tam tikru mastu tiesiogiai susietas su kitu pasiūlymu dėl Elektroninių ryšių kodekso ir abu dokumentai turėtų būti svarstomi laikantis teisėkūros procedūros tuo pačiu metu. Vis dėlto pranešėjas mano, kad šiuo ankstyvu etapu poreikis juos abu suderinti galėtų būti mažinamas, kiek įmanoma. Tai ypač taikytina naujoms užduotims, kurios bus pavestos BEREC pagal kodeksą. Be to, pranešime siekiama užtikrinti, kad nereikėtų kaskart, kai tik keičiamas kitas ES teisės aktas, keisti reglamento, kad BEREC būtų pavesta nauja užduotis. Todėl ilgas BEREC užduočių sąrašas sutrumpintas ir pasirinktos bendresnio pobūdžio formuluotės.

Valdymo struktūros efektyvumas

Į pranešimo projektą taip pat įtraukta pakeitimų, kuriais siekiama ES teisės akte įtvirtinti dabartines struktūras. Pavyzdžiui, dabartinėje BEREC veikloje svarbų vaidmenį atlieka ryšių palaikymo tinklas, tačiau jis neturi oficialaus statuso. Pranešėjas taip pat pritaria sėkmingai ekspertų darbo grupių veiklai ir įtraukia jas į BEREC organizacinę struktūrą. Kad būtų atsižvelgiama į esamą padėtį ir poreikį užtikrinti tęstinumą, patikslinamos (šiek tiek patobulinamos, kad būtų veiksmingesnės) kitos nuostatos, kuriomis nustatomos BEREC reguliuotojų valdybos ir BEREC biuro valdančiosios tarybos taisyklės.

Be to, pranešėjas mano, kad daug Komisijos pasiūlymų priderinti esamą padėtį prie vadinamo bendrojo požiūrio yra tinkami BEREC biurui, išskyrus tuos, dėl kurių atsirastų pernelyg didelė administracinė našta arba būtų suteikti nepagrįsti įgaliojimai Komisijai.

Pranešėjas siūlo užtikrinti, kad BEREC biuras turėtų tinkamą personalą, kad galėtų vykdyti savo užduotis, numatant, kad 2019–2020 m. laikotarpio pabaigoje iš viso bus 40–45 darbuotojai, ir užtikrinant tinkamą laikinųjų darbuotojų ir išorės personalo narių skaičiaus proporciją.

Apibendrinant, pranešimo projektu siekiama užtikrinti pusiausvyrą ir kompromisą, paliekant tai, kas geriausia iš dabartinės struktūros ir iš Komisijos pasiūlymo. Pranešėjas tikisi, kad pranešimu bus galima remtis siekiant surasti kompromisą Parlamente.


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (02.6.2017)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimo

COM(2016) 0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Nuomonės referentas: Ivan Štefanec

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą įgyvendinant platesnį telekomunikacijų rinkinį atnaujinti reglamentą dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI). Bendroji telekomunikacijų rinka yra skaitmeninės ekonomikos pagrindas, todėl labai svarbu stiprinti elektroninių ryšių sektorių ir užtikrinti inovatyvias ir kokybiškas ryšio galimybes visuose Europos ekonomikos sektoriuose.

Šiuo pasiūlymu siekiama labiau suderinti reglamentus ir sustiprinti nuostatas, susijusias su NRI nepriklausomumu. Nuomonės referento manymu, dabartinė institucijų tvarka (NRI nepriklausomumas nuo Komisijos ir kitų ES institucijų) ir glaudūs EERRI ryšiai su jos nariais (NRI) suteikia EERRI galimybę teikti nepriklausomas ekspertų konsultacijas ir tęsti bendradarbiavimą su kitomis ES institucijomis.

Siekiant ateityje užtikrinti nešališką ir prognozuojamą reguliavimą, NRI nepriklausomumo stiprinimas ir toliau turi likti svarbiausia sąlyga. Be to, nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlymą išplėsti būtinąjį pagrindinių NRI priskiriamų kompetencijų rinkinį. Jo manymu, sumažinus EERRI nepriklausomumą ir sukūrus visateisę ES agentūrą, gali sumažėti EERRI efektyvumas ir jos pridėtinė vertė, taip pat gali sulėtėti suderintos geriausios patirties vystymas ir sklaida.

Todėl nuomonės referentas nusprendė palikti dabartinę dviejų pakopų valdymo struktūrą, kurią sudaro EERRI ir EERRI biuras. Jo manymu, taip būtų geriausiai užtikrinamas tolesnis veiksmingas EERRI darbas ir palaikoma Komisijos, NRI bei EERRI pusiausvyra. EERRI toliau sudarytų kiekvienos valstybės narės NRI atstovai, todėl visos NRI galėtų aktyviai prisidėti prie EERRI veiklos. Taip ji papildytų reguliavimo institucijų vykdomas nacionalinio lygmens reguliavimo užduotis. EERRI turėtų būti visiškai skaidri ir atskaitinga atitinkamoms Europos Sąjungos institucijoms.

Todėl nuomonės referentas į siūlomą reglamentą grąžino dvigubą EERRI struktūrą, kurią sudaro EERRI ir EERRI biuras, ir nustatė kiekvienai jos daliai atitinkamas užduotis ir organizacinę struktūrą. Atitinkamai nuomonės projekte įtrauktas naujas 2a skyrius dėl EERRI biuro įsteigimo ir jo užduočių bei nauji 14a–14d straipsniai dėl EERRI biuro organizavimo. EERRI biuro ir EERRI atžvilgiu nuomonės referentas pritaikė kelis Komisijos pasiūlytus patobulinimus, įskaitant platesnę EERRI kompetenciją reguliavimo srityje.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  EERRI ir EERRI biuras labai prisidėjo prie to, kad elektroninių ryšių reguliavimo sistema būtų įgyvendinama nuosekliai. Nepaisant to, valstybių narių reguliavimo praktika vis dar labai skiriasi. Be to, EERRI ir EERRI biuro valdymo struktūra yra sudėtinga, o tai lemia nereikalingą administracinę naštą. Siekiant užtikrinti, kad bus padidintas efektyvumas ir sąveika, ir toliau prisidėti prie elektroninių ryšių vidaus rinkos plėtros Sąjungoje ir prieigos prie itin didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimo, konkurencijos elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių priemonių teikimo srityje ir Sąjungos piliečių interesų apsaugos skatinimo, šiuo reglamentu siekiama sustiprinti EERRI vaidmenį ir pagerinti jos valdymo struktūrą ir šiuo tikslu EERRI įsteigti kaip Sąjungos decentralizuotą agentūrą. Tai taip pat atitinka būtinybę atspindėti gerokai sustiprintą EERRI vaidmenį, numatytą Reglamente (ES) Nr. 531/2012, kuriame nustatytos EERRI užduotys, susijusios su visos Sąjungos tarptinkliniu ryšiu, Reglamente (ES) 2015/2120, kuriame nustatytos EERRI užduotys, susijusios su atvira interneto prieiga ir visos Sąjungos tarptinkliniu ryšiu, ir Direktyvoje, kurioje nustatyta daug naujų EERRI užduočių, pavyzdžiui, priimti sprendimus ir gaires įvairiais klausimais, teikti ataskaitas techniniais klausimais, tvarkyti registrus ir teikti nuomones dėl vidaus rinkos procedūrų, taikomų nacionalinių priemonių dėl rinkos reguliavimo ir dėl radijo spektro naudojimo teisių skyrimo projektams;

(7)  EERRI ir EERRI biuras labai prisidėjo prie to, kad elektroninių ryšių reguliavimo sistema būtų įgyvendinama nuosekliai. Nepaisant to, valstybių narių reguliavimo praktika vis dar labai skiriasi. Siekiant užtikrinti, kad būtų padidintas efektyvumas ir sąveika, ir toliau prisidėti prie elektroninių ryšių vidaus rinkos plėtros Sąjungoje ir prieigos prie itin didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimo, konkurencijos elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių priemonių teikimo srityje ir Sąjungos piliečių interesų apsaugos skatinimo, šiuo reglamentu siekiama sustiprinti EERRI ir EERRI biuro vaidmenį ir pagerinti jų valdymo struktūrą. Tai taip pat atitinka būtinybę atspindėti gerokai sustiprintą EERRI vaidmenį, numatytą Reglamente (ES) Nr. 531/2012, kuriame nustatytos EERRI užduotys, susijusios su visos Sąjungos tarptinkliniu ryšiu, Reglamente (ES) 2015/2120, kuriame nustatytos EERRI užduotys, susijusios su atvira interneto prieiga ir visos Sąjungos tarptinkliniu ryšiu, ir Direktyvoje, kurioje nustatyta daug naujų EERRI užduočių, pavyzdžiui, priimti sprendimus ir gaires įvairiais klausimais, teikti ataskaitas techniniais klausimais, tvarkyti registrus ir teikti nuomones dėl vidaus rinkos procedūrų, taikomų nacionalinių priemonių dėl rinkos reguliavimo ir dėl radijo spektro naudojimo teisių skyrimo projektams;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  nuoseklus elektroninių ryšių reguliavimo sistemos taikymas visose valstybėse narėse yra labai svarbus siekiant Sąjungoje sėkmingai plėsti elektroninių ryšių vidaus rinką ir skatinti prieigą prie itin didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimą, konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių priemonių teikimo srityje ir Sąjungos piliečių interesų apsaugą. Atsižvelgiant į rinkos bei technologijų pokyčius, kurie dažnai reiškia didesnę tarpvalstybinio aspekto svarbą, ir į iki šiol įgytą patirtį, kaip užtikrinti nuoseklų reguliavimo sistemos įgyvendinimą elektroninių ryšių srityje, būtina remtis EERRI ir EERRI biuro atliktu darbu ir toliau pertvarkyti juos į visateisę agentūrą;

(8)  nuoseklus elektroninių ryšių reguliavimo sistemos taikymas išlaikant pusiausvyrą ir nediskriminuojant visose valstybėse narėse yra labai svarbus siekiant Sąjungoje sėkmingai plėsti elektroninių ryšių vidaus rinką ir skatinti prieigą prie itin didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimą, konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių priemonių teikimo srityje ir Sąjungos piliečių interesų apsaugą. Atsižvelgiant į rinkos bei technologijų pokyčius, kurie dažnai reiškia didesnę tarpvalstybinio aspekto svarbą, ir į iki šiol įgytą patirtį, kaip užtikrinti nuoseklų reguliavimo sistemos įgyvendinimą elektroninių ryšių srityje, būtina remtis EERRI ir EERRI biuro atliktu darbu;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  agentūra turėtų būti valdoma ir turėtų veikti pagal 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų (toliau – Bendras požiūris)28 principus. Kadangi EERRI įvaizdis jau yra įsitvirtinęs ir keičiant pavadinimą būtų patirta išlaidų, naujoji agentūra turėtų išlaikyti pavadinimą EERRI;

(9)  EERRI biuras turėtų būti valdomas ir turėtų veikti pagal 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų (toliau – Bendras požiūris) principus28;

__________________

__________________

28 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos bendras pareiškimas dėl decentralizuotų agentūrų.

28 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos bendras pareiškimas dėl decentralizuotų agentūrų.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  EERRI taip pat turėtų būti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos svarstymo, diskusijų ir patariamasis organas elektroninių ryšių srityje. Atitinkamai EERRI turėtų Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva jiems teikti konsultacijas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  EERRI turėtų būti leidžiama prireikus bendradarbiauti, nedarant poveikio jų vaidmeniui, su kitomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis, visų pirma su Radijo spektro politikos grupe29, Europos duomenų apsaugos valdyba30, Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupe31 ir Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra32; taip pat su esamais komitetais, pavyzdžiui, Ryšių komitetu ir Radijo spektro komitetu. Jai taip pat turėtų būti leidžiama bendradarbiauti su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, ypač reguliavimo institucijomis, kompetentingomis elektroninių ryšių srityje, ir (arba) šių institucijų grupėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, kai to reikia jos užduotims atlikti;

(11)  EERRI ir EERRI biurui turėtų būti leidžiama prireikus bendradarbiauti, nedarant poveikio jų vaidmeniui, su kitomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis, visų pirma su Radijo spektro politikos grupe29, Europos duomenų apsaugos valdyba30, Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupe31 ir Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra32; taip pat su esamais komitetais, pavyzdžiui, Ryšių komitetu ir Radijo spektro komitetu. Jiems taip pat turėtų būti leidžiama bendradarbiauti su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, ypač reguliavimo institucijomis, kompetentingomis elektroninių ryšių srityje, ir (arba) šių institucijų grupėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, kai to reikia užduotims atlikti;

__________________

__________________

29 Sprendimas 2002/622/EB dėl Radijo spektro politikos grupės įsteigimo (OL L 198, 2002 7 27, p. 49).

29 Sprendimas 2002/622/EB dėl Radijo spektro politikos grupės įsteigimo (OL L 198, 2002 7 27, p. 49).

30 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

30 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

31 Direktyva [...].

31 Direktyva [...].

32 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004 (OL L 165, 2013 6 18, p. 41).

32 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004 (OL L 165, 2013 6 18, p. 41).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  palyginti su anksčiau buvusia padėtimi, kai reguliuotojų valdyba ir valdymo komitetas veikė lygiagrečiai, suformavus vieną valdybą, kuri teiktų bendras EERRI veiklos gaires, spręstų dėl reguliavimo bei veiklos ir administracinių bei biudžeto valdymo klausimų, turėtų padidėti agentūros efektyvumas ir pagerėti veiklos nuoseklumas ir rodikliai. Šiuo tikslu valdyba turėtų vykdyti atitinkamas funkcijas ir ją, be dviejų Komisijos atstovų, turėtų sudaryti vadovas arba kiekvienos NRI kolegialaus organo narys, kurie yra apsaugoti atleidimo taisyklėmis;

Išbraukta.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  anksčiau paskyrimų tarnybos įgaliojimus vykdė EERRI biuro valdymo komiteto pirmininko pavaduotojas. Naujos agentūros valdyba turėtų perduoti atitinkamus paskyrimų tarnybos įgaliojimus vykdomajam direktoriui, o jam būtų leidžiama tuos įgaliojimus perskirti. Tai padėtų efektyviai valdyti EERRI darbuotojus ir užtikrinti, kad valdymo komitetas, kaip ir pirmininkas bei pirmininko pavaduotojas, galėtų susikoncentruoti ties savo funkcijomis;

(13)  anksčiau paskyrimų tarnybos įgaliojimus vykdė EERRI biuro valdymo komiteto pirmininko pavaduotojas. Naujos agentūros valdyba turėtų perduoti atitinkamus paskyrimų tarnybos įgaliojimus vykdomajam direktoriui, o jam būtų leidžiama tuos įgaliojimus perskirti. Tai padėtų efektyviai valdyti EERRI personalą ir užtikrinti, kad valdyba, kaip ir pirmininkas bei pirmininko pavaduotojas, galėtų susitelkti ties savo funkcijomis;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  anksčiau reguliuotojų valdybos pirmininko ir pirmininko pavaduotojų kadencija buvo vieni metai. Atsižvelgiant į papildomas EERRI paskirtas užduotis ir tai, kad reikia užtikrinti metinį ir daugiametį veiklos planavimą itin svarbu užtikrinti, kad pirmininko ir pirmininko pavaduotojo įgaliojimai būtų stabilūs ir ilgalaikiai;

(14)  atsižvelgiant į papildomas EERRI paskirtas užduotis ir tai, kad reikia užtikrinti metinį ir daugiametį veiklos planavimą, itin svarbu užtikrinti, kad pirmininko ir pirmininko pavaduotojo įgaliojimai būtų stabilūs ir ilgalaikiai;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  valdyba į eilinius posėdžius turėtų rinktis bent du kartus per metus. Remiantis įgyta patirtimi ir atsižvelgiant į svarbesnį EERRI vaidmenį, valdybai gali tekti rengti papildomų posėdžių;

(15)  reguliuotojų valdyba į eilinius posėdžius turėtų rinktis bent keturis kartus per metus. Remiantis įgyta patirtimi ir atsižvelgiant į svarbesnį EERRI vaidmenį, reguliuotojų valdybai gali tekti rengti papildomų posėdžių;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  vykdomojo direktoriaus, kuris būtų EERRI teisinis atstovas, vaidmuo itin svarbus siekiant tinkamo naujos agentūros veikimo ir jai patikėtų užduočių vykdymo. Jį po atviros ir skaidrios atrankos procedūros, kuria siekiama užtikrinti griežtą kandidatų vertinimą ir aukštą nepriklausomumo lygį, turėtų paskirti valdyba iš Komisijos parengto sąrašo. Be to, anksčiau EERRI biuro administracijos vadovo kadencija buvo treji metai. Kad būtų galima užtikrinti stabilumą ir agentūros ilgalaikės strategijos įgyvendinimą, reikia, kad vykdomojo direktoriaus įgaliojimai būtų pakankamai ilgalaikiai;

(16)  direktoriaus, kuris būtų EERRI biuro teisinis atstovas, vaidmuo itin svarbus siekiant tinkamo EERRI veikimo ir jai patikėtų užduočių vykdymo. Jį po atviros ir skaidrios atrankos procedūros, kuria siekiama užtikrinti griežtą kandidatų vertinimą ir aukštą nepriklausomumo lygį, turėtų paskirti valdyba. Be to, anksčiau EERRI biuro administracijos vadovo kadencija buvo treji metai. Kad būtų galima užtikrinti stabilumą ir EERRI ilgalaikės strategijos įgyvendinimą, reikia, kad direktoriaus įgaliojimai būtų pakankamai ilgalaikiai;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  patirtis parodė, kad daugumą EERRI užduočių geriau atlieka darbo grupės, todėl valdyba turėtų būti atsakinga už darbo grupių sudarymą ir jų narių skyrimą. Siekiant užtikrinti subalansuotą požiūrį, darbo grupes turėtų koordinuoti ir diskusijas jose vesti EERRI darbuotojai. Tam, kad būtų galima greitai sudaryti tam tikras darbo grupes, reikėtų iš anksto paruošti kvalifikuotų ekspertų sąrašus, ypač tų ekspertų, kurių veikla susijusi su vidaus rinkos procedūromis, taikomomis nacionalinių priemonių dėl rinkos reguliavimo ir dėl radijo spektro naudojimo teisių skyrimo projektams, atsižvelgiant į toms procedūroms taikomą laiko apribojimą;

(17)  patirtis parodė, kad daugumą EERRI užduočių geriau atlieka darbo grupės, todėl reguliuotojų valdyba turėtų būti atsakinga už darbo grupių sudarymą ir jų narių skyrimą. Tam, kad būtų galima greitai sudaryti tam tikras darbo grupes, reikėtų iš anksto paruošti kvalifikuotų ekspertų sąrašus, ypač tų ekspertų, kurių veikla susijusi su vidaus rinkos procedūromis, taikomomis nacionalinių priemonių dėl rinkos reguliavimo ir dėl radijo spektro naudojimo teisių skyrimo projektams, atsižvelgiant į toms procedūroms taikomą laiko apribojimą;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  kadangi EERRI yra kompetentinga priimti sprendimus, kuriuos vykdyti privaloma, būtina užtikrinti, kad kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, kuriam taikomas EERRI sprendimas arba kuris yra su juo susijęs, turėtų teisę apeliacine tvarka apskųsti tą sprendimą Apeliacinei valdybai, kuri yra agentūros dalis, tačiau nepriklausoma nuo jos administracinės ir reguliavimo struktūros. Kadangi Apeliacinės valdybos priimti sprendimai turėtų turėti teisinį poveikį trečiosioms šalims, ieškinį dėl jų teisėtumo peržiūros galima pateikti Bendrajam Teismui. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, susijusias su Apeliacinės valdybos darbo tvarkos taisyklėmis, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201133;

Išbraukta.

__________________

 

33 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

 

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  EERRI turėtų būti taikomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/201334;

(19)  EERRI biurui turėtų būti taikomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/201334;

__________________

__________________

34 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

34 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  siekiant užtikrinti EERRI autonomiškumą, ji turėtų turėti nuosavą biudžetą, kurio didžiąją lėšų dalį iš esmės sudarytų Sąjungos įnašas. Kaip nurodyta Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo35 31 punkte, EERRI finansavimui turėtų pritarti biudžeto valdymo institucija;

(20)  siekiant užtikrinti EERRI biuro autonomiškumą, jis turėtų turėti nuosavą biudžetą, kurio didžiąją lėšų dalį iš esmės sudarytų Sąjungos įnašas. Kaip nurodyta Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo35 31 punkte, EERRI finansavimui turėtų pritarti biudžeto valdymo institucija;

__________________

__________________

35 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1).

35 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  EERRI turėtų būti nepriklausoma veiklos ir techniniais klausimais ir turėtų turėti teisinę, administracinę ir finansinę autonomiją. Todėl yra būtina ir tikslinga, kad EERRI būtų Sąjungos įstaiga, turinti juridinio asmens statusą ir besinaudojanti jai suteiktais įgaliojimais;

(21)  EERRI biuras turėtų būti nepriklausomas veiklos ir techniniais klausimais ir turėtų turėti teisinę, administracinę ir finansinę autonomiją;

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  būdama Sąjungos decentralizuota agentūra, EERRI turėtų veikti savo įgaliojimų srityje ir esamoje institucinėje struktūroje. Ji neturėtų būti laikoma atstovaujančia Sąjungos pozicijai išorės bendruomenei arba įpareigojančia Sąjungą prisiimti teisinių įsipareigojimų;

Išbraukta.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  siekiant dar labiau išplėsti nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo sistemos nuostatų įgyvendinimą EERRI veiklos srityje, naujos agentūros veikloje turėtų galėti dalyvauti trečiųjų šalių (ypač EEE ELPA valstybių ir šalių kandidačių) reguliavimo institucijos, kompetentingos elektroninių ryšių srityje ir sudariusios atitinkamus susitarimus su Sąjunga;

(23)  siekiant dar labiau išplėsti nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo sistemos nuostatų įgyvendinimą EERRI veiklos srityje, EERRI ir EERRI biuro veikloje turėtų galėti dalyvauti trečiųjų šalių (ypač ELPA valstybių ir šalių kandidačių) reguliavimo institucijos, kompetentingos elektroninių ryšių srityje ir sudariusios atitinkamus susitarimus su Sąjunga;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  EERRI turėtų būti leidžiama savo kompetencijos srityje vykdyti komunikacijos veiklą, tačiau ji neturėtų EERRI trukdyti atlikti pagrindinių užduočių ir turėtų būti vykdoma vadovaujantis valdybos priimtais atitinkamais komunikacijos ir sklaidos planais. Siekiant, kad būtų atsižvelgta į bendresnį Sąjungos įvaizdį, EERRI komunikacijos strategijos turinys ir įgyvendinimas turėtų būti nuoseklūs, aktualūs ir suderinti su Komisijos ir kitų institucijų strategijomis bei veikla;

(24)  EERRI ir EERRI biurui turėtų būti leidžiama kompetencijos srityje vykdyti komunikacijos veiklą, tačiau ji neturėtų EERRI ir EERRI biurui trukdyti atlikti pagrindinių užduočių ir turėtų būti vykdoma vadovaujantis valdybos priimtais atitinkamais komunikacijos ir sklaidos planais. Siekiant, kad būtų atsižvelgta į bendresnį Sąjungos įvaizdį, EERRI ir EERRI biuro komunikacijos strategijos turinys ir įgyvendinimas turėtų būti nuoseklūs ir susiję su Komisijos ir kitų institucijų strategijomis bei veikla;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  kad galėtų veiksmingai vykdyti savo užduotis, EERRI turėtų turėti teisę prašyti reikalingos informacijos iš Komisijos, NRI ir, kraštutiniu atveju, kitų institucijų ir įmonių. Prašymai pateikti informaciją turėtų būti proporcingi ir nesudaryti adresatams nepagrįstos naštos. NRI, kurios yra arčiausiai elektroninių ryšių rinkų, turėtų bendradarbiauti su EERRI ir laiku ir tinkamai teikti informaciją, kad užtikrintų, jog EERRI galėtų vykdyti savo įgaliojimus. Remdamasi lojalaus bendradarbiavimo principu, EERRI būtina informacija taip pat turėtų dalytis su Komisija ir NRI;

(25)  kad galėtų veiksmingai vykdyti savo užduotis, EERRI ir EERRI biuras turėtų turėti teisę prašyti reikalingos informacijos iš Komisijos, NRI ir kraštutiniu atveju kitų institucijų ir įmonių. Prašymai pateikti informaciją turėtų būti proporcingi ir nesudaryti adresatams nepagrįstos naštos. NRI, kurios yra arčiausiai elektroninių ryšių rinkų, turėtų bendradarbiauti su EERRI ir EERRI biuru ir laiku ir tinkamai teikti informaciją, norėdami užtikrinti, kad EERRI ir EERRI biuras galėtų vykdyti savo įgaliojimus. Remdamiesi lojalaus bendradarbiavimo principu, EERRI ir EERRI biuras būtina informacija taip pat turėtų dalytis su Komisija ir NRI;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  EERRI biuro, kuris Reglamentu (EB) Nr. 1211/2009 buvo įsteigtas kaip juridinio asmens statusą turinti Bendrijos įstaiga, visas su nuosavybe, susitarimais, teisiniais įsipareigojimais, darbo sutartimis, finansiniais įsipareigojimais ir atsakomybe susijusias teises ir pareigas perima EERRI. EERRI turėtų perimti EERRI biuro darbuotojus, kurių teisėms ir pareigoms tai neturėtų daryti poveikio,

(28)  Biuro, kuris Reglamentu (EB) Nr. 1211/2009 buvo įsteigtas kaip juridinio asmens statusą turinti Bendrijos įstaiga, visas su nuosavybe, susitarimais, teisiniais įsipareigojimais, darbo sutartimis, finansiniais įsipareigojimais ir atsakomybe susijusias teises ir pareigas perima EERRI biuras, EERRI biuras turėtų perimti biuro darbuotojus, kurių teisėms ir pareigoms tai neturėtų daryti poveikio,

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 straipsnis

1 straipsnis

Įsteigimas ir tikslai

EERRI įsteigimas ir tikslai

1.  Įsteigiama Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (toliau – EERRI).

1.  Įsteigiama Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (toliau – EERRI).

2  EERRI veikia Direktyvos [...], Direktyvos 2002/58/EB, Reglamento (ES) Nr. 531/2012, Reglamento (ES) 2015/2120 ir Sprendimo Nr. 243/2012/ES36 (radijo spektro politikos programa) taikymo srityje.

2.  EERRI veikia Direktyvos [...], Direktyvos 2002/58/EB, Reglamento (ES) Nr. 531/2012, Reglamento (ES) Nr. 2015/2120 ir Sprendimo Nr. 243/2012/ES36 (radijo spektro politikos programa), taip pat ir bet kurio kito Sąjungos akto, kuriuo jai pavedamos užduotys ir įgaliojimai, taikymo srityje.

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos tose direktyvose, reglamentuose ir sprendime.

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos tose direktyvose, reglamentuose ir sprendime.

3.  EERRI siekia tokių pačių tikslų, kaip ir Direktyvos 3 straipsnyje nurodytos NRI. Visų pirma EERRI užtikrina nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą 2 dalyje nurodytos taikymo srities ribose ir taip prisideda prie vidaus rinkos plėtros. Ji taip pat skatina prieigą prie itin didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimą, konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių priemonių teikimo srityje ir Sąjungos piliečių interesų apsaugą.

3.  EERRI pagrindinis tikslas yra prisidėti prie elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų vidaus rinkos plėtros bei veikimo gerinimo, užtikrinant nuoseklų Sąjungos elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą 2 dalyje nurodytos taikymo srities ribose. EERRI, bendradarbiaudama su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis (NRI), padeda siekti Direktyvos [...] 3 straipsnyje nurodytų tikslų ir visų pirma skatina prieigą prie itin didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimą, konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių priemonių teikimo srityje ir Sąjungos piliečių interesų apsaugą.

 

3a.  EERRI savo užduotis vykdo nepriklausomai, nešališkai ir skaidriai. Ji remiasi NRI turima patirtimi.

 

3b.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad NRI turėtų pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių, reikalingų dalyvauti EERRI darbe.

__________________

__________________

36 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 81, 2012 3 21, p. 7).

36 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 81, 2012 3 21, p. 7).

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 straipsnis

2 straipsnis

Užduotys

EERRI užduotys

1.  EERRI užduotys yra šios:

1.  EERRI užduotys yra šios:

a)  gavus prašymą arba savo iniciatyva, padėti Komisijai ir NRI, konsultuoti jas ir su jomis bendradarbiauti visais jos įgaliojimus atitinkančiais techniniais klausimais ir, gavus prašymą, padėti Europos Parlamentui ir Tarybai ir juos konsultuoti;

a)  gavus prašymą arba savo iniciatyva padėti NRI ir Komisijai, konsultuoti jas ir su jomis bendradarbiauti visais jos įgaliojimus atitinkančiais techniniais klausimais ir, gavus prašymą arba savo iniciatyva, teikti nuomones arba rekomendacijas Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai bet kuriais klausimais, kurie priklauso jos kompetencijos sričiai;

 

aa)  skatinti NRI tarpusavio ir NRI bei Komisijos bendradarbiavimą;

 

ab)  rengti NRI skirtas rekomendacijas ir geriausios praktikos pavyzdžius, kad paskatintų nuoseklų visų jos įgaliojimus atitinkančių techninių klausimų įgyvendinimą;

b)  priimti sprendimus dėl:

b)  priimti sprendimus vadovaujantis atitinkamomis Direktyvos nuostatomis;

  transnacionalinių rinkų nustatymo pagal Direktyvos 63 straipsnį;

 

  sutarties santraukos formos pagal Direktyvos 95 straipsnį;

 

  sukurti ekonominį modelį, siekiant padėti Komisijai nustatyti didžiausią skambučių užbaigimo tarifą Sąjungoje pagal Direktyvos 73 straipsnį;

c)  sukurti ekonominį modelį, siekiant padėti Komisijai nustatyti didžiausią skambučių užbaigimo paslaugų tarifą Sąjungoje pagal Direktyvos 73 straipsnį;

d)  pateikti nuomones, kaip nurodyta Direktyvoje ir Reglamente (ES) Nr. 531/2012, ypač dėl:

d)  pateikti nuomones, kaip nurodyta Direktyvoje ir Reglamente (ES) Nr. 531/2012;

  tarpvalstybinių ginčų sprendimo pagal Direktyvos 27 straipsnį;

 

  nacionalinių priemonių dėl rinkos reguliavimo projektų, susijusių su vidaus rinkos procedūromis, pagal Direktyvos 32, 33 ir 66 straipsnius;

 

  nacionalinių priemonių dėl radijo spektro tarpusavio peržiūros projektų, susijusių su vidaus rinkos procedūromis, pagal Direktyvos 35 straipsnį;

 

  sprendimų ir rekomendacijų dėl suderinimo projektų pagal Direktyvos 38 straipsnį;

 

e)  parengti gaires, kaip nurodyta Direktyvoje, Reglamente (ES) Nr. 531/2012 ir Reglamente (ES) 2015/2120, dėl:

e)  parengti gaires, kaip nurodyta Direktyvoje, Reglamente (ES) Nr. 531/2012 ir Reglamente (ES) 2015/2120;

  NRI įpareigojimų, susijusių su geografiniais tyrimais, vykdymo pagal Direktyvos 22 straipsnį;

 

  bendrųjų metodų dėl tinklo galinio taško nustatymo atsižvelgiant į skirtingas tinklų topologijas pagal Direktyvos 59 straipsnį;

 

  bendrųjų metodų, kaip patenkinti transnacionalinę galutinių paslaugų gavėjų sukurtą paklausą, pagal Direktyvos 64 straipsnį;

 

  minimalių standartinio pasiūlymo kriterijų pagal Direktyvos 67 straipsnį;

 

  techninės informacijos apie sąnaudų modelį, kurį NRI turi taikyti pagal Direktyvos 73 straipsnį nustatydamos didžiausius simetrinius skambučių užbaigimo tarifus;

 

  bendrųjų gebėjimo tvarkyti numeracijos išteklius ir numeracijos išteklių išnaudojimo rizikos vertinimo kriterijų pagal Direktyvos 87 straipsnį;

 

  atitinkamų paslaugos kokybės parametrų ir taikytinų matavimo metodų pagal Direktyvos 97 straipsnį;

 

  NRI įpareigojimų, susijusių su atvira interneto prieiga, vykdymo pagal Reglamento (ES) 2015/2120 5 straipsnį;

 

  didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos pagal Reglamento (ES) Nr. 531/2012 3 straipsnį.

 

 

ea)  stebėti ir koordinuoti NRI veiklą jai taikant Reglamentą (ES) Nr. 531/2012, visų pirma kiek tai susiję su reguliuojamomis mažmeninėmis tarptinklinio ryšio paslaugomis vidaus rinkos kainomis galutinių paslaugų gavėjų naudai, taip pat su tarptinklinio ryšio paslaugų mažmeninių ir didmeninių kainų pokyčiais ir tarifų skaidrumu ir palyginamumu, ir, kai reikia, teikti rekomendacijas Komisijai;

 

eb)  teikti ataskaitas techniniais EERRI kompetencijai priklausančiais klausimais;

2.  EERRI taip pat atlieka šias užduotis:

2.  EERRI taip pat atlieka kitas užduotis, pavestas jai Sąjungos teisės aktais, visų pirma Direktyva, Reglamentu (ES) Nr. 531/2012 ir Reglamentu (ES) Nr. 2015/2120.

a)  stebi ir koordinuoja NRI veiklą, kaip ji taiko Reglamentą (ES) Nr. 531/2012, visų pirma, kaip ji teikia reguliuojamas mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas savojoje šalyje taikomomis kainomis galutinių paslaugų gavėjų naudai;

 

b)  teikia ataskaitas techniniais jos kompetencijai priklausančiais klausimais, visų pirma dėl:

 

  praktinio 2 straipsnio 1 dalies d ir e punktuose nurodytų nuomonių ir gairių taikymo;

 

  asmenų tarpusavio ryšio paslaugų sąveikumo lygio, pavojaus veiksmingai prieigai prie pagalbos tarnybų arba tiesioginiam galutinių paslaugų gavėjų sujungimui pagal Direktyvos 59 straipsnį;

 

  tarptinklinio ryšio paslaugų mažmeninių ir didmeninių kainų pokyčių ir tarifų skaidrumo ir palyginamumo pagal Reglamento (ES) Nr. 531/2012 19 straipsnį;

 

  metinių ataskaitų, kurias NRI teikia pagal Reglamento (ES) 2015/2120 5 straipsnį, rezultatų, paskelbdama metinę apibendrinamąją ataskaitą;

 

d)  tvarko:

 

  įmonių, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas, registrą pagal Direktyvos 12 straipsnį. EERRI taip pat parengia standartizuotas deklaracijas dėl įmonių teikiamų pranešimų pagal Direktyvos 14 straipsnį;

 

  be teritorijos ribojimo naudojamų numerių registrą pagal Direktyvos 87 straipsnį;

 

e)  atlieka kitas užduotis, pavestas jai Sąjungos teisės aktais, ypač Direktyva, Reglamentu (ES) Nr. 531/2012 ir Reglamentu (ES) 2015/2120.

 

 

2a.  EERRI, Komisijai pateikus pagrįstą prašymą, gali vienbalsiai nuspręsti imtis kitų specialių užduočių, kurios yra būtinos jos 1 straipsnio 2 dalyje apibrėžtam vaidmeniui atlikti.

3.  Nepažeidžiant prievolės laikytis atitinkamų Sąjungos teisės aktų, NRI laikosi visų sprendimų ir kuo labiau atsižvelgia į visas nuomones, gaires, rekomendacijas ir geriausios praktikos pavyzdžius, kuriuos priėmė EERRI siekdama užtikrinti nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos taikymo srities ribose.

3.  Nepažeisdama prievolės laikytis atitinkamų Sąjungos teisės aktų, NRI laikosi visų sprendimų ir kuo labiau atsižvelgia į visas nuomones, gaires, rekomendacijas ir geriausios praktikos pavyzdžius, kuriuos priėmė EERRI, siekdama užtikrinti nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos taikymo srities ribose.

4.  Tiek, kiek būtina šiame reglamente išdėstytiems tikslams pasiekti ir atlikti jai pavestas užduotis, EERRI gali pagal 26 straipsnį bendradarbiauti su kompetentingomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis, trečiųjų šalių kompetentingomis valdžios institucijomis ir (arba) tarptautinėmis organizacijomis.

4.  Tiek, kiek būtina šiame reglamente išdėstytiems tikslams pasiekti ir atlikti jai pavestas užduotis, EERRI gali pagal 26 straipsnį bendradarbiauti su kompetentingomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis, trečiųjų šalių kompetentingomis valdžios institucijomis ir (arba) tarptautinėmis organizacijomis.

 

4a.  Rengdama savo sprendimus, ataskaitas ar kitokio pobūdžio dokumentus, EERRI gali konsultuotis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. Nepažeisdama 28 straipsnio ji pagrindinius konsultavimosi rezultatus skelbia viešai.

 

4b.   Nepažeisdama 27 straipsnio EERRI visuomenei ir suinteresuotosioms šalims skelbia lengvai prieinamą aktualią informaciją, susijusią su jos veiklos rezultatais.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

EERRI biuro steigimas ir užduotys

 

1.   EERRI biuras įsteigiamas kaip oficiali Sąjungos įstaiga. Jis turi juridinio asmens statusą.

 

2.   Kiekvienoje valstybėje narėje EERRI biuras naudojasi plačiausiu veiksnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę. Visų pirma jis gali įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, juo disponuoti ir būti šalimi teismo procese.

 

3.   EERRI biurui vadovauja direktorius.

 

4.   Vadovaudamasis reguliuotojų valdybos rekomendacijomis EERRI biuras visų pirma:

 

a)  teikia administravimo ir specialistų pagalbos paslaugas EERRI;

 

b)  iš NRI renka informaciją ir ja keičiasi bei perduoda informaciją, susijusią su funkcijomis ir užduotimis, nurodytomis 2 ir 5 straipsniuose;

 

c)  skleidžia tarp NRI geriausios reguliavimo praktikos pavyzdžius vadovaudamasis 2 straipsniu,

 

d)  padeda pirmininkui parengti Reguliavimo valdybos darbą;

 

e)  teikia paramą, kad užtikrintų sklandžią darbo grupių veiklą.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

II skyriaus A paantraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

A.  EERRI struktūra

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Administracinė ir valdymo struktūra

EERRI struktūra

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  EERRI administracinę ir valdymo struktūrą sudaro:

1.  EERRI organizacinę struktūrą sudaro:

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  valdyba, atliekanti 5 straipsnyje nustatytas funkcijas;

  Reguliuotojų valdyba;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  vykdomasis direktorius, atliekantis 9 straipsnyje nustatytas pareigas;

Išbraukta.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Apeliacinė valdyba.

Išbraukta.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

II skyriaus 1 skirsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdyba

REGULIUOTOJŲ VALDYBA

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnis

4 straipsnis

Valdybos sudėtis

Reguliuotojų valdybos sudėtis

1.  Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir du Komisijos atstovai; jie visi turi balso teisę. Kiekviena NRI atsako už savo atitinkamo atstovo tarp vadovų arba NRI kolegialaus organo narių skyrimą.

1.  Reguliuotojų valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą (jie turi balso teisę) ir vienas Komisijos atstovas (jis neturi balso teisės). Kiekviena NRI atsako už savo atstovo tarp vadovų arba NRI kolegialaus organo narių skyrimą; šių atstovų pagrindinė atsakomybė – kasdienio elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkų veikimo priežiūra.

Valstybėse narėse, kuriose yra daugiau nei viena NRI, atsakinga pagal Direktyvą, tos institucijos susitaria dėl bendro atstovo ir užtikrina būtiną NRI veiksmų koordinavimą.

Valstybėse narėse, kuriose pagal Direktyvą yra atsakinga daugiau nei viena NRI, tos institucijos susitaria dėl bendro atstovo ir užtikrina būtiną NRI veiksmų koordinavimą.

2.  Kiekvienas valdybos narys turi pakaitinį narį. Tikrajam nariui nedalyvaujant, jam atstovauja pakaitinis narys. Kiekviena NRI atsako už pakaitinio nario tarp vadovų, kolegialaus organo narių ir NRI darbuotojų skyrimą.

2.  Kiekvienas reguliuotojų valdybos narys turi pakaitinį narį. Tikrajam nariui nedalyvaujant, jam atstovauja pakaitinis narys. Kiekviena NRI atsako už atitinkamo aukšto lygio pakaitinio nario skyrimą.

3.  Valdybos nariai ir jų pakaitiniai nariai skiriami atsižvelgiant į jų žinias elektroninių ryšių srityje ir atitinkamus vadybos, administravimo ir biudžeto valdymo gebėjimus. Siekdamos užtikrinti valdybos darbo tęstinumą, visos joje atstovaujamos šalys deda pastangas, kad jų atstovai keistųsi kuo rečiau. Visos šalys siekia, kad valdyboje būtų tinkama vyrų ir moterų pusiausvyra.

3.  Reguliuotojų valdybos nariai ir jų pakaitiniai nariai skiriami atsižvelgiant į jų žinias elektroninių ryšių srityje ir atitinkamus vadybos, administravimo ir biudžeto valdymo gebėjimus. Siekdamos užtikrinti reguliuotojų valdybos darbo tęstinumą, visos joje atstovaujamos šalys deda pastangas, kad jų atstovai keistųsi kuo rečiau. Visos šalys siekia, kad reguliuotojų valdyboje būtų tinkama vyrų ir moterų pusiausvyra.

 

3a.  Reguliuotojų valdybos nariai ir jų pakaitiniai nariai nesiekia gauti jokios vyriausybės, institucijos, asmens ar įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

 

3b.  Reguliuotojų taryba gali pakviesti ELPA priežiūros institucijos ir trečiųjų šalių reguliavimo institucijų aukšto lygio atstovus arba bet kurį kitą asmenį, kurio nuomonė gali būti svarbi, nuolat ar ad hoc pagrindu dalyvauti savo posėdžiuose.

4.  Narių ir pakaitinių narių kadencija trunka ketverius metus. Ši kadencija gali būti pratęsta.

 

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdybos funkcijos

Reguliuotojų valdybos užduotys

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Reguliuotojų valdyba vykdo EERRI užduotis, numatytas 2 straipsnyje, ir priima visus sprendimus, susijusius su jos funkcijų vykdymu.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdyba:

1.  Reguliuotojų valdyba:

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma priima metinį EERRI biudžetą ir vykdo kitas funkcijas, susijusias EERRI biudžetu, pagal III skyrių;

Išbraukta.

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  priima konsoliduotąją metinę EERRI veiklos ataskaitą bei pradeda jos vertinimą ir kasmet iki liepos 1 d. nusiunčia ataskaitą ir jos vertinimą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams. Konsoliduotoji metinė veiklos ataskaita skelbiama viešai;

c)  priima konsoliduotąją metinę EERRI veiklos ataskaitą bei pradeda jos vertinimą ir kasmet iki liepos 1 d. nusiunčia ataskaitą ir jos vertinimą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams. Metinę EERRI veiklos ataskaitą direktorius viešame posėdyje pristato Parlamentui ir Tarybai. Konsoliduotoji metinė veiklos ataskaita skelbiama viešai;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  priima EERRI taikytinas finansines taisykles pagal 20 straipsnį;

Išbraukta.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  atsižvelgdama į įgyvendintinų priemonių sąnaudas ir naudą priima sukčiavimo rizikai proporcingą kovos su sukčiavimu strategiją;

Išbraukta.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  gavusi vidaus ar išorės audito ataskaitas bei vertinimus, taip pat Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tyrimų išvadas bei rekomendacijas, užtikrina tinkamus tolesnius veiksmus;

Išbraukta.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  priima interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles, kaip nurodyta 31 straipsnyje, kurios taikomos ir Apeliacinės valdybos nariams;

Išbraukta.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  remdamasi poreikių analize, priima ir reguliariai atnaujina komunikacijos ir sklaidos planus, nurodytus 27 straipsnyje;

Išbraukta.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  patvirtina savo darbo tvarkos taisykles;

i)  patvirtina ir viešai paskelbia savo darbo tvarkos taisykles. Darbo tvarkos taisyklėse nustatoma išsami balsavimą reglamentuojanti tvarka, įskaitant sąlygas, kuriomis vienas narys gali veikti kito nario vardu, kvorumą reglamentuojančios taisyklės ir pranešimo apie posėdžius terminai. Be to, darbo tvarkos taisyklėmis užtikrinama, kad reguliuotojų valdybos nariams prieš kiekvieną posėdį visada būtų pateikiamos išsamios darbotvarkės ir pasiūlymų projektai, kad jie prieš balsuodami turėtų galimybę pateikti pakeitimų. Darbo tvarkos taisyklėse, be kita ko, gali būti nustatytos balsavimo skubos tvarka procedūros.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  laikydamasi 2 dalies EERRI darbuotojų atžvilgiu naudojasi įgaliojimais, kurie paskyrimų tarnybai ir tarnybai, įgaliotai sudaryti darbo sutartis, suteikti Tarnybos nuostatuose ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose37 (toliau – paskyrimų tarnybos įgaliojimai);

Išbraukta.

__________________

 

37 1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).

 

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu, priima Tarnybos nuostatų ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisykles;

Išbraukta.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m)  vadovaudamasi 22 straipsniu, skiria vykdomąjį direktorių ir prireikus pratęsia jo kadenciją arba atleidžia jį iš pareigų;

Išbraukta.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

n)  atsižvelgdama į Tarnybos nuostatus ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, skiria apskaitos pareigūną, kuris vykdo pareigas visiškai savarankiškai. EERRI apskaitos pareigūnu EERRI gali paskirti Komisijos apskaitos pareigūną;

Išbraukta.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

o)  skiria Apeliacinės (-ių) valdybos (-ų) narius;

Išbraukta.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

p)  atsižvelgdama į EERRI veiklos poreikius ir patikimą finansų valdymą, priima visus sprendimus dėl EERRI vidaus struktūrų sukūrimo ir prireikus – keitimo.

Išbraukta.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Reguliuotojų valdyba EERRI vardu pagal 27 straipsnį priima specialias nuostatas dėl teisės susipažinti su EERRI turimais dokumentais.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu, valdyba priima Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu grindžiamą sprendimą, kuriuo atitinkami paskyrimų tarnybos įgaliojimai perduodami vykdomajam direktoriui ir nustatomos tų įgaliojimų perdavimo sustabdymo sąlygos. Vykdomajam direktoriui leidžiama tuos įgaliojimus perskirti.

Išbraukta.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prireikus dėl išskirtinių aplinkybių valdyba gali priimti sprendimą laikinai sustabdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimų perdavimą vykdomajam direktoriui bei vykdomojo direktoriaus perskirtus įgaliojimus, ir jais naudotis pati arba perduoti juos vienam savo narių arba darbuotojui, kitam nei vykdomasis direktorius.

Išbraukta.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

6 straipsnis

Valdybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas

Reguliuotojų valdybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas

1.  Valdyba iš savo balso teisę turinčių narių, atstovaujančių valstybėms narėms, renka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas renkami dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma.

1.  Reguliuotojų valdyba iš savo balso teisę turinčių narių, atstovaujančių valstybėms narėms, renka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.

2.  Jei pirmininkas negali eiti savo pareigų, jį automatiškai pakeičia pirmininko pavaduotojas.

2.  Jei pirmininkas negali eiti savo pareigų, jį automatiškai pakeičia pirmininko pavaduotojas.

3.  Pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kadencija yra ketveri metai, išskyrus pirmą pirmininko pavaduotojo, išrinkto po šio reglamento įsigaliojimo, kadenciją, kuri yra dveji metai. Jų kadencija gali būti vieną kartą pratęsta.

3.  Pirmininko kadencija yra ketveri metai, o pirmininko pavaduotojo dveji metai. Jų kadencija gali būti vieną kartą pratęsta.

 

3a.  Siekiant užtikrinti reguliuotojų valdybos darbo tęstinumą, pirmininkas, prieš juo tapdamas, turėtų būti bent vienus metus ėjęs pirmininko pavaduotojo pareigas, jei tai įmanoma.

 

3b.  Nedarant poveikio Reguliuotojų valdybos vaidmeniui, susijusiam su pirmininko vykdomomis užduotimis, pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nesiekia gauti jokios vyriausybės ar NRI, institucijos, asmens ar įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

 

3c.  Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas Europos Parlamentui teikia savo pareigų vykdymo ir EERRI veiklos rezultatų ataskaitas, jei jų to paprašoma. Taryba gali paprašyti pirmininko arba pirmininko pavaduotojo pateikti savo pareigų vykdymo ir EERRI veiklos rezultatų ataskaitą.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdybos posėdžiai

Reguliuotojų valdybos plenariniai posėdžiai ir balsavimo taisyklės

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdybos posėdžius šaukia pirmininkas.

1.  Plenarinius reguliuotojų valdybos posėdžius šaukia jos pirmininkas; per eilinę sesiją jie rengiami bent keturis kartus per metus. Neeiliniai posėdžiai taip pat šaukiami pirmininko iniciatyva, Komisijos ar ne mažiau kaip trečdalio valdybos narių prašymu. Posėdžio darbotvarkę nustato pirmininkas, ji skelbiama viešai.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  EERRI vykdomasis direktorius dalyvauja svarstymuose be balso teisės.

2.  EERRI biuro direktorius dalyvauja reguliuotojų valdybos plenariniuose posėdžiuose be balso teisės.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valdyba į eilinius posėdžius renkasi bent du kartus per metus. Be to, valdyba posėdžiauja pirmininko iniciatyva, Komisijos arba ne mažiau kaip trečdalio savo narių prašymu.

Išbraukta.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valdyba gali pakviesti asmenis, kurių nuomonė gali būti svarbi, dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

4.  Reguliuotojų valdyba gali pakviesti asmenis, kurių nuomonė gali būti svarbi, dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

Pakeitimas     58

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Prireikus, kai siekiama apsaugoti EERRI nepriklausomumą arba išvengti interesų konflikto, pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas gali nurodyti darbotvarkės punktą (-us), kurį (-iuos) svarstant plenariniame posėdyje stebėtojai nedalyvauja.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Reguliuotojų valdyba sprendimus priima dviejų trečdalių visų savo narių balsų dauguma, jei šiame reglamente, Direktyvoje ar kituose Sąjungos teisės aktuose nenumatyta kitaip. Kiekvienas narys arba pakaitinis narys turi vieną balsą. Reguliuotojų valdybos sprendimai skelbiami viešai ir juose NRI prašymu pateikiamos šios institucijos išlygos.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pagal darbo tvarkos taisykles valdybos nariams ir pakaitiniams nariams posėdžiuose gali padėti patarėjai arba ekspertai.

Išbraukta.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valdybai sekretoriato paslaugas teikia EERRI.

6.  Reguliuotojų valdybai sekretoriato paslaugas teikia EERRI biuras.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8 straipsnis

Išbraukta.

Valdybos balsavimo taisyklės

 

1.   Nepažeidžiant 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktų ir 22 straipsnio 8 dalies, valdyba sprendimus priima balso teisę turinčių narių balsų dauguma.

 

2.   Kiekvienas balso teisę turintis narys turi vieną balsą. Balso teisę turinčiam nariui nedalyvaujant, jo balso teisė perduodama pakaitiniam nariui.

 

3.   Pirmininkas balsuoja.

 

4.   Vykdomasis direktorius nebalsuoja.

 

5.   Valdybos darbo tvarkos taisyklėse nustatoma išsamesnė balsavimo tvarka, visų pirma aplinkybės, kuriomis vienas narys gali veikti kito nario vardu.

 

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

II skyriaus 2 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagrįstais atvejais, visų pirma, EERRI darbo programos įgyvendinimo tikslais, valdyba gali sudaryti reikalingas darbo grupes.

1.  Pagrįstais atvejais, visų pirma, EERRI metinės darbo programos įgyvendinimo tikslais ir rengiant pirminius EERRI dokumentų projektus, reguliuotojų valdyba gali sudaryti reikalingas darbo grupes.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdyba paskiria darbo grupių narius; darbo grupėse gali dalyvauti NRI, Komisijos, EERRI darbuotojų paskirti ir jos veikloje dalyvaujančių trečiųjų šalių NRI ekspertai.

Reguliuotojų valdyba paskiria darbo grupių narius; darbo grupėse gali dalyvauti NRI, Komisijos, EERRI biuro ir EERRI veikloje dalyvaujančių trečiųjų šalių NRI ekspertai.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Prireikus apsaugoti EERRI nepriklausomumą arba siekiant išvengti interesų konflikto, pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas gali nurodyti darbotvarkės punktus, kuriuos svarstant darbo grupės posėdyje Komisijos arba trečiųjų šalių NRI ekspertai nedalyvauja.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei darbo grupės yra sudarytos užduotims, nurodytoms 2 straipsnio 1 dalies d punkto trečioje įtraukoje, atlikti, jų nariai paskiriami iš kvalifikuotų ekspertų sąrašų, kuriuos pateikė NRI, Komisija ir vykdomasis direktorius.

Išbraukta.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei darbo grupės yra sudarytos užduotims, nurodytoms 2 straipsnio 1 dalies d punkto antroje įtraukoje, atlikti, jų nariai paskiriami tik iš kvalifikuotų ekspertų sąrašų, kuriuos pateikė NRI ir vykdomasis direktorius.

Išbraukta.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdyba, atsižvelgdama į konkretų atvejį, prireikus gali kviesti pavienius atitinkamos srities kompetentingus ekspertus dalyvauti darbo grupių veikloje.

Reguliuotojų valdyba, atsižvelgdama į konkretų atvejį, prireikus gali kviesti pavienius atitinkamos srities kompetentingus ekspertus dalyvauti darbo grupių veikloje.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Reguliuotojų valdyba pirmininką ir bendrapirmininkius išrenka iš darbo grupių narių.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Darbo grupes koordinuoja ir diskusijas jose veda EERRI darbuotojas, kuris paskiriamas vadovaujantis vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.

Išbraukta.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valdyba priima vidaus darbo tvarkos taisykles, kuriose nustato praktinę darbo grupių veiklos tvarką.

4.  Reguliuotojų valdyba priima vidaus darbo tvarkos taisykles, kuriose nustato praktinę darbo grupių veiklos tvarką.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  EERRI darbo grupėms teikia paramą.

5.  EERRI biuras darbo grupėms teikia paramą. EERRI biuro darbuotojas padeda pirmininkui arba pirmininko pavaduotojui ir teikia darbo grupėms kitas profesinės ir administracinės pagalbos paslaugas.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

II skyriaus 4 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

II skyriaus B paantraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

B.  ERRI biuro struktūra

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a straipsnis

 

Administracinė ir valdymo struktūra

 

EERRI biuro administracinę ir valdymo struktūrą sudaro:

 

a)   valdyba, atliekanti 14c straipsnyje nustatytas funkcijas;

 

b)   direktorius, vykdantis 14d straipsnyje nurodytas pareigas;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

II skyriaus 4 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a SKIRSNIS. VALDYBA

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

14 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14 b straipsnis

 

Valdybos sudėtis

 

1.   Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir vienas Komisijos atstovas; jie visi turi balso teisę. Kiekviena NRI atsako už savo atitinkamo atstovo tarp vadovų arba kito aukšto lygio NRI atstovo skyrimą.

 

Valstybėse narėse, kuriose pagal Direktyvą yra atsakinga daugiau nei viena NRI, tos institucijos susitaria dėl bendro atstovo ir užtikrina būtiną NRI veiksmų koordinavimą.

 

2.   Kiekvienas valdybos narys turi pakaitinį narį. Tikrajam nariui nedalyvaujant, jam atstovauja pakaitinis narys. Kiekviena NRI atsako už pakaitinio nario tarp vadovų, kolegialaus organo narių ir NRI darbuotojų skyrimą.

 

3.   Valdybos nariai ir jų pakaitiniai nariai skiriami atsižvelgiant į jų žinias elektroninių ryšių srityje ir atitinkamus vadybos, administravimo ir biudžeto valdymo gebėjimus. Siekdamos užtikrinti valdybos darbo tęstinumą, visos joje atstovaujamos šalys deda pastangas, kad jų atstovai keistųsi kuo rečiau. Visos šalys siekia, kad valdyboje būtų tinkama vyrų ir moterų pusiausvyra.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

14 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14c straipsnis

 

Valdybos funkcijos

 

1.   Valdyba:

 

a)   rengdama bendrąjį programavimo dokumentą į jį įtraukia EERRI biuro metinę darbo programą;

 

b)   direktoriui teikia rekomendacijas, susijusias su jo užduočių vykdymu;

 

c)   dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma priima metinį EERRI biuro biudžetą ir vykdo kitas funkcijas, susijusias EERRI biuro biudžetu pagal III skyrių;

 

d)   priima EERRI taikytinas finansines taisykles pagal 20 straipsnį;

 

e)   atsižvelgdama į įgyvendintinų priemonių sąnaudas ir naudą priima sukčiavimo rizikai proporcingą kovos su sukčiavimu strategiją;

 

f)   gavusi vidaus ar išorės audito ataskaitas bei vertinimus, taip pat Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tyrimų išvadas bei rekomendacijas, užtikrina tinkamus tolesnius veiksmus;

 

g)   remdamasi poreikių analize, priima ir reguliariai atnaujina komunikacijos ir sklaidos planus, nurodytus 27 straipsnyje;

 

h)   patvirtina savo darbo tvarkos taisykles;

 

i)   laikydamasi 2 dalies EERRI biuro darbuotojų atžvilgiu naudojasi įgaliojimais, kurie paskyrimų tarnybai ir tarnybai, įgaliotai sudaryti darbo sutartis, suteikti Tarnybos nuostatuose ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose (toliau – paskyrimų tarnybos įgaliojimai);

 

j)   vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu, priima Tarnybos nuostatų ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisykles;

 

k)   vadovaudamasi 22 straipsniu, skiria direktorių ir prireikus pratęsia jo kadenciją arba atleidžia jį iš pareigų;

 

l)   atsižvelgdama į Tarnybos nuostatus ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, skiria apskaitos pareigūną, kuris vykdo pareigas visiškai savarankiškai ir kuris gali būti Komisijos apskaitos pareigūnas;

 

m)  atsižvelgdama į EERRI biuro veiklos poreikius ir patikimą finansų valdymą, priima visus sprendimus dėl EERRI biuro vidaus struktūrų sukūrimo ir, prireikus, keitimo.

 

6 ir 7 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

 

2.   Vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu, valdyba priima Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu grindžiamą sprendimą, kuriuo atitinkami paskyrimų tarnybos įgaliojimai perduodami direktoriui ir nustatomos tų įgaliojimų perdavimo sustabdymo sąlygos. Direktoriui leidžiama tuos įgaliojimus perskirti.

 

Prireikus dėl išskirtinių aplinkybių valdyba gali priimti sprendimą laikinai sustabdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimų perdavimą direktoriui bei direktoriaus perskirtus įgaliojimus, ir jais naudotis pati arba perduoti juos vienam iš savo narių arba darbuotojui, kitam nei direktorius.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

II skyriaus 4 b skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b SKIRSNIS. DIREKTORIUS

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

14 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14d straipsnis

 

Direktoriaus pareigos

 

1.  Direktorius vadovauja EERRI biurui. Direktorius atsiskaito valdybai.

 

2.  Nedarydamas poveikio Komisijos ir valdybos įgaliojimams, direktorius savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nesiekia gauti jokios vyriausybės, NRI, institucijos, asmens ar įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

 

3.  Gavęs prašymą, direktorius Europos Parlamentui pateikia savo pareigų vykdymo ataskaitą. Taryba gali paprašyti direktoriaus pateikti savo pareigų vykdymo ataskaitą.

 

4.  Direktorius veikia kaip EERRI biuro teisinis atstovas.

 

5.  Direktorius atsako už EERRI biuro užduočių vykdymą, vadovaudamasis valdybos pateiktomis rekomendacijomis. Visų pirma direktorius atsako už:

 

a)  kasdienį EERRI biuro administravimą;

 

aa)  pagalbą rengiant reguliuotojų valdybos, valdybos ir darbo grupių darbotvarkes;

 

b)  reguliuotojų valdybos ir valdybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

 

c)  bendrojo programavimo dokumento rengimą ir pateikimą reguliuotojų valdybai;

 

d)  indėlį įgyvendinant bendrąjį programavimo dokumentą, visų pirma EERRI biuro metinę darbo programą vadovaujantis reguliuotojų valdybos rekomendacijomis; šio dokumento įgyvendinimo ataskaitų teikimą reguliuotojų valdybai;

 

e)  konsoliduotos metinės EERRI veiklos ataskaitos rengimą vadovaujantis reguliuotojų valdybos rekomendacijoms ir jos pateikimą valdybai vertinti bei tvirtinti;

 

f)  veiksmų plano rengimą vadovaujantis vidaus arba išorės audito ataskaitų bei vertinimų išvadomis ir OLAF tyrimais, taip pat už pažangos ataskaitų teikimą du kartus per metus Komisijai ir reguliariai – valdybai;

 

g)   Sąjungos finansinių interesų apsaugą taikant sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos veiklos prevencijos priemones, atliekant veiksmingus patikrinimus, taip pat, jeigu nustatoma pažeidimų, susigrąžinant netinkamai išmokėtas sumas ir prireikus imantis veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių administracinių priemonių, įskaitant finansines sankcijas;

 

h)  EERRI biuro kovos su sukčiavimu strategijos rengimą ir jos pateikimą valdybai tvirtinti;

 

i)  EERRI biuro taikytinų finansinių taisyklių projekto rengimą;

 

j)  EERRI biuro pajamų ir išlaidų sąmatos projekto rengimą bei jo biudžeto vykdymą.

 

6.  Direktorius yra atsakingas nuspręsti, ar būtina vienoje arba keliose valstybėse narėse įkurdinti vieną ar daugiau darbuotojų, kad EERRI biuro uždaviniai būtų vykdomi efektyviai ir veiksmingai. Tokiam vietiniam skyriui steigti direktorius pirmiausia gauna Komisijos, valdybos ir atitinkamos valstybės narės ar valstybių narių sutikimą. Veiklos, kurią vykdys vietinis skyrius, sritis sprendime nustatoma taip, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir administracinių EERRI biuro funkcijų kartojimo.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdomasis direktorius kasmet parengia programavimo dokumento projektą, kuriame, vadovaujantis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 32 straipsniu ir atsižvelgiant į Komisijos nustatytas gaires38, nustatoma metinė ir daugiametė programa (toliau – bendrasis programavimo dokumentas).

Direktorius kasmet parengia programavimo dokumento projektą, kuriame, vadovaujantis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 32 straipsniu ir atsižvelgiant į Komisijos nustatytas gaires38, nustatoma metinė ir daugiametė programa (toliau – bendrasis programavimo dokumentas).

__________________

__________________

38 Komisijos komunikatas dėl decentralizuotų agentūrų programavimo dokumento gairių ir konsoliduotosios metinės decentralizuotų agentūrų veiklos ataskaitos šablono (C(2014) 9641).

38 Komisijos komunikatas dėl decentralizuotų agentūrų programavimo dokumento gairių ir konsoliduotosios metinės decentralizuotų agentūrų veiklos ataskaitos šablono (C(2014) 9641).

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki sausio 31 d. valdyba priima bendrojo programavimo dokumento projektą ir perduoda jį Komisijai, kad ši pateiktų savo nuomonę. Bendrojo programavimo dokumento projektas taip pat perduodamas ir Europos Parlamentui bei Tarybai.

Iki sausio 31 d. reguliuotojų valdyba priima bendrojo programavimo dokumento projektą ir perduoda jį Komisijai, kad ši pateiktų savo nuomonę. Bendrojo programavimo dokumento projektas taip pat perduodamas ir Europos Parlamentui bei Tarybai.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tada valdyba, atsižvelgusi į Komisijos nuomonę, priima bendrąjį programavimo dokumentą. Ji perduoda jį ir visas vėlesnes atnaujintas to dokumento versijas Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Tada reguliuotojų valdyba, atsižvelgusi į Komisijos nuomonę, priima bendrąjį programavimo dokumentą. Ji perduoda jį ir visas vėlesnes atnaujintas to dokumento versijas Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu EERRI pavedama nauja užduotis, valdyba iš dalies pakeičia priimtą metinę darbo programą.

Jeigu EERRI pavedama nauja užduotis, reguliuotojų valdyba iš dalies pakeičia priimtą metinę darbo programą.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bet kokie esminiai metinės darbo programos pakeitimai priimami laikantis tokios pačios tvarkos, kaip priimant pirminę metinę darbo programą. Valdyba gali perduoti vykdomajam direktoriui įgaliojimus daryti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

Bet kokie esminiai metinės darbo programos pakeitimai priimami laikantis tokios pačios tvarkos, kaip priimant pirminę metinę darbo programą. Reguliuotojų valdyba gali perduoti direktoriui įgaliojimus daryti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienais metais vykdomasis direktorius parengia preliminarų kitų finansinių metų EERRI pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, į kurį įtraukia ir etatų planą, ir išsiunčia jį valdybai.

1.  Kiekvienais metais direktorius parengia preliminarų kitų finansinių metų EERRI biuro pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, į kurį įtraukia ir etatų planą, ir išsiunčia jį valdybai.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Remdamasi šiuo preliminariu projektu valdyba priima kitų finansinių metų EERRI pajamų ir išlaidų sąmatos projektą.

2.  Remdamasi šiuo preliminariu projektu valdyba priima kitų finansinių metų EERRI biuro pajamų ir išlaidų sąmatos projektą.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  EERRI pajamų ir išlaidų sąmatos projektą vykdomasis direktorius kiekvienais metais iki sausio 31 d. nusiunčia Komisijai. EERRI pajamų ir išlaidų sąmatos projekte pateikta informacija turi derėti su 15 straipsnio 1 dalyje nurodytame bendrojo programavimo dokumento projekte pateikta informacija.

3.  EERRI biuro pajamų ir išlaidų sąmatos projektą direktorius kiekvienais metais iki sausio 31 d. nusiunčia Komisijai. EERRI biuro pajamų ir išlaidų sąmatos projekte pateikta informacija turi derėti su 15 straipsnio 1 dalyje nurodytame bendrojo programavimo dokumento projekte pateikta informacija.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Biudžeto valdymo institucija tvirtina EERRI skiriamo įnašo asignavimus.

6.  Biudžeto valdymo institucija tvirtina EERRI biurui skiriamo įnašo asignavimus.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Biudžeto valdymo institucija priima EERRI etatų planą.

7.  Biudžeto valdymo institucija patvirtina EERRI biuro etatų planą.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  EERRI biudžetą priima valdyba. Jis tampa galutiniu po to, kai galutinai priimamas Sąjungos bendrasis biudžetas. Prireikus jis atitinkamai patikslinamas.

8.  EERRI biuro biudžetą priima valdyba. Jis tampa galutiniu po to, kai galutinai priimamas Sąjungos bendrasis biudžetas. Prireikus jis atitinkamai patikslinamas.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Bet kuriam su statyba susijusiam projektui, kuris galėtų turėti didelį poveikį EERRI biudžetui, taikomos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 nuostatos.

9.  Bet kuriam su statyba susijusiam projektui, kuris galėtų turėti didelį poveikį EERRI biuro biudžetui, taikomos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 nuostatos.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Visų EERRI pajamų ir išlaidų sąmatos sudaromos kiekvieniems finansiniams metams, kurie sutampa su kalendoriniais metais, ir įtraukiamos į EERRI biudžetą.

1.  Visų EERRI biuro pajamų ir išlaidų sąmatos sudaromos kiekvieniems finansiniams metams, kurie sutampa su kalendoriniais metais, ir įtraukiamos į EERRI biuro biudžetą.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  EERRI biudžeto pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.

2.  EERRI biuro biudžeto pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Neatmetant kitų išteklių galimybės, EERRI pajamas sudaro:

3.  Neatmetant kitų išteklių galimybės, EERRI biuro pajamas sudaro:

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  rinkliavos už leidinius ir visas kitas EERRI teikiamas paslaugas;

Išbraukta.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  trečiųjų šalių arba pagal 26 straipsnį EERRI veikloje dalyvaujančių trečiųjų šalių reguliavimo institucijų, kompetentingų elektroninių ryšių srityje, įnašas.

d)  trečiųjų šalių arba pagal 26 straipsnį EERRI biuro veikloje dalyvaujančių trečiųjų šalių reguliavimo institucijų, kompetentingų elektroninių ryšių srityje, įnašas.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  EERRI išlaidas sudaro darbuotojų darbo užmokestis, administracinės bei infrastruktūros išlaidos ir veiklos išlaidos.

4.  EERRI biuro išlaidas sudaro darbuotojų darbo užmokestis, administracinės bei infrastruktūros išlaidos ir veiklos išlaidos.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iki kitų finansinių metų kovo 1 d. EERRI apskaitos pareigūnas išsiunčia Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams laikinąsias finansines ataskaitas.

1.  Iki kitų finansinių metų kovo 1 d. EERRI biuro apskaitos pareigūnas išsiunčia Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams laikinąsias finansines ataskaitas.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Iki kitų finansinių metų kovo 31 d. EERRI išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą.

2.  Iki kitų finansinių metų kovo 31 d. EERRI biuras išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl preliminarių finansinių EERRI ataskaitų, EERRI apskaitos pareigūnas, prisiimdamas atsakomybę, parengia galutines finansines EERRI ataskaitas. Vykdomasis direktorius pateikia galutines finansines ataskaitas valdybai, kad ši pareikštų savo nuomonę.

3.  Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl preliminarių finansinių EERRI biuro ataskaitų, EERRI biuro apskaitos pareigūnas, prisiimdamas atsakomybę, parengia galutines finansines EERRI biuro ataskaitas. Direktorius pateikia galutines finansines ataskaitas valdybai, kad ši pareikštų savo nuomonę.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valdyba pateikia nuomonę dėl EERRI galutinių finansinių ataskaitų.

4.  Valdyba pateikia nuomonę dėl EERRI biuro galutinių finansinių ataskaitų.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Iki kitų finansinių metų liepos 1 d. vykdomasis direktorius išsiunčia galutines finansines ataskaitas kartu su valdybos nuomone Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.

5.  Iki kitų finansinių metų liepos 1 d. direktorius išsiunčia galutines finansines ataskaitas kartu su valdybos nuomone Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  EERRI galutines finansines ataskaitas iki kitų metų lapkričio 15 d. paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6.  EERRI biuras galutines finansines ataskaitas iki kitų metų lapkričio 15 d. paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Iki rugsėjo 30 d. vykdomasis direktorius pateikia Audito Rūmams atsakymą į jų pastabas. Tą atsakymą vykdomasis direktorius taip pat nusiunčia valdybai.

7.  Iki rugsėjo 30 d. direktorius pateikia Audito Rūmams atsakymą į jų pastabas. Tą atsakymą direktorius taip pat nusiunčia valdybai.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Europos Parlamento prašymu vykdomasis direktorius pateikia jam visą informaciją, kurios reikia, kad būtų užtikrinta sklandi atitinkamų finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra pagal Finansinio reglamento 165 straipsnio 3 dalį39.

8.  Europos Parlamento prašymu direktorius pateikia jam visą informaciją, kurios reikia, kad būtų užtikrinta sklandi atitinkamų finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra pagal Finansinio reglamento 165 straipsnio 3 dalį39.

__________________

__________________

39 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26).

39 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26).

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Iki n + 2 metų gegužės 15 d. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimta rekomendacija, patvirtina vykdomajam direktoriui, kad n finansinių metų biudžetas įvykdytas.

9.  Iki n + 2 metų gegužės 15 d. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimta rekomendacija, patvirtina direktoriui, kad n finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasikonsultavusi su Komisija, valdyba priima EERRI taikomas finansines taisykles. Jos negali nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1271/2013, išskyrus atvejus, kai taip nukrypti aiškiai reikia dėl EERRI veiklos ir yra gautas išankstinis Komisijos sutikimas.

Pasikonsultavusi su Komisija, valdyba priima EERRI biurui taikomas finansines taisykles. Jos negali nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1271/2013, išskyrus atvejus, kai taip nukrypti aiškiai reikia dėl EERRI biuro veiklos ir yra gautas išankstinis Komisijos sutikimas.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EERRI darbuotojams taikomi Tarnybos nuostatai ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos bei Sąjungos institucijų susitarimu priimtos šių Tarnybos nuostatų ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisyklės.

EERRI biuro darbuotojams taikomi Tarnybos nuostatai ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos bei Sąjungos institucijų susitarimu priimtos šių Tarnybos nuostatų ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisyklės.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

22 straipsnis

22 straipsnis

Vykdomojo direktoriaus skyrimas

Direktoriaus skyrimas

1.  Vykdomasis direktorius įdarbinamas kaip EERRI laikinasis darbuotojas pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktą.

1.  Direktorius įdarbinamas kaip EERRI biuro laikinasis darbuotojas pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktą.

2.  Vykdomąjį direktorių po atviros ir skaidrios atrankos procedūros skiria valdyba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo.

2.  Direktorių po atviros ir skaidrios atrankos procedūros skiria valdyba.

Sudarant sutartį su vykdomuoju direktoriumi EERRI atstovauja valdybos pirmininkas.

Sudarant sutartį su direktoriumi EERRI biurui atstovauja valdybos pirmininkas.

Valdybos atrinktas kandidatas, prieš paskiriant jį vykdomuoju direktoriumi, gali būti pakviestas perskaityti pranešimą Europos Parlamento kompetentingam komitetui ir atsakyti į jo narių klausimus.

Valdybos atrinktas kandidatas, prieš paskiriant jį direktoriumi, perskaito pareiškimą Europos Parlamento kompetentingam komitetui ir atsako į jo narių klausimus.

3.  Vykdomojo direktoriaus kadencija – penkeri metai. Iki to laikotarpio pabaigos Komisija atlieka įvertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus darbo rezultatus ir į EERRI ateities uždavinius bei iššūkius.

3.  Direktoriaus kadencija – treji metai. Iki to laikotarpio pabaigos valdyba atlieka įvertinimą, kuriame atsižvelgiama į direktoriaus darbo rezultatus ir į EERRI ateities uždavinius bei iššūkius.

4.  Remdamasi Komisijos siūlymu, grindžiamu šio straipsnio 3 dalyje nurodytu vertinimu, valdyba gali vykdomojo direktoriaus kadenciją vieną kartą pratęsti ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

4.  Remdamasi 3 dalyje nurodytu vertinimu, valdyba gali direktoriaus kadenciją vieną kartą pratęsti ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

5.  Ketindama pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją, valdyba apie tai informuoja Europos Parlamentą. Per vieną mėnesį iki tokio kadencijos pratęsimo vykdomasis direktorius gali būti pakviestas perskaityti pranešimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į jo narių klausimus.

5.  Jeigu ketinama pratęsti direktoriaus kadenciją, valdyba apie tai informuoja Europos Parlamentą. Per vieną mėnesį iki tokio kadencijos pratęsimo direktorius gali būti pakviestas perskaityti pranešimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į jo narių klausimus.

6.  Vykdomasis direktorius, kurio kadencija buvo pratęsta, pasibaigus visam laikotarpiui negali dalyvauti kitoje atrankoje į tas pačias pareigas.

6.  Direktorius, kurio kadencija buvo pratęsta, pasibaigus visam laikotarpiui negali dalyvauti kitoje atrankoje į tas pačias pareigas.

7.  Vykdomasis direktorius iš pareigų gali būti atleistas tik valdybos sprendimu, priimtu gavus atitinkamą Komisijos pasiūlymą.

7.  Direktorius iš pareigų gali būti atleistas tik valdybos sprendimu.

8.  Sprendimus dėl vykdomojo direktoriaus skyrimo, kadencijos pratęsimo arba atleidimo iš pareigų valdyba priima dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma.

8.  Sprendimus dėl direktoriaus skyrimo, kadencijos pratęsimo arba atleidimo iš pareigų valdyba priima dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  EERRI gali naudotis deleguotųjų nacionalinių ekspertų ar kitų darbuotojų, neįdarbintų EERRI, paslaugomis. Tokiems darbuotojams netaikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

1.  EERRI biuras gali naudotis deleguotųjų nacionalinių ekspertų ar kitų darbuotojų, neįdarbintų EERRI biure, paslaugomis. Tokiems darbuotojams netaikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valdyba priima sprendimą, kuriame išdėstomos nacionalinių ekspertų komandiravimo į EERRI taisyklės.

2.  Valdyba priima sprendimą, kuriame išdėstomos nacionalinių ekspertų komandiravimo į EERRI biurą taisyklės.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

24 straipsnis

Išbraukta.

Teisinis statusas

 

1.   EERRI yra Sąjungos įstaiga. Jis turi juridinio asmens statusą.

 

2.   Kiekvienoje valstybėje narėje EERRI naudojasi plačiausiu veiksnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal tų valstybių narių teisės aktus. Visų pirma ji gali įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, juo disponuoti ir būti šalimi teismo procese.

 

3.   EERRI atstovauja vykdomasis direktorius.

 

4.   Tik pati EERRI atsako už jai pavestų užduočių ir paskirtų įgaliojimų vykdymą.

 

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EERRI ir jos darbuotojams taikomas Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

EERRI biurui ir jo darbuotojams taikomas Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Todėl EERRI gali, gavusi Komisijos patvirtinimą, sudaryti darbinius susitarimus. Tai susitarimais nesukuriami teisiniai įpareigojimai Sąjungai ir jos valstybėms narėms.

Išbraukta.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Priimdama bendrąjį programavimo dokumentą valdyba priima santykių su kompetentingomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis, trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis ir (arba) tarptautinėmis organizacijomis EERRI kompetencijai priklausančiais klausimais strategiją. Komisija ir agentūra sudaro tinkamą darbinį susitarimą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad EERRI veiktų savo įgaliojimų srityje ir esamoje institucinėje struktūroje.

3.  Priimdama bendrąjį programavimo dokumentą reguliuotojų valdyba priima santykių su kompetentingomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis, trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis ir (arba) tarptautinėmis organizacijomis EERRI kompetencijai priklausančiais klausimais strategiją. Komisija ir EERRI sudaro tinkamą darbinį susitarimą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad EERRI veiktų savo įgaliojimų srityje ir esamoje institucinėje struktūroje.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skaidrumas ir informavimas

Galimybė susipažinti su dokumentais, skaidrumas ir informavimas

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  EERRI turimiems dokumentams taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/200140. Per šešis mėnesius nuo pirmojo posėdžio dienos valdyba priima išsamias Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo taisykles.

1.  EERRI ir EERRI biuro turimiems dokumentams taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/200140. Reguliuotojų valdyba ir valdyba iki [įrašyti datą: per ... mėnesius po šio reglamento taikymo pradžios dienos] priima išsamias Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo taisykles.

__________________

__________________

2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  EERRI vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/200141. Per šešis mėnesius nuo pirmojo posėdžio dienos valdyba nustato priemones, kuriomis EERRI taiko Reglamentą (EB) Nr. 45/2001, įskaitant priemones dėl EERRI duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo. Šios priemonės nustatomos pasikonsultavus su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.

2.  EERRI ir EERRI biuro vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/200141.

__________________

__________________

41 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

41 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Vykdydami savo veiklą EERRI ir EERRI biuras užtikrina aukštą skaidrumo lygį. EERRI ir EERRI biuras užtikrina, kad visuomenei ir visoms suinteresuotosioms šalims būtų pateikiama objektyvi, patikima ir lengvai gaunama informacija, ypač susijusi su jų darbo rezultatais.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  EERRI gali savo iniciatyva savo kompetencijos srityje vykdyti komunikacijos veiklą. Išteklių skyrimas komunikacijos veiklai turi netrukdyti veiksmingai vykdyti šio reglamento 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas užduotis. Komunikacijos veikla vykdoma laikantis atitinkamų valdybos priimtų komunikacijos ir sklaidos planų.

3.  EERRI ir EERRI biuras gali savo iniciatyva savo kompetencijos srityje vykdyti komunikacijos veiklą. Išteklių skyrimas komunikacijos veiklai turi netrukdyti veiksmingai vykdyti šio reglamento 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas užduotis. Komunikacijos veikla vykdoma laikantis atitinkamų valdybos priimtų komunikacijos ir sklaidos planų.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nepažeisdama 27 straipsnio 1 dalies, EERRI neatskleidžia trečiosioms šalims informacijos, kurią ji tvarko arba gauna ir kurią pateiktame pagrįstame prašyme prašoma laikyti visiškai ar iš dalies konfidencialia.

1.  Nepažeisdamas 27 straipsnio 1 dalies, EERRI biuras neatskleidžia trečiosioms šalims informacijos, kurią jis tvarko arba gauna ir kurią pateiktame pagrįstame prašyme prašoma laikyti visiškai ar iš dalies konfidencialia.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valdybos nariai, vykdomasis direktorius, Apeliacinės valdybos nariai, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, kiti darbuotojai, neįdarbinti EERRI, ir darbo grupėse dalyvaujantys ekspertai konfidencialumo reikalavimų pagal Sutarties 339 straipsnį laikosi netgi nustoję eiti savo pareigas.

2.  Valdybos nariai, direktorius, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, kiti darbuotojai, neįdarbinti EERRI biure, ir darbo grupėse dalyvaujantys ekspertai konfidencialumo reikalavimų pagal Sutarties 339 straipsnį laikosi netgi nustoję eiti savo pareigas.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EERRI priima savo pačios saugumo taisykles, kurios yra lygiavertės Komisijos saugumo taisyklėms, skirtoms Europos Sąjungos įslaptintos informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti, inter alia, keitimosi tokia informacija, jos tvarkymo ir saugojimo nuostatas, kaip nustatyta Komisijos sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/44342 ir (ES, Euratomas) 2015/44443. Kita vertus, EERRI gali priimti sprendimą, kad Komisijos taisyklės taikomos mutatis mutandis.

EERRI biuras priima savo paties saugumo taisykles, kurios yra lygiavertės Komisijos saugumo taisyklėms, skirtoms Europos Sąjungos įslaptintos informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti, inter alia, keitimosi tokia informacija, jos tvarkymo ir saugojimo nuostatas, kaip nustatyta Komisijos sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/44342 ir (ES, Euratomas) 2015/44443. Kita vertus, EERRI biuras gali priimti sprendimą, kad Komisijos taisyklės taikomos mutatis mutandis.

__________________

__________________

42 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

42 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

43 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).

43 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gavusios tinkamai pagrįstą prašymą iš EERRI, Komisija ir NRI laiku ir tiksliai teikia EERRI visą informaciją reikalingą, kad ji galėtų vykdyti jai pavestas užduotis, su sąlyga, kad jos turi teisėtą prieigą prie atitinkamos informacijos, o prašymas pateikti informaciją yra būtinas dėl konkrečios užduoties pobūdžio.

Gavusios tinkamai pagrįstą prašymą iš EERRI arba EERRI biuro, Komisija ir NRI laiku ir tiksliai teikia EERRI arba EERRI biurui visą informaciją, reikalingą, kad jie galėtų vykdyti jiems pavestas užduotis, jei jie turi teisėtą prieigą prie atitinkamos informacijos, o prašymas pateikti informaciją yra būtinas dėl konkrečios užduoties pobūdžio.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EERRI taip pat gali prašyti NRI teikti informaciją periodiškai ir specialiu formatu. Tokiems prašymams, jei įmanoma, naudojami bendri ataskaitų teikimo formatai.

EERRI arba EERRI biuras taip pat gali prašyti NRI teikti informaciją periodiškai ir specialiu formatu. Tokiems prašymams, jei įmanoma, naudojami bendri ataskaitų teikimo formatai.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Gavusi tinkamai pagrįstą prašymą iš Komisijos arba NRI, EERRI, remdamasi lojalaus bendradarbiavimo principu, laiku ir tiksliai teikia informaciją reikalingą, kad Komisija arba NRI galėtų vykdyti joms pavestas užduotis.

2.  Gavę tinkamai pagrįstą prašymą iš Komisijos arba NRI, EERRI arba EERRI biuras, remdamiesi lojalaus bendradarbiavimo principu, laiku ir tiksliai teikia informaciją, reikalingą, kad Komisija arba NRI galėtų vykdyti joms pavestas užduotis.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Prieš prašydama pateikti informaciją pagal šį straipsnį ir siekdama išvengti ataskaitų teikimo įpareigojimų dubliavimo, EERRI atsižvelgia į visą viešai prieinamą reikiamą informaciją.

3.  Prieš prašydami pateikti informaciją pagal šį straipsnį ir siekdami išvengti ataskaitų teikimo įpareigojimų dubliavimo, EERRI arba EERRI biuras atsižvelgia į visą viešai prieinamą reikiamą informaciją.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei šios informacijos nėra arba NRI jos nepateikia laiku, arba tais atvejais, kai tiesioginis EERRI prašymas būtų efektyvesnis ir mažiau apsunkintų, EERRI gali pateikti tinkamai pagrįstą ir motyvuotą prašymą kitoms institucijoms arba jį tiesiogiai pateikti susijusioms įmonėms, teikiančioms elektroninių ryšių tinklus, paslaugas ir susijusias priemones.

Jei šios informacijos nėra arba NRI jos nepateikia laiku, arba tais atvejais, kai tiesioginis EERRI arba EERRI biuro prašymas būtų efektyvesnis ir mažiau apsunkintų, EERRI arba EERRI biuras gali pateikti tinkamai pagrįstą ir motyvuotą prašymą kitoms institucijoms arba jį tiesiogiai pateikti susijusioms įmonėms, teikiančioms elektroninių ryšių tinklus, paslaugas ir susijusias priemones.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EERRI atitinkamas NRI informuoja apie prašymus, pateiktus pagal šią dalį.

EERRI arba EERRI biuras atitinkamas NRI informuoja apie prašymus, pateiktus pagal šią dalį.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EERRI prašymu NRI padeda EERRI rinkti informaciją.

EERRI arba EERRI biuro prašymu NRI padeda EERRI arba EERRI biurui rinkti informaciją.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienas valdybos narys, vykdomasis direktorius, deleguotasis nacionalinis ekspertas ir bet kuris kitas darbuotojas, neįdarbintas EERRI, pateikia įsipareigojimų deklaraciją ir interesų deklaraciją, iš kurios būtų aišku, ar jie turi, ar neturi tiesioginių arba netiesioginių interesų, kurie galėtų neigiamai paveikti jų nepriklausomumą.

Kiekvienas reguliuotojų valdybos ir valdybos narys, direktorius, deleguotasis nacionalinis ekspertas ir bet kuris kitas darbuotojas, neįdarbintas EERRI biure, pateikia įsipareigojimų deklaraciją ir interesų deklaraciją, iš kurios būtų aišku, ar jie turi, ar neturi tiesioginių arba netiesioginių interesų, kurie galėtų neigiamai paveikti jų nepriklausomumą.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Deklaracijos turi būti tikslios ir išsamios, pateikiamos raštu ir, esant būtinybei, atnaujinamos. Valdybos narių ir vykdomojo direktoriaus interesų deklaracijos skelbiamos viešai.

Deklaracijos turi būti tikslios ir išsamios, pateikiamos raštu ir, esant būtinybei, atnaujinamos. Valdybos narių ir direktoriaus interesų deklaracijos skelbiamos viešai.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekvienas valdybos narys, vykdomasis direktorius, deleguotasis nacionalinis ekspertas, bet kuris kitas darbuotojas, neįdarbintas EERRI, ir darbo grupėse dalyvaujantis ekspertas ne vėliau kaip kiekvieno posėdžio pradžioje tiksliai ir išsamiai deklaruoja visus su darbotvarkėje numatytais klausimais susijusius interesus, kurie galėtų neigiamai paveikti jų nepriklausomumą, ir nedalyvauja diskusijose bei balsavime dėl tokių klausimų.

2.  Kiekvienas valdybos narys, direktorius, deleguotasis nacionalinis ekspertas, bet kuris kitas darbuotojas, neįdarbintas EERRI biure, ir darbo grupėse dalyvaujantis ekspertas ne vėliau kaip kiekvieno posėdžio pradžioje tiksliai ir išsamiai deklaruoja visus su darbotvarkėje numatytais klausimais susijusius interesus, kurie galėtų neigiamai paveikti jų nepriklausomumą, ir nedalyvauja diskusijose bei balsavime dėl tokių klausimų.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdama palengvinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/201344 numatytą kovą su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, EERRI per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl OLAF atliekamų vidaus tyrimų ir priima atitinkamas visiems EERRI darbuotojams taikytinas nuostatas naudodama to susitarimo priede pateiktą šabloną.

1.  Siekdamas palengvinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/201344 numatytą kovą su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, EERRI biuras iki [įrašyti datą: ... mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl OLAF atliekamų vidaus tyrimų ir priima atitinkamas visiems EERRI biuro darbuotojams taikytinas nuostatas, naudodamas to susitarimo priede pateiktą šabloną.

__________________

__________________

44 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL 248, 2013 9 18, p. 1).

44 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL 248, 2013 9 18, p. 1).

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Europos Audito Rūmai turi įgaliojimus atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų iš EERRI, dokumentų auditą ir auditą vietoje.

2.  Europos Audito Rūmai turi įgaliojimus atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų iš EERRI biuro, dokumentų auditą ir auditą vietoje.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vadovaudamasi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/9645 nuostatomis ir procedūromis, OLAF gali atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus vietoje ir patikras, kad nustatytų sukčiavimo, korupcijos arba bet kokios kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos finansiniams interesams, atvejus, susijusius su EERRI finansuojama dotacija arba sutartimi.

3.  Vadovaudamasi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/9645 nuostatomis ir procedūromis, OLAF gali atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus vietoje ir patikras, kad nustatytų sukčiavimo, korupcijos arba bet kokios kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos finansiniams interesams, atvejus, susijusius su EERRI biuro finansuojama dotacija arba sutartimi.

__________________

__________________

45 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

45 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Nepažeidžiant 1, 2 ir 3 dalių, EERRI bendradarbiavimo susitarimuose su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, sutartyse, dotacijų susitarimuose ir dotacijų sprendimuose Europos Audito Rūmams ir OLAF aiškiai suteikiami įgaliojimai pagal savo kompetenciją atlikti tokį auditą ir tyrimus.

4.  Nepažeidžiant 1, 2 ir 3 dalių, EERRI biuro bendradarbiavimo susitarimuose su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, sutartyse, dotacijų susitarimuose ir dotacijų sprendimuose Europos Audito Rūmams ir OLAF aiškiai suteikiami įgaliojimai pagal savo kompetenciją atlikti tokį auditą ir tyrimus.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  EERRI sutartinę atsakomybę reglamentuoja atitinkamai sutarčiai taikytina teisė.

1.  EERRI biuro sutartinę atsakomybę reglamentuoja atitinkamai sutarčiai taikytina teisė.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi kompetenciją priimti sprendimą pagal bet kurią EERRI sudarytos sutarties arbitražinę išlygą.

2.  Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi kompetenciją priimti sprendimą pagal bet kurią EERRI biuro sudarytos sutarties arbitražinę išlygą.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nesutartinės atsakomybės atveju EERRI, remdamasi bendraisiais principais, nustatytais visų valstybių narių įstatymuose, atlygina bet kokią žalą, kurią jos padaliniai ar darbuotojai padaro vykdydami savo pareigas.

3.  Nesutartinės atsakomybės atveju EERRI biuras, remdamasis bendraisiais principais, nustatytais visų valstybių narių įstatymuose, atlygina bet kokią žalą, kurią jo padaliniai ar darbuotojai padaro vykdydami savo pareigas.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Asmeninę EERRI tarnautojų atsakomybę jos atžvilgiu reglamentuoja jiems taikomų Tarnybos nuostatų ar Įdarbinimo sąlygų nuostatos.

5.  Asmeninę EERRI biuro tarnautojų atsakomybę jo atžvilgiu reglamentuoja jiems taikomų Tarnybos nuostatų ar Įdarbinimo sąlygų nuostatos.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dėl EERRI veiklos Europos ombudsmenas gali atlikti tyrimus pagal Sutarties 228 straipsnį.

Dėl EERRI biuro veiklos Europos ombudsmenas gali atlikti tyrimus pagal Sutarties 228 straipsnį.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  EERRI taikomos Reglamento Nr. 1/5846 nuostatos.

1.  EERRI biurui taikomos Reglamento Nr. 1/5846 nuostatos.

__________________

__________________

46 Tarybos reglamentas Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (OL L 17, 1958 10 6, p. 385).

46 Tarybos reglamentas Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (OL L 17, 1958 10 6, p. 385).

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  EERRI veiklai reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

2.  EERRI biuro veiklai reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

36 straipsnis

Išbraukta.

Komitetas

 

1.   Komisijai padeda komitetas (toliau – Ryšių komitetas). Tas komitetas – tai komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

 

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

 

3.   Jei komiteto nuomonė turi būti pateikta taikant rašytinę procedūrą, tokia procedūra užbaigiama neparengus nuomonės tais atvejais, kai per nuomonės pateikimo terminą taip nusprendžia komiteto pirmininkas.

 

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Susitarime dėl būstinės, kurį EERRI, pritarus valdybai, ne vėliau kaip per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo sudaro su priimančiąja valstybe nare, nustatomos reikiamos nuostatos dėl EERRI įkūrimo priimančiojoje valstybėje narėje ir patalpų, kurias turi suteikti ta valstybė narė, taip pat specialiosios taisyklės, EERRI priimančioje valstybėje narėje taikytinos EERRI vykdomajam direktoriui, valdybos nariams, darbuotojams ir jų šeimų nariams.

1.  Susitarime dėl būstinės, kurį EERRI biuras, pritarus valdybai, ne vėliau kaip per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo sudaro su priimančiąja valstybe nare, nustatomos reikiamos nuostatos dėl EERRI biuro įkūrimo priimančiojoje valstybėje narėje ir patalpų, kurias turi suteikti ta valstybė narė, taip pat specialiosios taisyklės, EERRI biuro priimančioje valstybėje narėje taikytinos EERRI biuro direktoriui, valdybos nariams, darbuotojams ir jų šeimų nariams.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  EERRI priimančioji valstybė narė sudaro sąlygas, reikalingas, kad EERRI veiktų sklandžiai ir efektyviai, įskaitant daugiakalbių europinių mokymo įstaigų ir reikiamos transporto infrastruktūros užtikrinimą.

2.  EERRI biuro priimančioji valstybė narė sudaro sąlygas, reikalingas, kad EERRI biuras veiktų sklandžiai ir efektyviai, įskaitant daugiakalbių europinių mokymo įstaigų ir reikiamos transporto infrastruktūros užtikrinimą.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, o vėliau – kas penkerius metus, Komisija pagal Komisijos gaires atlieka EERRI veiklos rezultatų, palyginti su jos tikslais, įgaliojimais, užduotimis ir vieta (-omis), vertinimą. Visų pirma vertinama, ar reikia keisti EERRI įgaliojimus ir, jei taip, koks būtų tokių pakeitimų finansinis poveikis.

1.  Ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, o vėliau – kas penkerius metus, Komisija pagal Komisijos gaires atlieka EERRI ir EERRI biuro veiklos rezultatų, palyginti su tikslais, įgaliojimais, užduotimis ir vieta (-omis), vertinimą. Visų pirma vertinama, ar reikia keisti EERRI ir EERRI biuro įgaliojimus ir, jei taip, koks būtų tokių pakeitimų finansinis poveikis.

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijai nusprendus, kad, atsižvelgiant į EERRI tikslus, įgaliojimus ir užduotis, jos veikla nebetikslinga, ji gali siūlyti šį reglamentą atitinkamai pakeisti arba panaikinti.

2.  Komisijai nusprendus, kad, atsižvelgiant į EERRI ir EERRI biuro tikslus, įgaliojimus ir užduotis, veikla nebetikslinga, ji gali siūlyti šį reglamentą atitinkamai pakeisti arba panaikinti.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeisdama 2 dalies, EERRI perima Reglamentu (EB) Nr. 1211/2009 įsteigto Biuro (EERRI biuro) visas su nuosavybe, susitarimais, teisiniais įsipareigojimais, darbo sutartimis, finansiniais įsipareigojimais ir atsakomybe susijusias teises ir pareigas.

Nepažeisdamas 2 dalies, EERRI biuras perima Reglamentu (EB) Nr. 1211/2009 įsteigto Biuro (EERRI biuro) visas su nuosavybe, susitarimais, teisiniais įsipareigojimais, darbo sutartimis, finansiniais įsipareigojimais ir atsakomybe susijusias teises ir pareigas.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visų pirma, šis reglamentas nedaro poveikio pagal Reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 įsteigto Biuro darbuotojų teisėms ir pareigoms. Vadovaujantis šiuo reglamentu, jų sutartys gali būti atnaujintos pagal Tarnybos nuostatus bei Įdarbinimo sąlygas ir atsižvelgiant į EERRI biudžeto apribojimus.

Visų pirma, šis reglamentas nedaro poveikio pagal Reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 įsteigto Biuro darbuotojų teisėms ir pareigoms. Vadovaujantis šiuo reglamentu, jų sutartys gali būti atnaujintos pagal Tarnybos nuostatus bei Įdarbinimo sąlygas ir atsižvelgiant į EERRI biuro biudžeto apribojimus.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuo [šio reglamento įsigaliojimo data] iki tol, kol valdybos pagal 22 straipsnį paskirtas vykdomasis direktorius pradės eiti pareigas, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 paskirtas administracijos vadovas likusį savo kadencijos laikotarpį eis laikinojo vykdomojo direktoriaus pareigas ir vykdys šiame reglamente numatytas funkcijas. Kitos administracijos vadovo sutarties sąlygos nesikeičia.

Nuo [šio reglamento įsigaliojimo data] iki tol, kol valdybos pagal 22 straipsnį paskirtas direktorius pradės eiti pareigas, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 paskirtas administracijos vadovas likusį savo kadencijos laikotarpį eis laikinojo direktoriaus pareigas ir vykdys šiame reglamente numatytas funkcijas. Kitos administracijos vadovo sutarties sąlygos nesikeičia.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kaip laikinasis vykdomasis direktorius, jis vykdo paskyrimų tarnybos įgaliojimus. Jis gali, valdybai pritarus, leisti atlikti visus mokėjimus, kurie yra padengti asignavimais, įtrauktais į EERRI biudžetą, ir, priėmus EERRI etatų planą, gali sudaryti sutartis, įskaitant darbo sutartis.

Kaip laikinasis direktorius, jis vykdo paskyrimų tarnybos įgaliojimus. Jis gali, valdybai pritarus, leisti atlikti visus mokėjimus, kurie yra padengti asignavimais, įtrauktais į EERRI biuro biudžetą, ir, priėmus EERRI etatų planą, gali sudaryti sutartis, įskaitant darbo sutartis.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 paskirto administracijos vadovo darbo sutartis nutraukiama pasibaigus jo kadencijai arba tą dieną, kurią valdybos pagal 22 straipsnį paskirtas vykdomasis direktorius pradeda eiti pareigas, priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė.

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 paskirto administracijos vadovo darbo sutartis nutraukiama pasibaigus jo kadencijai arba tą dieną, kurią valdybos pagal 22 straipsnį paskirtas direktorius pradeda eiti pareigas.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 paskirtas administracijos vadovas, kurio kadencija buvo pratęsta, nedalyvauja 22 straipsnyje nurodytoje vykdomojo direktoriaus atrankos procedūroje.

Išbraukta.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 ir EERRI biurą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir EERRI.

Nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija

Nuorodos

COM(2016) 0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

24.10.2016

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Ivan Štefanec

11.10.2016

Svarstymas komitete

13.3.2017

 

 

 

Priėmimo data

11.5.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

13

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Othmar Karas, Arndt Kohn, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Anne-Marie Mineur

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

21

+

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

13

-

ALDE

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

3

0

ALDE

Dita Charanzová

VERT/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ (11.5.2017)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimo

(COM(2016) 0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Nuomonės referentė: Silvia Costa

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dalykas ir taikymo sritis

Telekomunikacijų dokumentų rinkinys buvo paskelbtas 2016 m. rugsėjo mėn., jame išdėstytos teisėkūros ir ne teisėkūros iniciatyvos telekomunikacijų reguliavimo sistemai reformuoti. Dokumentų rinkinio pagrindas – siūloma direktyva, kuria sukuriamas Europos elektroninių ryšių kodeksas, šia direktyva užsibrėžiama modernizuoti telekomunikacijų taisykles, kurios paskutinį kartą buvo atnaujintos 2009 m. Kultūros ir švietimo komitetas rengia atskirą nuomonę ir dėl šio pasiūlymo (nuomonės referentas Curzio Maltese).

Šis pasiūlymas yra to telekomunikacijų dokumentų rinkinio dalis, juo siekiama sukurti nuoseklesnę ir veiksmingesnę institucinę elektroninių ryšių reguliavimo sistemą. Tai siekiama padaryti sukuriant Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją (EERRI) kaip visateisę decentralizuotą ES agentūrą (šiuo metu tai yra hibridinė struktūra, turinti iš esmės tarpvyriausybinį organą, jungiantį nacionalines reguliavimo institucijas suderintiems ES reguliavimo uždaviniams vykdyti, o tai daryti padeda EERRI biuras, nedidelė Bendrijos agentūra, teikianti profesinę ir administracinę pagalbą pačiai EERRI).

Todėl pasiūlyme daugiausia įtvirtintos tradicinės agentūrų nuostatos, atitinkančios 2012 m. Bendrą požiūrį į decentralizuotas agentūras, dėl kurio susitarė Parlamentas, Taryba ir Komisija. Minėtame pasiūlyme taip pat vienoje vietoje (2 straipsnyje) išdėstomas išsamus pagal įvairius teisės aktus, ypač pagal naująjį Europos elektroninių ryšių kodeksą, EERRI pavestų uždavinių sąrašas. Kai kurie uždaviniai Kultūros ir švietimo komitetui yra aktualūs (pvz., EERRI funkcija skelbti nuomones dėl nacionalinių priemonių dėl radijo spektro tarpusavio peržiūros), tačiau esminiai uždavinių aspektai reglamentuojami pasiūlyme dėl kodekso.

EERRI: status quo ar visateisė ES agentūra?

Nuomonės referentė, perskaičiusi įvairią nacionalinių parlamentų pateiktą informaciją šia tema, jau nekalbant apie pačios EERRI nuomonę dėl minėto pasiūlymo, ir atlikusi konsultacijas šia tema, gerai žino, kad pasiūlymas atsisakyti esamos EERRI struktūros ir sukurti visateisę ES agentūrą yra ginčytinas. Nepaisant to, nuomonės referentė mano, jog šis klausimas yra toks svarbus, kad jį turi spręsti kompetentingas komitetas – Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas (ITRE), kuris, akivaizdu, turi geriausias galimybes suprasti elektroninių ryšių reglamentavimo sąlygoms geriausiai tinkamą struktūrą ir išreikšti nuomonę apie tai. Patys nuomonės referentės pateikti pakeitimai šiam itin svarbiam klausimui poveikio neturi.

Vis dėlto EERRI darbas akivaizdžiai turi poveikį politikos sritims, kurios yra aktualios Kultūros ir švietimo komitetui, ypač atsižvelgiant į tai, kad dabar yra įprastos reguliavimo institucijos, kurių veikla yra suderinta ir apima tiek telekomunikacijų, tiek transliavimo sektorius ir vis svarbesnis tampa virštinklinių paslaugų (angl. „over the top“, OTT) turinio teikimas. Todėl nuomonės referentė siekia užtikrinti nacionalinių reguliavimo institucijų ir jų narių nepriklausomumą, t. y. užtikrinti, kad EERRI pasiūlymas būtų visapusiškai suderintas su siūlomos direktyvos, kuria sukuriamas Europos elektroninių ryšių kodeksas, 7 straipsnio nuostatomis.

Nuomonės referentės pozicija

Nuomonės referentė pateikė nedaug tikslinių Komisijos pasiūlymo pakeitimų. Kai kurie pakeitimai parengti siekiant aiškiau išdėstyti tam tikras nuostatas arba pagerinti jų suprantamumą. Dauguma pakeitimų siekiama pabrėžti, kad EERRI turi atlikti savo funkcijas ir darbą deramai atsižvelgdama į bendruosius tikslus – skatinti kultūrų ir kalbų įvairovę ir žiniasklaidos pliuralizmą, kaip išdėstyta siūlomos direktyvos, kuria sukuriamas Europos elektroninių ryšių kodeksas, 3 straipsnyje.

Konkrečiais pakeitimais taip pat siekiama užtikrinti, kad EERRI darbo grupės atstovautų kuo platesniems politikos interesams ir veiktų vadovaudamosi minėtaisiais bendraisiais tikslais ir kad EERRI, atlikdama savo darbą, įtrauktų kuo platesnį suinteresuotųjų subjektų ratą.

Galiausiai nuomonės referentė pabrėžia loginį pagrindą, kodėl EERRI turėtų bendradarbiauti su kitomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis ir darbo grupėmis, ypač siekdama užtikrinti politikos suderinamumą ir veiksmingumą. Ji taip pat pabrėžia, kad toks bendradarbiavimas, ypač su tokiais subjektais kaip Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupė ir Europos radijo spektro politikos grupė, turėtų būti leidžiamas, nes jis priskiriamas prie EERRI funkcijų, kuriomis siekiama užtikrinti bendrą politikos suderinamumą ir veiksmingumą.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  EERRI ir EERRI biuras labai prisidėjo prie to, kad elektroninių ryšių reguliavimo sistema būtų įgyvendinama nuosekliai. Nepaisant to, valstybių narių reguliavimo praktika vis dar labai skiriasi. Be to, EERRI ir EERRI biuro valdymo struktūra yra sudėtinga, o tai lemia nereikalingą administracinę naštą. Siekiant užtikrinti, kad bus padidintas efektyvumas ir sąveika, ir toliau prisidėti prie elektroninių ryšių vidaus rinkos plėtros Sąjungoje ir prieigos prie itin didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimo, konkurencijos elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių priemonių teikimo srityje ir Sąjungos piliečių interesų apsaugos skatinimo, šiuo reglamentu siekiama sustiprinti EERRI vaidmenį ir pagerinti jos valdymo struktūrą ir šiuo tikslu EERRI įsteigti kaip Sąjungos decentralizuotą agentūrą. Tai taip pat atitinka būtinybę atspindėti gerokai sustiprintą EERRI vaidmenį, numatytą Reglamente (ES) Nr. 531/2012, kuriame nustatytos EERRI užduotys, susijusios su visos Sąjungos tarptinkliniu ryšiu, Reglamente (ES) 2015/2120, kuriame nustatytos EERRI užduotys, susijusios su atvira interneto prieiga ir visos Sąjungos tarptinkliniu ryšiu, ir Direktyvoje, kurioje nustatyta daug naujų EERRI užduočių, pavyzdžiui, priimti sprendimus ir gaires įvairiais klausimais, teikti ataskaitas techniniais klausimais, tvarkyti registrus ir teikti nuomones dėl vidaus rinkos procedūrų, taikomų nacionalinių priemonių dėl rinkos reguliavimo ir dėl radijo spektro naudojimo teisių skyrimo projektams;

(7)  EERRI ir EERRI biuras labai prisidėjo prie to, kad elektroninių ryšių reguliavimo sistema būtų įgyvendinama nuosekliai. Nepaisant to, valstybių narių reguliavimo praktika vis dar labai skiriasi. Be to, EERRI ir EERRI biuro valdymo struktūra yra sudėtinga, o tai lemia nereikalingą administracinę naštą. Siekiant užtikrinti, kad bus padidintas efektyvumas ir sąveika, ir toliau prisidėti prie elektroninių ryšių vidaus rinkos plėtros Sąjungoje ir prieigos prie itin didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimo, konkurencijos elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių priemonių teikimo srityje ir Sąjungos piliečių interesų apsaugos skatinimo, šiuo reglamentu siekiama sustiprinti EERRI vaidmenį ir pagerinti jos valdymo struktūrą ir šiuo tikslu EERRI įsteigti kaip Sąjungos decentralizuotą agentūrą. Tai taip pat atitinka būtinybę atspindėti gerokai sustiprintą EERRI vaidmenį, numatytą Reglamente (ES) Nr. 531/2012, kuriame nustatytos EERRI užduotys, susijusios su visos Sąjungos tarptinkliniu ryšiu, Reglamente (ES) 2015/2120, kuriame nustatytos EERRI užduotys, susijusios su atvira interneto prieiga ir visos Sąjungos tarptinkliniu ryšiu, ir Direktyvoje, kurioje nustatyta daug naujų EERRI užduočių, pavyzdžiui, priimti sprendimus ir gaires įvairiose srityse, teikti ataskaitas techniniais klausimais, tvarkyti registrus ir teikti nuomones dėl vidaus rinkos procedūrų, taikomų nacionalinių priemonių dėl rinkos reguliavimo ir dėl radijo spektro naudojimo teisių skyrimo projektams;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimas kartu su pokyčiais ryšių technologijų ir programinės įrangos srityse paskatino milžinišką pažangą užtikrinant, kad kultūra ir kultūrinis turinys būtų paskleistas ir prieinamas ES piliečiams. Tačiau netolygi infrastruktūros aprėptis ir susaistymo efektas taip pat sukėlė didelę skaitmeninę nelygybę. Siekiant įveikti tokią nelygybę ir užkirsti kelią naujos nelygybės atsiradimui, ypač turint omenyje kultūrų įvairovę ir daugiakalbystę, EERRI, naudodama tinkamas priemones, atitinkančias problemų mastą, yra viena iš institucijų, kuri turi atsižvelgti į platesnį kultūrinį ir socialinį poveikį, rengdama gaires, nuomones ir kitų rūšių dokumentus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  EERRI turėtų vykdyti funkcijas, jai paskirtas deramai atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnį, siekdama bendrųjų tikslų – skatinti kultūrų ir kalbų įvairovę ir žiniasklaidos pliuralizmą, kaip išdėstyta direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje, taip pat tikslų, nustatytų 2005 m. UNESCO konvencijoje dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo;

Pagrindimas

Siekiama pabrėžti, kad EERRI savo darbe turėtų vadovautis bendraisiais tikslais – skatinti kultūrų ir kalbų įvairovę ir žiniasklaidos pliuralizmą, nes elektroninių ryšių srityje (pvz., dėl spektro skyrimo) priimti sprendimai gali turėti poveikį būtent šioms sritims. Šiuo klausimu primenama UNESCO konvencija.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  EERRI turėtų būti leidžiama prireikus bendradarbiauti, nedarant poveikio jų vaidmeniui, su kitomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis, visų pirma su Radijo spektro politikos grupe29, Europos duomenų apsaugos valdyba30, Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupe31 ir Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra32 ; taip pat su esamais komitetais, pavyzdžiui, Ryšių komitetu ir Radijo spektro komitetu. Jai taip pat turėtų būti leidžiama bendradarbiauti su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, ypač reguliavimo institucijomis, kompetentingomis elektroninių ryšių srityje, ir (arba) šių institucijų grupėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, kai to reikia jos užduotims atlikti;

(11)  siekiant užtikrinti politikos suderinamumą ir nuoseklumą ir užtikrinti, kad EERRI savo funkcijas galėtų vykdyti veiksmingai ir deramai atsižvelgdama į platesnius Sąjungos politikos tikslus, EERRI turėtų būti leidžiama prireikus bendradarbiauti, nedarant poveikio jų vaidmeniui, su kitomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis, visų pirma su Radijo spektro politikos grupe29, Europos duomenų apsaugos valdyba30, Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupe31 ir Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra32 ; taip pat su esamais komitetais, pavyzdžiui, Ryšių komitetu ir Radijo spektro komitetu. Jai taip pat turėtų būti leidžiama bendradarbiauti su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, ypač reguliavimo institucijomis, kompetentingomis elektroninių ryšių srityje, ir (arba) šių institucijų grupėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, kai to reikia jos užduotims atlikti;

__________________

__________________

29 Sprendimas 2002/622/EB dėl Radijo spektro politikos grupės įsteigimo (OL L 198, 2002 7 27, p. 49).

29 Sprendimas 2002/622/EB dėl Radijo spektro politikos grupės įsteigimo (OL L 198, 2002 7 27, p. 49).

30 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

30 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

31 Direktyva [...].

31 Direktyva [...].

32 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004 (OL L 165, 2013 6 18, p. 41).

32 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004 (OL L 165, 2013 6 18, p. 41).

Pagrindimas

Siekiama pabrėžti bendradarbiavimo su kitais atitinkamais organais, įskaitant Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupę ir Radijo spektro politikos grupę, loginį pagrindą.

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  palyginti su anksčiau buvusia padėtimi, kai reguliuotojų valdyba ir valdymo komitetas veikė lygiagrečiai, suformavus vieną valdybą, kuri teiktų bendras EERRI veiklos gaires, spręstų dėl reguliavimo bei veiklos ir administracinių bei biudžeto valdymo klausimų, turėtų padidėti agentūros efektyvumas ir pagerėti veiklos nuoseklumas ir rodikliai. Šiuo tikslu valdyba turėtų vykdyti atitinkamas funkcijas ir ją, be dviejų Komisijos atstovų, turėtų sudaryti vadovas arba kiekvienos NRI kolegialaus organo narys, kurie yra apsaugoti atleidimo taisyklėmis;

(12)  palyginti su anksčiau buvusia padėtimi, kai reguliuotojų valdyba ir valdymo komitetas veikė lygiagrečiai, suformavus vieną valdybą, kuri teiktų bendras EERRI veiklos gaires, spręstų dėl reguliavimo bei veiklos ir administracinių bei biudžeto valdymo klausimų, turėtų padidėti agentūros efektyvumas ir pagerėti veiklos nuoseklumas ir rodikliai. Šiuo tikslu valdyba turėtų vykdyti atitinkamas funkcijas ir ją, be Komisijos atstovo, turėtų sudaryti vadovas arba kiekvienos NRI kolegialaus organo narys, kurie yra apsaugoti atleidimo taisyklėmis;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  vykdomojo direktoriaus, kuris būtų EERRI teisinis atstovas, vaidmuo itin svarbus siekiant tinkamo naujos agentūros veikimo ir jai patikėtų užduočių vykdymo. Jį po atviros ir skaidrios atrankos procedūros, kuria siekiama užtikrinti griežtą kandidatų vertinimą ir aukštą nepriklausomumo lygį, turėtų paskirti valdyba iš Komisijos parengto sąrašo. Be to, anksčiau EERRI biuro administracijos vadovo kadencija buvo treji metai. Kad būtų galima užtikrinti stabilumą ir agentūros ilgalaikės strategijos įgyvendinimą, reikia, kad vykdomojo direktoriaus įgaliojimai būtų pakankamai ilgalaikiai;

(16)  vykdomojo direktoriaus, kuris būtų EERRI teisinis atstovas, vaidmuo itin svarbus siekiant tinkamo naujos agentūros veikimo ir jai patikėtų užduočių vykdymo. Jį po atviros ir skaidrios atrankos procedūros, kuria siekiama užtikrinti griežtą kandidatų vertinimą ir aukštą nepriklausomumo lygį, turėtų paskirti valdyba iš Komisijos parengto sąrašo. Valdybos atrinktas kandidatas, prieš paskiriant jį vykdomuoju direktoriumi, turėtų būti pakviestas dalyvauti Europos Parlamento kompetentingų komitetų posėdžiuose, kad komitetai galėtų suteikti savo pritarimą. Be to, anksčiau EERRI biuro administracijos vadovo kadencija buvo treji metai. Kad būtų galima užtikrinti stabilumą ir agentūros ilgalaikės strategijos įgyvendinimą, reikia, kad vykdomojo direktoriaus įgaliojimai būtų pakankamai ilgalaikiai;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  patirtis parodė, kad daugumą EERRI užduočių geriau atlieka darbo grupės, todėl valdyba turėtų būti atsakinga už darbo grupių sudarymą ir jų narių skyrimą. Siekiant užtikrinti subalansuotą požiūrį, darbo grupes turėtų koordinuoti ir diskusijas jose vesti EERRI darbuotojai. Tam, kad būtų galima greitai sudaryti tam tikras darbo grupes, reikėtų iš anksto paruošti kvalifikuotų ekspertų sąrašus, ypač tų ekspertų, kurių veikla susijusi su vidaus rinkos procedūromis, taikomomis nacionalinių priemonių dėl rinkos reguliavimo ir dėl radijo spektro naudojimo teisių skyrimo projektams, atsižvelgiant į toms procedūroms taikomą laiko apribojimą;

(17)  patirtis parodė, kad daugumą EERRI užduočių geriau atlieka darbo grupės, todėl valdyba turėtų būti atsakinga už darbo grupių sudarymą ir jų narių skyrimą. Darbo grupių sudėtis turėtų tinkamai atspindėti įvairius politikos interesus, sudarant šias grupes turėtų būti deramai atsižvelgiama į bendruosius tikslus – skatinti kultūrų ir kalbų įvairovę ir žiniasklaidos pliuralizmą, kaip išdėstyta direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje. Siekiant užtikrinti subalansuotą požiūrį, darbo grupes turėtų koordinuoti ir diskusijas jose vesti EERRI darbuotojai. Tam, kad būtų galima greitai sudaryti tam tikras darbo grupes, reikėtų iš anksto paruošti kvalifikuotų ekspertų sąrašus, ypač tų ekspertų, kurių veikla susijusi su vidaus rinkos procedūromis, taikomomis nacionalinių priemonių dėl rinkos reguliavimo ir dėl radijo spektro naudojimo teisių skyrimo projektams, atsižvelgiant į toms procedūroms taikomą laiko apribojimą;

Pagrindimas

Siekiama pabrėžti, kad EERRI sudarytos darbo grupės turėtų atitikti didelę politikos interesų įvairovę ir turėtų veikti nepamiršdamos bendrųjų tikslų – skatinti kultūrų ir kalbų įvairovę ir žiniasklaidos pliuralizmą.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  siekiant užtikrinti, kad EERRI visapusiškai atsižvelgtų į visų rūšių politikos interesus ir suprastų galimą savo priemonių poveikį, Agentūra turėtų aktyviai bendradarbiauti su suinteresuotaisiais subjektais, pasitelkdama tokias priemones kaip reguliarių konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais forumai; EERRI darbo grupės taip pat turėtų aktyviai bendradarbiauti su reguliavimo institucijų bendruomenei nepriklausančiais suinteresuotaisiais subjektais, atstovaujančiais kuo platesniam interesų ratui;

Pagrindimas

Siekiama aiškiai išdėstyti, kad EERRI ir jos darbo grupė turėtų parengti priemones, kaip aktyviai bendradarbiauti su suinteresuotaisiais subjektais, atstovaujančiais plačiam interesų ratui.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  kad galėtų veiksmingai vykdyti savo užduotis, EERRI turėtų turėti teisę prašyti reikalingos informacijos iš Komisijos, NRI ir, kraštutiniu atveju, kitų institucijų ir įmonių. Prašymai pateikti informaciją turėtų būti proporcingi ir nesudaryti adresatams nepagrįstos naštos. NRI, kurios yra arčiausiai elektroninių ryšių rinkų, turėtų bendradarbiauti su EERRI ir laiku ir tinkamai teikti informaciją, kad užtikrintų, jog EERRI galėtų vykdyti savo įgaliojimus. Remdamasi lojalaus bendradarbiavimo principu, EERRI būtina informacija taip pat turėtų dalytis su Komisija ir NRI;

(25)  kad galėtų veiksmingai vykdyti savo užduotis, EERRI turėtų turėti teisę prašyti reikalingos informacijos iš Komisijos, NRI ir, kraštutiniu atveju, kitų institucijų ir įmonių. Prašymai pateikti informaciją turėtų būti proporcingi ir nesudaryti adresatams nepagrįstos naštos. NRI, kurios yra arčiausiai elektroninių ryšių rinkų, turėtų bendradarbiauti su EERRI ir laiku teikti tikslią informaciją, kad užtikrintų, jog EERRI galėtų vykdyti savo įgaliojimus. Remdamasi lojalaus bendradarbiavimo principu, EERRI būtina informacija taip pat turėtų dalytis su Komisija ir NRI;

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EERRI veikia Direktyvos [...], Direktyvos 2002/58/EB, Reglamento (ES) Nr. 531/2012, Reglamento (ES) 2015/2120 ir Sprendimo Nr. 243/2012/ES36 (radijo spektro politikos programa) taikymo srityje.

EERRI veikia Direktyvos [...], Direktyvos 2002/58/EB, Reglamento (ES) Nr. 531/2012, Reglamento (ES) 2015/2120 ir Sprendimo Nr. 243/2012/ES36 (radijo spektro politikos programa) bei kitų Sąjungos teisės aktų, kuriais jai nustatomos naujos užduotys ir įpareigojimai, taikymo srityje.

_________________

_________________

36 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 81, 2012 3 21, p. 7).

36 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 81, 2012 3 21, p. 7).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  EERRI siekia tokių pačių tikslų, kaip ir Direktyvos 3 straipsnyje nurodytos NRI. Visų pirma EERRI užtikrina nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą 2 dalyje nurodytos taikymo srities ribose ir taip prisideda prie vidaus rinkos plėtros. Ji taip pat skatina prieigą prie itin didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimą, konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių priemonių teikimo srityje ir Sąjungos piliečių interesų apsaugą.

3.  EERRI siekia tokių pačių tikslų, kaip ir Direktyvos 3 straipsnyje nurodytos NRI. Visų pirma EERRI taip pat bendradarbiauja su NRI, siekiant užtikrinti nuoseklią reguliavimo politiką įgyvendinant elektroninių ryšių reguliavimo sistemą 2 dalyje nurodytos taikymo srities ribose, taip pat atsižvelgiant į 1 dalyje išdėstytus tikslus, ir taip prisideda prie suderintos vidaus rinkos plėtros. Ji taip pat skatina nediskriminacines sąlygas srauto atžvilgiu teikiant prieigos prie interneto paslaugas: atvirą interneto prieigą ir prieigą prie itin didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimą, konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių priemonių teikimo srityje ir Sąjungos piliečių interesų apsaugą.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  EERRI savo užduotis atlieka savarankiškai, nešališkai ir skaidriai bei remiasi NRI turima patirtimi. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad NRI turėtų pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių, reikalingų dalyvauti EERRI darbe.

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  gavus prašymą arba savo iniciatyva, konsultuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją dėl bet kokio aspekto, susijusio su rinkos raidos dinamika, poveikio elektroninių ryšių rinkos reguliavimui techninės analizės rezultatų;

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  NRI, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos prašymu padeda jiems bendrauti, diskutuoti ir keistis informacija su trečiaisiais asmenimis, taip pat padeda NRI ir Komisijai skleisti geriausios reguliavimo praktikos pavyzdžius tretiesiems asmenims;

Pagrindimas

Žr. Reglamento (EB) Nr. 1211/2009 2 straipsnio e punkto formuluotę.

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ac)  skatina NRI tarpusavio ir NRI ir Komisijos bendradarbiavimą;

Pagrindimas

Žr. Reglamento (EB) Nr. 1211/2009 1 straipsnio 4 dalies antro sakinio formuluotę.

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ad)  rengia NRI skirtas rekomendacijas ir skleidžia geriausios reguliavimo praktikos pavyzdžius, kad paskatintų nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą;

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ae)  teikia ataskaitas apie Europos elektroninių ryšių sektorių, kai skelbia metines ataskaitas dėl to Europos sektoriaus raidos;

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

af)  prireikus padeda Komisijai kaip patariamasis technikos ekspertų organas dėl elektroninių ryšių srities teisės aktų rengimo ir priėmimo;

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ag)  atlieka kitas užduotis, pavestas jai Sąjungos teisės aktais, ypač Direktyva [...] (Elektroninių ryšių kodeksas), Reglamentu (ES) Nr. 531/2012 ir Reglamentu (ES) 2015/2120.

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  sukurti ekonominį modelį, siekiant padėti Komisijai nustatyti didžiausią skambučių užbaigimo tarifą Sąjungoje pagal Direktyvos 73 straipsnį;

c)  glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis NRI, sukurti ekonominį modelį, siekiant padėti Komisijai nustatyti didžiausią skambučių užbaigimo tarifą Sąjungoje pagal Direktyvos 73 straipsnį;

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  pateikti nuomones, kaip nurodyta Direktyvoje ir Reglamente (ES) Nr. 531/2012, ypač dėl:

Išbraukta.

  tarpvalstybinių ginčų sprendimo pagal Direktyvos 27 straipsnį;

 

  nacionalinių priemonių dėl rinkos reguliavimo projektų, susijusių su vidaus rinkos procedūromis, pagal Direktyvos 32, 33 ir 66 straipsnius;

 

  nacionalinių priemonių dėl radijo spektro tarpusavio peržiūros projektų, susijusių su vidaus rinkos procedūromis, pagal Direktyvos 35 straipsnį;

 

  sprendimų ir rekomendacijų dėl suderinimo projektų pagal Direktyvos 38 straipsnį;

 

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e punkto 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  dėl nuoseklaus elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimo;

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e punkto 7 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  dėl nediskriminacinių sąlygų srauto atžvilgiu teikiant prieigos prie interneto paslaugas pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/2120;

Pakeitimas     24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies b punkto 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  dėl rinkos praktikos, kuri galėtų sukelti žalingą poveikį nediskriminacinei prieigai prie interneto, atviram internetui, vartotojų teisėms ir piktnaudžiavimo praktikai;

Pakeitimas     25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  EERRI, gavusi pagrįstą Komisijos prašymą, gali vykdyti kitas specialias užduotis, kurios yra būtinos 1 straipsnio 2 dalyje apibrėžtam jos vaidmeniui atlikti.

Pagrindimas

Žr. Reglamento (EB) Nr. 1211/2009 3 straipsnio 2 dalies formuluotę.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Tiek, kiek būtina šiame reglamente išdėstytiems tikslams pasiekti ir atlikti jai pavestas užduotis, EERRI gali pagal 26 straipsnį bendradarbiauti su kompetentingomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis, trečiųjų šalių kompetentingomis valdžios institucijomis ir (arba) tarptautinėmis organizacijomis.

4.  Tiek, kiek būtina šiame reglamente išdėstytiems tikslams pasiekti ir atlikti jai pavestas užduotis bei padėti siekti platesnių Sąjungos politikos tikslų, EERRI gali pagal 26 straipsnį konsultuotis su NRI bei bendradarbiauti su kompetentingomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis, valstybių narių, trečiųjų šalių ir (arba) nacionalinių ir tarptautinių organizacijų kompetentingomis institucijomis.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir du Komisijos atstovai; jie visi turi balso teisę. Kiekviena NRI atsako už savo atitinkamo atstovo tarp vadovų arba NRI kolegialaus organo narių skyrimą.

Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės narį ir vienas Komisijos atstovas; jie visi turi balso teisę. Kiekviena NRI atsako už savo atitinkamo atstovo skyrimą. Juo gali būti tos NRI vadovas arba kitas jos aukšto lygio atstovas. Valdančiosios tarybos pakviestos trečiųjų valstybių reguliavimo institucijos dalyvauja posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

Pakeitimas     28

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas paprašytas atsiskaito Europos Parlamentui už atliktas pareigas ir įvykdytą EERRI veiklą.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pirmininkas balsuoja.

3.  Pirmininkas turi teisę balsuoti.

Pagrindimas

Aiškiau išdėstoma, kad pirmininkas turi teisę, o ne privalo balsuoti.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Vykdomasis direktorius nebalsuoja.

4.  Vykdomasis direktorius neturi teisės balsuoti.

Pagrindimas

Aiškiau išdėstoma, kad vykdomasis direktorius neturi teisės balsuoti, tačiau, pavyzdžiui, per balsavimą gali atlikti organizacinį vaidmenį.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Darbo grupių veikla

Darbo grupių veikla ir suinteresuotųjų subjektų įtraukimas

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdyba paskiria darbo grupių narius; darbo grupėse gali dalyvauti NRI, Komisijos, iš EERRI darbuotojų paskirti ir jos veikloje dalyvaujančių trečiųjų šalių NRI ekspertai.

Valdyba paskiria darbo grupių narius; darbo grupes gali sudaryti NRI, Komisijos, iš EERRI darbuotojų paskirti ir jos veikloje dalyvaujančių trečiųjų šalių NRI ekspertai. Darbo grupių sudėtis turėtų tinkamai atspindėti įvairius politikos interesus, sudarant šias grupes turėtų būti deramai atsižvelgiama į bendruosius tikslus – skatinti kultūrų ir kalbų įvairovę ir žiniasklaidos pliuralizmą, kaip išdėstyta direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje.

Pagrindimas

Siekiama pabrėžti, kad EERRI sudarytos darbo grupės turėtų atitikti didelę politikos interesų įvairovę ir turėtų veikti nepamiršdamos bendrųjų tikslų – skatinti kultūrų ir kalbų įvairovę ir žiniasklaidos pliuralizmą.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Prireikus, į savo darbą įtraukdama darbo grupes, EERRI siekia gauti atitinkamų suinteresuotųjų subjektų nuomones ir juos įtraukti į darbą, pavyzdžiui, vykdydama konsultacijas arba rengdama suinteresuotųjų subjektų forumus. Taip darydama ji užtikrina, kad suinteresuotieji subjektai visapusiškai atstovautų įvairiems politikos interesams. EERRI tokių konsultacijų rezultatus viešai skelbia nepažeisdama 28 straipsnio.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Bet kuri apeliacijos nagrinėjimo procedūros šalis gali prieštarauti dėl bet kurio Apeliacinės valdybos nario dalyvavimo, remdamasi bet kuria iš 1 dalyje nurodytų priežasčių arba kilus įtarimui dėl nario šališkumo. Bet kuris toks prieštaravimas nepriimtinas, jei apeliacijų nagrinėjimo proceso šalis, nors ir žinodama apie prieštaravimo priežastis, ėmėsi procedūrinio veiksmo. Prieštaravimai negali būti grindžiami narių pilietybe.

3.  Bet kuri apeliacijos nagrinėjimo procedūros šalis gali prieštarauti dėl bet kurio Apeliacinės valdybos nario dalyvavimo, remdamasi bet kuria iš 1 dalyje nurodytų priežasčių arba kilus įtarimui dėl nario šališkumo. Bet kuris toks prieštaravimas nepriimtinas, jei apeliacijų nagrinėjimo proceso šalis, nors ir žinodama apie prieštaravimo priežastis, vis tiek ėmėsi procedūrinio veiksmo, pvz., padavė apeliaciją arba pateikė pastabų ir taip jau netiesiogiai pritarė tarybos sudėčiai. Narių pilietybe grindžiamas prieštaravimas laikomas nepriimtinu.

Pagrindimas

Siekiama aiškiau išdėstyti nuostatos tikslą, kaip nurodyta Pirmosios instancijos teismo sprendime byloje T-63/10.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdybos atrinktas kandidatas, prieš paskiriant jį vykdomuoju direktoriumi, gali būti pakviestas perskaityti pranešimą Europos Parlamento kompetentingam komitetui ir atsakyti į jo narių klausimus.

Valdybos atrinktas kandidatas, prieš paskiriant jį vykdomuoju direktoriumi, pakviečiamas dalyvauti Europos Parlamento kompetentingų komitetų posėdžiuose, kad komitetai galėtų suteikti savo pritarimą.

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Ketindama pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją, valdyba apie tai informuoja Europos Parlamentą. Per vieną mėnesį iki tokio kadencijos pratęsimo vykdomasis direktorius gali būti pakviestas perskaityti pranešimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į jo narių klausimus.

5.  Ketindama pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją, valdyba apie tai informuoja Europos Parlamentą. Per vieną mėnesį iki tokio kadencijos pratęsimo vykdomasis direktorius pakviečiamas perskaityti pranešimą kompetentinguose Europos Parlamento komitetuose ir atsakyti į narių klausimus.

Pakeitimas     37

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Vykdomasis direktorius iš pareigų gali būti atleistas tik valdybos sprendimu, priimtu gavus atitinkamą Komisijos pasiūlymą.

7.  Vykdomasis direktorius iš pareigų gali būti atleistas tik valdybos sprendimu, priimtu gavus atitinkamą Komisijos pasiūlymą ir išklausius Europos Parlamento nuomonę.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tiek, kiek būtina šiame reglamente išdėstytiems tikslams pasiekti ir jai pavestoms užduotims atlikti ir nedarant poveikio valstybių narių ir Sąjungos institucijų kompetencijai, EERRI gali bendradarbiauti su kompetentingomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis, trečiųjų šalių kompetentingomis valdžios institucijomis ir (arba) tarptautinėmis organizacijomis.

Tiek, kiek būtina šiame reglamente išdėstytiems tikslams pasiekti, jai pavestoms užduotims atlikti bei padėti siekti platesnių Sąjungos politikos tikslų, ir nedarant poveikio valstybių narių ir Sąjungos institucijų kompetencijai, EERRI gali bendradarbiauti su kompetentingomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis, trečiųjų šalių kompetentingomis valdžios institucijomis ir (arba) tarptautinėmis organizacijomis.

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti bendradarbiavimo su kitomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis loginį pagrindą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija

Nuorodos

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

24.10.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Silvia Costa

11.10.2016

Svarstymas komitete

22.3.2017

 

 

 

Priėmimo data

4.5.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

13

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Norbert Erdős, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, Emma McClarkin, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Florent Marcellesi

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

15

+

ALDE Group

EFDD Group

GUE/NGL Group

S&D Group

 

Verts/ALE Group

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

Isabella Adinolfi

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

Florent Marcellesi, Helga Trüpel

13

-

ECR Group

PPE Group

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ (9.6.2017)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimo

(COM(2016) 0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Nuomonės referentas: Morten Helveg Petersen

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjas visapusiškai pritaria Europos Komisijos pateikto pasiūlymo tikslams ir pateikia šią nuomonę siekdamas užtikrinti, kad EERRI, vykdydama savo užduotis, visapusiškai atsižvelgtų į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintas pagrindines teises ir principus ir visų pirma siektų užtikrinti geresnes galimybes prisijungti prie tinklo bei parengtų atnaujintą galutinių paslaugų gavėjų apsaugos taisyklių rinkinį, užtikrinant nediskriminacinę prieigą prie bet kokio turinio ir paslaugų, įskaitant viešąsias paslaugas, padedant skatinti žodžio laisvę ir laisvę užsiimti verslu ir sudarant galimybes valstybėms narėms ateityje laikytis Chartijos patiriant mažesnes sąnaudas.

Atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto kompetenciją, pranešėjas visų pirma siūlo nuorodas į skaidrumą ir nediskriminavimą, kurių ypač turi būti siekiama diegiant elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir kurie turėtų būti taikomi formuojant EERRI ir jai vykdant veiklą. Tuo remdamasis, pranešėjas primygtinai reikalauja imtis priemonių, kuriomis būtų siekiama užtikrinti didesnį procesų skaidrumą ir atskaitomybę, ypač formuojant valdybą ir darbo grupes, taip pat skelbiant atitinkamų narių interesų deklaracijas.

Siekiant užtikrinti EERRI struktūrinį nepriklausomumą taip pat įvedamos papildomos apsaugos priemonės. EERRI nepriklausomumo užtikrinimas reiškia, kad ji nesiekia gauti vyriausybės ar bet kurios kitos vykdomosios valdžios institucijos nurodymų ir jų nevykdo. Laikantis neseniai patvirtinto valdymo modelio, skirto reglamentavimui ES lygmeniu, pvz., Europos duomenų apsaugos valdybai, EERRI valdybą turėtų sudaryti tik nepriklausomų institucijų atstovai, o Komisijai turi būti suteikta teisė dalyvauti valdybos veikloje ir posėdžiuose be balsavimo teisės.

Pranešėjas mano, kad užtikrinti didesnį EERRI nepriklausomumą ir atskaitomybę galima pakeitus jos valdybos sudėtį ir vykdomojo direktoriaus skyrimo procedūrą.

Be to, pranešėjas siūlo naujas Direktyvos dėl Europos elektroninių ryšių kodekso dalinius pakeitimus, kuriuos jis pristatys susijusiame nuomonės projekte, atitinkančius EERRI užduotis, visų pirma tinklų ir paslaugų saugumo ir pagrindinių teisių srityje.

Visais šiais elementais siekiama užtikrinti, kad EERRI lygmeniu priimti sprendimai atitiktų aukščiausius nepriklausomumo, skaidrumo ir atskaitomybės standartus ir tokiu būdu prisidėtų prie suderinto ir teisėmis pagrįsto elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimo.

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  siekdama veiksmingai apsaugoti elektroninių ryšių paslaugų gavėjų privatumą ir visiems rinkos dalyviams sudaryti vienodas veiklos sąlygas, Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje Komisija numatė persvarstyti Direktyvą 2002/58/EB;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  EERRI ir EERRI biuras labai prisidėjo prie to, kad elektroninių ryšių reguliavimo sistema būtų įgyvendinama nuosekliai. Nepaisant to, valstybių narių reguliavimo praktika vis dar labai skiriasi. Be to, EERRI ir EERRI biuro valdymo struktūra yra sudėtinga, o tai lemia nereikalingą administracinę naštą. Siekiant užtikrinti, kad bus padidintas efektyvumas ir sąveika, ir toliau prisidėti prie elektroninių ryšių vidaus rinkos plėtros Sąjungoje ir prieigos prie itin didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimo, konkurencijos elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių priemonių teikimo srityje ir Sąjungos piliečių interesų apsaugos skatinimo, šiuo reglamentu siekiama sustiprinti EERRI vaidmenį ir pagerinti jos valdymo struktūrą ir šiuo tikslu EERRI įsteigti kaip Sąjungos decentralizuotą agentūrą. Tai taip pat atitinka būtinybę atspindėti gerokai sustiprintą EERRI vaidmenį, numatytą Reglamente (ES) Nr. 531/2012, kuriame nustatytos EERRI užduotys, susijusios su visos Sąjungos tarptinkliniu ryšiu, Reglamente (ES) 2015/2120, kuriame nustatytos EERRI užduotys, susijusios su atvira interneto prieiga ir visos Sąjungos tarptinkliniu ryšiu, ir Direktyvoje, kurioje nustatyta daug naujų EERRI užduočių, pavyzdžiui, priimti sprendimus ir gaires įvairiais klausimais, teikti ataskaitas techniniais klausimais, tvarkyti registrus ir teikti nuomones dėl vidaus rinkos procedūrų, taikomų nacionalinių priemonių dėl rinkos reguliavimo ir dėl radijo spektro naudojimo teisių skyrimo projektams;

(7)  EERRI ir EERRI biuras labai prisidėjo prie to, kad elektroninių ryšių reguliavimo sistema būtų įgyvendinama nuosekliai. Nepaisant to, valstybių narių reguliavimo praktika vis dar labai skiriasi. Be to, EERRI ir EERRI biuro valdymo struktūra yra sudėtinga, o tai lemia nereikalingą administracinę naštą. Siekiant užtikrinti, kad būtų padidintas efektyvumas ir sąveika, ir toliau prisidėti prie elektroninių ryšių vidaus rinkos plėtros Sąjungoje ir prieigos prie itin didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimo, konkurencijos, skaidrumo ir nediskriminavimo elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių priemonių teikimo srityje ir Sąjungos piliečių interesų apsaugos skatinimo, šiuo reglamentu siekiama sustiprinti EERRI vaidmenį ir pagerinti jos valdymo struktūrą ir šiuo tikslu EERRI įsteigti kaip Sąjungos decentralizuotą agentūrą. Tai taip pat atitinka būtinybę atspindėti gerokai sustiprintą EERRI vaidmenį, numatytą Reglamente (ES) Nr. 531/2012, kuriame nustatytos EERRI užduotys, susijusios su visos Sąjungos tarptinkliniu ryšiu, Reglamente (ES) 2015/2120, kuriame nustatytos EERRI užduotys, susijusios su atvira interneto prieiga ir visos Sąjungos tarptinkliniu ryšiu, ir Direktyvoje, kurioje nustatyta daug naujų EERRI užduočių, pavyzdžiui, priimti sprendimus ir gaires įvairiais klausimais, teikti ataskaitas techniniais klausimais, tvarkyti registrus ir teikti nuomones dėl vidaus rinkos procedūrų, taikomų nacionalinių priemonių dėl rinkos reguliavimo ir dėl radijo spektro naudojimo teisių skyrimo projektams;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  nuoseklus elektroninių ryšių reguliavimo sistemos taikymas visose valstybėse narėse yra labai svarbus siekiant Sąjungoje sėkmingai plėsti elektroninių ryšių vidaus rinką ir skatinti prieigą prie itin didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimą, konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių priemonių teikimo srityje ir Sąjungos piliečių interesų apsaugą. Atsižvelgiant į rinkos bei technologijų pokyčius, kurie dažnai reiškia didesnę tarpvalstybinio aspekto svarbą, ir į iki šiol įgytą patirtį, kaip užtikrinti nuoseklų reguliavimo sistemos įgyvendinimą elektroninių ryšių srityje, būtina remtis EERRI ir EERRI biuro atliktu darbu ir toliau pertvarkyti juos į visateisę agentūrą;

(8)  nuoseklus elektroninių ryšių reguliavimo sistemos taikymas visose valstybėse narėse yra labai svarbus siekiant Sąjungoje sėkmingai plėtoti elektroninių ryšių vidaus rinką ir skatinti prieigą prie itin didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimą, konkurenciją, skaidrumą ir nediskriminavimą elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių priemonių teikimo srityje ir Sąjungos piliečių interesų apsaugą. Atsižvelgiant į rinkos bei technologijų pokyčius, kurie dažnai reiškia didesnę tarpvalstybinio aspekto svarbą, ir į iki šiol įgytą patirtį, kaip užtikrinti nuoseklų reguliavimo sistemos įgyvendinimą elektroninių ryšių srityje, būtina remtis EERRI ir EERRI biuro atliktu darbu ir toliau pertvarkyti juos į visateisę agentūrą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  EERRI, vykdydama savo užduotis, turėtų visapusiškai atsižvelgti į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintas pagrindines teises ir principus ir visų pirma siekti užtikrinti geresnes galimybes prisijungti prie tinklo parengiant atnaujintą galutinių paslaugų gavėjų apsaugos taisyklių rinkinį, užtikrinant nediskriminacinę prieigą prie bet kokio turinio ir paslaugų, įskaitant viešąsias paslaugas, padedant skatinti žodžio laisvę ir laisvę užsiimti verslu ir sudarant galimybes valstybėms narėms ateityje laikytis Chartijos patiriant mažesnes sąnaudas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  agentūra turėtų būti valdoma ir turėtų veikti pagal 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų (toliau – Bendras požiūris)28 principus. Kadangi EERRI įvaizdis jau yra įsitvirtinęs ir keičiant pavadinimą būtų patirta išlaidų, naujoji agentūra turėtų išlaikyti pavadinimą EERRI;

(9)  agentūra turėtų būti valdoma ir turėtų veikti pagal 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų (toliau – Bendras požiūris)28 principus, visų pirma atsižvelgiant į skaidrumą ir ryšius su suinteresuotaisiais subjektais. Kadangi EERRI įvaizdis jau yra įsitvirtinęs ir keičiant pavadinimą būtų patirta išlaidų, naujoji agentūra turėtų išlaikyti pavadinimą EERRI;

__________________

__________________

28 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos bendras pareiškimas dėl decentralizuotų agentūrų.

28 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos bendras pareiškimas dėl decentralizuotų agentūrų.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  EERRI – iš NRI ir Komisijos atstovų sudaryta techninė įstaiga, turinti praktinės patirties elektroninių ryšių srityje, – yra tinkamiausia įstaiga, kuriai galima patikėti tokias užduotis, kaip priimti sprendimus tam tikrais tarpvalstybiniais klausimais, prisidėti prie efektyvių vidaus rinkos procedūrų, taikomų nacionalinių priemonių (dėl rinkos reguliavimo ir dėl radijo spektro naudojimo teisių skyrimo) projektams, teikti reikiamas gaires NRI, siekiant užtikrinti bendrus kriterijus ir nuoseklų reguliavimą, ir Sąjungos lygmeniu tvarkyti tam tikrus registrus. Visa tai nedaro poveikio užduotims, paskirtoms NRI, kurios yra arčiausiai elektroninių ryšių rinkų ir geriausiai žino vietos sąlygas. Kad galėtų atlikti jai pavestas užduotis, agentūra turėtų turėti pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių ir toliau kaupti praktinę NRI patirtį;

(10)  EERRI – iš NRI ir Komisijos atstovų sudaryta techninė įstaiga, turinti praktinės patirties elektroninių ryšių srityje, – yra tinkamiausia įstaiga, kuriai galima patikėti tokias užduotis, kaip priimti sprendimus tam tikrais tarpvalstybiniais klausimais, prisidėti prie efektyvių, skaidrių ir nediskriminacinių vidaus rinkos procedūrų, taikomų nacionalinių priemonių (dėl rinkos reguliavimo ir dėl radijo spektro naudojimo teisių skyrimo) projektams, teikti reikiamas gaires NRI, siekiant užtikrinti bendrus kriterijus ir nuoseklų reguliavimą, ir Sąjungos lygmeniu tvarkyti tam tikrus registrus. Visa tai nedaro poveikio užduotims, paskirtoms NRI, kurios yra arčiausiai elektroninių ryšių rinkų ir geriausiai žino vietos sąlygas. Kad galėtų atlikti jai pavestas užduotis, agentūra turėtų turėti pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių ir toliau kaupti praktinę NRI patirtį;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  kad vykdydama savo užduotis EERRI galėtų užtikrinti įtrauktį, reprezentatyvumą ir skaidrumą, ji turėtų užtikrinti, kad per konsultacijas, taip pat formuojant darbo grupes ir atrenkant pavienius ekspertus, ji atsižvelgtų į elektroninių ryšių rinkoje veiklą vykdančių ekonominių ir pilietinės visuomenės suinteresuotųjų subjektų, įskaitant MVĮ ir pelno nesiekiančius paslaugų teikėjus, įvairovę;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  EERRI turėtų būti leidžiama prireikus bendradarbiauti, nedarant poveikio jų vaidmeniui, su kitomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis, visų pirma su Radijo spektro politikos grupe29, Europos duomenų apsaugos valdyba30, Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupe31 ir Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra32; taip pat su esamais komitetais, pavyzdžiui, Ryšių komitetu ir Radijo spektro komitetu. Jai taip pat turėtų būti leidžiama bendradarbiauti su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, ypač reguliavimo institucijomis, kompetentingomis elektroninių ryšių srityje, ir (arba) šių institucijų grupėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, kai to reikia jos užduotims atlikti;

(11)  EERRI turėtų būti leidžiama prireikus bendradarbiauti, nedarant poveikio jų vaidmeniui, su kitomis Sąjungos įstaigomis, agentūromis, biurais ir patariamosiomis grupėmis, visų pirma su Radijo spektro politikos grupe29, Europos duomenų apsaugos valdyba30, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupe31, Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra32 ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, taip pat su esamais komitetais, pavyzdžiui, Ryšių komitetu ir Radijo spektro komitetu. Jai taip pat turėtų būti leidžiama bendradarbiauti su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, ypač reguliavimo institucijomis, kompetentingomis elektroninių ryšių srityje, ir (arba) šių institucijų grupėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, kai to reikia jos užduotims atlikti;

__________________

__________________

29 Sprendimas 2002/622/EB dėl Radijo spektro politikos grupės įsteigimo (OL L 198, 2002 7 27, p. 49).

29 Sprendimas 2002/622/EB dėl Radijo spektro politikos grupės įsteigimo (OL L 198, 2002 7 27, p. 49).

30 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

30 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

31 Direktyva [...].

31 Direktyva [...].

32 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004 (OL L 165, 2013 6 18, p. 41).

32 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004 (OL L 165, 2013 6 18, p. 41).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  vykdomojo direktoriaus, kuris būtų EERRI teisinis atstovas, vaidmuo itin svarbus siekiant tinkamo naujos agentūros veikimo ir jai patikėtų užduočių vykdymo. Jį po atviros ir skaidrios atrankos procedūros, kuria siekiama užtikrinti griežtą kandidatų vertinimą ir aukštą nepriklausomumo lygį, turėtų paskirti valdyba iš Komisijos parengto sąrašo. Be to, anksčiau EERRI biuro administracijos vadovo kadencija buvo treji metai. Kad būtų galima užtikrinti stabilumą ir agentūros ilgalaikės strategijos įgyvendinimą, reikia, kad vykdomojo direktoriaus įgaliojimai būtų pakankamai ilgalaikiai;

(16)  vykdomojo direktoriaus, kuris būtų EERRI teisinis atstovas, vaidmuo itin svarbus siekiant tinkamo naujos agentūros veikimo ir jai patikėtų užduočių vykdymo. Jį po atviros ir skaidrios atrankos procedūros ir bendradarbiavimo (derinimo) su Europos Parlamentu ir Taryba procedūros, kuriomis siekiama užtikrinti griežtą kandidatų vertinimą ir aukštą nepriklausomumo ir atskaitomybės lygį, turėtų paskirti valdyba iš Komisijos parengto sąrašo. Be to, anksčiau EERRI biuro administracijos vadovo kadencija buvo treji metai. Kad būtų galima užtikrinti stabilumą ir agentūros ilgalaikės strategijos įgyvendinimą, reikia, kad vykdomojo direktoriaus įgaliojimai būtų pakankamai ilgalaikiai;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  patirtis parodė, kad daugumą EERRI užduočių geriau atlieka darbo grupės, todėl valdyba turėtų būti atsakinga už darbo grupių sudarymą ir jų narių skyrimą. Siekiant užtikrinti subalansuotą požiūrį, darbo grupes turėtų koordinuoti ir diskusijas jose vesti EERRI darbuotojai. Tam, kad būtų galima greitai sudaryti tam tikras darbo grupes, reikėtų iš anksto paruošti kvalifikuotų ekspertų sąrašus, ypač tų ekspertų, kurių veikla susijusi su vidaus rinkos procedūromis, taikomomis nacionalinių priemonių dėl rinkos reguliavimo ir dėl radijo spektro naudojimo teisių skyrimo projektams, atsižvelgiant į toms procedūroms taikomą laiko apribojimą;

(17)  patirtis parodė, kad daugumą EERRI užduočių geriau atlieka darbo grupės, todėl valdyba turėtų būti atsakinga už darbo grupių sudarymą ir jų narių skyrimą. Siekiant užtikrinti subalansuotą požiūrį, darbo grupes turėtų koordinuoti ir diskusijas jose vesti EERRI darbuotojai. Tam, kad būtų galima greitai sudaryti tam tikras darbo grupes, reikėtų iš anksto paruošti kvalifikuotų ekspertų sąrašus, ypač tų ekspertų, kurių veikla susijusi su vidaus rinkos procedūromis, taikomomis nacionalinių priemonių dėl rinkos reguliavimo ir dėl radijo spektro naudojimo teisių skyrimo projektams, atsižvelgiant į toms procedūroms taikomą laiko apribojimą. Darbo grupes sudarančių kvalifikuotų ekspertų sąrašas ir jų interesų deklaracijos skelbiami viešai;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  EERRI turėtų būti nepriklausoma veiklos ir techniniais klausimais ir turėtų turėti teisinę, administracinę ir finansinę autonomiją. Todėl yra būtina ir tikslinga, kad EERRI būtų Sąjungos įstaiga, turinti juridinio asmens statusą ir besinaudojanti jai suteiktais įgaliojimais;

(21)  EERRI turėtų būti nepriklausoma veiklos ir techniniais klausimais ir turėtų turėti teisinę, administracinę ir finansinę autonomiją. Todėl yra būtina ir tikslinga, kad EERRI būtų Sąjungos įstaiga, turinti juridinio asmens statusą ir besinaudojanti jai suteiktais įgaliojimais. EERRI turėtų būti teisiškai atskirta ir funkciniu požiūriu nepriklausoma nuo sektoriaus ir vyriausybės, ji turi nesiekti gauti jokių trečiųjų šalių nurodymų ir jų nevykdyti, turi veikti skaidriai ir atskaitingai, kaip nustatyta įstatyme, ir jai turi būti suteikta pakankamai įgaliojimų;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo sistemos, o ypač jos tarpvalstybinių aspektų, įgyvendinimą nustatytoje taikymo srityje, taikant efektyvias vidaus rinkos procedūras, skirtas nacionalinių priemonių projektams, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(26)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti nuoseklų, skaidrų ir nediskriminacinį elektroninių ryšių reguliavimo sistemos, o ypač jos tarpvalstybinių aspektų, įgyvendinimą nustatytoje taikymo srityje, taikant efektyvias vidaus rinkos procedūras, skirtas nacionalinių priemonių projektams, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  EERRI užduotys skelbiamos jos interneto svetainėje ir atnaujinamos, kai jai paskiriamos naujos užduotys.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  EERRI siekia tokių pačių tikslų, kaip ir Direktyvos 3 straipsnyje nurodytos NRI. Visų pirma EERRI užtikrina nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą 2 dalyje nurodytos taikymo srities ribose ir taip prisideda prie vidaus rinkos plėtros. Ji taip pat skatina prieigą prie itin didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimą, konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių priemonių teikimo srityje ir Sąjungos piliečių interesų apsaugą.

3.  EERRI siekia tokių pačių tikslų, kaip ir Direktyvos 3 straipsnyje nurodytos NRI. Visų pirma EERRI užtikrina nuoseklų, skaidrų ir nediskriminacinį elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą 2 dalyje nurodytos taikymo srities ribose ir taip prisideda prie vidaus rinkos plėtros. Ji taip pat skatina prieigą prie itin didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklų ir jų diegimą, konkurenciją elektroninių ryšių tinklų, paslaugų ir susijusių priemonių teikimo srityje ir Sąjungos piliečių interesų ir teisių apsaugą.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visapusiškai veikiančią ir efektyvią elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, atitinkančią ES teisės aktus, į pagrindinius EERRI veiklos, kuria užtikrinamas nuoseklus tokios sistemos įgyvendinimas, tikslus taip pat turėtų būti įtrauktas skaidrumas ir nediskriminavimas. Be to, EERRI tikslai taip pat turėtų apimti ne tik piliečių interesų, bet ir jų teisių skatinimą šioje srityje.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e punkto 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  tinklų ir informacijos paslaugų saugumo minimalių kriterijų ir bendrųjų metodų pagal Direktyvos (ES) 2017/... [Elektroninių ryšių kodeksas] 40 straipsnį;

Pagrindimas

Į pasiūlymą dėl direktyvos, kuria sukuriamas Europos elektroninių ryšių kodeksas, įtrauktos konkrečios nuostatos dėl tinklų ir informacijos saugumo (40 straipsnis), kurios yra aktualios EERRI funkcijoms. Pranešėjas ketina šią papildomą užduotį išdėstyti smulkiau pristatydamas pasiūlymus dėl susijusio pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e punkto 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  bendrųjų metodų siekiant užtikrinti, kad, vadovaujantis Direktyvos (ES) 2017/... [Elektroninių ryšių kodeksas] 93 straipsniu, nacionalinės priemonės, susijusios su galutinių paslaugų gavėjų prieiga prie paslaugų bei programų ir naudojimusi jomis pasitelkiant elektroninių ryšių tinklus, būtų taikomos nepažeidžiant pagrindinių teisių ir laisvių, kaip užtikrinama pagal Chartiją ir bendruosius Sąjungos teisės principus;

Pagrindimas

Į pasiūlymą dėl direktyvos, kuria sukuriamas Europos elektroninių ryšių kodeksas, įtrauktos konkrečios nuostatos dėl pagrindinių teisių apsaugos priemonių (93 straipsnis), kurios yra aktualios EERRI funkcijoms. Pranešėjas ketina šią papildomą užduotį išdėstyti smulkiau pristatydamas pasiūlymus dėl susijusio pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  rengia NRI skirtas rekomendacijas ir geriausios praktikos pavyzdžius, kad paskatintų nuoseklų visų jos įgaliojimus atitinkančių techninių klausimų įgyvendinimą;

c)  rengia NRI skirtas rekomendacijas ir geriausios praktikos pavyzdžius, kad paskatintų nuoseklų, skaidrų ir nediskriminacinį visų jos įgaliojimus atitinkančių techninių klausimų įgyvendinimą;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valdybos narių sąrašas, jame nurodant, jei narys yra valdybos pirmininkas ar pirmininko pavaduotojas, kartu su narių interesų deklaracijomis viešai skelbiamas EERRI interneto svetainėje.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  priima konsoliduotąją metinę EERRI veiklos ataskaitą bei pradeda jos vertinimą ir kasmet iki liepos 1 d. nusiunčia ataskaitą ir jos vertinimą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams. Konsoliduotoji metinė veiklos ataskaita skelbiama viešai;

c)  priima konsoliduotąją metinę EERRI veiklos ataskaitą bei pradeda jos vertinimą ir kasmet iki liepos 1 d. nusiunčia ataskaitą ir jos vertinimą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams. Metinę EERRI veiklos ataskaitą vykdomasis direktorius viešame posėdyje pristato Europos Parlamentui ir Tarybai. Konsoliduotoji metinė veiklos ataskaita skelbiama viešai;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Su valdybos posėdžiais susiję dokumentai skelbiami EERRI interneto svetainėje ir apima posėdžio dalyvių ir stebėtojų sąrašus, darbotvarkes, posėdžių protokolus ir priimtus sprendimus, deramai laikantis 28 straipsnio.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Gavęs prašymą, vykdomasis direktorius Europos Parlamentui pateikia savo pareigų vykdymo ataskaitą. Taryba gali paprašyti vykdomojo direktoriaus pateikti jo pareigų vykdymo ataskaitą.

3.  Gavęs prašymą, vykdomasis direktorius Europos Parlamentui pateikia savo veiklos įgyvendinimo ir pareigų vykdymo ataskaitą. Taryba gali paprašyti vykdomojo direktoriaus pateikti jo pareigų vykdymo ataskaitą.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  metinės EERRI veiklos ataskaitos pristatymą Europos Parlamentui ir Tarybai viešame posėdyje;

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  veiksmų plano rengimą vadovaujantis vidaus arba išorės audito ataskaitų bei vertinimų išvadomis ir OLAF tyrimais, taip pat už pažangos ataskaitų teikimą du kartus per metus Komisijai ir reguliariai – valdybai;

f)  veiksmų plano rengimą vadovaujantis vidaus arba išorės audito ataskaitų bei vertinimų išvadomis ir OLAF tyrimais, taip pat už pažangos ataskaitų teikimą kartą per metus Komisijai ir reguliariai – valdybai;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Darbo grupių narių sąrašas skelbiamas viešai kartu su narių interesų deklaracijomis.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Apeliacinės valdybos sprendimai skelbiami viešai.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdomąjį direktorių po atviros ir skaidrios atrankos procedūros skiria valdyba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo.

Vykdomąjį direktorių skiria valdyba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo laikydamasi tokios bendradarbiavimo (derinimo) procedūros:

 

a)  remiantis po viešo konkurso ir skaidrios atrankos procedūros Komisijos parengtu kandidatų sąrašu, prieš paskiriant į pareigas kandidatai kviečiami pasakyti kalbą Taryboje ir kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į klausimus;

 

b)  Europos Parlamentas ir Taryba pateikia savo nuomones ir nurodo pageidaujamą kandidatų pirmumo tvarką;

 

c)  atsižvelgusi į šias nuomones ir pateikusi pagrindimą (jeigu jos nuomonė skiriasi nuo šių nuomonių) valdyba paskirs direktorių.

Pagrindimas

Vadovaujantis kitoms ES agentūroms galiojančia procedūra, EERRI vykdomasis direktorius turėtų būti skiriamas taikant procedūrą, kuria užtikrinamas didesnis skaidrumas ir atskaitomybė.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Ketindama pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją, valdyba apie tai informuoja Europos Parlamentą. Per vieną mėnesį iki tokio kadencijos pratęsimo vykdomasis direktorius gali būti pakviestas perskaityti pranešimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į jo narių klausimus.

5.  Ketindama pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją, valdyba apie tai informuoja Europos Parlamentą. Per vieną mėnesį iki tokio kadencijos pratęsimo vykdomasis direktorius pakviečiamas perskaityti pranešimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į klausimus.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EERRI priima savo pačios saugumo taisykles, kurios yra lygiavertės Komisijos saugumo taisyklėms, skirtoms Europos Sąjungos įslaptintos informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti, inter alia, keitimosi tokia informacija, jos tvarkymo ir saugojimo nuostatas, kaip nustatyta Komisijos sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/44342 ir (ES, Euratomas) 2015/44443. Kita vertus, EERRI gali priimti sprendimą, kad Komisijos taisyklės taikomos mutatis mutandis.

Nepažeisdama 27 straipsnio 1 dalies, EERRI priima savo pačios saugumo taisykles, kurios yra lygiavertės Komisijos saugumo taisyklėms, skirtoms Europos Sąjungos įslaptintos informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti, inter alia, keitimosi tokia informacija, jos tvarkymo ir saugojimo nuostatas, kaip nustatyta Komisijos sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/44342 ir (ES, Euratomas) 2015/44443. Kita vertus, EERRI gali priimti sprendimą, kad Komisijos taisyklės taikomos mutatis mutandis.

__________________

__________________

42 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

42 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

43 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).

43 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jeigu taip keičiantis informacija trečiajai šaliai reikia perduoti asmens duomenis, valstybės narės laikosi Reglamento (ES) 2016/679.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Deklaracijos turi būti tikslios ir išsamios, pateikiamos raštu ir, esant būtinybei, atnaujinamos. Valdybos narių ir vykdomojo direktoriaus interesų deklaracijos skelbiamos viešai.

Deklaracijos turi būti tikslios ir išsamios, pateikiamos raštu ir, esant būtinybei, atnaujinamos. Valdybos narių, vykdomojo direktoriaus ir darbo grupių narių interesų deklaracijos skelbiamos viešai.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija

Nuorodos

COM(2016) 0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

24.10.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Morten Helveg Petersen

5.12.2016

Svarstymas komitete

25.4.2017

8.6.2017

 

 

Priėmimo data

8.6.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pál Csáky, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

38

+

ALDE Group

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR Group

Helga Stevens, Branislav Škripek

GUE/NGL Group

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE Group

Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D Group

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE Group

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Bodil Valero

2

-

EFDD Group

Kristina Winberg

ENF Group

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija

Nuorodos

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

14.9.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

24.10.2016

CONT

24.10.2016

ECON

24.10.2016

IMCO

24.10.2016

 

CULT

24.10.2016

JURI

24.10.2016

LIBE

24.10.2016

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

10.10.2016

CONT

12.10.2016

ECON

12.10.2016

JURI

12.10.2016

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Evžen Tošenovský

1.12.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

6.2.2017

22.3.2017

22.6.2017

 

Priėmimo data

2.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

3

12

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Dominique Riquet

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Claudia Schmidt

Pateikimo data

16.10.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

46

+

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

 

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

 

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

 

Verts/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

 

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

 

GUE/NGL

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo

 

12

0

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

 

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D’Amato

 

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

 

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Xabier Benito Ziluaga

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas