Procedura : 2016/0286(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0305/2017

Teksty złożone :

A8-0305/2017

Debaty :

PV 14/11/2018 - 7
CRE 14/11/2018 - 7

Głosowanie :

PV 14/11/2018 - 14.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0454

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1755kWORD 183k
16.10.2017
PE 600.889v02-00 A8-0305/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

(COM(2016)0591 – C80382/2016 – 2016/0286(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Evžen Tošenovský

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 OPINIA Komisji Kultury i Edukacji
 OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

(COM(2016)0591 – C80382/2016 – 2016/0286(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0591),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C80382/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Protokół (nr 1) do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Protokół (nr 2) do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez francuski Senat, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 25 stycznia 2017 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia ...(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0305/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO(3)*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(4),

po konsultacji z Komitetem Regionów(5),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady [...] (6) („kodeks łączności elektronicznej”), w której ustanowiono szereg zadań Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), oraz dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (7) mają na celu utworzenie rynku wewnętrznego łączności elektronicznej w Unii przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu inwestycji, innowacyjności i ochrony konsumentów dzięki zwiększonej konkurencji.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012(8), zmienione rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120(9) i (UE) nr 2017/920(10), uzupełnia i wspiera – w zakresie, w jakim dotyczy to do ogólnounijnego roamingu – zasady przewidziane w ramach regulacyjnych łączności elektronicznej; ustanowiono w nim również niektóre zadania BEREC.

(3)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 ustanowiono ponadto dodatkowe zadania BEREC ▌w odniesieniu do dostępu do otwartego internetu ▌.

(3a)  Wytyczne BEREC z sierpnia 2016 r. w sprawie wdrożenia przez krajowe organy regulacyjne europejskich przepisów dotyczących neutralności internetu zostały przyjęte z zadowoleniem jako wartościowe wskazówki pozwalające zagwarantować silny, wolny i otwarty internet dzięki zapewnieniu spójnego stosowania zasad służących ochronie równego i niedyskryminacyjnego traktowania ruchu przy świadczeniu usług dostępu do internetu oraz powiązanych praw użytkowników końcowych.

(3b)  Uznając potrzebę wypracowania spójnych praktyk regulacyjnych oraz spójnego stosowania unijnych ram regulacyjnych, Komisja na mocy decyzji 2002/627/WE ustanowiła Europejską Grupę Regulatorów(11), która ma jej doradzać i pomagać w rozwijaniu rynku wewnętrznego, a ogólniej – stanowić ogniwo pośrednie w stosunkach między krajowymi organami regulacyjnymi i innymi właściwymi organami a Komisją.

(4)  BEREC i Urząd BEREC („Urząd BEREC”) zostały ustanowione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009(12). BEREC zastąpił Europejską Grupę Regulatorów ▌(13) i miał przyczyniać się z jednej strony do rozwoju, a z drugiej strony do lepszego funkcjonowania rynku wewnętrznego sieci i usług łączności elektronicznej, dążąc do zapewnienia spójnego wdrażania ram regulacyjnych łączności elektronicznej. BEREC ani nie był agencją Unii, ani nie posiadał osobowości prawnej. Stanowił on forum współpracy krajowych organów regulacyjnych między sobą i z Komisją w ramach wykonywania pełnego zakresu swoich zadań w obrębie ram regulacyjnych Unii. BEREC ustanowiono po to, by zapewniał wiedzę fachową i działał w sposób niezależny i przejrzysty.

(4a)  BEREC służył również jako podmiot dostarczający przemyśleń, dyskusji i rad dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w obszarze łączności elektronicznej. BEREC doradzał w związku z tym Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji, na ich wniosek lub z własnej inicjatywy.

(4b)  Urząd BEREC został ustanowiony jako organ wspólnotowy posiadający osobowość prawną do realizacji zadań, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1211/2009, w szczególności świadczenia na rzecz BEREC wspomagających usług zawodowych i administracyjnych. Aby skutecznie wspierać BEREC, Urząd BEREC posiada autonomię prawną, administracyjną i finansową.

(4c)  W decyzji 2010/349/UE(14) przedstawiciele rządów państw członkowskich postanowili, że siedzibą Urzędu BEREC będzie Ryga. Umowa między rządem Republiki Łotewskiej a Urzędem BEREC w sprawie siedziby weszła w życie w dniu 5 sierpnia 2011 r. Aby zadania Urzędu BEREC był realizowane w sposób efektywny i opłacalny, konieczne może być umieszczenie personelu w innym państwie członkowskim.

(5)  W komunikacie z dnia 6 maja 2015 r. zatytułowanym „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy” (15) Komisja planowała przedstawienie w 2016 r. wniosków w sprawie ambitnej, gruntownej nowelizacji ram regulacyjnych łączności elektronicznej, koncentrując się m.in. na zapewnieniu skuteczniejszych instytucjonalnych ram dla regulacji w celu dostosowania przepisów telekomunikacyjnych do potrzeb, co stanowi element tworzenia odpowiednich warunków dla jednolitego rynku cyfrowego. Obejmują one budowę sieci łączności o bardzo dużej przepustowości, bardziej skoordynowane zarządzanie widmem radiowym dla sieci bezprzewodowych oraz stworzenie równych warunków funkcjonowania dla zaawansowanych sieci cyfrowych i usług innowacyjnych. W komunikacie podkreślono, że zmiany na rynku i w otoczeniu technologicznym sprawiają, że konieczne jest wzmocnienie ram instytucjonalnych poprzez zwiększenie roli BEREC.

(6)  W rezolucji z dnia 19 stycznia 2016 r. „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym” Parlament Europejski wezwał Komisję, aby z myślą o dalszej integracji jednolitego rynku cyfrowego zadbała o wprowadzenie sprawniejszych ram instytucjonalnych. Zwrócił się on w szczególności do Komisji o wzmocnienie roli, zdolności i uprawnień decyzyjnych BEREC, aby umożliwić wspieranie przez BEREC spójnego wdrażania ram regulacyjnych łączności elektronicznej, zapewnić skuteczny nadzór nad rozwojem jednolitego rynku sprawowany przez BEREC oraz pomóc w rozwiązywaniu przez BEREC sporów transgranicznych. Parlament Europejski podkreśla również w związku z tym potrzebę lepszego wyposażenia finansowego i osobowego BEREC oraz odpowiedniego wzmocnienia jego struktury zarządzania.

(7)  BEREC i Urząd BEREC wniosły pozytywny wkład na rzecz spójnego wdrażania ram regulacyjnych łączności elektronicznej. Pomimo tego nadal istnieją znaczne rozbieżności między państwami członkowskimi w zakresie praktyki regulacyjnej, co ma wpływ na przedsiębiorstwa prowadzące transgraniczną działalność gospodarczą lub działające w wielu państwach członkowskich, w tym w obszarach, w których wytyczne BEREC istnieją, ale mogłyby być dalej rozwijane. Aby zapewnić przyrost wydajności i synergię oraz dodatkowo przyczynić się do rozwoju rynku wewnętrznego łączności elektronicznej w całej Unii, jak również do propagowania dostępu do transmisji danych o bardzo dużej przepustowości i wykorzystania takiej transmisji, wspierania konkurencji w dziedzinie sieci, usług i urządzeń towarzyszących w ramach łączności elektronicznej, a także działania w interesie obywateli Unii, niniejsze rozporządzenie ma na celu wzmocnienie roli BEREC i Urzędu BEREC oraz ulepszenie ich struktury zarządzania ▌. Odpowiada to również potrzebie odzwierciedlenia znacznie wzmocnionej roli odgrywanej przez BEREC po wejściu w życie rozporządzenia (UE) nr 531/2012 ▌, rozporządzenia (UE) nr 2015/2120 ▌i dyrektywy [...] („kodeks łączności elektronicznej”).

(8)  Potrzeba spójnego stosowania ram regulacyjnych łączności elektronicznej we wszystkich państwach członkowskich ma podstawowe znaczenie dla udanego rozwoju rynku wewnętrznego łączności elektronicznej w całej Unii oraz propagowania dostępu do transmisji danych o bardzo dużej przepustowości i wykorzystania takiej transmisji, wspierania konkurencji w dziedzinie sieci, usług i urządzeń towarzyszących w ramach łączności elektronicznej, a także działania w interesie obywateli Unii. Ze względu na zmiany na rynku i rozwój technologiczny, które często pociągają za sobą większe skutki transgraniczne, i z uwagi na dotychczasowe doświadczenia przy zapewnianiu spójnego wdrażania w dziedzinie łączności elektronicznej, konieczne jest wzmocnienie BEREC i Urzędu BEREC ▌. Struktury organizacyjne BEREC i Urzędu BEREC powinny zostać usprawnione oraz powinny być stosowne do zadań, jakie podmioty te mają wykonywać. Mając na uwadze ustalone procedury oraz nowy zbiór zadań przydzielonych BEREC, niezbędne jest dokonanie zmian organizacyjnych, aby zwiększyć skuteczność zarówno BEREC, jak i Urzędu BEREC.

(9a)  Aby BEREC mógł przyjmować prawnie wiążące decyzje, powinien posiadać osobowość prawną. W związku z tym powinien być organem Unii, reprezentowanym przez przewodniczącego Rady Organów Regulacyjnych.

(9b)  Urząd BEREC powinien być niezależny w sprawach operacyjnych i technicznych oraz posiadać autonomię prawną, administracyjną i finansową. W tym celu konieczne i właściwe jest, aby był on organem unijnym posiadającym osobowość prawną i wykonującym powierzone mu uprawnienia. Jako zdecentralizowana agencja unijna Urząd BEREC powinien działać w ramach swojego mandatu i obowiązujących ram instytucjonalnych. Nie powinien być on postrzegany przez zewnętrznych odbiorców jako wyraziciel stanowiska Unii ani podmiot zaciągający w imieniu Unii zobowiązania prawne. Oficjalna nazwa Urzędu BEREC powinna zostać zmieniona i brzmieć: „Agencja Wsparcia Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej („Urząd BEREC”).

(9c)  Ponadto przepisy dotyczące Urzędu BEREC powinny w stosownych przypadkach zostać dostosowane do zasad określonych we wspólnym oświadczeniu Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie agencji zdecentralizowanych („wspólne podejście”).

(10)  BEREC, jako organ techniczny dysponujący fachową wiedzą z dziedziny łączności elektronicznej oraz składający się z przedstawicieli krajowych organów regulacyjnych i Komisji, jest najodpowiedniejszym podmiotem, któremu można powierzyć takie zadania jak podejmowanie decyzji w pewnych kwestiach o wymiarze transgranicznym, wspieranie skutecznych procedur rynku wewnętrznego dotyczących projektów środków krajowych ▌, dostarczanie krajowym organom regulacyjnym niezbędnych wytycznych w celu zapewnienia wspólnych kryteriów i spójnego podejścia regulacyjnego oraz prowadzenie niektórych rejestrów na poziomie Unii. ▌

(10a)  Zadania BEREC nie naruszają zadań ustanowionych dla krajowych organów regulacyjnych, które są najbliżej rynków łączności elektronicznej i ich lokalnych uwarunkowań. Aby realizować swoje zadania, BEREC powinien nadal gromadzić wiedzę fachową, którą dysponują krajowe organy regulacyjne. Aby BEREC stał się podmiotem silniejszym i bardziej reprezentatywnym oraz aby móc czerpać know-how, doświadczenie i wiedzę na temat konkretnych sytuacji ze wszystkich rynków krajowych, każde państwo członkowskie powinno zadbać o to, by jego krajowy organ regulacyjny posiadał odpowiednie zasoby finansowe i kadrowe wymagane do udziału w pracach BEREC, zwłaszcza w pracach grup roboczych i przewodniczeniu Radzie Organów Regulacyjnych.

(10b)  Urząd BEREC powinien zapewniać wszelkie niezbędne wsparcie zawodowe i administracyjne, w tym finansowe, organizacyjne i logistyczne, dla prac BEREC.

(10c)  Urząd BEREC powinien dysponować odpowiednim personelem, aby mógł wykonywać swoje obowiązki. Planując zasoby Urzędu BEREC, należy odpowiednio uwzględnić rozszerzoną listę zadań powierzonych BEREC oraz większą wagę zadań merytorycznych względem zadań o charakterze czysto administracyjnym. Ponadto skład osobowy pracowników Urzędu BEREC powinien odzwierciedlać potrzebę zachowania odpowiedniej równowagi między osobami zatrudnionymi na czas określony a personelem zewnętrznym.

(11)  W świetle rosnącej konwergencji między sektorami zapewniającymi usługi łączności elektronicznej oraz horyzontalnego wymiaru kwestii regulacyjnych związanych z ich rozwojem należy umożliwić BEREC i Urzędowi BEREC współpracę ▌z krajowymi organami regulacyjnymi oraz innymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi, w szczególności z Zespołem ds. Polityki Spektrum Radiowego, ustanowionym decyzją 2002/622/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(16), Europejską Radą Ochrony Danych, ustanowioną rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego(17), Europejską Grupą Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych, ustanowioną dyrektywą [...] Parlamentu Europejskiego i Rady(18), Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, ustanowioną rozporządzeniem (UE) nr 526/2013(19), siecią współpracy w zakresie ochrony konsumenta, ustanowioną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady(20) oraz europejskimi organizacjami normalizacyjnymi, jak również z istniejącymi komitetami (takimi jak Komitet ds. Łączności i Komitet ds. Spektrum Radiowego), bez uszczerbku dla roli tych podmiotów. BEREC powinien mieć również możliwość współpracy z właściwymi organami państw trzecich, w szczególności z właściwymi organami regulacyjnymi w dziedzinie łączności elektronicznej lub grupami takich organów, jak również z organizacjami międzynarodowymi, gdy jest to niezbędne do wykonywania jego zadań. BEREC powinien również mieć możliwość zasięgnięcia opinii zainteresowanych stron za pomocą konsultacji publicznych.

(11a)  BEREC powinien składać się z Rady Organów Regulacyjnych, wspieranej przez grupy robocze. Istniejący model sprawowania przewodnictwa Rady Organów Regulacyjnych przyczynił się do zapewnienia ciągłości prac BEREC. Z uwagi na dodatkowe zadania przypisane BEREC należy zapewnić przewodniczącemu stabilny dwuletni mandat.

(11b)  Z doświadczenia wynika, że większość zadań BEREC realizowana jest lepiej w ramach eksperckich grup roboczych, które powinny zawsze gwarantować równe traktowanie wszystkich opinii i uwag krajowych organów regulacyjnych. W związku z tym Rada Organów Regulacyjnych powinna odpowiadać za utworzenie grup roboczych i powołanie ich współprzewodniczących. Listy wykwalifikowanych ekspertów należy przygotować z wyprzedzeniem, aby zapewnić szybkie utworzenie niektórych grup roboczych, w szczególności tych, które są związane z procedurami o ściśle określonych terminach. Listę członków grup roboczych będących wykwalifikowanymi ekspertami oraz ich deklaracje interesów należy podawać do wiadomości publicznej. Personel Urzędu BEREC powinien wspierać działania grup roboczych i wnosić w nie wkład.

(11c)  Ponieważ BEREC ma kompetencje do podejmowania decyzji o wiążących skutkach, konieczne jest zapewnienie każdej osobie fizycznej lub prawnej, która podlega decyzji BEREC lub której taka decyzja dotyczy, prawa odwołania się do Rady Odwoławczej, która stanowi część BEREC, lecz jest niezależna od jego struktury administracyjnej i regulacyjnej. Ponieważ decyzje wydane przez Radę Odwoławczą mają na celu wywołanie skutków prawnych wobec osób trzecich, można wnieść do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę o kontrolę ich legalności.

(12)  ▌Zarząd powinien sprawować odpowiednie funkcje dotyczące zarządzania administracyjnego i budżetowego, a w jego skład powinien wchodzić, oprócz prezesa albo członka organu kolegialnego każdego krajowego organu regulacyjnego, także jeden przedstawiciel Komisji.

(13)  W przeszłości uprawnienia organu powołującego były wykonywane przez wiceprzewodniczącego komitetu zarządzającego Urzędu BEREC. Zarząd ▌powinien przekazać stosowne uprawnienia organu powołującego Dyrektorowi ▌, który byłby uprawniony do dalszego przekazania tych uprawnień. Przyczyni się to do skutecznego zarządzania personelem BEREC, jak również do zapewnienia, aby Zarząd wraz z przewodniczącym i wiceprzewodniczącym mogli się skoncentrować na swoich funkcjach.

(14)  ▌Z uwagi na dodatkowe zadania przypisane BEREC oraz potrzebę zapewnienia rocznego i wieloletniego programowania jego działań decydujące znaczenie ma zapewnienie przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu Zarządu stabilnego dwuletniego mandatu.

(15)  Zarząd Urzędu BEREC powinien zbierać się co najmniej dwa razy do roku na posiedzeniach zwyczajnych. Z uwagi na doświadczenia z przeszłości i zwiększoną rolę BEREC Zarząd może w razie potrzeby zbierać się na dodatkowych posiedzeniach.

(16)  Rola Dyrektora ▌, który będzie przedstawicielem prawnym Urzędu BEREC, ma decydujące znaczenie dla odpowiedniego funkcjonowania ▌agencji i realizacji przypisanych jej zadań. Zarząd powinien go powoływać, z uwzględnieniem opinii Parlamentu Europejskiego, w drodze otwartej i przejrzystej procedury naboru w celu zagwarantowania wnikliwej oceny kandydatów i wysokiego poziomu niezależności. Ponadto w przeszłości kadencja dyrektora zarządzającego Urzędu BEREC trwała trzy lata. Konieczne jest, aby Dyrektor ▌dysponował wystarczająco długim mandatem dla zapewnienia stabilności i realizacji długoterminowej strategii Urzędu BEREC.

(19)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013(21) powinno mieć zastosowanie do Urzędu BEREC.

(20)  Aby zagwarantować Urzędowi BEREC autonomię i niezależność oraz zapewnić wsparcie dla prac BEREC, Urząd BEREC powinien posiadać swój własny budżet, przy czym jego większą część zasadniczo stanowi wkład Unii. Budżet powinien uwzględniać dodatkowe zadania powierzone Urzędowi BEREC i BEREC oraz większą rolę tych podmiotów. Finansowanie Urzędu BEREC powinno podlegać porozumieniu osiągniętemu przez władzę budżetową, zgodnie z pkt 31 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(22).

(23)  W celu rozszerzenia spójnego wdrażania postanowień ram regulacyjnych łączności elektronicznej ▌BEREC i Urząd BEREC powinny być otwarte na udział krajowych organów regulacyjnych właściwych w dziedzinie łączności elektronicznej z państw trzecich, zwłaszcza tych, które zawarły porozumienia z Unią w tym celu, na przykład z państw EOG i EFTA oraz krajów kandydujących.

(24)  Należy zezwolić BEREC na angażowanie się w ramach jego kompetencji, przy wsparciu Urzędu BEREC, w działania komunikacyjne, które nie powinny wpływać ujemnie na podstawowe zadania BEREC. Działania komunikacyjne Urzędu BEREC powinny być prowadzone zgodnie z właściwymi planami komunikacji i rozpowszechniania informacji przyjętymi przez Zarząd. Treść i realizacja strategii komunikacyjnej Urzędu BEREC powinny być spójne, obiektywne, odpowiednie i skoordynowane ze strategiami i działaniami Komisji i innych instytucji w celu uwzględnienia szerszego wizerunku Unii.

(25)  ▌BEREC i Urząd BEREC powinny mieć prawo zwracać się o wszelkie niezbędne informacje do Komisji, krajowych organów regulacyjnych oraz – jeżeli jest to konieczne do realizacji ich zadań – do innych organów i przedsiębiorstw. Wnioski o udzielenie informacji powinny być proporcjonalne i nie powinny powodować nałożenia na adresatów nieuzasadnionych obciążeń. W tym celu BEREC powinien stworzyć wspólny system informacji i komunikacji, aby uniknąć dublowania wniosków o udzielenie informacji oraz ułatwić komunikację między wszystkimi zaangażowanymi organami. Krajowe organy regulacyjne, które znajdują się najbliżej rynków łączności elektronicznej, powinny współpracować z BEREC i Urzędem BEREC oraz terminowo i rzetelnie udzielać informacji, aby zapewnić BEREC i Urzędowi BEREC możliwość wypełniania swojego mandatu. BEREC i Urząd BEREC powinny również dzielić się niezbędnymi informacjami z Komisją i krajowymi organami regulacyjnymi w oparciu o zasadę lojalnej współpracy.

(25a)  Aby zapewnić wysoki poziom poufności i uniknąć konfliktów interesów, przepisy dotyczące tych kwestii mające zastosowanie do członków organów BEREC i Urzędu BEREC stosuje się także do ich zastępców.

(25b)  Ponieważ ustanowiono nowe zadania dla BEREC, a akty prawne Unii mogą przyznać mu dodatkowe zadania w przyszłości, Komisja powinna dokonywać regularnej oceny funkcjonowania BEREC i Urzędu BEREC oraz skuteczności tej struktury instytucjonalnej w zmieniającym się środowisku cyfrowym. Jeżeli wynikiem tej oceny będzie wniosek, że struktura instytucjonalna nie jest odpowiednia do wykonywania tych zadań, a w szczególności do zapewnienia spójnego wdrażania ram regulacyjnych w zakresie łączności elektronicznej, Komisja powinna zbadać wszystkie dostępne możliwości poprawy tej struktury, zwłaszcza pod kątem wykonalności, konsekwencji finansowych i ewentualnych korzyści wynikających z przekształcenia tej struktury w jedną agencję.

(26)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie potrzeba zapewnienia spójnego wdrażania ram regulacyjnych łączności elektronicznej w określonym zakresie, w szczególności w odniesieniu do aspektów transgranicznych i poprzez skuteczne procedury rynku wewnętrznego dotyczące projektów środków krajowych, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, a zatem ze względu na rozmiary lub skutki działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tymże artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(27)  Celem niniejszego rozporządzenia jest zmiana i rozszerzenie przepisów rozporządzenia ▌(WE) nr 1211/2009. Ponieważ zmiany, które mają zostać wprowadzone, są znaczne, akt ten dla zachowania przejrzystości powinien zostać zastąpiony, a zatem uchylony. Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia,

(28)  Następcą prawnym Urzędu ▌, ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1211/2009 jako organ wspólnotowy posiadający osobowość prawną, jest Urząd BEREC w odniesieniu do wszystkich praw własności, porozumień, obowiązków prawnych, umów o pracę, zobowiązań finansowych i odpowiedzialności. Aby zapewnić ciągłość prac BEREC i Urzędu BEREC, ich przedstawiciele, tj. dyrektor administracyjny oraz przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Organów Regulacyjnych i komitetu zarządzającego, powinni pełnić swe funkcje przez cały okres swojej bieżącej kadencji.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ IUSTANOWIENIE BEREC I URZĘDU BEREC

Artykuł 1

Ustanowienie BEREC

1.  Niniejszym ustanawia się Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej („BEREC”). BEREC jest organem Unii. Posiada on osobowość prawną.

1a.  W każdym państwie członkowskim BEREC ma najszerszy zakres zdolności prawnej, jaki można nadać osobie prawnej na mocy prawa krajowego. Może on w szczególności być stroną w postępowaniach sądowych.

1b.  BEREC jest reprezentowany przez przewodniczącego Rady Organów Regulacyjnych.

1c.  BEREC ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu powierzonych mu zadań i przyznanych mu uprawnień.

Artykuł 1a

Ustanowienie Urzędu BEREC

1.  Niniejszym ustanawia się Agencję Wsparcia Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej („Urząd BEREC”). Urząd BEREC jest organem Unii. Posiada on osobowość prawną.

2.  W każdym państwie członkowskim Urząd BEREC ma najszerszy zakres zdolności prawnej, jaki można nadać osobie prawnej na mocy prawa krajowego. Może on w szczególności nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy oraz być stroną w postępowaniach sądowych.

3.  Urząd BEREC jest reprezentowany przez Dyrektora.

4.  Urząd BEREC ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu powierzonych mu zadań i przyznanych mu uprawnień.

5.  Urząd BEREC ma siedzibę w Rydze (Łotwa).

ROZDZIAŁ Ia

CELE

Artykuł 1b

Cele

1.  BEREC działa w zakresie stosowania dyrektywy [...] („kodeks łączności elektronicznej”), dyrektywy 2002/58/WE, rozporządzenia (UE) nr 531/2012, rozporządzenia (UE) nr 2015/2120, decyzji 243/2012/UE Parlamentu Europejskiego i Rady(23) (program dotyczący polityki w zakresie widma radiowego), a także wszelkich innych aktów prawnych Unii powierzających mu zadania lub przyznających mu uprawnienia.

2.  Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje ustanowione w dyrektywie [...] („kodeks łączności elektronicznej”).

3.  Głównym celem BEREC jest zapewnienie spójnego podejścia regulacyjnego do wdrażania ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej w zakresie, o którym mowa w ust. 2, a tym samym przyczynienie się do rozwoju rynku wewnętrznego. BEREC przyczynia się do osiągnięcia celów krajowych organów regulacyjnych i innych właściwych organów, o których mowa w art. 3 dyrektywy [...] („kodeks łączności elektronicznej”). Promuje również zasadę neutralności sieci i otwartego internetu; propaguje dostęp do transmisji danych o bardzo dużej przepustowości, inwestycje w tym zakresie, a także wykorzystywanie takiej transmisji; promuje konkurencję w dziedzinie sieci i usług łączności elektronicznej oraz udogodnień towarzyszących; oraz wspiera interesy obywateli Unii.

4.  BEREC wykonuje swoje zadania w sposób niezależny i bezstronny, bez zbędnych opóźnień i z zagwarantowaniem przejrzystego procesu podejmowania decyzji.

5.  BEREC korzysta z wiedzy fachowej krajowych organów regulacyjnych.

6. Każde państwo członkowskie dba o to, by krajowe organy regulacyjne posiadały wystarczające zasoby finansowe i kadrowe, aby w pełni uczestniczyć w pracach BEREC.

ROZDZIAŁ Ib

ZADANIA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA BEREC

Artykuł 2

Zadania

1.  BEREC ma następujące zadania:

-a)   wykonywanie zadań powierzonych mu w aktach prawnych Unii, w szczególności w dyrektywie [...] („kodeks łączności elektronicznej”), rozporządzeniu (UE) nr 531/2012 i rozporządzeniu (UE) 2015/2120;

a)  wspieranie krajowych organów regulacyjnych, Komisji, Parlamentu Europejskiego i Rady, doradzanie im (m.in. za pomocą sprawozdań, opinii lub zaleceń) i współpraca z krajowymi organami regulacyjnymi i Komisją, na ich wniosek lub z własnej inicjatywy, we wszelkich kwestiach z zakresu łączności elektronicznej należących do jego kompetencji ▌;

b)  wspieranie, na wniosek, krajowych organów regulacyjnych, Komisji, Parlamentu Europejskiego i Rady w stosunkach, dyskusjach i wymianie ze stronami trzecimi, a także wspieranie Komisji oraz krajowych organów regulacyjnych w upowszechnianiu najlepszych rozwiązań regulacyjnych wśród stron trzecich;

c)  wydawanie zaleceń i upowszechnianie najlepszych praktyk regulacyjnych skierowanych do krajowych organów regulacyjnych w celu zachęcenia do lepszego i spójnego wdrażania ram regulacyjnych w zakresie łączności elektronicznej;

d)  wydawanie wytycznych zapewniających jednolite wdrażanie ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej i spójne decyzje regulacyjne krajowych organów regulacyjnych, z własnej inicjatywy lub na wniosek krajowego organu regulacyjnego, Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii regulacyjnych wpływających na znaczną liczbę państw członkowskich lub mających charakter transgraniczny;

e)  raportowanie na temat sektora łączności elektronicznej poprzez publikowanie rocznego sprawozdania w sprawie rozwoju sytuacji w tym sektorze;

f)  monitorowanie zmian na rynku, ocena potrzeb w zakresie innowacji regulacyjnych oraz koordynacja działań krajowych organów regulacyjnych, aby umożliwić rozwój nowych innowacyjnych usług łączności elektronicznej oraz zapewnić konwergencję, zwłaszcza w obszarach standaryzacji, numeracji i przydziału widma;

g)  zapewnianie ram dla współpracy krajowych organów regulacyjnych oraz wspieranie współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi oraz między krajowymi organami regulacyjnymi a Komisją; BEREC należycie uwzględnia wynik takiej współpracy podczas formułowania swoich opinii, zaleceń i decyzji; jeżeli BEREC uzna, że niezbędne są wiążące przepisy dotyczące takiej współpracy, przedkłada Komisji odpowiednie zalecenia;

h)  uruchomienie inicjatywy na rzecz innowacji w zakresie danych w celu unowocześnienia, koordynacji i ujednolicenia gromadzenia danych przez krajowe organy regulacyjne; bez uszczerbku dla praw własności intelektualnej i wymaganego poziomu poufności, dane te są udostępniane publicznie w formacie otwartym, wielokrotnego użytku i umożliwiającym odczyt maszynowy, na stronie internetowej BEREC oraz w europejskim portalu danych;

i)  współpraca z siecią współpracy w zakresie ochrony konsumenta i właściwymi organami europejskimi i krajowymi, w tym z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych i krajowymi organami ochrony danych, w sprawach związanych z zapewnianiem usług łączności elektronicznej, które mogą wpływać na interesy konsumentów w kilku państwach członkowskich;

j)  doradzanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji, na ich wniosek lub z własnej inicjatywy, w zakresie istotnych skutków regulacyjnych każdego zagadnienia odnoszącego się do ogólnej dynamiki rynków cyfrowych;

k)  wspieranie Komisji jako organ konsultacyjny przy przygotowywaniu i przyjmowaniu aktów prawnych w obszarze łączności elektronicznej.

2a.   Zadania BEREC publikuje się na stronie internetowej i aktualizuje w przypadku powierzenia mu nowych zadań.

3.  Bez uszczerbku dla zgodności z właściwymi przepisami prawa Unii krajowe organy regulacyjne i Komisja przestrzegają wszelkich wiążących decyzji przyjętych przez BEREC i w najwyższym stopniu uwzględniają wszelkie wytyczne, opinie, zalecenia i informacje o najlepszych praktykach przyjęte przez BEREC w celu zapewnienia spójnego stosowania ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej w zakresie, o którym mowa w art. 1b ust. 1. Zainteresowany krajowy organ regulacyjny uwzględnia w najwyższym stopniu w każdej decyzji regulacyjnej dotyczącej danej kwestii wytyczne przyjęte przez BEREC zgodnie z ust. 1 lit. d) niniejszego artykułu i przedstawia powody odstępstwa od tych wytycznych. W wyjątkowych przypadkach, gdy krajowy organ regulacyjny odstępuje od tych wytycznych, przekazuje się BEREC bez zbędnej zwłoki decyzję regulacyjną, włącznie z należycie uzasadnionymi powodami odstępstwa, w celu dokonania oceny.

4.  W zakresie, w jakim jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu i do wykonywania swoich zadań, BEREC współpracuje z właściwymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi, z właściwymi organami państw trzecich lub z organizacjami międzynarodowymi ▌.

4a.  W stosownych przypadkach BEREC konsultuje się z zainteresowanymi stronami i daje im możliwość wypowiedzenia się w rozsądnym terminie zależnym od stopnia złożoności sprawy, jednak nie krótszym niż 30 dni. BEREC udostępnia publicznie wyniki takich konsultacji publicznych z zastrzeżeniem art. 28. Takie konsultacje odbywają się na jak najwcześniejszym etapie procesu podejmowania decyzji.

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA BEREC

Artykuł 2a

Struktura organizacyjna BEREC

W skład BEREC wchodzą:

a)  Rada Organów Regulacyjnych;

b)  eksperckie grupy robocze („grupy robocze”);

c)  Rada Odwoławcza.

SEKCJA 1

RADA ORGANÓW REGULACYJNYCH

Artykuł 2b

Skład Rady Organów Regulacyjnych

1.  W skład Rady Organów Regulacyjnych wchodzi po jednym członku z każdego państwa członkowskiego.

Członkowie ci są dyrektorami lub wysokiej rangi przedstawicielami krajowego organu regulacyjnego ustanowionego w każdym z państw członkowskich, odpowiedzialnymi przede wszystkim za nadzorowanie bieżącego funkcjonowania rynku sieci i usług łączności elektronicznej.

W państwach członkowskich, w których więcej niż jeden krajowy organ regulacyjny ponosi odpowiedzialność na podstawie dyrektywy[...] („kodeks łączności elektronicznej”), organy te uzgadniają wspólnego przedstawiciela; należy zapewnić niezbędną koordynację między krajowymi organami regulacyjnymi.

2.  Członkowie Rady Organów Regulacyjnych działają na podstawie obiektywnych przesłanek, w interesie Unii oraz na rzecz zmniejszenia fragmentacji rynku w celu utworzenia jednolitego rynku telekomunikacyjnego.

3.  Każdy krajowy organ regulacyjny wyznacza – spośród szefów i członków swojego organu kolegialnego oraz jego pracowników – zastępcę, który będzie zastępować reprezentanta tego organu w razie jego nieobecności.

4.  Komisja uczestniczy w posiedzeniach Rady Organów Regulacyjnych jako obserwator i jest reprezentowana na odpowiednio wysokim szczeblu.

5.  Listę członków Rady Organów Regulacyjnych oraz ich deklaracje interesów podaje się do wiadomości publicznej.

6.  Rada Organów Regulacyjnych może w indywidualnych przypadkach zapraszać do udziału w swoich posiedzeniach w charakterze obserwatora każdą osobę, której opinia może mieć znaczenie.

Artykuł 2c

Niezależność

1.  Wykonując przydzielone im zadania, członkowie Rady Organów Regulacyjnych działają niezależnie i obiektywnie w interesie całej Unii, niezależnie od interesów krajowych lub osobistych.

2.  Nie naruszając uprawnień Komisji lub krajowych organów regulacyjnych, członkowie Rady Organów Regulacyjnych nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od instytucji lub organów Unii, od żadnego rządu państwa członkowskiego ani od innych organów publicznych bądź prywatnych.

Członkowie Rady Organów Regulacyjnych wykonują przydzielone im zadania w szczególności w sposób wolny od niepożądanych wpływów politycznych i ingerencji o charakterze komercyjnym, które mogłyby wpłynąć na ich osobistą niezależność.

Artykuł 2d

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Organów Regulacyjnych

1.  Rada Organów Regulacyjnych wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i maksymalnie czterech wiceprzewodniczących, zgodnie z regulaminem BEREC. Jeżeli przewodniczący nie może pełnić swoich obowiązków, zastępują go automatycznie wiceprzewodniczący. Kadencja przewodniczącego trwa dwa lata. Aby zapewnić ciągłość prac BEREC, nowy przewodniczący musi pełnić funkcję wiceprzewodniczącego przez co najmniej sześć miesięcy przed rozpoczęciem swojej kadencji przewodniczącego oraz – o ile to możliwe – także przez co najmniej sześć miesięcy po zakończeniu swojej kadencji przewodniczącego.

2.  Bez uszczerbku dla funkcji Rady Organów Regulacyjnych w odniesieniu do zadań przewodniczącego, przewodniczący nie zwraca się o instrukcje do jakiegokolwiek rządu ani krajowego organu regulacyjnego, do Komisji ani do żadnego innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie przyjmuje takich instrukcji.

Artykuł 2e

Posiedzenia Rady Organów Regulacyjnych oraz zasady głosowania

1.  Posiedzenia Rady Organów Regulacyjnych zwoływane są przez przewodniczącego i odbywają się co najmniej cztery razy w roku na sesjach zwyczajnych. Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są również z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków rady. Porządek obrad posiedzeń ustalany jest przez przewodniczącego i podawany jest do wiadomości publicznej.

2.  Rada Organów Regulacyjnych podejmuje decyzje zwykłą większością głosów swoich członków, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia lub innego aktu prawnego Unii nie stanowią inaczej. Każdy członek lub zastępca dysponuje jednym głosem. Decyzje Rady Organów Regulacyjnych podawane są do wiadomości publicznej i na wniosek krajowego organu regulacyjnego zawierają jego zastrzeżenia.

3.  Rada Organów Regulacyjnych, stanowiąc większością dwóch trzecich głosów swoich członków, przyjmuje swój regulamin wewnętrzny i udostępnia go publicznie. Regulamin wewnętrzny szczegółowo określa procedurę głosowania, w tym warunki, na jakich jeden z członków może działać w imieniu innego członka, zasady dotyczące kworum oraz terminy powiadamiania o posiedzeniach. Ponadto regulamin wewnętrzny gwarantuje, że członkowie Rady Organów Regulacyjnych przed każdym posiedzeniem otrzymują pełny porządek obrad i propozycje wniosków, aby umożliwić im zaproponowanie poprawek przed głosowaniem. Regulamin wewnętrzny może również, między innymi, określać procedury głosowania w sytuacjach pilnych oraz zawierać inne ustalenia praktyczne dotyczące funkcjonowania Rady Organów Regulacyjnych.

Artykuł 2f

Zadania Rady Organów Regulacyjnych

1.  Rada Organów Regulacyjnych wykonuje zadania BEREC określone w art. 2 i podejmuje wszystkie decyzje dotyczące organizacji prac BEREC. Opiera się przy tym również na pracy wykonanej przez grupy robocze.

2.  Rada Organów Regulacyjnych przyjmuje w imieniu BEREC szczegółowe przepisy dotyczące prawa dostępu do dokumentów będących w posiadaniu BEREC, zgodnie z art. 27.

3.  Rada Organów Regulacyjnych określa wytyczne dla Urzędu BEREC w zakresie wsparcia zawodowego i administracyjnego dla BEREC.

4.  Rada Organów Regulacyjnych, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych stron zgodnie z art. 2 ust. 4a, przyjmuje roczny program prac BEREC przed końcem każdego roku poprzedzającego rok, którego dotyczy program prac. Rada Organów Regulacyjnych przekazuje roczny program prac Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji natychmiast po jego zatwierdzeniu.

5.  Rada Organów Regulacyjnych przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności BEREC i przekazuje go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu do dnia 15 czerwca każdego roku.

6.  Parlament Europejski może zwrócić się do przewodniczącego lub któregoś z wiceprzewodniczących Rady Organów Regulacyjnych, przy pełnym poszanowaniu ich niezależności, o złożenie oświadczenia przed właściwą komisją parlamentarną na temat istotnych kwestii związanych z działalnością BEREC oraz o odpowiedź na pytania zadane przez członków Parlamentu Europejskiego.

SEKCJA 2

GRUPY ROBOCZE

Artykuł 2g

Funkcjonowanie grup roboczych

1.  W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu wdrożenia rocznego programu prac BEREC, Rada Organów Regulacyjnych może utworzyć niezbędne grupy robocze.

2.   Członków grup roboczych wyznaczają krajowe organy regulacyjne. Przedstawiciele Komisji uczestniczą w pracach grup roboczych w charakterze obserwatorów.

W razie potrzeby w indywidualnych przypadkach Rada Organów Regulacyjnych może zapraszać do udziału w pracach grup roboczych pojedynczych ekspertów uznawanych za kompetentnych w danej dziedzinie.

3.  Rada Organów Regulacyjnych nominuje dwóch współprzewodniczących z różnych krajowych organów regulacyjnych do każdej grupy roboczej, chyba że wyjątkowe i tymczasowe okoliczności uzasadniają inne rozwiązanie.

4.  Rada Organów Regulacyjnych przyjmuje regulamin określający praktyczne zasady funkcjonowania grup roboczych.

SEKCJA 3

RADA ODWOŁAWCZA

Artykuł 2h

Ustanowienie i skład Rady Odwoławczej

1.  Niniejszym ustanawia się Radę Odwoławczą.

2.  W skład Rady Odwoławczej wchodzi przewodniczący i dwóch innych członków. Każdy członek Rady Odwoławczej ma zastępcę. Zastępca reprezentuje członka pod jego nieobecność.

3.  Rada Organów Regulacyjnych powołuje przewodniczącego, pozostałych członków Rady Odwoławczej i ich zastępców z list wykwalifikowanych kandydatów przedstawionych przez krajowe organy regulacyjne, Komisję i dyrektora Urzędu BEREC.

4.  W przypadku gdy Rada Odwoławcza uzna, że wymaga tego charakter odwołania, może zwrócić się do Rady Organów Regulacyjnych o powołanie dwóch dodatkowych członków i ich zastępców z list, o których mowa w ust. 3.

5.  Na wniosek Rady Organów Regulacyjnych Rada Odwoławcza uchwala swój regulamin wewnętrzny. W regulaminie tym określa się szczegółowo ustalenia regulujące organizację i funkcjonowanie Rady Odwoławczej oraz zasady obowiązujące w odniesieniu do odwołań wnoszonych do rady.

Artykuł 2i

Członkowie Rady Odwoławczej

1.  Kadencja członków Rady Odwoławczej oraz ich zastępców trwa cztery lata. Rada Organów Regulacyjnych może przedłużyć kadencję członków Rady Odwoławczej oraz ich zastępców na kolejne okresy czteroletnie.

2.  Członkowie Rady Odwoławczej są niezależni i nie mogą pełnić żadnych innych obowiązków w BEREC ani w Urzędzie BEREC. Podejmując decyzje, nie zwracają się oni o instrukcje do żadnego rządu ani jakiegokolwiek innego organu ani nie przyjmują od nich takich instrukcji.

3.  Członkowie Rady Odwoławczej nie mogą zostać usunięci ze stanowiska ani z listy wykwalifikowanych kandydatów w czasie trwania ich kadencji, chyba że istnieją poważne podstawy do takiego usunięcia, a Rada Organów Regulacyjnych podejmie decyzję o takim skutku.

Artykuł 2j

Wyłączenie i sprzeciw

1.   Członkowie Rady Odwoławczej nie mogą brać udziału w postępowaniu odwoławczym, jeżeli mają w nim jakikolwiek interes osobisty, jeżeli wcześniej byli zaangażowani jako przedstawiciele jednej ze stron postępowania lub jeżeli uczestniczyli w przyjęciu decyzji stanowiącej przedmiot postępowania odwoławczego.

2.   Jeżeli z jednego lub kilku powodów wymienionych w ust. 1 lub z jakiegokolwiek innego powodu członek Rady Odwoławczej uważa, że nie powinien brać udziału w postępowaniu odwoławczym, informuje o tym odpowiednio Radę Odwoławczą.

3.   Każda ze stron postępowania odwoławczego może zgłosić sprzeciw wobec któregokolwiek członka Rady Odwoławczej z powodów określonych w ust. 1 lub jeżeli wobec danego członka zachodzi podejrzenie o stronniczość. Sprzeciw taki nie jest dopuszczalny, jeżeli, mając świadomość istnienia powodów sprzeciwu, strona postępowania odwoławczego dokonała czynności procesowej lub jeżeli sprzeciw ten uzasadniany jest narodowością jednego z członków.

4.   Rada Odwoławcza podejmuje decyzję dotyczącą działań, jakie zostaną podjęte w przypadkach określonych w ust. 2 i 3, bez udziału członka, którego to dotyczy. W celu podjęcia takiej decyzji dany członek zastępowany jest w Radzie Odwoławczej przez swojego zastępcę. Jeżeli zastępca znajduje się w podobnej sytuacji co członek, przewodniczący wyznacza osobę zastępującą spośród zastępców.

Artykuł 2k

Decyzje, od których przysługuje odwołanie

1.   Od wiążących decyzji podjętych przez BEREC zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. -a) można wnieść odwołanie do Rady Odwoławczej.

Każda osoba fizyczna lub prawna, w tym krajowe organy regulacyjne, może odwołać się od decyzji, o której mowa w akapicie pierwszym, która jest do niej skierowana, lub od decyzji, która, mimo przyjęcia w formie decyzji skierowanej do innej osoby, dotyczy jej bezpośrednio i indywidualnie.

2.   Odwołanie wraz z jego pisemnym uzasadnieniem składa się do BEREC w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia osoby zainteresowanej o decyzji lub — w razie braku takiego powiadomienia — w terminie dwóch miesięcy od daty opublikowania decyzji przez BEREC. Rada Odwoławcza podejmuje decyzję w sprawie odwołania w terminie czterech miesięcy od jego wniesienia.

3.   Odwołanie wniesione zgodnie z ust. 1 nie ma skutku zawieszającego. Rada Odwoławcza może jednak zawiesić wykonanie decyzji, od której wniesiono odwołanie.

ROZDZIAŁ IIa

ZADANIA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU BEREC

SEKCJA 1

ZADANIA URZĘDU BEREC

Artykuł 2l

Do zadań Urzędu BEREC należą w szczególności:

a)   zapewnianie BEREC wsparcia zawodowego i administracyjnego;

b)   gromadzenie informacji od krajowych organów regulacyjnych oraz wymiana i przekazywanie informacji związanych z zadaniami powierzonymi BEREC zgodnie z art. 2;

c)   regularne przygotowywanie – na bazie informacji, o których mowa w lit. b) – projektów sprawozdań na temat konkretnych aspektów zmian na europejskim rynku telekomunikacyjnym, na przykład w sprawie roamingu lub analizy porównawczej, i przekazywanie tych sprawozdań BEREC;

d)   upowszechnianie najlepszych rozwiązań regulacyjnych wśród krajowych organów regulacyjnych, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c);

e)   pomoc w przygotowaniach prac oraz innego rodzaju wsparcie administracyjne i merytoryczne mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Organów Regulacyjnych i grup roboczych;

f)   udział w działaniach grup roboczych;

g)   pomoc w przygotowaniach oraz inne rodzaje wsparcia mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Zarządu;

h)   wspieranie BEREC w prowadzeniu konsultacji publicznych.

SEKCJA 2

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU BEREC

Artykuł 3

Struktura administracyjna i kierownicza Urzędu BEREC

W skład struktury administracyjnej i kierowniczej Urzędu BEREC wchodzą:

a)   Zarząd, który pełni funkcje określone w art. 5;

b)   Dyrektor ▌, który wykonuje obowiązki określone w art. 9

▌.

SEKCJA 3

ZARZĄD

Artykuł 4

Skład Zarządu

1.   W skład Zarządu wchodzi jeden przedstawiciel każdego państwa członkowskiego oraz jeden przedstawiciel Komisji; każdy przedstawiciel posiada prawo głosu. ▌

Osoba reprezentująca dane państwo członkowskie jest dyrektorem lub wysokiej rangi przedstawicielem krajowego organu regulacyjnego ustanowionego w tym państwie członkowskim, odpowiedzialnym przede wszystkim za nadzorowanie bieżącego funkcjonowania rynku sieci i usług łączności elektronicznej.

W państwach członkowskich, w których więcej niż jeden krajowy organ regulacyjny ponosi odpowiedzialność na podstawie dyrektywy[...] („kodeks łączności elektronicznej”), organy te uzgadniają wspólnego przedstawiciela; należy zapewnić niezbędną koordynację między krajowymi organami regulacyjnymi.

2.   ▌ Każdy krajowy organ regulacyjny wyznacza – spośród szefów i członków swojego organu kolegialnego oraz jego pracowników – zastępcę, który będzie zastępować reprezentanta tego organu w razie jego nieobecności.

3a.   Listę członków Zarządu oraz ich deklaracje interesów podaje się do wiadomości publicznej.

Artykuł 5

Funkcje Zarządu

1.   Zarząd:

a)   ▌co roku przyjmuje jednolity dokument programowy Urzędu BEREC większością dwóch trzecich członków uprawnionych do głosowania, przy uwzględnieniu opinii Komisji i zgodnie z art. 15;

b)  przyjmuje, większością dwóch trzecich członków uprawnionych do głosowania, roczny budżet Urzędu BEREC oraz pełni inne funkcje związane z budżetem Urzędu BEREC na podstawie rozdziału III;

c)   przyjmuje i ocenia roczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności Urzędu BEREC zgodnie z art. 18a;

d)   przyjmuje przepisy finansowe mające zastosowanie do Urzędu BEREC zgodnie z art. 20;

e)   przyjmuje strategię zwalczania nadużyć finansowych, odpowiednią w stosunku do ryzyka takich nadużyć, uwzględniając koszty i korzyści związane ze środkami, które mają być zastosowane;

f)   zapewnia odpowiednie działania następcze w odniesieniu do ustaleń i zaleceń wynikających ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz ocen, jak również poczynionych w rezultacie dochodzeń przeprowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);

g)   przyjmuje przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, zgodnie z art. 31 ▌;

h)   na podstawie analizy potrzeb przyjmuje i regularnie aktualizuje plany komunikacji i rozpowszechniania informacji, o których mowa w art. 27a ust. 2;

i)   przyjmuje swój regulamin wewnętrzny;

j)   zgodnie z ust. 2 wykonuje – w odniesieniu do pracowników Urzędu BEREC – uprawnienia organu powołującego przyznane temu organowi w regulaminie pracowniczym oraz uprawnienia przyznane organowi uprawnionemu do zawierania umów o pracę w warunkach zatrudnienia innych pracowników (24) („uprawnienia organu powołującego”);

k)   przyjmuje przepisy wykonawcze w celu nadania skuteczności regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia innych pracowników na podstawie art. 110 regulaminu pracowniczego;

l) wydaje zgodę na przyjęcie ustaleń roboczych z właściwymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi, z właściwymi organami państw trzecich lub z organizacjami międzynarodowymi na podstawie art. 26;

m)   mianuje Dyrektora ▌oraz w stosownych przypadkach podejmuje decyzje o przedłużeniu jego mandatu lub odwołaniu go ze stanowiska na podstawie art. 9a;

n)   mianuje księgowego podlegającego regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia innych pracowników, który jest całkowicie niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków; Urząd BEREC może mianować tego samego księgowego co inny organ Unii; Urząd BEREC może również uzgodnić z Komisją, iż księgowy Komisji pełni również obowiązki księgowego Urzędu BEREC;

▌p)   podejmuje wszystkie decyzje dotyczące ustanowienia wewnętrznej struktury organizacyjnej Urzędu BEREC, a w razie potrzeby jej modyfikacji, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie działalności Urzędu BEREC i mając na względzie należyte zarządzanie budżetem.

2.   Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 110 regulaminu pracowniczego, na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników Zarząd przyjmuje decyzję przekazującą Dyrektorowi odpowiednie uprawnienia organu powołującego ▌i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie przekazania tych uprawnień. Dyrektor ▌jest uprawniony do dalszego przekazania tych uprawnień.

Jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności, Zarząd może w drodze decyzji tymczasowo zawiesić przekazanie Dyrektorowi uprawnień organu powołującego ▌i uprawnienia dalej przez niego przekazane oraz wykonywać je samodzielnie lub przekazać je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu innemu niż Dyrektor ▌.

Artykuł 6

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Zarządu

1.  Zarząd wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego spośród członków z prawem głosu reprezentujących państwa członkowskie. Przewodniczący i wiceprzewodniczący wybierani są większością dwóch trzecich członków Zarządu z prawem głosu.

2.  Wiceprzewodniczący zastępuje z urzędu przewodniczącego w przypadku, gdy nie jest on w stanie wykonywać swoich obowiązków.

3.  Kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczącego trwa dwa lata ▌.

3a.  Bez uszczerbku dla funkcji Zarządu w odniesieniu do zadań przewodniczącego, przewodniczący i wiceprzewodniczący nie zwracają się o instrukcje do jakiegokolwiek rządu ani krajowego organu regulacyjnego, do Komisji ani do żadnego innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie przyjmują takich instrukcji.

3b.  Przewodniczący na żądanie Parlamentu Europejskiego informuje go o wynikach działań Urzędu BEREC.

Artykuł 7

Posiedzenia Zarządu

1.   Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący.

2.  Dyrektor Urzędu BEREC bierze udział w obradach bez prawa głosu.

3.  Zarząd zbiera się co najmniej dwa razy do roku na posiedzeniach zwyczajnych. Ponadto Zarząd zbiera się również z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Komisji lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej jego członków.

4.  Zarząd może zapraszać do udziału w swoich posiedzeniach w charakterze obserwatora każdą osobę, której opinia może mieć znaczenie.

5.  Członkowie Zarządu oraz ich zastępcy mogą, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu Zarządu, korzystać podczas posiedzeń ze wsparcia doradców lub ekspertów.

6.  Urząd BEREC zapewnia Zarządowi obsługę sekretariatu.

Artykuł 8

Zasady głosowania Zarządu

1.  ▌ Zarząd podejmuje decyzje większością członków z prawem głosu, o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

2.  Każdy członek z prawem głosu ma jeden głos. W przypadku nieobecności członka z prawem głosu jego zastępca jest uprawniony do wykonywania jego prawa głosu.

3.  Przewodniczący bierze udział w głosowaniu.

4.  Dyrektor ▌nie może brać udziału w głosowaniu.

5.  Bardziej szczegółowe zasady głosowania, zwłaszcza okoliczności, w których jeden członek Zarządu może występować w imieniu innego członka, określone są w regulaminie wewnętrznym Zarządu.

SEKCJA 4

DYREKTOR ▌

Artykuł 9

Obowiązki Dyrektora

1.   Dyrektor jest odpowiedzialny za zarządzanie Urzędem BEREC. Dyrektor ▌odpowiada przed Zarządem.

2.   Z zastrzeżeniem uprawnień ▌Zarządu Dyrektor ▌jest niezależny przy wykonywaniu swoich obowiązków i nie zwraca się o instrukcje ani ich nie przyjmuje od żadnej instytucji unijnej, żadnego rządu, krajowego organu regulacyjnego ani żadnego innego podmiotu publicznego lub prywatnego..

3.   Dyrektor ▌składa sprawozdanie z wykonywania obowiązków Parlamentowi Europejskiemu na jego żądanie. Rada może wezwać Dyrektora ▌do złożenia sprawozdania z wykonywania obowiązków.

▌5.   Dyrektor ▌jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań Urzędu BEREC na podstawie wytycznych przygotowanych przez Zarząd. W szczególności Dyrektor ▌odpowiada za:

a)   bieżące administrowanie Urzędem BEREC;

b)   wdrażanie decyzji przyjętych przez Zarząd;

c) opracowywanie jednolitego dokumentu programowego oraz przedkładanie go Zarządowi;

d)   wdrażanie jednolitego dokumentu programowego i składanie Zarządowi sprawozdań z jego wdrażania;

e)   opracowywanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania z działalności Urzędu BEREC i przedstawianie go Zarządowi do oceny i przyjęcia;

f)   opracowywanie planu działania w następstwie wniosków ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz ocen oraz z dochodzeń przeprowadzanych przez OLAF, a także przygotowywanie sprawozdań z postępu prac – raz w roku dla Komisji i regularnie dla Zarządu;

g)   ochronę interesów finansowych Unii przez stosowanie środków zapobiegających nadużyciom finansowym, korupcji i innym nielegalnym działaniom, przez skuteczne kontrole, a w razie wykrycia nieprawidłowości – przez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych oraz w stosownych przypadkach nakładanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar administracyjnych i finansowych;

h)   przygotowanie strategii Urzędu BEREC w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i przedstawienie jej Zarządowi do zatwierdzenia;

i) przygotowanie projektu przepisów finansowych mających zastosowanie do Urzędu BEREC;

j) sporządzanie projektu preliminarza dochodów i wydatków Urzędu BEREC i wykonywanie jego budżetu.

5a.   Dyrektor pomaga przewodniczącemu Rady Organów Regulacyjnych oraz przewodniczącemu Zarządu w przygotowywaniu posiedzeń ich odpowiednich organów. Dyrektor uczestniczy, bez prawa głosu, w pracach Rady Organów Regulacyjnych i Zarządu.

5b.   Dyrektor, pod nadzorem Zarządu, podejmuje niezbędne środki, w szczególności poprzez przyjmowanie wewnętrznych wytycznych administracyjnych oraz publikowanie komunikatów, w celu zapewnienia funkcjonowania Urzędu BEREC zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

6.   Dyrektor ▌jest również odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy do celów wykonywania zadań Urzędu BEREC w skuteczny i wydajny sposób konieczne jest umieszczenie jednego lub większej liczby pracowników w jednym lub wielu państwach członkowskich. Decyzja o ustanowieniu lokalnego biura wymaga uprzedniej zgody ▌Zarządu i państwa członkowskiego (państw członkowskich), którego(-ych) to dotyczy. W decyzji określa się zakres działań prowadzonych w lokalnym biurze w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych kosztów i powielania administracyjnych funkcji BEREC. Przed podjęciem takiej decyzji określa się – w wieloletnim programie prac, o którym mowa w art. 15 ust. 4 – jej skutki pod kątem alokacji personelu i budżetu.

Artykuł 9a

Powołanie Dyrektora

1.   Dyrektor jest powoływany przez Zarząd, z listy kandydatów zaproponowanej przez przewodniczącego, w drodze otwartej i przejrzystej procedury naboru, na podstawie kompetencji, umiejętności menedżerskich oraz umiejętności i doświadczenia związanego z usługami i sieciami łączności elektronicznej.

2.   Do celów zawarcia umowy z Dyrektorem Urząd BEREC jest reprezentowany przez przewodniczącego Zarządu.

3.   Przed powołaniem kandydatura osoby wybranej przez Zarząd jest przedmiotem niewiążącej opinii Parlamentu Europejskiego. W tym celu kandydat wybrany przez Zarząd zostaje wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania członków tej komisji.

4.   Kadencja Dyrektora trwa cztery lata. Przed upływem tego okresu przewodniczący przeprowadza ocenę, w której uwzględnia się wyniki oceny pracy Dyrektora oraz zadania i wyzwania stojące przed BEREC. Ocenę tę przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.   Zarząd, uwzględniając ocenę, o której mowa w ust. 4, może przedłużyć kadencję Dyrektora jeden raz, na okres nie dłuższy niż sześć lat.

6.   Zarząd powiadamia Parlament Europejski, jeżeli zamierza przedłużyć kadencję Dyrektora. W ciągu miesiąca przed takim planowanym przedłużeniem Parlament Europejski może wydać niewiążącą opinię w tej sprawie. W tym celu Dyrektor może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tej komisji.

7.   Dyrektor, którego kadencja została przedłużona, nie może uczestniczyć w kolejnej procedurze naboru na to samo stanowisko na koniec całego okresu jego kadencji.

8.   W przypadku nieprzedłużenia kadencji Dyrektora pełni on swoją funkcję do czasu mianowania następcy.

9.   Dyrektor może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Zarządu działającego na wniosek jednej trzeciej swoich członków.

10.   Zarząd podejmuje decyzje w sprawie powołania, przedłużenia kadencji lub odwołania ze stanowiska Dyrektora większością dwóch trzecich głosów członków z prawem głosu.

ROZDZIAŁ III

UCHWALANIE I STRUKTURA BUDŻETU URZĘDU BEREC

Sekcja 1

JEDNOLITY DOKUMENT PROGRAMOWY

Artykuł 15

Programowanie roczne i wieloletnie

1.   Każdego roku Dyrektor ▌sporządza projekt dokumentu programowego obejmującego programowanie wieloletnie i roczne („jednolitego dokumentu programowego”) zgodnie z art. 32 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013 i z uwzględnieniem wytycznych określonych przez Komisję(25).

Do dnia 31 stycznia Zarząd przyjmuje projekt jednolitego dokumentu programowego oraz przekazuje go Komisji w celu wydania opinii. Projekt jednolitego dokumentu programowego przekazuje się również Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Zarząd przyjmuje następnie jednolity dokument programowy, biorąc pod uwagę opinię Komisji. Zarząd przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji ten dokument, jak również każdą jego późniejszą zaktualizowaną wersję.

Jednolity dokument programowy staje się ostateczny po końcowym uchwaleniu budżetu ogólnego i w razie potrzeby podlega odpowiednim dostosowaniom.

2.   Roczny program prac zawiera szczegółowe cele i oczekiwane wyniki, w tym wskaźniki skuteczności. Zawiera on również opis działań, które mają być finansowane, oraz określa zasoby finansowe i ludzkie przydzielone na każde działanie zgodnie z zasadami budżetowania zadaniowego i zarządzania kosztami działań. Roczny program prac musi być spójny z rocznym programem prac BEREC, o którym mowa w art. 2f ust. 4, oraz z wieloletnim programem prac, o którym mowa w ust. 4. Jednoznacznie określa się w nim zadania, które zostały dodane, zmienione lub skreślone w stosunku do poprzedniego roku budżetowego.

3.   ▌Zarząd zmienia roczny program prac po przyjęciu rocznego programu prac BEREC oraz zawsze w przypadku przekazania BEREC nowego zadania.

Wszelkie merytoryczne zmiany w rocznym programie prac przyjmuje się w drodze tej samej procedury, co pierwotny roczny program prac. Zarząd może przekazać Dyrektorowi ▌uprawnienia do dokonywania zmian niemerytorycznych w rocznym programie prac.

4.   Wieloletni program prac określa ogólne założenia strategiczne, w tym cele, oczekiwane rezultaty i wskaźniki skuteczności. Wyznacza on również programowanie zasobów, w tym budżetu wieloletniego i personelu.

Co roku aktualizuje się programowanie zasobów. Założenia strategiczne są uaktualniane w miarę potrzeb, w szczególności celem uwzględnienia wyników oceny, o której mowa w art. 38.

5.   Programowanie roczne lub wieloletnie obejmuje strategię Urzędu BEREC dotyczącą stosunków z właściwymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi, z właściwymi organami państw trzecich lub z organizacjami międzynarodowymi, o których mowa w art. 26, działania związane z tą strategią oraz wyszczególnienie przeznaczonych na to zasobów.

Artykuł 16

Ustanowienie budżetu

1.   Co roku Dyrektor ▌sporządza wstępny projekt preliminarza dochodów i wydatków Urzędu BEREC na następny rok budżetowy, w tym plan zatrudnienia, i przesyła go Zarządowi.

3.   Dyrektor ▌przesyła Komisji projekt preliminarza dochodów i wydatków Urzędu BEREC do dnia 31 stycznia każdego roku. Informacje zawarte w projekcie preliminarza dochodów i wydatków Urzędu BEREC oraz informacje zawarte w projekcie jednolitego dokumentu programowego, o którym mowa w art. 15 ust. 1, muszą być spójne.

4.   Komisja przesyła projekt preliminarza władzy budżetowej wraz z projektem budżetu ogólnego Unii.

5.   Na podstawie projektu preliminarza Komisja wprowadza do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej szacunki, które uważa za niezbędne do celów planu zatrudnienia, oraz kwotę wkładu, która ma obciążyć budżet ogólny, i przedstawia je władzy budżetowej zgodnie z art. 313 i 314 Traktatu.

6.   Władza budżetowa zatwierdza środki przewidziane na wkład dla Urzędu BEREC.

7.   Władza budżetowa przyjmuje plan zatrudnienia Urzędu BEREC.

8.   Budżet Urzędu BEREC jest przyjmowany przez Zarząd. Budżet staje się ostateczny po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego Unii. W razie potrzeby budżet jest odpowiednio dostosowywany.

9.   W przypadku jakichkolwiek projektów budowlanych, które mogą mieć znaczący wpływ na budżet Urzędu BEREC, stosuje się przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013.

SEKCJA 2

WYKONANIE, PREZENTACJA I KONTROLA BUDŻETU

Artykuł 17

Struktura budżetu

1.   Preliminarz wszystkich dochodów i wydatków Urzędu BEREC jest przygotowywany na każdy rok budżetowy, który odpowiada rokowi kalendarzowemu, i jest wykazywany w budżecie Urzędu BEREC.

2.   Budżet Urzędu BEREC jest zrównoważony pod względem dochodów i wydatków.

3.   Bez uszczerbku dla innych zasobów dochody Urzędu BEREC obejmują:

a)   wkład Unii;

b)   wszelkie dobrowolne wkłady finansowe państw członkowskich lub krajowych organów regulacyjnych;

c)   opłaty za publikacje i wszelkie inne usługi świadczone przez Urząd BEREC;

d)   wszelkie wkłady państw trzecich lub organów regulacyjnych właściwych w dziedzinie łączności elektronicznej z państw trzecich uczestniczących w pracach Urzędu BEREC, zgodnie z art. 26.

4.   Wydatki Urzędu BEREC obejmują wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne, koszty infrastruktury oraz koszty operacyjne.

Artykuł 18

Wykonanie budżetu

1.   Za wykonanie budżetu Urzędu BEREC odpowiada Dyrektor ▌.

2.   Co roku Dyrektor ▌przesyła władzy budżetowej wszystkie informacje istotne z punktu widzenia wyników procedur oceny.

Artykuł 18a

Roczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności

1.   Każdego roku Dyrektor sporządza projekt rocznego skonsolidowanego sprawozdania z działalności Urzędu BEREC zgodnie z art. 47 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013 i z uwzględnieniem wytycznych określonych przez Komisję(26). Zarząd przyjmuje i ocenia roczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności i do dnia 1 lipca każdego roku przedkłada sprawozdanie wraz z oceną Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu. Dyrektor przedstawia Parlamentowi i Radzie roczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności Urzędu BEREC na publicznej sesji. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności podawane jest do wiadomości publicznej.

2.   Roczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności zawiera w szczególności informacje o realizacji rocznego programu prac Urzędu BEREC, zasobach budżetowych i ludzkich oraz systemach zarządzania i kontroli wewnętrznej, a także uwagi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z zarzadzania budżetem i finansami oraz oświadczenie urzędnika zatwierdzającego dotyczące wystarczającej pewności.

Artykuł 19

Prezentacja sprawozdania finansowego i absolutorium

1.   Do dnia 1 marca następnego roku budżetowego księgowy Urzędu BEREC przesyła wstępne sprawozdanie rachunkowe księgowemu Komisji oraz Trybunałowi Obrachunkowemu.

2.   Do dnia 31 marca następnego roku budżetowego Urząd BEREC przesyła sprawozdanie dotyczące zarządzania budżetem i finansami Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu.

3.   Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego na temat wstępnego sprawozdania rachunkowego Urzędu BEREC księgowy Urzędu BEREC sporządza na własną odpowiedzialność ostateczne sprawozdanie finansowe Urzędu BEREC. Dyrektor ▌przedkłada ostateczne sprawozdanie finansowe Zarządowi do zaopiniowania.

4.   Zarząd wydaje opinię w sprawie ostatecznego sprawozdania finansowego Urzędu BEREC.

5.   Do dnia 1 lipca następującego po zakończeniu każdego roku budżetowego Dyrektor ▌przesyła ostateczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią Zarządu do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji i Trybunału Obrachunkowego.

6.   Urząd BEREC publikuje ostateczne sprawozdanie finansowe w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 15 listopada następnego roku.

7.   Do dnia 30 września Dyrektor ▌przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi. Dyrektor ▌przesyła tę odpowiedź także do Zarządu.

8.   Na wniosek Parlamentu Europejskiego Dyrektor ▌przedkłada mu wszelkie informacje niezbędne do sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy, zgodnie z art. 165 ust. 3 rozporządzenia finansowego (27).

9.   Przed 15 maja roku N + 2 Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, udziela Dyrektorowi ▌absolutorium z wykonania budżetu za rok N.

Artykuł 20

Przepisy finansowe

Po zasięgnięciu opinii Komisji Zarząd przyjmuje przepisy finansowe mające zastosowanie do Urzędu BEREC. Nie odbiegają one od rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1271/2013, chyba że takie odstępstwo jest wyraźnie konieczne do celów działalności Urzędu BEREC i uzyskano uprzednią zgodę Komisji.

ROZDZIAŁ IV

PRACOWNICY

Artykuł 21

Przepis ogólny

Do pracowników Urzędu BEREC stosuje się regulamin pracowniczy, warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej oraz przepisy uzgodnione przez instytucje Unii w celu nadania skuteczności regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia innych pracowników.

Artykuł 22

Dyrektor

1.   Dyrektora ▌zatrudnia się jako pracownika Urzędu BEREC zatrudnionego na czas określony zgodnie z art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej..

Artykuł 23

Oddelegowani eksperci krajowi i inni pracownicy

1.   Urząd BEREC może korzystać z pomocy oddelegowanych ekspertów krajowych i innych pracowników niezatrudnionych przez Urząd BEREC. Regulamin pracowniczy i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej nie mają zastosowania do takich pracowników.

2.   Zarząd przyjmuje decyzję określającą zasady oddelegowania ekspertów krajowych do Urzędu BEREC.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 25

Przywileje i immunitety

Do Urzędu BEREC i jego personelu stosuje się Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

Artykuł 26

Współpraca z organami Unii, państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi

1.   W zakresie, w jakim jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu i do wykonywania swoich zadań, oraz bez uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich i instytucji Unii, BEREC i Urząd BEREC mogą współpracować z właściwymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi, z właściwymi organami państw trzecich lub z organizacjami międzynarodowymi.

2.   W pracach BEREC i Urzędu BEREC mogą uczestniczyć właściwe w dziedzinie łączności elektronicznej organy regulacyjne państw trzecich, które zawarły w tym celu odpowiednie porozumienia z Unią.

Na podstawie tych porozumień podejmuje się ustalenia dotyczące w szczególności charakteru, zakresu i sposobu, w jaki te organy regulacyjne państw trzecich będą uczestniczyć w pracach BEREC i Urzędu BEREC, w tym reprezentacji krajów trzecich w Radzie Organów Regulacyjnych, grupach roboczych i Zarządzie, a także zasad dotyczących udziału w inicjatywach Urzędu BEREC oraz wkładów finansowych i pracowników. W odniesieniu do spraw pracowniczych ustalenia te muszą być w każdym przypadku zgodne z regulaminem pracowniczym.

3.   W ramach jednolitego dokumentu programowego Zarząd przyjmuje strategię dotyczącą stosunków z właściwymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi, z właściwymi organami państw trzecich lub z organizacjami międzynarodowymi w sprawach należących do kompetencji Urzędu BEREC. ▌

Artykuł 27

Dostęp do dokumentów

1.   Do dokumentów w posiadaniu BEREC i Urzędu BEREC stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady(28) .

1a.   Rada Organów Regulacyjnych i Zarząd przyjmują do dnia ... [sześć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

2.   Przetwarzanie danych osobowych przez BEREC i Urząd BEREC podlega rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady(29).

2a.   Do dnia ... [sześć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Rada Organów Regulacyjnych i Zarząd wprowadzają środki umożliwiające stosowanie przez BEREC i Urząd BEREC rozporządzenia (WE) nr 45/2001, w tym również środki dotyczące powołania inspektora ochrony danych Urzędu BEREC. Środki te ustanawia się po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

Artykuł 27a

Przejrzystość i przekazywanie informacji

1.   BEREC i Urząd BEREC wykonują swoje działania z zachowaniem wysokiego stopnia przejrzystości. BEREC i Urząd BEREC zapewniają, aby społeczeństwo i wszelkie zainteresowane strony otrzymywały odpowiednie, obiektywne, rzetelne i łatwo dostępne informacje, w szczególności w odniesieniu do ich zadań oraz wyników ich pracy.

2.   BEREC, przy wsparciu Urzędu BEREC, może uczestniczyć z własnej inicjatywy w działaniach komunikacyjnych w zakresie swoich kompetencji. Alokacja zasobów w budżecie Urzędu BEREC na działania komunikacyjne nie może wpływać ujemnie na skuteczne wykonywanie zadań BEREC, o których mowa w art. 2. Urząd BEREC prowadzi działania komunikacyjne zgodnie z właściwymi planami komunikacji i rozpowszechniania informacji przyjętymi przez Zarząd.

Artykuł 28

Poufność

1.   Nie naruszając art. 27 ust. 1, BEREC i Urząd BEREC nie ujawniają osobom trzecim przetwarzanych lub otrzymywanych informacji, w odniesieniu do których zgłoszono uzasadniony wniosek o zachowanie poufności części lub całości tych informacji.

2.   Członkowie Zarządu, Rady Organów Regulacyjnych i grup roboczych, obserwatorzy i inni uczestnicy posiedzeń tych organów, Dyrektor ▌, oddelegowani eksperci krajowi oraz inni pracownicy niezatrudnieni przez Urząd BEREC przestrzegają, również po zakończeniu pełnienia obowiązków, wymogów poufności określonych w art. 339 Traktatu.

3.   Rada Organów Regulacyjnych i Zarząd określają praktyczne rozwiązania w zakresie wdrożenia zasad poufności, o których mowa w ust. 1 i 2.

Artykuł 29

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony informacji niejawnych oraz szczególnie chronionych informacji jawnych

BEREC i Urząd BEREC przyjmują własne przepisy bezpieczeństwa równoważne z przepisami bezpieczeństwa Komisji dotyczącymi ochrony informacji niejawnych UE (EUCI) oraz szczególnie chronionych informacji jawnych, w tym przepisy dotyczące wymiany, przetwarzania i przechowywania takich informacji zgodnie z decyzjami Komisji (UE, Euratom) nr 2015/443(30) i (UE, Euratom) nr 2015/444(31). Zamiast takich przepisów Urząd BEREC może również przyjąć decyzję o odpowiednim stosowaniu przepisów Komisji.

Artykuł 30

Wymiana informacji

1.   Na należycie uzasadniony wniosek BEREC lub Urzędu BEREC Komisja i krajowe organy regulacyjne terminowo i rzetelnie przekazują BEREC lub Urzędowi BEREC wszelkie informacje niezbędne do wykonywania ich zadań, pod warunkiem że posiadają one na mocy odpowiednich przepisów dostęp do odpowiednich informacji oraz że wniosek o przekazanie informacji jest niezbędny, biorąc pod uwagę charakter danego zadania.

BEREC i Urząd BEREC mogą także żądać od krajowych organów regulacyjnych udzielania informacji w regularnych odstępach i w określonych formatach. W miarę możliwości w takich wnioskach o przekazanie informacji wykorzystuje się wspólne formaty sprawozdawcze.

2.   Na należycie uzasadniony wniosek Komisji lub krajowego organu regulacyjnego BEREC i Urząd BEREC terminowo i rzetelnie przekazują wszelkie informacje niezbędne do wykonywania zadań Komisji lub krajowego organu regulacyjnego w oparciu o zasadę lojalnej współpracy.

3.   Przed zwróceniem się z wnioskiem o przekazanie informacji zgodnie z niniejszym artykułem oraz w celu uniknięcia powielania obowiązków sprawozdawczych, BEREC i Urząd BEREC uwzględniają odpowiednie publicznie dostępne informacje.

4.   Jeżeli informacje nie są dostępne, nie są terminowo udostępniane przez krajowe organy regulacyjne bądź w okolicznościach, w których bezpośredni wniosek BEREC byłby bardziej efektywny i wiązałby się z mniejszym obciążeniem, BEREC może wystąpić z należycie uzasadnionym i umotywowanym wnioskiem do innych organów lub bezpośrednio do odpowiednich przedsiębiorstw udostępniających sieci łączności elektronicznej i urządzenia towarzyszące oraz świadczących usługi łączności elektronicznej.

BEREC powiadamia odpowiednie krajowe organy regulacyjne o wnioskach złożonych na podstawie niniejszego ustępu.

Na wniosek BEREC krajowe organy regulacyjne udzielają mu wsparcia w pozyskiwaniu informacji.

4a.   Urząd BEREC ustanawia system informacyjno-komunikacyjny i zarządza nim; ma on co najmniej następujące funkcje punktu kompleksowej obsługi:

a)   pojedynczy punkt kontaktowy, za pośrednictwem którego przedsiębiorstwo podlegające ogólnemu zezwoleniu składa, jeżeli wymaga tego państwo członkowskie, swoje powiadomienie, które BEREC przekazuje następnie krajowym organom regulacyjnym;

b)   wspólna platforma wymiany informacji, dostarczająca BEREC, Komisji i krajowym organom regulacyjnym niezbędnych informacji do celów spójnego wdrażania unijnych ram dotyczących łączności elektronicznej;

c)   system wczesnego ostrzegania, który potrafi określić na wczesnym etapie potrzeby w zakresie koordynacji między decyzjami podejmowanymi przez krajowe organy regulacyjne.

Zarząd przyjmuje specyfikacje techniczne i funkcjonalne oraz plan utworzenia tego systemu. Plan opracowywany jest bez uszczerbku dla praw własności intelektualnej i wymaganego poziomu poufności.

Te systemy informacyjno-komunikacyjne mają zacząć funkcjonować od dnia … [12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia];

Artykuł 31

Deklaracja interesów

1.   Wszyscy członkowie Zarządu i Rady Organów Regulacyjnych, członkowie Rady Odwoławczej, Dyrektor, oddelegowani eksperci krajowi i inni pracownicy niezatrudnieni przez Urząd BEREC składają coroczną deklarację o braku lub istnieniu bezpośrednich lub pośrednich interesów, które mogłyby zostać uznane za szkodzące ich niezależności, oraz o ich zobowiązaniach w tym zakresie.

Deklaracje te muszą być dokładne i kompletne, składa się je na piśmie i aktualizuje w razie potrzeby. Deklaracje interesów złożone przez członków Rady Organów Regulacyjnych, członków Zarządu i Dyrektora ▌podaje się do wiadomości publicznej.

2.   Członkowie Zarządu, Rady Organów Regulacyjnych i grup roboczych, a także obserwatorzy oraz inni uczestnicy posiedzeń tych podmiotów, członkowie Rady Odwoławczej, Dyrektor ▌, oddelegowani eksperci krajowi i inni pracownicy niezatrudnieni przez Urząd BEREC w sposób dokładny i kompletny, najpóźniej na początku każdego posiedzenia, składają oświadczenie o wszelkich interesach związanych z punktami porządku obrad, który mogłyby zostać uznane za szkodzące ich niezależności, oraz wstrzymują się od udziału w dyskusji i głosowaniu nad takimi punktami.

3.   Rada Organów Regulacyjnych i Zarząd ustanawiają przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi oraz określające w szczególności praktyczne rozwiązania dotyczące przepisów, o których mowa w ust. 1 i 2.

Artykuł 32

Zwalczanie nadużyć finansowych

1.   Aby ułatwić zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań na podstawie rozporządzenia (UE, Euratom) nr 883/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady(32), w ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Urząd BEREC przystępuje do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego wewnętrznych postępowań dochodzeniowych prowadzonych przez OLAF i przyjmuje odpowiednie przepisy obowiązujące wszystkich pracowników Urzędu BEREC, wykorzystując szablon zawarty w załączniku do tego porozumienia.

2.   Europejski Trybunał Obrachunkowy jest uprawniony do przeprowadzania audytów, na podstawie dokumentacji i kontroli na miejscu, wobec wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymali od Urzędu BEREC unijne środki finansowe.

3.   OLAF może przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 883/2013 oraz rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96(33) w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie naruszające interesy finansowe Unii, w związku z umową o udzielenie dotacji lub zamówieniem finansowanym przez Urząd BEREC.

4.   Nie naruszając przepisów ust. 1, 2 i 3, umowy o współpracy z właściwymi organami państw trzecich i z organizacjami międzynarodowymi, zamówienia, umowy o udzielenie dotacji i decyzje o udzieleniu dotacji przez Urząd BEREC zawierają przepisy wyraźnie uprawniające Trybunał Obrachunkowy i OLAF do przeprowadzania tego rodzaju audytów i dochodzeń zgodnie z ich odpowiednimi kompetencjami.

Artykuł 33

Odpowiedzialność

1.   Odpowiedzialność umowną Urzędu BEREC regulują przepisy mające zastosowanie do danej umowy.

2.   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do wydawania wyroków na podstawie wszelkich klauzul arbitrażowych zamieszczonych w umowie zawartej przez Urząd BEREC.

3.   W przypadku odpowiedzialności pozaumownej Urząd BEREC, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla porządków prawnych państw członkowskich, naprawia wszelkie szkody spowodowane przez swoje jednostki lub przez członków swojego personelu w trakcie pełnienia przez nich obowiązków.

4.   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w sporach dotyczących odszkodowania za szkody, o których mowa w ust. 3.

5.   Odpowiedzialność osobistą pracowników Urzędu BEREC wobec Urzędu BEREC regulują właściwe dla nich przepisy regulaminu pracowniczego lub warunków zatrudnienia.

Artykuł 34

Dochodzenia administracyjne

Działania BEREC i Urzędu BEREC podlegają dochodzeniom prowadzonym przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z postanowieniami art. 228 Traktatu.

Artykuł 35

Ustalenia językowe

1.   Przepisy określone w rozporządzeniu nr 1/58(34) stosuje się do Urzędu BEREC.

2.   Usługi tłumaczeniowe niezbędne do funkcjonowania Urzędu BEREC świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY ▌KOŃCOWE

Artykuł 37

Porozumienie w sprawie siedziby i warunki funkcjonowania Urzędu BEREC

1. Niezbędne uzgodnienia dotyczące pomieszczeń, które przyjmujące państwo członkowskie ma przeznaczyć dla Urzędu BEREC, oraz wyposażenia udostępnianego przez to państwo członkowskie, a także przepisy szczególne mające zastosowanie w przyjmującym państwie członkowskim do dyrektora ▌, członków Zarządu, pracowników Urzędu BEREC i członków ich rodzin określa się w porozumieniu w sprawie siedziby między Urzędem BEREC a przyjmującym państwem członkowskim ▌.

2. Przyjmujące państwo członkowskie zapewnia warunki niezbędne do zagwarantowania sprawnego i wydajnego funkcjonowania Urzędu BEREC, w tym wielojęzyczne placówki szkolne o orientacji europejskiej oraz odpowiednie połączenia transportowe.

Artykuł 38

Ocena

1.   Do dnia ... [pięć lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co pięć lat Komisja przeprowadza ocenę doświadczeń związanych z działalnością BEREC i Urzędu BEREC. Zgodnie z wytycznymi Komisji wyniki działalności Urzędu BEREC należy oceniać w odniesieniu do jego celów, mandatu, zadań i siedzib(-y). Ocena ta dotyczy w szczególności skuteczności ram instytucjonalnych i struktury organizacyjnej BEREC i Urzędu BEREC oraz ich zdolności do wykonywania wszystkich zadań, a zwłaszcza do zapewnienia spójnego wdrażania ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej; ewentualnej konieczności zmiany struktury lub mandatu BEREC i Urzędu BEREC oraz skutków finansowych takich zmian.

2.   Jeżeli Komisja uzna, że kontynuacja działalności BEREC i Urzędu BEREC nie jest już uzasadniona w świetle przypisanych mu celów, mandatu i zadań, może zaproponować odpowiednią zmianę lub uchylenie niniejszego rozporządzenia.

3.   Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Zarządowi sprawozdanie z wyników oceny. Wyniki oceny podaje się do wiadomości publicznej.

Artykuł 39

Przepisy przejściowe

1.   Urząd BEREC jest następcą prawnym Urzędu ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1211/2009 ▌w odniesieniu do wszystkich praw własności, porozumień, obowiązków prawnych, umów o pracę, zobowiązań finansowych i odpowiedzialności.

W szczególności niniejsze rozporządzenie nie wpływa na prawa i obowiązki pracowników Urzędu ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1211/2009. Umowy tych pracowników mogą zostać odnowione na podstawie niniejszego rozporządzenia zgodnie z regulaminem pracowniczym i warunkami zatrudnienia oraz w ramach ograniczeń budżetowych Urzędu BEREC.

▌3.   Umowa o pracę z dyrektorem zarządzającym powołanym na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 wygasa wraz z końcem jego kadencji ▌. Zarząd może mianować go na stanowisko dyrektora na okres nie dłuższy niż cztery lata. Przepisy art. 9a ust. 4, 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

4.   Zarząd, o którym mowa w art. 4, składa się z członków komitetu zarządzającego, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1211/2009, do czasu powołania nowych przedstawicieli.

4a.   Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Organów Regulacyjnych, o których mowa w art. 2d, powołani na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1211/2009, pozostają na stanowisku do końca swojej rocznej kadencji. Uznaje się kolejne powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczących dokonane przez Radę Organów Regulacyjnych przed dniem ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

5. Procedurę udzielania absolutorium w odniesieniu do budżetu zatwierdzonego na podstawie art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 przeprowadza się zgodnie z zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 1211/2009.

Artykuł 40

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 traci moc.

Odesłania do rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 ▌odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 41

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [...] r.

Artykuły 2h-2k stosuje się od dnia … [sześć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego      W imieniu Rady

Przewodniczący            Przewodniczący

(1)

Dz.U. C 125 z 21.4.2017, s. 65.

(2)

Dz.U. C …

(3)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.

(4)

  Dz.U. C 125 z 21.4.2017, s. 65.

(5)

  Dz.U. C […].

(6)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady [...] z dnia [...] r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz.U. L [...]).

(7)

  Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

(8)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz.U. L 172 z 30.6.2012, s. 10).

(9)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (Dz.U. L 310 z 26.11.2015, s. 1).

(10)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w odniesieniu do przepisów w zakresie hurtowych rynków usług roamingu (Dz.U. L 147 z 9.6.2017, s. 1)

(11)

  Decyzja Komisji 2002/627/WE z dnia 29 lipca 2002 r. ustanawiająca Europejski Organ Nadzoru Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (Dz.U. L 200 z 30.7.2002, s. 38).

(12)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1).

(13)

  Decyzja Komisji 2002/627/WE z dnia 29 lipca 2002 r. ustanawiająca Europejski Organ Nadzoru Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (Dz.U. L 200 z 30.7.2002, s. 38).

(14)

  Decyzja podjęta za wspólnym porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie lokalizacji siedziby Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (2010/349/EU) (Dz.U. L156 z 23.6.2010, s. 12).

(15)

  COM(2015) 192 final.

(16)

  Decyzja 2002/622/WE ustanawiająca Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego (Dz.U. L 198 z 27.7.2002, s.49).

(17)

  Ustanowiona na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(18)

  Dyrektywa [...].

(19)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41).

(20)

  Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów („Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów”) (Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1).

(21)

  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012, (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).

(22)

  Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).

(23)

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 7).

(24)

  Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz wprowadzające środki mające czasowe zastosowanie do urzędników Komisji (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).

(25)

  Komunikat Komisji w sprawie wytycznych dotyczących dokumentu programowego dla agencji zdecentralizowanych i wzoru rocznego skonsolidowanego sprawozdania z działalności agencji zdecentralizowanych (C(2014) 9641).

(26)

  Komunikat Komisji w sprawie wytycznych dotyczących dokumentu programowego dla agencji zdecentralizowanych i wzoru rocznego skonsolidowanego sprawozdania z działalności agencji zdecentralizowanych (C(2014) 9641).

(27)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012).

(28)

  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. dotyczące publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

(29)

  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(30)

  Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).

(31)

  Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).

(32)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

(33)

  Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

(34)

  Rozporządzenie Rady nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz.U. L 17 z 6.10.1958, s. 385).


UZASADNIENIE

Obecna sytuacja

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd zostały ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 1211/2009 należącym do tzw. pakietu telekomunikacyjnego.

BEREC nie jest agencją UE. Składa się on z Rady Organów Regulacyjnych, w skład której wchodzą przedstawiciele krajowych organów regulacyjnych ustanowionych w każdym państwie członkowskim. W związku z tym BEREC bardzo dobrze zna rzeczywistą sytuację na 28 rynkach telekomunikacyjnych, co pozwala mu zapewniać odpowiednią wiedzę fachową. BEREC ma na celu zapewnienie spójnego stosowania ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej, na przykład poprzez upowszechnianie najlepszych praktyk i wydawanie wytycznych i opinii, doradza on także krajowym organom regulacyjnym i instytucjom UE oraz wykonuje inne zadania powierzone mu w prawodawstwie.

Urząd BEREC jest zdecentralizowaną agencją UE z siedzibą w Rydze. Głównym zadaniem Urzędu jest zapewnianie BEREC wsparcia zawodowego i administracyjnego.

Wniosek Komisji

Główną ideą wniosku Komisji jest przekształcenie BEREC i Urzędu BEREC w jedną agencję UE. Rada Organów Regulacyjnych stałaby się Zarządem tej agencji, a dyrektor zarządzający Urzędu stałby się dyrektorem wykonawczym.

Zdaniem Komisji jej wniosek wyposażyłby BEREC w odpowiednią i skuteczną strukturę zarządzania, mandat i narzędzia potrzebne do zapewnienia spójnego wdrażania ram regulacyjnych. Innym aspektem wniosku jest dostosowanie struktury oraz zarządzania, funkcjonowania, programowania i odpowiedzialności BEREC do wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie agencji zdecentralizowanych z dnia 19 lipca 2012 r. (tzw. wspólnego podejścia)

Utrzymanie równowagi instytucjonalnej

Sprawozdawca uważa, że należy unikać zmian instytucjonalnych, chyba że jest to absolutnie konieczne. Jeżeli chodzi o BEREC, jego zdaniem obecna struktura funkcjonuje dobrze i umożliwia wykorzystanie krajowego know-how na szczeblu europejskim. Wynika to z tego, że członkowie Rady Organów Regulacyjnych mają praktyczne doświadczenia z regulacjami w obszarze telekomunikacji w swoich krajach i mogą się dzielić tymi doświadczeniami w ramach BEREC, zapewniając wysoce efektywną synergię.

W związku z tym głównym celem projektu sprawozdania jest utrzymanie Rady Organów Regulacyjnych jako niezależnego organu zamiast przenoszenia jej do struktur pełnoprawnej agencji UE. Należy trzymać BEREC z dala od wpływów Komisji, aby uniknąć zakłócenia obecnej równowagi instytucjonalnej.

Ponadto sprawozdawca – w przeciwieństwie do wniosku Komisji – proponuje, aby utrzymać rolę Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do powołania Dyrektora Urzędu BEREC.

Elastyczność i długotrwałość uregulowań

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie BEREC jest do pewnego stopnia bezpośrednio związany z innym wnioskiem, dotyczącym kodeksu łączności elektronicznej, i oba dossier powinny być rozpatrywane równolegle w ramach procedury ustawodawczej. Niemniej sprawozdawca uważa, że na obecnym (wczesnym) etapie można ograniczyć do minimum konieczność dostosowania. Dotyczy to w szczególności nowych zadań przydzielanych BEREC na mocy tego kodeksu. Ponadto sprawozdanie ma na celu zadbanie o to, aby nie trzeba było zmieniać rozporządzenia za każdym razem, kiedy inny akt prawa UE jest zmieniany w celu przydzielenia BEREC nowego zadania. Długa lista zadań BEREC została zatem skrócona i uogólniona.

Efektywność struktury zarządczej

Projekt sprawozdania zawiera również poprawki mające na celu uwzględnienie w rozporządzeniu obecnych struktur. Na przykład Sieć Kontaktowa odgrywa istotną rolę w obecnych pracach BEREC, nie posiada jednak oficjalnego statusu. Sprawozdawca dostrzega również udany wkład eksperckich grup roboczych, w związku z czym włącza grupy robocze do struktury organizacyjnej BEREC. Inne przepisy, takie jak przepisy dotyczące Rady Organów Regulacyjnych BEREC i Zarządu Urzędu BEREC, zostały dostosowane, aby odzwierciedlić istniejącą sytuację i uwzględnić potrzebę ciągłości, za pomocą drobnych zmian, które pozwolą na jeszcze większą efektywność.

Sprawozdawca uważa również, że wiele propozycji Komisji mających na celu dostosowanie obecnej sytuacji do tzw. wspólnego podejścia, jest korzystne dla Urzędu BEREC, z wyjątkiem tych, które przewidują nadmierne obciążenia administracyjne lub nadają Komisji nieuzasadnione uprawnienia.

Ponadto sprawozdawca uważa, że Urząd BEREC powinien posiadać odpowiedni personel, pozwalający mu wykonywać powierzone zadania, w związku z czym zaleca zatrudnienie na poziomie 40-45 osób do końca okresu 2019-2020 oraz zapewnienie odpowiedniej równowagi między pracownikami tymczasowymi a personelem zewnętrznym.

Podsumowując, projekt sprawozdania ma na celu znalezienie wyważonego i kompromisowego rozwiązania, zachowującego najlepsze elementy z obecnej struktury i najlepsze elementy z wniosku Komisji. Sprawozdawca wyraża nadzieję, że sprawozdanie to posłuży za podstawę do osiągnięcia kompromisu w Parlamencie.

2.6.2017


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ivan Štefanec

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, którego celem jest aktualizacja uregulowań dotyczących Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) w ramach szerszego pakietu telekomunikacyjnego. Jednolity rynek łączności elektronicznej jest podstawą gospodarki cyfrowej i dlatego należy wzmocnić sektor łączności elektronicznej i zadbać o innowacje i wysokiej jakości łączność we wszystkich sektorach gospodarki europejskiej.

Przedstawiony wniosek ma na celu zwiększenie harmonizacji regulacyjnej i wzmocnienie przepisów dotyczących niezależności krajowych organów regulacyjnych. Sprawozdawca uważa, że obecna formuła instytucjonalna (niezależność krajowych organów regulacyjnych od Komisji i innych instytucji UE) oraz ścisłe powiązanie BEREC z jego członkami (krajowymi organami regulacyjnymi) pozwalają BEREC zapewniać niezależne doradztwo specjalistyczne i nieustannie współpracować z innymi instytucjami UE.

Wzmocnienie wymogu dotyczącego niezależności krajowych organów regulacyjnych powinno pozostać kluczowe, aby zapewnić bezstronne i przewidywalne uregulowania w przyszłości. Ponadto sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje propozycję rozszerzenia minimalnego zestawu podstawowych kompetencji przyznanych krajowym organom regulacyjnym. Uważa on, że ograniczenie niezależności BEREC i utworzenie pełnoprawnej agencji mogłoby zmniejszyć efektywność BEREC i jego wartość dodaną, a także spowolnić rozwój i upowszechnianie zharmonizowanych najlepszych praktyk.

Z tego względu sprawozdawca postanowił utrzymać obecną dwustopniową strukturę (BEREC i Urząd BEREC). Uważa on, że jest to najlepszy sposób zapewnienia dalszych skutecznych działań BEREC oraz utrzymania równowagi między Komisją, krajowymi organami regulacyjnymi oraz BEREC. BEREC nadal składałby się z przedstawicieli krajowych organów regulacyjnych każdego państwa członkowskiego, dzięki czemu krajowe organy regulacyjne mogłyby wnieść aktywny wkład w prace BEREC. Stanowiłoby to uzupełnienie zadań regulacyjnych wykonywanych na szczeblu krajowym przez organy regulacyjne. BEREC powinien być w pełni rozliczalny i przejrzysty względem odpowiednich instytucji Unii Europejskiej.

Dlatego sprawozdawca ponownie wprowadził do proponowanego rozporządzenia dualną strukturę obejmującą BEREC i Urząd BEREC, a także określił odpowiednie zadania i kształt organizacyjny każdego z tych podmiotów. W związku z tym projekt opinii wprowadza nowy artykuł 2a dotyczący ustanowienia Urzędu BEREC i jego zadań oraz nowe artykuły 14a-14d dotyczące organizacji Urzędu BEREC. Zarówno w odniesieniu do Urzędu BEREC, jak i do BEREC, sprawozdawca uwzględnił poprawki zaproponowane przez Komisję, w tym poprawki dotyczące rozszerzenia kompetencji BEREC w obszarze regulacji.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  BEREC i Urząd BEREC wniosły pozytywny wkład na rzecz spójnego wdrażania ram regulacyjnych łączności elektronicznej. Pomimo tego nadal istnieją znaczne rozbieżności między państwami członkowskimi w zakresie praktyki regulacyjnej. Co więcej, struktura zarządzania BEREC i Urzędu BEREC jest nadmiernie skomplikowana i generuje zbędne obciążenie administracyjne. Aby zapewnić przyrost wydajności i synergię oraz dodatkowo przyczynić się do rozwoju rynku wewnętrznego łączności elektronicznej w całej Unii, jak również do propagowania dostępu do transmisji danych o bardzo dużej przepustowości i wykorzystania takiej transmisji, wspierania konkurencji w dziedzinie sieci, usług i urządzeń towarzyszących w ramach łączności elektronicznej, a także działania w interesie obywateli Unii, niniejsze rozporządzenie ma na celu wzmocnienie roli BEREC i jego struktury zarządzania poprzez ustanowienie BEREC jako zdecentralizowanej agencji unijnej. Odpowiada to również potrzebie odzwierciedlenia znacznie wzmocnionej roli odgrywanej przez BEREC po wejściu w życie rozporządzenia (UE) nr 531/2012, w którym ustanowiono zadania BEREC w odniesieniu do ogólnounijnego roamingu, rozporządzenia (UE) 2015/2120, w którym ustanowiono zadania BEREC w odniesieniu do dostępu do otwartego internetu i ogólnounijnego roamingu, i dyrektywy, w której ustanowiono liczne nowe zadania BEREC, takie jak wydawanie decyzji i wytycznych dotyczących różnych tematów, składanie sprawozdań w kwestiach technicznych, prowadzenie rejestrów i wydawanie opinii na temat procedur rynku wewnętrznego dotyczących projektów środków krajowych w sprawie regulacji rynku, jak też na temat przyznawania praw do użytkowania widma radiowego.

(7)  BEREC i Urząd BEREC wniosły pozytywny wkład na rzecz spójnego wdrażania ram regulacyjnych łączności elektronicznej. Pomimo tego nadal istnieją znaczne rozbieżności między państwami członkowskimi w zakresie praktyki regulacyjnej. Aby zapewnić przyrost wydajności i synergię oraz dodatkowo przyczynić się do rozwoju rynku wewnętrznego łączności elektronicznej w całej Unii, jak również do propagowania dostępu do transmisji danych o bardzo dużej przepustowości i wykorzystania takiej transmisji, wspierania konkurencji w dziedzinie sieci, usług i urządzeń towarzyszących w ramach łączności elektronicznej, a także działania w interesie obywateli Unii, niniejsze rozporządzenie ma na celu wzmocnienie roli BEREC i Urzędu BEREC oraz ulepszenie ich struktury zarządzania. Odpowiada to również potrzebie odzwierciedlenia znacznie wzmocnionej roli odgrywanej przez BEREC po wejściu w życie rozporządzenia (UE) nr 531/2012, w którym ustanowiono zadania BEREC w odniesieniu do ogólnounijnego roamingu, rozporządzenia (UE) 2015/2120, w którym ustanowiono zadania BEREC w odniesieniu do dostępu do otwartego internetu i ogólnounijnego roamingu, i dyrektywy, w której ustanowiono liczne nowe zadania BEREC, takie jak wydawanie decyzji i wytycznych dotyczących różnych tematów, składanie sprawozdań w kwestiach technicznych, prowadzenie rejestrów i wydawanie opinii na temat procedur rynku wewnętrznego dotyczących projektów środków krajowych w sprawie regulacji rynku, jak też na temat przyznawania praw do użytkowania widma radiowego.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Potrzeba spójnego stosowania ram regulacyjnych łączności elektronicznej we wszystkich państwach członkowskich ma podstawowe znaczenie dla udanego rozwoju rynku wewnętrznego łączności elektronicznej w całej Unii oraz propagowania dostępu do transmisji danych o bardzo dużej przepustowości i wykorzystania takiej transmisji, wspierania konkurencji w dziedzinie sieci, usług i urządzeń towarzyszących w ramach łączności elektronicznej, a także działania w interesie obywateli Unii. Ze względu na zmiany na rynku i rozwój technologiczny, które często pociągają za sobą większe skutki transgraniczne, i z uwagi na dotychczasowe doświadczenia przy zapewnianiu spójnego wdrażania w dziedzinie łączności elektronicznej, konieczne jest wykorzystanie dotychczasowych prac BEREC i Urzędu BEREC oraz dalsze ich przekształcenie w pełnoprawną agencję.

(8)  Potrzeba spójnego stosowania ram regulacyjnych łączności elektronicznej w sposób zrównoważony i niedyskryminujący we wszystkich państwach członkowskich ma podstawowe znaczenie dla udanego rozwoju rynku wewnętrznego łączności elektronicznej w całej Unii oraz propagowania dostępu do transmisji danych o bardzo dużej przepustowości i wykorzystania takiej transmisji, wspierania konkurencji w dziedzinie sieci, usług i urządzeń towarzyszących w ramach łączności elektronicznej, a także działania w interesie obywateli Unii. Ze względu na zmiany na rynku i rozwój technologiczny, które często pociągają za sobą większe skutki transgraniczne, i z uwagi na dotychczasowe doświadczenia przy zapewnianiu spójnego wdrażania w dziedzinie łączności elektronicznej, konieczne jest wykorzystanie dotychczasowych prac BEREC i Urzędu BEREC.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Agencja powinna działać i być zarządzana zgodnie z zasadami wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie agencji zdecentralizowanych („wspólne podejście”)28. Ze względu na utrwalony już wizerunek BEREC i koszty, jakie pociągnęłaby za sobą zmiana jego nazwy, nowa agencja powinna zachować nazwę BEREC.

(9)  Urząd BEREC powinien działać i być zarządzany zgodnie z zasadami wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie agencji zdecentralizowanych („wspólne podejście”)28.

__________________

__________________

28 Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie agencji zdecentralizowanych z dnia 19 lipca 2012 r.

28 Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie agencji zdecentralizowanych z dnia 19 lipca 2012 r.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  BEREC powinien również służyć jako podmiot dostarczający przemyśleń, dyskusji i rad dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w obszarze łączności elektronicznej. BEREC powinien odpowiednio doradzać Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji, na ich wniosek lub z własnej inicjatywy.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Należy umożliwić BEREC współpracę, w razie potrzeby i bez uszczerbku dla roli tych podmiotów, z innymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi, w szczególności z Zespołem ds. Polityki Spektrum Radiowego29, Europejską Radą Ochrony Danych30, Europejską Grupą Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych31 i Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji32, jak również z istniejącymi komitetami (takimi jak Komitet ds. Łączności i Komitet ds. Spektrum Radiowego). BEREC powinien mieć również możliwość współpracy z właściwymi organami państw trzecich, w szczególności z właściwymi organami regulacyjnymi w dziedzinie łączności elektronicznej lub grupami takich organów, jak również z organizacjami międzynarodowymi, gdy jest to niezbędne do wykonywania jego zadań.

(11)  Należy umożliwić BEREC i Urzędowi BEREC współpracę, w razie potrzeby i bez uszczerbku dla roli tych podmiotów, z innymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi, w szczególności z Zespołem ds. Polityki Spektrum Radiowego29, Europejską Radą Ochrony Danych30, Europejską Grupą Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych31 i Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji32, jak również z istniejącymi komitetami (takimi jak Komitet ds. Łączności i Komitet ds. Spektrum Radiowego). BEREC powinien mieć również możliwość współpracy z właściwymi organami państw trzecich, w szczególności z właściwymi organami regulacyjnymi w dziedzinie łączności elektronicznej lub grupami takich organów, jak również z organizacjami międzynarodowymi, gdy jest to niezbędne do wykonywania jego zadań.

__________________

__________________

29 Decyzja 2002/622/WE ustanawiająca Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego (Dz.U. L 198 z 27.7.2002, s.49).

29 Decyzja 2002/622/WE ustanawiająca Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego (Dz.U. L 198 z 27.7.2002, s.49).

30 Ustanowiona na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

30 Ustanowiona na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

31 Dyrektywa [...].

31 Dyrektywa [...].

32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41).

32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W porównaniu z sytuacją w przeszłości, gdy Rada Organów Regulacyjnych i komitet zarządzający działały równolegle, istnienie jednego zarządu nadającego ogólny kierunek działaniom BEREC oraz podejmującego decyzje w sprawach regulacyjnych i operacyjnych oraz w kwestiach zarządzania administracyjnego i budżetowego powinno ułatwić poprawę skuteczności, spójnego działania i ogólnego funkcjonowania agencji. W tym celu Zarząd powinien sprawować odpowiednie funkcje, a w jego skład powinni wchodzić, oprócz dwóch przedstawicieli Komisji, Prezesi albo członkowie organów kolegialnych wszystkich krajowych organów regulacyjnych, chronieni wymogami dotyczącymi odwołania.

skreśla się

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  W przeszłości uprawnienia organu powołującego były wykonywane przez wiceprzewodniczącego komitetu zarządzającego Urzędu BEREC. Zarząd nowej agencji powinien przekazać stosowne uprawnienia organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu, który byłby uprawniony do dalszego przekazania tych uprawnień. Przyczyni się to do skutecznego zarządzania personelem BEREC, jak również do zapewnienia, aby Zarząd wraz z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym mogli się skoncentrować na swoich funkcjach.

(13)  W przeszłości uprawnienia organu powołującego były wykonywane przez wiceprzewodniczącego komitetu zarządzającego Urzędu BEREC. Zarząd nowej agencji powinien przekazać stosowne uprawnienia organu powołującego Dyrektorowi, który byłby uprawniony do dalszego przekazania tych uprawnień. Przyczyni się to do skutecznego zarządzania personelem BEREC, jak również do zapewnienia, aby Zarząd wraz z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym mogli się skoncentrować na swoich funkcjach.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  W przeszłości kadencja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Organów Regulacyjnych trwała jeden rok. Z uwagi na dodatkowe zadania przypisane BEREC oraz potrzebę zapewnienia rocznego i wieloletniego programowania jego działań decydujące znaczenie ma zapewnienie Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu stabilnego i długoterminowego mandatu.

(14)  Z uwagi na dodatkowe zadania przypisane BEREC oraz potrzebę zapewnienia rocznego i wieloletniego programowania jego działań decydujące znaczenie ma zapewnienie Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu stabilnego i długoterminowego mandatu.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Zarząd powinien zbierać się co najmniej dwa razy do roku na posiedzeniach zwyczajnych. Z uwagi na doświadczenia z przeszłości i zwiększoną rolę BEREC Zarząd może w razie potrzeby zbierać się na dodatkowych posiedzeniach.

(15)  Rada Organów Regulacyjnych powinna zbierać się co najmniej cztery razy do roku na posiedzeniach zwyczajnych. Z uwagi na doświadczenia z przeszłości i zwiększoną rolę BEREC Rada Organów Regulacyjnych może w razie potrzeby zbierać się na dodatkowych posiedzeniach.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Rola Dyrektora Wykonawczego, który będzie przedstawicielem prawnym BEREC, ma decydujące znaczenie dla odpowiedniego funkcjonowania nowej agencji i realizacji przypisanych jej zadań. Zarząd powinien go powoływać na podstawie listy sporządzonej przez Komisję po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury naboru w celu zagwarantowania wnikliwej oceny kandydatów i wysokiego poziomu niezależności. Ponadto w przeszłości kadencja dyrektora zarządzającego Urzędu BEREC trwała trzy lata. Konieczne jest, aby Dyrektor Wykonawczy dysponował wystarczająco długim mandatem dla zapewnienia stabilności i realizacji długoterminowej strategii agencji.

(16)  Rola Dyrektora, który będzie przedstawicielem prawnym Urzędu BEREC, ma decydujące znaczenie dla odpowiedniego funkcjonowania BEREC i realizacji przypisanych mu zadań. Zarząd powinien go powoływać po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury naboru w celu zagwarantowania wnikliwej oceny kandydatów i wysokiego poziomu niezależności. Ponadto w przeszłości kadencja dyrektora zarządzającego Urzędu BEREC trwała trzy lata. Konieczne jest, aby Dyrektor dysponował wystarczająco długim mandatem dla zapewnienia stabilności i realizacji długoterminowej strategii BEREC.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Z doświadczenia wynika, że większość zadań BEREC realizuje się lepiej w ramach grup roboczych, dlatego Zarząd powinien odpowiadać za utworzenie grup roboczych i powołanie ich członków. W celu zapewnienia zrównoważonego podejścia koordynacja i prowadzenie prac grup roboczych powinny należeć do członków personelu BEREC. Listy zakwalifikowanych ekspertów należy przygotować z wyprzedzeniem, aby zapewnić szybkie utworzenie niektórych grup roboczych, w szczególności tych, które są związane z procedurami rynku wewnętrznego dotyczącymi projektów środków krajowych w sprawie regulacji rynku i przyznawania praw do użytkowania widma radiowego, ze względu na terminy w ramach tych procedur.

(17)  Z doświadczenia wynika, że większość zadań BEREC realizuje się lepiej w ramach grup roboczych, dlatego Rada Organów Regulacyjnych powinna odpowiadać za utworzenie grup roboczych i powołanie ich członków. Listy zakwalifikowanych ekspertów należy przygotować z wyprzedzeniem, aby zapewnić szybkie utworzenie niektórych grup roboczych, w szczególności tych, które są związane z procedurami rynku wewnętrznego dotyczącymi projektów środków krajowych w sprawie regulacji rynku i przyznawania praw do użytkowania widma radiowego, ze względu na terminy w ramach tych procedur.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Ponieważ BEREC ma kompetencje do podejmowania decyzji o wiążących skutkach, konieczne jest zapewnienie każdej osobie fizycznej lub prawnej, która podlega decyzji BEREC lub której taka decyzja dotyczy, prawa odwołania się do Rady Odwoławczej, która stanowi część agencji, lecz jest niezależna od jej struktury administracyjnej i regulacyjnej. Ponieważ decyzje wydane przez Radę Odwoławczą mają na celu wywołanie skutków prawnych wobec osób trzecich, można wnieść do Sądu skargę o kontrolę ich legalności. W celu zapewnienia jednolitych warunków w odniesieniu do regulaminu Rady Odwoławczej należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201133.

skreśla się

__________________

 

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

 

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/201334 powinno mieć zastosowanie do BEREC.

(19)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/201334 powinno mieć zastosowanie do Urzędu BEREC.

__________________

__________________

34 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012, (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).

34 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012, (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Aby zagwarantować autonomię BEREC, powinien on posiadać swój własny budżet, przy czym jego większą część zasadniczo stanowi wkład Unii. Finansowanie BEREC powinno podlegać porozumieniu osiągniętemu przez władzę budżetową, zgodnie z pkt 31 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami35.

(20)  Aby zagwarantować autonomię Urzędowi BEREC, powinien on posiadać swój własny budżet, przy czym jego większą część zasadniczo stanowi wkład Unii. Finansowanie BEREC powinno podlegać porozumieniu osiągniętemu przez władzę budżetową, zgodnie z pkt 31 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami35.

__________________

__________________

35 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).

35 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  BEREC powinien być niezależny w sprawach operacyjnych i technicznych oraz posiadać autonomię prawną, administracyjną i finansową. W tym celu konieczne i właściwe jest, aby BEREC był organem unijnym posiadającym osobowość prawną i wykonującym powierzone mu uprawnienia.

(21)  Urząd BEREC powinien być niezależny w sprawach operacyjnych i technicznych oraz posiadać autonomię prawną, administracyjną i finansową.

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Jako zdecentralizowana agencja unijna BEREC powinien działać w ramach swojego mandatu i obowiązujących ram instytucjonalnych. Nie powinien być on postrzegany przez zewnętrznych odbiorców jako wyraziciel stanowiska Unii ani podmiot zaciągający w imieniu Unii zobowiązania prawne.

skreśla się

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  W celu rozszerzenia spójnego wdrażania postanowień ram regulacyjnych łączności elektronicznej w zakresie przypadającym BEREC nowa agencja powinna być otwarta na udział organów regulacyjnych właściwych w dziedzinie łączności elektronicznej z państw trzecich, które zawarły porozumienia z Unią w tym celu, w szczególności organów z państw EOG i EFTA oraz krajów kandydujących.

(23)  W celu rozszerzenia spójnego wdrażania postanowień ram regulacyjnych łączności elektronicznej w zakresie przypadającym BEREC, BEREC i Urząd BEREC powinny być otwarte na udział organów regulacyjnych właściwych w dziedzinie łączności elektronicznej z państw trzecich, które zawarły porozumienia z Unią w tym celu, w szczególności organów z państw EFTA oraz krajów kandydujących.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Należy zezwolić BEREC na angażowanie się w ramach jego kompetencji w działania komunikacyjne, które nie powinny wpływać ujemnie na podstawowe zadania BEREC i które powinny być prowadzone zgodnie z właściwymi planami komunikacji i rozpowszechniania informacji przyjętymi przez Zarząd. Treść i realizacja strategii komunikacyjnej BEREC powinny być spójne, odpowiednie i skoordynowane ze strategiami i działaniami Komisji i innych instytucji w celu uwzględnienia szerszego wizerunku Unii.

(24)  Należy zezwolić BEREC i Urzędowi BEREC na angażowanie się w ramach ich kompetencji w działania komunikacyjne, które nie powinny wpływać ujemnie na podstawowe zadania BEREC i Urzędu BEREC oraz które powinny być prowadzone zgodnie z właściwymi planami komunikacji i rozpowszechniania informacji przyjętymi przez Zarząd. Treść i realizacja strategii komunikacyjnej BEREC i Urzędu BEREC powinny być odpowiednie i spójne ze strategiami i działaniami Komisji i innych instytucji w celu uwzględnienia szerszego wizerunku Unii.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Aby skutecznie realizować swoje zadania, BEREC powinien mieć prawo zwracać się o wszelkie niezbędne informacje do Komisji, krajowych organów regulacyjnych oraz – w ostateczności – do innych organów i przedsiębiorstw. Wnioski o udzielenie informacji powinny być proporcjonalne i nie powinny powodować nałożenia na adresatów nieuzasadnionych obciążeń. Krajowe organy regulacyjne, które znajdują się najbliżej rynków łączności elektronicznej, powinny współpracować z BEREC oraz terminowo i rzetelnie udzielać informacji, aby zapewnić BEREC możliwość wypełniania jego mandatu. BEREC również powinien dzielić się niezbędnymi informacjami z Komisją i krajowymi organami regulacyjnymi w oparciu o zasadę lojalnej współpracy.

(25)  Aby skutecznie realizować swoje zadania, BEREC i Urząd BEREC powinny mieć prawo zwracać się o wszelkie niezbędne informacje do Komisji, krajowych organów regulacyjnych oraz – w ostateczności – do innych organów i przedsiębiorstw. Wnioski o udzielenie informacji powinny być proporcjonalne i nie powinny powodować nałożenia na adresatów nieuzasadnionych obciążeń. Krajowe organy regulacyjne, które znajdują się najbliżej rynków łączności elektronicznej, powinny współpracować z BEREC i Urzędem BEREC oraz terminowo i rzetelnie udzielać informacji, aby zapewnić BEREC i Urzędowi BEREC możliwość wypełniania swojego mandatu. BEREC i Urząd BEREC powinny również dzielić się niezbędnymi informacjami z Komisją i krajowymi organami regulacyjnymi w oparciu o zasadę lojalnej współpracy.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Następcą prawnym Urzędu BEREC, ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1211/2009 jako organ wspólnotowy posiadający osobowość prawną, jest BEREC w odniesieniu do wszystkich praw własności, porozumień, obowiązków prawnych, umów o pracę, zobowiązań finansowych i odpowiedzialności. BEREC powinien przejąć personel Urzędu BEREC, co nie powinno mieć wpływu na prawa i obowiązki tego personelu,

(28)  Następcą prawnym Urzędu, ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1211/2009 jako organ wspólnotowy posiadający osobowość prawną, jest Urząd BEREC w odniesieniu do wszystkich praw własności, porozumień, obowiązków prawnych, umów o pracę, zobowiązań finansowych i odpowiedzialności. Urząd BEREC powinien przejąć personel Urzędu, co nie powinno mieć wpływu na prawa i obowiązki tego personelu,

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 1

Artykuł 1

Ustanowienie i cele

Ustanowienie i cele BEREC

1.  Niniejszym ustanawia się Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej („BEREC”).

1.  Niniejszym ustanawia się Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej („BEREC”).

2  BEREC działa w zakresie stosowania dyrektywy [...], dyrektywy 2002/58/WE, rozporządzenia (UE) nr 531/2012, rozporządzenia (UE) 2015/2120 i decyzji 243/2012/UE36 (program dotyczący polityki w zakresie widma radiowego).

2.  BEREC działa w zakresie stosowania dyrektywy [...], dyrektywy 2002/58/WE, rozporządzenia (UE) nr 531/2012, rozporządzenia (UE) 2015/2120 i decyzji 243/2012/UE36 (program dotyczący polityki w zakresie widma radiowego) oraz wszelkich innych unijnych aktów prawnych powierzających mu zadania i uprawnienia.

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje ustanowione w tych dyrektywach, rozporządzeniach i decyzji.

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje ustanowione w tych dyrektywach, rozporządzeniach i decyzji.

3.  BEREC realizuje te same cele co krajowe organy regulacyjne, o których mowa w art. 3 dyrektywy. W szczególności BEREC zapewnia spójne wdrażanie ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej w zakresie, o którym mowa w ust. 2, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju rynku wewnętrznego. BEREC wspiera także dostęp do transmisji danych o bardzo dużej przepustowości i wykorzystanie takiej transmisji, konkurencję w dziedzinie sieci i usług łączności elektronicznej oraz udogodnień towarzyszących i działa w interesie obywateli Unii.

3.  Głównym zadaniem BEREC jest przyczynianie się do rozwoju i lepszego funkcjonowania wewnętrznego rynku sieci łączności elektronicznej poprzez zapewnienie spójnego wdrażania unijnych ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej w zakresie, o którym mowa w ust. 2. BEREC, we współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi, przyczynia się do realizacji celów, o których mowa w art. 3 dyrektywy [...], a w szczególności wspiera dostęp do transmisji danych o bardzo dużej przepustowości i wykorzystanie takiej transmisji, konkurencję w dziedzinie sieci i usług łączności elektronicznej oraz udogodnień towarzyszących, a także działa w interesie obywateli Unii.

 

3a.  BEREC wykonuje swoje zadania w sposób niezależny, bezstronny i przejrzysty. BEREC korzysta z wiedzy fachowej krajowych organów regulacyjnych.

 

3b.  Każde państwo członkowskie dba o to, by krajowe organy regulacyjne posiadały wystarczające zasoby finansowe i kadrowe wymagane, aby uczestniczyć w pracach BEREC.

__________________

__________________

36 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 7).

36 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 7).

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 2

Artykuł 2

Zadania

Zadania BEREC

1.  BEREC ma następujące zadania:

1.  BEREC ma następujące zadania:

a)  wspieranie Komisji i krajowych organów regulacyjnych, doradzanie im i współpraca z nimi, na ich wniosek lub z własnej inicjatywy, we wszelkich kwestiach technicznych należących do jego kompetencji oraz pomaganie i doradzanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na ich wniosek;

a)  wspieranie Komisji i krajowych organów regulacyjnych, doradzanie im i współpraca z nimi, na ich wniosek lub z własnej inicjatywy, we wszelkich kwestiach technicznych należących do jego kompetencji i przedstawianie opinii lub zaleceń Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji, na ich wniosek lub z własnej inicjatywy, we wszystkich kwestiach należących do jego kompetencji;

 

aa)  promowanie współpracy krajowych organów regulacyjnych między sobą oraz z Komisją;

 

ab)  wydawanie zaleceń i informacji o najlepszych praktykach skierowanych do krajowych organów regulacyjnych w celu wspierania spójnego wdrażania we wszelkich kwestiach technicznych należących do jego kompetencji;

b)  wydawanie decyzji:

b)  wydawanie decyzji zgodnie z odpowiednimi postanowieniami dyrektywy;

-  w sprawie określania rynków ponadnarodowych na podstawie art. 63 dyrektywy;

 

-  w sprawie sumarycznego wzoru umowy na podstawie art. 95 dyrektywy;

 

c)  opracowanie modelu ekonomicznego, który pomoże Komisji w ustalaniu maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w Unii na podstawie art. 73 dyrektywy;

c)  opracowanie modelu ekonomicznego, który pomoże Komisji w ustalaniu maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w Unii na podstawie art. 73 dyrektywy;

d)  wydawanie opinii, o których mowa w dyrektywie i rozporządzeniu (UE) nr 531/2012, w szczególności:

d)  wydawanie opinii, o których mowa w dyrektywie i rozporządzeniu (UE) nr 531/2012;

-  w sprawie rozstrzygania sporów transgranicznych na podstawie art. 27 dyrektywy;

 

-  w sprawie projektów środków krajowych związanych z procedurami rynku wewnętrznego dotyczących regulacji rynku na podstawie art. 32, 33 i 66 dyrektywy;

 

-  w sprawie projektów środków krajowych związanych z procedurami rynku wewnętrznego do celów wzajemnej oceny w zakresie widma radiowego na podstawie art. 35 dyrektywy;

 

-  w sprawie projektów decyzji i zaleceń dotyczących harmonizacji na podstawie art. 38 dyrektywy;

 

e)  wydawanie wytycznych, o których mowa w dyrektywie i rozporządzeniu (UE) nr 531/2012 i rozporządzeniu (UE) 2015/2120:

e)  wydawanie wytycznych, o których mowa w dyrektywie i rozporządzeniu (UE) nr 531/2012 i rozporządzeniu (UE) 2015/2120;

-  w sprawie wykonywania obowiązków krajowych organów regulacyjnych w zakresie analiz geograficznych na podstawie art. 22 dyrektywy;

 

-  w sprawie wspólnego podejścia do określania punktu zakończenia sieci w różnych topologiach sieci na podstawie art. 59 dyrektywy;

 

-  w sprawie wspólnego podejścia do zaspokajania ponadnarodowego popytu wśród użytkowników końcowych na podstawie art. 64 dyrektywy;

 

-  w sprawie minimalnych kryteriów dotyczących oferty ramowej na podstawie art. 67 dyrektywy;

 

-  w sprawie szczegółów technicznych modelu kosztów stosowanego przez krajowe organy regulacyjne do ustalania maksymalnych symetrycznych stawek za zakończenie połączenia na podstawie art. 73 dyrektywy;

 

-  w sprawie wspólnych kryteriów oceny zdolności zarządzania zasobami numeracyjnymi i ryzyka wyczerpania zasobów numeracyjnych na podstawie art. 87 dyrektywy;

 

-  w sprawie odpowiednich parametrów jakości usług oraz właściwych metod pomiarowych na podstawie art. 97 dyrektywy;

 

-  w sprawie wykonywania obowiązków krajowych organów regulacyjnych w zakresie dostępu do otwartego internetu na podstawie art. 5 rozporządzenia (UE) 2015/2120;

 

-  w sprawie hurtowego dostępu do usług roamingu na podstawie art. 3 rozporządzenia (UE) nr 531/2012.

 

 

ea)  monitorowanie i koordynacja działań krajowych organów regulacyjnych w ramach stosowania rozporządzenia (UE) nr 531/2012, w szczególności w odniesieniu do świadczenia detalicznych usług roamingu regulowanego po cenach krajowych w interesie użytkowników końcowych, zmian opłat detalicznych i hurtowych za usługi roamingu oraz przejrzystości i porównywalności taryf, a także – w razie konieczności – przedstawianie zaleceń Komisji;

 

eb)  sprawozdawanie w sprawach technicznych wchodzących w zakres kompetencji BEREC;

2.  BEREC wykonuje także następujące zadania:

2.  BEREC wykonuje także inne zadania powierzone mu w aktach prawnych Unii, w szczególności w dyrektywie, rozporządzeniu (UE) nr 531/2012 i rozporządzeniu (UE) 2015/2120.

a)  monitorowanie i koordynacja działań krajowych organów regulacyjnych w ramach stosowania rozporządzenia (UE) nr 531/2012, w szczególności w odniesieniu do świadczenia detalicznych usług roamingu regulowanego po cenach krajowych w interesie użytkowników końcowych;

 

b)  sprawozdawanie w sprawach technicznych wchodzących w zakres jego kompetencji, w szczególności:

 

-  w sprawie stosowania w praktyce opinii i wytycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. d) i e);

 

-  w sprawie interoperacyjności usług komunikacji interpersonalnej, zagrożeń dla skutecznego dostępu do służb ratowniczych lub łączności typu koniec-koniec między użytkownikami końcowymi na podstawie art. 59 dyrektywy;

 

-  w sprawie zmian opłat detalicznych i hurtowych za usługi roamingu oraz w sprawie przejrzystości i porównywalności taryf na podstawie art. 19 rozporządzenia (UE) nr 531/2012;

 

-  w sprawie wyników sprawozdań rocznych składanych przez krajowe organy regulacyjne na podstawie art. 5 rozporządzenia (UE) 2015/2120, poprzez publikację rocznego sprawozdania podsumowującego;

 

d)  prowadzenie rejestru:

 

-  przedsiębiorstw udostępniających sieci łączności elektronicznej lub świadczących usługi łączności elektronicznej na podstawie art. 12 dyrektywy. BEREC wydaje również standardowe deklaracje dotyczące zgłoszeń przekazywanych przez przedsiębiorstwa na podstawie art. 14 dyrektywy;

 

-  numerów z prawem eksterytorialnego użytkowania na podstawie art. 87 dyrektywy;

 

e)  wykonywanie innych zadań powierzonych mu w aktach prawnych Unii, w szczególności w dyrektywie, rozporządzeniu (UE) nr 531/2012 i rozporządzeniu (UE) 2015/2120.

 

 

2a.  BEREC może, na uzasadniony wniosek Komisji, zadecydować jednomyślnie o przyjęciu innych szczególnych zadań niezbędnych do wypełnienia swojej roli zgodnie z art. 1 ust. 2.

3.  Bez uszczerbku dla zgodności z właściwymi przepisami prawa Unii krajowe organy regulacyjne przestrzegają wszelkich decyzji przyjętych przez BEREC i w najwyższym stopniu uwzględniają wszelkie opinie, wytyczne, zalecenia i informacje o najlepszych praktykach przyjęte przez BEREC w celu zapewnienia spójnego stosowania ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 2.

3.  Bez uszczerbku dla zgodności z właściwymi przepisami prawa Unii krajowe organy regulacyjne przestrzegają wszelkich decyzji przyjętych przez BEREC i w najwyższym stopniu uwzględniają wszelkie opinie, wytyczne, zalecenia i informacje o najlepszych praktykach przyjęte przez BEREC w celu zapewnienia spójnego stosowania ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 2.

4.  W zakresie, w jakim jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu i do wykonywania swoich zadań, BEREC może współpracować z właściwymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi, z właściwymi organami państw trzecich lub z organizacjami międzynarodowymi zgodnie z art. 26.

4.  W zakresie, w jakim jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu i do wykonywania swoich zadań, BEREC może współpracować z właściwymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi, z właściwymi organami państw trzecich lub z organizacjami międzynarodowymi zgodnie z art. 26.

 

4a.  BEREC może konsultować się z odpowiednimi zainteresowanymi stronami przy przygotowywaniu swoich decyzji, sprawozdań lub innego rodzaju dokumentów. Z zastrzeżeniem art. 28 główne wyniki tych konsultacji podaje się do wiadomości publicznej.

 

4b.   Z zastrzeżeniem art. 27 BEREC udostępnia odpowiednie informacje dotyczące wyników jego prac opinii publicznej i zainteresowanym stronom w łatwo dostępnej formie.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Ustanowienie Urzędu BEREC i jego zadania

 

1.   Niniejszym ustanawia się Urząd BEREC jako organ Unii. Posiada on osobowość prawną.

 

2.   W każdym państwie członkowskim Urząd BEREC ma najszerszy zakres zdolności prawnej, jaki można nadać osobie prawnej na mocy prawa danego państwa członkowskiego. Urząd BEREC może w szczególności nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy oraz być stroną w postępowaniach sądowych.

 

3.   Urzędem BEREC kieruje jego Dyrektor.

 

4.   W szczególności Urząd BEREC, zgodnie ze wskazaniami Rady Organów Regulacyjnych:

 

a)  zapewnia BEREC wsparcie zawodowe i administracyjne;

 

b)  zbiera informacje od krajowych organów regulacyjnych oraz wymienia i przekazuje informacje związane z rolą i zadaniami określonymi w art. 2 i 5;

 

c)  upowszechnia sprawdzone rozwiązania regulacyjne wśród krajowych organów regulacyjnych, zgodnie z art. 2;

 

d)  wspiera przewodniczącego w przygotowywaniu prac Rady Organów Regulacyjnych;

 

e)  udziela wsparcia w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania grup roboczych.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział II – Śródtytuł A (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

A.  Struktura organizacyjna BEREC

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Struktura administracyjna i kierownicza

Struktura organizacyjna BEREC

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W skład struktury administracyjnej i kierowniczej BEREC wchodzą:

1.  W skład struktury organizacyjnej BEREC wchodzą:

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  Zarząd, który pełni funkcje określone w art. 5;

-  Rada Organów Regulacyjnych;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  Dyrektor Wykonawczy, który wykonuje obowiązki określone w art. 9;

skreśla się

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  Rada Odwoławcza.

skreśla się

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział II – sekcja 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarząd

RADA ORGANÓW REGULACYJNYCH

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 4

Artykuł 4

Skład Zarządu

Skład Rady Organów Regulacyjnych

1.  W skład Zarządu wchodzi jeden przedstawiciel każdego państwa członkowskiego oraz dwóch przedstawicieli Komisji; każdy przedstawiciel ma prawo głosu. Każdy krajowy organ regulacyjny mianuje swoim przedstawicielem Prezesa lub członka swojego organu kolegialnego.

1.  W skład Rady Organów Regulacyjnych wchodzi jeden przedstawiciel każdego państwa członkowskiego (z prawem głosu) oraz jeden przedstawiciel Komisji (bez prawa głosu). Każdy krajowy organ regulacyjny mianuje swojego przedstawiciela, którym może być prezes lub członek organu kolegialnego tego organu, którego głównym zadaniem jest nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem rynku sieci i usług łączności elektronicznej.

W państwach członkowskich, w których więcej niż jeden krajowy organ regulacyjny ponosi odpowiedzialność na podstawie dyrektywy, organy te uzgadniają wspólnego przedstawiciela; należy zapewnić niezbędną koordynację między krajowymi organami regulacyjnymi.

W państwach członkowskich, w których więcej niż jeden krajowy organ regulacyjny ponosi odpowiedzialność na podstawie dyrektywy, organy te uzgadniają wspólnego przedstawiciela; należy zapewnić niezbędną koordynację między krajowymi organami regulacyjnymi.

2.  Każdy członek Zarządu ma zastępcę. Zastępca reprezentuje członka pod jego nieobecność. Każdy krajowy organ regulacyjny mianuje zastępcą członka Prezesa, członka lub pracownika swojego organu kolegialnego.

2.  Każdy członek Rady Organów Regulacyjnych ma zastępcę. Zastępca reprezentuje członka pod jego nieobecność. Każdy krajowy organ regulacyjny mianuje zastępcą osobę pełniącą odpowiednio wysoką funkcję.

3.  Członków Zarządu i ich zastępców powołuje się przez wzgląd na ich wiedzę w dziedzinie łączności elektronicznej, biorąc pod uwagę odpowiednie umiejętności menedżerskie, administracyjne i budżetowe. Wszystkie strony reprezentowane w Zarządzie dokładają starań w celu ograniczenia rotacji swych przedstawicieli, aby zapewnić ciągłość prac Zarządu. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem liczby mężczyzn i kobiet w składzie Zarządu.

3.  Członków Rady Organów Regulacyjnych i ich zastępców powołuje się przez wzgląd na ich wiedzę w dziedzinie łączności elektronicznej, biorąc pod uwagę odpowiednie umiejętności menedżerskie, administracyjne i budżetowe. Wszystkie strony reprezentowane w Radzie Organów Regulacyjnych dokładają starań w celu ograniczenia rotacji swych przedstawicieli, aby zapewnić ciągłość prac rady. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem liczby mężczyzn i kobiet w składzie Rady Organów Regulacyjnych.

 

3a.  Członkowie Rady Organów Regulacyjnych oraz ich zastępcy nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od żadnego rządu, instytucji, osoby ani organu.

 

3b.  Rada Organów Regulacyjnych może zaprosić wysokich rangą przedstawicieli Urzędu Nadzoru EFTA oraz organów regulacyjnych państw trzecich, a także inne osoby, których opinia może mieć znaczenie, do udziału w jej posiedzeniach w roli obserwatorów (stałych lub na zasadzie ad hoc).

4.  Kadencja członków oraz ich zastępców trwa cztery lata. Kadencję tę można przedłużyć.

 

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Funkcje Zarządu

Zadania Rady Organów Regulacyjnych

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp -1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Rada Organów Regulacyjnych wykonuje zadania BEREC określone w art. 2 i podejmuje wszystkie decyzje dotyczące wypełniania jego obowiązków.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zarząd:

1.  Rada Organów Regulacyjnych:

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przyjmuje, większością dwóch trzecich członków uprawnionych do głosowania, roczny budżet BEREC oraz pełni inne funkcje związane z budżetem BEREC na podstawie rozdziału III;

skreśla się

Poprawka     36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przyjmuje i ocenia roczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności BEREC i do dnia 1 lipca każdego roku przesyła sprawozdanie wraz z oceną do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji i Trybunału Obrachunkowego. Skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności podawane jest do wiadomości publicznej;

c)  przyjmuje i ocenia roczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności BEREC i do dnia 1 lipca każdego roku przesyła sprawozdanie wraz z oceną do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji i Trybunału Obrachunkowego. Dyrektor przedstawia Parlamentowi i Radzie roczne sprawozdanie z działalności BEREC na publicznej sesji. Skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności podawane jest do wiadomości publicznej;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  przyjmuje przepisy finansowe mające zastosowanie do BEREC zgodnie z art. 20;

skreśla się

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  przyjmuje strategię zwalczania nadużyć finansowych, odpowiednią w stosunku do ryzyka takich nadużyć, uwzględniając koszty i korzyści związane ze środkami, które mają być zastosowane;

skreśla się

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  zapewnia odpowiednie działania następcze w odniesieniu do ustaleń i zaleceń wynikających ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz ocen, jak również poczynionych w rezultacie dochodzeń przeprowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);

skreśla się

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  przyjmuje przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi zgodnie z art. 31, jak również dotyczące członków Rady Odwoławczej;

skreśla się

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  na podstawie analizy potrzeb przyjmuje i regularnie aktualizuje plany komunikacji i rozpowszechniania informacji, o których mowa w art. 27;

skreśla się

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  przyjmuje swój regulamin wewnętrzny;

(i)  przyjmuje i publikuje swój regulamin wewnętrzny; regulamin wewnętrzny szczegółowo określa procedurę głosowania, w tym warunki, na jakich jeden z członków może działać w imieniu innego członka, zasady dotyczące kworum oraz terminy powiadamiania o posiedzeniach; ponadto regulamin wewnętrzny gwarantuje, że członkowie Rady Organów Regulacyjnych przed każdym posiedzeniem otrzymują pełny porządek obrad i propozycje wniosków, aby umożliwić im zaproponowanie poprawek przed głosowaniem; regulamin wewnętrzny może również, między innymi, określać procedury głosowania w sytuacjach pilnych;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  zgodnie z ust. 2 wykonuje – w odniesieniu do pracowników BEREC – uprawnienia organu powołującego przyznane temu organowi w regulaminie pracowniczym oraz uprawnienia przyznane organowi uprawnionemu do zawierania umów o pracę w warunkach zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich37 („uprawnienia organu powołującego”);

skreśla się

__________________

 

37 Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz wprowadzające środki mające czasowe zastosowanie do urzędników Komisji (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).

 

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  przyjmuje przepisy wykonawcze w celu nadania skuteczności regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia innych pracowników na podstawie art. 110 regulaminu pracowniczego;

skreśla się

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)  mianuje Dyrektora Wykonawczego oraz w stosownych przypadkach podejmuje decyzje o przedłużeniu jego mandatu lub odwołaniu go ze stanowiska na podstawie art. 22;

skreśla się

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

n)  mianuje księgowego podlegającego regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia innych pracowników, który jest całkowicie niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków. BEREC może mianować księgowym BEREC księgowego Komisji;

skreśla się

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o)  mianuje członków Rad(y) Odwoławczej(ych);

skreśla się

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

p)  podejmuje wszystkie decyzje dotyczące ustanowienia wewnętrznej struktury organizacyjnej BEREC oraz w razie potrzeby jej modyfikacji, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie działalności BEREC i mając na uwadze należyte zarządzanie budżetem.

skreśla się

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Rada Organów Regulacyjnych przyjmuje w imieniu BEREC szczegółowe przepisy dotyczące prawa dostępu do dokumentów będących w posiadaniu BEREC, zgodnie z art. 27.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 110 regulaminu pracowniczego, na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników Zarząd przyjmuje decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie przekazania tych uprawnień. Dyrektor Wykonawczy jest uprawniony do dalszego przekazania tych uprawnień.

skreśla się

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności, Zarząd może w drodze decyzji tymczasowo zawiesić przekazanie uprawnień organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i uprawnienia dalej przez niego przekazane oraz wykonywać je samodzielnie lub przekazać je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu innemu niż Dyrektor Wykonawczy.

skreśla się

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6

Artykuł 6

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zarządu

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Organów Regulacyjnych

1.  Zarząd wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego spośród członków z prawem głosu reprezentujących państwa członkowskie. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący wybierani są większością dwóch trzecich członków Zarządu z prawem głosu.

1.  Rada Organów Regulacyjnych wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego spośród członków z prawem głosu reprezentujących państwa członkowskie.

2.  Wiceprzewodniczący zastępuje z urzędu Przewodniczącego w przypadku, gdy nie jest on w stanie wykonywać swoich obowiązków.

2.  Wiceprzewodniczący zastępuje z urzędu Przewodniczącego w przypadku, gdy nie jest on w stanie wykonywać swoich obowiązków.

3.  Kadencja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego trwa cztery lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji Wiceprzewodniczącego wybranego po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, która trwa dwa lata. Może ona zostać jednokrotnie odnowiona.

3.  Kadencja Przewodniczącego trwa cztery lata, a kadencja Wiceprzewodniczącego trwa dwa lata. Kadencje te mogą zostać jednokrotnie odnowione.

 

3a.  Aby zapewnić ciągłość prac Rady Organów Regulacyjnych, wybrany Przewodniczący musi, o ile to możliwe, pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego przez przynajmniej rok przed jego wyborem.

 

3b.  Z zastrzeżeniem roli Rady Organów Regulacyjnych w odniesieniu do ich zadań Przewodniczący i Wiceprzewodniczący są niezależni w wykonywaniu swoich obowiązków i nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od żadnego rządu, krajowego organu regulacyjnego, instytucji, osoby ani organu.

 

3c.  Na wezwanie Parlamentu Europejskiego Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący składa mu sprawozdanie z wykonywania swoich obowiązków oraz z wyników BEREC. Rada może zwrócić się do Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego o złożenie sprawozdania z wykonywania jego obowiązków oraz z wyników BEREC.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Posiedzenia Zarządu

Posiedzenia plenarne Rady Organów Regulacyjnych oraz zasady głosowania

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący.

1.  Posiedzenia plenarne Rady Organów Regulacyjnych zwoływane są przez Przewodniczącego i odbywają się co najmniej cztery razy w roku na sesjach zwyczajnych. Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są również z inicjatywy Przewodniczącego, na wniosek Komisji lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków rady. Porządek obrad ustalany jest przez Przewodniczącego i podawany jest do wiadomości publicznej.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dyrektor Wykonawczy BEREC bierze udział w obradach bez prawa głosu.

2.  Dyrektor Urzędu BEREC bierze udział w posiedzeniach plenarnych Rady Organów Regulacyjnych bez prawa głosu.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zarząd zbiera się co najmniej dwa razy do roku na posiedzeniach zwyczajnych. Ponadto Zarząd zbiera się również z inicjatywy Przewodniczącego, na wniosek Komisji lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej jego członków.

skreśla się

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zarząd może zapraszać do udziału w swoich posiedzeniach w charakterze obserwatora każdą osobę, której opinia może mieć znaczenie.

4.  Rada Organów Regulacyjnych może zapraszać do udziału w swoich posiedzeniach w charakterze obserwatora każdą osobę, której opinia może mieć znaczenie.

Poprawka     58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  W stosownych przypadkach, w celu ochrony niezależności BEREC lub w celu uniknięcia konfliktu interesów Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą wskazać punkt lub punkty w porządku obrad, w przypadku których obserwatorzy nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu plenarnym.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Rada Organów Regulacyjnych stanowi większością dwóch trzecich głosów wszystkich swoich członków, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia, dyrektywy lub innych aktów prawnych Unii nie stanowią inaczej. Każdy z członków lub zastępców członków dysponuje jednym głosem. Decyzje Rady Organów Regulacyjnych podawane są do wiadomości publicznej i na wniosek krajowego organu regulacyjnego zawierają jego zastrzeżenia.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Członkowie Zarządu oraz ich zastępcy mogą, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu Zarządu, korzystać podczas posiedzeń ze wsparcia doradców lub ekspertów.

skreśla się

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  BEREC zapewnia Zarządowi obsługę sekretariatu.

6.  Urząd BEREC zapewnia Radzie Organów Regulacyjnych obsługę sekretariatu.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 8

skreśla się

Zasady głosowania Zarządu

 

1.   Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 lit. a) i b) ani art. 22 ust. 8, Zarząd podejmuje decyzje większością członków z prawem głosu.

 

2.   Każdy członek z prawem głosu ma jeden głos. W przypadku nieobecności członka z prawem głosu jego zastępca jest uprawniony do wykonywania jego prawa głosu.

 

3.   Przewodniczący bierze udział w głosowaniu.

 

4.   Dyrektor Wykonawczy nie może brać udziału w głosowaniu.

 

5.   Bardziej szczegółowe zasady głosowania, zwłaszcza okoliczności, w których jeden członek Zarządu może występować w imieniu innego członka, określone są w regulaminie wewnętrznym Zarządu.

 

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział II – sekcja 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu wdrożenia programu prac BEREC, Zarząd może utworzyć niezbędne grupy robocze.

1.  W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu wdrożenia rocznego programu prac BEREC i opracowania wstępnych projektów dokumentów BEREC, Rada Organów Regulacyjnych może utworzyć niezbędne grupy robocze.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarząd mianuje członków grup roboczych, w których mogą uczestniczyć eksperci z krajowych organów regulacyjnych, Komisja, pracownicy BEREC i krajowe organy regulacyjne państw trzecich uczestniczących w pracach BEREC.

Rada Organów Regulacyjnych mianuje członków grup roboczych, w których mogą uczestniczyć eksperci z krajowych organów regulacyjnych, Komisja, pracownicy Urząd BEREC i krajowe organy regulacyjne państw trzecich uczestniczących w pracach BEREC.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W stosownych przypadkach, w celu ochrony niezależności BEREC lub w celu uniknięcia konfliktu interesów Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może wskazać punkt bądź punkty w porządku obrad, w przypadku których eksperci z Komisji lub krajowych organów regulacyjnych nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu grupy roboczej.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku grup roboczych powołanych do wykonywania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. d) tiret trzecie, ich członkowie są mianowani z wykazów zakwalifikowanych ekspertów przedstawionych przez krajowe organy regulacyjne, Komisję i Dyrektora Wykonawczego.

skreśla się

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku grup roboczych powołanych do wykonywania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. d) tiret drugie, ich członkowie są mianowani wyłącznie z wykazów zakwalifikowanych ekspertów przedstawionych przez krajowe organy regulacyjne i Dyrektora Wykonawczego.

skreśla się

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W razie potrzeby w poszczególnych przypadkach Zarząd może zapraszać do udziału w pracach grup roboczych pojedynczych ekspertów uznawanych za kompetentnych w danej dziedzinie.

W razie potrzeby w poszczególnych przypadkach Rada Organów Regulacyjnych może zapraszać do udziału w pracach grup roboczych pojedynczych ekspertów uznawanych za kompetentnych w danej dziedzinie.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rada Organów Regulacyjnych mianuje przewodniczącego lub współprzewodniczących spośród członków grup roboczych.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Prace grup roboczych koordynuje i prowadzi pracownik BEREC wyznaczony zgodnie z regulaminem wewnętrznym.

skreśla się

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zarząd uchwala regulamin wewnętrzny określający praktyczne zasady funkcjonowania grup roboczych.

4.  Rada Organów Regulacyjnych uchwala regulamin wewnętrzny określający praktyczne zasady funkcjonowania grup roboczych.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  BEREC zapewnia wsparcie dla grup roboczych.

5.  Urząd BEREC zapewnia wsparcie dla grup roboczych. Jeden z pracowników Urzędu BEREC pomaga Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu oraz świadczy inne usługi wsparcia zawodowego i administracyjnego dla grup roboczych.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział II – sekcja 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział II – Śródtytuł B (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

B.  Organizacja Urzędu BEREC

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 14a

 

Struktura administracyjna i kierownicza

 

W skład struktury administracyjnej i kierowniczej Urzędu BEREC wchodzą:

 

a)   Zarząd, który pełni funkcje określone w art. 14c;

 

b)   Dyrektor, który wykonuje obowiązki określone w art. 14d;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział II – sekcja 4 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

SEKCJA 4a – ZARZĄD

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 14a

 

Skład Zarządu

 

1.   W skład Zarządu wchodzi jeden przedstawiciel każdego państwa członkowskiego (z prawem głosu) oraz jeden przedstawiciel Komisji (z prawem głosu). Każdy krajowy organ regulacyjny mianuje swojego przedstawiciela, którym może być prezes krajowego organu regulacyjnego lub inny przedstawiciel wyższego szczebla tego organu.

 

W państwach członkowskich, w których więcej niż jeden krajowy organ regulacyjny ponosi odpowiedzialność na podstawie dyrektywy, organy te uzgadniają wspólnego przedstawiciela; należy zapewnić niezbędną koordynację między krajowymi organami regulacyjnymi.

 

2.   Każdy członek Zarządu ma zastępcę. Zastępca reprezentuje członka pod jego nieobecność. Każdy krajowy organ regulacyjny mianuje zastępcę, którym mogą być członkowie kierownictwa, członkowie organu kolegialnego i pracownicy krajowego organu regulacyjnego.

 

3.   Członków Zarządu i ich zastępców powołuje się przez wzgląd na ich wiedzę w dziedzinie łączności elektronicznej, biorąc pod uwagę odpowiednie umiejętności menedżerskie, administracyjne i budżetowe. Wszystkie strony reprezentowane w Zarządzie dokładają starań w celu ograniczenia rotacji swych przedstawicieli, aby zapewnić ciągłość prac Zarządu. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem liczby mężczyzn i kobiet w składzie Zarządu.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 14c

 

Funkcje Zarządu

 

1.   Zarząd:

 

a)   przyjmuje, w ramach jednolitego dokumentu programowego, roczny program prac Urzędu BEREC;

 

b)   przekazuje Dyrektorowi wytyczne dotyczące wykonywania jego zadań;

 

c)   przyjmuje, większością dwóch trzecich członków uprawnionych do głosowania, roczny budżet Urzędu BEREC oraz pełni inne funkcje związane z budżetem Urzędu BEREC na podstawie rozdziału III;

 

d)   przyjmuje przepisy finansowe mające zastosowanie do BEREC zgodnie z art. 20;

 

e)   przyjmuje strategię zwalczania nadużyć finansowych, odpowiednią w stosunku do ryzyka takich nadużyć, uwzględniając koszty i korzyści związane ze środkami, które mają być zastosowane;

 

f)   zapewnia odpowiednie działania następcze wynikające z ustaleń i zaleceń pochodzących z raportów z kontroli i ocen wewnętrznych i zewnętrznych, a także z dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);

 

g)   na podstawie analizy potrzeb przyjmuje i regularnie aktualizuje plany komunikacji i rozpowszechniania informacji, o których mowa w art. 27;

 

h)   przyjmuje swój regulamin wewnętrzny;

 

i)   zgodnie z ust. 2 wykonuje – w odniesieniu do pracowników Urzędu BEREC – uprawnienia organu powołującego przyznane temu organowi w regulaminie pracowniczym oraz uprawnienia organu uprawnionego do zawierania umów o pracę przyznane temu organowi w warunkach zatrudnienia innych pracowników (zwane dalej »uprawnieniami organu powołującego«);

 

j)   przyjmuje przepisy wykonawcze w celu nadania skuteczności regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia innych pracowników na podstawie art. 110 regulaminu pracowniczego;

 

k)   powołuje Dyrektora oraz w stosownych przypadkach podejmuje decyzję o przedłużeniu jego kadencji lub usunięciu go ze stanowiska zgodnie z art. 22;

 

l)   mianuje księgowego podlegającego regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia innych pracowników, który jest całkowicie niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków i którym może być księgowy Komisji;

 

m)  podejmuje wszystkie decyzje dotyczące ustanowienia wewnętrznej struktury organizacyjnej Urzędu BEREC, a w razie potrzeby jej modyfikacji, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie działań Urzędu BEREC i mając na względzie należyte zarządzanie budżetem.

 

Artykuły 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

 

2.   Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 110 regulaminu pracowniczego, na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników Zarząd przyjmuje decyzję przekazującą Dyrektorowi odpowiednie uprawnienia organu powołującego i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie przekazania tych uprawnień. Dyrektor jest uprawniony do dalszego przekazania tych uprawnień.

 

Jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności, Zarząd może w drodze decyzji tymczasowo zawiesić przekazane Dyrektorowi uprawnienia organu powołującego i uprawnienia dalej przez niego przekazane oraz wykonywać je samodzielnie lub przekazać je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu innemu niż Dyrektor.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział II – sekcja 4 b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

SEKCJA 4b – DYREKTOR

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 14d

 

Obowiązki Dyrektora

 

1.  Dyrektor zarządza Urzędem BEREC. Dyrektor odpowiada przed Zarządem.

 

2.  Z zastrzeżeniem uprawnień Komisji i Zarządu Dyrektor jest niezależny przy wykonywaniu swoich obowiązków i nie zwraca się o instrukcje ani ich nie przyjmuje od żadnego rządu, krajowego organu regulacyjnego, instytucji, osoby ani organu.

 

3.  Na wezwanie Parlamentu Europejskiego Dyrektor informuje go o wykonaniu swoich obowiązków. Rada może zwrócić się do Dyrektora o złożenie sprawozdania z wykonywania jego obowiązków.

 

4.  Dyrektor jest prawnym przedstawicielem Urzędu BEREC.

 

5.  Dyrektor jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań BEREC na podstawie wytycznych przygotowanych przez Zarząd. W szczególności Dyrektor odpowiada za:

 

a)  bieżące administrowanie Urzędem BEREC;

 

aa)  pomoc w przygotowaniu porządku obrad Rady Organów Regulacyjnych, Zarządu i grup roboczych;

 

b)  wdrażanie decyzji przyjętych przez Radę Organów Regulacyjnych i Zarząd;

 

c)  opracowywanie jednolitego dokumentu programowego oraz przedkładanie go Radzie Organów Regulacyjnych;

 

d)  przyczynianie się, zgodnie ze wskazaniami Rady Organów Regulacyjnych, do wdrożenia jednolitego dokumentu programowego, w szczególności rocznego programu prac Urzędu BEREC; składanie Radzie Organów Regulacyjnych sprawozdań z wdrażania;

 

e)  opracowywanie, zgodnie ze wskazaniami Rady Organów Regulacyjnych, rocznego skonsolidowanego sprawozdania z działalności BEREC i przedstawianie go Radzie Organów Regulacyjnych do oceny i przyjęcia;

 

f)  opracowywanie planu działania w następstwie wniosków ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz ocen oraz z dochodzeń przeprowadzanych przez OLAF, a także przygotowywanie sprawozdań z postępu prac – dwa razy w roku dla Komisji i regularnie dla Zarządu;

 

g)   ochronę interesów finansowych Unii przez stosowanie środków zapobiegających nadużyciom finansowym, korupcji i innym nielegalnym działaniom, przez skuteczne kontrole, a w razie wykrycia nieprawidłowości – przez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych oraz w stosownych przypadkach nakładanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar administracyjnych i finansowych;

 

h)  przygotowanie strategii Urzędu BEREC w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i przedstawienie jej Zarządowi do zatwierdzenia;

 

i)  przygotowanie projektu przepisów finansowych mających zastosowanie do Urzędu BEREC;

 

j)  sporządzanie projektu preliminarza dochodów i wydatków Urzędu BEREC i wykonywanie jego budżetu.

 

6.  Dyrektor jest również odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy do celów wykonywania zadań Urzędu BEREC w skuteczny i wydajny sposób konieczne jest umieszczenie jednego lub większej liczby pracowników w jednym lub wielu państwach członkowskich. Przed utworzeniem biura lokalnego Dyrektor zwraca się o uprzednią zgodę Komisji, Zarządu i państwa członkowskiego, którego to dotyczy. W decyzji określa się zakres działań prowadzonych w lokalnym biurze w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych kosztów i powielania administracyjnych funkcji Urzędu BEREC.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każdego roku Dyrektor Wykonawczy sporządza projekt dokumentu programowego obejmującego programowanie wieloletnie i roczne („jednolitego dokumentu programowego”) zgodnie z art. 32 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013 i z uwzględnieniem wytycznych określonych przez Komisję38.

Każdego roku Dyrektor sporządza projekt dokumentu programowego obejmującego programowanie wieloletnie i roczne („jednolitego dokumentu programowego”) zgodnie z art. 32 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013 i z uwzględnieniem wytycznych określonych przez Komisję38.

__________________

__________________

38 Komunikat Komisji w sprawie wytycznych dotyczących dokumentu programowego dla agencji zdecentralizowanych i wzoru rocznego skonsolidowanego sprawozdania z działalności agencji zdecentralizowanych (C(2014) 9641).

38 Komunikat Komisji w sprawie wytycznych dotyczących dokumentu programowego dla agencji zdecentralizowanych i wzoru rocznego skonsolidowanego sprawozdania z działalności agencji zdecentralizowanych (C(2014) 9641).

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 31 stycznia Zarząd przyjmuje projekt jednolitego dokumentu programowego oraz przekazuje go Komisji w celu wydania opinii. Projekt jednolitego dokumentu programowego przekazuje się również Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Do dnia 31 stycznia Rada Organów Regulacyjnych przyjmuje projekt jednolitego dokumentu programowego oraz przekazuje go Komisji w celu wydania opinii. Projekt jednolitego dokumentu programowego przekazuje się również Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarząd przyjmuje następnie jednolity dokument programowy, biorąc pod uwagę opinię Komisji. Zarząd przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji ten dokument, jak również każdą jego późniejszą zaktualizowaną wersję.

Rada Organów Regulacyjnych przyjmuje następnie jednolity dokument programowy, biorąc pod uwagę opinię Komisji. Zarząd przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji ten dokument, jak również każdą jego późniejszą zaktualizowaną wersję.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku przekazania BEREC nowego zadania Zarząd zmienia przyjęty roczny program prac.

W przypadku przekazania BEREC nowego zadania Rada Organów Regulacyjnych zmienia przyjęty roczny program prac.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszelkie merytoryczne zmiany w rocznym programie prac przyjmuje się w drodze tej samej procedury, co pierwotny roczny program prac. Zarząd może przekazać Dyrektorowi Wykonawczemu uprawnienia do dokonywania zmian niemerytorycznych w rocznym programie prac.

Wszelkie merytoryczne zmiany w rocznym programie prac przyjmuje się w drodze tej samej procedury, co pierwotny roczny program prac. Rada Organów Regulacyjnych może przekazać Dyrektorowi uprawnienia do dokonywania zmian niemerytorycznych w rocznym programie prac.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Co roku Dyrektor Wykonawczy sporządza wstępny projekt preliminarza dochodów i wydatków BEREC na następny rok budżetowy, w tym plan zatrudnienia, i przesyła go Zarządowi.

1.  Co roku Dyrektor sporządza wstępny projekt preliminarza dochodów i wydatków Urzędu BEREC na następny rok budżetowy, w tym plan zatrudnienia, i przesyła go Zarządowi.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na podstawie tego wstępnego projektu Zarząd przyjmuje projekt preliminarza dochodów i wydatków BEREC na następny rok budżetowy.

2.  Na podstawie tego wstępnego projektu Zarząd przyjmuje projekt preliminarza dochodów i wydatków Urzędu BEREC na następny rok budżetowy.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dyrektor Wykonawczy przesyła Komisji projekt preliminarza dochodów i wydatków do dnia 31 stycznia każdego roku. Informacje zawarte w projekcie preliminarza dochodów i wydatków BEREC oraz informacje zawarte w projekcie jednolitego dokumentu programowego, o którym mowa w art. 15 ust. 1, muszą być spójne.

3.  Dyrektor przesyła Komisji projekt preliminarza dochodów i wydatków Urzędu BEREC do dnia 31 stycznia każdego roku. Informacje zawarte w projekcie preliminarza dochodów i wydatków Urzędu BEREC oraz informacje zawarte w projekcie jednolitego dokumentu programowego, o którym mowa w art. 15 ust. 1, muszą być spójne.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Władza budżetowa zatwierdza środki przewidziane na wkład dla BEREC.

6.  Władza budżetowa zatwierdza środki przewidziane na wkład dla Urzędu BEREC.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Władza budżetowa przyjmuje plan zatrudnienia BEREC.

7.  Władza budżetowa przyjmuje plan zatrudnienia Urzędu BEREC.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Budżet BEREC jest przyjmowany przez Zarząd. Budżet staje się ostateczny po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego Unii. W razie potrzeby budżet jest odpowiednio dostosowywany.

8.  Budżet Urzędu BEREC jest przyjmowany przez Zarząd. Budżet staje się ostateczny po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego Unii. W razie potrzeby budżet jest odpowiednio dostosowywany.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  W przypadku jakichkolwiek projektów budowlanych, które mogą mieć znaczący wpływ na budżet BEREC, stosuje się przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013.

9.  W przypadku jakichkolwiek projektów budowlanych, które mogą mieć znaczący wpływ na budżet Urzędu BEREC, stosuje się przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Preliminarz wszystkich dochodów i wydatków BEREC jest przygotowywany na każdy rok budżetowy, który odpowiada rokowi kalendarzowemu, i jest wykazywany w budżecie BEREC.

1.  Preliminarz wszystkich dochodów i wydatków Urzędu BEREC jest przygotowywany na każdy rok budżetowy, który odpowiada rokowi kalendarzowemu, i jest wykazywany w budżecie Urzędu BEREC.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Budżet BEREC jest zrównoważony pod względem dochodów i wydatków.

2.  Budżet Urzędu BEREC jest zrównoważony pod względem dochodów i wydatków.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Bez uszczerbku dla innych zasobów dochody BEREC obejmują:

3.  Bez uszczerbku dla innych zasobów dochody Urzędu BEREC obejmują:

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  opłaty za publikacje i wszelkie inne usługi świadczone przez BEREC;

skreśla się

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wszelkie wkłady państw trzecich lub organów regulacyjnych właściwych w dziedzinie łączności elektronicznej z państw trzecich uczestniczących w pracach BEREC, zgodnie z art. 26.

d)  wszelkie wkłady państw trzecich lub organów regulacyjnych właściwych w dziedzinie łączności elektronicznej z państw trzecich uczestniczących w pracach Urzędu BEREC, zgodnie z art. 26.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Wydatki BEREC obejmują wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne, koszty infrastruktury oraz koszty operacyjne.

4.  Wydatki Urzędu BEREC obejmują wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne, koszty infrastruktury oraz koszty operacyjne.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 1 marca następnego roku budżetowego księgowy BEREC przesyła wstępne sprawozdanie rachunkowe księgowemu Komisji oraz Trybunałowi Obrachunkowemu.

1.  Do dnia 1 marca następnego roku budżetowego księgowy Urzędu BEREC przesyła wstępne sprawozdanie rachunkowe księgowemu Komisji oraz Trybunałowi Obrachunkowemu.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do dnia 31 marca następnego roku budżetowego BEREC przesyła sprawozdanie dotyczące zarządzania budżetem i finansami Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu.

2.  Do dnia 31 marca następnego roku budżetowego Urząd BEREC przesyła sprawozdanie dotyczące zarządzania budżetem i finansami Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego na temat wstępnego sprawozdania rachunkowego BEREC księgowy BEREC sporządza na własną odpowiedzialność ostateczne sprawozdanie finansowe BEREC. Dyrektor Wykonawczy przedkłada ostateczne sprawozdanie finansowe Zarządowi do zaopiniowania.

3.  Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego na temat wstępnego sprawozdania rachunkowego Urzędu BEREC księgowy Urzędu BEREC sporządza na własną odpowiedzialność ostateczne sprawozdanie finansowe Urzędu BEREC. Dyrektor przedkłada ostateczne sprawozdanie finansowe Zarządowi do zaopiniowania.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zarząd wydaje opinię w sprawie ostatecznego sprawozdania finansowego BEREC.

4.  Zarząd wydaje opinię w sprawie ostatecznego sprawozdania finansowego Urzędu BEREC.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Do dnia 1 lipca następującego po zakończeniu każdego roku budżetowego Dyrektor Wykonawczy przesyła ostateczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią Zarządu do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji i Trybunału Obrachunkowego.

5.  Do dnia 1 lipca następującego po zakończeniu każdego roku budżetowego Dyrektor przesyła ostateczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią Zarządu do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji i Trybunału Obrachunkowego.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  BEREC publikuje ostateczne sprawozdanie finansowe w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 15 listopada następnego roku.

6.  Urząd BEREC publikuje ostateczne sprawozdanie finansowe w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 15 listopada następnego roku.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Do dnia 30 września Dyrektor Wykonawczy przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi. Dyrektor Wykonawczy przesyła tę odpowiedź także do Zarządu.

7.  Do dnia 30 września Dyrektor przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi. Dyrektor przesyła tę odpowiedź także do Zarządu.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Na wniosek Parlamentu Europejskiego Dyrektor Wykonawczy przedkłada mu wszelkie informacje niezbędne do sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy, zgodnie z art. 165 ust. 3 rozporządzenia finansowego39.

8.  Na wniosek Parlamentu Europejskiego Dyrektor przedkłada mu wszelkie informacje niezbędne do sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy, zgodnie z art. 165 ust. 3 rozporządzenia finansowego39.

__________________

__________________

39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Przed 15 maja roku N + 2 Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, udziela Dyrektorowi Wykonawczemu absolutorium z wykonania budżetu za rok N.

9.  Przed 15 maja roku N + 2 Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, udziela Dyrektorowi absolutorium z wykonania budżetu za rok N.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po zasięgnięciu opinii Komisji Zarząd przyjmuje przepisy finansowe mające zastosowanie do BEREC. Nie odbiegają one od rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1271/2013, chyba że takie odstępstwo jest wyraźnie konieczne do celów działalności BEREC i uzyskano uprzednią zgodę Komisji.

Po zasięgnięciu opinii Komisji Zarząd przyjmuje przepisy finansowe mające zastosowanie do Urzędu BEREC. Nie odbiegają one od rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1271/2013, chyba że takie odstępstwo jest wyraźnie konieczne do celów działalności Urzędu BEREC i uzyskano uprzednią zgodę Komisji.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do pracowników BEREC stosuje się regulamin pracowniczy, warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej oraz przepisy uzgodnione przez instytucje Unii w celu nadania skuteczności regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia innych pracowników.

Do pracowników Urzędu BEREC stosuje się regulamin pracowniczy, warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej oraz przepisy uzgodnione przez instytucje Unii w celu nadania skuteczności regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia innych pracowników.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 22

Artykuł 22

Powołanie Dyrektora Wykonawczego

Powołanie Dyrektora

1.  Dyrektora Wykonawczego zatrudnia się jako pracownika BEREC zatrudnionego na czas określony zgodnie z art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

1.  Dyrektora zatrudnia się jako pracownika Urzędu BEREC zatrudnionego na czas określony zgodnie z art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

2.  Dyrektor Wykonawczy jest powoływany przez Zarząd z wykazu kandydatów zaproponowanego przez Komisję w drodze otwartej i przejrzystej procedury naboru.

2.  Zarząd powołuje dyrektora w drodze otwartej i przejrzystej procedury naboru.

Do celów zawarcia umowy z Dyrektorem Wykonawczym BEREC jest reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu.

Do celów zawarcia umowy z Dyrektorem Urząd BEREC jest reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu.

Przed powołaniem kandydat wybrany przez Zarząd może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania członków tej komisji.

Przed powołaniem kandydat wybrany przez zarząd składa oświadczenie przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i udziela odpowiedzi na pytania członków tej komisji.

3.  Kadencja Dyrektora Wykonawczego trwa pięć lat. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia się wyniki oceny pracy Dyrektora Wykonawczego oraz przyszłe zadania i wyzwania stojące przed BEREC.

3.  Kadencja Dyrektora trwa trzy lata. Przed upływem tego okresu Zarząd przeprowadza ocenę, w której uwzględnia się wyniki oceny pracy Dyrektora oraz zadania i wyzwania stojące przed BEREC.

4.  Zarząd, działając na wniosek Komisji, w którym uwzględniono ocenę wspomnianą w ust. 3, może jednokrotnie przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego, na okres nie dłuższy niż pięć lat.

4.  Zarząd, uwzględniając ocenę wspomnianą w ust. 3, może jednokrotnie przedłużyć kadencję Dyrektora, na okres nie dłuższy niż trzy lata.

5.  Zarząd powiadamia Parlament Europejski, jeżeli zamierza przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego. W terminie jednego miesiąca przed takim przedłużeniem Dyrektor Wykonawczy może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania członków tej komisji.

5.  Zarząd powiadamia Parlament Europejski, jeżeli zamierza przedłużyć kadencję Dyrektora. W terminie jednego miesiąca przed takim przedłużeniem Dyrektor może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania członków tej komisji.

6.  Dyrektor Wykonawczy, którego kadencja została przedłużona, nie może uczestniczyć w kolejnej procedurze naboru na to samo stanowisko na koniec całego okresu jego kadencji.

6.  Dyrektor, którego kadencja została przedłużona, nie może uczestniczyć w kolejnej procedurze naboru na to samo stanowisko na koniec całego okresu jego kadencji.

7.  Dyrektor Wykonawczy może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Zarządu działającego na wniosek Komisji.

7.  Dyrektor może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Zarządu.

8.  Zarząd podejmuje decyzje w sprawie powołania, przedłużenia kadencji lub odwołania ze stanowiska Dyrektora Wykonawczego większością dwóch trzecich głosów członków z prawem głosu.

8.  Zarząd podejmuje decyzje w sprawie powołania, przedłużenia kadencji lub odwołania ze stanowiska Dyrektora większością dwóch trzecich głosów członków z prawem głosu.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  BEREC może korzystać z pomocy oddelegowanych ekspertów krajowych i innych pracowników niezatrudnionych przez BEREC. Regulamin pracowniczy i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej nie mają zastosowania do takich pracowników.

1.  Urząd BEREC może korzystać z pomocy oddelegowanych ekspertów krajowych i innych pracowników niezatrudnionych przez Urząd BEREC. Regulamin pracowniczy i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej nie mają zastosowania do takich pracowników.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zarząd przyjmuje decyzję określającą zasady oddelegowania ekspertów krajowych do BEREC.

2.  Zarząd przyjmuje decyzję określającą zasady oddelegowania ekspertów krajowych do Urzędu BEREC.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 24

skreśla się

Status prawny

 

1.   BEREC jest organem Unii. Posiada on osobowość prawną.

 

2.   W każdym państwie członkowskim BEREC ma najszerszy zakres zdolności prawnej, jaki można nadać osobie prawnej na mocy prawa danego państwa. BEREC może w szczególności nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomości oraz być stroną w postępowaniach sądowych.

 

3.   BEREC jest reprezentowany przez Dyrektora Wykonawczego.

 

4.   BEREC ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu powierzonych mu zadań i uprawnień.

 

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do BEREC i jego personelu stosuje się Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

Do Urzędu BEREC i jego personelu stosuje się Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Za uprzednią zgodą Komisji BEREC może w tym celu przyjmować ustalenia robocze. Nie nakładają one żadnych zobowiązań prawnych na Unię ani na jej państwa członkowskie.

skreśla się

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W ramach jednolitego dokumentu programowego Zarząd przyjmuje strategię dotyczącą stosunków z właściwymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi, z właściwymi organami państw trzecich lub z organizacjami międzynarodowymi w sprawach należących do kompetencji BEREC. Komisja i BEREC zawierają odpowiednie ustalenia robocze mające na celu zapewnienie, by BEREC działał w obrębie swojego mandatu i istniejących ram instytucjonalnych.

3.  W ramach jednolitego dokumentu programowego Rada Organów Regulacyjnych przyjmuje strategię dotyczącą stosunków z właściwymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi, z właściwymi organami państw trzecich lub z organizacjami międzynarodowymi w sprawach należących do kompetencji BEREC. Komisja i BEREC zawierają odpowiednie ustalenia robocze mające na celu zapewnienie, by BEREC działał w obrębie swojego mandatu i istniejących ram instytucjonalnych.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przejrzystość i przekazywanie informacji

Dostęp do dokumentów, przejrzystość i przekazywanie informacji

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dokumentów w posiadaniu BEREC stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady40. W terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Zarząd przyjmuje szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

1.  Do dokumentów w posiadaniu BEREC i Urzędu BEREC stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady40. Rada Organów Regulacyjnych i Zarząd przyjmują do dnia ... [proszę wstawić datę: ... miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

__________________

__________________

40 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. dotyczące publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

40 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. dotyczące publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przetwarzanie danych osobowych przez BEREC podlega rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady41. W terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Zarząd ustanawia środki mające na celu umożliwienie stosowania przez BEREC rozporządzenia (WE) nr 45/2001, w tym również środki dotyczące powołania inspektora ochrony danych w BEREC. Środki te ustanawia się po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

2.  Przetwarzanie danych osobowych przez BEREC i Urząd BEREC podlega rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady41.

__________________

__________________

41 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

41 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  BEREC i Urząd BEREC wykonują swoje działania z zachowaniem wysokiego stopnia przejrzystości. BEREC i Urząd BEREC zapewniają, aby społeczeństwo i wszelkie zainteresowane strony otrzymywały obiektywne, rzetelne i łatwo dostępne informacje, w szczególności w odniesieniu do wyników ich pracy.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  BEREC może uczestniczyć z własnej inicjatywy w działaniach komunikacyjnych w zakresie swoich kompetencji. Przydział zasobów na działania komunikacyjne nie może mieć niekorzystnego wpływu na skuteczne wykonywanie zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia. Działania komunikacyjne prowadzi się zgodnie z właściwymi planami komunikacji i rozpowszechniania informacji przyjętymi przez Zarząd.

3.  BEREC i Urząd BEREC może uczestniczyć z własnej inicjatywy w działaniach komunikacyjnych w zakresie swoich kompetencji. Przydział zasobów na działania komunikacyjne nie może mieć niekorzystnego wpływu na skuteczne wykonywanie zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia. Działania komunikacyjne prowadzi się zgodnie z właściwymi planami komunikacji i rozpowszechniania informacji przyjętymi przez Zarząd.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie naruszając art. 27 ust. 1, BEREC nie ujawnia osobom trzecim przetwarzanych lub otrzymywanych informacji, w odniesieniu do których zgłoszono uzasadniony wniosek o zachowanie poufności części lub całości tych informacji.

1.  Nie naruszając art. 27 ust. 1, Urząd BEREC nie ujawnia osobom trzecim przetwarzanych lub otrzymywanych informacji, w odniesieniu do których zgłoszono uzasadniony wniosek o zachowanie poufności części lub całości tych informacji.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Członkowie Zarządu, Dyrektor Wykonawczy, członkowie Rady Odwoławczej, oddelegowani eksperci krajowi, inni pracownicy niezatrudnieni przez BEREC i eksperci uczestniczący w grupach roboczych przestrzegają, również po zakończeniu pełnienia obowiązków, wymogów poufności określonych w art. 339 Traktatu.

2.  Członkowie Zarządu, Dyrektor, oddelegowani eksperci krajowi, inni pracownicy niezatrudnieni przez Urząd BEREC i eksperci uczestniczący w grupach roboczych przestrzegają, również po zakończeniu pełnienia obowiązków, wymogów poufności określonych w art. 339 Traktatu.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

BEREC przyjmuje własne przepisy bezpieczeństwa równoważne z przepisami bezpieczeństwa Komisji dotyczącymi ochrony informacji niejawnych UE (EUCI) oraz szczególnie chronionych informacji jawnych, w tym przepisy dotyczące wymiany, przetwarzania i przechowywania takich informacji zgodnie z decyzjami Komisji (UE, Euratom) nr 2015/44342 i (UE, Euratom) nr 2015/44443. Zamiast takich przepisów BEREC może również przyjąć decyzję o odpowiednim stosowaniu przepisów Komisji.

Urząd BEREC przyjmuje własne przepisy bezpieczeństwa równoważne z przepisami bezpieczeństwa Komisji dotyczącymi ochrony informacji niejawnych UE (EUCI) oraz szczególnie chronionych informacji jawnych, w tym przepisy dotyczące wymiany, przetwarzania i przechowywania takich informacji zgodnie z decyzjami Komisji (UE, Euratom) nr 2015/44342 i (UE, Euratom) nr 2015/44443. Zamiast takich przepisów Urząd BEREC może również przyjąć decyzję o odpowiednim stosowaniu przepisów Komisji.

__________________

__________________

42 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).

42 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).

43 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).

43 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na należycie uzasadniony wniosek BEREC Komisja i krajowe organy regulacyjne terminowo i rzetelnie przekazują mu wszelkie informacje niezbędne do wykonywania jego zadań, pod warunkiem że posiadają one na mocy odpowiednich przepisów dostęp do odpowiednich informacji oraz że wniosek o przekazanie informacji jest niezbędny, biorąc pod uwagę charakter danego zadania.

Na należycie uzasadniony wniosek BEREC lub Urzędu BEREC, Komisja i krajowe organy regulacyjne terminowo i rzetelnie przekazują BEREC lub Urzędowi BEREC wszelkie informacje niezbędne do wykonywania jego zadań, pod warunkiem że posiadają one na mocy odpowiednich przepisów dostęp do odpowiednich informacji oraz że wniosek o przekazanie informacji jest niezbędny, biorąc pod uwagę charakter danego zadania.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

BEREC może także żądać od krajowych organów regulacyjnych udzielania informacji w regularnych odstępach i w określonych formatach. W miarę możliwości w takich wnioskach o przekazanie informacji wykorzystuje się wspólne formaty sprawozdawcze.

BEREC lub Urząd BEREC może także żądać od krajowych organów regulacyjnych udzielania informacji w regularnych odstępach i w określonych formatach. W miarę możliwości w takich wnioskach o przekazanie informacji wykorzystuje się wspólne formaty sprawozdawcze.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na należycie uzasadniony wniosek Komisji lub krajowego organu regulacyjnego BEREC terminowo i rzetelnie przekazuje wszelkie informacje niezbędne do wykonywania zadań Komisji lub krajowego organu regulacyjnego w oparciu o zasadę lojalnej współpracy.

2.  Na należycie uzasadniony wniosek Komisji lub krajowego organu regulacyjnego BEREC lub Urząd BEREC terminowo i rzetelnie przekazuje wszelkie informacje niezbędne do wykonywania zadań Komisji lub krajowego organu regulacyjnego w oparciu o zasadę lojalnej współpracy.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zanim BEREC zwróci się z wnioskiem o przekazanie informacji zgodnie z niniejszym artykułem oraz w celu uniknięcia powielania obowiązków sprawozdawczych, BEREC uwzględnia odpowiednie publicznie dostępne informacje.

3.  Zanim BEREC lub Urząd BEREC zwróci się z wnioskiem o przekazanie informacji zgodnie z niniejszym artykułem oraz w celu uniknięcia powielania obowiązków sprawozdawczych, BEREC lub Urząd BEREC uwzględnia odpowiednie publicznie dostępne informacje.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli informacje nie są dostępne, nie są terminowo udostępniane przez krajowe organy regulacyjne bądź w okolicznościach, w których bezpośredni wniosek BEREC byłby bardziej efektywny i wiązałby się z mniejszym obciążeniem, BEREC może wystąpić z należycie uzasadnionym i umotywowanym wnioskiem do innych organów lub bezpośrednio do odpowiednich przedsiębiorstw udostępniających sieci łączności elektronicznej i urządzenia towarzyszące oraz świadczących usługi łączności elektronicznej.

Jeżeli informacje nie są dostępne, nie są terminowo udostępniane przez krajowe organy regulacyjne bądź w okolicznościach, w których bezpośredni wniosek BEREC lub Urzędu BEREC byłby bardziej efektywny i wiązałby się z mniejszym obciążeniem, BEREC lub Urząd BEREC może wystąpić z należycie uzasadnionym i umotywowanym wnioskiem do innych organów lub bezpośrednio do odpowiednich przedsiębiorstw udostępniających sieci łączności elektronicznej i urządzenia towarzyszące oraz świadczących usługi łączności elektronicznej.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

BEREC powiadamia odpowiednie krajowe organy regulacyjne o wnioskach złożonych na podstawie niniejszego ustępu.

BEREC lub Urząd BEREC powiadamia odpowiednie krajowe organy regulacyjne o wnioskach złożonych na podstawie niniejszego ustępu.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na wniosek BEREC krajowe organy regulacyjne udzielają mu wsparcia w pozyskiwaniu informacji.

Na wniosek BEREC lub Urzędu BEREC krajowe organy regulacyjne udzielają BEREC lub Urzędowi BEREC wsparcia w pozyskiwaniu informacji.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszyscy członkowie Zarządu, Dyrektor Wykonawczy, oddelegowani eksperci krajowi i inni pracownicy niezatrudnieni przez BEREC składają deklarację o braku lub istnieniu bezpośrednich lub pośrednich interesów, które mogłyby zostać uznane za szkodzące ich niezależności, oraz o ich zobowiązaniach w tym zakresie.

Wszyscy członkowie Rady Organów Regulacyjnych i Zarządu, Dyrektor, oddelegowani eksperci krajowi i inni pracownicy niezatrudnieni przez Urząd BEREC składają deklarację o braku lub istnieniu bezpośrednich lub pośrednich interesów, które mogłyby zostać uznane za szkodzące ich niezależności, oraz o ich zobowiązaniach w tym zakresie.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Deklaracje te muszą być dokładne i kompletne, składa się je na piśmie i aktualizuje w razie potrzeby. Deklaracje o braku konfliktu interesów złożone przez członków Zarządu i Dyrektora Wykonawczego podaje się do wiadomości publicznej.

Deklaracje te muszą być dokładne i kompletne, składa się je na piśmie i aktualizuje w razie potrzeby. Deklaracje o braku konfliktu interesów złożone przez członków Zarządu i Dyrektora podaje się do wiadomości publicznej.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wszyscy członkowie Zarządu, Dyrektor Wykonawczy, oddelegowani eksperci krajowi i inni pracownicy niezatrudnieni przez BEREC oraz eksperci uczestniczący w grupach roboczych, w sposób dokładny i kompletny, najpóźniej na początku każdego posiedzenia, składają oświadczenie o wszelkich interesach związanych z punktami porządku obrad, który mogłyby zostać uznane za szkodzące ich niezależności, oraz wstrzymują się od udziału w dyskusji i głosowaniu nad takimi punktami.

2.  Wszyscy członkowie Zarządu, Dyrektor, oddelegowani eksperci krajowi i inni pracownicy niezatrudnieni przez Urząd BEREC oraz eksperci uczestniczący w grupach roboczych, w sposób dokładny i kompletny, najpóźniej na początku każdego posiedzenia, składają oświadczenie o wszelkich interesach związanych z punktami porządku obrad, który mogłyby zostać uznane za szkodzące ich niezależności, oraz wstrzymują się od udziału w dyskusji i głosowaniu nad takimi punktami.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby ułatwić zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań na podstawie rozporządzenia (UE, Euratom) nr 883/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady44, w ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia BEREC przystępuje do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego wewnętrznych postępowań dochodzeniowych prowadzonych przez OLAF i przyjmuje odpowiednie przepisy obowiązujące wszystkich pracowników BEREC, wykorzystując szablon zawarty w załączniku do tego porozumienia.

1.  Aby ułatwić zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań na podstawie rozporządzenia (UE, Euratom) nr 883/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady44, do dnia ... [proszę wstawić datę: ... miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Urząd BEREC przystępuje do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego wewnętrznych postępowań dochodzeniowych prowadzonych przez OLAF i przyjmuje odpowiednie przepisy obowiązujące wszystkich pracowników Urzędu BEREC, wykorzystując szablon zawarty w załączniku do tego porozumienia.

__________________

__________________

44 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

44 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Europejski Trybunał Obrachunkowy jest uprawniony do przeprowadzania audytów, na podstawie dokumentacji i kontroli na miejscu, wobec wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymali od BEREC unijne środki finansowe.

2.  Europejski Trybunał Obrachunkowy jest uprawniony do przeprowadzania audytów, na podstawie dokumentacji i kontroli na miejscu, wobec wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymali od Urzędu BEREC unijne środki finansowe.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  OLAF może przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 883/2013 oraz rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/9645 w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie naruszające interesy finansowe Unii, w związku z umową o udzielenie dotacji lub zamówieniem finansowanym przez BEREC.

3.  OLAF może przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 883/2013 oraz rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/9645 w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie naruszające interesy finansowe Unii, w związku z umową o udzielenie dotacji lub zamówieniem finansowanym przez Urząd BEREC.

__________________

__________________

45 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

45 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Nie naruszając przepisów ust. 1, 2 i 3, umowy o współpracy z właściwymi organami państw trzecich i z organizacjami międzynarodowymi, zamówienia, umowy o udzielenie dotacji i decyzje o udzieleniu dotacji przez BEREC zawierają przepisy wyraźnie uprawniające Trybunał Obrachunkowy i OLAF do przeprowadzania tego rodzaju audytów i dochodzeń zgodnie z ich odpowiednimi kompetencjami.

4.  Nie naruszając przepisów ust. 1, 2 i 3, umowy o współpracy z właściwymi organami państw trzecich i z organizacjami międzynarodowymi, zamówienia, umowy o udzielenie dotacji i decyzje o udzieleniu dotacji przez Urząd BEREC zawierają przepisy wyraźnie uprawniające Trybunał Obrachunkowy i OLAF do przeprowadzania tego rodzaju audytów i dochodzeń zgodnie z ich odpowiednimi kompetencjami.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Odpowiedzialność umowną BEREC regulują przepisy mające zastosowanie do danej umowy.

1.  Odpowiedzialność umowną Urzędu BEREC regulują przepisy mające zastosowanie do danej umowy.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do wydawania wyroków na podstawie wszelkich klauzul arbitrażowych zamieszczonych w umowie zawartej przez BEREC.

2.  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do wydawania wyroków na podstawie wszelkich klauzul arbitrażowych zamieszczonych w umowie zawartej przez Urząd BEREC.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku odpowiedzialności pozaumownej BEREC, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla porządków prawnych państw członkowskich, naprawia wszelkie szkody spowodowane przez swoje jednostki lub przez członków swojego personelu w trakcie pełnienia przez nich obowiązków.

3.  W przypadku odpowiedzialności pozaumownej Urząd BEREC, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla porządków prawnych państw członkowskich, naprawia wszelkie szkody spowodowane przez swoje jednostki lub przez członków swojego personelu w trakcie pełnienia przez nich obowiązków.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Odpowiedzialność osobistą pracowników BEREC wobec BEREC regulują właściwe dla nich przepisy regulaminu pracowniczego lub warunków zatrudnienia.

5.  Odpowiedzialność osobistą pracowników Urzędu BEREC wobec Urzędu BEREC regulują właściwe dla nich przepisy regulaminu pracowniczego lub warunków zatrudnienia.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania BEREC podlegają dochodzeniom prowadzonym przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z postanowieniami art. 228 Traktatu.

Działania Urzędu BEREC podlegają dochodzeniom prowadzonym przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z postanowieniami art. 228 Traktatu.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przepisy określone w rozporządzeniu nr 1/5846 stosuje się do BEREC.

1.  Przepisy określone w rozporządzeniu nr 1/5846 stosuje się do Urzędu BEREC.

__________________

__________________

46 Rozporządzenie Rady nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz.U. L 17 z 6.10.1958, s. 385).

46 Rozporządzenie Rady nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz.U. L 17 z 6.10.1958, s. 385).

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Usługi tłumaczeniowe niezbędne do funkcjonowania BEREC świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

2.  Usługi tłumaczeniowe niezbędne do funkcjonowania Urzędu BEREC świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 36

skreśla się

Komitet

 

1.   Komisję wspomaga komitet („Komitet ds. Łączności”). Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

3.   W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, taka procedura kończy się bez osiągnięcia rezultatu tylko wówczas, gdy przed upływem terminu na wydanie opinii zdecyduje o tym Przewodniczący komitetu.

 

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niezbędne uzgodnienia dotyczące pomieszczeń, które przyjmujące państwo członkowskie ma przeznaczyć dla BEREC, oraz wyposażenia udostępnianego przez to państwo członkowskie, a także przepisy szczególne mające zastosowanie w przyjmującym państwie członkowskim do Dyrektora Wykonawczego, członków Zarządu, pracowników BEREC i członków ich rodzin określa się w porozumieniu w sprawie siedziby między BEREC a państwem członkowskim, w którym siedziba ta jest zlokalizowana, zawartym po uzyskaniu zgody Zarządu i nie później niż dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

1.  Niezbędne uzgodnienia dotyczące pomieszczeń, które przyjmujące państwo członkowskie ma przeznaczyć dla Urzędu BEREC, oraz wyposażenia udostępnianego przez to państwo członkowskie, a także przepisy szczególne mające zastosowanie w przyjmującym państwie członkowskim do Dyrektora, członków Zarządu, pracowników Urzędu BEREC i członków ich rodzin określa się w porozumieniu w sprawie siedziby między Urzędem BEREC a państwem członkowskim, w którym siedziba ta jest zlokalizowana, zawartym po uzyskaniu zgody Zarządu i nie później niż dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przyjmujące państwo członkowskie zapewnia warunki niezbędne do zagwarantowania sprawnego i wydajnego funkcjonowania BEREC, w tym wielojęzyczne placówki szkolne o orientacji europejskiej oraz odpowiednie połączenia transportowe.

2.  Przyjmujące państwo członkowskie zapewnia warunki niezbędne do zagwarantowania sprawnego i wydajnego funkcjonowania Urzędu BEREC, w tym wielojęzyczne placówki szkolne o orientacji europejskiej oraz odpowiednie połączenia transportowe.

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie później niż po upływie pięciu lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat Komisja przeprowadza ocenę zgodnie ze swoimi wytycznymi w celu ocenienia wyników działalności BEREC w odniesieniu do jego celów, mandatu, zadań i siedzib(-y). W ocenie tej uwzględnia się zwłaszcza wszelkie ewentualne potrzeby dokonania zmian mandatu BEREC oraz skutki finansowe takich zmian.

1.  Nie później niż po upływie pięciu lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat Komisja przeprowadza ocenę zgodnie ze swoimi wytycznymi w celu ocenienia wyników działalności BEREC i Urzędu BEREC w odniesieniu do ich celów, mandatu, zadań i siedzib(-y). W ocenie tej uwzględnia się zwłaszcza wszelkie ewentualne potrzeby dokonania zmian mandatu BEREC i Urzędu BEREC oraz skutki finansowe takich zmian.

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli Komisja uzna, że kontynuacja działalności BEREC nie jest już uzasadniona w świetle przypisanych mu celów, mandatu i zadań, może zaproponować odpowiednią zmianę lub uchylenie niniejszego rozporządzenia.

2.  Jeżeli Komisja uzna, że kontynuacja działalności BEREC i Urzędu BEREC nie jest już uzasadniona w świetle przypisanych mu celów, mandatu i zadań, może zaproponować odpowiednią zmianę lub uchylenie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie naruszając ust. 2, BEREC jest następcą prawnym Urzędu ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1211/2009 („Urząd BEREC”) w odniesieniu do wszystkich praw własności, porozumień, obowiązków prawnych, umów o pracę, zobowiązań finansowych i odpowiedzialności.

Nie naruszając ust. 2, Urząd BEREC jest następcą prawnym Urzędu ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1211/2009 („Urząd BEREC”) w odniesieniu do wszystkich praw własności, porozumień, obowiązków prawnych, umów o pracę, zobowiązań finansowych i odpowiedzialności.

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W szczególności niniejsze rozporządzenie nie wpływa na prawa i obowiązki pracowników Urzędu ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1211/2009. Umowy tych pracowników mogą zostać odnowione na podstawie niniejszego rozporządzenia zgodnie z regulaminem pracowniczym i warunkami zatrudnienia oraz w ramach ograniczeń budżetowych BEREC.

W szczególności niniejsze rozporządzenie nie wpływa na prawa i obowiązki pracowników Urzędu ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1211/2009. Umowy tych pracowników mogą zostać odnowione na podstawie niniejszego rozporządzenia zgodnie z regulaminem pracowniczym i warunkami zatrudnienia oraz w ramach ograniczeń budżetowych Urzędu BEREC.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ze skutkiem od dnia [the date of entry into force of this regulation] r. i do czasu objęcia obowiązków przez Dyrektora Wykonawczego w wyniku powołania go przez Zarząd zgodnie z art. 22 dyrektor zarządzający powołany na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 przez pozostały okres swojej kadencji działa w charakterze tymczasowego Dyrektora Wykonawczego w zakresie obowiązków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Pozostałe warunki umowy dyrektora zarządzającego pozostają niezmienione.

Ze skutkiem od dnia [the date of entry into force of this regulation] r. i do czasu objęcia obowiązków przez Dyrektora w wyniku powołania go przez Zarząd zgodnie z art. 22 dyrektor zarządzający powołany na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 przez pozostały okres swojej kadencji działa w charakterze tymczasowego Dyrektora w zakresie obowiązków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Pozostałe warunki umowy dyrektora zarządzającego pozostają niezmienione.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jako tymczasowy Dyrektor Wykonawczy wykonuje on uprawnienia organu powołującego. Może on zatwierdzać wszelkie płatności pokrywane ze środków zapisanych w budżecie BEREC po zatwierdzeniu przez Zarząd i może zawierać umowy, w tym umowy z pracownikami, po przyjęciu planu zatrudnienia BEREC.

Jako tymczasowy Dyrektor wykonuje on uprawnienia organu powołującego. Może on zatwierdzać wszelkie płatności pokrywane ze środków zapisanych w budżecie Urzędu BEREC po zatwierdzeniu przez Zarząd i może zawierać umowy, w tym umowy z pracownikami, po przyjęciu planu zatrudnienia BEREC.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Umowa o pracę z dyrektorem zarządzającym powołanym na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 wygasa wraz z końcem jego kadencji lub z dniem, w którym Dyrektor Wykonawczy obejmuje obowiązki po powołaniu przez Zarząd na podstawie art. 22, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Umowa o pracę z dyrektorem zarządzającym powołanym na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 wygasa wraz z końcem jego kadencji lub z dniem, w którym Dyrektor obejmuje obowiązki po powołaniu przez Zarząd na podstawie art. 22.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektor zarządzający powołany na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1211/2009, którego kadencja została przedłużona, powstrzymuje się od udziału w procedurze naboru Dyrektora Wykonawczego, o której mowa w art. 22.

skreśla się

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Odesłania do rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i do Urzędu BEREC odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia i do BEREC.

Odesłania do rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

Odsyłacze

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

24.10.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Ivan Štefanec

11.10.2016

Rozpatrzenie w komisji

13.3.2017

 

 

 

Data przyjęcia

11.5.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

13

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Othmar Karas, Arndt Kohn, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Anne-Marie Mineur

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

21

+

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

13

-

ALDE

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

3

0

ALDE

Dita Charanzová

VERT/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (11.5.2017)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Silvia Costa

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Cel i zakres

Pakiet telekomunikacyjny, który opublikowano we wrześniu 2016 r., zwiera zbiór inicjatyw ustawodawczych i nieustawodawczych mających na celu dokonanie gruntownego przeglądu ram regulacyjnych w obszarze telekomunikacji. Głównym elementem tego pakietu jest wniosek dotyczący dyrektywy ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej, którego celem jest modernizacja przepisów telekomunikacyjnych, aktualizowanych ostatnio w 2009 r. Komisja Kultury i Edukacji przygotowuje również odrębną opinię na temat tego wniosku (sprawozdawca: Curzio Maltese).

Wniosek będący przedmiotem niniejszej opinii stanowi również część pakietu telekomunikacyjnego, a jego celem jest stworzenie bardziej spójnych i skutecznych instytucjonalnych ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej. Krokiem w tym kierunku ma być ustanowienie Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) jako pełnoprawnej zdecentralizowanej agencji UE (obecnie podmiot ten ma strukturę hybrydową, obejmującą organ o charakterze międzyrządowym, skupiający krajowe organy regulacyjne wykonujące zharmonizowane unijne zadania regulacyjne, który wspierany jest przez Urząd BEREC, niewielką agencję wspólnotową świadczącą usługi wsparcia zawodowego i administracyjnego dla BEREC).

W związku z tym przedstawiony wniosek zawiera głównie standardowe przepisy dotyczące agencji, zgodne ze wspólnym podejściem do agencji zdecentralizowanych UE uzgodnionym przez Parlament, Radę i Komisję w 2012 r. Zgrupowano w nim również w jednym miejscu (art. 2) pełną listę zadań powierzonych BEREC na mocy różnych aktów prawnych, zawierającą przede wszystkim zadania przypisane BEREC na mocy nowego Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Niektóre zadania są wprawdzie przedmiotem zainteresowania komisji CULT (np. rola BEREC w wydawaniu opinii na temat projektów środków krajowych dotyczących wzajemnej oceny w zakresie widma radiowego), jednak główna część tych zadań jest regulowana we wniosku dotyczącym kodeksu.

BEREC: status quo czy pełnoprawna agencja UE?

Sprawozdawczyni – po przeczytaniu licznych opinii parlamentów krajowych na temat przedstawionego wniosku, zapoznaniu się z opinią samego BEREC na ten temat, a także po przeprowadzeniu konsultacji w tej kwestii – doskonale zdaje sobie sprawę, że propozycja likwidacji obecnej struktury BEREC i utworzenia pełnoprawnej agencji UE budzi kontrowersje. Niemniej zdaniem sprawozdawczyni kwestia ta ma tak duże znaczenie, że musi się nią zająć komisja przedmiotowo właściwa, tj. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), która najlepiej może zrozumieć i ocenić strukturę instytucjonalną, która najlepiej odpowiada środowisku regulacyjnemu w zakresie łączności elektronicznej. Poprawki złożone przez sprawozdawczynię pozostają bez uszczerbku dla tej fundamentalnej kwestii.

Niemniej jednak działalność BEREC dotyczy również obszarów polityki, które stanowią przedmiot zainteresowania komisji CULT, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy normę stanowią organy regulacyjne obejmujące zarówno telekomunikację, jak i działalność nadawczą, a usługi OTT zyskują na znaczeniu. W związku z tym celem sprawozdawczyni jest zapewnienie niezależności krajowych organów regulacyjnych i ich członków poprzez zagwarantowanie pełnej zgodności wniosku w sprawie BEREC z przepisami art. 7 proponowanej dyrektywy ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni złożyła kilka poprawek do wniosku Komisji. Niektóre z nich mają na celu wyjaśnienie niektórych przepisów lub poprawę ich czytelności. W większości poprawek podkreślono, że BEREC musi wykonywać swoje zadania i prowadzić prace z należytym uwzględnieniem ogólnego celu, jakim jest promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, zgodnie z art. 3 proponowanej dyrektywy ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej.

Kilka poprawek ma na celu zadbanie o to, by grupy robocze BEREC reprezentowały jak najszerszy zakres interesów politycznych i by funkcjonowały zgodnie z ogólnym celem wspomnianym powyżej, a także by BEREC w ramach swojej działalności aktywnie współpracował z jak najszerszym gronem interesariuszy.

Ponadto sprawozdawczyni podkreśla powody, dla których BEREC powinien współpracować z innymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami roboczymi, tj. konieczność zagwarantowania spójności i skuteczności polityki. Sprawozdawczyni podkreśla również, że taka współpraca – głównie z takimi podmiotami jak Europejska Grupa Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych oraz europejski Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego – powinna być dozwolona w ramach działalności BEREC, aby zapewnić ogólną spójność i skuteczność polityki.  

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  BEREC i Urząd BEREC wniosły pozytywny wkład na rzecz spójnego wdrażania ram regulacyjnych łączności elektronicznej. Pomimo tego nadal istnieją znaczne rozbieżności między państwami członkowskimi w zakresie praktyki regulacyjnej. Co więcej, struktura zarządzania BEREC i Urzędu BEREC jest nadmiernie skomplikowana i generuje zbędne obciążenie administracyjne. Aby zapewnić przyrost wydajności i synergię oraz dodatkowo przyczynić się do rozwoju rynku wewnętrznego łączności elektronicznej w całej Unii, jak również do propagowania dostępu do transmisji danych o bardzo dużej przepustowości i wykorzystania takiej transmisji, wspierania konkurencji w dziedzinie sieci, usług i urządzeń towarzyszących w ramach łączności elektronicznej, a także działania w interesie obywateli Unii, niniejsze rozporządzenie ma na celu wzmocnienie roli BEREC i jego struktury zarządzania poprzez ustanowienie BEREC jako zdecentralizowanej agencji unijnej. Odpowiada to również potrzebie odzwierciedlenia znacznie wzmocnionej roli odgrywanej przez BEREC po wejściu w życie rozporządzenia (UE) nr 531/2012, w którym ustanowiono zadania BEREC w odniesieniu do ogólnounijnego roamingu, rozporządzenia (UE) 2015/2120, w którym ustanowiono zadania BEREC w odniesieniu do dostępu do otwartego internetu i ogólnounijnego roamingu, i dyrektywy, w której ustanowiono liczne nowe zadania BEREC, takie jak wydawanie decyzji i wytycznych dotyczących różnych tematów, składanie sprawozdań w kwestiach technicznych, prowadzenie rejestrów i wydawanie opinii na temat procedur rynku wewnętrznego dotyczących projektów środków krajowych w sprawie regulacji rynku, jak też na temat przyznawania praw do użytkowania widma radiowego.

(7)  BEREC i Urząd BEREC wniosły pozytywny wkład na rzecz spójnego wdrażania ram regulacyjnych łączności elektronicznej. Niemniej nadal istnieją znaczne rozbieżności między państwami członkowskimi w zakresie praktyki regulacyjnej. Co więcej, struktura zarządzania BEREC i Urzędu BEREC jest nadmiernie skomplikowana i generuje zbędne obciążenia administracyjne. Aby zapewnić przyrost wydajności i synergię oraz dodatkowo przyczynić się do rozwoju rynku wewnętrznego łączności elektronicznej w całej Unii, jak również do propagowania dostępu do transmisji danych o bardzo dużej przepustowości i wykorzystania takiej transmisji, wspierania konkurencji w dziedzinie sieci, usług i urządzeń towarzyszących w ramach łączności elektronicznej, a także działania w interesie obywateli Unii, niniejsze rozporządzenie ma na celu wzmocnienie roli BEREC i jego struktury zarządzania poprzez ustanowienie BEREC jako zdecentralizowanej agencji unijnej. Odpowiada to również potrzebie odzwierciedlenia znacznie wzmocnionej roli odgrywanej przez BEREC na mocy rozporządzenia (UE) nr 531/2012, w którym ustanowiono zadania BEREC w odniesieniu do ogólnounijnego roamingu, rozporządzenia (UE) 2015/2120, w którym ustanowiono zadania BEREC w odniesieniu do dostępu do otwartego internetu i ogólnounijnego roamingu, i dyrektywy, w której ustanowiono liczne nowe zadania BEREC, takie jak wydawanie decyzji i wytycznych w różnych obszarach, składanie sprawozdań w kwestiach technicznych, prowadzenie rejestrów i wydawanie opinii na temat procedur rynku wewnętrznego dotyczących projektów środków krajowych w sprawie regulacji rynku, jak też na temat przyznawania praw do użytkowania widma radiowego.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Wdrożenie ram regulacyjnych w zakresie łączności elektronicznej – w połączeniu z postępami w dziedzinie technologii komunikacyjnych i oprogramowania – doprowadziło do znacznego rozwoju w zakresie sposobów rozpowszechniania kultury i treści w dziedzinie kultury oraz sposobów uzyskiwania dostępu do kultury i tych treści przez europejskich obywateli. Niemniej nierównomierny zasięg infrastruktury i efekty blokady technologicznej doprowadziły jednocześnie do powstania głębokich przepaści cyfrowych. BEREC jest jedną z tych instytucji, które – stosując narzędzia odpowiednie do skali tych problemów – muszą uwzględniać szersze skutki kulturowe i społeczne przy wydawaniu wytycznych, opinii i innego rodzaju dokumentów, tak aby zmniejszyć te przepaści i zapobiec powstawaniu kolejnych, w szczególności w obszarze różnorodności kulturowej i wielojęzyczności.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  BEREC powinien wykonywać powierzone mu zadania z należytym uwzględnieniem art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ogólnego celu, jakim jest promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, określonego w art. 3 dyrektywy, a także celów ustanowionych w konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego z 2005 r.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu podkreślenie, że prace BEREC powinny uwzględniać ogólny cel, jakim jest promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, gdyż decyzje w zakresie łączności elektronicznej (np. w sprawie alokacji widma) mogą mieć wpływ właśnie na te obszary. W tym kontekście przypomina się również o konwencji UNESCO.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Należy umożliwić BEREC współpracę, w razie potrzeby i bez uszczerbku dla roli tych podmiotów, z innymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi, w szczególności z Zespołem ds. Polityki Spektrum Radiowego29, Europejską Radą Ochrony Danych30, Europejską Grupą Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych31 i Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji32, jak również z istniejącymi komitetami (takimi jak Komitet ds. Łączności i Komitet ds. Spektrum Radiowego). BEREC powinien mieć również możliwość współpracy z właściwymi organami państw trzecich, w szczególności z właściwymi organami regulacyjnymi w dziedzinie łączności elektronicznej lub grupami takich organów, jak również z organizacjami międzynarodowymi, gdy jest to niezbędne do wykonywania jego zadań.

(11)  Aby zapewnić spójną i konsekwentną politykę oraz aby BEREC mógł wykonywać swoje zadania w sposób skuteczny, z należytym uwzględnieniem szerszych celów polityki Unii, należy umożliwić BEREC współpracę z innymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi, w szczególności z Zespołem ds. Polityki Spektrum Radiowego29, Europejską Radą Ochrony Danych30, Europejską Grupą Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych31 i Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji32, jak również z istniejącymi komitetami (takimi jak Komitet ds. Łączności i Komitet ds. Spektrum Radiowego), bez uszczerbku dla roli tych podmiotów. BEREC powinien mieć również możliwość współpracy z właściwymi organami państw trzecich, w szczególności z właściwymi organami regulacyjnymi w dziedzinie łączności elektronicznej lub grupami takich organów, jak również z organizacjami międzynarodowymi, gdy jest to niezbędne do wykonywania jego zadań.

__________________

__________________

29 Decyzja 2002/622/WE ustanawiająca Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego (Dz.U. L 198 z 27.7.2002, s.49).

29 Decyzja 2002/622/WE ustanawiająca Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego (Dz.U. L 198 z 27.7.2002, s.49).

30 Ustanowiona na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

30 Ustanowiona na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

31 Dyrektywa [...].

31 Dyrektywa [...].

32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41).

32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41).

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu podkreślenie zasadności współpracy z innymi istotnymi organami, w tym z Europejską Grupą Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych oraz z Zespołem ds. Polityki Spektrum Radiowego.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W porównaniu z sytuacją w przeszłości, gdy Rada Organów Regulacyjnych i komitet zarządzający działały równolegle, istnienie jednego zarządu nadającego ogólny kierunek działaniom BEREC oraz podejmującego decyzje w sprawach regulacyjnych i operacyjnych oraz w kwestiach zarządzania administracyjnego i budżetowego powinno ułatwić poprawę skuteczności, spójnego działania i ogólnego funkcjonowania agencji. W tym celu Zarząd powinien sprawować odpowiednie funkcje, a w jego skład powinni wchodzić, oprócz dwóch przedstawicieli Komisji, Prezesi albo członkowie organów kolegialnych wszystkich krajowych organów regulacyjnych, chronieni wymogami dotyczącymi odwołania.

(12)  W porównaniu z sytuacją w przeszłości, gdy Rada Organów Regulacyjnych i komitet zarządzający działały równolegle, istnienie jednego zarządu nadającego ogólny kierunek działaniom BEREC oraz podejmującego decyzje w sprawach regulacyjnych i operacyjnych oraz w kwestiach zarządzania administracyjnego i budżetowego powinno ułatwić poprawę skuteczności, spójnego działania i ogólnego funkcjonowania agencji. W tym celu Zarząd powinien sprawować odpowiednie funkcje, a w jego skład powinni wchodzić, oprócz przedstawiciela Komisji, Prezesi albo członkowie organów kolegialnych wszystkich krajowych organów regulacyjnych, chronieni wymogami dotyczącymi odwołania.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Rola Dyrektora Wykonawczego, który będzie przedstawicielem prawnym BEREC, ma decydujące znaczenie dla odpowiedniego funkcjonowania nowej agencji i realizacji przypisanych jej zadań. Zarząd powinien go powoływać na podstawie listy sporządzonej przez Komisję po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury naboru w celu zagwarantowania wnikliwej oceny kandydatów i wysokiego poziomu niezależności. Ponadto w przeszłości kadencja dyrektora zarządzającego Urzędu BEREC trwała trzy lata. Konieczne jest, aby Dyrektor Wykonawczy dysponował wystarczająco długim mandatem dla zapewnienia stabilności i realizacji długoterminowej strategii agencji.

(16)  Rola Dyrektora Wykonawczego, który będzie przedstawicielem prawnym BEREC, ma decydujące znaczenie dla odpowiedniego funkcjonowania nowej agencji i realizacji przypisanych jej zadań. Zarząd powinien go powoływać na podstawie listy sporządzonej przez Komisję po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury naboru w celu zagwarantowania wnikliwej oceny kandydatów i wysokiego poziomu niezależności. Przed powołaniem kandydat wybrany przez Zarząd powinien zostać wezwany do stawienia się przed właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego, aby mogły one wyrazić zgodę. Ponadto w przeszłości kadencja dyrektora zarządzającego Urzędu BEREC trwała trzy lata. Konieczne jest, aby Dyrektor Wykonawczy dysponował wystarczająco długim mandatem dla zapewnienia stabilności i realizacji długoterminowej strategii agencji.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Z doświadczenia wynika, że większość zadań BEREC realizuje się lepiej w ramach grup roboczych, dlatego Zarząd powinien odpowiadać za utworzenie grup roboczych i powołanie ich członków. W celu zapewnienia zrównoważonego podejścia koordynacja i prowadzenie prac grup roboczych powinny należeć do członków personelu BEREC. Listy zakwalifikowanych ekspertów należy przygotować z wyprzedzeniem, aby zapewnić szybkie utworzenie niektórych grup roboczych, w szczególności tych, które są związane z procedurami rynku wewnętrznego dotyczącymi projektów środków krajowych w sprawie regulacji rynku i przyznawania praw do użytkowania widma radiowego, ze względu na terminy w ramach tych procedur.

(17)  Z doświadczenia wynika, że większość zadań BEREC realizuje się lepiej w ramach grup roboczych, dlatego Zarząd powinien odpowiadać za utworzenie grup roboczych i powołanie ich członków. Skład grup roboczych powinien odpowiednio odzwierciedlać różne interesy polityczne oraz należycie uwzględniać ogólny cel, jakim jest promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, określony w art. 3 ust. 1 dyrektywy. W celu zapewnienia zrównoważonego podejścia koordynacja i prowadzenie prac grup roboczych powinny należeć do członków personelu BEREC. Listy zakwalifikowanych ekspertów należy przygotować z wyprzedzeniem, aby zapewnić szybkie utworzenie niektórych grup roboczych, w szczególności tych, które są związane z procedurami rynku wewnętrznego dotyczącymi projektów środków krajowych w sprawie regulacji rynku i przyznawania praw do użytkowania widma radiowego, ze względu na terminy w ramach tych procedur.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu podkreślenie, że grupy robocze tworzone przez BEREC powinny uwzględniać pełny zakres interesów politycznych oraz działać zgodnie z ogólnym celem, jakim jest promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  W celu zadbania o to, by BEREC w pełni uwzględniał całe spektrum interesów politycznych i by miał jasność w kwestii ewentualnych skutków swoich działań, agencja powinna aktywnie współpracować z zainteresowanymi stronami za pomocą takich narzędzi jak regularne fora konsultacji z zainteresowanymi stronami. Grupy robocze BEREC powinny również aktywnie współpracować z interesariuszami, którzy nie działają w obszarze regulacji, i uwzględniać przy tym jak najszerszy zakres interesów.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że BEREC i jego grupy robocze powinny opracować narzędzia służącej aktywnej współpracy z interesariuszami reprezentującymi szerokie spektrum interesów.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Aby skutecznie realizować swoje zadania, BEREC powinien mieć prawo zwracać się o wszelkie niezbędne informacje do Komisji, krajowych organów regulacyjnych oraz – w ostateczności – do innych organów i przedsiębiorstw. Wnioski o udzielenie informacji powinny być proporcjonalne i nie powinny powodować nałożenia na adresatów nieuzasadnionych obciążeń. Krajowe organy regulacyjne, które znajdują się najbliżej rynków łączności elektronicznej, powinny współpracować z BEREC oraz terminowo i rzetelnie udzielać informacji, aby zapewnić BEREC możliwość wypełniania jego mandatu. BEREC również powinien dzielić się niezbędnymi informacjami z Komisją i krajowymi organami regulacyjnymi w oparciu o zasadę lojalnej współpracy.

(25)  Aby skutecznie realizować swoje zadania, BEREC powinien mieć prawo zwracać się o wszelkie niezbędne informacje do Komisji, krajowych organów regulacyjnych oraz – w ostateczności – do innych organów i przedsiębiorstw. Wnioski o udzielenie informacji powinny być proporcjonalne i nie powinny powodować nałożenia na adresatów nieuzasadnionych obciążeń. Krajowe organy regulacyjne, które znajdują się najbliżej rynków łączności elektronicznej, powinny współpracować z BEREC oraz terminowo i rzetelnie dostarczać mu informacji, aby zapewnić BEREC możliwość wypełniania jego mandatu. BEREC również powinien dzielić się niezbędnymi informacjami z Komisją i krajowymi organami regulacyjnymi w oparciu o zasadę lojalnej współpracy.

Poprawka     10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

BEREC działa w zakresie stosowania dyrektywy [...], dyrektywy 2002/58/WE, rozporządzenia (UE) nr 531/2012, rozporządzenia (UE) 2015/2120 i decyzji 243/2012/UE36 (program dotyczący polityki w zakresie widma radiowego).

BEREC działa w zakresie stosowania dyrektywy [...], dyrektywy 2002/58/WE, rozporządzenia (UE) nr 531/2012, rozporządzenia (UE) 2015/2120 i decyzji 243/2012/UE36 (program dotyczący polityki w zakresie widma radiowego) oraz wszelkich innych aktów Unii powierzających mu nowe zadania i uprawnienia..

_________________

_________________

36 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 7).

36 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 7).

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  BEREC realizuje te same cele co krajowe organy regulacyjne, o których mowa w art. 3 dyrektywy. W szczególności BEREC zapewnia spójne wdrażanie ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej w zakresie, o którym mowa w ust. 2, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju rynku wewnętrznego. BEREC wspiera także dostęp do transmisji danych o bardzo dużej przepustowości i wykorzystanie takiej transmisji, konkurencję w dziedzinie sieci i usług łączności elektronicznej oraz udogodnień towarzyszących i działa w interesie obywateli Unii.

3.  BEREC realizuje te same cele co krajowe organy regulacyjne, o których mowa w art. 3 dyrektywy. W szczególności BEREC współpracuje z krajowymi organami regulacyjnymi, aby zapewnić spójne podejście regulacyjne do wdrażania ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej w zakresie, o którym mowa w ust. 2, oraz w odniesieniu do celów określonych w ust. 1, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju rynku wewnętrznego. BEREC wspiera także niedyskryminacyjne traktowanie transmisji danych w ramach świadczenia usług dostępu do internetu, dostęp do otwartego internetu, dostęp do transmisji danych o bardzo dużej przepustowości i wykorzystanie takiej transmisji, konkurencję w dziedzinie sieci i usług łączności elektronicznej oraz udogodnień towarzyszących i działa w interesie obywateli Unii.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  BEREC wykonuje swoje zadania w sposób niezależny, bezstronny i przejrzysty oraz korzysta z wiedzy specjalistycznej krajowych organów regulacyjnych. Każde państwo członkowskie dba o to, by krajowe organy regulacyjne posiadały wystarczające zasoby finansowe i kadrowe wymagane, aby uczestniczyć w pracach BEREC.

Poprawka     13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  doradzanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji, na ich wniosek lub z własnej inicjatywy, w kwestiach związanych z wynikiem przeprowadzonej przez niego analizy technicznej regulacyjnych skutków każdego zagadnienia odnoszącego się do dynamiki rozwoju rynku w zakresie ram łączności elektronicznej;

Poprawka     14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  wspieranie, na wniosek, Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji oraz krajowych organów regulacyjnych w stosunkach, dyskusjach i wymianie ze stronami trzecimi, a także wspieranie Komisji oraz krajowych organów regulacyjnych w upowszechnianiu najlepszych rozwiązań regulacyjnych wśród stron trzecich;

Uzasadnienie

Zob. art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1211/2009.

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ac)  wspieranie współpracy krajowych organów regulacyjnych między sobą i z Komisją;

Uzasadnienie

Zob. brzmienie art. 1 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 1211/2009.

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ad)  wydawanie zaleceń i upowszechnianie najlepszych praktyk regulacyjnych skierowanych do krajowych organów regulacyjnych w celu wspierania spójnego wdrażania ram regulacyjnych w zakresie łączności elektronicznej;

Poprawka     17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ae)  raportowanie na temat europejskiego sektora łączności elektronicznej przez publikowanie rocznego sprawozdania w sprawie rozwoju sytuacji w tym sektorze;

Poprawka     18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

af)  wspieranie Komisji, w stosownych przypadkach, w charakterze technicznego specjalistycznego organu konsultacyjnego, przy przygotowywaniu i przyjmowaniu aktów prawnych w obszarze łączności elektronicznej;

Poprawka     19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ag)  wykonywanie zadań powierzonych mu w aktach prawnych Unii, w szczególności w dyrektywie [...] („kodeks łączności elektronicznej”), rozporządzeniu (UE) nr 531/2012 i rozporządzeniu (UE) 2015/2120.

Poprawka     20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  opracowanie modelu ekonomicznego, który pomoże Komisji w ustalaniu maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w Unii na podstawie art. 73 dyrektywy;

c)  opracowanie, w ścisłej współpracy z innymi krajowymi organami regulacyjnymi, modelu ekonomicznego, który pomoże Komisji w ustalaniu maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w Unii na podstawie art. 73 dyrektywy;

Poprawka     21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wydawanie opinii, o których mowa w dyrektywie i rozporządzeniu (UE) nr 531/2012, w szczególności:

skreśla się

  w sprawie rozstrzygania sporów transgranicznych na podstawie art. 27 dyrektywy;

 

  w sprawie projektów środków krajowych związanych z procedurami rynku wewnętrznego dotyczących regulacji rynku na podstawie art. 32, 33 i 66 dyrektywy;

 

  w sprawie projektów środków krajowych związanych z procedurami rynku wewnętrznego do celów wzajemnej oceny w zakresie widma radiowego na podstawie art. 35 dyrektywy;

 

  w sprawie projektów decyzji i zaleceń dotyczących harmonizacji na podstawie art. 38 dyrektywy;

 

Poprawka     22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  w sprawie spójnego wdrażania ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej;

Poprawka     23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – tiret 7 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  w sprawie niedyskryminacyjnego traktowania ruchu przy świadczeniu usług dostępu do internetu zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2120;

Poprawka     24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  w sprawie praktyk rynkowych, które mogą wywierać niekorzystny wpływ w zakresie niedyskryminacyjnego dostępu do internetu, otwartego internetu, praw konsumentów oraz nadużyć;

Poprawka     25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  BEREC może, na uzasadniony wniosek Komisji, podjąć się innych szczególnych zadań niezbędnych do wypełnienia swojej roli zgodnie z art. 1 ust. 2.

Uzasadnienie

Zob. brzmienie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1211/2009.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W zakresie, w jakim jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu i do wykonywania swoich zadań, BEREC może współpracować z właściwymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi, z właściwymi organami państw trzecich lub z organizacjami międzynarodowymi zgodnie z art. 26.

4.  W zakresie, w jakim jest to konieczne dla BEREC do osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu, wykonywania swoich zadań i przyczyniania się do realizacji szerszych celów polityki Unii, BEREC może konsultować się z krajowymi organami regulacyjnymi i współpracować z właściwymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi, z właściwymi organami państw członkowskich i państw trzecich lub z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi zgodnie z art. 26.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W skład Zarządu wchodzi jeden przedstawiciel każdego państwa członkowskiego oraz dwóch przedstawicieli Komisji; każdy przedstawiciel ma prawo głosu. Każdy krajowy organ regulacyjny mianuje swoim przedstawicielem Prezesa lub członka swojego organu kolegialnego.

W skład Zarządu wchodzi jeden przedstawiciel każdego państwa członkowskiego oraz jeden przedstawiciel Komisji; każdy przedstawiciel posiada prawo głosu. Każdy krajowy organ regulacyjny mianuje swojego przedstawiciela, którym może być prezes krajowego organu regulacyjnego lub inny przedstawiciel wyższego szczebla tego organu. Organy regulacyjne państw trzecich zapraszane przez Zarząd mają status obserwatora.

Poprawka     28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący składa Parlamentowi Europejskiemu na jego żądanie sprawozdanie z wykonywania swoich obowiązków oraz z wyników działalności BEREC.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przewodniczący bierze udział w głosowaniu.

3.  Przewodniczący jest uprawniony do głosowania.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że przewodniczący nie ma obowiązku głosowania, lecz jest uprawniony do głosowania.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Dyrektor Wykonawczy nie może brać udziału w głosowaniu.

4.  Dyrektor Wykonawczy nie jest uprawniony do głosowania.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że dyrektor wykonawczy nie jest uprawniony do głosowania, lecz może pełnić na przykład rolę organizacyjną podczas głosowania.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Funkcjonowanie grup roboczych

Funkcjonowanie grup roboczych i współpraca z interesariuszami

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarząd mianuje członków grup roboczych, w których mogą uczestniczyć eksperci z krajowych organów regulacyjnych, Komisja, pracownicy BEREC i krajowe organy regulacyjne państw trzecich uczestniczących w pracach BEREC.

Zarząd mianuje członków grup roboczych, którymi mogą być eksperci z krajowych organów regulacyjnych, Komisji, BEREC i krajowych organów regulacyjnych państw trzecich uczestniczących w pracach BEREC. Skład grup roboczych powinien odpowiednio odzwierciedlać różne interesy polityczne oraz należycie uwzględniać ogólny cel, jakim jest promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, określony w art. 3 ust. 1 dyrektywy.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu podkreślenie, że grupy robocze tworzone przez BEREC powinny uwzględniać pełny zakres interesów politycznych oraz działać zgodnie z ogólnym celem, jakim jest promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  BEREC – w stosownych przypadkach, również w ramach prac jego grup roboczych – zwraca się o opinię do odpowiednich interesariuszy i angażuje ich w swoje prace, na przykład poprzez konsultacje lub fora zainteresowanych stron. Dba przy tym o to, by zainteresowane strony reprezentowały w pełnym zakresie różne interesy polityczne. BEREC udostępnia publicznie wyniki takich konsultacji z zastrzeżeniem art. 28.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Każda ze stron postępowania odwoławczego może zgłosić sprzeciw wobec któregokolwiek członka Rady Odwoławczej z powodów określonych w ust. 1 lub jeżeli wobec danego członka zachodzi podejrzenie o stronniczość. Sprzeciw taki nie jest dopuszczalny, jeżeli, mając świadomość istnienia powodów sprzeciwu, strona postępowania odwoławczego dokonała czynności procesowej. Żaden sprzeciw nie może odwoływać się do obywatelstwa członka.

3.  Każda ze stron postępowania odwoławczego może zgłosić sprzeciw wobec któregokolwiek członka Rady Odwoławczej z powodów określonych w ust. 1 lub jeżeli wobec danego członka zachodzi podejrzenie o stronniczość. Sprzeciw taki nie jest dopuszczalny, jeżeli, mając świadomość istnienia powodów sprzeciwu, strona postępowania odwoławczego dokonała czynności procesowej, takiej jak złożenie wniosku lub przedstawienie uwag, a tym samym wyraziła milczącą zgodę na skład Zarządu. Sprzeciw ze względu na obywatelstwo członków uznaje się za niedopuszczalny.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu jaśniejsze sformułowanie tego przepisu zgodnie z wyrokiem Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-63/10.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed powołaniem kandydat wybrany przez Zarząd może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania członków tej komisji.

Przed powołaniem kandydat wybrany przez Zarząd wzywany jest do stawienia się przed właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego, aby mogły one wyrazić zgodę.

Poprawka     36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Zarząd powiadamia Parlament Europejski, jeżeli zamierza przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego. W terminie jednego miesiąca przed takim przedłużeniem Dyrektor Wykonawczy może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania członków tej komisji.

5.  Zarząd powiadamia Parlament Europejski, jeżeli zamierza przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego. W terminie jednego miesiąca przed takim przedłużeniem Dyrektor Wykonawczy wzywany jest do złożenia oświadczenia przed właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania członków tych komisji.

Poprawka     37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Dyrektor Wykonawczy może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Zarządu działającego na wniosek Komisji.

7.  Dyrektor Wykonawczy może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Zarządu działającego na wniosek Komisji i po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W zakresie, w jakim jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu i do wykonywania swoich zadań, oraz bez uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich i instytucji Unii, BEREC może współpracować z właściwymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi, z właściwymi organami państw trzecich lub z organizacjami międzynarodowymi.

W zakresie, w jakim jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu, do wykonywania zadań BEREC i przyczynienia się do realizacji szerszych celów polityki Unii, bez uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich i instytucji Unii, BEREC może współpracować z właściwymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi, z właściwymi organami państw trzecich lub z organizacjami międzynarodowymi.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie zasadności współpracy z innymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

Odsyłacze

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

24.10.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Silvia Costa

11.10.2016

Rozpatrzenie w komisji

22.3.2017

 

 

 

Data przyjęcia

4.5.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

13

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Norbert Erdős, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, Emma McClarkin, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Florent Marcellesi

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

15

+

ALDE Group

EFDD Group

GUE/NGL Group

S&D Group

 

Verts/ALE Group

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

Isabella Adinolfi

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

Florent Marcellesi, Helga Trüpel

13

-

ECR Group

PPE Group

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (9.6.2017)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Morten Helveg Petersen

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca z całą mocą popiera określone przez Komisję cele wniosku i przedstawia tę opinię w trosce o to, by wykonując swoje zadania, BEREC w pełni uwzględniał podstawowe prawa i zasady uznane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności zmierzał do osiągnięcia wyższego poziomu łączności dzięki unowocześnionemu zbiorowi przepisów z zakresu ochrony użytkowników końcowych, do zapewnienia niedyskryminacyjnego dostępu do wszelkich treści i usług, w tym usług publicznych, do wspierania wolności słowa i wolności działalności gospodarczej oraz do umożliwienia państwom członkowskim przestrzegania Karty przy znacznie niższych kosztach w przyszłości.

W ramach kompetencji Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych sprawozdawca wprowadza do tekstu wniosku m.in. odniesienia do przejrzystości i niedyskryminacji jako głównych celów wdrożenia ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej, które powinny mieć zastosowanie do składu i funkcjonowania BEREC. Na tej podstawie sprawozdawca kładzie nacisk na środki służące wzmocnieniu przejrzystości i rozliczalności, zwłaszcza w odniesieniu do składu Zarządu i grup roboczych, jak również w odniesieniu do publikowania deklaracji o braku konfliktu interesów członków tych organów.

Wprowadzone również zostały dalsze gwarancje dotyczące „strukturalnej” niezależności BEREC. Zagwarantowanie niezależności BEREC oznacza, że nie będzie się on zwracał do rządu ani do żadnych innych organów władzy wykonawczej po wytyczne ani ich nie będzie przyjmował. Zgodnie z ostatnio ustanowionym modelem zarządzania dla organów regulacyjnych na szczeblu UE, takim jak Europejska Rada Ochrony Danych, Zarząd BEREC powinien składać się jedynie z przedstawicieli niezależnych organów, podczas gdy Komisja ma prawo udziału w działaniach i posiedzeniach Zarządu, lecz bez prawa głosu.

Sprawozdawca uważa, że niezależność i rozliczalność BEREC można dodatkowo wzmocnić poprzez zmianę składu jego zarządu i zmianę procedury powoływania jego Dyrektora Wykonawczego.

Ponadto sprawozdawca wprowadza nowe zadania dla BEREC, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i usług oraz praw podstawowych, w związku ze zmianami w dyrektywie w sprawie europejskiego kodeksu łączności elektronicznej, które przedstawi on w dotyczącym jej projekcie sprawozdania.

Wszystkie te elementy służą zadbaniu o to, by decyzje podejmowane na szczeblu BEREC spełniały najwyższe standardy pod względem niezależności, przejrzystości i rozliczalności, i tym samym przyczynią się do wdrożenia ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej opartych na prawach i zgodnych z prawem.

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  W swojej Strategii jednolitego rynku cyfrowego dla Europy Komisja Europejska zapowiedziała przegląd dyrektywy 2002/58/WE, mający na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony prywatności użytkowników usług łączności elektronicznej oraz równych warunków działania dla wszystkich podmiotów na rynku.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  BEREC i Urząd BEREC wniosły pozytywny wkład na rzecz spójnego wdrażania ram regulacyjnych łączności elektronicznej. Pomimo tego nadal istnieją znaczne rozbieżności między państwami członkowskimi w zakresie praktyki regulacyjnej. Co więcej, struktura zarządzania BEREC i Urzędu BEREC jest nadmiernie skomplikowana i generuje zbędne obciążenie administracyjne. Aby zapewnić przyrost wydajności i synergię oraz dodatkowo przyczynić się do rozwoju rynku wewnętrznego łączności elektronicznej w całej Unii, jak również do propagowania dostępu do transmisji danych o bardzo dużej przepustowości i wykorzystania takiej transmisji, wspierania konkurencji w dziedzinie sieci, usług i urządzeń towarzyszących w ramach łączności elektronicznej, a także działania w interesie obywateli Unii, niniejsze rozporządzenie ma na celu wzmocnienie roli BEREC i jego struktury zarządzania poprzez ustanowienie BEREC jako zdecentralizowanej agencji unijnej. Odpowiada to również potrzebie odzwierciedlenia znacznie wzmocnionej roli odgrywanej przez BEREC po wejściu w życie rozporządzenia (UE) nr 531/2012, w którym ustanowiono zadania BEREC w odniesieniu do ogólnounijnego roamingu, rozporządzenia (UE) 2015/2120, w którym ustanowiono zadania BEREC w odniesieniu do dostępu do otwartego internetu i ogólnounijnego roamingu, i dyrektywy, w której ustanowiono liczne nowe zadania BEREC, takie jak wydawanie decyzji i wytycznych dotyczących różnych tematów, składanie sprawozdań w kwestiach technicznych, prowadzenie rejestrów i wydawanie opinii na temat procedur rynku wewnętrznego dotyczących projektów środków krajowych w sprawie regulacji rynku, jak też na temat przyznawania praw do użytkowania widma radiowego.

(7)  BEREC i Urząd BEREC wniosły pozytywny wkład na rzecz spójnego wdrażania ram regulacyjnych łączności elektronicznej. Pomimo tego nadal istnieją znaczne rozbieżności między państwami członkowskimi w zakresie praktyki regulacyjnej. Co więcej, struktura zarządzania BEREC i Urzędu BEREC jest nadmiernie skomplikowana i generuje zbędne obciążenie administracyjne. Aby zapewnić przyrost wydajności i synergię oraz dodatkowo przyczynić się do rozwoju rynku wewnętrznego łączności elektronicznej w całej Unii, jak również do propagowania dostępu do transmisji danych o bardzo dużej przepustowości i wykorzystania takiej transmisji, wspierania konkurencji, przejrzystości i niedyskryminacji w dziedzinie sieci, usług i urządzeń towarzyszących w ramach łączności elektronicznej, a także działania w interesie obywateli Unii, niniejsze rozporządzenie ma na celu wzmocnienie roli BEREC i jego struktury zarządzania poprzez ustanowienie BEREC jako zdecentralizowanej agencji unijnej. Odpowiada to również potrzebie odzwierciedlenia znacznie wzmocnionej roli odgrywanej przez BEREC po wejściu w życie rozporządzenia (UE) nr 531/2012, w którym ustanowiono zadania BEREC w odniesieniu do ogólnounijnego roamingu, rozporządzenia (UE) 2015/2120, w którym ustanowiono zadania BEREC w odniesieniu do dostępu do otwartego internetu i ogólnounijnego roamingu, i dyrektywy, w której ustanowiono liczne nowe zadania BEREC, takie jak wydawanie decyzji i wytycznych dotyczących różnych tematów, składanie sprawozdań w kwestiach technicznych, prowadzenie rejestrów i wydawanie opinii na temat procedur rynku wewnętrznego dotyczących projektów środków krajowych w sprawie regulacji rynku, jak też na temat przyznawania praw do użytkowania widma radiowego.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Potrzeba spójnego stosowania ram regulacyjnych łączności elektronicznej we wszystkich państwach członkowskich ma podstawowe znaczenie dla udanego rozwoju rynku wewnętrznego łączności elektronicznej w całej Unii oraz propagowania dostępu do transmisji danych o bardzo dużej przepustowości i wykorzystania takiej transmisji, wspierania konkurencji w dziedzinie sieci, usług i urządzeń towarzyszących w ramach łączności elektronicznej, a także działania w interesie obywateli Unii. Ze względu na zmiany na rynku i rozwój technologiczny, które często pociągają za sobą większe skutki transgraniczne, i z uwagi na dotychczasowe doświadczenia przy zapewnianiu spójnego wdrażania w dziedzinie łączności elektronicznej, konieczne jest wykorzystanie dotychczasowych prac BEREC i Urzędu BEREC oraz dalsze ich przekształcenie w pełnoprawną agencję.

(8)  Potrzeba spójnego stosowania ram regulacyjnych łączności elektronicznej we wszystkich państwach członkowskich ma podstawowe znaczenie dla udanego rozwoju rynku wewnętrznego łączności elektronicznej w całej Unii oraz propagowania dostępu do transmisji danych o bardzo dużej przepustowości i wykorzystania takiej transmisji, wspierania konkurencji, przejrzystości i niedyskryminacji w dziedzinie sieci, usług i urządzeń towarzyszących w ramach łączności elektronicznej, a także działania w interesie obywateli Unii. Ze względu na zmiany na rynku i rozwój technologiczny, które często pociągają za sobą większe skutki transgraniczne, i z uwagi na dotychczasowe doświadczenia przy zapewnianiu spójnego wdrażania w dziedzinie łączności elektronicznej, konieczne jest wykorzystanie dotychczasowych prac BEREC i Urzędu BEREC oraz dalsze ich przekształcenie w pełnoprawną agencję.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Wykonując swoje zadania, BEREC powinien w pełni uwzględniać podstawowe prawa i zasady uznane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej („Karcie”), a w szczególności zmierzać do osiągnięcia wyższego poziomu łączności dzięki unowocześnionemu zbiorowi przepisów z zakresu ochrony użytkowników końcowych, zapewnienia niedyskryminacyjnego dostępu do wszelkich treści i usług, w tym usług publicznych, wspierania wolności słowa i wolności działalności gospodarczej oraz umożliwienia państwom członkowskim przestrzegania Karty przy znacznie niższych kosztach w przyszłości.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Agencja powinna działać i być zarządzana zgodnie z zasadami wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie agencji zdecentralizowanych („wspólne podejście”)28. Ze względu na utrwalony już wizerunek BEREC i koszty, jakie pociągnęłaby za sobą zmiana jego nazwy, nowa agencja powinna zachować nazwę BEREC.

(9)  Agencja powinna działać i być zarządzana zgodnie z zasadami wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie agencji zdecentralizowanych („wspólne podejście”)28, w szczególności w odniesieniu do przejrzystości oraz stosunków z zainteresowanymi stronami. Ze względu na utrwalony już wizerunek BEREC i koszty, jakie pociągnęłaby za sobą zmiana jego nazwy, nowa agencja powinna zachować nazwę BEREC.

__________________

__________________

28 Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie agencji zdecentralizowanych z dnia 19 lipca 2012 r.

28 Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie agencji zdecentralizowanych z dnia 19 lipca 2012 r.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  BEREC, jako organ techniczny dysponujący fachową wiedzą z dziedziny łączności elektronicznej oraz składający się z przedstawicieli krajowych organów regulacyjnych i Komisji, jest najodpowiedniejszym podmiotem, któremu można powierzyć takie zadania jak podejmowanie decyzji w pewnych kwestiach o wymiarze transgranicznym, wspieranie skutecznych procedur rynku wewnętrznego dotyczących projektów środków krajowych (zarówno w odniesieniu do regulacji rynku, jak i przyznawania praw do użytkowania widma radiowego), dostarczanie krajowym organom regulacyjnym niezbędnych wytycznych w celu zapewnienia wspólnych kryteriów i spójnego podejścia regulacyjnego oraz prowadzenie niektórych rejestrów na poziomie Unii. Nie narusza to zadań ustanowionych dla krajowych organów regulacyjnych, które są najbliżej rynków łączności elektronicznej i ich lokalnych uwarunkowań. Aby realizować swoje zadania, agencja potrzebować będzie odpowiednich zasobów finansowych i ludzkich; będzie również nadal gromadzić wiedzę fachową, którą dysponują krajowe organy regulacyjne.

(10)  BEREC, jako organ techniczny dysponujący fachową wiedzą z dziedziny łączności elektronicznej oraz składający się z przedstawicieli krajowych organów regulacyjnych i Komisji, jest najodpowiedniejszym podmiotem, któremu można powierzyć takie zadania jak podejmowanie decyzji w pewnych kwestiach o wymiarze transgranicznym, wspieranie skutecznych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur rynku wewnętrznego dotyczących projektów środków krajowych (zarówno w odniesieniu do regulacji rynku, jak i przyznawania praw do użytkowania widma radiowego), dostarczanie krajowym organom regulacyjnym niezbędnych wytycznych w celu zapewnienia wspólnych kryteriów i spójnego podejścia regulacyjnego oraz prowadzenie niektórych rejestrów na poziomie Unii. Nie narusza to zadań ustanowionych dla krajowych organów regulacyjnych, które są najbliżej rynków łączności elektronicznej i ich lokalnych uwarunkowań. Aby realizować swoje zadania, agencja potrzebować będzie odpowiednich zasobów finansowych i ludzkich; będzie również nadal gromadzić wiedzę fachową, którą dysponują krajowe organy regulacyjne.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  W celu zapewnienia pluralizmu, reprezentatywności i przejrzystości w wykonywaniu zadań BEREC powinien zadbać o to, by proces konsultacji, jak również skład jego grupy roboczej i dobór poszczególnych ekspertów uwzględniały różnorodność podmiotów gospodarczych i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego działających na rynku łączności elektronicznej, w tym MŚP oraz usługodawców niekomercyjnych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Należy umożliwić BEREC współpracę, w razie potrzeby i bez uszczerbku dla roli tych podmiotów, z innymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi, w szczególności z Zespołem ds. Polityki Spektrum Radiowego29, Europejską Radą Ochrony Danych30, Europejską Grupą Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych31 i Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji32, jak również z istniejącymi komitetami (takimi jak Komitet ds. Łączności i Komitet ds. Spektrum Radiowego). BEREC powinien mieć również możliwość współpracy z właściwymi organami państw trzecich, w szczególności z właściwymi organami regulacyjnymi w dziedzinie łączności elektronicznej lub grupami takich organów, jak również z organizacjami międzynarodowymi, gdy jest to niezbędne do wykonywania jego zadań.

(11)  Należy umożliwić BEREC współpracę, w razie potrzeby i bez uszczerbku dla roli tych podmiotów, z innymi unijnymi organami, agencjami, urzędami i grupami doradczymi, w szczególności z Zespołem ds. Polityki Spektrum Radiowego29, Europejską Radą Ochrony Danych30, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, Europejską Grupą Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych31, Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji32 i Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jak również z istniejącymi komitetami (takimi jak Komitet ds. Łączności i Komitet ds. Spektrum Radiowego). BEREC powinien mieć również możliwość współpracy z właściwymi organami państw trzecich, w szczególności z właściwymi organami regulacyjnymi w dziedzinie łączności elektronicznej lub grupami takich organów, jak również z organizacjami międzynarodowymi, gdy jest to niezbędne do wykonywania jego zadań.

__________________

__________________

29 Decyzja 2002/622/WE ustanawiająca Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego (Dz.U. L 198 z 27.7.2002, s.49).

29 Decyzja 2002/622/WE ustanawiająca Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego (Dz.U. L 198 z 27.7.2002, s.49).

30 Ustanowiona na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

30 Ustanowiona na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

31 Dyrektywa [...].

31 Dyrektywa [...].

32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41).

32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Rola Dyrektora Wykonawczego, który będzie przedstawicielem prawnym BEREC, ma decydujące znaczenie dla odpowiedniego funkcjonowania nowej agencji i realizacji przypisanych jej zadań. Zarząd powinien go powoływać na podstawie listy sporządzonej przez Komisję po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury naboru w celu zagwarantowania wnikliwej oceny kandydatów i wysokiego poziomu niezależności. Ponadto w przeszłości kadencja dyrektora zarządzającego Urzędu BEREC trwała trzy lata. Konieczne jest, aby Dyrektor Wykonawczy dysponował wystarczająco długim mandatem dla zapewnienia stabilności i realizacji długoterminowej strategii agencji.

(16)  Rola Dyrektora Wykonawczego, który będzie przedstawicielem prawnym BEREC, ma decydujące znaczenie dla odpowiedniego funkcjonowania nowej agencji i realizacji przypisanych jej zadań. Zarząd powinien go powoływać na podstawie listy sporządzonej przez Komisję po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury naboru w drodze procedury współpracy z Parlamentem Europejskim i Radą w celu zagwarantowania wnikliwej oceny kandydatów oraz wysokiego poziomu niezależności i rozliczalności. Ponadto w przeszłości kadencja dyrektora zarządzającego Urzędu BEREC trwała trzy lata. Konieczne jest, aby Dyrektor Wykonawczy dysponował wystarczająco długim mandatem dla zapewnienia stabilności i realizacji długoterminowej strategii agencji.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Z doświadczenia wynika, że większość zadań BEREC realizuje się lepiej w ramach grup roboczych, dlatego Zarząd powinien odpowiadać za utworzenie grup roboczych i powołanie ich członków. W celu zapewnienia zrównoważonego podejścia koordynacja i prowadzenie prac grup roboczych powinny należeć do członków personelu BEREC. Listy zakwalifikowanych ekspertów należy przygotować z wyprzedzeniem, aby zapewnić szybkie utworzenie niektórych grup roboczych, w szczególności tych, które są związane z procedurami rynku wewnętrznego dotyczącymi projektów środków krajowych w sprawie regulacji rynku i przyznawania praw do użytkowania widma radiowego, ze względu na terminy w ramach tych procedur.

(17)  Z doświadczenia wynika, że większość zadań BEREC realizuje się lepiej w ramach grup roboczych, dlatego Zarząd powinien odpowiadać za utworzenie grup roboczych i powołanie ich członków. W celu zapewnienia zrównoważonego podejścia koordynacja i prowadzenie prac grup roboczych powinny należeć do członków personelu BEREC. Listy zakwalifikowanych ekspertów należy przygotować z wyprzedzeniem, aby zapewnić szybkie utworzenie niektórych grup roboczych, w szczególności tych, które są związane z procedurami rynku wewnętrznego dotyczącymi projektów środków krajowych w sprawie regulacji rynku i przyznawania praw do użytkowania widma radiowego, ze względu na terminy w ramach tych procedur. Listę członków grup roboczych będących wykwalifikowanymi ekspertami oraz ich deklaracje interesów należy podawać do wiadomości publicznej.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  BEREC powinien być niezależny w sprawach operacyjnych i technicznych oraz posiadać autonomię prawną, administracyjną i finansową. W tym celu konieczne i właściwe jest, aby BEREC był organem unijnym posiadającym osobowość prawną i wykonującym powierzone mu uprawnienia.

(21)  BEREC powinien być niezależny w sprawach operacyjnych i technicznych oraz posiadać autonomię prawną, administracyjną i finansową. W tym celu konieczne i właściwe jest, aby BEREC był organem unijnym posiadającym osobowość prawną i wykonującym powierzone mu uprawnienia. BEREC powinien być prawnie odrębny i funkcjonalnie niezależny od sektora i organów władzy, tj. nie powinien zwracać się do żadnego rządu ani organu o wytyczne ani ich nie przyjmować, powinien działać w przejrzysty i odpowiedzialny sposób określony przepisami prawa oraz powinien dysponować wystarczającymi uprawnieniami.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie potrzeba zapewnienia spójnego wdrażania ram regulacyjnych łączności elektronicznej w określonym zakresie, w szczególności w odniesieniu do aspektów transgranicznych i poprzez skuteczne procedury rynku wewnętrznego dotyczące projektów środków krajowych, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, a zatem ze względu na rozmiary lub skutki działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tymże artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(26)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie potrzeba zapewnienia spójnego, przejrzystego i niedyskryminującego wdrażania ram regulacyjnych łączności elektronicznej w określonym zakresie, w szczególności w odniesieniu do aspektów transgranicznych i poprzez skuteczne procedury rynku wewnętrznego dotyczące projektów środków krajowych, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, a zatem ze względu na rozmiary lub skutki działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tymże artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Poprawka     13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Zadania BEREC publikuje się na stronie internetowej i odpowiednio aktualizuje w świetle nowych zadań.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  BEREC realizuje te same cele co krajowe organy regulacyjne, o których mowa w art. 3 dyrektywy. W szczególności BEREC zapewnia spójne wdrażanie ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej w zakresie, o którym mowa w ust. 2, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju rynku wewnętrznego. BEREC wspiera także dostęp do transmisji danych o bardzo dużej przepustowości i wykorzystanie takiej transmisji, konkurencję w dziedzinie sieci i usług łączności elektronicznej oraz udogodnień towarzyszących i działa w interesie obywateli Unii.

3.  BEREC realizuje te same cele co krajowe organy regulacyjne, o których mowa w art. 3 dyrektywy. W szczególności BEREC zapewnia spójne, przejrzyste i niedyskryminujące wdrażanie ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej w zakresie, o którym mowa w ust. 2, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju rynku wewnętrznego. BEREC wspiera także dostęp do transmisji danych o bardzo dużej przepustowości i wykorzystanie takiej transmisji, konkurencję w dziedzinie sieci i usług łączności elektronicznej oraz udogodnień towarzyszących i działa z uwzględnieniem interesów i praw obywateli Unii.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania w pełni funkcjonalnych, skutecznych i zgodnych z prawem UE ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej również przejrzystość i niedyskryminacja powinny być głównymi celami misji BEREC polegającej na zapewnieniu spójnego wdrożenia tych ram. Ponadto jednym z celów BEREC powinno również być promowanie praw obywateli w tym zakresie, a nie tylko działanie w ich interesie.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-  w sprawie minimalnych kryteriów i wspólnych podejść do bezpieczeństwa sieci i usług łączności elektronicznej zgodnie z art. 40 dyrektywy (UE) 2017/... [kodeks łączności elektronicznej];

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej zawiera szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa sieci i usług (art. 40), które są istotne z punktu widzenia zadań BEREC. Sprawozdawca zamierza bardziej szczegółowo określić to dodatkowe zadanie w propozycjach, które zostaną przedstawione do odnośnego wniosku ustawodawczego.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – tiret 6 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-  w sprawie wspólnych podejść mających na celu zadbanie o to, by krajowe środki dotyczące dostępu użytkowników końcowych do usług i aplikacji lub korzystania z nich za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej respektowały prawa podstawowe i wolności zagwarantowane w Karcie i były zgodne z ogólnymi zasadami prawa Unii, zgodnie z art. 93 dyrektywy (UE) 2017/... [kodeks łączności elektronicznej];

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej zawiera szczegółowe przepisy dotyczące gwarancji praw podstawowych (art. 93), które są istotne z punktu widzenia zadań BEREC. Sprawozdawca zamierza bardziej szczegółowo określić to dodatkowe zadanie w propozycjach, które zostaną przedstawione do odnośnego wniosku ustawodawczego.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wydawanie zaleceń i informacji o najlepszych praktykach skierowanych do krajowych organów regulacyjnych w celu wspierania spójnego wdrażania we wszelkich kwestiach technicznych należących do jego kompetencji;

c)  wydawanie zaleceń i informacji o najlepszych praktykach skierowanych do krajowych organów regulacyjnych w celu wspierania spójnego, przejrzystego i niedyskryminującego wdrażania we wszelkich kwestiach technicznych należących do jego kompetencji;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Listę członków Zarządu, wraz ze wskazaniem, czy dany członek jest przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym Zarządu, a także ich deklaracje interesów, udostępnia się publicznie na stronie internetowej BEREC.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przyjmuje i ocenia roczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności BEREC i do dnia 1 lipca każdego roku przesyła sprawozdanie wraz z oceną do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji i Trybunału Obrachunkowego. Skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności podawane jest do wiadomości publicznej;

c)  przyjmuje i ocenia roczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności BEREC i do dnia 1 lipca każdego roku przesyła sprawozdanie wraz z oceną do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji i Trybunału Obrachunkowego. Dyrektor Wykonawczy przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie z działalności BEREC na publicznej sesji. Skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności podawane jest do wiadomości publicznej;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Dokumenty dotyczące posiedzeń zarządu, w tym listę uczestników i obserwatorów, porządki obrad, protokoły i podjęte decyzje, udostępnia się publicznie na stronie internetowej BEREC, z należytym uwzględnieniem art. 28.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dyrektor Wykonawczy składa sprawozdanie z wykonywania obowiązków Parlamentowi Europejskiemu na jego żądanie. Rada może wezwać Dyrektora Wykonawczego do złożenia sprawozdania z wykonywania obowiązków.

3.  Dyrektor Wykonawczy składa Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z wykonywania i realizacji swoich obowiązków, gdy zostanie do tego wezwany. Rada może wezwać Dyrektora Wykonawczego do złożenia sprawozdania z wykonywania obowiązków.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  przedstawianie Parlamentowi i Radzie rocznego sprawozdania z działalności BEREC na publicznej sesji;

Poprawka     23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  opracowywanie planu działania w następstwie wniosków ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz ocen oraz z dochodzeń przeprowadzanych przez OLAF, a także przygotowywanie sprawozdań z postępu prac – dwa razy w roku dla Komisji i regularnie dla Zarządu;

f)  opracowywanie planu działania w następstwie wniosków ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz ocen oraz z dochodzeń przeprowadzanych przez OLAF, a także przygotowywanie sprawozdań z postępu prac – raz w roku dla Komisji i regularnie dla Zarządu;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Listę członków grup roboczych oraz ich deklaracje interesów podaje się do wiadomości publicznej.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Decyzje Rady Odwoławczej są podawane do wiadomości publicznej.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektor Wykonawczy jest powoływany przez Zarząd z wykazu kandydatów zaproponowanego przez Komisję w drodze otwartej i przejrzystej procedury naboru.

Dyrektor Wykonawczy jest powoływany przez Zarząd z wykazu kandydatów zaproponowanego przez Komisję zgodnie z procedurą współpracy, która przebiega w następujący sposób:

 

a)  po ogłoszeniu zaproszenia do zgłaszania kandydatur i przeprowadzeniu przejrzystej procedury naboru Komisja sporządza wykaz kandydatów; przed powołaniem dyrektora kandydaci zostaną poproszeni o dokonanie prezentacji przed Radą i właściwą komisją Parlamentu Europejskiego oraz o udzielenie odpowiedzi na pytania;

 

b)  Parlament Europejski i Rada wyrażą wówczas swoje opinie i wskażą preferowanych kandydatów;

 

c)  Zarząd powoła Dyrektora z uwzględnieniem tych opinii, a w razie gdy nie postąpi zgodnie z nimi, podaje uzasadnienie.

Uzasadnienie

Zgodnie z procedurą obowiązującą w innych agencjach UE powoływanie Dyrektora Wykonawczego BEREC powinno się odbywać w drodze procedury gwarantującej większą przejrzystość i rozliczalność.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Zarząd powiadamia Parlament Europejski, jeżeli zamierza przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego. W terminie jednego miesiąca przed takim przedłużeniem Dyrektor Wykonawczy może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania członków tej komisji.

5.  Zarząd powiadamia Parlament Europejski, jeżeli zamierza przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego. W terminie jednego miesiąca przed takim przedłużeniem Dyrektor Wykonawczy zostaje wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

BEREC przyjmuje własne przepisy bezpieczeństwa równoważne z przepisami bezpieczeństwa Komisji dotyczącymi ochrony informacji niejawnych UE (EUCI) oraz szczególnie chronionych informacji jawnych, w tym przepisy dotyczące wymiany, przetwarzania i przechowywania takich informacji zgodnie z decyzjami Komisji (UE, Euratom) nr 2015/44342 i (UE, Euratom) nr 2015/44443. Zamiast takich przepisów BEREC może również przyjąć decyzję o odpowiednim stosowaniu przepisów Komisji.

Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1 BEREC przyjmuje własne przepisy bezpieczeństwa równoważne z przepisami bezpieczeństwa Komisji dotyczącymi ochrony informacji niejawnych UE (EUCI) oraz szczególnie chronionych informacji jawnych, w tym przepisy dotyczące wymiany, przetwarzania i przechowywania takich informacji zgodnie z decyzjami Komisji (UE, Euratom) nr 2015/44342 i (UE, Euratom) nr 2015/44443. Zamiast takich przepisów BEREC może również przyjąć decyzję o odpowiednim stosowaniu przepisów Komisji.

__________________

__________________

42 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).

42 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).

43 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).

43 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Jeżeli taka wymiana informacji wiąże się z przekazaniem danych osobowych państwu trzeciemu, państwa członkowskie przestrzegają przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Deklaracje te muszą być dokładne i kompletne, składa się je na piśmie i aktualizuje w razie potrzeby. Deklaracje o braku konfliktu interesów złożone przez członków Zarządu i Dyrektora Wykonawczego podaje się do wiadomości publicznej.

Deklaracje te muszą być dokładne i kompletne, składa się je na piśmie i aktualizuje w razie potrzeby. Deklaracje o braku konfliktu interesów złożone przez członków Zarządu, Dyrektora Wykonawczego i członków grup roboczych podaje się do wiadomości publicznej.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

Odsyłacze

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

24.10.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Morten Helveg Petersen

5.12.2016

Rozpatrzenie w komisji

25.4.2017

8.6.2017

 

 

Data przyjęcia

8.6.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pál Csáky, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

38

+

ALDE Group

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR Group

Helga Stevens, Branislav Škripek

GUE/NGL Group

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE Group

Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D Group

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE Group

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Bodil Valero

2

-

EFDD Group

Kristina Winberg

ENF Group

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

Odsyłacze

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Data przedstawienia w PE

14.9.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

24.10.2016

CONT

24.10.2016

ECON

24.10.2016

IMCO

24.10.2016

 

CULT

24.10.2016

JURI

24.10.2016

LIBE

24.10.2016

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

10.10.2016

CONT

12.10.2016

ECON

12.10.2016

JURI

12.10.2016

Sprawozdawcy

       Data powołania

Evžen Tošenovský

1.12.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

6.2.2017

22.3.2017

22.6.2017

 

Data przyjęcia

2.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

46

3

12

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Dominique Riquet

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Claudia Schmidt

Data złożenia

16.10.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

46

+

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

 

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

 

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

 

Verts/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

 

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

 

GUE/NGL

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo

 

12

0

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

 

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D’Amato

 

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

 

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Xabier Benito Ziluaga

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna