Postopek : 2016/0286(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0305/2017

Predložena besedila :

A8-0305/2017

Razprave :

PV 14/11/2018 - 7
CRE 14/11/2018 - 7

Glasovanja :

PV 14/11/2018 - 14.6

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0454

POROČILO     ***I
PDF 1669kWORD 172k
16.10.2017
PE 600.889v02-00 A8-0305/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Evžen Tošenovský

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov
 MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje
 MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0591),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0382/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju protokola (št. 1) k Pogodbi o delovanju Evropske unije o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji,

–  ob upoštevanju protokola št. 2 k Pogodbi o delovanju Evropske unije o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja francoskega senata, predloženega v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. januarja 2017(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za kulturo in izobraževanje in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0305/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če nadomesti, bistveno spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog;

3.  naroči svojemu predsedniku/svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA(3)*

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Agencije za podporo evropskim regulatorjem za elektronske komunikacije (Urad BEREC).

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(4),

po posvetovanju z Odborom regij(5),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Direktive [...] Evropskega parlamenta in Sveta(6) (v nadaljnjem besedilu: zakonik o elektronskih komunikacijah), ki določa vrsto nalog za Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: BEREC), in Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta(7) (v nadaljnjem besedilu: direktiva o e-zasebnosti) je ustvariti notranji trg za elektronske komunikacije v Evropski uniji in hkrati z okrepljeno konkurenčnostjo poskrbeti za visoko raven naložb, inovacij in varstva potrošnikov.

(2)  Uredba (ES) št. 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(8), spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2120(9) in (EU) 2017/920(10) Evropskega parlamenta in Sveta, kolikor zadeva gostovanje po vsej Uniji, dopolnjuje in podpira pravila, ki jih določa regulativni okvir za elektronske komunikacije, in določa nekatere naloge BEREC.

(3)  Uredba (EU) 2015/2120 poleg tega določa dodatne naloge za BEREC ▌pri dostopu do odprtega interneta▌.

(3a)  Smernice BEREC iz avgusta 2016 o izvajanju evropskih pravil o nevtralnosti omrežja za nacionalne regulativne organe so bile sprejete kot koristna pojasnila, ki zagotavljajo trden, svoboden in odprt internet z zagotavljanjem dosledne uporabe pravil za zagotovitev enake in nediskriminatorne obravnave prometa pri zagotavljanju storitev dostopa do interneta ter sorodnih pravic končnih uporabnikov.

(3b)  Da bi zagotovili razvoj dosledne regulativne prakse in dosledno uporabo regulativnega okvira Unije, je Komisija s Sklepom 2002/627/ES ustanovila Evropsko skupino regulatornih organov(11), ki naj bi ji svetovala in pomagala pri razvoju notranjega trga ter bila bolj splošno gledano povezovalni člen med nacionalnimi regulativnimi organi in drugimi pristojnimi organi ter Komisijo.

(4)  BEREC in Urad (v nadaljnjem besedilu: Urad BEREC) sta bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(12). BEREC je nadomestil skupino evropskih regulatornih organov ▌(13) in naj bi prispeval k razvoju in boljšemu delovanju notranjega trga za elektronska komunikacijska omrežja in storitve s prizadevanjem za zagotovitev skladnega izvajanja regulativnega okvira EU za elektronske komunikacije. BEREC ni bil ne organ Unije ne pravna oseba. Deloval je kot forum za sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi organi ter med temi organi in Komisijo pri izpolnjevanju vseh njihovih obveznosti v okviru regulativnega okvira Unije. Ustanovljen je bil za zagotavljanje strokovnega znanja in da bi deloval neodvisno in pregledno.

(4a)  BEREC je Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji služil tudi kot organ za razmislek, razpravo in svetovanje na področju elektronskih komunikacij. V skladu s tem je svetoval Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji, na njihovo zahtevo ali na lastno pobudo.

(4b)  Urad BEREC je bil ustanovljen kot organ Skupnosti s statusom pravne osebe, da bi izvajal naloge iz Uredbe (ES) št. 1211/2009, zlasti opravljanje storitev kadrovske in upravne podpore za BEREC. Za učinkovito podporo BEREC je Urad BEREC pravno, upravno in finančno samostojen.

(4c)  Predstavniki vlad držav članic so s Sklepom 2010/349/EU(14) odločili, da bo sedež Urada BEREC v Rigi. Dogovor o sedežu med vlado Republike Latvije in Uradom BEREC je začel veljati 5. avgusta 2011. Za uspešno in stroškovno učinkovito izvajanje nalog Urada BEREC bo morda potrebna napotitev uslužbencev v drugo državo članico.

(5)  Komisija je v sporočilu z dne 6. maja 2015 z naslovom Strategija za enotni digitalni trg za Evropo(15) napovedala možnost, da bo leta 2016 predstavila predloge za velikopotezno prenovo regulativnega okvira za elektronske komunikacije, ki se bodo med drugim osredotočali na učinkovitejši regulativni institucionalni okvir, da bi telekomunikacijska pravila ustrezala namenu, kot del ustvarjanja ustreznih razmer za enotni digitalni trg. Te vključujejo uvajanje zelo visokozmogljivih povezljivostnih omrežij, bolj usklajeno upravljanje radiofrekvenčnega spektra za brezžična omrežja in ustvarjanje enakih konkurenčnih pogojev za napredna digitalna omrežja in inovativne storitve. V sporočilu je poudarjeno, da spreminjajoče se tržno in tehnološko okolje zahtevata krepitev institucionalnega okvira z okrepitvijo vloge BEREC.

(6)  Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 19. januarja 2016 „Aktu za enotni digitalni trg naproti“ pozval Komisijo, naj bolje poveže enotni digitalni trg z zagotovitvijo, da je vzpostavljen učinkovitejši institucionalni okvir. Izrecno je pozval Komisijo, naj okrepi vlogo ter pooblastila za delovanje in odločanje BEREC, s čimer bi se mu omogočilo, da spodbuja dosledno izvajanje regulativnega okvira za elektronske komunikacije, ima učinkovit nadzor nad razvojem enotnega trga in pomaga pri reševanju čezmejnih sporov. Evropski parlament pri tem poudarja, da je treba izboljšati finančne in človeške vire ter še bolj okrepiti strukturo upravljanja v BEREC.

(7)  Organ BEREC in Urad BEREC sta pozitivno prispevala k doslednemu izvajanju regulativnega okvira za elektronske komunikacije. Kljub temu med državami članicami še vedno obstajajo znatne razlike pri regulativnih praksah, kar negativno vpliva na podjetja, ki čezmejno poslujejo ali so dejavna v večjem številu držav članic, tudi na področjih, na katerih smernice BEREC obstajajo, vendar bi jih bilo mogoče dodatno izpopolniti Da bi zagotovili večjo učinkovitost in sinergije, dodatno prispevali k razvoju notranjega trga za elektronske komunikacije po vsej Uniji ter pospeševanju dostopa do zelo visoko zmogljive podatkovne povezljivosti in njene uporabe, konkurence pri ponudbi elektronskih komunikacijskih omrežij, storitev in pripadajočih naprav ter promovirali interese državljanov Unije, je ta uredba namenjena okrepitvi vloge BEREC in Urada BEREC ter njune strukture upravljanja ▌. To se kaže tudi v potrebi po odražanju znatno okrepljene vloge BEREC po Uredbi (ES) št. 531/2012, ▌ Uredbi (EU) 2015/2120 ▌in Direktivi [...] (v nadaljnjem besedilu: zakonik o elektronskih komunikacijah).

(8)  Potreba po regulativnem okviru za elektronske komunikacije, ki bi se dosledno uporabljal v vseh državah članicah, je bistvena za uspešen razvoj notranjega trga elektronskih komunikacij v Uniji, pospeševanje dostopa do zelo visokozmogljive podatkovne povezljivosti in njene uporabe, konkurence pri ponudbi elektronskih komunikacijskih omrežij, storitev in pripadajočih naprav ter promocijo interesov državljanov Unije. Zaradi tržnega in tehnološkega razvoja, ki pogosto prinaša večjo čezmejno razsežnost, in na podlagi dosedanje izkušnje pri zagotavljanju doslednega izvajanja na področju elektronskih komunikacij, je treba okrepiti BEREC in Urad BEREC ▌. Organizacijsko strukturo BEREC in Urada BEREC bi bilo treba poenostaviti in prilagoditi nalogam, ki naj bi jih opravljala. Glede na vzpostavljene postopke in novi sklop nalog, ki so dodeljene BEREC, je treba organizacijo spremeniti, da bi okrepili učinkovitost BEREC in Urada BEREC.

(9a)  Da bi BEREC lahko sprejemal pravno zavezujoče odločitve, bi moral biti pravna oseba. Zato bi moral biti organ Unije, ki ga zastopa predsednik odbora regulatorjev.

(9b)  Urad BEREC bi moral biti neodvisen pri operativnih in tehničnih zadevah ter pravno, upravno in finančno samostojen. V ta namen je potrebno in ustrezno, da je Urad BEREC organ Unije, ki je pravna oseba in izvaja pooblastila, ki so mu podeljena. Kot decentralizirana agencija Unije bi moral delovati v skladu s svojim mandatom in veljavnim institucionalnim okvirom. Za BEREC se ne bi smelo šteti, da pred zunanjo javnostjo predstavlja stališča Unije ali da Unijo zavezuje k pravnim obveznostim. Uradno ime Urada BEREC bi se moralo spremeniti v „Agencija za podporo evropskim regulatorjem za elektronske komunikacije“ (v nadaljnjem besedilu: Urad BEREC).

(9c)  Poleg tega bi bilo treba pravila, ki urejajo Urad BEREC, po potrebi uskladiti z načeli skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 19. julija 2012 o decentraliziranih agencijah (v nadaljnjem besedilu: skupni pristop).

(10)  Kot strokovni organ s strokovnim znanjem o elektronskih komunikacijah, ki ga sestavljajo predstavniki nacionalnih regulativnih organov in Komisije, je BEREC v najboljšem položaju, da se mu zaupajo naloge, kot so odločanje o nekaterih vprašanjih s čezmejno razsežnostjo, prispevek k učinkovitejšim postopkom notranjega trga pri osnutkih nacionalnih ukrepov ▌, priprava potrebnih smernic za nacionalne regulativne organe za zagotovitev skupnih meril in doslednega regulativnega pristopa ter vodenje nekaterih registrov na ravni Unije. ▌

(10a)  Naloge BEREC ne posegajo v naloge, naložene nacionalnim regulativnim organom, ki so najbližji trgom elektronskih komunikacij in njihovim lokalnim razmeram. BEREC bi moral pri opravljanju svojih nalog še naprej združevati strokovno znanje nacionalnih regulativnih organov. Da bi bil bolj učinkovit in reprezentativen ter da bi ohranjal strokovno in drugo znanje ter izkušnje, povezane s konkretnimi razmerami na različnih nacionalnih trgih, bi morala vsaka država članica poskrbeti, da bo imel njen regulativni organ ustrezne finančne in človeške vire za sodelovanje pri delu BEREC, zlasti pri delu delovnih skupin in predsedovanju odboru regulatorjev.

(10b)  Urad BEREC bi moral zagotavljati vso potrebno strokovno in upravno podporo za delo BEREC, tudi finančno, organizacijsko in logistično.

(10c)  Urad BEREC bi moral imeti ustrezno osebje za opravljanje svojih nalog. Razširjeni seznam nalog, ki so bile naložene BEREC, ter večja teža vsebinskih nalog v primerjavi s povsem administrativnimi nalogami bi se morala ustrezno odražati v načrtovanju virov Urada BEREC. Poleg tega bi bilo treba pri sestavi osebja Urada BEREC upoštevati potrebo po ustreznem ravnotežju med začasnimi uslužbenci in zunanjimi sodelavci.

(11)  Zaradi vse večjega zbliževanja med sektorji, ki zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve, ter horizontalne razsežnosti regulativnih vprašanj, povezanih z njihovim razvojem, bi morala BEREC in Urad BEREC imeti možnost, da ▌brez poseganja v njihovo vlogo sodelujeta z nacionalnimi regulativnimi organi, drugimi organi, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami Unije, zlasti s Skupino za politiko radijskega spektra, ustanovljeno s Sklepom Komisije 2002/622/ES(16), Evropskim odborom za varstvo podatkov, ustanovljenim z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta(17), skupino evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve, ustanovljene z Direktivo [...] Evropskega parlamenta in Sveta(18), ▌Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij, ustanovljeno z Uredbo (EU) št. 526/2013(19), mrežo za sodelovanje na področju varstva potrošnikov, ustanovljeno v skladu z Uredbo (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta(20), in Evropskimi organizacijami za standardizacijo, ter z obstoječimi odbori (npr. Odborom za komunikacije in Odborom za radijski spekter). Poleg tega bi moral imeti možnost sodelovati s pristojnimi organi tretjih držav, zlasti regulativnimi organi, ki so pristojni na področju elektronskih komunikacij in/ali skupinami takih organov, ter z mednarodnimi organizacijami, kadar je to potrebno za opravljanje njegovih nalog. Imeti bi moral tudi možnost, da bi se v okviru javnih posvetovanj posvetoval z zainteresiranimi stranmi.

(11a)  BEREC bi moral biti sestavljen iz odbora regulatorjev, ki ga podpirajo delovne skupine. Obstoječi model predsedovanja odboru regulatorjev prispeva k stalnosti dela BEREC. Zaradi dodatnih nalog, dodeljenih BEREC, bi moral imeti predsednik trden dvoleten mandat.

(11b)  Izkušnje so pokazale, da se večina nalog BEREC bolje izvaja v delovnih skupinah strokovnjakov, ki bi morale vedno zagotoviti enako obravnavo vseh stališč in prispevkov nacionalnih regulativnih organov. Zato bi moral biti odbor regulatorjev pristojen za ustanavljanje delovnih skupin ter imenovanje njihovih sopredsednikov. Sezname usposobljenih strokovnjakov bi bilo treba pripraviti vnaprej, da se zagotovi hitra ustanovitev nekaterih delovnih skupin, zlasti skupin v zvezi s časovno omejenimi postopki. Seznami usposobljenih strokovnih članov delovnih skupin, skupaj z njihovimi izjavami o interesih, bi morali biti javno dostopni. Osebje Urada BEREC bi moralo podpirati dejavnosti delovnih skupin in prispevati k njim.

(11c)  Ker je BEREC pristojen za odločanje z zavezujočim učinkom, je treba zagotoviti, da ima vsaka fizična ali pravna oseba, ki jo zadeva odločitev BEREC, pravico do pritožbe pri komisiji za pritožbe, ki je del BEREC, vendar neodvisna od njegove upravne in regulativne strukture. Ker naj bi odločitve, ki jih izda komisija za pritožbe, imele pravne učinke za tretje osebe, se postopek za presojo njihove zakonitosti lahko predloži Sodišču Evropske unije.

(12)  Upravljalni odbor bi moral izvajati ustrezne naloge upravnega in proračunskega vodenja ▌in bi ga morali poleg vodje ali člana kolegijskega organa sestavljati predstavniki vseh nacionalnih regulativnih organov in predstavnik Komisije.

(13)  V preteklosti je pooblastila organa za imenovanja izvajal podpredsednik upravljalnega odbora Urada BEREC. Upravljalni odbor ▌ bi moral prenesti ustrezna pooblastila organa za imenovanje na ▌direktorja, ki bo imel možnost nadalje prenesti navedena pooblastila. To bi prispevalo k učinkovitemu upravljanju osebja BEREC in zagotavljanju, da se upravljalni odbor ter predsednik in namestnik predsednika lahko osredotočijo na svoje funkcije.

(14)  ▌Zaradi dodatnih nalog, dodeljenih BEREC, in potrebe po zagotovitvi letnega in večletnega načrtovanja programov za njegove dejavnosti, je izrednega pomena, da se poskrbi, da imata predsednik in namestnik predsednika upravljalnega odbora stabilen dvoletni mandat.

(15)  Upravljalni odbor Urada BEREC bi moral imeti vsaj dve redni seji na leto. Glede na pretekle izkušnje in okrepljeno vlogo BEREC se lahko zgodi, da upravljalni odbor potrebuje dodatne seje.

(16)  Vloga ▌direktorja, ki bo pravni zastopnik Urada BEREC, je ključna za ustrezno delovanje ▌ agencije in izvajanje nalog, ki so ji dodeljene. Imenuje ga upravljalni odbor, ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta, po odprtem in preglednem izbirnem postopku, da se zagotovita stroga ocena kandidatov in visoka raven neodvisnosti. Poleg tega je v preteklosti mandat upravnega vodje Urada BEREC trajal tri leta. ▌Direktor mora imeti dovolj dolg mandat, da se zagotovita stabilnost in dolgoročna strategija Urada BEREC.

(19)  Za Urad BEREC bi se morala uporabljati Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/201334(21) .

(20)  Zaradi zagotovitve samostojnosti in neodvisnosti Urada BEREC in podpore delu BEREC, bi moral Urad BEREC imeti svoj proračun, katerega prihodki izhajajo zlasti iz prispevka Unije. Proračun bi moral odražati dodatne naloge in okrepljeno vlogo BEREC in Urada BEREC. O financiranju Urada BEREC bi se moral dogovoriti proračunski organ v skladu s točko 31 Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(22).

(23)  Da bi dodatno razširili dosledno izvajanje določb regulativnega okvira za elektronske komunikacije ▌, bi morala biti BEREC in Urad BEREC odprta za sodelovanje z nacionalnimi regulativnimi organi tretjih držav, ki so pristojni na področju elektronskih komunikacij, zlasti s tistimi, ki so v ta namen sklenili sporazume z Unijo, kot so organi držav Efte, ki so del EGP, in držav kandidatk.

(24)  BEREC, ob podpori Urada BEREC, bi moral imeti možnost, da na področju svojih pristojnosti opravlja komunikacijske dejavnosti, ki ne bi smele škoditi temeljnim nalogam BEREC. Komunikacijske dejavnosti Urada BEREC se izvajajo v skladu z ustreznimi načrti za sporočanje in razširjanje informacij, ki jih sprejme upravljalni odbor. Vsebina in izvajanje strategije obveščanja Urada BEREC bi morala biti dosledna, objektivna, ustrezna in usklajena s strategijami in dejavnostmi Komisije in drugih institucij, da se upošteva širša podoba Unije.

(25)  ▌BEREC in Urad BEREC bi morala imeti pravico, da zahtevata vse potrebne informacije od Komisije, nacionalnih regulativnih organov in, kadar je to potrebno za izvajanje njunih nalog, od drugih organov in podjetij. Zahteve za informacije bi morale biti sorazmerne in ne bi smele pomeniti neupravičenega bremena za naslovnike. Organ BEREC bi zato moral vzpostaviti skupni informacijski in komunikacijski sistem, da bi se preprečilo podvajanje zahtev za informacije in olajšala komunikacija med vsemi udeleženimi organi. Nacionalni regulativni organi, ki so najbližji trgom elektronskih komunikacij, bi morali sodelovati z BEREC in Uradom BEREC ter pravočasno in točno sporočati podatke, da bi BEREC in Urad BEREC lahko izpolnila svoj mandat. BEREC in Urad BEREC bi prav tako morala deliti potrebne informacije s Komisijo in nacionalnimi regulativnimi organi po načelu lojalnega sodelovanja.

(25a)  Za zagotovitev visoke ravni zaupnosti in da bi se izognil nasprotju interesov, se pravila o teh zadevah, ki veljajo za člane BEREC in Urada BEREC, uporabljajo tudi za njihove namestnike.

(25b)  Ker so bile za BEREC določene nove naloge in se lahko nanj s pravnimi akti Unije v prihodnje prenesejo dodatne naloge, bi morala Komisija opraviti redno ocenjevanje delovanja BEREC in Urada BEREC ter učinkovitosti te institucionalne strukture v spreminjajočem se digitalnem okolju. Če je rezultat te ocene, da institucionalna struktura ni primerna za opravljanje nalog, in zlasti za zagotovitev doslednega izvajanja regulativnega okvira za elektronske komunikacije, bi morala Komisija preučiti vse razpoložljive možnosti za izboljšanje strukture, zlasti izvedljivost, finančne posledice in morebitne koristi preoblikovanja strukture v eno agencijo.

(26)  Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, se pravi zadovoljiti potrebo po zagotovitvi doslednega izvajanja regulativnega okvira za elektronske komunikacije na opredeljenem področju uporabe, zlasti pri čezmejnih vidikih in z učinkovitimi postopki notranjega trga pri nacionalnih ukrepih, in ker se zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa lahko bolje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(27)  Namen te uredbe je spremeniti in razširiti določbe Uredbe (ES) št. 1211/2009 ▌. Ker so spremembe vsebinske, bi bilo treba zaradi jasnosti navedeni akt nadomestiti in razveljaviti. Sklicevanje na razveljavljeno uredbo bi se moralo šteti za sklicevanje na to uredbo.

(28)  Urad BEREC je pravni naslednik Urada ▌, ki je bil ustanovljen kot organ Skupnosti s statusom pravne osebe z Uredbo (ES) št. 1211/2009, kar zadeva lastništvo, sporazume, pravne obveznosti, pogodbe o zaposlitvi, finančne obveznosti in odgovornosti. Da se zagotovi stalnost dela BEREC in Urada BEREC, morajo njuni predstavniki, to so upravni vodja ter predsednik in podpredsedniki odbora regulatorjev in upravljalnega odbora, svoje naloge opravljati ves čas svojega mandata.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I USTANOVITEV BEREC IN URADA BEREC

Člen 1

Ustanovitev BEREC

1.  Ustanovi se Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: BEREC). BEREC je organ Unije. Je pravna oseba.

1a.  BEREC ima v vseh državah članicah kar najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava nacionalno pravo. Zlasti je lahko stranka v sodnem postopku.

1b.  BEREC zastopa predsednik odbora regulatorjev.

1c.  BEREC je edini odgovoren za naloge, ki so mu dodeljene, in pristojnosti, ki so nanj prenesene.

Člen 1a

Ustanovitev Urada BEREC

1.  Ustanovi se Agencija za podporo evropskim regulatorjem za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: Urad BEREC). Urad BEREC urad je organ Unije. Je pravna oseba.

2.  Urad BEREC ima v vseh državah članicah kar najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava nacionalno pravo. Zlasti lahko pridobiva premično in nepremično premoženje in z njim razpolaga ter je lahko stranka v sodnem postopku.

3.  Urad BEREC zastopa direktor.

4.  Urad BEREC je edini odgovoren za naloge, ki so mu dodeljene, in pristojnosti, ki so nanj prenesene.

5.  Urad BEREC ima sedež v Rigi v Latviji.

POGLAVJE Ia

CILJI

Člen 1b

Cilji

1.  BEREC deluje na področju uporabe Direktive [...] („zakonik o elektronskih komunikacijah“), Direktive 2002/58/ES, Uredbe (ES) št. 531/2012, Uredbe (EU) 2015/2120, Sklepa št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta(23) (program politike radijskega spektra) in drugih pravnih aktov Unije, s katerimi se mu določajo naloge ali nanj prenašajo pooblastila.

2.  V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz direktive [...] („zakonik o elektronskih komunikacijah“).

3.  BEREC kot svoj osnovi cilj zagotovi dosleden regulativni pristop k izvajanju regulativnega okvira za elektronske komunikacije na področju uporabe iz odstavka 2 ter tako prispeva k razvoju notranjega trga. BEREC prispeva k doseganju ciljev nacionalnih regulativnih in drugih pristojnih organov iz člena 3 direktive [...] („zakonik o elektronskih komunikacijah“). Poleg tega promovira načelo internetne nevtralnosti in odprtega interneta; dostop do zelo visoko zmogljive podatkovne povezljivosti, naložbe vanjo ter njeno uporabo, konkurenco pri ponudbi elektronskih komunikacijskih omrežij, storitev in pripadajočih naprav; ter interese državljanov Unije.

4.  BEREC izvaja svoje naloge neodvisno, nepristransko in brez nepotrebnih zamud ter zagotavlja pregleden postopek odločanja.

5.  BEREC uporablja razpoložljivo strokovno znanje in izkušnje nacionalnih regulativnih organov.

6. Vsaka država članica zagotovi, da imajo nacionalni regulativni organi ustrezne finančne in človeške vire, ki so potrebni za celovito sodelovanje pri delu BEREC.

POGLAVJE Ib

NALOGE IN ORGANIZACIJA BEREC

Člen 2

Naloge

1.  Naloge BEREC so:

(-a)   opravlja naloge, ki so bile nanj prenesene s pravnimi akti Unije, zlasti z Direktivo [...] („zakonik o elektronskih komunikacijah“), Uredbo (ES) št. 531/2012 in Uredbo (EU) 2015/2120;

(a)  pomaga in svetuje, vključno s poročili, mnenji in priporočili, nacionalnim regulativnim organom, Komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu ter sodeluje z nacionalnimi regulativnimi organi in Komisijo na zahtevo ali na lastno pobudo pri vseh ▌zadevah v zvezi z elektronsko komunikacijo v njegovi pristojnosti;

(b)  na zahtevo pomaga nacionalnim regulativnim organom, Komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu pri medsebojnih odnosih, razpravah in izmenjavah s tretjimi osebami in nacionalnim regulativnim organom ter Komisiji pomaga pri razširjanju primerov dobre regulativne prakse tretjim osebam;

(c)  izdaja priporočila in razširja primere dobre regulativne prakse nacionalnim regulativnim organom, da bi spodbujal boljše in dosledno izvajanje regulativnega okvira za elektronske komunikacije;

(d)  izdaja smernice, ki zagotavljajo dosledno izvajanje regulativnega okvira za elektronske komunikacije in dosledne regulativne odločitve nacionalnih regulativnih organov na lastno pobudo ali na zahtevo nacionalnega regulativnega organa, Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije, zlasti za regulativna vprašanja, ki zadevajo večje število držav članic ali imajo čezmejno razsežnost;

(e)  poroča o sektorju elektronskih komunikacij z objavo letnega poročila o napredku v tem sektorju;

(f)  spremlja razvoj na trgu, ocenjuje potrebe po regulativnih inovacijah in usklajuje ukrepe med nacionalnimi regulativnimi organi, da bi omogočil razvoj novih inovativnih elektronskih komunikacijskih storitev (in zagotovil združevanje, zlasti na področju standardizacije, številčenja in dodeljevanja spektra);

(g)  zagotavlja okvir, znotraj katerega lahko nacionalni regulativni organi sodelujejo, ter spodbuja sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi organi in med nacionalnimi regulativnimi organi in Komisijo. BEREC upošteva rezultat takega sodelovanja pri oblikovanju svojih mnenj, priporočil in odločitev. Če BEREC meni, da so potrebna zavezujoča pravila o takem sodelovanju, posreduje ustrezna priporočila Komisiji;

(h)  izvajati sproži pobudo za podatkovne inovacije z namenom posodobitve, uskladitve in standardizacije zbiranja podatkov, ki ga izvajajo nacionalni regulativni organi. Brez poseganja v pravice intelektualne lastnine in zahtevano raven zaupnosti se ti podatki objavijo v odprti in strojno berljivi obliki, ki se lahko ponovno uporabi, na spletišču BEREC in evropskem podatkovnem portalu;

(i)  pri zadevah, povezanih z zagotavljanjem elektronskih komunikacijskih storitev, ki lahko vplivajo na interese potrošnikov v več državah članicah, sodeluje z mrežo za sodelovanje na področju varstva potrošnikov in ustreznimi nacionalnimi pristojnimi organi, vključno z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov in nacionalnimi organi za varstvo podatkov;

(j)  na zahtevo ali na lastno pobudo svetuje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji o pomembnem regulativnem učinku vseh vprašanj v zvezi s skupno dinamiko digitalnih trgov;

(k)  kot svetovalno telo pomaga Komisiji pri pripravi in sprejemanju pravnih aktov na področju elektronskih komunikacij.

2a.   Naloge BEREC se objavijo na spletišču in se ustrezno posodabljajo, ko se mu dodelijo nove naloge.

3.  Brez poseganja v skladnost z ustreznim pravom Unije nacionalni regulativni organi in Komisija izpolnijo vse zavezujoče sklepe in kar najbolj upoštevajo smernice, mnenja, ▌priporočila in najboljše prakse, ki jih sprejme BEREC za zagotovitev doslednega izvajanja regulativnega okvira za elektronske komunikacije na področju uporabe iz člena 1b(1). Zadevni nacionalni organi pri vsakem zavezujočem sklepu glede omenjene zadeve, v največji možni meri upoštevajo smernice, ki jih je BEREC sprejel v skladu z odstavkom (1)(d) tega člena, in zagotovijo razloge za odstopanje od smernic. Kadar nacionalni regulativni organ v izjemnih primerih odstopi od svojega regulativnega sklepa, se njegov sklep, vključno z utemeljenimi razlogi za odstopanje, brez nepotrebnega odlašanja priglasijo BEREC za oceno.

4.  BEREC ▌sodeluje s pristojnimi organi Unije, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami, pristojnimi organi tretjih držav in/ali mednarodnimi organizacijami, kolikor je to potrebno za dosego ciljev iz te uredbe in izvajanje njegovih nalog.

4a.  Kjer je primerno, se BEREC posvetuje z zainteresiranimi stranmi in jim da možnost, da v razumnem roku, ki je odvisen od kompleksnosti zadeve in ni krajši od 30 dni, podajo svoje pripombe . BEREC brez poseganja v člen 28 omogoči, da so rezultati teh javnih posvetovanj dostopni javnosti. Taka posvetovanja se opravijo čim bolj zgodaj v procesu odločanja.

POGLAVJE II

ORGANIZACIJA BEREC

Člen 2a

Organizacija BEREC

BEREC sestavljajo:

(a)  odbor regulatorjev;

(b)  delovne skupine strokovnjakov („delovne skupine“);

(c)  komisija za pritožbe.

ODDELEK 1

ODBOR REGULATORJEV

Člen 2b

Sestava odbora regulatorjev

1.  Odbor regulatorjev je sestavljen iz enega člana iz vsake države članice.

Ta oseba je vodja ali drugi visoki predstavnik nacionalnega regulativnega organa, ki se ustanovi v državi članici in je prvenstveno odgovoren za vsakdanje spremljanje delovanja trgov za elektronska komunikacijska omrežja in storitve.

V državah članicah, kjer je več kot en nacionalni regulativni organ pristojen v skladu z Direktivo [...] („zakonik o elektronskih komunikacijah“), se navedeni organi dogovorijo o skupnem predstavniku, zagotovi pa se tudi potrebno usklajevanje med nacionalnimi regulativnimi organi.

2.  Člani odbora regulatorjev ravnajo na podlagi objektivnih razlogov, v interesu Unije in za zmanjšanje razdrobljenosti trga, da bi ustvarili enotni trg za telekomunikacije.

3.  Vsak nacionalni regulativni organ med vodjami teh organov, člani kolegijskega organa in osebjem nacionalnega regulativnega organa imenuje namestnika, ki bo zastopal njegovega člana v primeru njegove ali njene odsotnosti.

4.  Komisija se sestankov odbora regulatorjev udeležuje kot opazovalka in je zastopana na ustrezno visoki ravni.

5.  Seznam članov odbora regulatorjev, skupaj z njihovimi izjavami o interesu, se javno objavi.

6.  Odbor regulatorjev lahko za vsak primer posebej na sejo kot opazovalca povabi kogar koli, čigar mnenje bi lahko bilo koristno.

Člen 2c

Neodvisnost

1.  Člani odbora regulatorjev pri izvajanju nalog, ki so jim dodeljene, ravnajo neodvisno in objektivno v interesu Unije kot celote, ne glede na njihove nacionalne ali osebne interese.

2.  Člani odbora regulatorjev brez poseganja v pristojnosti Komisije ali nacionalnih regulativnih organov ne zahtevajo ali sprejemajo navodil od institucij ali organov Unije, od nobene vlade države članice ali katerega koli drugega javnega ali zasebnega organa.

Člani odbora regulatorjev izvajajo zlasti naloge, ki so jim dodeljene, neodvisno od neprimernega političnega vpliva ali gospodarskega vmešavanja, ki bi lahko vplivalo na njihovo osebno neodvisnost.

Člen 2d

Predsednik in podpredsedniki odbora regulatorjev

1.  Odbor regulatorjev v skladu s poslovnikom BEREC izmed svojih članov imenuje predsednika in do štiri podpredsednike. Podpredsedniki avtomatično prevzamejo dolžnosti predsednika, če ta ni zmožen izvajati teh dolžnosti. Mandat predsednika traja dve leti. Da se zagotovi stalnost dela BEREC, prihodnji predsednik deluje vsaj šest mesecev kot podpredsednik, preden nastopi mandat predsednika in, kadar je to mogoče, vsaj šest mesecev kot podpredsednik po poteku njegovega mandata kot predsednik.

2.  Brez poseganja v vlogo odbora regulatorjev v zvezi z nalogami predsednika slednji ne zahteva ali sprejema navodil od nobene vlade ali nacionalnih regulativnih organov, Komisije ali od drugih javnih ali zasebnih subjektov.

Člen 2e

Seje in pravila o glasovanju odbora regulatorjev

1.  Seje odbora regulatorjev skliče predsednik in potekajo najmanj štirikrat letno kot redne seje. Izredne seje se skličejo na pobudo predsednika ali na zahtevo vsaj tretjine članov odbora. Dnevni red seje določi predsednik in se objavi.

2.  Odbor regulatorjev sprejema odločitve z navadno večino svojih članov, razen če je drugače določeno v tej uredbi ali drugem pravnem aktu Unije. Vsak član ali namestnik ima en glas. Odločitve odbora regulatorjev se objavijo, v njih pa so na zahtevo nacionalnega regulativnega organa navedeni njegovi pridržki.

3.  Odbor regulatorjev z dvotretjinsko večino svojih članov sprejme svoj poslovnik in ga objavi. Poslovnik podrobno določa ureditev glasovanja, vključno s pogoji, pod katerimi lahko en član deluje v imenu drugega, pravili, ki urejajo sklepčnost, in roki za obvestila o sejah. Poleg tega zagotavlja, da člani odbora regulatorjev pred sestanki prejmejo popolne dnevne rede in osnutke predlogov, da lahko še pred glasovanjem predlagajo spremembe. V poslovniku so lahko med drugim določeni postopek za nujno glasovanje in druge praktične ureditve za delovanje odbora regulatorjev.

Člen 2f

Naloge odbora regulatorjev

1.  Odbor regulatorjev izpolnjuje naloge BEREC, določene v členu 2, in sprejema vse odločitve v zvezi z organizacijo dela BEREC. Pri tem se zanaša tudi na delo, ki ga izvajajo delovne skupine.

2.  Odbor regulatorjev v imenu BEREC sprejme posebne določbe glede pravice dostopa do dokumentov BEREC v skladu s členom 27.

3.  Odbor regulatorjev zagotovi navodila Uradu BEREC glede strokovne in upravne podpore, ki jo ta zagotavlja BEREC.

4.  Odbor regulatorjev po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi v skladu s členom 2(4a) sprejme letni delovni program BEREC pred koncem leta, kateremu sledi leto, na katerega se program nanaša. Odbor regulatorjev letni delovni program takoj po sprejetju posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

5.  Odbor regulatorjev sprejme letno poročilo o dejavnostih BEREC ter ga vsako leto do 15. junija predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru.

6.  Evropski parlament lahko ob polnem upoštevanju njegove neodvisnosti povabi predsednika ali podpredsednika odbora regulatorjev, naj poda izjavo pred pristojnim odborom Parlamenta o zadevnih vprašanjih, povezanih z dejavnostmi BEREC, in odgovori na vprašanja poslancev Evropskega parlamenta.

ODDELEK 2

DELOVNE SKUPINE

Člen 2g

Delovanje delovnih skupin

1.  Kadar je to utemeljeno, zlasti za izvajanje letnega delovnega programa BEREC, lahko odbor regulatorjev ustanovi potrebne delovne skupine.

2.   Člane delovnih skupin imenujejo nacionalni regulativni organi. Predstavniki Komisije sodelujejo pri delu delovnih skupin kot opazovalci.

Odbor regulatorjev lahko v posameznih primerih po potrebi povabi posamezne strokovnjake z zadevnega področja, da sodelujejo v delovnih skupinah.

3.  Odbor regulatorjev imenuje dva sopredsednika iz različnih nacionalnih regulativnih organov za vsako delovno skupino, razen če izredne in začasne okoliščine ne zahtevajo drugače.

4.  Odbor regulatorjev sprejme poslovnik, v katerem se določi praktična ureditev za delovanje delovnih skupin.

ODDELEK 3

KOMISIJA ZA PRITOŽBE

Člen 2h

Ustanovitev in sestava komisije za pritožbe

1.  Ustanovi se komisija za pritožbe.

2.  Komisijo za pritožbe sestavljajo predsednik in dva druga člana. Vsak član komisije za pritožbe ima namestnika. Ta zastopa člana v njegovi odsotnosti.

3.  Odbor regulatorjev imenuje predsednika, druga dva člana komisije za pritožbe in njihove namestnike s seznama kvalificiranih kandidatov, ki ga predložijo nacionalni regulativni organi, Komisija in direktor Urada BEREC.

4.  Če komisija za pritožbe meni, da narava pritožbe tako zahteva, lahko odbor regulatorjev pozove k imenovanju dveh dodatnih članov in njunih namestnikov s seznama iz odstavka 3.

5.  Komisija za pritožbe na predlog odbora regulatorjev pripravi svoj poslovnik. Ta poslovnik podrobno določa ureditve, ki urejajo organiziranost in delovanje komisije za pritožbe, ter pravila, ki se uporabljajo za pritožbe pred komisijo.

Člen 2i

Člani komisije za pritožbe

1.  Mandat članov komisije za pritožbe in njihovih namestnikov traja štiri leta. Odbor regulatorjev lahko njihov mandat podaljša za dodatna štiriletna obdobja.

2.  Člani komisije za pritožbe so neodvisni in ne smejo opravljati nobenih drugih dolžnosti znotraj BEREC ali Urada BEREC. Pri sprejemanju odločitev ne zahtevajo ali sprejemajo navodil od vlad ali drugih organov.

3.  Članov komisije za pritožbe se med njihovim mandatom ne odpokliče ali umakne s seznama kvalificiranih kandidatov, razen če za odstavitev obstajajo tehtni razlogi, odločitev o tem pa sprejme odbor regulatorjev.

Člen 2j

Izločitev in ugovor

1.   Člani komisije za pritožbe ne sodelujejo v nobenem pritožbenem postopku, če imajo v postopku kakršen koli osebni interes ali če so bili predhodno vpleteni v postopek kot zastopniki ene od strank ali če so sodelovali pri odločitvi, zoper katero je bila vložena pritožba.

2.   Če član komisije za pritožbe zaradi katerega od razlogov iz odstavka 1 ali zaradi kakršnih koli drugih razlogov meni, da ne bi smel sodelovati v pritožbenem postopku, mora o tem obvestiti komisijo za pritožbe.

3.   Vsaka stranka v pritožbenem postopku lahko ugovarja kateremu koli članu komisije za pritožbe zaradi katerega koli razloga iz odstavka 1 ali če obstaja sum, da član deluje pristransko. Takšen ugovor ni dopusten, če je stranka v pritožbenem postopku kljub poznavanju razloga za ugovor opravila postopkovno dejanje ali če temelji na državljanstvu člana.

4.   Komisija za pritožbe odloča o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primerih iz odstavkov 2 in 3, brez sodelovanja zadevnega člana. Zadevnega člana v komisiji za pritožbe pri sprejemanju te odločitve zamenja njegov namestnik. Če je namestnik v enakem položaju, predsednik imenuje namestnika izmed preostalih namestnikov.

Člen 2k

Odločitve, zoper katere se lahko vloži pritožba

1.   Pri komisiji za pritožbe se lahko vloži pritožba zoper zavezujoče odločitve, ki jih sprejema organ BEREC na podlagi člena 2(1)(-a).

Vsaka fizična ali pravna oseba, vključno z nacionalnimi regulativnimi organi, se lahko pritoži na odločitev iz prvega pododstavka, naslovljeno na to osebo, ali na odločitev, ki jo kljub temu, da je naslovljena na drugo osebo, neposredno in posamično zadeva.

2.   Pritožba se vključno z njeno obrazložitvijo vloži pri BEREC v pisni obliki v dveh mesecih po tem, ko je bila zadevna oseba o odločitvi uradno obveščena, ali, če takega uradnega obvestila ni, v dveh mesecih po dnevu, ko je BEREC objavil svojo odločitev. Odbor za pritožbe odločitev glede pritožbe sprejme v roku štirih mesecev po tem, ko je bila vložena.

3.   Pritožba, vložena v skladu z odstavkom 1, nima odložilnega učinka. Vendar lahko komisija za pritožbe odloži uporabo sklepa, zoper katerega je bila vložena pritožba.

POGLAVJE IIa

NALOGE IN ORGANIZACIJA URADA BEREC

ODDELEK 1

NALOGE URADA BEREC

Člen 2l

Naloge Urada BEREC so predvsem:

(a)   zagotavljanje strokovnih in upravnih podpornih storitev za BEREC;

(b)   pridobivanje informacij od nacionalnih regulativnih organov ter izmenjava in posredovanje informacij v zvezi z nalogami, dodeljenimi BEREC v skladu s členom 2;

(c)   pripravljanje, na podlagi informacij iz točke (b), rednih osnutkov poročil o posebnih vidikih razvoja evropskega trga telekomunikacij, kot so poročila o gostovanju in primerjalne analize, ki se posredujejo BEREC;

(d)   razširjanje primerov najboljše regulativne prakse med nacionalnimi regulativnimi organi v skladu s točko (c) člena 2(1);

(e)   pomoč pri pripravi dela in zagotavljanje druge upravne in vsebinske pomoči, da se zagotovi nemoteno delovanje odbora regulatorjev in delovnih skupin;

(f)   sodelovanje v dejavnostih delovnih skupin;

(g)   pomoč pri pripravi in zagotavljanju druge podpore, da se zagotovi nemoteno delovanje upravljalnega odbora;

(h)   pomoč BEREC pri izvajanju javnih posvetovanj.

ODDELEK 2

ORGANIZACIJA URADA BEREC

Člen 3

Upravna in vodstvena struktura Urada BEREC

Upravno in vodstveno strukturo Urada BEREC sestavljajo:

(a)   upravljalni odbor, ki izvaja funkcije iz člena 5;

(b)   ▌direktor, ki izvaja odgovornosti iz člena 9

▌.

ODDELEK 3

UPRAVLJALNI ODBOR

Člen 4

Sestava upravljalnega odbora

1.   Upravljalni odbor je sestavljen iz enega člana iz vsake države članice in enega predstavnika Komisije, od katerih imajo vsi glasovalno pravico. ▌

Ta oseba, ki zastopa državo članico, je vodja ali drugi visoki predstavnik nacionalnega regulativnega organa, ki se ustanovi v državi članici in je prvenstveno odgovoren za vsakdanje spremljanje delovanja trgov za elektronska komunikacijska omrežja in storitve.

V državah članicah, kjer je več kot en nacionalni regulativni organ pristojen v skladu z Direktivo [...] („zakonik o elektronskih komunikacijah“), se navedeni organi dogovorijo o skupnem predstavniku, zagotovi pa se tudi potrebno usklajevanje med nacionalnimi regulativnimi organi.

2.   ▌Vsak nacionalni regulativni organ ▌med vodjami in člani kolegijskega organa in svojim imenuje namestnika, ki bo zastopal njegovega člana v primeru njegove ali njene odsotnosti.

3a.   Seznam članov upravljalnega odbora, skupaj z njihovimi izjavami o interesu, se javno objavi.

Člen 5

Naloge upravljalnega odbora

1.   Upravljalni odbor:

(a)   ▌vsako leto sprejme enotni programski dokument Urada BEREC z dvotretjinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico, ob upoštevanju mnenja Komisije in v skladu s členom 15;

(b)  sprejme z dvotretjinsko večino glasov članov, ki imajo glasovalno pravico, letni proračun Urada BEREC in izvaja druge naloge pri proračunu Urada BEREC v skladu s poglavjem III;

(c)   sprejme in oceni konsolidirano letno poročilo o dejavnostih Urada BEREC v skladu s členom 18a;

(d)   v skladu s členom 20 sprejme finančna pravila, ki se uporabljajo za Urad BEREC;

(e)   sprejme strategijo za boj proti goljufijam, ki je sorazmerna s tveganjem goljufij, pri čemer upošteva stroške in koristi ukrepov, ki naj bi se izvajali;

(f)   zagotavlja, da se ugotovitve in priporočila, ki izhajajo iz notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), ustrezno upoštevajo;

(g)   sprejme pravila za preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov iz člena 31▌;

(h)   sprejme in redno posodablja načrte obveščanja in razširjanja informacij iz člena 27a(2) na podlagi analize potreb;

(i)   sprejme svoj poslovnik;

(j)   v skladu z odstavkom 2 pri osebju Urada BEREC izvaja pooblastila, ki se po kadrovskih predpisih podeljujejo pristojnemu organu za imenovanja in se pod pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev podelijo organu, pooblaščenemu za sklenitev pogodbe o zaposlitvi(24) (v nadaljnjem besedilu: pooblastila pristojnega organa za imenovanja);

(k)   sprejme ustrezna izvedbena pravila za izvajanje kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev v skladu s členom 110 kadrovskih predpisov;

(l) odobri sklenitev delovnih dogovorov s pristojnimi organi Unije, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami; s pristojnimi organi tretjih držav in/ali mednarodnimi organizacijami v skladu s členom 26.

(m)   imenuje ▌direktorja in po potrebi podaljša njegov mandat ali ga razreši s položaja v skladu s členom 9a;

(n)   imenuje računovodjo, ki je pri opravljanju svojih dolžnosti popolnoma neodvisen, ob upoštevanju kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev. Urad BEREC lahko za računovodjo imenuje istega računovodjo kot drugi organ Unije; Urad BEREC se lahko sporazume s Komisijo, da bo računovodja Komisije deloval tudi kot računovodja Organa BEREC.

▌(p)   sprejme vse odločitve o vzpostavitvi notranjih struktur Organa BEREC in po potrebi njihovih spremembah ob upoštevanju potreb pri dejavnostih Organa BEREC in dobrega proračunskega upravljanja.

2.   Upravljalni odbor v skladu s členom 110 kadrovskih predpisov ter na podlagi člena 2(1) kadrovskih predpisov in člena 6 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev sprejme sklep o prenosu ustreznih pooblastil organa za imenovanje na ▌direktorja in določitvi pogojev, pod katerimi se lahko ta prenos pooblastil začasno prekliče. ▌Direktor je pooblaščen za nadaljnji prenos navedenih pooblastil.

Zaradi izjemnih okoliščin lahko upravljalni odbor s sklepom začasno umakne prenos pooblastil organa za imenovanja na ▌direktorja in njegov nadaljnji prenos pooblastil ter jih izvaja sam ali jih prenese na enega od svojih članov ali uslužbenca, ki ni ▌direktor.

Člen 6

Predsednik in namestnik predsednika upravljalnega odbora

1.   Upravljalni odbor med svojimi člani z glasovalno pravico, ki predstavljajo države članice, izvoli predsednika in njegovega namestnika. Predsednika in njegovega namestnika z dvotretjinsko večino izvolijo člani upravljalnega odbora z glasovalno pravico.

2.   Namestnik predsednika po uradni dolžnosti nadomešča predsednika, kadar ta ne more opravljati svojih dolžnosti.

3.   Mandat predsednika in njegovega namestnika traja dve leti▌.

3a.   Ne glede na vlogo odbora regulatorjev pri nalogah predsednika, predsednik ali njegov namestnik ne zahtevata ali sprejemata navodil od vlad ali nacionalnih regulativnih organov, Komisije ali drugega javnega ali zasebnega subjekta.

3b.   Predsednik na povabilo poroča Evropskemu parlamentu o izvajanju nalog Urada BEREC.

Člen 7

Seje upravljalnega odbora

1.   Seje upravljalnega odbora skliče predsednik.

2.   ▌Direktor Urada BEREC se udeležuje razprav, vendar nima glasovalne pravice.

3.   Upravljalni odbor ima vsaj dve redni seji na leto. Poleg tega se sestane na pobudo predsednika, na zahtevo Komisije ali na zahtevo vsaj tretjine članov.

4.   Upravljalni odbor lahko na sejo kot opazovalca povabi kogar koli, čigar mnenje bi lahko bilo koristno.

5.   Članom upravljalnega odbora in nadomestnim članom lahko na sejah pomagajo svetovalci ali strokovnjaki, ob upoštevanju poslovnika.

6.   Urad BEREC upravljalnemu odboru zagotovi tajniške storitve.

Člen 8

Pravila glasovanja v upravljalnem odboru

1.   ▌Upravljalni odbor sprejema odločitve z večino glasov članov z glasovalno pravico, razen če je drugače določeno v tej uredbi.

2.   Vsak član z glasovalno pravico ima en glas. V primeru odsotnosti člana z glasovalno pravico ima pravico do glasovanja njegov namestnik.

3.   Predsednik pri glasovanju sodeluje.

4.   ▌Direktor ne sodeluje pri glasovanju.

5.   V poslovniku upravljalnega odbora so natančneje določena pravila glasovanja, zlasti pogoji, pod katerimi lahko član deluje v imenu drugega člana.

ODDELEK 4

Direktor

Člen 9

Odgovornosti ▌direktorja

1.   ▌Direktor je pristojen za upravljanje Urada BEREC. ▌Direktor odgovarja upravljalnemu odboru.

2.   Brez poseganja v pristojnosti ▌upravljalnega odbora je ▌direktor neodvisen pri opravljanju svojih dolžnosti in ne sme zahtevati ali sprejemati navodil od nobene institucije Unije, vlade, nacionalnega regulativnega organa ali drugega javnega ali zasebnega organa.

3.   ▌Direktor na povabilo poroča Evropskemu parlamentu o izvajanju svojih nalog. Svet lahko ▌direktorja pozove, naj poroča o izvajanju svojih nalog.

▌5.   ▌Direktor je odgovoren za izvajanje nalog Urada BEREC v skladu s smernicami upravljalnega odbora. ▌Direktor je odgovoren zlasti za:

(a)   vsakodnevno upravljanje Urada BEREC;

(b)   izvajanje odločitev upravljalnega odbora;

(c) pripravo enotnega programskega dokumenta in njegovo predložitev upravljalnemu odboru;

(d)   izvajanje enotnega programskega dokumenta in poročanje upravljalnemu odboru o njegovem izvajanju;

(e)   pripravo konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih Urada BEREC ter njegovo predložitev v oceno ali sprejetje upravljalnemu odboru;

(f)   pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav urada OLAF in poročanje Komisiji o napredku enkrat letno, upravljalnemu odboru pa redno;

(g)   zaščito finančnih interesov Unije z uporabo preventivnih ukrepov proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejavnostim z izvajanjem učinkovitih preverjanj, in če se odkrijejo nepravilnosti, z izterjavo nepravilno izplačanih zneskov, ter kadar je to primerno, z naložitvijo učinkovitih, sorazmernih ter odvračilnih upravnih ukrepov, vključno s finančnimi kaznimi;

(h)   pripravo strategije Urada BEREC za boj proti goljufijam in njeno predložitev v odobritev upravljalnemu odboru;

(i) pripravo osnutka finančnih pravil, ki se uporabljajo za Urad BEREC;

(j) pripravo osnutka poročila o načrtovanih prihodkih in odhodkih Urada BEREC ter izvrševanje njegovega proračuna.

5a.   Direktor pomaga predsedniku odbora regulatorjev in predsedniku upravljalnega odbora pri pripravi sej njunih organov. Direktor sodeluje pri delu odbora regulatorjev in upravljalnega odbora brez glasovalne pravice.

5b.   Direktor pod nadzorom upravljalnega odbora sprejme vse potrebne ukrepe, zlasti v zvezi s sprejetjem notranjih upravnih navodil in objavo obvestil, za zagotovitev delovanja Urada BEREC v skladu s to uredbo.

6.   ▌Direktor je odgovoren tudi za odločanje o tem, ali je za učinkovito in uspešno izvajanje nalog Urada BEREC potrebno v eno ali več držav članic napotiti enega ali več uslužbencev. Za odločitev o ustanovitvi lokalnega urada je potrebno predhodno soglasje ▌upravljalnega odbora in zadevne države članice. Z navedeno odločitvijo se opredeli obseg dejavnosti, ki naj bi se izvajale v navedenem lokalnem uradu, in sicer tako, da se preprečijo nepotrebni stroški in podvajanje upravnih funkcij BEREC. Preden se sprejme takšna odločitev, se v večletnem delovnem programu iz člena 15(4) določi učinek te odločitve v smislu dodeljevanja osebja in proračuna.

Člen 9a

Imenovanje direktorja

1.   Direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku imenuje upravljalni odbor s seznama kandidatov, ki jih predlaga predsednik, na podlagi zaslug, vodstvenih sposobnosti ter sposobnosti in izkušenj, povezanih z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami.

2.   Urad BEREC pri sklenitvi pogodbe z direktorjem zastopa predsednik upravljalnega odbora.

3.   Pred imenovanjem kandidata, ki ga izbere upravljalni odbor, Evropski parlament njegovo ustreznost obravnava v nezavezujočem mnenju. V zvezi s tem pristojni odbor Evropskega parlamenta povabi kandidata, ki ga je izbral upravljalni odbor, naj poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov.

4.   Mandat direktorja traja štiri leta. Predsednik do konca tega obdobja izvede oceno, ki upošteva uspešnost direktorja ter naloge in izzive BEREC. To oceno posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

5.   Upravljalni odbor lahko ob upoštevanju ocene iz odstavka 4 direktorju enkrat podaljša mandat, in sicer za največ šest let.

6.   Če upravljalni odbor namerava podaljšati mandat direktorja, o tem obvesti Evropski parlament. Evropski parlament lahko v enem mesecu pred takšnim predvidenim podaljšanjem o njem izda nezavezujoče mnenje. V ta namen lahko pristojni odbor Evropskega parlamenta povabi direktorja, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov.

7.   Direktor s podaljšanim mandatom ob koncu skupnega obdobja zaposlitve ne sme sodelovati v drugem izbirnem postopku za isto delovno mesto.

8.   Če mandat direktorja ni podaljšan, ta opravlja funkcijo do imenovanja naslednika.

9.   Direktorja se lahko razreši samo na podlagi sklepa upravljalnega odbora, sprejetega na predlog ene tretjine njegovih članov.

10.   Upravljalni odbor sklep o imenovanju, podaljšanju mandata ali odstavitvi direktorja sprejme na podlagi dvotretjinske večine glasov članov z glasovalno pravico.

POGLAVJE III

DOLOČITEV IN SESTAVA PRORAČUNA URADA BEREC

ODDELEK 1

ENOTNI PROGRAMSKI DOKUMENT

Člen 15

Letno in večletno načrtovanje programov

1.   ▌Direktor vsako leto pripravi osnutek programskega dokumenta, ki vsebuje letne in večletne načrte programov (v nadaljnjem besedilu: enotni programski dokument) v skladu s členom 32 Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013, pri čemer upošteva smernice Komisije(25).

Upravljalni odbor do 31. januarja sprejme osnutek enotnega programskega dokumenta in ga predloži Komisiji, da poda svoje mnenje. Osnutek enotnega programskega dokumenta se predloži tudi Evropskemu parlamentu in Svetu.

Upravljalni odbor nato sprejme enotni programski dokument, pri čemer upošteva mnenje Komisije. Predloži ga Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji, ki jim predloži tudi morebitne pozneje posodobljene različice navedenega dokumenta

Enotni programski dokument postane dokončen po dokončnem sprejetju splošnega proračuna in se po potrebi ustrezno prilagodi.

2.   Letni delovni program vsebuje podrobne cilje in pričakovane rezultate, vključno s kazalniki uspešnosti. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki se bodo financirali, ter kazalnik finančnih sredstev in človeških virov, dodeljenih vsakemu ukrepu, v skladu z načeli oblikovanja in upravljanja proračuna po dejavnostih. Letni delovni program je skladen z letnim delovnim programom BEREC iz člena 2f(4) in z večletnim delovnim programom iz odstavka 4. V njem so jasno navedene naloge, ki so bile v primerjavi s predhodnim proračunskim letom dodane, spremenjene ali črtane.

3.   Upravljalni odbor spremeni ▌ letni delovni program po sprejetju letnega delovnega programa BEREC in vedno, kadar BEREC dobi novo nalogo.

Vsaka bistvena sprememba letnega delovnega programa se sprejme po enakem postopku kot prvotni letni delovni program. Upravni odbor lahko na ▌ direktorja prenese pooblastilo, da v letni delovni program vnese nebistvene spremembe.

4.   Večletni delovni program določa pripravo splošnega strateškega načrta, vključno s cilji, pričakovanimi rezultati in kazalniki uspešnosti. Določi se tudi načrtovanje virov, vključno z večletnim proračunom in osebjem.

Načrt virov se letno posodablja. Strateški načrt se po potrebi posodablja, zlasti zaradi upoštevanja rezultatov ocenjevanja iz člena 38.

5.   Letno in/ali večletno načrtovanje programov vključuje strategijo Urada BEREC za odnose s pristojnimi organi Unije, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami; s pristojnimi organi tretjih držav in/ali mednarodnimi organizacijami iz člena 26, ukrepe, povezane s to strategijo in specifikacijo povezanih virov.

Člen 16

Določitev proračuna

1.    ▌ Direktor vsako leto pripravi predhodni osnutek ocene proračunskih prihodkov in odhodkov Urada BEREC za naslednje proračunsko leto, vključno s kadrovskim načrtom, ter ga pošlje upravljalnemu odboru.

3.   Direktor vsako leto do 31. januarja Komisiji pošlje osnutek načrta prihodkov in odhodkov Urada BEREC. Informacije, ki jih vsebujeta osnutek načrta prihodkov in odhodkov Urada BEREC ter osnutek enotnega programskega dokumenta iz člena 15(1), morajo biti skladne.

4.   Komisija osnutek ocene skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije pošlje proračunskemu organu.

5.   Na podlagi osnutka ocene Komisija v predlog splošnega proračuna Unije vključi ocene, za katere meni, da so potrebne za kadrovski načrt, in znesek prispevka v breme splošnega proračuna, ter ga predloži proračunskemu organu v skladu s členoma 313 in 314 Pogodbe.

6.   Proračunski organ odobri proračunska sredstva za prispevek Urada BEREC.

7.   Proračunski organ sprejme kadrovski načrt Urada BEREC.

8.   Proračun Urada BEREC sprejme upravljalni odbor. Dokončen postane po dokončnem sprejetju splošnega proračuna Unije. Kadar je to potrebno, se proračun ustrezno prilagodi.

9.   Za vsak projekt gradnje, ki bi lahko imel znatne posledice za proračun Urada BEREC, se uporabljajo določbe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013.

ODDELEK 2

IZVRŠEVANJE, PRIPRAVA IN NADZOR PRORAČUNA

Člen 17

Sestava proračuna

1.   Vsako proračunsko leto, ki ustreza koledarskemu letu, se ocenijo vsi prihodki in odhodki Urada BEREC ter se prikažejo v njegovem proračunu.

2.   V proračunu Urada BEREC so prihodki in odhodki uravnoteženi.

3.   Brez poseganja v druge vire prihodki Urada BEREC zajemajo:

(a)   prispevek Unije;

(b)   morebitne prostovoljne finančne prispevke držav članic ali nacionalnih regulativnih organov;

(c)   stroške za objavo in vse druge storitve, ki jih opravlja Urad BEREC;

(d)   morebitne prispevke tretjih držav ali regulativnih organov, pristojnih za področje elektronskih komunikacij tretjih držav, ki sodelujejo pri delu Urada BEREC, kot je določeno v členu 26.

4.   Odhodki Urada BEREC vključujejo prejemke osebja, upravne odhodke in odhodke za infrastrukturo ter operativne odhodke.

Člen 18

Izvrševanje proračuna

1.   Proračun Urada BEREC izvršuje ▌direktor.

2.    ▌Direktor proračunskemu organu vsako leto pošlje vse informacije, ki bi lahko vplivale na ugotovitve postopkov ocenjevanja.

Člen 18a

Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih

1.   Direktor vsako leto pripravi osnutek konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih Urada BEREC v skladu s členom 47 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 ter ob upoštevanju smernic, ki ji določi Komisija(26). Upravljalni odbor sprejme in oceni konsolidirano letno poročilo o dejavnostih ter poročilo skupaj z oceno do 1. julija vsako leto predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču. Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih Urada BEREC direktor predstavi Parlamentu in Svetu na javni seji. Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih se objavi.

2.   Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih zajema predvsem informacije o izvajanju letnega delovnega programa Urada BEREC, proračunskih in kadrovskih virih ter sistemih upravljanja in notranjega nadzora, ugotovitve Evropskega računskega sodišča, računovodske izkaze, poročilo o proračunskem in finančnem upravljanju in izjavo odredbodajalca z navedbo zadostne zanesljivosti.

Člen 19

Priprava zaključnega računa in razrešnica

1.   Računovodja Urada BEREC do 1. marca naslednjega proračunskega leta računovodji Komisije in Računskemu sodišču pošlje začasni zaključni račun.

2.   Urad BEREC do 31. marca naslednjega proračunskega leta Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču pošlje poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju.

3.   Računovodja Urada BEREC po prejemu pripomb Računskega sodišča k začasnemu zaključnemu računu Urada pripravi končni zaključni račun Urada na lastno odgovornost. Izvršni direktor predloži končni zaključni račun upravljalnemu odboru v mnenje. ▌ Direktor predloži končni zaključni račun upravljalnemu odboru v mnenje.

4.   Upravljalni odbor poda mnenje o končnem zaključnem računu Urada BEREC.

5.   ▌Direktor do 1. julija po vsakem proračunskem letu Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču pošlje končni zaključni račun in mnenje upravljalnega odbora.

6.   Urad BEREC objavi končni zaključni račun v Uradnem listu Evropske unije do 15.novembra naslednjega leta.

7.    ▌Direktor pošlje Računskemu sodišču odgovor na njegove pripombe do 30. septembra. ▌Direktor pošlje ta odgovor tudi upravljalnemu odboru.

8.   ▌Direktor Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo predloži vse potrebne informacije za nemoteno uporabo postopka za razrešnico za zadevno proračunsko leto v skladu s členom 165(3) finančne uredbe(27).

9.   Na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, Evropski parlament do 15. maja leta N + 2 ▌ direktorju da razrešnico za izvrševanje proračuna za leto N.

Člen 20

Finančna pravila

Upravljalni odbor po posvetovanju s Komisijo sprejme finančna pravila, ki se uporabljajo za Urad BEREC. Pravila ne odstopajo od Uredbe (EU) št. 1271/2013 , razen če je tako odstopanje posebej potrebno za delovanje Urada BEREC in je Komisija dala predhodno soglasje.

POGLAVJE IV

OSEBJE

Člen 21

Splošna določba

Za osebje Urada BEREC se uporabljajo kadrovski predpisi in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev ter pravila, sprejeta s sporazumom med institucijami Unije za izvajanje navedenih kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Člen 22

Direktor

1.   ▌ Direktor se zaposli kot začasni uslužbenec Urada BEREC v skladu s členom 2(a) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Člen 23

Napoteni nacionalni strokovnjaki in drugo osebje

1.   Urad BEREC lahko uporabi napotene nacionalne strokovnjake in drugo osebje, ki ni zaposleno pri Uradu BEREC. Za to osebje ne veljajo kadrovski predpisi in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev.

2.   Upravljalni odbor sprejme sklep, s katerim določi pravila o napotitvi nacionalnih strokovnjakov v Urad BEREC.

POGLAVJE V

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 25

Privilegiji in imunitete

Za Urad BEREC in njegovo osebje se uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije.

Člen 26

Sodelovanje z organi Unije, tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami

1.   Brez poseganja v pristojnosti držav članic in institucij Unije BEREC in Urad BEREC lahko sodelujeta s pristojnimi organi Unije, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami, s pristojnimi organi tretjih držav in/ali mednarodnimi organizacijami, kolikor je to potrebno za dosego ciljev iz te uredbe in izvajanje njegovih nalog.

2.   BEREC in Urad BEREC sta odprta za udeležbo regulativnih organov tretjih držav, ki so pristojni za področje elektronskih komunikacij in ki so z Unijo v ta namen sklenili sporazum.

Na podlagi ustreznih določb teh sporazumov se dosežejo dogovori, v katerih so navedeni zlasti narava, obseg in način udeležbe zadevnih regulativnih organov tretjih držav pri delu BEREC in Urada BEREC, vključno z zastopanjem tretjih držav v odboru regulatorjev, delovnih skupinah in upravljalnem odboru ter določbami o udeležbi pri pobudah Urada BEREC, finančnih prispevkih in osebju. Glede kadrovskih zadev so navedeni dogovori v vseh pogledih skladni s kadrovskimi predpisi.

3.   Upravljalni odbor kot del enotnega programskega dokumenta sprejme strategijo o odnosih s pristojnimi organi Unije, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami, s pristojnimi organi tretjih držav in/ali mednarodnimi organizacijami v zvezi z zadevami, za katere je pristojen Urad BEREC. ▌

Člen 27

Dostop do dokumentov

1.   Za dokumente v lasti BEREC in Urada BEREC se uporablja Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta(28).

1a.   Odbor regulatorjev in upravljalni odbor do ... [šest mesecev po datumu začetka uporabe te Uredbe] sprejmeta podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 1049/2001.

2.   BEREC in Urad BEREC obdelujeta osebne podatke v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta(29).

2a.   Odbor regulatorjev in upravljalni odbor do... [šest mesecev po datumu začetka uporabe te Uredbe] določita ukrepe, s katerimi BEREC in Urad BEREC uporabljata Uredbo (ES) št. 45/2001, vključno z ukrepi v zvezi z imenovanjem uradne osebe za varstvo podatkov v Uradu BEREC. Ti ukrepi se sprejmejo po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

Člen 27a

Preglednost in objave

1.   BEREC in Urad BEREC izvajata svoje dejavnosti z visoko stopnjo preglednosti. BEREC in Urad BEREC zagotovita, da javnost ter vse druge zainteresirane stranke prejmejo ustrezne, objektivne, zanesljive in lahko dostopne informacije, zlasti v zvezi s njunimi nalogami in rezultati njunega dela.

2.   BEREC ob podpori Urada BEREC lahko na lastno pobudo na področju svojih pristojnosti izvaja dejavnosti obveščanja. Dodelitev sredstev za dejavnosti obveščanja v proračunu Urada BEREC ne sme škodljivo vplivati na učinkovito izvajanje nalog BEREC iz člena 2. Dejavnosti obveščanja Urada BEREC se izvajajo v skladu z ustreznimi načrti sporočanja in razširjanja, ki jih sprejme upravljalni odbor.

Člen 28

Zaupnost

1.   Brez poseganja v člen 27(1) BEREC in urad BEREC tretjim osebam ne smeta razkriti informacij, ki jih obdelujeta ali prejmeta in v zvezi s katerimi je bilo utemeljeno zahtevano, da se z njimi v celoti ali deloma ravna zaupno.

2.   Člani upravljalnega odbora, odbora regulatorjev in delovnih skupin, opazovalci ali drugi udeleženci na sejah teh organov, direktor, ▌ napoteni nacionalni strokovnjaki in drugo osebje, ki ni zaposleno v Uradu BEREC, spoštujejo zahteve glede zaupnosti v skladu s členom 339 Pogodbe tudi po prenehanju njihovih dolžnosti.

3.   Odbor regulatorjev in upravljalni odbor določita praktično ureditev za izvajanje pravil zaupnosti iz odstavkov 1 in 2.

Člen 29

Varnostni predpisi za področje varovanja tajnih podatkov in občutljivih netajnih podatkov

BEREC in urad BEREC sprejmeta varnostne predpise, enakovredne varnostnim predpisom Komisije za varovanje tajnih podatkov Evropske unije (EUCI) in občutljivih netajnih podatkov, med drugim tudi določbe o izmenjavi, obdelavi in hrambi takšnih podatkov, kakor je določeno v sklepih Komisije (EU, Euratom) 2015/443(30) in 2015/444(31). Drugače lahko Urad BEREC sprejme odločitev, da bo smiselno uporabljal pravila Komisije.

Člen 30

Izmenjava informacij

1.   Komisija in nacionalni regulativni organi BEREC-u ali Uradu BEREC na njegovo ustrezno utemeljeno zahtevo pravočasno in natančno sporočijo vse potrebne informacije, da lahko opravi svoje naloge, če imajo zakonit dostop do ustreznih informacij in če je zahteva po informacijah potrebna za naravo zadevne naloge.

BEREC in Urad BEREC lahko zahtevata tudi, da jima nacionalni regulativni organi informacije sporočajo v rednih časovnih presledkih in v določeni obliki. Za take zahteve se, kadar je mogoče, uporabljajo enotne oblike poročanja.

2.   BEREC in Urad BEREC na ustrezno utemeljeno zahtevo Komisije ali nacionalnih regulativnih organov pravočasno in natančno sporočita vse informacije, ki so potrebne, da Komisija ali nacionalni regulativni organ izvaja svoje naloge, po načelu lojalnega sodelovanja.

3.   Preden zahtevata informacije v skladu s tem členom in da bi se izognil podvajanju obveznosti poročanja, BEREC in Urad BEREC najprej upoštevata vse ustrezne veljavne informacije, ki so javno dostopne.

4.   Kadar informacije niso na voljo ali jih nacionalni regulativni organ ni dal na voljo pravočasno ali v okoliščinah, v katerih bi bila neposredna zahteva BEREC učinkovitejša in manj obremenjujoča, lahko BEREC naslovi ustrezno utemeljeno in obrazloženo zahtevo na druge organe ali neposredno na ustrezna podjetja, ki ponujajo elektronska komunikacijska omrežja, storitve in pripadajoče zmogljivosti.

BEREC obvesti zadevni nacionalni regulativni organi o zahtevkih v skladu s tem odstavkom.

Nacionalni regulativni organ pomaga BEREC pri zbiranju informacij na njegovo zahtevo.

4a.   Urad BEREC vzpostavi in upravlja informacijski in komunikacijski sistem, ki ima vsaj naslednje funkcije „vse na enem mestu“:

(a)   enotno vstopno točko, prek katere podjetje, ki je predmet splošne odobritve, če država članica to zahteva, predloži uradno obvestilo, ki ga nato BEREC posreduje nacionalnim regulativnim organom;

(b)   skupno platformo za izmenjavo informacij, ki BEREC, Komisiji in nacionalnim regulativnim organom zagotavlja potrebne informacije za dosledno izvajanje okvira Unije za elektronske komunikacije;

(c)   sistem za zgodnje opozarjanje, ki lahko v zgodnji fazi prepozna potrebe po uskladitvi odločitev, ki jih nameravajo sprejeti nacionalni regulativni organi.

Upravljalni odbor sprejme tehnične in funkcijske specifikacije ter načrt za vzpostavitev tega sistema. Ta se razvije brez poseganja v pravice intelektualne lastnine in zahtevano stopnjo zaupnosti.

Informacijski in komunikacijski sistem začne delovati ... [12 mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe].

Člen 31

Izjava o interesu

1.   Člani upravljalnega odbora in odbora regulatorjev, člani komisije za pritožbe, direktor, napoteni nacionalni strokovnjaki in drugo osebje, ki ni zaposleno v Uradu BEREC, vsi podpišejo letno izjavo o zavezi in izjavo o interesu, v katerih navedejo, da imajo ali nimajo kakršnih koli neposrednih ali posrednih interesov, ki bi lahko ogrozili njihovo neodvisnost.

Izjave so natančne in izčrpne ter se podajo pisno, posodobijo pa se vsakič, ko je to potrebno. Izjave o interesu, ki jih dajo člani odbora regulatorjev, člani upravljalnega odbora in direktor, se objavijo.

2.   Člani upravljalnega odbora, odbora regulatorjev in delovnih skupin, opazovalci ali drugi udeleženci na sejah teh organov, člani komisije za pritožbe, direktor, napoteni nacionalni strokovnjaki in drugo osebje, ki ni zaposleno v Uradu BEREC, najpozneje na začetku vsake seje vsi dajo natančno in izčrpno izjavo o kakršnih koli interesih, ki bi lahko ogrozili njihovo neodvisnost pri obravnavi točk dnevnega reda, ter se vzdržijo sodelovanja pri razpravah in glasovanju o takšnih točkah.

3.    Odbor regulatorjev in upravljalni odbor določita pravila za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter zlasti za praktično izvajanje določb iz odstavkov 1 in 2.

Člen 32

Boj proti goljufijam

1.   Da bi se olajšal boj proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim dejanjem skladno z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(32), Urad BEREC do... [šest mesecev od začetka veljavnosti te uredbe] pristopi k Medinstitucionalnemu sporazumu z dne 25. maja 1999 o notranjih preiskavah Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in sprejme ustrezne določbe, ki veljajo za vse uslužbence Urada BEREC, z uporabo predloge, določene v Prilogi k navedenemu sporazumu.

2.   Računsko sodišče ima pooblastila za opravljanje revizij na podlagi dokumentov in na kraju samem pri vseh prejemnikih nepovratnih sredstev, izvajalcih in podizvajalcih, ki so prejeli sredstva Unije od Urada BEREC.

3.   OLAF lahko v skladu z določbami in postopki, določenimi v Uredbi (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbi Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96(33), izvaja preiskave, vključno s pregledi na kraju samem in inšpekcijskimi pregledi, da ugotovi, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali kakršne koli druge nezakonite dejavnosti, ki vpliva na finančne interese Unije, v zvezi z nepovratnimi sredstvi ali pogodbami, ki jih financira Urad BEREC.

4.   Brez poseganja v odstavke 1, 2 in 3 sporazumi o sodelovanju s pristojnimi organi tretjih držav in mednarodnimi organizacijami, pogodbe ter sporazumi in sklepi o nepovratnih sredstvih, ki jih sklene Urad BEREC, vsebujejo določbe, ki Računsko sodišče in OLAF izrecno pooblaščajo za izvajanje takih revizij in preiskav v skladu z njunimi pristojnostmi.

Člen 33

Odgovornost

1.   Pogodbeno odgovornost Urada BEREC ureja pravo, ki se uporablja za posamezno pogodbo.

2.   Za odločanje na podlagi katere koli arbitražne klavzule iz pogodb, ki jih sklene Urad BEREC, je pristojno Sodišče Evropske unije

3.   V primeru nepogodbene odgovornosti Urad BEREC v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim ureditvam držav članic, povrne vso škodo, ki jo pri opravljanju svojih dolžnosti povzročijo njegovi oddelki ali njegovo osebje.

4.   V odškodninskih sporih iz odstavka 3 je pristojno Sodišče Evropske unije.

5.   Osebno odgovornost osebja Urada BEREC do samega Urada urejajo določbe kadrovskih predpisov ali pogojev za zaposlitev, ki se zanje uporabljajo.

Člen 34

Upravne poizvedbe

Dejavnosti BEREC in Urada BEREC preiskuje evropski varuh človekovih pravic v skladu s členom 228 Pogodbe.

Člen 35

Jezikovna ureditev

1.   Za Urad BEREC se uporabljajo določbe iz Uredbe št. 1/58(34).

2.   Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Urada BEREC, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije.

POGLAVJE VI

▌KONČNE DOLOČBE

Člen 37

Sporazum o sedežu in pogoji delovanja za Urad BEREC

1. Potrebna ureditev glede prostorov Urada BEREC v državi članici gostiteljici ter sredstev, ki jih da na voljo navedena država članica, ter posebna pravila, ki se v državi članici gostiteljici uporabljajo za ▌ direktorja, člane upravljalnega odbora, osebje Urada BEREC in njihove družinske člane, so določeni v sporazumu o sedežu med Uradom BEREC in državo članico gostiteljico .

2. Država članica gostiteljica Urada BEREC zagotovi potrebne pogoje za nemoteno in učinkovito delovanje Urada, vključno z večjezičnim šolanjem z evropsko vsebino in ustreznimi prometnimi povezavami.

Člen 38

Ocena

1.   Komisija do... [pet let od datuma začetka veljavnosti te uredbe] in nato vsakih pet let opravi oceno izkušenj, pridobljenih kot rezultat delovanja BEREC in Urada BEREC. V skladu s smernicami Komisije se uspešnost Urada BEREC oceni v zvezi z njegovimi cilji, mandatom, nalogami in lokacijami. Ocenjevanje obravnava predvsem učinkovitost institucionalne in organizacijske strukture BEREC in Urada BEREC ter njeno zmogljivost za izvajanje vseh nalog, zlasti za zagotovitev doslednega izvajanja regulativnega okvira za elektronske komunikacije, morebitno potrebo po spremembi strukture ali pooblastil BEREC in Urada BEREC in finančne posledice takšnih sprememb.

2.   Če Komisija meni, da nadaljnji obstoj BEREC in Urada BEREC glede na zastavljene cilje, pooblastila in naloge ni več upravičen, lahko predlaga ustrezno spremembo ali razveljavitev te uredbe.

3.   Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu in upravljalnemu odboru poroča o ugotovitvah ocene. Ugotovitve ocene se objavijo.

Člen 39

Prehodne določbe

1.   Urad BEREC nasledi Urad, ki je bil ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1211/2009 ▌, kar zadeva lastništvo, pogodbe, pravne obveznosti, pogodbe o zaposlitvi, finančne obveznosti in odgovornosti.

Zlasti ta uredba ne vpliva na pravice in obveznosti uslužbencev Urada, ustanovljenega v skladu z Uredbo (ES) št. 1211/2009. Njihove pogodbe se lahko na podlagi te uredbe podaljšajo v skladu s kadrovskimi predpisi in pogoji zaposlitve ter v skladu s proračunskimi omejitvami Urada BEREC.

▌3.   Pogodba o zaposlitvi upravnega vodje, imenovanega na podlagi Uredbe (ES) št. 1211/2009, se izteče ob koncu njegovega mandata ▌. Upravljalni odbor ga lahko imenuje za direktorja za največ štiri leta. Smiselno se uporabijo določbe členov 9a(4), (5) in (6).

4.   Upravljalni odbor iz člena 4 je sestavljen iz članov upravljalnega odbora iz člena 7 Uredbe (ES) št. 1211/2009, dokler niso imenovani novi predstavniki.

4a.   Predsednik in podpredsedniki odbora regulatorjev iz člena 2d, ki so bili imenovani na podlagi Uredbe (ES) št. 1211/2009, ostanejo na položaju v preostalem obdobju njihovega enoletnega mandata. Naknadna imenovanja predsednika in podpredsednikov, ki jih Odbor regulatorjev opravi pred... [datum začetka veljavnosti te uredbe], se upoštevajo.

5. Postopek razrešnice za proračun, odobren na podlagi člena 11 Uredbe (ES) št. 1211/2009, se izvede v skladu s pravili iz Uredbe (ES) št. 1211/2009.

Člen 40

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1211/2009 se razveljavi.

Sklicevanje na Uredbo (ES) št. 1211/2009 ▌ se šteje kot sklicevanje na to uredbo.

Člen 41

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od […].

Členi od 2h do 2k se uporabljajo od... [šest mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament        Za Svet

Predsednik            Predsednik

(1)

UL C 125, 21.4.2017, str. 65.

(2)

UL C …

(3)

* Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

(4)

  UL C 125, 21.4.2017, str. 65.

(5)

  UL C […].

(6)

  Direktiva […] Evropskega parlamenta in Sveta z dne […] o zakoniku o elektronskih komunikacijah (UL L […]).

(7)

  Direktiva 2002/58/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

(8)

  Uredba (EU) št. 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL L 172, 30.6.2012, str. 10).

(9)

  Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (UL L 310, 26.11.2015, str. 1)

(10)

  Uredba (EU) 2017/920 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 531/2012 glede pravil za veleprodajne trge gostovanja (UL L 147, 9.6.2017, str. 1)

(11)

  Sklep Komisije 2002/627/ES z dne 29. julija 2002 o ustanovitvi Evropske skupine regulatornih organov za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (UL L 200, 30.7.2002, str. 38).

(12)

  Uredba (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada (UL L 337, 18.12.2009, str. 1).

(13)

  Sklep Komisije 2002/627/ES z dne 29. julija 2002 o ustanovitvi Evropske skupine regulatornih organov za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (UL L 200, 30.7.2002, str. 38).

(14)

  Sklep, sprejet v medsebojnem dogovoru predstavnikov vlad držav članic z dne 31. maja 2010 o sedežu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (2010/349/EU) (UL L 156, 23.6.2010, str.12).

(15)

  COM(2015)0192

(16)

  Sklep Komisije 2002/622/ES o ustanovitvi Skupine za politiko radijskega spektra (UL L 198, 27.7.2002, str. 49).

(17)

  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(18)

  Direktiva [...].

(19)

  Uredba (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 460/2004 (UL L 165, 18.6.2013, str. 41).

(20)

  Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (Uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov) (UL L 364, 9.12.2004, str. 1).

(21)

  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

(22)

  Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim Parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).

(23)

  Sklep št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra (UL L 81, 21.3.2012, str. 7).

(24)

  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter določitvi posebnih ukrepov, ki se začasno uporabljajo za uradnike Komisije (UL L 56, 4.3.1968, str. 1).

(25)

  Sporočilo Komisije o smernicah za programski dokument za decentralizirane agencije in predloga za konsolidirano letno poročilo o dejavnostih za decentralizirane agencije (C(2014) 9641).

(26)

  Sporočilo Komisije o smernicah za programski dokument za decentralizirane agencije in predloga za konsolidirano letno poročilo o dejavnostih za decentralizirane agencije (C(2014) 9641).

(27)

  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012).

(28)

  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(29)

  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(30)

  Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji (UL L 72, 17.3.2015, str. 41).

(31)

  Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).

(32)

  Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

(33)

  Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

(34)

  Uredba Sveta št. 1 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (UL 17, 6.10.1958, str. 385).


OBRAZLOŽITEV

Sedanje stanje

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urad sta bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1211/2009 kot del telekomunikacijskega svežnja.

BEREC ni agencija EU, temveč odbor regulatorjev, ki ga sestavljajo predstavniki nacionalnih regulativnih organov, ustanovljenih v posameznih državah članicah. Zato je BEREC dobro seznanjen z dejanskimi razmerami, v katerih deluje 28 nacionalnih telekomunikacijskih trgov, in zagotavlja pomembno strokovno znanje in izkušnje. Namen BEREC je zagotoviti dosledno izvajanje regulativnega okvira za elektronske komunikacije, na primer z razširjanjem dobre prakse in izdajanjem smernic in mnenj. Poleg tega zagotavlja svetovanje za nacionalne regulativne organe in institucije EU ter izvaja druge naloge, ki so mu bile dodeljene z regulativnim okvirom.

Urad BEREC je decentralizirana agencija EU s sedežem v Rigi. Njegova glavna naloga je zagotavljati strokovne in upravne podporne storitve za BEREC.

Predlog Komisije

Glavni namen predloga Komisije je preoblikovati BEREC in Urad BEREC v eno samo agencijo EU. Odbor regulatorjev bi postal upravljalni odbor agencije, upravni vodja Urada pa izvršilni direktor.

Komisija meni, da bi s tem predlogom BEREC zagotovili ustrezno in učinkovito strukturo upravljanja, mandat in orodja, ki jih potrebuje za zagotavljanje skladnega izvajanja regulativnega okvira. Drug vidik predloga je uskladitev strukture, upravljanja, delovanja, načrtovanja in odgovornosti BEREC s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012 (tako imenovani skupni pristop).

Ohranjanje institucionalnega ravnovesja

Poročevalec meni, da bi se morali izogibati večjim institucionalnim spremembam, razen če je resnično nujno. V primeru BEREC meni, da sedanja struktura deluje dobro in omogoča izkoriščanje znanja in izkušenj na evropski ravni. Razlog za to je, da imajo člani odbora regulatorjev neposredne in vsakodnevne izkušnje z urejanjem telekomunikacijskega področja v svojih državah, ki jih lahko združijo v okviru BEREC in tako zagotavljajo zelo učinkovito sinergijo.

Zato je glavni cilj osnutka poročila, da se odbor regulatorjev ohrani kot neodvisen organ in da se ga ne vključi v polnopravno agencijo EU. BEREC bi moral še naprej ostati zunaj vpliva Komisije, da ne bi ogrozili sedanjega institucionalnega ravnovesja.

Poročevalec še predlaga, da bi v nasprotju s predlogom Komisije ohranili vlogo Evropskega parlamenta pri imenovanju direktorja Urada BEREC.

Prožnost in odpornost v prihodnje

Predlog Komisije o uredbi BEREC je v določeni meri neposredno povezan še z enim predlogom – o zakoniku o elektronskih komunikacijah –, zato bi morala njuna obravnava v zakonodajnem postopku potekati vzporedno. Poročevalec vseeno meni, da bi v sedanji zgodni fazi lahko zmanjšali potrebo po usklajevanju. To velja zlasti za nove naloge, ki bodo dodeljene BEREC na podlagi zakonika. S poročilom poskušamo tudi zagotoviti, da uredbe ne bi bilo treba spreminjati vsakič, ko BEREC zaradi spremembe nekega akta EU dobi novo nalogo. Zato je dolgi seznam nalog BEREC skrajšan in posplošen.

Učinkovitost strukture upravljanja

Osnutek poročila vključuje tudi predloge sprememb, da bi obstoječe strukture vključili v uredbo EU. Kontaktna mreža ima na primer pomembno vlogo pri sedanjem delovanju BEREC, vendar nima uradnega statusa. Poročevalec potrjuje tudi pomemben prispevek delovnih skupin strokovnjakov, zato jih je vključil v organizacijsko strukturo BEREC. Druge določbe o pravilih delovanja odbora regulatorjev BEREC in upravljalnega odbora Urada BEREC so prilagojene, da odražajo obstoječe razmere in potrebo po kontinuiteti. Dodane so jim manjše izboljšave, da bodo še učinkovitejše.

Poročevalec tudi meni, da je treba marsikateri predlog Komisije v zvezi z Uradom BEREC pozdraviti, saj si prizadeva uskladiti sedanje razmere s t. i. skupnim pristopom. Izjema so le predlogi, ki nalagajo pretirano upravno breme ali dajejo neutemeljena pooblastila Komisiji.

Poročevalec na koncu predlaga, da se Uradu BEREC dodeli ustrezno osebje za izpolnjevanje njegovih nalog, tako da bi bilo v njem ob koncu obdobja 2019–2022 skupno zaposlenih od 40 do 45 uslužbencev, ter da se poišče pravo razmerje med začasnimi uslužbenci in zunanjimi sodelavci.

Da povzamemo, osnutek poročila naj bi omogočil ravnovesje in kompromis med ohranitvijo najboljšega od sedanje strukture in najboljšega iz predloga Komisije. Poročevalec izraža upanje, da bo ta predlog podlaga za kompromis s Parlamentom.


MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (2.6.2017)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Pripravljavec mnenja: Ivan Štefanec

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije o posodobitvi uredbe o Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: BEREC) kot del širšega telekomunikacijskega svežnja. Enotni trg za elektronske komunikacije je v središču digitalnega gospodarstva, zato je ključno okrepiti sektor elektronskih komunikacij in zagotoviti inovacije in visokokakovostno povezljivost v vseh sektorjih evropskega gospodarstva.

Namen predloga je okrepiti harmonizacijo zakonodaje in določbe o neodvisnosti nacionalnih regulativnih organov. Pripravljavec mnenja meni, da sedanja institucionalna ureditev (neodvisnost nacionalnih regulativnih organov od Komisije in drugih institucij EU) ter ukoreninjenost BEREC v njegovih ustanovnih članih (nacionalnih regulativnih organih) omogočata, da BEREC zagotavlja neodvisno in strokovno svetovanje ter da še naprej sodeluje z drugimi institucijami EU.

Krepitev zahtev po neodvisnosti nacionalnih regulativnih organov bi morala ostati bistvena pri zagotavljanju nepristranske in predvidljive ureditve tudi v prihodnosti. Pripravljavec mnenja pozdravlja tudi predlog o razširitvi minimalnega nabora temeljnih pristojnosti nacionalnih regulativnih organov. Meni, da bi z zmanjšanjem neodvisnosti BEREC in vzpostavitvijo agencije EU s polnimi pristojnostmi zmanjšali učinkovitost in dodano vrednost BEREC ter upočasnili razvoj in razširjanje harmonizirane najboljše prakse.

Zato se je odločil, da ohrani sedanjo dvotirno upravljavsko strukturo z BEREC na eni strani in Uradom BEREC na drugi. Meni, da je to najboljši način za zagotavljanje neprekinjenega učinkovitega dela BEREC in ohranjanje ravnovesja med Komisijo, nacionalnimi regulativnimi organi in BEREC. BEREC bi še naprej sestavljali predstavniki nacionalnih regulativnih organov vseh držav članic, kar bi vsem nacionalnim regulativnim organom omogočalo, da dejavno prispevajo k delu BEREC. BEREC bi tako dopolnjeval regulativne naloge, ki jih na nacionalni ravni izvajajo regulativni organi. Bil bi v celoti odgovoren pristojnim institucijam Evropske unije in pregleden.

Pripravljavec mnenja je zato ponovno vključil dvojno strukturo BEREC in urada BEREC v predlagano uredbo ter navedel ustrezne naloge in organizacijsko ureditev za vsakega od njiju. Osnutek mnenja zato uvaja novi člen 2a o ustanovitvi in nalogah urada BEREC ter novi člen 14(a–d) o organizaciji urada BEREC. Pripravljavec mnenja je tako glede BEREC kot glede Urada BEREC upošteval številne izboljšave, ki jih je predlagala Komisija, vključno z razširitvijo pristojnosti BEREC na regulativnem področju.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Organ BEREC in Urad BEREC sta pozitivno prispevala k doslednemu izvajanju regulativnega okvira za elektronske komunikacije. Kljub temu med državami članicami še vedno obstajajo znatne razlike pri regulativnih praksah. Poleg tega je struktura upravljanja BEREC in Urada BEREC okorna in povzroča nepotrebno upravno breme. Da bi zagotovili večjo učinkovitost in sinergije, dodatno prispevali k razvoju notranjega trga za elektronske komunikacije po vsej Uniji ter pospeševanju dostopa do zelo visokozmogljive podatkovne povezljivosti in njene uporabe, konkurence pri ponudbi elektronskih komunikacijskih omrežij, storitev in pripadajočih naprav ter promovirali interese državljanov Unije, je ta uredba namenjena okrepitvi vloge BEREC in njegove strukture upravljanja z ustanovitvijo BEREC kot decentralizirane agencije Unije. To se kaže tudi v potrebi po odražanju znatno okrepljene vloge BEREC po Uredbi (ES) št. 531/2012, ki določa naloge BEREC pri gostovanju po vsej Uniji, Uredbi (EU) 2015/2120, ki določa naloge BEREC pri dostopu do odprtega interneta in gostovanju po vsej Uniji, in Direktivi, ki določa številne nove naloge za BEREC, kot so izdajanje sklepov in smernic o različnih temah, poročanje o tehničnih zadevah, vodenje registrov in dajanje mnenj o postopkih notranjega trga pri osnutkih nacionalnih ukrepov za ureditev trga ter dodeljevanje pravic do uporabe radiofrekvenčnega spektra.

(7)  Organ BEREC in Urad BEREC sta pozitivno prispevala k doslednemu izvajanju regulativnega okvira za elektronske komunikacije. Kljub temu med državami članicami še vedno obstajajo znatne razlike pri regulativnih praksah. Da bi zagotovili večjo učinkovitost in sinergije, dodatno prispevali k razvoju notranjega trga za elektronske komunikacije po vsej Uniji ter pospeševanju dostopa do zelo visoko zmogljive podatkovne povezljivosti in njene uporabe, konkurence pri ponudbi elektronskih komunikacijskih omrežij, storitev in pripadajočih naprav ter promovirali interese državljanov Unije, je ta uredba namenjena okrepitvi vloge organa BEREC in Urada BEREC ter njune strukture upravljanja. To se kaže tudi v potrebi po odražanju znatno okrepljene vloge BEREC po Uredbi (ES) št. 531/2012, ki določa naloge BEREC pri gostovanju po vsej Uniji, Uredbi (EU) 2015/2120, ki določa naloge BEREC pri dostopu do odprtega interneta in gostovanju po vsej Uniji, in Direktivi, ki določa številne nove naloge za BEREC, kot so izdajanje sklepov in smernic o različnih temah, poročanje o tehničnih zadevah, vodenje registrov in dajanje mnenj o postopkih notranjega trga pri osnutkih nacionalnih ukrepov za ureditev trga ter dodeljevanje pravic do uporabe radiofrekvenčnega spektra.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Potreba po regulativnem okviru za elektronske komunikacije, ki bi se dosledno uporabljal v vseh državah članicah, je bistvena za uspešen razvoj notranjega trga elektronskih komunikacij v Uniji, pospeševanje dostopa do zelo visokozmogljive podatkovne povezljivosti in njene uporabe, konkurence pri ponudbi elektronskih komunikacijskih omrežij, storitev in pripadajočih naprav ter promocijo interesov državljanov Unije. Zaradi tržnega in tehnološkega razvoja, ki pogosto prinaša večjo čezmejno razsežnost, in dosedanje izkušnje pri zagotavljanju doslednega izvajanja na področju elektronskih komunikacij, je treba nadgraditi delo BEREC in Urada BEREC ter ju nadalje preoblikovati v polnopravno agencijo.

(8)  Dosledna, uravnotežena in nediskriminatorna uporaba regulativnega okvira za elektronske komunikacije v vseh državah članicah je bistvena za uspešen razvoj notranjega trga elektronskih komunikacij v Uniji, pospeševanje dostopa do zelo visokozmogljive podatkovne povezljivosti in njene uporabe, konkurence pri ponudbi elektronskih komunikacijskih omrežij, storitev in pripadajočih naprav ter promocijo interesov državljanov Unije. Zaradi tržnega in tehnološkega razvoja, ki pogosto prinaša večjo čezmejno razsežnost, in dosedanje izkušnje pri zagotavljanju doslednega izvajanja na področju elektronskih komunikacij, je treba nadgraditi delo BEREC in Urada BEREC.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Agencija bi se morala upravljati in delovati v skladu z načeli skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012 (v nadaljnjem besedilu: skupni pristop)28. Zaradi uveljavljene podobe BEREC in stroškov, ki bi nastali zaradi spremembe njegovega imena, bi nova agencija morala obdržati ime BEREC.

(9)  Upravljanje in delovanje Urada BEREC bi morala potekati v skladu z načeli skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012 (v nadaljnjem besedilu: skupni pristop)28.

__________________

__________________

28 Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012.

28 Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  BEREC bi moral Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji služiti tudi kot organ za razmislek, razpravo in svetovanje na področju elektronskih komunikacij. V skladu s tem bi moral svetovati Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji na njihovo zahtevo ali na lastno pobudo.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  BEREC bi moral imeti možnost, da po potrebi in brez poseganja v njihovo vlogo sodeluje z drugimi organi, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami Unije, zlasti s Skupino za politiko radijskega spektra29, Evropskim odborom za varstvo podatkov30, skupino evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve31 in Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij32, ter z obstoječimi odbori (npr. Odborom za komunikacije in Odborom za radijski spekter). Poleg tega bi moral imeti možnost sodelovati s pristojnimi organi tretjih držav, zlasti regulativnimi organi, ki so pristojni na področju elektronskih komunikacij in/ali skupinami takih organov, ter z mednarodnimi organizacijami, kadar je to potrebno za opravljanje njegovih nalog.

(11)  BEREC in Urad BEREC bi morala imeti možnost, da po potrebi in brez poseganja v njihovo vlogo sodelujeta z drugimi organi, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami Unije, zlasti s Skupino za politiko radijskega spektra29, Evropskim odborom za varstvo podatkov30, skupino evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve31 in Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij32, ter z obstoječimi odbori (npr. Odborom za komunikacije in Odborom za radijski spekter). Poleg tega bi moral imeti možnost sodelovati s pristojnimi organi tretjih držav, zlasti regulativnimi organi, ki so pristojni na področju elektronskih komunikacij in/ali skupinami takih organov, ter z mednarodnimi organizacijami, kadar je to potrebno za opravljanje njegovih nalog.

__________________

__________________

29 Sklep 2002/622/ES o ustanovitvi Skupine za politiko radijskega spektra (UL L 198, 27.7.2002, str. 49).

29 Sklep 2002/622/ES o ustanovitvi Skupine za politiko radijskega spektra (UL L 198, 27.7.2002, str. 49).

30 Ustanovljen z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

30 Ustanovljen z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

31 Direktiva [...].

31 Direktiva [...].

32 Uredba (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 460/2004 (UL L 165, 18.6.2013, str. 41).

32 Uredba (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 460/2004 (UL L 165, 18.6.2013, str. 41).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  v primerjavi s stanjem v preteklosti, ko sta vzporedno delovala odbor regulatorjev in upravljalni odbor, bi en sam odbor, ki določa splošne smernice za dejavnosti BEREC ter odloča o regulativnih in operativnih zadevah ter zadevah upravnega in proračunskega vodenja, moral pripomoči k izboljšanju učinkovitosti, usklajenosti in rezultatov agencije. V ta namen bi upravljalni odbor moral opravljati ustrezne funkcije in bi ga poleg dveh predstavnikov Komisije morali sestavljati vodje ali drugače člani kolegijskega organa vsakega nacionalnega regulativnega organa, ki so zaščiteni s pravili o odpuščanju.

črtano

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  V preteklosti je pooblastila organa za imenovanja izvajal podpredsednik upravljalnega odbora Urada BEREC. Upravljalni odbor nove agencije bi moral prenesti ustrezna pooblastila organa za imenovanje na izvršnega direktorja, ki bo imel možnost nadalje prenesti navedena pooblastila. To bi prispevalo k učinkovitemu upravljanju osebja BEREC in zagotavljanju, da se upravljalni odbor ter predsednik in namestnik predsednika lahko osredotočijo na svoje funkcije.

(13)  V preteklosti je pooblastila organa za imenovanja izvajal podpredsednik upravljalnega odbora Urada BEREC. Upravljalni odbor nove agencije bi moral prenesti ustrezna pooblastila organa za imenovanje na direktorja, ki bo imel možnost nadalje prenesti navedena pooblastila. To bi prispevalo k učinkovitemu upravljanju osebja BEREC in zagotavljanju, da se upravljalni odbor ter predsednik in namestnik predsednika lahko osredotočijo na svoje funkcije.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  V preteklosti je mandat predsednika in podpredsednika odbora regulatorjev trajal eno leto. Zaradi dodatnih nalog, dodeljenih BEREC, in potrebe po zagotovitvi letnega in večletnega načrtovanja programov za njegove dejavnosti, je izrednega pomena, da se poskrbi, da imata predsednik in namestnik predsednika stabilen in dolgoročen mandat.

(14)  Zaradi dodatnih nalog, dodeljenih BEREC, in potrebe po zagotovitvi letnega in večletnega načrtovanja programov za njegove dejavnosti, je izrednega pomena, da se poskrbi, da imata predsednik in namestnik predsednika stabilen in dolgoročen mandat.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Upravljalni odbor bi moral imeti vsaj dve redni seji na leto. Glede na pretekle izkušnje in okrepljeno vlogo BEREC se lahko zgodi, da upravljalni odbor potrebuje dodatne seje.

(15)  Odbor regulatorjev bi moral imeti vsaj štiri redne seje na leto. Glede na pretekle izkušnje in okrepljeno vlogo BEREC se lahko zgodi, da bo odbor regulatorjev potreboval dodatne seje.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Vloga izvršnega direktorja, ki bo pravni zastopnik BEREC, je ključna za ustrezno delovanje nove agencije in izvajanje nalog, ki so ji dodeljene. Imenuje ga upravljalni odbor na podlagi seznama, ki ga sestavi Komisija po odprtem in preglednem izbirnem postopku, da se zagotovita natančna ocena kandidatov in visoka raven neodvisnosti. Poleg tega je v preteklosti mandat upravnega vodje Urada BEREC trajal tri leta. Potrebno je, da ima izvršni direktor dovolj dolg mandat, da se zagotovita stabilnost in dolgoročna strategija za agencijo.

(16)  Vloga direktorja, ki bo pravni zastopnik Urada BEREC, je ključna za ustrezno delovanje BEREC in izvajanje nalog, ki so mu dodeljene. Imenuje ga upravljalni odbor po odprtem in preglednem izbirnem postopku, da se zagotovita natančna ocena kandidatov in visoka raven neodvisnosti. Poleg tega je v preteklosti mandat upravnega vodje Urada BEREC trajal tri leta. Potrebno je, da ima izvršni direktor dovolj dolg mandat, da se zagotovita stabilnost in dolgoročna strategija za BEREC.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Izkušnje so pokazale, da se večina nalog BEREC bolje izvaja v delovnih skupinah, zato bi upravljalni odbor moral biti pristojen za ustanavljanje delovnih skupin in imenovanje njihovih članov. Da se zagotovi bolj uravnotežen pristop, bi delovne skupine morali usklajevati in moderirati člani osebja BEREC. Sezname usposobljenih strokovnjakov bi bilo treba pripraviti vnaprej, da se zagotovi hitra ustanovitev nekaterih delovnih skupin, zlasti skupin v zvezi s postopki notranjega trga pri osnutkih nacionalnih ukrepov za ureditev trga in dodeljevanje pravic do uporabe radiofrekvenčnega spektra, zaradi časovnih omejitev navedenih postopkov.

(17)  Izkušnje so pokazale, da se večina nalog BEREC bolje izvaja v delovnih skupinah, zato bi odbor regulatorjev moral biti pristojen za ustanavljanje delovnih skupin in imenovanje njihovih članov. Sezname usposobljenih strokovnjakov bi bilo treba pripraviti vnaprej, da se zagotovi hitra ustanovitev nekaterih delovnih skupin, zlasti skupin v zvezi s postopki notranjega trga pri osnutkih nacionalnih ukrepov za ureditev trga in dodeljevanje pravic do uporabe radiofrekvenčnega spektra, zaradi časovnih omejitev navedenih postopkov.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Ker je BEREC pristojen za odločanje z zavezujočim učinkom, je treba zagotoviti, da ima vsaka fizična ali pravna oseba, ki jo zadeva odločitev BEREC, pravico do pritožbe pri komisiji za pritožbe, ki je del agencije, vendar neodvisna od njene upravne in regulativne strukture. Ker so odločitve, ki jih izda komisija za pritožbe, namenjene temu, da ustvarijo pravne učinke za tretje osebe, se postopek za presojo njihove zakonitosti lahko predloži Splošnemu sodišču. Za zagotovitev enotnih pogojev pri poslovniku komisije za pritožbe, bi bilo treba prenesti izvedbena pooblastila na Komisijo. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta33.

črtano

__________________

 

33 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

 

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Za BEREC bi se morala uporabljati Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/201334.

(19)  Za Urad BEREC bi se morala uporabljati Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 Evropskega parlamenta in Sveta34.

__________________

__________________

34 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

34 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Zaradi zagotovitve samostojnosti BEREC bi ta moral imeti svoj proračun, katerega prihodki izhajajo zlasti iz prispevka Unije. O financiranju BEREC bi se moral dogovoriti proračunski organ v skladu s točko 31 Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju35.

(20)  Zaradi zagotovitve samostojnosti Urada BEREC bi ta moral imeti svoj proračun, katerega prihodki izhajajo zlasti iz prispevka Unije. O financiranju BEREC bi se moral dogovoriti proračunski organ v skladu s točko 31 Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju35.

__________________

__________________

35 Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim Parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).

35 Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim Parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  BEREC bi moral biti neodvisen pri operativnih in tehničnih zadevah ter pravno, upravno in finančno samostojen. V ta namen je potrebno in ustrezno, da je BEREC organ Unije, ki je pravna oseba in izvaja pooblastila, ki so mu podeljena.

(21)  Urad BEREC bi moral biti neodvisen pri operativnih in tehničnih zadevah ter pravno, upravno in finančno samostojen.

Predlog spremembe   16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Kot decentralizirana agencija bi BEREC moral delovati v skladu s svojim mandatom in veljavnim institucionalnim okvirom. Za BEREC se ne bi se smelo šteti, da pred zunanjo javnostjo predstavlja stališča Unije ali da Unijo zavezuje k pravnim obveznostim.

črtano

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Da bi dodatno razširili dosledno izvajanje določb regulativnega okvira za elektronske komunikacije znotraj obsega pristojnosti BEREC, bi nova agencija morala biti odprta za sodelovanje z regulativnimi organi tretjih držav, ki so pristojni na področju elektronskih komunikacij in so v ta namen sklenili sporazume z Unijo, zlasti držav EGP-Efte in držav kandidatk.

(23)  Da bi dodatno razširili dosledno izvajanje določb regulativnega okvira za elektronske komunikacije znotraj obsega pristojnosti BEREC, bi morala biti BEREC in Urad BEREC odprta za sodelovanje z regulativnimi organi tretjih držav, ki so pristojni na področju elektronskih komunikacij in so v ta namen sklenili sporazume z Unijo, zlasti držav Efte in držav kandidatk.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  BEREC bi moral imeti možnost, da na področju svojih pristojnosti opravlja komunikacijske dejavnosti, ki ne bi smele škoditi temeljnim nalogam BEREC in bi se morale izvajati v skladu z ustreznimi načrti za obveščanje in razširjanje informacij, ki jih sprejme upravljalni odbor. Vsebina in izvajanje strategije obveščanja BEREC bi morala biti dosledna, ustrezna in usklajena s strategijami in dejavnostmi Komisije in drugih institucij, da se upošteva širša podoba Unije.

(24)  BEREC in Urad BEREC bi morala imeti možnost, da na področju svojih pristojnosti opravljata komunikacijske dejavnosti, ki ne bi smele škoditi njunim temeljnim nalogam in bi se morale izvajati v skladu z ustreznimi načrti za obveščanje in razširjanje informacij, ki jih sprejme upravljalni odbor. Vsebina in izvajanje strategije obveščanja BEREC in Urada BEREC bi morala biti dosledna in ustrezna glede na strategije in dejavnosti Komisije in drugih institucij, da se upošteva širša podoba Unije.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Za uspešno opravljanje svojih nalog bi BEREC moral imeti pravico, da zahteva vse potrebne informacije od Komisije, nacionalnih regulativnih organov in v skrajnem primeru od drugih organov in podjetij. Zahteve za informacije bi morale biti sorazmerne in ne bi smele pomeniti neupravičenega bremena za naslovnike. Nacionalni regulativni organi, ki so najbližji trgom elektronskih komunikacij, bi morali sodelovati z BEREC ter pravočasno in točno sporočati podatke, da bi BEREC lahko izpolnil svoj mandat. BEREC bi prav tako moral deliti potrebne informacije s Komisijo in nacionalnimi regulativnimi organi po načelu lojalnega sodelovanja.

(25)  Za uspešno opravljanje svojih nalog bi BEREC in Urad BEREC morala imeti pravico zahtevati vse potrebne informacije od Komisije, nacionalnih regulativnih organov in v skrajnem primeru od drugih organov in podjetij. Zahteve za informacije bi morale biti sorazmerne in ne bi smele pomeniti neupravičenega bremena za naslovnike. Nacionalni regulativni organi, ki so najbližji trgom elektronskih komunikacij, bi morali sodelovati z BEREC in Uradom BEREC ter pravočasno in točno sporočati podatke, da bi BEREC in Urad BEREC lahko izpolnila svoj mandat. BEREC in Urad BEREC bi prav tako morala deliti potrebne informacije s Komisijo in nacionalnimi regulativnimi organi po načelu lojalnega sodelovanja.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  BEREC je pravni naslednik Urada BEREC, ki je bil ustanovljen kot organ Skupnosti s statusom pravne osebe z Uredbo (ES) št. 1211/2009, kar zadeva lastništvo, sporazume, pravne obveznosti, pogodbe o zaposlitvi, finančne obveznosti in odgovornosti. BEREC bi moral prevzeti osebje Urada BEREC, pravice in obveznosti osebja se pri tem ne bi smele spremeniti –

(28)  Urad BEREC je pravni naslednik Urada, ki je bil ustanovljen kot organ Skupnosti s statusom pravne osebe z Uredbo (ES) št. 1211/2009, kar zadeva lastništvo, sporazume, pravne obveznosti, pogodbe o zaposlitvi, finančne obveznosti in odgovornosti. Urad BEREC bi moral prevzeti osebje Urada, pravice in obveznosti osebja se pri tem ne bi smele spremeniti –

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 1

Člen 1

Ustanovitev in cilji

Ustanovitev in cilji BEREC

1.  Ustanovi se Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: BEREC).

1.  Ustanovi se Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: BEREC).

2  BEREC deluje na področju uporabe Direktive [...], Direktive 2002/58/ES, Uredbe (ES) št. 531/2012, Uredbe (EU) 2015/2120 in Sklepa št. 243/2012/EU36 (program politike radijskega spektra).

2.  BEREC deluje na področju uporabe Direktive [...], Direktive 2002/58/ES, Uredbe (ES) št. 531/2012, Uredbe (EU) št. 2015/2120 in Sklepa št. 243/2012/EU36 (program politike radijskega spektra) ter drugih aktov Unije, ki mu dodeljujejo nove naloge in pristojnosti.

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz navedenih direktiv, uredb in sklepa.

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz navedenih direktiv, uredb in sklepa.

3.  BEREC sledi istim ciljem kot nacionalni regulativni organi iz člena 3 Direktive. Organ BEREC zagotovi zlasti dosledno izvajanje regulativnega okvira za elektronske komunikacije na področju uporabe iz odstavka 2 ter tako prispeva k razvoju notranjega trga. Poleg tega pospešuje dostop do zelo visoko zmogljive podatkovne povezljivosti in njene uporabe, spodbuja konkurenco pri ponudbi elektronskih komunikacijskih omrežij, storitev in pripadajočih naprav ter promovira interese državljanov Unije.

3.  Glavni cilj organa BEREC je prispevati k razvoju in boljšemu delovanju notranjega trga za elektronska komunikacijska omrežja in storitve z zagotavljanjem doslednega izvajanja regulativnega okvira Unije za elektronske komunikacije na področju uporabe iz odstavka 2. BEREC v sodelovanju z nacionalnimi regulativnimi organi prispeva k ciljem iz člena 3 Direktive [...], zlasti pa spodbuja dostop do zelo visoko zmogljive podatkovne povezljivosti in njeno uporabo; spodbuja konkurenco pri ponudbi elektronskih komunikacijskih omrežij, storitev in pripadajočih naprav ter promovira interese državljanov Unije.

 

3a.  BEREC izvaja svoje naloge neodvisno, nepristransko in pregledno. Uporablja razpoložljivo strokovno znanje in izkušnje nacionalnih regulativnih organov.

 

3b.  Vsaka država članica zagotovi, da imajo nacionalni regulativni organi ustrezne finančne in človeške vire, potrebne za sodelovanje pri delu BEREC.

__________________

__________________

36 Sklep št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra (UL L 81, 21.3.2012, str. 7).

36 Sklep št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra (UL L 81, 21.3.2012, str. 7).

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 2

Člen 2

Naloge

Naloge BEREC

1.  Naloge BEREC so:

1.  Naloge BEREC so, da:

(a)  pomaga in svetuje Komisiji ter sodeluje z njo in nacionalnimi regulativnimi organi na zahtevo ali na lastno pobudo pri vseh tehničnih zadevah v skladu z mandatom ter na zahtevo pomaga in svetuje Evropskemu parlamentu in Svetu;

(a)  na zahtevo ali na lastno pobudo pomaga in svetuje nacionalnim regulativnim organom in Komisiji ter sodeluje z njimi pri vseh tehničnih zadevah v skladu z mandatom ter na zahtevo ali na lastno pobudo daje mnenja ali priporočila Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji o zadevah, ki so v njegovi pristojnosti;

 

(aa)  spodbuja sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi organi ter med temi organi in Komisijo;

 

(ab)  izdaja priporočila in primere dobre prakse, namenjene nacionalnim regulativnim organom, da bi spodbujal dosledno izvajanje pri vseh tehničnih vprašanjih v okviru svojega mandata;

(b)  izdaja sklepe:

(b)  izdaja sklepe v skladu z ustreznimi določbami direktive;

  o opredelitvi čeznacionalnih trgov v skladu s členom 63 Direktive;

 

  o predlogi skrajšane pogodbe v skladu s členom 95 Direktive;

 

(c)  razvije gospodarski model v pomoč Komisiji pri določanju najvišjih cen zaključevanja klicev v Uniji v skladu s členom 73 Direktive;

(c)  razvije gospodarski model v pomoč Komisiji pri določanju najvišjih cen zaključevanja klicev v Uniji v skladu s členom 73 Direktive;

(d)  izdaja mnenja, kakor je navedeno v Direktivi in Uredbi (EU) št. 531/2012, zlasti:

(d)  izdaja mnenja, kakor je navedeno v Direktivi in Uredbi (EU) št. 531/2012;

  o reševanju čezmejnih sporov v skladu s členom 27 Direktive;

 

  o osnutkih nacionalnih ukrepov pri postopkih notranjega trga za urejanje trga v skladu s členi 32, 33 in 66 Direktive;

 

  o osnutkih nacionalnih ukrepov pri postopkih notranjega trga za medsebojne strokovne preglede na področju radiofrekvenčnega spektra v skladu s členom 35 Direktive;

 

  o osnutkih odločitev in priporočil o harmonizaciji v skladu s členom 38 Direktive;

 

(e)  izdaja smernice, kakor je navedeno v Direktivi, Uredbi (EU) št. 531/2012 in Uredbi (EU) 2015/2120:

(e)  izdaja smernice, kakor je navedeno v Direktivi, Uredbi (EU) št. 531/2012 in Uredbi (EU) 2015/2120;

  o izvajanju obveznosti nacionalnih regulativnih organov pri geografskih raziskavah v skladu s členom 22 Direktive;

 

  o skupnih pristopih k opredelitvi omrežne priključne točke v različnih omrežnih topologijah v skladu s členom 59 Direktive;

 

  o skupnih pristopih za zadovoljevanje čeznacionalnega povpraševanja končnih uporabnikov v skladu s členom 64 Direktive;

 

  o minimalnih merilih za referenčno ponudbo v skladu s členom 67 Direktive;

 

  o tehničnih podrobnostih stroškovnega modela, ki ga uporabljajo nacionalni regulativni organi pri določanju najvišjih simetričnih cen zaključevanja klicev v skladu s členom 73 Direktive;

 

  o skupnih merilih za upravljanje številčnih virov in tveganje izčrpanja številčnih virov v skladu s členom 87 Direktive;

 

  o ustreznih parametrih kakovosti storitev in veljavnih metodah merjenja v skladu s členom 97 Direktive;

 

  o izvajanju obveznosti nacionalnih regulativnih organov pri dostopu do odprtega interneta v skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2015/2120;

 

  o veleprodajnem dostopu do gostovanja v skladu s členom 3 Uredbe (EU) 531/2012.

 

 

(ea)  spremlja in usklajuje dejavnosti nacionalnih regulativnih organov pri izvajanju Uredbe (EU) št. 531/2012, zlasti kar zadeva ponudbo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja po domačih cenah v interesu končnih uporabnikov, razvoj maloprodajnih in veleprodajnih cen storitev gostovanja ter preglednost in primerljivost tarif, ter po potrebi daje priporočila Komisiji;

 

(eb)  poroča o tehničnih zadevah v svoji pristojnosti;

2.  BEREC izvaja tudi naslednje naloge:

2.  BEREC izvaja tudi druge naloge, ki so bile nanj prenesene s pravnimi akti Unije, zlasti s to direktivo ter z Uredbo (ES) št. 531/2012 in Uredbo (EU) 2015/2120.

(a)  spremlja in usklajuje dejavnosti nacionalnih regulativnih organov pri izvajanju Uredbe (EU) št. 531/2012, zlasti kar zadeva ponudbo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja po domačih cenah v interesu končnih uporabnikov;

 

(b)  poroča o tehničnih zadevah v svoji pristojnosti, zlasti:

 

  o praktični uporabi mnenj in smernic iz člena 2(1)(d) in (e);

 

  o ravni interoperabilnosti med medosebnimi komunikacijskimi storitvami, grožnji za učinkoviti dostop do storitev v sili ali povezljivosti med končnim uporabnikom v skladu s členom 59 Direktive;

 

  o razvoju maloprodajnih in veleprodajnih cen storitev gostovanja ter o preglednosti in primerljivosti tarif v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 531/2012;

 

  o rezultatih letnih poročil, ki jih nacionalni regulativni organi predložijo v skladu s členom 5 Uredbe (EU) št. 2015/2120, z objavo letnega zbirnega poročila.

 

(d)  vodi register o:

 

  podjetjih, ki ponujajo elektronska komunikacijska omrežja in storitve v skladu s členom 12 Direktive. BEREC izda tudi standardizirane izjave o obvestilih podjetij v skladu s členom 14 Direktive;

 

  o številkah z ekstrateritorialno uporabo v skladu s členom 87 Direktive;

 

(e)  opravlja druge naloge, ki so bile nanj prenesene s pravnimi akti Unije, zlasti z Direktivo, Uredbo (ES) št. 531/2012 in Uredbo (EU) 2015/2120.

 

 

2a.  BEREC lahko na utemeljeno zahtevo Komisije soglasno odloči, da bo prevzel druge specifične naloge, potrebne za izpolnjevanje njegove vloge, kot je določeno v členu 1(2).

3.  Brez poseganja v skladnost z ustreznim pravom Unije nacionalni regulativni organi izpolnijo vsak sklep in kar najbolj upoštevajo mnenja, smernice, priporočila in najboljše prakse, ki jih sprejme BEREC za zagotovitev doslednega izvajanja regulativnega okvira za elektronske komunikacije na področju uporabe iz člena 1(2).

3.  Brez poseganja v skladnost z ustreznim pravom Unije nacionalni regulativni organi izpolnijo vsak sklep in kar najbolj upoštevajo mnenja, smernice, priporočila in najboljše prakse, ki jih sprejme BEREC za zagotovitev doslednega izvajanja regulativnega okvira za elektronske komunikacije na področju uporabe iz člena 1(2).

4.  BEREC lahko v skladu s členom 26 sodeluje s pristojnimi organi Unije, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami, pristojnimi organi tretjih držav in/ali mednarodnimi organizacijami, kolikor je to potrebno za dosego ciljev iz te uredbe in izvajanje njegovih nalog.

4.  BEREC lahko v skladu s členom 26 sodeluje s pristojnimi organi Unije, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami, pristojnimi organi tretjih držav in/ali mednarodnimi organizacijami, kolikor je to potrebno za dosego ciljev iz te uredbe in izvajanje njegovih nalog.

 

4a.  BEREC se lahko pri pripravi svojih sklepov, poročil ali drugih dokumentov posvetuje z ustreznimi deležniki. Brez poseganja v člen 28 se glavni rezultati tega posvetovanja objavijo.

 

4b.   Brez poseganja v člen 27 da BEREC pomembne informacije glede rezultatov svojega dela na voljo javnosti in zainteresiranim stranem ter zagotovi, da so lahko dostopne.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Ustanovitev in naloge Urada BEREC

 

1.   Urad BEREC je ustanovljen kot organ Unije. Je pravna oseba.

 

2.   V državah članicah ima najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava njihova zakonodaja. Zlasti lahko pridobiva premično in nepremično premoženje in z njim razpolaga ter je lahko stranka v sodnem postopku.

 

3.   Urad BEREC upravlja njegov direktor.

 

4.   Pod vodstvom odbora regulatorjev Urad BEREC zlasti:

 

(a)  zagotavlja storitve kadrovske in upravne podpore BEREC;

 

(b)  pridobiva informacije od nacionalnih regulativnih organov ter izmenjuje in posreduje informacije v zvezi z vlogo in nalogami iz členov 2 in 5;

 

(c)  v skladu s členom 2 razširja regulativno dobro prakso med nacionalnimi regulativnimi organi;

 

(d)  pomaga predsedniku pri pripravi dela odbora regulatorjev;

 

(e)  zagotavlja podporo, da lahko delovne skupine nemoteno delujejo.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Poglavje II – podnaslov A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

A.  Organizacija BEREC

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravna in vodstvena struktura

Organizacija BEREC

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravno in vodstveno strukturo BEREC sestavljajo:

1.  Organizacijsko strukturo BEREC sestavljajo:

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  upravljalni odbor, ki izvaja funkcije iz člena 5;

–  odbor regulatorjev;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  izvršni direktor, ki izvaja odgovornosti iz člena 9;

črtano

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  komisija za pritožbe.

črtano

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Poglavje II – razdelek 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

upravljalni odbor

ODBOR REGULATORJEV

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 4

Člen 4

Sestava upravljalnega odbora

Sestava odbora regulatorjev

1.  Upravljalni odbor je sestavljen iz enega predstavnika vsake države članice in dveh predstavnikov Komisije, od katerih imajo vsi glasovalno pravico. Vsak nacionalni regulativni organ je pristojen za imenovanje svojega predstavnika med vodjami ali člani kolegijskega organa nacionalnega regulativnega organa.

1.  Odbor regulatorjev je sestavljen iz po enega predstavnika iz vsake države članice, od katerih imajo vsi glasovalno pravico, in enega predstavnika Komisije brez glasovalne pravice. Vsak nacionalni regulativni organ je pristojen za imenovanje svojega predstavnika med vodjami ali člani kolegijskega organa nacionalnega regulativnega organa in je odgovoren predvsem za vsakdanje spremljanje delovanja trgov za elektronska komunikacijska omrežja in storitve.

V državah članicah, kjer je več kot en nacionalni regulativni organ pristojen v skladu z Direktivo, se navedeni organi dogovorijo o skupnem predstavniku, zagotovi pa se tudi potrebno usklajevanje med nacionalnimi regulativnimi organi.

V državah članicah, kjer je več kot en nacionalni regulativni organ pristojen v skladu z Direktivo, se navedeni organi dogovorijo o skupnem predstavniku, zagotovi pa se tudi potrebno usklajevanje med nacionalnimi regulativnimi organi.

2.  Vsak član upravljalnega odbora ima namestnika. Namestnik zastopa člana med njegovo odsotnostjo. Vsak nacionalni regulativni organ je pristojen za imenovanje namestnika med vodjami, člani kolegijskega organa in osebjem nacionalnega regulativnega organa.

2.  Vsak član odbora regulatorjev ima namestnika. Namestnik zastopa člana med njegovo odsotnostjo. Vsak nacionalni regulativni organ je pristojen za imenovanje namestnika na ustrezno visoki ravni.

3.  Člani upravljalnega odbora in njihovi namestniki so imenovani zaradi svojega znanja na področju elektronskih komunikacij ob upoštevanju ustreznih vodstvenih, upravnih in proračunskih kompetenc. Strani, zastopane v upravljalnem odboru, si prizadevajo omejiti menjavanje svojih predstavnikov, da bi zagotovile stalnost dela odbora. Vse strani si prizadevajo doseči uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravljalnem odboru.

3.  Člani odbora regulatorjev in njihovi namestniki so imenovani zaradi svojega znanja na področju elektronskih komunikacij ob upoštevanju ustreznih vodstvenih, upravnih in proračunskih kompetenc. Strani, zastopane v odboru regulatorjev, si prizadevajo omejiti menjavanje svojih predstavnikov, da bi zagotovile stalnost dela odbora. Vse strani si prizadevajo doseči uravnoteženo zastopanost moških in žensk v odboru regulatorjev.

 

3a.  Člani odbora regulatorjev in njihovi namestniki ne smejo zahtevati ali sprejemati navodil od nobene vlade, institucije, osebe ali organa.

 

3b.  Odbor regulatorjev lahko na svoje seje kot ad hoc ali stalne opazovalce povabi predstavnike nadzornega organa Efte in regulativnih organov tretjih držav na visoki ravni ter vse druge osebe, katerih mnenje bi lahko bilo koristno.

4.  4. Mandat članov in njihovih namestnikov traja štiri leta. Mandat se lahko podaljša.

 

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naloge upravljalnega odbora

Naloge odbora regulatorjev

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Odbor regulatorjev izpolnjuje naloge BEREC, določene v členu 2, in sprejema vse odločitve v zvezi z opravljanjem njegovih nalog.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravljalni odbor:

1.  Odbor regulatorjev:

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  sprejme z dvotretjinsko večino glasov članov, ki imajo glasovalno pravico, letni proračun BEREC in izvaja druge naloge pri proračunu BEREC v skladu s poglavjem III;

črtano

Predlog spremembe   36

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  sprejme in oceni konsolidirano letno poročilo o dejavnostih BEREC ter vsako leto do 1. julija pošlje poročilo in njegovo oceno Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču. Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih se objavi;

(c)  sprejme in oceni konsolidirano letno poročilo o dejavnostih BEREC ter vsako leto do 1. julija pošlje poročilo in njegovo oceno Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču. Direktor na javni seji Parlamentu in Svetu predloži letno poročilo o dejavnostih organa BEREC. Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih se objavi;

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  v skladu s členom 20 sprejme finančna pravila, ki se uporabljajo za BEREC;

črtano

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  sprejme strategijo za boj proti goljufijam, ki je sorazmerna s tveganjem goljufij, pri čemer upošteva stroške in koristi ukrepov, ki naj bi se izvajali;

črtano

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  zagotavlja, da se ugotovitve in priporočila, ki izhajajo iz notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), ustrezno upoštevajo;

črtano

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  sprejme pravila za preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov iz člena 31 ter v zvezi s člani komisije za pritožbe;

črtano

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  sprejme in redno posodablja načrte obveščanja in razširjanja informacij iz člena 27 na podlagi analize potreb;

črtano

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  sprejme svoj poslovnik;

(i)  sprejme in objavi svoj poslovnik. Poslovnik določa ureditev glasovanja, vključno s pogoji, pod katerimi lahko en član deluje v imenu drugega, pravila, ki urejajo sklepčnost, in roke za obvestila o sejah. Poleg tega zagotavlja, da člani odbora regulatorjev pred sestanki vedno prejmejo popoln dnevni red in osnutke predlogov, da lahko še pred glasovanjem predlagajo spremembe. V poslovniku so lahko med drugim določeni postopki za nujno glasovanje.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  v skladu z odstavkom 2 pri osebju BEREC izvaja pooblastila, ki se po kadrovskih predpisih podeljujejo pristojnemu organu za imenovanja in se pod pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev podelijo organu, pooblaščenemu za sklenitev pogodbe o zaposlitvi37 (v nadaljnjem besedilu: pooblastila pristojnega organa za imenovanja);

črtano

__________________

 

37 Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter določitvi posebnih ukrepov, ki se začasno uporabljajo za uradnike Komisije (UL L 56, 4.3.1968, str. 1).

 

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  sprejme ustrezna izvedbena pravila za izvajanje kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev v skladu s členom 110 kadrovskih predpisov;

črtano

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m)  imenuje izvršnega direktorja in po potrebi podaljša njegov mandat ali ga razreši s položaja v skladu s členom 22;

črtano

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n)  imenuje računovodjo, ki je pri opravljanju svojih dolžnosti popolnoma neodvisen, ob upoštevanju kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev. BEREC lahko imenuje računovodjo Komisije za računovodjo BEREC;

črtano

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(o)  imenuje člane komisije za pritožbe;

črtano

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(p)  sprejme vse odločitve o vzpostavitvi notranjih struktur BEREC in po potrebi njihovih spremembah ob upoštevanju potreb pri dejavnostih BEREC in dobrega proračunskega upravljanja.

črtano

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Odbor regulatorjev v imenu BEREC sprejme posebne določbe glede pravice dostopa do dokumentov BEREC v skladu s členom 27.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravljalni odbor v skladu s členom 110 kadrovskih predpisov ter na podlagi člena 2(1) kadrovskih predpisov in člena 6 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev sprejme sklep o prenosu ustreznih pooblastil organa za imenovanje na izvršnega direktorja in določitvi pogojev, pod katerimi se lahko ta prenos pooblastil začasno prekliče. Izvršni direktor je pooblaščen za nadaljnji prenos navedenih pooblastil.

črtano

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zaradi izjemnih okoliščin lahko upravljalni odbor s sklepom začasno umakne prenos pooblastil organa za imenovanja na izvršnega direktorja in njegov nadaljnji prenos pooblastil ter jih izvaja sam ali jih prenese na enega od svojih članov ali uslužbenca, ki ni izvršni direktor.

črtano

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6

Člen 6

Predsednik in namestnik predsednika upravljalnega odbora

Predsednik in namestnik predsednika odbora regulatorjev

1.  Upravljalni odbor med svojimi člani z glasovalno pravico, ki predstavljajo države članice, izvoli predsednika in njegovega namestnika. Predsednika in njegovega namestnika z dvotretjinsko večino izvolijo člani upravljalnega odbora z glasovalno pravico.

1.  Odbor regulatorjev med svojimi člani z glasovalno pravico, ki predstavljajo države članice, izvoli predsednika in njegovega namestnika.

2.  Namestnik predsednika po uradni dolžnosti nadomešča predsednika, kadar ta ne more opravljati svojih dolžnosti.

2.  Namestnik predsednika po uradni dolžnosti nadomešča predsednika, kadar ta ne more opravljati svojih dolžnosti.

3.  Mandat predsednika in njegovega namestnika traja štiri leta, z izjemo prvega mandata namestnika predsednika, izvoljenega po začetku veljavnosti te uredbe, čigar mandat traja dve leti. Njun mandat se lahko enkrat podaljša.

3.  Mandat predsednika traja štiri leta, mandat namestnika predsednika pa dve leti. Njun mandat se lahko enkrat podaljša.

 

3a.  Da se zagotovi kontinuiteta dela odbora regulatorjev, mora izvoljeni predsednik, kadar je mogoče, pred izvolitvijo najmanj eno leto zasedati položaj namestnika predsednika.

 

3b.  Brez poseganja v vlogo odbora regulatorjev v zvezi z nalogami predsednika in namestnika predsednika sta slednja neodvisna pri opravljanju svojih dolžnosti in ne smeta zahtevati ali sprejemati navodil od nobene vlade, nacionalnega regulativnega organa, institucije, osebe ali organa.

 

3c.  Predsednik ali namestnik predsednika na poziv poroča Evropskemu parlamentu o opravljanju svojih nalog in delovanju BEREC. Svet lahko predsednika ali namestnika predsednika povabi, naj poroča o opravljanju njegovih nalog in delovanju BEREC.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Seje upravljalnega odbora

Plenarne seje in pravila o glasovanju odbora regulatorjev

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Seje upravljalnega odbora skliče predsednik.

1.  Plenarne seje odbora regulatorjev skliče njegov predsednik in potekajo najmanj štirikrat letno kot redne seje. Izredne seje se tudi skličejo na pobudo predsednika, na zahtevo Komisije ali na zahtevo vsaj tretjine članov odbora. Dnevni red seje določi predsednik in se objavi.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izvršni direktor BEREC se udeležuje razprav, vendar nima glasovalne pravice.

2.  Direktor Urada BEREC se udeležuje plenarnih sej odbora regulatorjev, vendar nima glasovalne pravice.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Upravljalni odbor ima vsaj dve redni seji na leto. Poleg tega se sestane na pobudo predsednika, na zahtevo Komisije ali na zahtevo vsaj tretjine članov.

črtano

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Upravljalni odbor lahko na sejo kot opazovalca povabi kogar koli, čigar mnenje bi lahko bilo koristno.

4.  Odbor regulatorjev lahko na sejo kot opazovalca povabi kogar koli, čigar mnenje bi lahko bilo koristno.

Predlog spremembe   58

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Predsednik in namestnik predsednika lahko navedeta točko/točke na dnevnem redu, pri katerih se opazovalci ne udeležijo plenarne seje, če je to potrebno, da se ohrani neodvisnost BEREC ali prepreči nasprotje interesov.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  Odbor regulatorjev sprejema odločitve z dvotretjinsko večino vseh članov, razen če je drugače določeno v tej uredbi, direktivi ali drugem pravnem aktu Unije. Vsak član ali njegov nadomestni član ima po en glas. Odločitve odbora regulatorjev se objavijo, v njih pa so na zahtevo nacionalnega regulativnega organa navedeni njegovi pridržki.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Članom upravljalnega odbora in nadomestnim članom lahko na sejah pomagajo svetovalci ali strokovnjaki, ob upoštevanju poslovnika.

črtano

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  BEREC upravljalnemu odboru zagotovi tajniške storitve.

6.  Urad BEREC odboru regulatorjev zagotovi tajniške storitve.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8

črtano

Pravila glasovanja v upravljalnem odboru

 

1.   Brez poseganja v člen 5(1)(a) in (b) ter člen 22(8) upravljalni odbor sprejema odločitve z večino glasov članov z glasovalno pravico.

 

2.   Vsak član z glasovalno pravico ima en glas. V primeru odsotnosti člana z glasovalno pravico ima pravico do glasovanja njegov namestnik.

 

3.   Predsednik pri glasovanju sodeluje.

 

4.   Izvršni direktor ne sodeluje pri glasovanju.

 

5.   V poslovniku upravljalnega odbora so natančneje določena pravila glasovanja, zlasti pogoji, pod katerimi lahko član deluje v imenu drugega člana.

 

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Poglavje II – oddelek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar je to utemeljeno, zlasti za izvajanje delovnega programa BEREC, lahko upravljalni odbor ustanovi potrebne delovne skupine.

1.  Kadar je to utemeljeno, zlasti za izvajanje letnega delovnega programa BEREC in oblikovanje prvih osnutkov njegovih dokumentov, lahko odbor regulatorjev ustanovi potrebne delovne skupine.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravljalni odbor imenuje člane delovnih skupin, ki se jih lahko udeležijo strokovnjaki iz nacionalnih regulativnih organov, Komisije, uslužbenci BEREC in nacionalni regulativni organi tretjih držav, ki sodelujejo pri delu BEREC.

Odbor regulatorjev imenuje člane delovnih skupin, ki se jih lahko udeležijo strokovnjaki iz nacionalnih regulativnih organov, Komisije, Urada BEREC in nacionalnih regulativnih organov tretjih držav, ki sodelujejo pri delu BEREC.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Predsednik ali namestnik predsednika lahko navede točko/točke na dnevnem redu, pri katerih se strokovnjaki iz Komisije in nacionalnih regulativnih organov tretjih držav ne udeležijo seje delovne skupine, če je to potrebno, da se ohrani neodvisnost BEREC ali prepreči nasprotje interesov.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V primeru delovnih skupin, ustanovljenih za izvajanje nalog iz tretje alinee člena 2(1)(d), se njihovi člani imenujejo s seznamov kvalificiranih strokovnjakov, ki jih predložijo nacionalni regulativni organi, Komisija in izvršni direktor.

črtano

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V primeru delovnih skupin, ustanovljenih za izvajanje nalog iz druge alinee člena 2(1)(d), se njihovi člani imenujejo izključno s seznamov kvalificiranih strokovnjakov, ki jih predložijo nacionalni regulativni organi in izvršni direktor.

črtano

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravljalni odbor lahko v posameznih primerih po potrebi povabi posamezne strokovnjake z zadevnega področja, da sodelujejo v delovnih skupinah.

Odbor regulatorjev lahko v posameznih primerih po potrebi povabi posamezne strokovnjake z zadevnega področja, da sodelujejo v delovnih skupinah.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Odbor regulatorjev imenuje predsednika in sopredsednike izmed članov delovnih skupin.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Delovne skupine usklajuje in vodi član osebja BEREC, ki je imenovan v skladu s poslovnikom.

črtano

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Upravljalni odbor sprejme poslovnik, v katerem se določi praktična ureditev za delovanje delovnih skupin.

4.  Odbor regulatorjev sprejme poslovnik, v katerem se določi praktična ureditev za delovanje delovnih skupin.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  BEREC zagotavlja podporo delovnim skupinam.

5.  Urad BEREC zagotavlja podporo delovnim skupinam. Član osebja Urada BEREC pomaga predsedniku ali namestniku predsednika in nudi delovnim skupinam storitve strokovne in upravne pomoči.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Poglavje II – oddelek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Poglavje II – podnaslov B (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

B.  Organizacija Urada BEREC

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 14a

 

Upravna in vodstvena struktura

 

Upravno in vodstveno strukturo Urada BEREC sestavljajo:

 

(a)   upravljalni odbor, ki opravlja naloge iz člena 14c;

 

(b)   direktor, ki opravlja naloge iz člena 14d;

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Poglavje II – oddelek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ODDELEK 4a – UPRAVLJALNI ODBOR

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 14b

 

Sestava upravljalnega odbora

 

1.   Upravljalni odbor je sestavljen iz po enega predstavnika iz vsake države članice in enega predstavnika Komisije, od katerih imajo vsi glasovalno pravico. Vsak nacionalni regulativni organ je pristojen za imenovanje svojega predstavnika med vodjami teh organov ali svojimi drugimi visokimi predstavniki.

 

V državah članicah, kjer je v skladu z direktivo pristojen več kot en nacionalni regulativni organ, se ti organi dogovorijo o skupnem predstavniku, zagotovi pa se tudi potrebno usklajevanje med njimi.

 

2.   Vsak član upravljalnega odbora ima namestnika. Ta zastopa člana v njegovi odsotnosti. Vsak nacionalni regulativni organ je pristojen za imenovanje namestnika med vodjami teh organov, člani kolegijskega organa in osebjem nacionalnega regulativnega organa.

 

3.   Člani upravljalnega odbora in njihovi namestniki so imenovani zaradi svojega znanja na področju elektronskih komunikacij ob upoštevanju ustreznih vodstvenih, upravnih in proračunskih kompetenc. Vse strani, ki so zastopane v upravljalnem odboru, si prizadevajo omejiti menjavanje svojih predstavnikov, da bi s tem zagotovile stalnost dela upravljalnega odbora. Vse strani si prizadevajo doseči uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravljalnem odboru.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 14 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 14c

 

Naloge upravljalnega odbora

 

1.   Upravljalni odbor:

 

(a)   sprejme letni delovni program Urada BEREC kot del enotnega programskega dokumenta;

 

(b)   zagotavlja smernice direktorju pri izvajanju njegovih nalog;

 

(c)   z dvotretjinsko večino glasov članov, ki imajo glasovalno pravico, sprejme letni proračun Urada BEREC in izvaja druge naloge pri proračunu Urada BEREC v skladu s poglavjem III;

 

(d)   v skladu s členom 20 sprejme finančna pravila, ki se uporabljajo za BEREC;

 

(e)   sprejme strategijo za boj proti goljufijam, ki je sorazmerna s tveganjem goljufij, pri čemer upošteva stroške in koristi ukrepov, ki naj bi se izvajali;

 

(f)   zagotavlja, da se ugotovitve in priporočila, ki izhajajo iz notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), ustrezno upoštevajo;

 

(g)   sprejme in redno posodablja načrte obveščanja in razširjanja informacij iz člena 27 na podlagi analize potreb;

 

(h)   sprejme svoj poslovnik;

 

(i)   v skladu z odstavkom 2 za osebje BEREC izvaja pooblastila, ki se v skladu s kadrovskimi predpisi podeljujejo pristojnemu organu za imenovanja in se v skladu s pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije podelijo organu, pooblaščenemu za sklenitev pogodbe o zaposlitvi (v nadaljnjem besedilu: pooblastila pristojnega organa za imenovanja);

 

(j)   sprejme izvedbena pravila za izvajanje kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije v skladu s členom 110 kadrovskih predpisov;

 

(k)   imenuje direktorja in po potrebi podaljša njegov mandat ali ga razreši s položaja v skladu s členom 22;

 

(l)   ob upoštevanju kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev imenuje računovodjo, ki je pri opravljanju svojih dolžnosti popolnoma neodvisen in je lahko računovodja Komisije;

 

(m)  ob upoštevanju dejavnosti Urada BEREC in dobrega upravljanja proračuna sprejme vse odločitve v zvezi z vzpostavitvijo notranjih struktur urada in po potrebi v zvezi z njihovim spreminjanjem;

 

Člena 6 in 7 se uporabljata smiselno.

 

2.   Upravljalni odbor v skladu s členom 110 kadrovskih predpisov ter na podlagi člena 2(1) kadrovskih predpisov in člena 6 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev sprejme sklep o prenosu ustreznih pooblastil organa za imenovanje na direktorja in določitvi pogojev, pod katerimi se lahko ta prenos pooblastil začasno prekliče. Direktor je pooblaščen za nadaljnji prenos teh pooblastil.

 

Zaradi izjemnih okoliščin lahko upravljalni odbor s sklepom začasno umakne prenos pooblastil organa za imenovanja na direktorja in njegov nadaljnji prenos pooblastil ter jih izvaja sam ali jih prenese na enega od svojih članov ali uslužbenca, ki ni izvršni direktor.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Poglavje II – oddelek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ODDELEK 4b – DIREKTOR

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 14 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 14a

 

Pristojnosti direktorja

 

1.  Direktor upravlja Urad BEREC. Direktor odgovarja upravljalnemu odboru.

 

2.  Brez poseganja v pristojnosti Komisije in upravljalnega odbora je direktor neodvisen pri opravljanju svojih dolžnosti in ne sme zahtevati ali sprejemati navodil od nobene vlade, nacionalnega regulativnega organa, institucije, osebe ali organa.

 

3.  Direktor na poziv poroča Evropskemu parlamentu o opravljanju svojih dolžnosti. Svet lahko direktorja pozove, naj poroča o opravljanju svojih dolžnosti.

 

4.  Direktor je zakoniti zastopnik Urada BEREC.

 

5.  Direktor je odgovoren za izvajanje nalog Urada BEREC v skladu s smernicami upravljalnega odbora. Zlasti je odgovoren za:

 

(a)  tekoče delovanje Urada BEREC;

 

(aa)  pomoč pri pripravi dnevnega reda odbora regulatorjev, upravljalnega odbora in delovnih skupin;

 

(b)  izvajanje odločitev odbora regulatorjev in upravljalnega odbora;

 

(c)  pripravo enotnega programskega dokumenta in njegovo predložitev odboru regulatorjev;

 

(d)  prispevanje k izvajanju enotnega programskega dokumenta pod nadzorom odbora regulatorjev, zlasti letnega delovnega programa Urada BEREC; poročanje odboru regulatorjev o njegovem izvajanju;

 

(e)  pripravo konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih BEREC pod nadzorom odbora regulatorjev ter njegovo predložitev v oceno in sprejetje odboru regulatorjev;

 

(f)  pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav urada OLAF in poročanje Komisiji o napredku dvakrat letno, upravljalnemu odboru pa redno;

 

(g)   zaščito finančnih interesov Unije z uporabo preventivnih ukrepov proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejavnostim z izvajanjem učinkovitih preverjanj, in če se odkrijejo nepravilnosti, z izterjavo nepravilno izplačanih zneskov, ter kadar je to primerno, z naložitvijo učinkovitih, sorazmernih ter odvračilnih upravnih ukrepov, vključno s finančnimi kaznimi;

 

(h)  pripravo strategije Urada BEREC za boj proti goljufijam in njeno predložitev v odobritev upravljalnemu odboru;

 

(i)  pripravo osnutka finančnih pravil, ki se uporabljajo za Urad BEREC;

 

(j)  pripravo osnutka poročila o načrtovanih prihodkih in odhodkih Urada BEREC ter izvrševanje njegovega proračuna;

 

6.  Direktor je pristojen tudi za odločanje o tem, ali je za učinkovito in uspešno izvajanje nalog Urada BEREC potrebno v eno ali več držav članic napotiti enega ali več uslužbencev. Pred ustanovitvijo takšnega lokalnega urada bo direktor pridobil predhodno soglasje Komisije, upravljalnega odbora in zadevne države članice. Z navedeno odločitvijo se opredeli obseg dejavnosti, ki naj bi se izvajale v navedenem lokalnem uradu, in sicer tako, da se preprečijo nepotrebni stroški in podvajanje upravnih funkcij Urada BEREC.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvršni direktor vsako leto pripravi osnutek programskega dokumenta, ki vsebuje letne in večletne načrte programov (v nadaljnjem besedilu: enotni programski dokument) v skladu s členom 32 Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013, pri čemer upošteva smernice Komisije38.

Direktor vsako leto pripravi osnutek programskega dokumenta, ki vsebuje letne in večletne načrte programov (v nadaljnjem besedilu: enotni programski dokument) v skladu s členom 32 Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013, pri čemer upošteva smernice Komisije38.

__________________

__________________

38 Sporočilo Komisije o smernicah za programski dokument za decentralizirane agencije in predloga za konsolidirano letno poročilo o dejavnostih za decentralizirane agencije (C(2014) 9641).

38 Sporočilo Komisije o smernicah za programski dokument za decentralizirane agencije in predloga za konsolidirano letno poročilo o dejavnostih za decentralizirane agencije (C(2014)9641).

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravljalni odbor do 31. januarja sprejme osnutek enotnega programskega dokumenta in ga predloži Komisiji, da poda svoje mnenje. Osnutek enotnega programskega dokumenta se predloži tudi Evropskemu parlamentu in Svetu.

Odbor regulatorjev do 31. januarja sprejme osnutek enotnega programskega dokumenta in ga predloži Komisiji, da poda svoje mnenje. Osnutek enotnega programskega dokumenta se predloži tudi Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravljalni odbor nato sprejme enotni programski dokument, pri čemer upošteva mnenje Komisije. Predloži ga Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji, ki jim predloži tudi kakršno koli pozneje posodobljeno različico navedenega dokumenta.

Odbor regulatorjev nato sprejme enotni programski dokument, pri čemer upošteva mnenje Komisije. Predloži ga Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji, ki jim predloži tudi kakršno koli pozneje posodobljeno različico navedenega dokumenta.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravljalni odbor spremeni sprejeti letni delovni program, kadar BEREC dobi novo nalogo.

Odbor regulatorjev spremeni sprejeti letni delovni program, kadar BEREC dobi novo nalogo.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka bistvena sprememba letnega delovnega programa se sprejme po enakem postopku kot prvotni letni delovni program. Upravljalni odbor lahko na izvršnega direktorja prenese pooblastilo, da v letni delovni program vnese nebistvene spremembe.

Vsaka bistvena sprememba letnega delovnega programa se sprejme po enakem postopku kot prvotni letni delovni program. Odbor regulatorjev lahko na direktorja prenese pooblastilo za vnašanje nebistvenih sprememb v letni delovni program.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvršni direktor vsako leto pripravi predhodni osnutek ocene proračunskih prihodkov in odhodkov BEREC za naslednje proračunsko leto, vključno s kadrovskim načrtom, ter ga pošlje upravljalnemu odboru.

1.  Direktor vsako leto pripravi predhodni osnutek ocene proračunskih prihodkov in odhodkov Urada BEREC za naslednje proračunsko leto, vključno s kadrovskim načrtom, ter ga pošlje upravljalnemu odboru.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Upravljalni odbor na podlagi tega predhodnega osnutka sprejme osnutek načrta prihodkov in odhodkov BEREC za naslednje proračunsko leto.

2.  Upravljalni odbor na podlagi tega predhodnega osnutka sprejme osnutek načrta prihodkov in odhodkov Urada BEREC za naslednje proračunsko leto.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvršni direktor vsako leto do 31. januarja Komisiji pošlje osnutek načrta prihodkov in odhodkov BEREC. Informacije, ki jih vsebujeta osnutek načrta prihodkov in odhodkov BEREC ter osnutek enotnega programskega dokumenta iz člena 15(1), morajo biti skladne.

3.  Direktor vsako leto do 31. januarja Komisiji pošlje osnutek načrta prihodkov in odhodkov Urada BEREC. Informacije, ki jih vsebujeta osnutek načrta prihodkov in odhodkov Urada BEREC ter osnutek enotnega programskega dokumenta iz člena 15(1), morajo biti skladne.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Proračunski organ odobri proračunska sredstva za prispevek BEREC.

6.  Proračunski organ odobri proračunska sredstva za prispevek Urada BEREC.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Proračunski organ sprejme kadrovski načrt BEREC.

7.  Proračunski organ sprejme kadrovski načrt Urada BEREC.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Proračun BEREC sprejme upravljalni odbor. Dokončen postane po dokončnem sprejetju splošnega proračuna Unije. Kadar je to potrebno, se proračun ustrezno prilagodi.

8.  Proračun Urada BEREC sprejme upravljalni odbor. Dokončen postane po dokončnem sprejetju splošnega proračuna Unije. Kadar je to potrebno, se proračun ustrezno prilagodi.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Za vsak projekt gradnje, ki bi lahko imel znatne posledice za proračun BEREC, se uporabljajo določbe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013.

9.  Za vsak projekt gradnje, ki bi lahko imel znatne posledice za proračun Urada BEREC, se uporabljajo določbe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsako proračunsko leto, ki ustreza koledarskemu letu, se ocenijo vsi prihodki in odhodki BEREC ter se prikažejo v njegovem proračunu.

1.  Vsako proračunsko leto, ki ustreza koledarskemu letu, se ocenijo vsi prihodki in odhodki Urada BEREC ter se prikažejo v njegovem proračunu.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V proračunu BEREC so prihodki in odhodki uravnoteženi.

2.  V proračunu Urada BEREC so prihodki in odhodki uravnoteženi.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Brez poseganja v druge vire prihodki BEREC obsegajo:

3.  Brez poseganja v druge vire prihodki Urada BEREC zajemajo:

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  stroške za objavo in vse druge storitve, ki jih opravlja BEREC;

črtano

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  kateri koli prispevek tretjih držav ali regulativnih organov, pristojnih za področje elektronskih komunikacij tretjih držav, ki sodelujejo pri delu BEREC, kot je določeno v členu 26.

(d)  kateri koli prispevek tretjih držav ali regulativnih organov, pristojnih za področje elektronskih komunikacij tretjih držav, ki sodelujejo pri delu Urada BEREC, kot je določeno v členu 26.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Odhodki BEREC vključujejo prejemke osebja, upravne odhodke in odhodke za infrastrukturo ter operativne odhodke.

4.  Odhodki Urada BEREC vključujejo prejemke osebja, upravne odhodke in odhodke za infrastrukturo ter operativne odhodke.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Računovodja BEREC do 1. marca naslednjega proračunskega leta računovodji Komisije in Računskemu sodišču pošlje začasni zaključni račun.

1.  Računovodja Urada BEREC do 1. marca naslednjega proračunskega leta računovodji Komisije in Računskemu sodišču pošlje začasni zaključni račun.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  BEREC do 31. marca naslednjega proračunskega leta Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču pošlje poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju.

2.  Urad BEREC do 31. marca naslednjega proračunskega leta Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču pošlje poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Računovodja BEREC po prejemu pripomb Računskega sodišča k začasnemu zaključnemu računu BEREC pripravi končni zaključni račun BEREC na lastno odgovornost. Izvršni direktor predloži končni zaključni račun upravljalnemu odboru v mnenje.

3.  Računovodja Urada BEREC po prejemu pripomb Računskega sodišča k začasnemu zaključnemu računu Urada BEREC pripravi končni zaključni račun Urada BEREC na lastno odgovornost. Direktor predloži končni zaključni račun upravljalnemu odboru v mnenje.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Upravljalni odbor poda mnenje o končnem zaključnem računu BEREC.

4.  Upravljalni odbor predloži mnenje o končnem zaključnem računu Urada BEREC.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Izvršni direktor do 1. julija po vsakem proračunskem letu Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču pošlje končni zaključni račun in mnenje upravljalnega odbora.

5.  Direktor do 1. julija po vsakem proračunskem letu Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču pošlje končni zaključni račun in mnenje upravljalnega odbora.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  BEREC objavi končni zaključni račun v Uradnem listu Evropske unije do 15. novembra naslednjega leta.

6.  Urad BEREC objavi končni zaključni račun v Uradnem listu Evropske unije do 15. novembra naslednjega leta.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Izvršni direktor pošlje Računskemu sodišču odgovor na njegove pripombe do 30. septembra. Izvršni direktor pošlje ta odgovor tudi upravljalnemu odboru.

7.  Direktor do 30. septembra pošlje Računskemu sodišču odgovor na njegove pripombe. Direktor pošlje ta odgovor tudi upravljalnemu odboru.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Izvršni direktor Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo predloži vse potrebne informacije za nemoteno uporabo postopka za razrešnico za zadevno proračunsko leto v skladu s členom 165(3) finančne uredbe39.

8.  Direktor Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo predloži vse potrebne informacije za nemoteno uporabo postopka za razrešnico za zadevno proračunsko leto v skladu s členom 165(3) finančne uredbe39.

__________________

__________________

39 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012).

39 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012).

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, Evropski parlament do 15. maja leta N + 2 izvršnemu direktorju da razrešnico za izvrševanje proračuna za leto N.

9.  Na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, Evropski parlament do 15. maja leta N + 2 direktorju da razrešnico za izvrševanje proračuna za leto N.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravljalni odbor po posvetovanju s Komisijo sprejme finančna pravila, ki se uporabljajo za BEREC. Pravila ne odstopajo od Uredbe (EU) št. 1271/2013 , razen če je tako odstopanje posebej potrebno za delovanje BEREC in je Komisija dala predhodno soglasje.

Upravljalni odbor po posvetovanju s Komisijo sprejme finančna pravila, ki se uporabljajo za Urad BEREC. Pravila ne odstopajo od Uredbe (EU) št. 1271/2013 , razen če je tako odstopanje posebej potrebno za delovanje Urada BEREC in je Komisija dala predhodno soglasje.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za osebje BEREC se uporabljajo kadrovski predpisi in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev ter pravila, sprejeta s sporazumom med institucijami Unije za izvajanje navedenih kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Za osebje Urada BEREC se uporabljajo kadrovski predpisi in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev ter pravila, sprejeta s sporazumom med institucijami Unije za izvajanje navedenih kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 22

Člen 22

Imenovanje izvršnega direktorja

Imenovanje direktorja

1.  Izvršni direktor se zaposli kot začasni uslužbenec BEREC v skladu s členom 2(a) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

1.  Direktor se zaposli kot začasni uslužbenec Urada BEREC v skladu s členom 2(a) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

2.  Izvršnega direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku imenuje upravljalni odbor s seznama kandidatov, ki ga predlaga Komisija.

2.  Upravljalni odbor imenuje direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku.

Predsednik upravljalnega odbora zastopa BEREC za sklenitev pogodbe z izvršnim direktorjem.

Urad BEREC pri sklenitvi pogodbe z direktorjem zastopa predsednik upravljalnega odbora.

Kandidata, ki ga izbere upravljalni odbor, lahko pred njegovim imenovanjem pristojni odbor Evropskega parlamenta povabi, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov.

Kandidat, ki ga izbere upravljalni odbor, pred njegovim imenovanjem poda izjavo pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta in odgovori na vprašanja njegovih članov.

3.  Mandat izvršnega direktorja traja pet let. Do konca navedenega obdobja Komisija izvede oceno, ki upošteva uspešnost izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive BEREC.

3.  Mandat direktorja traja tri leta. Do konca navedenega obdobja upravljalni odbor izvede oceno, ki upošteva uspešnost direktorja ter naloge in izzive BEREC.

4.  Upravljalni odbor lahko na predlog Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 3, izvršnemu direktorju enkrat podaljša mandat, in sicer za največ pet let.

4.  Upravljalni odbor lahko ob upoštevanju ocene iz odstavka 3, direktorju enkrat podaljša mandat, in sicer za največ tri leta.

5.  Če upravljalni odbor namerava podaljšati mandat izvršnega direktorja, o tem obvesti Evropski parlament. Pristojni odbor Parlamenta lahko izvršnega direktorja v enem mesecu pred takšnim podaljšanjem povabi, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov.

5.  Če upravljalni odbor namerava podaljšati mandat direktorja, o tem obvesti Evropski parlament. Pristojni odbor Parlamenta lahko direktorja v enem mesecu pred takšnim podaljšanjem povabi, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov.

6.  Izvršni direktor s podaljšanim mandatom ob koncu skupnega obdobja zaposlitve ne sme sodelovati v drugem izbirnem postopku za isto delovno mesto.

6.  Direktor s podaljšanim mandatom ob koncu skupnega obdobja zaposlitve ne sme sodelovati v drugem izbirnem postopku za isto delovno mesto.

7.  Izvršni direktor se lahko odstavi samo na podlagi sklepa upravljalnega odbora, sprejetega na predlog Komisije.

7.  Direktor se lahko odstavi samo na podlagi odločitve upravljalnega odbora.

8.  Upravljalni odbor sklep o imenovanju, podaljšanju mandata ali odstavitvi izvršnega direktorja sprejme na podlagi dvotretjinske večine glasov članov z glasovalno pravico.

8.  Upravljalni odbor sklep o imenovanju, podaljšanju mandata ali odstavitvi direktorja sprejme na podlagi dvotretjinske večine glasov članov z glasovalno pravico.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  BEREC lahko uporabi napotene nacionalne strokovnjake in drugo osebje, ki ni zaposleno pri BEREC. Za to osebje ne veljajo kadrovski predpisi in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev.

1.  Urad BEREC lahko uporabi napotene nacionalne strokovnjake in drugo osebje, ki ni zaposleno v Uradu BEREC. Za to osebje ne veljajo kadrovski predpisi in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Upravljalni odbor sprejme sklep, s katerim določi pravila o napotitvi nacionalnih strokovnjakov v BEREC.

2.  Upravljalni odbor sprejme odločitev, s katero določi pravila o napotitvi nacionalnih strokovnjakov v Urad BEREC.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 24

črtano

Pravni status

 

1.   BEREC je organ Unije. Je pravna oseba.

 

2.   BEREC ima v vseh državah članicah kar najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava nacionalna zakonodaja. Zlasti lahko pridobiva premično in nepremično premoženje in z njim razpolaga ter je lahko stranka v sodnem postopku.

 

3.   BEREC zastopa izvršni direktor.

 

4.   BEREC je edini odgovoren za naloge in pristojnosti, ki so mu dodeljene.

 

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za BEREC in njegovo osebje se uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije.

Za Urad BEREC in njegovo osebje se uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V ta namen lahko BEREC na podlagi predhodne odobritve Komisije vzpostavi delovne dogovore. Ti dogovori ne ustvarjajo novih pravnih obveznosti za Unijo in njene države članice.

črtano

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Upravljalni odbor kot del enotnega programskega dokumenta sprejme strategijo o odnosih s pristojnimi organi Unije, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami, s pristojnimi organi tretjih držav in/ali mednarodnimi organizacijami v zvezi z zadevami, za katere je pristojen BEREC. Komisija in agencija skleneta ustrezen delovni dogovor, katerega namen je zagotoviti, da BEREC deluje v skladu s svojegim mandatom in veljavnim institucionalnim okvirom.

3.  Odbor regulatorjev kot del enotnega programskega dokumenta sprejme strategijo o odnosih s pristojnimi organi Unije, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami, s pristojnimi organi tretjih držav in/ali mednarodnimi organizacijami v zvezi z zadevami, za katere je pristojen BEREC. Komisija in BEREC skleneta ustrezen delovni dogovor, katerega namen je zagotoviti, da BEREC deluje v skladu s svojim mandatom in veljavnim institucionalnim okvirom.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 27 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preglednost in objave

Dostop do dokumentov, preglednost in objave

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za dokumente v lasti BEREC se uporablja Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta40. Upravljalni odbor v šestih mesecih po prvi seji sprejme podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 1049/2001.

1.  Za dokumente, ki jih hranita BEREC in Urad BEREC, se uporablja Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta40. Odbor regulatorjev in upravljalni odbor v ... [prosimo vstavite datum: ... mesecih po datumu začetka uporabe te uredbe] sprejmeta podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 1049/2001.

__________________

__________________

40 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

40 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  BEREC obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta41. Upravljalni odbor v šestih mesecih od prve seje določi ukrepe, s katerimi BEREC uporablja Uredbo (ES) št. 45/2001, vključno z ukrepi v zvezi z imenovanjem uradne osebe za varstvo podatkov v BEREC. Ti ukrepi se sprejmejo po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

2.  BEREC in Urad BEREC obdelujeta osebne podatke v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta41.

__________________

__________________

41 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

41 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  BEREC in Urad BEREC pri izvajanju svojih dejavnosti zagotavljata visoko raven preglednosti. BEREC in Urad BEREC zagotovita, da dobijo javnost in vse zainteresirane strani objektivne, zanesljive in lahko dostopne informacije, predvsem v zvezi z rezultati njunega dela.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  BEREC lahko na lastno pobudo na področju svojih pristojnosti izvaja dejavnosti obveščanja. Dodelitev sredstev za dejavnosti obveščanja ne sme škodljivo vplivati na učinkovito izvajanje nalog iz člena 2(1) in (2) te uredbe. Dejavnosti obveščanja se izvajajo v skladu z ustreznimi načrti sporočanja in razširjanja, ki jih sprejme upravljalni odbor.

3.  BEREC in Urad BEREC lahko na lastno pobudo v okviru svojih pristojnosti izvaja dejavnosti obveščanja. Dodelitev sredstev za dejavnosti obveščanja ne sme škodljivo vplivati na učinkovito izvajanje nalog iz člena 2(1) in (2) te uredbe. Dejavnosti obveščanja se izvajajo v skladu z ustreznimi načrti sporočanja in razširjanja, ki jih sprejme upravljalni odbor.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v člen 27(1) BEREC tretjim osebam ne sme razkriti informacij, ki jih obdeluje ali prejme in v zvezi s katerimi je bilo utemeljeno zahtevano, da se z njimi v celoti ali deloma ravna zaupno.

1.  Brez poseganja v člen 27(1) Urad BEREC tretjim osebam ne sme razkriti informacij, ki jih obdeluje ali prejme in v zvezi s katerimi je bilo utemeljeno zahtevano, da se z njimi v celoti ali deloma ravna zaupno.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Člani upravljalnega odbora, izvršni direktor, člani komisije za pritožbe, napoteni nacionalni strokovnjaki in drugo osebje, ki ni zaposleno v BEREC, ter strokovnjaki, ki sodelujejo v delovnih skupinah, spoštujejo zahteve glede zaupnosti v skladu s členom 339 Pogodbe tudi po prenehanju njihovih dolžnosti.

2.  Člani upravljalnega odbora, direktor, napoteni nacionalni strokovnjaki in drugo osebje, ki ni zaposleno v Uradu BEREC, ter strokovnjaki, ki sodelujejo v delovnih skupinah, spoštujejo zahteve glede zaupnosti v skladu s členom 339 Pogodbe tudi po prenehanju njihovih dolžnosti.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

BEREC sprejme varnostne predpise, enakovredne varnostnim predpisom Komisije za varovanje tajnih podatkov Evropske unije (EUCI) in občutljivih netajnih podatkov, med drugim tudi določbe o izmenjavi, obdelavi in hrambi takšnih podatkov, kakor je določeno v sklepih Komisije (EU, Euratom) 2015/44342 in 2015/44443. Drugače lahko BEREC sprejme odločitev, da bo smiselno uporabljal pravila Komisije.

Urad BEREC sprejme varnostne predpise, enakovredne varnostnim predpisom Komisije za varovanje tajnih podatkov Evropske unije (EUCI) in občutljivih netajnih podatkov, med drugim tudi določbe o izmenjavi, obdelavi in hrambi takšnih podatkov, kakor je določeno v sklepih Komisije (EU, Euratom) 2015/44342 in 2015/44443. Drugače lahko Urad BEREC sprejme odločitev, da bo smiselno uporabljal pravila Komisije.

__________________

__________________

42 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji (UL L 72, 17.3.2015, str. 41).

42 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji (UL L 72, 17.3.2015, str. 41).

43 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).

43 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija in nacionalni regulativni organi BEREC-u na njegovo ustrezno utemeljeno zahtevo pravočasno in natančno sporočijo vse potrebne informacije, da lahko opravi svoje naloge, če imajo zakonit dostop do ustreznih informacij in če je zahteva po informacijah potrebna za naravo zadevne naloge.

Komisija in nacionalni regulativni organi BEREC ali Uradu BEREC na njegovo ustrezno utemeljeno zahtevo pravočasno in natančno sporočijo vse potrebne informacije, da lahko opravi svoje naloge, če imajo zakonit dostop do ustreznih informacij in če je zahteva po informacijah potrebna za naravo zadevne naloge.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

BEREC lahko zahteva tudi, da mu nacionalni regulativni organi informacije sporočajo v rednih časovnih presledkih in v določeni obliki. Za take zahteve se, kadar je mogoče, uporabljajo enotne oblike poročanja.

BEREC ali Urad BEREC lahko zahteva tudi, da mu nacionalni regulativni organi informacije sporočajo v rednih časovnih presledkih in v določeni obliki. Za take zahteve se, kadar je mogoče, uporabljajo enotne oblike poročanja.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  BEREC na ustrezno utemeljeno zahtevo Komisije ali nacionalnih regulativnih organov pravočasno in natančno sporoči vse informacije, ki so potrebne, da Komisija ali nacionalni regulativni organ izvaja svoje naloge, po načelu lojalnega sodelovanja.

2.  BEREC ali Urad BEREC na ustrezno utemeljeno zahtevo Komisije ali nacionalnih regulativnih organov pravočasno in natančno sporoči vse informacije, ki so potrebne, da Komisija ali nacionalni regulativni organ izvaja svoje naloge, po načelu lojalnega sodelovanja.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Preden zahteva informacije v skladu s tem členom in da bi se izognil podvajanju obveznosti poročanja, BEREC najprej upošteva vse ustrezne veljavne informacije, ki so javno dostopne.

3.  Preden zahteva informacije v skladu s tem členom in da bi se izognil podvajanju obveznosti poročanja, BEREC ali Urad BEREC najprej upošteva vse ustrezne veljavne informacije, ki so javno dostopne.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar informacije niso na voljo ali jih nacionalni regulativni organ ni dal na voljo pravočasno ali v okoliščinah, v katerih bi bila neposredna zahteva BEREC učinkovitejša in manj obremenjujoča, lahko BEREC naslovi ustrezno utemeljeno in obrazloženo zahtevo na druge organe ali neposredno na ustrezna podjetja, ki ponujajo elektronska komunikacijska omrežja, storitve in pripadajoče zmogljivosti.

Kadar informacije niso na voljo ali jih nacionalni regulativni organ ni dal na voljo pravočasno ali v okoliščinah, v katerih bi bila neposredna zahteva BEREC ali Urada BEREC učinkovitejša in manj obremenjujoča, lahko BEREC ali Urad BEREC naslovi ustrezno utemeljeno in obrazloženo zahtevo na druge organe ali neposredno na ustrezna podjetja, ki ponujajo elektronska komunikacijska omrežja, storitve in pripadajoče zmogljivosti.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

BEREC obvesti zadevni nacionalni regulativni organi o zahtevkih v skladu s tem odstavkom.

BEREC ali Urad BEREC obvesti zadevne nacionalne regulativne organe o zahtevkih v skladu s tem odstavkom.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organ pomaga BEREC pri zbiranju informacij na njegovo zahtevo.

Nacionalni regulativni organ pomaga BEREC ali Uradu BEREC pri zbiranju informacij na njegovo zahtevo.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člani upravljalnega odbora, izvršni direktor, napoteni nacionalni strokovnjaki in drugo osebje, ki ni zaposleno v BEREC, vsi podpišejo izjavo o zavezi in izjavo o interesu, v katerih navedejo, da imajo ali nimajo kakršnih koli neposrednih ali posrednih interesov, ki bi lahko ogrozili njihovo neodvisnost.

Člani odbora regulatorjev in upravljalnega odbora, direktor, napoteni nacionalni strokovnjaki in drugo osebje, ki ni zaposleno v Uradu BEREC, vsi podpišejo izjavo o zavezi in izjavo o interesu, v katerih navedejo, da imajo ali nimajo kakršnih koli neposrednih ali posrednih interesov, ki bi lahko ogrozili njihovo neodvisnost.

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izjave so natančne in izčrpne ter se podajo pisno, posodobijo pa se vsakič, ko je to potrebno. Izjave o interesu, ki jih dajo člani upravljalnega odbora in izvršni direktor, se objavijo.

Izjave so natančne in izčrpne ter se podajo pisno, posodobijo pa se vsakič, ko je to potrebno. Izjave o interesu, ki jih dajo člani upravljalnega odbora in direktor, se objavijo.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Člani upravljalnega odbora, izvršni direktor, napoteni nacionalni strokovnjaki in drugo osebje, ki ni zaposleno v BEREC, ter strokovnjaki, ki sodelujejo v delovnih skupinah, najpozneje na začetku vsake seje vsi dajo natančno in izčrpno izjavo o kakršnih koli interesih, ki bi lahko ogrozili njihovo neodvisnost pri obravnavi točk dnevnega reda, ter se vzdržijo sodelovanja pri razpravah in glasovanju o takšnih točkah.

2.  Člani upravljalnega odbora, direktor, napoteni nacionalni strokovnjaki in drugo osebje, ki ni zaposleno v Uradu BEREC, ter strokovnjaki, ki sodelujejo v delovnih skupinah, najpozneje na začetku vsake seje vsi dajo natančno in izčrpno izjavo o kakršnih koli interesih, ki bi lahko ogrozili njihovo neodvisnost pri obravnavi točk dnevnega reda, ter se vzdržijo sodelovanja pri razpravah in glasovanju o takšnih točkah.

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Da bi se olajšal boj proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim dejanjem skladno z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta44, BEREC v šestih mesecih od začetka veljavnosti te uredbe pristopi k Medinstitucionalnemu sporazumu z dne 25. maja 1999 o notranjih preiskavah Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in sprejme ustrezne določbe, ki veljajo za vse uslužbence BEREC, z uporabo predloge, določene v Prilogi k navedenemu sporazumu.

1.  Da bi se olajšal boj proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim dejanjem skladno z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta44, Urad BEREC v ... [prosimo vstavite datum: ... mesecih od začetka veljavnosti te uredbe] pristopi k Medinstitucionalnemu sporazumu z dne 25. maja 1999 o notranjih preiskavah Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in sprejme ustrezne določbe, ki veljajo za vse uslužbence Urada BEREC, z uporabo predloge, določene v Prilogi k navedenemu sporazumu.

__________________

__________________

44 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

44 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Računsko sodišče ima pooblastila za opravljanje revizij na podlagi dokumentov in na kraju samem pri vseh prejemnikih nepovratnih sredstev, izvajalcih in podizvajalcih, ki so prejeli sredstva Unije od BEREC.

2.  Računsko sodišče ima pooblastila za opravljanje revizij na podlagi dokumentov in na kraju samem pri vseh prejemnikih nepovratnih sredstev, izvajalcih in podizvajalcih, ki so prejeli sredstva Unije od Urada BEREC.

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  OLAF lahko v skladu z določbami in postopki, določenimi v Uredbi (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbi Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96, izvaja preiskave, vključno s pregledi na kraju samem in inšpekcijskimi pregledi, da ugotovi, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali kakršne koli druge nezakonite dejavnosti, ki vpliva na finančne interese Unije, v zvezi z nepovratnimi sredstvi ali pogodbami, ki jih financira BEREC45.

3.  OLAF lahko v skladu z določbami in postopki, določenimi v Uredbi (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbi Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9645, izvaja preiskave, vključno s pregledi na kraju samem in inšpekcijskimi pregledi, da ugotovi, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali kakršne koli druge nezakonite dejavnosti, ki vpliva na finančne interese Unije, v zvezi z nepovratnimi sredstvi ali pogodbami, ki jih financira Urad BEREC.

__________________

__________________

45 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

45 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Brez poseganja v odstavke 1, 2 in 3 sporazumi o sodelovanju s pristojnimi organi tretjih držav in mednarodnimi organizacijami, pogodbe ter sporazumi in sklepi o nepovratnih sredstvih, ki jih sklene BEREC, vsebujejo določbe, ki Računsko sodišče in OLAF izrecno pooblaščajo za izvajanje takih revizij in preiskav v skladu z njunimi pristojnostmi.

4.  Brez poseganja v odstavke 1, 2 in 3 sporazumi o sodelovanju s pristojnimi organi tretjih držav in mednarodnimi organizacijami, pogodbe ter sporazumi in sklepi o nepovratnih sredstvih, ki jih sklene Urad BEREC, vsebujejo določbe, ki Računsko sodišče in OLAF izrecno pooblaščajo za izvajanje takih revizij in preiskav v skladu z njunimi pristojnostmi.

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pogodbeno odgovornost BEREC ureja pravo, ki se uporablja za posamezno pogodbo.

1.  Pogodbeno odgovornost Urada BEREC ureja pravo, ki se uporablja za posamezno pogodbo.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za odločanje na podlagi katere koli arbitražne klavzule iz pogodb, ki jih sklene BEREC, je pristojno Sodišče Evropske unije.

2.  Za odločanje na podlagi katere koli arbitražne klavzule iz pogodb, ki jih sklene Urad BEREC, je pristojno Sodišče Evropske unije.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V primeru nepogodbene odgovornosti BEREC v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim ureditvam držav članic, povrne vso škodo, ki jo pri opravljanju svojih dolžnosti povzročijo njegovi oddelki ali njegovo osebje.

3.  V primeru nepogodbene odgovornosti Urada BEREC v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim ureditvam držav članic, povrne vso škodo, ki jo pri opravljanju svojih dolžnosti povzročijo njegovi oddelki ali njegovo osebje.

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Osebno odgovornost osebja BEREC do samega BEREC urejajo določbe kadrovskih predpisov ali pogojev za zaposlitev, ki se zanje uporabljajo.

5.  Osebno odgovornost osebja BEREC do Urada BEREC urejajo določbe kadrovskih predpisov ali pogojev za zaposlitev, ki se zanje uporabljajo.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dejavnosti BEREC preiskuje evropski varuh človekovih pravic v skladu s členom 228 Pogodbe.

Dejavnosti Urada BEREC preiskuje evropski varuh človekovih pravic v skladu s členom 228 Pogodbe.

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za BEREC se uporabljajo določbe iz Uredbe št. 1/5846.

1.  Za Urad BEREC se uporabljajo določbe iz Uredbe št. 1/5846.

__________________

__________________

46 Uredba Sveta št. 1 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (UL 17, 6.10.1958, str. 385).

46 Uredba Sveta št. 1 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (UL 17, 6.10.1958, str. 385).

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje BEREC, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije.

2.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Urada BEREC, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije.

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 36

črtano

Odbor

 

1.   Komisiji pomaga odbor („Odbor za komunikacije“). Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

3.   Kadar se mnenje odbora pridobi s pisnim postopkom, se navedeni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora.

 

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Potrebna ureditev glede prostorov BEREC v državi članici gostiteljici ter sredstev, ki jih da na voljo navedena država članica, ter posebna pravila, ki se v državi članici gostiteljici uporabljajo za izvršnega direktorja, člane upravljalnega odbora, osebje BEREC in njihove družinske člane, so določeni v sporazumu o sedežu med BEREC in državo članico, v kateri se sedež nahaja, sprejetem po odobritvi upravljalnega odbora in najpozneje dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.

1.  Potrebna ureditev glede prostorov Urada BEREC v državi članici gostiteljici ter sredstev, ki jih da na voljo navedena država članica, ter posebna pravila, ki se v državi članici gostiteljici uporabljajo za direktorja, člane upravljalnega odbora, osebje Urada BEREC in njihove družinske člane, so določeni v sporazumu o sedežu med Uradom BEREC in državo članico, v kateri se sedež nahaja, sprejetem po odobritvi upravljalnega odbora in najpozneje dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica gostiteljica BEREC zagotovi potrebne pogoje za nemoteno in učinkovito delovanje BEREC, vključno z večjezičnim šolanjem z evropsko vsebino in ustreznimi prometnimi povezavami.

2.  Država članica gostiteljica Urada BEREC zagotovi potrebne pogoje za njegovo nemoteno in učinkovito delovanje, vključno z večjezičnim šolanjem z evropsko vsebino in ustreznimi prometnimi povezavami.

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija najpozneje pet let od začetka veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let opravi v skladu s smernicami Komisije oceno uspešnosti BEREC v zvezi z njegovimi cilji, mandatom, nalogami in lokacijami. Ocenjevanje obravnava predvsem morebitno potrebo po spremembi pooblastil BEREC in finančne posledice takšnih sprememb.

1.  Komisija najpozneje pet let od začetka veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let opravi v skladu s smernicami Komisije oceno uspešnosti BEREC in Urada BEREC v zvezi z njegovimi cilji, mandatom, nalogami in lokacijami. Ocenjevanje obravnava predvsem morebitno potrebo po spremembi pooblastil Urada BEREC in finančne posledice takšnih sprememb.

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če Komisija meni, da nadaljnji obstoj BEREC glede na zastavljene cilje, pooblastila in naloge ni več upravičen, lahko predlaga ustrezno spremembo ali razveljavitev te uredbe.

2.  Če Komisija meni, da nadaljnji obstoj BEREC in Urada BEREC glede na zastavljene cilje, pooblastila in naloge ni več upravičen, lahko predlaga ustrezno spremembo ali razveljavitev te uredbe.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v odstavek 2 BEREC nasledi Urad, ki je bil ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1211/2009 („Urad BEREC“), kar zadeva lastništvo, pogodbe, pravne obveznosti, pogodbe o zaposlitvi, finančne obveznosti in odgovornosti.

Brez poseganja v odstavek 2 Urad BEREC nasledi Urad, ki je bil ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1211/2009 („Urad BEREC“), kar zadeva lastništvo, pogodbe, pravne obveznosti, pogodbe o zaposlitvi, finančne obveznosti in odgovornosti.

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zlasti ta uredba ne vpliva na pravice in obveznosti uslužbencev Urada, ustanovljenega v skladu z Uredbo (ES) št. 1211/2009. Njihove pogodbe se lahko na podlagi te uredbe podaljšajo v skladu s kadrovskimi predpisi in pogoji zaposlitve ter v skladu s proračunskimi omejitvami BEREC.

Zlasti ta uredba ne vpliva na pravice in obveznosti uslužbencev Urada, ustanovljenega v skladu z Uredbo (ES) št. 1211/2009. Njihove pogodbe se lahko na podlagi te uredbe podaljšajo v skladu s kadrovskimi predpisi in pogoji zaposlitve ter v skladu s proračunskimi omejitvami Urada BEREC.

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z učinkom od [datum začetka veljavnosti te uredbe] in do začetka opravljanja nalog izvršnega direktorja, ko ga upravljalni odbor imenuje v skladu s členom 22, upravni vodja, imenovan na podlagi Uredbe (ES) št. 1211/2009, preostanek svojega mandata deluje kot začasni izvršni direktor s funkcijami, kot jih določa ta uredba. Drugi pogoji pogodbe upravnega vodje ostanejo nespremenjeni.

Z učinkom od [datum začetka veljavnosti te uredbe] in do začetka opravljanja nalog direktorja, ko ga upravljalni odbor imenuje v skladu s členom 22, upravni vodja, imenovan na podlagi Uredbe (ES) št. 1211/2009, preostanek svojega mandata deluje kot začasni direktor s funkcijami, kot jih določa ta uredba. Drugi pogoji pogodbe upravnega vodje ostanejo nespremenjeni.

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kot začasni izvršni direktor izvaja pooblastila pristojnega organa za imenovanja. Odobri lahko vsa plačila, krita z odobritvami v proračunu BEREC po tem, ko ga odobri upravljalni odbor, ter sklepa pogodbe, vključno s kadrovskimi pogodbami, po sprejetju kadrovskega načrta BEREC.

Kot začasni direktor izvaja pooblastila pristojnega organa za imenovanja. Odobri lahko vsa plačila, krita z odobritvami v proračunu Urada BEREC po tem, ko ga odobri upravljalni odbor, ter sklepa pogodbe, vključno s kadrovskimi pogodbami, po sprejetju kadrovskega načrta BEREC.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pogodba o zaposlitvi upravnega vodje, imenovanega na podlagi Uredbe (ES) št. 1211/2009, se izteče ob koncu njegovega mandata ali na dan, ko izvršni direktor začne opravljati svoje naloge po imenovanju s strani upravljalnega odbora v skladu s členom 22, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.

Pogodba o zaposlitvi upravnega vodje, imenovanega na podlagi Uredbe (ES) št. 1211/2009, se izteče ob koncu njegovega mandata ali na dan, ko direktor začne opravljati svoje naloge po imenovanju s strani upravljalnega odbora v skladu s členom 22.

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravni vodja, imenovan na podlagi Uredbe (ES) št. 1211/2009, katerega mandat je bil podaljšan, ne sodeluje v izbirnem postopku za izvršnega direktorja iz člena 22.

črtano

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sklicevanje na Uredbo (ES) št. 1211/2009 oziroma Urad BEREC se šteje kot sklicevanje na to uredbo oziroma BEREC.

Sklicevanje na Uredbo (ES) št. 1211/2009 se šteje kot sklicevanje na to uredbo.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

Referenčni dokumenti

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

24.10.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Ivan Štefanec

11.10.2016

Obravnava v odboru

13.3.2017

 

 

 

Datum sprejetja

11.5.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

13

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Othmar Karas, Arndt Kohn, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Anne-Marie Mineur

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

21

+

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENL

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

13

-

ALDE

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

3

0

ALDE

Dita Charanzová

VERT/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje (11.5.2017)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Pripravljavka mnenja: Silvia Costa

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen in področje uporabe

Telekomunikacijski sveženj je bil objavljen septembra 2016 in vsebuje sklop zakonodajnih in nezakonodajnih pobud za prenovo regulativnega okvira za telekomunikacije. Jedro svežnja je predlagana direktiva o evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah, katere namen je posodobiti telekomunikacijske predpise, ki so bili nazadnje posodobljeni leta 2009. Odbor za kulturo in izobraževanje pripravlja tudi ločeno mnenje o predlogu direktive (pripravljavec mnenja: Curzio Maltese).

Predlog uredbe je del telekomunikacijskega svežnja, njegov namen pa je vzpostaviti bolj dosleden in učinkovit institucionalni regulativni okvir za elektronske komunikacije. To si prizadeva doseči z ustanovitvijo Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) kot polnopravne decentralizirane agencije EU (trenutno je mešana struktura, v kateri pretežno medvladni organ združuje nacionalne regulatorje, da izvajajo harmonizirane regulativne naloge EU ob podpori Urada BEREC, majhne agencije Unije, ki zagotavlja strokovno in administrativno podporo za organ BEREC).

Predlog zato vsebuje predvsem običajne določbe v zvezi z agencijami v skladu s skupnim pristopom za decentralizirane agencije EU iz leta 2012, o katerem so se dogovorili Parlament, Svet in Komisija. V predlogu so na enem mestu (člen 2) v obliki seznama navedene vse naloge, ki so bile zaupane organu BEREC v skladu z različnimi zakonodajnimi akti, vključno s tistimi, ki so mu bile zaupane v skladu z novim evropskim zakonikom o elektronskih komunikacijah. Nekatere naloge so za odbor CULT pomembne (npr. vloga organa BEREC pri izdajanju mnenj o osnutkih nacionalnih ukrepov v zvezi z medsebojnim pregledom radiofrekvenčnega spektra), vendar je večina nalog urejena v okviru predloga o zakoniku.

ORGAN BEREC: poslovanje brez sprememb ali polnopravna agencija EU?

Pripravljavka mnenja se zaveda, da je predlog o ukinitvi obstoječe strukture BEREC in ustanovitvi polnopravne agencije EU sporen, saj je prebrala številne nacionalne vloge in se posvetovala v zvezi s tem vprašanjem, da mnenja samega organa BEREC o predlogu sploh ne omenja. Kljub temu pa pripravljavka mnenja meni, da gre za temeljno vprašanje, ki ga je treba obravnavati v pristojnem odboru (Odbor za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE)), ki bo gotovo vprašanje najbolje razumel in sprejel stališče glede tega, kakšna institucionalna struktura je najprimernejša za regulativni okvir za elektronske komunikacije. Pripravljavka mnenja z vloženimi predlogi sprememb ne želi posegati v to temeljno vprašanje.

Vseeno pa ima delo organa BEREC jasen vpliv na področja politike, ki zanimajo odbor CULT, zlasti v današnjem svetu, kjer so regulatorji, ki so odgovorni tako za telekomunikacije kot za radiodifuzijo, prej pravilo kot izjema, in kjer postaja zagotavljanje povrhnjih vsebin (OTT) vse pomembnejše. Namen pripravljavke mnenja je zagotoviti neodvisnost nacionalnih regulativnih organov in njihovih članov, in sicer s popolno uskladitvijo predloga organa BEREC z določbami iz člena 7 predlagane direktive o evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah.

Stališče pripravljavke mnenja

Pripravljavka mnenja je k predlogu Komisije vložila omejeno število ciljno usmerjenih predlogov sprememb. Nekateri predlogi sprememb so namenjeni pojasnitvi nekaterih določb ali izboljšanju njihove berljivosti. Namen večine predlogov sprememb je poudariti, da mora organ BEREC izvajati svoje naloge in opravljati svoje delo ob ustreznem upoštevanju splošnih ciljev spodbujanja kulturne in jezikovne raznolikosti ter pluralnosti medijev, kot je določeno v členu 3 predlagane direktive o evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah.

Z nekaterimi predlogi sprememb želi pripravljavka mnenja tudi zagotoviti, da bodo delovne skupine organa BEREC zastopale čim širši razpon političnih interesov in delovale v skladu z zgoraj navedenimi splošnimi cilji ter da bo organ BEREC pri svojem delu aktivno sodeloval s čim širšo skupino deležnikov.

Na koncu pripravljavka mnenja poudarja temeljni razlog za sodelovanje organa BEREC z drugimi organi, agencijami, uradi in delovnimi skupinami Unije, namreč zagotavljanje usklajenosti in učinkovitosti politike. Poleg tega poudarja, da bi bilo treba tako sodelovanje – zlasti s subjekti, kot sta skupina evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve in skupina za evropsko politiko radiofrekvenčnega spektra – dovoliti v okviru dejavnosti organa BEREC, s čimer bi zagotovili splošno usklajenost in učinkovitost politike.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  BEREC in Urad BEREC sta pozitivno prispevala k doslednemu izvajanju regulativnega okvira za elektronske komunikacije. Kljub temu med državami članicami še vedno obstajajo znatne razlike pri regulativnih praksah. Poleg tega je struktura upravljanja BEREC in Urada BEREC okorna in povzroča nepotrebno upravno breme. Da bi zagotovili večjo učinkovitost in sinergije, dodatno prispevali k razvoju notranjega trga za elektronske komunikacije po vsej Uniji ter pospeševanju dostopa do zelo visokozmogljive podatkovne povezljivosti in njene uporabe, konkurence pri ponudbi elektronskih komunikacijskih omrežij, storitev in pripadajočih naprav ter promovirali interese državljanov Unije, je ta uredba namenjena okrepitvi vloge BEREC in njegove strukture upravljanja z ustanovitvijo BEREC kot decentralizirane agencije Unije. To se kaže tudi v potrebi po odražanju znatno okrepljene vloge BEREC po Uredbi (ES) št. 531/2012, ki določa naloge BEREC pri gostovanju po vsej Uniji, Uredbi (EU) 2015/2120, ki določa naloge BEREC pri dostopu do odprtega interneta in gostovanju po vsej Uniji, in Direktivi, ki določa številne nove naloge za BEREC, kot so izdajanje sklepov in smernic o različnih temah, poročanje o tehničnih zadevah, vodenje registrov in dajanje mnenj o postopkih notranjega trga pri osnutkih nacionalnih ukrepov za ureditev trga ter dodeljevanje pravic do uporabe radiofrekvenčnega spektra.

(7)  BEREC in Urad BEREC sta pozitivno prispevala k doslednemu izvajanju regulativnega okvira za elektronske komunikacije. Kljub temu med državami članicami še vedno obstajajo znatne razlike pri regulativnih praksah. Poleg tega je struktura upravljanja BEREC in Urada BEREC okorna in povzroča nepotrebna upravna bremena. Da bi zagotovili večjo učinkovitost in sinergije, dodatno prispevali k razvoju notranjega trga za elektronske komunikacije po vsej Uniji ter pospeševanju dostopa do zelo visoko zmogljive podatkovne povezljivosti in njene uporabe, konkurence pri ponudbi elektronskih komunikacijskih omrežij, storitev in pripadajočih naprav ter promovirali interese državljanov Unije, je ta uredba namenjena okrepitvi vloge BEREC in njegove strukture upravljanja z ustanovitvijo BEREC kot decentralizirane agencije Unije. To se kaže tudi v potrebi po odražanju znatno okrepljene vloge BEREC v skladu z Uredbo (ES) št. 531/2012, ki določa naloge BEREC pri gostovanju po vsej Uniji, Uredbi (EU) 2015/2120, ki določa naloge BEREC pri dostopu do odprtega interneta in gostovanju po vsej Uniji, in Direktivi, ki določa številne nove naloge za BEREC, kot so izdajanje sklepov in smernic na različnih področjih, poročanje o tehničnih zadevah, vodenje registrov in dajanje mnenj o postopkih notranjega trga pri osnutkih nacionalnih ukrepov za ureditev trga ter dodeljevanje pravic do uporabe radiofrekvenčnega spektra.

Predlog spremembe   2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Izvajanje regulativnega okvira za elektronske komunikacije je skupaj z napredkom na področju komunikacijskih tehnologij in programske opreme močno izboljšalo način distribucije kulture in kulturne vsebine evropskim državljanom ter njihov dostop do njiju. Vendar so neenaka pokritost z infrastrukturo in učinki vezave povzročili tudi velike digitalne razkorake. Da bi odpravili te razkorake in preprečili pojav novih, zlasti kar zadeva kulturno raznolikost in večjezičnost, je BEREC z ustreznimi orodji glede na razsežnost teh vprašanj ena od institucij, ki morajo v svoje smernice, mnenja in druge vrste dokumentov vključiti širši kulturni in socialni učinek.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Organ BEREC bi moral naloge, ki so mu dodeljene, izvajati ob ustreznem upoštevanju člena 167 Pogodbe o delovanju Evropske unije in si prizadevati za splošni cilj spodbujanja kulturne in jezikovne raznolikosti ter pluralnosti medijev iz člena 3(1) Direktive ter za cilje, določene v konvenciji Unesca o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov iz leta 2005.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je poudariti, da bi morali delo organa BEREC usmerjati splošni cilji spodbujanja kulturne in jezikovne raznolikosti ter pluralnosti medijev, saj imajo odločitve, sprejete na področju elektronskih komunikacij (npr. o dodeljevanju spektra) vpliv prav na ta področja. V zvezi s tem opozarja na konvencijo Unesca.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  BEREC bi moral imeti možnost, da po potrebi in brez poseganja v njihovo vlogo sodeluje z drugimi organi, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami Unije, zlasti s Skupino za politiko radijskega spektra29, Evropskim odborom za varstvo podatkov30, skupino evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve31 in Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij32, pa tudi z obstoječimi odbori (npr. Odborom za komunikacije in Odborom za radijski spekter). Poleg tega bi moral imeti možnost sodelovati s pristojnimi organi tretjih držav, zlasti regulativnimi organi, ki so pristojni na področju elektronskih komunikacij in/ali skupinami takih organov, ter z mednarodnimi organizacijami, kadar je to potrebno za opravljanje njegovih nalog.

(11)  Da bi BEREC zagotavljal usklajenost in doslednost politike ter učinkovito opravljal svoje delo ob ustreznem upoštevanju širših ciljev politike Unije, bi moral imeti možnost, da brez poseganja v njihovo vlogo sodeluje z drugimi organi, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami Unije, zlasti s Skupino za politiko radijskega spektra29, Evropskim odborom za varstvo podatkov30, skupino evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske31 storitve in Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij32; pa tudi z obstoječimi odbori (npr. Odborom za komunikacije in Odborom za radijski spekter). Poleg tega bi moral imeti možnost sodelovati s pristojnimi organi tretjih držav, zlasti regulativnimi organi, ki so pristojni na področju elektronskih komunikacij in/ali skupinami takih organov, ter z mednarodnimi organizacijami, kadar je to potrebno za opravljanje njegovih nalog.

__________________

__________________

29 Sklep 2002/622/ES o ustanovitvi Skupine za politiko radijskega spektra (UL L 198, 27.7.2002, str. 49).

29 Sklep 2002/622/ES o ustanovitvi Skupine za politiko radijskega spektra (UL L 198, 27.7.2002, str. 49).

30 Ustanovljen z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

30 Ustanovljen z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

31 Direktiva [...].

31 Direktiva [...].

32 Uredba (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 460/2004 (UL L 165, 18.6.2013, str. 41).

32 Uredba (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 460/2004 (UL L 165, 18.6.2013, str. 41).

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je poudariti temeljni razlog za sodelovanje z drugimi pomembnimi organi, na primer s skupino evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve in skupino za evropsko politiko radiofrekvenčnega spektra.

Predlog spremembe   5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  V primerjavi s stanjem v preteklosti, ko sta vzporedno delovala odbor regulatorjev in upravljalni odbor, bi en sam odbor, ki določa splošne smernice za dejavnosti BEREC ter odloča o regulativnih in operativnih zadevah ter zadevah upravnega in proračunskega vodenja, moral pripomoči k izboljšanju učinkovitosti, usklajenosti in rezultatov agencije. V ta namen bi upravljalni odbor moral opravljati ustrezne funkcije in bi ga poleg dveh predstavnikov Komisije morali sestavljati vodje ali drugače člani kolegijskega organa vsakega nacionalnega regulativnega organa, ki so zaščiteni s pravili o odpuščanju.

(12)  V primerjavi s stanjem v preteklosti, ko sta vzporedno delovala odbor regulatorjev in upravljalni odbor, bi en sam odbor, ki določa splošne smernice za dejavnosti BEREC ter odloča o regulativnih in operativnih zadevah ter zadevah upravnega in proračunskega vodenja, moral pripomoči k izboljšanju učinkovitosti, usklajenosti in rezultatov agencije. V ta namen bi upravljalni odbor moral opravljati ustrezne funkcije in bi ga poleg predstavnika Komisije morali sestavljati vodje ali drugače člani kolegijskega organa vsakega nacionalnega regulativnega organa, ki so zaščiteni s pravili o odpuščanju.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Vloga izvršnega direktorja, ki bo pravni zastopnik BEREC, je ključna za ustrezno delovanje nove agencije in izvajanje nalog, ki so ji dodeljene. Imenuje ga upravljalni odbor na podlagi seznama, ki ga sestavi Komisija po odprtem in preglednem izbirnem postopku, da se zagotovita natančna ocena kandidatov in visoka raven neodvisnosti. Poleg tega je v preteklosti mandat upravnega vodje Urada BEREC trajal tri leta. Potrebno je, da ima izvršni direktor dovolj dolg mandat, da se zagotovita stabilnost in dolgoročna strategija za agencijo.

(16)  Vloga izvršnega direktorja, ki bo pravni zastopnik BEREC, je ključna za ustrezno delovanje nove agencije in izvajanje nalog, ki so ji dodeljene. Imenuje ga upravljalni odbor na podlagi seznama, ki ga sestavi Komisija po odprtem in preglednem izbirnem postopku, da se zagotovita natančna ocena kandidatov in visoka raven neodvisnosti. Pred imenovanjem bi bilo treba kandidata, ki ga izbere upravljalni odbor, povabiti pred pristojni odbor Evropskega parlamenta, da lahko da privolitev. Poleg tega je v preteklosti mandat upravnega vodje Urada BEREC trajal tri leta. Potrebno je, da ima izvršni direktor dovolj dolg mandat, da se zagotovita stabilnost in dolgoročna strategija za agencijo.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Izkušnje so pokazale, da se večina nalog BEREC bolje izvaja v delovnih skupinah, zato bi upravljalni odbor moral biti pristojen za ustanavljanje delovnih skupin in imenovanje njihovih članov. Da se zagotovi bolj uravnotežen pristop, bi delovne skupine morali usklajevati in moderirati člani osebja BEREC. Sezname usposobljenih strokovnjakov bi bilo treba pripraviti vnaprej, da se zagotovi hitra ustanovitev nekaterih delovnih skupin, zlasti skupin v zvezi s postopki notranjega trga pri osnutkih nacionalnih ukrepov za ureditev trga in dodeljevanje pravic do uporabe radiofrekvenčnega spektra, zaradi časovnih omejitev navedenih postopkov.

(17)  Izkušnje so pokazale, da se večina nalog BEREC bolje izvaja v delovnih skupinah, zato bi upravljalni odbor moral biti pristojen za ustanavljanje delovnih skupin in imenovanje njihovih članov. Sestava delovne skupine bi morala primerno odražati različne politične interese, ki so v igri, in ustrezno upoštevati splošne cilje spodbujanja kulturne in jezikovne raznolikosti ter pluralnosti medijev, kot je določeno v členu 3(1) Direktive. Da se zagotovi bolj uravnotežen pristop, bi delovne skupine morali usklajevati in moderirati člani osebja BEREC. Sezname usposobljenih strokovnjakov bi bilo treba pripraviti vnaprej, da se zagotovi hitra ustanovitev nekaterih delovnih skupin, zlasti skupin v zvezi s postopki notranjega trga pri osnutkih nacionalnih ukrepov za ureditev trga in dodeljevanje pravic do uporabe radiofrekvenčnega spektra, zaradi časovnih omejitev navedenih postopkov.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je poudariti, da bi delovne skupine, ki jih ustanovi BEREC, morale upoštevati ves razpon političnih interesov in delovati s splošnim ciljem spodbujanja kulturne in jezikovne raznolikosti ter pluralnosti medijev.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Da bi BEREC v celoti upošteval celoten nabor političnih interesov in razumel možne učinke svojih ukrepov, bi moral dejavno sodelovati z zainteresiranimi stranmi prek orodij, kot so redni forumi za posvetovanje z njimi. Delovna skupina organa BEREC bi morala aktivno sodelovati tudi z deležniki zunaj področja regulative in zastopati čim širši razpon interesov.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti, da bi morali organ BEREC in njegove delovne skupine razviti orodja za aktivno sodelovanje z deležniki, ki zastopajo široko paleto interesov.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Za uspešno opravljanje svojih nalog bi BEREC moral imeti pravico, da zahteva vse potrebne informacije od Komisije, nacionalnih regulativnih organov in v skrajnem primeru od drugih organov in podjetij. Zahteve za informacije bi morale biti sorazmerne in ne bi smele pomeniti neupravičenega bremena za naslovnike. Nacionalni regulativni organi, ki so najbližji trgom elektronskih komunikacij, bi morali sodelovati z BEREC ter pravočasno in točno sporočati podatke, da bi BEREC lahko izpolnil svoj mandat. BEREC bi prav tako moral deliti potrebne informacije s Komisijo in nacionalnimi regulativnimi organi po načelu lojalnega sodelovanja.

(25)  Za uspešno opravljanje svojih nalog bi BEREC moral imeti pravico, da zahteva vse potrebne informacije od Komisije, nacionalnih regulativnih organov in v skrajnem primeru od drugih organov in podjetij. Zahteve za informacije bi morale biti sorazmerne in ne bi smele pomeniti neupravičenega bremena za naslovnike. Nacionalni regulativni organi, ki so najbližji trgom elektronskih komunikacij, bi morali sodelovati z BEREC ter pravočasno sporočati točne podatke, da bi BEREC lahko izpolnil svoj mandat. BEREC bi prav tako moral deliti potrebne informacije s Komisijo in nacionalnimi regulativnimi organi po načelu lojalnega sodelovanja.

Predlog spremembe   10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

BEREC deluje na področju uporabe Direktive [...], Direktive 2002/58/ES, Uredbe (ES) št. 531/2012, Uredbe (EU) 2015/2120 in Sklepa št. 243/2012/EU36 (program politike radijskega spektra).

BEREC deluje na področju uporabe Direktive [...], Direktive 2002/58/ES, Uredbe (ES) št. 531/2012, Uredbe (EU) 2015/2120 in Sklepa št. 243/2012/EU36 (program politike radijskega spektra) ter vseh drugih aktov Unije, ki določajo nove naloge in pristojnosti.

_________________

_________________

36 Sklep št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra (UL L 81, 21.3.2012, str. 7).

36 Sklep št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra (UL L 81, 21.3.2012, str. 7).

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  BEREC sledi istim ciljem kot nacionalni regulativni organi iz člena 3 Direktive. Organ BEREC zagotovi zlasti dosledno izvajanje regulativnega okvira za elektronske komunikacije na področju uporabe iz odstavka 2 ter tako prispeva k razvoju notranjega trga. Poleg tega pospešuje dostop do zelo visokozmogljive podatkovne povezljivosti in njene uporabe, spodbuja konkurenco pri ponudbi elektronskih komunikacijskih omrežij, storitev in pripadajočih naprav ter promovira interese državljanov Unije.

3.  BEREC sledi istim ciljem kot nacionalni regulativni organi iz člena 3 Direktive. Organ BEREC sodeluje tudi z nacionalnimi regulativnimi organi, da zagotovi zlasti dosleden regulativni pristop k izvajanju regulativnega okvira za elektronske komunikacije na področju uporabe iz odstavka 2, pri čemer upošteva cilje iz odstavka 1, ter tako prispeva k razvoju harmoniziranega notranjega trga. Poleg tega podpira nediskriminatorno obravnavo prometa pri ponudbi storitev dostopa do interneta; dostop do odprtega interneta; dostop do zelo visoko zmogljive podatkovne povezljivosti in njene uporabe, spodbuja konkurenco pri ponudbi elektronskih komunikacijskih omrežij, storitev in pripadajočih naprav ter promovira interese državljanov Unije.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Organ BEREC izvaja svoje naloge neodvisno, nepristransko in pregledno ter izkorišča razpoložljivo strokovno znanje nacionalnih regionalnih organov. Vsaka država članica zagotovi, da imajo nacionalni regulativni organi ustrezne finančne in človeške vire, potrebne za sodelovanje pri delu BEREC.

Predlog spremembe   13

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  na zahtevo ali na lastno pobudo svetuje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji o rezultatih svoje analize regulativnega učinka vseh vprašanj v zvezi z dinamiko razvoja trga na okvir elektronskih komunikacij;

Predlog spremembe   14

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  na zahtevo pomaga nacionalnim regulativnim organom, Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pri odnosih, razpravah in izmenjavah s tretjimi osebami ter nacionalnim regulativnim organom in Komisiji pomaga pri razširjanju primerov najboljše regulativne prakse tretjim osebam;

Obrazložitev

Glej besedilo člena 2(e) Uredbe (ES) št. 1211/2009.

Predlog spremembe   15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ac)  spodbuja sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi organi ter med nacionalnimi regulativnimi organi in Komisijo;

Obrazložitev

Glej besedilo drugega stavka člena 1(4) Uredbe (ES) št. 1211/2009.

Predlog spremembe   16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ad)  izdaja priporočila in razširja primere dobre regulativne prakse nacionalnim regulativnim organom, da bi spodbujal dosledno izvajanje regulativnega okvira za elektronske komunikacije;

Predlog spremembe   17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ae)  poroča o evropskem sektorju elektronskih komunikacij z objavo letnega poročila o napredku v tem sektorju;

Predlog spremembe   18

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(af)  po potrebi kot svetovalno tehnično telo pomaga Komisiji pri pripravi in sprejemanju pravnih aktov na področju elektronskih komunikacij;

Predlog spremembe   19

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ag)  opravlja druge naloge, ki so bile nanj prenesene s pravnimi akti Unije, zlasti z Direktivo [...] (v nadaljnjem besedilu: zakonik o elektronskih komunikacijah), Uredbo (ES) št. 531/2012 in Uredbo (EU) 2015/2120.

Predlog spremembe   20

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  razvije gospodarski model v pomoč Komisiji pri določanju najvišjih cen zaključevanja klicev v Uniji v skladu s členom 73 Direktive;

(c)  v zelo tesnem sodelovanju z drugimi nacionalnimi regulativnimi organi razvije gospodarski model v pomoč Komisiji pri določanju najvišjih cen zaključevanja klicev v Uniji v skladu s členom 73 Direktive;

Predlog spremembe   21

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  izdaja mnenja, kakor je navedeno v Direktivi in Uredbi (EU) št. 531/2012, zlasti:

črtano

  o reševanju čezmejnih sporov v skladu s členom 27 Direktive;

 

  o osnutkih nacionalnih ukrepov pri postopkih notranjega trga za urejanje trga v skladu s členi 32, 33 in 66 Direktive;

 

  o osnutkih nacionalnih ukrepov pri postopkih notranjega trga za medsebojne strokovne preglede na področju radiofrekvenčnega spektra v skladu s členom 35 Direktive;

 

  o osnutkih odločitev in priporočil o harmonizaciji v skladu s členom 38 Direktive;

 

Predlog spremembe   22

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  o doslednem izvajanju regulativnega okvira za elektronska komunikacijska omrežja;

Predlog spremembe   23

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e – alinea 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  o nediskriminatorni obravnavi prometa pri ponudbi storitev dostopa do interneta v skladu z Uredbo (EU) 2015/2120;

Predlog spremembe   24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka b – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  o tržnih praksah, ki bi lahko škodljivo vplivale na nediskriminatoren dostop do interneta, odprti internet, pravice potrošnikov in zlorabe;

Predlog spremembe   25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  BEREC lahko na utemeljeno zahtevo Komisije prevzame druge posebne naloge, potrebne za izpolnjevanje njegove vloge v skladu s členom 1(2).

Obrazložitev

Glej besedilo člena 3(2) Uredbe (ES) št. 1211/2009.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  BEREC lahko v skladu s členom 26 sodeluje s pristojnimi organi Unije, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami, pristojnimi organi tretjih držav in/ali mednarodnimi organizacijami, kolikor je to potrebno za dosego ciljev iz te uredbe in izvajanje njegovih nalog.

4.  BEREC se lahko v skladu s členom 26 posvetuje z nacionalnimi regulativnimi organi in sodeluje s pristojnimi organi Unije, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami, pristojnimi organi držav članic in tretjih držav in/ali nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami, kolikor je to potrebno za dosego ciljev iz te uredbe, izvajanje njegovih nalog in uresničevanje širših ciljev politike Unije.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravljalni odbor je sestavljen iz enega predstavnika vsake države članice in dveh predstavnikov Komisije, od katerih imajo vsi glasovalno pravico. Vsak nacionalni regulativni organ je pristojen za imenovanje svojega predstavnika med vodjami ali člani kolegijskega organa nacionalnega regulativnega organa.

Upravljalni odbor je sestavljen iz enega člana iz vsake države članice in enega predstavnika Komisije, od katerih imajo vsi glasovalno pravico. Vsak nacionalni regulativni organ je pristojen za imenovanje svojega predstavnika, ki je lahko vodja ali drug visok predstavnik nacionalnega regulativnega organa. Regulativni organi tretjih držav, ki jih povabi upravljalni odbor, imajo status opazovalcev.

Predlog spremembe   28

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Predsednik ali namestnik predsednika na poziv poroča Evropskemu parlamentu o opravljanju svojih nalog in rezultatih organa BEREC.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Predsednik pri glasovanju sodeluje.

3.  Predsednik ima pravico do glasovanja.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti, da predsednik ni dolžan glasovati, temveč da ima pravico do glasovanja.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Izvršni direktor ne sodeluje pri glasovanju.

4.  Izvršni direktor nima pravice do glasovanja.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti, da izvršni direktor nima pravice do glasovanja, lahko pa ima na primer pri glasovanju organizacijsko vlogo.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Delovanje delovnih skupin

Delovanje delovnih skupin in udeležba deležnikov

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravljalni odbor imenuje člane delovnih skupin, ki se jih lahko udeležijo strokovnjaki iz nacionalnih regulativnih organov, Komisije, uslužbenci BEREC in nacionalni regulativni organi tretjih držav, ki sodelujejo pri delu BEREC.

Upravljalni odbor imenuje člane delovnih skupin, ki jih lahko sestavljajo strokovnjaki iz nacionalnih regulativnih organov, Komisije, uslužbenci BEREC in nacionalni regulativni organi tretjih držav, ki sodelujejo pri delu BEREC. Sestava delovne skupine bi morala primerno odražati različne politične interese, ki so v igri, in ustrezno upoštevati splošne cilje spodbujanja kulturne in jezikovne raznolikosti ter pluralnosti medijev, kot je določeno v členu 3(1) Direktive.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je poudariti, da bi delovne skupine, ki jih ustanovi BEREC, morale upoštevati ves razpon političnih interesov in delovati s splošnim ciljem spodbujanja kulturne in jezikovne raznolikosti ter pluralnosti medijev.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Organ BEREC po potrebi in tudi v okviru dela svojih delovnih skupin v svoje delo vključuje ustrezne deležnike ter pridobiva njihovo mnenje, na primer prek posvetovanj ali forumov deležnikov. Pri tem zagotovi, da zainteresirane strani v celoti zastopajo različne politične interese, ki so v igri. BEREC brez poseganja v člen 28 omogoči, da so rezultati teh posvetovanj dostopni javnosti.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Vsaka stranka v pritožbenem postopku lahko ugovarja kateremu koli članu komisije za pritožbe zaradi katerega koli razloga iz odstavka 1 ali če obstaja sum, da član deluje pristransko. Takšen ugovor ni dopusten, če je stranka v pritožbenem postopku kljub poznavanju razloga za ugovor opravila postopkovno dejanje. Ugovor ne sme temeljiti na državljanstvu članov.

3.  Vsaka stranka v pritožbenem postopku lahko ugovarja kateremu koli članu komisije za pritožbe zaradi katerega koli razloga iz odstavka 1 ali če obstaja sum, da član deluje pristransko. Takšen ugovor ni dopusten, če je stranka v pritožbenem postopku kljub poznavanju razloga za ugovor opravila postopkovno dejanje, kot je vložitev zahteve ali predložitev pripomb, s čimer je vnaprej tiho privolila v sestavo komisije. Morebitni ugovor, ki temelji na državljanstvu članov, se šteje za nedopusten.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je jasneje opredeliti namen določbe, v skladu s sodbo Sodišča prve stopnje v zadevi T-63/10.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kandidata, ki ga izbere upravljalni odbor, lahko pred njegovim imenovanjem pristojni odbor Evropskega parlamenta povabi, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov.

Pred imenovanjem se kandidata, ki ga izbere upravljalni odbor, povabi pred pristojne odbore Evropskega parlamenta, da lahko dajo privolitev.

Predlog spremembe   36

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če upravljalni odbor namerava podaljšati mandat izvršnega direktorja, o tem obvesti Evropski parlament. Pristojni odbor Parlamenta lahko izvršnega direktorja v enem mesecu pred takšnim podaljšanjem povabi, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov.

5.  Če upravljalni odbor namerava podaljšati mandat izvršnega direktorja, o tem obvesti Evropski parlament. Pristojni odbori Parlamenta izvršnega direktorja v enem mesecu pred takšnim podaljšanjem povabijo, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njihovih članov.

Predlog spremembe   37

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Izvršnega direktorja se lahko razreši samo na podlagi odločitve upravnega odbora, sprejete na predlog Komisije.

7.  Izvršnega direktorja se lahko razreši samo na podlagi sklepa upravljalnega odbora, sprejetega na predlog Komisije, in mnenja Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v pristojnosti držav članic in institucij Unije BEREC lahko sodeluje s pristojnimi organi Unije, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami, s pristojnimi organi tretjih držav in/ali mednarodnimi organizacijami, kolikor je to potrebno za dosego ciljev iz te uredbe in izvajanje njegovih nalog.

Brez poseganja v pristojnosti držav članic in institucij Unije BEREC lahko sodeluje s pristojnimi organi Unije, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami, s pristojnimi organi tretjih držav in/ali mednarodnimi organizacijami, kolikor je to potrebno za dosego ciljev iz te uredbe, izvajanje njegovih nalog in uresničevanje širših ciljev politike Unije.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti temeljni razlog za sodelovanje z organi, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami Unije.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

Referenčni dokumenti

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

CULT

24.10.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Silvia Costa

11.10.2016

Obravnava v odboru

22.3.2017

 

 

 

Datum sprejetja

4.5.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

13

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), María Teresa Giménez Barbat, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Norbert Erdős, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, Emma McClarkin, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Florent Marcellesi

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

15

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

S&D

 

Verts/ALE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

Isabella Adinolfi

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

Florent Marcellesi, Helga Trüpel

13

-

ECR

PPE

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (9.6.2017)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Svet o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Pripravljavec mnenja: Morten Helveg Petersen

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja v celoti podpira cilje predloga Evropske komisije in posreduje to mnenje, da bi zagotovili, da Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) pri opravljanju svojih nalog v celoti spoštuje temeljne pravice in načela, ki so priznana v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, in predvsem da si prizadeva za doseg višjih ravni povezljivosti s posodobljenim naborom pravil za varstvo končnih uporabnikov, da zagotavlja nediskriminatoren dostop do vseh vsebin in storitev, vključno z javnimi storitvami, spodbuja svobodo izražanja in poslovanja ter državam članicam omogoča, da bodo v prihodnosti listino spoštovale s precej nižjimi stroški.

Pripravljavec mnenja je glede na pristojnosti Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve predvsem poudaril, da sta preglednost in nediskriminacija glavna cilja pri izvajanju regulativnega okvira za elektronske komunikacije, ki naj bi se uporabljal pri sestavi in delovanju BEREC. Na tej podlagi pripravljavec mnenja vztraja pri ukrepih, ki so namenjeni večji preglednosti in odgovornosti v procesih, zlasti v povezavi s sestavo upravljalnega odbora in delovnih skupin ter objavo izjav o interesih njihovih članov.

Uvedeni so tudi dodatni zaščitni ukrepi v zvezi s „strukturno“ neodvisnostjo tega organa. Zagotavljanje neodvisnosti BEREC pomeni, da ta ne sme zahtevati ali sprejemati navodil od vlade ali druge izvršilne oblasti. V skladu s pred kratkim uveljavljenim modelom upravljanja za ureditev na ravni EU, kot je Evropski odbor za varstvo podatkov, bi morali upravni odbor BEREC sestavljati le predstavniki neodvisnih organov, Komisija pa bi morala imeti pravico, da sodeluje pri dejavnostih in na sejah odbora brez glasovalne pravice.

Pripravljavec mnenja meni, da bi lahko neodvisnost in odgovornost organa še dodatno povečali s spremembo sestave njegovega upravljalnega odbora in postopka imenovanja izvršnega direktorja.

Poleg tega pripravljavec mnenja uvaja nove naloge za organ, zlasti na področju varnosti omrežij in storitev ter temeljnih pravic, kar je v skladu s predlogi sprememb direktive o evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah, ki jih bo predstavil v s tem povezanim osnutku poročila.

Vsi ti elementi so namenjeni temu, da so odločitve BEREC v skladu z najvišjimi standardi glede neodvisnosti, preglednosti in odgovornosti ter tako prispevajo k skladnemu izvajanju regulativnega okvira za elektronske komunikacije, ki temelji na spoštovanju pravic.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  V strategiji za enotni digitalni trg je Komisija napovedala tudi pregled Direktive 2002/58/ES, da bi zagotovili visoko raven varstva zasebnosti za uporabnike elektronskih komunikacijskih storitev in enake konkurenčne pogoje za vse udeležence na trgu.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Organ BEREC in Urad BEREC sta pozitivno prispevala k doslednemu izvajanju regulativnega okvira za elektronske komunikacije. Kljub temu med državami članicami še vedno obstajajo znatne razlike pri regulativnih praksah. Poleg tega je struktura upravljanja BEREC in Urada BEREC okorna in povzroča nepotrebno upravno breme. Da bi zagotovili večjo učinkovitost in sinergije, dodatno prispevali k razvoju notranjega trga za elektronske komunikacije po vsej Uniji ter pospeševanju dostopa do zelo visokozmogljive podatkovne povezljivosti in njene uporabe, konkurence pri ponudbi elektronskih komunikacijskih omrežij, storitev in pripadajočih naprav ter promovirali interese državljanov Unije, je ta uredba namenjena okrepitvi vloge BEREC in njegove strukture upravljanja z ustanovitvijo BEREC kot decentralizirane agencije Unije. To se kaže tudi v potrebi po odražanju znatno okrepljene vloge BEREC po Uredbi (ES) št. 531/2012, ki določa naloge BEREC pri gostovanju po vsej Uniji, Uredbi (EU) 2015/2120, ki določa naloge BEREC pri dostopu do odprtega interneta in gostovanju po vsej Uniji, in Direktivi, ki določa številne nove naloge za BEREC, kot so izdajanje sklepov in smernic o različnih temah, poročanje o tehničnih zadevah, vodenje registrov in dajanje mnenj o postopkih notranjega trga pri osnutkih nacionalnih ukrepov za ureditev trga ter dodeljevanje pravic do uporabe radiofrekvenčnega spektra.

(7)  BEREC in Urad BEREC sta pozitivno prispevala k doslednemu izvajanju regulativnega okvira za elektronske komunikacije. Kljub temu med državami članicami še vedno obstajajo znatne razlike pri regulativnih praksah. Poleg tega je struktura upravljanja BEREC in Urada BEREC okorna in povzroča nepotrebno upravno breme. Da bi zagotovili večjo učinkovitost in sinergije, dodatno prispevali k razvoju notranjega trga za elektronske komunikacije po vsej Uniji ter pospeševanju dostopa do zelo visokozmogljive podatkovne povezljivosti in njene uporabe, konkurence, preglednosti in nediskriminacije pri ponudbi elektronskih komunikacijskih omrežij, storitev in pripadajočih naprav ter promovirali interese državljanov Unije, je ta uredba namenjena okrepitvi vloge BEREC in njegove strukture upravljanja z ustanovitvijo BEREC kot decentralizirane agencije Unije. To se kaže tudi v potrebi po odražanju znatno okrepljene vloge BEREC po Uredbi (ES) št. 531/2012, ki določa naloge BEREC pri gostovanju po vsej Uniji, Uredbi (EU) 2015/2120, ki določa naloge BEREC pri dostopu do odprtega interneta in gostovanju po vsej Uniji, in Direktivi, ki določa številne nove naloge za BEREC, kot so izdajanje sklepov in smernic o različnih temah, poročanje o tehničnih zadevah, vodenje registrov in dajanje mnenj o postopkih notranjega trga pri osnutkih nacionalnih ukrepov za ureditev trga ter dodeljevanje pravic do uporabe radiofrekvenčnega spektra.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Potreba po regulativnem okviru za elektronske komunikacije, ki bi se dosledno uporabljal v vseh državah članicah, je bistvena za uspešen razvoj notranjega trga elektronskih komunikacij v Uniji, pospeševanje dostopa do zelo visokozmogljive podatkovne povezljivosti in njene uporabe, konkurence pri ponudbi elektronskih komunikacijskih omrežij, storitev in pripadajočih naprav ter promocijo interesov državljanov Unije. Zaradi tržnega in tehnološkega razvoja, ki pogosto prinaša večjo čezmejno razsežnost, in dosedanje izkušnje pri zagotavljanju doslednega izvajanja na področju elektronskih komunikacij, je treba nadgraditi delo BEREC in Urada BEREC ter ju nadalje preoblikovati v polnopravno agencijo.

(8)  Potreba po regulativnem okviru za elektronske komunikacije, ki bi se dosledno uporabljal v vseh državah članicah, je bistvena za uspešen razvoj notranjega trga elektronskih komunikacij v Uniji, pospeševanje dostopa do zelo visokozmogljive podatkovne povezljivosti in njene uporabe, konkurence, preglednosti in nediskriminacije pri ponudbi elektronskih komunikacijskih omrežij, storitev in pripadajočih naprav ter promocijo interesov državljanov Unije. Zaradi tržnega in tehnološkega razvoja, ki pogosto prinaša večjo čezmejno razsežnost, in dosedanje izkušnje pri zagotavljanju doslednega izvajanja na področju elektronskih komunikacij, je treba nadgraditi delo BEREC in Urada BEREC ter ju nadalje preoblikovati v polnopravno agencijo.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Pri opravljanju svojih nalog bi moral BEREC v celoti upoštevati temeljne pravice in načela, priznana v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah (Listina), in si zlasti prizadevati za doseg višjih ravni povezljivosti s posodobljenim naborom pravil za varstvo končnih uporabnikov, zagotavljati nediskriminatoren dostop do vseh vsebin in storitev, vključno z javnimi storitvami, spodbujati svobodo izražanja in poslovanja ter omogočati državam članicam, da bodo lahko listino v prihodnosti spoštovale s precej nižjimi stroški.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Agencija bi se morala upravljati in delovati v skladu z načeli skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012 (v nadaljnjem besedilu: skupni pristop)28. Zaradi uveljavljene podobe BEREC in stroškov, ki bi nastali zaradi spremembe njegovega imena, bi nova agencija morala obdržati ime BEREC.

(9)  Agencija bi se morala upravljati in delovati v skladu z načeli skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012 (v nadaljnjem besedilu: skupni pristop)28, zlasti glede preglednosti in odnosov z deležniki. Zaradi uveljavljene podobe BEREC in stroškov, ki bi nastali zaradi spremembe njegovega imena, bi nova agencija morala obdržati ime BEREC.

__________________

__________________

28 Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012.

28 Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Kot strokovni organ s strokovnim znanjem o elektronskih komunikacijah, ki ga sestavljajo predstavniki nacionalnih regulativnih organov in Komisije, je BEREC v najboljšem položaju, da se mu zaupajo naloge, kot so odločanje o nekaterih vprašanjih s čezmejno razsežnostjo, prispevek k učinkovitejšim postopkom notranjega trga pri osnutkih nacionalnih ukrepov (tako glede ureditve trga kot dodeljevanja pravic do uporabe radiofrekvenčnega spektra), priprava potrebnih smernic za nacionalne regulativne organe za zagotovitev skupnih meril in doslednega regulativnega pristopa ter vodenje nekaterih registrov na ravni Unije. To ne posega v naloge, določene za nacionalne regulativne organe, ki so najbližji trgom elektronskih komunikacij in svojim lokalnim razmeram. Pri opravljanju svojih nalog bi agencija potrebovala zadostne finančne in človeške vire ter bi tudi še naprej združevala strokovno znanje iz nacionalnih regulativnih organov.

(10)  Kot strokovni organ s strokovnim znanjem o elektronskih komunikacijah, ki ga sestavljajo predstavniki nacionalnih regulativnih organov in Komisije, je BEREC v najboljšem položaju, da se mu zaupajo naloge, kot so odločanje o nekaterih vprašanjih s čezmejno razsežnostjo, prispevek k učinkovitejšim, preglednim in nediskriminatornim postopkom notranjega trga pri osnutkih nacionalnih ukrepov (tako glede ureditve trga kot dodeljevanja pravic do uporabe radiofrekvenčnega spektra), priprava potrebnih smernic za nacionalne regulativne organe za zagotovitev skupnih meril in doslednega regulativnega pristopa ter vodenje nekaterih registrov na ravni Unije. To ne posega v naloge, določene za nacionalne regulativne organe, ki so najbližji trgom elektronskih komunikacij in svojim lokalnim razmeram. Pri opravljanju svojih nalog bi agencija potrebovala zadostne finančne in človeške vire ter bi tudi še naprej združevala strokovno znanje iz nacionalnih regulativnih organov.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  BEREC bi moral za vključenost, zastopanost in preglednost pri opravljanju svojih nalog zagotoviti, da se pri njegovih posvetovanjih in pri sestavi delovne skupine in izboru posameznih strokovnjakov upošteva raznolikost gospodarskih deležnikov in deležnikov civilne družbe, ki delujejo na trgu elektronskega komuniciranja, vključno z malimi in srednjimi podjetji ter nepridobitnimi izvajalci storitev.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  BEREC bi moral imeti možnost, da po potrebi in brez poseganja v njihovo vlogo sodeluje z drugimi organi, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami Unije, zlasti s Skupino za politiko radijskega spektra29, Evropskim odborom za varstvo podatkov30, skupino evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve31 in Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij32, pa tudi z obstoječimi odbori (npr. Odborom za komunikacije in Odborom za radijski spekter). Poleg tega bi moral imeti možnost sodelovati s pristojnimi organi tretjih držav, zlasti regulativnimi organi, ki so pristojni na področju elektronskih komunikacij in/ali skupinami takih organov, ter z mednarodnimi organizacijami, kadar je to potrebno za opravljanje njegovih nalog.

(11)  BEREC bi moral imeti možnost, da po potrebi in brez poseganja v njihovo vlogo sodeluje z drugimi organi, agencijami, uradi in svetovalnimi skupinami Unije, zlasti s Skupino za politiko radijskega spektra29, Evropskim odborom za varstvo podatkov30, Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, skupino evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve31, Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij32 in Agencijo Evropske unije za temeljne pravice; pa tudi z obstoječimi odbori (npr. Odborom za komunikacije in Odborom za radijski spekter). Poleg tega bi moral imeti možnost sodelovati s pristojnimi organi tretjih držav, zlasti regulativnimi organi, ki so pristojni na področju elektronskih komunikacij in/ali skupinami takih organov, ter z mednarodnimi organizacijami, kadar je to potrebno za opravljanje njegovih nalog.

__________________

__________________

29 Sklep 2002/622/ES o ustanovitvi Skupine za politiko radijskega spektra (UL L 198, 27.7.2002, str. 49).

29 Sklep 2002/622/ES o ustanovitvi Skupine za politiko radijskega spektra (UL L 198, 27.7.2002, str. 49).

30 Ustanovljen z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

30 Ustanovljen z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

31 Direktiva [...].

31 Direktiva [...].

32 Uredba (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 460/2004 (UL L 165, 18.6.2013, str. 41).

32 Uredba (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 460/2004 (UL L 165, 18.6.2013, str. 41).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Vloga izvršnega direktorja, ki bo pravni zastopnik BEREC, je ključna za ustrezno delovanje nove agencije in izvajanje nalog, ki so ji dodeljene. Imenuje ga upravljalni odbor na podlagi seznama, ki ga sestavi Komisija po odprtem in preglednem izbirnem postopku, da se zagotovita natančna ocena kandidatov in visoka raven neodvisnosti. Poleg tega je v preteklosti mandat upravnega vodje Urada BEREC trajal tri leta. Potrebno je, da ima izvršni direktor dovolj dolg mandat, da se zagotovita stabilnost in dolgoročna strategija za agencijo.

(16)  Vloga izvršnega direktorja, ki bo pravni zastopnik BEREC, je ključna za ustrezno delovanje nove agencije in izvajanje nalog, ki so ji dodeljene. Imenuje ga upravljalni odbor na podlagi seznama, ki ga sestavi Komisija po odprtem in preglednem izbirnem postopku in postopku sodelovanja (dogovarjanja) z Evropskim parlamentom in Svetom, da se zagotovita natančna ocena kandidatov in visoka raven neodvisnosti in odgovornosti. Poleg tega je v preteklosti mandat upravnega vodje Urada BEREC trajal tri leta. Potrebno je, da ima izvršni direktor dovolj dolg mandat, da se zagotovita stabilnost in dolgoročna strategija za agencijo.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Izkušnje so pokazale, da se večina nalog BEREC bolje izvaja v delovnih skupinah, zato bi upravljalni odbor moral biti pristojen za ustanavljanje delovnih skupin in imenovanje njihovih članov. Da se zagotovi bolj uravnotežen pristop, bi delovne skupine morali usklajevati in moderirati člani osebja BEREC. Sezname usposobljenih strokovnjakov bi bilo treba pripraviti vnaprej, da se zagotovi hitra ustanovitev nekaterih delovnih skupin, zlasti skupin v zvezi s postopki notranjega trga pri osnutkih nacionalnih ukrepov za ureditev trga in dodeljevanje pravic do uporabe radiofrekvenčnega spektra, zaradi časovnih omejitev navedenih postopkov.

(17)  Izkušnje so pokazale, da se večina nalog BEREC bolje izvaja v delovnih skupinah, zato bi upravljalni odbor moral biti pristojen za ustanavljanje delovnih skupin in imenovanje njihovih članov. Da se zagotovi bolj uravnotežen pristop, bi delovne skupine morali usklajevati in moderirati člani osebja BEREC. Sezname usposobljenih strokovnjakov bi bilo treba pripraviti vnaprej, da se zagotovi hitra ustanovitev nekaterih delovnih skupin, zlasti skupin v zvezi s postopki notranjega trga pri osnutkih nacionalnih ukrepov za ureditev trga in dodeljevanje pravic do uporabe radiofrekvenčnega spektra, zaradi časovnih omejitev navedenih postopkov. Seznami usposobljenih strokovnih članov delovnih skupin ter njihove izjave o interesih bi morale biti javno dostopne.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  BEREC bi moral biti neodvisen pri operativnih in tehničnih zadevah ter pravno, upravno in finančno samostojen. V ta namen je potrebno in ustrezno, da je BEREC organ Unije, ki je pravna oseba in izvaja pooblastila, ki so mu podeljena.

(21)  BEREC bi moral biti neodvisen pri operativnih in tehničnih zadevah ter pravno, upravno in finančno samostojen. V ta namen je potrebno in ustrezno, da je BEREC organ Unije, ki je pravna oseba in izvaja pooblastila, ki so mu podeljena. BEREC bi moral biti s pravnega vidika ločen in funkcionalno neodvisen od industrije in vlade, kar pomeni da od nobene vlade ali organa ne zahteva ali sprejema navodil, deluje pregledno in odgovorno, kot je določeno v zakonu, in ima zadostna pooblastila.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, se pravi zadovoljiti potrebo po zagotovitvi doslednega izvajanja regulativnega okvira za elektronske komunikacije na opredeljenem področju uporabe, zlasti pri čezmejnih vidikih in z učinkovitimi postopki notranjega trga pri nacionalnih ukrepih, in ker se zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa lahko bolje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(26)  Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, se pravi zadovoljiti potrebo po zagotovitvi doslednega, preglednega in nediskriminatornega izvajanja regulativnega okvira za elektronske komunikacije na opredeljenem področju uporabe, zlasti pri čezmejnih vidikih in z učinkovitimi postopki notranjega trga pri nacionalnih ukrepih, in ker se zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa lahko bolje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Naloge BEREC se objavijo na spletišču in se posodabljajo z novimi nalogami.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  BEREC sledi istim ciljem kot nacionalni regulativni organi iz člena 3 Direktive. Organ BEREC zagotovi zlasti dosledno izvajanje regulativnega okvira za elektronske komunikacije na področju uporabe iz odstavka 2 ter tako prispeva k razvoju notranjega trga. Poleg tega pospešuje dostop do zelo visokozmogljive podatkovne povezljivosti in njene uporabe, spodbuja konkurenco pri ponudbi elektronskih komunikacijskih omrežij, storitev in pripadajočih naprav ter promovira interese državljanov Unije.

3.  BEREC sledi istim ciljem kot nacionalni regulativni organi iz člena 3 Direktive. BEREC zagotovi zlasti dosledno, pregledno in nediskriminatorno izvajanje regulativnega okvira za elektronske komunikacije na področju uporabe iz odstavka 2 ter tako prispeva k razvoju notranjega trga. Poleg tega pospešuje dostop do zelo visokozmogljive podatkovne povezljivosti in njene uporabe, spodbuja konkurenco pri ponudbi elektronskih komunikacijskih omrežij, storitev in pripadajočih naprav ter promovira interese in pravice državljanov Unije.

Obrazložitev

Za zagotovitev popolnega in učinkovitega regulativnega okvira za elektronske komunikacije, ki bo v skladu s pravom EU, morata biti preglednost in nediskriminacija ključna cilja BEREC za zagotavljanje doslednega izvajanja takšnega okvira. Poleg tega mora biti del ciljev BEREC tudi spodbujanje pravic državljanov na tem področju in ne samo njihovih interesov.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  o minimalnih merilih in skupnih pristopih za varnost omrežij in informacijskih storitev, v skladu s členom 40 Direktive (EU) 2017/... [zakonik o elektronskih komunikacijah],

Obrazložitev

Predlog direktive o evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah vključuje posebne določbe o varnosti omrežij in informacij (člen 40), ki so pomembne za naloge in pristojnosti BEREC. Pripravljavec mnenja namerava podrobneje opredeliti te dodatne naloge, ko bo predložil predloge za zakonodajni predlog.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e – alinea 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  o skupnih pristopih za zagotovitev, da se pri nacionalnih ukrepih glede dostopa končnih uporabnikov do storitev in aplikacij ali njihove uporabe prek elektronskih komunikacijskih omrežij spoštujejo temeljne pravice in svoboščine, kot so zagotovljene z Listino in splošnimi načeli prava Unije, v skladu s členom 93 Direktive (EU) 2017/... [zakonik o elektronskih komunikacijah];

Obrazložitev

Predlog direktive o evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah vključuje posebne določbe o zaščitnih ukrepih na področju temeljnih pravic (člen 93), ki so pomembne za naloge in pristojnosti BEREC. Pripravljavec mnenja namerava podrobneje opredeliti te dodatne naloge, ko bo predložil predloge za zakonodajni predlog.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  izdaja priporočila in najboljše prakse, namenjene nacionalnim regulativnim organom, da bi spodbujal dosledno izvajanje pri vseh tehničnih vprašanjih v okviru mandata;

(c)  izdaja priporočila in najboljše prakse, namenjene nacionalnim regulativnim organom, da bi spodbujal dosledno, pregledno in nediskriminatorno izvajanje pri vseh tehničnih vprašanjih v okviru mandata;

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Seznam članov upravljalnega odbora, na katerem je tudi navedeno, ali je član predsednik ali podpredsednik odbora, skupaj z njihovimi izjavami o interesu, se javno objavi na spletišču BEREC.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  sprejme in oceni konsolidirano letno poročilo o dejavnostih BEREC ter vsako leto do 1. julija pošlje poročilo in njegovo oceno Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču. Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih se objavi;

(c)  sprejme in oceni konsolidirano letno poročilo o dejavnostih BEREC ter vsako leto do 1. julija pošlje poročilo in njegovo oceno Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču. Izvršni direktor na javni seji Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letno poročilo o dejavnostih BEREC. Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih se objavi;

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Dokumenti v zvezi s sestanki upravljalnega odbora se javno objavijo na spletišču BEREC in vključujejo seznam udeležencev in opazovalcev, dnevni redi, zapisnike in odločitve, pri čemer se ustrezno upošteva člen 28.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvršni direktor na povabilo poroča Evropskemu parlamentu o uspešnosti in izvajanju svojih nalog. Svet lahko izvršnega direktorja pozove, da poroča o izvajanju svojih nalog.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  predložitev letnega poročila o dejavnostih BEREC Evropskemu parlamentu in Svetu na javni seji;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav urada OLAF in poročanje Komisiji o napredku dvakrat letno, upravljalnemu odboru pa redno;

(f)  pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav urada OLAF in poročanje Komisiji o napredku enkrat letno, upravljalnemu odboru pa redno;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Seznam članov delovnih skupin, skupaj z njihovimi izjavami o interesu, se javno objavi.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Sklepi komisije za pritožbe so javni.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvršnega direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku imenuje upravljalni odbor s seznama kandidatov, ki ga predlaga Komisija.

Izvršnega direktorja po preglednem izbirnem postopku imenuje upravljalni odbor s seznama kandidatov, ki ga predlaga Komisija, v skladu z naslednjim postopkom sodelovanja (dogovarjanja):

 

(a)  na podlagi seznama, ki ga Komisija sestavi po javnem razpisu za kandidate in preglednem izbirnem postopku, bodo kandidati pred imenovanjem pozvani, da se obrnejo na Svet in pristojni odbor Evropskega parlamenta ter odgovarjajo na vprašanja;

 

(b)  Evropski parlament in Svet nato podata svoje mnenje in izrazita prednostni vrstni red kandidatov;

 

(c)  upravljalni odbor bo imenoval direktorja ob upoštevanju teh mnenj, v primeru odstopanja od teh mnenj, pa bo sporočil svojo utemeljitev.

Obrazložitev

V skladu z obstoječim postopkom za druge agencije EU, bi moralo imenovanje izvršnega direktorja BEREC temeljiti na postopku zagotavljanja večje preglednosti in odgovornosti.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če upravljalni odbor namerava podaljšati mandat izvršnega direktorja, o tem obvesti Evropski parlament. Pristojni odbor Parlamenta lahko izvršnega direktorja v enem mesecu pred takšnim podaljšanjem povabi, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov.

5.  Če upravljalni odbor namerava podaljšati mandat izvršnega direktorja, o tem obvesti Evropski parlament. Pristojni odbor Parlamenta izvršnega direktorja v enem mesecu pred takšnim podaljšanjem povabi, da poda izjavo in odgovori na vprašanja.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

BEREC sprejme varnostne predpise, enakovredne varnostnim predpisom Komisije za varovanje tajnih podatkov Evropske unije (EUCI) in občutljivih netajnih podatkov, med drugim tudi določbe o izmenjavi, obdelavi in hrambi takšnih podatkov, kakor je določeno v sklepih Komisije (EU, Euratom) 2015/44342 in 2015/44443. Drugače lahko BEREC sprejme odločitev, da bo smiselno uporabljal pravila Komisije.

Brez poseganja v člen 27(1) BEREC sprejme varnostne predpise, enakovredne varnostnim predpisom Komisije za varovanje tajnih podatkov Evropske unije (EUCI) in občutljivih netajnih podatkov, med drugim tudi določbe o izmenjavi, obdelavi in hrambi takšnih podatkov, kakor je določeno v sklepih Komisije (EU, Euratom) 2015/44342 in 2015/44443. Drugače lahko BEREC sprejme odločitev, da bo smiselno uporabljal pravila Komisije.

__________________

__________________

42 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji (UL L 72, 17.3.2015, str. 41).

42 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji (UL L 72, 17.3.2015, str. 41).

43 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).

43 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Če ta izmenjava informacij vključuje prenos osebnih podatkov tretji državi, države članice ravnajo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izjave so natančne in izčrpne ter se podajo pisno, posodobijo pa se vsakič, ko je to potrebno. Izjave o interesu, ki jih dajo člani upravljalnega odbora in izvršni direktor, se objavijo.

Izjave so natančne in izčrpne ter se podajo pisno, posodobijo pa se vsakič, ko je to potrebno. Izjave o interesu, ki jih dajo člani upravljalnega odbora, izvršni direktor in člani delovnih skupin, se objavijo.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

Referenčni dokumenti

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

24.10.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Morten Helveg Petersen

5.12.2016

Obravnava v odboru

25.4.2017

8.6.2017

 

 

Datum sprejetja

8.6.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pál Csáky, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR

Helga Stevens, Branislav Škripek

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg

ENL

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

Referenčni dokumenti

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Datum predložitve EP

14.9.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

24.10.2016

CONT

24.10.2016

ECON

24.10.2016

IMCO

24.10.2016

 

CULT

24.10.2016

JURI

24.10.2016

LIBE

24.10.2016

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

BUDG

10.10.2016

CONT

12.10.2016

ECON

12.10.2016

JURI

12.10.2016

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Evžen Tošenovský

1.12.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

6.2.2017

22.3.2017

22.6.2017

 

Datum sprejetja

2.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

3

12

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nikolaj Barekov (Nikolay Barekov), Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Dominique Riquet

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Claudia Schmidt

Datum predložitve

16.10.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

46

+

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolaj Barekov (Nikolay Barekov), Zdzisław Krasnodębski

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Werner Langen

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Răzvan Popa, Theresa Griffin

Verts/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Paloma López Bermejo

12

0

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D’Amato

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Xabier Benito Ziluaga

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo