Menettely : 2016/0370(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0307/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0307/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 30/11/2017 - 8.20

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0471

MIETINTÖ     *
PDF 493kWORD 87k
16.10.2017
PE 604.735v02-00 A8-0307/2017

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY ja direktiivin 2009/132/EY muuttamisesta palvelujen suorituksia ja tavaroiden etämyyntiä koskevien tiettyjen arvonlisäverovelvoitteiden osalta

(COM(2016)0757 – C8-0004/2017 – 2016/0370(CNS))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Cătălin Sorin Ivan

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY ja direktiivin 2009/132/EY muuttamisesta palvelujen suorituksia ja tavaroiden etämyyntiä koskevien tiettyjen arvonlisäverovelvoitteiden osalta

(COM(2016)0757 – C8-0004/2017 – 2016/0370(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2016)0757),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0004/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0307/2017),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1)  Odotettujen arvonlisäverotulojen ja tosiasiassa kerättyjen arvonlisäverotulojen välinen ero (niin sanottu arvonlisäverovaje) unionissa oli vuonna 2015 noin 152 miljardia euroa, ja rajatylittävät petokset aiheuttavat unionille vuosittain noin 50 miljardin euron verran arvonlisäverotulojen menetyksiä, mikä tekee arvonlisäverosta tärkeän kysymyksen, jota olisi käsiteltävä unionin tasolla, ja määräpaikkaperiaatteeseen perustuvan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän hyväksymisestä välttämätöntä.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Kyseisten 1 päivänä tammikuuta 2015 käyttöön otettujen erityisjärjestelmien arvioinnissa on havaittu useita parannusta kaipaavia osa-alueita. Ensinnäkin olisi sellaisten johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneiden mikroyritysten osalta, jotka suorittavat satunnaisesti tällaisia palveluja muissa jäsenvaltioissa, lievennettävä vaatimusta noudattaa arvonlisäverovelvoitteita muissa jäsenvaltioissa kuin omassa sijoittautumisjäsenvaltiossaan. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön yhteisön laajuinen raja-arvo, jonka alittuessa tällaisista suorituksista kannetaan arvonlisäveroa yritysten sijoittautumisjäsenvaltiossa. Toiseksi velvoite noudattaa kaikkien niiden jäsenvaltioiden laskutus- ja kirjanpitovaatimuksia, joissa palveluja suoritetaan, on erittäin työläs. Yrityksiin kohdistuvan rasituksen lieventämiseksi olisi näin ollen sovellettava erityisjärjestelmiä käyttävän suorittajan tunnistamisjäsenvaltion laskutus- ja kirjanpitosääntöjä. Kolmanneksi yhteisöön sijoittautumattomat verovelvolliset, jotka ovat rekisteröityneet arvonlisäverovelvollisiksi jossakin jäsenvaltiossa (esim. koska ne harjoittavat satunnaisesti arvonlisäveron alaista liiketoimintaa kyseisessä jäsenvaltiossa), eivät voi käyttää yhteisöön sijoittautumattomien verovelvollisten erityisjärjestelmää eivätkä yhteisöön sijoittautuneiden verovelvollisten erityisjärjestelmää. Tämän vuoksi ehdotetaan, että tällaiset verovelvolliset voisivat käyttää yhteisöön sijoittautumattomien verovelvollisten erityisjärjestelmää.

(3)  Kyseisten 1 päivänä tammikuuta 2015 käyttöön otettujen erityisjärjestelmien arvioinnissa on havaittu useita parannusta kaipaavia osa-alueita. Ensinnäkin olisi sellaisten johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneiden mikroyritysten osalta, jotka suorittavat satunnaisesti tällaisia palveluja muissa jäsenvaltioissa, lievennettävä vaatimusta noudattaa arvonlisäverovelvoitteita muissa jäsenvaltioissa kuin omassa sijoittautumisjäsenvaltiossaan. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön yhteisön laajuinen raja-arvo, jonka alittuessa tällaisista suorituksista kannetaan arvonlisäveroa yritysten sijoittautumisjäsenvaltiossa. Toiseksi velvoite noudattaa kaikkien niiden jäsenvaltioiden laskutusvaatimuksia, joissa palveluja suoritetaan, on erittäin työläs. Yrityksiin kohdistuvan rasituksen lieventämiseksi olisi näin ollen sovellettava erityisjärjestelmiä käyttävän suorittajan tunnistamisjäsenvaltion laskutussääntöjä. Kolmanneksi yhteisöön sijoittautumattomat verovelvolliset, jotka ovat rekisteröityneet arvonlisäverovelvollisiksi jossakin jäsenvaltiossa (esim. koska ne harjoittavat satunnaisesti arvonlisäveron alaista liiketoimintaa kyseisessä jäsenvaltiossa), eivät voi käyttää yhteisöön sijoittautumattomien verovelvollisten erityisjärjestelmää eivätkä yhteisöön sijoittautuneiden verovelvollisten erityisjärjestelmää. Tämän vuoksi ehdotetaan, että tällaiset verovelvolliset voisivat käyttää yhteisöön sijoittautumattomien verovelvollisten erityisjärjestelmää.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Vaikka arvonlisäveron erityisjärjestelmää koskeva arviointi on ollut pitkälti myönteinen, 99 prosenttia erityisjärjestelmän kautta käsiteltyjen arvonlisäverotulojen ilmoituksista on peräisin ainoastaan 13 prosentilta rekisteröidyistä yrityksistä, mikä osoittaa, että jäsenvaltioiden olisi mainostettava arvonlisäveron erityisjärjestelmää laajemmalle pienten ja keskisuurten yritysten joukolle, jotta voidaan voittaa rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin esteet.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Tämä muutosdirektiivi voisi johtaa pienten lähetysten hallinnollisten kustannusten lisäykseen, sillä kyseiset paketit on merkittävä erikseen osoituksena siitä, että on käytetty tuonnin arvonlisäverojärjestelmää, ja postin on lajiteltava paketit sen mukaan, onko käytetty tuonnin arvonlisäverojärjestelmää. Jäsenvaltioiden ja komission olisi kiinnitettävä erityistä huomiota postialaan kohdistuviin vaikutuksiin.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tämän direktiivin säännösten soveltamisen alkamispäivä olisi vahvistettava ottamalla tarvittaessa huomioon tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisen vaatima aika sekä se, kuinka pitkän ajan jäsenvaltiot tarvitsevat mukauttaakseen arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisessä käytettävät tietotekniset järjestelmänsä sekä arvonlisäveron ilmoittamista ja maksamista koskevat tietotekniset järjestelmänsä.

(14)  Tämän direktiivin säännösten soveltamisen alkamispäivä olisi vahvistettava ottamalla tarvittaessa huomioon tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisen vaatima aika sekä se, kuinka pitkän ajan jäsenvaltiot ja yritykset tarvitsevat mukauttaakseen arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisessä käytettävät tietotekniset järjestelmänsä sekä arvonlisäveron ilmoittamista ja maksamista koskevat tietotekniset järjestelmänsä.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Komission ehdotus on ainoastaan osa arvonlisäverovajeen umpeen kuromista. Unionissa tarvitaan lisätoimia arvonlisäveropetosten torjumiseksi tehokkaasti.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

14 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1)  Lisätään 14 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”3 a.  Verovelvollisen, joka omissa nimissään mutta toisen lukuun toimien osallistuu sellaisten tavaroiden etämyyntiin, jotka sisältyvät kolmansista maista tai kolmansilta alueilta tuotuihin lähetyksiin, joiden todellinen arvo on vähemmän kuin 150 euroa tai sen vasta-arvo kansallisena valuuttana, ja jonka vuotuinen liikevaihto on yli 1 000 000 euroa tai sen vasta-arvo kansallisena valuuttana kyseisenä kalenterivuonna, mukaan luettuina tapaukset, joissa etämyyntitarkoitukseen käytetään teleliikenneverkkoa, rajapintaa tai portaalia, on katsottava itse vastaanottaneen ja suorittaneen kyseiset tavarat.”

Perustelu

Verkkoalustojen olisi oltava velvollisia suorittamaan tavaran maahantuonnista aiheutuvat alv-maksut, kun on olemassa riski, että kolmansissa maissa sijaitsevat toimittajat eivät maksa arvonlisäveroa. Täydellisen tulli-ilmoituksen antaminen on pakollista arvoltaan yli 150 euron maahantuonnista, mikä pienentää riskiä, ettei alv:tä makseta. Jotta alv-vastuun rasitetta ei sälytetä pk-yrityksille tai aloitteleville yrityksille, otetaan käyttöön 1 000 000 euron liikevaihdon kynnysarvo.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

58 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  palvelut suoritetaan hankkijoille, jotka sijaitsevat missä tahansa muussa jäsenvaltiossa kuin a alakohdassa tarkoitetussa jäsenvaltiossa;

b)  palvelut suoritetaan hankkijoille, jotka sijaitsevat missä tahansa muussa jäsenvaltiossa kuin a alakohdassa tarkoitetussa jäsenvaltiossa; ja

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

58 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  tällaisten suoritusten kokonaisarvo arvonlisäverolla vähennettynä on kuluvana kalenterivuonna enintään 10 000 euroa tai vastaava kansallisena valuuttana ilmaistava määrä, eikä tämä määrä ole ylittynyt edellisenäkään kalenterivuotena.

c)  tällaisten suoritusten kokonaisarvo arvonlisäverolla vähennettynä on kuluvana kalenterivuonna enintään 35 000 euroa tai vastaava kansallisena valuuttana ilmaistava määrä, eikä tämä määrä ole ylittynyt edellisenäkään kalenterivuotena.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

369 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tunnistamisjäsenvaltion on määritettävä, miten pitkän ajan yhteisöön sijoittautumattoman verovelvollisen on säilytettävä tämä kirjanpito.

Tämä kirjanpito on säilytettävä viiden vuoden ajan sen kalenterivuoden lopusta, jona liiketoimi suoritettiin.

Perustelu

Viisi vuotta on riittävä aika, jotta vähennetään rehellisille veronmaksajille aiheutuvaa rasitetta.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Direktiivin 2006/112/EY muutokset, jotka tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Direktiivin 2006/112/EY muutokset, jotka tulevat voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Muutetaan 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen direktiivi 2006/112/EY seuraavasti:

Muutetaan 1 päivästä huhtikuuta 2021 alkaen direktiivi 2006/112/EY seuraavasti:

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

V osasto – 3 a luku – 59 c artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  näiden säännösten soveltamisalaan kuuluvien suoritusten ja luovutusten kokonaisarvo arvonlisäverolla vähennettynä on kuluvana kalenterivuonna enintään 10 000 euroa tai vastaava kansallisena valuuttana ilmaistava määrä, eikä tämä määrä ole ylittynyt edellisenäkään kalenterivuotena.

c)  näiden säännösten soveltamisalaan kuuluvien suoritusten ja luovutusten kokonaisarvo arvonlisäverolla vähennettynä on kuluvana kalenterivuonna enintään 35 000 euroa tai vastaava kansallisena valuuttana ilmaistava määrä, eikä tämä määrä ole ylittynyt edellisenäkään kalenterivuotena.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

143 artikla – 1 kohta – c a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c a)  tavaroiden tuonti, kun arvonlisävero on ilmoitettu XII osaston 6 luvun 4 jakson erityisjärjestelmän mukaisesti ja luovuttajan tai tämän puolesta toimivan välittäjän 369 q artiklan mukainen arvonlisäverotunniste on annettu tuojajäsenvaltion toimivaltaiselle tullitoimipaikalle viimeistään tuonti-ilmoituksen antamishetkellä;”.

c a)  tavaroiden tuonti, kun arvonlisävero on ilmoitettu XII osaston 6 luvun 4 jakson erityisjärjestelmän mukaisesti ja luovuttajan tai tämän puolesta toimivan välittäjän 369 q artiklan mukainen arvonlisäverotunniste on annettu tuojajäsenvaltion toimivaltaiselle tullitoimipaikalle viimeistään tuonti-ilmoituksen antamishetkellä, ja komissio täsmentää säädöksessä tuonti-ilmoituksen tarkan luonteen;”.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

369 b artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sallittava, että kaikki yhteisön sisäistä tavaroiden etämyyntiä harjoittavat verovelvolliset ja kaikki kulutusjäsenvaltioon sijoittautumattomat verovelvolliset, jotka suorittavat palveluja sellaiselle muulle kuin verovelvolliselle henkilölle, joka on sijoittautunut kyseiseen jäsenvaltioon tai jonka kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa, voivat käyttää tätä erityisjärjestelmää. Tätä erityisjärjestelmää sovelletaan kaikkiin yhteisössä näin suoritettuihin palveluihin tai näin luovutettuihin tavaroihin.

Jäsenvaltioiden on sallittava, että kaikki yhteisön sisäistä tavaroiden etämyyntiä harjoittavat verovelvolliset ja kaikki kulutusjäsenvaltioon sijoittautumattomat verovelvolliset, jotka suorittavat mitä tahansa palveluja sellaiselle muulle kuin verovelvolliselle henkilölle, voivat käyttää tämän luvun mukaista erityisjärjestelmää riippumatta siitä, mihin kyseiset muut kuin verovelvolliset henkilöt ovat sijoittautuneet tai missä niiden kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on. Tätä erityisjärjestelmää sovelletaan kaikkiin yhteisössä näin suoritettuihin palveluihin tai näin luovutettuihin tavaroihin.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 29 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

369 l artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a)  Tavaroiden arvo, joka ei saa ylittää 150 euroa tämän kohdan mukaisesti, määritetään valuutan muuntamisella unionin tullikoodeksin 53 artiklan nojalla edellyttäen, että kauppaa käydään ulkomaisella valuutalla.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

369 y artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kun henkilölle, jolle todelliselta arvoltaan enintään 150 euron lähetyksiin sisältyvät tuontitavarat on tarkoitettu, ei valitse tavaroiden tuontia koskevien vakiojärjestelyjen soveltamista, mukaan lukien 94 artiklan 2 kohdan mukainen alennetun arvonlisäverokannan soveltaminen, tuojajäsenvaltion on sallittava, että tavarat tullille yhteisön alueella esittävä henkilö käyttää tuonnin arvonlisäveron ilmoittamista ja maksamista koskevia erityisjärjestelyjä sellaisten tavaroiden osalta, joiden lähetys tai kuljetus päättyy kyseiseen jäsenvaltioon.

Kun todelliselta arvoltaan enintään 150 euron lähetyksiin sisältyvien tavaroiden tuonnissa ei käytetä 6 luvun 4 jaksossa tarkoitettua erityisjärjestelmää, tuojajäsenvaltion on sallittava, että tavarat tullille yhteisön alueella esittävä henkilö käyttää sen henkilön puolesta, jolle tavarat on tarkoitettu, tuonnin arvonlisäveron ilmoittamista ja maksamista koskevia erityisjärjestelyjä sellaisten tavaroiden osalta, joiden lähetys tai kuljetus päättyy kyseiseen jäsenvaltioon.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

369 z artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  henkilön, joka esittää tavarat tullille yhteisön alueella, on oltava vastuussa arvonlisäveron kantamisesta henkilöltä, jolle tavarat on tarkoitettu:

b)  henkilön, joka ilmoittaa tavarat tullille yhteisön alueella, on oltava vastuussa arvonlisäveron kantamisesta henkilöltä, jolle tavarat on tarkoitettu:

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

369 z artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tavarat tullille yhteisön alueella esittävän henkilön on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että henkilö, jolle tavarat on tarkoitettu, maksaa asianmukaisen veron.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tavarat tullille yhteisön alueella ilmoittavan henkilön on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että henkilö, jolle tavarat on tarkoitettu, maksaa asianmukaisen veron.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Poistetaan direktiivin 2009/132/EY IV osasto 1 päivänä tammikuuta 2021.

Poistetaan direktiivin 2009/132/EY IV osasto 1 päivänä huhtikuuta 2021.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Niiden on sovellettava 2 ja 3 artiklan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2021.

Niiden on sovellettava 2 ja 3 artiklan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä 1 päivästä huhtikuuta 2019.

Perustelu

Komissiolla ja jäsenvaltioilla on oikeudellinen velvoite sallia yritysten rekisteröityä uuteen arvonlisäveron erityisjärjestelmään viimeistään 31. joulukuuta 2020. Esittelijä katsoo kuitenkin, että yrityksille olisi annettava vielä kolme lisäkuukautta, jotta ne voivat mukauttaa omat IT-järjestelmänsä siten, että ne voidaan yhdistää komission ja jäsenvaltioiden kehittämään uuteen erityisjärjestelmään. Tällä tarkistuksella on erityisesti tarkoitus helpottaa pk-yritysten pääsyä erityisjärjestelmään. Esittelijä pitää tarpeellisena antaa yrityksille kolme kuukautta lisäaikaa, varsinkin kun otetaan huomioon vaikeudet, jotka arvonlisäveron erityisjärjestelmän voimaantulo aiheutti.


PERUSTELUT

Nykyinen voimassaoleva alv-direktiivi (neuvoston direktiivi 2006/12/EY) laadittiin ennen digitaalitalouden nousua, ja se käsittää alkuperään perustuvan verotusjärjestelmän, jonka oli tarkoitus olla siirtymäjärjestelmä. Uudet tosiasiat huomioon ottaen ajantasaistaminen on välttämätöntä.

Komission direktiiviehdotus on osa laajempaa pakettia, jolla komissio vastaa alv-vajeeseen, sekä toimenpide alv-järjestelmän yleisen uudistamisen toteuttamiseksi.

Komission ehdotus rakentuu arvonlisäveron erityisjärjestelmän varaan, joka otettiin käyttöön vuonna 2015 sähköisten palvelujen tarjoajien mukautumiskustannusten pienentämiseksi. Yleisesti ollaan yhtä mieltä siitä, että arvonlisäveron erityisjärjestelmä on onnistunut paitsi hallinnollisen rasitteen vähentämisessä myös tulojen kartuttamisessa. Komission ehdotuksella on tarkoitus laajentaa arvonlisäveron erityisjärjestelmän soveltamisalaa. Komission vaikutustenarviointi osoittaa, että nykyisten alv-velvoitteiden noudattamiskustannukset rajatylittävässä liiketoiminnassa ovat keskimäärin 8 000 euroa vuosittain kussakin jäsenvaltiossa, johon yritys toimittaa tavaroita tai palveluja. Tämä ehdotus pienentää kyseistä summaa jopa 95 prosenttia. Se myös auttaa jäsenvaltioita hankkimaan tuloja, sillä vaikutustenarviointi osoittaa, että jäsenvaltiot menettävät 5 miljardia euroa alv-tuloja vuosittain, koska pienten lähetysten maahantuonti on vapautettu alv:sta ja koska EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet mutta EU:ssa verkkoliiketoimintaa harjoittavat yritykset eivät noudata säännöksiä.

Esittelijä on yleisesti ottaen tyytyväinen komission ehdotukseen, joka kaiken kaikkiaan pyrkii yksinkertaistamaan rajatylittävää sähköistä kauppaa koskevia alv-sääntöjä, vähentämään sääntöjen noudattamisen kustannuksia – tärkeä osatekijä pk- ja mikroyritysten kannalta – ja lisäämään sekä EU:n sisäistä että ulkopuolista kauppaa poistamalla nykyisen kilpailukykyvääristymän, jonka EU:n ulkopuolisten yritysten alv-verosta vapaat toimitukset EU:n alueelle aiheuttavat.

Esittelijä pitää myönteisenä komission ehdottamaa 28 artiklaa koskevaa tarkistusta, jossa säädetään, että verkkoalustat ovat vastuussa palvelujen toimittamisesta perittävän alv:n kannosta. Hän ehdottaa kuitenkin myös, että alustat on saatettava vastaamaan alv:n kannosta, kun ne toimivat välittäjinä kolmansista maista tuotavien tavaroiden toimituksissa. EU:n yritykset ja erityisesti pk-yritykset ovat epäedullisessa kilpailuasemassa, kun EU:n ulkopuoliset toimittajat myyvät tavaroita verkossa EU:n kuluttajille maksamatta EU:ssa kannettavaa arvonlisäveroa.

Esittelijä myös pitää myönteisenä ehdotusta sähköisiä palveluja koskevan arvonlisäveron erityisjärjestelmän laajentamisesta tavaroiden verkkomyynnin sisällyttämiseksi siihen ja sen ulottamiseksi koskemaan kaikkia rajatylittäviä palveluja lopullisille kuluttajille. Esittelijä myös hyväksyy uuden erityisjärjestelmän laajentamisen kattamaan maahantuonnin. Jälkimmäinen mekanismi tarkoittaisi, että alv voidaan kantaa myyntipisteessä, jossa markkinapaikoilla toimivat myyjät suorittavat myynnin EU:n asiakkaille, mikä merkitsisi tullimenettelyn nopeutumista. Mitä tulee täytäntöönpanoaikaan, jäsenvaltioilla on oikeudellinen velvoite sallia yritysten rekisteröityä uuteen arvonlisäveron erityisjärjestelmään viimeistään 31. joulukuuta 2020. Esittelijä katsoo kuitenkin, että yrityksille olisi annettava vielä kolme lisäkuukautta, jotta ne voivat mukauttaa omat IT-järjestelmänsä siten, että ne voidaan yhdistää uuteen erityisjärjestelmään, ja ehdottaa tätä koskevaa tarkistusta, jotta helpotetaan pk-yritysten liittymistä erityisjärjestelmään.

Esittelijä on hyvin tyytyväinen siihen, että EU:n sisäisen etämyynnin järjestelmästä ja pienten lähetysten tuonnin vapauttamisesta arvonlisäverosta luovutaan. Tällä ehdotuksella pyritään alv:n määräpaikkaperiaatteen soveltamiseen.

Esittelijä ehdottaa lisäksi tarkistusta, joka koskee erityisjärjestelmän kattamia liiketoimia koskevien tietojen säilyttämisaikaa, joka tällä hetkellä on kymmenen vuotta ja jonka osalta komissio nyt ehdottaa kotivaltion sääntöjen soveltamista. Hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi ja sääntöjen yhtenäistämiseksi sisämarkkinoilla esittelijä ehdottaa viiden vuoden määräaikaa tietojen säilyttämisessä.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Palvelujen suorituksia ja tavaroiden etämyyntiä koskevat arvonlisäverovelvoitteet

Viiteasiakirjat

COM(2016)0757 – C8-0004/2017 – 2016/0370(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

21.12.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

16.1.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

16.1.2017

JURI

16.1.2017

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

25.1.2017

JURI

25.1.2017

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Cătălin Sorin Ivan

15.12.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.6.2017

30.8.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

1

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alain Cadec, David Coburn, Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Judith Sargentini

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.10.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

47

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Ashley Fox, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Alain Cadec, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Michel Reimon, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

1

-

EFDD

David Coburn

6

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marco Zanni

GUE/NGL

Fabio De Masi, Marisa Matias, Miguel Viegas

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus