Postupak : 2016/0370(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0307/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0307/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 30/11/2017 - 8.20

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0471

IZVJEŠĆE     *
PDF 685kWORD 81k
16.10.2017
PE 604.735v02-00 A8-0307/2017

o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza poreza na dodanu vrijednost za isporuke usluga i prodaju robe na daljinu

(COM(2016)0757 – C8-0004/2017 – 2016/0370(CNS))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Cătălin Sorin Ivan

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza poreza na dodanu vrijednost za isporuke usluga i prodaju robe na daljinu

(COM(2016)0757 – C8-0004/2017 – 2016/0370(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2016)0757),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0004/2017),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0307/2017),

1.  prihvaća prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  Razlika između očekivanih prihoda od PDV-a i stvarno naplaćenog PDV-a („jaz u području PDV-a”) u Uniji iznosio je približno 152 milijarde EUR 2015. godine, a prekogranične prijevare predstavljale su gubitak prihoda od PDV-a u Uniji od približno 50 milijardi EUR godišnje, zbog čega je PDV važno pitanje koje treba riješiti na razini Unije, a neophodno je i usvajanje konačnog sustava PDV-a koji se temelji na načelu odredišta.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Procjenom posebnih odredaba uvedenih od 1. siječnja 2015. utvrđena su mnoga područja za poboljšanje. Prvo, potrebno je smanjiti opterećenje za mikropoduzeća s poslovnim nastanom u državi članici koja povremeno isporučuju takve usluge u druge države članice te im omogućiti da se moraju pridržavati samo obveza u pogledu PDV-a u državi članici poslovnog nastana, a ne i u drugim državama članicama. Potrebno je uvesti prag na razini cijele Zajednice do kojega takve isporuke podliježu PDV-u u državi članici svojega poslovnog nastana. Nadalje, zahtjev prema kojemu je potrebno ispunjavati obveze izdavanja računa i vođenja evidencije svih država članica u koje se isporučuje vrlo je opterećujući. Stoga, kako bi se smanjila opterećenja za poduzeća, pravila o izdavanju računa i vođenu evidencije trebala bi biti ona koja su primjenjiva u državi članici identifikacije dobavljača koji primjenjuje posebne odredbe. Treće, porezni obveznici koji nemaju poslovni nastan u Zajednici, ali su u registru obveznika PDV-a u državi članici (npr. jer provode povremene transakcije koje podliježu PDV-u u toj državi članici) ne mogu se koristiti ni posebnim odredbama za porezne obveznike koji nemaju poslovni nastan u Zajednici ni posebnom odredbom za porezne obveznike s poslovnim nastanom u Zajednici. Posljedično, predlaže se da se takvim poreznim obveznicima dopusti upotreba posebne odredbe za porezne obveznike bez poslovnog nastana unutar Zajednice.

(3)  Procjenom posebnih odredaba uvedenih od 1. siječnja 2015. utvrđena su mnoga područja za poboljšanje. Prvo, potrebno je smanjiti opterećenje za mikropoduzeća s poslovnim nastanom u državi članici koja povremeno isporučuju takve usluge u druge države članice te im omogućiti da se moraju pridržavati samo obveza u pogledu PDV-a u državi članici poslovnog nastana, a ne i u drugim državama članicama. Potrebno je uvesti prag na razini cijele Zajednice do kojega takve isporuke podliježu PDV-u u državi članici svojega poslovnog nastana. Nadalje, zahtjev prema kojemu je potrebno ispunjavati obveze izdavanja računa svih država članica u koje se isporučuje vrlo je opterećujući. Stoga, kako bi se smanjila opterećenja za poduzeća, pravila o izdavanju računa trebala bi biti ona koja su primjenjiva u državi članici identifikacije dobavljača koji primjenjuje posebne odredbe. Treće, porezni obveznici koji nemaju poslovni nastan u Zajednici, ali su u registru obveznika PDV-a u državi članici (npr. jer provode povremene transakcije koje podliježu PDV-u u toj državi članici) ne mogu se koristiti ni posebnim odredbama za porezne obveznike koji nemaju poslovni nastan u Zajednici ni posebnom odredbom za porezne obveznike s poslovnim nastanom u Zajednici. Posljedično, predlaže se da se takvim poreznim obveznicima dopusti upotreba posebne odredbe za porezne obveznike bez poslovnog nastana unutar Zajednice.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Recital 3 a (new)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  Iako je ocjena minisustava „sve na jednom mjestu” (MOSS) većinom pozitivna, samo 13 % registriranih poduzeća prijavi 99 % prihoda od PDV-a koji se obrade preko tog sustava, što ukazuje na potrebu da države članice promiču sustav MOSS među većim brojem malih i srednjih poduzeća kako bi se prevladale prepreke prekograničnoj e-trgovini.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Recital 9 a (new)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Ova Direktiva o izmjeni mogla bi dovesti do povećanja administrativnih troškova za male pošiljke budući da je za relevantne pakete potreban znak razlikovanja kojim se naznačuje da je na njega primijenjen režim PDV-a za uvezene pošiljke, a poštanski sektor obvezan je razvrstavati pakete ovisno o tome koristi li se režim PDV-a za uvezene pošiljke. Države članice i Komisija trebale bi pomno pratiti učinak na poštanski sektor.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Prema potrebi, pri određivanju datuma primjene odredaba ove Direktive uzima se u obzir vrijeme potrebno za uvođenje mjera potrebnih za provedbu ove Direktive, kao i vrijeme potrebno da države članice prilagode svoj informacijski sustav registraciji, prijavi i plaćanju PDV-a.

(14)  Prema potrebi, pri određivanju datuma primjene odredaba ove Direktive trebalo bi se uzeti u obzir vrijeme potrebno za uvođenje mjera potrebnih za provedbu ove Direktive, kao i vrijeme potrebno da države članice i poduzeća prilagode svoj informacijski sustav za registraciju, prijavu i plaćanje PDV-a.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a)  u prijedlogu Komisije govori se samo o jednom dijelu rješenja za problem jaza u području PDV-a; potrebne su daljnje mjere kako bi se učinkovito suzbio problem utaje PDV-a u Uniji;

Amandman    7

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Direktiva 2006/112/EZ

Article 14 – paragraph 3 a (new)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  U članku 14. dodaje se sljedeći stavak:

 

„3.a  Kada porezni obveznik koji djeluje u vlastito ime ali za drugu osobu sudjeluje u prodaji na daljinu robe uvezene iz trećih zemalja ili trećih teritorija u pošiljci stvarne vrijednosti manje od 150 EUR, ili ekvivalentnog iznosa u domaćoj valuti, te u tekućoj kalendarskoj godini ima godišnji promet veći od 1 000 000 EUR ili ekvivalentnog iznosa u domaćoj valuti, uključujući slučajeve u kojima se za prodaju na daljinu upotrebljava telekomunikacijska mreža, sučelje ili portal, smatrat će se da je taj porezni obveznik sam primio i isporučio tu robu.”

Obrazloženje

Za naplatu PDV-a na uvoz trebale bi biti odgovorne internetske platforme ako postoji rizik da dobavljači sa sjedištem u trećim zemljama neće platiti PDV. Potpuna carinska deklaracija obvezna je za uvoz robe u vrijednosti većoj od 150 EUR, čime se smanjuje rizik neplaćanja PDV-a. Prag od 1 000 000 EUR prometa uvodi se kako se teret odgovornosti ne bi nametnuo MSP-ovima ili novoosnovanim (start-up) poduzećima.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 58. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  usluge se pružaju kupcima lociranima u bilo kojoj državi članici osim države članice koja se navodi u točki (a);

(b)  usluge se pružaju kupcima lociranima u bilo kojoj državi članici osim države članice koja se navodi u točki (a) i

Amandman    9

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 58. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ukupna vrijednost, bez PDV-a, takvih isporuka u tekućoj kalendarskoj godini ne prelazi 10 000 EUR ili jednak iznos u nacionalnoj valuti te nije prelazila navedeni iznos tijekom prethodne kalendarske godine.

(c)  ukupna vrijednost, bez PDV-a, takvih isporuka u tekućoj kalendarskoj godini ne prelazi 35 000 EUR ili jednak iznos u nacionalnoj valuti te nije prelazila navedeni iznos tijekom prethodne kalendarske godine.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 369. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica identifikacije određuje razdoblje tijekom kojega porezni obveznik koji nema poslovni nastan unutar Zajednice treba čuvati tu evidenciju.

Ta se evidencija mora čuvati tijekom razdoblja od pet godina po isteku godine u kojoj je transakcija obavljena.

Obrazloženje

Pet je godina dovoljno da bi se smanjilo opterećenje za one koji pošteno plaćaju porez.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Članak 2. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izmjene Direktive 2006/112/EZ koje stupaju na snagu 1. siječnja 2021.

Izmjene Direktive 2006/112/EZ koje stupaju na snagu 1. travnja 2021.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

S učinkom od 1. siječnja 2021., Direktiva 2006/112/EZ mijenja se kako slijedi:

S učinkom od 1. travnja 2021., Direktiva 2006/112/EZ mijenja se kako slijedi:

Amandman    13

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 2006/112/EZ

Glava V. – poglavlje 3.a – članak 59.c – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ukupna vrijednost, bez PDV-a, isporuka obuhvaćenih ovim odredbama u tekućoj kalendarskoj godini ne prelazi 10 000 EUR ili jednak iznos u nacionalnoj valuti niti je prelazila navedeni iznos tijekom prethodne kalendarske godine.

(c)  ukupna vrijednost, bez PDV-a, isporuka obuhvaćenih ovim odredbama u tekućoj kalendarskoj godini ne prelazi 35 000 EUR ili jednak iznos u nacionalnoj valuti niti je prelazila navedeni iznos tijekom prethodne kalendarske godine.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 2006/112/EZ

Article 143 – paragraph 1 – point ca

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„(ca)  uvoz robe kada je PDV prijavljen prema posebnoj odredbi u glavi XII. odjeljku 4. poglavlju 6. i kada je, najkasnije po predaji uvozne deklaracije, nadležnom carinskom uredu države članice uvoza dostavljen identifikacijski PDV broj dobavljača ili posrednika koji djeluje u njegovo ime, a koji se dodjeljuje prema članku 369.q;”

„(ca)  uvoz robe kada je PDV prijavljen prema posebnoj odredbi u glavi XII. odjeljku 4. poglavlju 6. i kada je, najkasnije po predaji uvozne deklaracije, nadležnom carinskom uredu države članice uvoza dostavljen identifikacijski PDV broj dobavljača ili posrednika koji djeluje u njegovo ime, a koji se dodjeljuje prema članku 369.q, pri čemu Komisija pravnim aktom utvrđuje točan oblik uvozne deklaracije;”

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 369.b – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice dopuštaju svakom poreznom obvezniku koji obavlja prodaju robe na daljinu unutar Zajednice i svakom poreznom obvezniku koji nema poslovni nastan u državi članici potrošnje, a koji pruža usluge osobi koja nije porezni obveznik koja ima poslovni nastan ili stalnu adresu ili uobičajeno boravište u toj državi članici, da iskoristi posebnu odredbu. Ta posebna odredba primjenjuje se na svu robu i usluge pružene u Zajednici.

Države članice dopuštaju svakom poreznom obvezniku koji obavlja prodaju robe na daljinu unutar Zajednice i svakom poreznom obvezniku koji nema poslovni nastan u državi članici potrošnje, a koji pruža usluge osobi koja nije porezni obveznik da iskoristi posebnu odredbu iz tog poglavlja neovisno o tome gdje osoba koja nije porezni obveznik ima poslovni nastan ili stalnu adresu ili uobičajeno boravište. Ta posebna odredba primjenjuje se na svu robu i usluge pružene u Zajednici.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 29.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 369.l – stavak 1. – točka 5.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Ako se robom trguje u stranoj valuti, stvarna vrijednost koja, u skladu s ovim stavkom ne smije prelaziti 150 EUR, utvrđuje se konverzijom valute u skladu s člankom 53. Carinskog zakonika Unije.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 30.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 369.y – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada osoba kojoj je namijenjena uvezena roba u pošiljkama stvarne vrijednosti koja ne prelazi 150 EUR ne odabere primjenu standardnih postupaka za uvoz robe, uključujući primjenu snižene stope PDV-a u skladu s člankom 94. stavkom 2., država članica uvoza dopušta osobi koja robu prijavljuje carini unutar teritorija Zajednice da se koristi posebnim postupcima za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz u pogledu robe čija otprema ili prijevoz završava u toj državi članici.

Kada se ne koristi posebna odredba iz poglavlja 6. odjeljka 4. za uvoz robe u pošiljkama čija stvarna vrijednost ne prelazi 150 EUR, država članica uvoza dopušta osobi koja robu prijavljuje carini u ime osobe kojoj je roba namijenjena unutar teritorija Zajednice da se koristi posebnim postupcima za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz u pogledu robe čija otprema ili prijevoz završava u toj državi članici.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 30.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 369.z – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  osoba koja robu prijavljuje carini unutar teritorija Zajednice odgovorna je za naplatu PDV-a od osobe kojoj je roba namijenjena.

(b)  (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 30.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 369.z – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice omogućuju da osoba koja robu prijavljuje carini unutar teritorija Zajednice poduzme odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da osoba kojoj je roba namijenjena plati točan porez.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

S učinkom od 1. siječnja 2021. briše se glava IV. Direktive 2009/132/EZ.

S učinkom od 1. travnja 2021. briše se glava IV. Direktive 2009/132/EZ.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

One primjenjuju odredbe potrebne za usklađivanje s člancima 2. i 3. ove Direktive od 1. siječnja 2021.

One primjenjuju odredbe potrebne za usklađivanje s člancima 2. i 3. ove Direktive od 1. travnja 2021.

Obrazloženje

Komisija i države članice imaju pravnu obvezu dozvoliti poduzećima da se registriraju u novom OSS-u (sustav „sve na jednom mjestu”) do 31. prosinca 2020. Izvjestitelj pak smatra da je poduzećima potrebno dati tri dodatna mjeseca da svoje IT sustave prilagode za povezivanje s novim OSS-om koji razvijaju Komisija i države članice. Ovom se izmjenom posebice želi olakšati pristup MSP-ova OSS-u. Izvjestitelj smatra da bi bilo korisno poduzećima dati tri dodatna mjeseca, posebice kada se uzmu u obzir poteškoće do kojih je došlo prilikom uvođenja MOSS-a (minisustav „sve na jednom mjestu”).


OBRAZLOŽENJE

Postojeća Direktiva o PDV-u (Direktiva Vijeća 2006/12/EZ), koja je trenutačno na snazi, donesena je prije pojave digitalnog gospodarstva i odnosi se na sustav oporezivanja koji se temelji na podrijetlu i koji je trebao biti prijelazan. Kada se uzme u obzir trenutačno stanje, jasno je da ju je potrebno ažurirati.

Komisijin Prijedlog direktive dio je većeg paketa koji predstavlja odgovor Komisije na jaz u području PDV-a, kao i mjeru opće modernizaciju sustava PDV-a.

Prijedlog Komisije nastavlja se na postojeći minisustav „sve na jednom mjestu” (MOSS), koji je uveden 2015. kako bi se smanjili troškovi usklađivanja za pružatelje elektroničkih usluga. Prevladavajuće mišljenje jest da MOSS predstavlja uspjeh u pogledu smanjivanja administrativnog opterećenja, ali i u pogledu prikupljanja prihoda. Prijedlogom Komisije želi se proširiti područje primjene MOSS-a. Procjena utjecaja koju je provela Komisija pokazala je da troškovi usklađivanja s obvezama PDV-a za prekogranična poslovanja u prosjeku iznose 8 000 EUR godišnje za svaku državu članicu u koju poduzeće isporučuje svoje proizvode i usluge. Ovim će se prijedlogom taj iznos smanjiti za do 95 %. Njime će se također pomoći državama članicama u prikupljanju prihoda s obzirom na to da je procjena utjecaja pokazala da države članice gube 5 milijardi EUR u PDV-u godišnje zbog izuzeća od plaćanja PDV-a za uvoz malih pošiljaka i zbog neusklađenosti s propisima kada je riječ o poduzećima koja imaju sjedište izvan EU-a, ali posluju u EU-u preko interneta.

Izvjestitelj sve u svemu pozdravlja prijedlog Komisije, čiji je opći cilj pojednostavljenje pravila o PDV-u u području prekogranične e-trgovine, smanjenje troškova usklađivanja (što je važan element za MSP-ove i mikropoduzeća) i poticanje trgovine unutar i izvan EU-a uklanjanjem postojećih poremećaja u tržišnom natjecanju koje su stvorila poduzeća izvan EU-a koja isporučuju u EU bez plaćanja PDV-a.

Izvjestitelj pozdravlja izmjenu članka 28. koju je predložila Komisija, a u kojoj se navodi da su internetske platforme odgovorne za naplatu PDV-a pri isporučivanju usluga. Međutim, on uz to predlaže da platforme budu odgovorne za naplatu PDV-a ako imaju ulogu posrednika u isporuci robe uvezene iz trećih zemalja. Poduzeća u EU-u, a osobito MSP-ovi, u nepovoljnom su položaju u odnosu na dobavljače izvan EU-a koji potrošačima u EU-u preko interneta prodaju robu bez plaćanja PDV-a koji u Uniji treba platiti.

Izvjestitelj isto tako pozdravlja prijedlog da se minisustavom „sve na jednom mjestu” (MOSS) za elektroničke usluge obuhvati i internetska isporuka robe te da se sve prekogranične usluge prošire na krajnje korisnike, kao i da se novim sustavom „sve na jednom mjestu” (OSS) obuhvate i uvozi. Potonji bi mehanizam značio da prodavači na tržištu mogu potrošačima u EU-u naplatiti PDV na mjestu prodaje te bi doveo do bržeg sustava carinjenja. Međutim, kada je riječ o razdoblju provedbe, države članice imaju pravnu obvezu dozvoliti poduzećima da se registriraju u novom OSS-u do 31. prosinca 2020. Izvjestitelj pak smatra da je poduzećima potrebno dati tri dodatna mjeseca da svoje IT sustave prilagode za povezivanje s novim OSS-om te stoga predlaže izmjenu kojom će se MSP-ovima omogućiti lakši pristup OSS-u.

Izvjestitelj posebno pozdravlja ukidanje režima prodaje na daljinu unutar EU-a i izuzeća od plaćanja poreza na uvoz malih pošiljaka. Ovaj prijedlog predstavlja korak prema primjeni načela odredišta za PDV.

Izvjestitelj nadalje predlaže izmjenu u vezi s razdobljem vođenja evidencije o transakcijama obuhvaćenima OSS-om, koje trenutačno iznosi 10 godina i za koje Komisija sada predlaže primjenu pravila matične zemlje. Izvjestitelj predlaže da se razdoblje vođenja evidencije ograniči na 5 godina kako bi se smanjilo administrativno opterećenje i kako bi se uskladila pravila na unutarnjem tržištu.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Obveze u pogledu poreza na dodanu vrijednost za isporuke usluga i prodaju robe na daljinu

Referentni dokumenti

COM(2016)0757 – C8-0004/2017 – 2016/0370(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

21.12.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

16.1.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

16.1.2017

JURI

16.1.2017

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

IMCO

25.1.2017

JURI

25.1.2017

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Cătălin Sorin Ivan

15.12.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

20.6.2017

30.8.2017

 

 

Datum usvajanja

10.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

1

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Alain Cadec, David Coburn, Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Judith Sargentini

Datum podnošenja

16.10.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

47

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Ashley Fox, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Alain Cadec, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Michel Reimon, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

1

-

EFDD

David Coburn

6

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marco Zanni

GUE/NGL

Fabio De Masi, Marisa Matias, Miguel Viegas

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena