Postupak : 2017/0002(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0313/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0313/2017

Rasprave :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Glasovanja :

PV 13/09/2018 - 10.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0348

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1160kWORD 172k
19.10.2017
PE 605.954v02-00 A8-0313/2017

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ

(COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica za mišljenje: Cornelia Ernst

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ

(COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0008),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 16. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0008/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir primjedbe na nacrt zakonodavnog akta koje su podnijeli češki Zastupnički dom te Španjolski parlament i portugalska Skupština,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za pravna pitanja (A8-0313/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Zaštita pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka temeljno je pravo. Člankom 8. stavkom 1. Člankom 8. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”) te člankom 16. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) utvrđuje se da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.

(1)  Zaštita pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka temeljno je pravo. Člankom 8. stavkom 1. Člankom 8. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”) te člankom 16. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) utvrđuje se da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka. To je pravo zajamčeno i člankom 8. Europske konvencije o ljudskim pravima.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Radi usklađenog pristupa zaštiti osobnih podataka u cijeloj Uniji te slobodnog kretanja osobnih podataka unutar Unije potrebno je pravila o zaštiti osobnih podataka koja vrijede za institucije i tijela Unije što bolje uskladiti s pravilima o zaštiti osobnih podataka donesenima za javni sektor u državama članicama. Kad god se odredbe ove Uredbe temelje na istoj ideji kao i odredbe Uredbe (EU) 2016/679, te bi odredbe trebalo tumačiti ujednačeno, posebno zato što bi strukturu ove Uredbe trebalo shvatiti kao istovjetnu strukturi Uredbe (EU) 2016/679.

(5)  Radi usklađenog pristupa zaštiti osobnih podataka u cijeloj Uniji te slobodnog kretanja osobnih podataka unutar Unije potrebno je pravila o zaštiti osobnih podataka koja vrijede za institucije, tijela, urede i agencije Unije uskladiti s pravilima o zaštiti osobnih podataka donesenima za javni sektor u državama članicama. Kad god se odredbe ove Uredbe temelje na istoj ideji kao i odredbe Uredbe (EU) 2016/679, te bi odredbe u skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda Europske unije1a trebalo tumačiti ujednačeno, posebno zato što bi strukturu ove Uredbe trebalo shvatiti kao istovjetnu strukturi Uredbe (EU) 2016/679.

 

_________________

 

1a presuda Suda od 9. ožujka 2010., Komisija/Njemačka, C-518/07, ECLI:EU:C:2010:125, t. 26. i 28.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  I dalje je fragmentiran pravni okvir zaštite podataka za obradu podataka u okviru aktivnosti institucija i tijela Unije u područjima slobode, sigurnosti i pravde te zajedničke vanjske i sigurnosne politike te se njime stvara pravna nesigurnost. Stoga bi se ovom Uredbom trebala pružiti usklađena pravila za zaštitu i slobodno kretanje osobnih podataka obrađenih u institucijama i tijelima Unije u okviru aktivnosti koje su obuhvaćene poglavljima 4. i 5. glave V. trećeg dijela UFEU-a te poglavljem 2. glave V. UEU-a.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U Izjavi br. 21 o zaštiti osobnih podataka u područjima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima i policijske suradnje, priloženoj završnom aktu međuvladine konferencije na kojoj je donesen Ugovor iz Lisabona, na konferenciji je potvrđeno da bi se posebna pravila o zaštiti osobnih podataka i slobodnom kretanju osobnih podataka u područjima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima i policijske suradnje na temelju članka 16. UFEU-a mogla pokazati nužnima zbog specifične prirode tih područja. Ova bi se Uredba stoga trebala primjenjivati na agencije Unije koje obavljaju aktivnosti u područjima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima i policijske suradnje samo ako pravo Unije koje se primjenjuje na takve agencije ne sadržava posebna pravila o obradi osobnih podataka.

(8)  U Izjavi br. 21 o zaštiti osobnih podataka u područjima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima i policijske suradnje, priloženoj završnom aktu međuvladine konferencije na kojoj je donesen Ugovor iz Lisabona, na konferenciji je potvrđeno da bi se posebna pravila o zaštiti osobnih podataka i slobodnom kretanju osobnih podataka u područjima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima i policijske suradnje na temelju članka 16. UFEU-a mogla pokazati nužnima zbog specifične prirode tih područja. Nadalje, zajednička vanjska i sigurnosna politika specifične je prirode i sadrži posebna pravila o zaštiti osobnih podataka te bi i u tom području moglo biti potrebno zajamčiti slobodno kretanje osobnih podataka. Stoga je prikladno regulirati obradu operativnih osobnih podataka u agencijama Unije koja se provodi na temelju poglavlja 4. i 5. glave V. trećeg dijela UFEU-a te misija o kojima je riječ u članku 42. stavku 1. i člancima 43. i 44. UEU-a, i to uspostavom posebnih pravila koja odstupaju od brojnih općih pravila iz ove Uredbe.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Privola bi se trebala davati jasnom potvrdnom radnjom kojom se izražava dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak ispitanika na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, kao što je pisana izjava, uključujući elektroničku, ili usmena izjava. To bi moglo obuhvaćati označivanje polja kvačicom pri posjetu internetskim stranicama, biranje tehničkih postavki usluga informacijskog društva ili drugu izjavu ili ponašanje koje u tom kontekstu jasno pokazuje da ispitanik prihvaća predloženu obradu svojih osobnih podataka. Šutnja, polje unaprijed označeno kvačicom ili neaktivnost stoga se ne bi smjeli smatrati privolom. Privola bi trebala obuhvatiti sve aktivnosti obrade koje se obavljaju u istu svrhu ili svrhe. Kad obrada ima više svrha, privolu bi trebalo dati za sve njih. Ako se privola ispitanika zahtijeva elektroničkim putem, taj zahtjev mora biti jasan, jezgrovit i ne smije nepotrebno ometati upotrebu usluge za koju se upotrebljava.

(14)  Privola bi se trebala davati jasnom potvrdnom radnjom kojom se izražava dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak ispitanika na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, kao što je pisana izjava, uključujući elektroničku, ili usmena izjava. To bi moglo obuhvaćati označivanje polja kvačicom pri posjetu internetskim stranicama, biranje tehničkih postavki usluga informacijskog društva ili drugu izjavu ili ponašanje koje u tom kontekstu jasno pokazuje da ispitanik prihvaća predloženu obradu svojih osobnih podataka. Šutnja, polje unaprijed označeno kvačicom ili neaktivnost stoga se ne bi smjeli smatrati privolom. Privola bi trebala obuhvatiti sve aktivnosti obrade koje se obavljaju u istu svrhu ili svrhe. Kad obrada ima više svrha, privolu bi trebalo dati za sve njih. Ako se privola ispitanika zahtijeva elektroničkim putem, taj zahtjev mora biti jasan, jezgrovit i ne smije nepotrebno ometati upotrebu usluge za koju se upotrebljava. Isto tako, ispitanik bi trebao imati pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Svaka obrada osobnih podataka trebala bi biti zakonita i poštena. Za pojedince bi trebalo biti transparentno kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju te do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Prema načelu transparentnosti svaka informacija i komunikacija u vezi s obradom tih osobnih podataka treba biti lako dostupna i razumljiva te jasno i jednostavno sročena. To se načelo posebno odnosi na informacije ispitaniku o identitetu voditelja obrade i svrhama obrade te daljnje informacije radi osiguravanja poštenosti i transparentnosti obrade s obzirom na pojedince o kojima je riječ i njihovo pravo da dobiju potvrdu i obavijest o osobnim podacima koji se obrađuju, a odnose se na njih. Pojedinci bi trebali biti upoznati s rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom osobnih podataka i načinom ostvarenja svojih prava u vezi s obradom. Konkretno, posebne svrhe u koje se osobni podaci obrađuju trebale bi biti izrijekom navedene i opravdane te određene u vrijeme prikupljanja osobnih podataka. Osobni podaci trebali bi biti primjereni, bitni i ograničeni na ono što je nužno za svrhe u koje se obrađuju. Zbog toga je osobito potrebno osigurati da je razdoblje u kojem se osobni podaci pohranjuju ograničeno na strogi minimum. Osobni podaci trebali bi se obrađivati samo ako se svrha obrade ne bi mogla razumno postići drugim sredstvima. Kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne drže duže nego što je nužno, voditelj obrade trebao bi odrediti rok za brisanje ili periodično preispitivanje. Trebalo bi poduzeti sve razumno opravdane korake radi osiguravanja da se netočni osobni podaci isprave ili izbrišu. Osobne podatke trebalo bi obrađivati na način kojim se jamči odgovarajuća sigurnost i povjerljivost osobnih podataka, uključujući sprečavanje neovlaštenog pristupa osobnim podacima i opremi za obradu podataka ili njihove neovlaštene upotrebe.

(15)  Svaka obrada osobnih podataka trebala bi biti zakonita i poštena te bi trebala imati jasnu i dobro definiranu svrhu. Za pojedince bi trebalo biti transparentno kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju te do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Prema načelu transparentnosti svaka informacija i komunikacija u vezi s obradom tih osobnih podataka treba biti lako dostupna i razumljiva te jasno i jednostavno sročena. To se načelo posebno odnosi na informacije ispitaniku o identitetu voditelja obrade i svrhama obrade te daljnje informacije radi osiguravanja poštenosti i transparentnosti obrade s obzirom na pojedince o kojima je riječ i njihovo pravo da dobiju potvrdu i obavijest o osobnim podacima koji se obrađuju, a odnose se na njih. Pojedinci bi trebali biti upoznati s rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom osobnih podataka i načinom ostvarenja svojih prava u vezi s obradom. Konkretno, posebne svrhe u koje se osobni podaci obrađuju trebale bi biti izrijekom navedene i opravdane te određene u vrijeme prikupljanja osobnih podataka. Osobni podaci trebali bi biti primjereni, bitni i ograničeni na ono što je nužno za svrhe u koje se obrađuju. Zbog toga je osobito potrebno osigurati da je razdoblje u kojem se osobni podaci pohranjuju ograničeno na strogi minimum. Osobni podaci trebali bi se obrađivati samo ako se svrha obrade ne bi mogla razumno postići drugim sredstvima. Kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne drže duže nego što je nužno, voditelj obrade trebao bi odrediti rok za brisanje ili periodično preispitivanje. Trebalo bi poduzeti sve razumno opravdane korake radi osiguravanja da se netočni osobni podaci isprave ili izbrišu. Osobne podatke treba obrađivati na način kojim se jamči odgovarajuća sigurnost i povjerljivost osobnih podataka, uključujući sprečavanje neovlaštenog pristupa osobnim podacima i opremi koja se koristi pri obradi podataka, otkrivanja tijekom njihova prijenosa ili njihove neovlaštene upotrebe.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Pravo Unije i interna pravila iz ove Uredbe trebali bi biti jasni i precizni, a njihova bi primjena trebala biti predvidljiva osobama koje im podliježu, u skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava.

(18)  Pravo Unije iz ove Uredbe trebalo bi biti jasno i precizno, a njegova bi primjena trebala biti predvidljiva osobama koje mu podliježu, u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Povelji i Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Ako se obrada temelji na privoli ispitanika, voditelj obrade trebao bi moći dokazati da je ispitanik dao privolu za postupak obrade. Zaštitnim mjerama, posebno u okviru pisane izjave o drugom pitanju, trebalo bi se osigurati da je ispitanik svjestan činjenice da daje privolu i do koje mjere se ona daje. U skladu s Direktivom Vijeća 93/13/EEZ14 izjavu o privoli koju je unaprijed sastavio voditelj obrade trebalo bi ponuditi u razumljivom i lako dostupnom obliku, jasno i jednostavno sročenu te u njoj ne bi smjelo biti nepoštenih uvjeta. Da bi ispitanik mogao dati privolu informiran, trebao bi barem znati identitet voditelja obrade i svrhe obrade osobnih podataka. Ne može se smatrati da je privola dana dobrovoljno ako ispitanik nema istinski ili slobodan izbor ili ako ne može odbiti ili povući privolu bez posljedica.

(20)  Ako se obrada temelji na privoli ispitanika, voditelj obrade trebao bi moći dokazati da je ispitanik dao privolu za postupak obrade. Zaštitnim mjerama, posebno u okviru pisane izjave o drugom pitanju, trebalo bi se osigurati da je ispitanik svjestan činjenice da daje privolu i do koje mjere se ona daje. U skladu s Direktivom Vijeća 93/13/EEZ14 izjavu o privoli koju je unaprijed sastavio voditelj obrade trebalo bi ponuditi u razumljivom i lako dostupnom obliku, jasno i jednostavno sročenu te u njoj ne bi smjelo biti nepoštenih uvjeta. Da bi pristanak bio informiran, ispitanik bi u najmanju ruku trebao biti svjestan identiteta voditelja obrade, svrhe obrade za koju se koriste osobni podaci i kategorija primatelja podataka te bi trebao biti obaviješten o pravu pristupa i intervencijama u pogledu podataka. Ne može se smatrati da je privola dana dobrovoljno ako ispitanik nema istinski ili slobodan izbor ili ako ne može odbiti ili povući privolu bez posljedica.

_________________

_________________

14 Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL L 95, 21.4.1993., str. 29.).

14 Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL L 95, 21.4.1993., str. 29.).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kad primatelji koji imaju poslovni nastan u Uniji i podliježu Uredbi (EU) 2016/679 ili Direktivi (EU) 2016/680 žele da im institucije i tijela Unije prenesu osobne podatke, ti bi primatelji trebali dokazati da je prijenos potreban za ostvarivanje njihova cilja, da je razmjeran te da ne prelazi ono što je nužno za ostvarivanje tog cilja. Institucije i tijela Unije trebali bi dokazati takvu potrebu kad na vlastitu inicijativu obavljaju prijenos, u skladu s načelom transparentnosti.

(22)  Kad primatelji koji imaju poslovni nastan u Uniji i podliježu Uredbi (EU) 2016/679 ili Direktivi (EU) 2016/680 žele da im institucije i tijela Unije prenesu osobne podatke, ti bi primatelji trebali voditelju obrade podnijeti obrazložen zahtjev za prijenos koji bi mu mogao služiti kao temelj za procjenu je li prijenos potreban za ostvarivanje njihova cilja, je li razmjeran te prelazi li ono što je nužno za ostvarivanje tog cilja. Institucije i tijela Unije trebali bi dokazati takvu potrebu kad na vlastitu inicijativu obavljaju prijenos, u skladu s načelom transparentnosti.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Osobni podaci koji su po svojoj prirodi posebno osjetljivi u pogledu temeljnih prava i sloboda zaslužuju posebnu zaštitu jer bi u okviru njihove obrade moglo doći do znatnih rizika za temeljna prava i slobode. Ti osobni podaci trebali bi obuhvaćati osobne podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, pri čemu upotreba pojma „rasno podrijetlo” u ovoj Uredbi ne znači da Unija prihvaća teorije koje pokušavaju dokazati postojanje različitih ljudskih rasa. Obradu fotografija ne bi trebalo sustavno smatrati obradom posebnih kategorija osobnih podataka jer su one obuhvaćene definicijom biometrijskih podataka samo kad se obrađuju posebnim tehničkim sredstvima koja omogućuju jedinstvenu identifikaciju ili autentifikaciju pojedinca. Osim posebnih zahtjeva za obradu osjetljivih podataka trebala bi se primjenjivati opća načela i druga pravila iz ove Uredbe, posebno u pogledu uvjeta za zakonitu obradu. Odstupanja od opće zabrane obrade takvih posebnih kategorija osobnih podataka trebala bi biti izričito predviđena, među ostalim ako je ispitanik dao izričitu privolu ili u vezi s posebnim potrebama, pogotovo ako se obrada provodi u sklopu legitimnih aktivnosti određenih udruženja ili zaklada koje se zalažu za ostvarivanje temeljnih sloboda.

(23)  Osobni podaci koji su po svojoj prirodi posebno osjetljivi u pogledu temeljnih prava i sloboda zaslužuju posebnu zaštitu jer bi u okviru njihove obrade moglo doći do znatnih rizika za temeljna prava i slobode. Takvi se osobni podaci ne bi smjeli obrađivati osim ako je obrada dopuštena u posebnim slučajevima navedenima u ovoj Uredbi. Ti osobni podaci trebali bi obuhvaćati osobne podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, pri čemu upotreba pojma „rasno podrijetlo” u ovoj Uredbi ne znači da Unija prihvaća teorije koje pokušavaju dokazati postojanje različitih ljudskih rasa. Obradu fotografija ne bi trebalo sustavno smatrati obradom posebnih kategorija osobnih podataka jer su one obuhvaćene definicijom biometrijskih podataka samo kad se obrađuju posebnim tehničkim sredstvima koja omogućuju jedinstvenu identifikaciju ili autentifikaciju pojedinca. Osim posebnih zahtjeva za obradu osjetljivih podataka trebala bi se primjenjivati opća načela i druga pravila iz ove Uredbe, posebno u pogledu uvjeta za zakonitu obradu. Odstupanja od opće zabrane obrade takvih posebnih kategorija osobnih podataka trebala bi biti izričito predviđena, među ostalim ako je ispitanik dao izričitu privolu ili u vezi s posebnim potrebama, pogotovo ako se obrada provodi u sklopu legitimnih aktivnosti određenih udruženja ili zaklada koje se zalažu za ostvarivanje temeljnih sloboda.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23.a)  Posebne kategorije osobnih podataka koje zaslužuju veći stupanj zaštite trebale bi se obrađivati u svrhe povezane sa zdravljem samo ako je to potrebno kako bi se one ostvarile u korist pojedinaca i društva u cjelini, pogotovo u kontekstu upravljanja službama i sustavima zdravstvene ili socijalne skrbi. Stoga bi se ovom Uredbom trebali utvrditi usklađeni uvjeti za obradu posebnih kategorija osobnih podataka koji se odnose na zdravlje, u pogledu posebnih potreba, osobito kada obradu takvih podataka za određene zdravstvene svrhe provode osobe koje podliježu zakonskoj obvezi čuvanja poslovne tajne. Pravom Unije trebalo bi predvidjeti specifične i primjerene mjere za zaštitu temeljnih prava i osobnih podataka pojedinaca.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Obrada posebnih kategorija osobnih podataka bez privole ispitanika može biti potrebna zbog javnog interesa u područjima javnog zdravlja. Takva bi obrada trebala podlijegati primjerenim i posebnim mjerama kako bi se zaštitila prava i slobode pojedinaca. U tom bi kontekstu „javno zdravlje” trebalo tumačiti u skladu s definicijom iz Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća15, što znači svi elementi povezani sa zdravljem, tj. zdravstvenim stanjem, uključujući morbiditet i invaliditet, determinante koje utječu na to zdravstveno stanje, potrebe zdravstvene zaštite, sredstva dodijeljena zdravstvenoj zaštiti, pružanje zdravstvene zaštite i opća dostupnost zdravstvene zaštite, kao i troškovi i financiranje zdravstvene zaštite te uzroci smrtnosti. Takva obrada podataka koji se odnose na zdravlje za potrebe javnog interesa ne bi trebala dovesti do toga da treće osobe obrađuju osobne podatke u druge svrhe.

(24)  Obrada posebnih kategorija osobnih podataka bez privole ispitanika može biti potrebna zbog javnog interesa u područjima javnog zdravlja. Takva bi obrada trebala podlijegati primjerenim i posebnim mjerama kako bi se zaštitila prava i slobode pojedinaca. U tom bi kontekstu „javno zdravlje” trebalo tumačiti u skladu s definicijom iz Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća15, što znači svi elementi povezani sa zdravljem, tj. zdravstvenim stanjem, uključujući morbiditet i invaliditet, determinante koje utječu na to zdravstveno stanje, potrebe zdravstvene zaštite, sredstva dodijeljena zdravstvenoj zaštiti, pružanje zdravstvene zaštite i opća dostupnost zdravstvene zaštite, kao i troškovi i financiranje zdravstvene zaštite te uzroci smrtnosti. Takva obrada podataka koji se odnose na zdravlje za potrebe javnog interesa ne bi trebala dovesti do obrade osobnih podataka u druge svrhe.

__________________

__________________

15 Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354, 31.12.2008., str. 70.).

15 Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354, 31.12.2008., str. 70.).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pravnim aktima donesenima na temelju Ugovorâ ili internih pravila institucija i tijela Unije mogu se uvesti ograničenja s obzirom na posebna načela te na prava na informacije, pristup i ispravak ili brisanje osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka, povjerljivost elektroničkih komunikacija te obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka i ograničenja određenih povezanih obveza voditelja obrade, u mjeri u kojoj je to nužno i razmjerno u demokratskom društvu kako bi se zaštitila javna sigurnost te sprečavanje, istraga i progon kaznenih djela ili izvršavanje kaznenopravnih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprečavanje te zaštitu ljudskog života, posebno kao odgovor na prirodne katastrofe ili one koje je izazvao čovjek, zaštitu unutarnje sigurnosti institucija i tijela Unije te zaštitu drugih važnih ciljeva koji su u javnom interesu Unije ili države članice, a posebno važnog gospodarskog ili financijskog interesa Unije ili države članice, vođenja javne evidencije u svrhu općeg javnog interesa ili zaštitu ispitanika ili prava i sloboda drugih osoba, među ostalim u svrhu socijalne zaštite, javnog zdravlja i u humanitarne svrhe.

Pravnim aktima donesenima na temelju Ugovorâ mogu se uvesti ograničenja s obzirom na posebna načela te na prava na informacije, pristup i ispravak ili brisanje osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka, povjerljivost elektroničkih komunikacija te obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka i ograničenja određenih povezanih obveza voditelja obrade, u mjeri u kojoj je to nužno i razmjerno u demokratskom društvu kako bi se zaštitila javna sigurnost te sprečavanje, istraga i progon kaznenih djela ili izvršavanje kaznenopravnih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprečavanje te zaštitu ljudskog života, posebno kao odgovor na prirodne katastrofe ili one koje je izazvao čovjek, zaštitu unutarnje sigurnosti institucija i tijela Unije te zaštitu drugih važnih ciljeva koji su u javnom interesu Unije ili države članice, a posebno važnog gospodarskog ili financijskog interesa Unije ili države članice, vođenja javne evidencije u svrhu općeg javnog interesa ili zaštitu ispitanika ili prava i sloboda drugih osoba, među ostalim u svrhu socijalne zaštite, javnog zdravlja i u humanitarne svrhe.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako pravnim aktima donesenima na temelju Ugovorâ ili internih pravila institucija i tijela Unije nije predviđeno ograničenje, institucije i tijela Unije mogu u određenom slučaju uvesti ad hoc ograničenje koje se odnosi na posebna načela i na prava ispitanika, pod uvjetom da se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda te da u odnosu na određeni postupak obrade predstavlja nužnu i razmjernu mjeru u demokratskom društvu za zaštitu jednog ili više ciljeva iz stavka 1. O tom bi ograničenju trebalo obavijestiti službenika za zaštitu podataka. Sva bi ograničenja trebala biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Povelji i Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Briše se.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(39.a)  Uredbom (EU) 2016/679 propisuje se da voditelji obrade dokazuju poštovanje odobrenih mehanizama certificiranja. Isto tako, institucije i tijela Unije trebale bi moći dokazati sukladnost s ovom Uredbom u pogledu certificiranja u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) 2016/679.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Kako bi dokazali usklađenost s ovom Uredbom, voditelji obrade trebali bi voditi evidenciju o aktivnostima obrade za koje su odgovorni, a izvršitelji obrade trebali bi voditi evidenciju o kategorijama aktivnosti obrade za koje su odgovorni. Institucije i tijela Unije trebali bi biti obvezni surađivati s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka i omogućiti mu na zahtjev uvid u svoje evidencije kako bi mu mogle poslužiti za praćenje postupaka obrade. Institucije i tijela Unije trebali bi biti u mogućnosti uspostaviti središnji registar evidencija o svojim aktivnostima obrade. Radi transparentnosti trebali bi biti u mogućnosti takav registar i objaviti.

(42)  Kako bi dokazali usklađenost s ovom Uredbom, voditelji obrade trebali bi voditi evidenciju o aktivnostima obrade za koje su odgovorni, a izvršitelji obrade trebali bi voditi evidenciju o kategorijama aktivnosti obrade za koje su odgovorni. Institucije i tijela Unije trebali bi biti obvezni surađivati s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka i omogućiti mu na zahtjev uvid u svoje evidencije kako bi mu mogle poslužiti za praćenje postupaka obrade. Institucije i tijela Unije trebali bi uspostaviti središnji registar evidencija o svojim aktivnostima obrade. Radi transparentnosti trebali bi takav registar i objaviti.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Uredbom (EZ) br. 45/2001 predviđa se opća obveza voditelja obrade da o obradi osobnih podataka obavijesti službenika za obradu podataka, koji zatim vodi evidenciju o postupcima obrade o kojima je obaviješten. Tom se obvezom stvara administrativno i financijsko opterećenje, a ona nije u svim slučajevima pridonijela poboljšanju zaštite osobnih podataka. Trebalo bi stoga ukinuti takve neselektivne opće obveze obavješćivanja i zamijeniti ih djelotvornim postupcima i mehanizmima koji su umjesto toga usmjereni na one vrste postupaka obrade koji vjerojatno mogu prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca zbog svoje prirode, opsega, konteksta i svrha. Takve bi vrste postupaka obrade mogle biti posebno one koje uključuju upotrebu novih tehnologija ili one koje su nove vrste i s obzirom na koje voditelj obrade još nije proveo procjenu učinka na zaštitu podataka ili koje su postale potrebne zbog vremena koje je proteklo od prvotne obrade. U takvim bi slučajevima voditelj obrade trebao prije obrade provesti procjenu učinka na zaštitu podataka radi procjene konkretne vjerojatnosti i ozbiljnosti visokog rizika, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade te izvore rizika. Ta bi procjena učinka trebala posebno uključivati mjere, zaštitne mjere i mehanizme predviđene za umanjivanje tog rizika, za osiguravanje zaštite osobnih podataka i dokazivanje usklađenosti s ovom Uredbom.

(47)  Uredbom (EZ) br. 45/2001 predviđa se opća obveza voditelja obrade da o obradi osobnih podataka obavijesti službenika za obradu podataka, koji zatim vodi evidenciju o postupcima obrade o kojima je obaviješten. Osim te opće obveze, potrebno je uspostaviti djelotvorne postupke i mehanizme za nadzor postupaka obrade koji vjerojatno mogu dovesti do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca zbog svoje prirode, opsega, konteksta i svrha. Takve vrste postupaka također je potrebno uspostaviti posebno u slučaju obrada koje uključuju upotrebu novih tehnologija ili onih koje su nove vrste i s obzirom na koje voditelj obrade još nije proveo procjenu učinka na zaštitu podataka ili koje su postale potrebne zbog vremena koje je proteklo od prvotne obrade. U takvim bi slučajevima voditelj obrade trebao prije obrade provesti procjenu učinka na zaštitu podataka radi procjene konkretne vjerojatnosti i ozbiljnosti visokog rizika, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade te izvore rizika. Ta bi procjena učinka trebala posebno uključivati mjere, zaštitne mjere i mehanizme predviđene za umanjivanje tog rizika, za osiguravanje zaštite osobnih podataka i dokazivanje usklađenosti s ovom Uredbom.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 50.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(50)  Uredbom (EU) 2016/679 osnovan je Europski odbor za zaštitu podataka kao neovisno tijelo Unije koje ima pravnu osobnost. Odbor bi trebao pridonositi dosljednoj primjeni Uredbe (EU) 2016/679 i Direktive 2016/680 u cijeloj Uniji, među ostalim i savjetovanjem Komisije. Istodobno bi Europski nadzornik za zaštitu podataka trebao i dalje izvršavati svoje nadzorne i savjetodavne funkcije u pogledu svih institucija i tijela Unije, među ostalim na vlastitu inicijativu ili na zahtjev. Kako bi se osigurala usklađenost pravila o zaštiti podataka u cijeloj Uniji, Komisija bi se obvezno trebala savjetovati nakon donošenja zakonodavnog akta ili tijekom pripreme delegiranih akata i provedbenih akata kako je utvrđeno u člancima 289., 290. i 291. UFEU-a te nakon donošenja preporuka i prijedloga povezanih sa sporazumima s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, kako je predviđeno u članku 218. UFEU-a, koji utječu na pravo na zaštitu osobnih podataka. U takvim bi slučajevima Komisija trebala biti obvezna savjetovati se s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka, osim ako je Uredbom (EU) 2016/679 predviđeno obvezno savjetovanje s Europskim odborom za zaštitu podataka, na primjer o odlukama o primjerenosti ili delegiranim aktima o standardiziranim ikonama te zahtjevima u pogledu mehanizama certificiranja. Ako je predmetni akt posebno važan za zaštitu prava i sloboda pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka, Komisija bi trebala biti u mogućnosti savjetovati se i s Europskim odborom za zaštitu podataka. U tim bi slučajevima Europski nadzornik za zaštitu podataka, kao član Europskog odbora za zaštitu podataka, trebao s njim koordinirati svoj rad u cilju donošenja zajedničkog mišljenja. Europski nadzornik za zaštitu podataka i, kad je to primjenjivo, Europski odbor za zaštitu podataka trebali bi dati savjet pisanim putem u roku od osam tjedana. Taj bi rok trebao biti kraći u hitnim slučajevima ili kad je to inače potrebno, na primjer kad Komisija priprema delegirane i provedbene akte.

(50)  Uredbom (EU) 2016/679 osnovan je Europski odbor za zaštitu podataka kao neovisno tijelo Unije koje ima pravnu osobnost. Odbor bi trebao pridonositi dosljednoj primjeni Uredbe (EU) 2016/679 i Direktive 2016/680 u cijeloj Uniji, među ostalim i savjetovanjem Komisije. Istodobno bi Europski nadzornik za zaštitu podataka trebao i dalje izvršavati svoje nadzorne i savjetodavne funkcije u pogledu svih institucija i tijela Unije, među ostalim na vlastitu inicijativu ili na zahtjev. Kako bi se osigurala usklađenost pravila o zaštiti podataka u cijeloj Uniji, Komisija bi se obvezno trebala savjetovati kod donošenja prijedloga zakonodavnog akta ili tijekom pripreme delegiranih akata i provedbenih akata, kako je utvrđeno u člancima 289., 290. i 291. UFEU-a, te kod donošenja preporuka i prijedloga povezanih sa sporazumima s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, kako je predviđeno u članku 218. UFEU-a, koji utječu na pravo na zaštitu osobnih podataka. UFEU-a, koji utječu na pravo na zaštitu osobnih podataka. U takvim bi slučajevima Komisija trebala biti obvezna savjetovati se s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka, osim ako je Uredbom (EU) 2016/679 predviđeno obvezno savjetovanje s Europskim odborom za zaštitu podataka, na primjer o odlukama o primjerenosti ili delegiranim aktima o standardiziranim ikonama te zahtjevima u pogledu mehanizama certificiranja. Ako je predmetni akt posebno važan za zaštitu prava i sloboda pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka, Komisija bi trebala biti u mogućnosti savjetovati se i s Europskim odborom za zaštitu podataka. U tim bi slučajevima Europski nadzornik za zaštitu podataka, kao član Europskog odbora za zaštitu podataka, trebao s njim koordinirati svoj rad u cilju donošenja zajedničkog mišljenja. Europski nadzornik za zaštitu podataka i, kad je to primjenjivo, Europski odbor za zaštitu podataka trebali bi dati savjet pisanim putem u roku od osam tjedana. Taj bi rok trebao biti kraći u hitnim slučajevima ili kad je to inače potrebno, na primjer kad Komisija priprema delegirane i provedbene akte.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 50.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(50.a)  U skladu s člankom 75. Uredbe (EU) 2016/679 Europski nadzornik za zaštitu podataka pruža usluge tajništva Europskog odbora za zaštitu podataka.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(52)  Kad se osobni podaci prenose iz institucija i tijela Unije voditeljima obrade, izvršiteljima obrade ili drugim primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, ne bi smjela biti narušena razina zaštite pojedinaca osigurana ovom Uredbom u Uniji, među ostalim u slučajevima daljnjih prijenosa osobnih podataka iz treće zemlje ili međunarodne organizacije voditeljima obrade, izvršiteljima obrade u istoj ili nekoj drugoj trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. U svakom slučaju, prijenosi trećim zemljama i međunarodnim organizacijama mogu se obavljati isključivo uz potpunu usklađenost s ovom Uredbom. Prijenos bi se smio obavljati samo ako, u skladu s drugim odredbama ove Uredbe, voditelj obrade ili izvršitelj obrade ispunjavaju uvjete utvrđene u odredbama ove Uredbe koji se odnose na prijenos osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

(52)  Kad se osobni podaci prenose iz institucija i tijela Unije voditeljima obrade, izvršiteljima obrade ili drugim primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, trebala bi biti zajamčena razina zaštite pojedinaca osigurana ovom Uredbom u Uniji, među ostalim u slučajevima daljnjih prijenosa osobnih podataka iz treće zemlje ili međunarodne organizacije voditeljima obrade, izvršiteljima obrade u istoj ili nekoj drugoj trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. U svakom slučaju, prijenosi u treće zemlje i međunarodne organizacije mogu se obavljati isključivo uz puno poštovanje ove Uredbe, Uredbe (EU) 2016/679 i temeljnih prava i sloboda sadržanih u Povelji. Prijenos bi se smio obavljati samo ako, u skladu s drugim odredbama ove Uredbe, voditelj obrade ili izvršitelj obrade ispunjavaju uvjete utvrđene u odredbama ove Uredbe koji se odnose na prijenos osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 53.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(53)  U skladu s člankom 45. Uredbe (EU) 2016/679 Komisija može odlučiti da treća zemlja, područje, posebni sektor treće zemlje ili međunarodna organizacija pruža odgovarajuću razinu zaštite podataka. U takvim slučajevima institucija ili tijelo Unije može izvršiti prijenos osobnih podataka toj trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji bez dodatnog odobrenja.

(53)  U skladu s člankom 45. Uredbe (EU) 2016/679 ili člankom 36. Direktive (EU) 2016/680, Komisija može odlučiti da treća zemlja, područje, posebni sektor treće zemlje ili međunarodna organizacija pruža odgovarajuću razinu zaštite podataka. U takvim slučajevima institucija ili tijelo Unije može izvršiti prijenos osobnih podataka toj trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji bez dodatnog odobrenja.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 64.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(64.a)  Komisija je predložila izmjenu Uredbe (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ („Uredba IMI”) kako bi sustav IMI koristila ne samo nadležna tijela u državama članicama i Komisija nego i tijela, uredi i agencije Unije1a. Nakon te revizije Europski nadzornik za zaštitu podataka i Europski odbor za zaštitu podataka trebali bi se moći koristiti sustavom IMI u svrhu administrativne suradnje i razmjene podataka, koje su utvrđene u Općoj uredbi o zaštiti podataka, kako bi ona mogla stupiti na snagu 25. svibnja 2018.

 

_________________

 

1a Vidi članak 36. Prijedloga uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika kao izvora informacija, postupaka, usluga podrške i otklanjanja poteškoća te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (COM(2017)256 final, 2017/0086(COD)).

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 65.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(65)  U određenim se slučajevima pravom Unije predviđa model koordiniranog nadzora koji provode Europski nadzornik za zaštitu podataka i nacionalna nadzorna tijela. Osim toga Europski nadzornik za zaštitu podataka nadzorno je tijelo Europola te je uspostavljen poseban model suradnje s nacionalnim nadzornim tijelima u okviru odbora za suradnju sa savjetodavnom funkcijom. Radi poboljšanja djelotvornog nadzora i provedbe materijalnih pravila o zaštiti podataka u Uniji bi trebalo uvesti jedinstven, dosljedan model koordiniranog nadzora. Komisija bi stoga prema potrebi trebala podnositi zakonodavne prijedloge u cilju izmjene pravnih akata Unije kojima se predviđa model koordinirane suradnje kako bi se uskladili s modelom koordinirane suradnje iz ove Uredbe. Europski odbor za zaštitu podataka trebao bi služiti kao jedinstveni forum za osiguravanje djelotvornog koordiniranog nadzora na svim razinama.

(65)  U određenim se slučajevima pravom Unije predviđa model koordiniranog nadzora koji provode Europski nadzornik za zaštitu podataka i nacionalna nadzorna tijela. Osim toga Europski nadzornik za zaštitu podataka nadzorno je tijelo Europola te je uspostavljen poseban model suradnje s nacionalnim nadzornim tijelima u okviru odbora za suradnju sa savjetodavnom funkcijom. Radi poboljšanja djelotvornog nadzora i provedbe materijalnih pravila o zaštiti podataka, ovom bi se Uredbom trebao uvesti jedinstven, dosljedan model koordiniranog nadzora. Europski odbor za zaštitu podataka trebao bi služiti kao jedinstveni forum za osiguravanje djelotvornog koordiniranog nadzora na svim razinama.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovom se Uredbom štite temeljna prava i slobode pojedinaca, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka.

2.  Ovom se Uredbom štite temeljna prava i slobode pojedinaca sadržana u Povelji, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ova se Uredba primjenjuje na obradu osobnih podataka u svim institucijama i tijelima Unije ako se takva obrada provodi u okviru djelatnosti koje su potpuno ili djelomično u području primjene prava Unije.

1.  Ova se Uredba primjenjuje na obradu osobnih podataka u svim institucijama i tijelima Unije.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ova se Uredba također primjenjuje na agencije Unije koje provode aktivnosti obuhvaćene područjem primjene poglavlja 4. i 5. glave V. trećeg dijela UFEU -a, između ostalog i ako se osnivačkim aktima tih agencija Unije utvrđuje zaseban režim zaštite podataka za obradu operativnih osobnih podataka. Odredbama koje se odnose na specifičnu obradu operativnih osobnih podataka sadržanih u osnivačkim aktima tih agencija može se preciznije utvrditi i nadopuniti primjena ove Uredbe.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  definicije iz Uredbe (EU) 2016/679, osim definicije pojma „voditelj obrade” iz članka 4. točke 7. te Uredbe;

(a)  definicije iz Uredbe (EU) 2016/679, osim definicije pojma „voditelj obrade” iz točke 7., „glavni poslovni nastan” iz točke 16., „poduzeće” iz točke 18. i „grupa poduzetnika” iz točke 19. članka 4. te Uredbe; definicija pojma „elektronička komunikacija” iz članka 4. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) XX/XXXX [Uredba o e-privatnosti];

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  „operativni osobni podaci” znači osobni podaci koje obrađuju agencije Unije na temelju poglavlja 4. i 5. glave V. trećeg dijela UFEU-a te misija o kojima je riječ u članku 42. stavku 1. i člancima 43. i 44. UEU-a u svrhu ostvarenja ciljeva iz osnivačkih akata tih agencija ili misija.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Osobni podaci moraju biti:

1.  Osobni podaci su:

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  točni i, ako je potrebno, ažurirani; potrebno je poduzeti sve odgovarajuće mjere da se podaci koji su netočni ili nepotpuni s obzirom na svrhe u koje su prikupljeni ili zbog kojih se dalje obrađuju bez odgode izbrišu ili isprave („točnost”);

(d)  točni i, ako je potrebno, ažurirani; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave („točnost”);

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zadaće iz stavka 1. točke (a) utvrđuju se pravom Unije.

2.  Zadaće iz stavka 1. točke (a) utvrđuju se pravom Unije. Temelj za obradu iz stavka 1. točke (b) utvrđuje se pravom Unije ili države članice kojem voditelj obrade podliježe.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 8. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uvjeti koji se primjenjuju na privolu djeteta u odnosu na usluge informacijskog društva

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Prijenos osobnih podataka među institucijama i tijelima Unije

 

Ne dovodeći u pitanje članke 4., 5., 6. i 10.:

 

1. Osobni podaci prenose se unutar institucija ili tijela Unije ili među njima samo ako su potrebni za zakonito izvršavanje zadaća koje su u nadležnosti primatelja.

 

2. Ako se podaci prenose na zahtjev primatelja i voditelj obrade i primatelj snose odgovornost za zakonitost tog prijenosa.

 

Od voditelja obrade zahtijeva se da provjeri nadležnost primatelja te da privremeno ocijeni potrebu za prijenosom podataka. Ako se pojave dvojbe u vezi potrebe za prijenosom, voditelj obrade je od primatelja dužan zatražiti dodatne informacije.

 

Primatelj mora osigurati da se potreba za prijenosom podataka može naknadno provjeriti.

 

3. Primatelj obrađuje osobne podatke samo u svrhu zbog koje su preneseni.

.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje članke 4., 5., 6. i 10., osobni se podaci prenose primateljima koji imaju poslovni nastan u Uniji i koji podliježu Uredbi (EU) 2016/679 ili nacionalnom pravu donesenom na temelju Direktive (EU) 2016/680 samo ako primatelj dokaže:

1.  Ne dovodeći u pitanje članke 4., 5., 6., 10., 14., članak 15. stavak 3. ni članak 16. stavak 4. osobni se podaci prenose primateljima koji imaju poslovni nastan u Uniji i koji podliježu Uredbi (EU) 2016/679 ili nacionalnom pravu donesenom na temelju Direktive (EU) 2016/680 samo ako voditelj obrade na temelju obrazloženog zahtjeva primatelja dokaže:

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  da je prijenos podataka nužan i razmjeran svrhama prijenosa te ako nema razloga za pretpostavku da bi prava i slobode te legitimni interesi ispitanika mogli biti dovedeni u pitanje.

(b)  da je prijenos podataka razmjeran i nužan u svrhu ostvarenja načela od javnog interesa kao što je transparentnost ili dobro upravljanje te, ako postoji ikakav razlog za pretpostavku da bi legitimni interesi ispitanika mogli biti dovedeni u pitanje, nakon temeljitog razmatranja brojnih različitih interesa;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih podataka za jednu ili više određenih svrha, osim ako se pravom Unije propisuje da ispitanik ne može ukinuti zabranu iz stavka 1.;

(a)  ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha, osim ako se pravom Unije propisuje da ispitanik ne može ukinuti zabranu iz stavka 1.;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Osobni podaci iz stavka 1. mogu se obrađivati u svrhe navedene u stavku 2. točki (h) kad te podatke obrađuje stručno tijelo ili se obrađuju pod odgovornošću stručnog tijela koje podliježe obvezi čuvanja profesionalne tajne u skladu s pravom Unije.

3.  Osobni podaci iz stavka 1. mogu se obrađivati u svrhe navedene u stavku 2. točki (h) kada te podatke obrađuje stručno tijelo ili se podaci obrađuju pod odgovornošću stručnog tijela koje podliježe obvezi čuvanja poslovne tajne sukladno pravu Unije ili države članice ili pravilima koja su odredila nadležna nacionalna tijela ili druga osoba koja također podliježe obvezi čuvanja tajne sukladno pravu Unije ili države članice ili pravilima koja su utvrdila nadležna nacionalna tijela.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obrada osobnih podataka koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela ili s njima povezane mjere sigurnosti na temelju članka 5. stavka 1. provodi se samo ako je odobrena pravom Unije, koje može uključivati i interna pravila, kojim se propisuju odgovarajuće posebne zaštitne mjere za prava i slobode ispitanika.

Obrada osobnih podataka koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela ili s njima povezane mjere sigurnosti na temelju članka 5. stavka 1. provodi se samo ako je odobrena pravom Unije kojim se propisuju odgovarajuće posebne zaštitne mjere za prava i slobode ispitanika.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije pružene u skladu s člancima 15. i 16. i sva komunikacija i djelovanja iz članaka od 17. do 24. i članka 38. pružaju se bez naknade. Ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, posebno zbog njihove učestalosti, voditelj obrade može odbiti postupiti po zahtjevu.

Informacije pružene u skladu s člancima 15. i 16. i sva komunikacija i djelovanja iz članaka od 17. do 24. i članka 38. pružaju se bez naknade.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Ako Komisija u skladu s člankom 12. stavkom 8. Uredbe (EU) 2016/679 donese delegirane akte kojima se određuju informacije koje treba prikazati ikonama te postupci za utvrđivanje standardiziranih ikona, institucije i tijela Unije prema potrebi pružaju informacije iz članaka 15. i 16. u kombinaciji s takvim standardiziranim ikonama.

8.  Komisija u skladu s člankom 12. stavkom 8. Uredbe (EU) 2016/679 ima ovlasti da donese delegirane akte kojima se određuju informacije koje treba prikazati ikonama te postupci za utvrđivanje standardiziranih ikona, a institucije i tijela Unije prema potrebi pružaju informacije iz članaka 15. i 16. u kombinaciji s takvim standardiziranim ikonama.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pružanje takvih informacija nemoguće je ili bi zahtijevalo nerazmjeran napor, posebno za obrade u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe ili u mjeri u kojoj je vjerojatno da se obvezom iz stavka 1. ovog članka može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade;

(b)  pružanje takvih informacija nemoguće je ili bi zahtijevalo nerazmjeran napor, posebno za obrade u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe ili u mjeri u kojoj je vjerojatno da se obvezom iz stavka 1. ovog članka može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 5. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  dobivanje ili otkrivanje podataka izrijekom je propisano pravom Unije; ili

(c)  dobivanje ili otkrivanje podataka izrijekom je propisano pravom Unije kojem podliježe voditelj obrade, a koje predviđa odgovarajuće mjere zaštite legitimnih interesa ispitanika; ili

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 5. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  ako osobni podaci moraju ostati povjerljivi u skladu s obvezom čuvanja profesionalne tajne koja je uređena pravom Unije.

(d)  ako osobni podaci moraju ostati povjerljivi u skladu s obvezom čuvanja poslovne tajne koju uređuje pravo Unije, uključujući obvezu čuvanja tajne koja se navodi u statutu.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a   U slučajevima o kojima je riječ u stavku 5. točki (b) voditelj obrade poduzima odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika, između ostalog i objavljivanjem informacija.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  obrada je nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;

(b)  obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pravnim aktima donesenima na temelju Ugovorâ ili, u pitanjima koja se odnose na djelovanje institucija i tijela Unije, internih pravila koja su donijele te institucije i tijela može se ograničiti primjena članaka od 14. do 22., 34. i 38. te članka 4. ako njegove odredbe odgovaraju pravima i obvezama predviđenima u člancima od 14. do 22., ako se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda te je ono nužna i razmjerna mjera u demokratskom društvu za zaštitu:

1.  Pravnim aktima donesenima na temelju Ugovorâ može se ograničiti primjena članaka od 14. do 22. , članka 38. te članka 4. ako njegove odredbe odgovaraju pravima i obvezama predviđenima u člancima od 14. do 22., ako se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda te je ono nužna i razmjerna mjera u demokratskom društvu za zaštitu:

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a   Akti doneseni u okviru stavka 1. su jasni i precizni. Njihova je primjena predvidljiva osobama koje im podliježu.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Svaki zakonodavni akt donesen u okviru stavka 1., prema potrebi, sadrži posebne odredbe, najmanje o:

 

(a) svrhama ili kategorijama obrade,

 

(b) kategorijama osobnih podataka,

 

(c) opsegu uvedenih ograničenja,

 

(d) zaštitnim mjerama za sprečavanje zlouporabe ili nezakonitog pristupa ili prijenosa;

 

(e) specifikaciji voditelja obrade ili kategorija voditeljâ obrade,

 

(f) razdoblju pohrane i zaštitnim mjerama koje se mogu primijeniti uzimajući u obzir prirodu, opseg i svrhe ili kategorije obrade;

 

(g) rizicima za prava i slobode ispitanika; i

 

(h) pravu ispitanika da budu obaviješteni o ograničenju, osim ako to može biti štetno za svrhu ograničenja.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako ograničenje nije predviđeno pravnim aktom donesenim na temelju Ugovorâ ili internih pravila u skladu sa stavkom 1., institucije i tijela Unije mogu ograničiti primjenu članaka od 14. do 22., 34. i 38. te članka 4. ako njegove odredbe odgovaraju pravima i obvezama predviđenima u člancima od 14. do 22., ako se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda u odnosu na određeni postupak obrade te je ono nužna i razmjerna mjera u demokratskom društvu za zaštitu jednog ili više ciljeva iz stavka 1. O tom se ograničenju obavješćuje nadležni službenik za zaštitu podataka.

Briše se.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, pravom Unije, koje može uključivati interna pravila, mogu se predvidjeti odstupanja od prava navedenih u člancima 17., 18., 20. i 23., uz primjenu uvjeta i mjera zaštite iz članka 13., u mjeri u kojoj je vjerojatno da bi se takvim pravima moglo onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje tih posebnih svrha te su takva odstupanja nužna za postizanje tih svrha.

3.  Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, pravom Unije mogu se predvidjeti odstupanja od prava navedenih u člancima 17., 18., 20. i 23., uz primjenu uvjeta i mjera zaštite iz članka 13., u mjeri u kojoj je vjerojatno da bi se takvim pravima moglo onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje tih posebnih svrha te su takva odstupanja nužna za postizanje tih svrha.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe arhiviranja u javnom interesu, pravom Unije, koje može uključivati interna pravila, mogu se predvidjeti odstupanja od prava iz članaka 17., 18., 20., 21., 22. i 23., uz primjenu uvjeta i mjera zaštite iz članka 13., u mjeri u kojoj je vjerojatno da bi se takvim pravima moglo onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje tih posebnih svrha te su takva odstupanja nužna za postizanje tih svrha.

4.  Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe arhiviranja u javnom interesu, pravom Unije, mogu se predvidjeti odstupanja od prava iz članaka 17., 18., 20., 21., 22. i 23., uz primjenu uvjeta i mjera zaštite iz članka 13., u mjeri u kojoj je vjerojatno da bi se takvim pravima moglo onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje tih posebnih svrha te su takva odstupanja nužna za postizanje tih svrha.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Interna pravila iz stavaka 1., 3. i 4. moraju biti dovoljno jasna i precizna te na odgovarajući način objavljena.

Briše se.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako se uvede ograničenje u skladu sa stavkom 1. ili 2., ispitanika se mora, u skladu s pravom Unije, obavijestiti o glavnim razlozima na kojima se temelji primjena ograničenja te o njegovu pravu na podnošenje pritužbe Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

6.  Ako se uvede ograničenje u skladu sa stavkom 1., ispitanika se mora, u skladu s pravom Unije, obavijestiti o glavnim razlozima na kojima se temelji primjena ograničenja te o njegovu pravu na podnošenje pritužbe Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ako se ograničenje uvedeno u skladu sa stavkom 1. ili 2. primjenjuje kako bi se ispitaniku uskratio pristup, Europski nadzornik za zaštitu podataka pri ispitivanju pritužbe obavješćuje ispitanika samo o tome jesu li podaci obrađeni ispravno te, ako nisu, jesu li izvršeni svi potrebni ispravci.

7.  Ako se ograničenje uvedeno u skladu sa stavkom 1. primjenjuje kako bi se ispitaniku uskratio pristup, Europski nadzornik za zaštitu podataka pri ispitivanju pritužbe obavješćuje ispitanika samo o tome jesu li podaci obrađeni ispravno te, ako nisu, jesu li izvršeni svi potrebni ispravci.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Obavješćivanje iz stavaka 6. i 7. te iz članka 46. stavka 2. može se odgoditi, izostaviti ili uskratiti ako bi poništilo učinak ograničenja uvedenog u skladu sa stavkom 1. ili 2.

8.  Obavješćivanje iz stavaka 6. i 7. te iz članka 46. stavka 2. može se odgoditi, izostaviti ili uskratiti ako bi poništilo učinak ograničenja uvedenog u skladu sa stavkom 1.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Article 26 – paragraph 2 a (new)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Poštovanje odobrenih mehanizama certificiranja iz članka 42. Uredbe (EU) 2016/679 može se iskoristiti kao element za dokazivanje sukladnosti s obvezama voditelja obrade.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Odobren mehanizam certificiranja sukladno članku 42. Uredbe (EU) 2016/679 može se iskoristiti kao element za dokazivanje sukladnosti sa zahtjevima iz stavaka 1. i 2. ovog članka.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ispitanik može ostvarivati svoja prava iz ove Uredbe u vezi s jedim ili više zajedničkih voditelja obrade, kao i protiv njih, uzimajući u obzir njihovu ulogu kako je određena uvjetima dogovora iz stavka 1.

3.  Bez obzira na uvjete dogovora iz stavka 1., ispitanik može ostvarivati svoja prava iz ove Uredbe u vezi sa svakim voditeljem obrade, kao i protiv svakog od njih.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Institucije i tijela Unije mogu odlučiti voditi evidenciju aktivnosti obrade u obliku središnjeg registra. U tom slučaju mogu odlučiti i da taj registar bude javno dostupan.

5.  Institucije i tijela Unije vode evidenciju aktivnosti obrade u obliku središnjeg registra i objavljuju taj registar.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Poglavlje 4. – odjeljak 2. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA I POVJERLJIVOST ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Poštovanje odobrenog mehanizma certificiranja sukladno članku 42. Uredbe (EU) 2016/679 može se iskoristiti kao element za dokazivanje sukladnosti sa zahtjevima iz stavaka 1. i 2. ovog članka.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 33.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 33.a

 

Poštovanje odobrenog kodeks ponašanja sukladno članku 42. Uredbe (EU) 2016/679 može se iskoristiti kao element za dokazivanje sukladnosti sa zahtjevima iz stavaka 1. i 2..

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 34.

Briše se.

Povjerljivost elektroničkih komunikacija

 

Institucije i tijela Unije osiguravaju povjerljivost elektroničkih komunikacija, posebno osiguravanjem svojih elektroničkih komunikacijskih mreža.

 

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 36.

Briše se.

Imenici korisnika

 

1.  Osobni podaci sadržani u imenicima korisnika te pristup takvim imenicima ograničeni su na ono što je strogo nužno za posebne potrebe imenika.

 

2.  Institucije i tijela Unije poduzimaju sve potrebne mjere kako bi spriječili da se osobni podaci sadržani u tim imenicima, bez obzira na to jesu li dostupni javnosti, upotrebljavaju u svrhu izravnog marketinga.

 

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Poglavlje 4. – odjeljak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

POVJERLJIVOST ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 38.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 38.a

 

Povjerljivost elektroničkih komunikacija

 

Institucije i tijela Unije osiguravaju povjerljivost elektroničkih komunikacija, posebno osiguravanjem svojih elektroničkih komunikacijskih mreža.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 38.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 38.b

 

Imenici korisnika

 

1. Osobni podaci sadržani u imenicima korisnika te pristup takvim imenicima ograničeni su na ono što je strogo nužno za posebne potrebe imenika.

 

2. Institucije i tijela Unije poduzimaju sve potrebne mjere kako bi spriječili da se osobni podaci sadržani u tim imenicima, bez obzira na to jesu li dostupni javnosti, upotrebljavaju u svrhu izravnog marketinga.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Institucije i tijela Unije obavješćuju Europskog nadzornika za zaštitu podataka kad pripremaju administrativne mjere i interna pravila koja se odnose na obradu osobnih podataka koja uključuje instituciju ili tijelo Unije pojedinačno ili zajedno s ostalima.

Institucije i tijela Unije obavješćuju Europskog nadzornika za zaštitu podataka kad pripremaju administrativne mjere koje se odnose na obradu osobnih podataka koja uključuje instituciju ili tijelo Unije pojedinačno ili zajedno s ostalima.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nakon donošenja prijedloga zakonodavnog akta i preporuka ili prijedloga Vijeću u skladu s člankom 218. UFEU-a te pri pripremanju delegiranih akata ili provedbenih akata koji utječu na zaštitu prava i sloboda pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka Komisija se savjetuje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

1.  Pri donošenju prijedloga zakonodavnog akta i preporuka ili prijedloga Vijeću u skladu s člankom 218. UFEU-a te pri pripremanju delegiranih akata ili provedbenih akata koji se odnose na zaštitu prava i sloboda fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka Komisija se savjetuje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Službenik za zaštitu podataka može biti član osoblja institucije ili tijela Unije ili obavljati zadaće na temelju ugovora o djelu.

4.  Službenik za zaštitu podataka je član osoblja institucije ili tijela Unije. U iznimnim slučajevima, uzimajući u obzir njihovu veličinu i jesu li uvjeti iz stavka 2. ispunjeni, institucije i tijela Unije mogu imenovati službenika za zaštitu podataka koji ispunjava svoje zadaće na temelju ugovora o djelu.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Službenik za zaštitu podataka i njegovo osoblje obvezani su tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem svojih zadaća, u skladu s pravom Unije.

5.  Službenik za zaštitu podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem svojih zadaća, u skladu s pravom Unije.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  osigurati da postupci obrade ne utječu negativno na prava i slobode ispitanika.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Prijenos osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji može se izvršiti kad Komisija u skladu s člankom 45. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/679 odluči da je u predmetnoj trećoj zemlji, području ili jednom ili više određenih sektora u toj trećoj zemlji ili u međunarodnoj organizaciji osigurana primjerena razina zaštite te se osobni podaci prenose isključivo kako bi voditelj obrade mogao izvršiti zadaće za koje je nadležan.

1.  Prijenos osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji može se izvršiti kad Komisija u skladu s člankom 45. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/679 ili člankom 36. Direktive (EU) 2016/680 odluči da je u predmetnoj trećoj zemlji, području ili jednom ili više određenih sektora u toj trećoj zemlji ili u međunarodnoj organizaciji osigurana primjerena razina zaštite te se osobni podaci prenose isključivo kako bi voditelj obrade mogao izvršiti zadaće za koje je nadležan. Takav prijenos ne zahtijeva posebno odobrenje.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako nije donesena odluka u skladu s člankom 45. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/679, voditelj obrade ili izvršitelj obrade može prenijeti osobne podatke trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji samo ako je predvidio odgovarajuće zaštitne mjere te pod uvjetom da su ispitanicima na raspolaganju provediva prava i djelotvorna pravna sredstva.

1.  Ako nije donesena odluka u skladu s člankom 45. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/679 ili člankom 36. stavkom 3. Direktive (EU) 2016/680, unutar područja primjene tih zakonodavnih akata, voditelj obrade ili izvršitelj obrade može prenijeti osobne podatke trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji samo ako je predvidio odgovarajuće zaštitne mjere te pod uvjetom da su ispitanicima na raspolaganju provediva prava i djelotvorna pravna sredstva.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako ne postoji odluka u skladu s člankom 45. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/679 ili odgovarajuće zaštitne mjere u skladu s člankom 49., prijenos ili skup prijenosa osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji ostvaruje se samo pod jednim od sljedećih uvjeta:

1.  Ako ne postoji odluka u skladu s člankom 45. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/679 ili člankom 36. stavkom 3. Direktive (EU) 2016/680, unutar područja primjene tih zakonodavnih akata, ili odgovarajuće zaštitne mjere u skladu s člankom 49., prijenos ili skup prijenosa osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji ostvaruje se samo pod jednim od sljedećih uvjeta:

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Europski parlament i Vijeće sporazumno imenuju Europskog nadzornika za zaštitu podataka na mandat od pet godina na temelju popisa koji je Komisija sastavila nakon javnog natječaja za kandidate. Natječaj za kandidate omogućuje svim zainteresiranim stranama u cijeloj Uniji da podnesu svoje prijave. Popis kandidata koji je sastavila Komisija javan je. Na temelju popisa koji je sastavila Komisija nadležni odbor Europskog parlamenta može odlučiti održati raspravu kako bi mogao izraziti svoje mišljenje o tome kojem kandidatu daje prednost.

1.  Europski parlament i Vijeće sporazumno imenuju Europskog nadzornika za zaštitu podataka na mandat od pet godina na temelju popisa koji su nakon javnog natječaja za kandidate zajedno sastavili Europski parlament, Vijeće i Komisija. Natječaj za kandidate omogućuje svim zainteresiranim stranama u cijeloj Uniji da podnesu svoje prijave. Popis kandidata je javan i na njega je uvršteno najmanje pet kandidata. Nadležni odbor Europskog parlamenta može odlučiti održati saslušanje kandidata s popisa kako bi mogao izraziti svoje mišljenje o tome kojem kandidatu daje prednost.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na popisu koji je sastavila Komisija i na temelju kojeg se bira Europski nadzornik za zaštitu podataka nalaze se osobe čija je neovisnost neupitna i koje su priznate kao osobe s iskustvom i vještinama potrebnima za obavljanje dužnosti Europskog nadzornika za zaštitu podataka jer, primjerice, pripadaju ili su pripadali nadzornim tijelima osnovanima u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) 2016/679.

2.  Na popisu koji su zajedno sastavili Europski parlament, Vijeće i Komisija i na temelju kojeg se bira Europski nadzornik za zaštitu podataka nalaze se osobe čija je neovisnost neupitna i koje su priznate kao osobe sa stručnim znanjem u području zaštite podataka te iskustvom i vještinama potrebnima za obavljanje dužnosti Europskog nadzornika za zaštitu podataka jer, primjerice, pripadaju ili su pripadali nadzornim tijelima osnovanima u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) 2016/679.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Europskom nadzorniku za zaštitu podataka pomaže Tajništvo. Dužnosnike i ostale članove osoblja Tajništva imenuje Europski nadzornik za zaštitu podataka i on je njihov nadređeni. Oni rade isključivo prema njegovim uputama. Njihov se broj određuje svake godine kao dio postupka izrade proračuna.

4.  Europskom nadzorniku za zaštitu podataka pomaže Tajništvo. Dužnosnike i ostale članove osoblja Tajništva imenuje Europski nadzornik za zaštitu podataka i on je njihov nadređeni. Oni rade isključivo prema njegovim uputama. Njihov se broj određuje svake godine kao dio postupka izrade proračuna. Članak 75. stavak 2. Uredbe (EU) 2016/679 primjenjuje se na osoblje Europskog nadzornika za zaštitu podataka uključeno u obavljanje zadaća povjerenih Europskom odboru za zaštitu podataka na temelju prava Unije.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  ishoditi pristup svim prostorijama voditelja obrade i izvršitelja obrade, uključujući svu opremu i sredstva za obradu podataka, u skladu s pravom Unije ili postupovnim pravom države članice.

(e)  ishoditi pristup svim prostorijama voditelja obrade i izvršitelja obrade, uključujući svu opremu i sredstva za obradu podataka, u skladu s pravom Unije.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 3. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  odobriti ili ne odobriti obradu iz članka 40. stavka 4.;

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 61. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Suradnja s nacionalnim nadzornim tijelima

Suradnja između Europskog nadzornika za zaštitu podataka i nacionalnih nadzornih tijela

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Europski nadzornik za zaštitu podataka surađuje s nadzornim tijelima osnovanima u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) 2016/679 i člankom 51. Direktive (EU) 2016/680 (dalje u tekstu „nacionalna nadzorna tijela”) te sa zajedničkim nadzornim tijelom osnovanim u skladu s člankom 25. Odluke Vijeća 2009/917/PUP21, i to u mjeri potrebnoj za izvršavanje njihovih dužnosti, posebno razmjenom relevantnih informacija, zahtijevanjem od nacionalnih nadzornih tijela da izvršavaju svoje ovlasti ili odgovaranjem na zahtjeve koje su mu poslala ta tijela.

Europski nadzornik za zaštitu podataka surađuje s nadzornim tijelima osnovanima u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) 2016/679 i člankom 41. Direktive (EU) 2016/680 (dalje u tekstu „nacionalna nadzorna tijela”) u mjeri potrebnoj za izvršavanje njihovih dužnosti, posebno razmjenom relevantnih informacija, međusobnim zahtijevanjem da izvršavaju svoje ovlasti ili odgovaranjem na međusobne zahtjeve.

_________________

 

21 Odluka Vijeća 2009/917/PUP od 30. studenoga 2009. o uporabi informacijske tehnologije u carinske svrhe, SL L 323, 10.12.2009., str. 20. – 30.

 

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Europski nadzornik za zaštitu podataka i Europski odbor za zaštitu podataka mogu se koristiti Informacijskim sustavom unutarnjeg tržišta utemeljenim Uredbom (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ („Uredba IMI”) u cilju administrativne suradnje i razmjene informacija u skladu s člancima 60. do 62., 64., 65. i 70. Uredbe (EU) 2016/679.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se u aktu Unije upućuje na ovaj članak, Europski nadzornik za zaštitu podataka aktivno surađuje s nacionalnim nadležnim tijelima kako bi osigurao djelotvoran nadzor nad velikim informacijskim sustavima ili agencijama Unije.

1.  Ako je u aktu Unije predviđeno da Europski nadzornik za zaštitu podataka nadzire obradu osobnih podataka na razini Unije, a nacionalna nadležna tijela nadziru obradu osobnih podataka na nacionalnoj razini, Europski nadzornik za zaštitu podataka i nacionalna nadležna tijela u okviru svojih nadležnosti i odgovornosti aktivno surađuju kako bi zajamčili učinkoviti i koordinirani nadzor nad velikim informacijskim sustavima ili tijelima, uredima ili agencijama Unije.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Europski nadzornik za zaštitu podataka, djelujući u okviru svojih nadležnosti i odgovornosti, razmjenjuje relevantne informacije, pomaže u obavljanju revizija i inspekcija, ispituje poteškoće u tumačenju ili primjeni ove Uredbe i drugih mjerodavnih akata Unije, proučava probleme koji se javljaju pri izvršavanju neovisnog nadzora ili ostvarivanju prava ispitanika, izrađuje usklađene prijedloge za rješavanje problema te promiče svijest o pravima zaštite podataka, prema potrebi, zajedno s nacionalnim nadzornim tijelima.

2.  Oni u okviru svojih nadležnosti i odgovornosti razmjenjuju relevantne informacije, pomažu si međusobno u obavljanju revizija i inspekcija, ispituju poteškoće u tumačenju ili primjeni ove Uredbe i drugih mjerodavnih akata Unije, proučavaju probleme koji se javljaju pri izvršavanju neovisnog nadzora ili ostvarivanju prava ispitanika, izrađuju usklađene prijedloge za rješavanje problema te promiču osviještenost o pravima zaštite podataka, prema potrebi.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Za svrhe utvrđene u stavku 2. Europski nadzornik za zaštitu podataka sastaje se s nacionalnim nadzornim tijelima najmanje dvaput godišnje u okviru Europskog odbora za zaštitu podataka. Troškove i organizaciju tih sastanaka preuzima Europski nadzornik za zaštitu podataka. Poslovnik se donosi na prvom sastanku. Daljnje metode rada razvijaju se zajednički prema potrebi.

3.  Za svrhe utvrđene u stavku 2. Europski nadzornik za zaštitu podataka i nacionalna nadzorna tijela sastaju se najmanje dvaput godišnje u okviru Europskog odbora za zaštitu podataka. Troškove i organizaciju tih sastanaka preuzima Europski nadzornik za zaštitu podataka. Europski odbor za zaštitu podataka može u te svrhe razviti daljnje metode rada prema potrebi.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Poglavlje – VIII.a (novo) – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

POGLAVLJE VIII.a

 

Obrada operativnih osobnih podataka

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak – 69.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 69.a

 

Područje primjene

 

Odstupajući od članaka 4., 5., 6., 7., 8., 10., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 41., 43., 49., 50. i 51., odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na obradu operativnih podataka u agencijama Unije osnovanima na temelju poglavlja 4. i 5. glave V. trećeg dijela UFEU-a i misija o kojima je riječ u članku 42. stavku 1. i člancima 43. i 44. UEU-a.

 

Odredbama koje se odnose na specifičnu obradu operativnih osobnih podataka sadržanih u osnivačkim aktima tih agencija može se preciznije utvrditi i nadopuniti primjena ove Uredbe.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 69.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 69.b

 

Načela obrade operativnih osobnih podataka

 

1.  Operativni osobni podaci:

 

(a)  obrađuju se zakonito i pravično („zakonitost i pravičnost”);

 

(b)  prikupljaju se u točno utvrđene, izričite i zakonite svrhe te ne smiju biti dodatno obrađeni na način koji je nespojiv s tim svrhama; daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe ne smatra se nespojivom s prvotnim svrhama pod uvjetom da agencije i misije Unije osiguraju odgovarajuće zaštitne mjere, posebno kako bi se zajamčilo da se podaci ne obrađuju u bilo koju drugu svrhu („ograničavanje svrhe”);

 

(c)  primjereni su, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju („smanjenje količine podataka”);

 

(d)  točni i prema potrebi ažurni, uz poduzimanje svake razumne mjere radi osiguravanja da se operativni osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave („točnost”);

 

(e)  čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanikâ samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe za koje se operativni osobni podaci obrađuju;

 

(f) obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost operativnih osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera („cjelovitost i povjerljivost”).

 

2.  Agencije ili misije Unije stavljaju na raspolaganje javnosti dokument u kojem se na razumljiv način navode odredbe u pogledu obrade operativnih osobnih podataka te sredstva koja su ispitanicima dostupna za ostvarivanje svojih prava.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 69.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 69.c

 

Zakonitost obrade

 

Obrada je zakonita samo ako je nužna za obavljanje zadaća agencija i misija Unije i u mjeri u kojoj je nužna za njihovo obavljanje i ako se temelji na pravu Unije. Pravom Unije, kojim se utvrđuje i dopunjuje ova Uredba u pogledu obrade unutar područja primjene ovog poglavlja, utvrđuju se ciljevi obrade, operativni osobni podaci koji će se obraditi i svrhe obrade.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 69.d (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 69.d

 

Razlika između različitih kategorija ispitanika

 

Agencije ili misije Unije jasno razlikuju operativne osobne podatke različitih kategorija ispitanika, primjerice:

 

(a)  osobe koje se sumnjiči za počinjenje ili sudjelovanje u kaznenom djelu u nadležnosti agencija ili misija Unije ili koje su osuđene za takvo kazneno djelo,

 

(b)  osobe u pogledu kojih postoje činjenične naznake ili osnovana sumnja da će počiniti kaznena djela u nadležnosti agencija ili misija Unije,

 

(c)  osobe koje su žrtve nekog od kaznenih djela koja se obrađuju ili za koje na temelju nekih činjenica postoji osnovana sumnja da bi mogle biti žrtve kaznenih djela,

 

(d)  osobe koje se može pozvati da svjedoče u istragama u vezi s kaznenim djelima ili naknadnom kaznenom postupku,

 

(e)  osobe koje mogu dati informacije o kaznenim djelima i

 

(f)  osobe za kontakt ili suradnici jedne od osoba iz točaka (a) i (b).

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 69.e (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 69.e

 

Razlika između operativnih osobnih podataka i provjera kvalitete operativnih osobnih podataka

 

Agencije i misije Unije razlikuju operativne osobne podatke na temelju činjenica dobivenih od operativnih osobnih podataka utemeljenih na osobnim procjenama. Agencije i misije Unije obrađuju operativne osobne podatke na takav način da se može po potrebi utvrditi koje je tijelo dostavilo podatke ili odakle su podaci dobiveni. Agencije i misije Unije osiguravaju da se operativni osobni podaci koji su netočni, nepotpuni ili neažurirani više ne prenose ili ne stavljaju na raspolaganje. U tu svrhu agencije i misije Unije provjeravaju kvalitetu operativnih osobnih podataka prije njihova prenošenja ili stavljanja na raspolaganje. Pri svim prenošenjima operativnih osobnih podataka agencije i misije Unije, koliko je to moguće, dodaju nužne informacije koje primatelju omogućuju ocjenjivanje stupnja točnosti, potpunosti i pouzdanosti operativnih osobnih podataka, kao i u kojoj su mjeri ažurirani. Pokaže li se da su preneseni netočni operativni osobni podaci ili da su operativni osobni podaci preneseni nezakonito, primatelj mora biti obaviješten bez odgode. U takvom se slučaju operativni osobni podaci ispravljaju ili brišu ili se obrada ograničava.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 69.f (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 69.f

 

Posebni uvjeti obrade

 

Kad osiguravaju posebne uvjete obrade, agencije i misije Unije obavješćuju primatelja takvih operativnih osobnih podataka o tim uvjetima i zahtjevu za pridržavanje tih uvjeta. Agencije i misije Unije poštuju posebne uvjete obrade za obradu koju obavlja nacionalno tijelo u skladu s člankom 9. stavcima 3. i 4. Direktive (EU) 2016/680.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 69.g (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 69.g

 

Prijenos operativnih osobnih podataka institucijama i tijelima Unije

 

Agencije i misije Unije prenose operativne osobne podatke drugim institucijama i tijelima Unije samo ako su ti podaci potrebni za obavljanje njihovih zadaća ili zadaća agencija i misija Unije koje su primatelji podataka. Ako su operativni osobni podaci preneseni na zahtjev druge institucije ili tijela Unije, i voditelj obrade i primatelj snose odgovornost za zakonitost tog prijenosa. Od agencija i misija Unije zahtijeva se da provjere nadležnost druge institucije ili tijela Unije te da privremeno ocijene potrebu za prijenosom. Ako se pojave dvojbe u vezi s tom potrebom, agencije i misije Unije od primatelja traže dodatne informacije. Druge institucije i tijela Unije jamče da se potreba za prijenosom može naknadno provjeriti. Druge institucije i tijela Unije obrađuju osobne podatke samo u svrhu radi koje su preneseni.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 69.h (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 69.h

 

Obrada posebnih kategorija operativnih osobnih podataka

 

Obrada operativnih osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, religijska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije fizičke osobe, operativnih osobnih podataka koji se odnose na zdravlje ili operativnih osobnih podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičke osobe zabranjena je osim ako je to izričito nužno i razmjerno za sprečavanje ili suzbijanje kaznenih djela u okviru ciljeva agencija ili misija Unije te ako se tim podacima dopunjuju drugi osobni podaci koje obrađuju agencije i misije Unije. Zabranjeno je odabirati određene skupine osoba isključivo na temelju tih osobnih podataka. Službenik za zaštitu podataka odmah se obavješćuje o primjeni ovog članka. Operativni osobni podaci iz navedenog podstavka ne prenose se državama članicama, tijelima Unije, trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, osim ako je takav prijenos izričito neophodan i razmjeran u pojedinim slučajevima u vezi s kaznenim djelima koja su obuhvaćena ciljevima agencija i misija Unije i u skladu s poglavljem V.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 69.i (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 69.i

 

Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila

 

Ispitanik ima pravo da ne bude predmetom odluke agencija i misija Unije koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja u odnosu na njega proizvodi štetne pravne učinke ili na sličan način značajno na njega utječe.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 69.j (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 69.j

 

Informacije koje se stavljaju na raspolaganje ili daju ispitaniku

 

1.  Agencije i misije Unije ispitaniku stavljaju na raspolaganje barem informacije o:

 

(a)  identitetu i podacima za kontakt agencija ili misija Unije;

 

(b)  podatke za kontakt službenika za zaštitu podataka;

 

(c)  svrhama obrade za koje su operativni osobni podaci namijenjeni;

 

(d)  pravu na podnošenje pritužbe Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i njegovim podacima za kontakt;

 

(e)  postojanju prava da se od agencija i misija Unije zatraži pristup operativnim osobnim podacima, njihovo ispravljanje ili brisanje, ili ograničavanje obrade operativnih osobnih podataka koji se odnose na ispitanika.

 

2.  Uz informacije iz stavka 1. agencije i misije Unije u posebnim slučajevima ispitaniku daju sljedeće dodatne informacije kako bi mu se omogućilo ostvarivanje njegovih prava:

 

(a)  o pravnoj osnovi obrade;

 

(b)  o razdoblju u kojem će se operativni osobni podaci pohranjivati ili, ako to nije moguće, o kriterijima korištenim za utvrđivanje tog razdoblja;

 

(c)  o kategorijama primatelja operativnih osobnih podataka, uključujući i primatelje u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

 

(d)  po potrebi i dodatne informacije, osobito ako se operativni osobni podaci prikupljaju bez znanja ispitanika.

 

3.  Agencije i misije Unije mogu ispitaniku odgoditi, ograničiti ili uskratiti pružanje informacija iz stavka 2. u onoj mjeri i u onom trajanju u kojem je takva mjera propisana pravnim aktom usvojenim na temelju Ugovora te predstavlja potrebnu i proporcionalnu mjeru u demokratskom društvu uz dužno poštovanje temeljnih prava i legitimnih interesa dotične fizičke osobe, kako bi se:

 

(a)  izbjeglo ometanje službenih ili pravnih ispitivanja, istraga ili postupaka;

 

(b)  izbjeglo dovođenje u pitanje sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija;

 

(c)  zaštitila javna sigurnost država članica;

 

(d)  zaštitila nacionalna sigurnost država članica;

 

(e)  zaštitila prava i slobode drugih.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 69.k (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 69.k

 

Pravo ispitanika na pristup

 

Svaki ispitanik ima pravo od agencija i misija Unije dobiti potvrdu o tome obrađuju li se operativni osobni podaci koji se na njega odnose i dobiti pristup informacijama o:

 

(a)  svrhama obrade i pravnoj osnovi obrade;

 

(b)  kategorijama operativnih osobnih podataka o kojima je riječ;

 

(c)  primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

 

(d)  predviđenom roku pohrane operativnih osobnih podataka;

 

(e)  postojanju prava da od agencija i misija Unije zatraži ispravljanje ili brisanje operativnih osobnih podataka, ili ograničavanje obrade operativnih osobnih podataka koji se odnose na ispitanika;

 

(f)  pravu na podnošenje pritužbe Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i njegovim podacima za kontakt;

 

(g)  operativnim osobnim podacima koji se obrađuju i o svim dostupnim informacijama o njihovim izvorima.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 69.l (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 69.l

 

Ograničenja prava na pristup

 

1.  Agencije i misije Unije mogu ograničiti, u potpunosti ili djelomično, pravo ispitanika na pristup u onoj mjeri i u onom trajanju u kojem je djelomično ili potpuno ograničenje propisano pravnim aktom usvojenim na temelju Ugovora te predstavlja potrebnu i proporcionalnu mjeru u demokratskom društvu uz dužno poštovanje temeljnih prava i legitimnih interesa dotične fizičke osobe, kako bi se:

 

(a)  izbjeglo ometanje službenih ili pravnih ispitivanja, istraga ili postupaka;

 

(b)  izbjeglo dovođenje u pitanje sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija;

 

(c)  zaštitila javna sigurnost država članica;

 

(d)  zaštitila nacionalna sigurnost država članica;

 

(f)  zaštitila prava i slobode drugih.

 

2.  U slučajevima iz stavka 1. agencije i misije Unije bez nepotrebne odgode obavješćuju ispitanika u pisanom obliku o svakom odbijanju ili ograničavanju pristupa te o razlozima odbijanja ili ograničavanja. To se ne primjenjuje ako bi pružanje takvih informacija dovelo u pitanje neku od svrha iz stavka 1. Agencije i misije Unije obavješćuju ispitanika o mogućnosti da Europskom nadzorniku za zaštitu podataka podnese pritužbu ili da zatraži pravni lijek na Sudu Europske unije. Agencije i misije Unije bilježe činjenične ili pravne razloge na kojima se odluka temelji. Te se informacije na zahtjev stavljaju na raspolaganje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 69.m (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 69.m

 

Pravo na ispravljanje ili brisanje operativnih osobnih podataka i ograničenje obrade

 

1.  Ispitanik ima pravo bez nepotrebne odgode ishoditi od agencija i misija Unije ispravak netočnih operativnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune operativne osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Agencije i misije Unije bez nepotrebne odgode brišu operativne osobne podatke, a ispitanik ima pravo od agencija i misija Unije ishoditi brisanje operativnih osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebne odgode ako se obradom krše odredbe članaka 68.b, 69.c ili 69.h ili ako se operativni osobni podaci moraju izbrisati radi poštovanja pravne obveze kojoj podliježu agencije i misije Unije:

 

 

(a)  subjekt obrade podataka osporava točnost osobnih podataka, a njihova se točnost ili netočnost ne može utvrditi ili

 

(b)  osobni podaci moraju biti sačuvani kao dokaz.

 

2.  Ako je obrada ograničena na osnovi podstavka 1. točke (a), agencije i misije Unije obavješćuju ispitanika prije nego što ukinu ograničavanje obrade. Podaci obuhvaćeni ograničenjem obrade obrađuju se samo u onu svrhu zbog koje nisu bili izbrisani.

 

3.  Agencije i misije Unije pisanim putem obavješćuju ispitanika o svakom odbijanju ispravljanja ili brisanja operativnih sobnih podataka ili ograničavanju obrade te o razlozima odbijanja. Agencije i misije Unije mogu u cijelosti ili djelomično ograničiti obvezu pružanja takvih informacija u onoj mjeri u kojoj takvo ograničavanje čini nužnu i proporcionalnu mjeru u demokratskom društvu uz dužno poštovanje temeljnih prava i legitimnih interesa dotične fizičke osobe, kako bi se:

 

(a)  izbjeglo ometanje službenih ili pravnih ispitivanja, istraga ili postupaka;

 

(b)  izbjeglo dovođenje u pitanje sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija;

 

(c)  zaštitila javna sigurnost država članica;

 

(d)  zaštitila nacionalna sigurnost država članica;

 

(f)  zaštitila prava i slobode drugih.

 

4.  Agencije i misije Unije obavješćuju ispitanika o mogućnosti da Europskom nadzorniku za zaštitu podataka podnese pritužbu ili da zatraži pravni lijek na Sudu Europske unije.

 

5.  Agencije i misije Unije o ispravku netočnih osobnih podataka obavješćuju nadležno tijelo od kojeg potječu netočni operativni osobni podaci.

 

6.  Ako su operativni osobni podaci ispravljeni ili izbrisani ili je obrada bila ograničena na temelju stavaka 1., 2. i 3., agencije i misije Unije to priopćuju primateljima te ih obavješćuju da su dužni ispraviti ili izbrisati operativne osobne podatke ili ograničiti obradu operativnih osobnih podataka za koje su odgovorni.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 69.n (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 69.n

 

Ostvarivanje prava ispitanika i provjera koju provodi Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

U slučajevima iz članka 69.j stavka 3., članka 69.k i članka 69.m stavka 4. prava ispitanika mogu se ostvariti i preko Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

 

Agencije i misije Unije obavješćuju ispitanika o mogućnosti ostvarivanja njegovih prava preko Europskog nadzornika za zaštitu podataka u skladu sa stavkom 1.

 

Ako se ostvaruje pravo iz stavka 1., Europski nadzornik za zaštitu podataka obavješćuje ispitanika barem o tome da je proveo sve potrebne provjere ili preispitivanje. Europski nadzornik za zaštitu podataka obavješćuje ispitanika i o njegovu pravu da zatraži pravni lijek na Sudu Europske unije.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 69.o (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 69.o

 

Evidentiranje

 

Agencije i misije Unije vode evidenciju o svim sljedećim postupcima obrade u automatiziranim sustavima obrade: prikupljanju, izmjeni, pristupu, obavljanju uvida, otkrivanju, uključujući prijenose, kombiniranje i brisanje operativnih osobnih podataka.

 

Evidencija o stavljanju na uvid i otkrivanju podataka omogućuje da se utvrdi obrazloženje za takve operacije te datum i vrijeme njihove provedbe, identitet osobe koja je imala uvid u operativne osobne podatke ili ih je otkrila te, u mjeri u kojoj je to moguće, identitet primatelja tih operativnih osobnih podataka. Te evidencije upotrebljavaju se samo za nadzor zaštite podataka i osiguravanje pravilne obrade podataka kao i cjelovitosti i sigurnosti podataka. U te evidencije nije moguće unositi izmjene. Takva se evidencija briše nakon tri godine, osim ako je potrebna za kontrolu koja je u tijeku. Agencije i misije Unije na zahtjev stavljaju evidenciju na raspolaganje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i vlastitim službenicima za zaštitu podataka.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 69.p (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 69.p

 

Prijenos operativnih osobnih podataka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama

 

1.  Uz sva moguća ograničenja iz članka 69.l, agencije ili misije Unije mogu prenositi operativne osobne podatke tijelu treće zemlje ili međunarodnoj organizaciji ako je takav prijenos potreban za izvršavanje zadaća agencija ili misija Unije, na osnovi jednog od sljedećeg:

 

(a)  odluke Komisije donesene u skladu s člankom 36. Direktive (EU) 2016/680 kojom se utvrđuje da treća zemlja ili područje ili sektor za obradu podataka u toj trećoj zemlji ili dotična međunarodna organizacija osigurava prikladnu razinu zaštite („odluka o prikladnosti”);

 

(b)  međunarodnog ugovora zaključenoga između Unije i te treće zemlje ili međunarodne organizacije u skladu s člankom 218. UFEU-a u kojem se navode prikladne zaštite mjere u odnosu na zaštitu privatnosti te temeljnih prava i sloboda pojedinaca;

 

(c)  sporazuma o suradnji kojim se omogućuje razmjena operativnih osobnih podataka sklopljenoga prije početka primjene odgovarajućih pravnih akata o osnivanju agencija Unije između misija ili agencija Unije i te treće zemlje ili međunarodne organizacije u skladu s člankom 23. Odluke 2009/371/PUP. Agencije ili misije Unije mogu zaključivati administrativne dogovore za provedbu takvih sporazuma ili odluka o prikladnosti.

 

2.  Ako je to primjenjivo, izvršni direktor obavješćuje Upravni odbor o razmjenama osobnih operativnih podataka na temelju odluka o prikladnosti iz stavka 1. točke (a).

 

3.  Agencije i misije Unije na svojim internetskim stranicama objavljuju i ažuriraju popis odluka o prikladnosti, sporazuma, administrativnih dogovora i drugih instrumenata koji se odnose na prijenos operativnih osobnih podataka u skladu sa stavkom 1.

 

4.  Do 14. lipnja 2021. Komisija mora ispitati odredbe iz sporazumâ o suradnji iz stavka 1. točke (c), posebno one koje se odnose na zaštitu podataka. Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o rezultatima tog ispitivanja i, ako je potrebno, može Vijeću podnijeti preporuku za donošenje odluke o odobrenju otvaranja pregovora o sklapanju međunarodnog sporazuma iz stavka 1. točke (b).

 

5.  Odstupajući od stavka 1. izvršni direktor može, kad je to primjenjivo, odobriti prijenos operativnih osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama za svaki pojedini slučaj ako je prijenos:

 

(a)  potreban da bi se zaštitili vitalni interesi ispitanika ili druge osobe;

 

(b)  nužan da bi se zaštitili zakoniti interesi ispitanika kada je zakonodavstvom države članice ili treće zemlje koja obavlja prijenos osobnih podataka tako predviđeno;

 

(c)  ključan za sprečavanje neposredne i ozbiljne prijetnje javnoj sigurnosti države članice ili treće zemlje;

 

(d)  nužan u pojedinačnim slučajevima radi sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenopravnih sankcija ili

 

(e)  nužan u pojedinačnim slučajevima radi uspostave, izvršenja ili obrane zakonskog prava u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem ili progonom posebnog kaznenog djela ili izvršavanjem posebne kaznenopravne sankcije.

 

Operativni osobni podaci ne prenose se ako izvršni direktor utvrdi da temeljna prava i slobode dotičnog ispitanika imaju prevagu nad javnim interesom u kontekstu prijenosa iz točaka (d) i (e).

 

Odstupanja se ne mogu primjenjivati na sustavne, masovne i strukturne prijenose.

 

6.  Odstupajući od stavka 1. Upravni odbor može, ako je to primjenjivo, u dogovoru s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka, za razdoblje koje nije dulje od godine dana, uz mogućnost produljenja, odobriti skup prijenosa u skladu sa stavkom 5. točkama od (a) do (e) vodeći računa o postojanju odgovarajućih jamstava u odnosu na zaštitu privatnosti i temeljnih prava i sloboda pojedinaca. Takvo odobrenje mora biti primjereno obrazloženo i dokumentirano.

 

7.  Izvršni direktor obavješćuje Upravni odbor i Europskog nadzornika za zaštitu podataka što je prije moguće o slučajevima u kojima je primijenjen stavak 5.

 

8.  Agencije i misije Unije vode detaljnu evidenciju o svim prijenosima provedenima na osnovi ovog članka.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Poglavlje IX.a (novo) – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Poglavlje IX.a

 

Preispitivanje

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 70.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 70.a

 

Klauzula o preispitivanju

 

1.  Najkasnije 1. lipnja 2021. i svakih pet godina nakon toga Komisija Europskom parlamentu podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe, popraćeno, prema potrebi, odgovarajućim zakonodavnim prijedlozima.

 

2.  U ex post evaluaciji iz stavka 1. posebna pozornost mora se posvetiti primjerenosti područja primjene ove Uredbe, usklađenosti s drugim zakonodavnim aktima u području zaštite podataka te ocijeniti, u prvom redu, provedba poglavlja V. ove Uredbe.

 

3.  Najkasnije 1. lipnja 2021. i svakih pet godina nakon toga Komisija Europskom parlamentu podnosi izvješće o primjeni poglavlja VIII. ove Uredbe te o primijenjenim sankcijama.

Obrazloženje

S obzirom na bolju izradu zakonodavstva, a posebno učinkovito korištenje ex post evaluacije kako bi se obuhvatio cijeli zakonodavni ciklus, od posebnog je interesa pratiti prijenos, provedbu i primjenu zakonodavstva EU-a te, općenito, nadzirati učinak, funkcioniranje i učinkovitost prava. Toj svrsi služi sveobuhvatna klauzula o preispitivanju, u kojoj se zahtijeva odgovarajuća evaluacija primjene ove Uredbe, njezina područja primjene i predviđenog odstupanja od ovlasti te uspostavlja proporcionalna obveza izvješćivanja.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 70.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 70.b

 

Preispitivanje pravnih akata Unije

 

Do 25. svibnja 2021. Komisija preispituje druge pravne akte usvojene ne temelju Ugovorâ kojima se uređuje obrada osobnih podataka, pogotovo ona koju provode agencije osnovane u skladu s poglavljima 4. i 5. glave V. trećeg dijela UFEU -a, kako bi se ocijenila potreba da se usklade s ovom Uredbom i kako bi se, prema potrebi, podnio prijedlog potreban za izmjenu tih akata s ciljem osiguravanja dosljednog pristupa zaštiti osobnih podataka unutar područja primjene ove Uredbe.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 71.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 71.a

 

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1987/2006

 

Uredba (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća1a mijenja se kako slijedi:

 

članak 46. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Nacionalna nadzorna tijela i Europski nadzornik za zaštitu podataka, svaki u okviru svoje nadležnosti, međusobno surađuju u skladu s člankom 62. [nove Uredbe br. 45/2001]”.

 

_________________

 

1a Uredba (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (SL L 381, 28.12.2006., str. 4.).

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 71.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 71.b

 

Izmjene Odluke Vijeća 2007/533/PUP

 

Odluka Vijeća 2007/533/PUP1a mijenja se kako slijedi:

 

članak 62. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Nacionalna nadzorna tijela i Europski nadzornik za zaštitu podataka, svaki u okviru svoje nadležnosti, međusobno surađuju u skladu s člankom 62. [nove Uredbe br. 45/2001]”.

 

_________________

 

1a Odluka Vijeća 2007/533/PUP od 12. lipnja 2007. o osnivanju, radu i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (SL L 205, 7.8.2007., str. 63.).

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 71.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 71.c

 

Izmjene Uredbe (EZ) br. 767/2008

 

Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća1a mijenja se kako slijedi:

 

članak 43. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Nacionalna nadzorna tijela i Europski nadzornik za zaštitu podataka, svaki u okviru svoje nadležnosti, međusobno surađuju u skladu s člankom 62. [nove Uredbe br. 45/2001]”.

 

_________________

 

1a Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.).

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 71.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 71.d

 

Izmjene Uredbe (EZ) br. 515/97

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 515/97 mijenja se kako slijedi:

 

U članku 37. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Nacionalna nadzorna tijela i Europski nadzornik za zaštitu podataka, svaki u okviru svoje nadležnosti, međusobno surađuju u skladu s člankom 62. [nove Uredbe br. 45/2001]”.

 

_________________

 

1a Uredba Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (SL L 82, 22.3.1997., str. 1.).

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 71.e (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 71.e

 

Izmjene Odluke Vijeća 2009/917/PUP

 

Odluka Vijeća 2009/917/PUP1a mijenja se kako slijedi:

 

1.  Briše se članak 25.

 

2.  U članku 26. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

 

„Nacionalna nadzorna tijela i Europski nadzornik za zaštitu podataka, svaki u okviru svoje nadležnosti, međusobno surađuju u skladu s člankom 62. [nove Uredbe br. 45/2001]”.

 

_________________

 

1a Odluka Vijeća 2009/917/PUP od 30. studenoga 2009. o uporabi informacijske tehnologije u carinske svrhe (SL L 323, 10.12.2009., str. 20.).

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 71.f (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 71.f

 

Izmjene Uredbe (EU) br. 1024/2012

 

Uredba (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća1a mijenja se kako slijedi:

 

U članku 21. brišu su stavci 3. i 4.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ („Uredba IMI”) (SL L 316, 14.11.2012., str. 1.)

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 71.g (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 71.g

 

Izmjene Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 mijenja se kako slijedi:

 

U članku 83. briše se stavak 8.

 

_________________

 

1a Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 71.h (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 71.h

 

Izmjena Uredbe (EU) 2016/794

 

Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća1a mijenja se kako slijedi:

 

1.  Brišu se članci 25., 28., 30., 36., 37., 40., 41. i 46.

 

2.  Članak 44. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Nacionalna nadzorna tijela i Europski nadzornik za zaštitu podataka, svaki u okviru svoje nadležnosti, međusobno surađuju u skladu s člankom 62. [nove Uredbe br. 45/2001]”.

 

_________________

 

Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.).

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 71.i (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 71.i

 

Izmjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 2017/XX

 

Uredba Vijeća (EZ) 2017/XX...1a mijenja se kako slijedi:

 

1.  Brišu se članci 36.e, 36.f, 37., 37.b, 37.c, 37.cc, 37.ccc, 37.d, 37.e, 37.f, 37.g, 37.h, 37.i, 37.j, 37.k, 37.n, 37.o, 41., 41.a, 41.b, 43.a, 43.b, 43.c, 43.d, 43.e i 46.

 

2.  Članak 45. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Nacionalna nadzorna tijela i Europski nadzornik za zaštitu podataka, svaki u okviru svoje nadležnosti, međusobno surađuju u skladu s člankom 62. [nove Uredbe br. 45/2001]”.

 

_________________

 

1a Uredba Vijeća (EU) 2017/... od ... o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L ...).

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 71.j (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 71.j

 

Izmjena Uredbe (EU) 2017/XX

 

Uredba (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća1a mijenja se kako slijedi:

 

1.  Brišu se članci 27., 29., 30., 31., 33., 36. i 37.

 

2.  Članak 35. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Nacionalna nadzorna tijela i Europski nadzornik za zaštitu podataka, svaki u okviru svoje nadležnosti, međusobno surađuju u skladu s člankom 62. [nove Uredbe br. 45/2001]”.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) (SL L ...).

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 71.k (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 71.k

 

Izmjene Uredbe o Eurodacu (EU) 2017/XX

 

Uredba (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća1a mijenja se kako slijedi:

 

1.  Brišu se članci 29., 30., 31. i 39.

 

2.  Članak 34. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Nacionalna nadzorna tijela i Europski nadzornik za zaštitu podataka, svaki u okviru svoje nadležnosti, međusobno surađuju u skladu s člankom 62. [nove Uredbe br. 45/2001]”.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu [Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva] radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona (SL L ...).


OBRAZLOŽENJE

I.  Kontekst prijedloga

U članku 16. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kako je uveden Ugovorom iz Lisabona, utvrđuje se načelo prema kojem svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka. Osim toga, Ugovorom iz Lisabona u članak 16. stavak 2. UFEU-a uvedena je posebna pravna osnova za donošenje pravila o zaštiti osobnih podataka. U članku 8. Povelje o temeljnim pravima Europske unije utvrđuje se zaštita osobnih podataka kao jedno od temeljnih prava, a u članku 7. pravo svih osoba na poštovanje njihova privatnog i obiteljskog života, doma i komuniciranja.

Pravo na zaštitu osobnih podataka primjenjuje se i na obradu osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama EU-a. Uredba (EZ) br. 45/2001, glavni propis postojećeg zakonodavstva EU-a o zaštiti osobnih podataka u institucijama Unije, donesena je 2001. s dva cilja: radi zaštite temeljnog prava na zaštitu podataka te jamčenja slobodnog protoka osobnih podataka u cijeloj Uniji. Dopunjena je Odlukom br. 1247/2002/EZ.

Europski parlament i Vijeće donijeli su 27. travnja 2016. Opću uredbu o zaštiti podataka (EU) 2016/679 („GDPR”), koja će se početi primjenjivati 25. svibnja 2018. U toj se Uredbi poziva na prilagodbu Uredbe (EZ) br. 45/2001 načelima i pravilima iz GDPR-a kako bi se osigurao čvrst i koherentan okvir za zaštitu podataka u Uniji te omogućila istodobna primjena obaju instrumenata. Na isti su dan, 27. travnja 2016., Europski parlament i Vijeće donijeli Direktivu (EU) 2016/680 („Direktiva”) o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka. Direktiva pruža sveobuhvatni okvir za zaštitu osobnih podataka u području kaznenog progona. U njezinu članku 62. poziva se na to da se zakonodavstvo Unije kojim se uređuje obrada osobnih podataka u nadležnim tijelima prilagodi Direktivi. Ipak, neke agencije Unije koje djeluju u području kaznenog progona i dalje primjenjuju vlastite režime zaštite osobnih podataka.

U okviru dosljednog pristupa zaštiti osobnih podataka u cijeloj Uniji pravila o zaštiti podataka za institucije, tijela, urede i agencije Unije u što većoj mjeri usklađuju se s pravilima o zaštiti podataka donesenima za države članice. Svaki put kada se odredbe prijedloga temelje na istom konceptu kao i odredbe GDPR-a, te bi dvije odredbe trebalo tumačiti na isti način, posebno zbog toga što bi strukturu prijedloga trebalo smatrati istovjetnom strukturi GDPR-a.

U okviru preispitivanja Uredbe (EZ) br. 45/2001 („Uredba”) uzeti su u obzir i rezultati anketa i savjetovanja s dionicima te evaluacijska studija o njezinoj primjeni tijekom proteklih 15 godina.

II.  Izmjene izvjestiteljice

Izvjestiteljica općenito smatra da je predloženo preispitivanje velik korak unaprijed prema usklađivanju pravila o zaštiti podataka te da ono pruža dobar temelj za daljnji rad.

Ipak, izvjestiteljica izražava žaljenje zbog toga što Europska komisija nije odabrala u potpunosti razvijen jedinstveni instrument koji obuhvaća sve aktivnosti obrade podataka u svim institucijama, agencijama i tijelima Unije, zbog čega je propustila povijesnu priliku za stvaranje ujednačenog i pouzdanog standarda zaštite temeljnog prava na zaštitu podataka. Smatra da građani Unije zaslužuju takav jasan i ujednačen standard te je stoga predložila da se pojasni područje primjene Uredbe.

Kako bi se osigurao snažan i koherentan okvir za zaštitu podataka u cijeloj Uniji, Uredba bi trebala bi biti primjenjiva na sve vrste obrade osobnih podataka u svim institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Unije. Istodobno, izvjestiteljica prima na znanje da se 27. travnja 2016. zakonodavac odlučio za dvojni pristup u pogledu obrade podataka u svrhe kaznenog progona. Ako je obrada osobnih podataka u svrhe kaznenog progona u agencijama Unije u skladu s pravilima utvrđenim u Direktivi (EU) 2016/680, u određenim agencijama trebali bi se i dalje primjenjivati samostalni režimi, sve do njihova usklađivanja s ovom Uredbom.

Izvjestiteljica je to preispitivanje strogo uskladila s GDPR-om kako bi se oba teksta u što većoj mjeri pojednostavnila, stavljajući tako naglasak na ideju da Unija mora poštovati iste standarde zaštite podataka kao i države članice. Izvjestiteljica je stoga predstavila niz amandmana čija je svrha pojednostavljenje tih dvaju instrumenata. Razlike između ove Uredbe i GDPR-a trebaju biti svedene na minimum i dobro obrazložene.

O pitanju odnosa između Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Sud Europske unije („Sud”) posljednjih godina u nekoliko je slučajeva utvrdio da se između tih dvaju temeljnih prava mora pronaći ravnoteža te je implicitno pozvao zakonodavca da bolje razjasni vezu između članka 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 i članka 8. (sada 9.) Uredbe (EZ) br.45/2001. Izvjestiteljica je zauzela pristup u skladu s kojim je u tekst uvela nekoliko elemenata iz nedavnih sudskih predmeta (Bavarian Lager, DENNAMP, ClientEarth), koji u osnovi predstavljaju elemente sadašnje sudske prakse Suda i u kojima se nastoji specificirati neke aspekte na koje su u nekoliko presuda ukazali Sud i sam nezavisni odvjetnik.

Što se tiče ostvarivanja prava ispitanika, prema GDPR-u se ograničenja u pogledu ostvarivanja tih prava moraju temeljiti na pravnim aktima. Slijedom toga, izvjestiteljica predlaže da se na temelju internih pravila ukine mogućnost da institucije, tijela, uredi i agencije Unije ograniče ostvarivanje prava ispitanika.

U skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 od službenika za zaštitu podataka („DPO”) institucija Unije zahtijeva se da vodi evidenciju o aktivnostima obrade. Izvjestiteljica smatra da obveza institucija, tijela, ureda i agencija EU-a da vode središnji registar o aktivnostima obrade predstavlja dodanu vrijednost. Ispitanici bi trebali imati mogućnost uvida u taj registar posredstvom službenika za zaštitu podataka.

GDPR-om se voditeljima obrade osigurava mogućnost da dokažu sukladnost s Uredbom u vidu poštovanja odobrenih mehanizama certificiranja ili kodeksa ponašanja. Premda izvjestiteljica smatra da kodeksi ponašanja nisu prikladni za javnu upravu, predlaže da se u skladu s Uredbom uvrste potrebne odredbe koji se odnose na voditelje obrade kako bi dokazala sukladnost poštovanjem odobrenih mehanizama certificiranja.

Kad je riječ o pridržavanju odredbi Uredbe, izvjestiteljica vjeruje u golem doprinos Europskog nadzornika za zaštitu podataka („EDPS”) te je stoga zadržala tekst Uredbe (EZ) br. 45/2001, kojim se Komisiji dopušta savjetovanje s EDPS-om tijekom pripremne faze donošenja prijedloga, ostavljajući joj pritom dovoljno prostora i poštujući tako njezino pravo inicijative. Izvjestiteljica napominje da se neovisan nadzor nad pravilima o zaštiti podataka zahtijeva u Ugovorima. U skladu s time sve bi institucije i tijela, uključujući Sud, trebale biti predmetom neovisnog nadzora EDPS-a. U cilju očuvanja neovisnosti EDPS-a izvjestiteljica predlaže malu izmjenu u postupku imenovanja.

Prijedlog Komisije uključuje odredbe koje se odnose na povjerljivost komunikacija. Izvjestiteljica smatra da bi, općenito, zakonodavstvo Unije o tom pitanju trebalo biti primjenjivo i na institucije, tijela, urede i agencije Unije. Trebalo bi umetnuti samo dodatna pravila kojima se podrobnije utvrđuje i dopunjuje opći okvir. Ta pravila trebala bi biti dio zasebnog dijela teksta.

Naposljetku, izvjestiteljica pozdravlja uključivanje mogućnosti da EDPS novčano kazni one institucije, tijela i agencije Unije koje ne poštuju stroge odredbe Uredbe, čime se šalje snažan signal ispitanicima i Uniji nameće ispunjavanje jednako strogih moralnih i pravnih obveza kao i upravama državama članica.


MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja (5.10.2017)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ

(COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Angel Dzhambazki

KRATKO OBRAZLOŽENJE

U članku 16. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) utvrđuje se načelo da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka. U članku 16. stavku 2. UFEU-a uvedena je posebna pravna osnova za donošenje pravila o zaštiti osobnih podataka. Osim toga, člankom 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima utvrđuje se da je zaštita osobnih podataka jedno od temeljnih prava.

Pravo na zaštitu osobnih podataka primjenjuje se i na obradu osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama EU-a. Uredba (EZ) br. 45/2001, glavni propis postojećeg zakonodavstva EU-a o zaštiti osobnih podataka u institucijama Unije, donesena je 2001. s dva cilja: radi zaštite temeljnog prava na zaštitu podataka te jamčenja slobodnog protoka osobnih podataka u Uniji.

Na dan 27. travnja 2016. Europski parlament i Vijeće donijeli su Uredbu (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Opća uredba o zaštiti podataka počet će se primjenjivati 25. svibnja 2018. U toj se Uredbi poziva na prilagodbu Uredbe (EZ) br. 45/2001 načelima i pravilima iz Uredbe (EU) 2016/679 kako bi se osigurao čvrst i koherentan okvir za zaštitu podataka u Uniji te istodobna primjena obaju instrumenata.

Komisija je u prijedlogu utvrdila izmjene potrebne za pravednu i uravnoteženu prilagodbu Uredbe iz 2001. Općoj uredbi o zaštiti podataka. Ipak, u jednoj se točki prijedloga na neutemeljen način odstupa od Opće uredbe o zaštiti podataka. Riječ je o dobi potrebnoj za valjanosti privole maloljetnika.

AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Zaštita pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka temeljno je pravo. Člankom 8. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”) te člankom 16. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) utvrđuje se da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.

(1)  Zaštita pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka temeljno je pravo. Člankom 8. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”) te člankom 16. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) utvrđuje se da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka. To je pravo zajamčeno i člankom 8. Europske konvencije o ljudskim pravima.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća11 pojedincima se osiguravaju zakonski ostvariva prava, utvrđuju dužnosti voditelja obrade pri obradi podataka u institucijama i tijelima Zajednice te uspostavlja neovisno nadzorno tijelo, Europski nadzornik za zaštitu podataka, odgovorno za praćenje obrade osobnih podataka u institucijama i tijelima Unije. No ta se Uredba ne primjenjuje na obradu osobnih podataka u institucijama i tijelima Unije pri obavljanju aktivnosti koje nisu obuhvaćene područjem primjene prava Unije.

(2)  Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća11 pojedincima se osiguravaju zakonski ostvariva prava, utvrđuju dužnosti voditelja obrade pri obradi podataka u institucijama i tijelima Zajednice te uspostavlja neovisno nadzorno tijelo, Europski nadzornik za zaštitu podataka, odgovorno za praćenje obrade osobnih podataka u institucijama i tijelima Unije. Istodobno se Uredbom (EZ) br. 45/2001 nastoje ostvariti dva cilja: zaštita temeljnog prava na zaštitu podataka te jamčenje slobodnog protoka osobnih podataka u Uniji. No ta se Uredba ne primjenjuje na obradu osobnih podataka u institucijama i tijelima Unije pri obavljanju aktivnosti koje nisu obuhvaćene područjem primjene prava Unije.

_________________

_______________

11 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.)

11 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.)

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Radi usklađenog pristupa zaštiti osobnih podataka u cijeloj Uniji te slobodnog kretanja osobnih podataka unutar Unije potrebno je pravila o zaštiti osobnih podataka koja vrijede za institucije i tijela Unije što bolje uskladiti s pravilima o zaštiti osobnih podataka donesenima za javni sektor u državama članicama. Kad god se odredbe ove Uredbe temelje na istoj ideji kao i odredbe Uredbe (EU) 2016/679, te bi odredbe trebalo tumačiti ujednačeno, posebno zato što bi strukturu ove Uredbe trebalo shvatiti kao istovjetnu strukturi Uredbe (EU) 2016/679.

(5)  Radi usklađenog pristupa zaštiti osobnih podataka u cijeloj Uniji te slobodnog kretanja osobnih podataka unutar Unije potrebno je pravila o zaštiti osobnih podataka koja vrijede za institucije, tijela, urede i agencije Unije što bolje uskladiti s pravilima o zaštiti osobnih podataka donesenima za javni sektor u državama članicama. Kad god se odredbe ove Uredbe temelje na istoj ideji kao i odredbe Uredbe (EU) 2016/679, te bi odredbe u skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda Europske unije1a trebalo tumačiti ujednačeno, posebno zato što bi strukturu ove Uredbe trebalo shvatiti kao istovjetnu strukturi Uredbe (EU) 2016/679.

 

_________________

 

1a presuda Suda od 9. ožujka 2010., Komisija/Njemačka, C-518/07, ECLI:EU:C:2010:125, t. 26. i 28.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Ako je osnivačkim aktom agencije Unije koja obavlja aktivnosti obuhvaćene područjem primjene glave V. poglavlja 4. i 5. Ugovora utvrđen zaseban režim zaštite podataka za obradu operativnih osobnih podataka, ova uredba ne bi smjela utjecati na taj režim. No Komisija bi, u skladu s člankom 62. Direktive (EU) 2016/680, do 6. svibnja 2019. trebala preispitati akte Unije kojima se uređuje obrada koju provode nadležna tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprečavanje te bi prema potrebi trebala donijeti potrebne prijedloge za izmjenu tih akata kako bi se osigurao usklađen pristup zaštiti osobnih podataka u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima i policijske suradnje.

(10)  Ako je osnivačkim aktom agencije Unije koja obavlja aktivnosti obuhvaćene područjem primjene glave V. poglavlja 4. i 5. Ugovora utvrđen zaseban režim zaštite podataka za obradu operativnih osobnih podataka, ova Uredba ne bi smjela utjecati na taj režim ako je on u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679. No Komisija bi, u skladu s člankom 62. Direktive (EU) 2016/680, do 6. svibnja 2019. trebala preispitati akte Unije kojima se uređuje obrada koju provode nadležna tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprečavanje te bi prema potrebi trebala donijeti potrebne prijedloge za izmjenu tih akata kako bi se osigurao usklađen pristup zaštiti osobnih podataka u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima i policijske suradnje.

Obrazloženje

Svaki režim zaštite podataka mora biti usklađen s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Privola bi se trebala davati jasnom potvrdnom radnjom kojom se izražava dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak ispitanika na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, poput pisane izjave, uključujući elektroničku, ili usmene izjave. To bi moglo obuhvaćati označivanje polja kvačicom pri posjetu internetskim stranicama, biranje tehničkih postavaka usluga informacijskog društva ili drugu izjavu ili ponašanje koje jasno pokazuje u tom kontekstu da ispitanik prihvaća predloženu obradu svojih osobnih podataka. Šutnja, unaprijed kvačicom označeno polje ili manjak aktivnosti stoga se ne bi smjeli smatrati privolom. Privola bi trebala obuhvatiti sve aktivnosti obrade koje se obavljaju u istu svrhu ili svrhe. Kada obrada ima višestruke svrhe, privolu bi trebalo dati za sve njih. Ako se privola ispitanika treba dati nakon zahtjeva upućenog elektroničkim putem, taj zahtjev mora biti jasan, jezgrovit i ne smije nepotrebno ometati upotrebu usluge za koju se upotrebljava.

(14)  Privola bi se trebala davati jasnom potvrdnom radnjom kojom se izražava dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak ispitanika na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, poput pisane izjave, uključujući elektroničku, ili usmene izjave. To bi moglo obuhvaćati označivanje polja kvačicom pri posjetu internetskim stranicama, biranje tehničkih postavaka usluga informacijskog društva ili drugu izjavu ili ponašanje koje jasno pokazuje u tom kontekstu da ispitanik prihvaća predloženu obradu svojih osobnih podataka. Šutnja, unaprijed kvačicom označeno polje ili manjak aktivnosti stoga se ne bi smjeli smatrati privolom. Privola bi trebala obuhvatiti sve aktivnosti obrade koje se obavljaju u istu svrhu ili svrhe. Kada obrada ima višestruke svrhe, privolu bi trebalo dati za sve njih. Ako se privola ispitanika treba dati nakon zahtjeva upućenog elektroničkim putem, taj zahtjev mora biti jasan, jezgrovit i ne smije nepotrebno ometati upotrebu usluge za koju se upotrebljava. Isto tako, ispitanik bi trebao imati pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Pravo Unije i interna pravila iz ove Uredbe trebali bi biti jasni i precizni, a njihova bi primjena trebala biti predvidljiva osobama koje im podliježu, u skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava.

(18)  Pravo Unije trebalo bi biti jasno i precizno, a njegova bi primjena trebala biti predvidljiva osobama koje mu podliježu, u skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Osobni podaci koji su po svojoj prirodi posebno osjetljivi u pogledu temeljnih prava i sloboda zaslužuju posebnu zaštitu jer bi u okviru njihove obrade moglo doći do znatnih rizika za temeljna prava i slobode. Ti osobni podaci trebali bi obuhvaćati osobne podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, pri čemu upotreba pojma „rasno podrijetlo” u ovoj Uredbi ne znači da Unija prihvaća teorije koje pokušavaju dokazati postojanje različitih ljudskih rasa. Obradu fotografija ne bi trebalo sustavno smatrati obradom posebnih kategorija osobnih podataka jer su one obuhvaćene definicijom biometrijskih podataka samo kad se obrađuju posebnim tehničkim sredstvima koja omogućuju jedinstvenu identifikaciju ili autentifikaciju pojedinca. Osim posebnih zahtjeva za obradu osjetljivih podataka trebala bi se primjenjivati opća načela i druga pravila iz ove Uredbe, posebno u pogledu uvjeta za zakonitu obradu. Odstupanja od opće zabrane obrade takvih posebnih kategorija osobnih podataka trebala bi biti izričito predviđena, među ostalim ako je ispitanik dao izričitu privolu ili u vezi s posebnim potrebama, pogotovo ako se obrada provodi u sklopu legitimnih aktivnosti određenih udruženja ili zaklada koje se zalažu za ostvarivanje temeljnih sloboda.

(23)  Osobni podaci koji su po svojoj prirodi posebno osjetljivi u pogledu temeljnih prava i sloboda zaslužuju posebnu zaštitu jer bi u okviru njihove obrade moglo doći do znatnih rizika za temeljna prava i slobode. Takvi se osobni podaci ne bi smjeli obrađivati osim ako nije riječ o obradi dopuštenoj u posebnim slučajevima koji su navedeni u ovoj Uredbi. Ti osobni podaci trebali bi obuhvaćati osobne podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, pri čemu upotreba pojma „rasno podrijetlo” u ovoj Uredbi ne znači da Unija prihvaća teorije koje pokušavaju dokazati postojanje različitih ljudskih rasa. Obradu fotografija ne bi trebalo sustavno smatrati obradom posebnih kategorija osobnih podataka jer su one obuhvaćene definicijom biometrijskih podataka samo kad se obrađuju posebnim tehničkim sredstvima koja omogućuju jedinstvenu identifikaciju ili autentifikaciju pojedinca. Osim posebnih zahtjeva za obradu osjetljivih podataka trebala bi se primjenjivati opća načela i druga pravila iz ove Uredbe, posebno u pogledu uvjeta za zakonitu obradu. Odstupanja od opće zabrane obrade takvih posebnih kategorija osobnih podataka trebala bi biti izričito predviđena, među ostalim ako je ispitanik dao izričitu privolu ili u vezi s posebnim potrebama, pogotovo ako se obrada provodi u sklopu legitimnih aktivnosti određenih udruženja ili zaklada koje se zalažu za ostvarivanje temeljnih sloboda.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23a)  Posebne kategorije osobnih podataka koje zaslužuju veći stupanj zaštite trebale bi se obrađivati u svrhe povezane sa zdravljem samo ako je to potrebno kako bi se one ostvarile u korist pojedinaca i društva u cjelini, pogotovo u kontekstu upravljanja službama i sustavima zdravstvene ili socijalne skrbi. Stoga bi se ovom Uredbom trebali utvrditi usklađeni uvjeti za obradu posebnih kategorija osobnih podataka koji se odnose na zdravlje, u pogledu posebnih potreba, osobito kada obradu takvih podataka za određene zdravstvene svrhe provode osobe koje podliježu zakonskoj obvezi čuvanja poslovne tajne. Pravom Unije trebalo bi predvidjeti specifične i primjerene mjere za zaštitu temeljnih prava i osobnih podataka pojedinaca.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Obrada posebnih kategorija osobnih podataka bez privole ispitanika može biti potrebna zbog javnog interesa u područjima javnog zdravlja. Takva bi obrada trebala podlijegati primjerenim i posebnim mjerama kako bi se zaštitila prava i slobode pojedinaca. U tom bi kontekstu „javno zdravlje” trebalo tumačiti u skladu s definicijom iz Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća15, što znači svi elementi povezani sa zdravljem, tj. zdravstvenim stanjem, uključujući morbiditet i invaliditet, determinante koje utječu na to zdravstveno stanje, potrebe zdravstvene zaštite, sredstva dodijeljena zdravstvenoj zaštiti, pružanje zdravstvene zaštite i opća dostupnost zdravstvene zaštite, kao i troškovi i financiranje zdravstvene zaštite te uzroci smrtnosti. Takva obrada podataka koji se odnose na zdravlje za potrebe javnog interesa ne bi trebala dovesti do toga da treće osobe obrađuju osobne podatke u druge svrhe.

(24)  Obrada posebnih kategorija osobnih podataka bez privole ispitanika može biti potrebna zbog javnog interesa u područjima javnog zdravlja. Takva bi obrada trebala podlijegati proporcionalnim, primjerenim i posebnim mjerama kako bi se zaštitila prava i slobode pojedinaca. U tom bi kontekstu „javno zdravlje” trebalo tumačiti u skladu s definicijom iz Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća15, što znači svi elementi povezani sa zdravljem, tj. zdravstvenim stanjem, uključujući morbiditet i invaliditet, determinante koje utječu na to zdravstveno stanje, potrebe zdravstvene zaštite, sredstva dodijeljena zdravstvenoj zaštiti, pružanje zdravstvene zaštite i opća dostupnost zdravstvene zaštite, kao i troškovi i financiranje zdravstvene zaštite te uzroci smrtnosti. Takva obrada podataka koji se odnose na zdravlje za potrebe javnog interesa ne bi trebala dovesti do daljnje obrade osobnih podataka u druge svrhe.

_________________

_________________

15 Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354, 31.12.2008., str. 70.).

15 Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354, 31.12.2008., str. 70.).

Obrazloženje

Zdravstveni podaci posebno su osjetljivi i obrada tako osjetljivih podataka mora biti ograničena na ono što je apsolutno neophodno. Ti podaci ne bi trebali završiti u posjedu trećih strana koje će ih dalje obrađivati.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pravnim aktima donesenima na temelju Ugovorâ ili internih pravila institucija i tijela Unije mogu se uvesti ograničenja s obzirom na posebna načela te na prava na informacije, pristup i ispravak ili brisanje osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka, povjerljivost elektroničkih komunikacija te obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka i ograničenja određenih povezanih obveza voditelja obrade, u mjeri u kojoj je to nužno i razmjerno u demokratskom društvu kako bi se zaštitila javna sigurnost te sprečavanje, istraga i progon kaznenih djela ili izvršavanje kaznenopravnih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprečavanje te zaštitu ljudskog života, posebno kao odgovor na prirodne katastrofe ili one koje je izazvao čovjek, zaštitu unutarnje sigurnosti institucija i tijela Unije te zaštitu drugih važnih ciljeva koji su u javnom interesu Unije ili države članice, a posebno važnog gospodarskog ili financijskog interesa Unije ili države članice, vođenja javne evidencije u svrhu općeg javnog interesa ili zaštitu ispitanika ili prava i sloboda drugih osoba, među ostalim u svrhu socijalne zaštite, javnog zdravlja i u humanitarne svrhe.

Pravnim aktima donesenima na temelju Ugovorâ mogu se uvesti ograničenja s obzirom na posebna načela te na prava na informacije, pristup i ispravak ili brisanje osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka, povjerljivost elektroničkih komunikacija te obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka i ograničenja određenih povezanih obveza voditelja obrade, u mjeri u kojoj je to nužno i razmjerno u demokratskom društvu kako bi se zaštitila javna sigurnost te sprečavanje, istraga i progon kaznenih djela ili izvršavanje kaznenopravnih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprečavanje te zaštitu ljudskog života, posebno kao odgovor na prirodne katastrofe ili one koje je izazvao čovjek, zaštitu unutarnje sigurnosti institucija i tijela Unije te zaštitu drugih važnih ciljeva koji su u javnom interesu Unije ili države članice, a posebno važnog gospodarskog ili financijskog interesa Unije ili države članice, vođenja javne evidencije u svrhu općeg javnog interesa ili zaštitu ispitanika ili prava i sloboda drugih osoba, među ostalim u svrhu socijalne zaštite, javnog zdravlja i u humanitarne svrhe.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako pravnim aktima donesenima na temelju Ugovorâ ili internih pravila institucija i tijela Unije nije predviđeno ograničenje, institucije i tijela Unije mogu u određenom slučaju uvesti ad hoc ograničenje koje se odnosi na posebna načela i na prava ispitanika, pod uvjetom da se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda te da u odnosu na određeni postupak obrade predstavlja nužnu i razmjernu mjeru u demokratskom društvu za zaštitu jednog ili više ciljeva iz stavka 1. O tom bi ograničenju trebalo obavijestiti službenika za zaštitu podataka. Sva bi ograničenja trebala biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Povelji i Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Briše se.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Kako bi dokazali usklađenost s ovom Uredbom, voditelji obrade trebali bi voditi evidenciju o aktivnostima obrade za koje su odgovorni, a izvršitelji obrade trebali bi voditi evidenciju o kategorijama aktivnosti obrade za koje su odgovorni. Institucije i tijela Unije trebali bi biti obvezni surađivati s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka i omogućiti mu na zahtjev uvid u svoje evidencije kako bi mu mogle poslužiti za praćenje postupaka obrade. Institucije i tijela Unije trebali bi biti u mogućnosti uspostaviti središnji registar evidencija o svojim aktivnostima obrade. Radi transparentnosti trebali bi biti u mogućnosti takav registar i objaviti.

(42)  Kako bi dokazali usklađenost s ovom Uredbom, voditelji obrade trebali bi voditi evidenciju o aktivnostima obrade za koje su odgovorni, a izvršitelji obrade trebali bi voditi evidenciju o kategorijama aktivnosti obrade za koje su odgovorni. Institucije i tijela Unije trebali bi biti obvezni surađivati s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka i omogućiti mu na zahtjev uvid u svoje evidencije kako bi mu mogle poslužiti za praćenje postupaka obrade. Institucije i tijela Unije trebali bi biti u mogućnosti uspostaviti središnji registar evidencija o svojim aktivnostima obrade. Radi transparentnosti trebali bi takav registar i objaviti. Ispitanici bi trebali imati mogućnost uvida u registar posredstvom službenika za zaštitu podataka voditelja obrade.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  Voditelj obrade trebao bi bez nepotrebnog odlaganja obavijestiti ispitanika o povredi osobnih podataka ako je vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti visoki rizik za prava i slobode pojedinca, kako bi on mogao poduzeti potrebne mjere opreza. U obavijesti bi trebalo opisati prirodu povrede osobnih podataka kao i preporuke kako bi dotični pojedinac mogao ublažiti potencijalne negativne učinke. Takva bi se obavijest ispitanicima trebala pružiti što je prije u razumnim granicama izvedivo i u bliskoj suradnji s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka, poštujući njegove upute ili upute drugih relevantnih tijela, kao što su tijela za izvršavanje zakonodavstva.

(46)  Voditelj obrade trebao bi bez nepotrebnog odlaganja obavijestiti ispitanika o povredi osobnih podataka ako je vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti visoki rizik za prava i slobode pojedinca, kako bi on mogao poduzeti potrebne mjere opreza. U obavijesti, koja bi trebala biti povjerljiva, trebala bi biti opisana priroda povrede osobnih podataka kao i preporuke kako bi dotični pojedinac mogao ublažiti potencijalne negativne učinke. Takva bi se obavijest ispitanicima trebala pružiti što je prije u razumnim granicama izvedivo i u bliskoj suradnji s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka, poštujući njegove upute ili upute drugih relevantnih tijela, kao što su tijela za izvršavanje zakonodavstva.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(52)  Kad se osobni podaci prenose iz institucija i tijela Unije voditeljima obrade, izvršiteljima obrade ili drugim primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, ne bi smjela biti narušena razina zaštite pojedinaca osigurana ovom Uredbom u Uniji, među ostalim u slučajevima daljnjih prijenosa osobnih podataka iz treće zemlje ili međunarodne organizacije voditeljima obrade, izvršiteljima obrade u istoj ili nekoj drugoj trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. U svakom slučaju, prijenosi u treće zemlje i međunarodne organizacije mogu se obavljati isključivo uz puno poštovanje ove Uredbe. Prijenos bi se smio obavljati isključivo ako, u skladu s drugim odredbama ove Uredbe, voditelj obrade ili izvršitelj obrade ispunjavaju uvjete utvrđene u odredbama ove Uredbe vezanim za prijenos osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

(52)  Kad se osobni podaci prenose iz institucija i tijela Unije voditeljima obrade, izvršiteljima obrade ili drugim primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, trebala bi biti zajamčena razina zaštite pojedinaca osigurana ovom Uredbom u Uniji, među ostalim u slučajevima daljnjih prijenosa osobnih podataka iz treće zemlje ili međunarodne organizacije voditeljima obrade, izvršiteljima obrade u istoj ili nekoj drugoj trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. U svakom slučaju, prijenosi u treće zemlje i međunarodne organizacije mogu se obavljati isključivo uz puno poštovanje ove Uredbe, Uredbe (EU) 2016/679 i temeljnih prava i sloboda sadržanih u Povelji. Prijenos bi se smio obavljati isključivo ako, u skladu s drugim odredbama ove Uredbe, voditelj obrade ili izvršitelj obrade ispunjavaju uvjete utvrđene u odredbama ove Uredbe vezanim za prijenos osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 54.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(54)  Ako nije donesena odluka o primjerenosti voditelj obrade ili izvršitelj obrade trebali bi poduzeti mjere kojima će se nadomjestiti nedostatak zaštite podataka u trećoj zemlji putem odgovarajućih zaštitnih mjera za ispitanika. Takve odgovarajuće zaštitne mjere mogu obuhvaćati upotrebu standardnih klauzula o zaštiti podataka koje je donijela Komisija ili koje je donio Europski nadzornik za zaštitu podataka ili ugovornih klauzula koje je odobrio Europski nadzornik za zaštitu podataka. Ako izvršitelj obrade nije institucija ili tijelo Unije, te se odgovarajuće zaštitne mjere mogu sastojati i od obvezujućih korporativnih pravila, kodeksa ponašanja i mehanizama certificiranja koji se upotrebljavaju za međunarodne prijenose u skladu s Uredbom (EU) 2016/679. Tim zaštitnim mjerama trebalo bi osigurati sukladnost sa zahtjevima za zaštitu podataka i prava ispitanikâ primjereno obradi unutar Unije, uključujući dostupnost provedivih prava ispitanika i učinkovitih pravnih lijekova, među ostalim onih za dobivanje učinkovite upravne ili sudske zaštite i traženje naknade, u Uniji ili u trećoj zemlji. One bi se trebale osobito odnositi na usklađivanje s općim načelima koja se odnose na obradu osobnih podataka, načela tehničke i integrirane zaštite podataka. Institucije i tijela Unije mogu isto tako provoditi prijenose tijelima javne vlasti ili javnim tijelima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama s odgovarajućim dužnostima ili funkcijama, među ostalim na temelju odredaba koje se uključuju u administrativne aranžmane, kao što su memorandumi o razumijevanju, kojima se ispitanicima osiguravaju ostvariva i učinkovita prava. Kad se zaštitne mjere predviđaju u administrativnim aranžmanima koji nisu pravno obvezujući, trebalo bi ishoditi odobrenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Briše se.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U ovoj se Uredbi utvrđuju pravila o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije te pravila o slobodnom kretanju osobnih podataka među njima ili prema primateljima koji imaju poslovni nastan u Uniji i podliježu Uredbi (EU) 2016/67918 ili odredbama nacionalnog prava donesenima na temelju Direktive (EU) 2016/68019.

1.  U ovoj se Uredbi utvrđuju pravila o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije te pravila o slobodnom kretanju osobnih podataka među njima ili prema primateljima koji imaju poslovni nastan u Uniji.

_________________

 

18 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP), SL L 119, 4.5.2016., str. 1. – 88.

 

19 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP, SL L 119, 4.5.2016., str. 89. – 131.

 

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovom se Uredbom štite temeljna prava i slobode pojedinaca, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka.

2.  Ovom se Uredbom štite temeljna prava i slobode pojedinaca sadržana u Povelji, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ova se Uredba također primjenjuje na agencije Unije koje provode aktivnosti obuhvaćene područjem primjene poglavlja 4. i 5. glave V. trećeg dijela UFEU -a, između ostalog i ako se osnivačkim aktima tih agencija Unije utvrđuje zaseban režim zaštite podataka za obradu operativnih osobnih podataka. Odredbe ove Uredbe imaju prednost pred oprečnim odredbama u aktima o osnivanju tih agencija Unije.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-d)  točni i, ako je to potrebno, ažurirani; potrebno je poduzeti sve odgovarajuće mjere da se podaci koji su netočni ili nepotpuni s obzirom na svrhe u koje su prikupljeni ili zbog kojih se dalje obrađuju bez odgode izbrišu ili isprave („točnost”);

(-d)  točni i, ako je to potrebno, ažurirani; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja toga da se osobni podaci koji su netočni ili nepotpuni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odgode izbrišu ili isprave („točnost”);

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 8. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uvjeti koji se primjenjuju na privolu djeteta u odnosu na usluge informacijskog društva

Ne odnosi se na hrvatsku verziju.

Obrazloženje

Ovaj se pojam također koristi u članku 8. Opće uredbe o zaštiti podataka te bi ga ovdje trebalo dosljedno upotrebljavati.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Kad se primjenjuje članak 5. stavak 1. točka (d) u pogledu nuđenja usluga informacijskog društva izravno djetetu, obrada osobnih podataka djeteta zakonita je ako dijete ima najmanje 13 godina. Ako je dijete mlađe od 13 godina, takva je obrada zakonita samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti za dijete.

(1)  Kad se primjenjuje članak 5. stavak 1. točka (d) u pogledu nuđenja usluga informacijskog društva izravno djetetu, obrada osobnih podataka djeteta zakonita je ako dijete ima najmanje 16 godina. Ako je dijete mlađe od 16 godina, takva je obrada zakonita samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti za dijete.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 9. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijenos osobnih podataka primateljima koji nisu institucije i tijela Unije, a imaju poslovni nastan u Uniji i podliježu Uredbi (EU) 2016/679 ili Direktivi (EU) 2016/680

Prijenos osobnih podataka primateljima koji nisu institucije i tijela Unije, a imaju poslovni nastan u Uniji

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-b)  da je prijenos podataka nužan i razmjeran svrhama prijenosa te ako nema razloga za pretpostavku da bi prava i slobode te legitimni interesi ispitanika mogli biti dovedeni u pitanje.

(-b)  da je prijenos podataka apsolutno nužan uzimajući u obzir ciljeve primatelja prijenosa te da nema nikakvog razloga za pretpostavku da bi prava i slobode te legitimni interesi ispitanika mogli biti dovedeni u pitanje zatraženim prijenosom podataka ili razumno očekivanom primateljevom daljnjom upotrebom tih osobnih podataka.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obrada osobnih podataka koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela ili s njima povezane mjere sigurnosti na temelju članka 5. stavka 1. provodi se samo ako je odobrena pravom Unije, koje može uključivati i interna pravila, kojim se propisuju odgovarajuće posebne zaštitne mjere za prava i slobode ispitanika.

Obrada osobnih podataka koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela ili s njima povezane mjere sigurnosti na temelju članka 5. stavka 1. provodi se samo ako je odobrena pravom Unije kojim se propisuju odgovarajuće posebne zaštitne mjere za prava i slobode ispitanika.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-b)  pružanje takvih informacija nemoguće je ili bi zahtijevalo nerazmjeran napor, posebno za obrade u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe ili u mjeri u kojoj je vjerojatno da se obvezom iz stavka 1. ovog članka može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade;

(-b)  pružanje takvih informacija nemoguće je ili bi zahtijevalo nerazmjeran napor, posebno za obrade u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe ili u mjeri u kojoj je vjerojatno da se obvezom iz stavka 1. ovog članka može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; U takvim slučajevima voditelj obrade poduzima odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika, između ostalog, i objavljivanjem informacija;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pravnim aktima donesenima na temelju Ugovorâ ili, u pitanjima koja se odnose na djelovanje institucija i tijela Unije, internih pravila koja su donijele te institucije i tijela može se ograničiti primjena članaka od 14. do 22., 34. i 38. te članka 4. ako njegove odredbe odgovaraju pravima i obvezama predviđenima u člancima od 14. do 22., ako se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda te je ono nužna i razmjerna mjera u demokratskom društvu za zaštitu:

1.  Pravnim aktima donesenima na temelju Ugovorâ može se ograničiti primjena članaka od 14. do 22. , 34. i 38. te članka 4. ako njegove odredbe odgovaraju pravima i obvezama predviđenima u člancima od 14. do 22., ako se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda te je ono nužna i razmjerna mjera u demokratskom društvu za zaštitu:

Obrazloženje

Amandmanom se nastoji uskladiti odredbe ove Uredbe s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, nakon mišljenja Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-d)   unutarnje sigurnosti institucija i tijela Unije, uključujući sigurnost njihovih elektroničkih komunikacijskih mreža;

(-d)   unutarnje sigurnosti institucija i tijela Unije, uključujući sigurnost njihovih informacijskih i elektroničkih komunikacijskih mreža;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Svaki zakonodavni akt iz stavka 1., prema potrebi, sadrži posebne odredbe, najmanje o:

 

(a)   svrhama ili kategorijama obrade,

 

(-b)   kategorijama osobnih podataka,

 

(-c)   opsegu uvedenih ograničenja,

 

(-d)   zaštitnim mjerama za sprečavanje zlouporabe ili nezakonitog pristupa ili prijenosa,

 

(-e)   specifikaciji voditelja obrade ili kategorija voditeljâ obrade,

 

(-f)   razdoblju pohrane i zaštitnim mjerama koje se mogu primijeniti uzimajući u obzir prirodu, opseg i svrhe ili kategorije obrade,

 

(-g)   rizicima za prava i slobode ispitanika i

 

(-h)   pravu ispitanika da budu obaviješteni o ograničenju, osim ako to može biti štetno za svrhu ograničenja.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako ograničenje nije predviđeno pravnim aktom donesenim na temelju Ugovorâ ili internih pravila u skladu sa stavkom 1., institucije i tijela Unije mogu ograničiti primjenu članaka od 14. do 22., 34. i 38. te članka 4. ako njegove odredbe odgovaraju pravima i obvezama predviđenima u člancima od 14. do 22., ako se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda u odnosu na određeni postupak obrade te je ono nužna i razmjerna mjera u demokratskom društvu za zaštitu jednog ili više ciljeva iz stavka 1. O tom se ograničenju obavješćuje nadležni službenik za zaštitu podataka.

Briše se.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, pravom Unije, koje može uključivati interna pravila, mogu se predvidjeti odstupanja od prava navedenih u člancima 17., 18., 20. i 23., uz primjenu uvjeta i mjera zaštite iz članka 13., u mjeri u kojoj je vjerojatno da bi se takvim pravima moglo onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje tih posebnih svrha te su takva odstupanja nužna za postizanje tih svrha.

3.  Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, pravom Unije mogu se predvidjeti odstupanja od prava navedenih u člancima 17., 18., 20. i 23., uz primjenu uvjeta i mjera zaštite iz članka 13., u mjeri u kojoj je vjerojatno da bi se takvim pravima moglo onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje tih posebnih svrha te su takva odstupanja nužna za postizanje tih svrha.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe arhiviranja u javnom interesu, pravom Unije, koje može uključivati interna pravila, mogu se predvidjeti odstupanja od prava iz članaka 17., 18., 20., 21., 22. i 23., uz primjenu uvjeta i mjera zaštite iz članka 13., u mjeri u kojoj je vjerojatno da bi se takvim pravima moglo onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje tih posebnih svrha te su takva odstupanja nužna za postizanje tih svrha.

4.  Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe arhiviranja u javnom interesu, pravom Unije mogu se predvidjeti odstupanja od prava iz članaka 17., 18., 20., 21., 22. i 23., uz primjenu uvjeta i mjera zaštite iz članka 13., u mjeri u kojoj je vjerojatno da bi se takvim pravima moglo onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje tih posebnih svrha te su takva odstupanja nužna za postizanje tih svrha.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Interna pravila iz stavaka 1., 3. i 4. moraju biti dovoljno jasna i precizna te na odgovarajući način objavljena.

Briše se.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako se uvede ograničenje u skladu sa stavkom 1. ili 2., ispitanika se mora, u skladu s pravom Unije, obavijestiti o glavnim razlozima na kojima se temelji primjena ograničenja te o njegovu pravu na podnošenje pritužbe Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

6.  Ako se uvede ograničenje u skladu sa stavkom 1., ispitanika se mora, u skladu s pravom Unije, obavijestiti o glavnim razlozima na kojima se temelji primjena ograničenja te o njegovu pravu na podnošenje pritužbe Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ako se ograničenje uvedeno u skladu sa stavkom 1. ili 2. primjenjuje kako bi se ispitaniku uskratio pristup, Europski nadzornik za zaštitu podataka pri ispitivanju pritužbe obavješćuje ispitanika samo o tome jesu li podaci obrađeni ispravno te, ako nisu, jesu li izvršeni svi potrebni ispravci.

7.  Ako se ograničenje uvedeno u skladu sa stavkom 1. primjenjuje kako bi se ispitaniku uskratio pristup, Europski nadzornik za zaštitu podataka pri ispitivanju pritužbe obavješćuje ispitanika samo o tome jesu li podaci obrađeni ispravno te, ako nisu, jesu li izvršeni svi potrebni ispravci.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Obavješćivanje iz stavaka 6. i 7. te iz članka 46. stavka 2. može se odgoditi, izostaviti ili uskratiti ako bi poništilo učinak ograničenja uvedenog u skladu sa stavkom 1. ili 2.

8.  Obavješćivanje iz stavaka 6. i 7. te iz članka 46. stavka 2. može se odgoditi, izostaviti ili uskratiti ako bi poništilo učinak ograničenja uvedenog u skladu sa stavkom 1.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Institucije i tijela Unije mogu odlučiti voditi evidenciju aktivnosti obrade u obliku središnjeg registra. U tom slučaju mogu odlučiti i da taj registar bude javno dostupan.

(5)  Institucije i tijela Unije vode evidenciju aktivnosti obrade u obliku središnjeg registra. Zbog transparentnosti bi takav registar trebalo i objaviti kako bi dotične osobe mogle u njega imati uvid ne dovodeći pritom u pitanje prava drugih zainteresiranih strana.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Ispitanici imaju uvid u središnji registar iz stavka 5.posredstvom službenika za zaštitu podataka voditelja obrade.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Institucije i tijela Unije osiguravaju povjerljivost elektroničkih komunikacija, posebno zaštitom svojih elektroničkih komunikacijskih mreža.

Institucije i tijela Unije osiguravaju povjerljivost elektroničkih komunikacija u skladu s Uredbom (EU) br. 2017/XXXX.

Obrazloženje

Poseban zakonodavni prijedlog o povjerljivosti elektroničkih komunikacija bit će Uredba utemeljena na prijedlogu Komisije COM(2017)0010 i zato je potrebno na nju i uputiti.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 36.

Briše se.

Imenici korisnika

 

1.   Osobni podaci sadržani u imenicima korisnika te pristup takvim imenicima ograničeni su na ono što je strogo nužno za posebne svrhe imenika.

 

2.   Institucije i tijela Unije poduzimaju sve potrebne mjere kako bi spriječili da se osobni podaci sadržani u tim imenicima, bez obzira na to jesu li dostupni javnosti, upotrebljavaju u svrhu izravnog marketinga.

 

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako je akt iz stavka 1. posebno važan za zaštitu prava i sloboda pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka, Komisija se može savjetovati i s Europskim odborom za zaštitu podataka. U tim slučajevima Europski nadzornik za zaštitu podataka i Europski odbor za zaštitu podataka koordiniraju svoj rad u cilju donošenja zajedničkog mišljenja.

2.  Ako je akt iz stavka 1. posebno važan za zaštitu prava i sloboda pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka, Komisija se savjetuje i s Europskim odborom za zaštitu podataka. U tim slučajevima Europski nadzornik za zaštitu podataka i Europski odbor za zaštitu podataka koordiniraju svoj rad u cilju donošenja zajedničkog mišljenja.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Službenik za zaštitu podataka može biti član osoblja institucije ili tijela Unije ili obavljati zadaće na temelju ugovora o djelu.

4.  Službenik za zaštitu podataka član je osoblja institucije, tijela, ureda ili agencije Unije.

Obrazloženje

Eksternalizacija službenika za zaštitu podataka ne čini se prikladnom za institucije Unije.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  osigurava da postupci obrade ne utječu negativno na prava i slobode ispitanika;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Prijenos osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji može se izvršiti kad Komisija u skladu s člankom 45. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/679 odluči da je u predmetnoj trećoj zemlji, području ili jednom ili više određenih sektora u toj trećoj zemlji ili u međunarodnoj organizaciji osigurana primjerena razina zaštite te se osobni podaci prenose isključivo kako bi voditelj obrade mogao izvršiti zadaće za koje je nadležan.

1.  Prijenos osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji može se izvršiti kad Komisija u skladu s člankom 45. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/679 donese provedbeni akt u kojem se navodi da je u predmetnoj trećoj zemlji, području ili jednom ili više određenih sektora u toj trećoj zemlji ili u međunarodnoj organizaciji osigurana primjerena razina zaštite te se osobni podaci prenose isključivo kako bi voditelj obrade mogao izvršiti zadaće za koje je nadležan. U provedbenom aktu predviđa se mehanizam za periodično preispitivanje, najmanje svake četiri godine, kojim se u obzir uzimaju svi relevantni događaji u toj trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. U provedbenom aktu se navodi i njegova teritorijalna i sektorska primjena te se utvrđuje nadzorno tijelo. Primjenjuje se poglavlje V. Uredbe (EU) 2016/679.

Obrazloženje

Pravila o prijenosu osobnih podataka trećim zemljama ili institucijama trećih zemalja moraju biti usklađena s odgovarajućim pravilima u Općoj uredbi o zaštiti podataka kako ne bi došlo do nastanka rupa u zakonu ili pravnih nedosljednosti. Naglasak u prvom redu treba staviti na mehanizam za preispitivanje.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Europski parlament i Vijeće sporazumno imenuju Europskog nadzornika za zaštitu podataka na mandat od pet godina na temelju popisa koji je Komisija sastavila nakon javnog natječaja za kandidate. Natječaj za kandidate omogućuje svim zainteresiranim stranama u cijeloj Uniji da podnesu svoje prijave. Popis kandidata koji je sastavila Komisija javan je. Na temelju popisa koji je sastavila Komisija nadležni odbor Europskog parlamenta može odlučiti održati raspravu kako bi mogao izraziti svoje mišljenje o tome kojem kandidatu daje prednost.

1.  Europski parlament i Vijeće sporazumno imenuju Europskog nadzornika za zaštitu podataka na mandat od pet godina na temelju popisa koji su nakon javnog natječaja za kandidate zajedno sastavili Europski parlament, Vijeće i Komisija. Natječaj za kandidate omogućuje svim zainteresiranim stranama u cijeloj Uniji da podnesu svoje prijave. Popis kandidata je javan i na njega se uvrštava barem pet kandidata. Nadležni odbor Europskog parlamenta može odlučiti održati saslušanje kandidata kako bi mogao izraziti svoje mišljenje o tome kojem kandidatu daje prednost.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na popisu koji je sastavila Komisija i na temelju kojeg se bira Europski nadzornik za zaštitu podataka nalaze se osobe čija je neovisnost neupitna i koje su priznate kao osobe s iskustvom i vještinama potrebnima za obavljanje dužnosti Europskog nadzornika za zaštitu podataka jer, primjerice, pripadaju ili su pripadali nadzornim tijelima osnovanima u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) 2016/679.

2.  Na popisu koji su zajedno sastavili Europski parlament, Vijeće i Komisija i na temelju kojeg se bira Europski nadzornik za zaštitu podataka nalaze se osobe čija je neovisnost neupitna i koje su priznate kao osobe sa stručnim znanjem u području zaštite podataka te iskustvom i vještinama potrebnima za obavljanje dužnosti Europskog nadzornika za zaštitu podataka jer, primjerice, pripadaju ili su pripadali nadzornim tijelima osnovanima u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) 2016/679.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  U slučajevima kada je ispitanik dijete države članice predviđaju posebne zaštitne mjere, posebno u pogledu pravne pomoći.

Obrazloženje

Djeca mogu biti u nepovoljnijem položaju nego odrasle osobe te bi zato u državama članicama trebalo predvidjeti posebne zaštitne klauzule, osobito u pogledu pravne pomoći, kako bi se zajamčilo poštovanje prava djece.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Poglavlje IX.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Poglavlje IX.a

 

Članak 70a.

 

Klauzula o preispitivanju

 

1.   Najkasnije 1. lipnja 2021. i svakih pet godina nakon toga Komisija Europskom parlamentu podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe, popraćeno, prema potrebi, odgovarajućim zakonodavnim prijedlozima.

 

2.   U ex post evaluaciji navedenoj u stavku 1. posebna pozornost mora se posvetiti primjerenosti područja primjene ove Uredbe, usklađenosti s drugim zakonodavnim aktima u području zaštite podataka te ocijeniti, u prvom redu, provedbu poglavlja V. ove Uredbe.

 

3.   Najkasnije 1. lipnja 2021. i svakih pet godina nakon toga Komisija Europskom parlamentu podnosi izvješće o primjeni poglavlja VIII. ove Uredbe te o primijenjenim sankcijama.

Obrazloženje

S obzirom na bolju izradu zakonodavstva, a posebno učinkovito korištenje ex post evaluacije kako bi se obuhvatio cijeli zakonodavni ciklus, od posebnog je interesa pratiti prijenos, provedbu i primjenu zakonodavstva EU-a te, općenito, nadzirati učinak, funkcioniranje i učinkovitost prava. Toj svrsi služi sveobuhvatna klauzula o preispitivanju, u kojoj se zahtijeva odgovarajuća evaluacija primjene ove Uredbe, njezina područja primjene i predviđenog odstupanja od ovlasti te uspostavlja proporcionalna obveza izvješćivanja.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 72.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 72a.

 

Preispitivanje pravnih akata Unije

 

Do 25. svibnja 2021. Komisija preispituje druge pravne akte usvojene ne temelju Ugovorâ kojima se uređuje obrada osobnih podataka, pogotovo ona koju provode agencije osnovane u skladu s poglavljima 4. i 5. glave V. trećeg dijela UFEU -a, kako bi se procijenila potreba da se usklade s ovom Uredbom i kako bi se, prema potrebi, podnio prijedlog potreban za izmjenu tih akata s ciljem osiguravanja dosljednog pristupa zaštiti osobnih podataka unutar područja primjene ove Uredbe.

POSTUPAK U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

Naslov

Zaštita pojedinaca u pogledu osobnih podataka koje obrađuju institucije, tijela, uredi i agencije Unije te slobodno kretanje tih podataka

Referentni dokumenti

COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

3.4.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

3.4.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Angel Dzhambazki

28.2.2017

Razmatranje u odboru

13.7.2017

7.9.2017

 

 

Datum usvajanja

2.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

0

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Isabella Adinolfi, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Arne Lietz

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

17

+

ALDE

EFDD

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

Joëlle Bergeron

Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Arne Lietz, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

4

0

EFDD

ENF

GUE/NGL

Isabella Adinolfi

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiri Mastálka

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i slobodno kretanje takvih podataka

Referentni dokumenti

COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)

Datum podnošenja EP-u

12.1.2017

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

3.4.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

 Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

3.4.2017

JURI

3.4.2017

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

BUDG

26.1.2017

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Cornelia Ernst

9.3.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

30.3.2017

21.6.2017

28.9.2017

12.10.2017

Datum usvajanja

12.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

7

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Christelle Lechevalier, Olle Ludvigsson, Maria Noichl, Stanisław Ożóg, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Datum podnošenja

23.10.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

45

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho,Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Maria Noichl, Soraya Post, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

7

-

ECR

Czesław Hoc, Marek Jurek, Monica Macovei, Stanisław Ożóg, Anders Primdahl Vistisen, Branislav Škripek

ENF

Auke Zijlstra

6

 

0

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Christelle Lechevalier

NI

Udo Voigt

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti