Procedūra : 2017/0002(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0313/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0313/2017

Debates :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Balsojumi :

PV 13/09/2018 - 10.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0348

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1243kWORD 139k
19.10.2017
PE 605.954v02-00 A8-0313/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK

(COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Cornelia Ernst

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Juridiskās komitejas atzinums
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK

(COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0008),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 16. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0008/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā ieguldījumu, ko saistībā ar leģislatīvā akta projektu ir sniedzis Čehijas Senāts, Spānijas parlaments un Portugāles parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A8-0313/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu aizsardzību ir pamattiesības. Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (“harta”) 8. panta 1. punkts un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 16. panta 1. punkts paredz, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

(1)  Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu aizsardzību ir pamattiesības. Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (“harta”) 8. panta 1. punkts un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 16. panta 1. punkts paredz, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. Šādas tiesības tiek nodrošinātas arī saskaņā ar 8. pantu Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Saskaņotai pieejai personas datu aizsardzības jomā un personas datu brīvai apritei visā Savienībā ir svarīgi nodrošināt, lai Savienības iestāžu un struktūru datu aizsardzības noteikumi ir pēc iespējas vairāk saskaņoti ar tiem datu aizsardzības noteikumiem, kas pieņemti attiecībā uz dalībvalstīm. Ja šīs regulas noteikumi ir balstīti uz tās pašas koncepcijas, kas ir Regulas (ES) 2016/679 noteikumu pamatā, abus šos noteikumus ir jāinterpretē viendabīgi, jo īpaši tāpēc, ka šīs regulas sistēma ir ekvivalenta Regulas (ES) 2016/679 sistēmai.

(5)  Saskaņotai pieejai personas datu aizsardzības jomā un personas datu brīvai apritei visā Savienībā ir svarīgi nodrošināt, lai Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru datu aizsardzības noteikumi ir pēc iespējas vairāk saskaņoti ar tiem datu aizsardzības noteikumiem, kas pieņemti attiecībā uz dalībvalstīm. Ja šīs regulas noteikumi ir balstīti uz tās pašas koncepcijas, kas ir Regulas (ES) 2016/679 noteikumu pamatā, abi šie noteikumi saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru1a ir jāinterpretē viendabīgi, jo īpaši tāpēc, ka šīs regulas sistēma ir ekvivalenta Regulas (ES) 2016/679 sistēmai.

 

_________________

 

1a Tiesas 2010. gada 9. marta spriedums Komisija/Vācija, C-518/07, ECLI:EU:C:2014:125, 26. un 28. punkts.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Datu aizsardzības tiesiskais regulējums, kas attiecas uz datu apstrādes darbībām, ko veic Savienības iestādes un struktūras, kuras strādā brīvības, drošības un tiesiskuma jomā un kopējā ārpolitikā un drošības politikā, joprojām ir sadrumstalots un rada juridisko nenoteiktību. Tāpēc šajā regulā būtu jāparedz saskaņoti noteikumi par to personas datu aizsardzību un brīvu apriti, kurus apstrādā Savienības iestādes un struktūras, kuras veic darbības, kuras ietilpst LESD trešās daļas V sadaļas 4. un 5. nodaļas un LES V sadaļas 2. nodaļas piemērošanas jomā.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Deklarācijā Nr.21 par personas datu aizsardzību tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās un policijas sadarbībā, kas pievienota Lisabonas līgumu pieņēmušās Starpvaldību konferences Nobeiguma aktam, konference atzina, ka personas datu īpašo iezīmju dēļ var būt nepieciešami īpaši noteikumi par šo datu aizsardzību un par to brīvu apriti tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās un policijas sadarbībā, pamatojoties uz LESD 16. pantu. Tāpēc Savienības aģentūrām, kuras darbojas tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās un policijas sadarbības jomās, šī regula ir piemērojama tikai tādā apmērā, kādā Savienības tiesību akti, kas piemērojami šādām aģentūrām, nesatur īpašus noteikumus par personas datu apstrādi.

(8)  Deklarācijā Nr.21 par personas datu aizsardzību tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās un policijas sadarbībā, kas pievienota Lisabonas līgumu pieņēmušās Starpvaldību konferences Nobeiguma aktam, konference atzina, ka personas datu īpašo iezīmju dēļ var būt nepieciešami īpaši noteikumi par šo datu aizsardzību un par to brīvu apriti tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās un policijas sadarbībā, pamatojoties uz LESD 16. pantu. Turklāt kopējā ārpolitika un drošības politika ir specifiska, tajā ir spēkā īpaši noteikumi par personas datu aizsardzību, un var būt nepieciešams nodrošināt personas datu brīvu apriti arī šajā jomā. Tāpēc operatīvo personas datu apstrādi, ko veic Savienības aģentūras, kas dibinātas, pamatojoties uz LESD trešās daļas V sadaļas 4. un 5. nodaļu, un misijas, kas minētas LES 42. panta 1. punktā un 43. un 44. pantā, ir lietderīgi reglamentēt, paredzot īpašus noteikumus, kuros pieļauj atkāpes no vairākiem šajā regulā paredzētiem vispārējiem noteikumiem.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Piekrišana būtu jādod ar skaidri apstiprinošu darbību, kas nozīmē brīvi sniegtu, konkrētu, apzinātu un viennozīmīgu norādi par datu subjekta piekrišanu ar viņu saistīto personas datu apstrādei, piemēram, ar rakstisku, tostarp elektronisku, vai mutisku paziņojumu. Tas varētu ietvert laukuma atzīmēšanu ar ķeksīti interneta tīmekļa vietnē, informācijas sabiedrības pakalpojumu tehnisko iestatījumu izvēli vai citu paziņojumu vai rīcību, kas šajā gadījumā skaidri norāda, ka datu subjekts piekrīt piedāvātajai savu personas datu apstrādei. Klusēšana, iepriekš atzīmēti laukumi vai atturēšanās no darbības tādējādi nebūtu jāuzskata par piekrišanu. Piekrišanai būtu jāattiecas uz visām apstrādes darbībām, ko veic vienā un tajā pašā nolūkā vai nolūkos. Ja apstrādei ir vairāki nolūki, piekrišana būtu jādod visiem nolūkiem. Ja datu subjekta piekrišana ir jādod pēc elektroniska pieprasījuma, pieprasījumam jābūt skaidram, kodolīgam, un tam nav nevajadzīgi jāpārtrauc tā pakalpojuma izmantošana, par ko tas tiek sniegts.

(14)  Piekrišana būtu jādod ar skaidri apstiprinošu darbību, kas nozīmē brīvi sniegtu, konkrētu, apzinātu un viennozīmīgu norādi par datu subjekta piekrišanu ar viņu saistīto personas datu apstrādei, piemēram, ar rakstisku, tostarp elektronisku, vai mutisku paziņojumu. Tas varētu ietvert laukuma atzīmēšanu ar ķeksīti interneta tīmekļa vietnē, informācijas sabiedrības pakalpojumu tehnisko iestatījumu izvēli vai citu paziņojumu vai rīcību, kas šajā gadījumā skaidri norāda, ka datu subjekts piekrīt piedāvātajai savu personas datu apstrādei. Klusēšana, iepriekš atzīmēti laukumi vai atturēšanās no darbības tādējādi nebūtu jāuzskata par piekrišanu. Piekrišanai būtu jāattiecas uz visām apstrādes darbībām, ko veic vienā un tajā pašā nolūkā vai nolūkos. Ja apstrādei ir vairāki nolūki, piekrišana būtu jādod visiem nolūkiem. Ja datu subjekta piekrišana ir jādod pēc elektroniska pieprasījuma, pieprasījumam jābūt skaidram, kodolīgam, un tam nav nevajadzīgi jāpārtrauc tā pakalpojuma izmantošana, par ko tas tiek sniegts. Tajā pašā laikā datu subjektam vajadzētu būt tiesībām jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Jebkurai personas datu apstrādei vajadzētu būt likumīgai un godprātīgai. Fiziskām personām vajadzētu būt pārredzamam tam, ka viņu personas datus vāc, izmanto, aplūko vai citādi apstrādā, un tam, kādā apjomā personas dati tiek vai tiks apstrādāti. Pārredzamības principa pamatā ir prasība, ka visa informācija un saziņa, kas saistīta ar minēto personas datu apstrādi, ir viegli pieejama un viegli saprotama un ka ir jāizmanto skaidra un vienkārša valoda. Minētais princips jo īpaši attiecas uz informāciju datu subjektiem par pārziņa identitāti un apstrādes nolūkiem, kā arī papildu informāciju, lai nodrošinātu godprātīgu un pārredzamu apstrādi attiecībā uz attiecīgajām fiziskajām personām, un viņu tiesībām saņemt apstiprinājumu un paziņojumu par to, kuri viņu personas dati tiek apstrādāti. Fiziskās personas būtu jāinformē par riskiem, noteikumiem, aizsardzības pasākumiem un tiesībām saistībā ar personas datu apstrādi un to, kā īstenot savas tiesības saistībā ar šādu apstrādi. Proti, konkrētajiem personas datu apstrādes nolūkiem vajadzētu būt nepārprotamiem, leģitīmiem un noteiktiem jau personas datu vākšanas laikā. Personas datiem vajadzētu būt adekvātiem, atbilstīgiem, un tiem būtu jāietver tikai tas, kas nepieciešams tiem nolūkiem, kādos tie tiek apstrādāti. Tādēļ jo īpaši nepieciešams nodrošināt, lai personas datu glabāšanas laikposms tiktu stingri ierobežots līdz minimumam. Personas dati būtu jāapstrādā tikai tad, ja apstrādes nolūku nav iespējams pienācīgi sasniegt citiem līdzekļiem. Lai nodrošinātu, ka personas datus neglabā ilgāk nekā nepieciešams, pārzinim būtu jānosaka termiņi, kad dati ir jādzēš vai periodiski jāpārskata. Būtu jāveic visi saprātīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati tiek laboti vai dzēsti. Personas dati būtu jāapstrādā veidā, kas nodrošina personas datu pienācīgu drošību un konfidencialitāti, tostarp nepieļaujot neatļautu piekļuvi personas datiem vai to neatļautu izmantošanu un neatļautu piekļuvi aprīkojumam, kas izmantots apstrādei.

(15)  Jebkurai personas datu apstrādei vajadzētu būt likumīgai un godprātīgai, un tā būtu jāveic skaidros un precīzi definētos nolūkos. Fiziskām personām vajadzētu būt pārredzamam tam, ka viņu personas datus vāc, izmanto, aplūko vai citādi apstrādā, un tam, kādā apjomā personas dati tiek vai tiks apstrādāti. Pārredzamības principa pamatā ir prasība, ka visa informācija un saziņa, kas saistīta ar minēto personas datu apstrādi, ir viegli pieejama un viegli saprotama un ka ir jāizmanto skaidra un vienkārša valoda. Minētais princips jo īpaši attiecas uz informāciju datu subjektiem par pārziņa identitāti un apstrādes nolūkiem, kā arī papildu informāciju, lai nodrošinātu godprātīgu un pārredzamu apstrādi attiecībā uz attiecīgajām fiziskajām personām, un viņu tiesībām saņemt apstiprinājumu un paziņojumu par to, kuri viņu personas dati tiek apstrādāti. Fiziskās personas būtu jāinformē par riskiem, noteikumiem, aizsardzības pasākumiem un tiesībām saistībā ar personas datu apstrādi un to, kā īstenot savas tiesības saistībā ar šādu apstrādi. Proti, konkrētajiem personas datu apstrādes nolūkiem vajadzētu būt nepārprotamiem, leģitīmiem un noteiktiem jau personas datu vākšanas laikā. Personas datiem vajadzētu būt adekvātiem, atbilstīgiem, un tiem būtu jāietver tikai tas, kas nepieciešams tiem nolūkiem, kādos tie tiek apstrādāti. Tādēļ jo īpaši nepieciešams nodrošināt, lai personas datu glabāšanas laikposms tiktu stingri ierobežots līdz minimumam. Personas dati būtu jāapstrādā tikai tad, ja apstrādes nolūku nav iespējams pienācīgi sasniegt citiem līdzekļiem. Lai nodrošinātu, ka personas datus neglabā ilgāk nekā nepieciešams, pārzinim būtu jānosaka termiņi, kad dati ir jādzēš vai periodiski jāpārskata. Būtu jāveic visi saprātīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati tiek laboti vai dzēsti. Personas dati būtu jāapstrādā veidā, kas nodrošina personas datu pienācīgu drošību un konfidencialitāti, tostarp nepieļaujot neatļautu piekļuvi personas datiem, šo datu izpaušanu to nosūtīšanas laikā vai to neatļautu izmantošanu un neatļautu piekļuvi aprīkojumam, kas izmantots apstrādei.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Savienības tiesību aktiem, ietverot arī šajā regulā minētos iekšējos noteikumus, vajadzētu būt skaidriem un precīziem, un personām, uz kurām tas attiecas, vajadzētu spēt paredzēt piemērošanu saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru.

(18)  Šajā regulā minētajiem Savienības tiesību aktiem vajadzētu būt skaidriem un precīziem, un personām, uz kurām tie attiecas, vajadzētu spēt paredzēt to piemērošanu saskaņā ar prasībām, kas izklāstītas hartā un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Ja apstrāde pamatojas uz datu subjekta piekrišanu, pārzinim būtu jāspēj uzskatāmi parādīt, ka datu subjekts ir devis piekrišanu apstrādes darbībai. Jo īpaši saistībā ar rakstisku deklarāciju kādā citā jautājumā aizsardzības pasākumiem būtu jānodrošina, ka datu subjekts apzinās to, ka viņš sniedz piekrišanu un kādā apmērā viņš to dara. Saskaņā ar Padomes Direktīvu 93/13/EEK14  piekrišanas deklarācija, ko pārzinis ir iepriekš noformulējis, būtu jāsniedz saprotamā un viegli pieejamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, un tajā nevajadzētu būt negodīgiem noteikumiem. Lai piekrišanu būtu apzināta, datu subjektam vajadzētu būt informētam vismaz par pārziņa identitāti un paredzētās personas datu apstrādes nolūkiem. Piekrišana nebūtu uzskatāma par brīvi izteiktu, ja datu subjektam nav īstas vai brīvas izvēles, vai viņš nevar atteikties vai atsaukt savu izvēli bez nelabvēlīgām sekām.

(20)  Ja apstrāde pamatojas uz datu subjekta piekrišanu, pārzinim būtu jāspēj uzskatāmi parādīt, ka datu subjekts ir devis piekrišanu apstrādes darbībai. Jo īpaši saistībā ar rakstisku deklarāciju kādā citā jautājumā aizsardzības pasākumiem būtu jānodrošina, ka datu subjekts apzinās to, ka viņš sniedz piekrišanu un kādā apmērā viņš to dara. Saskaņā ar Padomes Direktīvu 93/13/EEK14  piekrišanas deklarācija, ko pārzinis ir iepriekš noformulējis, būtu jāsniedz saprotamā un viegli pieejamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, un tajā nevajadzētu būt negodīgiem noteikumiem. Lai piekrišana būtu apzināta, datu subjektam vajadzētu būt informētam vismaz par pārziņa identitāti, paredzētās personas datu apstrādes nolūkiem un datu saņēmēju kategorijām, un par tiesībām piekļūt datiem un veikt darbības ar tiem. Piekrišana nebūtu uzskatāma par brīvi izteiktu, ja datu subjektam nav īstas vai brīvas izvēles, vai viņš nevar atteikties vai atsaukt savu izvēli bez nelabvēlīgām sekām.

_________________

_________________

14 Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV L 95, 21.4.1993., 29. lpp.).

14 Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV L 95, 21.4.1993., 29. lpp.).

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Ja saņēmēji, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un uz kuriem attiecas Regulas (ES) 2016/679 vai Direktīvas (ES) 2016/680 prasības, vēlas, lai Savienības iestādes un struktūras nosūta viņiem personas datus, šiem saņēmējiem ir jāvar uzskatāmi parādīt, ka datu nosūtīšana ir vajadzīga viņu mērķa sasniegšanai, tā ir samērīga un nepārsniedz apjomu, kas vajadzīgs šī mērķa sasniegšanai. Ievērojot pārredzamības principu, Savienības iestādēm un struktūrām ir jāvar uzskatāmi parādīt šādu vajadzību tad, kad tās pašas ierosina datu nosūtīšanu.

(22)  Ja saņēmēji, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un uz kuriem attiecas Regulas (ES) 2016/679 vai Direktīvas (ES) 2016/680 prasības, vēlas, lai Savienības iestādes un struktūras nosūta viņiem personas datus, šiem saņēmējiem ir jāiesniedz pārzinim pamatots datu nosūtīšanas pieprasījums, uz kuru pārzinim būtu jābalstās, pieņemot lēmumu par to, vai datu nosūtīšana ir vajadzīga saņēmēju mērķa sasniegšanai, vai tā ir samērīga un nepārsniedz apjomu, kas vajadzīgs šī mērķa sasniegšanai. Ievērojot pārredzamības principu, Savienības iestādēm un struktūrām ir jāvar uzskatāmi parādīt šādu vajadzību tad, kad tās pašas ierosina datu nosūtīšanu.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Personas datiem, kas pēc savas būtības ir īpaši sensitīvi saistībā ar pamattiesībām un brīvībām, pienākas īpaša aizsardzība, jo to apstrādes konteksts varētu radīt nopietnu risku pamattiesībām un brīvībām. Minētajiem personas datiem būtu jāaptver personas dati, kuri atklāj rases vai etnisko piederību, turklāt termina “rases piederība” izmatošana šajā regulā nenozīmē, ka Savienība atzīst teorijas, ar kuru palīdzību notiek mēģinājumi noteikt dažādu cilvēku rasu pastāvēšanu. Fotogrāfiju apstrāde nebūtu sistemātiski jāuzskata par īpašu kategoriju personas datu apstrādi, jo uz tām biometrisko datu definīcija attiecas tikai tad, kad tās apstrādās ar konkrētiem tehniskiem līdzekļiem, kas ļauj veikt fiziskas personas unikālu identifikāciju vai autentifikāciju. Papildus konkrētajām prasībām attiecībā uz sensitīvu datu apstrādi būtu jāpiemēro vispārējie principi un citi šīs regulas noteikumi, jo īpaši attiecībā uz likumīgas apstrādes nosacījumiem. Būtu skaidri jāparedz atkāpes no vispārējā aizlieguma apstrādāt šādu īpašu kategoriju personas datus, cita starpā tad, ja datu subjekts dot nepārprotamu piekrišanu, vai attiecībā uz īpašām vajadzībām, jo īpaši gadījumos, kad apstrādi veic konkrētas apvienības vai nodibinājumi savu leģitīmo darbību ietvaros, kuru nolūks ir atļaut īstenot pamatbrīvības.

(23)  Personas datiem, kas pēc savas būtības ir īpaši sensitīvi saistībā ar pamattiesībām un brīvībām, pienākas īpaša aizsardzība, jo to apstrādes konteksts varētu radīt nopietnu risku pamattiesībām un brīvībām. Šādi personas dati nebūtu jāapstrādā, ja vien apstrāde nav atļauta konkrētos šajā regulā precizētos gadījumos. Minētajiem personas datiem būtu jāaptver personas dati, kuri atklāj rases vai etnisko piederību, turklāt termina “rases piederība” izmatošana šajā regulā nenozīmē, ka Savienība atzīst teorijas, ar kuru palīdzību notiek mēģinājumi noteikt dažādu cilvēku rasu pastāvēšanu. Fotogrāfiju apstrāde nebūtu sistemātiski jāuzskata par īpašu kategoriju personas datu apstrādi, jo uz tām biometrisko datu definīcija attiecas tikai tad, kad tās apstrādās ar konkrētiem tehniskiem līdzekļiem, kas ļauj veikt fiziskas personas unikālu identifikāciju vai autentifikāciju. Papildus konkrētajām prasībām attiecībā uz sensitīvu datu apstrādi būtu jāpiemēro vispārējie principi un citi šīs regulas noteikumi, jo īpaši attiecībā uz likumīgas apstrādes nosacījumiem. Būtu skaidri jāparedz atkāpes no vispārējā aizlieguma apstrādāt šādu īpašu kategoriju personas datus, cita starpā tad, ja datu subjekts dot nepārprotamu piekrišanu, vai attiecībā uz īpašām vajadzībām, jo īpaši gadījumos, kad apstrādi veic konkrētas apvienības vai nodibinājumi savu leģitīmo darbību ietvaros, kuru nolūks ir atļaut īstenot pamatbrīvības.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23a)  Īpašu kategoriju personas datus, kuriem pienākas augstāka līmeņa aizsardzība, būtu jāapstrādā ar veselību saistītiem mērķiem tikai tad, ja minētie mērķi jāsasniedz fizisku personu un visas sabiedrības labā, jo īpaši saistībā ar veselības vai sociālās aprūpes pakalpojumu un sistēmu pārvaldību. Tāpēc šai regulai būtu jānodrošina saskaņoti nosacījumi īpašu kategoriju personas veselības datu apstrādei attiecībā uz konkrētām vajadzībām, jo īpaši gadījumos, kad šādu datu apstrādi konkrētos ar veselību saistītos nolūkos veic personas, uz kurām attiecas juridiskais pienākums ievērot dienesta noslēpumu. Savienības tiesību aktiem būtu jāparedz konkrēti un atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu fizisku personu pamattiesības un personas datus.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Īpašu kategoriju personas datu apstrāde bez datu subjekta piekrišanas var būt nepieciešama sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomās. Uz šādu apstrādi būtu jāattiecas atbilstošiem un konkrētiem pasākumiem fizisku personu tiesību un brīvību aizsardzībai. Minētajā kontekstā “sabiedrības veselība” būtu jāinterpretē saskaņā ar definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1338/200815, proti, kā visi elementi, kas saistīti ar veselību, proti, veselības stāvoklis, tostarp saslimstība un invaliditāte, faktori, kas ietekmē veselības stāvokli, veselības aprūpes vajadzības, veselības aprūpei piešķirtie resursi, veselības aprūpes nodrošināšana un vispārēja piekļuve tai, kā arī veselības aprūpes izdevumi un finansējums, un nāves cēloņi. Šādai veselības datu apstrādei sabiedrības interešu vārdā nebūtu jānoved pie tā, ka trešās personas apstrādā personas datus citos nolūkos.

(24)  Īpašu kategoriju personas datu apstrāde bez datu subjekta piekrišanas var būt nepieciešama sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomās. Uz šādu apstrādi būtu jāattiecas atbilstošiem un konkrētiem pasākumiem fizisku personu tiesību un brīvību aizsardzībai. Minētajā kontekstā “sabiedrības veselība” būtu jāinterpretē saskaņā ar definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1338/200815, proti, kā visi elementi, kas saistīti ar veselību, proti, veselības stāvoklis, tostarp saslimstība un invaliditāte, faktori, kas ietekmē veselības stāvokli, veselības aprūpes vajadzības, veselības aprūpei piešķirtie resursi, veselības aprūpes nodrošināšana un vispārēja piekļuve tai, kā arī veselības aprūpes izdevumi un finansējums, un nāves cēloņi. Šādai veselības datu apstrādei sabiedrības interešu vārdā nebūtu jānoved pie tā, ka personas datus apstrādā citos nolūkos.

__________________

__________________

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1338/2008 (2008. gada 16. decembris) attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (OV L 354, 31.12.2008., 70. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1338/2008 (2008. gada 16. decembris) attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (OV L 354, 31.12.2008., 70. lpp.).

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

37. apsvērums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiesību aktos, kas izdoti uz Līgumu pamata, vai Savienības iestāžu un struktūru iekšējos noteikumos var paredzēt ierobežojumus attiecībā uz konkrētiem principiem un tiesībām uz informāciju, piekļuvi personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, tiesībām uz datu pārnešanu, elektronisko komunikāciju konfidencialitāti, kā arī attiecībā uz ziņošanu datu subjektam par personas datu aizsardzības pārkāpumiem un attiecībā uz dažiem ar to saistītiem pārziņu pienākumiem, ciktāl tas demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešami un samērīgi, lai garantētu sabiedrisko drošību, lai garantētu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības par tiem, vai kriminālsodu izpildi, tostarp lai pasargātu no draudiem sabiedriskajai drošībai un tos novērstu, tostarp cilvēka dzīvības aizsardzību, jo īpaši reaģējot uz dabas vai cilvēka izraisītām katastrofām, Savienības iestāžu un struktūru iekšējo drošību, citus svarīgus Savienības vai dalībvalsts vispārējo sabiedrības interešu mērķus, jo īpaši Savienībai vai dalībvalstij svarīgas ekonomiskās vai finanšu intereses, tādu publisku reģistru uzturēšanu, kuri vajadzīgi vispārēju sabiedrības interešu dēļ, vai datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzību, tostarp sociālo aizsardzību, sabiedrības veselību un humanitārus mērķus.

Tiesību aktos, kas izdoti uz Līgumu pamata, var paredzēt ierobežojumus attiecībā uz konkrētiem principiem un tiesībām uz informāciju, piekļuvi personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, tiesībām uz datu pārnešanu, elektronisko komunikāciju konfidencialitāti, kā arī attiecībā uz ziņošanu datu subjektam par personas datu aizsardzības pārkāpumiem un attiecībā uz dažiem ar to saistītiem pārziņu pienākumiem, ciktāl tas demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešami un samērīgi, lai garantētu sabiedrisko drošību, lai garantētu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības par tiem, vai kriminālsodu izpildi, tostarp lai pasargātu no draudiem sabiedriskajai drošībai un tos novērstu, tostarp cilvēka dzīvības aizsardzību, jo īpaši reaģējot uz dabas vai cilvēka izraisītām katastrofām, Savienības iestāžu un struktūru iekšējo drošību, citus svarīgus Savienības vai dalībvalsts vispārējo sabiedrības interešu mērķus, jo īpaši Savienībai vai dalībvalstij svarīgas ekonomiskās vai finanšu intereses, tādu publisku reģistru uzturēšanu, kuri vajadzīgi vispārēju sabiedrības interešu dēļ, vai datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzību, tostarp sociālo aizsardzību, sabiedrības veselību un humanitārus mērķus.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

37. apsvērums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja ierobežojums nav noteikts ar tiesību aktiem, kas pieņemti uz Līgumu pamata, vai iekšējiem noteikumiem, Savienības iestādes un struktūras īpašos gadījumos var piemērot ad hoc ierobežojumu attiecībā uz konkrētiem principiem un datu subjekta tiesībām, ja ar šādu ierobežojumu tiek ievērota pamattiesību un pamatbrīvību būtība attiecībā uz specifisku apstrādes darbību, un demokrātiskā sabiedrībā tas ir nepieciešams un samērīgs, lai aizsargātu vienu vai vairākus 1. punktā minētus mērķus. Ierobežojumu dara zināmu datu aizsardzības speciālistam. Visiem ierobežojumiem vajadzētu būt saskaņā ar prasībām, kas izklāstītas hartā un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā.

svītrots

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(39a)  Regulā (ES) 2016/679 ir paredzēts, ka pārziņiem ir jāpierāda atbilstība, ievērojot apstiprinātus sertifikācijas mehānismus. Tāpat Savienības iestādēm un struktūrām būtu jāspēj pierādīt atbilstību šai regulai, iegūstot sertifikātus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 42. pantu.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42)  Lai uzskatāmi parādītu, ka ir ievēroti šīs regulas noteikumi, pārzinim būtu jāglabā ieraksti par apstrādes darbībām, ko viņš veic savas atbildības ietvaros, un apstrādātājam būtu jāglabā ieraksti par tā atbildības jomā ietilpstošo apstrādes darbību kategorijām. Savienības iestādēm un struktūrām vajadzētu būt pienākumam sadarboties ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un pēc pieprasījuma darīt pieejamus savus ierakstus, lai tie varētu kalpot minēto apstrādes darbību uzraudzības vajadzībām. Savienības iestādēm un struktūrām būtu jāver izveidot centrālu reģistru, kurā glabāt ierakstus par veiktajām apstrādes darbībām. Pārredzamības nolūkos tām būtu jāvar padarīt šādu reģistru publiski pieejamu.

(42)  Lai uzskatāmi parādītu, ka ir ievēroti šīs regulas noteikumi, pārzinim būtu jāglabā ieraksti par apstrādes darbībām, ko viņš veic savas atbildības ietvaros, un apstrādātājam būtu jāglabā ieraksti par tā atbildības jomā ietilpstošo apstrādes darbību kategorijām. Savienības iestādēm un struktūrām vajadzētu būt pienākumam sadarboties ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un pēc pieprasījuma darīt pieejamus savus ierakstus, lai tie varētu kalpot minēto apstrādes darbību uzraudzības vajadzībām. Savienības iestādēm un struktūrām būtu jāizveido centrāls reģistrs, kurā glabāt ierakstus par veiktajām apstrādes darbībām. Pārredzamības nolūkos tām būtu jāpadara šāds reģistrs publiski pieejams.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(47)  Regulā (EK) Nr. 45/2001 ir paredzēts pārziņa vispārīgs pienākums paziņot par personas datu apstrādi datu aizsardzības speciālistam, kurš, savukārt, veic paziņojumu par apstrādes darbībām reģistrāciju. Lai gan minētais pienākums radīja administratīvu un finanšu slogu, tas ne vienmēr palīdzēja uzlabot personas datu aizsardzību. Tāpēc šādi nekritiski vispārīgi paziņošanas pienākumi būtu jāatceļ un jāaizstāj ar efektīvām procedūrām un mehānismiem, kas pievēršas tiem apstrādes darbību veidiem, kuri, iespējams, var radīt augstu risku fizisku personu tiesībām un brīvībām sava rakstura, apmēra, konteksta un nolūku dēļ. Šādi apstrādes darbību veidi var būt tādi, kuri jo īpaši ietver jauno tehnoloģiju izmantošanu, vai tādi, kuri pieder pie kāda jauna veida un par kuriem pārzinis pirms tam nav veicis novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību, vai tādi, pēc kuriem ir radusies vajadzība, ņemot vērā laiku, kas pagājis kopš sākotnējās apstrādes. Šādos gadījumos pārzinim pirms apstrādes būtu jāveic novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību, lai izvērtētu augstā riska iespējamību un nopietnību, ņemot vērā apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus un riska avotus. Minētajā novērtējumā par ietekmi jo īpaši būtu jāietver paredzētie pasākumi, aizsardzības pasākumi un mehānismi, kas mazina minēto risku, nodrošina personas datu aizsardzību un uzskatāmi parāda, ka šīs regulas noteikumi ir ievēroti.

(47)  Regulā (EK) Nr. 45/2001 ir paredzēts pārziņa vispārīgs pienākums paziņot par personas datu apstrādi datu aizsardzības speciālistam, kurš, savukārt, veic paziņojumu par apstrādes darbībām reģistrāciju. Papildus šim vispārīgajam pienākumam ir jāievieš iedarbīgas procedūras un mehānismi nolūkā uzraudzīt tos apstrādes darbību veidus, kuri, iespējams, var radīt augstu risku fizisku personu tiesībām un brīvībām sava rakstura, apmēra, konteksta un nolūku dēļ. Šādas procedūras jo īpaši jāievieš arī gadījumos, kad apstrādes darbību veidi ietver jauno tehnoloģiju izmantošanu, vai tādi, kuri pieder pie kāda jauna veida un par kuriem pārzinis pirms tam nav veicis novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību, vai tādi, pēc kuriem ir radusies vajadzība, ņemot vērā laiku, kas pagājis kopš sākotnējās apstrādes. Šādos gadījumos pārzinim pirms apstrādes būtu jāveic novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību, lai izvērtētu augstā riska iespējamību un nopietnību, ņemot vērā apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus un riska avotus. Minētajā novērtējumā par ietekmi jo īpaši būtu jāietver paredzētie pasākumi, aizsardzības pasākumi un mehānismi, kas mazina minēto risku, nodrošina personas datu aizsardzību un uzskatāmi parāda, ka šīs regulas noteikumi ir ievēroti.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(50)  Ar Regulu (ES) 2016/679 tika izveidota Eiropas Datu aizsardzības kolēģija, kas ir neatkarīga Savienības struktūra ar juridiskas personas statusu. Kolēģijai būtu jāpalīdz nodrošināt Regulas (ES) 2016/679 un Direktīvas 2016/680 konsekventa piemērošana visā Savienībā, tostarp jāsniedz padomi Komisijai. Tajā pat laikā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam būtu jāturpina īstenot savas uzraudzības un konsultatīvās funkcijas attiecībā uz visām Savienības iestādēm un struktūrām, ieskaitot pēc savas iniciatīvas vai pieprasījuma. Lai nodrošinātu konsekventus datu aizsardzības noteikumus visā Savienībā, Komisijai obligāti jāveic apspriešanās pēc tam, kad ir pieņemti tiesību akti vai laikā, kad tiek gatavoti deleģētie akti un īstenošanas akti, kā noteikts LESD 289., 290. un 291. pantā, un pēc tam, kad ir pieņemti ieteikumi un priekšlikumi, kas attiecas uz līgumiem ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, kā noteikts LESD 218. pantā, kas ietekmē tiesības uz personas datu aizsardzību. Šādos gadījumos Komisijai ir pienākums apspriesties ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, izņemot, ja Regulā (ES) 2016/679 ir noteikts pienākums apspriesties ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju, piemēram, par atbilstības lēmumiem vai deleģētajiem aktiem par standartizētām ikonām un sertifikācijas mehānismu prasībām. Ja konkrētais jautājums ir īpaši svarīgs personas tiesību un brīvību aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi, Komisijai būtu jāspēj papildus apspriesties arī ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju. Šādos gadījumos Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, būdams Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas biedrs, koordinē savu sadarbību ar kolēģiju ar mērķi izdot kopēju atzinumu. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un, kad piemērojams, Eiropas Datu aizsardzības kolēģija sniedz rakstisku padomu astoņu nedēļu laikā. Šis laika periods var būt īsāks steidzamos gadījumos vai citos apstākļos, piemēram, kad Komisija gatavo deleģētos un īstenošanas aktus.

(50)  Ar Regulu (ES) 2016/679 tika izveidota Eiropas Datu aizsardzības kolēģija, kas ir neatkarīga Savienības struktūra ar juridiskas personas statusu. Kolēģijai būtu jāpalīdz nodrošināt Regulas (ES) 2016/679 un Direktīvas 2016/680 konsekventa piemērošana visā Savienībā, tostarp jāsniedz padomi Komisijai. Tajā pat laikā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam būtu jāturpina īstenot savas uzraudzības un konsultatīvās funkcijas attiecībā uz visām Savienības iestādēm un struktūrām, ieskaitot pēc savas iniciatīvas vai pieprasījuma. Lai nodrošinātu konsekventus datu aizsardzības noteikumus visā Savienībā, Komisijai obligāti jāveic apspriešanās, kad tā pieņem tiesību aktu priekšlikumus vai laikā, kad tiek gatavoti deleģētie akti un īstenošanas akti, kā noteikts LESD 289., 290. un 291. pantā, un kad tā pieņem ieteikumus un priekšlikumus, kas attiecas uz līgumiem ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, kā noteikts LESD 218. pantā, kas ietekmē tiesības uz personas datu aizsardzību. Šādos gadījumos Komisijai ir pienākums apspriesties ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, izņemot, ja Regulā (ES) 2016/679 ir noteikts pienākums apspriesties ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju, piemēram, par atbilstības lēmumiem vai deleģētajiem aktiem par standartizētām ikonām un sertifikācijas mehānismu prasībām. Ja konkrētais jautājums ir īpaši svarīgs personas tiesību un brīvību aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi, Komisijai būtu jāspēj papildus apspriesties arī ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju. Šādos gadījumos Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, būdams Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas biedrs, koordinē savu sadarbību ar kolēģiju ar mērķi izdot kopēju atzinumu. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un, kad piemērojams, Eiropas Datu aizsardzības kolēģija sniedz rakstisku padomu astoņu nedēļu laikā. Šis laika periods var būt īsāks steidzamos gadījumos vai citos apstākļos, piemēram, kad Komisija gatavo deleģētos un īstenošanas aktus.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

50.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(50a)  saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 75. pantu Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošinās Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju ar sekretariātu.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(52)  Kad personas dati no Savienības iestādēm un struktūrām tiek nosūtīti pārziņiem, apstrādātājiem vai citiem saņēmējiem trešās valstīs vai starptautiskām organizācijām, aizsardzības līmenim, ko šī regula nodrošina fiziskām personām Savienībā, nebūtu jāsamazinās, tostarp gadījumos, kad personas dati no trešās valsts vai starptautiskās organizācijas tiek nosūtīti tālāk pārziņiem, apstrādātājiem tajā pašā vai citā trešā valstī vai starptautiskā organizācijā. Jebkurā gadījumā nosūtīt datus uz trešām valstīm un starptautiskām organizācijām var tikai tad, ja tiek pilnībā ievēroti šīs regulas noteikumi. Nosūtīšana varētu notikt tikai tad, ja, ņemot vērā pārējos šīs regulas noteikumus, pārzinis vai apstrādātājs ievēro šīs regulas noteikumus attiecībā uz personas datu nosūtīšanu trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

(52)  Kad personas dati no Savienības iestādēm un struktūrām tiek nosūtīti pārziņiem, apstrādātājiem vai citiem saņēmējiem trešās valstīs vai starptautiskām organizācijām, aizsardzības līmenis, ko šī regula nodrošina fiziskām personām Savienībā, būtu jāgarantē, tostarp gadījumos, kad personas dati no trešās valsts vai starptautiskās organizācijas tiek nosūtīti tālāk pārziņiem, apstrādātājiem tajā pašā vai citā trešā valstī vai starptautiskā organizācijā. Jebkurā gadījumā nosūtīt datus uz trešām valstīm un starptautiskām organizācijām var tikai tad, ja tiek pilnībā ievērota šī regula, Regula (ES) 2016/679 un pamattiesības un pamatbrīvības, kas nostiprinātas Hartā. Nosūtīšana varētu notikt tikai tad, ja, ņemot vērā pārējos šīs regulas noteikumus, pārzinis vai apstrādātājs ievēro šīs regulas noteikumus attiecībā uz personas datu nosūtīšanu trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(53)  Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 45. pantā noteikto Komisija var izlemt, ka trešā valsts, kāda teritorija vai konkrēts sektors trešā valstī, vai starptautiska organizācija nodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Šādos gadījumos personas datus Savienības iestāde vai struktūra uz minēto trešo valsti vai starptautisko organizāciju var nosūtīt bez nepieciešamības saņemt jebkādu turpmāku atļauju.

(53)  Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 45. pantā vai Direktīvas (ES) 2016/680 36. pantā noteikto Komisija var izlemt, ka trešā valsts, kāda teritorija vai konkrēts sektors trešā valstī, vai starptautiska organizācija nodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Šādos gadījumos personas datus Savienības iestāde vai struktūra uz minēto trešo valsti vai starptautisko organizāciju var nosūtīt bez nepieciešamības saņemt jebkādu turpmāku atļauju.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

64.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(64a)  Komisija ir ierosinājusi grozīt Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK („IMI regula”), lai atļautu IMI sistēmu izmantot ne tikai dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai, bet arī Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām1a. Pēc šīs pārskatīšanas Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai vajadzētu spēt izmantot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu administratīvajai sadarbībai un informācijas apmaiņai, kas paredzēta Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, ņemot vērā tās piemērošanas sākšanu 2018. gada 25. maijā.

 

_________________

 

1a Sk. 36. pantu Priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienotu digitālo vārteju, lai nodrošinātu informāciju, procedūras, palīdzību un problēmu risināšanas pakalpojumus, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012, COM(2017) 256 final, 2017/0086 (COD).

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(65)  Atsevišķos gadījumos Savienības tiesību aktos ir paredzēta koordinēta uzraudzība, kuru īsteno Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs kopā ar valstu uzraudzības iestādēm. Turklāt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs ir Eiropola uzraudzības iestāde, un īpašs sadarbības modelis ar valstu uzraudzības iestādēm tiek īstenots ar konsultatīvas sadarbības padomes starpniecību. Lai uzlabotu datu aizsardzības pamatnoteikumu efektīvu uzraudzību un izpildi, Savienībā būtu jāievieš vienots un saskaņots koordinētas uzraudzības modelis. Tāpēc attiecīgos gadījumos Komisijai būtu jāiesniedz leģislatīvu aktu priekšlikumi, kuru mērķis būtu grozīt Savienības tiesību aktus, kuros paredzēts koordinētas uzraudzības modelis, lai saskaņotu tos ar šajā regulā paredzēto koordinētās uzraudzības modeli. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija kalpo par vienotu forumu, kas nodrošina efektīvu koordinētu uzraudzību visās jomās.

(65)  Atsevišķos gadījumos Savienības tiesību aktos ir paredzēta koordinēta uzraudzība, kuru īsteno Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs kopā ar valstu uzraudzības iestādēm. Turklāt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs ir Eiropola uzraudzības iestāde, un īpašs sadarbības modelis ar valstu uzraudzības iestādēm tiek īstenots ar konsultatīvas sadarbības padomes starpniecību. Lai uzlabotu datu aizsardzības pamatnoteikumu efektīvu uzraudzību un izpildi, ar šo regulu būtu jāievieš vienots un saskaņots koordinētas uzraudzības modelis. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija kalpo par vienotu forumu, kas nodrošina efektīvu koordinētu uzraudzību visās jomās.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šī regula aizsargā fizisku personu pamattiesības un pamatbrīvības un jo īpaši to tiesības uz personas datu aizsardzību.

2.  Šī regula aizsargā Hartā nostiprinātās fizisku personu pamattiesības un pamatbrīvības un jo īpaši to tiesības uz personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šo regulu piemēro attiecībā uz personas datu apstrādi visās Savienības iestādēs un struktūrās, ciktāl minētā apstrāde notiek, pildot darbības, kas pilnībā vai daļēji ietilpst Savienības tiesību aktu piemērošanas jomā.

1.  Šo regulu piemēro personas datu apstrādei visās Savienības iestādēs un struktūrās.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

2. pants – 2.a punkts (new)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Šo regulu piemēro arī Savienības aģentūrām, kuru veiktās darbības ietilpst LESD trešās daļas V sadaļas 4. un 5. nodaļas piemērošanas jomā, tostarp gadījumos, kad minēto Savienības aģentūru dibināšanas aktos ir noteikts atsevišķs datu aizsardzības režīms, kas attiecas uz operatīvo personas datu apstrādi. Ar šo aģentūru dibināšanas aktos ietvertiem noteikumiem, kas attiecas konkrēti uz operatīvo personas datu apstrādi, var precizēt un papildināt šīs regulas piemērošanu.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  Regulas (ES) 2016/679 definīcijas, izņemot “pārziņa” definīciju Regulas (ES) 2016/679 4. panta 7. punktā;

(a)  Regulas (ES) 2016/679 definīcijas, izņemot “pārziņa” definīciju Regulas (ES) 2016/679 4. panta 7. punktā, “galvenās uzņēmējdarbības vietas” definīciju tā 16. punktā, “uzņēmuma” definīciju 18. punktā un “uzņēmumu grupas” definīciju 19. punktā; “elektroniskās saziņas” definīciju Regulas (ES) XX/XXXX [E-privātuma regula] 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā;

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  operatīvie personas dati ir personas dati, ko Savienības aģentūras, kas dibinātas, pamatojoties uz LESD trešās daļas V sadaļas 4. un 5. nodaļu, un misijas, kas minētas LES 42. panta 1. punktā un 43. un 44. pantā, apstrādā, lai sasniegtu mērķus, kas noteikti aktos, ar kuriem šīs aģentūras vai misijas izveido.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Personas dati:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti; ir jāveic visi saprātīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tika iegūti vai tiek turpmāk apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti (“precizitāte”);

(d)  ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti; ir jāveic visi saprātīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti (“precizitāte”);

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  1. punkta a) apakšpunktā minētie uzdevumi tiek noteikti Savienības tiesību aktos.

2.  1. punkta a) apakšpunktā minētie uzdevumi tiek noteikti Savienības tiesību aktos. 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās apstrādes pamats ir noteikts Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, kuriem ir pakļauts pārzinis.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Nosacījumi, kas piemērojami bērna piekrišanai attiecībā uz informācijas sabiedrības pakalpojumiem

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a pants

 

Personas datu nosūtīšana starp Savienības iestādēm vai struktūrām

 

Neskarot 4., 5., 6. un 10. pantu:

 

1. Personas datus Savienības iestādēs vai struktūrās vai to starpā nosūta tikai tad, ja dati ir vajadzīgi saņēmēja kompetencē ietilpstošo uzdevumu likumīgai izpildei.

 

2. Ja datus nosūta pēc saņēmēja pieprasījuma, gan pārzinis, gan saņēmējs uzņemas atbildību par šīs sūtīšanas likumību.

 

Pārzinim jāpārbauda saņēmēja kompetence un provizoriski jānovērtē datu sūtīšanas nepieciešamība. Ja rodas šaubas par tās nepieciešamību, pārzinis pieprasa no saņēmēja papildu informāciju.

 

Saņēmējs nodrošina to, ka pēc tam var pārbaudīt datu sūtīšanas nepieciešamību.

 

3. Saņēmējs apstrādā personas datus tikai nolūkā, kādā tie ir sūtīti.

.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot 4., 5., 6. un 10. pantu, personas datus nosūta vienīgi saņēmējiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kam piemēro Regulu (ES) 2016/679 vai valstu tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/680, ja saņēmējs pierāda, ka:

1.  Neskarot 4., 5., 6., 10. un 14. pantu. 15. panta 3. punktu un 16. panta 4. punktu, personas datus nosūta vienīgi saņēmējiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kam piemēro Regulu (ES) 2016/679 vai valstu tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/680, ja pārzinis, balstoties uz saņēmēja pamatotu pieprasījumu, pārliecinās par to, ka:

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  datus ir nepieciešams nosūtīt, tas ir samērīgi nosūtīšanas mērķiem un nav pamata pieņemt, ka varētu tikt ierobežotas datu subjekta tiesības, brīvības un likumīgās intereses.

(b)  tas ir samērīgi un nepieciešami tādu sabiedrības interešu kā pārredzamība un laba pārvalde nodrošināšanas nolūkā, un pēc dažādo konkurējošo interešu uzskatāmas apsvēršanas nav pamata pieņemt, ka varētu tikt ierobežotas datu subjekta tiesības, brīvības un likumīgās intereses.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, izņemot, ja Savienības tiesību akti paredz, ka 1. punktā minēto aizliegumu datu subjekts nevar atcelt, vai

(a)  datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, izņemot, ja Savienības tiesību akti paredz, ka 1. punktā minēto aizliegumu datu subjekts nevar atcelt, vai

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šā panta 1. punktā minētos personas datus var apstrādāt 2. punkta h) apakšpunktā minētajos nolūkos, ja šos datus apstrādā profesionālis, uz kuru saskaņā ar Savienības tiesību aktiem attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums, vai ja tos apstrādā šāda profesionāļa atbildībā.

3.  Šā panta 1. punktā minētos personas datus var apstrādāt 2. punkta h) apakšpunktā minētajos nolūkos, ja šos datus apstrādā profesionālis, uz kuru saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem vai valsts kompetento iestāžu ieviestiem noteikumiem attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums, vai ja tos apstrādā šāda profesionāļa atbildībā; vai cita persona, uz kuru arī attiecas pienākums ievērot dienesta noslēpumu saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem vai valsts kompetento iestāžu ieviestiem noteikumiem.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Personas datu apstrādi par sodāmību un pārkāpumiem vai ar tiem saistītiem drošības pasākumiem, pamatojoties uz 5. panta 1. punktu, veic tikai tad, ja apstrādi atļauj Savienības tiesību akti, kas var ietvert iekšējus noteikumus, paredzot atbilstošas garantijas datu subjektu tiesībām un brīvībām.

Personas datu apstrādi par sodāmību un pārkāpumiem vai ar tiem saistītiem drošības pasākumiem, pamatojoties uz 5. panta 1. punktu, veic tikai tad, ja apstrādi atļauj Savienības tiesību akti, paredzot atbilstošas garantijas datu subjektu tiesībām un brīvībām.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

14. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informācija, ko sniedz saskaņā ar 15. un 16. pantu, un visa saziņa un visas darbības, ko īsteno saskaņā ar 17.–24. pantu un 38. pantu, ir bezmaksas. Ja datu subjekta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, pārzinis var atteikties izpildīt pieprasījumu.

Informācija, ko sniedz saskaņā ar 15. un 16. pantu, un visa saziņa un visas darbības, ko īsteno saskaņā ar 17.–24. pantu un 38. pantu, ir bezmaksas.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

14. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Ja Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 12. panta 8. punktu, lai noteiktu informāciju, kas sniedzama, izmantojot ikonas, un procedūras standartizētu ikonu nodrošināšanai, Savienības iestādes un struktūras vajadzības gadījumā sniedz informāciju saskaņā ar 15. un 16. pantu kopā ar šādām standartizētām ikonām.

8.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 12. panta 8. punktu, lai noteiktu informāciju, kas sniedzama, izmantojot ikonas, un procedūras standartizētu ikonu nodrošināšanai, Savienības iestādes un struktūras vajadzības gadījumā sniedz informāciju saskaņā ar 15. un 16. pantu kopā ar šādām standartizētām ikonām.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

16. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  izrādās, ka šādas informācijas sniegšana nav iespējama vai tā prasītu nesamērīgi lielas pūles; jo īpaši attiecībā uz apstrādi arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos vai ciktāl šā panta 1. punktā minētie pienākumi varētu neļaut vai būtiski traucēt sasniegt minētās apstrādes mērķus;

(b)  izrādās, ka šādas informācijas sniegšana nav iespējama vai tā prasītu nesamērīgi lielas pūles; jo īpaši attiecībā uz apstrādi arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos vai ciktāl šā panta 1. punktā minētie pienākumi varētu neļaut vai būtiski traucēt sasniegt minētās apstrādes mērķus.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

16. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  iegūšana vai izpaušana ir skaidri paredzēta Savienības tiesību aktos; or

(c)  iegūšana vai izpaušana ir skaidri paredzēta Savienības tiesību aktos, kuri ir piemērojami pārzinim un kuros ir paredzēti atbilstoši pasākumi datu subjekta leģitīmo interešu aizsardzībai; or

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

16. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  ir jāsaglabā personas datu konfidencialitāte, ievērojot dienesta noslēpuma glabāšanas pienākumu, ko reglamentē ar Savienības tiesību aktiem.

(d)  ir jāsaglabā personas datu konfidencialitāte, ievērojot dienesta noslēpuma glabāšanas pienākumu, ko reglamentē ar Savienības tiesību aktiem, ieskaitot likumisku pienākumu glabāt noslēpumu.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

16. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Šā panta 5. punkta b) apakšpunktā minētajos gadījumos pārzinis veic atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvības, un leģitīmās intereses, tostarp darot informāciju publiski pieejamu.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  apstrāde ir nelikumīga, un datu subjekts iebilst pret datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;

(b)  apstrāde ir nelikumīga, un datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tiesību akti, kas pieņemti uz Līgumu pamata, vai – gadījumos, kad runa ir par apstākļiem, kas saistīti ar Savienības iestāžu un struktūru darbību – to iekšēji noteikumi, var ierobežot 14.–22. panta, 34. un 38. panta piemērošanu, kā arī 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst 14.–22. pantā paredzētajām tiesībām un pienākumiem, – ja ar šādu ierobežojumu tiek ievērota pamattiesību un pamatbrīvību būtība un tas demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešams un samērīgs, lai garantētu:

1.  Tiesību akti, kas pieņemti uz Līgumu pamata, var ierobežot 14.–22. panta un 38. panta piemērošanu, kā arī 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst 14.–22. pantā paredzētajām tiesībām un pienākumiem, – ja ar šādu ierobežojumu tiek ievērota pamattiesību un pamatbrīvību būtība un tas demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešams un samērīgs, lai garantētu:

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

25. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Saskaņā ar 1. punktu pieņemtie akti ir skaidri un precīzi. To piemērošana ir paredzama personām, uz kurām tie attiecas.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

25. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Jo īpaši – jebkurā tiesību aktā, kas pieņemts saskaņā ar 1. punktu, ietver konkrētus noteikumus attiecīgā gadījumā vismaz par:

 

(a) nolūkiem, kādos veic apstrādi, vai apstrādes kategorijām;

 

(b) personas datu kategorijām;

 

(c) ieviestā ierobežojuma darbības jomu;

 

(d) garantijām, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu vai nelikumīgu piekļuvi vai nosūtīšanu;

 

(e) pārziņa vai pārziņu kategoriju noteikšanu;

 

(f) glabāšanas laikposmiem un piemērojamām garantijām, ņemot vērā apstrādes vai apstrādes kategoriju raksturu, darbības jomu un nolūkus;

 

(g) riskiem attiecībā uz datu subjektu tiesībām un brīvībām; kā arī

 

(h) datu subjektu tiesībām saņemt informāciju par ierobežojumu, izņemot tad, ja tas var kaitēt ierobežojuma mērķim.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja ierobežojumi nav noteikti ar tiesību aktu, kas pieņemts uz Līgumu pamata, vai iekšējiem noteikumiem saskaņā ar 1. punktu, Savienības iestādes un struktūras var ierobežot 14.–22. panta, 34. un 38. panta piemērošanu, kā arī 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst 14.–22. pantā paredzētajām tiesībām un pienākumiem, – ja ar šādu ierobežojumu tiek ievērota pamattiesību un pamatbrīvību būtība attiecībā uz specifisku apstrādes darbību, un demokrātiskā sabiedrībā tas ir nepieciešams un samērīgs, lai aizsargātu vienu vai vairākus 1. punktā minētus mērķus. Ierobežojumu dara zināmu kompetentajam datu aizsardzības speciālistam.

svītrots

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja personas datus apstrādā zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, Savienības tiesību aktos, kas var ietvert iekšējus noteikumus, var paredzēt atkāpes no tiesībām, kas minētas 17., 18., 20. un 23. pantā, ņemot vērā 13. pantā minētos nosacījumus un garantijas, ciktāl šādas tiesības var neļaut vai būtiski traucēt sasniegt konkrētos nolūkus, un šādas atkāpes ir vajadzīgas minēto nolūku sasniegšanai.

3.  Ja personas datus apstrādā zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, Savienības tiesību aktos var paredzēt atkāpes no tiesībām, kas minētas 17., 18., 20. un 23. pantā, ņemot vērā 13. pantā minētos nosacījumus un garantijas, ciktāl šādas tiesības var neļaut vai būtiski traucēt sasniegt konkrētos nolūkus, un šādas atkāpes ir vajadzīgas minēto nolūku sasniegšanai.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja personas datus apstrādā arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, Savienības tiesību aktos, kas var ietvert iekšējus noteikumus, var paredzēt atkāpes no tiesībām, kas minētas 17., 18., 20., 21., 22. un 23. pantā, ņemot vērā 13. pantā minētos nosacījumus un garantijas, ciktāl šādas tiesības var neļaut vai būtiski traucēt sasniegt konkrētos nolūkus, un šādas atkāpes ir vajadzīgas minēto nolūku sasniegšanai.

4.  Ja personas datus apstrādā arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, Savienības tiesību aktos var paredzēt atkāpes no tiesībām, kas minētas 17., 18., 20., 21., 22. un 23. pantā, ņemot vērā 13. pantā minētos nosacījumus un garantijas, ciktāl šādas tiesības var neļaut vai būtiski traucēt sasniegt konkrētos nolūkus, un šādas atkāpes ir vajadzīgas minēto nolūku sasniegšanai.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Šā panta 1., 3. un 4. punktā minētajiem iekšējiem noteikumiem ir jābūt pietiekami skaidriem un precīziem, un atbilstoši publicētiem.

svītrots

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

25. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja tiek piemērots ierobežojums saskaņā ar 1. vai 2. punktu, datu subjektu informē saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par galvenajiem iemesliem, kas ir pamatā ierobežojuma piemērošanai, kā arī par viņa tiesībām iesniegt sūdzību Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam.

6.  Ja tiek piemērots ierobežojums saskaņā ar 1. punktu, datu subjektu informē saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par galvenajiem iemesliem, kas ir pamatā ierobežojuma piemērošanai, kā arī par viņa tiesībām iesniegt sūdzību Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

25. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Ja tiek piemērots ierobežojums saskaņā ar 1. vai 2. punktu un to izmanto, lai liegtu piekļuvi datu subjektam, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs, izmeklējot sūdzību, informē datu subjektu tikai par to, vai dati ir apstrādāti pareizi un, ja nav — vai ir izdarīti vajadzīgie labojumi.

7.  Ja tiek piemērots ierobežojums saskaņā ar 1. punktu un to izmanto, lai liegtu piekļuvi datu subjektam, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs, izmeklējot sūdzību, informē datu subjektu tikai par to, vai dati ir apstrādāti pareizi un, ja nav — vai ir izdarīti vajadzīgie labojumi.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

25. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Šā panta 6. un 7. punktā un 46. panta 2. punktā minētās informācijas sniegšanu var atlikt, izlaist vai atteikt, ja tādējādi ierobežojums, kas uzlikts saskaņā ar 1. vai 2. punktu, vairs nebūtu iedarbīgs.

8.  Šā panta 6. un 7. punktā un 46. panta 2. punktā minētās informācijas sniegšanu var atlikt, izlaist vai atteikt, ja tādējādi ierobežojums, kas uzlikts saskaņā ar 1. punktu, vairs nebūtu iedarbīgs.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

26. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Atbilstību apstiprinātiem sertifikācijas mehānismiem, kā minēts Regulas (ES) 2016/679 42. pantā, var izmantot kā elementu, ar ko apliecina pārziņa pienākumu izpildi.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

27. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Apstiprināts sertifikācijas mehānisms atbilstoši Regulas (ES) 2016/679 42. pantam var tikt izmantots kā elements, ar ko apliecina atbilstību šā panta 1. un 2. punktā izklāstītajām prasībām.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Saskaņā ar šo regulu datu subjekts var īstenot savas tiesības attiecībā uz un pret vienu vai vairākiem kopīgiem pārziņiem, ņemot vērā to lomas, kas noteiktas 1. punktā minētās vienošanās ietvaros.

3.  Neatkarīgi no 1. punktā minētās vienošanās nosacījumiem datu subjekts saskaņā ar šo regulu var īstenot savas tiesības attiecībā uz un pret katru pārzini.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

31. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Savienības iestādes un struktūras var pieņemt lēmumu uzglabāt informāciju par veiktajām apstrādes darbībām centrālā reģistrā. Šajā gadījumā tās var arī pieņemt lēmumu padarīt šo reģistru publiski pieejamu.

5.  Savienības iestādes un struktūras uzglabā informāciju par veiktajām apstrādes darbībām centrālā reģistrā un padara šo reģistru publiski pieejamu.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

4. nodaļa – 2. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

PERSONAS DATU DROŠĪBA UN ELEKTRONISKĀS SAZIŅAS KONFIDENCIALITĀTE

PERSONAS DATU DROŠĪBA

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

33. pants – 3.a punkts (new)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Atbilstību apstiprinātiem sertifikācijas mehānismiem, kā minēts Regulas (ES) 2016/679 42. pantā, var izmantot kā elementu, ar ko apliecina šī panta 1. punktā noteikto prasību izpildi.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

33.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

33.a pants

 

Kā elementu, ar ko apliecina atbilstību 1. un 2. punktā izklāstītajām prasībām, var izmantot apstiprināta rīcības kodeksa ievērošanu atbilstoši Regulas (ES) 2016/679 42. pantam.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

34. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

34. pants

svītrots

Elektroniskās saziņas konfidencialitāte

 

Savienības iestādes un struktūras nodrošina elektroniskās saziņas konfidencialitāti, jo īpaši nodrošinot to elektronisko sakaru tīklu drošību.

 

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

36. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

36. pants

svītrots

Lietotāju saraksti

 

1.  Lietotāju sarakstos iekļautos personas datus, kā arī piekļuvi šiem sarakstiem ierobežo tādā apmērā, cik tas nepieciešams attiecīgā saraksta konkrētajam mērķim.

 

2.  Savienības iestādes un struktūras veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nepieļautu to, ka šajos sarakstos esošos personas datus izmanto tiešas tirgvedības nolūkiem neatkarīgi no tā, vai tie ir publiski pieejami vai nav.

 

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

4. nodaļa – 2.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ELEKTRONISKĀS SAZIŅAS KONFIDENCIALITĀTE

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

38.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

38.a pants

 

Elektroniskās saziņas konfidencialitāte

 

Savienības iestādes un struktūras nodrošina elektroniskās saziņas konfidencialitāti, jo īpaši nodrošinot to elektronisko sakaru tīklu drošību.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

38.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

38.b pants

 

Lietotāju saraksti

 

1. Lietotāju sarakstos iekļautos personas datus, kā arī piekļuvi šiem sarakstiem ierobežo tādā apmērā, cik tas nepieciešams attiecīgā saraksta konkrētajam mērķim.

 

2. Savienības iestādes un struktūras veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nepieļautu to, ka šajos sarakstos esošos personas datus izmanto tiešas tirgvedības nolūkiem neatkarīgi no tā, vai tie ir publiski pieejami vai nav.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

41. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Plānojot administratīvus pasākumus un iekšējus noteikumus, kas attiecas uz personas datu apstrādi, kurā Savienības iestāde vai struktūra ir iesaistīta viena pati vai kopā ar citām, Savienības iestādes un struktūras informē Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

Plānojot administratīvus pasākumus, kas attiecas uz personas datu apstrādi, kurā Savienības iestāde vai struktūra ir iesaistīta viena pati vai kopā ar citām, Savienības iestādes un struktūras informē Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pēc tiesību aktu priekšlikumu un ieteikumu vai priekšlikumu Padomei pieņemšanas saskaņā ar LESD 218. pantu un gatavojot deleģētos aktus vai īstenošanas aktus, kas ietekmē personas tiesību un brīvību aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, Komisija apspriežas ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

1.  Pieņemot tiesību aktu priekšlikumus un ieteikumus vai priekšlikumus Padomei saskaņā ar LESD 218. pantu un gatavojot deleģētos aktus vai īstenošanas aktus, kas ir saistīti ar fizisku personu tiesību un brīvību aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, Komisija apspriežas ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Datu aizsardzības speciālists var būt Savienības iestādes vai struktūras darbinieks, vai viņš var veikt uzdevumus, pamatojoties uz pakalpojumu līgumu.

4.  Datu aizsardzības speciālists ir Savienības iestādes vai struktūras darbinieks. Ārkārtas apstākļos Savienības iestādes un struktūras, ņemot vērā to lielumu un gadījumā, ja netiek izpildīti 2. punktā izklāstītie nosacījumi, var iecelt datu aizsardzības speciālistu, kurš pilda savus uzdevumus, pamatojoties uz pakalpojumu līgumu.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

45. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Datu aizsardzības speciālistam un viņa darbiniekiem ir saistoša slepenības vai konfidencialitātes ievērošana saistībā ar viņa uzdevumu pildīšanu, kā paredzēts Savienības tiesību aktos.

5.  Datu aizsardzības speciālistam ir saistoša slepenības vai konfidencialitātes ievērošana saistībā ar viņa uzdevumu pildīšanu, kā paredzēts Savienības tiesību aktos.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

46. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga)  nodrošina to, ka apstrāde negatīvi neietekmēs datu subjektu tiesības un brīvības.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Personas datu nosūtīšanu uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju var veikt, ja Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 45. panta 3. punktu ir nolēmusi, ka trešā valsts, kāda minētās trešās valsts teritorija vai viens vai vairāki konkrēti tās sektori, vai attiecīgā starptautiskā organizācija nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni, un personas datus nosūta vienīgi ar mērķi ļaut pārzinim izpildīt viņa kompetencē esošus uzdevumus.

1.  Personas datu nosūtīšanu uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju var veikt, ja Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 45. panta 3. punktu vai Direktīvas (ES) 2016/680 36. pantu ir nolēmusi, ka trešā valsts, kāda minētās trešās valsts teritorija vai viens vai vairāki konkrēti tās sektori, vai attiecīgā starptautiskā organizācija nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni, un personas datus nosūta vienīgi ar mērķi ļaut pārzinim izpildīt viņa kompetencē esošus uzdevumus. Šādai nosūtīšanai nav nepieciešama nekāda īpaša atļauja.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja nav pieņemts lēmums saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 45. panta 3. punktu, pārzinis vai apstrādātājs var nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai uz starptautisku organizāciju tikai tad, ja pārzinis vai apstrādātājs ir sniedzis atbilstošas garantijas, un ar nosacījumu, ka datu subjektiem ir pieejamas īstenojamas datu subjekta tiesības un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

1.  Ja nav pieņemts lēmums saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 45. panta 3. punktu vai Direktīvas (ES) 2016/680 36. panta 3. punktu, ievērojot šo tiesību aktu attiecīgo darbības jomu, pārzinis vai apstrādātājs var nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai uz starptautisku organizāciju tikai tad, ja pārzinis vai apstrādātājs ir sniedzis atbilstošas garantijas, un ar nosacījumu, ka datu subjektiem ir pieejamas īstenojamas datu subjekta tiesības un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

51. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja nav pieņemts lēmums saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 45. panta 3. punktu vai nav nodrošināti atbilstoši aizsardzības pasākumi saskaņā ar 49. pantu, personas datus var nosūtīt vai vairākkārtīgi nosūtīt uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju tikai ar nosacījumu, ka:

1.  Ja nav pieņemts lēmums saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 45. panta 3. punktu vai Direktīvas (ES) 2016/680 36. panta 3. punktu, ievērojot šo tiesību aktu attiecīgo darbības jomu, vai nav nodrošināti atbilstoši aizsardzības pasākumi saskaņā ar 49. pantu, personas datus var nosūtīt vai vairākkārtīgi nosūtīt uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju tikai ar nosacījumu, ka:

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Savstarpēji vienojoties, Eiropas Parlaments un Padome ieceļ Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju uz pieciem gadiem, pamatojoties uz sarakstu, ko Komisija sagatavo, izsludinot atklātu pretendentu konkursu. Pretendentu atlases konkursā ir jānodrošina, ka visi interesenti visā Savienība var iesniegt pieteikumus. Komisijas sastādītais kandidātu saraksts ir publisks. Pamatojoties uz Komisijas sagatavoto sarakstu, Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var pieņemt lēmumu organizēt uzklausīšanu, lai tā varētu noteikt, kuram pretendentam tā dod priekšroku.

1.  Savstarpēji vienojoties, Eiropas Parlaments un Padome ieceļ Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju uz pieciem gadiem, pamatojoties uz sarakstu, ko kopīgi sagatavo Eiropas Parlaments, Padome un Komisija, izsludinot atklātu pretendentu konkursu. Pretendentu atlases konkursā ir jānodrošina, ka visi interesenti visā Savienībā var iesniegt pieteikumus. Kandidātu saraksts ir publisks un tajā ir vismaz pieci kandidāti. Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var pieņemt lēmumu organizēt sarakstā iekļauto kandidātu uzklausīšanu, lai tā varētu noteikt, kuram pretendentam tā dod priekšroku.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Sarakstā, kuru sagatavo Komisija un no kura tiks izvēlēts Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, ir jāiekļauj personas, par kuru neatkarību nav ne mazāko šaubu un kurām ir atzīta pieredze un prasmes, kas nepieciešamas Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja pienākumu pildīšanai, piemēram, viņas strādā vai ir strādājušas uzraudzības iestādēs, kas izveidotas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 41. pantu.

2.  Sarakstā, kuru kopīgi sagatavo Eiropas Parlaments, Padome un Komisija un no kura tiks izvēlēts Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, ir jāiekļauj personas, par kuru neatkarību nav ne mazāko šaubu un kurām ir atzītas speciālas zināšanas datu aizsardzības jomā, kā arī pieredze un prasmes, kas nepieciešamas Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja pienākumu pildīšanai, piemēram, viņas strādā vai ir strādājušas uzraudzības iestādēs, kas izveidotas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 41. pantu.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

55. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam palīdz sekretariāts. Sekretariāta ierēdņus un citus darbiniekus ieceļ Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs ir viņu vadītājs. Viņi ir pakļauti tikai viņam. Darbinieku skaitu katru gadu apstiprina ar budžeta procedūru.

4.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam palīdz sekretariāts. Sekretariāta ierēdņus un citus darbiniekus ieceļ Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs ir viņu vadītājs. Viņi ir pakļauti tikai viņam. Darbinieku skaitu katru gadu apstiprina ar budžeta procedūru. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja darbiniekiem, kuri piedalās to uzdevumu izpildē, kuri Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai uzdoti ar Savienības tiesību aktiem, piemēro Regulas (ES) 2016/679 75. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

59. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  iegūt piekļuvi visām pārziņa un apstrādātāja telpām, tostarp jebkādām datu apstrādes iekārtām un līdzekļiem, saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts procesuālajiem tiesību aktiem.

(e)  iegūt piekļuvi visām pārziņa un apstrādātāja telpām, tostarp jebkādām datu apstrādes iekārtām un līdzekļiem, saskaņā ar Savienības tiesību aktiem;

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

59. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  atļaut vai neatļaut veikt 40. panta 4. punktā minētās apstrādes darbības;

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

61. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sadarbība ar valstu uzraudzības iestādēm

Sadarbība starp Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un valstu uzraudzības iestādēm

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

61. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs sadarbojas ar uzraudzības iestādēm, kas izveidotas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 41. pantu un Direktīvas (ES) 2016/680 51. pantu, (turpmāk – valstu uzraudzības iestādes) un ar apvienoto uzraudzības iestādi, kas izveidota saskaņā ar Padomes Lēmuma 2009/917/TI21 25. pantu, tādā apmērā, cik ir vajadzīgs attiecīgo iestāžu pienākumu izpildei, jo īpaši apmainoties ar nepieciešamo informāciju, pieprasot valstu uzraudzības iestādēm izmantot tām piešķirtās pilnvaras vai atbildot uz šādu iestāžu pieprasījumiem.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs sadarbojas ar uzraudzības iestādēm, kas izveidotas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. pantu un Direktīvas (ES) 2016/680 41. pantu, (turpmāk – valstu uzraudzības iestādes) tādā apmērā, cik ir vajadzīgs attiecīgo iestāžu pienākumu izpildei, jo īpaši apmainoties ar nepieciešamo informāciju, savā starpā pieprasot izmantot tām piešķirtās pilnvaras vai atbildot uz šādu iestāžu savstarpējiem pieprasījumiem.

_________________

 

21 Padomes Lēmums 2009/917/TI (2009. gada 30. novembris) par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām, OV L 323, 10.12.2009., 20.–30. lpp.)

 

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

61. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Administratīvajā sadarbībā un informācijas apmaiņā, pildot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 60.–62. pantu, 64., 65. un 70. pantu, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un Eiropas Datu aizsardzības kolēģija var izmantot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK (“IMI regula”).

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

62. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja kāds Savienības tiesību akts atsaucas uz šo pantu, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam ir aktīvi jāsadarbojas ar valstu uzraudzības iestādēm, lai nodrošinātu IT sistēmu vai Savienības aģentūru efektīvu uzraudzību.

1.  Ja kāds Savienības tiesību akts paredz, ka Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs uzrauga personas datu apstrādi Savienības līmenī, un valstu uzraudzības iestādes uzrauga personas datu apstrādi valstu līmenī, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un valstu uzraudzības iestādes, rīkojoties savas attiecīgās kompetences robežās, aktīvi sadarbojas, veicot savus pienākumus, lai nodrošinātu Savienības struktūru, biroju vai aģentūru lielu IT sistēmu koordinētu uzraudzību.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

62. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, darbojoties savu pilnvaru un pienākumu ietvaros, apmainās ar būtisku informāciju, palīdz veikt revīzijas un pārbaudes, izskata šīs regulas un citu piemērojamu Savienības tiesību aktu interpretācijas vai piemērošanas grūtības, analizē problēmas saistībā ar neatkarīgas uzraudzības īstenošanu vai datu subjektu tiesību īstenošanu, izstrādā saskaņotus priekšlikumus problēmu risinājumiem un, ja vajadzīgs, veicina informētību par tiesībām datu aizsardzības jomā kopā ar valstu uzraudzības iestādēm.

2.  Šīs struktūras, darbojoties savu pilnvaru un pienākumu ietvaros, apmainās ar būtisku informāciju, cita citai palīdz veikt revīzijas un pārbaudes, izskata šīs regulas un citu piemērojamu Savienības tiesību aktu interpretācijas vai piemērošanas grūtības, analizē problēmas saistībā ar neatkarīgas uzraudzības īstenošanu vai datu subjektu tiesību īstenošanu, izstrādā saskaņotus priekšlikumus problēmu risinājumiem un, ja vajadzīgs, veicina informētību par tiesībām datu aizsardzības jomā.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

62. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šā panta 2. punktā noteiktajiem mērķiem Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs vismaz divas reizes gadā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas ietvaros tiekas ar valstu uzraudzības iestādēm. Šo sanāksmju izmaksas un norisi nodrošina Eiropas Datu aizsardzības kolēģija. Pirmās sanāksmes laikā tiek apstiprināts reglaments. Ja nepieciešams, kopīgi izstrādā turpmākas darba metodes.

3.  Šā panta 2. punktā noteiktajiem mērķiem Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs vismaz divas reizes gadā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas ietvaros tiekas ar valstu uzraudzības iestādēm. Šo sanāksmju izmaksas un norisi nodrošina Eiropas Datu aizsardzības kolēģija. Ja nepieciešams, šajā nolūkā Eiropas Datu aizsardzības kolēģija var izstrādāt turpmākas darba metodes.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

VIIIa nodaļa (jauna) – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

VIIIa NODAĻA

 

Operatīvo personas datu apstrāde

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

69.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

69.a pantss

 

Darbības joma

 

Atkāpjoties no 4., 5., 6., 7., 8., 10., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 41., 43., 49., 50. un 51. panta, šīs nodaļas noteikumus piemēro operatīvo datu apstrādei, ko veic Savienības aģentūras, kas dibinātas, pamatojoties uz LESD trešās daļas V sadaļas 4. un 5. nodaļu, un misijas, kas minētas LES 42. panta 1. punktā un 43. un 44. pantā.

 

Ar šo aģentūru dibināšanas aktos ietvertiem noteikumiem, kas attiecas konkrēti uz operatīvo personas datu apstrādi, var precizēt un papildināt šīs regulas piemērošanu.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

69.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

69.b pants

 

Operatīvo personas datu apstrādes principi

 

1.  Operatīvie personas dati:

 

(a)  tiek apstrādāti likumīgi un godprātīgi (“likumīgums un godprātība”);

 

(b)  tiek vākti konkrētiem, skaidriem un likumīgiem nolūkiem, un to turpmāka apstrāde nav notikusi veidā, kas nav savienojams ar minētajiem nolūkiem; turpmāku apstrādi arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos neuzskata par nesaderīgu ar sākotnējiem nolūkiem ar noteikumu, ka Savienības aģentūras un misijas sniedz atbilstošas garantijas, jo īpaši par to, ka datus neapstrādā nekādos citos nolūkos (“nolūka ierobežojumi");

 

(c)  ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos (“datu minimizēšana”);

 

(d)  ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti; un tiek veikti visi saprātīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti (“precizitāte”);

 

(e)  tiek saglabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem operatīvos personas datus apstrādā;

 

(f) tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša operatīvo personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus (“integritāte un konfidencialitāte”).

 

2.  Savienības aģentūras vai misijas dara publiski pieejamu dokumentu, kurā saprotamā veidā ir izklāstīti noteikumi par operatīvo personas datu apstrādi un informācija par pieejamajiem līdzekļiem datu subjektu tiesību īstenošanai.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

69.c pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

69.c pants

 

Apstrādes likumīgums

 

Apstrāde ir likumīga tikai tad un tikai tādā apmērā, kā nepieciešams Savienības aģentūrām un misijām veicama uzdevuma izpildei, un balstās uz Savienības tiesību aktiem. Apstrādes mērķus, apstrādājamos operatīvos personas datus un apstrādes nolūkus nosaka Savienības tiesību aktos, kuri precizē un papildina šo regulu attiecībā uz apstrādi, kas veikta šīs nodaļas darbības jomas ietvaros.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

69.d pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

69.d pants

 

Dažādu datu subjektu kategoriju nošķiršana

 

Savienības aģentūras vai misijas skaidri nošķir dažādu datu subjektu kategoriju operatīvos personas datus, piemēram:

 

(a)  personas, kuras tur aizdomās par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai līdzdalību tajā, kas ietilpst Savienības aģentūru vai misiju kompetencē, vai kuras ir notiesātas par šādu noziedzīgu nodarījumu,

 

(b)  personas, par kurām ir faktiskas norādes vai pamatoti iemesli uzskatīt, ka tās izdarīs noziedzīgus nodarījumus, kuru apkarošana ir Savienības aģentūru vai misiju kompetencē;

 

(c)  personas, kuras ir cietušas attiecīgā noziedzīgā nodarījumā vai arī attiecībā uz kurām konkrēti fakti ļauj uzskatīt, ka tās varētu būt noziedzīgā nodarījumā cietušie;

 

(d)  personas, kuras varētu aicināt sniegt liecības saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem vai vēlāk notiekošā kriminālprocesā;

 

(e)  personas, kuras var sniegt informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem; kā arī

 

(f)  kontaktpersonas vai līdzdalībnieki kādai no a) un b) apakšpunktā minētajām personām.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

69.e pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

69.e pants

 

Dažādu operatīvo personas datu nošķiršana un operatīvo personas datu kvalitātes pārbaude

 

Savienības aģentūras un misijas nošķir operatīvos personas datus, kas balstās uz faktiem, no operatīvajiem personas datiem, kas balstās uz personiskiem vērtējumiem. Savienības aģentūras un misijas operatīvos personas datus apstrādā tādā veidā, lai vajadzības gadījumā varētu noteikt, kura iestāde ir sniegusi datus vai kur dati ir izgūti. Savienības aģentūras un misijas nodrošina, ka operatīvos personas datus, kas ir neprecīzi, nepilnīgi vai vairs nav aktuāli, nenosūta vai nedara pieejamus. Tādēļ Savienības aģentūras un misijas pārbauda operatīvo personas datu kvalitāti, pirms tie tiek nosūtīti vai darīti pieejami. Ciktāl iespējams, visos operatīvo personas datu nosūtīšanas gadījumos Savienības aģentūras un misijas pievieno nepieciešamo informāciju, kas ļauj datu saņēmējam izvērtēt operatīvo personas datu precizitātes, pilnīguma un ticamības pakāpi, kā arī pievieno informāciju par to, cik lielā mērā tie ir aktuāli. Ja izrādās, ka ir nosūtīti nepareizi operatīvie personas dati, vai operatīvie personas dati ir nosūtīti nelikumīgi, par to nekavējoties informē datu saņēmēju. Šādā gadījumā operatīvos personas datus labo vai dzēš, vai apstrādi ierobežo.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

69.f pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

69.f pants

 

Specifiski apstrādes nosacījumi

 

Ja Savienības aģentūras un misijas paredz specifiskus apstrādes nosacījumus, tās par šiem nosacījumiem un prasību tos ievērot informē šādu operatīvo personas datu saņēmēju. Savienības aģentūras un misijas ievēro specifiskus apstrādes nosacījumus, ko paredzējusi valsts iestāde saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 9. panta 3. un 4. punktu.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

69.g pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

69.g pants

 

Operatīvo personas datu nosūtīšana citām Savienības iestādēm un struktūrām

 

Savienības aģentūras un misijas nosūta operatīvos personas datus citām Savienības iestādēm un struktūrām tikai tad, ja dati ir vajadzīgi attiecīgo Savienības aģentūru un misiju vai Savienības iestāžu un struktūru, kuras saņem datus, uzdevumu izpildei. Ja operatīvos personas datus nosūta pēc citas Savienības iestādes vai struktūras pieprasījuma, gan pārzinis, gan saņēmējs uzņemas atbildību par šīs sūtīšanas likumību. Savienības aģentūrām un misijām ir jāpārbauda citas Savienības iestādes vai struktūras kompetence un provizoriski jāizvērtē sūtīšanas nepieciešamība. Ja rodas šaubas par tās nepieciešamību, Savienības aģentūras un misijas pieprasa no saņēmēja papildu informāciju. Citas Savienības iestādes un struktūras nodrošina, ka pēc tam var pārbaudīt nosūtīšanas nepieciešamību. Citas Savienības iestādes un struktūras apstrādā personas datus vienīgi tiem mērķiem, kādiem tie ir nosūtīti.

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

69.h pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

69.h pants

 

Īpašu kategoriju operatīvo personas datu apstrāde

 

Ir aizliegts apstrādāt tādus personas datus, kas atklāj rases piederību vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un apstrādāt ģenētiskos datus un biometriskos datus nolūkā veikt fiziskas personas viennozīmīgu identifikāciju, vai apstrādāt tādus operatīvos personas datus, kas attiecas uz veselību vai uz fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju, ja vien tas nav noteikti nepieciešams un samērīgs pasākums, lai novērstu vai apkarotu noziegumus, uz kuriem attiecas Savienības aģentūru vai misiju mērķi, un ja minētie dati papildina citus personas datus, ko apstrādā Savienības aģentūras vai misijas. Konkrētu personu grupu atlase tikai pēc šādiem personas datiem ir aizliegta. Datu aizsardzības speciālistu nekavējoties informē par šā panta izmantošanu. Tāda veida operatīvos personas datus, kā minēts iepriekšējā daļā, nepārsūta dalībvalstīm, Savienības struktūrām, trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, ja vien šāda pārsūtīšana nav noteikti nepieciešama un samērīga atsevišķos gadījumos attiecībā uz noziedzību, uz ko attiecas Savienības aģentūru un misiju mērķi, un saskaņā ar V nodaļu.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

69.i pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

69.i pants

 

Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana

 

Datu subjektam ir tiesības nebūt tāda Savienības aģentūru un misiju lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz datu subjektu rada negatīvas tiesiskas sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē datu subjektu.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

69.j pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

69.j pants

 

Informācija, ko dara pieejamu vai sniedz datu subjektam

 

1.  Savienības aģentūras un misijas datu subjektam dara pieejamu vismaz šādu informāciju:

 

(a)  Savienības aģentūras vai misijas identitāte un kontaktinformācija;

 

(b)  datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija;

 

(c)  apstrādes nolūki, kam paredzēti operatīvie personas dati;

 

(d)  tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un tā kontaktinformācija;

 

(e)  informāciju par to, ka ir tiesības no Savienības aģentūrām un misijām prasīt piekļuvi datu subjekta operatīvajem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, un ar datu subjektu saistītu operatīvo personas datu apstrādes ierobežošanu.

 

2.  Papildus 1. punktā minētajai informācijai Savienības aģentūras un misijas datu subjektam konkrētos gadījumos sniedz šādu informāciju, lai datu subjekts varētu īstenot savas tiesības:

 

(a)  apstrādes juridiskais pamats;

 

(b)  laikposms, cik ilgi operatīvie personas dati tiks glabāti, vai – ja tas nav iespējams – kritēriji, kas izmantoti minētā laikposma noteikšanai;

 

(c)  operatīvo personas datu saņēmēju kategorijas, tai skaitā trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās;

 

(d)  ja nepieciešams, papildu informācija, jo īpaši tad, ja operatīvos personas datus vāc bez datu subjekta ziņas.

 

3.  Savienības aģentūras un misijas drīkst atlikt, ierobežot vai nesniegt informāciju datu subjektam saskaņā ar 2. punktu, ciktāl un kamēr šāds pasākums ir paredzēts uz Līgumu pamata pieņemtā tiesību aktā un ir nepieciešams un samērīgs demokrātiskā sabiedrībā, pienācīgi ņemot vērā attiecīgās fiziskās personas pamattiesības un leģitīmās intereses, lai:

 

(a)  novērstu, ka tiek traucētas oficiālas vai juridiskas pārbaudes, izmeklēšanas vai procedūras;

 

(b)  netraucētu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu vai saukšanu pie kriminālatbildības par tiem, vai kriminālsodu izpildi;

 

(c)  aizsargātu dalībvalstu sabiedrisko drošību;

 

(d)  aizsargātu dalībvalstu valsts drošību;

 

(e)  aizsargātu citu personu tiesības un brīvības.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

69.k pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

69.k pants

 

Datu subjekta piekļuves tiesības

 

Jebkuram datu subjektam ir tiesības saņemt no Savienības aģentūrām un misijām apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz viņu tiek vai netiek apstrādāti operatīvie personas dati, un piekļūt informācijai par šādiem aspektiem:

 

(a)  apstrādes darbības nolūki un juridiskais pamats;

 

(b)  apstrādāto operatīvo personas datu kategorijas;

 

(c)  operatīvo personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir izpausti, jo īpaši saņēmēji trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās;

 

(d)  laikposms, kurā operatīvos personas datus turpinās glabāt;

 

(e)  informācija par to, ka ir tiesības no Savienības aģentūrām un misijām prasīt datu subjekta operatīvo personas datu labošanu vai dzēšanu, un ar datu subjektu saistītu operatīvo personas datu apstrādes ierobežošanu;

 

(f)  tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un tā kontaktinformācija;

 

(g)  paziņojums par apstrādē esošajiem operatīvajiem personas datiem un visa pieejamā informācija par datu avotu.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

69.l pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

69.l pants

 

Piekļuves tiesību ierobežojumi

 

1.  Savienības aģentūras un misijas drīkst pilnībā vai daļēji ierobežot datu subjekta piekļuves tiesības, ciktāl un kamēr šāds daļējs vai pilnīgs ierobežojums ir paredzēts uz Līgumu pamata pieņemtā tiesību aktā un ir nepieciešams un samērīgs demokrātiskā sabiedrībā, pienācīgi ņemot vērā attiecīgās fiziskās personas pamattiesības un leģitīmās intereses, lai:

 

(a)  novērstu, ka tiek traucētas oficiālas vai juridiskas pārbaudes, izmeklēšanas vai procedūras;

 

(b)  netraucētu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu vai saukšanu pie kriminālatbildības par tiem, vai kriminālsodu izpildi;

 

(c)  aizsargātu dalībvalstu sabiedrisko drošību;

 

(d)  aizsargātu dalībvalstu valsts drošību;

 

(f)  aizsargātu citu personu tiesības un brīvības.

 

2.  Gadījumos, kas minēti 1. punktā, Savienības aģentūras un misijas bez nepamatotas kavēšanās informē datu subjektu par atteikumu vai ierobežojumiem piekļūt datiem un par atteikuma vai ierobežojuma iemesliem. Šādu informāciju var nesniegt, ja tās sniegšana apdraudētu kādu no 1. punktā noteiktajiem nolūkiem. Savienības aģentūras un misijas informē datu subjektu par iespēju iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam vai vērsties Eiropas Savienības Tiesā. Savienības aģentūras un misijas dokumentē faktiskos vai juridiskos iemeslus, kuri ir lēmuma pamatā. Šo informāciju pēc pieprasījuma dara pieejamu Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

69.m pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

69.m pants

 

Tiesības uz operatīvo personas datu labošanu vai dzēšanu un apstrādes ierobežošanu

 

1.  Jebkuram datu subjektam ir tiesības panākt, lai Savienības aģentūras un misijas bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus operatīvos personas datus, kas attiecas uz viņu. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, datu subjektam ir tiesības panākt, lai nepilnīgi operatīvie personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu. Savienības aģentūras un misijas bez nepamatotas kavēšanās dzēš operatīvos personas datus, un datu subjektam ir tiesības panākt, lai Savienības aģentūras un misijas bez nepamatotas kavēšanās dzēstu operatīvos personas datus, kas attiecas uz viņu, ja apstrāde pārkāpj 68.b, 69.c vai 69.h pantu, vai ja operatīvie personas dati ir jādzēš, lai izpildītu uz Savienības aģentūrām un misijām attiecināmu juridisku pienākumu.

 

 

(a)  datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti un to precizitāti vai neprecizitāti nevar noteikt; vai

 

(b)  personas dati ir jāsaglabā pierādījumu nolūkā.

 

2.  Ja apstrāde ir ierobežota, ievērojot pirmās daļas a) apakšpunktu, Savienības aģentūras un misijas informē datu subjektu pirms apstrādes ierobežojuma atcelšanas. Datus, kuriem piekļuve ierobežota, apstrādā tikai mērķim, kas novērsa to dzēšanu.

 

3.  Savienības aģentūras un misijas rakstiski informē datu subjektu par atteikumu labot vai dzēst operatīvos personas datus vai ierobežot to apstrādi un par atteikuma iemesliem. Savienības aģentūras un misijas var pilnībā vai daļēji ierobežot datu subjekta piekļuves tiesības, ciktāl un kamēr šāds daļējs vai pilnīgs ierobežojums ir nepieciešams un samērīgs pasākums demokrātiskā sabiedrībā, pienācīgi ņemot vērā attiecīgās fiziskās personas pamattiesības un leģitīmās intereses, lai:

 

(a)  novērstu, ka tiek traucētas oficiālas vai juridiskas pārbaudes, izmeklēšanas vai procedūras;

 

(b)  netraucētu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu vai saukšanu pie kriminālatbildības par tiem, vai kriminālsodu izpildi;

 

(c)  aizsargātu dalībvalstu sabiedrisko drošību;

 

(d)  aizsargātu dalībvalstu valsts drošību;

 

(f)  aizsargātu citu personu tiesības un brīvības.

 

4.  Savienības aģentūras un misijas informē datu subjektu par iespēju iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam vai vērsties Eiropas Savienības Tiesā.

 

5.  Savienības aģentūras un misijas par neprecīzo personas datu labošanu informē kompetento iestādi, no kuras iegūti neprecīzie operatīvie personas dati.

 

6.  Savienības aģentūras un misijas gadījumos, kad, ievērojot šā panta 1., 2. un 3. punktu, operatīvie personas dati ir laboti vai dzēsti vai ir ierobežota to apstrāde, paziņo saņēmējiem un informē tos, ka tiem ir jālabo vai jādzēš operatīvie personas dati vai jāierobežo to atbildībā esošo operatīvo personas datu apstrāde.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

69.n pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

69.n pants

 

Tiesību īstenošana, ko veic datu subjekts, un pārbaude, ko veic Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

Šīs regulas 69.j panta 3. punktā, 69.k pantā un 69.m panta 4. punktā minētajos gadījumos datu subjekta tiesības var īstenot arī ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja starpniecību.

 

Savienības aģentūras un misijas informē datu subjektu, ka tam ir iespēja īstenot savas tiesības ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja starpniecību, ievērojot šā panta 1. punktu.

 

Ja tiek īstenotas šā panta 1. punktā minētās tiesības, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs informē datu subjektu vismaz par to, ka tas ir veicis visas nepieciešamās pārbaudes vai pārskatīšanu. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs informē datu subjektu arī par viņa tiesībām vērsties Eiropas Savienības Tiesā.

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

69.o pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

69.o pants

 

Ierakstu veikšana

 

Savienības aģentūras un misijas glabā ierakstus par visām šādām apstrādes darbībām automatizētās apstrādes sistēmās: operatīvo personas datu vākšanu, pārveidošanu, piekļuvi, aplūkošanu, izpaušanu, tostarp nosūtīšanu, kombinēšanu un dzēšanu.

 

Ierakstos par aplūkošanu un izpaušanu dod iespēju noteikt šādu darbību pamatojumu un to datumu un laiku, tās personas identificēšanu, kura aplūkoja vai izpauda operatīvos personas datus, un, ciktāl iespējams, šādu operatīvo personas datu saņēmēju identitāti. Šos ierakstus izmanto vienīgi datu aizsardzības nolūkā un, lai nodrošinātu datu atbilstīgu apstrādi, kā arī datu integritāti un drošību. Šos ierakstus nav iespējams mainīt. Šādus ierakstus dzēš pēc trīs gadiem, ja vien tie nav nepieciešami vēl notiekošai kontrolei. Savienības aģentūras vai misijas pēc pieprasījuma nodrošina ierakstu pieejamību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un saviem attiecīgajiem datu aizsardzības speciālistiem.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

69.p pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

69.p pants

 

Operatīvo personas datu pārsūtīšana trešām valstīm un starptautiskām organizācijām

 

1  Ņemot vērā jebkādus iespējamos ierobežojumus, ievērojot 69.l pantu, Savienības aģentūras vai misijas var pārsūtīt operatīvos personas datus trešās valsts iestādei vai starptautiskai organizācijai, ciktāl šāda pārsūtīšana ir nepieciešama Savienības aģentūru vai misiju uzdevumu veikšanai, pamatojoties uz vienu no turpmāk minētajiem:

 

(a)  lēmumu, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 36. pantu, uzskatot, ka trešā valsts vai teritorija vai apstrādājošais sektors minētajā trešā valstī, vai attiecīgā starptautiskā organizācija nodrošina pienācīgu aizsardzības līmeni (“lēmums par atbilstību”);

 

(b)  starptautisku nolīgumu, kas noslēgts starp Savienību un attiecīgo trešo valsti vai starptautisko organizāciju saskaņā ar LESD 218. pantu, sniedzot atbilstīgus aizsardzības pasākumus attiecībā uz privātuma un personu pamattiesību un brīvību aizsardzību;

 

(c)  sadarbības nolīgumu, kas atļauj operatīvo personas datu apmaiņu un pirms attiecīgā Savienības aģentūras dibināšanas juridiskā akta piemērošanas datuma ir noslēgts starp Savienības aģentūrām vai misijām un attiecīgo trešo valsti vai starptautisko organizāciju saskaņā ar Lēmuma 2009/371/TI 23. pantu. Lai īstenotu šādus nolīgumus vai lēmumus par atbilstību, Savienības aģentūras un misijas var noslēgt administratīvas vienošanās.

 

2.  Attiecīgos gadījumos izpilddirektors informē valdi par operatīvo personas datu apmaiņu, pamatojoties uz lēmumiem par atbilstību, ievērojot 1. punkta a) apakšpunktu.

 

3.  Savienības aģentūras un misijas savā tīmekļa vietnē publisko un atjaunina sarakstu, kurā iekļauti lēmumi par atbilstību, nolīgumi, administratīvās vienošanās un citi instrumenti, kas attiecas uz operatīvo personas datu pārsūtīšanu atbilstīgi 1. punktam.

 

4.  Līdz 2021. gada 14. jūnijam Komisija izvērtē noteikumus, kas ietverti 1. punkta c) apakšpunktā minētajos sadarbības nolīgumos, jo īpaši tos, kas attiecas uz datu aizsardzību. Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par minētā izvērtējuma rezultātiem un vajadzības gadījumā var iesniegt Padomei ieteikumu lēmumam, ar ko atļauj sākt sarunas par 1. punkta b) apakšpunktā minēto starptautisku nolīgumu noslēgšanu.

 

5.  Attiecīgos gadījumos, atkāpjoties no 1. punkta, izpilddirektors katrā gadījumā atsevišķi var atļaut pārsūtīt operatīvos personas datus uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, ja pārsūtīšana ir:

 

(a)  nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai kādas citas personas būtiskas intereses;

 

(b)  nepieciešama, lai aizsargātu datu subjektu likumīgās intereses, gadījumos, kad tas ir noteikts tās dalībvalsts tiesību aktos, kura veic personas datu pārsūtīšanu;

 

(c)  būtiska, lai novērstu tūlītējus un nopietnus draudus sabiedrības drošībai dalībvalstī vai trešā valstī;

 

(d)  nepieciešama atsevišķos gadījumos, lai novērstu, izmeklētu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus; vai

 

(e)  nepieciešama atsevišķos gadījumos, lai konstatētu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu, saukšanu pie atbildības par tiem vai konkrēta kriminālsoda izpildi.

 

Operatīvos personas datus nepārsūta, ja izpilddirektors konstatē, ka attiecīgā datu subjekta pamattiesības un brīvības ir svarīgākas par sabiedriskajām interesēm attiecībā uz pārsūtīšanu, kas minētas d) un e) apakšpunktā.

 

Izņēmumus nevar attiecināt uz sistemātiskām, masveida vai strukturālām pārsūtīšanām.

 

6.  Atkāpjoties no 1. punkta, valde attiecīgos gadījumos, vienojoties ar EDAU, var atļaut pārsūtīšanu kopumu saskaņā ar 5. punkta a) līdz e) apakšpunktu uz laiku, kas nepārsniedz vienu gadu un ir pagarināms, ņemot vērā to, ka pastāv atbilstīgi aizsardzības pasākumi attiecībā uz privātuma un personas pamattiesību un brīvību aizsardzību. Šādu atļauju atbilstīgi pamato un dokumentē.

 

7.  Izpilddirektors cik drīz vien iespējams, informē valdi un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju par gadījumiem, kad ir piemērots 5. punkts.

 

8.  Savienības aģentūras un misijas veic detalizētu uzskaiti par visām pārsūtīšanām, kas veiktas, ievērojot šo pantu.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

IXa nodaļa (jauna) – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

IXa nodaļa

 

Pārskatīšana

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

70.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

70.a pants

 

Pārskatīšanas klauzula

 

1.  Ne vēlāk kā 2021. gada 1. jūnijā un pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, ja vajadzīgs, kopā ar attiecīgiem tiesību aktu priekšlikumiem.

 

2.  Ex-post novērtējumā saskaņā ar 1. punktu pievērš īpašu uzmanību šīs regulas darbības jomas atbilstībai un konsekvencei ar citiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā, kā arī jo īpaši izvērtē šīs regulas V nodaļas īstenošanu.

 

3.  Ne vēlāk kā 2021. gada 1. jūnijā un pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija ziņo Eiropas Parlamentam par šīs regulas VIII nodaļas piemērošanu un piemērotajiem sodiem un sankcijām.

Pamatojums

Ņemot vērā tiesību aktu labāku izstrādi un jo īpaši to, ka efektīvai ex-post izvērtējumu izmantošanai jāaptver viss likumdošanas cikls, ir īpaši nozīmīgi sekot ES tiesību aktu transponēšanai, īstenošanai un piemērošanai un, vispārīgāk runājot, uzraudzīt to ietekmi, darbību un efektivitāti. Šim mērķim kalpo visaptveroša pārskatīšanas klauzula, kas pieprasa veikt atbilstošu novērtējumu par šīs regulas piemērošanu, tās darbības jomu un paredzēto atkāpi no pilnvarām, kā arī ievieš samērīgu ziņošanas pienākumu.

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

70.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

70.b pants

 

Savienības tiesību aktu pārskatīšana

 

Komisija līdz 2021. gada 25. maijam pārskata citus uz Līgumu pamata pieņemtus tiesību aktus, ar kuriem reglamentē personas datu apstrādi, jo īpaši tādu, ko veic saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 3. daļas V sadaļas 4. un 5. nodaļu izveidotas aģentūras, lai izvērtētu nepieciešamību tos pielāgot šai regulai, un, ja nepieciešams, iesniegtu vajadzīgo priekšlikumu minēto aktu grozīšanai, lai nodrošinātu konsekventu pieeju to personas datu aizsardzībai, uz kuriem attiecas šīs regulas darbības joma.

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

71.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

71.a pants

 

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1987/2006

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1987/20061a groza šādi:

 

regulas 46. pantu aizstāj ar šādu:

 

“Valstu uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, rīkojoties savas attiecīgās kompetences robežās, sadarbojas saskaņā ar [jaunā regula 45/2001] 62. pantu.”

 

_________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1987/2006 par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (OV L 381, 28.12.2006., 4. lpp.).

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

71.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

71.b pants

 

Grozījumi Padomes Lēmumā 2007/533/TI

 

Lēmumu 2007/533/TI1a groza šādi:

 

lēmuma 62. pantu aizstāj ar šādu:

 

“Valstu uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, rīkojoties savas attiecīgās kompetences robežās, sadarbojas saskaņā ar [jaunā regula 45/2001] 62. pantu.”

 

_________________

 

Padomes 2007. gada 12. jūnija Lēmums 2007/533/TI par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (OV L 205, 7.8.2007., 63. lpp.).

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

71.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

71.c pants

 

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 767/2008

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 767/20081a groza šādi:

 

regulas 43. pantu aizstāj ar šādu:

 

“Valstu uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, rīkojoties savas attiecīgās kompetences robežās, sadarbojas saskaņā ar [jaunā regula 45/2001] 62. pantu.”

 

_________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 767/2008 par vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula), OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

71.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

71.d pants

 

Grozījumi Padomes Regulā (EK) Nr. 515/97

 

Padomes Regulu (EK) Nr. 515/971a groza šādi:

 

regulas 37. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

 

“Valstu uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, rīkojoties savas attiecīgās kompetences robežās, sadarbojas saskaņā ar [jaunā regula 45/2001] 62. pantu.”

 

_________________

 

1a Padomes 1997. gada 13. marta Regula (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu tiesību aktu muitas jomā un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

71.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

71.e pants

 

Grozījumi Padomes Lēmumā 2009/917/TI

 

lēmumu 2009/917/TI1a groza šādi:

 

(1)  lēmuma 25. pantu svītro.

 

(2)  lēmuma 26. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

 

“Valstu uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, rīkojoties savas attiecīgās kompetences robežās, sadarbojas saskaņā ar [jaunā regula 45/2001] 62. pantu.”

 

_________________

 

1a Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmums 2009/917/TI par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām (OV L 323, 10.12.2009., 20. lpp.);

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

71.f pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

71.f pants

 

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1024/2012

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/20121a groza šādi:

 

regulas 21. panta 3. un 4. punktu svītro.

 

_________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK (“IMI regula”) (OV L 316, 14.11.2012, 1. lpp.).

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

71.g pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

71.g pants

 

Grozījumi Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 2015/2447

 

Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2015/24471a groza šādi:

 

regulas 83. panta 8. punktu svītro.

 

_________________

 

1a Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

71.h pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

71.h pants

 

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 2016/794

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/7941a groza šādi:

 

(1)  regulas 25., 28., 30., 36., 37., 40., 41. un 46. pantu svītro;

 

(2)  regulas 44. pantu aizstāj ar šādu:

 

“Valstu uzraudzības iestādes un EDAU, rīkojoties savas attiecīgās kompetences robežās, sadarbojas saskaņā ar [jaunā regula 45/2001] 62. pantu.”

 

_________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

71.i pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

71.i pants

 

Grozījumi Padomes Regulā (ES) 2017/XX

 

Padomes Regulu (EK) Nr. 2017/...1a groza šādi:

 

(1)  regulas 36.e, 36.f, 37., 37.b, 37.c, 37.cc, 37.ccc, 37.d, 37.e, 37.f, 37.g, 37.h, 37.i, 37.j, 37.k, 37.n, 37.o, 41., 41.a, 41.b, 43.a, 43.b, 43.c, 43.d, 43.e un 46. pantu svītro.

 

(2)  regulas 45. pantu aizstāj ar šādu:

 

“Valstu uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, rīkojoties savas attiecīgās kompetences robežās, sadarbojas saskaņā ar [jaunā regula 45/2001] 62. pantu.”

 

_________________

 

Padomes ... Regula (ES) 2017/..., ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L ...)

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

71.j pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

71.j pants

 

Grozījumi Regulā (ES) 2017/XX

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2017/...1a groza šādi:

 

(1)  regulas 27., 29., 30., 31., 33., 36. un 37. pantu svītro;

 

(2)  regulas 35. pantu aizstāj ar šādu:

 

“Valstu uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, rīkojoties savas attiecīgās kompetences robežās, sadarbojas saskaņā ar [jaunā regula 45/2001] 62. pantu.”

 

_________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/... par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (OV L ...);

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

71.k pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

71.k pants

 

Grozījumi Regulā (ES) 2017/XX par Eurodac

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2017/...1a groza šādi:

 

(1)  regulas 29., 30., 31. un 39. pantu svītro.

 

(2)  regulas 34. pantu aizstāj ar šādu:

 

“Valstu uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, rīkojoties savas attiecīgās kompetences robežās, sadarbojas saskaņā ar [jaunā regula 45/2001] 62. pantu.”

 

_________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu [Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm], lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos (OV L ...)


PASKAIDROJUMS

I.  Priekšlikuma konteksts

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 16. panta 1. punktā, kas izveidots ar Lisabonas līgumu, nostiprināts princips, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. Turklāt ar LESD 16. panta 2. punktu ir izveidots īpašs juridiskais pamats noteikumu par personas datu aizsardzību pieņemšanai. Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pants aizsargā pamattiesības uz personas datu aizsardzību, bet 7. pants — ikvienas personas tiesības uz privātās un ģimenes dzīves, mājokļa un saziņas neaizskaramību.

Tiesības uz personas datu aizsardzību piemēro arī personas datu apstrādei ES iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās. Galvenais tiesību akts par personas datu aizsardzību Savienības iestādēs pašreizējā ES tiesiskā regulējuma ietvaros ir Regula (EK) Nr. 45/2001, ko pieņēma 2001. gadā, vēloties sasniegt divus mērķus: aizsargāt pamattiesības uz datu aizsardzību un garantēt personas datu brīvu plūsmu visā Savienībā. To papildina Lēmums Nr. 1247/2002/EK.

2016. gada 27. aprīlī Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome pieņēma Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Regula (ES) 2016/679, VDAR), kas stāsies spēkā 2018. gada 25. maijā. Šīs regulas 38. pantā ir noteikts, ka, lai nodrošinātu stingru un saskaņotu regulējumu datu aizsardzībai Savienībā un to, ka abi šie instrumenti ir piemērojami vienlaikus, Regula (EK) Nr. 45/2001 ir jāpielāgo VDAR noteiktajiem principiem un noteikumiem. Turklāt 2016. gada 27. aprīlī Eiropas Parlaments un Padome pieņēma Direktīvu (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti (“direktīva”). Minētajā direktīvā ir paredzēts visaptverošs personas datu aizsardzības regulējums tiesībaizsardzības jomā. Direktīvas 62. pantā ir prasīts pielāgot tai Savienības tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi, ko veic kompetentas iestādes. Tomēr dažām Savienības aģentūrām, kuras strādā tiesībaizsardzības jomā, joprojām ir savrupi personas datu aizsardzības režīmi.

Princips, kas paredz, ka Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru datu aizsardzības noteikumiem ir jābūt pēc iespējas vairāk saskaņotiem ar tiem datu aizsardzības noteikumiem, kas pieņemti attiecībā uz dalībvalstīm, atbilst saskaņotai pieejai personas datu aizsardzības jomā visā Savienībā. Ja priekšlikuma noteikumi ir balstīti uz tās pašas koncepcijas, kas ir VDAR noteikumu pamatā, abus šos noteikumus ir jāinterpretē viendabīgi, jo īpaši tāpēc, ka priekšlikuma sistēma ir ekvivalenta VDAR sistēmai.

Regulas (EK) Nr. 45/2001 (“regula”) pārskatā ir ņemti vērā rezultāti, kas iegūti, iztaujājot un apspriežoties ar ieinteresētajām personām, un veicot izvērtējumu par tās piemērošanu pēdējo 15 gadu laikā.

II.  Referentes ierosinātie grozījumi

Referente kopumā uzskata, ka ierosinātā pārskatīšana ir būtisks solis ceļā uz datu aizsardzības noteikumu saskaņošanu un stabils pamats turpmākam darbam.

Tomēr referente ir vīlusies, ka Komisija neizvēlējās pieņemt visaptverošu, vienotu instrumentu, kas attiektos uz visām datu apstrādes darbībām, ko veic visas Savienības struktūras, aģentūras un iestādes, tādējādi palaižot garām vēsturisku iespēju pieņemt spēcīgu un vienotu standartu, kas paredzētu, kā aizsargāt pamattiesības uz datu aizsardzību. Referente uzskata, ka Savienības iedzīvotāji ir pelnījuši šādu skaidru, vienotu standartu, tāpēc ir ierosinājusi precizēt šīs regulas darbības jomu.

Lai nodrošinātu spēcīgu un saskaņotu datu aizsardzības satvaru visā Savienībā, šai regulai būtu jāattiecas uz visām personas datu apstrādes darbībām, ko veic jebkura Savienības iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra. Vienlaikus referente atzīst, ka likumdevējs 2016. gada 27. aprīlī ir izvēlējies divējādu pieeju attiecībā uz datu apstrādi tiesībaizsardzības nolūkos. Ciktāl personas datu apstrāde tiesībaizsardzības nolūkos, ko veic Savienības aģentūras, atbilst Direktīvā (ES) 2016/680 paredzētajiem noteikumiem, konkrētām aģentūrām būtu jāturpina piemērot atsevišķos režīmus, līdz tie tiks saskaņoti ar šo regulu.

Referente ir arī stingri saskaņojusi šo pārskatīto regulu ar VDAR, lai abi teksti būtu pēc iespējas līdzīgāki, tādējādi paužot pārliecību, ka Savienībai būtu jāievēro tie paši datu aizsardzības standarti, kas dalībvalstīm. Šajā nolūkā referente ir iesniegusi vairākus grozījumus, kuru mērķis ir saskaņot abus minētos instrumentus. Atšķirībām starp šo regulu un VDAR ir jābūt pamatotam, un to skaits ir maksimāli jāierobežo.

Attiecībā uz Regulas (EK) 45/2001 un Regulas (EK) 1049/2001 saistību Eiropas Savienības Tiesa (EST) pēdējos gados vairākās lietās ir nospriedusi, ka abu pamattiesību ievērošanā ir jāpanāk līdzsvars, un ir netieši aicinājusi likumdevēju skaidrot saikni starp Regulas (EK) 1049/2001 4. pantu un Regulas (EK) 45/2001 8. pantu (tagad 9. pants). Referente ir nolēmusi tekstā iekļaut vairākus tādus elementus no Tiesā nesen izskatītām lietām, proti, Bavarian Lager, Dennekamp un ClientEarth, kuros principā izklāstīti pašreizējās EST judikatūras elementi un kuru nolūks ir precizēt dažus aspektus, kurus vairākos spriedumos aktualizēja gan EST, gan ģenerāladvokāts.

Attiecībā uz tiesību īstenošanu, ko veic datu subjekts, VDAR ir prasīts, ka šo tiesību īstenošanas ierobežojumiem ir jābūt balstītiem uz tiesību aktiem. Tāpēc referente ierosina šajā tiesību aktā svītrot iespēju, ka Savienības iestādes, struktūras, biroji vai aģentūras var ierobežot datu subjekta tiesību izmantošanu, pamatojoties uz iekšējiem noteikumiem.

Regulā (EK) 45/2001 ir paredzēta prasība Savienības iestāžu datu aizsardzības inspektoram uzturēt apstrādes darbību reģistru. Referente uzskata, ka pienākuma paredzēšana ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām uzturēt apstrādes darbību centrālu reģistru rada pievienoto vērtību. Datu subjektiem vajadzētu būt iespējai ar datu aizsardzības inspektora starpniecību iepazīties ar šo reģistru.

VDAR nodrošina iespēju pārziņiem pierādīt atbilstību regulai, ievērojot apstiprinātus sertifikācijas mehānismus vai rīcības kodeksus. Kaut gan referente uzskata, ka rīcības kodeksi nav piemēroti izmantošanai civildienestā, viņa ierosina iekļaut šajā regulā nepieciešamos noteikumus attiecībā uz pārziņiem, saskaņā ar kuriem demonstrēt atbilstību, ievērojot apstiprinātus sertifikācijas mehānismus.

Referente tic Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) milzīgajam ieguldījumam regulas noteikumu ievērošanā, tāpēc ir atstājusi Regulas (EK) 45/2001 formulējumu, ar Komisijai atļauj apspriesties ar EDAU priekšlikuma pieņemšanas sagatavošanās posmā, dodot Komisijai pietiekamu rīcības brīvību, tādējādi ņemot vērā tās iniciatīvas tiesības. Referente norāda, ka datu aizsardzības noteikumu neatkarīga uzraudzība ir Līgumos paredzēta prasība. Attiecīgi visām iestādēm un struktūrām, tostarp Eiropas Tiesai, vajadzētu būt pakļautām EDAU īstenotai neatkarīgai uzraudzībai. Lai pasargātu EDAU neatkarību, referente ierosina veikt nelielas izmaiņas izraudzīšanās procedūrā.

Komisijas priekšlikumā ir noteikumi, kas attiecas uz saziņas konfidencialitāti. Referente uzskata, ka kopumā Savienības tiesību aktiem šajā jomā būtu jāattiecas arī uz Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām. Šajā tiesību akta priekšlikumā būtu jāiekļauj tikai papildu noteikumi, kas precizē un papildina vispārīgo regulējumu. Šie noteikumi būtu jāapkopo atsevišķā tiesību akta iedaļā.

Visbeidzot, referente atzinīgi vērtē to, ka ir paredzēta iespēja, ka EDAU var piemērot naudas sodu tām Savienības iestādēm, struktūrām un aģentūrām, kuras neievēro regulas stingros noteikumus, tādējādi sniedzot pārliecinošu signālu datu subjektiem un piemērojot Savienībai tikpat stingras ētiskās un juridiskās saistības kā dalībvalstu pārvaldes iestādēm.


Juridiskās komitejas atzinums (5.10.2017)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK

(COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Angel Dzhambazki

ĪSS PAMATOJUMS

Princips, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, ir noteikts ar 16. panta 1. punktu Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD). Īpašs juridiskais pamats, lai pieņemtu noteikumus par personas datu aizsardzību, ir ieviests LESD 16. panta 2. punktā. Turklāt personas datu aizsardzība ir ietverta Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pantā, piešķirot tai pamattiesību statusu.

Tiesības uz personas datu aizsardzību piemēro arī personas datu apstrādei ES iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās. Galvenais tiesību akts par personas datu aizsardzību Savienības iestādēs pašreizējā ES tiesiskā regulējuma ietvaros ir Regula (EK) Nr. 45/2001, ko pieņēma 2001. gadā, vēloties sasniegt divus mērķus: aizsargāt pamattiesības uz datu aizsardzību un garantēt personas datu brīvu plūsmu visā Savienībā.

Eiropas Parlaments un Padome 2016. gada 27. aprīlī pieņēma Regulu (ES) 697/2016 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Vispārīgo datu aizsardzības regulu sāks piemērot no 2018. gada 25. maija. Ar šo regulu ir noteikts, ka, lai nodrošinātu stingru un saskaņotu regulējumu datu aizsardzībai Savienībā un to, ka abi šie instrumenti ir piemērojami vienlaikus, Regula (EK) Nr. 45/2001 ir jāpielāgo Regulā (ES) 2016/679 noteiktajiem principiem un noteikumiem.

Priekšlikumā Komisija ir noteikusi vajadzīgās pārmaiņas, lai 2001. gada regulu pielāgotu Vispārīgajai datu aizsardzības regulai taisnīgā un līdzsvarotā veidā. Tomēr viena punkta gadījumā priekšlikumā ir nepamatota novirze no Vispārīgo datu aizsardzības regulas un tā skar piekrišanas vecumu attiecībā uz nepilngadīgajiem.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu aizsardzību ir pamattiesības. Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (“harta”) 8. panta 1. punkts un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 16. panta 1. punkts paredz, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

(1)  Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu aizsardzību ir pamattiesības. Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (“harta”) 8. panta 1. punkts un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 16. panta 1. punkts paredz, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. Šādas tiesības tiek nodrošinātas arī saskaņā ar 8. pantu Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 45/200111 ir nodrošinātas fizisku personu juridiski īstenojamas tiesības, ir precizēti Savienības iestāžu un struktūru pārziņu datu apstrādes pienākumi un ar to tiek izveidota neatkarīga uzraudzības iestāde – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs – kurš atbild par uzraudzību pār personas datu apstrādi Savienības iestādēs un struktūrās. Tomēr šī regula neattiecas uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs un struktūrās tādas darbības gaitā, kas neietilpst Savienības tiesību aktu darbības jomā.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 45/200111 ir nodrošinātas fizisku personu juridiski īstenojamas tiesības, ir precizēti Savienības iestāžu un struktūru pārziņu datu apstrādes pienākumi un ar to tiek izveidota neatkarīga uzraudzības iestāde – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs – kurš atbild par uzraudzību pār personas datu apstrādi Savienības iestādēs un struktūrās. Tajā pašā laikā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 tiek mēģināts sasniegt divus mērķus: aizsargāt pamattiesības uz datu aizsardzību un garantēt personas datu brīvu plūsmu visā Savienībā. Tomēr šī regula neattiecas uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs un struktūrās tādas darbības gaitā, kas neietilpst Savienības tiesību aktu darbības jomā.

_________________

_______________

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Saskaņotai pieejai personas datu aizsardzības jomā un personas datu brīvai apritei visā Savienībā ir svarīgi nodrošināt, lai Savienības iestāžu un struktūru datu aizsardzības noteikumi ir pēc iespējas vairāk saskaņoti ar tiem datu aizsardzības noteikumiem, kas pieņemti attiecībā uz dalībvalstīm. Ja šīs regulas noteikumi ir balstīti uz tās pašas koncepcijas, kas ir Regulas (ES) 2016/679 noteikumu pamatā, abus šos noteikumus ir jāinterpretē viendabīgi, jo īpaši tāpēc, ka šīs regulas sistēma ir ekvivalenta Regulas (ES) 2016/679 sistēmai.

(5)  Saskaņotai pieejai personas datu aizsardzības jomā un personas datu brīvai apritei visā Savienībā ir svarīgi nodrošināt, lai Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru datu aizsardzības noteikumi ir pēc iespējas vairāk saskaņoti ar tiem datu aizsardzības noteikumiem, kas pieņemti attiecībā uz dalībvalstīm. Ja šīs regulas noteikumi ir balstīti uz tās pašas koncepcijas, kas ir Regulas (ES) 2016/679 noteikumu pamatā, abi šie noteikumi saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru1a ir jāinterpretē viendabīgi, jo īpaši tāpēc, ka šīs regulas sistēma ir ekvivalenta Regulas (ES) 2016/679 sistēmai.

 

_________________

 

1a Tiesas 2010. gada 11. septembra spriedums Komisija/Vācija, C-518/07, ECLI:EU:C:2014:125, 26. un 28. punkts.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Ja Savienības aģentūras, kuras veiktās darbības ietilpst Līguma V sadaļas 4. un 5. nodaļas piemērošanas jomā, dibināšanas aktā operatīvo personas datu apstrādei ir noteikts atsevišķs datu aizsardzības režīms, šādu režīmu neietekmē šī regula. Tomēr saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 62. pantu Komisijai līdz 2019. gada 6. maijam ir jāpārskata Savienības akti, kas reglamentē apstrādi, ko veic kompetentas iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai lai sauktu pie atbildības par tiem, vai lai izpildītu kriminālsodus, tostarp pasargātu no draudiem sabiedriskajai drošībai un tos novērstu, un, ja nepieciešams, sagatavot priekšlikumus šo aktu grozījumiem, lai nodrošinātu konsekventu pieeju personas datu aizsardzībai tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās un policijas sadarbības jomā.

(10)  Ja Savienības aģentūras, kuras veiktās darbības ietilpst Līguma V sadaļas 4. un 5. nodaļas piemērošanas jomā, dibināšanas aktā operatīvo personas datu apstrādei ir noteikts atsevišķs datu aizsardzības režīms, šādu režīmu, ciktāl tas atbilst Regulas (ES) 2016/679 noteikumiem, neietekmē šī regula. Tomēr saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 62. pantu Komisijai līdz 2019. gada 6. maijam ir jāpārskata Savienības akti, kas reglamentē apstrādi, ko veic kompetentas iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai lai sauktu pie atbildības par tiem, vai lai izpildītu kriminālsodus, tostarp pasargātu no draudiem sabiedriskajai drošībai un tos novērstu, un, ja nepieciešams, sagatavot priekšlikumus šo aktu grozījumiem, lai nodrošinātu konsekventu pieeju personas datu aizsardzībai tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās un policijas sadarbības jomā.

Pamatojums

Jebkurš datu aizsardzības režīms ir jāsaskaņo ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Piekrišana būtu jādod ar skaidri apstiprinošu darbību, kas nozīmē brīvi sniegtu, konkrētu, apzinātu un viennozīmīgu norādi par datu subjekta piekrišanu ar viņu saistīto personas datu apstrādei, piemēram, ar rakstisku, tostarp elektronisku, vai mutisku paziņojumu. Tas varētu ietvert laukuma atzīmēšanu ar ķeksīti interneta tīmekļa vietnē, informācijas sabiedrības pakalpojumu tehnisko iestatījumu izvēli vai citu paziņojumu vai rīcību, kas šajā gadījumā skaidri norāda, ka datu subjekts piekrīt piedāvātajai savu personas datu apstrādei. Klusēšana, iepriekš atzīmēti laukumi vai atturēšanās no darbības tādējādi nebūtu jāuzskata par piekrišanu. Piekrišanai būtu jāattiecas uz visām apstrādes darbībām, ko veic vienā un tajā pašā nolūkā vai nolūkos. Ja apstrādei ir vairāki nolūki, piekrišana būtu jādod visiem nolūkiem. Ja datu subjekta piekrišana ir jādod pēc elektroniska pieprasījuma, pieprasījumam jābūt skaidram, kodolīgam, un tam nav nevajadzīgi jāpārtrauc tā pakalpojuma izmantošana, par ko tas tiek sniegts.

(14)  Piekrišana būtu jādod ar skaidri apstiprinošu darbību, kas nozīmē brīvi sniegtu, konkrētu, apzinātu un viennozīmīgu norādi par datu subjekta piekrišanu ar viņu saistīto personas datu apstrādei, piemēram, ar rakstisku, tostarp elektronisku, vai mutisku paziņojumu. Tas varētu ietvert laukuma atzīmēšanu ar ķeksīti interneta tīmekļa vietnē, informācijas sabiedrības pakalpojumu tehnisko iestatījumu izvēli vai citu paziņojumu vai rīcību, kas šajā gadījumā skaidri norāda, ka datu subjekts piekrīt piedāvātajai savu personas datu apstrādei. Klusēšana, iepriekš atzīmēti laukumi vai atturēšanās no darbības tādējādi nebūtu jāuzskata par piekrišanu. Piekrišanai būtu jāattiecas uz visām apstrādes darbībām, ko veic vienā un tajā pašā nolūkā vai nolūkos. Ja apstrādei ir vairāki nolūki, piekrišana būtu jādod visiem nolūkiem. Ja datu subjekta piekrišana ir jādod pēc elektroniska pieprasījuma, pieprasījumam jābūt skaidram, kodolīgam, un tam nav nevajadzīgi jāpārtrauc tā pakalpojuma izmantošana, par ko tas tiek sniegts. Tajā pašā laikā datu subjektam vajadzētu būt tiesībām jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Savienības tiesību aktiem, ietverot arī šajā regulā minētos iekšējos noteikumus, vajadzētu būt skaidriem un precīziem, un personām, uz kurām tas attiecas, vajadzētu spēt paredzēt piemērošanu saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru.

(18)  Savienības tiesību aktiem vajadzētu būt skaidriem un precīziem, un personām, uz kurām tie attiecas, vajadzētu spēt paredzēt to piemērošanu saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Personas datiem, kas pēc savas būtības ir īpaši sensitīvi saistībā ar pamattiesībām un brīvībām, pienākas īpaša aizsardzība, jo to apstrādes konteksts varētu radīt nopietnu risku pamattiesībām un brīvībām. Minētajiem personas datiem būtu jāaptver personas dati, kuri atklāj rases vai etnisko piederību, turklāt termina “rases piederība” izmatošana šajā regulā nenozīmē, ka Savienība atzīst teorijas, ar kuru palīdzību notiek mēģinājumi noteikt dažādu cilvēku rasu pastāvēšanu. Fotogrāfiju apstrāde nebūtu sistemātiski jāuzskata par īpašu kategoriju personas datu apstrādi, jo uz tām biometrisko datu definīcija attiecas tikai tad, kad tās apstrādās ar konkrētiem tehniskiem līdzekļiem, kas ļauj veikt fiziskas personas unikālu identifikāciju vai autentifikāciju. Papildus konkrētajām prasībām attiecībā uz sensitīvu datu apstrādi būtu jāpiemēro vispārējie principi un citi šīs regulas noteikumi, jo īpaši attiecībā uz likumīgas apstrādes nosacījumiem. Būtu skaidri jāparedz atkāpes no vispārējā aizlieguma apstrādāt šādu īpašu kategoriju personas datus, cita starpā tad, ja datu subjekts dot nepārprotamu piekrišanu, vai attiecībā uz īpašām vajadzībām, jo īpaši gadījumos, kad apstrādi veic konkrētas apvienības vai nodibinājumi savu leģitīmo darbību ietvaros, kuru nolūks ir atļaut īstenot pamatbrīvības.

(23)  Personas datiem, kas pēc savas būtības ir īpaši sensitīvi saistībā ar pamattiesībām un brīvībām, pienākas īpaša aizsardzība, jo to apstrādes konteksts varētu radīt nopietnu risku pamattiesībām un brīvībām. Šādi personas dati nebūtu jāapstrādā, ja vien apstrāde nav atļauta konkrētos, šajā regulā precizētos gadījumos. Minētajiem personas datiem būtu jāaptver personas dati, kuri atklāj rases vai etnisko piederību, turklāt termina “rases piederība” izmatošana šajā regulā nenozīmē, ka Savienība atzīst teorijas, ar kuru palīdzību notiek mēģinājumi noteikt dažādu cilvēku rasu pastāvēšanu. Fotogrāfiju apstrāde nebūtu sistemātiski jāuzskata par īpašu kategoriju personas datu apstrādi, jo uz tām biometrisko datu definīcija attiecas tikai tad, kad tās apstrādās ar konkrētiem tehniskiem līdzekļiem, kas ļauj veikt fiziskas personas unikālu identifikāciju vai autentifikāciju. Papildus konkrētajām prasībām attiecībā uz sensitīvu datu apstrādi būtu jāpiemēro vispārējie principi un citi šīs regulas noteikumi, jo īpaši attiecībā uz likumīgas apstrādes nosacījumiem. Būtu skaidri jāparedz atkāpes no vispārējā aizlieguma apstrādāt šādu īpašu kategoriju personas datus, cita starpā tad, ja datu subjekts dot nepārprotamu piekrišanu, vai attiecībā uz īpašām vajadzībām, jo īpaši gadījumos, kad apstrādi veic konkrētas apvienības vai nodibinājumi savu leģitīmo darbību ietvaros, kuru nolūks ir atļaut īstenot pamatbrīvības.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23a)  Īpašu kategoriju personas datus, kuriem pienākas augstāka aizsardzība, būtu jāapstrādā ar veselību saistītos nolūkos tikai tad, ja minētie nolūki jāsasniedz fizisku personu un visas sabiedrības labā, jo īpaši saistībā ar veselības vai sociālās aprūpes pakalpojumu un sistēmu pārvaldību. Tāpēc šai regulai būtu jānodrošina saskaņoti nosacījumi īpašu kategoriju personas veselības datu apstrādei attiecībā uz konkrētām vajadzībām, jo īpaši gadījumos, kad šādu datu apstrādi konkrētos ar veselību saistītos nolūkos veic personas, uz kurām attiecas juridiskais pienākums ievērot dienesta noslēpumu. Savienības tiesību aktiem būtu jāparedz konkrēti un atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu fizisku personu pamattiesības un personas datus.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Īpašu kategoriju personas datu apstrāde bez datu subjekta piekrišanas var būt nepieciešama sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomās. Uz šādu apstrādi būtu jāattiecas atbilstošiem un konkrētiem pasākumiem fizisku personu tiesību un brīvību aizsardzībai. Minētajā kontekstā “sabiedrības veselība” būtu jāinterpretē saskaņā ar definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1338/200815, proti, kā visi elementi, kas saistīti ar veselību, proti, veselības stāvoklis, tostarp saslimstība un invaliditāte, faktori, kas ietekmē veselības stāvokli, veselības aprūpes vajadzības, veselības aprūpei piešķirtie resursi, veselības aprūpes nodrošināšana un vispārēja piekļuve tai, kā arī veselības aprūpes izdevumi un finansējums, un nāves cēloņi. Šādai veselības datu apstrādei sabiedrības interešu vārdā nebūtu jānoved pie tā, ka trešās personas apstrādā personas datus citos nolūkos.

(24)  Īpašu kategoriju personas datu apstrāde bez datu subjekta piekrišanas var būt nepieciešama sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomās. Uz šādu apstrādi būtu jāattiecas samērīgiem, atbilstošiem un konkrētiem pasākumiem fizisku personu tiesību un brīvību aizsardzībai. Minētajā kontekstā “sabiedrības veselība” būtu jāinterpretē saskaņā ar definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1338/200815, proti, kā visi elementi, kas saistīti ar veselību, proti, veselības stāvoklis, tostarp saslimstība un invaliditāte, faktori, kas ietekmē veselības stāvokli, veselības aprūpes vajadzības, veselības aprūpei piešķirtie resursi, veselības aprūpes nodrošināšana un vispārēja piekļuve tai, kā arī veselības aprūpes izdevumi un finansējums, un nāves cēloņi. Šādai veselības datu apstrādei sabiedrības interešu vārdā nebūtu jānoved pie tā, ka personas datus apstrādā citos nolūkos.

_________________

_________________

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1338/2008 (2008. gada 16. decembris) attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (OV L 354, 31.12.2008., 70. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1338/2008 (2008. gada 16. decembris) attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (OV L 354, 31.12.2008., 70. lpp.).

Pamatojums

Veselības datu apstrāde ir īpaši sensitīva, un šādu jutīgu datu apstrāde padara īpašus ierobežojumus absolūti nepieciešamus. Šādi dati jo īpaši nedrīkst nenonākt pie trešām personām, kas turpinātu tos apstrādāt.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

37. apsvērums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiesību aktos, kas izdoti uz Līgumu pamata, vai Savienības iestāžu un struktūru iekšējos noteikumos var paredzēt ierobežojumus attiecībā uz konkrētiem principiem un tiesībām uz informāciju, piekļuvi personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, tiesībām uz datu pārnešanu, elektronisko komunikāciju konfidencialitāti, kā arī attiecībā uz ziņošanu datu subjektam par personas datu aizsardzības pārkāpumiem un attiecībā uz dažiem ar to saistītiem pārziņu pienākumiem, ciktāl tas demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešami un samērīgi, lai garantētu sabiedrisko drošību, lai garantētu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības par tiem, vai kriminālsodu izpildi, tostarp lai pasargātu no draudiem sabiedriskajai drošībai un tos novērstu, tostarp cilvēka dzīvības aizsardzību, jo īpaši reaģējot uz dabas vai cilvēka izraisītām katastrofām, Savienības iestāžu un struktūru iekšējo drošību, citus svarīgus Savienības vai dalībvalsts vispārējo sabiedrības interešu mērķus, jo īpaši Savienībai vai dalībvalstij svarīgas ekonomiskās vai finanšu intereses, tādu publisku reģistru uzturēšanu, kuri vajadzīgi vispārēju sabiedrības interešu dēļ, vai datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzību, tostarp sociālo aizsardzību, sabiedrības veselību un humanitārus mērķus.

Tiesību aktos, kas izdoti uz Līgumu pamata, var paredzēt ierobežojumus attiecībā uz konkrētiem principiem un tiesībām uz informāciju, piekļuvi personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, tiesībām uz datu pārnešanu, elektronisko komunikāciju konfidencialitāti, kā arī attiecībā uz ziņošanu datu subjektam par personas datu aizsardzības pārkāpumiem un attiecībā uz dažiem ar to saistītiem pārziņu pienākumiem, ciktāl tas demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešami un samērīgi, lai garantētu sabiedrisko drošību, lai garantētu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības par tiem, vai kriminālsodu izpildi, tostarp lai pasargātu no draudiem sabiedriskajai drošībai un tos novērstu, tostarp cilvēka dzīvības aizsardzību, jo īpaši reaģējot uz dabas vai cilvēka izraisītām katastrofām, Savienības iestāžu un struktūru iekšējo drošību, citus svarīgus Savienības vai dalībvalsts vispārējo sabiedrības interešu mērķus, jo īpaši Savienībai vai dalībvalstij svarīgas ekonomiskās vai finanšu intereses, tādu publisku reģistru uzturēšanu, kuri vajadzīgi vispārēju sabiedrības interešu dēļ, vai datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzību, tostarp sociālo aizsardzību, sabiedrības veselību un humanitārus mērķus.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

37. apsvērums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja ierobežojums nav noteikts ar tiesību aktiem, kas pieņemti uz Līgumu pamata, vai iekšējiem noteikumiem, Savienības iestādes un struktūras īpašos gadījumos var piemērot ad hoc ierobežojumu attiecībā uz konkrētiem principiem un datu subjekta tiesībām, ja ar šādu ierobežojumu tiek ievērota pamattiesību un pamatbrīvību būtība attiecībā uz specifisku apstrādes darbību, un demokrātiskā sabiedrībā tas ir nepieciešams un samērīgs, lai aizsargātu vienu vai vairākus 1. punktā minētus mērķus. Ierobežojumu dara zināmu datu aizsardzības speciālistam. Visiem ierobežojumiem vajadzētu būt saskaņā ar prasībām, kas izklāstītas hartā un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā.

svītrots

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42)  Lai uzskatāmi parādītu, ka ir ievēroti šīs regulas noteikumi, pārzinim būtu jāglabā ieraksti par apstrādes darbībām, ko viņš veic savas atbildības ietvaros, un apstrādātājam būtu jāglabā ieraksti par tā atbildības jomā ietilpstošo apstrādes darbību kategorijām. Savienības iestādēm un struktūrām vajadzētu būt pienākumam sadarboties ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un pēc pieprasījuma darīt pieejamus savus ierakstus, lai tie varētu kalpot minēto apstrādes darbību uzraudzības vajadzībām. Savienības iestādēm un struktūrām būtu jāver izveidot centrālu reģistru, kurā glabāt ierakstus par veiktajām apstrādes darbībām. Pārredzamības nolūkos tām būtu jāvar padarīt šādu reģistru publiski pieejamu.

(42)  Lai uzskatāmi parādītu, ka ir ievēroti šīs regulas noteikumi, pārzinim būtu jāglabā ieraksti par apstrādes darbībām, ko viņš veic savas atbildības ietvaros, un apstrādātājam būtu jāglabā ieraksti par tā atbildības jomā ietilpstošo apstrādes darbību kategorijām. Savienības iestādēm un struktūrām vajadzētu būt pienākumam sadarboties ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un pēc pieprasījuma darīt pieejamus savus ierakstus, lai tie varētu kalpot minēto apstrādes darbību uzraudzības vajadzībām. Savienības iestādēm un struktūrām būtu jāver izveidot centrālu reģistru, kurā glabāt ierakstus par veiktajām apstrādes darbībām. Pārredzamības nolūkos tām būtu jāpadara šāds reģistrs publiski pieejams. Datu subjektiem vajadzētu būt iespējai ar pārziņa datu aizsardzības inspektora starpniecību iepazīties ar šo reģistru.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(46)  Ja ir iespējams, ka personas datu pārkāpums rada augstu risku fiziskās personas tiesībām un brīvībām, pārzinim bez liekas kavēšanās būtu jāpaziņo datu subjektam par personas datu pārkāpumu, lai viņš varētu veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus. Paziņojumā būtu jāapraksta personas datu aizsardzības pārkāpuma raksturs, kā arī ieteikumi, kā attiecīgā fiziskā persona varētu mīkstināt iespējamās nelabvēlīgās sekas. Šāda paziņošana datu subjektam būtu jāveic cik vien iespējams ātri un ciešā sadarbībā ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, ievērojot tās vai citas attiecīgas iestādes, piemēram, tiesībaizsardzības iestādes, sniegtos norādījumus.

(46)  Ja ir iespējams, ka personas datu pārkāpums rada augstu risku fiziskās personas tiesībām un brīvībām, pārzinim bez liekas kavēšanās būtu jāpaziņo datu subjektam par personas datu pārkāpumu, lai viņš varētu veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus. Paziņojumam vajadzētu būtu konfidenciālam un tajā būtu jāapraksta personas datu aizsardzības pārkāpuma raksturs, kā arī ieteikumi, kā attiecīgā fiziskā persona varētu mīkstināt iespējamās nelabvēlīgās sekas. Šāda paziņošana datu subjektam būtu jāveic cik vien iespējams ātri un ciešā sadarbībā ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, ievērojot tās vai citas attiecīgas iestādes, piemēram, tiesībaizsardzības iestādes, sniegtos norādījumus.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(52)  Kad personas dati no Savienības iestādēm un struktūrām tiek nosūtīti pārziņiem, apstrādātājiem vai citiem saņēmējiem trešās valstīs vai starptautiskām organizācijām, aizsardzības līmenim, ko šī regula nodrošina fiziskām personām Savienībā, nebūtu jāsamazinās, tostarp gadījumos, kad personas dati no trešās valsts vai starptautiskās organizācijas tiek nosūtīti tālāk pārziņiem, apstrādātājiem tajā pašā vai citā trešā valstī vai starptautiskā organizācijā. Jebkurā gadījumā nosūtīt datus uz trešām valstīm un starptautiskām organizācijām var tikai tad, ja tiek pilnībā ievēroti šīs regulas noteikumi. Nosūtīšana varētu notikt tikai tad, ja, ņemot vērā pārējos šīs regulas noteikumus, pārzinis vai apstrādātājs ievēro šīs regulas noteikumus attiecībā uz personas datu nosūtīšanu trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

(52)  Kad personas dati no Savienības iestādēm un struktūrām tiek nosūtīti pārziņiem, apstrādātājiem vai citiem saņēmējiem trešās valstīs vai starptautiskām organizācijām, aizsardzības līmenis, ko šī regula nodrošina fiziskām personām Savienībā, būtu jāgarantē, tostarp gadījumos, kad personas dati no trešās valsts vai starptautiskās organizācijas tiek nosūtīti tālāk pārziņiem, apstrādātājiem tajā pašā vai citā trešā valstī vai starptautiskā organizācijā. Jebkurā gadījumā nosūtīt datus uz trešām valstīm un starptautiskām organizācijām var tikai tad, ja tiek pilnībā ievērota šī regula, Regula (ES) 2016/679 un pamattiesības un pamatbrīvības, kas nostiprinātas Hartā. Nosūtīšana varētu notikt tikai tad, ja, ņemot vērā pārējos šīs regulas noteikumus, pārzinis vai apstrādātājs ievēro šīs regulas noteikumus attiecībā uz personas datu nosūtīšanu trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(54)  Kamēr lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību nav pieņemts, pārzinim vai apstrādātājam būtu jāveic pasākumi, kas kompensētu datu aizsardzības trūkumus trešā valstī, paredzot atbilstošas garantijas datu subjektam. Šādas atbilstošas garantijas varētu nozīmēt, ka tiek izmantotas Komisijas pieņemtās standarta datu aizsardzības klauzulas, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja pieņemtās standarta datu aizsardzības klauzulas vai Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja apstiprinātas līguma klauzulas. Ja apstrādātājs nav Savienības iestāde vai struktūra, atbilstošās garantijas var būt saistoši uzņēmuma noteikumi, rīcības kodeksi un sertifikācijas mehānismi, kas izmantoti starptautiskai nosūtīšanai saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679. Minētajām garantijām būtu jānodrošina, lai tiktu ievērotas datu aizsardzības prasības un datu subjektu tiesības atbilstīgi Savienībā veiktai apstrādei, tostarp īstenojamu datu subjekta tiesību un efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieejamība, ieskaitot iespēju saņemt efektīvu aizsardzību administratīvā kārtā vai tiesā un pieprasīt kompensāciju Savienībā un trešā valstī. Tiem jo īpaši būtu jāattiecas uz atbilstību vispārīgiem principiem, kuri saistīti ar personas datu apstrādi, un “integrētas datu aizsardzības” un “datu aizsardzības pēc noklusējuma” principiem. Savienības iestādes un struktūras var veikt datu nosūtīšanu uz trešo valstu publiskām iestādēm vai struktūrām vai starptautiskām organizācijām, kurām ir atbilstoši pienākumi vai funkcijas, tostarp pamatojoties uz noteikumiem, kuri iekļaujami administratīvos pasākumos, piemēram, saprašanās memorandā, datu subjektiem paredzot īstenojamas un efektīvas tiesības. Ja garantijas ir paredzētas administratīvos noteikumos, kas nav juridiski saistoši, būtu jāsaņem Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atļauja.

svītrots

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šī regula paredz noteikumus fizisku personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un noteikumus personas datu brīvai apritei to starpā vai ar saņēmējiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un uz kuriem attiecas Regula (ES) 2016/67918 vai valstu tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/68019.

1.  Šī regula paredz noteikumus fizisku personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās, un noteikumus, kas attiecas uz personas datu brīvu apriti to starpā vai ar citiem saņēmējiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā.

_________________

 

18Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (Teksts attiecas uz EEZ) (OV L 119, 4.5.2016., 1.–88. lpp.).

 

19Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI, OV L 119, 4.5.2016., 89.–131. lpp.

 

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šī regula aizsargā fizisku personu pamattiesības un pamatbrīvības un jo īpaši to tiesības uz personas datu aizsardzību.

2.  Šī regula aizsargā Hartā nostiprinātās fizisku personu pamattiesības un pamatbrīvības un jo īpaši to tiesības uz personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Šo regulu piemēro arī Savienības aģentūrām, kuru veiktās darbības ietilpst LESD V sadaļas 4. un 5. nodaļas piemērošanas jomā, tostarp gadījumos, kad minēto Savienības aģentūru dibināšanas aktos ir noteikts atsevišķs datu aizsardzības režīms, kas attiecas uz operatīvo personas datu apstrādi. Minēto Savienības aģentūru dibināšanas aktos ietverto noteikumu un šīs regulas noteikumu pretrunu gadījumā priekšroka ir šīs regulas noteikumiem.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti; ir jāveic visi saprātīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tika iegūti vai tiek turpmāk apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti (“precizitāte”);

d)  ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti; ir jāveic visi attiecīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi vai nepilnīgi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti (“precizitāte”);

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Nosacījumi, kas piemērojami bērna piekrišanai attiecībā uz informācijas sabiedrības pakalpojumiem

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Pamatojums

Šis termins ir lietots arī VDAR 8. pantā, un šajā gadījumā tas būtu jālieto konsekventi.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja attiecībā uz informācijas sabiedrības pakalpojumu tiešu sniegšanu bērnam ir piemērojams 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts, bērna personas datu apstrāde ir likumīga, ja bērns ir vismaz 13 gadus vecs. Ja bērns ir jaunāks par 13 gadiem, šāda apstrāde ir likumīga tikai tad un tādā apmērā, ja piekrišanu ir devusi vai apstiprinājusi persona, kurai ir vecāku atbildība par bērnu.

1.  Ja attiecībā uz informācijas sabiedrības pakalpojumu tiešu sniegšanu bērnam ir piemērojams 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts, bērna personas datu apstrāde ir likumīga, ja bērns ir vismaz 16 gadus vecs. Ja bērns ir jaunāks par 16 gadiem, šāda apstrāde ir likumīga tikai tad un tādā apmērā, ja piekrišanu ir devusi vai apstiprinājusi persona, kurai ir vecāku atbildība par bērnu.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Personas datu nosūtīšana saņēmējiem, kas nav Savienības iestādes un struktūras un kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, un kam piemēro Regulas (ES) 2016/679 vai Direktīvas (ES) 2016/680 prasības

Personas datu nosūtīšana saņēmējiem, kas nav Savienības iestādes un struktūras un kas veic uzņēmējdarbību Savienībā

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  datus ir nepieciešams nosūtīt, tas ir samērīgi nosūtīšanas mērķiem un nav pamata pieņemt, ka varētu tikt ierobežotas datu subjekta tiesības, brīvības un likumīgās intereses.

b)  datus ir noteikti nepieciešams nosūtīt, ņemot vērā saņēmēja mērķus, un nav nekāda pamata pieņemt, ka ar pieprasīto datu nosūtīšanu un to, ka ir pamatoti paredzams, ka saņēmējs šos personas datus turpmāk izmantos, varētu tikt ierobežotas datu subjekta tiesības, brīvības un likumīgās intereses.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Personas datu apstrādi par sodāmību un pārkāpumiem vai ar tiem saistītiem drošības pasākumiem, pamatojoties uz 5. panta 1. punktu, veic tikai tad, ja apstrādi atļauj Savienības tiesību akti, kas var ietvert iekšējus noteikumus, paredzot atbilstošas garantijas datu subjektu tiesībām un brīvībām.

Personas datu apstrādi par sodāmību un pārkāpumiem vai ar tiem saistītiem drošības pasākumiem, pamatojoties uz 5. panta 1. punktu, veic tikai tad, ja apstrādi atļauj Savienības tiesību akti, paredzot atbilstošas garantijas datu subjektu tiesībām un brīvībām.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

16. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  izrādās, ka šādas informācijas sniegšana nav iespējama vai tā prasītu nesamērīgi lielas pūles; jo īpaši attiecībā uz apstrādi arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos vai ciktāl šā panta 1. punktā minētie pienākumi varētu neļaut vai būtiski traucēt sasniegt minētās apstrādes mērķus;

b)  izrādās, ka šādas informācijas sniegšana nav iespējama vai tā prasītu nesamērīgi lielas pūles; jo īpaši attiecībā uz apstrādi arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos vai ciktāl šā panta 1. punktā minētie pienākumi varētu neļaut vai būtiski traucēt sasniegt minētās apstrādes mērķus. Šādos gadījumos pārzinis veic atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvības, un leģitīmās intereses, tostarp darot informāciju publiski pieejamu;

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tiesību akti, kas pieņemti uz Līgumu pamata, vai – gadījumos, kad runa ir par apstākļiem, kas saistīti ar Savienības iestāžu un struktūru darbību – to iekšēji noteikumi, var ierobežot 14.–22. panta, 34. un 38. panta piemērošanu, kā arī 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst 14.–22. pantā paredzētajām tiesībām un pienākumiem, – ja ar šādu ierobežojumu tiek ievērota pamattiesību un pamatbrīvību būtība un tas demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešams un samērīgs, lai garantētu:

1.  Tiesību akti, kas pieņemti uz Līgumu pamata, var ierobežot 14.–22. panta, 34. un 38. panta piemērošanu, kā arī 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst 14.–22. pantā paredzētajām tiesībām un pienākumiem, – ja ar šādu ierobežojumu tiek ievērota pamattiesību un pamatbrīvību būtība un tas demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešams un samērīgs, lai garantētu:

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir saskaņot šīs regulas noteikumus ar VDAR pēc EDAU atzinuma saņemšanas.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)   Savienības iestāžu un struktūru, ieskaitot to elektronisko sakaru tīklus, iekšējo drošību;

d)   Savienības iestāžu un struktūru, ieskaitot to IT un elektronisko sakaru tīklus, iekšējo drošību;

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

25. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Jo īpaši – jebkurā tiesību aktā, kas minēts 1. punktā, ietver konkrētus noteikumus attiecīgā gadījumā vismaz par:

 

a)   nolūkiem, kādos veic apstrādi, vai apstrādes kategorijām;

 

b)   personas datu kategorijām;

 

c)   ieviestā ierobežojuma darbības jomu;

 

d)   garantijām, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu vai nelikumīgu piekļuvi vai nosūtīšanu;

 

e)   pārziņa vai pārziņu kategoriju noteikšanu;

 

f)   glabāšanas laikposmiem un piemērojamām garantijām, ņemot vērā apstrādes vai apstrādes kategoriju raksturu, darbības jomu un nolūkus;

 

g)   riskiem attiecībā uz datu subjektu tiesībām un brīvībām; un

 

h)   datu subjektu tiesībām saņemt informāciju par ierobežojumu, izņemot tad, ja tas var kaitēt ierobežojuma mērķim.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja ierobežojumi nav noteikti ar tiesību aktu, kas pieņemts uz Līgumu pamata, vai iekšējiem noteikumiem saskaņā ar 1. punktu, Savienības iestādes un struktūras var ierobežot 14.–22. panta, 34. un 38. panta piemērošanu, kā arī 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst 14.–22. pantā paredzētajām tiesībām un pienākumiem, – ja ar šādu ierobežojumu tiek ievērota pamattiesību un pamatbrīvību būtība attiecībā uz specifisku apstrādes darbību, un demokrātiskā sabiedrībā tas ir nepieciešams un samērīgs, lai aizsargātu vienu vai vairākus 1. punktā minētus mērķus. Ierobežojumu dara zināmu kompetentajam datu aizsardzības speciālistam.

svītrots

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja personas datus apstrādā zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, Savienības tiesību aktos, kas var ietvert iekšējus noteikumus, var paredzēt atkāpes no tiesībām, kas minētas 17., 18., 20. un 23. pantā, ņemot vērā 13. pantā minētos nosacījumus un garantijas, ciktāl šādas tiesības var neļaut vai būtiski traucēt sasniegt konkrētos nolūkus, un šādas atkāpes ir vajadzīgas minēto nolūku sasniegšanai.

3.  Ja personas datus apstrādā zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, Savienības tiesību aktos var paredzēt atkāpes no tiesībām, kas minētas 17., 18., 20. un 23. pantā, ņemot vērā 13. pantā minētos nosacījumus un garantijas, ciktāl šādas tiesības var neļaut vai būtiski traucēt sasniegt konkrētos nolūkus, un šādas atkāpes ir vajadzīgas minēto nolūku sasniegšanai.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja personas datus apstrādā arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, Savienības tiesību aktos, kas var ietvert iekšējus noteikumus, var paredzēt atkāpes no tiesībām, kas minētas 17., 18., 20., 21., 22. un 23. pantā, ņemot vērā 13. pantā minētos nosacījumus un garantijas, ciktāl šādas tiesības var neļaut vai būtiski traucēt sasniegt konkrētos nolūkus, un šādas atkāpes ir vajadzīgas minēto nolūku sasniegšanai.

4.  Ja personas datus apstrādā arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, Savienības tiesību aktos var paredzēt atkāpes no tiesībām, kas minētas 17., 18., 20., 21., 22. un 23. pantā, ņemot vērā 13. pantā minētos nosacījumus un garantijas, ciktāl šādas tiesības var neļaut vai būtiski traucēt sasniegt konkrētos nolūkus, un šādas atkāpes ir vajadzīgas minēto nolūku sasniegšanai.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Šā panta 1., 3. un 4. punktā minētajiem iekšējiem noteikumiem ir jābūt pietiekami skaidriem un precīziem, un atbilstoši publicētiem.

svītrots

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

25. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja tiek piemērots ierobežojums saskaņā ar 1. vai 2. punktu, datu subjektu informē saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par galvenajiem iemesliem, kas ir pamatā ierobežojuma piemērošanai, kā arī par viņa tiesībām iesniegt sūdzību Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam.

6.  Ja tiek piemērots ierobežojums saskaņā ar 1. punktu, datu subjektu informē saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par galvenajiem iemesliem, kas ir pamatā ierobežojuma piemērošanai, kā arī par viņa tiesībām iesniegt sūdzību Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

25. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Ja tiek piemērots ierobežojums saskaņā ar 1. vai 2. punktu un to izmanto, lai liegtu piekļuvi datu subjektam, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs, izmeklējot sūdzību, informē datu subjektu tikai par to, vai dati ir apstrādāti pareizi un, ja nav — vai ir izdarīti vajadzīgie labojumi.

7.  Ja tiek piemērots ierobežojums saskaņā ar 1. punktu un to izmanto, lai liegtu piekļuvi datu subjektam, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs, izmeklējot sūdzību, informē datu subjektu tikai par to, vai dati ir apstrādāti pareizi un, ja nav — vai ir izdarīti vajadzīgie labojumi.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

25. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Šā panta 6. un 7. punktā un 46. panta 2. punktā minētās informācijas sniegšanu var atlikt, izlaist vai atteikt, ja tādējādi ierobežojums, kas uzlikts saskaņā ar 1. vai 2. punktu, vairs nebūtu iedarbīgs.

8.  Šā panta 6. un 7. punktā un 46. panta 2. punktā minētās informācijas sniegšanu var atlikt, izlaist vai atteikt, ja tādējādi ierobežojums, kas uzlikts saskaņā ar 1. punktu, vairs nebūtu iedarbīgs.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

31. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Savienības iestādes un struktūras var pieņemt lēmumu uzglabāt informāciju par veiktajām apstrādes darbībām centrālā reģistrā. Šajā gadījumā tās var arī pieņemt lēmumu padarīt šo reģistru publiski pieejamu.

5.  Savienības iestādes un struktūras uzglabā informāciju par veiktajām apstrādes darbībām centrālā reģistrā. Pārredzamības nolūkos tām būtu arī jāpadara šāds reģistrs publiski pieejams, lai attiecīgās personas varētu iepazīties ar to, neskarot citu attiecīgo personu tiesības.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

31. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Datu subjektiem ir iespēja ar 5. pantā minētā pārziņa datu aizsardzības inspektora starpniecību iepazīties ar šo centrālo reģistru.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Savienības iestādes un struktūras nodrošina elektroniskās saziņas konfidencialitāti, jo īpaši nodrošinot to elektronisko sakaru tīklu drošību.

Savienības iestādes un struktūras nodrošina elektroniskās saziņas konfidencialitāti saskaņā ar Regulu (ES) 2017/XXXX.

Pamatojums

Tiesību akta priekšlikums par elektroniskās saziņas konfidencialitāti būs regula, kuras pamatā būs Komisijas priekšlikums COM(2017)0010, un tādēļ uz to būtu jāatsaucas.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

36. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

36. pants

svītrots

Lietotāju saraksti

 

1.   Lietotāju sarakstos iekļautos personas datus, kā arī piekļuvi šiem sarakstiem ierobežo tādā apmērā, cik tas nepieciešams attiecīgā saraksta konkrētajam mērķim.

 

2.   Savienības iestādes un struktūras veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nepieļautu to, ka šajos sarakstos esošos personas datus izmanto tiešas tirgvedības nolūkiem neatkarīgi no tā, vai tie ir publiski pieejami vai nav.

 

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja šāds 1. punktā minēts akts ir īpaši svarīgs personas tiesību un brīvību aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi, Komisija var apspriesties arī ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju. Šādos gadījumos Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un Eiropas Datu aizsardzības kolēģija koordinē sadarbību ar mērķi izdot kopēju atzinumu.

2.  Ja šāds 1. punktā minēts akts ir īpaši svarīgs personas tiesību un brīvību aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi, Komisija apspriežas arī ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju. Šādos gadījumos Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un Eiropas Datu aizsardzības kolēģija koordinē sadarbību ar mērķi izdot kopēju atzinumu.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Datu aizsardzības speciālists var būt Savienības iestādes vai struktūras darbinieks, vai viņš var veikt uzdevumus, pamatojoties uz pakalpojumu līgumu.

4.  Datu aizsardzības speciālists ir Savienības iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras darbinieks.

Pamatojums

Datu aizsardzības inspektora pienākumu nodošana ārpakalpojumiem šķiet nepiemērota Savienības iestādei.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

46. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba)  nodrošina to, ka apstrāde negatīvi neietekmēs datu subjektu pamattiesības un pamatbrīvības.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Personas datu nosūtīšanu uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju var veikt, ja Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 45. panta 3. punktu ir nolēmusi, ka trešā valsts, kāda minētās trešās valsts teritorija vai viens vai vairāki konkrēti tās sektori, vai attiecīgā starptautiskā organizācija nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni, un personas datus nosūta vienīgi ar mērķi ļaut pārzinim izpildīt viņa kompetencē esošus uzdevumus.

1.  Personas datu nosūtīšanu uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju var veikt, ja Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 45. panta 3. punktu ir pieņēmusi īstenošanas aktu, kurā ir paredzēts, ka trešā valsts, kāda minētās trešās valsts teritorija vai viens vai vairāki konkrēti tās sektori, vai attiecīgā starptautiskā organizācija nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni, un personas datus nosūta vienīgi ar mērķi ļaut pārzinim izpildīt viņa kompetencē esošus uzdevumus. Īstenošanas aktā paredz periodiskas, vismaz reizi četros gados notiekošas pārskatīšanas mehānismu, kurā ņem vērā visas attiecīgās norises trešajā valstī vai starptautiskajā organizācijā. Īstenošanas aktā arī norāda tā ģeogrāfisko un nozaru piemērošanas jomu, kā arī norāda uzraudzības iestādi. Piemēro Regulas (ES) Nr. 2016/679 V nodaļu.

Pamatojums

Noteikumiem par personas datu nosūtīšanu uz trešām valstīm vai trešo valstu iestādēm ir jāatbilst attiecīgajiem noteikumiem Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, lai neradītu nepilnības vai juridiskas pretrunas. Jo īpaši būtu jāuzsver pārbaudes mehānisms.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Savstarpēji vienojoties, Eiropas Parlaments un Padome ieceļ Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju uz pieciem gadiem, pamatojoties uz sarakstu, ko Komisija sagatavo, izsludinot atklātu pretendentu konkursu. Pretendentu atlases konkursā ir jānodrošina, ka visi interesenti visā Savienība var iesniegt pieteikumus. Komisijas sastādītais kandidātu saraksts ir publisks. Pamatojoties uz Komisijas sagatavoto sarakstu, Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var pieņemt lēmumu organizēt uzklausīšanu, lai tā varētu noteikt, kuram pretendentam tā dod priekšroku.

1.  Savstarpēji vienojoties, Eiropas Parlaments un Padome ieceļ Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju uz pieciem gadiem, pamatojoties uz sarakstu, ko kopīgi sagatavo Eiropas Parlaments, Padome un Komisija, izsludinot atklātu pretendentu konkursu. Pretendentu atlases konkursā ir jānodrošina, ka visi interesenti visā Savienība var iesniegt pieteikumus. Kandidātu saraksts ir publisks un tajā ir vismaz pieci kandidāti. Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var pieņemt lēmumu organizēt kandidātu uzklausīšanu, lai tā varētu noteikt, kuram pretendentam tā dod priekšroku.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Sarakstā, kuru sagatavo Komisija un no kura tiks izvēlēts Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, ir jāiekļauj personas, par kuru neatkarību nav ne mazāko šaubu un kurām ir atzīta pieredze un prasmes, kas nepieciešamas Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja pienākumu pildīšanai, piemēram, viņas strādā vai ir strādājušas uzraudzības iestādēs, kas izveidotas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 41. pantu.

2.  Sarakstā, kuru kopīgi sagatavo Eiropas Parlaments, Padome un Komisija un no kura tiks izvēlēts Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, ir jāiekļauj personas, par kuru neatkarību nav ne mazāko šaubu un kurām ir atzītas speciālas zināšanas datu aizsardzības jomā, kā arī pieredze un prasmes, kas nepieciešamas Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja pienākumu pildīšanai, piemēram, viņas strādā vai ir strādājušas uzraudzības iestādēs, kas izveidotas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 41. pantu.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

63. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Gadījumos, kad datu subjekts ir bērns, dalībvalstis nodrošina īpašus aizsardzības pasākumus, sevišķi attiecībā uz juridisko palīdzību.

Pamatojums

Bērni ir neaizsargātāki nekā pieaugušie, un dalībvalstīs būtu jāparedz īpašas drošības klauzulas, jo īpaši attiecībā uz juridisko palīdzību, lai garantētu bērnu tiesības.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

IXa nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

IXa NODAĻA

 

70.a pants

 

Pārskatīšanas klauzula

 

1.   Ne vēlāk kā 2021. gada 1. jūnijā un pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, ja vajadzīgs, kopā ar attiecīgiem tiesību aktu priekšlikumiem.

 

2.   Ex-post novērtējumā saskaņā ar 1. punktu pievērš īpašu uzmanību šīs regulas darbības jomai atbilstībai un konsekvencei ar citiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā, kā arī jo īpaši izvērtē šīs regulas V nodaļas īstenošanu.

 

3.   Ne vēlāk kā 2021. gada 1. jūnijā un pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija ziņo Eiropas Parlamentam par šīs regulas VIII nodaļas piemērošanu un piemērotajiem sodiem un sankcijām.

Pamatojums

Ņemot vērā tiesību aktu labāku izstrādi un jo īpaši efektīvu ex-post izvērtējumu izmantošanu, lai aptvertu visu likumdošanas ciklu, ir īpaši nozīmīgi, lai transponētu, īstenotu un piemērotu ES tiesību aktus un, vispārīgāk runājot, uzraudzītu to ietekmi, darbību un efektivitāti. Šim mērķim kalpo visaptveroša pārskatīšanas klauzula, atbilstoša novērtējuma par šīs regulas piemērošanu, tās darbības jomu un paredzēto atkāpi no pilnvarām pieprasīšana, kā arī samērīgu ziņošanas pienākumu ieviešana.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

72.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

72.a pants

 

Savienības tiesību aktu pārskatīšana

 

Komisija līdz 2021. gada 25. maijam pārskata citus uz Līgumu pamata pieņemtus tiesību aktus, ar kuriem reglamentē personas datu apstrādi, jo īpaši tādu, ko veic saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 3. daļas V sadaļas 4. un 5. nodaļu izveidotas aģentūras, lai izvērtētu nepieciešamību tos pielāgot šai regulai, un, ja nepieciešams, iesniegtu vajadzīgos priekšlikumus minēto aktu grozīšanai, lai nodrošinātu konsekventu pieeju to personas datu aizsardzībai, uz kuriem attiecas šīs regulas darbības joma.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīva aprite

Atsauces

COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

3.4.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

3.4.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Angel Dzhambazki

28.2.2017

Izskatīšana komitejā

13.7.2017

7.9.2017

 

 

Pieņemšanas datums

2.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

0

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Isabella Adinolfi, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Arne Lietz

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

17

+

ALDE

EFDD

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

Joëlle Bergeron

Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Arne Lietz, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

4

0

EFDD

ENF

GUE/NGL

Isabella Adinolfi

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiri Mastálka

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīva aprite

Atsauces

COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

12.1.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

3.4.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

3.4.2017

JURI

3.4.2017

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

26.1.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Cornelia Ernst

9.3.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

30.3.2017

21.6.2017

28.9.2017

12.10.2017

Pieņemšanas datums

12.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

7

6

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Christelle Lechevalier, Olle Ludvigsson, Maria Noichl, Stanisław Ożóg, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Iesniegšanas datums

23.10.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

45

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho,Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Maria Noichl, Soraya Post, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

7

-

ECR

Czesław Hoc, Marek Jurek, Monica Macovei, Stanisław Ożóg, Anders Primdahl Vistisen, Branislav Škripek

ENF

Auke Zijlstra

6

 

0

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Christelle Lechevalier

NI

Udo Voigt

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums