Postup : 2017/0002(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0313/2017

Predkladané texty :

A8-0313/2017

Rozpravy :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0348

SPRÁVA     ***I
PDF 1201kWORD 176k
19.10.2017
PE 605.954v02-00 A8-0313/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES

(COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Cornelia Ernst

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES

(COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0008),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 16 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0008/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na príspevky k návrhu legislatívneho aktu, ktoré predložili český Senát, španielsky Parlament a portugalské Republikové zhromaždenie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0313/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

(1)  Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Toto právo sa zaručuje aj v článok 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Je v záujme koherentného prístupu k ochrane osobných údajov v celej Únii a voľného pohybu osobných údajov v rámci Únie, aby sa v čo možno najväčšej miere zosúladili pravidlá ochrany údajov pre inštitúcie a orgány Únie s pravidlami ochrany údajov prijatými pre verejný sektor v členských štátoch. Ak sú ustanovenia tohto nariadenia založené na rovnakej koncepcii ako ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/679, mali by sa tieto dve ustanovenia vykladať rovnako, najmä preto, že schéma tohto nariadenia by sa mala chápať ako ekvivalent schémy nariadenia (EÚ) 2016/679.

(5)  Je v záujme koherentného prístupu k ochrane osobných údajov v celej Únii a voľného pohybu osobných údajov v rámci Únie, aby sa zosúladili pravidlá ochrany údajov pre inštitúcie, orgány, úradyagentúry Únie s pravidlami ochrany údajov prijatými pre verejný sektor v členských štátoch. Ak sú ustanovenia tohto nariadenia založené na rovnakej koncepcii ako ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/679, mali by sa tieto dve ustanovenia podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie1a vykladať rovnako, najmä preto, že schéma tohto nariadenia by sa mala chápať ako ekvivalent schémy nariadenia (EÚ) 2016/679.

 

_________________

 

1a Rozsudok Súdneho dvora z 9. marca 2010, Komisia/Nemecko, C-518/07, ECLI:EU:C:2010:125, body 26 a 28.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Právny rámec ochrany údajov pri spracúvaní údajov v rámci činností inštitúcií a orgánov Únie v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky zostáva rozdrobený a vytvára právnu neistotu. Týmto nariadením by sa preto mali stanoviť harmonizované pravidlá ochrany a voľného pohybu osobných údajov spracúvaných inštitúciami a orgánmi Únie, ktoré vykonávajú činnosti patriace do pôsobnosti tretej časti hlavy V kapitol 4 a 5 ZFEÚ a kapitoly 2 hlavy V ZEÚ.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Vo vyhlásení č. 21 o ochrane osobných údajov v oblastiach justičnej spolupráce v trestných veciach a policajnej spolupráce, pripojenom k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, na ktorej bola prijatá Lisabonská zmluva, konferencia uznala, že vzhľadom na osobitný charakter uvedených oblastí sa možno ukáže ako nutné prijať osobitné pravidlá ochrany osobných údajov a voľného pohybu osobných údajov v oblastiach justičnej spolupráce v trestných veciach a policajnej spolupráce na základe článku 16 ZFEÚ. Toto nariadenie by preto malo platiť pre agentúry Únie vykonávajúce činnosť v oblastiach justičnej spolupráce v trestných veciach a policajnej spolupráce len pokiaľ právo Únie platné pre tieto agentúry neobsahuje osobitné pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

(8)  Vo vyhlásení č. 21 o ochrane osobných údajov v oblastiach justičnej spolupráce v trestných veciach a policajnej spolupráce, pripojenom k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, na ktorej bola prijatá Lisabonská zmluva, konferencia uznala, že vzhľadom na osobitný charakter uvedených oblastí sa možno ukáže ako nutné prijať osobitné pravidlá ochrany osobných údajov a voľného pohybu osobných údajov v oblastiach justičnej spolupráce v trestných veciach a policajnej spolupráce na základe článku 16 ZFEÚ. Okrem toho aj spoločná zahraničná a bezpečnostná politika má osobitný charakter a uplatňuje osobitné pravidlá ochrany osobných údajov a môže sa ukázať ako nevyhnuté zabezpečiť voľný pohyb osobných údajov aj v tejto oblasti. Preto je vhodné regulovať spracúvanie operačných osobných údajov agentúrami Únie zriadenými na základe tretej časti hlavy V kapitol 4 a 5 ZFEÚ a misiami uvedenými v článku 42 ods. 1, článku 43 a článku 44 ZEÚ zavedením osobitných pravidiel, ktoré sa odchyľujú od niekoľkých všeobecných pravidiel stanovených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to napríklad písomným vyhlásením vrátane vyhlásenia prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo ústnym vyhlásením. Mohlo by to zahŕňať označenie políčka pri návšteve internetového webového sídla, zvolenie technických nastavení služieb informačnej spoločnosti alebo akékoľvek iné vyhlásenie či úkon, ktorý v tomto kontexte jasne znamená, že dotknutá osoba súhlasí s navrhovaným spracúvaním svojich osobných údajov. Mlčanie, vopred označené políčka alebo nečinnosť by sa preto nemali pokladať za súhlas. Súhlas by sa mal vzťahovať na všetky spracovateľské činnosti vykonávané na ten istý účel alebo účely. Ak sa spracúvanie vykonáva na viaceré účely, súhlas by sa mal udeliť na všetky tieto účely. Ak má dotknutá osoba poskytnúť súhlas na základe požiadavky elektronickými prostriedkami, požiadavka musí byť jasná a stručná a nemala by pôsobiť zbytočne rušivo na používanie služby, pre ktorú sa poskytuje.

(14)  Súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to napríklad písomným vyhlásením vrátane vyhlásenia prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo ústnym vyhlásením. Mohlo by to zahŕňať označenie políčka pri návšteve internetového webového sídla, zvolenie technických nastavení služieb informačnej spoločnosti alebo akékoľvek iné vyhlásenie či úkon, ktorý v tomto kontexte jasne znamená, že dotknutá osoba súhlasí s navrhovaným spracúvaním svojich osobných údajov. Mlčanie, vopred označené políčka alebo nečinnosť by sa preto nemali pokladať za súhlas. Súhlas by sa mal vzťahovať na všetky spracovateľské činnosti vykonávané na ten istý účel alebo účely. Ak sa spracúvanie vykonáva na viaceré účely, súhlas by sa mal udeliť na všetky tieto účely. Ak má dotknutá osoba poskytnúť súhlas na základe požiadavky elektronickými prostriedkami, požiadavka musí byť jasná a stručná a nemala by pôsobiť zbytočne rušivo na používanie služby, pre ktorú sa poskytuje. Zároveň by dotknutá osoba mala mať právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Každé spracúvanie osobných údajov by malo byť zákonné a spravodlivé. Pre fyzické osoby by malo byť transparentné, že sa získavajú, používajú, konzultujú alebo inak spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, ako aj to, v akom rozsahu sa tieto osobné údaje spracúvajú alebo budú spracúvať. Zásada transparentnosti si vyžaduje, aby všetky informácie a komunikácia súvisiace so spracúvaním týchto osobných údajov boli ľahko prístupné a ľahko pochopiteľné a formulované jasne a jednoducho. Uvedená zásada sa týka najmä informácií pre dotknuté osoby o identite prevádzkovateľa a účeloch spracúvania, a ďalších informácií na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania, pokiaľ ide o dotknuté fyzické osoby a ich právo získať potvrdenie a oznámenie spracúvaných osobných údajov, ktoré sa ich týkajú. Fyzické osoby by mali byť upozornené na riziká, pravidlá, záruky a práva pri spracúvaní osobných údajov, ako aj na to, ako môžu uplatňovať svoje práva pri takomto spracúvaní. Najmä konkrétne účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, by mali byť výslovne uvedené a legitímne a stanovené v čase získavania osobných údajov. Osobné údaje by mali byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je potrebný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú. To si vyžaduje najmä zabezpečenie toho, aby obdobie, počas ktorého sa tieto osobné údaje uchovávajú, bolo obmedzené na nevyhnutné minimum. Osobné údaje by sa mali spracúvať len vtedy, ak účel spracúvania nebolo možné za primeraných podmienok dosiahnuť inými prostriedkami. S cieľom zabezpečiť, aby sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je to potrebné, by mal prevádzkovateľ stanoviť lehoty na vymazanie alebo pravidelné preskúmanie. Mali by sa prijať všetky primerané opatrenia, aby sa zabezpečila oprava alebo vymazanie nesprávnych údajov. Osobné údaje by sa mali spracúvať tak, aby sa zabezpečila primeraná bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov vrátane predchádzania neoprávnenému prístupu k osobným údajom a zariadeniu používanému na spracúvanie, alebo neoprávnenému využitiu týchto údajov a zariadení.

(15)  Každé spracúvanie osobných údajov by malo byť zákonné a spravodlivé a malo by sa vykonávať na jasné a presne vymedzené účely. Pre fyzické osoby by malo byť transparentné, že sa získavajú, používajú, konzultujú alebo inak spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, ako aj to, v akom rozsahu sa tieto osobné údaje spracúvajú alebo budú spracúvať. Zásada transparentnosti si vyžaduje, aby všetky informácie a komunikácia súvisiace so spracúvaním týchto osobných údajov boli ľahko prístupné a ľahko pochopiteľné a formulované jasne a jednoducho. Uvedená zásada sa týka najmä informácií pre dotknuté osoby o identite prevádzkovateľa a účeloch spracúvania, a ďalších informácií na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania, pokiaľ ide o dotknuté fyzické osoby a ich právo získať potvrdenie a oznámenie spracúvaných osobných údajov, ktoré sa ich týkajú. Fyzické osoby by mali byť upozornené na riziká, pravidlá, záruky a práva pri spracúvaní osobných údajov, ako aj na to, ako môžu uplatňovať svoje práva pri takomto spracúvaní. Najmä konkrétne účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, by mali byť výslovne uvedené a legitímne a stanovené v čase získavania osobných údajov. Osobné údaje by mali byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je potrebný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú. To si vyžaduje najmä zabezpečenie toho, aby obdobie, počas ktorého sa tieto osobné údaje uchovávajú, bolo obmedzené na nevyhnutné minimum. Osobné údaje by sa mali spracúvať len vtedy, ak účel spracúvania nebolo možné za primeraných podmienok dosiahnuť inými prostriedkami. S cieľom zabezpečiť, aby sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je to potrebné, by mal prevádzkovateľ stanoviť lehoty na vymazanie alebo pravidelné preskúmanie. Mali by sa prijať všetky primerané opatrenia, aby sa zabezpečila oprava alebo vymazanie nesprávnych údajov. Osobné údaje by sa mali spracúvať tak, aby sa zabezpečila primeraná bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov vrátane predchádzania neoprávnenému prístupu k osobným údajom a zariadeniu používanému na spracúvanie, sprístupneniu osobných údajov počas prenosu alebo neoprávnenému využitiu týchto údajov a zariadení.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Právo Únie, ako aj interné predpisy uvedené v tomto nariadení by mali byť jasné a presné a ich uplatňovanie by malo byť predvídateľné pre tie osoby, na ktoré sa vzťahujú, a to v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva.

(18)  Právo Únie uvedené v tomto nariadení by malo byť jasné a presné a jeho uplatňovanie by malo byť predvídateľné pre tie osoby, na ktoré sa vzťahuje, a to v súlade s požiadavkami stanovenými v charte a Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ by mal vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovateľskou operáciou. Najmä v kontexte písomného vyhlásenia v inej záležitosti by sa zárukami malo zabezpečiť, že dotknutá osoba si je vedomá, že dáva súhlas a v akom rozsahu ho udeľuje. V súlade so smernicou Rady 93/13/EHS14 by vyjadrenie súhlasu, ktoré vopred naformuloval prevádzkovateľ, malo byť poskytnuté v zrozumiteľnej a ľahko prístupnej forme a formulované jasne a jednoducho a nemalo by obsahovať nekalé podmienky. Aby sa zaistilo, že súhlas bude informovaný, dotknutá osoba by si mala byť vedomá aspoň identity prevádzkovateľa a účelov spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené. Súhlas by sa nemal považovať za slobodný, ak dotknutá osoba nemá skutočnú alebo slobodnú voľbu alebo nemôže odmietnuť či odvolať súhlas bez nepriaznivých následkov.

(20)  Ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ by mal vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovateľskou operáciou. Najmä v kontexte písomného vyhlásenia v inej záležitosti by sa zárukami malo zabezpečiť, že dotknutá osoba si je vedomá, že dáva súhlas a v akom rozsahu ho udeľuje. V súlade so smernicou Rady 93/13/EHS14 by vyjadrenie súhlasu, ktoré vopred naformuloval prevádzkovateľ, malo byť poskytnuté v zrozumiteľnej a ľahko prístupnej forme a formulované jasne a jednoducho a nemalo by obsahovať nekalé podmienky. Aby sa zaistilo, že súhlas bude informovaný, dotknutá osoba by si mala byť vedomá aspoň identity prevádzkovateľa, účelov spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, a kategórií príjemcov údajov a mala by byť informovaná o práve na prístup a intervenciu, pokiaľ ide o tieto údaje. Súhlas by sa nemal považovať za slobodný, ak dotknutá osoba nemá skutočnú alebo slobodnú voľbu alebo nemôže odmietnuť či odvolať súhlas bez nepriaznivých následkov.

_________________

_________________

14 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES J 95, 21.4.1993, s. 29).

14 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES J 95, 21.4.1993, s. 29).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Keby príjemcovia, ktorí majú sídlo v Únii a na ktorých sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/679 alebo smernica (EÚ) 2016/680, chceli, aby im inštitúcie a orgány Únie odovzdali osobné údaje, títo príjemcovia by mali preukázať, že prenos je potrebný na dosiahnutie ich cieľa, že je primeraný a neprekračuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. Inštitúcie a orgány Únie by mali v súlade so zásadou transparentnosti preukázať takúto nutnosť, keď sami iniciujú prenos.

(22)  Pokiaľ by príjemcovia, ktorí majú sídlo v Únii a na ktorých sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/679 alebo smernica (EÚ) 2016/680, chceli, aby im inštitúcie a orgány Únie odovzdali osobné údaje, títo príjemcovia by mali poskytnúť prevádzkovateľovi odôvodnenú žiadosť o prenos, ktorá by mala prevádzkovateľovi slúžiť ako základ na posúdenie toho, či je prenos potrebný na dosiahnutie ich cieľa, či je primeraný a neprekračuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. Inštitúcie a orgány Únie by mali v súlade so zásadou transparentnosti preukázať takúto nutnosť, keď sami iniciujú prenos.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Osobné údaje, ktoré sú svojou povahou obzvlášť citlivé z hľadiska základných práv a slobôd, si zasluhujú osobitnú ochranu, keďže z kontextu ich spracúvania by mohli pre základné práva a slobody vyplývať významné riziká. Uvedené osobné údaje by mali zahŕňať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, pričom použitie výrazu „rasový pôvod“ v tomto nariadení neznamená, že Únia akceptuje teórie, ktoré sa usilujú stanoviť existenciu oddelených ľudských rás. Spracúvanie fotografií by sa nemalo systematicky považovať za spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, pretože vymedzenie pojmu biometrické údaje sa na ne vzťahuje len v prípadoch, keď sa spracúvajú osobitnými technickými prostriedkami, ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo autentifikáciu fyzickej osoby. Okrem osobitných požiadaviek na spracúvanie citlivých údajov by sa mali uplatňovať všeobecné zásady a ďalšie pravidlá uvedené v tomto nariadení, najmä pokiaľ ide o podmienky zákonného spracúvania. Výnimky zo všeobecného zákazu spracúvania týchto osobitných kategórií osobných údajov by sa mali výslovne uviesť okrem iného vtedy, ak dotknutá osoba poskytla svoj výslovný súhlas alebo v súvislosti s osobitnými potrebami, najmä ak spracúvanie vykonávajú v rámci legitímnych činností určité združenia alebo nadácie, ktorých účelom je umožniť výkon základných slobôd.

(23)  Osobné údaje, ktoré sú svojou povahou obzvlášť citlivé z hľadiska základných práv a slobôd, si zasluhujú osobitnú ochranu, keďže z kontextu ich spracúvania by mohli pre základné práva a slobody vyplývať významné riziká. Takéto osobné údaje by sa mali spracúvať len vtedy, ak je spracovanie povolené v osobitných prípadoch stanovených v tomto nariadení. Uvedené osobné údaje by mali zahŕňať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, pričom použitie výrazu „rasový pôvod“ v tomto nariadení neznamená, že Únia akceptuje teórie, ktoré sa usilujú stanoviť existenciu oddelených ľudských rás. Spracúvanie fotografií by sa nemalo systematicky považovať za spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, pretože vymedzenie pojmu biometrické údaje sa na ne vzťahuje len v prípadoch, keď sa spracúvajú osobitnými technickými prostriedkami, ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo autentifikáciu fyzickej osoby. Okrem osobitných požiadaviek na spracúvanie citlivých údajov by sa mali uplatňovať všeobecné zásady a ďalšie pravidlá uvedené v tomto nariadení, najmä pokiaľ ide o podmienky zákonného spracúvania. Výnimky zo všeobecného zákazu spracúvania týchto osobitných kategórií osobných údajov by sa mali výslovne uviesť okrem iného vtedy, ak dotknutá osoba poskytla svoj výslovný súhlas alebo v súvislosti s osobitnými potrebami, najmä ak spracúvanie vykonávajú v rámci legitímnych činností určité združenia alebo nadácie, ktorých účelom je umožniť výkon základných slobôd.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  Osobitné kategórie osobných údajov, ktoré si zasluhujú vyšší stupeň ochrany, by sa mali na zdravotné účely spracúvať len vtedy, ak je to potrebné na dosiahnutie týchto účelov v prospech fyzických osôb a spoločnosti ako celku, najmä v súvislosti s riadením služieb a systémov zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť harmonizované podmienky spracúvania osobitných kategórií osobných údajov týkajúcich sa zdravia, pokiaľ ide o osobitné potreby, najmä ak takéto údaje spracúvajú na určité zdravotné účely osoby, ktoré podliehajú zákonnej povinnosti zachovávať služobné tajomstvo. V práve Únie by sa mali stanoviť osobitné a vhodné opatrenia na ochranu základných práv a osobných údajov fyzických osôb.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia môže byť potrebné spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby. Takéto spracúvanie by malo podliehať vhodným a osobitným opatreniam na ochranu práv a slobôd fyzických osôb. V tejto súvislosti by sa malo „verejné zdravie“ vykladať v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/200815, teda malo by zahŕňať všetky prvky týkajúce sa zdravia, a to zdravotný stav vrátane chorobnosti a zdravotného postihnutia, faktory ovplyvňujúce tento zdravotný stav, potreby zdravotnej starostlivosti, zdroje pridelené na zdravotnú starostlivosť, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a jej všeobecnú dostupnosť, ako aj výdavky na zdravotnú starostlivosť a jej financovanie, a príčiny smrti. Takéto spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia z dôvodov verejného záujmu by nemalo viesť k spracúvaniu osobných údajov na iné účely tretími stranami.

(24)  Z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia môže byť potrebné spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby. Takéto spracúvanie by malo podliehať vhodným a osobitným opatreniam na ochranu práv a slobôd fyzických osôb. V tejto súvislosti by sa malo „verejné zdravie“ vykladať v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/200815, teda malo by zahŕňať všetky prvky týkajúce sa zdravia, a to zdravotný stav vrátane chorobnosti a zdravotného postihnutia, faktory ovplyvňujúce tento zdravotný stav, potreby zdravotnej starostlivosti, zdroje pridelené na zdravotnú starostlivosť, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a jej všeobecnú dostupnosť, ako aj výdavky na zdravotnú starostlivosť a jej financovanie, a príčiny smrti. Takéto spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia z dôvodov verejného záujmu by nemalo viesť k spracúvaniu osobných údajov na iné účely.

__________________

__________________

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 zo 16. decembra 2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 70).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 zo 16. decembra 2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 70).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V právnych aktoch prijatých na základe zmlúv alebo interných predpisov inštitúcií a orgánov Únie sa môžu uložiť obmedzenia pokiaľ ide o osobitné zásady a práva na informácie, prístup k osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, právo na prenosnosť údajov, dôvernosť elektronických komunikácií, ako aj informovanie dotknutej osoby o porušení ochrany osobných údajov a o určitých súvisiacich povinnostiach prevádzkovateľov, pokiaľ je to v demokratickej spoločnosti potrebné a primerané na zaistenie verejnej bezpečnosti, predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie alebo stíhanie alebo na účely výkonu trestných sankcií, vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti vrátane ochrany ľudského života, najmä v reakcii na prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou, vnútornú bezpečnosť inštitúcií a orgánov Únie, iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Únie alebo členského štátu, najmä ak ide o dôležitý hospodársky alebo finančný záujem Únie alebo členského štátu, vedenie verejných registrov vedených vo všeobecnom verejnom záujme, ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných vrátane sociálnej ochrany, verejného zdravia a humanitárnych účelov.

V právnych aktoch prijatých na základe zmlúv sa môžu uložiť obmedzenia, pokiaľ ide o osobitné zásady a práva na informácie, prístup k osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, právo na prenosnosť údajov, dôvernosť elektronických komunikácií, ako aj informovanie dotknutej osoby o porušení ochrany osobných údajov a o určitých súvisiacich povinnostiach prevádzkovateľov, pokiaľ je to v demokratickej spoločnosti potrebné a primerané na zaistenie verejnej bezpečnosti, predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie alebo stíhanie alebo na účely výkonu trestných sankcií, vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti vrátane ochrany ľudského života, najmä v reakcii na prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou, vnútornú bezpečnosť inštitúcií a orgánov Únie, iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Únie alebo členského štátu, najmä ak ide o dôležitý hospodársky alebo finančný záujem Únie alebo členského štátu, vedenie verejných registrov vedených vo všeobecnom verejnom záujme, ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných vrátane sociálnej ochrany, verejného zdravia a humanitárnych účelov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak v právnych aktoch prijatých na základe zmlúv alebo ich interných predpisov nie je stanovené obmedzenie, inštitúcie a orgány Únie môžu v osobitnom prípade zaviesť ad hoc obmedzenie týkajúce sa osobitných zásad a práv dotknutej osoby, pokiaľ takéto obmedzenie rešpektuje podstatu základných práv a slobôd a je, vo vzťahu k osobitnej spracovateľskej operácii, v demokratickej spoločnosti potrebné a primerané na zabezpečenie jedného alebo viacerých cieľov uvedených v odseku 1. Toto obmedzenie by sa malo oznámiť zodpovednej osobe. Všetky obmedzenia by mali byť v súlade s požiadavkami stanovenými v charte a v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(39a)  V nariadení (EÚ) 2016/679 sa stanovuje, že prevádzkovatelia preukazujú súlad dodržiavaním schválených certifikačných mechanizmov. Podobne aj inštitúcie a orgány Únie by mali byť schopné preukázať súlad s týmto nariadením získaním certifikácie v súlade s článkom 42 nariadenia (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Na účely preukázania súladu s týmto nariadením by prevádzkovatelia mali uchovávať záznamy o spracovateľských činnostiach, za ktoré sú zodpovední, a sprostredkovatelia by mali uchovávať záznamy o kategóriách spracovateľských činností, za ktoré sú zodpovední. Inštitúcie a orgány Únie by mali byť povinné spolupracovať s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a na požiadanie mu poskytnúť svoje záznamy, aby mohli slúžiť na monitorovanie týchto spracovateľských operácií. Inštitúcie a orgány Únie by mali byť schopné zriadiť centrálny register záznamov svojich spracovateľských činností. Z dôvodov transparentnosti by takisto mali byť schopné tento register zverejniť.

(42)  Na účely preukázania súladu s týmto nariadením by prevádzkovatelia mali uchovávať záznamy o spracovateľských činnostiach, za ktoré sú zodpovední, a sprostredkovatelia by mali uchovávať záznamy o kategóriách spracovateľských činností, za ktoré sú zodpovední. Inštitúcie a orgány Únie by mali byť povinné spolupracovať s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a na požiadanie mu poskytnúť svoje záznamy, aby mohli slúžiť na monitorovanie týchto spracovateľských operácií. Inštitúcie a orgány Únie by mali zriadiť centrálny register záznamov o svojich spracovateľských činnostiach. Z dôvodov transparentnosti by mali tento register zverejniť.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  V nariadení (ES) č. 45/2001 sa stanovuje všeobecná povinnosť prevádzkovateľa oznámiť spracúvanie osobných údajov zodpovednej osobe, ktorá zasa vedie register oznámených spracovateľských operácií. Uvedená povinnosť spôsobuje administratívnu a finančnú záťaž, a pritom neprispela vždy k zlepšeniu ochrany osobných údajov. Takéto nerozlišujúce všeobecné oznamovacie povinnosti by sa preto mali zrušiť a mali by sa nahradiť účinnými postupmi a mechanizmami, ktoré by sa namiesto toho zameriavali na tie typy spracovateľských operácií, ktoré vzhľadom na svoju povahu, rozsah, kontext a účel pravdepodobne povedú k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb. Takýmito typmi spracovateľských operácií by mohli byť najmä tie, pri ktorých sa používajú nové technológie, alebo tie, ktoré sú nového druhu a v súvislosti s ktorými prevádzkovateľ ešte nevykonal posúdenie vplyvu na ochranu údajov, alebo ktoré sa stali potrebnými vzhľadom na čas, ktorý uplynul od prvotného spracúvania. V takých prípadoch by prevádzkovateľ mal pred spracúvaním vykonať posúdenie vplyvu na ochranu údajov, aby posúdil osobitnú pravdepodobnosť a závažnosť vysokého rizika, pričom zohľadní povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania a zdroje rizika. Uvedené posúdenie vplyvu by malo zahŕňať najmä plánované opatrenia, záruky a mechanizmy na zmiernenie daného rizika, na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na preukázanie súladu s týmto nariadením.

(47)  (Netýka sa slovenskej verzie.) Okrem tejto všeobecnej povinnosti by sa mali zaviesť účinné postupy a mechanizmy na monitorovanie spracovateľských operácií, ktoré vzhľadom na svoju povahu, rozsah, kontext a účel pravdepodobne povedú k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb. Takéto postupy by sa mali zaviesť predovšetkým v prípade tých typov spracovateľských operácií, pri ktorých sa používajú nové technológie, alebo tých, ktoré sú nového druhu a v súvislosti s ktorými prevádzkovateľ ešte nevykonal posúdenie vplyvu na ochranu údajov, alebo v prípade, že sa stali potrebnými vzhľadom na čas, ktorý uplynul od prvotného spracúvania. V takých prípadoch by prevádzkovateľ mal pred spracúvaním vykonať posúdenie vplyvu na ochranu údajov, aby posúdil osobitnú pravdepodobnosť a závažnosť vysokého rizika, pričom zohľadní povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania a zdroje rizika. Uvedené posúdenie vplyvu by malo zahŕňať najmä plánované opatrenia, záruky a mechanizmy na zmiernenie daného rizika, na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na preukázanie súladu s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(50)  Nariadením (EÚ) 2016/679 sa zriaďuje Európsky výbor pre ochranu údajov ako nezávislý orgán Únie s právnou subjektivitou. Výbor by mal prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu nariadenia (EÚ) 2016/679 a smernice 2016/680 v celej Únii, a to aj poskytovaním poradenstva Komisii. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by zároveň mal aj naďalej vykonávať svoje dozorné a poradenské funkcie v súvislosti so všetkými inštitúciami a orgánmi Únie, a to aj z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť pravidiel ochrany údajov v rámci Únie by mala Komisia povinne viesť konzultácie po prijatí legislatívnych aktov alebo počas prípravy delegovaných aktov a vykonávacích aktov podľa článku 289, 290 a 291 ZFEÚ a po prijatí odporúčaní a návrhov týkajúcich sa dohôd s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami podľa článku 218 ZFEÚ, ktoré majú vplyv na právo na ochranu osobných údajov. V takýchto prípadoch by mala byť Komisia povinná konzultovať s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov s výnimkou prípadov, keď sa v nariadení (EÚ) 2016/679 stanovujú povinné konzultácie s Európskym výborom pre ochranu údajov, napríklad v súvislosti s rozhodnutiami o primeranosti alebo delegovanými aktmi o štandardizovaných ikonách a požiadavkách na certifikačné mechanizmy. Ak má predmetný akt osobitný význam pre ochranu práv a slobôd fyzických osôb so zreteľom na spracúvanie osobných údajov, Komisia by okrem toho mala mať možnosť uskutočniť konzultácie aj s Európskym výborom pre ochranu údajov. V takýchto prípadoch by európsky dozorný úradník pre ochranu údajov ako člen Európskeho výboru pre ochranu údajov mal koordinovať svoju činnosť s týmto výborom s cieľom vydať spoločné stanovisko. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a prípadne aj Európsky výbor pre ochranu údajov by mali poskytnúť svoje písomné vyjadrenie do ôsmich týždňov. Tento časový rámec by sa mal v naliehavých alebo inak vhodných prípadoch skrátiť, napríklad keď Komisia pripravuje delegované a vykonávacie akty.

(50)  Nariadením (EÚ) 2016/679 sa zriaďuje Európsky výbor pre ochranu údajov ako nezávislý orgán Únie s právnou subjektivitou. Výbor by mal prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu nariadenia (EÚ) 2016/679 a smernice 2016/680 v celej Únii, a to aj poskytovaním poradenstva Komisii. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by zároveň mal aj naďalej vykonávať svoje dozorné a poradenské funkcie v súvislosti so všetkými inštitúciami a orgánmi Únie, a to aj z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť pravidiel ochrany údajov v rámci Únie by mala Komisia povinne viesť konzultácie pri prijímaní návrhov legislatívneho aktu alebo počas prípravy delegovaných aktov a vykonávacích aktov podľa článku 289, 290 a 291 ZFEÚ a pri prijímaní odporúčaní a návrhov týkajúcich sa dohôd s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami podľa článku 218 ZFEÚ, ktoré majú vplyv na právo na ochranu osobných údajov. V takýchto prípadoch by mala byť Komisia povinná konzultovať s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov s výnimkou prípadov, keď sa v nariadení (EÚ) 2016/679 stanovujú povinné konzultácie s Európskym výborom pre ochranu údajov, napríklad v súvislosti s rozhodnutiami o primeranosti alebo delegovanými aktmi o štandardizovaných ikonách a požiadavkách na certifikačné mechanizmy. Ak má predmetný akt osobitný význam pre ochranu práv a slobôd fyzických osôb so zreteľom na spracúvanie osobných údajov, Komisia by okrem toho mala mať možnosť uskutočniť konzultácie aj s Európskym výborom pre ochranu údajov. V takýchto prípadoch by európsky dozorný úradník pre ochranu údajov ako člen Európskeho výboru pre ochranu údajov mal koordinovať svoju činnosť s týmto výborom s cieľom vydať spoločné stanovisko. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a prípadne aj Európsky výbor pre ochranu údajov by mali poskytnúť svoje písomné vyjadrenie do ôsmich týždňov. Tento časový rámec by sa mal v naliehavých alebo inak vhodných prípadoch skrátiť, napríklad keď Komisia pripravuje delegované a vykonávacie akty.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(50a)  V súlade s článkom 75 nariadenia (EÚ) 2016/679 európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí sekretariát Európskeho výboru pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52)  Keď sa osobné údaje prenášajú z inštitúcií a orgánov Únie prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám, nemala by byť ohrozená úroveň ochrany fyzických osôb, ktorá je v Únii zaručovaná týmto nariadením, a to ani v prípadoch následného prenosu osobných údajov z tretej krajiny alebo od medzinárodnej organizácie prevádzkovateľom, sprostredkovateľom v rovnakej alebo inej tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. V každom prípade sa prenosy do tretích krajín a medzinárodným organizáciám môžu uskutočňovať len v úplnom súlade s týmto nariadením. Prenos by sa mohol uskutočniť len vtedy, ak s výhradou ostatných ustanovení tohto nariadenia prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ splnili podmienky stanovené v tomto nariadení týkajúce sa prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

(52)  Keď sa osobné údaje prenášajú z inštitúcií a orgánov Únie prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám, mala by byť zaistená úroveň ochrany fyzických osôb, ktorá je v Únii zaručovaná týmto nariadením, a to aj v prípadoch následného prenosu osobných údajov z tretej krajiny alebo od medzinárodnej organizácie prevádzkovateľom, sprostredkovateľom v rovnakej alebo inej tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. V každom prípade sa prenosy do tretích krajín a medzinárodným organizáciám môžu uskutočňovať len v úplnom súlade s týmto nariadením, nariadením (EÚ) 2016/679 a so základnými právami a slobodami zakotvenými v charte. Prenos by sa mohol uskutočniť len vtedy, ak s výhradou ostatných ustanovení tohto nariadenia prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ splnili podmienky stanovené v tomto nariadení týkajúce sa prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(53)  Komisia sa v súlade s článkom 45 nariadenia (EÚ) 2016/679 môže rozhodnúť, že tretia krajina, územie alebo konkrétne odvetvie v tretej krajine, alebo medzinárodná organizácia zabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov. V takýchto prípadoch môže inštitúcia alebo orgán Únie uskutočňovať prenosy osobných údajov do tejto tretej krajiny alebo tejto medzinárodnej organizácii bez potreby získania ďalšieho povolenia.

(53)  Komisia sa v súlade s článkom 45 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo článkom 36 smernice (EÚ) 2016/680 môže rozhodnúť, že tretia krajina, územie alebo konkrétne odvetvie v tretej krajine, alebo medzinárodná organizácia zabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov. V takýchto prípadoch môže inštitúcia alebo orgán Únie uskutočňovať prenosy osobných údajov do tejto tretej krajiny alebo tejto medzinárodnej organizácii bez potreby získania ďalšieho povolenia.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 64 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(64a)  Komisia navrhla zmeniť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES ( „nariadenie o IMI“), aby systém IMI mohli používať nielen príslušné orgány členských štátov a Komisia, ale aj orgány, úrady a agentúry Únie1a. Až do tejto revízie by európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a Európsky výbor pre ochranu údajov mali mať možnosť využívať informačný systém o vnútornom trhu na účely administratívnej spolupráce a výmeny informácií stanovené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov s ohľadom na jeho nadobudnutie účinnosti 25. mája 2018.

 

_________________

 

1a Pozri článok 36 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012, COM(2017) 256 final, 2017/0086 (COD).

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 65

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(65)  V určitých prípadoch sa v práve Únie stanovuje model koordinovaného dozoru vykonávaného spoločne európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a národnými dozornými orgánmi. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov je okrem toho dozorným orgánom Europolu a osobitný model spolupráce s národnými dozornými orgánmi bol vytvorený prostredníctvom Rady pre spoluprácu s poradenskou funkciou. V záujme zlepšenia účinného dozoru nad hmotnoprávnymi pravidlami v oblasti ochrany údajov a ich presadzovania by sa mal v Únii zaviesť jeden koherentný model koordinovaného dozoru. Komisia by preto mala v príslušných prípadoch predložiť legislatívne návrhy so zreteľom na zmenu právnych aktov Únie stanovujúcich model koordinovaného dozoru s cieľom zosúladiť ich s modelom koordinovaného dozoru podľa tohto nariadenia. Jediným fórom na celoplošné zabezpečenie účinného koordinovaného dozoru by mal byť Európsky výbor pre ochranu údajov.

(65)  V určitých prípadoch sa v práve Únie stanovuje model koordinovaného dozoru vykonávaného spoločne európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a národnými dozornými orgánmi. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov je okrem toho dozorným orgánom Europolu a osobitný model spolupráce s národnými dozornými orgánmi bol vytvorený prostredníctvom Rady pre spoluprácu s poradenskou funkciou. V záujme zlepšenia účinného dozoru nad hmotnoprávnymi pravidlami v oblasti ochrany údajov a ich presadzovania by sa týmto nariadením mal zaviesť jeden koherentný model koordinovaného dozoru. Jediným fórom na celoplošné zabezpečenie účinného koordinovaného dozoru by mal byť Európsky výbor pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Týmto nariadením sa chránia základné práva a slobody fyzických osôb, a najmä ich právo na ochranu osobných údajov.

2.  Týmto nariadením sa chránia základné práva a slobody fyzických osôb zakotvené v charte, a najmä ich právo na ochranu osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Toto nariadenie sa uplatňuje na spracúvanie osobných údajov všetkými inštitúciami a orgánmi Únie, pokiaľ sa takéto spracúvanie uskutočňuje pri výkone činností, ktoré patria, ako celok alebo čiastočne, do rozsahu pôsobnosti práva Únie.

1.  Toto nariadenie sa uplatňuje na spracúvanie osobných údajov všetkými inštitúciami a orgánmi Únie.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Toto nariadenie sa vzťahuje aj na agentúry Únie vykonávajúce činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti kapitol 4 a 5 hlavy V tretej časti ZFEÚ, a to aj vtedy, keď sa v zakladajúcich aktoch týchto agentúr Únie stanovuje samostatný režim ochrany údajov pre spracúvanie operačných osobných údajov. Ustanoveniami súvisiacimi s osobitným spracúvaním operačných osobných údajov uvedenými v zakladajúcich aktoch týchto agentúr sa môže špecifikovať a doplniť uplatňovanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vymedzenia v nariadení (EÚ) 2016/679 s výnimkou vymedzenia prevádzkovateľa v článku 4 bode 7 uvedeného nariadenia;

a)  vymedzenia v nariadení (EÚ) 2016/679 s výnimkou vymedzenia prevádzkovateľa v bode 7, hlavnej prevádzkarne v bode 16, podniku v bode 18 a skupiny podnikov v bode 19 článku 4 uvedeného nariadenia; vymedzenie „elektronickej komunikácie“ v článku 4 bode 2 písm. a) nariadenia (EÚ) XX/XXXX [nariadenie o ochrane súkromia v elektronickej komunikácii];

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  „operačné osobné údaje“ sú osobné údaje spracúvané agentúrami Únie zriadenými na základe kapitol 4 a 5 hlavy V tretej časti ZFEÚ a misiami uvedenými v článku 42 ods. 1, článku 43 a článku 44 ZEÚ na účely dosiahnutia cieľov stanovených v aktoch, ktorými sa tieto agentúry alebo misie zriaďujú;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Osobné údaje musia byť:

1.  Osobné údaje :

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  presné a v prípade potreby aktualizované; musia sa vykonať všetky primerané opatrenia, aby sa zaistilo, že údaje, ktoré sú nepresné alebo neúplné so zreteľom na účely, na ktoré boli získané alebo na ktoré sa ďalej spracúvajú, sa vymažú alebo bezodkladne opravia („presnosť“);

d)  presné a v prípade potreby aktualizované; musia sa vykonať všetky primerané opatrenia, aby sa zaistilo, že osobné údaje, ktoré sú nepresné so zreteľom na účely, na ktoré sa spracúvajú, sa vymažú alebo bezodkladne opravia („presnosť“);

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Úlohy uvedené v odseku 1 písm. a) sa stanovia v práve Únie.

2.  Úlohy uvedené v odseku 1 písm. a) sa stanovia v práve Únie. Základ pre spracovanie uvedené v odseku 1 písm. b) stanovuje právo Únie alebo členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Prenos osobných údajov medzi inštitúciami a orgánmi Únie

 

Bez toho, aby boli dotknuté články 4, 5, 6 a 10:

 

1. Osobné údaje sa prenášajú v rámci inštitúcií alebo orgánov Únie alebo iným inštitúciám a orgánom Únie iba vtedy, ak sú údaje nevyhnutné na legitímne plnenie úloh patriacich do právomoci príjemcu.

 

2. Ak sa údaje prenášajú v nadväznosti na žiadosť príjemcu, prevádzkovateľ aj príjemca nesú zodpovednosť za legitímnosť tohto prenosu.

 

Od prevádzkovateľa sa požaduje, aby overil právomoc príjemcu a vypracoval predbežné hodnotenie nevyhnutnosti prenosu údajov. Ak vzniknú pochybnosti, pokiaľ ide o túto nevyhnutnosť, prevádzkovateľ požiada príjemcu o ďalšie informácie.

 

Príjemca zabezpečí, aby bolo možné následne overiť nevyhnutnosť prenosu údajov.

 

3. Príjemca spracúva osobné údaje iba na účely, na ktoré boli prenášané.

.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 4, 5, 6 a 10, osobné údaje sa prenášajú len príjemcom usadeným v Únii, na ktorých sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/679 alebo vnútroštátne právne predpisy prijaté podľa smernice (EÚ) 2016/680, ak príjemca preukáže, že:

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 4, 5, 6, 10, 14, článok 15 ods. 3 a článok16 ods. 4, osobné údaje sa prenášajú len príjemcom usadeným v Únii, na ktorých sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/679 alebo vnútroštátne právne predpisy prijaté podľa smernice (EÚ) 2016/680, ak prevádzkovateľ na základe odôvodnenej žiadosti od príjemcu preukáže, že:

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prenos údajov je potrebný, primeraný účelom prenosu a že neexistuje nijaký dôvod predpokladať, že by mohli byť poškodené práva a slobody a oprávnené záujmy dotknutej osoby.

b)  je to primerané a potrebné na účel plnenia verejného záujmu, ako je transparentnosť alebo dobrá správa, a ak po preukázateľnom zvážení rôznych protichodných záujmov existuje dôvod predpokladať, že by mohli byť poškodené oprávnené záujmy dotknutej osoby;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto údajov na jeden alebo viacero určených účelov, s výnimkou prípadov, keď sa v práve Únie stanovuje, že zákaz uvedený v odseku 1 nemôže dotknutá osoba zrušiť, alebo

a)  dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden alebo viacero určených účelov, s výnimkou prípadov, keď sa v práve Únie stanovuje, že zákaz uvedený v odseku 1 nemôže dotknutá osoba zrušiť, alebo

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Osobné údaje uvedené v odseku 1 sa môžu spracúvať na účely uvedené v odseku 2 písm. h), ak tieto údaje spracúva odborník, alebo ak sa spracúvajú v rámci zodpovednosti odborníka, ktorý podlieha povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo podľa práva Únie.

3.  Osobné údaje uvedené v odseku 1 sa môžu spracúvať na účely uvedené v odseku 2 písm. h), ak tieto údaje spracúva odborník, alebo ak sa spracúvajú v rámci zodpovednosti odborníka, ktorý podlieha povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo podľa práva Únie alebo práva členského štátu alebo podľa pravidiel, ktoré stanovili príslušné vnútroštátne orgány, alebo ak údaje spracúva iná osoba, ktorá tiež podlieha povinnosti mlčanlivosti podľa práva Únie alebo práva členského štátu alebo pravidiel, ktoré stanovili príslušné vnútroštátne orgány.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činov alebo súvisiacich bezpečnostných opatrení podľa článku 5 ods. 1 sa môže vykonávať, len ak je povolené právom Únie, čo môže zahŕňať interné predpisy, poskytujúcim náležité konkrétne záruky ochrany práv a slobôd dotknutých osôb.

Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činov alebo súvisiacich bezpečnostných opatrení podľa článku 5 ods. 1 sa vykonáva, len ak je povolené právom Únie poskytujúcim náležité konkrétne záruky ochrany práv a slobôd dotknutých osôb.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie podľa článkov 15 a 16 a všetky oznámenia a úkony podľa článkov 17 až 24 a článku 38 sa poskytujú bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže odmietnuť konať na základe žiadosti.

Informácie podľa článkov 15 a 16 a všetky oznámenia a úkony podľa článkov 17 až 24 a článku 38 sa poskytujú bezplatne.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Ak Komisia prijme delegované akty podľa článku 12 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/679 určujúce informácie, ktoré sa majú oznámiť vo forme ikon, a postupy poskytovania štandardizovaných ikon, inštitúcie a orgány Únie podľa možnosti poskytujú informácie podľa článkov 15 a 16 v kombinácii s takýmito štandardizovanými ikonami.

8.  Komisia je oprávnená prijať delegované akty podľa článku 12 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/679 určujúce informácie, ktoré sa majú oznámiť vo forme ikon, a postupy poskytovania štandardizovaných ikon, inštitúcie a orgány Únie podľa možnosti poskytujú informácie podľa článkov 15 a 16 v kombinácii s takýmito štandardizovanými ikonami.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä v prípade spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v odseku 1 tohto článku znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;

b)  sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä v prípade spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v odseku 1 tohto článku znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  sa získanie alebo sprístupnenie výslovne stanovuje v práve Únie, alebo

c)  sa získanie alebo sprístupnenie výslovne stanovuje v práve Únie, ktoré sa vzťahuje na prevádzkovateľa a ktoré poskytuje primerané opatrenia na ochranu legitímneho záujmu dotknutej osoby, alebo

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti zachovávania profesijného tajomstva upravenej právom Únie.

d)  osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti zachovávania profesijného tajomstva upravenej právom Únie vrátane zákonnej povinnosti zachovania tajomstva.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.   V prípadoch uvedených v ods. 5 písm. b) prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia informácií verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  spracovanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti ich vymazaniu a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

b)  spracovanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Uplatňovanie článkov 14 až 22, 34 a 38, ako aj článku 4, v rozsahu, v akom jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam stanoveným v článkoch 14 až 22, sa môže obmedziť právnymi aktmi prijatými na základe zmlúv alebo, vo veciach týkajúcich sa fungovania inštitúcií a orgánov Únie, interných predpisov stanovených týmito inštitúciami a orgánmi, ak takéto obmedzenie rešpektuje podstatu základných práv a slobôd a je v demokratickej spoločnosti potrebným a primeraným opatrením s cieľom zaistiť:

1.  Uplatňovanie článkov 14 až 22 a článku 38, ako aj článku 4 v rozsahu, v akom jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam stanoveným v článkoch 14 až 22, sa môže obmedziť právnymi aktmi prijatými na základe zmlúv, ak takéto obmedzenie rešpektuje podstatu základných práv a slobôd a je v demokratickej spoločnosti potrebným a primeraným opatrením s cieľom zaistiť:

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   Akty prijaté podľa odseku 1 musia byť jasné a presné. Ich uplatňovanie musí byť pre osoby, na ktoré sa vzťahujú, predvídateľné.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Každý právny akt prijatý podľa odseku 1 musí predovšetkým obsahovať osobitné ustanovenia, ktoré v opodstatnených prípadoch upravujú aspoň:

 

a) účely spracovania alebo kategórie spracovania;

 

b) kategórie osobných údajov;

 

c) rozsah zavedeného obmedzenia,

 

d) záruky na predchádzanie zneužívaniu alebo nezákonnému prístupu či prenosu;

 

e) špecifikáciu prevádzkovateľa alebo kategórií prevádzkovateľov,

 

f) čas uchovávania a uplatniteľné záruky zohľadňujúce charakter, rozsah a účely spracovania alebo kategórií spracovania;

 

g) riziká pre práva a slobody dotknutých osôb a

 

h) právo dotknutých osôb na informácie o obmedzení, ak tým nie je dotknutý účel obmedzenia.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa obmedzenie nestanovuje v právnom akte prijatom na základe zmlúv alebo v internom predpise v súlade s odsekom 1, inštitúcie a orgány Únie môžu obmedziť uplatňovanie článkov 14 až 22, 34 a 38, ako aj článku 4, v rozsahu, v akom jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam stanoveným v článkoch 14 až 22, ak takéto obmedzenie rešpektuje podstatu základných práv a slobôd vo vzťahu ku konkrétnej spracovateľskej operácii a je v demokratickej spoločnosti potrebným a primeraným opatrením na zaistenie jedného alebo viacerých cieľov uvedených v odseku 1. Obmedzenie sa oznámi príslušnej zodpovednej osobe.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Keď sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, v práve Únie, ktoré môže zahŕňať interné predpisy, sa môžu stanoviť odchýlky z práv uvedených v článkoch 17, 18, 20 a 23, pričom sa dodržia podmienky a záruky uvedené v článku 13, pokiaľ takéto práva pravdepodobne znemožnia alebo závažným spôsobom sťažia dosiahnutie osobitných účelov a pokiaľ sú takéto odchýlky potrebné na dosiahnutie uvedených účelov.

3.  Keď sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, v práve Únie sa môžu stanoviť odchýlky z práv uvedených v článkoch 17, 18, 20 a 23, pričom sa dodržia podmienky a záruky uvedené v článku 13, pokiaľ takéto práva pravdepodobne znemožnia alebo závažným spôsobom sťažia dosiahnutie osobitných účelov a pokiaľ sú takéto odchýlky potrebné na dosiahnutie uvedených účelov.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Keď sa osobné údaje spracúvajú na účely archivácie vo verejnom záujme, v práve Únie, ktoré môže zahŕňať interné predpisy, sa môžu stanoviť odchýlky z práv uvedených v článkoch 17, 18, 20, 21, 22 a 23, pričom sa dodržia podmienky a záruky uvedené v článku 13, pokiaľ takéto práva pravdepodobne znemožnia alebo závažným spôsobom sťažia dosiahnutie osobitných účelov a pokiaľ sú takéto odchýlky potrebné na dosiahnutie uvedených účelov.

4.  Keď sa osobné údaje spracúvajú na účely archivácie vo verejnom záujme, v práve Únie sa môžu stanoviť odchýlky z práv uvedených v článkoch 17, 18, 20, 21, 22 a 23, pričom sa dodržia podmienky a záruky uvedené v článku 13, pokiaľ takéto práva pravdepodobne znemožnia alebo závažným spôsobom sťažia dosiahnutie osobitných účelov a pokiaľ sú takéto odchýlky potrebné na dosiahnutie uvedených účelov.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Interné predpisy uvedené v odsekoch 1, 3 a 4 musia byť dostatočne jasné a presné a náležite zverejnené.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak je uložené obmedzenie podľa odsekov 1 alebo 2, dotknutej osobe sa v súlade s právom Únie poskytnú informácie o hlavných dôvodoch, na základe ktorých sa obmedzenie uplatňuje, a o jej práve podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

6.  Ak je uložené obmedzenie podľa odseku 1, dotknutej osobe sa v súlade s právom Únie poskytnú informácie o hlavných dôvodoch, na základe ktorých sa obmedzenie uplatňuje, a o jej práve podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Ak je dotknutej osobe odopretý prístup k údajom na základe obmedzenia uloženého podľa odsekov 1 alebo 2, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov pri vyšetrovaní sťažnosti informuje dotknutú osobu iba o tom, či boli údaje spracované správne, a ak nie, či boli vykonané všetky potrebné opravy.

7.  Ak je dotknutej osobe odopretý prístup k údajom na základe obmedzenia uloženého podľa odseku 1, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov pri vyšetrovaní sťažnosti informuje dotknutú osobu iba o tom, či boli údaje spracované správne, a ak nie, či boli vykonané všetky potrebné opravy.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Poskytnutie informácií uvedených v odsekoch 6 a 7 a v článku 46 ods. 2 sa môže odložiť, zamietnuť alebo sa od neho môže upustiť, ak by sa ním zrušil účinok obmedzenia uloženého podľa odseku 1 alebo 2.

8.  Poskytnutie informácií uvedených v odsekoch 6 a 7 a v článku 46 ods. 2 sa môže odložiť, zamietnuť alebo sa od neho môže upustiť, ak by sa ním zrušil účinok obmedzenia uloženého podľa odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Dodržiavanie schválených certifikačných mechanizmov uvedených v článku 42 nariadenia (EÚ) 2016/679 sa môže použiť ako prvok na preukázanie súladu s povinnosťami prevádzkovateľa.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Schválený certifikačný mechanizmus podľa článku 42 nariadenia (EÚ) 2016/679 sa môže použiť ako prvok na preukázanie súladu s požiadavkami uvedenými v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Dotknutá osoba môže uplatňovať svoje práva podľa tohto nariadenia v súvislosti s jedným alebo viacerými spoločnými prevádzkovateľmi a voči jednému alebo viacerým spoločným prevádzkovateľom, pričom sa zohľadnia ich úlohy stanovené v podmienkach dohody uvedenej v odseku 1.

3.  Bez ohľadu na podmienky dohody uvedenej v odseku 1 môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva podľa tohto nariadenia v súvislosti s každým prevádzkovateľom a voči každému prevádzkovateľovi.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Inštitúcie a orgány Únie sa môžu rozhodnúť uchovávať svoje záznamy o spracovateľských činnostiach v centrálnom registri. V takom prípade sa tiež môžu rozhodnúť sprístupniť register verejnosti.

5.  Inštitúcie a orgány Únie uchovávajú svoje záznamy o spracovateľských činnostiach v centrálnom registri a sprístupňujú tento register verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Kapitola 4 – oddiel 2 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV A DÔVERNOSŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Dodržiavanie schváleného certifikačného mechanizmu podľa článku 42 nariadenia (EÚ) 2016/679 sa môže použiť ako prvok na preukázanie splnenia požiadaviek uvedených v odseku 1 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 33 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 33 a

 

Dodržiavanie schváleného kódexu správania podľa článku 42 nariadenia (EÚ) 2016/679 sa môže použiť ako prvok na preukázanie splnenia požiadaviek uvedených v odseku 1 a 2.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 34

vypúšťa sa

Dôvernosť elektronických komunikácií

 

Inštitúcie a orgány Únie zabezpečia dôvernosť elektronických komunikácií, najmä zabezpečením svojich elektronických komunikačných sietí.

 

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 36

vypúšťa sa

Zoznamy používateľov

 

1.  Osobné údaje uvedené v zoznamoch používateľov a prístup k takýmto zoznamom sa musia obmedziť na to, čo je nevyhnutne potrebné na konkrétne účely zoznamu.

 

2.  Inštitúcie a orgány Únie prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby zabránili používaniu osobných údajov uvedených v týchto zoznamoch na účely priameho marketingu, a to bez ohľadu na to, či sú tieto údaje verejne prístupné alebo nie.

 

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Kapitola 4 – oddiel 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

DÔVERNOSŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 38 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 38a

 

Dôvernosť elektronických komunikácií

 

Inštitúcie a orgány Únie zaisťujú dôvernosť elektronických komunikácií, najmä zabezpečením svojich elektronických komunikačných sietí.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 38 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 38b

 

Zoznamy používateľov

 

1. Osobné údaje uvedené v zoznamoch používateľov a prístup k takýmto zoznamom sa musia obmedziť na to, čo je nevyhnutne potrebné na konkrétne účely zoznamu.

 

2. Inštitúcie a orgány Únie prijímajú všetky potrebné opatrenia na to, aby zabránili používaniu osobných údajov uvedených v týchto zoznamoch na účely priameho marketingu bez ohľadu na to, či sú tieto údaje verejne prístupné alebo nie.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Inštitúcie a orgány Únie informujú európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o vypracovaní administratívnych opatrení a interných predpisov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, na ktorom sa podieľa inštitúcia alebo orgán Únie jednotlivo alebo spoločne s inými.

Inštitúcie a orgány Únie informujú európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o vypracovaní administratívnych opatrení týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, na ktorom sa podieľa inštitúcia alebo orgán Únie jednotlivo alebo spoločne s inými.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V nadväznosti na prijatie návrhov legislatívneho aktu a odporúčaní alebo návrhov Rade podľa článku 218 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) a pri príprave delegovaných aktov alebo vykonávacích aktov, ktoré majú dosah na ochranu práv a slobôd fyzických osôb so zreteľom na spracúvanie osobných údajov, Komisia konzultuje s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

1.  Pri prijímaní návrhov legislatívneho aktu a odporúčaní alebo návrhov Rade podľa článku 218 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) a pri príprave delegovaných aktov alebo vykonávacích aktov týkajúcich sa ochrany práv a slobôd fyzických osôb so zreteľom na spracúvanie osobných údajov Komisia konzultuje s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Zodpovedná osoba môže byť členom personálu inštitúcie alebo orgánu Únie alebo môže plniť úlohy na základe zmluvy o poskytovaní služieb.

4.  Zodpovedná osoba musí byť členom personálu inštitúcie alebo orgánu Únie. Vo výnimočných prípadoch môžu inštitúcie a orgány Únie vzhľadom na svoju veľkosť a v prípade nesplnenia podmienok uvedených v odseku 2 ustanoviť zodpovednú osobu, ktorá plní svoje úlohy na základe zmluvy o poskytovaní služieb.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Zodpovedná osoba a jej personál sú v súlade s právom Únie viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť alebo dôvernosť v súvislosti s výkonom svojich úloh.

5.  Zodpovedná osoba je v súlade s právom Únie viazaná povinnosťou zachovávať mlčanlivosť alebo dôvernosť v súvislosti s výkonom svojich úloh.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  zabezpečiť, aby spracovateľské operácie nemali nepriaznivý vplyv na práva a slobody dotknutých osôb.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť, ak Komisia rozhodla podľa článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679, že v danej tretej krajine, na území danej tretej krajiny alebo v jednom či viacerých určených odvetviach v danej tretej krajine, alebo v rámci medzinárodnej organizácie je zabezpečená primeraná úroveň ochrany a že osobné údaje sa prenášajú výlučne s cieľom umožniť splnenie úloh patriacich do právomoci prevádzkovateľa.

1.  Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť, ak Komisia rozhodla podľa článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo článku 36 smernice (EÚ) 2016/680, že v danej tretej krajine, na území danej tretej krajiny alebo v jednom či viacerých určených odvetviach v danej tretej krajine, alebo v rámci medzinárodnej organizácie je zabezpečená primeraná úroveň ochrany a že osobné údaje sa prenášajú výlučne s cieľom umožniť splnenie úloh patriacich do právomoci prevádzkovateľa. Takýto prenos si nevyžaduje žiadne osobitné povolenie.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak neexistuje rozhodnutie podľa článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii len vtedy, ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytol primerané záruky, a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

1.  Ak neexistuje rozhodnutie podľa článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo článku 36 ods. 3 smernice (EÚ) 2016/680 v rámci príslušného rozsahu pôsobnosti uvedených legislatívnych aktov, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii len vtedy, ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytol primerané záruky a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak neexistuje rozhodnutie podľa článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo ak neexistujú primerané záruky podľa článku 49, prenos alebo súbor prenosov osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa uskutoční len za jednej z týchto podmienok:

1.  Ak neexistuje rozhodnutie podľa článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo článku 36 ods. 3 smernice (EÚ) 2016/680 v rámci príslušného rozsahu pôsobnosti uvedených legislatívnych aktov alebo ak neexistujú primerané záruky podľa článku 49, prenos alebo súbor prenosov osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa uskutoční len za jednej z týchto podmienok:

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Európsky parlament a Rada na základe vzájomnej dohody vymenujú európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov na funkčné obdobie piatich rokov, a to na základe zoznamu vypracovaného Komisiou v nadväznosti na verejnú výzvu pre uchádzačov. Výzva pre uchádzačov musí umožňovať, aby všetci záujemcovia z celej Únie mohli podať prihlášky. Zoznam uchádzačov, ktorý zostaví Komisia, je verejný. Na základe zoznamu vypracovaného Komisiou sa príslušný výbor Európskeho parlamentu môže rozhodnúť zorganizovať vypočutie, aby mohol vyjadriť preferencie.

1.  Európsky parlament a Rada na základe vzájomnej dohody vymenujú európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov na funkčné obdobie piatich rokov, a to na základe zoznamu vypracovaného spoločne Európskym parlamentom, Radou a Komisiou v nadväznosti na verejnú výzvu pre uchádzačov. Výzva pre uchádzačov musí umožňovať, aby všetci záujemcovia z celej Únie mohli podať prihlášky. Zoznam uchádzačov je verejný a je v ňom uvedených aspoň päť uchádzačov. Príslušný výbor Európskeho parlamentu sa môže rozhodnúť zorganizovať vypočutie uchádzačov uvedených v zozname, aby mohol vyjadriť preferencie.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zoznam vypracovaný Komisiou, z ktorého sa vyberie európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, zahŕňa osoby, ktorých nezávislosť je nespochybniteľná a ktoré sú uznávané ako osoby so skúsenosťami a zručnosťami požadovanými pre výkon povinností európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, napríklad preto, že pôsobili alebo pôsobia v dozorných orgánoch zriadených podľa článku 41 nariadenia (EÚ) 2016/679.

2.  Zoznam vypracovaný spoločne Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, z ktorého sa vyberie európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, zahŕňa osoby, ktorých nezávislosť je nespochybniteľná a ktoré sú uznávané ako osoby s odbornými vedomosťami v oblasti ochrany údajov, ako aj so skúsenosťami a zručnosťami požadovanými pre výkon povinností európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, napríklad preto, že pôsobili alebo pôsobia v dozorných orgánoch zriadených podľa článku 41 nariadenia (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov pomáha sekretariát. Úradníkov a ostatných členov personálu sekretariátu vymenúva európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorý je ich nadriadeným. Títo pracovníci podliehajú výhradne jeho riadeniu. O ich počte sa rozhoduje každý rok v rámci rozpočtového postupu.

4.  Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov pomáha sekretariát. Úradníkov a ostatných členov personálu sekretariátu vymenúva európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorý je ich nadriadeným. Títo pracovníci podliehajú výhradne jeho riadeniu. O ich počte sa rozhoduje každý rok v rámci rozpočtového postupu. Článok 75 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/679 sa vzťahuje na zamestnancov európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov zapojených do výkonu úloh, ktorými bol poverený Európsky výbor pre ochranu údajov na základe práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  získať prístup do všetkých priestorov prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ako aj k akémukoľvek zariadeniu a prostriedkom na spracúvanie údajov, v súlade s procesným právom Únie alebo procesným právom členského štátu;

e)  získať prístup do všetkých priestorov prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ako aj k akémukoľvek zariadeniu a prostriedkom na spracúvanie údajov, v súlade s procesným právom Únie;

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  povoliť alebo nepovoliť spracovateľské operácie podľa článku 40 ods. 4;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 61 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spolupráca s národnými dozornými orgánmi

Spolupráca medzi európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a vnútroštátnymi dozornými orgánmi

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov spolupracuje s dozornými orgánmi zriadenými podľa článku 41 nariadenia (EÚ) 2016/679 a článku 51 smernice (EÚ) 2016/680 (ďalej len „národné dozorné orgány“) a so spoločným dozorným orgánom zriadeným podľa článku 25 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV21rozsahu potrebnom pre výkon ich príslušných povinností, najmä tak, že si vzájomne poskytujú relevantné informácie, že žiada národné dozorné orgány, aby vykonávali svoje právomoci, alebo odpovedá na žiadosť takýchto orgánov.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov spolupracuje s dozornými orgánmi zriadenými podľa článku 51 nariadenia (EÚ) 2016/679 a článku 41 smernice (EÚ) 2016/680 (ďalej len „národné dozorné orgány“) v rozsahu potrebnom pre výkon ich príslušných povinností, najmä tak, že si vzájomne poskytujú relevantné informácie, že vzájomne od seba požadujú, aby vykonávali svoje právomoci, alebo odpovedá na vzájomné žiadosti.

_________________

 

21 Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely, Ú. v. EÚ L 323, 10.12.2009, s. 20 – 30.

 

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a Európska rada pre ochranu údajov môžu využiť informačný systém o vnútornom trhu zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) na účely administratívnej spolupráce a výmeny informácií podľa článkov 60 až 62, 64, 65 a 70 nariadenia (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sa v akte Únie odkazuje na tento článok, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov aktívne spolupracuje s národnými dozornými orgánmi s cieľom zabezpečiť účinný dozor nad rozsiahlymi informačnými systémami, alebo agentúrami Únie.

1.  Ak sa v akte Únie predpokladá, že európsky dozorný úradník pre ochranu údajov dohliada na spracovanie osobných údajov na úrovni Únie a národné dozorné orgány dohliadajú na spracúvanie osobných údajov na vnútroštátnej úrovni, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a národné dozorné orgány v rámci svojich príslušných právomocí aktívne spolupracujú v rámci svojich zodpovedností s cieľom zabezpečiť účinný, koordinovaný dozor nad rozsiahlymi informačnými systémami alebo orgánmi, úradmi alebo agentúrami Únie.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, konajúc v rámci svojich príslušných právomocí a v rámci svojich úloh, si podľa potreby vymieňa relevantné informácie, pomáha pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúma ťažkosti súvisiace s výkladom alebo uplatňovaním tohto nariadenia a ďalších uplatniteľných aktov Únie, študuje problémy spojené s vykonávaním nezávislého dozoru alebo s výkonom práv dotknutých osôb, vypracúva harmonizované návrhy riešení akýchkoľvek problémov a podporuje informovanosť o právach na ochranu údajov, a to spoločne s národnými dozornými orgánmi.

2.  V rámci svojich príslušných právomocí a v rámci svojich úloh si podľa potreby vymieňajú relevantné informácie, pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmajú ťažkosti súvisiace s výkladom alebo uplatňovaním tohto nariadenia a ďalších uplatniteľných aktov Únie, študujú problémy spojené s vykonávaním nezávislého dozoru alebo s výkonom práv dotknutých osôb, vypracúvajú harmonizované návrhy riešení akýchkoľvek problémov a podporujú informovanosť o právach na ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na účely stanovené v odseku 2 sa európsky dozorný úradník pre ochranu údajov stretáva s národnými dozornými orgánmi najmenej dvakrát do roka v rámci Európskeho výboru pre ochranu údajov. Náklady a servis spojené s týmito stretnutiami hradí Európsky výbor pre ochranu údajov. Na prvom stretnutí sa prijme rokovací poriadok. Ďalšie pracovné postupy sa podľa potreby vypracujú spoločne.

3.  Na účely stanovené v odseku 2 sa európsky dozorný úradník pre ochranu údajov stretáva s národnými dozornými orgánmi najmenej dvakrát do roka v rámci Európskeho výboru pre ochranu údajov. Náklady a servis spojené s týmito stretnutiami hradí Európsky výbor pre ochranu údajov. Na tieto účely môže Európsky výbor pre ochranu údajov podľa potreby vypracovať ďalšie pracovné postupy.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Kapitola VIII a (nová) – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

KAPITOLA VIIIa

 

Spracúvanie operatívnych osobných údajov

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok – 69 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 69a

 

Rozsah pôsobnosti

 

Odchylne od článkov 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 41, 43, 49, 50 a 51 sa ustanovenia tejto kapitoly vzťahujú na spracúvanie operačných údajov agentúrami Únie zriadenými na základe kapitol 4 a 5 hlavy V tretej časti ZFEÚ a misiami uvedenými v článku 42 ods. 1 a v článkoch 43 a 44 ZEÚ.

 

Ustanoveniami súvisiacimi s osobitným spracúvaním operačných osobných údajov uvedenými v zakladajúcich aktoch týchto agentúr sa môže špecifikovať a doplniť uplatňovanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 69 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Article 69b

 

Zásady spracovania operačných osobných údajov

 

1.  Operačné osobné údaje sú:

 

a)  spracované zákonne a nestranne („zákonnosť a spravodlivosť“);

 

b)  zhromažďované na určené, jasné a zákonné účely a nebudú sa ďalej spracovávať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracovanie údajov na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo štatistické účely sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi pod podmienkou, že agentúry a misie Únie poskytnú primerané záruky, najmä na zaistenie toho, aby sa údaje nespracúvali na žiadne iné účely („obmedzenie účelu“);

 

c)  primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“);

 

d)  správne a podľa potreby aktualizované, pričom sa prijímajú všetky primerané opatrenia na to, aby sa zabezpečilo, že sa operačné osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“);

 

e)  uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa operačné osobné údaje spracúvajú;

 

f) spracúvané spôsobom, ktorým sa zabezpečuje primeraná bezpečnosť operačných osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením s použitím vhodných technických alebo organizačných opatrení („úplnosť a dôvernosť“).

 

2.  Agentúry alebo misie Únie sprístupňujú verejnosti dokument, ktorý obsahuje zrozumiteľné ustanovenia o spracúvaní operačných osobných údajov a dostupných prostriedkoch na uplatňovanie práv dotknutých osôb.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 69 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Article 69c

 

Zákonnosť spracúvania

 

Spracúvanie je zákonné iba vtedy a do takej miery, pokiaľ je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej agentúrami a misiami Únie a ak je založené na práve Únie. V práve Únie, ktoré špecifikuje a dopĺňa toto nariadenie, pokiaľ ide o spracúvanie v rozsahu pôsobnosti tejto kapitoly, sa uvádzajú ciele spracúvania, operačné osobné údaje, ktoré sa majú spracovať, a účely spracúvania.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 69 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Article 69d

 

Rozlišovanie medzi rôznymi kategóriami dotknutých osôb

 

Agentúry alebo misie Únie jasne rozlišujú medzi operačnými osobnými údajmi rôznych kategórií dotknutých osôb, ako napríklad:

 

a)  osoby, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestného činu alebo z účasti na trestnom čine, ktorý patrí do pôsobnosti agentúr alebo misií Únie, alebo osoby, ktoré boli za takýto trestný čin odsúdené;

 

b)  osôb, pri ktorých existujú konkrétne skutočnosti alebo dôvodné podozrenie, na základe ktorého sa možno domnievať, že majú v úmysle spáchať trestné činy, ktoré patria do pôsobnosti agentúr alebo misií Únie;

 

c)  osoby, ktoré sú obeťami jedného z predmetných trestných činov, alebo osoby, pri ktorých sa možno na základe určitých skutočností domnievať, že môžu byť obeťou takéhoto trestného činu;

 

d)  osoby, ktoré môžu byť vyzvané, aby svedčili v rámci vyšetrovania v súvislosti s trestnými činmi alebo v rámci následného trestného konania;

 

e)  osoby, ktoré môžu poskytovať informácie o trestných činoch; a

 

f)  kontakty alebo zástupcovia jednej z osôb uvedených pod písm. a) a b).

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 69 e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Article 69e

 

Rozlišovanie medzi operačnými osobnými údajmi a overenie kvality operačných osobných údajov

 

Agentúry a misie Únie rozlišujú medzi operačnými osobnými údajmi založenými na faktoch a operačnými osobnými údajmi založenými na osobných hodnoteniach. Agentúry a misie Únie spracúvajú operačné osobné údaje tak, aby sa v náležitých prípadoch dalo zistiť, ktorý orgán údaje poskytol alebo odkiaľ sa údaje získali. Agentúry a misie Únie zabezpečujú, aby sa operačné osobné údaje, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo už neaktuálne, neprenášali ani neposkytovali. Agentúry a misie Únie na tento účel overujú pred prenosom alebo poskytnutím operačných osobných údajov ich kvalitu. Pokiaľ je to možné, agentúry a misie Únie pri každom prenose operačných osobných údajov doplňujú potrebné informácie, ktoré príjemcovi umožnia posúdiť stupeň správnosti, úplnosti a spoľahlivosti operačných osobných údajov, a doplňujú aj mieru ich aktuálnosti. Ak sa zistí, že došlo k prenosu nesprávnych operačných osobných údajov alebo že operačné osobné údaje boli prenesené nezákonne, musí sa to bezodkladne oznámiť príjemcovi. V takom prípade sa musia operačné osobné údaje opraviť alebo vymazať alebo sa ich spracúvanie obmedzí.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 69 f (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Article 69f

 

Osobitné podmienky spracúvania

 

Ak agentúry a misie Únie stanovia osobitné podmienky spracúvania, informujú príjemcu takýchto operačných osobných údajov o týchto podmienkach a požiadavke dodržiavať ich. Agentúry a misie Únie dodržiavajú pri spracúvaní osobitné podmienky spracúvania stanovené vnútroštátnym orgánom v súlade s článkom 9 ods. 3 a 4 smernice (EÚ) 2016/680.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 69 g (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 69g

 

Prenos operačných osobných údajov iným inštitúciám a orgánom Únie

 

Agentúry a misie Únie uskutočňujú prenos operačných osobných údajov iným inštitúciám a orgánom Únie iba vtedy, keď sú tieto údaje potrebné na plnenie ich úloh alebo úloh prijímajúcich agentúr a misií Únie. Ak sú operačné osobné údaje prenášané v nadväznosti na žiadosť inej inštitúcie alebo orgánu Únie, zodpovednosť za legitímnosť tohto prenosu znášajú prevádzkovateľ aj príjemca. Od agentúr a misií Únie sa požaduje overenie právomoci inej inštitúcie alebo orgánu Únie a vypracovanie predbežného hodnotenia nevyhnutnosti tohto prenosu. Ak v súvislosti s nevyhnutnosťou prenosu nastanú pochybnosti, agentúry a misie Únie požiadajú príjemcu o ďalšie informácie. Iné inštitúcie a orgány Únie zabezpečia, aby bolo možné následne overiť nevyhnutnosť prenosu. Iné inštitúcie a orgány Únie spracúvajú osobné údaje iba na účely, na ktoré boli prenášané.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 69 h (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 69h

 

Spracúvanie osobitných kategórií operačných osobných údajov

 

Spracúvanie operačných osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženstvo, filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na účely individuálnej identifikácie fyzickej osoby, operačných osobných údajov týkajúcich sa zdravia alebo operačných osobných údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby je povolené len vtedy, ak je nevyhnutne potrebné a primerané na predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej v rámci cieľov agentúr a misií Únie a ak tieto údaje dopĺňajú ďalšie osobné údaje, ktoré spracovali agentúry a misie Únie. Výber konkrétnej skupiny osôb výlučne na základe takýchto osobných údajov sa zakazuje. O použití tohto článku musí byť bezodkladne informovaná zodpovedná osoba. Operačné osobné údaje podľa uvedeného pododseku sa zasielajú členským štátom, orgánom Únie, tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám, len pokiaľ je tento prenos nevyhnutne potrebný a primeraný v jednotlivých prípadoch týkajúcich sa trestnej činnosti v rámci cieľov agentúr a misií Únie a v súlade s kapitolou V.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 69 i (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 69i

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie agentúr a misií Únie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má nepriaznivé právne účinky týkajúce sa tejto osoby alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 69 j (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 69j

 

Informácie, ktoré sa majú sprístupniť alebo poskytnúť dotknutej osobe

 

1.  Agentúry a misie Únie sprístupňujú dotknutej osobe aspoň tieto informácie:

 

a)  totožnosť a kontaktné údaje agentúry alebo misie Únie;

 

b)  kontaktné údaje zodpovednej osoby;

 

c)  účely spracúvania, na ktoré sú operačné osobné údaje určené;

 

d)  právo podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a jeho kontaktné údaje;

 

e)  existencia práva žiadať od agentúr a misií Únie prístup k operačným osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, ako aj ich opravu, výmaz alebo obmedzenie ich spracúvania.

 

2.  Popri informáciách uvedených v odseku 1 agentúry a misie Únie v osobitných prípadoch poskytnú dotknutej osobe aj tieto ďalšie informácie s cieľom umožniť výkon jej práv:

 

a)  právny základ spracúvania;

 

b)  lehota uchovávania operačných osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

 

c)  kategórie príjemcov operačných osobných údajov, a to aj v tretích krajinách či medzinárodných organizáciách;

 

d)  podľa potreby aj ďalšie informácie, najmä ak sa operačné osobné údaje získavajú bez vedomia dotknutej osoby.

 

3.  Agentúry a misie Únie môžu odložiť, obmedziť alebo vylúčiť poskytovanie informácií dotknutej osobe podľa odseku 2 v takom rozsahu a tak dlho, ako je opatrenie stanovené v právnom akte prijatom na základe zmlúv a s náležitým zreteľom na základné práva a oprávnené záujmy príslušnej fyzickej osoby predstavuje nevyhnutné a primerané opatrenie v demokratickej spoločnosti s cieľom:

 

a)  zabrániť mareniu úradného alebo súdneho zisťovania, vyšetrovania alebo konania;

 

b)  zabrániť ohrozeniu predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania alebo výkonu trestných sankcií;

 

c)  chrániť verejnú bezpečnosť členských štátov;

 

d)  chrániť vnútornú bezpečnosť členských štátov;

 

e)  chrániť práva a slobody ostatných.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 69 k (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 69k

 

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

 

Každá dotknutá osoba má právo získať od agentúr a misií Únie potvrdenie o tom, či sa spracúvajú operačné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a má právo získať prístup k týmto informáciám:

 

a)  účely a právny základ spracovateľskej operácie;

 

b)  kategórie spracúvaných operačných osobných údajov;

 

c)  príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú operačné osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

 

d)  plánované obdobie, počas ktorého sa budú operačné osobné údaje uchovávať;

 

e)  existencia práva žiadať od agentúr a misií Únie opravu operačných osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania operačných osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby;

 

f)  právo podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a jeho kontaktné údaje;

 

g)  informácia o operačných osobných údajoch, ktoré sa spracúvajú, a o všetkých dostupných informáciách, pokiaľ ide o ich zdroj.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 69 l (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 69l

 

Obmedzenia práva prístupu

 

1.  Agentúry a misie Únie môžu úplne alebo čiastočne obmedziť právo dotknutej osoby na prístup v takom rozsahu a tak dlho, ako je toto čiastočné či úplné obmedzenie stanovené v právnom akte prijatom na základe zmlúv a s náležitým zreteľom na základné práva a oprávnené záujmy príslušnej fyzickej osoby predstavuje nevyhnutné a primerané opatrenie v demokratickej spoločnosti s cieľom:

 

a)  zabrániť mareniu úradného alebo súdneho zisťovania, vyšetrovania alebo konania;

 

b)  zabrániť ohrozeniu predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania alebo výkonu trestných sankcií;

 

c)  chrániť verejnú bezpečnosť členských štátov;

 

d)  chrániť vnútornú bezpečnosť členských štátov;

 

f)  chrániť práva a slobody ostatných.

 

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 agentúry a misie Únie bez zbytočného odkladu písomne informujú dotknutú osobu o každom zamietnutí či obmedzení prístupu a o dôvodoch tohto zamietnutia alebo obmedzenia. Od takéhoto informovania možno upustiť, ak by ich poskytnutie ohrozilo účel podľa odseku 1. Agentúry a misie Únie písomne informujú dotknutú osobu o možnosti podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov alebo dožadovať sa súdneho prostriedku nápravy na Súdnom dvore Európskej únie. Agentúry a misie Únie zdokumentujú skutkové alebo právne dôvody, na ktorých sa rozhodnutie zakladá. Tieto informácie sa na požiadanie sprístupnia európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 69 m (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 69m

 

Právo na opravu alebo vymazanie operačných osobných údajov a obmedzenie spracúvania

 

1.  Každá dotknutá osoba má právo bez zbytočného odkladu dosiahnuť u agentúr a misií Únie opravu nepresných operačných osobných údajov , ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných operačných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. Agentúry a misie Únie bez zbytočného odkladu vymažú operačné osobné údaje a dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u agentúr a misií Únie bez zbytočného odkladu vymazanie operačných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sa spracúvaním porušujú články 68b, 69c alebo 69h, alebo ak sa operačné osobné údaje musia vymazať, aby sa zabezpečil súlad so zákonnou povinnosťou, ktorá sa vzťahuje na agentúry a misie Únie.

 

 

a)  dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov a ich správnosť alebo nesprávnosť nemožno určiť; alebo

 

b)  osobné údaje sa musia zachovať na účely dokazovania.

 

2.  Ak je spracúvanie obmedzené podľa písmena a) prvého pododseku, agentúry a misie Únie o tom pred zrušením obmedzenia spracúvania informujú dotknutú osobu. Obmedzené údaje sa spracúvajú len na účel, ktorý zabránil ich vymazaniu

 

3.  Agentúry a misie Únie písomne informujú dotknutú osobu o každom zamietnutí opravy alebo vymazania osobných údajov či obmedzenia spracúvania a o dôvodoch zamietnutia. Agentúry a misie Únie môžu úplne alebo čiastočne obmedziť možnosť dotknutej osoby poskytnúť takéto informácie v takom rozsahu a tak dlho, ako toto obmedzenie s náležitým zreteľom na základné práva a oprávnené záujmy príslušnej fyzickej osoby predstavuje nevyhnutné a primerané opatrenie v demokratickej spoločnosti s cieľom:

 

a)  zabrániť mareniu úradného alebo súdneho zisťovania, vyšetrovania alebo konania;

 

b)  zabrániť ohrozeniu predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania alebo výkonu trestných sankcií;

 

c)  chrániť verejnú bezpečnosť členských štátov;

 

d)  chrániť vnútornú bezpečnosť členských štátov;

 

f)  chrániť práva a slobody ostatných.

 

4.  Agentúry a misie Únie písomne informujú dotknutú osobu o možnosti podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a dožadovať sa súdneho prostriedku nápravy na Súdnom dvore Európskej únie.

 

5.  Agentúry a misie Únie oznamujú opravu nesprávnych osobných údajov príslušnému orgánu, od ktorého nesprávne operačné osobné údaje pochádzajú.

 

6.  Agentúry a misie Únie v prípadoch, v ktorých sa operačné osobné údaje opravia alebo vymažú alebo sa obmedzí spracúvanie podľa odsekov 1, 2 a 3, upovedomujú a informujú príjemcov o tom, že musia opraviť alebo vymazať operačné osobné údaje alebo obmedziť spracúvanie operačných osobných údajov, za ktoré zodpovedajú.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 69 n (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 69n

 

Výkon práv dotknutou osobou a overenie európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

 

V prípadoch uvedených v článku 69j ods. 3 a článkoch 69k a 69m ods. 4 sa práva dotknutej osoby môžu vykonávať aj prostredníctvom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

 

Agentúry a misie Únie informujú dotknutú osobu o možnosti uplatniť svoje práva prostredníctvom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov podľa odseku 1.

 

Ak sa uplatňuje právo uvedené v odseku 1, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov informuje dotknutú osobu aspoň o tom, že vykonal všetky nevyhnutné overenia alebo preskúmanie. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov dotknutú osobu zároveň informuje o jej práve na súdny prostriedok nápravy na Súdnom dvore Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 69 o (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 69o

 

Vedenie záznamov

 

Agentúry a misie Únie vedú záznamy o všetkých týchto spracovateľských operáciách v automatizovaných systémoch spracúvania: získavanie, upravenie, konzultovanie, sprístupňovanie, a to aj počas prenosov, kombinovanie a vymazávanie operačných osobných údajov a prístup k týmto údajom.

 

Na základe záznamov o konzultovaní a sprístupňovaní musí byť možné určiť dôvod a dátum a čas takýchto operácií, identifikovať osobu, ktorá konzultovala alebo sprístupnila operačné osobné údaje, a, pokiaľ je to možné, totožnosť príjemcov týchto operačných osobných údajov. Takéto záznamy sa používajú iba na kontrolu ochrany údajov a na zaistenie náležitého spracovania údajov, ako aj ich úplnosti a bezpečnosti. Nesmie existovať možnosť upraviť takéto záznamy. Takéto záznamy sa vymažú po troch rokoch, pokiaľ nie sú potrebné pre prebiehajúcu kontrolu. Agentúry alebo misie Únie sprístupňujú záznamy európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov na požiadanie.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 69 p (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 69p

 

Prenos operačných osobných údajov do tretích krajín a medzinárodným organizáciám

 

1  S výhradou prípadných obmedzení podľa článku 69l môžu agentúry alebo misie Únie prenášať operačné osobné údaje orgánom tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, pokiaľ je takýto prenos nevyhnutný na plnenie úloh agentúr alebo misií Únie, na základe jedného z týchto dokumentov:

 

a)  rozhodnutia, ktoré Komisia prijala v súlade s článkom 36 smernice (EÚ) 2016/680 o tom, že tretia krajina alebo územie, alebo sektor spracúvania v danej tretej krajine, alebo daná medzinárodná organizácia zabezpečuje primeranú úroveň ochrany (ďalej len „rozhodnutie o primeranosti“);

 

b)  medzinárodnej dohody uzatvorenej medzi Úniou a danou treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou podľa článku 218 ZFEÚ a citujúcej náležité záruky, pokiaľ ide o ochranu súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov;

 

c)  dohody o spolupráci umožňujúcej výmenu operačných osobných údajov uzatvorenej pred dátumom začatia uplatňovania príslušného zakladajúceho právneho aktu agentúr Únie medzi agentúrami alebo misiami Únie a touto treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou v súlade s článkom 23 rozhodnutia 2009/371/SVV. Agentúry a misie Únie môžu uzatvárať administratívne dohody na vykonávanie takýchto dohôd alebo rozhodnutí o primeranosti.

 

2.  Výkonný riaditeľ v náležitých prípadoch informuje riadiacu radu o výmenách operačných osobných údajov na základe rozhodnutí o primeranosti podľa odseku 1 písm. a).

 

3.  Agentúry a misie Únie zverejňujú na svojom webovom sídle a aktualizujú zoznam rozhodnutí o primeranosti, dohôd, administratívnych dohôd a iných nástrojov, ktoré sa týkajú prenosu operačných osobných údajov v súlade s odsekom 1.

 

4.  Do 14. júna 2021 Komisia posúdi ustanovenia v dohodách o spolupráci uvedených v odseku 1 písm. c), najmä pokiaľ ide o ochranu údajov. Komisia informuje Európsky parlament a Radu o výsledkoch tohto posúdenia a v relevantných prípadoch môže predložiť Rade odporúčanie na rozhodnutie, ktorým sa povoľuje začať rokovania o uzatvorení medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 1 písm. b).

 

5.  Odchylne od odseku 1 môže výkonný riaditeľ prípadne v jednotlivých prípadoch povoliť prenos operačných osobných údajov tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám, ak je prenos:

 

a)  nevyhnutný na ochranu zásadných záujmov dotknutej osoby či inej osoby;

 

b)  nevyhnutný na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, ak sa tak ustanovuje v práve členského štátu prenášajúceho osobné údaje;

 

c)  nevyhnutný na to, aby sa predišlo bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti členského štátu alebo tretej krajiny;

 

d)  v jednotlivých prípadoch nevyhnutný na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania či stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií alebo

 

e)  v jednotlivých prípadoch nevyhnutný na stanovenie, uplatňovanie alebo obranu právnych nárokov súvisiacich s predchádzaním osobitným trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním či stíhaním alebo výkonom osobitných trestných sankcií.

 

Prenos operačných osobných údajov sa nesmie uskutočniť, ak výkonný riaditeľ konštatuje, že základné práva a slobody dotknutej osoby majú prednosť pred verejným záujmom na prenose uvedenom v písmenách d) a e).

 

Výnimky sa nesmú uplatňovať na systematické, hromadné ani štrukturálne prenosy.

 

6.  Odchylne od odseku 1 môže správna rada prípadne po dohode s EDPS povoliť na obdobie najviac jedného roka, ktoré možno obnoviť, súbor prenosov v súlade s odsekom 5 písm. a) až e), so zreteľom na existujúce primerané záruky, pokiaľ ide o ochranu súkromia a základných práv a slobôd fyzických osôb. Takéto povolenia sa náležite zdôvodnia a zdokumentujú.

 

7.  Výkonný riaditeľ čo najskôr informuje správnu radu a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o prípadoch, v ktorých sa uplatnil odsek 5.

 

8.  Agentúry a misie Únie vedú podrobné záznamy o všetkých prenosoch uskutočnených podľa tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Kapitola IX a (nová) – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Kapitola IXa

 

Preskúmanie

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 70 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 70a

 

Doložka o preskúmaní

 

1.  Najneskôr 1. júna 2021 a potom každých päť rokov Komisia predloží Európskemu parlamentu správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ku ktorej v prípade potreby pripojí príslušné legislatívne návrhy.

 

2.  Pri hodnotení ex post uvedenom v odseku 1 sa osobitná pozornosť venuje primeranosti rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, jeho súladu s inými legislatívnymi aktmi v oblasti ochrany údajov a posudzuje sa najmä vykonávanie kapitoly V tohto nariadenia.

 

3.  Najneskôr 1. júna 2021 a potom každých päť rokov Komisia predloží Európskemu parlamentu správu o uplatňovaní kapitoly VIII tohto nariadenia a uložených postihoch a sankciách.

Odôvodnenie

V záujme lepšej tvorby právnych predpisov a predovšetkým účinného využívania hodnotení ex post s cieľom zachytiť celý legislatívny cyklus je obzvlášť dôležité sledovať transpozíciu, implementáciu a presadzovanie právnych predpisov EÚ a – všeobecnejšie – monitorovať ich vplyv, fungovanie a účinnosť. Na tento účel slúži komplexná doložka o preskúmaní, ktorá požaduje náležité posúdenie uplatňovania nariadenia, jeho rozsahu pôsobnosti a predpokladanej odchýlky právomocí a stanovuje primeranú povinnosť podávať správy.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 70 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 70b

 

Preskúmanie právnych aktov Únie

 

Komisia do 25. mája 2021 preskúma ostatné právne akty prijaté na základe zmlúv, ktorými sa upravuje spracúvanie osobných údajov, najmä zo strany agentúr založených podľa kapitol 4 a 5 hlavy V tretej časti ZFEÚ, s cieľom posúdiť potrebu ich zosúladenia s týmto nariadením a podľa potreby vypracovať návrh potrebný na zmenu uvedených aktov v záujme zabezpečenia konzistentného prístupu k ochrane osobných údajov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 71 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 71 a

 

Zmeny nariadenia (ES) č. 1987/2006

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1987/20061a sa mení takto:

 

Článok 46 sa nahrádza takto:

 

„národné dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, konajúc v rámci svojich príslušných právomocí, vzájomne spolupracujú v súlade s článkom 62 [nové nariadenie č. 45/2001]“.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4).

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 71 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 71 b

 

Zmeny rozhodnutia Rady 2007/533/SVV

 

Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV1a sa mení takto:

 

Článok 62 sa nahrádza takto:

 

„národné dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, konajúc v rámci svojich príslušných právomocí, vzájomne spolupracujú v súlade s článkom 62 [nové nariadenie č. 45/2001]“.

 

_________________

 

1a Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 63).

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 71 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 71c

 

Zmeny nariadenia (ES) č. 767/2008

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 767/20081a sa mení takto:

 

Článok 43 sa nahrádza takto:

 

„národné dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, konajúc v rámci svojich príslušných právomocí, vzájomne spolupracujú v súlade s článkom 62 [nové nariadenie č. 45/2001]“.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60).

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 71 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 71d

 

Zmeny nariadenia Rady (ES) č. 515/97

 

Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 sa mení takto:

 

V článku 37 sa odsek 4 nahrádza takto:

 

„národné dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, konajúc v rámci svojich príslušných právomocí, vzájomne spolupracujú v súlade s článkom 62 [nové nariadenie č. 45/2001]“.

 

_________________

 

1a Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 71 e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 71e

 

Zmeny rozhodnutia Rady 2009/917/SVV

 

Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV1a sa mení takto:

 

(1)  Článok 25 sa vypúšťa.

 

(2)  V článku 26 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

 

„národné dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, konajúc v rámci svojich príslušných právomocí, vzájomne spolupracujú v súlade s článkom 62 [nové nariadenie č. 45/2001]“.

 

_________________

 

1a Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely (Ú. v. EÚ L 323, 10.12.2009, s. 20).

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 71 f (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 71f

 

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/20121a sa mení takto:

 

V článku 21 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 71 g (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 71g

 

Zmeny vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/24471a sa mení takto:

 

V článku 83 sa vypúšťa odsek 8.

 

_________________

 

1a Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015 s. 558).

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 71 h (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 71h

 

Zmeny nariadenia (EÚ) 2016/794

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/7941a sa mení takto:

 

(1)  Články 25, 28, 30, 36, 37, 40, 41 a 46 sa vypúšťajú.

 

(2)  Článok 44 sa nahrádza takto:

 

„národné dozorné orgány a EDPS, konajúc v rámci svojich príslušných právomocí, vzájomne spolupracujú v súlade s článkom 62 [nové nariadenie č. 45/2001]“.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, p. 53).

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 71 i (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 71i

 

Zmeny nariadenia Rady (EÚ) 2017/XX

 

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/..1a sa mení takto:

 

(1)  Články 36e, 36f, 37, 37b, 37c, 37cc, 37ccc, 37d, 37e, 37f, 37g, 37h, 37i, 37j, 37k, 37n, 37o, 41, 41a, 41b, 43a, 43b, 43c, 43d, 43e a 46 sa vypúšťajú.

 

(2)  Článok 45 sa nahrádza takto:

 

„národné dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, konajúc v rámci svojich príslušných právomocí, vzájomne spolupracujú v súlade s článkom 62 [nové nariadenie č. 45/2001]“.

 

_________________

 

1a Nariadenie Rady (EÚ) 2017/... z ... , ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry („Európska prokuratúra“) (Ú. v. EÚ L ...).

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 71 j (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 71i

 

Zmeny nariadenia (EÚ) 2017/XX

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/...1a sa mení takto:

 

(1)  články 27, 29, 30, 31, 33, 36 a 37 sa vypúšťajú.

 

(2)  Článok 35 sa nahrádza takto:

 

„národné dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, konajúc v rámci svojich príslušných právomocí, vzájomne spolupracujú v súlade s článkom 62 [nové nariadenie č. 45/2001]“.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)(Ú. v. EÚ L ...).

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 71 k (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 71k

 

Zmeny nariadenia Rady (EÚ) 2017/XX o systéme Eurodac

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/...1a sa mení takto:

 

(1)  Články 29, 30, 31 a 39 sa vypúšťajú.

 

(2)  Článok 34 sa nahrádza takto:

 

„národné dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, konajúc v rámci svojich príslušných právomocí, vzájomne spolupracujú v súlade s článkom 62 [nové nariadenie č. 45/2001]“.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o zriadení systému Eurodac na porovnávanie biometrických údajov na účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], na zisťovanie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva (Ú. v. EÚ L ...).


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I.  KONTEXT NÁVRHU

V článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý bol zavedený Lisabonskou zmluvou, sa stanovuje zásada, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Okrem toho sa v článku 16 ods. 2 ZFEÚ Lisabonskou zmluvou zaviedol osobitný právny základ prijatia pravidiel ochrany osobných údajov. V článku 8 Charty základných práv Európskej únie je zakotvená ochrana osobných údajov ako základné právo a v článku 7 je zakotvené právo každého človeka na rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie.

Právo na ochranu osobných údajov sa vzťahuje aj na spracúvanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami EÚ. Nariadenie (ES) č. 45/2001, ktoré je hlavnou súčasťou platných právnych predpisov EÚ o ochrane osobných údajov v inštitúciách Únie, bolo prijaté v roku 2001 so zreteľom na dva ciele: chrániť základné právo na ochranu údajov a zaručiť voľný tok osobných údajov v celej Únii. Toto nariadenie bolo doplnené rozhodnutím č. 1247/2002/ES.

Dňa 27. apríla 2016 Európsky parlament a Rada prijali všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 (ďalej aj „VNOÚ“), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018. V článku 98 tohto nariadenia sa vyžaduje, aby sa nariadenie (ES) č. 45/2001 prispôsobilo zásadám a pravidlám stanoveným vo VNOÚ s cieľom vytvoriť silný a súdržný rámec ochrany údajov v Únii a umožniť, aby sa oba nástroje uplatňovali súčasne. Rovnako 27. apríla 2016 Európsky parlament a Rada prijali smernicu (EÚ) 2016/680 (ďalej aj „smernica“) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania, alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov. Touto smernicou sa stanovuje komplexný rámec ochrany osobných údajov v oblasti presadzovania práva. V článku 62 tejto smernice je uvedená požiadavka, aby sa právne predpisy Únie, ktoré upravujú spracúvanie osobných údajov príslušnými orgánmi, zosúladili so smernicou. Napriek tomu však niektoré agentúry Únie v oblasti presadzovania práva naďalej uplatňujú samostatné režimy ochrany osobných údajov.

Je v súlade s jednotným prístupom k ochrane osobných údajov v celej Únii, aby sa pravidlá ochrany údajov pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie čo možno najviac zosúladili s pravidlami ochrany údajov prijatými pre členské štáty. Ak sú ustanovenia návrhu založené na rovnakej koncepcii ako ustanovenia VNOÚ, mali by sa tieto dve ustanovenia vykladať rovnako, najmä preto, že schéma návrhu by sa mala chápať ako ekvivalent schémy VNOÚ.

V preskúmaní nariadenia (ES) č. 45/2001 (ďalej aj „nariadenie“) sa berú do úvahy aj výsledky prieskumov a konzultácií so zainteresovanými stranami a hodnotiaca štúdia o jeho vykonávaní za posledných 15 rokov.

II.  Pripomienky spravodajkyne

Spravodajkyňa sa vo všeobecnosti domnieva, že navrhovaná revízia je významným krokom smerom k harmonizácii pravidiel ochrany údajov a poskytuje pevný základ, z ktorého možno vychádzať.

Spravodajkyňa však vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európska komisia sa nerozhodla pre plnohodnotný jednotný nástroj, ktorý by sa vzťahoval na všetky operácie spracúvania údajov všetkých orgánov, agentúr a inštitúcií Únie, čím prišla o historickú možnosť vytvoriť silnú a jednotnú normu na ochranu základného práva na ochranu údajov. Spravodajkyňa vyjadruje presvedčenie, že občania Únie si zaslúžia jasnú jednotnú normu, a preto navrhuje objasniť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia.

S cieľom zaistiť silný a súdržný rámec ochrany údajov v celej Únii by sa toto nariadenie malo vzťahovať na každé spracovanie osobných údajov uskutočnené ktoroukoľvek inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Únie. Spravodajkyňa zároveň uznáva, že zákonodarca sa 27. apríla 2016 rozhodol pre dvojaký prístup, pokiaľ ide o spracúvanie na účely presadzovania práva. Pokiaľ bude spracovanie osobných údajov na účely presadzovania práva agentúrami Únie v súlade s pravidlami stanovenými v smernici (EÚ) 2016/680, naďalej by sa mali uplatňovať samostatné režimy niektorých agentúr, až kým nebudú zosúladené s týmto nariadením.

Spravodajkyňa sa tiež podujala na dôsledné zosúladenie tejto revízie nariadenia s VNOÚ s cieľom čo možno najviac zjednodušiť oba texty, a tým vyjadriť myšlienku, že Únia koná podľa rovnakých noriem ako členské štáty, pokiaľ ide o ochranu údajov. Spravodajkyňa preto predkladá niekoľko pozmeňujúcich návrhov zameraných na zjednodušenie týchto dvoch nástrojov. Rozdiely medzi týmto nariadením a VNOÚ by mali byť riadne odôvodnené a obmedzené na minimum.

Súdny dvor Európskej únie o otázke spojitosti nariadenia (ES) č. 45/2001 a nariadenia (ES) č. 1049/2001 v posledných rokoch v niekoľkých prípadoch rozhodol, že medzi dvomi základnými právami treba nájsť rovnováhu, a nepriamo vyzval zákonodarcu, aby jednoznačnejšie objasnil spojitosť medzi článkom 4 nariadenia (ES) 1049/2001 a článkom 8 (teraz článok 9) nariadenia (ES) č. 45/2001. Spravodajkyňa zvolila prístup, v rámci ktorého vložila do textu niekoľko prvkov nedávnych súdnych prípadov (Bavarian Lager, Dennekamp, ClientEarth), ktorými v podstate uvádza prvky súčasnej judikatúry Súdneho dvora EÚ a ktorých cieľom je špecifikovať niektoré aspekty, ktoré v niekoľkých rozsudkoch predložil samotný Súdny dvor EÚ a generálny advokát.

Pokiaľ ide o výkon práv dotknutej osoby, vo VNOÚ je uvedená požiadavka, podľa ktorej sa obmedzenia výkonu týchto práv musia zakladať na právnych aktoch. Spravodajkyňa v dôsledku toho navrhuje vypustiť možnosť, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie mohli obmedziť výkon práv dotknutej osoby prostredníctvom vnútorných pravidiel.

V nariadení (ES) č. 45/2001 sa vyžaduje, aby úradník pre ochranu údajov inštitúcií Únie viedol register spracovateľských operácií. Spravodajkyňa sa domnieva, že zavedenie povinnosti viesť centrálny register spracovateľských operácií pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ má pridanú hodnotu. Dotknuté osoby by mali mať možnosť nahliadnuť do tohto registra prostredníctvom úradníka pre ochranu údajov.

Vo VNOÚ sa prevádzkovateľom udeľuje možnosť preukázať plnenie nariadenia dodržiavaním schváleného certifikačného mechanizmu alebo kódexov správania. Hoci sa spravodajkyňa domnieva, že v prípade verejnej správy kódexy správania nie sú vhodné, navrhuje vložiť do tohto nariadenia potrebné ustanovenia, aby prevádzkovatelia mohli preukázať súlad dodržiavaním schválených certifikačných mechanizmov.

Spravodajkyňa verí, že európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (ďalej aj „EDPS“) má mimoriadny prínos z hľadiska dodržiavania ustanovení nariadenia, a preto zachovala znenie nariadenia (ES) č. 45/2001, ktoré Komisii umožní konzultovať v prípravnej fáze prijímania návrhu s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a necháva jej dostatočný priestor, čím sa rešpektuje jej právo iniciatívy. Spravodajkyňa poznamenáva, že požiadavka o nezávislom dohľade nad pravidlami ochrany údajov je ukotvená v zmluvách. V súlade s tým by mali všetky inštitúcie a orgány vrátane Súdneho dvora EÚ podliehať nezávislému dohľadu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. V záujme zabezpečenia nezávislosti európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov spravodajkyňa navrhuje malú úpravu postupu vymenovania.

Návrh Komisie zahŕňa ustanovenia týkajúce sa dôvernosti komunikácie. Spravodajkyňa sa vo všeobecnosti domnieva, že právne predpisy Únie v tejto oblasti by sa mali vzťahovať aj na inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie. Vložiť by sa mali len dodatočné pravidlá, ktoré špecifikujú a dopĺňajú všeobecný rámec. Tieto pravidlá by mali byť uvedené v samostatnom oddiele textu.

Na záver spravodajkyňa víta to, že európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov pribudne možnosť udeľovať pokuty inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie, ktoré nedodržiavajú prísne ustanovenia nariadenia, čím sa vyšle jasný signál dotknutým osobám a zároveň sa zachová morálna úroveň a právny záväzok Únie na rovnako vysokej úrovni ako v členských štátoch.


STANOVISKO Výboru pre právne veci (5.10.2017)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES

(COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Angel Dzhambazki

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zásada, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, je stanovená v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). V článku 16 ods. 2 ZFEÚ sa zavádza osobitný právny základ pre prijatie pravidiel ochrany osobných údajov. V článku 8 Charty základných práv Európskej únie je okrem toho zakotvená ochrana osobných údajov ako základné právo.

Právo na ochranu osobných údajov sa vzťahuje aj na spracúvanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami EÚ. Nariadenie (ES) č. 45/2001, ktoré je hlavnou súčasťou platných právnych predpisov EÚ o ochrane osobných údajov v inštitúciách Únie, bolo prijaté v roku 2001 s dvoma cieľmi: chrániť základné právo na ochranu údajov a zaručiť voľný tok osobných údajov v celej Únii.

Európsky parlament a Rada prijali 27. apríla 2016 nariadenie (EÚ) 2016/697 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Všeobecné nariadenie o ochrane údajov nadobudne účinnosť 25. mája 2018. V tomto nariadení sa vyžaduje, aby sa nariadenie (ES) č. 45/2001 prispôsobilo zásadám a pravidlám stanoveným v nariadení (EÚ) 2016/679 s cieľom stanoviť silný a súdržný rámec ochrany údajov v Únii a umožniť, aby sa oba nástroje uplatňovali súčasne.

Komisia v návrhu uvádza zmeny potrebné na prispôsobenie nariadenia z roku 2001 všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov spravodlivým a vyváženým spôsobom. V jednom bode sa však návrh neopodstatnene odchyľuje od všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to v súvislosti s vekom potrebným na udelenie súhlasu v prípade maloletých osôb.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

(1)  Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Toto právo zaručuje aj článok 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200111 poskytuje fyzickým osobám práva, ktoré sú vymožiteľné právnymi prostriedkami, určuje povinnosti prevádzkovateľov v inštitúciách a orgánoch Spoločenstva súvisiace so spracúvaním údajov a vytvára nezávislý dozorný orgán, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorý je zodpovedný za monitorovanie spracovávania osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie. Nevzťahuje sa však na spracúvanie osobných údajov v priebehu činnosti inštitúcií a orgánov Únie, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti práva Únie.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200111 poskytuje fyzickým osobám práva, ktoré sú vymožiteľné právnymi prostriedkami, určuje povinnosti prevádzkovateľov v inštitúciách a orgánoch Spoločenstva súvisiace so spracúvaním údajov a vytvára nezávislý dozorný orgán, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorý je zodpovedný za monitorovanie spracovávania osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie. Zároveň sa nariadenie (ES) č. 45/2001 snaží dosiahnuť dva ciele: chrániť základné právo na ochranu údajov a zaručiť voľný tok osobných údajov v celej Únii. Nevzťahuje sa však na spracúvanie osobných údajov v priebehu činnosti inštitúcií a orgánov Únie, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti práva Únie.

_________________

_______________

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracúvanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracúvanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Je v záujme koherentného prístupu k ochrane osobných údajov v celej Únii a voľného pohybu osobných údajov v rámci Únie, aby sa v čo možno najväčšej miere zosúladili pravidlá ochrany údajov pre inštitúcie a orgány Únie s pravidlami ochrany údajov prijatými pre verejný sektor v členských štátoch. Ak sú ustanovenia tohto nariadenia založené na rovnakej koncepcii ako ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/679, mali by sa tieto dve ustanovenia vykladať rovnako, najmä preto, že schéma tohto nariadenia by sa mala chápať ako ekvivalent schémy nariadenia (EÚ) 2016/679.

(5)  Je v záujme koherentného prístupu k ochrane osobných údajov v celej Únii a voľného pohybu osobných údajov v rámci Únie, aby sa v čo možno najväčšej miere zosúladili pravidlá ochrany údajov pre inštitúcie, orgány, úradyagentúry Únie s pravidlami ochrany údajov prijatými pre verejný sektor v členských štátoch. Ak sú ustanovenia tohto nariadenia založené na rovnakej koncepcii ako ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/679, mali by sa tieto dve ustanovenia podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie1a vykladať rovnako, najmä preto, že schéma tohto nariadenia by sa mala chápať ako ekvivalent schémy nariadenia (EÚ) 2016/679.

 

_________________

 

1a Rozsudok Súdneho dvora z 9. marca 2010, Komisia proti Nemecku, C-518/07, ECLI:EU:C:2010:125, body 26 a 28.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Ak zakladajúci akt agentúry Únie vykonávajúcej činnosti, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti hlavy V kapitol 4 a 5 zmluvy, stanovuje samostatný režim ochrany údajov pre spracúvanie operačných osobných údajov, takýto režim by nemal byť ovplyvnený týmto nariadením. Komisia by však mala v súlade s článkom 62 smernice (EÚ) 2016/680 do 6. mája 2019 preskúmať akty Únie, ktoré upravujú spracúvanie príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a predchádzania takémuto ohrozeniu, a ak je to potrebné, mala by predložiť potrebné návrhy na zmenu týchto aktov s cieľom zabezpečiť konzistentný prístup k ochrane osobných údajov v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach a policajnej spolupráce.

(10)  Ak zakladajúci akt agentúry Únie vykonávajúcej činnosti, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti hlavy V kapitol 4 a 5 zmluvy, stanovuje samostatný režim ochrany údajov pre spracúvanie operačných osobných údajov, takýto režim by nemal byť ovplyvnený týmto nariadením, pokiaľ je v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2016/679. Komisia by však mala v súlade s článkom 62 smernice (EÚ) 2016/680 do 6. mája 2019 preskúmať akty Únie, ktoré upravujú spracúvanie príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a predchádzania takémuto ohrozeniu, a ak je to potrebné, mala by predložiť potrebné návrhy na zmenu týchto aktov s cieľom zabezpečiť konzistentný prístup k ochrane osobných údajov v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach a policajnej spolupráce.

Odôvodnenie

Každý režim ochrany údajov musí byť v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to napríklad písomným vyhlásením vrátane vyhlásenia prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo ústnym vyhlásením. Mohlo by to zahŕňať označenie políčka pri návšteve internetového webového sídla, zvolenie technických nastavení služieb informačnej spoločnosti alebo akékoľvek iné vyhlásenie či úkon, ktorý v tomto kontexte jasne znamená, že dotknutá osoba súhlasí s navrhovaným spracúvaním svojich osobných údajov. Mlčanie, vopred označené políčka alebo nečinnosť by sa preto nemali pokladať za súhlas. Súhlas by sa mal vzťahovať na všetky spracovateľské činnosti vykonávané na ten istý účel alebo účely. Ak sa spracúvanie vykonáva na viaceré účely, súhlas by sa mal udeliť na všetky tieto účely. Ak má dotknutá osoba poskytnúť súhlas na základe požiadavky elektronickými prostriedkami, požiadavka musí byť jasná a stručná a nemala by pôsobiť zbytočne rušivo na používanie služby, pre ktorú sa poskytuje.

(14)  Súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to napríklad písomným vyhlásením vrátane vyhlásenia prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo ústnym vyhlásením. Mohlo by to zahŕňať označenie políčka pri návšteve internetového webového sídla, zvolenie technických nastavení služieb informačnej spoločnosti alebo akékoľvek iné vyhlásenie či úkon, ktorý v tomto kontexte jasne znamená, že dotknutá osoba súhlasí s navrhovaným spracúvaním svojich osobných údajov. Mlčanie, vopred označené políčka alebo nečinnosť by sa preto nemali pokladať za súhlas. Súhlas by sa mal vzťahovať na všetky spracovateľské činnosti vykonávané na ten istý účel alebo účely. Ak sa spracúvanie vykonáva na viaceré účely, súhlas by sa mal udeliť na všetky tieto účely. Ak má dotknutá osoba poskytnúť súhlas na základe požiadavky elektronickými prostriedkami, požiadavka musí byť jasná a stručná a nemala by pôsobiť zbytočne rušivo na používanie služby, pre ktorú sa poskytuje. Zároveň by dotknutá osoba mala mať právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Právo Únie, ako aj interné predpisy uvedené v tomto nariadení by mali byť jasné a presné a ich uplatňovanie by malo byť predvídateľné pre tie osoby, na ktoré sa vzťahujú, a to v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva.

(18)  Právo Únie by malo byť jasné a presné a jeho uplatňovanie by malo byť predvídateľné pre tie osoby, na ktoré sa vzťahuje, a to v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Osobné údaje, ktoré sú svojou povahou obzvlášť citlivé z hľadiska základných práv a slobôd, si zasluhujú osobitnú ochranu, keďže z kontextu ich spracúvania by mohli pre základné práva a slobody vyplývať významné riziká. Uvedené osobné údaje by mali zahŕňať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, pričom použitie výrazu „rasový pôvod“ v tomto nariadení neznamená, že Únia akceptuje teórie, ktoré sa usilujú stanoviť existenciu oddelených ľudských rás. Spracúvanie fotografií by sa nemalo systematicky považovať za spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, pretože vymedzenie pojmu biometrické údaje sa na ne vzťahuje len v prípadoch, keď sa spracúvajú osobitnými technickými prostriedkami, ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo autentifikáciu fyzickej osoby. Okrem osobitných požiadaviek na spracúvanie citlivých údajov by sa mali uplatňovať všeobecné zásady a ďalšie pravidlá uvedené v tomto nariadení, najmä pokiaľ ide o podmienky zákonného spracúvania. Výnimky zo všeobecného zákazu spracúvania týchto osobitných kategórií osobných údajov by sa mali výslovne uviesť okrem iného vtedy, ak dotknutá osoba poskytla svoj výslovný súhlas alebo v súvislosti s osobitnými potrebami, najmä ak spracúvanie vykonávajú v rámci legitímnych činností určité združenia alebo nadácie, ktorých účelom je umožniť výkon základných slobôd.

(23)  Osobné údaje, ktoré sú svojou povahou obzvlášť citlivé z hľadiska základných práv a slobôd, si zasluhujú osobitnú ochranu, keďže z kontextu ich spracúvania by mohli pre základné práva a slobody vyplývať významné riziká. Takéto osobné údaje by sa mali spracúvať len vtedy, ak je spracovanie povolené v osobitných prípadoch stanovených v tomto nariadení. Uvedené osobné údaje by mali zahŕňať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, pričom použitie výrazu „rasový pôvod“ v tomto nariadení neznamená, že Únia akceptuje teórie, ktoré sa usilujú stanoviť existenciu oddelených ľudských rás. Spracúvanie fotografií by sa nemalo systematicky považovať za spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, pretože vymedzenie pojmu biometrické údaje sa na ne vzťahuje len v prípadoch, keď sa spracúvajú osobitnými technickými prostriedkami, ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo autentifikáciu fyzickej osoby. Okrem osobitných požiadaviek na spracúvanie citlivých údajov by sa mali uplatňovať všeobecné zásady a ďalšie pravidlá uvedené v tomto nariadení, najmä pokiaľ ide o podmienky zákonného spracúvania. Výnimky zo všeobecného zákazu spracúvania týchto osobitných kategórií osobných údajov by sa mali výslovne uviesť okrem iného vtedy, ak dotknutá osoba poskytla svoj výslovný súhlas alebo v súvislosti s osobitnými potrebami, najmä ak spracúvanie vykonávajú v rámci legitímnych činností určité združenia alebo nadácie, ktorých účelom je umožniť výkon základných slobôd.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  Osobitné kategórie osobných údajov, ktoré si zasluhujú vyšší stupeň ochrany, by sa mali na zdravotné účely spracúvať len vtedy, ak je to potrebné na dosiahnutie týchto účelov v prospech fyzických osôb a spoločnosti ako celku, najmä v súvislosti s riadením služieb a systémov zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť harmonizované podmienky spracúvania osobitných kategórií osobných údajov týkajúcich sa zdravia, pokiaľ ide o osobitné potreby, najmä ak takéto údaje spracúvajú na určité zdravotné účely osoby, ktoré podliehajú zákonnej povinnosti zachovávať služobné tajomstvo. V práve Únie by sa mali stanoviť osobitné a vhodné opatrenia na ochranu základných práv a osobných údajov fyzických osôb.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia môže byť potrebné spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby. Takéto spracúvanie by malo podliehať vhodným a osobitným opatreniam na ochranu práv a slobôd fyzických osôb. V tejto súvislosti by sa malo „verejné zdravie“ vykladať v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/200815, teda malo by zahŕňať všetky prvky týkajúce sa zdravia, a to zdravotný stav vrátane chorobnosti a zdravotného postihnutia, faktory ovplyvňujúce tento zdravotný stav, potreby zdravotnej starostlivosti, zdroje pridelené na zdravotnú starostlivosť, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a jej všeobecnú dostupnosť, ako aj výdavky na zdravotnú starostlivosť a jej financovanie, a príčiny smrti. Takéto spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia z dôvodov verejného záujmu by nemalo viesť k spracúvaniu osobných údajov na iné účely tretími stranami.

(24)  Z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia môže byť potrebné spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby. Takéto spracúvanie by malo podliehať primeraným, vhodným a osobitným opatreniam na ochranu práv a slobôd fyzických osôb. V tejto súvislosti by sa malo „verejné zdravie“ vykladať v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/200815, teda malo by zahŕňať všetky prvky týkajúce sa zdravia, a to zdravotný stav vrátane chorobnosti a zdravotného postihnutia, faktory ovplyvňujúce tento zdravotný stav, potreby zdravotnej starostlivosti, zdroje pridelené na zdravotnú starostlivosť, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a jej všeobecnú dostupnosť, ako aj výdavky na zdravotnú starostlivosť a jej financovanie, a príčiny smrti. Takéto spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia z dôvodov verejného záujmu by nemalo viesť k žiadnemu ďalšiemu spracúvaniu na iné účely.

_________________

_________________

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 zo 16. decembra 2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 70).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 zo 16. decembra 2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 70).

Odôvodnenie

Zdravotné údaje sú obzvlášť citlivé a spracovanie takýchto citlivých údajov musí byť špecificky obmedzené na nevyhnutné minimum. Uvedené údaje sa predovšetkým nesmú poskytovať tretím stranám, ktoré by ich ďalej spracúvali.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V právnych aktoch prijatých na základe zmlúv alebo interných predpisov inštitúcií a orgánov Únie sa môžu uložiť obmedzenia pokiaľ ide o osobitné zásady a práva na informácie, prístup k osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, právo na prenosnosť údajov, dôvernosť elektronických komunikácií, ako aj informovanie dotknutej osoby o porušení ochrany osobných údajov a o určitých súvisiacich povinnostiach prevádzkovateľov, pokiaľ je to v demokratickej spoločnosti potrebné a primerané na zaistenie verejnej bezpečnosti, predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie alebo stíhanie alebo na účely výkonu trestných sankcií, vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti vrátane ochrany ľudského života, najmä v reakcii na prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou, vnútornú bezpečnosť inštitúcií a orgánov Únie, iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Únie alebo členského štátu, najmä ak ide o dôležitý hospodársky alebo finančný záujem Únie alebo členského štátu, vedenie verejných registrov vedených vo všeobecnom verejnom záujme, ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných vrátane sociálnej ochrany, verejného zdravia a humanitárnych účelov.

V právnych aktoch prijatých na základe zmlúv sa môžu uložiť obmedzenia pokiaľ ide o osobitné zásady a práva na informácie, prístup k osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, právo na prenosnosť údajov, dôvernosť elektronických komunikácií, ako aj informovanie dotknutej osoby o porušení ochrany osobných údajov a o určitých súvisiacich povinnostiach prevádzkovateľov, pokiaľ je to v demokratickej spoločnosti potrebné a primerané na zaistenie verejnej bezpečnosti, predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie alebo stíhanie alebo na účely výkonu trestných sankcií, vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti vrátane ochrany ľudského života, najmä v reakcii na prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou, vnútornú bezpečnosť inštitúcií a orgánov Únie, iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Únie alebo členského štátu, najmä ak ide o dôležitý hospodársky alebo finančný záujem Únie alebo členského štátu, vedenie verejných registrov vedených vo všeobecnom verejnom záujme, ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných vrátane sociálnej ochrany, verejného zdravia a humanitárnych účelov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak v právnych aktoch prijatých na základe zmlúv alebo ich interných predpisov nie je stanovené obmedzenie, inštitúcie a orgány Únie môžu v osobitnom prípade zaviesť ad hoc obmedzenie týkajúce sa osobitných zásad a práv dotknutej osoby, pokiaľ takéto obmedzenie rešpektuje podstatu základných práv a slobôd a je, vo vzťahu k osobitnej spracovateľskej operácii, v demokratickej spoločnosti potrebné a primerané na zabezpečenie jedného alebo viacerých cieľov uvedených v odseku 1. Toto obmedzenie by sa malo oznámiť zodpovednej osobe. Všetky obmedzenia by mali byť v súlade s požiadavkami stanovenými v charte a v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Na účely preukázania súladu s týmto nariadením by prevádzkovatelia mali uchovávať záznamy o spracovateľských činnostiach, za ktoré sú zodpovední, a sprostredkovatelia by mali uchovávať záznamy o kategóriách spracovateľských činností, za ktoré sú zodpovední. Inštitúcie a orgány Únie by mali byť povinné spolupracovať s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a na požiadanie mu poskytnúť svoje záznamy, aby mohli slúžiť na monitorovanie týchto spracovateľských operácií. Inštitúcie a orgány Únie by mali byť schopné zriadiť centrálny register záznamov svojich spracovateľských činností. Z dôvodov transparentnosti by takisto mali byť schopné tento register zverejniť.

(42)  Na účely preukázania súladu s týmto nariadením by prevádzkovatelia mali uchovávať záznamy o spracovateľských činnostiach, za ktoré sú zodpovední, a sprostredkovatelia by mali uchovávať záznamy o kategóriách spracovateľských činností, za ktoré sú zodpovední. Inštitúcie a orgány Únie by mali byť povinné spolupracovať s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a na požiadanie mu poskytnúť svoje záznamy, aby mohli slúžiť na monitorovanie týchto spracovateľských operácií. Inštitúcie a orgány Únie by mali byť schopné zriadiť centrálny register záznamov svojich spracovateľských činností. Z dôvodov transparentnosti by mali tento register zverejniť. Dotknuté osoby by mali mať možnosť nahliadnuť do tohto registra prostredníctvom zodpovednej osoby prevádzkovateľa.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  Ak porušenie ochrany osobných údajov pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzickej osoby, prevádzkovateľ by mal toto porušenie bezodkladne oznámiť dotknutej osobe, aby mohla prijať potrebné preventívne opatrenia. V oznámení by sa mala uviesť povaha porušenia ochrany osobných údajov, ako aj odporúčania pre dotknutú fyzickú osobu k tomu, ako zmierniť potenciálne nepriaznivé dôsledky. Takéto oznámenia dotknutým osobám by sa mali vykonať čo najskôr, ako je to možné, a v úzkej spolupráci s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, pričom by sa mali dodržiavať usmernenia tohto alebo iného relevantného orgánu, napríklad orgánov presadzovania práva.

(46)  Ak porušenie ochrany osobných údajov pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzickej osoby, prevádzkovateľ by mal toto porušenie bezodkladne oznámiť dotknutej osobe, aby mohla prijať potrebné preventívne opatrenia. Oznámenie by malo byť dôverné a mala by sa v ňom uviesť povaha porušenia ochrany osobných údajov, ako aj odporúčania pre dotknutú fyzickú osobu k tomu, ako zmierniť potenciálne nepriaznivé dôsledky. Takéto oznámenia dotknutým osobám by sa mali vykonať čo najskôr, ako je to možné, a v úzkej spolupráci s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, pričom by sa mali dodržiavať usmernenia tohto alebo iného relevantného orgánu, napríklad orgánov presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52)  Keď sa osobné údaje prenášajú z inštitúcií a orgánov Únie prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám, nemala by byť ohrozená úroveň ochrany fyzických osôb, ktorá je v Únii zaručovaná týmto nariadením, a to ani v prípadoch následného prenosu osobných údajov z tretej krajiny alebo od medzinárodnej organizácie prevádzkovateľom, sprostredkovateľom v rovnakej alebo inej tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. V každom prípade sa prenosy do tretích krajín a medzinárodným organizáciám môžu uskutočňovať len v úplnom súlade s týmto nariadením. Prenos by sa mohol uskutočniť len vtedy, ak s výhradou ostatných ustanovení tohto nariadenia prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ splnili podmienky stanovené v tomto nariadení týkajúce sa prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

(52)  Keď sa osobné údaje prenášajú z inštitúcií a orgánov Únie prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám, mala by byť zaistená úroveň ochrany fyzických osôb, ktorá je v Únii zaručovaná týmto nariadením, a to aj v prípadoch následného prenosu osobných údajov z tretej krajiny alebo od medzinárodnej organizácie prevádzkovateľom, sprostredkovateľom v rovnakej alebo inej tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. V každom prípade sa prenosy do tretích krajín a medzinárodným organizáciám môžu uskutočňovať len v úplnom súlade s týmto nariadením, s nariadením (EÚ) 2016/679 a so základnými právami a slobodami zakotvenými v Charte. Prenos by sa mohol uskutočniť len vtedy, ak s výhradou ostatných ustanovení tohto nariadenia prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ splnili podmienky stanovené v tomto nariadení týkajúce sa prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(54)  Pri neexistencii rozhodnutia o primeranosti by prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ mali prijať opatrenia na kompenzáciu nedostatočnej ochrany údajov v tretej krajine prostredníctvom primeraných záruk pre dotknutú osobu. Takéto primerané záruky môžu spočívať v uplatnení štandardných doložiek o ochrane údajov prijatých Komisiou, štandardných doložiek o ochrane údajov prijatých európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, alebo zmluvných doložiek povolených európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov. Ak sprostredkovateľ nie je inštitúciou alebo orgánom Únie, tieto primerané záruky môžu pozostávať aj zo záväzných podnikových pravidiel, kódexov správania a certifikačných mechanizmov používaných pre medzinárodné prenosy podľa nariadenia (EÚ) 2016/679. Tieto záruky by mali zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek na ochranu údajov a práv dotknutých osôb v rozsahu zodpovedajúcom spracúvaniu v rámci Únie vrátane dostupnosti vymožiteľných práv dotknutých osôb a účinných právnych prostriedkov nápravy vrátane účinných prostriedkov správnej a súdnej nápravy a možnosti domáhať sa náhrady škody v Únii alebo tretej krajine. Mali by sa týkať predovšetkým dodržiavania všeobecných zásad spracúvania osobných údajov a zásad špecificky navrhnutej a štandardnej ochrany údajov. Inštitúcie a orgány Únie môžu vykonávať prenosy aj orgánom verejnej moci alebo verejným subjektom v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám s príslušnými povinnosťami alebo funkciami, a to aj na základe ustanovení, ktoré sa vložia do administratívnych dojednaní, ako je napríklad memorandum o porozumení, v ktorých sa ustanovia vymožiteľné a účinné práva dotknutých osôb. V prípade, že záruky sú stanovené v administratívnych dojednaniach, ktoré nie sú právne záväzné, by sa malo získať povolenie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá týkajúce sa ochrany fyzických osôb so zreteľom na spracúvanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a pravidlá týkajúce sa voľného pohybu osobných údajov medzi nimi alebo smerom k príjemcom, ktorí sú usadení v Únii a na ktorých sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/67918 alebo ustanovenia vnútroštátneho práva prijaté podľa smernice (EÚ) 2016/68019.

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá týkajúce sa ochrany fyzických osôb so zreteľom na spracúvanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a pravidlá týkajúce sa voľného pohybu osobných údajov medzi nimi alebo smerom k príjemcom, ktorí sú usadení v Únii.

_________________

 

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP), Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88.

 

19 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV, Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89 – 131.

 

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Týmto nariadením sa chránia základné práva a slobody fyzických osôb, a najmä ich právo na ochranu osobných údajov.

2.  Týmto nariadením sa chránia základné práva a slobody fyzických osôb zakotvené v Charte, a najmä ich právo na ochranu osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Toto nariadenie sa vzťahuje aj na agentúry Únie vykonávajúce činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti kapitol 4 a 5 hlavy V tretej časti ZFEÚ, a to aj vtedy, keď sa v zakladajúcich aktoch daných agentúr Únie stanovuje samostatný režim ochrany údajov pre spracúvanie operačných osobných údajov. Ustanovenia v tomto nariadení majú prednosť pred protichodnými ustanoveniami v zakladajúcich aktoch daných agentúr Únie.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  presné a v prípade potreby aktualizované; musia sa vykonať všetky primerané opatrenia, aby sa zaistilo, že údaje, ktoré sú nepresné alebo neúplné so zreteľom na účely, na ktoré boli získané alebo na ktoré sa ďalej spracúvajú, sa vymažú alebo bezodkladne opravia („presnosť“);

d)  presné a v prípade potreby aktualizované; musia sa vykonať všetky primerané opatrenia, aby sa zaistilo, že osobné údaje, ktoré sú nepresné alebo neúplné so zreteľom na účely, na ktoré sa spracúvajú, sa vymažú alebo bezodkladne opravia („presnosť“);

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

Tento pojem sa používa aj v článku 8 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a mal by sa tu používať dôsledne.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sa uplatňuje článok 5 ods. 1 písm. d), v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu je spracúvanie osobných údajov dieťaťa zákonné, ak má dieťa aspoň 13 rokov. Ak má dieťa menej než 13 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za podmienky, že súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv a povinností vo vzťahu k dieťaťu, a iba v rozsahu, v akom daný nositeľ takýto súhlas vyjadril alebo schválil.

(1)  Ak sa uplatňuje článok 5 ods. 1 písm. d), v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu je spracúvanie osobných údajov dieťaťa zákonné, ak má dieťa aspoň 16 rokov. Ak má dieťa menej než 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za podmienky, že súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv a povinností vo vzťahu k dieťaťu, a iba v rozsahu, v akom daný nositeľ takýto súhlas vyjadril alebo schválil.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prenosy osobných údajov príjemcom iným, ako sú inštitúcie a orgány Únie, ktorí sú usadení v Únii a na ktorých sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/679 alebo smernica (EÚ) 2016/680

Prenosy osobných údajov príjemcom iným, ako sú inštitúcie a orgány Únie, ktorí sú usadení v Únii

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prenos údajov je potrebný, primeraný účelom prenosu a že neexistuje nijaký dôvod predpokladať, že by mohli byť poškodené práva a slobody a oprávnené záujmy dotknutej osoby.

b)  prenos údajov je nevyhnutne nutný, a to so zreteľom na ciele príjemcu, a neexistuje nijaký dôvod predpokladať, že by požadovaným prenosom údajov alebo odôvodnene očakávaným ďalším využitím týchto osobných údajov príjemcom mohli byť poškodené práva a slobody a oprávnené záujmy dotknutej osoby.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činov alebo súvisiacich bezpečnostných opatrení podľa článku 5 ods. 1 sa môže vykonávať, len ak je povolené právom Únie, čo môže zahŕňať interné predpisy, poskytujúcim náležité konkrétne záruky ochrany práv a slobôd dotknutých osôb.

Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činov alebo súvisiacich bezpečnostných opatrení podľa článku 5 ods. 1 sa môže vykonávať, len ak je povolené právom Únie poskytujúcim náležité konkrétne záruky ochrany práv a slobôd dotknutých osôb.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä v prípade spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v odseku 1 tohto článku znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;

b)  sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä v prípade spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v odseku 1 tohto článku znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania. V takýchto prípadoch prevádzkovateľ prijme primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia informácií verejnosti;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Uplatňovanie článkov 14 až 22, 34 a 38, ako aj článku 4, v rozsahu, v akom jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam stanoveným v článkoch 14 až 22, sa môže obmedziť právnymi aktmi prijatými na základe zmlúv alebo, vo veciach týkajúcich sa fungovania inštitúcií a orgánov Únie, interných predpisov stanovených týmito inštitúciami a orgánmi, ak takéto obmedzenie rešpektuje podstatu základných práv a slobôd a je v demokratickej spoločnosti potrebným a primeraným opatrením s cieľom zaistiť:

1.  Uplatňovanie článkov 14 až 22, 34 a 38, ako aj článku 4, v rozsahu, v akom jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam stanoveným v článkoch 14 až 22, sa môže obmedziť právnymi aktmi prijatými na základe zmlúv, ak takéto obmedzenie rešpektuje podstatu základných práv a slobôd a je v demokratickej spoločnosti potrebným a primeraným opatrením s cieľom zaistiť:

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zosúladiť ustanovenia tohto nariadenia s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to na základe stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)   vnútornú bezpečnosť inštitúcií a orgánov Únie vrátane ich elektronických komunikačných sietí;

d)   vnútornú bezpečnosť inštitúcií a orgánov Únie vrátane ich IT a elektronických komunikačných sietí;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Každý právny akt uvedený v odseku 1 musí predovšetkým obsahovať osobitné ustanovenia, ktoré v opodstatnených prípadoch upravujú aspoň:

 

a)   účely spracovania alebo kategórie spracovania;

 

b)   kategórie osobných údajov;

 

c)   rozsah zavedeného obmedzenia;

 

d)   záruky na predchádzanie zneužívaniu alebo nezákonnému prístupu či prenosu;

 

e)   špecifikáciu prevádzkovateľa alebo kategórií prevádzkovateľov;

 

f)   čas uchovávania a uplatniteľné záruky zohľadňujúce charakter, rozsah a účely spracovania alebo kategórií spracovania;

 

g)   riziká pre práva a slobody dotknutých osôb a

 

h)   právo dotknutých osôb na informácie o obmedzení, ak tým nie je dotknutý účel obmedzenia.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa obmedzenie nestanovuje v právnom akte prijatom na základe zmlúv alebo v internom predpise v súlade s odsekom 1, inštitúcie a orgány Únie môžu obmedziť uplatňovanie článkov 14 až 22, 34 a 38, ako aj článku 4, v rozsahu, v akom jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam stanoveným v článkoch 14 až 22, ak takéto obmedzenie rešpektuje podstatu základných práv a slobôd vo vzťahu ku konkrétnej spracovateľskej operácii a je v demokratickej spoločnosti potrebným a primeraným opatrením na zaistenie jedného alebo viacerých cieľov uvedených v odseku 1. Obmedzenie sa oznámi príslušnej zodpovednej osobe.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Keď sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, v práve Únie, ktoré môže zahŕňať interné predpisy, sa môžu stanoviť odchýlky z práv uvedených v článkoch 17, 18, 20 a 23, pričom sa dodržia podmienky a záruky uvedené v článku 13, pokiaľ takéto práva pravdepodobne znemožnia alebo závažným spôsobom sťažia dosiahnutie osobitných účelov a pokiaľ sú takéto odchýlky potrebné na dosiahnutie uvedených účelov.

3.  Keď sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, v práve Únie sa môžu stanoviť odchýlky z práv uvedených v článkoch 17, 18, 20 a 23, pričom sa dodržia podmienky a záruky uvedené v článku 13, pokiaľ takéto práva pravdepodobne znemožnia alebo závažným spôsobom sťažia dosiahnutie osobitných účelov a pokiaľ sú takéto odchýlky potrebné na dosiahnutie uvedených účelov.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Keď sa osobné údaje spracúvajú na účely archivácie vo verejnom záujme, v práve Únie, ktoré môže zahŕňať interné predpisy, sa môžu stanoviť odchýlky z práv uvedených v článkoch 17, 18, 20, 21, 22 a 23, pričom sa dodržia podmienky a záruky uvedené v článku 13, pokiaľ takéto práva pravdepodobne znemožnia alebo závažným spôsobom sťažia dosiahnutie osobitných účelov a pokiaľ sú takéto odchýlky potrebné na dosiahnutie uvedených účelov.

4.  Keď sa osobné údaje spracúvajú na účely archivácie vo verejnom záujme, v práve Únie sa môžu stanoviť odchýlky z práv uvedených v článkoch 17, 18, 20, 21, 22 a 23, pričom sa dodržia podmienky a záruky uvedené v článku 13, pokiaľ takéto práva pravdepodobne znemožnia alebo závažným spôsobom sťažia dosiahnutie osobitných účelov a pokiaľ sú takéto odchýlky potrebné na dosiahnutie uvedených účelov.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Interné predpisy uvedené v odsekoch 1, 3 a 4 musia byť dostatočne jasné a presné a náležite zverejnené.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak je uložené obmedzenie podľa odsekov 1 alebo 2, dotknutej osobe sa v súlade s právom Únie poskytnú informácie o hlavných dôvodoch, na základe ktorých sa obmedzenie uplatňuje, a o jej práve podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

6.  Ak je uložené obmedzenie podľa odseku 1, dotknutej osobe sa v súlade s právom Únie poskytnú informácie o hlavných dôvodoch, na základe ktorých sa obmedzenie uplatňuje, a o jej práve podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Ak je dotknutej osobe odopretý prístup k údajom na základe obmedzenia uloženého podľa odsekov 1 alebo 2, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov pri vyšetrovaní sťažnosti informuje dotknutú osobu iba o tom, či boli údaje spracované správne, a ak nie, či boli vykonané všetky potrebné opravy.

7.  Ak je dotknutej osobe odopretý prístup k údajom na základe obmedzenia uloženého podľa odseku 1, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov pri vyšetrovaní sťažnosti informuje dotknutú osobu iba o tom, či boli údaje spracované správne, a ak nie, či boli vykonané všetky potrebné opravy.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Poskytnutie informácií uvedených v odsekoch 6 a 7 a v článku 46 ods. 2 sa môže odložiť, zamietnuť alebo sa od neho môže upustiť, ak by sa ním zrušil účinok obmedzenia uloženého podľa odseku 1 alebo 2.

8.  Poskytnutie informácií uvedených v odsekoch 6 a 7 a v článku 46 ods. 2 sa môže odložiť, zamietnuť alebo sa od neho môže upustiť, ak by sa ním zrušil účinok obmedzenia uloženého podľa odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Inštitúcie a orgány Únie sa môžu rozhodnúť uchovávať svoje záznamy o spracovateľských činnostiach v centrálnom registri. V takom prípade sa tiež môžu rozhodnúť sprístupniť register verejnosti.

(5)  Inštitúcie a orgány Únie uchovávajú svoje záznamy o spracovateľských činnostiach v centrálnom registri. Z dôvodov transparentnosti by mali tento register zároveň sprístupniť verejnosti, aby doňho dotknutá osoba mohla nahliadnuť, a to bez toho, aby tým boli dotknuté práva iných zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Dotknuté osoby majú možnosť nahliadnuť do centrálneho registra uvedeného v odseku 5 prostredníctvom zodpovednej osoby prevádzkovateľa.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Inštitúcie a orgány Únie zabezpečia dôvernosť elektronických komunikácií, najmä zabezpečením svojich elektronických komunikačných sietí.

Inštitúcie a orgány Únie zabezpečia dôvernosť elektronických komunikácií v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXXX.

Odôvodnenie

Konkrétnym legislatívnym návrhom týkajúcim sa dôvernosti elektronických komunikácií bude nariadenie vychádzajúce z návrhu Komisie COM(2017)0010, a preto by sa naň malo odkazovať.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 36

vypúšťa sa

Zoznamy používateľov

 

1.   Osobné údaje obsiahnuté v zoznamoch používateľov a prístup k takýmto zoznamom sú obmedzené na to, čo je nevyhnutne potrebné na konkrétne účely zoznamu.

 

2.   Inštitúcie a orgány Únie prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby zabránili používaniu osobných údajov obsiahnutých v týchto zoznamoch na účely priameho marketingu, a to bez ohľadu na to, či sú tieto údaje verejne prístupné alebo nie.

 

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak má akt uvedený v odseku 1 osobitný význam pre ochranu práv a slobôd fyzických osôb so zreteľom na spracúvanie osobných údajov, Komisia môže konzultovať aj s Európskym výborom pre ochranu údajov. V takýchto prípadoch európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a Európsky výbor pre ochranu údajov koordinujú svoju prácu s cieľom vydať spoločné stanovisko.

2.  Ak má akt uvedený v odseku 1 osobitný význam pre ochranu práv a slobôd fyzických osôb so zreteľom na spracúvanie osobných údajov, Komisia konzultuje aj s Európskym výborom pre ochranu údajov. V takýchto prípadoch európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a Európsky výbor pre ochranu údajov koordinujú svoju prácu s cieľom vydať spoločné stanovisko.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Zodpovedná osoba môže byť členom personálu inštitúcie alebo orgánu Únie alebo môže plniť úlohy na základe zmluvy o poskytovaní služieb.

4.  Zodpovedná osoba je členom personálu inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie.

Odôvodnenie

Outsourcing funkcie zodpovednej osoby sa nezdá byť pre inštitúciu Únie vhodný.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  zabezpečovať, aby spracovateľské operácie nemali nepriaznivý vplyv na základné práva a slobody dotknutých osôb;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť, ak Komisia rozhodla podľa článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679, že v danej tretej krajine, na území danej tretej krajiny alebo v jednom či viacerých určených odvetviach v danej tretej krajine, alebo v rámci medzinárodnej organizácie je zabezpečená primeraná úroveň ochrany a že osobné údaje sa prenášajú výlučne s cieľom umožniť splnenie úloh patriacich do právomoci prevádzkovateľa.

1.  Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť, ak Komisia prijala vykonávací akt podľa článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679, ktorý stanovuje, že v danej tretej krajine, na území danej tretej krajiny alebo v jednom či viacerých určených odvetviach v danej tretej krajine, alebo v rámci medzinárodnej organizácie je zabezpečená primeraná úroveň ochrany a že osobné údaje sa prenášajú výlučne s cieľom umožniť splnenie úloh patriacich do právomoci prevádzkovateľa. Vykonávací akt stanoví mechanizmus pravidelného preskúmania uskutočňovaného najmenej raz za štyri roky, pri ktorom sa zohľadní všetok relevantný vývoj v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. Vo vykonávacom akte sa ďalej uvedie rozsah jeho územnej a sektorovej pôsobnosti a určí sa dozorný orgán. Uplatní sa kapitola V nariadenia (EÚ) 2016/679.

Odôvodnenie

Pravidlá týkajúce sa prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo inštitúciám z tretích krajín musia byť v súlade s príslušnými pravidlami všeobecného nariadenia o ochrane údajov, aby nevznikali žiadne medzery alebo právne nezrovnalosti. Mal by sa zdôrazniť najmä mechanizmus preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Európsky parlament a Rada na základe vzájomnej dohody vymenujú európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov na funkčné obdobie piatich rokov, a to na základe zoznamu vypracovaného Komisiou v nadväznosti na verejnú výzvu pre uchádzačov. Výzva pre uchádzačov musí umožňovať, aby všetci záujemcovia z celej Únie mohli podať prihlášky. Zoznam uchádzačov, ktorý zostaví Komisia, je verejný. Na základe zoznamu vypracovaného Komisiou sa príslušný výbor Európskeho parlamentu môže rozhodnúť zorganizovať vypočutie, aby mohol vyjadriť preferencie.

1.  Európsky parlament a Rada na základe vzájomnej dohody vymenujú európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov na funkčné obdobie piatich rokov, a to na základe zoznamu vypracovaného spoločne Európskym parlamentom, Radou a Komisiou v nadväznosti na verejnú výzvu pre uchádzačov. Výzva pre uchádzačov musí umožňovať, aby všetci záujemcovia z celej Únie mohli podať prihlášky. Zoznam uchádzačov je verejný a je v ňom uvedených aspoň päť uchádzačov. Príslušný výbor Európskeho parlamentu sa môže rozhodnúť zorganizovať vypočutie uchádzačov, aby mohol vyjadriť preferencie.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zoznam vypracovaný Komisiou, z ktorého sa vyberie európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, zahŕňa osoby, ktorých nezávislosť je nespochybniteľná a ktoré sú uznávané ako osoby so skúsenosťami a zručnosťami požadovanými pre výkon povinností európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, napríklad preto, že pôsobili alebo pôsobia v dozorných orgánoch zriadených podľa článku 41 nariadenia (EÚ) 2016/679.

2.  Zoznam vypracovaný spoločne Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, z ktorého sa vyberie európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, zahŕňa osoby, ktorých nezávislosť je nespochybniteľná a ktoré sú uznávané ako osoby s odbornými vedomosťami v oblasti ochrany údajov, ako aj so skúsenosťami a zručnosťami požadovanými pre výkon povinností európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, napríklad preto, že pôsobili alebo pôsobia v dozorných orgánoch zriadených podľa článku 41 nariadenia (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V prípadoch, keď je dotknutou osobou dieťa, členské štáty ustanovia osobitné záruky, najmä pokiaľ ide o právnu pomoc.

Odôvodnenie

Deti môžu byť zraniteľnejšie ako dospelí a členské štáty by mali stanoviť osobitné ochranné doložky, najmä pokiaľ ide o právnu pomoc, s cieľom zaručiť práva detí.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Kapitola IX a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Kapitola IXa

 

Článok 70a

 

Doložka o preskúmaní

 

1.   Najneskôr 1. júna 2021 a potom každých päť rokov Komisia predloží Európskemu parlamentu správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ku ktorej v prípade potreby pripojí príslušné legislatívne návrhy.

 

2.   Pri hodnotení ex post uvedenom v odseku 1 sa osobitná pozornosť venuje primeranosti rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a súladu s inými legislatívnymi aktmi v oblasti ochrany údajov a posudzuje najmä vykonávanie kapitoly V tohto nariadenia.

 

3.   Najneskôr 1. júna 2021 a potom každých päť rokov Komisia predloží Európskemu parlamentu správu o uplatňovaní kapitoly VIII tohto nariadenia a uložených postihoch a sankciách.

Odôvodnenie

V záujme lepšej tvorby právnych predpisov a predovšetkým účinného využívania hodnotení ex post s cieľom zachytiť celý legislatívny cyklus je obzvlášť dôležité sledovať transpozíciu, implementáciu a presadzovanie právnych predpisov EÚ a – všeobecnejšie – monitorovať ich vplyv, fungovanie a účinnosť. Na tento účel slúži komplexná doložka o preskúmaní, ktorá požaduje náležité posúdenie uplatňovania nariadenia, jeho rozsahu pôsobnosti a predpokladanej odchýlky právomocí a stanovuje primeranú povinnosť podávať správy.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 72 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 72a

 

Preskúmanie právnych aktov Únie

 

Komisia do 25. mája 2021 preskúma ostatné právne akty prijaté na základe zmlúv, ktorými sa upravuje spracúvanie osobných údajov, najmä zo strany agentúr založených podľa kapitol 4 a 5 hlavy V tretej časti ZFEÚ, s cieľom posúdiť potrebu ich zosúladenia s týmto nariadením a podľa potreby vypracovať návrhy potrebné na zmenu uvedených aktov v záujme zabezpečenia konzistentného prístupu k ochrane osobných údajov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Ochrana jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov

Referenčné čísla

COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

3.4.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

3.4.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Angel Dzhambazki

28.2.2017

Prerokovanie vo výbore

13.7.2017

7.9.2017

 

 

Dátum prijatia

2.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

0

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Arne Lietz

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

17

+

ALDE

EFDD

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

Joëlle Bergeron

Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Arne Lietz, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

4

0

EFDD

ENF

GUE/NGL

Isabella Adinolfi

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiri Mastálka

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Ochrana jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov

Referenčné čísla

COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)

Dátum predloženia v EP

12.1.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

3.4.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

3.4.2017

JURI

3.4.2017

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

26.1.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Cornelia Ernst

9.3.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

30.3.2017

21.6.2017

28.9.2017

12.10.2017

Dátum prijatia

12.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

7

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Christelle Lechevalier, Olle Ludvigsson, Maria Noichl, Stanisław Ożóg, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Dátum predloženia

23.10.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

45

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho,Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Maria Noichl, Soraya Post, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

7

-

ECR

Czesław Hoc, Marek Jurek, Monica Macovei, Stanisław Ożóg, Anders Primdahl Vistisen, Branislav Škripek

ENF

Auke Zijlstra

6

 

0

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Christelle Lechevalier

NI

Udo Voigt

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie