Процедура : 2016/0381(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0314/2017

Внесени текстове :

A8-0314/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2018 - 6.8

Приети текстове :

P8_TA(2018)0099

ДОКЛАД     ***I
PDF 1388kWORD 207k
18.10.2017
PE 603.067v02-00 A8-0314/2017

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите

(COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Бенд Бендсен

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите

(COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0765),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0499/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Първата и Втората камара на Кралство Нидерландия в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 април 2017 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 13 юли 2017 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0314/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Европейският съюз се ангажира с постигането на устойчива, конкурентоспособна, сигурна и декарбонизирана енергийна система. Енергийният съюз и политическата рамка в областта на енергетиката и климата за 2030 г. определят за Съюза амбициозни ангажименти за по-нататъшно намаляване на емисиите на парникови газове (с най-малко 40% до 2030 г. в сравнение с 1990 г.), за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в енергопотреблението (с най-малко 27%) и за икономии на енергия от поне 27%, като тази стойност се преразглежда с оглед да се постави цел от 30% на равнището на Съюза10, и за подобряване на европейската енергийна сигурност, конкурентоспособност и устойчивост.

(1)  Европейският съюз се ангажира с постигането на устойчива, конкурентоспособна, сигурна и декарбонизирана енергийна система, както и с постигането на високо равнище на закрила на човешкото здраве. Енергийният съюз и политическата рамка в областта на енергетиката и климата за 2030 г. определят за Съюза амбициозни ангажименти за по-нататъшно намаляване на емисиите на парникови газове (с 80 до 95% до 2050 г. в сравнение с 1990 г.), за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в енергопотреблението в съответствие с Директива .../2018/ЕС [за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, COD (2016)0382] и за икономии на енергия в съответствие с Директива 2012/27/ЕС, изменена с Директива .../2018/ЕС [COD 2016/0376], и за подобряване на европейската енергийна сигурност, конкурентоспособност, икономическа достъпност и устойчивост.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Европейският съюз се ангажира с разработването на сигурна, конкурентоспособна и декарбонизирана енергийна система до 2050 г.12 За да се постигне тази цел, държавите членки и инвеститорите се нуждаят от етапни цели, чието постигане да гарантира, че ще бъде постигната целта за декарбонизирани сгради до 2050 г. С цел да се осигури този декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., държавите членки следва да определят междинни стъпки за постигането на средносрочните (2030 г.) и дългосрочните (2050 г.) цели.

(6)  Европейският съюз се ангажира с разработването на сигурна, конкурентоспособна и декарбонизирана енергийна система до 2050 г. За постигането на тази цел, от съществено значение е съществуващият сграден фонд, на който се дължат около 36% от общите емисии на CO2 в Съюза, да бъде високо енергийно ефективен и декарбонизиран със стандарт на близко до нулево потребление на енергия до 2050 г. Държавите членки следва да се стремят към икономически ефективно равновесие между декарбонизация на енергийните доставки и намаляване на крайното потребление на енергия. За тази цел държавите членки и инвеститорите се нуждаят от ясна визия, която да насочва техните политики и инвестиционни решения и която да включва ясно определени национални етапни цели и действия за енергийна ефективност с цел постигане на краткосрочните (2030 г.), средносрочните (2040 г.) и дългосрочните (2050 г.) цели.

__________________

12 Съобщение относно „Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.“ (COM(2011) 885 final).

 

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Парижкото споразумение от 2015 г. относно изменението на климата след 21-вата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21) трябва да бъде отразено в усилията на Съюза да декарбонизира сградния си фонд. Като се отчита, че почти 50% от крайното енергопотребление на Съюза се използват за отопление и охлаждане, от които 80% се използват в сградите, постигането на целите на Съюза в областта на енергетиката и климата до голяма степен зависи от усилията на Съюза за обновяване на сградния фонд, като се даде приоритет на енергийната ефективност и икономията на енергия, като се използва пълноценно принципът „енергийната ефективност на първо място“ и като се осигури ефективното използване на възобновяеми източници.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Разпоредбите относно дългосрочните стратегии за саниране, предвидени в Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета13, следва да бъдат преместени в Директива 2010/31/ЕС, където те се вписват по-добре.

(7)  Разпоредбите относно дългосрочните стратегии за саниране, предвидени в Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, следва да бъдат преместени в Директива 2010/31/ЕС, където те се вписват по-добре, и актуализирани с цел изясняване на стремежите за високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд. Дългосрочните стратегии за саниране и санирането, което те стимулират, ще увеличат растежа и конкурентоспособността посредством създаването на работни места на местно равнище, които не могат да бъдат прехвърлени на подизпълнител, и ще осигурят енергийно ефективни, здравословни и безопасни сгради за гражданите.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  За да се улесни икономически ефективното постигане на целите на Съюза в областта на климата и енергетиката, както и икономически ефективното саниране на сгради, националните дългосрочни стратегии за саниране следва да включват съображения за подобрения по отношение за здравето и вътрешния микроклимат, включително чрез съчетаване на санирането с отстраняване на азбеста и други вредни вещества, предотвратяване на незаконното отстраняване на вредни вещества и улесняване на спазването на съществуващите законодателни актове като Директива 2009/148/EО1a и Директива (ЕС) 2016/2284.

 

__________________

 

1aДиректива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО.

 

Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  За да се постигне високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд и за да се гарантира, че дългосрочните стратегии за саниране ще доведат до нужния напредък, в частност чрез увеличаване на основните ремонти, държавите членки трябва да предложат ясни насоки и да очертаят измерими и целенасочени действия, включително за сегментите от националния сграден фонд с най-лоши характеристики, за потребителите, намиращи се в състояние на енергийна бедност, за социалното жилищно настаняване и за домакинствата, изправени пред дилемата на несъвместимите стимули, като вземат предвид достъпността. За да окажат допълнителна подкрепа на необходимите ремонти в националния фонд за отдаване под наем, държавите членки следва да обмислят въвеждането или продължаване на прилагането на изисквания за определено ниво на енергийни характеристики, в съответствие със сертификатите за енергийни характеристики, за имоти, отдавани под наем.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в)  Като се вземе предвид оценката на въздействието, извършена от Комисията, в която се посочва, че ще бъде необходимо саниране в размер средно на 3% за икономически ефективно изпълнение на амбициите на ЕС в областта на енергийната ефективност, е от съществено значение държавите членки да уточнят резултатите, които очакват да постигнат, и своя принос за постигането на общата(ите) цел(и) за енергийна ефективност през 2030 г. в размер на [X%], в съответствие с Директива 2012/27/ЕС, изменена с Директива .../2018/ЕС [COD 2016/0376], като се има предвид, че всяко увеличение на икономиите на енергия с 1% води до намаляване на вноса на газ с 2,6% и по този начин допринася активно за енергийната независимост на Съюза.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 7 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7г)  Амбициозните цели за основно саниране на съществуващия сграден фонд ще създадат милиони работни места в Съюза, по-специално в малките и средните предприятия. В този контекст е необходимо държавите членки да осигурят ясна връзка между своите национални дългосрочни стратегии за саниране и подходящи инициативи за насърчаване на развиването на уменията и образованието в секторите на строителството и енергийната ефективност.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Програмите на цифровия единен пазар и Енергийния съюз трябва да бъдат съгласувани и да служат на постигането на общи цели. Цифровите технологии бързо променят енергийната система — от включването на възобновяеми източници до интелигентните енергийни мрежи и сградите, подготвени за интелигентно управление. За да се проправи пътят за цифровите технологии в сградния сектор, трябва да се въведат целенасочени стимули за насърчаване на използването на инсталации, подготвени за интелигентно управление, и цифрови решения в сградната среда.

(8)   Програмите на цифровия единен пазар и Енергийния съюз трябва да бъдат съгласувани и да служат на постигането на общи цели. Цифровите технологии бързо променят енергийната система — от включването на възобновяеми източници до интелигентните енергийни мрежи и сградите, подготвени за интелигентно управление. Това предлага нови възможности за икономии на енергия, като се предоставя по-точна информация на потребителите относно техните модели на потребление и като се дава възможност на системния оператор да управлява мрежата по по-добър начин. За да се проправи пътят за цифровите технологии в сградния сектор и да се насърчи системното развитие на интелигентните градове, трябва да се въведат целенасочени стимули за насърчаване на използването на подходящи инсталации, подготвени за интелигентно управление, и цифрови решения в сградната среда, като се вземат под внимание използващите в по-малка степен цифрови технологии потребители. Тези стимули следва да вземат предвид целите за свързаност на ЕС и амбициите му за разгръщане на комуникационни мрежи с висок капацитет, които са предпоставка за интелигентни домове и добре свързани общности, като същевременно се гарантира, че развитието на такива мрежи не е застрашено от строителни решения, които биха могли да повлияят отрицателно на свързаността.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  За да може настоящата директива да бъде адаптирана към техническия прогрес, следва на Комисията да се делегира правомощие да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, чрез които да я допълва, като определя „показателя за интелигентност“ и да прави възможно неговото използване. „Показателят за интелигентност“ следва да се използва за измерване на степента, в която дадена сграда може да използва ИКТ и електронни системи, за да оптимизира своето функциониране и да взаимодейства с електроенергийната мрежа. „Показателят за интелигентност“ ще повиши осведомеността на собствениците и обитателите на сгради за ценността на сградната автоматизация и електронното наблюдение на техническите сградни инсталации и ще даде увереност на обитателя относно реалните икономии, дължащи се на тези нови допълнителни функции.

(9)  За да може настоящата директива да бъде адаптирана към техническия прогрес, следва на Комисията да се делегира правомощие да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), чрез които да я допълва, като определя „показателя за интелигентност“ и да прави възможно неговото използване в съответствие с посочената в настоящата директива методология. „Показателят за интелигентност“ следва да съответства на сертификатите за енергийни характеристики и следа да се използва за измерване на степента, в която дадена сграда може да използва ИКТ и електронни системи, за да оптимизира своето функциониране, характеристики и комфорт в помещенията и да взаимодейства с електроенергийната мрежа. „Показателят за интелигентност“ ще повиши осведомеността на собствениците и обитателите на сгради за ценността на сградната автоматизация и електронното наблюдение на техническите сградни инсталации и ще даде увереност на обитателя относно реалните икономии, дължащи се на тези нови допълнителни функции.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Иновациите и новите технологии дават възможност общата декарбонизация на икономиката да бъде подкрепена също и при сградите. Например сградите могат да дадат тласък на развитието на инфраструктурата, необходима за „интелигентното“ зареждане на електрически превозни средства, и да осигурят основа за използването на автомобилните акумулатори като източник на енергия в държавите членки, ако последните го пожелаят. За да бъде отразена тази цел следва да бъде разширено определението за техническите сградни инсталации.

(10)  Иновациите и новите технологии дават възможност общата декарбонизация на икономиката да бъде подкрепена също и при сградите, включително и при транспортния сектор. Например сградите могат да дадат тласък на развитието на инфраструктурата, необходима за разгръщането на „интелигентното“ зареждане на електрически превозни средства, и също да осигурят основа за използването на автомобилните акумулатори като източник на енергия в държавите членки, ако последните го пожелаят. За да бъде отразена тази цел следва да бъде разширено определението за техническите сградни инсталации.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Предварителното окабеляване и предварителното поставяне на тръби създават необходимите условия за бързо разполагане на зарядни точки, ако е необходимо. Ето защо държавите членки следва да гарантират развитието на електромобилността по балансиран и икономически ефективен начин. По-специално, след основен ремонт, засягащ електрическа инфраструктура, следва да се извърши адекватно предварително окабеляване и предварително поставяне на тръби с оглед предоставяне на достатъчно окабеляване, тръбопроводи и електроенергия по смисъла на Директива 2014/94/ЕС за инсталирането на зарядни точки в места за паркиране.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б)  Ясната визия за постигането на декарбонизиран сграден фонд до 2050 г. изисква голяма степен на амбиция. Когато потреблението на енергия стане близко до нулевото, вложената енергия ще има по-решаващ дял в целия жизнен цикъл на сградите. Бъдещата визия за декарбонизиран сграден фонд следва да включва вложената в сградите енергия. Следователно строителството с дърво е положително за климата.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 10 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10в)  Необходимо е да се насърчава изследването и изпробването на нови решения за оптимизиране на енергийните характеристики на историческите сгради и обекти, като същевременно се защитава и опазва културното наследство.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 10 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10г)  Държавите членки следва да отчетат факта, че иновациите и новите технологии изискват повече инвестиции в образованието и уменията, необходими за успешното внедряване на тези технологии.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 10 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10д)  Настоящата директива трудно може да предвиди развитието и иновациите в областта на електронната мобилност, сградните или интелигентните инсталации. Ето защо в нея следва да се прилага принципът на технологична неутралност.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 10 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10е)  Природосъобразните решения като удачно проектирано улично озеленяване, зелени покриви и фасади, които осигуряват изолация и сянка за сградите, намаляват необходимостта от енергия, като ограничават нуждата от отопление и охлаждане и подобряват енергийните характеристики на сградите.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 10 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10ж)  Изискванията за инфраструктура за електромобилност, посочени в настоящата директива, следва да бъдат част от цялостно стратегическо градоустройствено планиране в държавите членки за насърчаване на алтернативни, безопасни и устойчиви видове транспорт и за прилагане на последователен подход по отношение на електрическата инфраструктура чрез осигуряване, например, на специална инфраструктура с паркоместа за електрически велосипеди и за лица с намалена подвижност.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Оценката на въздействието определи две групи от действащи разпоредби, чиято цел би могла да бъде постигната по-ефикасно отколкото понастоящем. Първо, задължението преди започване на строителството да се извърши проучване за осъществимостта на алтернативни високоефективни инсталации се превръща в излишна тежест. Второ, беше констатирано, че разпоредбите, отнасящи се до инспекциите на отоплителните и климатичните инсталации, не осигуряват в достатъчна степен и по ефективен начин първоначалното постигане и поддържането на желаните характеристики на тези технически инсталации. Дори и евтини технически решения с много кратки срокове на възвръщаемост, като например хидравличното балансиране на отоплителната инсталация и монтирането/подмяната на термостатични вентили, не са обхванати в достатъчна степен понастоящем. Свързаните с инспекциите разпоредби се изменят, за да се гарантира по-добър резултат от инспекциите.

(11)  Оценката на въздействието определи действащи разпоредби, чиято цел би могла да бъде постигната по-ефикасно отколкото понастоящем. Беше констатирано, че разпоредбите, отнасящи се до инспекциите на отоплителните и климатичните инсталации, не осигуряват в достатъчна степен и по ефективен начин първоначалното постигане и поддържането на желаните характеристики на тези технически инсталации. Освен това, евтини технически решения с много кратки срокове на възвръщаемост, като например хидравличното балансиране на отоплителната инсталация и монтирането/подмяната на термостатични вентили, не са обхванати в достатъчна степен понастоящем и следва да бъдат допълнително проучени, включително като решения за подпомагане на потребители, които се намират в състояние на енергийна бедност. Свързаните с инспекциите разпоредби се изменят, за да се гарантира по-добър резултат от инспекциите.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  При нови сгради държавите членки следва да гарантират, че техническата, екологичната и икономическата осъществимост на алтернативните високоефективни инсталации е взета под внимание преди започване на строежа. Тези инсталации биха могли да включват децентрализирани инсталации за доставка на енергия от възобновяеми източници или отпадна топлина; комбинирано производство; колективните или централните отоплителни и охладителни инсталации и термопомпите.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  В насоките на СЗО от 2009 г. се посочва, че по отношение на качеството на вътрешния въздух сградите с по-добри характеристики осигуряват по-високи равнища на комфорт и благосъстояние на своите обитатели и подобряват здравето. Топлинните мостове, неправилната изолация и непланираните въздушни потоци могат да доведат до повърхностни температури под температурата на оросяване на въздуха и до влага. Поради това е от съществено значение да се гарантира пълна и хомогенна изолация на сградата, включително на балконите, пространствата между прозорците, покривите, стените, вратите и пода.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Особено при големи инсталации сградната автоматизация и електронното наблюдение на техническите сградни инсталации са доказали, че ефективно заместват инспекциите. Монтирането на такова оборудване следва да се разглежда като икономически най-изгодната алтернатива на проверките в големите нежилищни и в многофамилните жилищни сгради с достатъчен размер, позволяващ съответните инвестиции да се изплатят за по-малко от три години. Поради това съществуващата понастоящем възможност за прилагане на алтернативни мерки се заличава. При малки инсталации документирането на характеристиките на системата от монтажниците и регистрирането на тази информация в базите данни за сертифициране на енергийните характеристики ще подпомогнат проверката на спазването на минималните изисквания, определени за всички технически сградни инсталации, и ще засилят ролята на сертификатите за енергийните характеристики. Освен това съществуващите редовни проверки на безопасността и планираните работи по поддръжка ще дават както и досега възможност за предоставяне на преки консултации относно подобряването на енергийната ефективност.

(12)  Сградната автоматизация, управлението на съоръженията и електронното наблюдение на техническите сградни инсталации имат голям потенциал да предоставят икономически ефективни и значителни икономии на енергия както за потребителите, така и за предприятията. Особено по отношение на големите инсталации, сградната автоматизация и електронното наблюдение на техническите сградни инсталации са с доказана ефективност и в някои случаи могат да заменят проверките в големите нежилищни и в многофамилните жилищни сгради с достатъчен размер, позволяващ съответните инвестиции да се изплатят за по-малко от три години, тъй като те позволяват да се действа въз основа на предоставената информация, като по този начин дават възможност за постигането на икономии на енергия с течение на времето. Поради това съществуващата понастоящем възможност за прилагане на алтернативни мерки се заличава, въпреки че следва да бъде възможно техническите системи, изрично обхванати от програма на дружество за предоставяне на енергийни услуги (ESCO), да бъдат освободени от изискванията за проверки. С цел избягване на двойни инспекции инсталациите, които се експлоатират от оператор на комунални услуги или мрежов оператор и подлежат на инспекции на системно равнище, следва да се освобождават от това изискване. При малки инсталации документирането на характеристиките на системата от монтажниците и регистрирането на тази информация в базите данни за сертифициране на енергийните характеристики ще подпомогнат проверката на спазването на минималните изисквания, определени за всички технически сградни инсталации, и ще засилят ролята на сертификатите за енергийните характеристики (СЕХ). Освен това съществуващите редовни проверки на безопасността и планираните работи по поддръжка ще дават както и досега възможност за предоставяне на преки консултации относно подобряването на енергийната ефективност.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Държавите членки следва да гарантират, че подобряването на енергийните характеристики на съществуващите сгради допринася също така за постигане на здравословна среда в помещенията, включително чрез отстраняване на азбест и други вредни вещества и чрез предотвратяване на проблеми, като например плесен, както и че се съхраняват основните структури за безопасност на сградите, по-специално по отношение на пожарната безопасност и сеизмичната безопасност.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б)  Важно е да се гарантира, че мерките за подобряване на енергийните характеристики на сградите не акцентират единствено върху сградната обвивка, а включват всички компоненти и технически инсталации в сградата.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  За да се осигури най-доброто използване на финансовите мерки във връзка със санирането на сгради, те следва да бъдат обвързани със задълбочеността на санирането, която следва да се оценява чрез сравняване на сертификатите за енергийни характеристики, издадени преди и след санирането.

(13)  За да се осигури най-доброто използване на публичните финансови мерки във връзка със санирането на сгради, те следва да бъдат обвързани със задълбочеността на санирането и да насърчават цялостното саниране на сградите като най-добрият начин да се гарантира висока енергийна ефективност и по-добър комфорт в помещенията. Подобно саниране следва да се оценява чрез сравняване на сертификатите за енергийни характеристики, издадени преди и след санирането, когато те са пропорционални на степента на санирането, или чрез подобни подходящи и пропорционални методи за документиране.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Финансовите механизми и стимули следва да имат централна роля в националните дългосрочни стратегии за саниране и да бъдат активно насърчавани от държавите членки, включително чрез улесняване на енергийно ефективни ипотечни стандарти за сертифицирано енергийно ефективно саниране на сгради, чрез насърчаване на инвестиции на публичните органи в енергийно ефективен сграден фонд, например чрез изясняване на счетоводните стандарти за публичните инвестиции, и чрез осигуряване на достъпни и прозрачни инструменти, предоставящи консултации на потребителите във връзка с възможностите за финансиране на енергийно ефективното саниране на сгради.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б)  Механизмите за финансиране на енергийно ефективни нови сгради, както и мерките за енергийна ефективност на сградния фонд следва да се осигуряват от частни, публично-частни и публични източници. Що се отнася до частните инвестиции, следва да се намали рискът от инвестиции в модернизацията на сградния фонд. Публично-частните партньорства следва да бъдат взети предвид особено по отношение на мерките за енергийна ефективност на обществените сгради за намаляване на финансовата тежест за по-малките и финансово по-слаби градове, региони и държави членки. Освен това държавите членки следва да насърчават мерките за енергийна ефективност, особено при предоставянето на социално жилищно настаняване и жилищно настаняване на най-слабите участници на пазара, чрез публична финансова подкрепа, за която биха могли да се използват фондове на Съюза.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13в)  В случай че сертификатът за енергийните характеристики доказва факта, че енергийната ефективност на сградата се е подобрила, следва да е възможно включването на разходите за него в стимулите, предоставени от съответната държава членка.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Достъпът до финансиране е по-лесен, когато е налична информация с добро качество. Затова за обществени сгради с разгъната полезна застроена площ над 250 m² следва да се изисква оповестяването на тяхното действително потребление на енергия.

(14)  Достъпът до финансиране е по-лесен, когато е налична информация с добро качество. Затова за обществени сгради с разгъната полезна застроена площ над 250 m², които са държавна, регионална или общинска собственост или са частна собственост и са използвани за обществени цели, следва да се изисква оповестяването на тяхното действително потребление на енергия.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Настоящите системи за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики следва да бъдат засилени, за да се гарантира, че сертификатите са с добро качество и могат да се използват за проверка на съответствието и за изготвяне на статистически данни за регионалния/националния сграден фонд. Необходими са висококачествени данни за сградния фонд и те биха могли отчасти да бъдат извлечени от регистрите и базите данни за СЕХ, които понастоящем се разработват и експлоатират в почти всички държави членки.

(15)  Настоящите системи за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики следва да бъдат засилени, за да се гарантира, че сертификатите са с добро качество и могат да се използват за проверка на съответствието и за изготвяне на хармонизирани статистически данни за местния/регионалния/националния сграден фонд. Необходими са висококачествени данни за сградния фонд и те биха могли отчасти да бъдат извлечени от регистрите и базите данни за СЕХ, които понастоящем се разработват и експлоатират в почти всички държави членки.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  За да бъдат постигнати целите на политиката относно енергийната ефективност на сградите, прозрачността на СЕХ следва да бъде подобрена, като се гарантира, че всички необходими параметри за изчисляване както за целите на сертифицирането, така и за целите на минималните изисквания за енергийните характеристики са определени и се прилагат последователно. Държавите членки трябва да въведат подходящи мерки, за да гарантират например, че характеристиките на монтирани, подменени или актуализирани технически сградни инсталации се документират с оглед на сертифицирането на сгради и проверката на съответствието.

(16)  За да бъдат постигнати целите на политиката относно енергийната ефективност на сградите, прозрачността на СЕХ следва да бъде подобрена, като се гарантира, че всички необходими параметри за изчисляване както за целите на сертифицирането, така и за целите на минималните изисквания за енергийните характеристики са определени и се прилагат последователно. Държавите членки трябва да въведат подходящи мерки, за да гарантират например, че характеристиките на монтирани, подменени или актуализирани технически сградни инсталации се документират с оглед на сертифицирането на сгради и проверката на съответствието. С цел да се осигури добре функционираща система на СЕХ, Комисията следва, при прегледа на прилагането на настоящата директива, да изготви оценка на необходимостта от по-нататъшно хармонизиране на сертификатите.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  Признаването, насърчаването и прилагането във всички държави членки на вече завършения набор от стандарти на CEN съгласно ДЕХС ще окажат положително влияние върху преразглеждането на настоящата директива.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  В Препоръка (ЕС) 2016/1318 на Комисията от 29 юли 2016 г. за сгради с почти нулево нетно потребление на енергия е посочено как с прилагането на директивата би могло едновременно да се гарантира трансформирането на сградния фонд и преминаването към по-устойчиво доставяне на енергия, което подкрепя също стратегията за отопление и охлаждане. За да се гарантира правилното прилагане, общата рамка за изчисляване на енергийните характеристики на сградите трябва да се актуализира с подкрепата на Европейския комитет за стандартизация (CEN) в рамките на неговата дейност по силата на мандат M/480, възложен от Европейската комисия.

(17)  В Препоръка (ЕС) 2016/1318 на Комисията от 29 юли 2016 г. за сгради с почти нулево нетно потребление на енергия е посочено как с прилагането на директивата би могло едновременно да се гарантира трансформирането на сградния фонд и преминаването към по-устойчиво доставяне на енергия, което подкрепя също стратегията за отопление и охлаждане. За да се гарантира правилното прилагане, общата рамка за изчисляване на енергийните характеристики на сградите трябва да се актуализира с подкрепата на Европейския комитет за стандартизация (CEN) в рамките на неговата дейност по силата на мандат M/480, възложен от Европейската комисия. Изчисленията на енергийните характеристики на сградите следва да се прилагат с цел постигането на оптимални енергийни характеристики, в съответствие с принципа „енергийната ефективност на първо място“, и въпреки че тези характеристики са изразени чрез цифров показател за потреблението на първична енергия в kWh/(m².година), държавите членки следва да го допълнят чрез предоставяне на допълнителен цифров показател за общите енергийни нужди на цялата сграда.

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Целите на настоящата директива, по-специално намаляването на енергията, необходима за удовлетворяване на енергийните потребности, свързани с типичното използване на сградите, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, когато те действат поотделно. Постигането на целите на директивата може да се осигури по-ефективно чрез действия на равнището на Съюза, тъй като това гарантира съгласуваност, общи цели, разбирателство и политическа воля. Поради тази причина Съюзът приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, залегнал в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(19)  Доколкото целите на настоящата директива, по-специално намаляването на енергията, необходима за удовлетворяване на енергийните потребности, свързани с типичното използване на сградите, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради необходимостта от гарантиране на съгласуваност на общата цел, разбирателство и политическа воля, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, залегнал в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели. Настоящата директива изцяло зачита националните специфики и различия между държавите членки и техните сфери на компетентност в съответствие с член 194, параграф 2 от ДФЕС. Освен това целта на настоящата директива е да се даде възможност за обмен на най-добри практики, за да се улесни преходът към високо енергийно ефективен сграден фонд в Съюза,

Изменение    35

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Директива 2010/31/ЕС

Член 1 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  В член 1, параграф 3 се добавя следната алинея:

 

„Държавите членки може да приложат минималните изисквания за общите енергийни характеристики на сградите към цяла район вместо към отделна сграда, за да се даде възможност за интегриран подход към районната енергийна система и система за мобилност в рамките на една цялостна схема за обновяване, при условие че всяка сграда отговаря на минималното изискване за общите енергийни характеристики.“

Изменение    36

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 2010/31/ЕС

Член 2 – параграф 1 – точка 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  „техническа сградна инсталация“ означава техническо оборудване за осигуряване на отопление на помещения, охлаждане на помещения, вентилация, топла вода за битови нужди, вградено осветление, сградна автоматизация, производство на електроенергия на място, инфраструктура за електромобилност на място или комбинация от такива системи, включително системите, използващи енергия от възобновяеми източници, на дадена сграда или обособена част от сграда;“;

3.  „техническа сградна инсталация“ означава техническо оборудване за осигуряване на отопление на помещения, охлаждане на помещения, вентилация, управление на качеството на въздуха в сградата,топла вода за битови нужди, системи за вградено вътрешно и външно осветление, слънчево засенчване, елеватори и ескалатори, сградна автоматизация и управление, предаване и съхранение на данни за сградата,производство и съхранение на електроенергия на място, инфраструктура за електромобилност на място или комбинация от такива системи, включително системите, използващи енергия от възобновяеми източници, на дадена сграда или обособена част от сграда;“;

Изменение    37

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Директива 2010/31/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  В член 2 се добавя следната точка:

 

„(3а)  „момент за интервенция“ означава подходящ момент, например от гледна точка на разходната ефективност, икономическата ефективност или прекъсването, в жизнения цикъл на сградите за извършване на саниране за подобряване на техните енергийни характеристики;“

Изменение    38

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Директива 2010/31/ЕС

Член 2 – параграф 1 – точка 3 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  В член 2 се добавя следната точка:

 

„(3б)  „паспорт за санирането на сграда“ означава дългосрочна пътна карта, която се основава на критерии за качество и е в резултат на енергиен одит и която очертава съответните мерки и санирането, които биха подобрили енергийните характеристики на дадена сграда;“

Изменение    39

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 в (нова)

Директива 2010/31/ЕС

Член 2 – параграф 1 – точка 3 в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  В член 2 се добавя следната точка:

 

„(3в)   „сградна система за автоматизация и управление“ означава система, която обхваща всички продукти, софтуер и инженерни услуги за автоматично управление, включително механизми за заключване, наблюдение, оптимизация, за функциониране, човешка намеса и управление, с цел постигане на енергийно ефективно, икономично и безопасно функциониране на техническите сградни инсталации.“

Изменение    40

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 г (нова)

Директива 2010/31/ЕС

Член 2 – параграф 1 – точка 3 г (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1г)  В член 2 се добавя следната точка:

 

„(3г)  „пасивен компонент“ означава компонент на сградната обвивка или други компоненти, участващи в пасивни техники, насочени към намаляване на енергийните нужди за отопление или охлаждане и ползването на енергия за осветление и вентилация, които по този начин подобряват температурния и зрителния комфорт;“

Изменение    41

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 д (нова)

Директива 2010/31/ЕС

Член 2 – параграф 1 – точка 17

 

Текст в сила

Изменение

 

(1д)  В член 2 точка 17 се заменя със следното:

17.  „полезна номинална мощност“ означава максималната топлинна мощност, изразена в kW, за която производителят е посочил и гарантирал, че се постига при продължаващо действие при спазване на указанията за ефективна работа, дадени от производителя;

“17.  "полезна номинална мощност" означава максималната топлинна мощност, изразена в kW, за която производителят е посочил и гарантирал, че се постига при продължаващо действие при спазване на указанията за ефективна работа, дадени от производителя, където:

 

а)  „пълно натоварване“ означава максималния капацитет на потреблението на техническите сградни инсталации за осигуряване на отопление на помещения, охлаждане на помещения, вентилация и топла вода за битови нужди; както и

 

б)  „частично натоварване“ означава част от капацитета за пълно натоварване, представляваща усреднени условия на експлоатация;“

Изменение    42

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 e (нова)

Директива 2010/31/ЕС

Член 2 – параграф 1 – точка 19 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1е)  в член 2 се добавя следната точка:

 

„(19a)  „декарбонизиран сграден фонд“ означава сграден фонд с характеристики на близко до нулевото енергопотребление и който е енергийно ефективен в максимална степен на потенциала си.“

Изменение    43

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Директива 2010/31/ЕС

Член 2a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  първият параграф съдържа член 4 от Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност16 с изключение на неговия последен параграф;

а)  създава се следният параграф 1:

 

„1.   Държавите членки създават дългосрочна стратегия за трансформирането както на обществения, така и на частния национален жилищен и търговски сграден фонд във високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г. Стратегията включва действия за мобилизиране на инвестиции, които да улеснят санирането, необходимо за постигане на целите за 2050 г. Тази стратегия обхваща:

 

а)  преглед на националния сграден фонд, включително съответни типове строителство, където е уместно, въз основа на статистически извадки;

 

б)  определяне на икономически ефективни подходи и действия за стимулиране на технологично неутрално саниране, съобразено с вида сгради и климатичната зона, като се отчитат съответните ключови събития в жизнения цикъл на сградата;

 

в)  политики и действия за насърчаване на икономически ефективно основно саниране на сгради, включително поетапно основно саниране, и декарбонизация на отоплителния и охладителния товар, например чрез въвеждане на схема за паспорти за санирането на сградите;

 

г) политики и действия в подкрепа на целеви нискоразходни мерки и саниране за подобряване на енергийните характеристики;

 

д)  политики и действия, насочени към сегментите от националния сграден фонд с най-лоши характеристики, към домакинства, поставени в условия на енергийна бедност и домакинства, изправени пред дилемата на несъвместими стимули, както и многофамилни жилища, които се сблъскват с предизвикателства, свързани с извършването на саниране, като се взема предвид достъпността;

 

е)  политики и действия, насочени към всички обществени сгради, включително социалните жилища;

 

ж)  политики и действия, целящи да ускорят технологичния преход към интелигентни и добре свързани сгради и общности, както и разгръщането на мрежи с много голям капацитет;

 

з)  общ преглед на националните инициативи за насърчаване на придобиването на умения и образование в секторите на строителството и енергийната ефективност, както и образование в областта на пасивните компоненти и интелигентните технологии;

 

и)  ориентирана към бъдещето перспектива, която да насочва инвестиционните решения на частни лица, строителната промишленост, публичните институции, включително общините, жилищните кооперации и финансовите институции;

 

й)  основана на факти преценка за очакваните икономии на енергия и ползите в по-широк смисъл, като например тези, свързани със здравето, безопасността и качеството на въздуха;

 

Разработването и прилагането на дългосрочните стратегии на държавите членки за саниране се подпомагат чрез структурирани, постоянни платформи на заинтересованите страни, включително представители на местните и регионалните общности, представители на страните, с които трябва да се води социален диалог, включително на работниците, работодателите, МСП и строителния сектор, както и представители на малцинствата.

 

 

__________________

 

16 OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 13

 

Изменение    44

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 2a – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В дългосрочната си стратегия за саниране, посочена в параграф 1, държавите членки определят пътна карта с ясни етапни цели и мерки за постигане на дългосрочната цел за декарбонизиране на техния национален сграден фонд до 2050 г., наред с конкретни етапни цели за 2030 г.

В дългосрочните си стратегии за саниране, посочени в параграф 1, държавите членки определят пътна карта с ясни етапни цели и действия за постигане на дългосрочната цел за осигуряване на високо енергийно ефективен и декарбонизиран национален сграден фонд до 2050 г., наред с конкретни етапни цели за 2030 г. и 2040 г., както и измерими показатели за напредъка.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 2а – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В своите дългосрочни стратегии за саниране държавите членки посочват как техните етапни цели спомагат за постигането на целта(ите) на Съюза за [X%] енергийна ефективност до 2030 г., в съответствие с Директива 2012/27/ЕС, изменена с Директива .../2018/ЕС [COD 2016/0376], и с целта на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове с 80 до 95% до 2050 г.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 2a – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това дългосрочната стратегия за саниране трябва да допринася за намаляването на енергийната бедност.

Освен това дългосрочните стратегии за саниране трябва да очертават съответните действия, които допринасят за намаляването на енергийната бедност, като същевременно подпомагат равния достъп до инструменти за финансиране на санирането за постигане на енергийна ефективност за уязвимите домакинства.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 2a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  За направляване на инвестиционните решения, както е посочено в параграф 1, буква г), държавите членки въвеждат механизми за:

3.  За да се даде възможност за и да се направляват инвестиционните решения, както е посочено в параграф 1, държавите членки въвеждат или поддържат механизми за:

а)  обединяването на проекти с цел да се улесни финансирането от инвеститори на дейностите по саниране, посочени в букви б) и в) от параграф 1;

а)  обединяването на проекти, включително чрез инвестиционни платформи, с цел да се улесни финансирането от инвеститори на дейностите по саниране, посочени в параграф 1;

б)  намаляване на риска за инвеститорите и частния сектор в рамките на дейностите за повишаване на енергийната ефективност; както и

б)  намаляване на възприемания риск за инвеститорите и частния сектор в рамките на дейностите за повишаване на енергийната ефективност, например чрез обвързване на фактора за обезпечение със сертифицирано саниране за повишаване на енергийната ефективност, за да се намали рисковото претегляне при капиталовите изисквания;

в)  използването на публично финансиране за привличане на допълнителни инвестиции от частния сектор или за преодоляване на специфични слабости на пазара.“;

в)  използването на публично финансиране за привличане на допълнителни инвестиции от частния сектор, включително в рамките на инициативата за интелигентно финансиране на интелигентни сгради, или за преодоляване на специфични слабости на пазара;

 

(вa)  в съответствие с настоящите насоки на Евростат и уточненията в рамките на ESA 2010, насочването на инвестиции към енергийно ефективен обществен сграден фонд и уточнението относно тълкуването на счетоводните правила, за подкрепа на цялостен подход към инвестициите на публичните органи;

 

(вб)  подкрепа за помощта за разработване на проекти, както и улесняване на обединяването на малки и средни предприятия в групи и консорциуми, за да се даде възможност за пакетни решения за потенциалните клиенти; както и

 

(вв)  установяване на достъпни и прозрачни инструменти за предоставяне на консултации, като например „обслужване на едно гише“ за потребителите и консултиране в енергийната област, които да информират относно санирането за повишаване на енергийната ефективност, и финансови инструменти, които да са на разположение за саниране за повишаване на енергийната ефективност на сгради.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 2 а – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Комисията отправя препоръки до държавите членки въз основа на събирането и разпространението на най-добри практики за успешни публични и частни схеми за финансиране за саниране за повишаване на енергийната ефективност, както и информация относно схеми за обединяването на малки проекти за саниране за повишаване на енергийната ефективност. Освен това Комисията предоставя на държавите членки препоръки относно финансовите стимули за саниране от гледна точка на потребителите, като се отчитат различията между държавите членки по отношение на ефективността на разходите;

Изменение    49

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 2 а – параграф 3 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Преди представянето на своята дългосрочна стратегия за саниране на Комисията, всяка държава членка провежда обществена консултация, включваща всички съответни заинтересовани страни, за период от поне три месеца, във връзка с проекта за дългосрочна стратегия за саниране. Всяка държава членка публикува обобщение на резултатите от обществената консултация като приложение към своята дългосрочна стратегия за саниране.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 2 а – параграф 3 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в.  Всяка държава членка докладва относно изпълнението на своята дългосрочна стратегия за саниране, включително относно планираните политики и действия, в съответствие със задълженията за докладване член [19, буква а)] от Регламент ... на Европейския парламент и на Съвета от ... [относно управлението на енергийния съюз, (2016/0375(COD) (Регламента относно управлението)] като част от своя интегриран национален доклад за напредъка в областта на енергетиката и климата.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а

Директива 2010/31/ЕС

Член 6 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  в параграф 1 втората алинея се заличава;

а)  в параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

 

„При нови сгради държавите членки гарантират, че техническата, екологичната и икономическата осъществимост на алтернативните високоефективни инсталации, ако са предвидени такива, е взета под внимание преди започване на строежа.“

Изменение    52

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2010/31/ЕС

Член 7 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  в параграф 7 петата алинея се заличава;

(4)  в член 7, параграф 5 се заменя със следното:

 

„По отношение на сгради, по които се извършва значително саниране, държавите членки гарантират вземането предвид на алтернативните високоефективни инсталации, доколкото това е технически, функционално и икономически осъществимо, както и обръщането на надлежно внимание на противопожарна безопасност и насърчаването на здравословен вътрешен микроклимат.“

Изменение    53

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Директива 2010/31/ЕС

Член 8 – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  в параграф 1 третата алинея се заличава;

а)  в параграф 1 третата алинея се заменя със следното:

 

Държавите членки изискват новите сгради да бъдат оборудвани с устройства за саморегулиране, които регулират равнищата на стайната температура във всяко отделно помещение. В съществуващи сгради, монтирането на устройства за саморегулиране, за да се осъществява индивидуално регулиране на стайната температура, се изисква, когато се подменят топлогенераторите.“

Изменение    54

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 8 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че във всички нови нежилищни сгради и във всички съществуващи нежилищни сгради, подложени на значително саниране, които разполагат с повече от десет места за паркиране, най-малко едно от всеки десет такива места ще е оборудвано със зарядна точка по смисъла на Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива17, която е в състояние да започва и преустановява зареждането в зависимост от ценовите сигнали. Това изискване се отнася за всички нежилищни сгради с повече от десет места за паркиране от 1 януари 2025 г.

2.  Държавите членки изискват във всички нови нежилищни сгради и във всички съществуващи нежилищни сгради, които разполагат с повече от десет места за паркиране, подложени на значително саниране, обхващащо електрическата инсталация на сградата или паркинга, най-малко едно от всеки десет такива места ще е оборудвано с подходящо предварително окабеляване или предварително поставени тръби, позволяващи монтирането на зарядна точка по смисъла на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

 

2a.   Държавите членки изискват инсталирането на минимален брой зарядни точки на всички обществени и търговски нежилищни сгради с повече от десет места за паркиране от 1 януари 2025 г.

 

2б.  Държавите членки прилагат разпоредбите на параграф 2 за сградите със смесено предназначение с повече от десет места за паркиране, при условие че те са нови или подложени на значително саниране, обхващащо електрическата инфраструктура на сградата или паркинга.

Държавите членки могат да решат да не определят или да не прилагат изискванията, посочени в предходната алинея, за сградите, притежавани и ползвани от малки и средни предприятия съгласно определенията в дял I от приложението към Препоръка на Комисията 2003/361/ЕО от 6 май 2003 г.

2в. Държавите членки могат да решат да не определят или да не прилагат изискванията, посочени в параграф 2, за сградите, притежавани и ползвани от малки и средни предприятия съгласно определенията в дял I от приложението към Препоръка на Комисията 2003/361/ЕО от 6 май 2003 г.

__________________

__________________

17 OВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1

 

Изменение    55

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 8 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че в новопостроените жилищни сгради, както и в подложените на значително саниране, които имат повече от десет места за паркиране, се монтира предварително окабеляване, което позволява инсталирането на зарядни точки за електрически превозни средства във всяко място за паркиране.

3.  Държавите членки гарантират, че в новите жилищни сгради, както и в подложените на значително саниране, обхващащо електрическата инсталация на сградата или намиращия се в непосредствена близост или вътрешния паркинг, които имат повече от десет места за паркиране, се монтира подходящо предварително окабеляване или предварително поставени тръби, което позволява инсталирането на зарядни точки за електрически превозни средства за всяко място за паркиране.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 8 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки могат да решат да не определят или да не прилагат изискванията, посочени в параграфи 2 и 3, за обществени сгради, които вече са обхванати от Директива 2014/94/ЕС.;

4.  Държавите членки могат да решат да не определят или да не прилагат изискванията, посочени в параграфи 2 и 3, за обществени сгради, при условие че те вече са обхванати от изискванията, съпоставими с мерките за транспониране на Директива 2014/94/ЕС.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 8 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 a.  Държавите членки гарантират, че за обществените паркинги, управлявани от частни организации, се прилагат изискванията, посочени в параграф 2 и 3.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 8 – параграф 4 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 б  Държавите членки третират регулаторните бариери и гарантират, че има улеснени процедури за разрешаване и одобряване за собствениците и наемателите, за да се даде възможност за разполагането на зарядни точки в съществуващите жилищни и нежилищни сгради.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 8 – параграф 4 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  В допълнение към изискванията за инфраструктура за електромобилност, държавите членки вземат предвид необходимостта от инфраструктура за алтернативни горива в сгради и разгръщането на специализирани инфраструктури, например чрез коридори за електромобилност, както и необходимостта от съгласувани политики за мека и екологосъобразна мобилност, мултимодалност и градско планиране.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в

Директива 2010/31/ЕС

Член 8 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки гарантират, че когато техническа сградна инсталация се монтира, подменя или модернизира, цялостните енергийни характеристики на цялата изменена инсталация се оценяват, документират и предават на собственика на сградата, така че тя да е на разположение за проверка за установяване на съответствието спрямо минималните изисквания, определени съгласно параграф 1, и за издаването на сертификати за енергийни характеристики. Държавите членки гарантират, че тази информация се включва в националната база данни за сертификати за енергийни характеристики, посочена в член 18, параграф 3.

5.  Държавите членки гарантират, че когато техническа сградна инсталация се монтира, подменя или модернизира, цялостните енергийни характеристики на цялата изменена инсталация се оценяват при условия както на пълно, така и на частично натоварване, а при необходимост се оценява и въздействието върху качеството на въздуха в помещенията. Резултатите биват надлежно документирани и предават на собственика на сградата, така че тя да е на разположение за проверка за установяване на съответствието спрямо минималните изисквания, определени съгласно параграф 1, и за издаването на сертификати за енергийни характеристики. Държавите членки гарантират, че тази информация се включва в националната база данни за сертификати за енергийни характеристики, посочена в член 18, параграф 3.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в

Директива 2010/31/ЕС

Член 8 – параграф 6 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 23, с които допълва настоящата директива с определение за „показател за интелигентността“ и с условията, при които „показателят за интелигентност“ ще се предоставя като допълнителна информация на предполагаеми нови наематели или купувачи.

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 23, за да допълни настоящата директива чрез установяване на определение за „показател за интелигентността“, след консултация със съответните заинтересовани страни, и въз основа на дизайна и методологията, посочени в приложение Ia. Определението включва информация за начина, по който показателят може да бъде въведен след пробен период, как показателят ще бъде свързан със сертификатите за енергийни характеристики, посочени в член 11, и как би могъл да се предоставя като допълнителна и полезна информация на предполагаеми нови инвеститори, наематели, купувачи и участници на пазара.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в

Директива 2010/31/ЕС

Член 8 – параграф 6 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Показателят за интелигентност“ трябва да включва елементи на гъвкавост, усъвършенствани функции и възможности, дължащи се на вграждането в конвенционалните технически сградни инсталации на повече свързани помежду си вградени интелигентни устройства. Тези функции трябва да подобряват възможностите на обитателите и на самата сграда да откликват на експлоатационни изисквания, да участват в оптимизацията на потреблението и да допринасят за оптималната, безпроблемна и безопасна работа на различните енергийни системи и районни инфраструктури, към които е свързана сградата.;

„Показателят за интелигентност“ трябва да включва увеличено енергоспестяване, сравнителен анализ и елементи на гъвкавост, усъвършенствани функции и възможности, дължащи се на вграждането в конвенционалните технически сградни инсталации на повече свързани помежду си вградени интелигентни устройства. Тези функции трябва да подобряват възможностите на обитателите и на самата сграда да откликват на изисквания за комфорт или експлоатационни изисквания, особено при условия на частично натоварване, включително посредством приспособяване на потреблението на енергия, за да участват в оптимизацията на потреблението и да допринасят за оптималната, ефикасна, безпроблемна и безопасна работа на различните енергийни системи, включително производството на възобновяема енергия на място и районните инфраструктури, към които е свързана сградата.;

Изменение    63

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а

Директива 2010/31/ЕС

Член 10 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки обвързват своите финансови мерки за подобряване на енергийната ефективност при саниране на сградите с икономиите в областта на енергийната ефективност, постигнати благодарение на тези дейности. Тези икономии се определят чрез сравняване на сертификатите за енергийните характеристики, издадени преди и след санирането.;

6.  Държавите членки обвързват своите финансови мерки за подобряване на енергийната ефективност при саниране на сградите с икономиите в областта на енергийната ефективност, постигнати благодарение на тези дейности. Тези икономии, когато е пропорционално на мащаба на санирането, се определят чрез енергиен одит или сравняване на сертификатите за енергийните характеристики, издадени преди и след санирането или чрез използване на стандартни стойности за изчисляване на енергоспестяванията в сгради или подобна релевантна, прозрачна методика за документиране.;

Изменение    64

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 10 – параграф 6а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6a.  Когато дадена държава членка е въвела база данни за регистриране на СЕХ, последната трябва да позволява проследяване на действителната консумация на енергия в обхванатите сгради, независимо от техния размер и категория. Базата данни трябва да съдържа данни за реалното потребление на енергия в посещавани често от обществеността сгради с разгъната полезна застроена площ над 250 m², които да се актуализират редовно.

6a.  Когато дадена държава членка е въвела или използва съществуваща база данни за регистриране на СЕХ, последната трябва да позволява проследяване на консумацията на енергия в обхванатите сгради, независимо от техния размер и категория. Базата данни трябва да съдържа данни за потреблението на енергия в сгради, които са притежавани, управлявани и ползвани от публични органи, с разгъната полезна застроена площ над 250 m², които да се актуализират редовно.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 10 – параграф 6б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6б  Обобщени анонимизирани данни, отговарящи на изискванията на ЕС за защита на данните, се предоставят при поискване най-малко на публичните органи за статистически и изследователски цели.“;

6б  Обобщени анонимизирани данни, отговарящи на изискванията на ЕС за защита на данните, се предоставят при поискване най-малко на публичните органи за статистически и изследователски цели, докато пълният набор от данни се предоставя на собственика на сградата.“;

Изменение    66

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а

Директива 2010/31/ЕС

Член 14 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки определят необходимите мерки за установяване на редовни инспекции на достъпните части на отоплителните инсталации на сградите, например топлогенератора, системата за управление и циркулационните помпи за нежилищни сгради с общо потребление на първична енергия над 250 MWh и за жилищни сгради с централизирани технически сградни инсталации с обща полезна номинална мощност над 100 kW. Тези инспекции трябва да включват оценка на коефициента на полезно действие на котлите и на тяхното оразмеряване по отношение на отоплителните нужди на сградата. Не е необходимо да се извършва повторна оценка на оразмеряването на котела, ако междувременно не са внесени промени в отоплителната инсталация или в изискванията относно отоплението на сградата.;

1.  Държавите членки определят необходимите мерки за установяване на редовни инспекции на достъпните части на отоплителните инсталации на сградите, например топлогенератора, системата за управление и циркулационните помпи за нежилищни сгради с общо потребление на първична енергия над 250 MWh и за жилищни сгради с технически сградни инсталации за осигуряване на отопление на помещения и вода за битови нужди с обща полезна номинална мощност над 70 kW. Тези инспекции трябва да включват оценка на коефициента на полезно действие на топлогенератора, при условия както на пълно, така и на частично натоварване, и на оразмеряването на топлогенератора по отношение на отоплителните нужди на сградата. Не е необходимо да се извършва повторна оценка на оразмеряването на топлогенератора, ако междувременно не са внесени промени в отоплителната инсталация или в изискванията относно отоплението на сградата.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 14 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

‘2.  Като алтернатива на параграф 1 държавите членки могат да определят изисквания, чрез които да гарантират, че нежилищни сгради с общо потребление на първична енергия над 250 MWh годишно ще бъдат оборудвани със системи за сградна автоматизация и управление. Тези системи трябва да могат:

2.  Държавите членки изискват нежилищните сгради с общо потребление на първична енергия над 250 MWh годишно да бъдат оборудвани със системи за сградна автоматизация и управление до 2023 г. Тези системи трябва да могат:

Изменение    68

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 14 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  да наблюдават, анализират и регулират непрекъснато потреблението на енергия;

а)  да наблюдават, регистрират, анализират и регулират непрекъснато потреблението на енергия с цел постигането на оптимални енергийни характеристики при условията на пълно и частично натоварване;

Изменение    69

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 14 – параграф 3 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Като алтернатива на параграф 1 държавите членки могат да определят изисквания, чрез които да гарантират, че жилищни сгради с централизирани технически сградни инсталации с обща полезна номинална мощност над 100 kW ще бъдат оборудвани:

3.  Държавите членки могат да изискват жилищните сгради с технически сградни инсталации за отопление на помещения и вода за битови нужди с обща полезна номинална мощност над 70 kW да бъдат оборудвани:

Изменение    70

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 14 – параграф 3 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  с устройства за постоянно електронно наблюдение, които измерват ефективността на инсталациите и информират собствениците или управителите, когато тя спадне значително и когато възникне необходимост от сервизно обслужване на инсталациите, и

а)  с устройства с функция за постоянно електронно наблюдение, които измерват ефективността на инсталациите и информират собствениците или управителите, когато тя спадне значително и когато възникне необходимост от сервизно обслужване на инсталациите, и

Изменение    71

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 14 – параграф 3 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  с ефективни функции за управление, за да се осигури оптимално производство, разпределение и потребление на енергия.“;

б)  с ефективни функции за управление, за да се осигури оптимално производство, съхранение, разпределение и потребление на енергия при условията на пълно и частично натоварване.“;

Изменение    72

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 14 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Сгради, които отговарят на изискванията по параграф 2 или 3, се освобождават от изискванията, предвидени в параграф 1.

Изменение    73

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 14 – параграф 3 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Технически сградни инсталации, изрично обхванати с договорен критерий за енергийните характеристики или с договорно споразумение за договорено равнище на подобряване на енергийната ефективност, като например договор за енергоспестяване с гарантиран резултат съгласно определението в член 2, точка 27 от Директива 2012/27/ЕС, или такива, които се експлоатират от оператор на комунални услуги или мрежов оператор и следователно подлежат на мерки за контрол на ефективността на системно равнище, се освобождават от изискванията, предвидени в параграф 1.“;

Изменение    74

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а

Директива 2010/31/ЕС

Член 15 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки определят необходимите мерки за установяване на редовни инспекции на достъпните части на климатичните инсталации за нежилищни сгради с общо потребление на първична енергия над 250 MWh и за жилищни сгради с централизирани технически сградни инсталации с обща полезна номинална мощност над 100 kW. Инспекциите включват оценка на ефективността на климатичната инсталация и на нейното оразмеряване по отношение на нуждите на сградата от охлаждане. Не е необходимо да се извършва повторна оценка на оразмеряването, ако междувременно не са внесени промени в климатичната инсталация или в изискванията относно охлаждането на сградата.

1.  Държавите членки определят необходимите мерки за установяване на редовни инспекции на достъпните части на климатичните и вентилационните инсталации за нежилищни сгради с общо потребление на първична енергия над 250 MWh и за жилищни сгради с технически сградни климатични и вентилационни инсталации с обща полезна номинална мощност над 12kW. Инспекциите включват оценка на ефективността на климатичната и вентилационната инсталация при условията на пълно и частично натоварване и на нейното оразмеряване по отношение на нуждите на сградата от охлаждане. Не е необходимо да се извършва повторна оценка на оразмеряването, ако междувременно не са внесени промени в климатичната или вентилационната инсталация или в изискванията относно охлаждането на сградата.“;

 

Държавите-членки могат да определят различна честота на инспекциите в зависимост от вида и полезната номинална мощност на климатичните инсталации, като вземат предвид разходите за провеждане на инспекциите на инсталациите и прогнозираните икономии от разходи за енергия, които могат да бъдат реализирани в резултат на инспекцията.

Изменение    75

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 15 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Като алтернатива на параграф 1 държавите членки могат да определят изисквания, чрез които да гарантират, че нежилищни сгради с общо потребление на първична енергия над 250 MWh годишно ще бъдат оборудвани със системи за сградна автоматизация и управление. Тези системи трябва да могат:

2.  Държавите членки изискват нежилищните сгради с общо потребление на първична енергия над 250 MWh годишно да бъдат оборудвани със системи за сградна автоматизация и управление до 2023 г. Тези системи трябва да могат:

Изменение    76

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 15 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  да наблюдават, анализират и регулират непрекъснато потреблението на енергия;

а)  да наблюдават, анализират, регистрират и регулират непрекъснато потреблението на енергия с цел гарантиране на максимална ефективност на потреблението на енергия при условията на пълно и частично натоварване;

Изменение    77

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 15 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Като алтернатива на параграф 1 държавите членки могат да определят изисквания, чрез които да гарантират, че жилищни сгради с централизирани технически сградни инсталации с обща полезна номинална мощност над 100 kW ще бъдат оборудвани:

3.  Държавите членки изискват жилищните сгради с централизирани технически сградни инсталации с обща полезна номинална мощност за климатизация или вентилация над 12 kW да бъдат оборудвани:

а)  с устройства за постоянно електронно наблюдение, които измерват ефективността на инсталациите и информират собствениците или управителите, когато тя спадне значително и когато възникне необходимост от сервизно обслужване на инсталациите, и

а)  с устройства с функция за постоянно електронно наблюдение, които измерват ефективността на инсталациите и информират собствениците или управителите, когато тя спадне значително и когато възникне необходимост от сервизно обслужване на инсталациите, и

б)  с ефективни функции за управление, за да се осигури оптимално производство, разпределение и потребление на енергия.

б)  с ефективни функции за управление, за да се осигури оптимално производство, съхранение, разпределение и потребление на енергия при условията на пълно и частично натоварване.“;

Изменение    78

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 15 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Сгради, които отговарят на изискванията по параграф 2 или 3, се освобождават от изискванията, предвидени в параграф 1.

Изменение    79

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 15 – параграф 3 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Технически сградни инсталации, изрично обхванати с договорен критерий за енергийните характеристики или с договорно споразумение за договорено равнище на подобряване на енергийната ефективност, като например договор за енергоспестяване с гарантиран резултат съгласно определението в член 2, точка 27 от Директива 2012/27/ЕС, или такива, които се експлоатират от оператор на комунални услуги или мрежов оператор и следователно подлежат на мерки за контрол на ефективността на системно равнище, се освобождават от изискванията, предвидени в параграф 1.;

Изменение    80

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  в член 19 „2017“ се заменя с „2028“;

(9)  в член 19 „2017“ се заменя с „2024“;

Изменение    81

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

Директива 2010/31/ЕС

Член 19 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9 a)  в член 19 се добавя следният параграф:

 

„Комисията изготвя оценка по-специално на необходимостта от по-нататъшно хармонизиране на сертификатите за енергийни характеристики в съответствие с член 11.“

Изменение    82

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 б (нова)

Директива 2010/31/ЕС

Член 19 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9б.  Вмъква се следният член:

 

„Член 19а

 

В срок преди 2020 г. Комисията провежда проучване за осъществимост, разясняващо възможностите и графика за въвеждане на паспорт за санирането на сградите, евентуално като част от секцията за препоръки в сертификатите за енергийни характеристики, за да се осигури дългосрочна и поетапна пътна карта за саниране на определена сграда.“;

Изменение    83

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Директива 2010/31/ЕС

Член 20 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„По-специално държавите членки предоставят информация на собствениците или наемателите на сгради относно сертификатите за енергийни характеристики, тяхната цел, икономически изгодни начини за подобряване на енергийните характеристики на сградата, както и, ако е целесъобразно, относно наличните финансови инструменти за подобряване на енергийните характеристики на сградата.

„По-специално държавите членки предоставят информация посредством независими, достъпни и прозрачни инструменти за предоставяне на консултации, като например „обслужване на едно гише“ за собствениците, управителите и наемателите на сгради относно сертификатите за енергийни характеристики, тяхната цел, икономически изгодни мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградата, включително съвети относно санирането, сертификатите, техните енергийните характеристики, техния замисъл и цели, относно заместването на котлите на изкопаеми горива с по-устойчиви алтернативи, както и относно наличните финансови инструменти за подобряване на енергийните характеристики на сградата.

Изменение    84

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а

Директива 2010/31/ЕС

Приложение I – точка 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„1.  Енергийните характеристики на дадена сграда отразяват типичното потребление на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, битова топла вода и осветление.

„1.  Енергийните характеристики на дадена сграда отразяват по прозрачен начин типичното потребление на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, битова топла вода, осветление и други технически сградни инсталации.

Енергийните характеристики на дадена сграда се изразяват чрез цифров показател за потреблението на първична енергия в kWh/(m².година) за целите на издаването на сертификати за енергийни характеристики, както и за целите на проверката на спазването на минималните изисквания за енергийни характеристики. Енергийните характеристики и методиката, използвана за определянето им, трябва да бъдат прозрачни и отворени за иновации.

Енергийните характеристики на дадена сграда се изразяват чрез цифров показател за потреблението на първична енергия в kWh/(m².година) за целите на издаването на сертификати за енергийни характеристики, както и за целите на проверката на спазването на минималните изисквания за енергийни характеристики. Методиката, използвана за определянето им, е прозрачна и отворена за иновации.

Държавите членки трябва да описват своята национална изчислителна методика съгласно рамката за национални приложения на съответните европейски стандарти, разработена в съответствие с мандат M/480, възложен от Европейската комисия на Европейския комитет по стандартизация (CEN).;

Държавите членки трябва да описват своята национална изчислителна методика, като вземат предвид терминологията и определенията, съдържащи се в рамката за национални приложения на съответните европейски стандарти, разработена в съответствие с мандат M/480, възложен от Европейската комисия на Европейския комитет по стандартизация (CEN).;

Изменение    85

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Приложение I – точка 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„2.   Енергийните нужди за отопление, охлаждане, битова топла вода и адекватна вентилация се изчисляват така, че да се гарантират минималните нива по отношение на здравето и комфорта, определени от държавите членки.

„2.  Енергийните нужди за отопление, охлаждане, битова топла вода, осветление, вентилация и други технически сградни инсталации, се изчисляват така, че да се увеличат максимално нивата по отношение на здравето, качеството на въздуха в помещенията и комфорта, определени от държавите членки на национално или регионално равнище. По-специално температурата на която и да е вътрешна повърхност на сградата не следва да пада под температурата на оросяване.

Изчисляването на първичната енергия трябва да се основава на показателите за първична енергия за съответните енергийни носители, които от своя страна могат да се основават на националните или регионалните годишни претеглени средни стойности или на по-конкретна информация, предоставяна за отделната топлофикационна или охлаждаща система.

Изчисляването на първичната енергия трябва да се основава на показателите за първична енергия за съответните енергийни носители, които от своя страна могат да се основават на националните или регионалните годишни, а евентуално също и сезонни или месечни претеглени средни стойности или на по-конкретна информация, предоставяна за отделната топлофикационна или охлаждаща система.

В показателите за първична енергия делът на енергията от възобновяеми източници в енергийните носители трябва да бъде отчетен така, че в изчисленията да се третират еднакво: а) енергията от възобновяеми източници, произведена на място (след индивидуалния измервателен уред, т.е. която не се отчита като доставена), и б) енергията от възобновяеми източници, доставена чрез енергийния носител.“;

Изчисленията на държавите членки разглеждат на първо място енергийните нужди и впоследствие вземат предвид в еднаква степен: а) енергията от възобновяеми източници, произведена и използвана на място (след индивидуалния измервателен уред, т.е. която не се отчита като доставена), и б) енергията от възобновяеми източници, доставена чрез енергийния носител.

 

„Прилагането на показателите за първична енергия гарантира, че се целят оптимални равнища на енергийни характеристики на сградата, като по този начин се подкрепя националното прилагане на изискванията на член 9.“;

Изменение    86

Предложение за директива

Приложение І – параграф 1 – точка 1 а (нова)

Директива 2010/31/ЕС

Приложение І a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a.  Вмъква се следното приложение:

 

„ПРИЛОЖЕНИЕ Iа

 

Обща рамкова методика за определяне на „показател за интелигентност“ за сгради, както е посочено в член 8, параграф 6

 

1.  Комисията определя обща рамкова методика за определяне на стойността на показателя за интелигентност, който дава оценка на възможността на сграда или обособена част от сграда да адаптира своето функциониране към потребностите на обитателя и на енергийната мрежа и да подобрява своята енергийна ефективност и цялостни характеристики.

 

Методиката взема предвид редица характеристики, включително интелигентните измервателни уреди, системите за сградна автоматизация и управление, интелигентните термостати, вградените домакински уреди, зарядните точки за електрически превозни средства, съхранението на енергия и подробните функции, както и оперативната съвместимост на тези характеристики. Тези видове въздействие се оценяват за потенциални ползи за енергийната ефективност и равнищата на енергийните характеристики, както и осигурената гъвкавост, параметрите на вътрешния микроклимат и комфорта на съответната сграда или обособена част от сграда.

 

2.  Показателят за интелигентност се определя и изчислява в съответствие с три основни функции, свързани със сградата и нейните технически сградни инсталации:

 

а)  способността ефикасно да поддържа високи нива на характеристиките и функционирането на сградата чрез намаляване на енергийното потребление и по-голямо използване на енергия от възобновяеми източници (електроенергия и топлоенергия), включително способността на сградата да управлява собственото си потребление или производство на енергия на място чрез промяна в управлението на собствените си ресурси;

 

б)  способността да адаптира режима си на работа в отговор на нуждите на обитателя, като гарантира високи стандарти на параметрите по отношение на здравето и микроклимата, отдава дължимото внимание на наличието на лесни за ползване дисплеи и дистанционна управляемост и докладване на качеството на вътрешния въздух и потреблението на енергия; и

 

в)  гъвкавостта на общото потребление на електрическа енергия на една сграда, включително нейната способност да позволява участието активно и пасивно, както и косвено или пряко в оптимизацията на потреблението, която се измерва според това колко от натоварването на сградата може да бъде пренасочено по всяко време с оглед на върхова kW, а капацитетът с оглед на kWh – според това колко от тази гъвкавост може после да бъде доставена до енергийната мрежа, включително изтеглянето от и подаването към мрежата.

 

Това би позволило и подкрепило активното участие на потребителите на пазара за доставка на електроенергия в съответствие с Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*.

 

Рамковата методика взема предвид европейските стандарти, по-конкретно разработените в съответствие с мандат М/480.

 

3.  Рамковата методика гарантира пълна оперативна съвместимост между интелигентните измервателни уреди, системите за сградна автоматизация и управление, вградените домакински уреди, интелигентните термостати в дадена сграда, както и сензорите за качество на вътрешния въздух и вентилацията, и насърчава използването на сравнителен анализ и европейски стандарти, включително Референтната онтология за интелигентни уреди. Показателят за интелигентност разглежда и отдава значение на отвореността към системи на трети страни, на инфраструктура, като електропреносната или топлофикационната мрежа, инфраструктурата за електрически превозни средства и агрегатори за оптимизация на потреблението с оглед на гарантирането на съвместимост в комуникациите, управлението на системите и предаването на релевантни данни или сигнали.

 

4.  Рамковата методика включва процеса на обработване на данни в сградата или извън нейните граници, което би могло да включва данни, произлизащи или получени от самата сграда или от потребителя или обитателя. Този процес се основава на протоколи, които позволяват заверена и криптирана размяна на съобщения между обитателя и съответните продукти или уреди в сградата. По-конкретно при обработването на лични данни, например данни, които идват от често и дистанционно или индивидуално измерване, или данни, обработени от оператори на интелигентни мрежи, трябва да бъдат гарантирани принципите за собственост на обитателите върху данните, защита на личните данни, неприкосновеност на личния живот и сигурност. Тази обща рамкова методика обхваща данни в реално време и данни, свързани с енергопотреблението, които произхождат от решения от типа „облак“, и гарантира сигурността на данните, показанията на интелигентните измервателни уреди и предаването на данни, както и неприкосновеността на личния живот на крайните клиенти при спазване на съответното законодателство на Съюза относно защитата на данните и неприкосновеността на личния живот, както и на най-добрите налични техники за киберсигурност.

 

5.  Рамковата методика взема предвид положителното влияние на съществуващите комуникационни мрежи, по-конкретно съществуването на физическа инфраструктура в сградата, подготвена за разгръщане на високоскоростен достъп, например доброволния етикет „пригоден за широколентов достъп“, както и съществуването на точка за достъп за многофамилни сгради в съответствие с член 8 от Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета**.

 

6.  Рамковата методика определя най-подходящия формат или визуално представяне на параметрите на показателя за интелигентност и е проста, прозрачна и лесно разбираема за потребителите, собствениците, инвеститорите и пазарните участници в оптимизацията на потреблението. Тя допълва сертификата за енергийни характеристики, доколкото съществува установена връзка с енергийните характеристики на сградата.

 

__________________

 

*   Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 55).

 

**   Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи (OВ L 155, 23.5.2014 г., стр. 1).

(1)

  ОВ C 246, 28.7.2017  г., стр. 48.

(2)

  ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 119.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Сградният фонд на Съюза използва съществена част от крайното енергопотребление на Европа, в частност потреблението на енергия от изкопаеми горива. Сграден фонд с по-добри характеристики има съществен потенциал за подобрена енергийна сигурност и намален внос на енергия в Европа, намаляване на разходите за енергия за европейските енергопотребители, по-здравословни условия на живот, както и засилване на растежа и увеличаване на работните места, по-конкретно в малките и средни предприятия.

За да изпълним нашите международни задължения съгласно Споразумението от 21-ата конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата и да постигнем целите на Съюза за декарбонизация и енергийна ефикасност по икономически ефективен начин, секторите извън схемата за търговия с емисии (СТЕ), като строителството и транспорта, трябва да постигнат потенциала си. Следователно е необходима амбициозна и съобразена с бъдещето Директива относно енергийните характеристики на сградите, за да се осигури високо енергийно ефективен и декарбонизиран европейски сграден фонд.

Дългосрочно планиране и засилени действия от страна на държавите членки

Ключов елемент за осигуряване на необходимото саниране на сградния фонд са националните дългосрочни стратегии за саниране на сгради, включени в националните планове в областта на климата и енергетиката, съгласно Регламента относно управлението.

Докладчикът препоръчва укрепване на изискванията към съдържанието на националните дългосрочни стратегии за саниране, за да бъде извършено необходимото саниране, в частност на съществуващия сграден фонд. Държавите членки трябва, при надлежно отчитане на субсидиарността, да гарантират всеобхватни и амбициозни стратегии за саниране, като очертаят специфични действия, насочени към сградния фонд с най-лоши характеристики, да се справят с несъвместими стимули, да вземат предвид релевантни ключови събития в жизнения цикъл на една сграда, да се справят с правните счетоводни ограничения пред публичните инвестиции, както и да гарантират достъп до информация за финансови инструменти, които се предлагат на клиентите за енергийно саниране.

Пропорционални изисквания за електромобилност

Предложението на Комисията цели да използва преразглеждането на директивата, за да продължи да допринася за декарбонизацията на транспорта като използва инфраструктурата около сградите, за да улесни изграждането на електромобилна инфраструктура.

Докладчикът предлага да се съсредоточат изискванията на директивата или върху предварително окабеляване, или върху предварително поставяне на тръби с цел гарантиране на пропорционално ниво на разходите и да се концентрират изискванията само върху свързаните санирания, например електрическата инсталация или паркинга, за да се гарантира, че стимулите за саниране не са компрометирани. В допълнение към това докладчикът укрепва изискването към обществените сгради и паркинги, управлявани от частни субекти, за да се гарантира, че обществените органи допринасят адекватно.

По-добро регулиране и добри стимули за саниране

Първоначалното предложение на Комисията включва няколко предложени актуализации на действащата Директива, с които да се гарантира намаляване на административната тежест при санирането и да се осигурят по-добри условия за извършване на енергийно саниране.

Докладчикът доразвива това предложение, за да гарантира по-добро регулиране и подходящи стимули за извършване на енергийно саниране. Предложенията включват укрепване на елементите от предложението, които засягат използването на сградна автоматизация, изясняването на стойността му сама по себе си и изясняването на използването му като алтернатива на проверките с цел опростяване. Докладчикът също очертава специфичните условия, обхвата и целта на делегирането на правомощия на Комисията с цел създаване на показател за интелигентност. Освен това докладчикът предлага да бъдат изяснени изискванията за документиране на енергоспестяването, постигнати чрез саниране, за да се гарантира пропорционалност чрез въвеждане на алтернативни възможности за документиране с подходяща степен на сигурност , като по този начин не се подкопават стимулите за извършването на саниране.

Точна картина на енергийните характеристики на сградите

Комисията предлага изчисляването на коефициента на първичната енергия да предвижда и да третира еднакво възобновяемите енергийни източници произвеждани на място и извън рамките на обекта. Коефициентът на първичната енергия се използва за изчисляване на енергийните характеристики на сградите.

Докладчикът подкрепя запазването на позоваването на равнопоставеното третиране по отношение на възобновяемите източници на място и извън рамките на обекта, за да се гарантира икономически ефективно въвеждане на възобновяеми енергийни източници, но отхвърля препратката към задължителното приспадане, тъй като това съдържа риск от подкопаване на вярната картина на реалното енергийно потребление и характеристики на сградите. По този начин могат да бъдат застрашени стимулите да се правят енергийно ефективни подобрения. Всички останали въпроси, свързани с коефициента на първичната енергия продължават да се уреждат от Директивата за енергийната ефективност и Директивата за енергията от възобновяеми източници.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Organization

European Building Automation and Controls Association, EU.bac

Velux

Danish Energy Association

Rockwool

DG Energy

Veolia

Schöck

DONG Energy

Estonian Energy Ministry

Buildings Performance Institute Europe, BPIE

AFCO Worldwide

European Heat Pump Association, EHPA

KREAB

EUFORES

Confederation of Danish Industries, DI

Active House Alliance

European Alliance to Save Energy, EU-ASE

EUROPEAN RENEWABLE ENERGIES FEDERATION asbl

Schneider Electric

EpiCenter

EON

Danish District Heating Association, DANVA

Electric Underfloor Heating Alliance

ENEL SPA

Confederation of Danish Enterprises

Novozymes

Euroheat & Power

UNION FRANCAISE DE L’ELECTRICITE

Bosch

AmCham EU

The Danish Construction Association

Danish Ministry for Climate and Energy

Eco Council Denmark

Smart Energy Demand Coalition EU

WWF

Danish Association of Construction Clients, DACC

Local Government Denmark

European Historic Houses Association

International Union of Property Owners

Director General of the European Property Federation

Council of European Municipalities and Regions

Orgalime

CEZ group

Eni

European Environmental Bureau (EEB)

Climate Action Network Europe

European Energy Forum

HydrogenEurope

GD4S coalition

Eurelectric

SolarPowerEurope

WindEurope

FireSafeEurope

VOEWG

Swedish PermRep

Green Building Council Denmark

Confederation of Norwegian Enterprise

REHVA

ENGIE

Statoil

E.on

Fleishman Hillard

GRDF

Saint Gobain

PlasticsEurope

European Construction Industry Federation

Grace Public Affairs

Smart Energy Demand Coalition

European Forum for Manufacturing

British Chamber of Commerce in Belgium

Council of Gas Detection and Environmental Monitoring (CoGDEM)

European Facility Management Coalition

EuroCommerce

EDSO for Smart Grids

EnerginetDK

EnergyCoalition

Danfoss

Grundfoss

EnergiWatch

Cembreau

EDF

Dalkia

Enel

BDEW  - German Association of Energy and Water Industries

EPEE

European Builders Confederation (EBC)

Eurima

EuroAce - European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings

FIEC - European Construction Industry Federation

Tesla

CoGen

European Federation of Building and Woodworkers

European Aluminium

Fédération du Commerce et de la Distribution

Knauf Insulation

The European Chemical Industry Council, CEFIC

CableEurope

BASF

ABB

Norsk Hydro ASA

CEMEX

Association of North German Chambers of Commerce and Industry

European Engineering Industries Association

International Energy Agency

European Copper Institute

BDR Thermea

EC Power A/S

Platform for Eletro-Mobility

European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) 

German Federation of Companies in the Gas and Water Industry (figawa)

Glass for Europe

Shell

GreenEnergyOptions, GEO

SustainSolutions

European Mortgage Federation

European Construction Industry Federation

Siemens

Vattenfall

EUnited

HSSE

Dow

Renault Group

Transport & Environment

Bellona

Austrian Federal Economic Chamber (WKÖ)

Vestas

Housing Europe

Danish Social Housing Federation

Dutch Social Housing Federation

French Social Housing Federation

German Social Housing Federation

European Union of House builders and Developers

BEUC

World Green Building Council (WorldGBC)

Snam S.p.A.

BDI/BDA The German Business Representation

European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services

German Retail Federation

Architects' Council of Europe - Conseil des Architectes d’Europe

Swedish Petroleum and Biofuel Institute

AFEP

Cercle de l'Industrie

ES-SO European  Solar Shading Organization

E3G - Third Generation Environmentalism

European Economic and Social Committee

European Heating Industry (EHI)

Federal Chamber of German Architects

European Federation of National Organisations Working with the Homeless

NALCO Water

Avisa Partners

LightingEurope AISBL

BMW Group

Ecofys

Danske Arkitektvirksomheder

United Technologies Corporation UTC

EU association for engineering building services and installers

European Geothermal Energy Council

AEBIOM

EuroFuel

Rud-Pedersen

Client Earth


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (19.9.2017)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите

(COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

Докладчик по становище: Анели Ятенмяки

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията прави опит да увеличи енергийната ефективност на европейския сграден фонд и да допринесе по положителен начин за целите на ЕС в областта на климата. Избраният метод е да се подобри прилагането на съществуващата директива, както и да се предложат някои разпоредби, които излизат извън рамките на настоящото положение. Поставянето на енергийната ефективност на първо място с право е препотвърдено като водещ принцип.

Предвид бавния годишен темп на саниране на сгради (около 0,4 – 1,2% в зависимост от държавата членка) и сложното взаимодействие между законодателството на ЕС, националната строителна нормативна уредба, строителните практики, икономическите тенденции и структурата на собственост на сградния фонд, все още има огромен неизползван потенциал за енергоспестяване. С оглед на настоящите тенденции следващите години няма коренно да променят положението.

Без предприемане на допълнителни мерки санирането с цел постигане на енергийна ефективност ще бъде извършвано, когато е икономически обосновано и когато са налице подходящи стимули, за да се поощрява постигането на целите за енергийна ефективност.

Важно е държавите членки да познават своя сграден фонд и съответно да подпомагат различните участници да дадат предимство на санирането, основано на икономическа ефективност. Това се насърчава в изменението на член 2 относно дългосрочните стратегии за саниране.

Понастоящем е налице неотложна необходимост от широко достъпни финансови продукти, които да включват и подкрепят положителните аспекти на санирането на сгради за подобряване на тяхната енергийна ефективност, като например по-висока стойност на активите и по-здравословни условия на живот за обитателите. Усилията на Комисията за създаването на условия за финансиране, като например инициативата „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“, следва да се насърчават.

Докладчикът би желал да подчертае два основни въпроса: здравословни сгради и предложението на Комисията относно електромобилността.

Първо, не може да се подценява значението на здравословните сгради. Здравословната сграда е проектирана така, че да задоволява нуждите на своите обитатели и може да бъде изменяна, за да се отчитат бъдещи потребности. Тя е изградена от трайни нетоксични материали, които подлежат на поправка и могат да се рециклират. Тя използва ефективно енергията и може също така да я произвежда, има достатъчно естествена светлина и се вентилира и отоплява по подходящ начин, така че да поддържа добро качество на въздуха в сградата и температура в помещенията.

Днес повечето хора прекарват по-голяма част от времето си в закрити помещения. Според оценките десетки милиони европейци страдат от лошо качество на въздуха в закрити помещения, често поради прекомерна влага, което благоприятства растежа на плесени и също така може да предизвика повреда на конструкцията на сградата.

Броят на засегнатите сгради варира от частни жилищни сгради до обществени сгради. Начинът, по който сградите са построени и поддържани, има огромни последици за общественото здраве и за благополучието на цялото население.

Енергийно неефективните жилища и енергийната бедност са тясно свързани. Ако жилищни комплекси отложат необходимото саниране поради липса на финансиране, те рискуват допълнително влошаване на условията на живот и също така намаляват стойността на жилищния фонд.

За докладчика, вторият основен въпрос е предложението за електромобилност, въведено с изменения член 8.

Предложението включва всички нови нежилищни сгради и съществуващите нежилищни сгради, по които се извършва значително саниране с повече от десет места за паркиране. Включени са също така новопостроените жилищни сгради и сгради, по които се извършва значително саниране. За първата категория, поне 10% от местата за паркиране следва да бъдат оборудвани със зарядна точка. За втората категория, всяко място за паркиране следва да бъде оборудвано със зарядна точка.

Докладчикът счита, че задълженията за електрозахранваща инфраструктура, предлагани от Комисията, подкопават ефективното разпределяне на частни и публични средства.

Понастоящем технологията за зареждане се развива с бързи темпове. Много държави членки вече предприеха стъпки за изграждане на електрозахранваща инфраструктура. Цената на зарядните точки намалява. Частните дружества и обществените услуги имат жизнеспособни бизнес сценарии за изграждане на мрежа и за ценообразуване за зареждането на електрически превозни средства.

За нови сгради, както жилищни, така и нежилищни, необходимата инфраструктура може да се интегрира в процеса на проектиране от самото начало. Поради това е разумно новите сгради да се проектират с оглед на бъдещето чрез оборудване с подходящи кабелни канали. Това ще даде възможност за достатъчно гъвкавост за калибриране на окабеляването и ще гарантира, че необходимата електрозахранваща инфраструктура лесно може да бъде изградена, когато е необходимо.

За съществуващите нежилищни сгради това задължение следва да бъде облекчено и да се прилага само в случаи, когато санирането се отнася до електрозахранващата инфраструктура на сградата. Това ще допринесе за поддържане на по-висока възвръщаемост на инвестициите за действителни подобрения на енергийната ефективност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Европейският съюз се ангажира с постигането на устойчива, конкурентоспособна, сигурна и декарбонизирана енергийна система. Енергийният съюз и политическата рамка в областта на енергетиката и климата за 2030 г. определят за Съюза амбициозни ангажименти за по-нататъшно намаляване на емисиите на парникови газове (с най-малко 40 % до 2030 г. в сравнение с 1990 г.), за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в енергопотреблението (с най-малко 27 %) и за икономии на енергия от поне 27 %, като тази стойност се преразглежда с оглед да се постави цел от 30 % на равнището на Съюза10, и за подобряване на европейската енергийна сигурност, конкурентоспособност и устойчивост.

(1)  Европейският съюз се ангажира с постигането на устойчива, конкурентоспособна, сигурна и декарбонизирана енергийна система, както и с постигането на високо равнище на закрила на човешкото здраве. Енергийният съюз и политическата рамка в областта на енергетиката и климата за 2030 г. определят за Съюза амбициозни ангажименти за по-нататъшно намаляване на емисиите на парникови газове (с най-малко 40% до 2030 г. в сравнение с 1990 г.), за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в енергопотреблението (с най-малко 27%) и за икономии на енергия от поне 27%, като тази стойност се преразглежда с оглед да се постави цел от поне 30% на равнището на Съюза10, за подобряване на европейската енергийна сигурност, конкурентоспособност и устойчивост и за осигуряване на достъп до икономически достъпна енергия с цел намаляване на енергийната бедност.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Комисията е съфинансирала редица проекти за засилване на опита и добрите практики в областта на регионалното сътрудничество – практики, които могат да бъдат споделяни в целия Съюза с цел подобряване на изпълнението на директивата. Сред примерите за такива проекти са MARIE и неговото продължение SHERPA, заедно с ELIH-MED и PROFORBIOMED.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Подобренията в енергийната ефективност на сградите намаляват търсенето на горива за отопление, особено на твърди горива за отопление, и следователно допринасят за подобряването на качеството на въздуха чрез намаляване на замърсителите от емисиите и за постигането по икономически ефективен начин на целите на политиката на Съюза относно качеството на въздуха, определени по-конкретно от Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета1a. Следователно енергийната ефективност следва да се счита за елемент на политиката относно качеството на въздуха, особено в държавите членки, в които постигането на нормите на Съюза за допустимите емисии на замърсителите на въздуха е проблемно и енергийната ефективност би могла да помогне за постигането на тези цели.

 

_________________

 

1a Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1).

Обосновка

На жилищния сектор се дължи значителен дял от емисиите от замърсители, като например BaP, PM2.5 и PM10, в Европа в резултат от дима от изгарянето на твърди горива, използвани за жилищно отопление. Тези замърсители увеличават смъртността, заболеваемостта и хоспитализацията, особено като се има предвид, че измерените стойности на емисиите често далеч надхвърлят пределните стойности, установени в законодателството на ЕС в областта на качеството на въздуха.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  Около 50 милиона домакинства в Съюза са засегнати от енергийна бедност. Енергийната бедност следва да се разглежда като неспособност на дадено домакинство да поддържа подходящо ниво на доставките на енергия, така че да си гарантира основно равнище на удобство и здраве, поради комбинация от ниски доходи, високи цени на енергията, ниско качество и лоши характеристики на жилищния фонд. Сегашните темпове на саниране на сградите са недостатъчни, като най-трудно е да бъдат обхванати сградите, притежавани или обитавани от граждани с ниски доходи, които са изложени на риск от енергийна бедност.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  До 2050 г. сградният фонд на Съюза ще трябва да се състои от сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия, в съответствие с целите на COP21 (Парижко споразумение). Сегашните темпове на саниране на сградите са недостатъчни, като най-трудно е да бъдат обхванати сградите, притежавани или обитавани от граждани с ниски доходи, които са изложени на риск от енергийна бедност.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Европейският съюз се ангажира с разработването на сигурна, конкурентоспособна и декарбонизирана енергийна система до 2050 г12. За да се постигне тази цел, държавите членки и инвеститорите се нуждаят от етапни цели, чието постигане да гарантира, че ще бъде постигната целта за декарбонизирани сгради до 2050 г. С цел да се осигури този декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., държавите членки следва да определят междинни стъпки за постигането на средносрочните (2030 г.) и дългосрочните (2050 г.) цели.

(6)  Европейският съюз се ангажира с разработването на сигурна, конкурентоспособна и декарбонизирана енергийна система до 2050 г.12. В контекста на Парижкото споразумение и за да се постигне тази цел, държавите членки и инвеститорите се нуждаят от амбициозни цели и ясни етапни цели и мерки, чието постигане да гарантира, че ще бъде постигната целта за декарбонизирани сгради и че общата енергийна ефективност на сградите ще се увеличи, така че те да достигнат стандарт на близко до нулево нетно потребление на енергия до 2050 г. С цел да се осигури този декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., държавите членки следва да определят междинни стъпки и траекторията за постигането на средносрочните (2030 и 2040 г.) и дългосрочните (2050 г.) цели и да стимулират санирането на съществуващия сграден фонд, тъй като настоящите темпове на саниране на сградите са недостатъчни.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 6 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  За да се постигнат целите за декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., да се намалят емисиите на парникови газове и да се улесни преходът към нисковъглеродна икономика, ще бъде необходимо възприемането на цялостен подход към разработването на енергийно ефективни сгради. Строителството на нови сгради и санирането на съществуващи сгради следва да цели създаване на сгради, които отговарят на нуждите на обитателите и могат да бъдат изменяни, за да се отчитат бъдещи потребности, които са изградени от трайни нетоксични материали, подлежащи на поправка и рециклиране, които използват енергията ефективно и които могат също така да произвеждат енергия, които разполагат с достатъчно естествена светлина, които отговарят на изискванията за безопасност, вкл. противопожарна безопасност, и се вентилират и отопляват по подходящ начин, така че да поддържат здравословно качество на въздуха в сградата.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Парижкото споразумение трябва да бъде отразено в усилията на Съюза да декарбонизира сградния си фонд, като се отчита, че почти 50% от крайното енергопотребление на Съюза се използват за отопление и охлаждане, от които 80% се използват в сградите. По тази причина целите на Съюза в областта на енергетиката и климата е необходимо да бъдат изпълнени, като се премине към почти 100% доставки на енергия от възобновяеми източници най-късно до 2050 г., което може да бъде постигнато единствено чрез намаляване на енергопотреблението и чрез пълноценно използване на принципа „енергийната ефективност на първо място“, тъй като мерките за енергийна ефективност са най-икономически ефективният начин за постигане на намаляването на емисиите на парникови газове.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6в)  Тъй като до 90% от сградната среда към 2050 г. вече съществува, са необходими по-амбициозни усилия за ускоряване на темпа на саниране и декарбонизация на съществуващия сграден фонд. Тъй като 30 години са сравнително кратък срок за обновяване на съществуващия сграден фонд, установените днес стимули и стандарти в крайна сметка ще определят дали Съюзът ще постигне своите дългосрочни цели в областта на климата и енергетиката.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Разпоредбите относно дългосрочните стратегии за саниране, предвидени в Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета13, следва да бъдат преместени в Директива 2010/31/ЕС, където те се вписват по-добре.

(7)  Разпоредбите относно дългосрочните стратегии за саниране, предвидени в Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета13, следва да бъдат преместени в Директива 2010/31/ЕС, където те се вписват по-добре и изпълняват плановете на държавите членки за постигане на сграден фонд с близко до нулево нетно потребление на енергия в ЕС до 2050 г. Едновременно с тази дългосрочна цел, те следва да бъдат придружени от задължителни етапни цели за 2030 г. и 2040 г. Дългосрочните стратегии за саниране и санирането, което те стимулират, ще допринесат за увеличаване на растежа посредством създаването на работни места и ще осигурят чиста и икономически достъпна енергия за потребителите. Финансовите механизми и стимули следва да заемат централна роля в националните дългосрочни стратегии на държавите членки за саниране и да бъдат активно насърчавани от тях. Освен това следва да бъде включена стратегия за насърчаване на специализирана помощ и консултации за потребителите, както и за професионално обучение на експертите.

_________________

_________________

13 Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

13 Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Строителният сектор сам по себе си осигурява пряко 18 милиона работни места в Съюза и генерира 9% от БВП. Мерките за енергийна ефективност в строителния сектор с амбициозни цели за основно, постепенно саниране на съществуващия сграден фонд имат потенциала да ускорят модернизацията на този сектор и свързаната с него работна сила и да създадат милиони работни места в Съюза, по-специално в микро-, малки и средни предприятия. При изчисленията на оптималните разходи, използвани като основа за разработването на дългосрочните стратегии за саниране на държавите членки и изготвянето на решенията относно техните минимални критерии за енергийните характеристики, следва надлежно да се вземе предвид и икономическата стойност на съпътстващите ползи от мерките за енергийна ефективност, като например създаването на работни места, стойността на активите, намаляването на зависимостта от вноса, здравето или качеството на въздуха в сградите и извън тях, посредством хармонизирани референтни стойности като част от насоките за методиката на Съюза за изчисляване на оптималните разходи.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Тъй като сградният фонд в Съюза е в процес на модернизиране с оглед на постигане на по-висока степен на енергийна ефективност, той също така става и по-сложен. Налице е все по-голяма нужда от сътрудничество между различните специалисти на място. Правилният набор от професионални умения е от съществено значение за отключване на този потенциал и подобряването на сградния фонд. Насърчаването на системното мислене следва да започне от образователната система и да продължава през цялата кариера на строителите. В този контекст е необходимо държавите членки да осигурят ясна връзка между своите национални дългосрочни стратегии за саниране и подходящи инициативи за насърчаване на уменията, образованието и обучението през целия живот и развиването на уменията на техниците и специалистите, които работят в секторите на строителството и енергийната ефективност, както и да информират общности, групи и малки предприятия за енергийната осведоменост, мерките за ефективност и санирането на сгради.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в)  Националните стратегии за саниране трябва да посочат очакваните резултати и приноса към общата цел за енергийна ефективност в краткосрочен (2030 г.), средносрочен (2040 г.) и дългосрочен план (2050 г.).

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  За да може настоящата директива да бъде адаптирана към техническия прогрес, следва на Комисията да се делегира правомощие да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, чрез които да я допълва, като определя „показателя за интелигентност“ и да прави възможно неговото използване. „Показателят за интелигентност“ следва да се използва за измерване на степента, в която дадена сграда може да използва ИКТ и електронни системи, за да оптимизира своето функциониране и да взаимодейства с електроенергийната мрежа. „Показателят за интелигентност“ ще повиши осведомеността на собствениците и обитателите на сгради за ценността на сградната автоматизация и електронното наблюдение на техническите сградни инсталации и ще даде увереност на обитателя относно реалните икономии, дължащи се на тези нови допълнителни функции.

(9)  За да може настоящата директива да бъде адаптирана към техническия прогрес, следва на Комисията да се делегира правомощие да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, чрез които да я допълва, като определя „показателя за интелигентност“ и да прави възможно неговото използване. „Показателят за интелигентност“ следва да се използва за измерване на степента, в която дадена сграда може да използва ИКТ и електронни системи, за да оптимизира своето функциониране, и по-специално разпределението и използването на енергия (например вода, въздух), и да взаимодейства с електроенергийната мрежа. „Показателят за интелигентност“ ще повиши осведомеността на собствениците и обитателите на сгради за ценността на сградната автоматизация и електронното наблюдение на техническите сградни инсталации и ще даде увереност на обитателя относно реалните икономии, дължащи се на тези нови допълнителни функции.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Иновациите и новите технологии дават възможност общата декарбонизация на икономиката да бъде подкрепена също и при сградите. Например сградите могат да дадат тласък на развитието на инфраструктурата, необходима за „интелигентното“ зареждане на електрически превозни средства, и да осигурят основа за използването на автомобилните акумулатори като източник на енергия в държавите членки, ако последните го пожелаят. За да бъде отразена тази цел следва да бъде разширено определението за техническите сградни инсталации.

(10)  Иновациите и новите технологии дават възможност общата декарбонизация на икономиката да бъде подкрепена също и при сградите. Например сградите могат да дадат тласък на развитието на инфраструктурата, необходима за „интелигентното“ зареждане на електрически превозни средства, и също да осигурят основа за използването на автомобилните акумулатори като източник на енергия в държавите членки, ако последните го пожелаят. С оглед на постигането на целта за енергийна ефективност водата може също така да бъде източник на енергия в сградите. Например топлинни рекуператори могат да се използват за производството на топлина от отпадни води. За да бъде отразена тази цел за обща декарбонизация, следва да бъде разширено определението за техническите сградни инсталации.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 10 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Водата е основен компонент в много технически сградни инсталации, като например отоплителни и охладителни инсталации, и участва в различните употреби за бита. Захранването на системите за изпомпване и управление на налягането, които са необходими за преноса на водата, всъщност изисква много енергия. От друга страна, течовете на вода представляват 24% от общия обем на потребяваната в Съюза вода, което води до загуби на енергия и до загуби на вода. Ето защо по-ефективно управление и намаляване на употребата на вода в новите или в санираните сгради би допринесло за постигането на целта за рационално използване на ресурсите.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б)  Мерките, предприети за по-нататъшното подобряване на енергийните характеристики на сградите, следва да отчитат целевите стойности на ЕС за 2021 г. за близко до нулево нетно потребление на енергия, изисквани за новите сгради, и изискването за 2050 г. за сграден фонд, който изцяло има близко до нулево нетно потребление на енергия, като в този контекст следва също така да се вземат предвид климатичните и местните условия, както и климатът в сградите; изискванията за здравословност и безопасност, вкл. противопожарна безопасност, качеството на въздуха в сградите и извън тях и икономическата ефективност, включително неенергийните ползи.

Обосновка

Целевите стойности на ЕС за близко до нулево нетно потребление на енергия, определени в Препоръка (ЕС) 2016/1318 на Комисията, служат като насоки за държавите членки, които изостават по отношение на изискванията за подобряване на енергийните характеристики.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 10 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10в)  Насърчаването на алтернативни, безопасни и устойчиви видове транспорт, например велосипедите, също допринася за декарбонизацията на икономиката като цяло и следва да бъде включено от държавите членки като елемент от дългосрочните стратегии, целящи увеличаване на темпа на саниране на сградния фонд в целия Съюз.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 10 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10г)  Държавите членки следва да предоставят стимули за използването на естествени строителни материали с ниско съдържание на въглерод и разгръщането на „зелени“ покриви в случаите на основно саниране на сградите, тъй като те могат да се използват ефективно за подобряване на качеството на въздуха, за справяне с влошаването на климатичните условия, особено в градските райони, и за подобряване на енергийните характеристики на сградите като цяло.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Оценката на въздействието определи две групи от действащи разпоредби, чиято цел би могла да бъде постигната по-ефикасно отколкото понастоящем. Първо, задължението преди започване на строителството да се извърши проучване за осъществимостта на алтернативни високоефективни инсталации се превръща в излишна тежест. Второ, беше констатирано, че разпоредбите, отнасящи се до инспекциите на отоплителните и климатичните инсталации, не осигуряват в достатъчна степен и по ефективен начин първоначалното постигане и поддържането на желаните характеристики на тези технически инсталации. Дори и евтини технически решения с много кратки срокове на възвръщаемост, като например хидравличното балансиране на отоплителната инсталация и монтирането/подмяната на термостатични вентили, не са обхванати в достатъчна степен понастоящем. Свързаните с инспекциите разпоредби се изменят, за да се гарантира по-добър резултат от инспекциите.

(11)  Оценката на въздействието определи две групи от действащи разпоредби, чиято цел би могла да бъде постигната по-ефикасно отколкото понастоящем. Първо, задължението преди започване на строителството да се извърши проучване за осъществимостта на алтернативни високоефективни инсталации се превръща в излишна тежест. Второ, беше констатирано, че разпоредбите, отнасящи се до инспекциите на отоплителните и климатичните инсталации, не осигуряват в достатъчна степен и по ефективен начин първоначалното постигане и поддържането на желаните характеристики на тези технически инсталации. Евтините технически решения с много кратки срокове на възвръщаемост, като например хидравличното балансиране на отоплителната инсталация и монтирането/подмяната на термостатични вентили, не са обхванати в достатъчна степен понастоящем и следва да бъдат използвани в пълна степен, включително като решения за подпомагане на потребители, които се намират в състояние на енергийна бедност. Свързаните с инспекциите разпоредби се изменят, за да се гарантира по-добър резултат от инспекциите. Следва да се вземат предвид такива фактори като първоначалния проект и разположението на сградата, за да се постигне по-голяма първоначална енергийна ефективност, което от своя страна ще доведе до икономии от други подобрения, например оборудването, външната конструкция и осветлението. За да се получават данни в реално време, така че при необходимост системите да могат да бъдат оптимизирани, трябва да бъдат разработени и системи за мониторинг.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Особено при големи инсталации сградната автоматизация и електронното наблюдение на техническите сградни инсталации са доказали, че ефективно заместват инспекциите. Монтирането на такова оборудване следва да се разглежда като икономически най-изгодната алтернатива на проверките в големите нежилищни и в многофамилните жилищни сгради с достатъчен размер, позволяващ съответните инвестиции да се изплатят за по-малко от три години. Поради това съществуващата понастоящем възможност за прилагане на алтернативни мерки се заличава. При малки инсталации документирането на характеристиките на системата от монтажниците и регистрирането на тази информация в базите данни за сертифициране на енергийните характеристики ще подпомогнат проверката на спазването на минималните изисквания, определени за всички технически сградни инсталации, и ще засилят ролята на сертификатите за енергийните характеристики. Освен това съществуващите редовни проверки на безопасността и планираните работи по поддръжка ще дават както и досега възможност за предоставяне на преки консултации относно подобряването на енергийната ефективност.

(12)  Особено при големи инсталации сградната автоматизация и електронното наблюдение на техническите сградни инсталации са доказали, че ефективно заместват инспекциите и поддръжката. Монтирането на такова оборудване следва да се разглежда като икономически най-изгодната алтернатива на проверките в големите нежилищни и в многофамилните жилищни сгради с достатъчен размер, позволяващ съответните инвестиции да се изплатят за по-малко от три години. Поради това съществуващата понастоящем възможност за прилагане на алтернативни мерки се заличава. При малки инсталации документирането на характеристиките на системата от монтажниците и регистрирането на тази информация в базите данни за сертифициране на енергийните характеристики ще подпомогнат проверката на спазването на минималните изисквания, определени за всички технически сградни инсталации, и ще засилят ролята на сертификатите за енергийните характеристики. Освен това съществуващите редовни проверки на безопасността и планираните работи по поддръжка ще дават както и досега възможност за предоставяне на преки консултации относно подобряването на енергийната ефективност.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 12 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Внедряването на техническите сградни инсталации следва да засяга оборудването (нови технологии, интелигентни устройства), но също и системите, които управляват тяхното функциониране и взаимодействието. Това включва по-специално преноса на енергия в сградите и системи за ефективно управление на водата и въздуха.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 12 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б)  В случаите на поетапно основно саниране техническите сградни инсталации и системите за сградна автоматизация и управление също осигуряват възможност за реализиране на потенциала за икономии със сравнително кратки срокове на възвръщаемост, което позволява да се генерират допълнителни икономии за по-дълги периоди, които да бъдат реинвестирани в следващия етап на саниране.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  За да се осигури най-доброто използване на финансовите мерки във връзка със санирането на сгради, те следва да бъдат обвързани със задълбочеността на санирането, която следва да се оценява чрез сравняване на сертификатите за енергийни характеристики, издадени преди и след санирането.

(13)  За да се осигури най-доброто използване на финансовите мерки във връзка със санирането на сгради, както обществени, така и частни, те следва да бъдат обвързани със задълбочеността на санирането и следва да насърчават всеобхватен подход към санирането на сгради, така че да се гарантира, че всички части и технически сградни системи, включително поддръжката на сгради, водят до високо равнище на енергийна ефективност и повишено качество на въздуха в сградите с положително въздействие върху здравето, благосъстоянието, комфорта и продуктивността. Такова саниране следва да се оценява чрез сравняване на сертификатите за енергийни характеристики, издадени преди и след санирането, или по друг прозрачен и пропорционален метод.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 13 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Дългосрочните стратегии за саниране с ясни етапни цели и мерки стимулират инвестициите в областта на енергийната ефективност от страна на частния сектор. Дългосрочните инвестиции трябва да бъдат допълнително стимулирани чрез улесняване на достъпа до рефинансиране на портфейлите, чиито активи имат характеристики за саниране за енергийна ефективност.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б)  С цел да се насърчи санирането, следва да бъдат насърчени дългосрочното частно финансиране и инструментите за намаляване на риска чрез прилагането на стандарти за ипотечни кредити за енергийно ефективни домове за сертифицирано саниране на сгради с цел енергийна ефективност. За финансовите институции, които предоставят ипотечни кредити за енергийно ефективни домове, следва да бъде признато по-ниско тегло на риска в капиталовите изисквания. Изискванията следва да отразяват потенциалните ефекти на енергийната ефективност за ограничаване на риска и да бъдат разглеждани в светлината на получените данни за намаляване на риска, и когато е целесъобразно, следва да се разгледа възможността за по-ниско капиталово изискване за обезпеченията по ипотечни кредити за енергийно ефективни домове.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13в)  В този смисъл се подчертава значението на действията за подобряване на енергийната ефективност в малък мащаб в отделните апартаменти. Тези действия често спомагат за облекчаване на ситуациите на енергийна бедност.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 13 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13г)  В случай че нов сертификат за енергийните характеристики доказва подобряване на ефективността на сградата, разходът за него може да бъде включен в стимулите, предвидени от държавата членка.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Достъпът до финансиране е по-лесен, когато е налична информация с добро качество. Затова за обществени сгради с разгъната полезна застроена площ над 250 m² следва да се изисква оповестяването на тяхното действително потребление на енергия.

(14)  Достъпът до финансиране е по-лесен, когато е въведена амбициозна и стабилна дългосрочна рамка и когато е налична информация с добро качество. Тази информация включва и Съществуващите регистри/бази данни за сертификати за енергийни характеристики (СЕХ), както и информация от базите данни за поддръжката и инспекциите и енергийните характеристики. Обществени сгради, включително тези, които са притежавани, управлявани и ползвани от публични органи, независимо дали са притежавани от държавата членка, регион или община, или са частна собственост, използвана публично, следва да изпълняват своята роля и да служат за пример, като се превърнат в сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия в съответствие с Директива 2012/27/ЕС и оповестяват действителното си потребление на енергия.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Настоящите системи за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики следва да бъдат засилени, за да се гарантира, че сертификатите са с добро качество и могат да се използват за проверка на съответствието и за изготвяне на статистически данни за регионалния/националния сграден фонд. Необходими са висококачествени данни за сградния фонд и те биха могли отчасти да бъдат извлечени от регистрите и базите данни за СЕХ, които понастоящем се разработват и експлоатират в почти всички държави членки.

(15)  Настоящите системи за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики следва да бъдат засилени, за да се гарантира, че сертификатите са с добро качество и могат да се използват за проверка на съответствието и за изготвяне на хармонизирани статистически данни за местния, регионалния и националния сграден фонд. Необходими са висококачествени данни за сградния фонд и те биха могли отчасти да бъдат извлечени от регистрите и базите данни за СЕХ, които понастоящем се разработват и експлоатират в почти всички държави членки.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  За да бъдат постигнати целите на политиката относно енергийната ефективност на сградите, прозрачността на СЕХ следва да бъде подобрена, като се гарантира, че всички необходими параметри за изчисляване както за целите на сертифицирането, така и за целите на минималните изисквания за енергийните характеристики са определени и се прилагат последователно. Държавите членки трябва да въведат подходящи мерки, за да гарантират например, че характеристиките на монтирани, подменени или актуализирани технически сградни инсталации се документират с оглед на сертифицирането на сгради и проверката на съответствието.

(16)  За да бъдат постигнати целите относно енергийната ефективност на сградите като част от задължителната за ЕС цел за енергийна ефективност от най-малко 40% през 2030 г., прозрачността на СЕХ следва да бъде подобрена, като се гарантира, че всички необходими параметри за изчисляване както за целите на сертифицирането, така и за целите на минималните изисквания за енергийните характеристики са определени и се прилагат последователно. Държавите членки трябва да въведат подходящи мерки, за да гарантират например, че характеристиките на монтирани, подменени или актуализирани технически сградни инсталации се документират с оглед на сертифицирането на сгради и проверката на съответствието.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 18

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Разпоредбите на настоящата директива не следва да възпрепятстват държавите членки да определят по-амбициозни изисквания за енергийните характеристики за сградите и сградните компоненти, стига тези мерки да са съвместими със законодателството на Съюза. Не е в противоречие с целите на настоящата директива и тези на Директива 2012/27/ЕС, че тези изисквания може при определени обстоятелства да ограничават инсталирането или използването на продукти, които са предмет на друго хармонизиращо законодателство на Съюза, при условие че подобни изисквания следва да не представляват необоснована пазарна бариера.

(18)  Разпоредбите на настоящата директива не следва да възпрепятстват държавите членки да определят по-амбициозни изисквания за енергийните характеристики и за качеството на въздуха в сградите, за сградите и сградните компоненти, стига тези мерки да са съвместими със законодателството на Съюза. Не е в противоречие с целите на настоящата директива и тези на Директива 2012/27/ЕС, че тези изисквания може при определени обстоятелства да ограничават инсталирането или използването на продукти, които са предмет на друго хармонизиращо законодателство на Съюза, при условие че подобни изисквания следва да не представляват необоснована пазарна бариера.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 18 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  Държавите членки следва да основават своите изчисления на енергийните характеристики на прозрачен или полупрозрачен сграден компонент на сградната обвивка върху неговия енергиен баланс, което означава да се отчитат загубите на енергия, както и получената енергия от пасивната слънчева радиация.

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18б)  Градовете и регионалните и местните органи вече дават пример, като прилагат мерки за енергийна ефективност, схеми за саниране на сгради и създават условия за собствено генериране на енергия. Структури като Споразумението на кметовете, интелигентните градове и общности или общностите със 100% енергия от възобновяеми източници чрез действията на своите членове спомагат за подобряване на енергийните характеристики и правят възможно споделянето на най-добрите практики във връзка с осъществяването на енергийния преход. Проекти на равнището на районните топлофикационни или охладителни системи по-конкретно показват ясно необходимостта да се отчитат функцията на сградите, интегрирани в местна енергийна система, местният план за мобилност и тяхната екосистема като цяло.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 18 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18в)  Важно е да се разработят стратегии за многостепенно управление и да се изгради макрорегионално сътрудничество в съответствие с климатичното разнообразие на Съюза и предизвикателствата, които изменението на климата създава за различните региони.

Изменение    36

Предложение за директива

Съображение 18 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18г)  Настоящата директива следва да бъде допълнителен инструмент в рамките на енергийния съюз и новото енергийно управление на Съюза за справяне с енергийната бедност. Поради това с нея се насърчава Съюзът да изготви ясно общо определение на енергийната бедност и се призовава да бъдат взети под внимание съществуващите проучвания, с цел намиране на възможно определение възможно най-скоро.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 2010/31/ЕС

Член 2 – точка 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  „техническа сградна инсталация“ означава техническо оборудване за осигуряване на отопление на помещения, охлаждане на помещения, вентилация, топла вода за битови нужди, вградено осветление, сградна автоматизация, производство на електроенергия на място, инфраструктура за електромобилност на място или комбинация от такива системи, включително системите, използващи енергия от възобновяеми източници, на дадена сграда или обособена част от сграда;“;

3.  „техническа сградна инсталация“ означава техническо оборудване за осигуряване на отопление на помещения, охлаждане на помещения, качество на въздуха в сградата, вентилация, водоснабдителни инсталации, топла вода за битови нужди, вградено осветление, сградна автоматизация и контрол, включително управление на енергията, производство на електроенергия на място, инфраструктура за електромобилност на място или комбинация от такива системи, включително системите, използващи енергия от възобновяеми източници, на дадена сграда или обособена част от сграда;

Изменение    38

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Директива 2010/31/ЕС

Член 2 – точка 3 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  В член 2 се вмъква следната точка:

 

„3a.  „декарбонизиран сграден фонд“ означава сграден фонд с висока енергийна ефективност, саниран до ниво поне на близко до нулево нетно потребление на енергия, чиито останали енергийни нужди се задоволяват чрез възобновяеми енергийни източници;“

Изменение    39

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Директива 2010/31/ЕС

Член 2 – точка 19 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  В член 2 се вмъква следната точка:

 

„19a.  „момент за интервенция“ означава подходящ момент, например от гледна точка на икономическата ефективност или прекъсването, от жизнения цикъл на сградите за извършване на енергийно саниране;“

Изменение    40

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Директива 2010/31/ЕС

Член 2a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  първият параграф съдържа член 4 от Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност16 с изключение на неговия последен параграф;

a)  вмъква се следният параграф 1:

 

„1.   Държавите членки установяват дългосрочна стратегия за саниране, за да мобилизират инвестиции в санирането на националния фонд от жилищни и търговски сгради, както публични, така и частни, с цел да се насърчава и насочва превръщането на сградния фонд във високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г. Тази стратегия обхваща:

 

a)  преглед на националния сграден фонд, където е уместно, въз основа на статистически извадки;

 

б)  определяне на икономически ефективни подходи на саниране, съобразено с вида сгради и климатичната зона, като се отчитат моментите за интервенция в жизнения цикъл на сградата;

 

в)  политики и мерки за насърчаване на икономически ефективно основно саниране на сгради, включително поетапно основно саниране;

 

г)  ориентирана към бъдещето перспектива за насочване на инвестиционните решения на частни лица, строителната промишленост и финансовите институции;

 

д)  основана на факти преценка за очакваните икономии на енергия и ползите в по-широк смисъл;

 

е)  допълнителни и/или алтернативни на санирането мерки, като например договори за енергоспестяване с гарантиран резултат, независими и лесно достъпни услуги за консултации в областта на енергията, мерки, насочени към подобряване на поведението на потребителите, или свързване с ефективни районни отоплителни и охладителни системи.

 

ж)  политики и действия с количествено измерими цели, насочени към сегментите от националния сграден фонд с най-лоши характеристики, към домакинства, поставени в условия на енергийна бедност, и домакинства, поставени пред дилемата на несъвместимите стимули за саниране;“

Изменение    41

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква a а (нова)

Директива 2010/31/ЕС

Член 2 а – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  добавя се следният параграф:

 

„1a.  Държавите членки картографират своя съществуващ сграден фонд според възрастта, вида и доставката на енергия, за да разработят задължителните етапни цели и мерки за нуждите от саниране, като вземат под внимание националната енергийна система.

 

Държавите членки наблюдават своя напредък към постигането на етапните цели. Констатациите следва да се оповестяват поне всяка трета година, когато на Комисията трябва да се представи и актуализация на стратегията.

 

Държавите членки осигуряват обществена консултация във връзка с дългосрочната стратегия за саниране поне три месеца преди представянето на стратегията на Комисията. Резултатът от обществената консултация се публикува като приложение заедно със стратегията.“

Изменение    42

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква a б (нова)

Директива 2010/31/ЕС

Член 2а – параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aб)  добавя се следният параграф:

 

„1б.  Дългосрочните стратегии за саниране са придружени от национални планове за действие. Държавите членки приемат национални планове за действие, в които определят мерките за изпълнение, оценка и наблюдение на напредъка към постигането на установените по дългосрочните стратегии за саниране цели. Обществеността участва в подготовката на националните планове за действие в съответствие с изискванията на Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда.“

Обосновка

Мерките за постигане, наблюдение и оценяване на постигането на целите за декарбонизация, определени в дългосрочните стратегии за саниране на националните сградни фондове, следва ясно да бъдат посочени в плановете за действие, изготвени на национално равнище. При изготвянето и приемането на националните планове за действие се осигурява участие на обществеността.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква a в (нова)

Директива 2010/31/ЕС

Член 2а – параграф 1 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aв)  добавя се следният параграф:

 

„1в.  Държавите членки следва да посочат как техните етапни цели спомагат за постигането на целта за 30% енергийна ефективност до 2030 г., в съответствие с Директива 2012/27/ЕС и целта на енергийния съюз за възобновяема енергия в съответствие с Директива 2009/28/ЕС и целта на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 80% до 2050 г.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 2a – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В дългосрочната си стратегия за саниране, посочена в параграф 1, държавите членки определят пътна карта с ясни етапни цели и мерки за постигане на дългосрочната цел за декарбонизиране на техния национален сграден фонд до 2050 г., наред с конкретни етапни цели за 2030 г.

В дългосрочната си стратегия за саниране, посочена в параграф 1, държавите членки определят пътна карта с ясни етапни цели, действия и мерки за постигане на дългосрочната цел за съществено подобряване на енергийната ефективност и за постигане на високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., наред с конкретни етапни цели за 2030 г. и 2040 г.

 

При определянето на тези етапни цели държавите членки посочват как допринасят за постигането на целта на Съюза за енергийна ефективност до 2030 г. в съответствие с целта на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове с между 80% до 95% до 2050 г.

 

Освен това дългосрочната стратегия за саниране определя конкретни мерки и финансови инструменти за намаляване на търсенето на енергия и за допринасяне за намаляване на енергийната бедност.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 2a – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това дългосрочната стратегия за саниране трябва да допринася за намаляването на енергийната бедност.

Освен това дългосрочната стратегия за саниране трябва да допринася за намаляването на енергийната бедност и да определя пътна карта с ясни етапни цели и мерки за саниране на фонда от социални жилища. С цел осигуряване и запазване на здравословен вътрешен микроклимат държавите членки набелязват и се справят с неочаквани и нежелани странични ефекти на санирането на сградите, свързани със здравето и удобството.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 2 а – параграф 2a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Дългосрочната стратегия също така насърчава навлизането на интелигентни технологии в сградния сектор и обхваща инициативи, насочени към умения и образование, свързани с внедряването на интелигентни и свързани технологии в сградите, и политики и действия, целящи ускоряване на технологичния преход към интелигентни и свързани сгради.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 2a – параграф 3 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  обединяването на проекти с цел да се улесни финансирането от инвеститори на дейностите по саниране, посочени в букви б) и в) от параграф 1;

a)  подпомагането на организаторите на проекти при изготвянето, изпълнението и наблюдението на техните проекти за енергийно саниране, и механизмите за обединяването на проекти с цел да се улесни финансирането от инвеститори на дейностите по саниране, посочени в букви б) и в) от параграф 1;

Изменение    48

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 2a – параграф 3 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  намаляване на риска за инвеститорите и частния сектор в рамките на дейностите за повишаване на енергийната ефективност; и

б)  намаляване на риска за инвеститорите и частния сектор в рамките на дейностите за повишаване на енергийната ефективност, например чрез подпомагане на оповестяването на данни за показатели за заеми, свързани с енергийното саниране, разработването на рамка за оценка, свързваща енергийната ефективност с по-високи стойности на имотите, и насърчаване на рефинансирането на портфейли от активи, свързани с енергийното саниране; и

Изменение    49

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 2a – параграф 3 – буква б а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  предоставянето на независими и леснодостъпни услуги за консултиране в енергийната област, както и достъпни и прозрачни инструменти за предоставяне на консултации, като например единни звена за контакт за потребители, които да предоставят информация за структурирането и предоставянето на финансиране за обновяване на сгради и да подкрепят потребителите при предприемането на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите, включително основно саниране или поетапно основно саниране, избор на материали и технологии, както и мониторинг на резултатите, свързани с енергийната ефективност;

Изменение    50

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 2a – параграф 3 – буква б б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  улесняване на обединяването на МСП, за да им се даде възможност да предлагат пакетни решения на потенциалните клиенти; и

Изменение    51

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 2 a – параграф 3 – буква в а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  създаване на многостепенно управление, което включва регионите и доколкото е възможно, местните органи, както и съществуващия опит в областта на енергийната ефективност на сградите, изградени като част от проекти като MARIE, SHERPA, ELIH-MED или PROFORBIOMED.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б а (нова)

Директива 2010/31/ЕС

Член 2 а – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  добавя се следният параграф:

 

„3a.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 23 за допълване на настоящия член с допълнителни критерии за дългосрочната стратегия за саниране.“

Изменение    53

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Директива 2010/31/ЕС

Член 4 – параграф 2 – буква а

 

Текст в сила

Изменение

 

2a.  В член 4, параграф 2 буква а) се заменя със следното:

a)  сгради, официално защитени като част от определена среда или поради специфичната им архитектурна или историческа стойност, доколкото изпълнението на някои минимални изисквания за енергийните характеристики би довело до неприемлива промяна на техния характер или външен вид;

„a)  сгради, официално защитени като част от определена среда или поради специфичната им архитектурна или историческа стойност, или незащитени жилищни сгради, построени ръчно от естествени материали с цел придържане към традициите, в незначителен брой всяка година1a, доколкото изпълнението на някои минимални изисквания за енергийните характеристики би довело до неприемлива промяна на техния характер, уникалност или външен вид;

 

_________________

 

1a Броят им не надвишава една хилядна от броя на строителните проекти на година в държавата членка.“

Изменение    54

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а

Директива 2010/31/ЕС

Член 6 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  в параграф 1 втората алинея се заличава;

a)  в параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

 

„Рационализирани са в съответствие с изискването да се постигне стандарта за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия и държавите членки гарантират – в съответствие с член 15, параграф 8 от Директива... * и член 14 от Директива... [Директивата относно енергийната ефективност], че преди започване на строителните дейности са взети под внимание техническата, екологичната и икономическата осъществимост на високоефективни алтернативни инсталации като децентрализирани инсталации за доставка на енергия от възобновяеми източници, комбинирано производство, централни или колективни отоплителни инсталации, които използват енергия от възобновяеми източници, както и високоефективни термопомпи, както е определено в приложение VІІ от Директива 2009/28/ЕО;

 

_________________

 

*Директива COM/2016/076 final/2 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст).

Обосновка

За да се намали административната тежест за държавите членки, като същевременно се направи възможно спазването на член 15, параграф 8 от Директивата за възобновяемите източници (преработен текст) и член 9, параграф 3 от Директива 2010/31/ЕС, разпоредбите относно оценката на осъществимостта на алтернативните високо енергийно ефективни инсталации следва да бъдат рационализирани. Трябва да се отбележи, че с изискването се намалява рискът от блокиращи ефекти и блокирани активи, като се има предвид, че монтираните устройства обикновено издържат средно повече от 25 години.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Директива 2010/31/ЕС

Член 7 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  В член 7 след първия параграф се вмъква следният параграф:

 

„Държавите членки гарантират, че подобряването на енергийните характеристики допринася за постигане на здравословна и удобна среда в помещенията.“

Изменение    56

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2010/31/ЕС

Член 7 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  в параграф 7 петата алинея се заличава;

(4)  в член 7 петата алинея се заменя със следното:

 

„Рационализирани са в съответствие с изискването да се постигне стандарта за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия и държавите членки гарантират – в съответствие с член 15, параграф 8 от Директива...* и член 14 от Директива ... [Директивата относно енергийната ефективност], че преди започване на строежа са взети под внимание техническата, екологичната и икономическата осъществимост на високоефективни алтернативни инсталации като децентрализирани инсталации за доставка на енергия от възобновяеми източници, комбинирано производство, централни или колективни отоплителни инсталации, които използват енергия от възобновяеми източници, както и високоефективни термопомпи, както е определено в приложение VІІ от Директива 2009/28/ЕО;

 

_________________

 

*Директива COM/2016/076 final/2 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст).

Обосновка

За да се намали административната тежест за държавите членки, като същевременно се направи възможно спазването на член 15, параграф 8 от Директивата за възобновяемите източници (преработен текст) и член 9, параграф 3 от Директива 2010/31/ЕС, разпоредбите относно оценката на осъществимостта на алтернативните високо енергийно ефективни инсталации следва да бъдат рационализирани. Трябва да се отбележи, че с изискването се намалява рискът от блокиращи ефекти и блокирани активи, като се има предвид, че монтираните устройства обикновено издържат средно повече от 25 години.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Директива 2010/31/ЕС

Член 8 – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  в параграф 1 третата алинея се заличава;

a)  в параграф 1 третата алинея се заменя със следното:

 

„Държавите членки изискват хидравлично балансиране за новомонтирани или подменени отоплителни инсталации и създават стимули за хидравлично балансиране на съществуващите отоплителни инсталации. Държавите членки изискват също хидравлично балансиране, когато се подменят топлогенератори в съществуващи сгради, освен ако инсталацията вече е балансирана.

 

Държавите членки изискват новите сгради да са оборудвани с устройства за саморегулиране, които регулират равнищата на стайната температура във всяко отделно помещение. В съществуващи сгради, монтирането на устройства за саморегулиране, за да се осъществява индивидуално регулиране на стайната температура, се изисква, когато се подменят топлогенераторите.“

Обосновка

Хидравличното балансиране пречи радиаторите, монтирани на разстояние от помпата за нагряване, да се окажат недостатъчно снабдени с топла вода, а радиатори в близост до помпата да се окажат свръхснабдени. То осигурява постоянни равнища на температурата и оптималното използване на енергията. Саморегулиращите устройства, които регулират стайната температура, и хидравличното балансиране са много ефективни от гледна точка на разходите мерки за икономии на енергия в сградите. В някои държави членки термостатичните радиаторни вентили са стандартни от 1978 г. насам, а в други широко се използват обикновени радиаторни вентили. Замяна на оставащите обикновени вентили ще гарантира постигането на 4% от целите на ЕС за намаляване на използването на енергия за 2020 г. Замяната на обикновените радиаторни вентили в една сграда спестява средно 13% до 19% от енергията, необходима за отопление на сградата. Периодът на възвращаемост на тези мерки е само няколко месеца.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б – уводна част

Директива 2010/31/ЕС

Член 8 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  параграф 2 се заменя със следното:

б)  в края на параграф 2 се вмъкват следните алинеи:

 

(Целта на изменението е да запази член 8, параграф 2 от Директива 2010/31/ЕС.)

(В съответствие с Директивата относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст), по-специално членове 19 – 22, 18 и приложение ІІІ).

Обосновка

С точните интелигентни измервателни уреди може да се постигнат две цели: да се даде възможност за участие на потребителите и да се допринесе за икономии на енергия в сградите чрез осведоменост на потребителите. Следователно разпоредбите относно интелигентните измервателни системи не следва да се премахват от настоящата директива. Държавите членки следва да продължат да насърчават въвеждането на интелигентни измервателни системи в съответствие с преразгледаната Директива за електроенергията във всички нови сгради или в сградите, подложени на значително саниране, тъй като това ще даде възможност за икономически по-ефективна реализация.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че във всички нови нежилищни сгради и във всички съществуващи нежилищни сгради, подложени на значително саниране, които разполагат с повече от десет места за паркиране, най-малко едно от всеки десет такива места ще е оборудвано със зарядна точка по смисъла на Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, която е в състояние да започва и преустановява зареждането в зависимост от ценовите сигнали. Това изискване се отнася за всички нежилищни сгради с повече от десет места за паркиране от 1 януари 2025 г.

Държавите членки гарантират, че във всички нови нежилищни сгради с повече от десет места за паркиране и във всички съществуващи нежилищни сгради, подложени на значително саниране, които разполагат с повече от десет места за паркиране, намиращи се в или физически в непосредствена близост до сградата, когато санирането засяга електрическата инсталация на сградата или паркоместата, най-малко едно от всеки три такива места ще е оборудвано с подходящо предварително окабеляване или кабелни канали, които да позволяват инсталирането на зарядна точка по смисъла на Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, и ще е изградена поне една зарядна точка по смисъла на Директива 2014/94/ЕС, която е в състояние да адаптира динамично зареждането в зависимост от ценовите сигнали, като мощността е поне 7kW на всяко паркомясто със зарядна точка. Това изискване се отнася за всички нежилищни сгради с повече от десет места за паркиране от 1 януари 2025 г.

_________________

_________________

17 ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1.

17 ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1.

Обосновка

За нови нежилищни сгради необходимата електронна инфраструктура може да бъде интегрирана в планирането от начало. Поради това е разумно новите сгради да се проектират с оглед на бъдещето чрез оборудване с подходящо предварително окабеляване или кабелни канали. За съществуващите нежилищни сгради това задължение следва да бъде облекчено и да се прилага само в случаи, когато санирането се отнася за паркинга или за електрическата инсталация на сградата. В паркингите следва да се инсталира символична зарядна точка.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 8 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че в новопостроените жилищни сгради, както и в подложените на значително саниране, които имат повече от десет места за паркиране, се монтира предварително окабеляване, което позволява инсталирането на зарядни точки за електрически превозни средства във всяко място за паркиране.

3.  Държавите членки гарантират, че в новите жилищни сгради, както и в подложените на значително саниране, които имат повече от десет места за паркиране, доколкото санирането включва електрическата инфраструктура или вътрешния или намиращия се в непосредствена близост паркинг, се монтира подходящо предварително окабеляване или предварително се изграждат кабелни канали, което позволява инсталирането на зарядни точки за електрически превозни средства в съответствие с най-добрите налични технологии на всяко място за паркиране.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в

Директива 2010/31/ЕС

Член 8 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки гарантират, че когато техническа сградна инсталация се монтира, подменя или модернизира, цялостните енергийни характеристики на цялата изменена инсталация се оценяват, документират и предават на собственика на сградата, така че тя да е на разположение за проверка за установяване на съответствието спрямо минималните изисквания, определени съгласно параграф 1, и за издаването на сертификати за енергийни характеристики. Държавите членки гарантират, че тази информация се включва в националната база данни за сертификати за енергийни характеристики, посочена в член 18, параграф 3.

5.  Държавите членки гарантират, че когато техническа сградна инсталация се монтира, подменя или модернизира, цялостните енергийни характеристики и по целесъобразност характеристиките за качество на въздуха в сградите, на цялата изменена инсталация се оценяват, документират и предават на собственика на сградата, така че тя да е на разположение за проверка за установяване на съответствието спрямо минималните изисквания, определени съгласно параграф 1, и за издаването на сертификати за енергийни характеристики. Държавите членки гарантират, че тази информация се включва в националната база данни за сертификати за енергийни характеристики, посочена в член 18, параграф 3.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в

Директива 2010/31/ЕС

Член 8 – параграф 6 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Показателят за интелигентност“ трябва да включва елементи на гъвкавост, усъвършенствани функции и възможности, дължащи се на вграждането в конвенционалните технически сградни инсталации на повече свързани помежду си вградени интелигентни устройства. Тези функции трябва да подобряват възможностите на обитателите и на самата сграда да откликват на експлоатационни изисквания, да участват в оптимизацията на потреблението и да допринасят за оптималната, безпроблемна и безопасна работа на различните енергийни системи и районни инфраструктури, към които е свързана сградата.“;

„Показателят за интелигентност“ трябва да включва елементи на гъвкавост, усъвършенствани функции и възможности, дължащи се на вграждането в конвенционалните технически сградни инсталации на повече свързани помежду си вградени интелигентни устройства. Тези функции трябва да подобряват възможностите на обитателите и на самата сграда да откликват на изисквания за качество на въздуха в сградите или за топлинен комфорт, и на експлоатационни изисквания, да участват в оптимизацията на потреблението и да допринасят за оптималната, безпроблемна, здравословна и безопасна работа на различните енергийни системи и районни инфраструктури, към които е свързана сградата.“;

Изменение    63

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а

Директива 2010/31/ЕС

Член 10 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки обвързват своите финансови мерки за подобряване на енергийната ефективност при саниране на сградите с икономиите в областта на енергийната ефективност, постигнати благодарение на тези дейности. Тези икономии се определят чрез сравняване на сертификатите за енергийните характеристики, издадени преди и след санирането.“;

6.  Държавите членки обвързват своите финансови мерки за подобряване на енергийната ефективност при саниране на сградите с икономиите в областта на енергийната ефективност и неенергийните ползи, като подобряването на качеството на въздуха в сградите, постигнати благодарение на тези дейности. Тези икономии и подобрения се определят чрез сравняване на сертификатите за енергийните характеристики, издадени преди и след санирането, или резултатите от друг релевантен, прозрачен и пропорционален метод, който показва подобряването на енергийните характеристики и неенергийните ползи, като качество на въздуха в помещенията, и който дава съдържателна информация в подкрепа на мобилизирането на частно и публично финансиране за инвестиции в сградите с цел подобряване на енергийната ефективност или качеството на въздуха в сградите. Тези сертификати се предоставят и в цифров вариант с възможността за включване на съответната информация с цел създаване на модел и проектиране на въздействието на подобренията на сградите. Когато нов сертификат за енергийните характеристики доказва подобряване на енергийната ефективност на сградата, разходът за него може да бъде включен в стимулите, предвидени от държавата членка.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 10 – параграф 6а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6a.  Когато дадена държава членка е въвела база данни за регистриране на СЕХ, последната трябва да позволява проследяване на действителната консумация на енергия в обхванатите сгради, независимо от техния размер и категория. Базата данни трябва да съдържа данни за реалното потребление на енергия в посещавани често от обществеността сгради с разгъната полезна застроена площ над 250 m², които да се актуализират редовно.

6a.  Когато дадена държава членка е въвела база данни за регистриране на СЕХ, последната трябва да позволява проследяване на действителната консумация на енергия в обхванатите сгради, независимо от техния размер и категория. Базата данни трябва да съдържа данни за реалното потребление на енергия в обществени сгради с разгъната полезна застроена площ над 250 m² и посещавани често от обществеността сгради с разгъната полезна застроена площ над 250 m², които да се актуализират редовно.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Директива 2010/31/ЕС

Член 11 – параграф 9 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  в член 11 се добавя следният параграф:

 

„9a. Комисията изготвя оценка на необходимостта от по-нататъшно хармонизиране на сертификатите за енергийни характеристики в съответствие с член 11, като взема предвид осъществимостта на въвеждането на система за контрол на случаен принцип на съответните сертификати на национално равнище.“

Изменение    66

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а

Директива 2010/31/ЕС

Член 14 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки определят необходимите мерки за установяване на редовни инспекции на достъпните части на отоплителните инсталации на сградите, например топлогенератора, системата за управление и циркулационните помпи за нежилищни сгради с общо потребление на първична енергия над 250 MWh и за жилищни сгради с централизирани технически сградни инсталации с обща полезна номинална мощност над 100 kW. Тези инспекции трябва да включват оценка на коефициента на полезно действие на котлите и на тяхното оразмеряване по отношение на отоплителните нужди на сградата. Не е необходимо да се извършва повторна оценка на оразмеряването на котела, ако междувременно не са внесени промени в отоплителната инсталация или в изискванията относно отоплението на сградата.;

1.  Държавите членки определят необходимите мерки за установяване на редовни инспекции на достъпните части на топлогенератора за нежилищни сгради с общо потребление на първична енергия над 250 MWh и за жилищни сгради с топлогенератор с обща полезна номинална мощност над 100 kW. Тези инспекции трябва да включват оценка на коефициента на полезно действие на топлогенератора и неговото оразмеряване по отношение на отоплителните нужди на сградата, на ефективността на индивидуалното контролиране на стайната температура във всяко помещение и на хидравличното балансиране на отоплителната инсталация. Не е необходимо да се извършва повторна оценка на хидравличното балансиране и на оразмеряването на топлогенератора, ако междувременно не са внесени промени в отоплителната инсталация или в изискванията относно отоплението на сградата.;

Изменение    67

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б

Директива 2010/31/ЕО

Член 14 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да наблюдават, анализират и регулират непрекъснато потреблението на енергия;

a)  да наблюдават, анализират и регулират непрекъснато потреблението на енергия, както и вентилацията и/или други елементи, свързани с доброто качество на въздуха в сградите;

Изменение    68

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 14 – параграф 3 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  с ефективни функции за управление, за да се осигури оптимално производство, разпределение и потребление на енергия.“;

б)  с ефективни функции за управление, за да се осигури оптимално производство, разпределение, съхранение и потребление на енергия, включително функции за температурата в отделните помещения и динамично хидравлично балансиране.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 14 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Независимо от параграф 1 държавите членки могат да решат да предприемат мерки, за да гарантират предоставянето на подходящи консултации на ползвателите по отношение на подмяната на топлогенераторите, други промени в отоплителните инсталации и алтернативни решения за оценка на коефициента на полезно действие и на подходящото оразмеряване на топлогенератора. Цялостното въздействие на този подход е равностойно на въздействието от прилагането на мерките по параграф 1.;

Обосновка

Някои държави членки вече имат въведени равностойни на инспекциите мерки като системи за консултиране, които показаха успех при повишаването на енергийната ефективност на отоплителните системи. Тази гъвкавост и алтернативна мярка следва да се запази за държавите членки.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 14 – параграф 3 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Технически сградни инсталации, изрично обхванати с договорно споразумение за договорено равнище на подобряване на енергийната ефективност или друг договорен критерий за енергийните характеристики, например договор за енергоспестяване с гарантиран резултат съгласно определението в член 2, точка 27 от Директива 2012/27/ЕС, се освобождават от параграф 1.

Обосновка

Ролята на договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат за повишаването на енергийната ефективност на сградите трябва да бъде засилена, тъй като тези договори предлагат цялостен подход по отношение на санирането, включително финансиране, извършване на строителни дейности и енергийно управление. При договор за енергоспестяване с гарантиран резултат собственикът на сградата сключва договор с дружество за предоставяне на услуги в областта на енергийната ефективност във връзка с прилагането на мерки за енергийна ефективност. Инспекциите и одитите са част от договора.

Изменение    71

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а

Директива 2010/31/ЕС

Член 15 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки определят необходимите мерки за установяване на редовни инспекции на достъпните части на климатичните инсталации за нежилищни сгради с общо потребление на първична енергия над 250 MWh и за жилищни сгради с централизирани технически сградни инсталации с обща полезна номинална мощност над 100 kW. Инспекциите включват оценка на ефективността на климатичната инсталация и на нейното оразмеряване по отношение на нуждите на сградата от охлаждане. Не е необходимо да се извършва повторна оценка на оразмеряването, ако междувременно не са внесени промени в климатичната инсталация или в изискванията относно охлаждането на сградата.“;

1.  Държавите членки определят необходимите мерки за установяване на редовни инспекции и за наблюдение на необходимостта от поддръжка на достъпните части на климатичните инсталации за нежилищни сгради с общо потребление на първична енергия над 250 MWh и за жилищни сгради с централизирани технически сградни инсталации с обща полезна номинална мощност над 100 kW. Инспекциите включват оценка на ефективността на климатичната инсталация и на нейното оразмеряване по отношение на нуждите на сградата от охлаждане. Не е необходимо да се извършва повторна оценка на оразмеряването, ако междувременно не са внесени промени в климатичната инсталация или в изискванията относно охлаждането на сградата.“;

Изменение    72

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б

Директива 2010/31/ЕО

Член 15 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да наблюдават, анализират и регулират непрекъснато потреблението на енергия;

a)  да наблюдават, анализират и регулират непрекъснато потреблението на енергия, както и вентилацията и/или други елементи, свързани с доброто качество на въздуха в сградите;

Изменение    73

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 15 – параграф 3 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  с ефективни функции за управление, за да се осигури оптимално производство, разпределение и потребление на енергия.“;

б)  с ефективни функции за управление, за да се осигури оптимално производство, разпределение, съхранение и потребление на енергия.“;

Изменение    74

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 15 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Независимо от параграф 1 държавите членки могат да предприемат мерки, за да осигурят предоставянето на подходящи консултации на ползвателите по отношение на подмяната на климатичните инсталации, други промени в климатичните инсталации и алтернативни решения за оценка на коефициента на полезно действие и на подходящото оразмеряване на климатичните инсталации. Цялостното въздействие на този подход е равностойно на въздействието от прилагането на параграф 1.

Обосновка

Някои държави членки следва да разполагат с гъвкавост да изберат равностойни на инспекциите мерки като системи за консултиране, които вече съществуват. Тази гъвкавост и алтернативна мярка следва да се запази за държавите членки.

Изменение    75

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Член 15 – параграф 3 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Технически сградни инсталации, изрично обхванати с договорно споразумение за договорено равнище на подобряване на енергийната ефективност или друг договорен критерий за енергийните характеристики, например договор за енергоспестяване с гарантиран резултат съгласно определението в член 2, параграф  27 от Директива 2012/27/ЕС, се освобождават от параграф 1.

Обосновка

Ролята на договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат за повишаването на енергийната ефективност на сградите трябва да бъде засилена, тъй като тези договори предлагат цялостен подход по отношение на санирането, включително финансиране, извършване на строителни дейности и енергийно управление. При договор за енергоспестяване с гарантиран резултат собственикът на сградата сключва договор с дружество за предоставяне на услуги в областта на енергийната ефективност във връзка с прилагането на мерки за енергийна ефективност. Инспекциите и одитите са част от договора.

Изменение    76

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Директива 2010/31/ЕС

Член 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  в член 19 „2017“ се заменя с „2028“;

(9).  Член 19 се заменя със следното:

 

„Член 19

 

Преглед

 

Комисията, подпомагана от комитета, създаден съгласно член 26, оценява настоящата директива до 1 януари 2024 г., като взема предвид придобития опит и постигнатия напредък по време на нейното прилагане и ако е необходимо внася законодателни предложения.

 

Тя публикува до края на 2020 г. оценка на въздействието на възможността за разширяване на приложното поле на директивата, с оглед на нейното евентуално преразглеждане през 2024 г., за да се предвиди включването на оползотворената енергия, необходима за построяване на дадена сграда и съответните строителни елементи.“

Изменение    77

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Директива 2010/31/ЕС

Член 23 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегираните актове, посочени в членове 5, 8 и 22 се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [дата на влизането в сила...].

2.  Правомощието да приема делегираните актове, посочени в членове 5, 8 и 22, се предоставя на Комисията за срок от 5 години, считано от XXX [дата на влизането в сила на директивата]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок.

Изменение    78

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а

Директива 2010/31/ЕС

Приложение І – точка 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Енергийните характеристики на дадена сграда отразяват типичното потребление на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, битова топла вода и осветление.

Енергийните характеристики на дадена сграда се определят въз основа на изчисленото или действителното потребление на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, битова топла вода и осветление и отразяват типичното потребление на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, битова топла вода и осветление.

Обосновка

Der Text aus dem aktuellen Anhang I der Richtlinie 2010/31/EU wurde wieder eingeführt. Um die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes zu bestimmen, ist es nicht ausreichend einzig den Primärenergiebedarf zu evaluieren. Zuerst sollte die Energiemenge berechnet werden, die gebraucht wird, um den typischen Energieverbrauch eines Gebäudes zu decken. Dieser Endenergieverbrauch und der Primärenergiebedarf eines Gebäudes sollten zur Bewertung der Gesamtenergieeffizienz verwendet werden. Die Primärenergie beschreibt vielmehr die Qualität der verwendeten Energie als die Menge der Energie, die zur Deckung des Energiebedarfs eines Gebäudes nötig ist.

Изменение    79

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а

Директива 2010/31/ЕС

Приложение I – точка 1 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки трябва да описват своята национална изчислителна методика съгласно рамката за национални приложения на съответните европейски стандарти, разработена в съответствие с мандат M/480, възложен от Европейската комисия на Европейския комитет по стандартизация (CEN).“;

В срок от две години след одобрението с официално гласуване в Европейския комитет по стандартизация (CEN) държавите членки въвеждат и прилагат стандартите за енергийните характеристики на сградите в националната изчислителна методика съгласно рамката за национални приложения на съответните европейски стандарти, разработена в съответствие с мандат M/480, възложен от Европейската комисия на (CEN).

Обосновка

Подход на ЕС за ускоряване на иновациите и икономиите на енергия в цяла Европа е абсолютно необходим, за да се избегне фрагментирането на вътрешния пазар. Стандартите за енергийните характеристики на сградите, които наскоро бяха одобрени от националните органи по стандартизация, дават възможност за изчисляване на енергийните характеристики на сградите в ЕС като се използват едни и същи методики. Тези методики се основават на най-новите данни, като подпомагат навлизането на пазара на най-ефективните технологии за отопление. Преходен период от две години ще даде възможност на проектанти и архитекти да тестват стандартите за енергийните характеристики на сградите и да преодолеят оставащи несъответствия.

Изменение    80

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Приложение І – точка 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Енергийните нужди за отопление, охлаждане, битова топла вода и адекватна вентилация се изчисляват така, че да се гарантират минималните нива по отношение на здравето и комфорта, определени от държавите членки.

Енергийните нужди, изразени в доставена енергия и в първична енергия, за отопление, охлаждане, битова топла вода и адекватна вентилация се изчисляват така, че изискванията по отношение на здравето, на качеството на въздуха в сградите и на комфорта, определени от държавите членки, да станат максимално високи. Специално внимание следва да се обърне на това да се избягва спадането на температурата на която и да е вътрешна повърхност на сградата под температурата на оросяване, както и да се избягва прегряването.

Обосновка

Прегряването е също толкова важен проблем, който засяга здравето и удобството на ползвателите на сградите, колкото и енергийните характеристики на сградите.

Изменение    81

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква б (нова)

Директива 2010/31/ЕС

Приложение І – точка 2 – алинея 3 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки гарантират, че методиките за изчисляване и показателите за първична енергия за различни, намиращи се на място, енергоносители на възобновяема енергия и технологии за трансформация надлежно отразяват характеристиките на конкретния енергоносител с оглед на цялостната енергийна система, по-специално на потенциалното алтернативно използване на енергоносителя, който се трансформира и потребява на място, и на потенциала за износ за външно използване на произведената на място енергия.

Обосновка

Различни форми на ВЕИ, разположени на място, имат различни характеристики, т.е. те имат алтернативни употреби, взаимодействат си по различен начин с цялата енергийна система и т.н. Затова коефициентите на първичната енергия, използвани за целите на определянето на изискванията за енергийните характеристики, следва да бъдат диференцирани в съответствие с две големи групи: 1) Технологии за трансформация, които използват ресурсите на ВЕИ, произведени на място, и които не могат да бъдат изнасяни (топлинна енергия от околната среда) или технологии за трансформация, които използват ресурси на ВЕИ, произведени на място, които могат да бъдат изнасяни (микро вятърни турбини) 2) Технологии за трансформация, които използват ресурси на ВЕИ, които не са произведени на място (пелети за бойлери, работещи с пелети).

Изменение    82

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква в а (нова)

Директива 2010/31/ЕС

Приложение I – точка 5 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  добавя се следната точка:

 

„5a. Когато изчисляват енергийните характеристики на прозрачен или полупрозрачен сграден компонент на сградната обвивка, държавите членки следва да вземат предвид енергийния му баланс, т.е. да отчитат загубите на енергия, както и получената енергия от пасивната слънчева радиация, заедно с всички съответни аспекти от точки 3, 4 и 5.

Обосновка

Досега за държавите членки нямаше насоки за изчисляването на енергийните характеристики на сградните компоненти, които съставляват част от сградната обвивка. Наличието на обща методика за изчисляване може да подобри еднаквите условия на конкуренция на вътрешния пазар.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Енергийни характеристики на сградите

Позовавания

COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

12.12.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Anneli Jäätteenmäki

20.2.2017

Разглеждане в комисия

29.5.2017

 

 

 

Дата на приемане

7.9.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

0

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Arne Gericke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Elena Gentile, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Norbert Erdős, Jill Evans, György Hölvényi, Barbara Lochbihler, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

53

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen

PPE

Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Birgit Collin-Langen, Norbert Erdős, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Benedek Jávor

0

-

 

 

6

0

ALDE

Jan Huitema

VERTS/ALE

Marco Affronte, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Keith Taylor


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Енергийни характеристики на сградите

Позовавания

COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.11.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Bendt Bendtsen

25.1.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

28.2.2017

29.5.2017

10.7.2017

 

Дата на приемане

11.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

1

11

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Mario Borghezio, Rosa D’Amato, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Luděk Niedermayer

Дата на внасяне

23.10.2017


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

51

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

GUE/NHL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

11

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

David Borrelli, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Mario Borghezio, Christelle Lechevalier

PPE

Hermann Winkler

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация