Postup : 2016/0149(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0315/2017

Předložené texty :

A8-0315/2017

Rozpravy :

PV 12/03/2018 - 17
CRE 12/03/2018 - 17

Hlasování :

PV 13/03/2018 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0064

ZPRÁVA     ***I
PDF 1140kWORD 147k
18.10.2017
PE 602.930v03-00 A8-0315/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodajka: Lucy Anderson

Zpravodajka (*):

Biljana Borzan, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0285),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0195/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. října 2016(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0315/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Právní východisko 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na stanovisko Výboru regionů47,

vypouští se

__________________

 

47 Úř. věst. C, , s. .

 

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Sazby vztahující se na odesílatele malých objemů přeshraničních balíků a dalších poštovních zásilek, především na malé a střední podniky a na jednotlivce, jsou dosud poměrně vysoké. To má přímý negativní dopad na uživatele, kteří požadují služby přeshraničního dodávání balíků, zejménasouvislosti s elektronickým obchodem.

(1)  Sazby vztahující se na uživatele malých objemů služeb přeshraničního dodávání balíků, především na malé a střední podniky a na jednotlivce, jsou dosud ve značném počtu případů poměrně vysoké. To má přímý negativní dopad na spotřebitele a další uživatele, a to zejména v rámci elektronického obchodu na vnitřním trhu Unie. Navíc si uživatelé často stěžují na kvalitu služeb při odesílání, přijímání nebo navracení přeshraničních balíků i na problémy spojené s prosazováním práv na ochranu spotřebitele, jež jsou někdy způsobeny nejasnostmi ohledně případné odpovědnosti za ztrátu nebo poškození balíků. U přeshraničního dodávání balíků je tedy zapotřebí dále zlepšit jak kvalitu služeb, tak interoperabilitu. Obojímu je třeba udělit v souladu se směrnicí 97/67/ES větší prioritu, a to prostřednictvím Evropského výboru pro normalizaci i jinak. Rovněž je zapotřebí více pokročit v oblasti efektivity služeb a přihlížet přitom zejména k zájmům uživatelů.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Článek 47 Listiny základních práv Evropské unie stanoví, že každý, jehož práva a svobody zaručené právem Unie byly porušeny, má právo na účinné prostředky nápravy, a článek 16 Listiny uznává svobodu podnikání v souladu s právem Unie a vnitrostátními zákony a zvyklostmi.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Článek 14 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) zdůrazňuje místo, jež mají služby obecného hospodářského zájmu, jako jsou poštovní služby, ve sdílených hodnotách Evropské unie, a jejich úlohu při podpoře sociální a územní soudržnosti. Uvedený článek stanoví, že je třeba zajistit, aby zásady a podmínky pro fungování uvedených služeb umožňovaly naplnění účelu těchto služeb.

Odůvodnění

Návrh tohoto nařízení byl předložen v rámci strategie pro jednotný digitální trh s cílem podpořit elektronický obchod a řešit problémy způsobené cenovými rozdíly u přeshraničního doručování v jednotlivých členských státech. S ohledem na obecný veřejný zájem je však třeba zajistit, aby toto nařízení nemělo negativní účinek na poštovní služby.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c)  Protokol (č. 26) o službách obecného zájmu, jenž je přílohou SFEU a Smlouvy o Evropské unii, dále zdůrazňuje, že společné hodnoty Unie ve vztahu ke službám obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 14 SFEU zahrnují rozdíly mezi potřebami a preferencemi uživatelů, které mohou vzniknout v důsledku odlišné zeměpisné, sociální nebo kulturní situace, a vysokou úroveň kvality, bezpečnosti a dostupnosti, rovné zacházení a podporu univerzálního přístupu a práv uživatelů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1d)  Podle čl. 169 odst. 1 a čl. 169 odst. 2 písm. a) SFEU má Unie přispívat k dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele prostřednictvím opatření přijatých podle článku 114 SFEU.

Odůvodnění

Jako záležitost unijního práva by se harmonizační opatření podle článku 114 SFEU, k nimž patří i toto nařízení, měla zakládat na vysoké úrovni ochrany spotřebitele.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Mezi členskými státy jsou zásadní rozdíly z hlediska pravomocí udělených národním regulačním orgánům, pokud jde o sledování trhu a regulační dohled nad poskytovateli dodávání balíků. To bylo potvrzeno společnou zprávou48, kterou vypracovaly Skupina evropských regulačních orgánů pro poštovní služby a Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací a v níž se dospělo k závěru, že národní regulační orgány potřebují vhodné regulační pravomoci, aby mohly zasahovat, a že tyto pravomoci zřejmě neexistují ve všech členských státech. Tyto rozdíly způsobují přeshraničním poskytovatelům služeb dodávání balíků další administrativní zátěž a náklady na soulad s právními předpisy. Tyto rozdíly tak představují překážku poskytování služeb přeshraničního dodávání balíků, a tudíž mají přímý účinek na fungování vnitřního trhu.

(2)  Mezi členskými státy jsou zásadní rozdíly z hlediska pravomocí udělených národním regulačním orgánům, pokud jde o sledování trhu a regulační dohled nad poskytovateli služeb dodávání balíků, i když některé orgány mohou od poskytovatelů úspěšně vyžadovat, aby dodávali příslušné informace o cenách. To bylo potvrzeno společnou zprávou48, kterou vypracovaly Skupina evropských regulačních orgánů pro poštovní služby a Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací a v níž se dospělo k závěru, že národní regulační orgány potřebují vhodné regulační pravomoci, aby mohly zasahovat, a že tyto pravomoci zřejmě neexistují ve všech členských státech. Tyto rozdíly způsobují přeshraničně působícím poskytovatelům služeb dodávání balíků další administrativní zátěž a náklady na soulad s právními předpisy. Tyto rozdíly tak představují překážku poskytování služeb přeshraničního dodávání balíků, a tudíž mají přímý účinek na fungování vnitřního trhu.

__________________

__________________

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2016 o uplatňování směrnice o poštovních službách1a uvádí, že jakékoli rozšíření úlohy národních regulačních orgánů na trhu dodávání balíků podle nového nařízení by mělo řešit problém účelového výběru v odvětví doručování zásilek a stanovit pro všechny provozovatele minimální normy, které zaručí spravedlivou a rovnou hospodářskou soutěž.

 

__________________

 

1a P8_TA(2016)0357.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)  Vzhledem k mezinárodnímu charakteru poštovního odvětví a odvětví dodávání balíků je další rozvoj evropských a mezinárodních technických norem důležitý a přínosný pro uživatele i životní prostředí a pro rozšíření příležitostí na trhu pro podniky.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Trh se službami přeshraničního dodávání balíků je rozmanitý a složitý, různí poskytovatelé na něm nabízejí různé služby a ceny podle hmotnosti, velikosti a formátu odesílaných zásilek a podle místa určení, prvků přidané hodnoty, jako je sledovatelnost, a počtu odesílaných zásilek. Kvůli této rozmanitosti je obtížné služby dodávání balíků jednotlivých poskytovatelů porovnávat, jak co do kvality, tak ceny. Odesílatelé malých objemů, jako jsou malé a střední podniky a jednotlivci, navíc často nevědí, že existují různé služby dodávání balíků.

(3)  Trh se službami přeshraničního dodávání balíků je rozmanitý, komplexníkonkurenceschopný, různí poskytovatelé na něm nabízejí různé služby a ceny podle hmotnosti, velikosti a formátu odesílaných balíků a podle místa určení, prvků přidané hodnoty, jako jsou systémy sledovatelnosti, a počtu odesílaných balíků. Ve většině členských států nemají poskytovatelé všeobecných služeb na trhu s dodáváním balíků většinový podíl. Kvůli této rozmanitosti je pro spotřebitele a uživatele obtížné služby dodávání balíků jednotlivých poskytovatelů porovnávat, jak co do kvality, tak ceny, neboť často nevědí, že v přeshraničním elektronickém obchodu existují u podobných služeb různé možnosti dodávání balíků. Je třeba usnadnit přístup zejména malých a středních podniků a jednotlivců k příslušným informacím. Vedle toho označují malí a střední elektroničtí maloobchodní prodejci za překážku při přeshraničním prodeji obavy týkající se dodání.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Aby se zlepšila cenová přijatelnost služeb přeshraničního dodávání balíků, zejména pro uživatele v odlehlých či řídce osídlených oblastech, je zapotřebí zvýšit transparentnost veřejných seznamů sazeb u omezeného souboru služeb přeshraničního dodávání balíků, které nabízejí poskytovatelé všeobecných služeb a které většinou využívají malé a střední podnikyjednotlivci. Transparentnost veřejných seznamů je nutná také pro řešení otázek vysokých sazeb za služby přeshraničního dodávání a v příslušných případech pro snížení bezdůvodných rozdílů v sazbách mezi vnitrostátními a přeshraničními službami dodávání balíků.

(4)  Aby se zlepšily služby přeshraničního dodávání balíků, zejména pro jednotlivce a malé podniky mj. v odlehlých či řídce osídlených oblastech a pro uživatele se zdravotním postižením nebo s omezenou pohyblivostí, je zapotřebí zvýšit transparentnost a přístupnost sazeb za jeden kus u omezeného souboru služeb přeshraničního dodávání balíků, které nabízejí poskytovatelé služeb dodávání balíků a které většinou využívají malé a střední podniky, mikropodniky a jednotlivci. Zvýšení transparentnosti cen služeb přeshraničního dodávání balíků a jejich snadnější porovnatelnost v celé Unii by měly vést k omezení nepřiměřeně vysokých sazeb a případných neodůvodněných rozdílů v sazbách mezi vnitrostátními a přeshraničními službami dodávání balíků. Základní služby dodávání balíků, které nabízejí poskytovatelé všeobecných služeb, musí splňovat kritéria cenové přijatelnosti stanovená v rámci povinnosti veřejných služeb.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Standardní jednokusový balík je v každém členském státě součástí všeobecné služby a je rovněž službou, kterou jednotlivci a malé podniky využívají nejčastěji. Pro další rozvoj elektronického obchodu je nezbytné zlepšit transparentnost a cenovou dostupnost sazeb za jeden kus.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  S ohledem na skutečnost, že podle bleskového průzkumu Eurobarometr 413 považovala většina společností, které prodávají, prodávaly nebo se pokoušely prodávat na internetu, za problém vysoké náklady na dodání a nákladnost postupu pro vyřizování stížností a záruk, je zapotřebí přijmout další opatření k zajištění toho, aby všichni maloobchodní prodejci a spotřebitelé, zejména malé a střední podniky a spotřebitelé v odlehlých oblastech, mohli v plném rozsahu využívat plynulých, dostupných a cenově přiměřených služeb přeshraničního dodávání balíků, aniž by se zapomínalo na skutečnost, že spotřebitelé očekávají „bezplatné dodání“ zakoupeného zboží.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Ve většině členských států existuje několik poskytovatelů, kteří poskytují služby vnitrostátního dodávání balíků, ale pouze několik málo z těchto poskytovatelů také poskytuje služby přeshraničního dodávání balíků. V této souvislosti je zásadní za účelem zabezpečení a podpory účinné hospodářské soutěže a ochrany uživatelů zajistit transparentní a nediskriminační přístup ke službám a infrastruktuře potřebným pro poskytování služeb přeshraničního dodávání balíků.

vypouští se

Pozměňovací návrh     15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Poskytovateli všeobecných služeb jsou provozovatelé poštovních služeb, kteří v rámci konkrétního členského státu poskytují všeobecné poštovní služby nebo jejich části. Poskytovatelé všeobecných služeb, kteří působí ve více než jednom členském státě, by měli být považováni za poskytovatele všeobecných služeb pouze v těch členských státech, ve kterých poskytují všeobecné poštovní služby.

Odůvodnění

Objasnění toho, kdo je poskytovatelem všeobecných služeb.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  V současnosti se poštovní služby řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES49. Touto směrnicí se zavádí společná pravidla pro poskytování poštovních služeb a všeobecných poštovních služeb v Unii. Směrnice se zaměřuje především, nikoli však výhradně, na vnitrostátní všeobecné služby a neřeší regulační dohled nad poskytovateli služeb dodávání balíků, transparentnost sazeb a konečných sazeb pro některé služby přeshraničního dodávání balíků, posouzení cenové přijatelnosti sazeb za některé služby přeshraničního dodávání balíků a transparentní a nediskriminační přístup k některým službám přeshraničního dodávání balíků a/nebo k infrastruktuře. Toto nařízení tudíž doplňuje pravidla stanovená směrnicí 97/67/ES, pokud jde o služby přeshraničního dodávání balíků.

(6)  V současnosti se poštovní služby řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES49. Touto směrnicí se zavádí společná pravidla pro poskytování poštovních služeb a všeobecných poštovních služeb v Unii. Směrnice se zaměřuje především, nikoli však výhradně, na vnitrostátní všeobecné služby a neřeší regulační dohled nad poskytovateli služeb dodávání balíků. Dodržování minimálních požadavků na všeobecné služby stanovené v uvedené směrnici zajišťuje národní regulační orgán určený členským státem. Toto nařízení tudíž doplňuje pravidla stanovená směrnicí 97/67/ES, pokud jde o služby přeshraničního dodávání balíků. Komise zajistí, aby náhrada za poskytování všeobecných služeb v členských státech byla úměrná a přiměřenáaby byla dodržována pravidla hospodářské soutěže. Ustanoveními tohoto nařízení však nejsou dotčeny práva a záruky stanovené v uvedené směrnici, včetně nepřetržitého poskytování všeobecné poštovní služby uživatelům.

__________________

__________________

49 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby (Úř. věst. L 15, 21.1.1998, s. 14–25).

49 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby (Úř. věst. L 15, 21.1.1998, s. 14–25).

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Odhaduje se, že 80 % adresných poštovních zásilek vytvořených elektronickým obchodem dnes váží méně než 2 kilogramy a je často zpracováno v kanálu listovních poštovních zásilek. Je důležité, aby tyto poštovní zásilky podléhaly tomuto nařízení, zejména požadavku na transparentnost sazeb a posouzení jejich cenové přijatelnosti.

(7)  Odhaduje se, že 80 % adresných balíků vytvořených elektronickým obchodem dnes váží méně než 2 kilogramy a je často zpracováno v kanálu listovních poštovních zásilek, ačkoli nejsou k dispozici informace o hmotnosti balíků dodávaných jiným způsobem. Má-li se předejít nekalým konkurenčním praktikám a podpořit další růst na trhu, je důležité, aby tyto balíky nižší hmotnosti podléhaly tomuto nařízení, včetně požadavků na transparentnost a posouzení sazeb.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Je tedy důležité poskytnout jasnou definici služeb dodávání balíků a upřesnit, na které poštovní zásilky se uvedená definice vztahuje. To se týká zejména poštovních zásilek s výjimkou listovních zásilek; kvůli své hmotnosti jsou obvykle využívány k zasílání zboží. Toto nařízení by se tudíž mělo v souladu se zavedenou praxí vztahovat na poštovní zásilky o hmotnosti do 31,5 kg, neboť těžší zásilky nemůže průměrná osoba zpracovat bez mechanických pomůcek. V souladu se stávající praxí a směrnicí 97/67/ES by měl být každý krok v poštovním řetězci, tj. výběr, třídění a dodání, považován za službu dodávání balíků. Samotná přeprava, která není uskutečněna ve spojitosti s jedním z těchto kroků, by měla spadat mimo oblast působnosti služeb dodávání balíků, protože lzetomto případě předpokládat, že jde o činnost, jež je součástí odvětví přepravy.

(8)  Je tedy důležité poskytnout jasnou definici balíku, služeb dodávání balíků a poskytovatele služby dodávání balíků a upřesnit, na které poštovní zásilky se uvedené definice vztahují. To se týká zejména poštovních zásilek s výjimkou listovních zásilek, ať už jsou, nebo nejsou zpracovávány poskytovatelem všeobecných služeb, které jsou kvůli své hmotnosti obvykle využívány k zasílání zboží. Toto nařízení by se tudíž mělo v souladu se zavedenou praxí vztahovat na balíky nebo zásilky s obchodní hodnotou či bez ní o hmotnosti do 31,5 kg, neboť těžší zásilky nemůže průměrná osoba sama zpracovat bez mechanických pomůcek. V souladu se stávající praxí a se směrnicí 97/67/ES by měl být každý krok v poštovním řetězci, tj. výběr, třídění, přeprava a dodání, považován za službu dodávání balíků. Samotná přeprava, která není uskutečněna ve spojitosti s některým jiným z těchto kroků, by však měla spadat mimo oblast působnosti služeb dodávání balíků, pokud dotčený podnik nebo jeden z jeho dceřiných či propojených podniků nespadá do působnosti tohoto nařízení z jiných důvodů. Za poskytovatele služeb dodávání balíků pro účely tohoto nařízení by se neměly považovat podniky s vlastní dodací sítí usazené pouze v jednom členském státě, které jen vlastními silami poskytují služby v rámci kupní smlouvy ve smyslu čl. 2 bodu 5 směrnice 2011/83/EU.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Musí být vymezeny minimální důvěrné informace, které musí být předávány národním orgánům, a postupy uplatňované orgány pro zajištění souladu s obchodní povahou národních provozovatelů a musí být určeny bezpečné způsoby předávání těchto informací.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Konečné sazby se zakládají na vícestranných a dvoustranných dohodách mezi poskytovateli všeobecných služeb a zajišťují, aby poskytovatel všeobecných služeb v místě určení dostal uhrazeny náklady na službu, kterou poskytl poskytovateli všeobecných služeb v místě původu. Konečné sazby by měly být definovány tak, aby zahrnovaly jak konečné poplatky, jež jsou definovány v čl. 2 bodě 15 směrnice 97/67/ES a vztahují se na listovní zásilky, tak příchodní pozemní podíly, které se vztahují na balíky.

(9)  Konečné sazby se zakládají na vícestranných a dvoustranných dohodách mezi poskytovateli služeb dodávání balíků a případně prostředníky, kteří jsou součástí doručovacího řetězce, a zajišťují, aby poskytovatel služeb dodávání balíků v místě určení dostal uhrazeny náklady na službu, kterou poskytl poskytovateli služeb dodávání balíků v místě původu. Konečné sazby by měly být definovány tak, aby zahrnovaly jak konečné poplatky, jež jsou definovány v čl. 2 bodě 15 směrnice 97/67/ES a vztahují se na listovní zásilky, tak příchodní pozemní podíly, které se vztahují na balíky. Konečné sazby jsou citlivými obchodními údaji. Údaje shromážděné v souvislosti s konečnými poplatky a obchodními dohodami je třeba zpracovávat za podmínek přísného utajení, v souladu se zásadami volného trhu. Administrativní zátěž poskytovatelů služeb dodávání balíků by se neměla nepřiměřeně zvýšit.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Je zapotřebí, aby národní regulační orgány měly pro statistické účely znalosti a informace o poskytovatelích služeb dodávání balíků působících na trhu. Aby se omezila administrativní zátěž malých poskytovatelů služeb dodávání balíků, kteří působí pouze na vnitrostátním nebo regionálním trhu, by však měla být použita prahová hodnota na základě počtu osob pracujících pro daného poskytovatele služeb a zapojených do poskytování služeb dodávání balíků.

(10)  Je zapotřebí, aby národní regulační orgány měly pro statistické účely znalosti a informace o poskytovatelích služeb dodávání balíků působících na trhu, jež se zakládají na vhodných povolovacích postupech nebo jiných právních požadavcích. Aby se však omezila administrativní zátěž malých poskytovatelů služeb dodávání balíků, kteří působí pouze na vnitrostátním nebo regionálním trhu, měla by být použita prahová hodnota méně než 50 osob, založená na počtu osob pracujících pro daného poskytovatele služeb v předcházejícím kalendářním roce, které byly zapojeny do poskytování služeb dodávání balíků, pokud není daný poskytovatel usazen ve více než jednom členském státě. V některých případech by měl mít národní regulační orgán možnost snížit s ohledem na zvláštní situaci v daném členském státě tuto prahovou hodnotu na 25 osob. Tato prahová hodnota je v souladu s doporučením Komise 2003/361 ze dne 6. května 2003 týkajícím se definice mikropodniků a malých a středních podniků, odráží vysoký podíl lidské práce charakteristický pro toto odvětví a zachycuje většinu trhu dodávání balíků a úroveň podílu na trhu, zejména v zemích s malým objemem toku balíků. Průměrný počet osob by měl zahrnovat zaměstnance na plný i částečný úvazek, zaměstnance na dobu určitou i osoby samostatně výdělečně činné.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Charakterizace služeb dodávání balíků, která je součástí informací předkládaných národnímu regulačnímu orgánu, by měla zahrnovat kroky v řetězci poštovních dodávek (výběr, třídění, přepravu nebo dodávání), které daný poskytovatel zajišťuje, sdělení, zda příslušná služba spadá či nespadá do oblasti působnosti povinnosti všeobecných služeb, územní rozsah služby (regionální, domácí, přeshraniční), a zda je nabízena přidaná hodnota.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Při poskytování informací národním regulačním orgánům by měla být zohledněna skutečnost, že poskytovatelé služeb dodávání balíků již možná témuž národnímu regulačnímu orgánu některé informace poskytli. Služby dodávání balíků jsou důležité pro malé a střední podniky a jednotlivce, kteří by měli mít možnost si snadno porovnat služby jednotlivých poskytovatelů. Proto by měly být jasně vymezeny služby, u nichž mají poskytovatelé všeobecných služeb předkládat sazby. Tyto sazby by měla Komise zveřejnit na vyhrazených internetových stránkách a spolu s důvěrným pravidelným poskytováním souvisejících konečných sazeb by měly tvořit základ k tomu, aby národní regulační orgány mohly posoudit cenovou přijatelnost sazeb za služby přeshraničního dodávání balíků. Poskytovatelé služeb dodávání balíků, kteří nejsou poskytovateli všeobecných služeb, mohou svému národnímu regulačnímu orgánu dobrovolně poskytovat ve srovnatelné podobě sazby za tytéž zásilky, pokud jsou tyto zásilky dodávány do domu adresáta.

(12)  Při poskytování informací národním regulačním orgánům by měla být zohledněna skutečnost, že poskytovatelé služeb dodávání balíků již možná témuž národnímu regulačnímu orgánu některé informace poskytli. Služby dodávání balíků jsou důležité pro malé a střední podniky a jednotlivce, kteří by měli mít možnost si snadno porovnat služby jednotlivých poskytovatelů. Proto by měly být jasně vymezeny služby, u nichž mají poskytovatelé služeb dodávání balíků působící přeshraničně předkládat sazby. Tyto sazby by měla Komise zveřejnit na vyhrazených internetových stránkách, jež mají neutrální a nekomerční povahu.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Kvůli malé velikosti a rozměrům by některé poštovní zásilky neměly podléhat povinnostem stanoveným s ohledem na transparentnost sazeb. Poštovní zásilky podléhající těmto povinnostem by tedy měly mít šířku minimálně 20 mm.

(13)  Kvůli malé velikosti a rozměrům by některé poštovní zásilky neměly podléhat těmto povinnostem. Poštovní zásilky podléhající těmto povinnostem by tedy měly mít šířku minimálně 20 mm.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Při každoročním posuzování cenové přijatelnosti sazeb by se měly národní regulační orgány opírat o objektivní kritéria, jako jsou vnitrostátní sazby poskytovatelů všeobecných služeb v místě původu a poskytovatelů všeobecných služeb v místě určeníúroveň konečných sazeb. Tato společná kritéria mohou být doplněna o další kritéria obzvláště důležitá pro vysvětlení daných sazeb, jako jsou například zvláštní náklady na přepravu nebo zpracování zásilky a dvoustranné objemy mezi jednotlivými poskytovateli služeb přeshraničního dodávání balíků.

(14)  Při zvažování, zda mají provést posouzení sazeb, by měly národní regulační orgány zvážit stupeň hospodářské soutěže na příslušném přeshraničním trhu, a to i v souvislosti s odesílateli malých objemů v odlehlých či okrajových oblastech. Při posuzování sazeb by se měly národní regulační orgány opírat o objektivní kritéria, jako jsou vnitrostátní sazby poskytovatelů služeb dodávání balíků v místě původu a poskytovatelů služeb dodávání balíků v místě určení a zohledňovat situaci jednotlivých uživatelů žijících v odlehlých nebo řídce osídlených oblastech, uživatelů z řad malých a středních podniků sídlících v těchto oblastech a uživatelů se zdravotním postižením nebo omezenou schopností pohybu. V této souvislosti uvedl Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 15. září 2016 o uplatňování směrnice o poštovních službách, že geografické pokrytí a dostupnost všeobecných služeb týkajících se dodávek balíků je možné a nutné zlepšit, zejména co se týče občanů se zdravotním postižením, osob s omezenou schopností pohybu a spotřebitelů v odlehlých oblastech, a zdůraznil, že je třeba zajistit bezbariérový přístup k poštovním službám. Účelem těchto posouzení by mělo být odhalit případné zneužívání dominantního postavení na trhu a určit, do jaké míry je využívání služeb přeshraničního dodávání balíků ovlivněno použitelnými přeshraničními sazbami. Když se národní regulační orgány domnívají, že je nutné provést další posouzení sazeb, měly by se rovněž opírat o objektivní kritéria, jako jsou vnitrostátní sazby poskytovatelů služeb dodávání balíků v místě původu a poskytovatelů služeb dodávání balíků v místě určení. Tato společná kritéria mohou být doplněna o další kritéria obzvláště důležitá pro vysvětlení daných sazeb, jako jsou například zvláštní náklady na přepravu nebo zpracování zásilky, konečné sazby a dvoustranné objemy mezi jednotlivými poskytovateli služeb přeshraničního dodávání balíků.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Jednotné sazby za přeshraniční dodávání do dvou nebo více členských států mohou být důležité v zájmu ochrany regionální a sociální soudržnosti. V této souvislosti by mělo být vzato v potaz, že elektronický obchod nabízí nové příležitosti, jak se mohou řídce osídlené oblasti zapojit do ekonomického života. Při posuzování cenové přijatelnosti služeb dodávání balíků je tedy zapotřebí plně zohlednit jakékoli jednotné sazby.

(15)  Jednotné sazby za přeshraniční dodávání do dvou nebo více členských států mohou být důležité v zájmu ochrany regionální a sociální soudržnosti. V této souvislosti by mělo být vzato v potaz, že je třeba podporovat elektronický obchod v řídce osídlených a odlehlých oblastech s cílem umožnit spotřebitelům žijícím v těchto oblastech, aby se do elektronického obchodu zapojili, a stimulovat tamější hospodářství. Při posuzování sazeb u služeb dodávání balíků je tedy zapotřebí plně zohlednit jakékoli jednotné sazby.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Významné rozdíly mezi vnitrostátními a přeshraničními sazbami za služby dodávání balíků by měly být odůvodněny objektivními kritérii, jako jsou vyšší náklady na přepravu a přiměřené ziskové rozpětí. Po poskytovatelích všeobecných služeb, kteří poskytují služby dodávání balíků, by se mělo požadovat, aby takové odůvodnění bezodkladně předložili.

(16)  Významné rozdíly mezi vnitrostátními a přeshraničními sazbami za služby dodávání balíků by měly být odůvodněny objektivními kritérii, jako jsou vyšší náklady na přepravu a přiměřené ziskové rozpětí. Poskytovatelé služeb dodávání balíků, kteří poskytují služby přeshraničního dodávání balíků, předloží takové odůvodnění, kdykoli je k tomu národní regulační orgán vyzve.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Aby byla zajištěna transparentnost po celé Unii, měla by být analýza národního regulačního orgánu předložena národním regulačním orgánům ostatních členských států a Komisi. Národní regulační orgány a Komise zajistí důvěrnost. Komise také může požádat Skupinu evropských regulačních orgánů pro poštovní služby, aby jí na základě vnitrostátních příspěvků poskytla celounijní analýzu.

(17)  Aby byla zajištěna transparentnost po celé Unii, měla by být nedůvěrná analýza národního regulačního orgánu předložena Komisi a národním orgánům členského státu předkládajícího národního regulačního orgánu, které jsou pověřeny prováděním práva v oblasti hospodářské soutěže. Národní regulační orgány a Komise zajistí důvěrnost. Komise také může požádat Skupinu evropských regulačních orgánů pro poštovní služby, aby jí na základě vnitrostátních příspěvků a pod podmínkou, že bude zajištěna důvěrnost, poskytla celounijní analýzu.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Poskytovatelé všeobecných služeb, kteří poskytují služby dodávání balíků, mohou uzavírat vícestranné a dvoustranné dohody o konečných sazbách a mohou zřizovat další programy pro usnadnění propojitelnosti svých dodacích sítí.důvodů nediskriminace musí být konkurenčním poskytovatelům služeb dodávání balíků poskytnut rovný přístup ke konečným sazbám platným mezi stranami podle vícestranných dohod. V některých případech může být odůvodnitelné, aby konečné sazby, jež mají hradit poskytovatelé služeb dodávání balíků, kteří jsou třetími stranami, přesahovaly sazby, jež mají hradit poskytovatelé všeobecných služeb, kteří jsou stranami takových dohod. Může tomu tak být v případech, kdy jsou strany vícestranné dohody o konečných sazbách schopny prokázat, že náklady na zřízení, provozsprávu dohody, vícenáklady vzniklé přijímánímzpracováním zásilek od neurčených poskytovatelů služeb dodávání balíků a další takové náklady nejsou pokryty konečnými sazbami, jež hradí poskytovatel službyčlenském státě původu, který je třetí stranou dohody.

(18)  Poskytovatelé služeb dodávání balíků, kteří poskytují služby dodávání balíků, mohou uzavírat vícestranné a dvoustranné dohody o konečných sazbách a mohou zřizovat, za plného dodržování právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, další programy pro usnadnění propojitelnosti svých dodacích sítí. Takové dohody by se měly orientovat na náklady, měly by být ku prospěchu spotřebitelům a vést k účinnějšímu využívání existujících sítí, zejména ve venkovských a odlehlých oblastech. Je důležité, aby členské státy, národní regulační orgányEvropská komise včasúčinně prověřily a vyřešily veškeré takové dohody, které by mohly být v rozporu se zásadami právních předpisů Unieoblasti hospodářské soutěže a s ustanoveními směrnice 97/67/ES.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Z důvodů nediskriminace musí být konkurenčním malým a středním poskytovatelům služeb dodávání balíků poskytnut rovný přístup ke konečným sazbám platným mezi stranami podle vícestranných nebo dvoustranných dohod. Poskytovatelé všeobecných služeb mohou poskytnutí přístupu odmítnout nebo omezit. V obou případech musí tuto skutečnost oznámit národnímu regulačnímu orgánu a své rozhodnutí odůvodnit na základě objektivních kritérií, aby je národní regulační orgán mohl posoudit. V některých případech může být odůvodnitelné, aby konečné sazby, jež mají hradit poskytovatelé služeb dodávání balíků, kteří jsou třetími stranami, přesahovaly sazby, jež mají hradit poskytovatelé všeobecných služeb, kteří jsou stranami takových dohod. Může tomu tak být v případech, kdy jsou strany vícestranné nebo dvoustranné dohody o konečných sazbách schopny prokázat, že náklady na zřízení, provoz a správu dohody, vícenáklady vzniklé přijímáním a zpracováním zásilek od neurčených poskytovatelů služeb dodávání balíků a další takové náklady nejsou pokryty konečnými sazbami, jež hradí poskytovatel služby v členském státě původu, který je třetí stranou dohody.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  V praxi a z provozních důvodů je místem, v němž by měl být poskytován přístup, příchodní vyměňovací pošta, což je pošta nebo zařízení, které stanoví poskytovatelé všeobecných služeb v členském státě určení pro předávku poštovních zásilek, s výjimkou listovních zásilek.

vypouští se

Pozměňovací návrh     32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Za účelem omezení administrativní zátěže by mělo být předávání údajů ze strany poskytovatelů služeb dodávání balíků, národních regulačních orgánů a Komise prováděno elektronicky, a zejména by mělo umožňovat využívání elektronických podpisů, jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 910/20141a.

 

_________________

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Trhy pro služby dodávání balíků se rychle mění, takže by Komise měla efektivnost a účelnost tohoto nařízení opětovně posuzovat a pravidelně předkládat zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Zprávu v případě potřeby doplní návrhy na revizi předložené Evropskému parlamentu a Radě.

(21)  Trhy pro služby dodávání balíků se rychle mění, takže by Komise měla efektivnost a účelnost tohoto nařízení opětovně posuzovat, s ohledem na vývoj v oblasti elektronického obchodu, a pravidelně předkládat hodnoticí zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Zprávu v případě potřeby doplní legislativní návrhy na revizi předložené Evropskému parlamentu a Radě. Tato zpráva by měla být vypracována po konzultaci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami, včetně Evropského výboru pro sociální dialog v odvětví poštovních služeb.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Komise by měla zužitkovat cenné vklady od Skupiny evropských regulačních orgánů pro poštovní služby, složené ze zástupců národních regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Aby byly zajištěny jednotné podmínky k provádění povinnosti poskytovatelů dodávání balíků předkládat národním regulačním orgánům informace, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, aby mohla stanovit formu předkládání těchto informací. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201150.

(22)  Aby mohly být pro všechny poskytovatele služby dodávání balíků zavedeny zvláštní povinnosti týkající se poskytování informací národním regulačním orgánům, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o formu předkládání těchto informací poskytovaných poskytovateli služeb dodávání balíků národním regulačním orgánům. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Zejména v zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž odborníci těchto dvou orgánů mají systematicky přístup na schůze odborných skupin Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.

__________________

__________________

 

49a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

50Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13–18).

 

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  Členské státy by měly stanovit pravidla týkající se sankcí za porušení tohoto nařízení a zajistit, aby byla tato pravidla uplatňována. Sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zřízení regulačních zásad a pravidel potřebných pro zlepšení regulačního dohledu, zlepšení transparentnosti cen a zavedení některých zásad, pokud jde o služby přeshraničního dodávání balíků, které by měly podporovat hospodářskou soutěž, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

(25)  Hlavním cílem tohoto nařízení je zřízení regulačních zásad a pravidel potřebných pro zlepšení regulačního dohledu, zlepšení transparentnosti sazeb a zavedení některých zásad, pokud jde o služby přeshraničního dodávání balíků, které by měly podporovat hospodářskou soutěž a jejichž konečným cílem je podpora lepšího přístupu uživatelů ke službám přeshraničního dodávání balíků a současně také zvýšení důvěry spotřebitelů v elektronický obchod. Jelikož cíle tohoto nařízení, tj. podpory lepšího přístupu uživatelů ke službám přeshraničního dodávání balíků, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Kapitola 1 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předmět a definice

Cíle a definice

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 1 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předmět

Cíle

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – Návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví zvláštní pravidla doplňující soubor pravidel stanovených směrnicí 97/67/ES, pokud jde o:

Tímto nařízením se stanoví zvláštní ustanovení na podporu lepšího přístupu spotřebitelů ke službám přeshraničního dodávání balíků, která doplňují soubor ustanovení stanovených směrnicí 97/67/ES, pokud jde o:

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  regulační dohled týkající se služeb dodávání balíků;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  transparentnost sazeb a konečných sazeb za některé služby přeshraničního dodávání balíků a posouzení cenové přijatelnosti některých přeshraničních sazeb;

b)  transparentnost sazeb a posuzování sazeb za některé nepřiměřeně vysoké služby přeshraničního dodávání balíků;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  transparentní a nediskriminační přístup k některým službám přeshraničního dodávání balíků a/nebo k infrastruktuře.

c)   informace pro uživatele služeb přeshraničního dodávání balíků.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  „balíkem“ se rozumí poštovní zásilka jiná než listovní zásilka, která má nebo nemá obchodní hodnotu a jejíž hmotnost nepřesahuje 31,5 kg;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „službami dodávání balíků“ se rozumí služby zahrnující výběr, třídění, přepravu nebo dodávání poštovních zásilek, s výjimkou listovních zásilek; samotná přeprava se za službu dodávání balíků nepovažuje; dodávání takových zásilek přesahujících hmotnost 31,5 kg se za službu dodávání balíků nepovažuje;

a)  „službami dodávání balíků“ se rozumí služby zahrnující výběr, třídění, přepravu nebo dodávání balíků;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „poskytovatelem služby dodávání balíků“ se rozumí podnik poskytující jednu nebo více služeb dodávání balíků;

b)  „poskytovatelem služby dodávání balíků“ se rozumí podnik poskytující jednu nebo více služeb dodávání balíků, s výjimkou podniků usazených jen v jediném členském státě, které pouze poskytují služby vnitrostátního dodávání balíků jako součást kupní smlouvy ve smyslu čl. 2 bodu 5 směrnice 2011/83/EU a které v rámci této smlouvy osobně dodávají zboží, jež je předmětem smlouvy, uživateli;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „konečnými sazbami“ se rozumí platby poskytovatele všeobecných služeb v místě původu poskytovateli všeobecných služeb v místě určení za náklady na služby přeshraničního dodávání balíků v členském státě určení.

c)  „konečnými sazbami“ se rozumí platby poskytovatele služeb dodávání balíků v místě původu poskytovateli služeb dodávání balíků v místě určení nebo případným prostředníkům za náklady na služby přeshraničního dodávání balíků v členském státě určení.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  „obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na to, zda je v soukromém či veřejném vlastnictví, která jedná za účelem provozování svého obchodu, živnosti, řemesla anebo výkonu svobodného povolání v souvislosti s uzavíráním kupních smluv s uživateli, jež zahrnují přeshraniční dodávání balíků, na které se vztahuje toto nařízení;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  „subdodavatelem“ se rozumí podnik, který zajišťuje výběr, třídění, přepravu nebo dodávání balíků pro poskytovatele služeb dodávání balíků;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a (nový)

 

Úroveň harmonizace

 

Požadavky stanovené tímto nařízením jsou minimálními požadavky a členským státům nebrání, aby v zájmu zlepšení přístupu uživatelů k efektivním a cenově dostupným službám přeshraničního dodávání balíků zachovaly nebo zavedly dodatečná opatření. Taková opatření musí být slučitelná s právem Unie.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Všichni poskytovatelé služeb dodávání balíků předloží národnímu regulačnímu orgánu členského státu, v němž jsou usazeni, tyto informace:

1.  Všichni poskytovatelé služeb dodávání balíků předloží národnímu regulačnímu orgánu členského státu, v němž jsou usazeni, tyto informace, pokud si národní regulační orgán takové informace již dříve nevyžádal nebo je již dříve neobdržel:

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  název poskytovatele, jeho právní postavení a forma, registrační číslo v obchodním nebo obdobném rejstříku, číslo pro účely DPH, adresa zařízení a kontaktní osoba;

a)  název poskytovatele služeb dodávání balíků, jeho právní postavení a forma, registrační číslo v obchodním nebo obdobném rejstříku, identifikační číslo pro účely DPH, adresa zařízení a kontaktní osoba;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  povaha služeb nabízených poskytovatelem;

b)  je-li to možné, podrobný popis služeb dodávání balíků nabízených poskytovatelem služeb dodávání balíků, včetně informací o povaze nabízených služeb a přesných informací o způsobech platby a dalších možnostech pro spotřebitele;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  všeobecné prodejní podmínky poskytovatele, včetně podrobného popisu postupu pro vyřizování stížností.

c)  všeobecné podmínky poskytovatele služeb dodávání balíků týkající se služeb dodávání balíků, včetně podrobného popisu postupu pro podávání stížností pro uživatele a veškerých možných použitelných omezení odpovědnosti.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případě jakékoli změny týkající se informací uvedených v odstavci 1 poskytovatelé služeb dodávání balíků uvědomí o této změně národní regulační orgán do 30 dnů.

2.  Poskytovatelé služeb dodávání balíků uvědomí národní regulační orgán do 30 dnů o veškerých změnách týkajících se informací uvedených v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Do 31. března každého kalendářního roku všichni poskytovatelé služeb dodávání balíků předloží národnímu regulačnímu orgánu členského státu, v němž jsou usazeni, tyto informace:

3.  Do 31. května každého kalendářního roku všichni poskytovatelé služeb dodávání balíků předloží národnímu regulačnímu orgánu členského státu, v němž jsou usazeni, pokud je k tomu národní regulační orgán již nevyzval, tyto informace:

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  roční obrat služeb dodávání balíků za předchozí kalendářní rok v členském státě, v němž je poskytovatel usazen, rozčleněný podle služeb dodávání balíků týkajících se vnitrostátních, příchozích a odchozích přeshraničních poštovních zásilek;

a)  roční obrat služeb dodávání balíků za předchozí kalendářní rok v členském státě, v němž je poskytovatel služeb dodávání balíků usazen, rozčleněný podle vnitrostátních, příchozích a odchozích služeb přeshraničního dodávání balíků;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  počet osob, které pro poskytovatele pracujíjsou zapojeny do poskytování služeb dodávání balíků v členském státě, v němž je poskytovatel usazen, za předchozí kalendářní rok;

b)  počet osob, které pro poskytovatele služeb dodávání balíků pracovalybyly zapojeny do poskytování služeb dodávání balíků v členském státě, v němž je tento poskytovatel usazen, za předchozí rok, zahrnující členění podle zaměstnaneckého poměru;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  počet poštovních zásilek, které nejsou listovními zásilkami a které nepřesahují hmotnost 31,5 kg, jež jsou zpracovány v členském státě, v němž je poskytovatel usazen, za předchozí kalendářní rok, rozčleněný podle vnitrostátních, příchozích a odchozích přeshraničních poštovních zásilek.

c)  počet balíků zpracovaných za předchozí kalendářní rok v členském státě, v němž je poskytovatel služeb dodávání balíků usazen, rozčleněný podle vnitrostátních, příchozích a odchozích přeshraničních balíků;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  jména subdodavatelů, kteří pro ně pracují a jsou zapojeni do poskytování služeb dodávání balíků, spolu s jakýmikoli informacemi, které má poskytovatel služeb dodávání balíků o povaze a provozování služeb dodávání balíků poskytovaných subdodavateli.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise prostřednictvím prováděcího aktu stanoví formu předkládání informací uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle článku 9.

4.  Komise přijme v souladu s článkem 9a akty v přenesené pravomoci, jimiž stanoví formu předkládání informací uvedených v odstavcích 1 a 3 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Národní regulační orgány mohou uložit požadavky na informace doplňující požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2, pokud je to nezbytné pro zajištění souladu s tímto nařízením.

vypouští se

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Na poskytovatele služby dodávání balíků, který zaměstnává méně než 50 osob, se požadavky odstavců 1 a 2 nevztahují, pokud není usazen ve více než jednom členském státě.

6.  Tento článek se nepoužije na žádného poskytovatele služeb dodávání balíků, který v průběhu předchozího kalendářního roku zaměstnával v průměru méně než 50 osob, pokud není usazen ve více než jednom členském státě. Národní regulační orgán může s ohledem na zvláštní situaci v daném členském státě, a pokud je to nutné a přiměřené pro zajištění souladu s tímto nařízením, snížit tuto prahovou hodnotu na 25 osob.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Transparentnost sazeb a konečných sazeb

Transparentnost sazeb

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé všeobecných služeb, kteří poskytují služby dodávání balíků, předloží národnímu regulačnímu orgánu členského státu, v němž jsou usazeni, veřejný seznam sazeb platných k 1. lednu každého kalendářního roku pro dodání poštovních zásilek spadajících do kategorií uvedených v příloze. Tyto informace se poskytnou nejpozději do 31. ledna každého kalendářního roku.

1.  Všichni poskytovatelé služeb přeshraničního dodávání balíků kromě těch, které vylučuje čl. 3 odst. 6, předloží národnímu regulačnímu orgánu členského státu, v němž jsou usazeni, veřejný seznam sazeb platných k 1. lednu každého kalendářního roku pro dodání jednokusových balíků spadajících do kategorií uvedených v příloze. Tyto informace se poskytnou nejpozději do 28. února každého kalendářního roku.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Národní regulační orgány bezodkladně a nejpozději do 28. února každého kalendářního roku předloží veřejné seznamy sazeb získané v souladu s odstavcem 1 Komisi. Komise je zveřejní na vyhrazených internetových stránkách nejpozději do 30. dubna každého kalendářního roku.

2.  Národní regulační orgány bezodkladně a nejpozději do 31. března každého kalendářního roku předloží veřejné seznamy sazeb získané v souladu s odstavcem 1 Komisi. Komise je zveřejní na vyhrazených internetových stránkách nejpozději do 30. dubna každého kalendářního roku a zajistí, aby byly tyto vyhrazené internetové stránky neutrální a nekomerční.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Poskytovatelé všeobecných služeb, kteří poskytují služby dodávání balíků, předloží národnímu regulačnímu orgánu konečné sazby platné k 1. lednu každého kalendářního roku pro poštovní zásilky pocházející z jiných členských států. Tyto informace se poskytnou nejpozději do 31. ledna každého kalendářního roku.

vypouští se

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Národní regulační orgány nejpozději do 28. února každého kalendářního roku předloží konečné sazby získané v souladu s odstavcem 3 Komisi a národním regulačním orgánům v členských státech původu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 5 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Posuzování cenové přijatelnosti sazeb

Posuzování sazeb za jeden kus

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Národní regulační orgán posoudí cenovou přijatelnost přeshraničních sazeb obsažených ve veřejných seznamech sazeb získanýchsouladu s čl. 4 odst. 1 do 3 měsíců od obdržení těchto informací. Při posouzení musí být zohledněny zejména tyto prvky:

1.  Pokud to národní regulační orgán považuje za nezbytné, může v souladu se zásadami uvedenýmičlánku 12 směrnice 97/67/ES do 3 měsíců od obdržení těchto informací objektivně posoudit přeshraniční sazby, pokud jde o kategorie jednokusových balíků uvedených v příloze I, které spadají do rámce povinnosti poskytovat všeobecné služby jeho členského státu, s cílem určit ty přeshraniční sazby za služby dodávání balíků pocházejících z jeho členského státu, které považuje za nepřiměřeně vysoké. Při posouzení musí být zohledněny zejména tyto prvky:

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vnitrostátní sazby za srovnatelné služby dodávání balíků v členském státě původu a v členském státě určení;

a)  vnitrostátní a jakékoli další příslušné sazby za srovnatelné služby dodávání balíků v členském státě původu a v členském státě určení;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  konečné sazby získané v souladu s čl. 4 odst. 3;

vypouští se

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  pravděpodobný dopad použitelných přeshraničních sazeb na jednotlivé uživatele, na uživatele z řad malých a středních podniků, včetně těch, které sídlí v odlehlých nebo řídce osídlených oblastech, a na jednotlivé uživatele se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí;

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  posouzení přihlíží k tomu, zda sazby podléhají cenové regulaci podle vnitrostátních právních předpisů nebo zda podobné služby nabízí jiný poskytovatel služeb zasílání balíků;

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc)   případné zneužívání dominantního postavení na trhu.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Dospěje-li národní regulační orgán k závěru, že přeshraniční sazby uvedené v odstavci 1 nejsou cenově přijatelné, požádá poskytovatele všeobecných služeb o další nezbytné informace a/nebo o zdůvodnění týkající se úrovně těchto sazeb.

2.  Pokud to pro účely posouzení podle odstavce 1 považuje národní regulační orgán za nezbytné, vyžádá si od dotčeného poskytovatele nebo dotčených poskytovatelů služeb dodávání balíků veškeré další relevantní důkazy týkající se těchto sazeb, které mohou být pro provedení tohoto posouzení nezbytné. K takovým důkazům mohou patřit zvláštní náklady na přepravu nebo zpracování zásilky, konečné sazby a dvoustranné objemy mezi jednotlivými poskytovateli služeb přeshraničního dodávání balíků.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Poskytovatel všeobecných služeb předloží národnímu regulačnímu orgánu informace a/nebo zdůvodnění uvedené v odstavci 2 do 15 pracovních dnů od obdržení žádosti.

3.  Poskytovatel nebo poskytovatelé uvedení v tomto článku předloží důkazy uvedené v odstavci 2 tohoto článku národnímu regulačnímu orgánu do jednoho měsíce od obdržení žádosti, spolu s případným odůvodněním posuzovaných sazeb.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Národní regulační orgán předloží své posouzení, včetně jakýchkoli informací a/nebo zdůvodnění poskytnutých v souladu s odstavcem 3, Komisi, národním regulačním orgánům ostatních členských států a národním orgánům v členském státě předkládajícího národního regulačního orgánu pověřeným prováděním práva v oblasti hospodářské soutěže. Nedůvěrné znění posouzení se také předloží Komisi. Tyto informace se poskytnou nejpozději do 31. března každého kalendářního roku.

4.  Národní regulační orgán předloží do 31. července příslušného kalendářního roku podrobnou zprávu o svém posouzení přeshraničních sazeb v souladu s tímto článkem Komisi, národním regulačním orgánům příslušných členských států a národním orgánům v členském státě předkládajícího národního regulačního orgánu pověřeným prováděním práva v oblasti hospodářské soutěže. Národní regulační orgán nadto poskytne Komisi nedůvěrnou verzi své zprávy o posouzení.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise nedůvěrné znění posouzení poskytnutého národními regulačními orgány v souladu s odstavcem 4 zveřejní na vyhrazených internetových stránkách nejpozději do 30. dubna každého kalendářního roku.

5.  Nedůvěrnou verzi uvedené zprávy o posouzení předloženou národními regulačními orgány Komise bezodkladně zveřejní, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

vypouští se

Transparentní a nediskriminační přeshraniční přístup

 

1.   Kdykoli poskytovatelé všeobecných služeb, kteří poskytují služby dodávání balíků, uzavřou vícestranné dohody o konečných sazbách, vyhoví všem oprávněným žádostem o přístup ke všem síťovým prvkům a přiřazeným zařízením a příslušným službám a informačním systémům nezbytným pro poskytování služeb přeshraničního dodávání balíků.

 

2.   Místem, v němž by měl být poskytován přístup, je příchodní vyměňovací pošta v členském státě určení.

 

3.   Poskytovatelé všeobecných služeb uvedení v odstavci 1 zveřejní referenční nabídku. Referenční nabídka musí obsahovat veškeré příslušné související podmínky, včetně cen.

 

4.   Referenční nabídka musí obsahovat všechny součásti potřebné pro přístup uvedené v odstavci 1, včetně jakýchkoli podmínek omezujících přístup ke službám a/nebo jejich využití v případech, kdy jsou takové podmínky umožněny členskými státy v souladu s právem Unie.

 

5.   Před zveřejněním referenční nabídku schválí národní regulační orgán. Národní regulační orgán může v případě potřeby nařídit změny referenční nabídky, aby byly splněny povinnosti stanovené v tomto nařízení.

 

6.   Poskytovatelé všeobecných služeb uvedení v odstavci 1 na vyžádání a na základě referenční nabídky nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti zpřístupní individuální nabídku poskytovateli služeb dodávání balíků, který požádá o přístup ve smyslu uvedeného odstavce. Poskytovatelé všeobecných služeb, kteří obdrželi žádost o přístup, a poskytovatelé požadující přístup jednají v dobré víře.

 

7.   Nebude-li dosaženo dohody na základě individuální nabídky uvedené v odstavci 6, může poskytovatel služeb dodávání balíků požadující přístup individuální nabídku učiněnou poskytovatelem všeobecných služeb zaslat národnímu regulačnímu orgánu. Národní regulační orgán v případě potřeby individuální nabídku změní, aby byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku.

 

8.   Přístup musí být operativně zajištěn v přiměřené časové lhůtě, která nepřesáhne tři měsíce od uzavření smlouvy.

 

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Normy týkající se informací a kvality

 

1.   Všichni obchodníci, kteří s uživateli uzavřou kupní smlouvu zahrnující zasílání přeshraničních balíků, uživatelům v předsmluvní fázi zpřístupní následující informace:

 

a)   ceny, které uživatelům účtují za přeshraniční dodávání balíků, včetně veškerých souvisejících alternativních či zlevněných sazeb;

 

b)  nabízené možnosti přeshraničního dodání, včetně případného výběru poskytovatele, sledování pohybu zásilek a mechanismů umožňujících uživatelům zasahovat do celého doručovacího procesu, mj. možnosti odmítnout zanechání zásilky v případě nepřítomnosti adresáta bez dozoru a možnosti sjednat si opětovné doručení nebo čas a místo vyzvednutí zásilky;

 

c)  podrobné informace o postupech vyřizování stížností uplatňovaných jimi samými a příslušnými poskytovateli služeb dodávání balíků a o síti evropských spotřebitelských center pro podávání přeshraničních stížností.

 

2.   V souladu s ustanoveními směrnice 97/67/ES jsou prostřednictvím Evropského výboru pro normalizaci a jinými způsoby dále upřednostňovány transparentnost a měřitelnost kvality služeb a interoperabilita v oblasti přeshraničního dodávání balíků. Přihlíží se zejména ke zvláštním zájmům uživatelů a k aspektům efektivity a životního prostředí.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 7 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Provedení, přezkum a vstup v platnost

Obecná a závěrečná ustanovení

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

 

Důvěrnost

 

Se všemi informacemi o konečných sazbách a jinými důvěrnými obchodními informacemi poskytovanými v souladu s tímto nařízením národním regulačním orgánům a Komisi se nakládá s nejpřísnější důvěrností podle použitelných ustanovení vnitrostátního a unijního práva.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7b

 

Použitelnost

 

Pokud toto nařízení výslovně nestanoví jinak, nejsou tímto nařízením dotčeny vnitrostátní a unijní právní předpisy platné pro poskytovatele služeb dodávání balíků včetně sociálních pravidel, pravidel zaměstnávání a požadavků na předkládání informací národním regulačním orgánům.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do XX. XX. 2019 a poté každé čtyři roky Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru hodnoticí zprávu o uplatňování tohoto nařízení, v případě potřeby doplněnou o návrh jeho revize.

Do … [dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každé tři roky Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru hodnoticí zprávu o uplatňování tohoto nařízení, v případě potřeby doplněnou o legislativní návrh jeho revize. Tato zpráva je vypracována po konzultaci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zda se zlepšila cenová přijatelnost služeb přeshraničního dodávání balíků, a to i pro uživatele v odlehlých či řídce osídlených oblastech;

a)  zda se zlepšila transparentnost přeshraničních sazeb a účinnost a cenová dostupnost služeb přeshraničního dodávání balíků v celé Unii, a to i pro jednotlivce a uživatele z řad malých a středních podniků, zejména v odlehlých či řídce osídlených oblastech;

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v jakém rozsahu poskytovatelé všeobecných služeb, kteří poskytují služby dodávání balíků, udělovali transparentní a nediskriminační velkoobchodní přeshraniční přístup uvedený v článku 6;

b)  dopad tohoto nařízení na úroveň přeshraničního dodávání balíků a na elektronický obchod, včetně údajů o poplatcích za doručení účtovaných obchodníkům i uživatelům;

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  pokrok ohledně dalších iniciativ pro dokončení jednotného trhu pro služby dodávání balíků.

d)  pokrok dosažený v oblasti kvality služeb a interoperability v přeshraničním dodávání balíků, včetně ochrany spotřebitele, a v oblasti vytváření norem;

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 9

Článek 9

Postup projednávání ve výborech

Výkon přenesené pravomoci

1.  Komisi je nápomocen výbor zřízený směrnicí o poštovních službách podle článku 21 směrnice 97/67/ES. Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let od … [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období vypracuje Komise o přenesené pravomoci zprávu. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

 

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitku ve lhůtě čtyř měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitku nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

_________________

 

 

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Příloha I – nadpis 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poštovní zásilky, u kterých se národním regulačním orgánům nahlašuje veřejný seznam vnitrostátníchvšech přeshraničních sazeb do jiných členských států:

Jednokusové balíky, u nichž jsou sazby stanovené poskytovateli služeb dodávání balíků předmětem opatření pro transparentnost cenposouzení podle článků 4 a 5

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výše uvedené poštovní zásilky musí splňovat tato kritéria:

Výše uvedené balíky musí splňovat tato kritéria:

a)  Velikostní limit pro poštovní zásilky v písmenech a) až i) (listovní zásilky) se řídí tímto pravidlem: součet délky, šířky a hloubky: 900 mm, největší rozměr nesmí přesáhnout 600 mm, nejmenší rozměr musí přesáhnout 20 mm;

a)  velikostní limit pro balíky uvedené v písmenech a) až i) se řídí tímto pravidlem: součet délky, šířky a tloušťky: 900 mm, největší rozměr nepřesáhne 600 mm, nejmenší rozměr musí přesáhnout 20 mm;

b)  balíky (zásilky v písmenech j) až o)) nesmí být menší než rozměry uvedené pro listovní zásilky (písmena a) až i)).

b)  balíky uvedené v písmenech j) až o) nesmí být menší než rozměry uvedené pro balíky uvedené v písmenech a) až i).

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Příloha I –hvězdička 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(*) Sazby za poštovní zásilky nesmí obsahovat žádné zvláštní slevy na základě objemů ani žádné jiné zvláštní zvýhodnění.

(*) Sazby za balíky jsou za jeden kus a neobsahují žádné zvláštní slevy na základě objemů ani žádné jiné zvláštní zvýhodnění.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Příloha I –hvězdička 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(***) Poskytovatelé, kteří nabízejí více než jeden produkt, jenž splňuje výše uvedená kritéria, uvedou nejnižší cenu.

(***) Poskytovatelé, kteří nabízejí více než jeden balík, jenž splňuje výše uvedená kritéria, uvedou nejnižší sazbu.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Příloha I –hvězdička 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(****) Výše uvedené sazby musí být za zásilky dodané do domu v členském státě určení.

(****) Výše uvedené sazby musí být za zásilky dodané do domu adresáta v členském státě určení nebo na jiné místo, pokud daná sazba zahrnuje tuto možnost bez dodatečného poplatku.

(1)

Úř. věst. C 34, 2.2.2017, s. 106


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Dodávání balíků je konkurenceschopným, inovativním a rychle rostoucím odvětvím. V Evropské unii jsou ročně objednány online a dodány přibližně 4 miliardy balíků. Potenciál tohoto odvětví pro další růst je jasný. V EU nakupuje celkem 44 % zákazníků online ve své zemi, avšak mnohem méně (15 %) objednává online z jiné země. Bylo zjištěno, že klíčovým problémem, na který narážejí spotřebitelé a malé podniky v EU online, jsou obavy týkající se dodávání předmětů kupovaných a prodávaných přes hranice, což v mnoha případech zahrnuje poměrně vysoké náklady.

Evropská komise předložila v rámci své strategie pro jednotný digitální trh návrh nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků. Navrženým nařízením chce Komise zajistit vyšší efektivnost odvětví, transparentnost sazeb a konečných sazeb a dostupnost cen.

Při přípravě projednávání tohoto návrhu zpravodajka konzultovala s mnoha organizacemi uživatelů a subjektů poštovního odvětví včetně regulačních orgánů a subjektů zastupujících malé podniky, spotřebitele a odbory. V plném rozsahu zohlednila názory Evropského hospodářského a sociálního výboru a uspořádala hojně navštívenou akci, kde bylo možné v souvislosti s návrhem Komise vyjádřit širokou škálu pohledů a návrhů.

Postoj zpravodajky

Zpravodajka velmi podporuje úsilí o vytvoření jednotného digitálního trhu uzpůsobeného potřebám spotřebitelů a maloobchodníků, avšak snaží se návrh Komise zlepšit tak, aby poskytoval spravedlivý a vyvážený přístup pro všechny provozovatele v tomto odvětví, jenž je plně v souladu s ustanoveními směrnice 97/67/ES o poštovních službách a doplňuje je a dále na nich staví.

Navrhuje proto rozšířit působnost klíčových ustanovení nařízení na všechny poskytovatele služeb přeshraničního dodávání balíků, a to zejména proto, že mnoho poskytovatelů všeobecných služeb nemá na trhu přeshraničního dodávání balíků v EU velký podíl. Zpravodajka chce rovněž odstranit aspekty návrhu týkající se přístupu a referenční nabídky, neboť nedorážejí realitu trhu přeshraničního dodávání balíků a s ohledem na stávající právní předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže a poštovních služeb nejsou nezbytné.

Zpravodajka definuje „balík“ jako poštovní zásilku o hmotnosti nepřesahující 31,5 kg a souhlasí, že listovní zásilka jako taková se za balík nepovažuje, což je v souladu se směrnicí 97/67/ES.

Komise činí správně, když zajišťuje lepší poskytování informací o trhu národním regulačním orgánům. Je však důležité, aby ustanovení nařízení umožňovala získání přesného obrazu o trhu. Za tímto účelem chce zpravodajka zajistit, aby národní regulační orgány získávaly údaje ukazující roztříštěnost a škálu forem zaměstnání na trhu, včetně informací o subdodavatelích a pracovnících v poštovním odvětví, kteří jsou zaměstnáni jinak než na dobu neurčitou na plný úvazek.

Podobně je nutné, aby národní regulační orgány měly k dispozici údaje o přeshraničních sazbách a konečných sazbách, aby mohly posoudit, zda ceny nejsou nepřiměřeně vysoké. Tyto údaje by měly být dostupné pro všechny příslušné provozovatele, neboť jinak by mohl vzniknout zkreslený dojem. Zpravodajka ve svých pozměňovacích návrzích tuto otázku zohledňuje.

Pokud jde o posuzování dostupnosti sazeb, zpravodajka se rovněž domnívá, že veškeré testy týkající se dostupnosti by se měly provádět na celém trhu, a nikoli jen u poskytovatelů všeobecných služeb. Účelem takového posouzení by mělo být posoudit, zda jsou náklady pro jednotlivce a malé a střední podniky přijatelné a do jaké míry je využívání služeb přeshraničního dodávání balíků ovlivněno cenami dodávání. Posouzení by mělo zohledňovat situaci jednotlivých uživatelů s malým disponibilním příjmem, jednotlivých uživatelů se zdravotním postižením nebo omezenou pohyblivostí, jednotlivých uživatelů žijících v odlehlých nebo řídce osídlených oblastech, uživatelů z řad malých a středních podniků sídlících v těchto oblastech a uživatelů využívajících služeb dodávání balíků pravidelně.

Lepší požadavky na transparentnější a lépe porovnatelné informace o dostupných cenových možnostech a možnostech dodání a požadavky na konkrétnější pokyny, pokud jde o postupy týkající se poškození či ztráty zboží, zpoždění a vrácení a vyřizování stížností, by zlepšily důvěru spotřebitelů. Z těchto důvodů zpravodajka navrhuje vložit dva nové články, jež přidají nové položky k informacím, které již obchodníci uživatelům poskytují, a podporují další harmonizaci kvality služeb a technických norem, v souladu s platnými právními předpisy EU.

Komise má podle svého návrhu každé čtyři roky předkládat Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru hodnoticí zprávu o uplatňování tohoto nařízení, v případě potřeby doplněnou o legislativní návrh jeho revize. Zpravodajka zastává názor, že tato zpráva by měla být vypracována po konzultaci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami včetně Evropského výboru pro sociální dialog v odvětví poštovních služeb a že by měla být – zejména s ohledem na dynamickou a rychle se měnící podobu trhů elektronického obchodu – předkládána každé tři roky.


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (30.5.2017)

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Navrhovatelka: Biljana Borzan

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Elektronický obchod se v Evropské unii stává velmi významným odvětvím. Odhaduje se, že v roce 2014 se roční prodeje zvýšily na 369 miliard eur. Značný podíl elektronických prodejů vede také k fyzickým dodávkám. Odhaduje se, že spotřebitelům v Evropské unii jsou ročně zaslány celkem 4 miliardy balíků.

Efektivní a dostupná dodávka je předpokladem pro přeshraniční prodej hmotného zboží. Avšak trh s dodáváním balíků v EU je stále rozdělený na vnitrostátní trhy a mezi jednotlivými členskými státy jsou v této oblasti obrovské rozdíly. Vysoké ceny a obtíže při přeshraničním dodávání balíků byly označeny jako jedny z hlavních překážek pro spotřebitele a prodejce v oblasti elektronického prodeje. Komise se domnívá, že jen spotřebitelé v EU by mohli ušetřit až 11,7 miliard eur ročně, kdyby si při nákupu na internetu mohli vybírat z plné škály zboží a služeb z EU.

V současnosti platí směrnice o poštovních službách z roku 1997, která se hlavně zaměřuje na listovní zásilky a ve které většina služeb dodávání balíků není zahrnuta do rámce všeobecných služeb. Jelikož dodávání balíků za poslední léta značně nabralo na objemu, měla by být ustanovena nová pravidla doplňující stávající právní předpisy.

Komise představila dne 25. května 2016 svůj balík opatření týkajících se elektronického obchodu, aby pomohla spotřebitelům a společnostem plně profitovat z jednotného trhu. Návrh na regulaci služeb přeshraničního dodávání balíků má za cíl zvýšit transparentnost cen za přeshraniční dodávání balíků a zlepšit regulatorní dohled.

Studie prokázaly, že ceny za přeshraniční balíky jsou průměrně třikrát až čtyřikrát vyšší než vnitrostátní ceny. Přibližně 40 procent z cen za přeshraniční balíky nelze vysvětlit pomocí hospodářských hybných sil, jako jsou náklady práce, objemy atd., a přitom vysoká cena dodání a vysoká cena zpáteční přepravy jsou největšími dvěma obavami spotřebitelů při přeshraničním nákupu zboží na internetu. Vysoké ceny dodání jsou rovněž překážkou pro elektronické prodejce prodávající na internetu. A tato překážka zasahuje malé a střední podniky větší měrou než velké firmy.

Navrhovatelka se domnívá, že v tomto nařízení by měl být definován termín „balík“, a navrhuje váhový limit a odlišení od listovní zásilky.

Přístup k sítím poskytovatelů všeobecných služeb je klíčový pro nové účastníky, obzvláště malé a střední podniky, kteří nemají dostatečný rozsah a působnost služeb, aby si vytvořili celostátní dodávkové sítě, včetně odlehlých oblastí, nebo aby dosáhli na dohody o přeshraniční dodávce s více účastníky. Tento přístup sníží ceny v zájmu spotřebitelů i přeshraničního obchodu a vytvoří větší konkurenci na trhu s dodáváním balíků, a tím i přispěje k rozvoji nových a inovativních řešení.

Poskytovatelé všeobecných služeb jsou v současné době vázáni poskytovat dostupné služby dodávek balíků, za které mají nárok na jistá zvýhodnění jako například osvobození od DPH. Ceny jejich služeb jsou často vyjednávány jednotlivě a jejich sazby jsou důvěrné. Cílem tohoto návrhu je zachovat důvěrnost citlivých obchodních údajů, ale zároveň umožnit národním regulačním orgánům posuzovat cenovou dostupnost sazeb a zajistit jim možnost požadovat odůvodnění a další informace v případě bezdůvodně vysokých sazeb.

Navrhovatelka vyjádřila mimořádné obavy a předložila pozměňovací návrhy týkající se obecného cíle tohoto nařízení, aby byl pro spotřebitele zajištěn přístup ke službám přeshraničního dodávání balíků. Navrhovatelka žádá, aby popis služeb dodávání balíků obsahoval možnosti dodání a detailní informace pro spotřebitele.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění - 1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  V čl. 169 odst. 1 a v čl. 169 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) se stanoví, že Unie podporuje zájmy spotřebitelů a zajišťuje vysokou úroveň ochrany spotřebitele prostřednictvím opatření přijatých podle článku 114 SFEU.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Sazby vztahující se na odesílatele malých objemů přeshraničních balíků a dalších poštovních zásilek, především na malé a střední podniky a na jednotlivce, jsou dosud poměrně vysoké. To má přímý negativní dopad na uživatele, kteří požadují služby přeshraničního dodávání balíků, zejména v souvislosti s elektronickým obchodem.

(1)  V některých případech jsou sazby vztahující se na odesílatele malých objemů přeshraničních balíků a dalších poštovních zásilek, především na malé a střední podniky (MSP) a na jednotlivce, dosud poměrně vysoké. To má přímý negativní dopad na uživatele, kteří požadují služby přeshraničního dodávání balíků, zejména v souvislosti s elektronickým obchodem. Někteří uživatelé navíc stále poukazují na problémy týkající se kvality služeb při zasílání, přijímání či vracení přeshraničních balíků. Je také třeba dále zlepšit interoperabilitu v této oblasti, včetně některých konkrétních opatření souvisejících s ochranou životního prostředí.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Trh se službami přeshraničního dodávání balíků je rozmanitý a složitý, různí poskytovatelé na něm nabízejí různé služby a ceny podle hmotnosti, velikosti a formátu odesílaných zásilek a podle místa určení, prvků přidané hodnoty, jako je sledovatelnost, a počtu odesílaných zásilek. Kvůli této rozmanitosti je obtížné služby dodávání balíků jednotlivých poskytovatelů porovnávat, jak co do kvality, tak ceny. Odesílatelé malých objemů, jako jsou malé a střední podniky a jednotlivci, navíc často nevědí, že existují různé služby dodávání balíků.

(3)  Trh se službami přeshraničního dodávání balíků je rozmanitý, složitýkonkurenční, neboť na něm různí poskytovatelé nabízejí různé služby a ceny podle hmotnosti, velikosti a formátu odesílaných zásilek a podle místa určení, prvků přidané hodnoty, jako je sledovatelnost, a počtu odesílaných zásilek. V některých členských státech nemají poskytovatelé všeobecných služeb na trhu s dodáváním balíků většinový podíl. Kvůli této rozmanitosti je obtížné služby dodávání balíků jednotlivých poskytovatelů služeb porovnávat, jak co do kvality, tak ceny. Odesílatelé malých objemů, jako jsou MSP a jednotlivci, navíc často nevědí, že existují různé služby dodávání balíků. Ceny za přechod k jinému poskytovateli navíc od této změny odrazují. A kromě toho označují malí a střední elektroničtí prodejci za překážku při přeshraničním prodeji obavy o dodání.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Aby se zlepšila cenová přijatelnost služeb přeshraničního dodávání balíků, zejména pro uživatele v odlehlých či řídce osídlených oblastech, je zapotřebí zvýšit transparentnost veřejných seznamů sazeb u omezeného souboru služeb přeshraničního dodávání balíků, které nabízejí poskytovatelé všeobecných služeb a které většinou využívají malé a střední podniky a jednotlivci. Transparentnost veřejných seznamů je nutná také pro řešení otázek vysokých sazeb za služby přeshraničního dodávání a v příslušných případech pro snížení bezdůvodných rozdílů v sazbách mezi vnitrostátními a přeshraničními službami dodávání balíků.

(4)  Aby se zlepšily služby přeshraničního dodávání balíků, zejména pro uživatele v odlehlých či řídce osídlených oblastech a pro MSP a mikropodniky, je zapotřebí zvýšit transparentnost sazeb a konečných sazeb za služby přeshraničního dodávání balíků, které většinou využívají MSP a jednotlivci. Transparentnost je nutná také pro řešení otázek vysokých sazeb za služby přeshraničního dodávání a v příslušných případech pro snížení bezdůvodných rozdílů v sazbách mezi tuzemskými a přeshraničními službami dodávání balíků.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  S ohledem na skutečnost, že podle bleskového průzkumu Eurobarometr 413 považovala většina společností, které prodávají, prodávaly nebo se pokoušely prodávat na internetu, za problém vysoké ceny za dodávání a nákladnost postupu pro vyřizování stížností a záruk, je zapotřebí přijmout další opatření, aby bylo zajištěno, že všichni prodejci a spotřebitelé, zejména MSP a spotřebitelé v odlehlých oblastech, budou moci v plném rozsahu využívat bezproblémových, dostupných a cenově přijatelných služeb přeshraničního dodávání balíků, přičemž by neměla být opomenuta skutečnost, že spotřebitelé očekávají, že jim bude zakoupené zboží „dodáno bezplatně“.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Ve většině členských států existuje několik poskytovatelů, kteří poskytují služby vnitrostátního dodávání balíků, ale pouze několik málo z těchto poskytovatelů také poskytuje služby přeshraničního dodávání balíků. V této souvislosti je zásadní za účelem zabezpečení a podpory účinné hospodářské soutěže a ochrany uživatelů zajistit transparentní a nediskriminační přístup ke službám a infrastruktuře potřebným pro poskytování služeb přeshraničního dodávání balíků.

vypouští se

Pozměňovací návrh     7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Poskytovateli všeobecných služeb se rozumí poskytovatelé poštovních služeb, kteří poskytují všeobecné poštovní služby nebo část těchto služeb v rámci určitého členského státu. Poskytovatelé všeobecných služeb, kteří působí ve více než jednom členském státě, by měli být považováni za poskytovatele všeobecných služeb pouze v těch členských státech, ve kterých poskytují všeobecné poštovní služby.

Odůvodnění

Objasnění toho, kdo je poskytovatelem všeobecných služeb.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  V současnosti se poštovní služby řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES49. Touto směrnicí se zavádí společná pravidla pro poskytování poštovních služeb a všeobecných poštovních služeb v Unii. Směrnice se zaměřuje především, nikoli však výhradně, na vnitrostátní všeobecné služby a neřeší regulační dohled nad poskytovateli služeb dodávání balíků, transparentnost sazeb a konečných sazeb pro některé služby přeshraničního dodávání balíků, posouzení cenové přijatelnosti sazeb za některé služby přeshraničního dodávání balíků a transparentní a nediskriminační přístup k některým službám přeshraničního dodávání balíků a/nebo k infrastruktuře. Toto nařízení tudíž doplňuje pravidla stanovená směrnicí 97/67/ES, pokud jde o služby přeshraničního dodávání balíků.

(6)  V současnosti se poštovní služby řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES49. Touto směrnicí se zavádí společná pravidla pro poskytování poštovních služeb a všeobecných poštovních služeb v Unii. Toto nařízení doplňuje pravidla stanovená směrnicí 97/67/ES, pokud jde o služby přeshraničního dodávání balíků.

__________________

__________________

49 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby (Úř. věst. L 15, 21.1.1998, s. 14–25).

49 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby (Úř. věst. L 15, 21.1.1998, s. 14–25).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Je tedy důležité poskytnout jasnou definici služeb dodávání balíků a upřesnit, na které poštovní zásilky se uvedená definice vztahuje. To se týká zejména poštovních zásilek s výjimkou listovních zásilek; kvůli své hmotnosti jsou obvykle využívány k zasílání zboží. Toto nařízení by se tudíž mělo v souladu se zavedenou praxí vztahovat na poštovní zásilky o hmotnosti do 31,5 kg, neboť těžší zásilky nemůže průměrná osoba zpracovat bez mechanických pomůcek. V souladu se stávající praxí a směrnicí 97/67/ES by měl být každý krok v poštovním řetězci, tj. výběr, třídění a dodání, považován za službu dodávání balíků. Samotná přeprava, která není uskutečněna ve spojitosti s jedním z těchto kroků, by měla spadat mimo oblast působnosti služeb dodávání balíků, protože lzetomto případě předpokládat, že jde o činnost, jež je součástí odvětví přepravy.

(8)  Je tedy důležité poskytnout jasnou definici „balíků“ a „služeb dodávání balíků“ a upřesnit, na které poštovní zásilky a balíky se uvedené definice vztahují. To se týká zejména zásilek zpracovávaných nebo nezpracovávaných poskytovatelem všeobecných služeb s výjimkou listovních zásilek, jež jsou kvůli své hmotnosti obvykle využívány k zasílání zboží, které má nebo nemá obchodní hodnotu. Toto nařízení by se tudíž mělo v souladu se zavedenou praxí vztahovat na balíky zpracovávané nebo nezpracovávané poskytovatelem všeobecných služeb o hmotnosti do 31,5 kg, neboť těžší zásilky nemůže průměrná osoba zpracovat bez mechanických pomůcek. V souladu se stávající praxí by měl být každý krok v řetězci dodávání balíků, tj. výběr, třídění a dodání, považován za službu dodávání balíků, a to i tehdy, je-li tato služba poskytována poskytovateli expresních a kurýrních služeb a konsolidátory. Toto nařízení by se mělo vztahovat i na poskytovatele služeb dodávání balíků, kteří používají alternativní obchodní modely a platformy pro elektronické obchodování, pokud zajišťují alespoň jeden z těchto krokůdodávacím řetězci. Do působnosti tohoto nařízení by však na rozdíl od jednotlivých nezávislých subdodavatelů poskytovatele služeb dodávání balíků neměli spadat zavedení poskytovatelé logistických služeb v oblasti nákladní dopravy a přepravy.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Toto nařízení by se mělo vztahovat na služby dodávání balíků nabízené třetím stranám, a nikoli na podniky, které mají pouze vnitřní dodací sítě pro vyřizování objednávek zboží, které samy prodaly. Pokud tyto podniky využívají vnitřních dodacích sítí rovněž pro doručování zboží prodávaného třetími stranami či zboží od vnitřní prodejní služby, měly by spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Odůvodnění

Toto ustanovení je potřebné kvůli tomu, aby do působnosti tohoto nařízení nespadaly služby doručování potravin, poskytované například supermarketem.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Konečné sazby se zakládají na vícestranných a dvoustranných dohodách mezi poskytovateli všeobecných služeb a zajišťují, aby poskytovatel všeobecných služeb v místě určení dostal uhrazeny náklady na službu, kterou poskytl poskytovateli všeobecných služeb v místě původu. Konečné sazby by měly být definovány tak, aby zahrnovaly jak konečné poplatky, jež jsou definovány v čl. 2 bodě 15 směrnice 97/67/ES a vztahují se na listovní zásilky, tak příchodní pozemní podíly, které se vztahují na balíky.

(9)  Konečné sazby se zakládají na vícestranných a dvoustranných dohodách mezi poskytovateli služeb dodávání balíků a zajišťují, aby poskytovatel služeb dodávání balíků v místě určení dostal uhrazeny náklady na službu, kterou poskytl poskytovateli služeb dodávání balíků v místě původu. Konečné sazby by měly být koncipovány tak, aby zahrnovaly jak konečné poplatky, jež jsou definovány v čl. 2 bodě 15 směrnice 97/67/ES a vztahují se na listovní zásilky, tak příchodní pozemní podíly, které se vztahují na balíky, jakož i náklady na přepravu mezi dceřinými společnostmi poskytovatelů služeb dodávání balíků. V této souvislosti se konečnými sazbami mají rozumět platby poskytovatele všeobecných služeb v místě původu poskytovateli všeobecných služeb v místě určení za náklady na přeshraniční dodávání listovních zásilek zpracovaných v členském státě určení. Příchodními pozemními podíly se rozumí platby poskytovatele všeobecných služeb v členském státě původu poskytovateli všeobecných služeb v místě určení za náklady na přeshraniční dodávání balíků v členském státě určení. Transferovými cenami se rozumí platby poskytovatele služeb dodávání balíků v členském státě původu jeho dceřiným společnostem v členském státě určení za náklady spojené s dodáváním jeho balíků v členském státě určení. Konečné sazby jsou z komerčního hlediska citlivými obchodními údaji.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Je zapotřebí, aby národní regulační orgány měly pro statistické účely znalosti a informace o poskytovatelích služeb dodávání balíků působících na trhu. Aby se omezila administrativní zátěž malých poskytovatelů služeb dodávání balíků, kteří působí pouze na vnitrostátním nebo regionálním trhu, by však měla být použita prahová hodnota na základě počtu osob pracujících pro daného poskytovatele služeb a zapojených do poskytování služeb dodávání balíků.

(10)  Je zapotřebí, aby národní regulační orgány měly pro statistické účely znalosti a informace o poskytovatelích služeb dodávání balíků působících na trhu. Vzhledem k pracovně náročné povaze tohoto odvětví a v zájmu omezení administrativní zátěže malých poskytovatelů služeb dodávání balíků či subdodavatelů, kteří působí pouze na regionálním nebo domácím trhu, by měla být použita prahová hodnota na základě průměrného počtu osob pracujících pro daného poskytovatele služeb dodávání balíků v průběhu předchozího kalendářního roku a zapojených do poskytování služeb dodávání balíků v členském státě, ve kterém je tento poskytovatel usazen, pokud není usazen ve více než jednom členském státě. Tato prahová hodnota by však měla být stanovena takovým způsobem, aby do ní byly řádně zahrnuty i osoby, které v tomto odvětví nepracují na plný úvazek v trvalém pracovním poměru.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Charakterizace služeb dodávání balíků, která je součástí informací předkládaných národnímu regulačnímu orgánu, by měla zahrnovat kroky v řetězci poštovních dodávek (výběr, třídění, přepravu a dodávání), které daný poskytovatel zajišťuje, dále sdělení, zda příslušná služba spadá či nespadá do oblasti působnosti povinnosti všeobecných služeb, územní rozsah služby (regionální, tuzemský, přeshraniční) a informaci, zda je nabízena přidaná hodnota.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Při poskytování informací národním regulačním orgánům by měla být zohledněna skutečnost, že poskytovatelé služeb dodávání balíků již možná témuž národnímu regulačnímu orgánu některé informace poskytli. Služby dodávání balíků jsou důležité pro malé a střední podniky a jednotlivce, kteří by měli mít možnost si snadno porovnat služby jednotlivých poskytovatelů. Proto by měly být jasně vymezeny služby, u nichž mají poskytovatelé všeobecných služeb předkládat sazby. Tyto sazby by měla Komise zveřejnit na vyhrazených internetových stránkách a spolu s důvěrným pravidelným poskytováním souvisejících konečných sazeb by měly tvořit základ k tomu, aby národní regulační orgány mohly posoudit cenovou přijatelnost sazeb za služby přeshraničního dodávání balíků. Poskytovatelé služeb dodávání balíků, kteří nejsou poskytovateli všeobecných služeb, mohou svému národnímu regulačnímu orgánu dobrovolně poskytovat ve srovnatelné podobě sazby za tytéž zásilky, pokud jsou tyto zásilky dodávány do domu adresáta.

(12)  Při poskytování informací národním regulačním orgánům by měla být zohledněna skutečnost, že poskytovatelé služeb dodávání balíků již možná témuž národnímu regulačnímu orgánu některé informace poskytli. Služby dodávání balíků jsou důležité pro MSP a jednotlivce, kteří by měli mít možnost si snadno porovnat služby jednotlivých poskytovatelů. Proto by měly být jasně vymezeny služby, u nichž mají poskytovatelé služeb dodávání balíků předkládat sazby. Tyto sazby by měla Komise zveřejnit na vyhrazených internetových stránkách a spolu s důvěrným pravidelným poskytováním souvisejících konečných sazeb by měly tvořit základ k tomu, aby národní regulační orgány mohly posoudit přiměřenost sazeb za služby přeshraničního dodávání balíků.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Při každoročním posuzování cenové přijatelnosti sazeb by se měly národní regulační orgány opírat o objektivní kritéria, jako jsou vnitrostátní sazby poskytovatelů všeobecných služeb v místě původu a poskytovatelů všeobecných služeb v místě určení a úroveň konečných sazeb. Tato společná kritéria mohou být doplněna o další kritéria obzvláště důležitá pro vysvětlení daných sazeb, jako jsou například zvláštní náklady na přepravu nebo zpracování zásilky a dvoustranné objemy mezi jednotlivými poskytovateli služeb přeshraničního dodávání balíků.

(14)  Při každoročním posuzování nepřiměřeně vysokých sazeb by se měly národní regulační orgány opírat o objektivní kritéria, jako jsou vnitrostátní sazby poskytovatelů služeb dodávání balíků v místě původu a poskytovatelů služeb dodávání balíků v místě určení a úroveň konečných sazeb. Tato společná kritéria mohou být doplněna o další kritéria obzvláště důležitá pro vysvětlení daných sazeb, jako jsou například zvláštní náklady na přepravu nebo zpracování zásilky a dvoustranné objemy mezi jednotlivými poskytovateli služeb přeshraničního dodávání balíků. Národní regulační orgány by měly zejména přihlížet k MSP, jakož i k jednotlivým a zranitelným uživatelům, kteří žijí nebo se nacházejí v odlehlých nebo řídce osídlených oblastech. Pokud je to možné, měly by se snažit zajistit, aby toto posouzení bylo srovnatelné s posouzením vyžadovaným směrnicí 97/67/ES.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Významné rozdíly mezi vnitrostátními a přeshraničními sazbami za služby dodávání balíků by měly být odůvodněny objektivními kritérii, jako jsou vyšší náklady na přepravu a přiměřené ziskové rozpětí. Po poskytovatelích všeobecných služeb, kteří poskytují služby dodávání balíků, by se mělo požadovat, aby takové odůvodnění bezodkladně předložili.

(16)  Významné rozdíly mezi vnitrostátními a přeshraničními sazbami za služby dodávání balíků by měly být odůvodněny objektivními kritérii, jako jsou například vyšší náklady na přepravu a přiměřené ziskové rozpětí. Po poskytovatelích služeb dodávání balíků, kteří poskytují služby přeshraničního dodávání balíků, by se mělo požadovat, aby takové odůvodnění bezodkladně předložili.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Aby byla zajištěna transparentnost po celé Unii, měla by být analýza národního regulačního orgánu předložena národním regulačním orgánům ostatních členských států a Komisi. Národní regulační orgány a Komise zajistí důvěrnost. Komise také může požádat Skupinu evropských regulačních orgánů pro poštovní služby, aby jí na základě vnitrostátních příspěvků poskytla celounijní analýzu.

(17)  Aby byla zajištěna transparentnost po celé Unii, měla by být analýza národního regulačního orgánu předložena národním regulačním orgánům dotčených členských států a Komisi. Národní regulační orgány a Komise by měly zajistit důvěrnost. Komise také může požádat Skupinu evropských regulačních orgánů pro poštovní služby, aby jí na základě vnitrostátních příspěvků a pod podmínkou, že bude zajištěna důvěrnost, poskytla celounijní analýzu.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Poskytovatelé všeobecných služeb, kteří poskytují služby dodávání balíků, mohou uzavírat vícestranné a dvoustranné dohody o konečných sazbách a mohou zřizovat další programy pro usnadnění propojitelnosti svých dodacích sítí. Z důvodů nediskriminace musí být konkurenčním poskytovatelům služeb dodávání balíků poskytnut rovný přístup ke konečným sazbám platným mezi stranami podle vícestranných dohod. V některých případech může být odůvodnitelné, aby konečné sazby, jež mají hradit poskytovatelé služeb dodávání balíků, kteří jsou třetími stranami, přesahovaly sazby, jež mají hradit poskytovatelé všeobecných služeb, kteří jsou stranami takových dohod. Může tomu tak být v případech, kdy jsou strany vícestranné dohody o konečných sazbách schopny prokázat, že náklady na zřízení, provoz a správu dohody, vícenáklady vzniklé přijímáním a zpracováním zásilek od neurčených poskytovatelů služeb dodávání balíků a další takové náklady nejsou pokryty konečnými sazbami, jež hradí poskytovatel služby v členském státě původu, který je třetí stranou dohody.

(18)  Poskytovatelé služeb dodávání balíků mohou uzavírat vícestranné a dvoustranné dohody o konečných sazbách a mohou zřizovat další programy pro usnadnění propojitelnosti svých dodacích sítí. Z důvodů nediskriminace by měl být konkurenčním poskytovatelům služeb dodávání balíků poskytnut rovný přístup ke konečným sazbám platným mezi stranami podle vícestranných dohod. V některých případech může být odůvodnitelné, aby konečné sazby, jež mají hradit poskytovatelé služeb dodávání balíků, kteří jsou třetími stranami, přesahovaly sazby, jež mají hradit poskytovatelé služeb dodávání balíků, kteří jsou stranami takových dohod. Může tomu tak být v případech, kdy jsou strany vícestranné dohody o konečných sazbách schopny prokázat, že náklady na zřízení, provoz a správu dohody, vícenáklady vzniklé přijímáním a zpracováním zásilek od poskytovatelů služeb dodávání balíků, kteří jsou třetími stranami, a další takové náklady nejsou pokryty konečnými sazbami, jež hradí poskytovatel služby v členském státě původu, který je třetí stranou dohody. Uzavře-li poskytovatel služeb dodávání balíků vícestrannou dohodu o konečných sazbách, měl by rovný a nediskriminační přístup třetích stran k některým službám přeshraničního dodávání balíků, na něž se takové vícestranné dohody vztahují, podněcovat hospodářskou soutěž, orientovat se na náklady, být ku prospěchu spotřebitelům a vést k účinnějšímu využívání existujících sítí, zejména ve venkovských a odlehlých oblastech.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  V praxi a z provozních důvodů je místem, v němž by měl být poskytován přístup, příchodní vyměňovací pošta, což je pošta nebo zařízení, které stanoví poskytovatelé všeobecných služeb v členském státě určení pro předávku poštovních zásilek, s výjimkou listovních zásilek.

vypouští se

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Za účelem omezení administrativní zátěže by mělo být předávání údajů ze strany poskytovatelů služeb dodávání balíků, národních regulačních orgánů a Komise prováděno elektronicky, a zejména by mělo umožňovat využívání elektronických podpisů, jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 910/2014 1a.

 

_________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Trhy pro služby dodávání balíků se rychle mění, takže by Komise měla efektivnost a účelnost tohoto nařízení opětovně posuzovat a pravidelně předkládat zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Zprávu v případě potřeby doplní návrhy na revizi předložené Evropskému parlamentu a Radě.

(21)  Trhy pro služby dodávání balíků se rychle mění, takže by Komise měla efektivnost a účelnost tohoto nařízení opětovně posuzovat, přičemž zohlední vývoj v oblasti elektronického obchodu, a pravidelně předkládat zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Zprávu v případě potřeby doplní legislativní návrhy na revizi předložené Evropskému parlamentu a Radě. Tato zpráva by měla být vypracována po konzultaci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami, včetně Výboru pro sociální dialog v odvětví poštovních služeb.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Komise by měla zužitkovat cenné vklady od Skupiny evropských regulačních orgánů pro poštovní služby, složené ze zástupců národních regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Aby byly zajištěny jednotné podmínky k provádění povinnosti poskytovatelů dodávání balíků předkládat národním regulačním orgánům informace, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, aby mohla stanovit formu předkládání těchto informací. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201150.

vypouští se

__________________

 

50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13–18).

 

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Aby bylo zajištěno, že požadavky na poskytování informací ze strany poskytovatelů služeb dodávání balíků jsou uplatňovány na národní regulační orgán v členském státě, kde jsou usazeni, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením standardizovaného formuláře pro předkládání těchto informací. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1a. Zejména v zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a odborníci těchto dvou orgánů mají systematický přístup na zasedání odborných skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

 

__________________

 

1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Za účelem zkoumání účinků tohoto nařízení by měly členské státy podávat zprávy o vývoji pracovních podmínek všech osob pracujících v odvětví dodávání balíků i o environmentálních důsledcích způsobených nárůstem silničního provozu a z něho plynoucími zvýšenými emisemi.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zřízení regulačních zásad a pravidel potřebných pro zlepšení regulačního dohledu, zlepšení transparentnosti cenzavedení některých zásad, pokud jde o služby přeshraničního dodávání balíků, které by měly podporovat hospodářskou soutěž, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(25)  Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zřízení regulačních zásad a pravidel potřebných pro zlepšení regulačního dohledu, zlepšení transparentnosti cen, zavedení některých zásad, pokud jde o služby přeshraničního dodávání balíků, které by měly podporovat hospodářskou soutěž, a podpory lepšího přístupu uživatelů k efektivně fungujícím službám přeshraničního dodávání balíků za přiměřenou cenu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše jich může být z důvodu rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předmět

Předmět a cíle

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví zvláštní pravidla doplňující soubor pravidel stanovených směrnicí 97/67/ES, pokud jde o:

Tímto nařízením se stanoví zvláštní ustanovení, která umožňují přístup spotřebitelů k přeshraničním službám dodávání balíků a podporují lepší přístup uživatelů k efektivně fungujícímu přeshraničnímu dodávání balíků, a to i pokud jde o zranitelné uživatele, uživatele v odlehlých či řídce osídlených oblastech a osoby se zdravotním postižením, a doplňují soubor ustanovení stanovených směrnicí 97/67/ES, pokud jde o:

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  transparentnost sazeb a konečných sazeb za některé služby přeshraničního dodávání balíků a posouzení cenové přijatelnosti některých přeshraničních sazeb;

b)  transparentnost sazeb a konečných sazeb za některé služby přeshraničního dodávání balíků a posouzení některých nepřiměřeně vysokých přeshraničních sazeb;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  transparentní a nediskriminační přístup k některým službám přeshraničního dodávání balíků a/nebo k infrastruktuře.

vypouští se

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  informace a transparentnost cen pro uživatele služeb přeshraničního dodávání balíků;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  „balíkem“ se rozumí zásilka zpracovaná poskytovatelem všeobecných služeb nebo jinými poskytovateli služeb dodávání balíků s výjimkou zásilek listovních, která má nebo nemá obchodní hodnotu a jejíž hmotnost nepřesahuje 31,5 kg;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „službami dodávání balíků“ se rozumí služby zahrnující výběr, třídění, přepravu nebo dodávání poštovních zásilek, s výjimkou listovních zásilek; samotná přeprava se za službu dodávání balíků nepovažuje; dodávání takových zásilek přesahujících hmotnost 31,5 kg se za službu dodávání balíků nepovažuje;

a)  „službami dodávání balíků“ se rozumí služby zahrnující výběr, třídění, přepravu nebo dodávání balíků za předpokladu, že tyto služby nespočívají pouze v přepravě;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  „subdodavatelem“ se rozumí podnik, který provádí výběr, třídění, přepravu nebo dodávání balíků pro poskytovatele služeb dodávání balíků, za předpokladu, že tyto služby nespočívají pouze v přepravě;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „konečnými sazbami“ se rozumí platby poskytovatele všeobecných služeb v místě původu poskytovateli všeobecných služeb v místě určení za náklady na služby přeshraničního dodávání balíků v členském státě určení.

c)  „konečnými sazbami“ se rozumí platby, které jsou buď konečnými poplatky, příchodními pozemními podíly či transferovými cenami, od poskytovatele služeb dodávání balíků v místě původu poskytovateli služeb dodávání balíků v místě určení nebo případným prostředníkům, za náklady na služby přeshraničního dodávání balíků v členském státě určení;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  „obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na to, zda je v soukromém či veřejném vlastnictví, která jedná, i prostřednictvím jakékoli jiné osoby jednající jejím jménem nebo jako její zástupce, za účelem spojeným s její obchodní nebo podnikatelskou činností, řemeslem nebo povoláním v souvislosti se službami dodávání balíků, na které se vztahuje toto nařízení.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Všichni poskytovatelé služeb dodávání balíků předloží národnímu regulačnímu orgánu členského státu, v němž jsou usazeni, tyto informace:

1.  Všichni poskytovatelé služeb dodávání balíků, včetně těch poskytovatelů služeb dodávání balíků, kteří využívají alternativních obchodních modelů a platforem pro elektronické obchodování, předloží národnímu regulačnímu orgánu členského státu, v němž jsou usazeni, tyto standardizované informace, pokud si daný národní regulační orgán takové informace již dříve nevyžádal a neobdržel je:

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  název poskytovatele, jeho právní postavení a forma, registrační číslo v obchodním nebo obdobném rejstříku, číslo pro účely DPH, adresa zařízení a kontaktní osoba;

a)  název poskytovatele služeb dodávání balíků, jeho právní postavení a forma, registrační číslo v obchodním nebo obdobném rejstříku, identifikační číslo pro účely DPH, adresa zařízení a kontaktní osoba;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  povaha služeb nabízených poskytovatelem;

b)  podrobný obchodní popis služeb dodávání balíků nabízených poskytovatelem služeb dodávání balíků, včetně možností dodání a přesných informací poskytovaných spotřebiteli;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  všeobecné prodejní podmínky poskytovatele, včetně podrobného popisu postupu pro vyřizování stížností.

c)  všeobecné prodejní podmínky poskytovatele služeb dodávání balíků platné pro služby dodávání balíků, včetně podrobného popisu postupu pro vyřizování stížností uživatelů.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případě jakékoli změny týkající se informací uvedených v odstavci 1 poskytovatelé služeb dodávání balíků uvědomí o této změně národní regulační orgán do 30 dnů.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Do 31. března každého kalendářního roku všichni poskytovatelé služeb dodávání balíků předloží národnímu regulačnímu orgánu členského státu, v němž jsou usazeni, tyto informace:

3.  Do 31. března každého kalendářního roku předloží všichni poskytovatelé služeb dodávání balíků, včetně těch poskytovatelů služeb dodávání balíků, kteří využívají alternativních obchodních modelů, včetně těch využívajících ekonomiky sdílení a platforem pro elektronické obchodování, národnímu regulačnímu orgánu členského státu, v němž jsou usazeni, tyto informace, pokud si daný národní regulační orgán takové informace již dříve nevyžádal a neobdržel je:

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  roční obrat služeb dodávání balíků za předchozí kalendářní rok v členském státě, v němž je poskytovatel usazen, rozčleněný podle služeb dodávání balíků týkajících se vnitrostátních, příchozích a odchozích přeshraničních poštovních zásilek;

a)  roční obrat služeb dodávání balíků za předchozí kalendářní rok v členském státě, v němž je poskytovatel služeb dodávání balíků usazen, rozčleněný podle služeb dodávání balíků týkajících se tuzemských, příchozích a odchozích přeshraničních balíků;

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  počet osob, které pro poskytovatele pracujíjsou zapojeny do poskytování služeb dodávání balíků v členském státě, v němž je poskytovatel usazen, za předchozí kalendářní rok;

b)  průměrný počet osob přímo či nepřímo zaměstnávaných poskytovatelem služeb dodávání balíkůzapojených do poskytování služeb dodávání balíků v členském státě, v němž je daný poskytovatel usazen, v průběhu předchozího kalendářního roku a přehled pracovních podmínek všech osob, které pro tohoto poskytovatele pracují; tento počet osob se získá na základě průměrného ročního počtu zaměstnanců na plný, částečný a dočasný úvazek a osob samostatně výdělečně činných, jakož i osob pracujících pro subdodavatele nebo společnosti, kterým poskytovatel služeb dodávání balíků zadal výběr, třídění, přepravu nebo dodávání balíků, a zahrnuje všechny osoby, které v průběhu předchozího kalendářního roku poskytovaly služby v souvislosti s kterýmkoli krokem hodnotového řetězce pro poskytovatele služeb dodávání balíků či jeho dceřinou společnost a činily tak pod jeho/jejím vedením a které za to pobíraly odměnu;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  počet poštovních zásilek, které nejsou listovními zásilkami a které nepřesahují hmotnost 31,5 kg, jež jsou zpracovány v členském státě, v němž je poskytovatel usazen, za předchozí kalendářní rok, rozčleněný podle vnitrostátních, příchozích a odchozích přeshraničních poštovních zásilek.

c)  počet balíků zpracovaných za předchozí kalendářní rok v členském státě, v němž je poskytovatel služeb dodávání balíků usazen, rozčleněný podle tuzemských, příchozích a odchozích přeshraničních balíků;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  veřejně dostupné ceny za služby dodávání balíků v předchozím kalendářním roce.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Rozpis výpočtů v písm. b) prvního pododstavce bude poskytnut národnímu regulačnímu orgánu.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise prostřednictvím prováděcího aktu stanoví formu předkládání informací uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle článku 9.

4.  Komise přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, aby toto nařízení doplnila stanovením standardizovaného formuláře pro předkládání informací uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

 

První z těchto aktů v přenesené pravomoci se přijmou do ... [8 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Národní regulační orgány mohou uložit požadavky na informace doplňující požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2, pokud je to nezbytné pro zajištění souladu s tímto nařízením.

5.  Národní regulační orgány mohou uložit požadavky na informace doplňující požadavky uvedené v odstavcích 1 a 3, pokud jsou přiměřené a nezbytné pro zajištění souladu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Na poskytovatele služby dodávání balíků, který zaměstnává méně než 50 osob, se požadavky odstavců 1 a 2 nevztahují, pokud není usazen ve více než jednom členském státě.

6.  Tento článek se nevztahuje na poskytovatele služeb dodávání balíků, kteří společně s veškerými svými dceřinými společnostmi a propojenými podniky zaměstnávali v průběhu předchozího kalendářního roku v průměru méně než 25 osob, pokud daní poskytovatelé nejsou usazeni ve více než jednom členském státě. Počet osob se získá na základě průměrného ročního počtu zaměstnanců na plný, částečný a dočasný úvazek, osob pracujících na základě smluv nezaručujících počet odpracovaných hodin a osob samostatně výdělečně činných, jakož i osob pracujících pro subdodavatele. Rozpis výpočtů bude poskytnut na vyžádání.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Všichni subdodavatelé předloží informace v souladu s tímto článkem národnímu regulačnímu orgánu členského státu, v němž jsou usazeni. Subdodavatelé však nejsou povinni splnit ustanovení odst. 3 písm. c) a ca).

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b.  Pokud národní regulační orgán považuje určité informace za důvěrné v souladu s unijními a vnitrostátními předpisy upravujícími obchodní tajemství, respektují dotčené národní regulační orgány tuto důvěrnost.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Transparentnost sazeb a konečných sazeb

Transparentnost přeshraničních sazeb a konečných sazeb

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé všeobecných služeb, kteří poskytují služby dodávání balíků, předloží národnímu regulačnímu orgánu členského státu, v němž jsou usazeni, veřejný seznam sazeb platných k 1. lednu každého kalendářního roku pro dodání poštovních zásilek spadajících do kategorií uvedených v příloze. Tyto informace se poskytnou nejpozději do 31. ledna každého kalendářního roku.

1.  Všichni poskytovatelé služeb přeshraničního dodávání balíků a jejich dceřiné společnosti spadající do oblasti působnosti článku 3, s výjimkou subdodavatelů, předloží národnímu regulačnímu orgánu členského státu, v němž jsou usazeni, veřejný seznam přeshraničních sazeb platných k 1. lednu každého kalendářního roku pro dodání poštovních zásilek spadajících do kategorií uvedených v příloze. Tyto informace se poskytnou do 31. ledna každého kalendářního roku v elektronickém, strojově čitelném formátu.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Poskytovatelé všeobecných služeb, kteří poskytují služby dodávání balíků, předloží národnímu regulačnímu orgánu konečné sazby platné k 1. lednu každého kalendářního roku pro poštovní zásilky pocházející z jiných členských států. Tyto informace se poskytnou nejpozději do 31. ledna každého kalendářního roku.

3.  Všichni poskytovatelé služeb dodávání balíků spadající do oblasti působnosti článku 3, s výjimkou subdodavatelů, předloží národnímu regulačnímu orgánu členského státu, v němž jsou usazeni, konečné sazby platné k 1. lednu každého kalendářního roku pro balíky pocházející z jiných členských států. Tyto informace se poskytnou do 31. ledna každého kalendářního roku.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Národní regulační orgány nejpozději do 28. února každého kalendářního roku předloží konečné sazby získané v souladu s odstavcem 3 Komisi a národním regulačním orgánům v členských státech původu.

4.  Národní regulační orgány do 28. února každého kalendářního roku předloží konečné sazby získané v souladu s odstavcem 3 Komisi a národním regulačním orgánům v členských státech původu. Národní regulační orgány a Komise zajistí, aby bylo se získanými konečnými sazbami nakládáno s nejpřísnější důvěrností.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Národní regulační orgány shromažďují informace uvedené v odstavcích 1 a 3 pouze tehdy, je-li míra hospodářské soutěže na příslušném přeshraničním hospodářském trhu nedostatečná, a to i v souvislosti s odesílateli malých objemů v odlehlých či okrajových oblastech.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 5 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Posuzování cenové přijatelnosti sazeb

Posuzování přeshraničních sazeb

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Národní regulační orgán posoudí cenovou přijatelnost přeshraničních sazeb obsažených ve veřejných seznamech sazeb získaných v souladu s čl. 4 odst. 1 do 3 měsíců od obdržení těchto informací. Při posouzení musí být zohledněny zejména tyto prvky:

1.  Národní regulační orgán určí u každé poštovní zásilky uvedené v příloze přeshraniční sazby za služby přeshraničního dodávání balíků pocházejících z jeho členského státu, které na základě veřejného seznamu sazeb získaného v souladu s článkem 4 považuje za nepřiměřeně vysoké.

a)  vnitrostátní sazby za srovnatelné služby dodávání balíků v členském státě původu a v členském státě určení;

 

b)  konečné sazby získané v souladu s čl. 4 odst. 3;

 

c)  jakékoli použití jednotné sazby pro dva nebo více členských států.

Zohledňuje přitom použití jednotné sazby pro dva nebo více členských států.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Dospěje-li národní regulační orgán k závěru, že přeshraniční sazby uvedené v odstavci 1 nejsou cenově přijatelné, požádá poskytovatele všeobecných služeb o další nezbytné informace a/nebo o zdůvodnění týkající se úrovně těchto sazeb.

2.  Dospěje-li národní regulační orgán k závěru, že přeshraniční sazby uvedené v odstavci 1 jsou nepřiměřeně vysoké, požádá poskytovatele služeb dodávání balíků o další nezbytné informace a/nebo o zdůvodnění týkající se úrovně těchto sazeb, přičemž přihlédne k míře hospodářské soutěže na příslušném přeshraničním trhu.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pro posouzení prováděné v souladu s odstavcem 1 stanoví Komise po konzultaci s národními regulačními orgány orientační pokyny.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Poskytovatel všeobecných služeb předloží národnímu regulačnímu orgánu informace a/nebo zdůvodnění uvedené v odstavci 2 do 15 pracovních dnů od obdržení žádosti.

3.  Všichni poskytovatelé služeb dodávání balíků předloží národnímu regulačnímu orgánu informace a/nebo zdůvodnění uvedené v odstavci 2 do 15 pracovních dnů od obdržení žádosti.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Národní regulační orgán předloží své posouzení, včetně jakýchkoli informací a/nebo zdůvodnění poskytnutých v souladu s odstavcem 3, Komisi, národním regulačním orgánům ostatních členských států a národním orgánům v členském státě předkládajícího národního regulačního orgánu pověřeným prováděním práva v oblasti hospodářské soutěže. Nedůvěrné znění posouzení se také předloží Komisi. Tyto informace se poskytnou nejpozději do 31. března každého kalendářního roku.

4.  Národní regulační orgán předloží své posouzení, včetně jakýchkoli informací a/nebo zdůvodnění poskytnutých v souladu s odstavcem 3, Komisinárodním regulačním orgánům dotčených členských států. Tyto informace se Komisi poskytnou do 31. března každého kalendářního roku. Národní regulační orgán a Komise zajistí, aby bylo s poskytnutými posouzeními a veškerými informacemi a/nebo zdůvodněními nakládáno s nejpřísnější důvěrností.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Národní regulační orgán poskytne Komisi nedůvěrnou verzi posouzení uvedeného v odstavci 4. Tyto informace se poskytnou do 31. března každého kalendářního roku.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise nedůvěrné znění posouzení poskytnutého národními regulačními orgány v souladu s odstavcem 4 zveřejní na vyhrazených internetových stránkách nejpozději do 30. dubna každého kalendářního roku.

5.  Komise zveřejní nedůvěrné znění posouzení poskytnutého národními regulačními orgány v souladu s odstavcem 4 na vyhrazených internetových stránkách do 30. dubna každého kalendářního roku.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

vypouští se

Transparentní a nediskriminační přeshraniční přístup

 

1.  Kdykoli poskytovatelé všeobecných služeb, kteří poskytují služby dodávání balíků, uzavřou vícestranné dohody o konečných sazbách, vyhoví všem oprávněným žádostem o přístup ke všem síťovým prvkům a přiřazeným zařízením a příslušným službám a informačním systémům nezbytným pro poskytování služeb přeshraničního dodávání balíků.

 

2.  Místem, v němž by měl být poskytován přístup, je příchodní vyměňovací pošta v členském státě určení.

 

3.  Poskytovatelé všeobecných služeb uvedení v odstavci 1 zveřejní referenční nabídku. Referenční nabídka musí obsahovat veškeré příslušné související podmínky, včetně cen.

 

4.  Referenční nabídka musí obsahovat všechny součásti potřebné pro přístup uvedené v odstavci 1, včetně jakýchkoli podmínek omezujících přístup ke službám a/nebo jejich využití v případech, kdy jsou takové podmínky umožněny členskými státy v souladu s právem Unie.

 

5.  Před zveřejněním referenční nabídku schválí národní regulační orgán. Národní regulační orgán může v případě potřeby nařídit změny referenční nabídky, aby byly splněny povinnosti stanovené v tomto nařízení.

 

6.  Poskytovatelé všeobecných služeb uvedení v odstavci 1 na vyžádání a na základě referenční nabídky nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti zpřístupní individuální nabídku poskytovateli služeb dodávání balíků, který požádá o přístup ve smyslu uvedeného odstavce. Poskytovatelé všeobecných služeb, kteří obdrželi žádost o přístup, a poskytovatelé požadující přístup jednají v dobré víře.

 

7.  Nebude-li dosaženo dohody na základě individuální nabídky uvedené v odstavci 6, může poskytovatel služeb dodávání balíků požadující přístup individuální nabídku učiněnou poskytovatelem všeobecných služeb zaslat národnímu regulačnímu orgánu. Národní regulační orgán v případě potřeby individuální nabídku změní, aby byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku.

 

8.  Přístup musí být operativně zajištěn v přiměřené časové lhůtě, která nepřesáhne tři měsíce od uzavření smlouvy.

 

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Informace poskytované obchodníky uživatelům

 

Všichni obchodníci, kteří s uživateli uzavřou kupní smlouvu zahrnující zasílání přeshraničních balíků, jim v předsmluvní fázi poskytnou on-line nebo jiným přístupným způsobem následující informace:

 

a)  ceny, které uživatelům účtují za přeshraniční dodávání balíků, včetně veškerých souvisejících alternativních či zlevněných sazeb nebo rozpisu poplatků;

 

b)  nabízené možnosti přeshraničního dodání, včetně možnosti sledování zásilky, a mechanismy, které uživateli umožňují do procesu dodávání v celém jeho průběhu zasahovat včetně vrácení a domluvit si případně opětovné dodání či dobu nebo místo vyzvednutí zásilky;

 

c)  podrobné informace o postupech vyřizování stížností uplatňovaných jimi samými a příslušnými poskytovateli služeb dodávání balíků a o síti evropských spotřebitelských center pro podávání přeshraničních stížností.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do XX. XX. 2019 a poté každé čtyři roky Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru hodnoticí zprávu o uplatňování tohoto nařízení, v případě potřeby doplněnou o návrh jeho revize.

Do 31. ledna 2019 a poté každé tři roky Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru hodnoticí zprávu o uplatňování tohoto nařízení, v případě potřeby doplněnou o legislativní návrh jeho revize. Tato zpráva je vypracována po konzultaci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami, včetně Výboru pro sociální dialog v odvětví poštovních služeb.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zda se zlepšila cenová přijatelnost služeb přeshraničního dodávání balíků, a to i pro uživatele v odlehlých či řídce osídlených oblastech;

a)  zda se zlepšila účinnost služeb přeshraničního dodávání balíků, a to i pro uživatele v odlehlých či řídce osídlených oblastech;

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v jakém rozsahu poskytovatelé všeobecných služeb, kteří poskytují služby dodávání balíků, udělovali transparentní a nediskriminační velkoobchodní přeshraniční přístup uvedený v článku 6;

vypouští se

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  dopad na přeshraniční elektronický obchod, včetně údajů o poplatcích za přepravu účtovaných jak obchodníkům, tak uživatelům;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  pokrok v oblasti kvality služeb dodávání balíků a rozvoj interoperability přeshraničního dodávání balíků;

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 9

vypouští se

Postup projednávání ve výborech

 

1.  Komisi je nápomocen výbor zřízený směrnicí o poštovních službách podle článku 21 směrnice 97/67/ES. Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Pravomoc přijímat akt v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let od … * [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti žádného již platného aktu v přenesené pravomoci.

 

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

 

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě čtyř měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Příloha I – poznámka pod čarou (****)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(****) Výše uvedené sazby musí být za zásilky dodané do domu v členském státě určení.

(****) Výše uvedené sazby musí být za zásilky dodané do domu adresáta v členském státě určení.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Přeshraniční zásilkové služby

Referenční údaje

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

9.6.2016

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

19.1.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Biljana Borzan

17.6.2016

Projednání ve výboru

20.3.2017

2.5.2017

 

 

Datum přijetí

30.5.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

6

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Kaja Kallas, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Franz Obermayr, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

2

0

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Přeshraniční zásilkové služby

Referenční údaje

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Datum předložení EP

25.5.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

9.6.2016

IMCO

9.6.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

14.6.2016

 

 

 

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Lucy Anderson

6.9.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

26.1.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Datum přijetí

12.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Herbert Dorfmann, André Elissen, Jaromír Kohlíček

Datum předložení

23.10.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

43

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

-

EFDD

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění