Menetlus : 2016/0149(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0315/2017

Esitatud tekstid :

A8-0315/2017

Arutelud :

PV 12/03/2018 - 17
CRE 12/03/2018 - 17

Hääletused :

PV 13/03/2018 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0064

RAPORT     ***I
PDF 1035kWORD 155k
18.10.2017
PE 602.930v03-00 A8-0315/2017

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Lucy Anderson

Arvamuse koostaja (*): Biljana Borzan, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0285),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0195/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. oktoobri 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A8-0315/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust47,

välja jäetud

__________________

 

47 ELT C , , lk .

 

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Tariifid, mida kohaldatakse väikeses mahus piiriüleseid postipakke ja muid postisaadetisi saatvate isikute, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suhtes, on endiselt suhteliselt kõrged. See avaldab otsest negatiivset mõju neile, kes soovivad kasutada postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuseid, eriti e-kaubanduse raames.

(1)  Tariifid, mida kohaldatakse väikeses mahus postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuseid kasutavate isikute, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suhtes, on märkimisväärselt paljudel juhtudel endiselt suhteliselt kõrged. See avaldab tarbijatele ja teistele kasutajatele otsest negatiivset mõju, eriti e-kaubanduse raames liidu siseturul. Lisaks teatavad kasutajad sageli teenuse kvaliteediga seotud probleemidest piiriüleste postipakkide saatmisel, vastuvõtmisel või tagastamisel ning samuti probleemidest tarbijakaitseõiguste kasutamisel, sealhulgas vahel seetõttu, et ei ole selgust võimaliku vastutuse osas juhul, kui postipakk on kadunud või kahjustatud. Seega on vaja veelgi parandada postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kvaliteedistandardeid ja koostalitlusvõimet ning see tuleb edaspidi kooskõlas direktiiviga 97/67/EÜ seada prioriteediks nii Euroopa Standardikomitee kaudu kui ka muul viisil; rohkem edusamme on vaja ka teenuste tõhususe suurendamisel, mille puhul tuleks arvesse võtta arvesse eelkõige kasutajate huve.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 on sätestatud, et igaühel, kelle liidu õigusega tagatud õigusi või vabadusi rikutakse, on õigus tõhusale õiguskaitsevahendile, ning harta artiklis 16 tunnustatakse ettevõtlusvabadust kooskõlas liidu ja siseriikliku õiguse ja tavadega.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b)  Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 14 käsitletakse üldist majandushuvi pakkuvate teenuste, näiteks postiteenuste kohta liidu ühistes väärtustes ning nende osa ühiskondliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamisel. Selles sätestatakse vajadus hoolitseda, et sellised teenused toimiksid põhimõtete ja tingimuste alusel, mis võimaldavad neil täita oma ülesandeid.

Selgitus

Käesolev määruse ettepanek esitati digitaalse ühtse turu strateegia raames eesmärgiga ergutada e-kaubandust ja lahendada probleemid, mis tulenevad eri liikmesriikide vahelise piiriülese kättetoimetamise hindade erinevustest. Siinkohal tuleks tagada, et määrus ei kahjustaks postiteenuseid kui üldhuviteenust.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 c)  ELi toimimise lepingule ja Euroopa Liidu lepingule lisatud protokollis nr 26 üldhuviteenuste kohta märgitakse, et liidu ühised väärtused seoses üldist majandushuvi pakkuvate teenustega ELi toimimise lepingu artikli 14 tähenduses hõlmavad ka kasutajate vajaduste ja eelistuste erinevusi, mis võivad tuleneda erinevatest geograafilistest, sotsiaalsetest või kultuurilistest olukordadest, samuti kõrget kvaliteeti, ohutust ja vastuvõetavat hinda, võrdset kohtlemist ning üldise juurdepääsu ja kasutajate õiguste edendamist.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 d)  ELi toimimise lepingu artikli 169 lõikega 1 ja lõike 2 punktiga a nähakse ette, et liit aitab kaasa kõrgetasemelise tarbijakaitse saavutamisele meetmetega, mis võetakse kõnealuse lepingu artikli 114 kohaselt.

Selgitus

Liidu õiguse kohaselt peab ELi toimimise lepingu artikli 114 kohaste ühtlustamismeetmete, nagu käesoleva määruse aluseks olema kõrgetasemeline tarbijakaitse.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Pädevustes, mis on antud riikide reguleerivatele asutustele seoses turuseire ja postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate regulatiivse järelevalvega, esineb liikmesriikides suuri erinevusi. Seda on kinnitanud ühisaruanne 48, mille koostasid Euroopa postiteenuseid reguleerivate asutuste töörühm ja Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet, kes jõudsid järeldusele, et riikide reguleerivad asutused vajavad sekkumiseks asjakohaseid regulatiivseid volitusi ning et niisuguseid volitusi ei näi olevat rakendatud kõikides liikmesriikides. Need erinevused toovad piiriüleselt tegutsevate postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate jaoks kaasa täiendava halduskoormuse ja õigusnormide täitmisega seotud kulud. Seepärast tähendavad need erinevused postipakkide kättetoimetamise teenuse piiriülese pakkumise jaoks takistavat asjaolu ja mõjutavad seega otseselt siseturu toimimist.

(2)  Pädevustes, mis on antud riikide reguleerivatele asutustele seoses turuseire ja postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate regulatiivse järelevalvega, esineb liikmesriikides suuri erinevusi, kuigi mõned asutused võivad nõuda teenuse osutajatelt asjakohase hinnateabe esitamist. Seda on kinnitanud ühisaruanne 48, mille koostasid Euroopa postiteenuseid reguleerivate asutuste töörühm ja Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet, kes jõudsid järeldusele, et riikide reguleerivad asutused vajavad sekkumiseks asjakohaseid regulatiivseid volitusi ning et niisuguseid volitusi ei näi olevat rakendatud kõikides liikmesriikides. Need erinevused toovad piiriüleselt tegutsevate postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate jaoks kaasa täiendava halduskoormuse ja õigusnormide täitmisega seotud kulud. Seepärast tähendavad need erinevused postipakkide kättetoimetamise teenuse piiriülese pakkumise jaoks takistavat asjaolu ja mõjutavad seega otseselt siseturu toimimist.

__________________

__________________

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Euroopa Parlamendi 15. septembri 2016. aasta resolutsioonis postiteenuste direktiivi kohaldamise kohta1 a väidetakse, et igasugusel riiklike reguleerivate asutuste rolli suurendamisel pakituru uue reguleerimise käigus tuleks kättetoimetamise sektoris lahendada nn koore riisumise küsimus ning kehtestada miinimumstandardid kõigile ettevõtjatele, et tagada aus ja võrdne konkurents.

 

__________________

 

1 a P8_TA(2016)0357.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b)  Posti- ja postipakisektori rahvusvaheline iseloomu tõttu on oluline arendada kasutajate ja keskkonna huvides edasi rahvusvahelisi tehnilisi standardeid ning laiendada ettevõtjate turuvõimalusi.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste turg on mitmekesine ja keerukas – erisugused teenuseosutajad pakuvad erisuguseid teenuseid ja hindu sõltuvalt lähetatavate saadetiste kaalust, suurusest ja formaadist ning sihtkohast, lisaväärtust pakkuvatest omadustest (nt jälgitavuslahendused), ning lähetatavate saadetiste arvust. See mitmekesisus raskendab postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajate võrdlemist nii kvaliteedi kui ka hinna mõttes. Lisaks ei ole väikeste mahtudega saatjad, nagu väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ja üksikisikud sageli mitmesuguste pakutavate postipakkide kättetoimetamise teenuste olemasolust teadlikud.

(3)  Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste turg on mitmekesine, keerukas ja konkurentsitihe – erisugused teenuseosutajad pakuvad erisuguseid teenuseid ja hindu sõltuvalt lähetatavate postipakkide kaalust, suurusest ja formaadist ning sihtkohast, lisaväärtust pakkuvatest omadustest (nt jälgitavussüsteemid) ning lähetatavate postipakkide arvust. Enamikus liikmesriikides ei ole universaalteenuse osutajatel postipakkide kättetoimetamise turul suurimat turuosa. Selline mitmekesisus raskendab tarbijate ja kasutajate jaoks postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajate võrdlemist nii kvaliteedi kui ka hinna mõttes, sest sarnaste teenuste puhul ei ole nad sageli teadlikud postipakkide kättetoimetamise eri võimalustest piiriüleses e-kaubanduses. Juurdepääs asjakohase teabe tuleks teha lihtsamaks eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning üksikisikutele. Väikesed ja keskmise suurusega e-jaemüüjad peavad kättetoimetamisega seotud probleeme piiriülese müügi takistuseks.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Postipakkide kättetoimetamise piiriüleste teenuste taskukohasuse parandamiseks, eriti kõrvalistes või hõredalt asustatud piirkondades elavate kasutajate jaoks, tuleb muuta läbipaistvamaks avalikud nimekirjad, milles on esitatud universaalteenuse osutajate pakutavate ning peamiselt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ning üksikisikute kasutatavate teatavate postipakkide piiriüleste kättetoimetamise teenuste tariifid. Avalike nimekirjade läbipaistvus on vajalik ka selleks, et käsitleda piiriüleste kättetoimetamisteenuste kõrgete tariifide probleemi ja vähendada vajaduse korral tariifide põhjendamatuid erinevusi postipakkide riigisisese ja piiriülese kättetoimetamise teenuste vahel.

(4)  Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste parandamiseks, eriti üksikisikute ja väikeettevõtjate jaoks, sealhulgas kõrvalistes või hõredalt asustatud piirkondades, ning puudega või piiratud liikumisvõimega isikute jaoks, tuleb muuta läbipaistvamaks ja kättesaadavamaks postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate pakutavate ning peamiselt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, mikroettevõtjate ja üksikisikute kasutatavate teatavate postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste tükihinnad. Piiriülese kättetoimetamise teenuste hindade läbipaistvamaks ja kogu liidus hõlpsamini võrreldavaks muutmine peaks soodustama põhjendamatult kõrgete tariifide alanemist ja vähendama vajaduse korral tariifide põhjendamatuid erinevusi postipakkide riigisisese ja piiriülese kättetoimetamise teenuste vahel. Universaalteenuse osutajate pakutavad põhilised postipakkide kättetoimetamise teenused peavad vastama universaalteenuse osutamise kohustusega ette nähtud hinna vastuvõetavuse kriteeriumidele.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Tavapostipakk on universaalteenuse osa igas liikmesriigis ning see on ka üksikisikute ja väikeettevõtjate kõige sagedamini kasutatav teenus. E-kaubanduse edasiseks arenguks on vaja muuta tükihind läbipaistvamaks ja vastuvõetavamaks.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 b)  Kuna Eurobaromeetri kiiruuringu nr 413 andmetel pidas enamik veebimüügiga tegelevatest, tegelenud või tegeleda üritanud ettevõtjatest suuri kättetoimetamiskulusid, kulukaid kaebuste menetlusprotsesse ja tagatisi probleemiks, tuleb võtta täiendavaid meetmeid tagamaks, et kõik jaemüüjad ja tarbijad, eelkõige VKEd ning kõrvalistes piirkondades asuvad tarbijad saaksid täit kasu tõrgeteta toimivatest postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenustest, mis on kättesaadavad ja mõistliku hinnaga. Seejuures ei tohi eirata tõsiasja, et tarbijatel on ootus osta kaupu tasuta kättetoimetamisega.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Enamikus liikmesriikides on mitu teenuseosutajat, kes pakuvad postipakkide riigisisese kättetoimetamise teenuseid, samas kui vaid mõni neist teenuseosutajatest pakub ka postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuseid. Sellega seoses on tõhusa konkurentsi kindlustamiseks ja edendamiseks ning tarbijate kaitsmiseks hädavajalik tagada läbipaistev ja mittediskrimineeriv juurdepääs teenustele ja taristule, mis on vajalik postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste osutamiseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek     15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Universaalteenuse osutaja all mõistetakse postiettevõtjat, kes pakub konkreetses liikmesriigis universaalset postiteenust või selle osi. Enam kui ühes liikmesriigis tegutsev universaalteenuse osutaja tuleks liigitada universaalteenuse osutajaks ainult liikmesriikides, kus ta osutab universaalset postiteenust.

Selgitus

Mõiste „universaalteenuse osutaja“ selgitamine.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Praegu reguleeritakse postiteenuseid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/67/EÜ49. Selles direktiivis kehtestatakse ühiseeskirjad, millega reguleeritakse postiteenuste ja universaalse postiteenuse pakkumist liidus. Selles keskendutakse peamiselt, kuid mitte ainult, riiklikele universaalteenustele ega käsitleta postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate regulatiivset järelevalvet, postipakkide piiriülese kättetoimetamise teatavate teenuste tariifide ja lõpphindade läbipaistvust, postipakkide piiriülese kättetoimetamise teatavate teenuste taskukohasuse hindamist ega läbipaistvat ja mittediskrimineerivat juurdepääsu postipakkide piiriülese kättetoimetamise teatavatele teenustele ja/või taristule. Seega täiendatakse käesoleva määrusega postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenustega seoses direktiivis 97/67/EÜ sätestatud eeskirju.

(6)  Praegu reguleeritakse postiteenuseid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/67/EÜ49. Selles direktiivis kehtestatakse ühiseeskirjad, millega reguleeritakse postiteenuste ja universaalse postiteenuse pakkumist liidus. Selles keskendutakse peamiselt, kuid mitte ainult, riiklikele universaalteenustele ega käsitleta postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate regulatiivset järelevalvet. Direktiivis kehtestatud universaalteenuste miinimumnõuete täitmise tagavad liikmesriigi määratud siseriiklikud reguleerivad asutused. Seega täiendatakse käesoleva määrusega postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenustega seoses direktiivis 97/67/EÜ sätestatud eeskirju. Komisjon tagab, et universaalteenuste osutamine liikmesriikides on proportsionaalne ja mõistlik ning järgitakse konkurentsieeskirju. Käesoleva määruse sätted ei mõjuta siiski nimetatud direktiivis sätestatud õigusi ja tagatisi, sealhulgas eelkõige universaalse postiteenuse jätkuvat pakkumist kasutajatele.

__________________

__________________

49 Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (EÜT L 1, 21.1.1998, lk 14–25).

49 Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (EÜT L 1, 21.1.1998, lk 14–25).

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Hinnanguliselt 80 % praegu e-kaubanduse raames lähetatavatest postisaadetistest kaalub alla kahe kilogrammi ja sageli töödeldakse neid kirjapostivoos. On oluline, et nende postisaadetiste suhtes kohaldataks käesolevat määrust, eeskätt tariifide läbipaistvuse ja nende taskukohasuse hindamise nõudeid.

(7)  Hinnanguliselt 80 % praegu e-kaubanduse raames lähetatavatest postipakkidest kaalub alla kahe kilogrammi ja sageli töödeldakse neid kirjapostivoos, ehkki ei ole teavet muul viisil kätte toimetatud postipakkide kaalu kohta. Et hoida ära ebaausat konkuretsi ja toetada turu edasist arengut, on oluline, et kergemate postipakkide suhtes kohaldataks käesolevat määrust, sealhulgas tariifide läbipaistvuse ja hindamise nõudeid.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Seepärast on oluline määratleda selgelt postipakkide kättetoimetamise teenused ja täpsustada, missuguseid postisaadetisi see mõiste hõlmab. See puudutab eriti postisaadetisi (v.a kirjasaadetised), mida nende kaalu tõttu kasutatakse tavaliselt toodete ja kaupade saatmiseks. Seepärast tuleks kooskõlas väljakujunenud tavaga hõlmata käesolevas määruses kuni 31,5 kg kaaluvad postisaadetised, sest raskemaid saadetisi ei saa keskmine isik üksinda ilma mehaaniliste abivahenditega käsitseda. Kooskõlas praeguse tava ja direktiiviga 97/67/EÜ tuleks postiteenuste ahela iga etapp, st kogumine, sorteerimine ja kättetoimetamine lugeda postipakkide kättetoimetamise teenusteks. Transport üksinda, mis ei toimu koos ühega neist etappidest, peaks jääma väljapoole postipakkide kättetoimetamise teenuste ulatust, sest sellisel juhul võib eeldada, et nimetatud tegevus kuulub transpordisektorisse.

(8)  Seepärast on oluline määratleda selgelt postipakid, postipakkide kättetoimetamise teenused ja kättetoimetamise teenuse osutajad ning täpsustada, missuguseid postisaadetisi need mõisted hõlmavad. See puudutab eriti postisaadetisi (v.a kirjasaadetised) ja saadetisi, mida nende kaalu tõttu kasutatakse tavaliselt toodete ja kaupade saatmiseks, sõltumata sellest, kas neid käitleb või ei käitle universaalteenuse osutaja. Seepärast tuleks kooskõlas väljakujunenud tavaga hõlmata käesolevas määruses kuni 31,5 kg kaaluvad kaubandusliku väärtusega või kaubandusliku väärtuseta postipakid või saadetised, sest raskemaid saadetisi ei saa keskmine isik üksinda ilma mehaaniliste abivahenditeta käsitseda. Kooskõlas praeguse tavaga ja vastavalt direktiivile 97/67/EÜ tuleks postiteenuste ahela iga etapp, st kogumine, sorteerimine, transport ja kättetoimetamine lugeda postipakkide kättetoimetamise teenuseks. Transport üksinda, mis ei toimu koos mõne teisega neist etappidest, peaks siiski jääma väljapoole postipakkide kättetoimetamise teenuste ulatust, välja arvatud juhul, kui asjaomase ettevõtja või ühe tema tütarettevõtja või seotud ettevõtja suhtes kohaldatakse põhimõtteliselt käesolevat määrust.

Ettevõtjaid, kes tegutsevad ainult ühes liikmesriigis ja kasutavad oma kättetoimetamisvõrku üksnes selleks, et osutada enda tarbeks teenuseid, mis on osa 2011/83/EL artikli 2 punkti 5 kohasest müügilepingust, ei tuleks lugeda postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajateks käesoleva määruse tähenduses.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Kindlaks tuleb määrata riikide asutustele edastatav minimaalne konfidentsiaalne teave ja kord, mida asutustel tuleb järgida, et tagada vastavus riikide ettevõtjate tegevuse ärilisele iseloomule, ning selleks tuleb kasutusele võtta turvalised edastuskanalid.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Lõpphinnad põhinevad universaalteenuse osutajate vahelistel mitme- ja kahepoolsetel kokkulepetel ning nendega tagatakse, et sihtkoha universaalteenuse osutajale tasutakse lähtekoha universaalteenuse osutajale pakutava teenuse kulud. Lõpphinnad tuleks määrata nii, et need hõlmaksid nii kirjasaadetiste puhul kehtivaid lõppmakseid, mis on määratletud direktiivi 97/67/EÜ artikli 2 punktis 15, kui ka postipakkide puhul kehtivaid sissetuleva maaposti tariife.

(9)  Lõpphinnad põhinevad postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate ja vajaduse korral kättetoimetamise ahela moodustavate vahendajate vahelistel mitme- ja kahepoolsetel kokkulepetel ning nendega tagatakse, et sihtkoha postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajale tasutakse lähtekoha postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajale pakutava teenuse kulud. Lõpphinnad tuleks määrata nii, et need hõlmaksid nii kirjasaadetiste puhul kehtivaid lõppmakseid, mis on määratletud direktiivi 97/67/EÜ artikli 2 punktis 15, kui ka postipakkide puhul kehtivaid sissetuleva maaposti tariife. Lõpphinnad on kaubanduslikult tundlik äriteave. Lõppmaksete ja kaubanduslepingute kohta kogutavaid andmeid tuleks töödelda range konfidentsiaalsuse tingimustes ja kooskõlas vabaturu põhimõtetega. Postipakkide kättetoimetamise teenustega seonduvat halduskoormust ei tohiks tarbetult suurendada.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  On vajalik, et riikide reguleerivatel asutustel oleksid statistika eesmärgil olemas teadmised ja teave turul aktiivselt tegutsevate postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate kohta. Selleks et piirata üksnes riigisiseselt või piirkondlikul turul aktiivselt tegutsevate väikeste postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate halduskoormust, tuleks rakendada künnist, mille aluseks on teenuseosutaja heaks töötavate ja postipakkide kättetoimetamise teenuste osutamises osalevate isikute arv.

(10)  On vajalik, et riikide reguleerivatel asutustel oleksid statistika eesmärgil olemas teadmised ja nõuetekohase loa andmise korra või muu õigusliku nõude kohaselt saadud teave turul aktiivselt tegutsevate postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate kohta. Selleks et piirata üksnes riigisiseselt või piirkondlikul turul aktiivselt tegutsevate väikeste postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate halduskoormust, tuleks rakendada alla 50 isiku künnist, mille aluseks on teenuseosutaja heaks töötavate ja postipakkide kättetoimetamise teenuste osutamises eelmise kalendriaasta jooksul osalenud isikute arv, välja arvatud juhul, kui teenuse osutaja tegutseb mitmes liikmesriigis. Teatavatel juhtudel, võttes samas arvesse asjaomaste liikmesriikide eripära, peaks saama riigi reguleeriv asutus vähendada künnist 25 inimeseni. See künnis on kooskõlas komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitusega 2003/361, milles käsitletakse mikroettevõtjate ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlust, ning kajastab sektori töömahukust ja hõlmab suuremat osa postipakkide kättetoimetamise turust ja selle turuosa, eriti riikides, kus postipakkide osakaal on väike. Isikute keskmine arv peaks hõlmama täistööajaga, osalise tööajaga ja ajutisi töötajaid ning füüsilisest isikust ettevõtjaid.

Muudatusettepanek   22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Riigi reguleerivale asutusele teabe esitamisel peaks postipakkide kättetoimetamise teenuse kirjeldus hõlmama postiteenuste ahela etappe (kogumine, sorteerimine, transport ja jaotamine), millega kõnealune teenuseosutaja tegeleb; seda, kas teenus kuulub universaalteenuse osutamise kohustuse alla või mitte; teenuse territoriaalset ulatust (piirkondlik, riigisisene, piiriülene) ja seda, kas pakutakse lisaväärtust.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Riigi reguleerivale asutusele teabe esitamisel tuleks arvestada asjaoluga, et postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad võivad juba olla esitanud samale riigi reguleerivale asutusele teatava teabe. Postipakkide kättetoimetamise teenused on olulised väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ja üksikisikute jaoks ning neil peaks olema võimalik mitmesuguseid teenuseosutajaid kergesti võrrelda. Seepärast tuleks määrata sõnaselgelt teenused, mille tariifide kohta peaksid universaalteenuse osutajad andmed esitama. Komisjon peaks avaldama need tariifid asjakohasel veebisaidil ning koos aluseks olevate lõpphindade korrapärase konfidentsiaalse esitamisega peaksid riikide reguleerivad asutused hindama nende põhjal postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste tariifide taskukohasust. Muud postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad kui universaalteenuse osutajad võivad esitada oma riikide reguleerivale asutusele vabatahtlikult võrreldavas vormis samade saadetiste tariifid, tingimusel, et need saadetised toimetatakse adressaadi elukohta või ruumidesse.

(12)  Riigi reguleerivale asutusele teabe esitamisel tuleks arvestada asjaoluga, et postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad võivad juba olla esitanud samale riigi reguleerivale asutusele teatava teabe. Postipakkide kättetoimetamise teenused on olulised väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ja üksikisikute jaoks ning neil peaks olema võimalik mitmesuguseid teenuseosutajaid kergesti võrrelda. Seepärast tuleks määrata sõnaselgelt teenused, mille tariifide kohta peaksid piiriüleselt tegutsevad postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad andmed esitama. Komisjon peaks avaldama need tariifid asjakohasel veebisaidil, mis on neutraalne ja olemuselt mitteäriline.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Väikese mahu ja mõõtmete tõttu ei tohiks teatavate postisaadetiste suhtes kehtida kohustused, mis on ette nähtud seoses tariifide läbipaistvusega. Seega peaks kohustustega hõlmatud postisaadetiste laius olema vähemalt 20 mm.

(13)  Väikese mahu ja mõõtmete tõttu ei tohiks teatavate postisaadetiste suhtes kehtida need kohustused. Seega peaks kohustustega hõlmatud postisaadetiste laius olema vähemalt 20 mm.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Hinnates igal aastal tariifide taskukohasust, peaksid riikide reguleerivad asutused võtma aluseks objektiivsed kriteeriumid, nagu lähtekoha universaalteenuse osutajate ja sihtkoha universaalteenuse osutajate riigisisesed tariifid ning lõpphindade tase. Neid ühiseid kriteeriume võib täiendada muude kriteeriumidega, mis on asjaomaste tariifide põhjendamise seisukohalt iseäranis olulised, nagu konkreetsed transpordi- või kohaletoimetamise kulud ning postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuse osutajate vahelised kahepoolsed pakimahud.

(14)  Tariifide hindamise vajaduse üle otsustamisel peaksid riikide reguleerivad asutused arvestama konkurentsi taset asjaomasel piiriülesel turul, sealhulgas kõrvalistes ja äärepoolseimates piirkondades väikeses mahus saatvate isikute puhul. Tariifide hindamisel peaksid nad võtma aluseks objektiivsed kriteeriumid, nagu lähtekoha postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajate ja sihtkoha postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajate riigisisesed tariifid, ning võtma arvesse nende üksikisikutest ning väikestest ja keskmise suurusega ettevõtjatest kasutajate olukorda, kes elavad või asuvad kõrvalistes või hõredalt asustatud piirkondades, ning ka puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute olukorda. Sellega seoses oli Euroopa Parlament oma 15. septembri 2016. aasta resolutsioonis postiteenuste direktiivi kohaldamise kohta seisukohal, et postipakkide kättetoimetamise universaalteenuste osutamise geograafilist ulatust ja kättesaadavust saab ja tuleb parandada, eriti puudega ja piiratud liikumisvõimega kodanike ning äärepoolseimates piirkondades asuvate kodanike jaoks, ning rõhutas seda, kui tähtis on tagada postiteenuste takistusteta kättesaadavus. Hindamise eesmärk peaks olema kindlaks teha turgu valitseva seisundi võimalikku kuritarvitamist ja seda, mil määral mõjutavad kehtivad piiriülesed tariifid postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kasutuselevõttu. Kui riikide reguleerivad asutused peavad vajalikuks tariife täiendavalt hinnata, peaksid nad samuti võtma aluseks objektiivsed kriteeriumid, nagu lähtekoha postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajate ja sihtkoha postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajate riigisisesed tariifid. Neid ühiseid kriteeriume võib täiendada muude kriteeriumidega, mis on asjaomaste tariifide põhjendamise seisukohalt iseäranis olulised, nagu konkreetsed transpordi- või kohaletoimetamise kulud, lõpphinnad ning postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuse osutajate vahelised kahepoolsed pakimahud.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Ühtsed tariifid, mis kehtivad pakkide piiriülesel kättetoimetamisel kahte või enamasse liikmesriiki, võivad täita olulist rolli piirkondliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kaitsmisel. Sellega seoses tuleks võtta arvesse, et e-kaubandus pakub hõredalt asustatud piirkondadele majanduselus osalemiseks uusi võimalusi. Seepärast tuleb võtta kõiki ühtseid tariife postipakkide kättetoimetamise teenuste taskukohasuse hindamisel täiel määral arvesse.

(15)  Ühtsed tariifid, mis kehtivad pakkide piiriülesel kättetoimetamisel kahte või enamasse liikmesriiki, võivad täita olulist rolli piirkondliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kaitsmisel. Sellega seoses tuleks arvestada vajadust edendada e-kaubandust hõredalt asustatud ja kõrvalistes piirkondades, et selliste piirkondade tarbijad saaksid osaleda e-kaubanduses ja edendada oma piirkonna majandust. Seepärast tuleb võtta kõiki ühtseid tariife postipakkide kättetoimetamise teenuste tariifide hindamisel täiel määral arvesse.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste riigisiseste ja piiriüleste tariifide olulisi erinevusi peaksid selgitama objektiivsed kriteeriumid, nagu transpordiga seotud lisakulud ja mõistlik kasumimarginaal. Postipakkide kättetoimetamise teenuseid pakkuvad universaalteenuse osutajad peaksid olema kohustatud esitama sellise selgituse viivitamatult.

(16)  Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste riigisiseste ja piiriüleste tariifide olulisi erinevusi peaksid selgitama objektiivsed kriteeriumid, nagu transpordiga seotud lisakulud ja mõistlik kasumimarginaal. Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuseid pakkuvad postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajad peaksid esitama sellise selgituse alati, kui riigi reguleeriv asutus seda nõuab.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Läbipaistvuse tagamiseks kogu liidus tuleks riigi reguleeriva asutuse analüüs esitada muude liikmesriikide reguleerivatele asutustele ja komisjonile. Riiklikud reguleerivad asutused ja komisjon peavad tagama konfidentsiaalsuse. Lisaks võib komisjon nõuda, et Euroopa postiteenuseid reguleerivate asutuste töörühm esitaks riikide andmete alusel kogu liitu hõlmava analüüsi.

(17)  Läbipaistvuse tagamiseks kogu liidus tuleks riigi reguleeriva asutuse mittekonfidentsiaalne analüüs esitada komisjonile ja analüüsi esitava riigi reguleeriva asutuse liikmesriigi nendele riiklikele asutustele, kes täidavad konkurentsiõiguse rakendamise ülesannet. Riiklikud reguleerivad asutused ja komisjon peavad tagama konfidentsiaalsuse. Lisaks võib komisjon nõuda, et Euroopa postiteenuseid reguleerivate asutuste töörühm esitaks riikide andmete alusel kogu liitu hõlmava analüüsi, tingimusel, et tagatakse konfidentsiaalsus.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Postipakkide kättetoimetamise teenuseid pakkuvad universaalteenuse osutajad võivad sõlmida lõpphindade kohta mitme- ja kahepoolseid kokkuleppeid ning luua oma pakiveovõrkude omavahelise ühendatuse hõlbustamiseks muid programme. Mittediskrimineerimise huvides antakse konkureerivatele postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajatele võrdne juurdepääs lõpphindadele, mida kohaldavad omavahel mitmepoolsete kokkulepete osalised. Mõnel juhul võib olla põhjendatud, et lõpphinnad, mida tasuvad kolmandatest isikutest pakiveoteenuse osutajad, on suuremad kui lõpphinnad, mida tasuvad niisuguste kokkulepete osalisteks olevad universaalteenuse osutajad. Nii võib see olla juhul, kui lõpphindade mitmepoolse kokkuleppe pooled suudavad tõendada, et kokkuleppe sõlmimise, toimimise ja haldamise kulu, määramata postiettevõtjatelt lähtuvate saadetiste vastuvõtmisest ja kohaletoimetamisest tingitud lisakulud ja muud sellised kulud ei ole hõlmatud lähtekoha kolmandatest isikutest teenuseosutajate tasutavates lõpphindades.

(18)  Postipakkide kättetoimetamise teenuseid pakkuvad postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajad võivad sõlmida lõpphindade kohta mitme- ja kahepoolseid kokkuleppeid ning luua oma pakiveovõrkude omavahelise ühendatuse hõlbustamiseks muid programme, järgides täielikult konkurentsiõigust. Need kokkulepped peaksid olema kulupõhised ja kasulikud tarbijatele ning tõhustama olemasolevate võrkude kasutamist, eelkõige maapiirkondades ja kõrvalistes piirkondades. On oluline, et selliseid kokkuleppeid, mis võivad olla vastuolus ELi konkurentsiõiguse põhimõtete ja direktiiviga 97/67/EÜ, uuritaks nõuetekohaselt, ning et liikmesriigid, riikide reguleerivad asutused ja komisjon käsitleksid neid õigel ajal ja tulemuslikult.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a)  Mittediskrimineerimise huvides antakse konkureerivatele postipakkide kättetoimetamise teenuste VKEdest osutajatele võrdne juurdepääs lõpphindadele, mida kohaldatakse mitme- ja kahepoolsete kokkulepete osalistele. Universaalteenuse osutajad võivad juurdepääsu andmisest keelduda või seda piirata. Mõlemal juhul peavad nad teavitama riigi reguleerivat asutust ja selgitama oma otsust objektiivsete kriteeriumide põhjal, et riigi reguleeriv asutus hindaks seda. Mõnel juhul võib olla põhjendatud, et lõpphinnad, mida tasuvad kolmandatest isikutest pakiveoteenuse osutajad, on suuremad kui lõpphinnad, mida tasuvad niisuguste kokkulepete osalisteks olevad universaalteenuse osutajad. Nii võib see olla juhul, kui lõpphindade mitme- või kahepoolse kokkuleppe pooled suudavad tõendada, et kokkuleppe sõlmimise, toimimise ja haldamise kulu, määramata postiettevõtjatelt lähtuvate saadetiste vastuvõtmisest ja kohaletoimetamisest tingitud lisakulud ja muud sellised kulud ei ole hõlmatud lõpphindades, mida kolmandatest isikutest teenuseosutajad tasuvad lähteliikmesriigis.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Tegelikkuses ja operatiivsetel põhjustel on punkt, kus tuleks tagada juurdepääs, riigisisene vahetuspunkt, mis on sihtliikmesriigi universaalteenuse osutajate määratud kontor või hoone muude postisaadetiste kui kirjasaadetiste üleandmiseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek     32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a)  Et vähendada halduskoormust, peaksid postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajad, riikide reguleerivad asutused ja komisjon edastama andmeid elektrooniliselt ning see peaks eelkõige võimaldama e-allkirjade kasutamist, nagu on sätestatud määruses (EL) nr 910/20141 a.

 

_________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Kuna postipakkide kättetoimetamise teenuste turud muutuvad kiiresti, peaks komisjon hindama ümber käesoleva määruse tõhususe ja tulemuslikkuse ning esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule korrapärase aruande. Aruandele peaks vajaduse korral olema lisatud läbivaatamise ettepanekud Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(21)  Kuna postipakkide kättetoimetamise teenuste turud muutuvad kiiresti, peaks komisjon hindama ümber käesoleva määruse tõhususe ja tulemuslikkuse, võttes arvesse e-kaubanduse arengusuundumusi, ning esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule korrapärase hindamisaruande. Aruandele peaks vajaduse korral olema lisatud seadusandlikud läbivaatamise ettepanekud Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Kõnealune aruanne tuleks koostada pärast konsulteerimist kõigi asjaomaste sidusrühmadega, sh postisektori Euroopa sotsiaaldialoogi komiteega.

Muudatusettepanek   34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a)  Komisjon peaks võtma arvesse riikide reguleerivate asutuste esindajatest koosneva Euroopa postiteenuseid reguleerivate asutuste töörühma väärtuslikku panust.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Selleks et tagada ühtsed tingimused, mille alusel postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad täidavad kohustust esitada riikide reguleerivatele asutustele teavet, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused teabe esitamise vormi kehtestamiseks. Neid volitusi tuleks rakendada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201150.

(22)  Selleks et kehtestada kõigile postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajatele konkreetsed nõuded teabe esitamise kohta riikide reguleerivatele asutustele, tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte, milles nähakse ette postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajate poolt riikide reguleerivatele asutustele esitatava teabe vorm. Eriti oluline on see, et komisjon konsulteeriks oma ettevalmistava töö käigus vajalikul määral, sealhulgas ekspertidega, ja et need konsultatsioonid toimuksid kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes49 a sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on süstemaatiline juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

__________________

__________________

 

49 a ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13–18).

 

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 a)  Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad, mis käsitlevad käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavaid karistusi, ja tagama nende rakendamise. Kõnealused karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Kuna käesoleva määruse eesmärke, nimelt kehtestada regulatiivse järelvalve parandamiseks vajalikud regulatiivsed põhimõtted ja eeskirjad, parandada hindade läbipaistvust ning näha postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste jaoks ette teatavad põhimõtted, mis peaksid toetama konkurentsi, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu on neid ulatuse ja toime tõttu parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

(25)  Käesoleva määruse peamine eesmärk on kehtestada regulatiivse järelevalve parandamiseks vajalikud regulatiivsed põhimõtted ja eeskirjad, parandada tariifide läbipaistvust ning näha postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste jaoks ette teatavad põhimõtted, mis peaksid toetama konkurentsi, et lõppkokkuvõttes muuta postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenused kasutajatele kättesaadavamaks, mis peaks aitama parandada ka tarbijate usaldust piiriülese e-kaubanduse vastu. Kuna postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kasutajatele kättesaadavamaks muutmise eesmärki ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu on neid ulatuse ja toime tõttu parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

1. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reguleerimisese ja mõisted

Eesmärgid ja mõisted

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reguleerimisese

Eesmärgid

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevas määruses kehtestatakse lisaks direktiivis 97/67/EÜ sätestatud eeskirjadele konkreetsed eeskirjad:

Et muuta postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenused tarbijatele kättesaadavamaks, kehtestatakse käesolevas määruses lisaks direktiivis 97/67/EÜ sätestatud normidele konkreetsed normid:

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  postipakkide kättetoimetamise teenustega seotud regulatiivse järelevalve kohta;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  postipakkide piiriülese kättetoimetamise teatavate teenuste tariifide ja lõpphindade läbipaistvuse kohta ning teatavate piiriüleste tariifide taskukohasuse hindamise kohta;

(b)  tariifide läbipaistvuse ja postipakkide piiriülese kättetoimetamise teatavate teenuste ebamõistlikult kõrgete tariifide hindamise kohta;

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  läbipaistva ja mittediskrimineeriva juurdepääsu kohta postipakkide kättetoimetamise teatavatele teenustele ja/või taristule.

(c)   teabe kohta postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kasutajate jaoks.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a)  „postipakk“ – postisaadetis või kaubandusliku väärtusega või väärtuseta saadetis, mis ei ole kirjasaadetis ja mille maksimaalne kaal on 31,5 kg;

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  „postipakkide kättetoimetamise teenused“ – teenused, mis hõlmavad postisaadetiste (v.a kirjasaadetised) kogumist, sorteerimist, transporti ja jaotamist; transporti üksinda ei käsitata postipakkide kättetoimetamise teenusena; selliste üle 31,5 kg kaaluvate saadetiste kättetoimetamist ei loeta postipaki kättetoimetamise teenuseks;

(a)  „postipakkide kättetoimetamise teenused“ – teenused, mis hõlmavad postipakkide kogumist, sorteerimist, transporti ja jaotamist;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  „postipakkide kättetoimetamise teenuste osutaja“ – ettevõtja, mis pakub üht või mitut postipaki kättetoimetamise teenust;

(b)  „postipakkide kättetoimetamise teenuste osutaja“ – ettevõtja, mis pakub üht või mitut postipaki kättetoimetamise teenust, välja arvatud ettevõtjad, mis on asutatud vaid ühes liikmesriigis ja osutavad ainult postipakkide riigisisese kättetoimetamise teenuseid müügilepingu raames, nagu on kindlaks määratud direktiivi 2011/83/EL artikli 2 punktis 5, ning lepingu raames, mille kohaselt toimetab ettevõtja selle lepingu esemeks olevad kaubad kasutajale isiklikult kohale;

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  „lõpphinnad“ – lähtekoha universaalteenuse osutaja tehtavad maksed sihtkoha universaalteenuse osutajale postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kulude eest sihtliikmesriigis.

(c)  „lõpphinnad“ – lähtekoha postipakkide kättetoimetamise teenuste osutaja tehtavad maksed sihtkoha postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajale või vajaduse korral vahendajatele postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kulude eest sihtliikmesriigis;

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  „kaupleja“ – füüsiline või era- või avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb oma kaubandus-, majandus-, oskus- või kutsetegevusega seotud eesmärkidel seoses käesoleva määrusega hõlmatud postipakkide piiriülest saatmist käsitlevate müügilepingute sõlmimisega kasutajatega;

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c b)  „alltöövõtja“ – ettevõtja, kes osutab postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajale postipakkide kogumise, sorteerimise, transpordi ja jaotamise teenust.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 a

 

Ühtlustamise tase

 

Käesolevas määruses on kehtestatud miinimumnõuded, mis ei takista ühelgi liikmesriigil säilitamast või võtmast täiendavaid meetmeid, et muuta tõhusad ja taskukohased postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenused kasutajatele paremini kättesaadavaks. Sellised meetmed on kooskõlas liidu õigusega.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kõik postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad esitavad oma asukohaliikmesriigi reguleerivale asutusele järgmise teabe:

1.  Kõik postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad esitavad oma asukohaliikmesriigi reguleerivale asutusele järgmise teabe, v.a juhul, kui riigi reguleeriv asutus on kõnealust teavet juba nõudnud ja selle saanud:

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  teenuseosutaja nimi, selle õiguslik staatus ja vorm, registreerimisnumber äri- või muus samalaadses registris, käibemaksukohustuslasena registreerimise number, registreeritud asukoht ja kontaktisik;

(a)  postipakkide kättetoimetamise teenuste osutaja nimi, selle õiguslik staatus ja vorm, registreerimisnumber äri- või muus samalaadses registris, käibemaksukohustuslasena registreerimise number, registreeritud asukoht ja kontaktisik;

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  teenuseosutaja pakutavate teenuste laad;

(b)  võimaluse korral postipakkide kättetoimetamise teenuste osutaja pakutavate postipakkide kättetoimetamise teenuste üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas pakutavate teenuste laad ning täpne teave maksmise ja kasutajate muude valikuvõimaluste kohta;

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  teenuseosutaja üldised müügitingimused, sealhulgas kaebuste esitamise korra üksikasjalik kirjeldus.

(c)  postipakkide kättetoimetamise teenuste osutaja postipakkide kättetoimetamise teenuste üldtingimused, sealhulgas kaebuste esitamise korra üksikasjalik kirjeldus kasutajatele ja mis tahes võimalikud vastutuse piirangud, mida võidakse kohaldada.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Esimeses lõigus osutatud teabega seotud muudatuste korral teatavad postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad 30 päeva jooksul sellest muudatusest riigi reguleerivale asutusele.

2.  Postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad teatavad riigi reguleerivale asutusele kõigist lõikes 1 osutatud teabega seotud muudatustest 30 päeva jooksul.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Iga kalendriaasta 31. märtsiks esitavad kõik postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad oma asukohaliikmesriigi reguleerivale asutusele järgmise teabe:

3.  Iga kalendriaasta 31. maiks esitavad kõik postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad oma asukohaliikmesriigi reguleerivale asutusele järgmise teabe, välja arvatud juhul, kui riigi reguleeriv asutus on kõnealust teavet juba nõudnud:

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  eelmise kalendriaasta postipakkide kättetoimetamise teenuste aastakäive teenuseosutaja asukohaliikmesriigis riigisiseste, sissetulevate ja väljaminevate piiriüleste postisaadetistega seotud pakiveoteenuste lõikes;

(a)  eelmise kalendriaasta postipakkide kättetoimetamise teenuste aastakäive postipakkide kättetoimetamise teenuste osutaja asukohaliikmesriigis riigisiseste ning sissetulevate ja väljaminevate piiriüleste postipakkide kättetoimetamise teenuste lõikes;

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  teenuseosutaja heaks töötavate ja tema asukohaliikmesriigis postipakkide kättetoimetamise teenuste osutamises osalenud isikute arv eelmisel kalendriaastal;

(b)  postipakkide kättetoimetamise teenuste osutaja heaks töötavate ja tema asukohaliikmesriigis postipakkide kättetoimetamise teenuste osutamises osalenud isikute arv eelmisel kalendriaastal, sealhulgas nende tööalase seisundi kaupa;

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  eelmisel kalendriaastal teenuseosutaja asukohaliikmesriigis kohaletoimetatud, kuni 31,5 kg kaaluvate postisaadetiste (v.a kirjasaadetised) arv riigisiseste, sissetulevate ja väljaminevate piiriüleste postisaadetiste lõikes.

(c)  eelmisel kalendriaastal postipakkide kättetoimetamise teenuste osutaja asukohaliikmesriigis kohaletoimetatud postipakkide arv riigisiseste ning sissetulevate ja väljaminevate piiriüleste postipakkide lõikes;

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3 – punkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  nende heaks töötavate alltöövõtjate nimed, kes osalevad postipakkide kättetoimetamise teenuste osutamises, ning mis tahes teave, mis postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajal on alltöövõtu raames osutatavate postipakkide kättetoimetamise teenuste laadi ja toimimise kohta.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjon kehtestab rakendusaktidega käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teabe esitamise vormi. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artiklis 9 osutatud kontrollimenetlusele.

4.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 9 a vastu delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse käesoleva artikli lõigetes 1 ja 3 osutatud teabe esitamise vorm.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Riikide reguleerivad asutused võivad kehtestada lisaks lõigetes 1 ja 2 osutatud nõutavale teabele täiendavad teabenõuded, kui need on vajalikud, et tagada vastavus käesolevale määrusele.

välja jäetud

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Lõigetes 1 ja 2 esitatud kohustused ei kehti postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja suhtes, kellel on vähem kui 50 töötajat, v.a arvatud juhul, kui teenuseosutaja tegutseb mitmes liikmesriigis.

6.  Käesolevat artiklit ei kohaldata postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja suhtes, kellel oli eelmise kalendriaasta jooksul keskmiselt vähem kui 50 töötajat, v.a juhul, kui teenuseosutaja tegutseb mitmes liikmesriigis. Riigi reguleeriv asutus võib asjaomase liikmesriigi eripära arvestades ja juhul, kui see on vajalik ja proportsionaalne kooskõla tagamiseks käesoleva määrusega, alandada künnist 25 isikule.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tariifide ja lõpphindade läbipaistvus

Tariifide läbipaistvus

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Postipakkide kättetoimetamise teenuseid pakkuvad universaalteenuse osutajad esitavad asukohaliikmesriigi reguleerivale asutusele avaliku nimekirja, mis hõlmab lisas loetletud kategooriatesse kuuluvate postisaadetiste kättetoimetamise suhtes iga kalendriaasta 1. jaanuaril kohaldatavaid tariife. See teave esitatakse hiljemalt iga kalendriaasta 31. jaanuariks.

1.  Kõik postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste osutajad, välja arvatud need, kes on sellest vabastatud artikli 3 lõike 6 alusel, esitavad asukohaliikmesriigi reguleerivale asutusele avaliku nimekirja, mis hõlmab lisas loetletud kategooriatesse kuuluvate üksikpakkide kättetoimetamise suhtes iga kalendriaasta 1. jaanuaril kohaldatavaid tariife. See teave esitatakse iga kalendriaasta 28. veebruariks.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Riikide reguleerivad asutused esitavad viivitamata ja hiljemalt iga kalendriaasta 28. veebruariks komisjonile vastavalt lõikele 1 saadud tariifide avaliku nimekirja. Komisjon avaldab need asjakohasel veebisaidil hiljemalt iga kalendriaasta 30. aprilliks.

2.  Riikide reguleerivad asutused esitavad viivitamata ja hiljemalt iga kalendriaasta 31. märtsiks komisjonile vastavalt lõikele 1 saadud tariifide avaliku nimekirja. Komisjon avaldab need asjakohasel veebisaidil iga kalendriaasta 30. aprilliks ja tagab, et asjakohane veebisait on neutraalse ja mittekaubandusliku olemusega.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Postipakkide kättetoimetamise teenuseid pakkuvad universaalteenuse osutajad esitavad riigi reguleerivale asutusele lõpphinnad, mida kohaldatakse iga kalendriaasta 1. jaanuaril muudest liikmesriikidest lähetatud postisaadetiste suhtes. See teave esitatakse hiljemalt iga kalendriaasta 31. jaanuariks.

välja jäetud

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Riikide reguleerivad asutused esitavad vastavalt lõikele 3 saadud lõpphinnad komisjonile ja lähteliikmesriikide reguleerivatele asutustele hiljemalt iga kalendriaasta 28. veebruariks.

välja jäetud

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tariifide taskukohasuse hindamine

Üksiksaadetiste tariifide hindamine

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Riigi reguleeriv asutus hindab vastavalt artikli 4 lõikele 1 saadud tariifide avalikesse nimekirjadesse kantud piiriüleste tariifide taskukohasust kolme kuu jooksul alates selle teabe laekumisest. Hindamisel võetakse arvesse eelkõige järgmisi elemente:

1.  Kui riigi reguleeriv asutus peab vajalikuks, võib ta objektiivselt ja direktiivi 97/67/EÜ artikli 12 põhimõtete kohaselt hinnata piiriüleseid tariife I lisas loetletud ja tema liikmesriigi universaalteenuse osutamise kohustuse hulka kuuluvate üksiksaadetiste kategooriate alusel, et teha kindlaks tema liikmesriigist lähtuvate postipakkide kättetoimetamise teenuste piiriülesed tariifid, mida ta peab põhjendamatult kõrgeks, kolme kuu jooksul alates selle teabe laekumisest. Hindamisel võetakse arvesse eelkõige järgmisi elemente:

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  võrreldavate postipakkide kättetoimetamise teenuste riigisisesed tariifid lähte- ja sihtliikmesriigis;

(a)  võrreldavate postipakkide kättetoimetamise teenuste riigisisesed ja muud asjakohased tariifid lähte- ja sihtliikmesriigis;

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  vastavalt artikli 4 lõikele 3 saadud lõpphinnad;

välja jäetud

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  kohaldatavate piiriüleste tariifide tõenäoline mõju üksikisikutest ning väikestest ja keskmise suurusega ettevõtjatest kasutajatele, sealhulgas neile, kes asuvad kõrvalistes või hõredalt asustatud piirkondades, ning puudega või piiratud liikumisvõimega kasutajatele.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c b)  hindamisel võetakse arvesse seda, kas tariifide suhtes kohaldatakse hindade reguleerimist siseriiklike õigusaktide alusel või kas muu postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja pakub sarnaseid teenuseid.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c c)   turgu valitseva seisundi võimalik kuritarvitamine.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui riigi reguleeriv asutus jõuab järeldusele, et lõikes 1 osutatud piiriülesed tariifid ei ole taskukohased, taotleb ta universaalteenuse osutajalt tariifide taseme kohta vajalikku lisateavet ja/või selgitust.

2.  Kui riigi reguleeriv asutus peab seda vajalikuks, taotleb ta lõikes 1 osutatud hindamise eesmärgil postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajalt või osutajatelt seoses asjaomaste tariifidega täiendavaid asjakohaseid tõendeid, mis võivad olla vajalikud hindamise läbiviimiseks. Sellised tõendid võivad hõlmata konkreetseid transpordi- või kohaletoimetamise kulusid, lõpphindu ning postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuse osutajate vahelisi kahepoolseid pakimahtusid.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Universaalteenuse osutaja esitab riigi reguleerivale asutusele lõikes 2 osutatud teabe ja/või selgituse 15 tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest.

3.  Käesolevas artiklis osutatud teenuseosutaja(d) esitab (esitavad) riigi reguleerivale asutusele käesoleva artikli lõikes 2 osutatud tõendid koos põhjendusega hinnatavate tariifide kohta ühe kuu jooksul alates taotluse laekumisest.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Riigi reguleeriv asutus esitab oma hinnangu, sealhulgas kogu teabe ja/või selgituse, mis on saadud vastavalt lõikele 3, komisjonile, muude liikmesriikide reguleerivatele asutustele ning riiklikele asutustele konkurentsiõiguse rakendamise eest vastutava riigi reguleeriva asutuse liikmesriigis. Komisjonile esitatakse ka selle hinnangu mittekonfidentsiaalne versioon. See teave esitatakse hiljemalt iga kalendriaasta 31. märtsiks.

4.  Riigi reguleeriv asutus esitab käesoleva artikli kohase, piiriüleseid tariife käsitleva hinnangu kohta asjaomase kalendriaasta 31. juuliks üksikasjaliku aruande komisjonile, asjaomaste liikmesriikide reguleerivatele asutustele ning riiklikele asutustele konkurentsiõiguse rakendamise eest vastutava riigi reguleeriva asutuse liikmesriigis. Lisaks esitab riigi reguleeriv asutus komisjonile oma hindamisaruande mittekonfidentsiaalse versiooni.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon avaldab hinnangu mittekonfidentsiaalse versiooni, mille riikide reguleerivad asutused esitavad vastavalt lõikele 4, asjakohasel veebisaidil hiljemalt iga aasta 30. aprilliks.

5.  Komisjon avaldab riigi reguleeriva asutuse esitatud hindamisaruande mittekonfidentsiaalse versiooni viivitamata ja igal juhul ühe kuu jooksul alates selle saamisest.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Article 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 6

välja jäetud

Läbipaistev ja mittediskrimineeriv piiriülene juurdepääsetavus

 

1.   Kui postipakkide kättetoimetamise teenuseid pakkuvad universaalteenuse osutajad sõlmivad lõpphindade kohta mitmepoolseid kokkuleppeid, vastavad nad kõikidele põhjendatud taotlustele saada juurdepääs kõikidele võrgustiku osadele ja nendega seotud vahenditele ning asjakohastele teenuse- ja teabesüsteemidele, mis on vajalikud postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste osutamiseks.

 

2.   Punkt, kus juurdepääs tuleks tagada, on riigisisene vahetuspunkt sihtliikmesriigis.

 

3.   Lõikes 1 osutatud universaalteenuse osutajad avaldavad standardpakkumise. Standardpakkumine sisaldab kõiki asjakohaseid tingimusi, sealhulgas hindu.

 

4.   Standardpakkumine hõlmab kõiki komponente, mis on vajalikud lõikes 1 osutatud juurdepääsuks, sealhulgas kõiki tingimusi, millega piiratakse juurdepääs teenustele ja/või teenuste kasutamine, kui niisugused tingimused on kooskõlas liidu õigusega liikmesriigis lubatud.

 

5.   Enne standardpakkumise avaldamist peab riigi reguleeriv asutus selle heaks kiitma. Riigi reguleeriv asutus võib vajaduse korral näha ette standardpakkumise muutmise, et tagada käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmine.

 

6.   Lõikes 1 osutatud universaalteenuse osutajad teevad taotluse korral ja standardpakkumise alusel hiljemalt üks kuu pärast taotluse laekumist kättesaadavaks individuaalse pakkumise postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajale, kes taotleb juurdepääsu selle lõike tähenduses. Universaalteenuse osutajad, kellele esitatakse juurdepääsutaotlus, ja juurdepääsu taotlevad teenuseosutajad peavad läbirääkimisi heas usus.

 

7.   Kui lõikes 6 osutatud individuaalse pakkumise alusel ei jõuta kokkuleppele, võib juurdepääsu taotlev postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja esitada universaalteenuse osutaja tehtud individuaalse pakkumise riigi reguleerivale asutusele. Vajaduse korral muudab riigi reguleeriv asutus individuaalset pakkumist, et tagada käesolevas artiklis sätestatud kohustuste täitmine.

 

8.   Juurdepääs tagatakse operatiivselt mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui kolme kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest.

 

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 a

 

Teavitamis- ja kvaliteedistandardid

 

1.   Kõik kauplejad, kes sõlmivad kasutajatega müügilepinguid, mis hõlmavad piiriüleste postipakkide saatmist, teevad kasutajatele lepingueelses etapis kättesaadavaks järgmise teabe:

 

(a)   nende poolt kasutajatele kehtestatud postipakkide piiriülese kättetoimetamise hinnad, sealhulgas kõik asjakohased alternatiivsed või soodushinnad;

 

(b)  pakutavad piiriülese kättetoimetamise võimalused, sealhulgas teenuseosutajate valik, teekonna jälgimine ning mehhanismid, mis võimaldavad kasutajal kogu kättetoimetamisprotsessi kestel sekkuda, k.a loobuda kättetoimetamisest mittekohalviibimise korral ja asjakohasel juhul määrata kindlaks uue kättetoimetamise või kättesaamise aegu või kohti;

 

(c)  andmed nende enda ning asjaomaste postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate kaebuste käsitlemise korra ja Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku piiriüleste kaebuste käsitlemise korra kohta.

 

2.   Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuse kvaliteedi läbipaistvus ja mõõdetavus ning koostalitlusvõime seatakse kooskõlas direktiiviga 97/67/EÜ veelgi tähtsamale kohale nii Euroopa Standardikomitee kaudu kui ka muul viisil, võttes arvesse eelkõige kasutajate huve ning tõhusust ja keskkonnakaalutlusi.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Rakendamine, läbivaatamine ja jõustumine

Üld- ja lõppsätted

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 a

 

Konfidentsiaalsus

 

Riikide reguleerivatele asutustele või komisjonile kooskõlas käesoleva määrusega esitatud mis tahes teavet lõpphindade kohta või muud konfidentsiaalset äriteavet käsitatakse rangelt konfidentsiaalsena vastavalt kohaldatavatele siseriiklike ja liidu õigusaktide sätetele.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 b

 

Kohaldamine

 

Kui käesolevas määruses ei ole teisiti sätestatud, ei piira käesolev määrus postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate suhtes kohaldatavaid siseriiklikke ja liidu õigusakte, sealhulgas sotsiaal- ja tööõiguse norme ja nõudeid, millega nähakse ette teabe esitamine riikide reguleerivatele asutustele.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Hiljemalt XX/XX/2019 ja seejärel iga nelja aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele käesoleva määruse kohaldamist käsitleva hindamisaruande ja lisab sellele vajaduse korral ettepaneku määruse läbivaatamise kohta.

Hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] ja seejärel iga kolme aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele käesoleva määruse kohaldamist käsitleva hindamisaruande ja lisab sellele vajaduse korral seadusandliku ettepaneku määruse läbivaatamise kohta. Aruanne koostatakse pärast konsulteerimist kõikide asjaomaste sidusrühmadega.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kas postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste taskukohasus on paranenud, sealhulgas kõrvalistes või hõredalt asustatud piirkondades elavate kasutajate jaoks;

(a)  kas piiriüleste tariifide läbipaistvus ning postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste tõhusus ja taskukohasus on paranenud kogu liidus, sealhulgas üksikisikutest ning väikestest ja keskmise suurusega ettevõtjatest kasutajate jaoks eelkõige kõrvalistes või hõredalt asustatud piirkondades;

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  millisel määral on postipakkide kättetoimetamise teenuseid pakkuvad universaalteenuse osutajad võimaldanud artiklis 6 osutatud läbipaistvat ja mittediskrimineerivat piiriülest juurdepääsu hulgiturule;

(b)  määruse mõju postipakkide piiriülese kättetoimetamise tasemele ja e-kaubandusele, sealhulgas andmed nii kauplejatele kui ka kasutajatele kehtestatud kättetoimetamistasude kohta;

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  postipakkide kättetoimetamise teenuste ühtse turu lõpuleviimisega seotud muude algatuste edusammud.

(d)  postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuse kvaliteedi ja koostalitlusvõime, sealhulgas tarbijakaitse ja standardite väljatöötamise alased edusammud.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 9

Artikkel 9

Komiteemenetlus

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjoni abistab direktiivi 97/67/EÜ artikli 21 alusel loodud postidirektiivi komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

2.  Artikli 3 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

3.  Euroopa Parlament või nõukogu võib artikli 3 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

 

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6.  Artikli 3 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole nelja kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

 

_________________

 

 

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – esimene alapealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Postisaadetised, mille kohta edastatakse riikide reguleerivatele asutustele riigisiseste tariifide ja muudesse liikmesriikidesse saatmise kõikide piiriüleste tariifide avalik nimekiri:

Üksikpostipakid, mille puhul postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate tariifide suhtes kohaldatakse artiklites 4 ja 5 sätestatud hindade läbipaistvuse meetmeid ja hindamist:

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Eelnevalt määratletud postisaadetised peavad vastama järgmistele kriteeriumidele.

Eelnevalt määratletud postipakid peavad vastama järgmistele kriteeriumidele.

(a)  Postisaadetiste a–i (kirjad) mahupiirangud peavad vastama järgmisele eeskirjale. Pikkus, laius ja paksus kombineerituna: 900 mm, suurim mõõde ei tohi ületada 600 mm, väikseim mõõde ületab 20 mm.

(a)  Punktides a–i loetletud postipakkide mahupiirangud peavad vastama järgmisele eeskirjale. Pikkus, laius ja paksus kombineerituna: 900 mm, suurim mõõde ei ületa 600 mm, väikseim mõõde ületab 20 mm.

(b)  Postipakid (punktid j–o) ei ole väiksemad kui kirjadele ettenähtud mõõtmed (a–i).

(b)  Punktides j–o loetletud postipakid ei ole väiksemad kui punktides a–i loetletud postipakkidele ettenähtud mõõtmed.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – tärn 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(*) Postisaadetistele vastavad tariifid ei sisalda erisoodustusi mahu alusel ega hõlma muud erikohtlemist.

(*) Postipakkidele vastavad tariifid on tükihinnad ja need ei sisalda erisoodustusi mahu alusel ega hõlma muud erikohtlemist.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – tärn 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(***) Teenuseosutajad, kes pakuvad mitut eelnevale kriteeriumile vastavat toodet, peaksid esitama kõige odavama hinna.

(***) Teenuseosutajad, kes pakuvad mitut eelnevale kriteeriumile vastavat postipakki, peaksid esitama kõige odavama tariifi.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – tärn 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(****) Eelnimetatud tariifid peavad vastama elukohta või sihtliikmesriigis asuvasse tegevuskohta toimetatud saadetistele.

(****) Eelnimetatud tariifid peavad vastama saadetistele, mis toimetatakse adressaadi elukohta sihtliikmesriigis või muusse tegevuskohta, kui asjaomane tariif hõlmab seda võimalust ilma lisatasuta.

(1)

ELT C 34, 2.2.2017, lk 106.


SELETUSKIRI

TAUST

Postipakkide kättetoimetamine on konkurentsitihe, uuenduslik ja kiiresti kasvav sektor. Igal aastal tellitakse veebi kaudu ja toimetatakse üle kogu Euroopa Liidu kätte umbes neli miljardit postipakki. Seejuures on sellel sektoril selge kasvupotentsiaal. Kui ELis sooritab 44 % tarbijatest veebiostusid oma riigi piires, siis piiriüleseid oste sooritab vaid 15 % tarbijatest. Veebiteenuseid kasutavate ELi tarbijate ja väikeettevõtjate põhiprobleem on olnud mure piiriüleselt ostetud ja müüdud esemete kättetoimetamise ja tihtipeale ka selle teenuse suhteliselt kõrge hinna pärast.

Komisjon esitas oma digitaalse ühtse turu strateegia raames ettepaneku võtta vastu määrus postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta. Määruse ettepaneku abil tahab komisjon tagada selles sektoris suurema tõhususe, tariifide ja lõpphindade läbipaistvuse ning vastuvõetava hinnataseme.

Ettepaneku arutamiseks valmistudes konsulteeris raportöör paljude kasutajate ja postisektori organisatsioonide, sh reguleerijate ning väikeettevõtjaid, tarbijaid ja ametiühinguid esindavate organisatsioonidega. Lisaks on ta täiel määral arvestanud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee seisukohti ning korraldanud arvukate osavõtjatega ürituse, millel sai komisjoni ettepanekut igakülgselt käsitleda ja selle kohta soovitusi esitada.

RAPORTÖÖRI SEISUKOHT

Raportöör toetab kõigiti püüdlusi luua tarbijate ja jaemüüjate vajadustele kohandatud digitaalne ühtne turg, kuid soovib komisjoni ettepaneku täiustamiseks tuua sisse sektori kõigi ettevõtjate õiglase ja tasakaalustatud käsitluse, mis oleks postiteenuste direktiivi 97/67/EÜ sätetega igati kooskõlas, kuid täiendaks ja arendaks neid edasi.

Selleks teeb ta ettepaneku laiendada määruse tähtsamate sätete kohaldamisala kõigile postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuse osutajatele, arvestades eriti seda, et paljudel universaalteenuse osutajatel ei ole ELi piiriülesel postipakiturul kuigi suurt turuosa. Lisaks soovib ta ettepanekust välja jätta juurdepääsu ja standardpakkumist käsitlevad punktid, kuna need ei kajasta piiriülese postipakituru tegelikkust ega ole kehtiva ELi konkurentsiõiguse ja postiteenuseid reguleerivate õigusaktide valguses vajalikud.

Raportöör määratles „postipakina“ postisaadetise maksimaalse kaaluga 31,5 kg, kusjuures kooskõlas direktiiviga 97/67/EÜ ei loeta pelgalt kirjasaadetist postipakiks.

Komisjonil on õigus selles, kui ta sätestab riikide reguleerivatele asutustele parema turuteabe andmise, kuid tähtis on asjaolu, et määruse sätted võimaldaksid turust täpset ettekujutust saada. Sellepärast tahab raportöör tagada, et riikide reguleerivatele asutustele oleksid kättesaadavad turul esinevate töölevõtmisviiside ulatust ja mitmekesisust kajastavad andmed, sh teave alltöövõtjate ja selliste postisektori töötajate kohta, kellega ei sõlmita täistööajaga alalist lepingut.

Samuti vajavad riikide reguleerivad asutused asjakohaseid andmeid piiriüleste tariifide ja lõpphindade kohta, et hinnata, kas hinnad ei ole põhjendamatult kõrged. Need andmed peaksid olema kõigile asjaomastele ettevõtjatele kättesaadavad, et neil ei tekiks olukorrast moonutatud pilti. Selle vajaduse arvessevõtmiseks koostas raportöör omapoolsed muudatusettepanekud.

Tariifide taskukohasuse hindamise küsimuses on raportöör seisukohal, et kõiki taskukohasuse hindamise mõõdikuid tuleks rakendada mitte üksnes universaalteenuse osutajate, vaid kogu turu lõikes. Selle hindamise eesmärk peaks olema välja selgitada, kas kulud on üksikisikutele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele taskukohased ja mil määral mõjutavad kättetoimetamise hinnad postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kasutuselevõttu. Hindamisel tuleks pöörata tähelepanu väikese netosissetulekuga üksikisikutest kasutajatele, puude või piiratud liikumisvõimega kasutajatele, kõrvalistes või hõredalt asustatud piirkondades elavatele või asuvatele üksikkasutajatele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, samuti neile, kes kasutavad postipakkide kättetoimetamise teenuseid regulaarselt.

Tarbijate usaldust suurendaksid rangemad nõuded hinna- ja kättetoimetamisvalikute läbipaistvusele ja võrreldavusele, samuti nõuded anda põhjalikumaid suuniseid saadetiste kahjustamise, kadumamineku, hilinemise ja tagasisaatmise korral kasutatavate menetluste ning kaebuste käsitlemise kohta. Kõige selle tõttu teeb raportöör ettepaneku lisada kaks uut artiklit, millega täiendatakse siiani kauplejatelt kasutajatele antud teavet ning edendatakse teenuste kvaliteedi ja tehniliste standardite edasist ühtlustamist kooskõlas kehtivate ELi määrustega.

Komisjon teeb ettepaneku esitada Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele iga nelja aasta järel käesoleva määruse kohaldamist käsitlev hindamisaruanne, vajaduse korral koos seadusandliku ettepanekuga määruse läbivaatamise kohta. Raportööri arvates peavad sellise aruande koostamisele eelnema konsultatsioonid kõigi asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas Euroopa postisektori sotsiaaldialoogi komiteega, ning see tuleks esitada iga kolme aasta järel, eriti arvestades arenguid ja kiireid muutusi e-kaubanduse turgudel.


SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS (30.5.2017)

transpordi- ja turismikomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Arvamuse koostaja: Biljana Borzan

(*)  Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

LÜHISELGITUS

E-kaubandus on Euroopa Liidus muutumas üha olulisemaks sektoriks, mille käive ulatus 2014. aastal hinnanguliselt 369 miljardi euroni. Oluline osa e-kaubanduse kaudu tellitud kaubast tuleb füüsiliselt kätte toimetada. Hinnanguliselt saadetakse ELi tarbijatele igal aastal 4 miljardit pakki.

Füüsiliste kaupade piiriülese müügi eeldus on tõhus ja taskukohase hinnaga kättetoimetamine. Vaatamata sellele on pakkide kättetoimetamise turg ELis killustunud liikmesriikide siseturgudeks, mille vahel on suuri erinevusi. E-kaubanduse tarbijate ja jaemüüjate jaoks on kõige suuremaks takistuseks postipakkide piiriülese kättetoimetamise kõrged hinnad ja tülikus. Komisjon on seisukohal, et ELi tarbijad võiksid säästa kuni 11,7 miljardit eurot aastas, kui nad saaksid internetist kaupa ostes teha valikuid kogu ELi kauba- ja teenusevaliku seast.

Praegu kohaldatav postiteenuste direktiiv võeti vastu 1997. aastal ning see keskendub peamiselt kiripostile, kuna enamik pakkide kättetoimetamise teenuseid jäid väljapoole universaalteenuse ulatust. Kuna pakkide kättetoimetamine on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud, tuleb kehtivatele õigusaktidele lisaks kehtestada uued eeskirjad.

Komisjon esitas 25. mail 2016 oma e-kaubanduse meetmepaketi, et aidata tarbijatel ja ettevõtetel ühisturust täit kasu saada. Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuseid käsitleva määruse ettepaneku eesmärk on muuta pakkide piiriülese kättetoimetamise hinnad läbipaistvamaks ja parandada regulatiivset järelevalvet.

Uuringud näitavad, et piiriülese pakiveo hinnad on sageli kolm kuni neli korda kõrgemad kui vastavad riigisisesed hinnad. Ligikaudu 40 % piiriülese pakiveo hinnast ei saa põhjendada majanduslike teguritega, nagu tööjõukulud, mahud vms, samas kui suur kättetoimetamis- ja tagastamiskulu on tarbijate jaoks piiriüleselt interneti teel oste tehes kaks peamist murekohta. Kättetoimetamise kõrge hind on takistuseks ka veebimüügiga tegelevatele jaemüüjatele. See mõjutab väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid rohkem kui suuri.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et määruses tuleks määratleda postipaki mõiste, ning teeb ettepaneku kehtestada kaalupiirang ja eristus kirjasaadetistest.

Juurdepääs universaalteenuse osutajate võrgustikele on oluline uutele turule tulijatele, eelkõige VKEdele, kelle teenustel ei ole piisavat mahtu ega ulatust üleriigiliste kättetoimetamisvõrgustike loomiseks, mis hõlmaks ka kõrvalisi piirkondi, ega mitme osalejaga piiriülese kättetoimetamise kokkulepete saavutamiseks. See vähendab tarbijate jaoks ja piiriülese kaubanduse huvides hindu ning tekitab pakiveoturul suuremat konkurentsi, aidates seega kaasa uute ja innovaatiliste lahenduste tekkele.

Universaalteenuse osutajatel on kohustus osutada taskukohase hinnaga pakiveoteenuseid, mille eest nad saavad teatavaid kontsessioone, nt käibemaksuvabastuse. Nende teenuste hinnad on sageli individuaalselt läbiräägitud tariifid, mis on konfidentsiaalsed. Ettepanekuga püütakse säilitada kaubanduslikult tundliku teabe konfidentsiaalsus, kuid võimaldada riikide reguleerivatel asutustel hinnata tariifide taskukohasust ning põhjendamatult kõrgete tariifide korral küsida põhjendusi ja täiendavat teavet.

Arvamuse koostaja peab eriti oluliseks määruse põhieesmärki, milleks on anda tarbijatele võimalus kasutada postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuseid, ning on esitanud selle kohta muudatusettepanekuid. Arvamuse koostaja palub lisada postipakkide kättetoimetamise teenuste kirjeldusse kättetoimetamisvõimalused ja põhjaliku teabe tarbijatele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek   1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus –1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(–1)  Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 169 lõikes 1 ja artikli 169 lõike 2 punktis a on sätestatud, et liit aitab edendada tarbijate huve ja tagada kõrgetasemelist tarbijakaitset meetmetega, mis on võetud ELi toimimise lepingu artikli 114 põhjal.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Tariifid, mida kohaldatakse väikeses mahus piiriüleseid postipakke ja muid postisaadetisi saatvate isikute, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suhtes, on endiselt suhteliselt kõrged. See avaldab otsest negatiivset mõju neile, kes soovivad kasutada postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuseid, eriti e-kaubanduse raames.

(1)  Mõnel juhul on tariifid, mida kohaldatakse väikeses mahus piiriüleseid postipakke ja muid postisaadetisi saatvate isikute, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) suhtes, endiselt suhteliselt kõrged. See avaldab otsest negatiivset mõju neile, kes soovivad kasutada postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuseid, eriti e-kaubanduse raames. Lisaks on mõned kasutajad ikka veel teada andnud teenuse kvaliteedi probleemidest piiriüleste postipakkide saatmisel, kättesaamisel või tagastamisel. Samuti vajab selles valdkonnas parandamist koostalitlusvõime, sealhulgas mõned konkreetsed meetmed seoses keskkonnaalaste kaalutlustega.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste turg on mitmekesine ja keerukas – erisugused teenuseosutajad pakuvad erisuguseid teenuseid ja hindu sõltuvalt lähetatavate saadetiste kaalust, suurusest ja formaadist ning sihtkohast, lisaväärtust pakkuvatest omadustest (nt jälgitavuslahendused), ning lähetatavate saadetiste arvust. See mitmekesisus raskendab postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajate võrdlemist nii kvaliteedi kui ka hinna mõttes. Lisaks ei ole väikeste mahtudega saatjad, nagu väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ja üksikisikud sageli mitmesuguste pakutavate postipakkide kättetoimetamise teenuste olemasolust teadlikud.

(3)  Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste turg on mitmekesine, keerukas ja suure konkurentsiga – erisugused teenuseosutajad pakuvad erisuguseid teenuseid ja hindu sõltuvalt lähetatavate saadetiste kaalust, suurusest ja formaadist ning sihtkohast, lisaväärtust pakkuvatest omadustest (nt jälgitavuslahendused), ning lähetatavate saadetiste arvust. Mõnes liikmesriigis ei ole universaalteenuse osutajatel pakiveoturul suurimat turuosa. See mitmekesisus raskendab postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajate võrdlemist nii kvaliteedi kui ka hinna mõttes. Lisaks ei ole väikeste mahtudega saatjad, nagu VKEd ja üksikisikud sageli mitmesuguste pakutavate postipakkide kättetoimetamise teenuste olemasolust teadlikud. Samas on takistuseks ka teenuse osutaja vahetamisest tulenevad kulud. Väikesed ja keskmise suurusega e-jaemüüjad peavad kättetoimetamisega seotud probleeme piiriülese müügi takistuseks.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Postipakkide kättetoimetamise piiriüleste teenuste taskukohasuse parandamiseks, eriti kõrvalistes või hõredalt asustatud piirkondades elavate kasutajate jaoks, tuleb muuta läbipaistvamaks avalikud nimekirjad, milles on esitatud universaalteenuse osutajate pakutavate ning peamiselt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ning üksikisikute kasutatavate teatavate postipakkide piiriüleste kättetoimetamise teenuste tariifid. Avalike nimekirjade läbipaistvus on vajalik ka selleks, et käsitleda piiriüleste kättetoimetamisteenuste kõrgete tariifide probleemi ja vähendada vajaduse korral tariifide põhjendamatuid erinevusi postipakkide riigisisese ja piiriülese kättetoimetamise teenuste vahel.

(4)  Postipakkide kättetoimetamise piiriüleste teenuste parandamiseks, eriti kõrvalistes või hõredalt asustatud piirkondades elavate kasutajate ning VKEde ja mikroettevõtjate jaoks, tuleb muuta läbipaistvamaks peamiselt VKEde ning üksikisikute kasutatavate postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste tariifid ja lõpphinnad. Läbipaistvus on vajalik ka selleks, et käsitleda piiriüleste kättetoimetamisteenuste kõrgete tariifide probleemi ja vähendada vajaduse korral tariifide põhjendamatuid erinevusi postipakkide riigisisese ja piiriülese kättetoimetamise teenuste vahel.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Kuna Eurobaromeetri kiiruuringu nr 413 andmetel pidas enamik veebimüügiga tegelevatest, tegelenud või tegeleda üritanud ettevõtjatest suuri kättetoimetamiskulusid, kulukaid kaebuste menetlusprotsesse ja tagatisi probleemiks, tuleb võtta täiendavaid meetmeid tagamaks, et kõik jaemüüjad ja tarbijad, eelkõige VKEd ning kõrvalistes piirkondades asuvad tarbijad saaksid täit kasu tõrgeteta toimivatest postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenustest, mis on kättesaadavad ja mõistliku hinnaga. Seejuures ei tohi eirata asjaolu, et tarbijatel on ootus osta kaupu tasuta kättetoimetamisega.

Muudatusettepanek   6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Enamikus liikmesriikides on mitu teenuseosutajat, kes pakuvad postipakkide riigisisese kättetoimetamise teenuseid, samas kui vaid mõni neist teenuseosutajatest pakub ka postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuseid. Sellega seoses on tõhusa konkurentsi kindlustamiseks ja edendamiseks ning tarbijate kaitsmiseks hädavajalik tagada läbipaistev ja mittediskrimineeriv juurdepääs teenustele ja taristule, mis on vajalik postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste osutamiseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek   7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Universaalteenuse osutaja tähendab postiettevõtjat, kes osutab konkreetses liikmesriigis universaalset postiteenust või selle teenuse osi. Enam kui ühes liikmesriigis tegutsev universaalteenuse osutaja tuleks liigitada universaalteenuse osutajaks ainult liikmesriikides, kus ta osutab universaalset postiteenust.

Selgitus

Mõiste „universaalteenuse osutaja“ täpsustus.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Praegu reguleeritakse postiteenuseid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/67/EÜ49. Selles direktiivis kehtestatakse ühiseeskirjad, millega reguleeritakse postiteenuste ja universaalse postiteenuse pakkumist liidus. Selles keskendutakse peamiselt, kuid mitte ainult, riiklikele universaalteenustele ega käsitleta postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate regulatiivset järelevalvet, postipakkide piiriülese kättetoimetamise teatavate teenuste tariifide ja lõpphindade läbipaistvust, postipakkide piiriülese kättetoimetamise teatavate teenuste taskukohasuse hindamist ega läbipaistvat ja mittediskrimineerivat juurdepääsu postipakkide piiriülese kättetoimetamise teatavatele teenustele ja/või taristule. Seega täiendatakse käesoleva määrusega postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenustega seoses direktiivis 97/67/EÜ sätestatud eeskirju.

(6)  Praegu reguleeritakse postiteenuseid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/67/EÜ49. Kõnealuses direktiivis kehtestatakse ühiseeskirjad, millega reguleeritakse postiteenuste ja universaalse postiteenuse pakkumist liidus. Käesoleva määrusega täiendatakse postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenustega seoses direktiivis 97/67/EÜ sätestatud eeskirju.

__________________

__________________

49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (EÜT L 1, 21.1.1998, lk 14–25).

49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (EÜT L 1, 21.1.1998, lk 14–25).

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Seepärast on oluline määratleda selgelt postipakkide kättetoimetamise teenused ja täpsustada, missuguseid postisaadetisi see mõiste hõlmab. See puudutab eriti postisaadetisi (v.a kirjasaadetised), mida nende kaalu tõttu kasutatakse tavaliselt toodete ja kaupade saatmiseks. Seepärast tuleks kooskõlas väljakujunenud tavaga hõlmata käesolevas määruses kuni 31,5 kg kaaluvad postisaadetised, sest raskemaid saadetisi ei saa keskmine isik üksinda ilma mehaaniliste abivahenditega käsitseda. Kooskõlas praeguse tava ja direktiiviga 97/67/EÜ tuleks postiteenuste ahela iga etapp, st kogumine, sorteerimine ja kättetoimetamine lugeda postipakkide kättetoimetamise teenusteks. Transport üksinda, mis ei toimu koos ühega neist etappidest, peaks jääma väljapoole postipakkide kättetoimetamise teenuste ulatust, sest sellisel juhul võib eeldada, et nimetatud tegevus kuulub transpordisektorisse.

(8)  Seepärast on oluline määratleda selgelt mõisted „postipakk“ ja „postipakkide kättetoimetamise teenused“ ning täpsustada, missuguseid postisaadetisi ja pakke need mõisted hõlmavad. See puudutab eriti saadetisi (v.a kirjasaadetised), mida käitleb või ei käitle universaalteenuse osutaja ja mida nende kaalu tõttu kasutatakse tavaliselt kaubandusliku väärtusega või kaubandusliku väärtuseta toodete ja kaupade saatmiseks. Seepärast tuleks kooskõlas väljakujunenud tavaga hõlmata käesolevas määruses kuni 31,5 kg kaaluvad postipakid, mida käitleb või ei käitle universaalteenuse osutaja, sest raskemaid saadetisi ei saa keskmine isik üksinda ilma mehaaniliste abivahenditeta käsitseda. Kooskõlas praeguse tavaga tuleks postipakkide kättetoimetamisahela iga etapp, st kogumine, sorteerimine ja kättetoimetamine lugeda postipakkide kättetoimetamise teenusteks, kaasa arvatud juhul, kui teenust osutab kiir- või kullerpostiteenuse osutaja või komplekteerija. Käesolevat määrust tuleks kohaldada ka alternatiivseid ärimudeleid ja e-kaubandusplatvorme kasutavate postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajate suhtes, kui nad osutavad vähemalt ühe kättetoimetamisahela etapi teenust. Erinevalt postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja üksikutest sõltumatutest alltöövõtjatest ei tohiks käesolev määrus siiski hõlmata väljakujunenud kaubaveo- või transpordilogistikateenuse osutajaid.

Muudatusettepanek   10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada kolmandatele isikutele pakutavate postipakkide kättetoimetamise teenuste suhtes ja mitte ettevõtjatele, kellel on ainult ettevõttesisesed kättetoimetamisvõrgud nende enda müüdud kauba tellimuste täitmiseks. Nende ettevõtjate suhtes tuleks käesolevat määrust kohaldada siis, kui nad kasutavad ettevõttesiseseid kättetoimetamisvõrke ka kolmandate isikute müüdud kaupade ja ettevõttesisese jaemüügiteenuse kaupade kättetoimetamiseks.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik tagamaks, et määrust ei kohaldataks näiteks selvehallide toidu kättetoimetamise teenuste suhtes.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Lõpphinnad põhinevad universaalteenuse osutajate vahelistel mitme- ja kahepoolsetel kokkulepetel ning nendega tagatakse, et sihtkoha universaalteenuse osutajale tasutakse lähtekoha universaalteenuse osutajale pakutava teenuse kulud. Lõpphinnad tuleks määrata nii, et need hõlmaksid nii kirjasaadetiste puhul kehtivaid lõppmakseid, mis on määratletud direktiivi 97/67/EÜ artikli 2 punktis 15, kui ka postipakkide puhul kehtivaid sissetuleva maaposti tariife.

(9)  Lõpphinnad põhinevad postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate vahelistel mitme- ja kahepoolsetel kokkulepetel ning nendega tagatakse, et sihtkoha postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajale tasutakse lähtekoha postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajale pakutava teenuse kulud. Lõpphindu tuleks käsitada nii, et need hõlmavad nii kirjasaadetiste puhul kehtivaid lõppmakseid, mis on määratletud direktiivi 97/67/EÜ artikli 2 punktis 15, postipakkide puhul kehtivaid sissetuleva maaposti tariife kui ka postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajate tütarettevõtete vahelisi siirdekulusid. Sellega seoses tuleks lõppmaksete all mõista lähtekoha universaalteenuse osutaja tehtavaid makseid sihtkoha universaalteenuse osutajale sihtliikmesriigis käideldavate piiriüleste kirjasaadetiste kättetoimetamise kulude eest. Sissetuleva maaposti tariifid tähendavad lähteliikmesriigi universaalteenuse osutaja tehtud makseid sihtkoha universaalteenuse osutajale postipakkide piiriülese kättetoimetamise kulude eest sihtliikmesriigis. Siirdehinnad tähendavad lähteliikmesriigi postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja tehtud makseid oma tütarettevõtjatele sihtliikmesriigis oma postipakkide kättetoimetamise kulude eest sihtliikmesriigis. Lõpphinnad on kaubanduslikult tundlik äriteave.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  On vajalik, et riikide reguleerivatel asutustel oleksid statistika eesmärgil olemas teadmised ja teave turul aktiivselt tegutsevate postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate kohta. Selleks et piirata üksnes riigisiseselt või piirkondlikul turul aktiivselt tegutsevate väikeste postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate halduskoormust, tuleks rakendada künnist, mille aluseks on teenuseosutaja heaks töötavate ja postipakkide kättetoimetamise teenuste osutamises osalevate isikute arv.

(10)  On vajalik, et riikide reguleerivatel asutustel oleksid statistika eesmärgil olemas teadmised ja teave turul aktiivselt tegutsevate postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate kohta. Sektori töömahukuse tõttu ja selleks, et piirata üksnes piirkondlikul või riigisisesel turul aktiivselt tegutsevate väikeste postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate või alltöövõtjate halduskoormust, tuleks rakendada künnist, mille aluseks on postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja heaks eelmise kalendriaasta jooksul töötanud ja teenuseosutaja asukohaliikmesriigis (välja arvatud juhul, kui kõnealune teenuseosutaja tegutseb mitmes liikmesriigis) postipakkide kättetoimetamise teenuste osutamises osalenud isikute keskmine arv. Künnis tuleks siiski kehtestada nii, et see hõlmaks nõuetekohaselt ka neid, kes töötavad sektoris muul moel kui täistööajaga ja alaliselt.

Muudatusettepanek   13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Riigi reguleerivale asutusele teabe esitamisel peaks postipakkide kättetoimetamise teenuse kirjeldus hõlmama postiteenuste ahela etappe (kogumine, sorteerimine, transport ja jaotamine), millega kõnealune teenuseosutaja tegeleb; seda, kas teenus kuulub universaalteenuse osutamise kohustuse alla või mitte; teenuse territoriaalset ulatust (piirkondlik, riigisisene, piiriülene) ja seda, kas pakutakse lisaväärtust.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Riigi reguleerivale asutusele teabe esitamisel tuleks arvestada asjaoluga, et postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad võivad juba olla esitanud samale riigi reguleerivale asutusele teatava teabe. Postipakkide kättetoimetamise teenused on olulised väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ja üksikisikute jaoks ning neil peaks olema võimalik mitmesuguseid teenuseosutajaid kergesti võrrelda. Seepärast tuleks määrata sõnaselgelt teenused, mille tariifide kohta peaksid universaalteenuse osutajad andmed esitama. Komisjon peaks avaldama need tariifid asjakohasel veebisaidil ning koos aluseks olevate lõpphindade korrapärase konfidentsiaalse esitamisega peaksid riikide reguleerivad asutused hindama nende põhjal postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste tariifide taskukohasust. Muud postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad kui universaalteenuse osutajad võivad esitada oma riikide reguleerivale asutusele vabatahtlikult võrreldavas vormis samade saadetiste tariifid, tingimusel, et need saadetised toimetatakse adressaadi elukohta või ruumidesse.

(12)  Riigi reguleerivale asutusele teabe esitamisel tuleks arvestada asjaoluga, et postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad võivad juba olla esitanud samale riigi reguleerivale asutusele teatava teabe. Postipakkide kättetoimetamise teenused on olulised VKEde ja üksikisikute jaoks ning neil peaks olema võimalik mitmesuguseid teenuseosutajaid kergesti võrrelda. Seepärast tuleks määrata sõnaselgelt teenused, mille tariifide kohta peaksid postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad andmed esitama. Komisjon peaks avaldama need tariifid asjakohasel veebisaidil ning koos aluseks olevate lõpphindade korrapärase konfidentsiaalse esitamisega peaksid riikide reguleerivad asutused hindama nende põhjal postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste tariifide põhjendatust.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Hinnates igal aastal tariifide taskukohasust, peaksid riikide reguleerivad asutused võtma aluseks objektiivsed kriteeriumid, nagu lähtekoha universaalteenuse osutajate ja sihtkoha universaalteenuse osutajate riigisisesed tariifid ning lõpphindade tase. Neid ühiseid kriteeriume võib täiendada muude kriteeriumidega, mis on asjaomaste tariifide põhjendamise seisukohalt iseäranis olulised, nagu konkreetsed transpordi- või kohaletoimetamise kulud ning postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuse osutajate vahelised kahepoolsed pakimahud.

(14)  Hinnates igal aastal põhjendamatult kõrgeid tariife, peaksid riikide reguleerivad asutused võtma aluseks objektiivsed kriteeriumid, nagu lähtekoha postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajate ja sihtkoha postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajate riigisisesed tariifid ning lõpphindade tase. Neid ühiseid kriteeriume võib täiendada muude kriteeriumidega, mis on asjaomaste tariifide põhjendamise seisukohalt iseäranis olulised, nagu konkreetsed transpordi- või kohaletoimetamise kulud ning postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuse osutajate vahelised kahepoolsed pakimahud. Riikide reguleerivad asutused peaksid eelkõige võtma arvesse VKEsid ning kõrvalistes või hõredalt asustatud piirkondades elavaid või asuvaid üksikkasutajaid ja ebasoodsas olukorras olevaid kasutajaid. Kõnealused asutused peaksid võimaluse korral tegema jõupingutusi, et tagada selle hindamise võrreldavus direktiivi 97/67/EÜ alusel nõutavate hindamistega.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste riigisiseste ja piiriüleste tariifide olulisi erinevusi peaksid selgitama objektiivsed kriteeriumid, nagu transpordiga seotud lisakulud ja mõistlik kasumimarginaal. Postipakkide kättetoimetamise teenuseid pakkuvad universaalteenuse osutajad peaksid olema kohustatud esitama sellise selgituse viivitamatult.

(16)  Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste riigisiseste ja piiriüleste tariifide olulisi erinevusi peaksid selgitama objektiivsed kriteeriumid, nagu näiteks transpordiga seotud lisakulud ja mõistlik kasumimarginaal. Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuseid pakkuvad postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad peaksid olema kohustatud esitama sellise selgituse viivitamatult.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Läbipaistvuse tagamiseks kogu liidus tuleks riigi reguleeriva asutuse analüüs esitada muude liikmesriikide reguleerivatele asutustele ja komisjonile. Riiklikud reguleerivad asutused ja komisjon peavad tagama konfidentsiaalsuse. Lisaks võib komisjon nõuda, et Euroopa postiteenuseid reguleerivate asutuste töörühm esitaks riikide andmete alusel kogu liitu hõlmava analüüsi.

(17)  Läbipaistvuse tagamiseks kogu liidus tuleks riigi reguleeriva asutuse analüüs esitada asjaomaste liikmesriikide reguleerivatele asutustele ja komisjonile. Riigi reguleerivad asutused ja komisjon peaksid tagama konfidentsiaalsuse. Lisaks võib komisjon nõuda, et Euroopa postiteenuseid reguleerivate asutuste töörühm esitaks riikide andmete alusel kogu liitu hõlmava analüüsi, tingimusel et tagatakse konfidentsiaalsus.

Muudatusettepanek   18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Postipakkide kättetoimetamise teenuseid pakkuvad universaalteenuse osutajad võivad sõlmida lõpphindade kohta mitme- ja kahepoolseid kokkuleppeid ning luua oma pakiveovõrkude omavahelise ühendatuse hõlbustamiseks muid programme. Mittediskrimineerimise huvides antakse konkureerivatele postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajatele võrdne juurdepääs lõpphindadele, mida kohaldavad omavahel mitmepoolsete kokkulepete osalised. Mõnel juhul võib olla põhjendatud, et lõpphinnad, mida tasuvad kolmandatest isikutest pakiveoteenuse osutajad, on suuremad kui lõpphinnad, mida tasuvad niisuguste kokkulepete osalisteks olevad universaalteenuse osutajad. Nii võib see olla juhul, kui lõpphindade mitmepoolse kokkuleppe pooled suudavad tõendada, et kokkuleppe sõlmimise, toimimise ja haldamise kulu, määramata postiettevõtjatelt lähtuvate saadetiste vastuvõtmisest ja kohaletoimetamisest tingitud lisakulud ja muud sellised kulud ei ole hõlmatud lähtekoha kolmandatest isikutest teenuseosutajate tasutavates lõpphindades.

(18)  Postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad võivad sõlmida lõpphindade kohta mitme- ja kahepoolseid kokkuleppeid ning luua oma pakiveovõrkude omavahelise ühendatuse hõlbustamiseks muid programme. Mittediskrimineerimise huvides tuleks anda konkureerivatele postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajatele võrdne juurdepääs lõpphindadele, mida kohaldavad omavahel mitmepoolsete kokkulepete osalised. Mõnel juhul võib olla põhjendatud, et lõpphinnad, mida tasuvad kolmandatest isikutest pakiveoteenuse osutajad, on suuremad kui lõpphinnad, mida tasuvad niisuguste kokkulepete osalisteks olevad pakiveoteenuse osutajad. Nii võib see olla juhul, kui lõpphindade mitmepoolse kokkuleppe pooled suudavad tõendada, et kokkuleppe sõlmimise, toimimise ja haldamise kulu, kolmandatest isikutest postiettevõtjatelt lähtuvate saadetiste vastuvõtmisest ja kohaletoimetamisest tingitud lisakulud ja muud sellised kulud ei ole hõlmatud lähtekoha kolmandatest isikutest teenuseosutajate tasutavates lõpphindades. Kui postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja sõlmib mitmepoolseid lepinguid lõpphindade kohta, peaks kolmandate isikute võrdne ja mittediskrimineeriv juurdepääs selliste mitmepoolsete lepingute alusel osutatavatele teatavatele postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenustele ergutama konkurentsi, olema kuludele orienteeritud ja kasulik tarbijatele ning tõhustama olemasolevate võrkude kasutamist, eelkõige maapiirkondades ja kõrvalistes piirkondades.

Muudatusettepanek   19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Tegelikkuses ja operatiivsetel põhjustel on punkt, kus tuleks tagada juurdepääs, riigisisene vahetuspunkt, mis on sihtliikmesriigi universaalteenuse osutajate määratud kontor või hoone muude postisaadetiste kui kirjasaadetiste üleandmiseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek   20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a)  Selleks et piirata halduskoormust, peaks andmete edastamine postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate, riikide reguleerivate asutuste ja komisjoni poolt olema elektrooniline ning see peaks eelkõige võimaldama e-allkirjade kasutamist, nagu on sätestatud määruses (EL) nr 910/20141a.

 

_________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Kuna postipakkide kättetoimetamise teenuste turud muutuvad kiiresti, peaks komisjon hindama ümber käesoleva määruse tõhususe ja tulemuslikkuse ning esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule korrapärase aruande. Aruandele peaks vajaduse korral olema lisatud läbivaatamise ettepanekud Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(21)  Kuna postipakkide kättetoimetamise teenuste turud muutuvad kiiresti, peaks komisjon hindama ümber käesoleva määruse tõhususe ja tulemuslikkuse, võttes arvesse e-kaubanduse arengusuundumusi, ning esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule korrapärase aruande. Aruandele peaks vajaduse korral olema lisatud seadusandlikud läbivaatamise ettepanekud Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Aruanne tuleks koostada pärast konsultatsioone kõigi asjaomaste sidusrühmadega, sh postisektori sotsiaaldialoogi komiteega.

Muudatusettepanek   22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a)  Komisjon peaks võtma arvesse riikide reguleerivate asutuste esindajatest koosneva Euroopa postiteenuseid reguleerivate asutuste töörühma väärtuslikku panust.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Selleks et tagada ühtsed tingimused, mille alusel postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad täidavad kohustust esitada riikide reguleerivatele asutustele teavet, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused teabe esitamise vormi kehtestamiseks. Neid volitusi tuleks rakendada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201150.

välja jäetud

__________________

 

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13–18).

 

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a)  Selleks et tagada, et postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajatele kehtivaid teabe esitamise nõudeid kohaldataks nende asukohaliikmesriigi reguleeriva asutuse suhtes, tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt vastu õigusakte, millega käesoleva määruse täiendusena määrataks kindlaks kõnealuse teabe esitamise standardvorm. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes1a sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

 

__________________

 

1a ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek   25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a)  Selleks et uurida käesoleva määruse mõju, peaksid liikmesriigid esitama aruandeid kõigi postipakkide kättetoimetamise sektoris töötavate isikute töötingimuste arengusuundumuste kohta ning samuti liikluskoormuse suurenemisest ja sellest tulenevatest suurenenud heitkogustest tingitud keskkonnamõju kohta.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Kuna käesoleva määruse eesmärke, nimelt kehtestada regulatiivse järelvalve parandamiseks vajalikud regulatiivsed põhimõtted ja eeskirjad, parandada hindade läbipaistvust ning näha postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste jaoks ette teatavad põhimõtted, mis peaksid toetama konkurentsi, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu on neid ulatuse ja toime tõttu parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

(25)  Kuna käesoleva määruse eesmärke, nimelt kehtestada regulatiivse järelevalve parandamiseks vajalikud regulatiivsed põhimõtted ja eeskirjad, parandada hindade läbipaistvust, näha postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste jaoks ette teatavad põhimõtted, mis peaksid toetama konkurentsi, ning soodustada paremat juurdepääsu kasutajatele postipakkide piiriülese kättetoimetamise tõhusatele ja mõistliku hinnaga teenustele, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, vaid pigem on neid ulatuse ja toime tõttu parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale,

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reguleerimisese

Reguleerimisese ja eesmärgid

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevas määruses kehtestatakse lisaks direktiivis 97/67/EÜ sätestatud eeskirjadele konkreetsed eeskirjad:

Selleks et võimaldada tarbijatele juurdepääsu postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenustele ja edendada kasutajate, sh ebasoodsas olukorras olevate, kõrvalistes või hõredalt asustatud piirkondades elavate teenusekasutajate ning puuetega inimeste paremat juurdepääsu tõhusale postipakkide piiriülesele kättetoimetamisele, kehtestatakse käesolevas määruses lisaks direktiivis 97/67/EÜ sätestatud eeskirjadele konkreetsed eeskirjad:

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  postipakkide piiriülese kättetoimetamise teatavate teenuste tariifide ja lõpphindade läbipaistvuse kohta ning teatavate piiriüleste tariifide taskukohasuse hindamise kohta;

(b)  postipakkide piiriülese kättetoimetamise teatavate teenuste tariifide ja lõpphindade läbipaistvuse kohta ning teatavate põhjendamatult kõrgete piiriüleste tariifide hindamise kohta;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  läbipaistva ja mittediskrimineeriva juurdepääsu kohta postipakkide kättetoimetamise teatavatele teenustele ja/või taristule.

välja jäetud

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  teabe ja hindade läbipaistvuse kohta postipakkide kättetoimetamise piiriüleste teenuste kasutajate jaoks;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt –a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(–a)  „postipakk“ – universaalteenuse osutaja või muu postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja poolt käideldav saadetis, mis ei ole kirjasaadetis ning mis on kaubandusliku väärtusega või ilma kaubandusliku väärtuseta ning kaalub kuni 31,5 kg;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  „postipakkide kättetoimetamise teenused“ – teenused, mis hõlmavad postisaadetiste (v.a kirjasaadetised) kogumist, sorteerimist, transporti ja jaotamist; transporti üksinda ei käsitata postipakkide kättetoimetamise teenusena; selliste üle 31,5 kg kaaluvate saadetiste kättetoimetamist ei loeta postipaki kättetoimetamise teenuseks;

(a)  „postipakkide kättetoimetamise teenused“ – teenused, mis hõlmavad postipakkide kogumist, sorteerimist, transporti ja jaotamist, tingimusel et need teenused ei piirdu üksnes transpordiga;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  „alltöövõtja“ – ettevõtja, kes osutab postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajale postipakkide kogumise, sorteerimise, transpordi või jaotamise teenuseid, tingimusel et need teenused ei piirdu üksnes transpordiga;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  „lõpphinnad“ – lähtekoha universaalteenuse osutaja tehtavad maksed sihtkoha universaalteenuse osutajale postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kulude eest sihtliikmesriigis.

(c)  „lõpphinnad“ – maksed, mis on kas lõppmaksed, sissetuleva maaposti tariifid või siirdehinnad ning mille teeb lähtekoha postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja sihtkoha postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajale, vajaduse korral vahendajatele või neile mõlemale postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kulude eest sihtliikmesriigis;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  „ettevõtja” – füüsiline või juriidiline isik, olenemata sellest, kas viimane on era- või avalik-õiguslikus omandis, kes käesoleva määrusega reguleeritud postipakkide kättetoimetamise teenuste raames tegutseb – kaasa arvatud teiste isikute kaudu, kes tegutsevad tema nimel või ülesandel – eesmärgil, mis on seotud tema kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevusega.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kõik postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad esitavad oma asukohaliikmesriigi reguleerivale asutusele järgmise teabe:

1.  Kõik postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad, sealhulgas alternatiivseid ärimudeleid ja e-kaubanduse platvorme kasutavad postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad, esitavad oma asukohaliikmesriigi reguleerivale asutusele järgmise standardteabe, välja arvatud juhul, kui asjaomane riigi reguleeriv asutus on kõnealust teavet juba nõudnud ja selle kätte saanud:

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  teenuseosutaja nimi, selle õiguslik staatus ja vorm, registreerimisnumber äri- või muus samalaadses registris, käibemaksukohustuslasena registreerimise number, registreeritud asukoht ja kontaktisik;

(a)  postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja nimi, selle õiguslik staatus ja vorm, registreerimisnumber äri- või muus samalaadses registris, käibemaksukohustuslasena registreerimise number, registreeritud asukoht ja kontaktisik;

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  teenuseosutaja pakutavate teenuste laad;

(b)  postipakkide kättetoimetamise teenuste osutaja pakutavate teenuste üksikasjalik kaubanduslik kirjeldus, sealhulgas kättetoimetamisvõimalused ja tarbijatele antav täpne teave;

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  teenuseosutaja üldised müügitingimused, sealhulgas kaebuste esitamise korra üksikasjalik kirjeldus.

(c)  postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja kõnealuste teenuste osutamise üldised müügitingimused, sealhulgas kaebuste esitamise korra üksikasjalik kirjeldus kasutajatele.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Esimeses lõigus osutatud teabega seotud muudatuste korral teatavad postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad 30 päeva jooksul sellest muudatusest riigi reguleerivale asutusele.

2.  Lõikes 1 osutatud teabega seotud muudatuste korral teatavad postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad 30 päeva jooksul kõnealusest muudatusest riigi reguleerivale asutusele.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Iga kalendriaasta 31. märtsiks esitavad kõik postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad oma asukohaliikmesriigi reguleerivale asutusele järgmise teabe:

3.  Iga kalendriaasta 31. märtsiks esitavad kõik postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad, sealhulgas alternatiivseid ärimudeleid, näiteks koostöömajanduse võimalusi ja e-kaubanduse platvorme kasutavad postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajad, oma asukohaliikmesriigi reguleerivale asutusele järgmise teabe, välja arvatud juhul, kui riigi reguleeriv asutus on kõnealust teavet juba nõudnud ja selle kätte saanud:

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  eelmise kalendriaasta postipakkide kättetoimetamise teenuste aastakäive teenuseosutaja asukohaliikmesriigis riigisiseste, sissetulevate ja väljaminevate piiriüleste postisaadetistega seotud pakiveoteenuste lõikes;

(a)  eelmise kalendriaasta postipakkide kättetoimetamise teenuste aastakäive postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja asukohaliikmesriigis riigisiseste, sissetulevate ja väljaminevate piiriüleste postipakkidega seotud pakiveoteenuste lõikes;

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  teenuseosutaja heaks töötavate ja tema asukohaliikmesriigis postipakkide kättetoimetamise teenuste osutamises osalenud isikute arv eelmisel kalendriaastal;

(b)  postipakkide kättetoimetamise teenuste osutaja heaks otseselt või kaudselt töötavate ja tema asukohaliikmesriigis postipakkide kättetoimetamise teenuste osutamises osalenud isikute keskmine arv eelmise kalendriaasta jooksul, sealhulgas ülevaade kõigi teenuseosutaja heaks töötavate isikute töötingimustest; isikute arv arvutatakse täistööajaga, osalise tööajaga ja ajutiste töötajate ning füüsilisest isikust ettevõtjatest töötajate keskmise aastase arvu alusel, kaasa arvatud kõik selliste alltöövõtjate või äriühingute töötajad, kellele postipakkide kättetoimetamise teenuste osutaja on postipakkide kogumise, sorteerimise, transpordi ja jaotamise tegevuse edasi andnud, ning see peab hõlmama isikuid, kes on eelmise kalendriaasta jooksul osutanud tasu eest väärtusahela mis tahes etapiga seotud teenuseid postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja või tema tütarettevõtjate heaks või juhtimisel;

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  eelmisel kalendriaastal teenuseosutaja asukohaliikmesriigis kohaletoimetatud, kuni 31,5 kg kaaluvate postisaadetiste (v.a kirjasaadetised) arv riigisiseste, sissetulevate ja väljaminevate piiriüleste postisaadetiste lõikes.

(c)  eelmise kalendriaasta jooksul käideldud postipakkide arv postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja asukohaliikmesriigis riigisiseste, sissetulevate ja väljaminevate piiriüleste postipakkide lõikes;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  postipakkide kättetoimetamise teenuste avalikult kättesaadavad hinnad eelmise kalendriaasta jooksul.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Esimese lõigu punkti b kohaste arvutuste käik tehakse riigi reguleerivale asutusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjon kehtestab rakendusaktidega käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teabe esitamise vormi. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artiklis 9 osutatud kontrollimenetlusele.

4.  Komisjon võtab artikli 9a kohaselt vastu delegeeritud õigusaktid, et käesoleva määruse täiendusena määrata kindlaks käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teabe esitamise standardvorm.

 

Esimesed sellised delegeeritud õigusaktid võetakse vastu hiljemalt... [kaheksa kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Riikide reguleerivad asutused võivad kehtestada lisaks lõigetes 1 ja 2 osutatud nõutavale teabele täiendavad teabenõuded, kui need on vajalikud, et tagada vastavus käesolevale määrusele.

5.  Riikide reguleerivad asutused võivad kehtestada lisaks lõigetes 1 ja 3 osutatud nõutavale teabele täiendavad teabenõuded, tingimusel et need on proportsionaalsed ja vajalikud, et tagada vastavus käesolevale määrusele.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Lõigetes 1 ja 2 esitatud kohustused ei kehti postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja suhtes, kellel on vähem kui 50 töötajat, v.a arvatud juhul, kui teenuseosutaja tegutseb mitmes liikmesriigis.

6.  Käesolevat artiklit ei kohaldata postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajate suhtes, kellel oli koos tütarettevõtjate ja seotud ettevõtjatega eelmise kalendriaasta jooksul keskmiselt vähem kui 25 töötajat, v.a juhul, kui teenuseosutaja tegutseb mitmes liikmesriigis. Töötajate arv arvutatakse täistööajaga, osalise tööajaga ja ajutiste töötajate, ilma tagatud tundideta lepingu alusel töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjatest töötajate keskmise aastase arvu alusel, kaasa arvatud alltöövõtjate töötajad. Arvutuste käik tehakse taotluse korral kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Kõik alltöövõtjad esitavad oma asukohaliikmesriigi reguleerivale asutusele teabe vastavalt käesolevale artiklile. Siiski ei pea alltöövõtjad järgima lõike 3 punkte c ja c a.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 b.  Kui riigi reguleeriv asutus peab teatavat teavet ärisaladusi käsitlevate liidu või siseriiklike normide kohaselt konfidentsiaalseks, säilitavad asjaomased riikide reguleerivad asutused teabe konfidentsiaalsuse.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tariifide ja lõpphindade läbipaistvus

Piiriüleste tariifide ja lõpphindade läbipaistvus

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Postipakkide kättetoimetamise teenuseid pakkuvad universaalteenuse osutajad esitavad asukohaliikmesriigi reguleerivale asutusele avaliku nimekirja, mis hõlmab lisas loetletud kategooriatesse kuuluvate postisaadetiste kättetoimetamise suhtes iga kalendriaasta 1. jaanuaril kohaldatavaid tariife. See teave esitatakse hiljemalt iga kalendriaasta 31. jaanuariks.

1.  Kõik postipakkide kättetoimetamise piiriüleste teenuste osutajad ja nende tütarettevõtjad, kes kuuluvad artikli 3 kohaldamisalasse (välja arvatud alltöövõtjad) esitavad asukohaliikmesriigi reguleerivale asutusele avaliku nimekirja, mis hõlmab lisas loetletud kategooriatesse kuuluvate postisaadetiste kättetoimetamise suhtes iga kalendriaasta 1. jaanuaril kohaldatavaid piiriüleseid tariife. See teave esitatakse iga kalendriaasta 31. jaanuariks ja edastatakse elektroonilises, masinloetavas vormingus.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Postipakkide kättetoimetamise teenuseid pakkuvad universaalteenuse osutajad esitavad riigi reguleerivale asutusele lõpphinnad, mida kohaldatakse iga kalendriaasta 1. jaanuaril muudest liikmesriikidest lähetatud postisaadetiste suhtes. See teave esitatakse hiljemalt iga kalendriaasta 31. jaanuariks.

3.  Kõik postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajad, kes kuuluvad artikli 3 kohaldamisalasse (välja arvatud alltöövõtjad), esitavad oma asukohaliikmesriigi reguleerivale asutusele lõpphinnad, mida kohaldatakse iga kalendriaasta 1. jaanuaril muudest liikmesriikidest lähetatud postipakkide suhtes. See teave esitatakse iga kalendriaasta 31. jaanuariks.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Riikide reguleerivad asutused esitavad vastavalt lõikele 3 saadud lõpphinnad komisjonile ja lähteliikmesriikide reguleerivatele asutustele hiljemalt iga kalendriaasta 28. veebruariks.

4.  Riikide reguleerivad asutused esitavad vastavalt lõikele 3 saadud lõpphinnad komisjonile ja lähteliikmesriikide reguleerivatele asutustele iga kalendriaasta 28. veebruariks. Riikide reguleerivad asutused ja komisjon tagavad, et saadud lõpphindu käsitletakse rangelt konfidentsiaalse teabena.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Riigi reguleerivad asutused koguvad lõigetes 1 ja 3 osutatud teavet üksnes siis, kui asjaomase piiriülese turu konkurentsi tase on ebapiisav, ning ka väikeste mahtudega saatjate puhul, kes asuvad kõrvalistes või äärepoolsetes piirkondades.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tariifide taskukohasuse hindamine

Piiriüleste tariifide hindamine

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Riigi reguleeriv asutus hindab vastavalt artikli 4 lõikele 1 saadud tariifide avalikesse nimekirjadesse kantud piiriüleste tariifide taskukohasust kolme kuu jooksul alates selle teabe laekumisest. Hindamisel võetakse arvesse eelkõige järgmisi elemente:

1.  Riigi reguleeriv asutus määrab iga lisas loetletud postisaadetise puhul kindlaks lähteliikmesriigis kehtivad postipakkide kättetoimetamise teenuste piiriülesed tariifid, mida ta peab artikli 4 kohaselt saadud tariifide avaliku nimekirja põhjal põhjendamatult kõrgeks.

(a)  võrreldavate postipakkide kättetoimetamise teenuste riigisisesed tariifid lähte- ja sihtliikmesriigis;

 

(b)  vastavalt artikli 4 lõikele 3 saadud lõpphinnad;

 

(c)  ühtsete tariifide igasugune kohaldamine kahes või enamas liikmesriigis.

Arvesse võetakse ühtse tariifi kohaldamist kahes või enamas liikmesriigis.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui riigi reguleeriv asutus jõuab järeldusele, et lõikes 1 osutatud piiriülesed tariifid ei ole taskukohased, taotleb ta universaalteenuse osutajalt tariifide taseme kohta vajalikku lisateavet ja/või selgitust.

2.  Kui riigi reguleeriv asutus jõuab järeldusele, et lõikes 1 osutatud piiriülesed tariifid on põhjendamatult kõrged, taotleb ta postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajalt tariifide taseme kohta vajalikku lisateavet ja/või selgitust, võttes arvesse asjaomase piiriülese turu konkurentsi taset.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjon, konsulteerides riigi reguleerivate asutustega, kehtestab lõike 1 kohaselt toimuvaks hindamiseks soovituslikud suunised.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Universaalteenuse osutaja esitab riigi reguleerivale asutusele lõikes 2 osutatud teabe ja/või selgituse 15 tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest.

3.  Kõik postipakkide kättetoimetamise teenuste osutajad esitavad riigi reguleerivale asutusele lõikes 2 osutatud teabe ja/või selgituse 15 tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Riigi reguleeriv asutus esitab oma hinnangu, sealhulgas kogu teabe ja/või selgituse, mis on saadud vastavalt lõikele 3, komisjonile, muude liikmesriikide reguleerivatele asutustele ning riiklikele asutustele konkurentsiõiguse rakendamise eest vastutava riigi reguleeriva asutuse liikmesriigis. Komisjonile esitatakse ka selle hinnangu mittekonfidentsiaalne versioon. See teave esitatakse hiljemalt iga kalendriaasta 31. märtsiks.

4.  Riigi reguleeriv asutus esitab oma hinnangu, sealhulgas kogu teabe ja/või selgituse, mis on saadud vastavalt lõikele 3, komisjonile ja asjaomaste liikmesriikide reguleerivatele asutustele. See teave esitatakse komisjonile iga kalendriaasta 31. märtsiks. Riigi reguleeriv asutus ja komisjon tagavad, et hinnanguid ja võimalikku saadud teavet ja/või selgitusi käsitletakse rangelt konfidentsiaalsena.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Riigi reguleeriv asutus esitab lõikes 4 osutatud hinnangu mittekonfidentsiaalse versiooni komisjonile. See teave esitatakse iga kalendriaasta 31. märtsiks.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon avaldab hinnangu mittekonfidentsiaalse versiooni, mille riikide reguleerivad asutused esitavad vastavalt lõikele 4, asjakohasel veebisaidil hiljemalt iga aasta 30. aprilliks.

5.  Komisjon avaldab hinnangu mittekonfidentsiaalse versiooni, mille riikide reguleerivad asutused esitavad vastavalt lõikele 4, asjakohasel veebisaidil iga aasta 30. aprilliks.

Muudatusettepanek   66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 6

välja jäetud

Läbipaistev ja mittediskrimineeriv piiriülene juurdepääsetavus

 

1.  Kui postipakkide kättetoimetamise teenuseid pakkuvad universaalteenuse osutajad sõlmivad lõpphindade kohta mitmepoolseid kokkuleppeid, vastavad nad kõikidele põhjendatud taotlustele saada juurdepääs kõikidele võrgustiku osadele ja nendega seotud vahenditele ning asjakohastele teenuse- ja teabesüsteemidele, mis on vajalikud postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste osutamiseks.

 

2.  Punkt, kus juurdepääs tuleks tagada, on riigisisene vahetuspunkt sihtliikmesriigis.

 

3.  Lõikes 1 osutatud universaalteenuse osutajad avaldavad standardpakkumise. Standardpakkumine sisaldab kõiki asjakohaseid tingimusi, sealhulgas hindu.

 

4.  Standardpakkumine hõlmab kõiki komponente, mis on vajalikud lõikes 1 osutatud juurdepääsuks, sealhulgas kõiki tingimusi, millega piiratakse juurdepääs teenustele ja/või teenuste kasutamine, kui niisugused tingimused on kooskõlas liidu õigusega liikmesriigis lubatud.

 

5.  Enne standardpakkumise avaldamist peab riigi reguleeriv asutus selle heaks kiitma. Riigi reguleeriv asutus võib vajaduse korral näha ette standardpakkumise muutmise, et tagada käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmine.

 

6.  Lõikes 1 osutatud universaalteenuse osutajad teevad taotluse korral ja standardpakkumise alusel hiljemalt üks kuu pärast taotluse laekumist kättesaadavaks individuaalse pakkumise postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajale, kes taotleb juurdepääsu selle lõike tähenduses. Universaalteenuse osutajad, kellele esitatakse juurdepääsutaotlus, ja juurdepääsu taotlevad teenuseosutajad peavad läbirääkimisi heas usus.

 

7.  Kui lõikes 6 osutatud individuaalse pakkumise alusel ei jõuta kokkuleppele, võib juurdepääsu taotlev postipakkide kättetoimetamise teenuse osutaja esitada universaalteenuse osutaja tehtud individuaalse pakkumise riigi reguleerivale asutusele. Vajaduse korral muudab riigi reguleeriv asutus individuaalset pakkumist, et tagada käesolevas artiklis sätestatud kohustuste täitmine.

 

8.  Juurdepääs tagatakse operatiivselt mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui kolme kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest.

 

Muudatusettepanek   67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6a

 

Teabe andmine ettevõtjatelt kasutajatele

 

Kõik ettevõtjad, kes sõlmivad kasutajatega müügilepinguid, mis hõlmavad piiriüleste postipakkide saatmist, teevad kasutajatele lepingueelses etapis internetis või muul juurdepääsetaval viisil kättesaadavaks järgmise teabe:

 

(a)  nende poolt kasutajatele määratud piiriüleste postipakkide kättetoimetamise hinnad, mis sisaldavad mis tahes asjakohaseid alternatiivseid või allahindlusmäärasid või tasude kujunemise ülevaadet;

 

(b)  pakutavad piiriülese kättetoimetamise võimalused, sealhulgas tuvastamine ja jälgimine, ning mehhanismid, mis võimaldavad kasutajal sekkuda kogu kättetoimetamise protsessi ajal, sealhulgas seoses tagastamistega, ja vajaduse korral korraldada tagasisaatmist või kättesaamisaegu ja -kohti;

 

(c)  teave nende enda ning asjaomaste postipaki teenuste osutajate kaebuste ja Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku piiriüleste kaebuste menetlemise kohta.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Hiljemalt XX/XX/2019 ja seejärel iga nelja aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele käesoleva määruse kohaldamist käsitleva hindamisaruande ja lisab sellele vajaduse korral ettepaneku määruse läbivaatamise kohta.

31. jaanuariks 2019 ja seejärel iga kolme aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele käesoleva määruse kohaldamist käsitleva hindamisaruande ja lisab sellele vajaduse korral seadusandliku ettepaneku määruse läbivaatamise kohta. Aruanne koostatakse pärast konsulteerimist kõikide asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas postisektori sotsiaaldialoogi komiteega.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kas postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste taskukohasus on paranenud, sealhulgas kõrvalistes või hõredalt asustatud piirkondades elavate kasutajate jaoks;

(a)  kas postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste tõhusus on paranenud, sealhulgas kõrvalistes või hõredalt asustatud piirkondades elavate kasutajate jaoks;

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  millisel määral on postipakkide kättetoimetamise teenuseid pakkuvad universaalteenuse osutajad võimaldanud artiklis 6 osutatud läbipaistvat ja mittediskrimineerivat piiriülest juurdepääsu hulgiturule;

välja jäetud

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  mõju piiriülesele e-kaubandusele, sealhulgas andmed nii ettevõtjatelt kui ka kasutajatelt nõutavate transporditasude kohta;

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b b)  postipakkide kättetoimetamise teenuse kvaliteedi parandamine ja piiriülese postipakkide kättetoimetamise koostalitlusvõime arendamine;

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 9

välja jäetud

Komiteemenetlus

 

1.  Komisjoni abistab direktiivi 97/67/EÜ artikli 21 alusel loodud postidirektiivi komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

 

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

 

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 9a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2.  Artikli 3 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... * [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

3.  Euroopa Parlament või nõukogu võib artikli 3 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

 

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6.  Artikli 3 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole nelja kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – joonealune märkus (****)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(****) Eelnimetatud tariifid peavad vastama elukohta või sihtliikmesriigis asuvasse tegevuskohta toimetatud saadetistele.

(****) Eelnimetatud tariifid peavad vastama adressaadi elukohta või sihtliikmesriigis asuvasse tegevuskohta toimetatud saadetistele.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenused

Viited

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

9.6.2016

Kaasatud komisjonid - istungil teada andmise kuupäev

19.1.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Biljana Borzan

17.6.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

20.3.2017

2.5.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

30.5.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

6

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Kaja Kallas, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Franz Obermayr, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

2

0

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenused

Viited

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

EP-le esitamise kuupäev

25.5.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

9.6.2016

IMCO

9.6.2016

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ITRE

14.6.2016

 

 

 

Kaasatud komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Lucy Anderson

6.9.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

26.1.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.10.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Herbert Dorfmann, André Elissen, Jaromír Kohlíček

Esitamise kuupäev

23.10.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

43

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

EFDD

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusalane teave