Postupak : 2016/0149(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0315/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0315/2017

Rasprave :

PV 12/03/2018 - 17
CRE 12/03/2018 - 17

Glasovanja :

PV 13/03/2018 - 7.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0064

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1086kWORD 138k
18.10.2017
PE 602.930v03-00 A8-0315/2017

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestiteljica: Lucy Anderson

Izvjestiteljica za mišljenje (*):

Biljana Borzan, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2016)0285),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0195/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. listopada 2016.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0315/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman 1

Prijedlog uredbe

Pozivanje 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija47

Briše se.

__________________

 

47 SL C , , str. .

 

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Tarife koje se primjenjuju na pošiljatelje koji šalju male količine prekograničnih paketa i drugih poštanskih pošiljki, posebno na mala i srednja poduzeća i pojedince, još su relativno visoke. To ima izravni negativni učinak na korisnike koji traže usluge prekogranične dostave paketa, posebno u kontekstu elektroničke trgovine.

(1)  Tarife koje se primjenjuju na male korisnike usluga prekogranične dostave paketa, posebno na mala i srednja poduzeća i pojedince, u velikom broju slučajeva još su relativno visoke. To ima izravan negativan učinak na potrošače i druge korisnike, posebno u kontekstu elektroničke trgovine na unutarnjem tržištu Unije. Usto, korisnici često prijavljuju probleme u vezi s kvalitetom usluge pri slanju, primanju ili vraćanju prekograničnih paketa, kao i probleme povezane s provedbom prava o zaštiti potrošača, uključujući katkad i zbog nedovoljne jasnoće u pogledu potencijalne odgovornosti u slučaju gubitka ili oštećenja paketa. Stoga su potrebna i daljnja poboljšanja standarda kvalitete usluga i interoperabilnosti prekogranične dostave paketa te im treba dati prednost u skladu s Direktivom 97/67/EZ u okviru Europskog odbora za normizaciju i na druge načine; također je potreban veći napredak u pogledu učinkovitosti usluga, pri čemu bi posebno trebalo uzeti u obzir interese korisnika.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  U članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima navodi da svatko čija su prava i slobode zajamčeni pravom Unije povrijeđeni ima pravo na djelotvoran pravni lijek, a u članku 16. Povelje priznaje se sloboda poduzetništva u skladu s pravom Unije te nacionalnim pravom i praksom;

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.b)  Člankom 14. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) ističe se mjesto koje zauzimaju usluge od općeg gospodarskog interesa, kao što su poštanske usluge, u zajedničkim vrijednostima Europske unije kao i njihova uloga u promicanju socijalne i teritorijalne kohezije. Potrebno je voditi računa da se takve usluge pružaju na temelju načela i uvjeta koji omogućavaju ispunjavanje njihovih zadataka.

Obrazloženje

Ova je Uredba predložena u okviru strategije jedinstvenog digitalnog tržišta kako bi se potaknula e-trgovina i riješili problemi do kojih dolazi zbog razlike u cijenama između prekograničnih dostava u različitim državama članicama. Međutim, u ime zaštite javnog interesa potrebno je osigurati da Uredba nema štetan učinak na poštanske usluge.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.c)  Protokolom br. 26 o uslugama od općeg interesa koji je priložen UFEU-u i Ugovoru o Europskoj uniji dodatno se ističe da zajedničke vrijednosti Unije u pogledu usluga od općeg gospodarskog interesa u smislu članka 14. Ugovora o funkcioniranju Europske unije uključuju razlike između potreba i sklonosti korisnika koje mogu proizlaziti iz različitih geografskih, socijalnih i kulturnih okolnosti te visoku razinu kvalitete, sigurnosti i financijske dostupnosti, jednak tretman i promicanje univerzalnog pristupa i pravâ korisnikâ.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.d)  Člankom 169. stavkom 1. i člankom 169. stavkom 2. točkom (a) UFEU-a predviđa se da Unija treba, mjerama usvojenim na temelju članka 114. UFEU-a, doprinositi ostvarivanju visoke razine zaštite potrošača.

Obrazloženje

Budući da spadaju u pravo Unije, mjere usklađivanja na temelju članka 114. UFEU-a, kao što je ova Uredba, trebale bi se temeljiti na visokoj razini zaštite potrošača.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Postoje temeljne razlike između država članica u pogledu nadležnosti dodijeljenih nacionalnim regulatornim tijelima u vezi s nadzorom tržišta i regulatornim nadzorom pružatelja usluga dostave paketa. To je potvrđeno u zajedničkom izvješću48 koje su pripremili Skupina europskih regulatora za poštanske usluge i Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije, koji su zaključili da su nacionalnim regulatornim tijelima potrebne odgovarajuće regulatorne ovlasti za intervenciju i da se čini da takve ovlasti ne postoje u svim državama članicama. Zbog tih razlika nastaju dodatno administrativno opterećenje i troškovi usklađivanja za pružatelje usluga dostave paketa koji posluju prekogranično. Te razlike čine prepreku prekograničnom pružanju usluga dostave paketa i stoga utječu na funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(2)  Postoje temeljne razlike između država članica u pogledu nadležnosti dodijeljenih nacionalnim regulatornim tijelima u vezi s nadzorom tržišta i regulatornim nadzorom pružatelja usluga dostave paketa, iako neka tijela mogu uspješno zatražiti relevantne informacije o cijenama od dobavljača. To je potvrđeno u zajedničkom izvješću48 koje su pripremili Skupina europskih regulatora za poštanske usluge i Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije, koji su zaključili da su nacionalnim regulatornim tijelima potrebne odgovarajuće regulatorne ovlasti za intervenciju i da se čini da takve ovlasti ne postoje u svim državama članicama. Zbog tih razlika nastaju dodatno administrativno opterećenje i troškovi usklađivanja za pružatelje usluga dostave paketa koji posluju preko granica. Te razlike čine prepreku prekograničnom pružanju usluga dostave paketa i stoga utječu na funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

__________________

__________________

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  U Rezoluciji Europskog parlamenta od 15. rujna 2016. o primjeni Direktive o poštanskim uslugama1a navodi se da svakim širenjem uloge nacionalnih regulatornih tijela u okviru novih propisa na tržištu dostave paketa treba obuhvatiti problem biranja najpovoljnijih usluga u sektoru dostave i utvrditi minimalne standarde za sve operatere kako bi se osiguralo pravedno i ravnopravno tržišno natjecanje.

 

__________________

 

1a P8_TA(2016)0357

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.b)  Zbog međunarodne prirode sektora poštanskih usluga i paketa, daljnji razvoj europskih i međunarodnih tehničkih standarda važan je za korisnike i okoliš kao i u smislu proširenja tržišnih mogućnosti za poduzeća.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Tržište prekogranične dostave paketa raznoliko je i složeno; različiti pružatelji nude različite usluge i cijene ovisno o težini, veličini i obliku pošiljaka te o odredištu, značajkama dodane vrijednosti, poput rješenja za sljedivost, i broju poslanih pošiljki. Zbog te je raznolikosti teško uspoređivati usluge dostave paketa različitih pružatelja u pogledu kvalitete i cijene. Nadalje, pošiljatelji koji šalju male količine pošte, poput malih i srednjih poduzeća i pojedinaca, često nisu svjesni različitih usluga dostave paketa koje se nude.

(3)  Tržište prekogranične dostave paketa raznoliko je, složeno i konkurentno, a različiti pružatelji nude različite usluge i cijene ovisno o težini, veličini i obliku paketa te o odredištu, značajkama dodane vrijednosti, poput sustava za sljedivost, i broju poslanih paketa. U većini država članica davatelji univerzalne usluge nemaju većinski udio na tržištu dostave paketa. Zbog te je raznolikosti potrošačima i korisnicima teško uspoređivati usluge dostave paketa različitih pružatelja u pogledu kvalitete i cijene jer često nisu svjesni toga da mogu birati među različitim pružateljima usluga dostave paketa koji nude slične usluge u prekograničnoj trgovini na internetu. Pristup relevantnim informacijama trebao bi se olakšati prvenstveno malim i srednjim poduzećima te pojedinačnim korisnicima. Također, mali i srednji e-trgovci na malo navode probleme s dostavom kao prepreku s kojom se susreću u prekograničnoj prodaji.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  U cilju unaprjeđenja pristupačnosti usluga prekogranične dostave paketa, posebno za korisnike u udaljenim i rijetko naseljenim područjima, nužno je poboljšati transparentnost javnih cjenika za ograničeni skup usluga prekogranične dostave paketa koje nude davatelji univerzalne usluge, a koje većinom upotrebljavaju mala i srednja poduzeća i pojedinci. Transparentnost javnih cjenika nužna je za rješavanje problema visokih cijena usluga prekogranične dostave paketa i za smanjenje, prema potrebi, neopravdanih razlika u cijenama između usluga nacionalne i prekogranične dostave paketa.

(4)  U cilju unaprjeđenja usluga prekogranične dostave paketa, posebno za pojedince ili mala poduzeća, između ostalog, u udaljenim i rijetko naseljenim područjima i za osobe s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću, nužno je poboljšati transparentnost i pristupačnosti cijena za pojedinačne pošiljke za ograničeni skup usluga prekogranične dostave paketa koje nude pružatelji usluga dostave paketa, a koje većinom upotrebljavaju mala, srednja i mikropoduzeća i pojedinci. Većom transparentnošću cijena usluga prekogranične dostave i njihovom boljom usporedivošću diljem Unije trebalo bi se potaknuti smanjenje pretjerano visokih cijena i, prema potrebi, neopravdanih razlika u cijenama između usluga domaće i prekogranične dostave paketa. Osnovne usluge dostave paketa koje nude davatelji univerzalne usluge moraju ispunjavati kriterije pristupačnosti u okviru obveze pružanja univerzalne usluge.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Standardni pojedinačni paketi dio su univerzalne usluge u svakoj državi članici te su također usluga koju najčešće koriste pojedinci i mala poduzeća. Za daljnji razvoj e-trgovine potrebno je poboljšati transparentnost i pristupačnost cijena za pojedinačne pošiljke.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b)  S obzirom na činjenicu da prema podacima iz istraživanja Flash Eurobarometer br. 413 većina poduzeća koja prodaju, koja su prodavala ili koja su pokušala prodavati na internetu problematičnima smatraju visoke troškove dostave, skup postupak podnošenja pritužbi i jamstva, potrebne su dodatne mjere kako bi se zajamčilo da svi trgovci na malo i potrošači, a osobito MSP-ovi te potrošači u udaljenim područjima, u potpunosti uživaju koristi neometanih usluga prekogranične dostave paketa koje su pristupačne i čija je cijena razumna, vodeći računa o tome da potrošači očekuju da će njihova kupnja uključivati „besplatnu dostavu”.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U većini država članica postoji nekoliko pružatelja koji pružaju usluge domaće dostave paketa, a samo neki od njih pružaju i usluge prekogranične dostave paketa. U tom je kontekstu nužno osigurati, u cilju zaštite i promicanja učinkovitog tržišnog natjecanja i zaštite korisnika, transparentan i nediskriminacijski pristup uslugama i infrastrukturi koji su nužni za pružanje usluga prekogranične dostave paketa.

Briše se.

Amandman     15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Davatelji univerzalne usluge znači poštanski operateri koji pružaju univerzalnu poštansku uslugu ili dijelove te usluge unutar određene države članice. Davatelji univerzalne usluge koji posluju u više od jedne države članice trebali bi se smatrati davateljima univerzalne usluge samo u državama članicama u kojima pružaju univerzalnu poštansku uslugu.

Obrazloženje

Pojašnjenje termina „davatelj univerzalne usluge”.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Poštanske usluge trenutačno su uređene Direktivom 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća49. Tom se Direktivom utvrđuju zajednička pravila kojima se uređuje pružanje poštanskih usluga i univerzalnih poštanskih usluga u Uniji. Ona je u prvom redu, ali ne isključivo, usmjerena na nacionalne univerzalne usluge i njome nije obuhvaćen regulatorni nadzor pružatelja usluga dostave paketa, transparentnost tarifa i terminalne naknade određene usluge prekogranične dostave paketa, ocjenjivanje pristupačnosti tarifa za određene usluge prekogranične dostave paketa i transparentan i nediskriminacijski pristup određenim uslugama prekogranične dostave paketa i/ili infrastrukturi. Ovom se Uredbom stoga nadopunjuju, u pogledu usluga prekogranične dostave paketa, pravila iz Direktive 97/67/EZ.

(6)  Poštanske usluge trenutačno su uređene Direktivom 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća49. Tom se Direktivom utvrđuju zajednička pravila kojima se uređuje pružanje poštanskih usluga i univerzalnih poštanskih usluga u Uniji. Ona je u prvom redu, ali ne isključivo, usmjerena na nacionalne univerzalne usluge i njome nije obuhvaćen regulatorni nadzor pružatelja usluga dostave paketa. Nacionalna regulatorna tijela, koje imenuju države članice, jamče usklađenost s minimalnim zahtjevima glede univerzalnih usluga utvrđenih u Direktivi. Ovom se Uredbom stoga nadopunjuju, u pogledu usluga prekogranične dostave paketa, pravila iz Direktive 97/67/EZ. Europska komisija jamči da su naknade za pružanje univerzalnih usluga u državama članicama razmjerne i razumne te da se poštuju pravila tržišnog natjecanja. Međutim, odredbama ove Uredbe ne dovode se u pitanje prava i jamstva utvrđena tom Direktivom, što se posebno odnosi na stalno pružanje univerzalnih poštanskih usluga korisnicima.

__________________

__________________

49 Direktiva 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici i poboljšanje kvalitete usluga (SL L 1, 21.1.1998., str. 14. – 25.).

49 Direktiva 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici i poboljšanje kvalitete usluga (SL L 1, 21.1.1998., str. 14. – 25.).

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Procjenjuje se da je težina 80 % adresiranih poštanskih pošiljki povezanih s e-trgovinom danas manja od dva kilograma i često se obrađuju u okviru toka poštanskih pošiljki. Važno je da se ova Uredba primjenjuje na te poštanske pošiljke, posebno na zahtjeve u pogledu transparentnosti tarifa i ocjenjivanja njihove pristupačnosti.

(7)  Procjenjuje se da je težina 80 % adresiranih paketa povezanih s e-trgovinom danas manja od dva kilograma i da se oni često obrađuju u okviru toka poštanskih pošiljki. Međutim, nedostaju podaci o težini paketa koji se dostavljaju na drugi način. U cilju sprečavanja praksi nepoštenog tržišnog natjecanja i poticanja daljnjeg rasta tržišta važno je da ti lakši paketi podliježu ovoj Uredbi, uključujući zahtjeve u pogledu transparentnosti i ocjenjivanja tarifa.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Stoga je važno dati jasnu definiciju usluge dostave paketa i precizirati koje su poštanske pošiljke obuhvaćene tom definicijom. To se posebno odnosi na poštanske pošiljke, osim pismovnih pošiljaka, koje se zbog svoje težine obično upotrebljavaju za slanje robe i proizvoda. Stoga bi ovom Uredbom, u skladu s dosljednom praksom, trebale biti obuhvaćene poštanske pošiljke težine do 31,5 kg jer težim pošiljkama ne može rukovati prosječna osoba bez pomoći strojeva. U skladu s postojećom praksom i Direktivom 97/67/EZ, uslugama dostave paketa trebao bi se smatrati svaki korak u poštanskom lancu, odnosno prikupljanje, razvrstavanje i dostava. Sami prijevoz koji se ne obavlja u vezi s jednim od tih koraka ne bi trebao biti obuhvaćen područjem primjene usluga dostave paketa jer se u ovom slučaju može pretpostaviti da je ta aktivnost dio sektora prijevoza.

(8)  Stoga je važno dati jasnu definiciju paketa, usluge dostave paketa i pružatelja usluge dostave paketa te precizirati koje su poštanske pošiljke obuhvaćene tim definicijama. To se posebno odnosi na poštanske pošiljke, osim pismovnih pošiljaka, pošiljke koje obrađuje ili ne obrađuje davatelj univerzalne usluge, koje se zbog svoje težine obično upotrebljavaju za slanje robe i proizvoda. Stoga bi ovom Uredbom, u skladu s dosljednom praksom, trebali biti obuhvaćeni paketi ili pošiljke s tržišnom vrijednošću ili bez nje, težine do 31,5 kg jer težim pošiljkama ne može rukovati prosječna osoba bez pomoći strojeva. U skladu s postojećom praksom i Direktivom 97/67/EZ, uslugom dostave paketa trebao bi se smatrati svaki korak u poštanskom lancu, odnosno prikupljanje, razvrstavanje, prijevoz i distribucija. Međutim, sam prijevoz koji se ne obavlja u vezi s nekim drugim od tih koraka ne bi trebao biti obuhvaćen područjem primjene usluga dostave paketa, osim ako predmetno poduzeće li jedno od njegovih društava kćeri ili povezanih poduzeća nije na neki drugi način obuhvaćeno područjem primjene ove Uredbe.Poduzeća s poslovnim nastanom u samo jednoj državi članici, s vlastitim dostavljačkim mrežama koje isključivo samostalno pružaju usluge u sklopu kupoprodajnog ugovora kako je definiran u članku 2. točki 5. Direktive 2011/83/EU ne bi trebalo smatrati pružateljima usluga dostave paketa za potrebe ove Uredbe.

 

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Trebaju se definirati minimalne povjerljive informacije koje se trebaju proslijediti nacionalnim tijelima i postupci koje tijela trebaju poduzimati kako bi se zajamčila usklađenost s komercijalnom prirodom nacionalnih operatera te se trebaju osigurati sigurni kanali za prosljeđivanje tih informacije.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Terminalne naknade temelje se na multilateralnim i bilateralnim sporazumima između davatelja univerzalne usluge i njima se osigurava da se odredišnom davatelju univerzalne usluge nadoknade troškovi usluge koju je pružio polazni davatelj univerzalne usluge. Terminalne naknade trebalo bi definirati na način da uključuju terminalne pristojbe, kako su definirane u članku 2. točki 15. Direktive 97/67/EZ koje se primjenjuju na pismovne pošiljke i unutarnje površinske stope koje se primjenjuju na pakete.

(9)  Terminalne naknade temelje se na multilateralnim i bilateralnim sporazumima između pružatelja usluge dostave paketa i, po potrebi, posrednika koji su dio lanca isporuke, i njima se osigurava da se odredišnom pružatelju usluge dostave paketa nadoknade troškovi usluge koju je pružio polaznom pružatelju usluge dostave paketa. Terminalne naknade trebalo bi definirati na način da uključuju terminalne pristojbe, kako su definirane u članku 2. točki 15. Direktive 97/67/EZ koje se primjenjuju na pismovne pošiljke i unutarnje površinske stope koje se primjenjuju na pakete. Terminalne naknade jesu tržišno osjetljivi poslovni podaci. Podaci prikupljeni u vezi s terminalnim naknadama i trgovačkim ugovorima trebali bi se obrađivati u skladu s načelima slobodnog tržišta i u uvjetima stroge tajnosti. Administrativno opterećenje za usluge dostave paketa ne bi trebalo povećavati.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Nužno je da nacionalna regulatorna tijela u statističke svrhe imaju znanje i informacije o pružateljima usluga dostave paketa koji su aktivni na tržištu. Međutim, kako bi se ograničilo administrativno opterećenje pružatelja usluge dostave malih paketa koji su aktivni samo na nacionalnom ili regionalnom tržištu, trebalo bi primijeniti prag na temelju broja osoba koje rade za pružatelja usluge i koje sudjeluju u pružanju usluga dostave paketa.

(10)  Nužno je da nacionalna regulatorna tijela u statističke svrhe imaju znanje i informacije o pružateljima usluga dostave paketa koji su aktivni na tržištu na temelju odgovarajućih postupaka odobrenja ili drugih pravnih uvjeta. Međutim, kako bi se ograničilo administrativno opterećenje pružatelja usluge dostave malih paketa koji su aktivni samo na nacionalnom ili regionalnom tržištu, trebalo bi primijeniti prag od 50 osoba na temelju broja osoba koje su tijekom prethodne kalendarske godine radile za pružatelja usluge i koje sudjeluju u pružanju usluga dostave paketa, osim ako taj pružatelj ima nastan u više od jedne države članice. U određenim slučajevima, uzimajući u obzir posebnosti dotične države članice, nacionalno regulatorno tijelo trebalo bi moći sniziti prag na 25 osoba. Taj je prag u skladu s Preporukom Komisije 2003/361 od 6. svibnja 2003. o definiranju mikropoduzeća, malih i srednjih poduzeća, odražava radno intenzivnu prirodu sektora i obuhvaća većinu tržišta dostave paketa i najveće tržišne udjele, posebno u zemljama s niskim količinama dostavljenih paketa. U prosječni broj osoba treba uključiti radnike na puno i nepuno radno vrijeme, zaposlenike na određeno vrijeme i samozaposlene radnike.

Amandman   22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Pri dostavljanju informacija nacionalnom regulatornom tijelu u karakteristike usluga dostave paketa trebalo bi uključiti korake u poštanskom lancu dostave (prikupljanje, razvrstavanje, prijevoz i distribuciju) koje poduzima taj pružatelj; podatak o tome je li usluga obuhvaćena područjem primjene obveze univerzalne usluge, teritorijalno područje primjene usluge (regionalno, domaće, prekogranično) i podatak o tome nudi li se dodana vrijednost.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kod informiranja nacionalnog regulatornog tijela treba uzeti u obzir činjenicu da su pružatelji usluga dostave paketa tom istom nacionalnom regulatornom tijelu već možda dostavili određene informacije. Usluge dostave paketa važne su za mala i srednja poduzeća i pojedince i oni bi trebali moći lako uspoređivati različite pružatelje. Stoga bi trebalo jasno definirati usluge za koje bi davatelji univerzalne usluge trebali navesti cijene. Te bi cijene Komisija trebala objaviti na posebnom web-mjestu i na njima bi se, zajedno s povjerljivim redovitim dostavljanjem osnovnih terminalnih naknada, trebalo temeljiti ocjenjivanje pristupačnosti cijena usluga prekogranične dostave paketa koje provode nacionalna regulatorna tijela. Pružatelji usluga dostave paketa koji nisu davatelji univerzalne usluge mogu nacionalnim regulatornim tijelima dobrovoljno dostaviti, u usporedivom obliku, tarife za iste pošiljke pod uvjetom da se te pošiljke dostavljaju u stambeni ili poslovni prostor primatelja.

(12)  Kod informiranja nacionalnog regulatornog tijela treba uzeti u obzir činjenicu da su pružatelji usluga dostave paketa tom istom nacionalnom regulatornom tijelu već možda dostavili određene informacije. Usluge dostave paketa važne su za mala i srednja poduzeća i pojedince i oni bi trebali moći lako uspoređivati različite pružatelje. Stoga bi trebalo jasno definirati usluge za koje bi pružatelji usluga dostave paketa koji djeluju prekogranično trebali navesti cijene. Te bi cijene Komisija trebala objaviti na posebnom web-mjestu, neutralnog i nekomercijalnog karaktera.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Obveze u pogledu transparentnosti tarifa ne bi se trebale primjenjivati na određene poštanske pošiljke zbog njihove male veličine i dimenzija. Poštanske pošiljke na koje se primjenjuju te obveze trebale bi biti najmanje širine od 20 mm.

(13)  Te obveze ne bi se trebale primjenjivati na određene poštanske pošiljke zbog njihove male veličine i dimenzija. Poštanske pošiljke na koje se primjenjuju te obveze trebale bi biti najmanje širine od 20 mm.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kada nacionalna regulatorna tijela svake godine ocjenjuju pristupačnost tarifa, ona bi to ocjenjivanje trebala temeljiti na objektivnim kriterijima, poput domaćih tarifa polaznih davatelja univerzalne usluge i odredišnih davatelja univerzalne usluge te razini terminalne naknade. Ti se zajednički kriteriji mogu nadopuniti drugim kriterijima koji su posebno važni za objašnjenje predmetnih tarifa, poput posebnih troškova prijevoza ili rukovanja ili bilateralne količine između različitih pružatelja usluge prekogranične dostave paketa.

(14)  Pri odlučivanju o ocjenjivanju tarifa državna regulatorna tijela trebala bi uzeti u obzir razinu tržišnog natjecanja na relevantnom prekograničnom tržištu, uključujući za pošiljatelje u udaljenim i perifernim područjima koji šalju male količine paketa. Kada nacionalna regulatorna tijela provode svoje ocjene tarifa, ona bi to ocjenjivanje trebala temeljiti na objektivnim kriterijima, poput domaćih tarifa polaznih pružatelja usluga dostave paketa i odredišnih pružatelja usluga dostave paketa te voditi računa o situaciji pojedinačnih korisnika te situaciji malih i srednjih poduzeća koji žive ili se nalaze u udaljenim ili rijetko naseljenim područjima, kao i korisnika s invaliditetom i korisnika sa smanjenom pokretljivošću. U tom je pogledu Europski parlament u svojoj Rezoluciji od 15. rujna 2016. o primjeni Direktive o poštanskim uslugama ocijenio da se može i mora poboljšati zemljopisna pokrivenost i pristupačnost univerzalnih usluga za dostavu paketa, posebno za građane s invaliditetom, osobe sa smanjenom pokretljivošću i one u udaljenim područjima, te ističe važnost osiguranja neometanog pristupa poštanskim uslugama. Te bi ocjene trebale služiti da se utvrde potencijalne zlouporabe dominantnog položaja na tržištu te odredi u kojoj mjeri prekogranične tarife koje se primjenjuju utječu na razvoj usluga prekogranične dostave paketa. Ako nacionalna regulatorna tijela smatraju potrebnom dodatnu ocjenu pristupačnosti tarifa, ona bi to ocjenjivanje trebala temeljiti na objektivnim kriterijima, poput domaćih tarifa polaznih davatelja univerzalne usluge i odredišnih davatelja univerzalne usluge. Ti se zajednički kriteriji mogu nadopuniti drugim kriterijima koji su posebno važni za objašnjenje predmetnih tarifa, poput posebnih troškova prijevoza ili rukovanja, terminalnih naknada i bilateralne količine između različitih pružatelja usluge prekogranične dostave paketa.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Ujednačene tarife za prekogranične dostave u dvije ili više država članica mogu biti važne u interesu zaštite regionalne i društvene kohezije. U ovom kontekstu treba uzeti u obzir činjenicu da se e-trgovinom omogućuje rijetko naseljenim područjima da sudjeluju u gospodarskom životu. Stoga je kod ocjenjivanja pristupačnosti usluga dostave paketa nužno u cijelosti uzeti u obzir ujednačene tarife.

(15)  Ujednačene tarife za prekogranične dostave u dvije ili više država članica mogu biti važne u interesu zaštite regionalne i društvene kohezije. U ovom kontekstu treba uzeti u obzir da bi e-trgovinu trebalo promicati u rijetko naseljenim i udaljenim područjima kako bi se tamošnjim potrošačima omogućilo sudjelovanje u internetskoj trgovini i potakla gospodarstva u tim regijama. Stoga je kod ocjenjivanja tarifa usluga dostave paketa nužno u cijelosti uzeti u obzir ujednačene tarife.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Značajne razlike između domaćih i prekograničnih tarifa za usluge dostave paketa trebale bi biti opravdane objektivnim kriterijima, poput dodatnih troškova prijevoza i razumne profitne marže. Od davatelja univerzalne usluge koji pružaju usluge dostave paketa trebalo bi tražiti da takvo obrazloženje dostave bez odgode.

(16)  Značajne razlike između domaćih i prekograničnih tarifa za usluge dostave paketa trebale bi biti opravdane objektivnim kriterijima, poput dodatnih troškova prijevoza i razumne profitne marže. Pružatelji usluga dostave paketa koji pružaju usluge prekogranične dostave paketa takvo bi obrazloženje trebali dostaviti kada god to zatraži nacionalno regulatorno tijelo.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kako bi se osigurala transparentnost u cijeloj Uniji nacionalnim regulatornim tijelima drugih država članica i Komisije trebalo bi dostaviti analizu nacionalnog regulatornog tijela. Povjerljivost moraju osigurati nacionalna regulatorna tijela i Komisija. Komisija može zatražiti i od Skupine europskih regulatora za poštanske usluge da dostave analizu stanja u cijeloj Uniji na temelju nacionalnih doprinosa.

(17)  Kako bi se osigurala transparentnost u cijeloj Uniji, Komisiji i nacionalnim nadležnim tijelima u državi članici nacionalnog regulatornog tijela koje je podnijelo informacije i kojem je povjerena provedba prava tržišnog natjecanja trebalo bi dostaviti analizu nacionalnog regulatornog tijela koja nije povjerljive prirode. Povjerljivost moraju osigurati nacionalna regulatorna tijela i Komisija. Komisija može zatražiti i od Skupine europskih regulatora za poštanske usluge da dostave analizu stanja u cijeloj Uniji na temelju nacionalnih doprinosa, pod uvjetom da je povjerljivost zajamčena.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Davatelji univerzalnih usluga koji pružaju usluge dostave paketa mogu sklapati multilateralne i bilateralne sporazume o terminalnim naknadama i mogu uspostaviti druge programe za olakšavanje međusobne povezanosti njihovih mreža isporuke. Iz razloga nediskriminacije, konkurentnim pružateljima usluga dostave paketa odobrava se jednaki pristup terminalnim naknadama koje se primjenjuju među strankama u skladu s multilateralnim sporazumima. Može biti opravdano da terminalne naknade koje plaćaju usluga dostave paketa iz treće stranke u nekim slučajevima premašuju naknade koje plaćaju davatelji univerzalne usluge koji su stranke takvih sporazuma. To može biti slučaj kada stranke multilateralnog sporazuma o terminalnim naknadama mogu dokazati da trošak uspostave i provedbe sporazuma te upravljanja njime, dodatni trošak nastao jer su pošiljke prihvaćali i njima rukovali neovlašteni pružatelji usluga dostave paketa i ostali troškovi nisu obuhvaćeni terminalnim naknadama koje plaća polazni pružatelj usluge iz treće stranke u polaznoj državi članici.

(18)  Pružatelji usluga dostave paketa koji pružaju usluge dostave paketa mogu sklapati multilateralne i bilateralne sporazume o terminalnim naknadama i mogu uspostaviti druge programe za olakšavanje međusobne povezanosti njihovih mreža isporuke, uz puno poštovanje pravnih propisa o tržišnom natjecanju. Ti sporazumi trebali bi biti troškovno usmjereni te bi se na temelju njih trebala ostvariti korist za potrošače kao i učinkovitija uporaba postojećih mreža, posebno u ruralnim i udaljenim područjima. Važno je da se sve takve sporazume koji bi mogli kršiti načela tržišnog natjecanja Unije i odredbe Direktive 97/67/EZ države članice, nacionalna regulatorna tijela i Europska komisija pravilno ispitaju te da pravovremeno i učinkovito odgovore na utvrđeni problem.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.a)  Iz razloga nediskriminacije, konkurentnim malim i srednjim poduzećima pružateljima usluga dostave paketa odobrava se jednak pristup terminalnim naknadama koje se primjenjuju među strankama u skladu s multilateralnim ili bilateralnim sporazumima. Pružatelji univerzalnih usluga mogu odbiti ili ograničiti pristup. U oba slučaja moraju obavijestiti nacionalno regulatorno tijelo i opravdati svoju odluku na temelju objektivnih kriterija kako bi nacionalno regulatorno tijelo moglo provesti ocjenu. Može biti opravdano da terminalne naknade koje plaćaju usluga dostave paketa iz treće stranke u nekim slučajevima premašuju naknade koje plaćaju davatelji univerzalne usluge koji su stranke takvih sporazuma. To može biti slučaj kada stranke multilateralnog ili bilateralnog sporazuma o terminalnim naknadama mogu dokazati da trošak uspostave i provedbe sporazuma te upravljanja njime, dodatni trošak nastao jer su pošiljke prihvaćali i njima rukovali neovlašteni pružatelji usluga dostave paketa te ostali troškovi nisu obuhvaćeni terminalnim naknadama koje plaća polazni pružatelj usluge iz treće stranke u polaznoj državi članici.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  U praksi i iz operativnih razloga, točka na kojoj bi trebalo omogućiti pristup jest ulazni ured, odnosno ured ili objekt kojeg su davatelji univerzalne usluge u odredišnoj državi članici odredili za predavanje poštanskih pošiljaka koje nisu pismovne pošiljke.

Briše se.

Amandman     32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.a)  Kako bi se ograničilo administrativno opterećenje, pružatelji usluga dostave paketa, nacionalna regulatorna tijela i Komisija trebali bi podatke prenositi elektronički te bi posebice trebali omogućiti uporabu e-potpisa, kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 910/20141a.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Budući da se tržišta usluga dostave paketa brzo mijenjaju, Komisija bi trebala ponovno ocijeniti učinkovitost i djelotvornost ove Uredbe i dostaviti redovito izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. To bi izvješće trebalo biti popraćeno, prema potrebi, prijedlozima za preispitivanje za Europski parlament i Vijeće.

(21)  Budući da se tržišta usluga dostave paketa brzo mijenjaju, Komisija bi trebala ponovno ocijeniti učinkovitost i djelotvornost ove Uredbe, uzimajući u obzir pomake u e-trgovini, i dostavljati redovito evaluacijsko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. To bi izvješće trebalo biti popraćeno, prema potrebi, zakonodavnim prijedlozima za preispitivanje za Europski parlament i Vijeće. To bi izvješće trebalo sastaviti nakon savjetovanja sa svim odgovarajućim dionicima uključujući Europski odbor za socijalni dijalog u poštanskom sektoru.

Amandman   34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21.a)  Komisija bi trebala kao temelj uzeti vrijedan doprinos Skupine europskih regulatora za poštanske usluge, sastavljene od predstavnika nacionalnih regulatornih tijela.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu obveze pružatelja usluge dostave paketa da nacionalnim regulatornim tijelima dostavljaju informacije, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za utvrđivanje oblika podnošenja takvih informacija. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća50.

(22)  Kako bi se uspostavile određene obveze za sve pružatelje usluga dostave paketa u vezi s pružanjem informacija nacionalnim regulatornim tijelima, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebala bi biti delegirana Komisiji u pogledu oblika podnošenja informacija koje nacionalnim regulatornim tijelima pružaju pružatelji usluga dostave paketa. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. godine49a. Konkretno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće zaprimaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

__________________

__________________

 

49a SL L 123, 12.5.2016, str. 1.

50 Uredba (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13. – 18.).

 

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24.a)  Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje se primjenjuju zbog kršenja odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve mjere potrebne za osiguranje njihove provedbe. Te bi kazne trebale biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Budući da se ciljevi ove Uredbe, točnije uspostava regulatornih načela i pravila nužnih za poboljšanje regulatornog nadzora, za poboljšanje transparentnosti cijena i uspostavu određenih načela u pogledu usluga prekogranične dostave paketa kojima bi se trebalo podupirati tržišno natjecanje ne može zadovoljavajuće postići na razini država članica, i stoga se mogu, zbog svojih opsega i učinaka, bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je predviđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(25)  Glavni cilj ove Uredbe je uspostava regulatornih načela i pravila nužnih za poboljšanje regulatornog nadzora, za poboljšanje transparentnosti tarifa i uspostavu određenih načela u pogledu usluga prekogranične dostave paketa kojima bi se trebalo podupirati tržišno natjecanje, s krajnjim ciljem poticanja veće pristupačnosti za korisnike usluga prekogranične dostave paketa, a time i većeg povjerenja potrošača u prekograničnu e-trgovinu. Budući da se cilj poticanja veće pristupačnosti za korisnike usluga prekogranične dostave paketa ne može zadovoljavajuće postići na razini država članica, i stoga se može, zbog svojih opsega i učinaka, bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je predviđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje spomenutog cilja.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Poglavlje 1. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Predmet i definicije

Ciljevi i definicije

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 1. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Predmet

Ciljevi

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom utvrđuju posebna pravila, povrh pravila utvrđenih u Direktivi 97/67/EZ, u vezi sa sljedećim:

Ovom se Uredbom utvrđuju posebne odredbe kojima se potrošačima omogućuje veća pristupačnost usluga prekogranične dostave paketa, povrh pravila utvrđenih u Direktivi 97/67/EZ, u vezi sa sljedećim:

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  regulatornim nadzorom povezanim s uslugama dostave paketa,

(a)  regulatornim nadzorom povezanim s uslugama dostave paketa,

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  transparentnošću tarifa i terminalnih naknada za određene usluge prekogranične dostave paketa i ocjenjivanjem pristupačnosti određenih prekograničnih tarifa,

(b)  transparentnošću tarifa i ocjenjivanjem tarifa za određene nerazumno visoke cijene usluga prekogranične dostave paketa;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  transparentnim i nediskriminacijskim pristupom određenim uslugama prekogranične dostave paketa i/ili infrastrukturi.

(c)   informacijama za korisnike usluga prekogranične dostave paketa.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  „paket” znači poštanska pošiljka ili pošiljka s komercijalnom vrijednosti ili bez nje, koja nije pismovna i koja ne teži više od 31,5 kg;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „usluge dostave paketa”znači usluge koje uključuju prikupljanje, razvrstavanje, transport ili distribuciju poštanskih pošiljaka koje nisu pismovne pošiljke; sam transport ne smatra se uslugom dostave paketa; dostava pošiljki težih od 31,5 kg ne smatra se uslugom dostave paketa;

(a)  „usluge dostave paketa” znači usluge koje uključuju prikupljanje, razvrstavanje, transport ili distribuciju paketa;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „pružatelj usluge dostave paketa” znači poduzeće koje pruža jednu ili više usluga dostave paketa;

(b)  „pružatelj usluge dostave paketa” znači poduzeće koje pruža jednu ili više usluga dostave paketa, uz iznimku poduzeća s poslovnim nastanom u jednoj državi članici, koja pružaju samo usluge domaće dostave paketa u okviru kupoprodajnog ugovora kako je utvrđen člankom 2. točkom 5. Direktive 2011/83/EU te u okviru tog ugovora poduzeće samo korisniku dostavlja robu koja je predmet tog ugovora;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „terminalne naknade” znači plaćanja polaznog davatelja univerzalne usluge odredišnom davatelju univerzalne usluge za troškove usluga prekogranične dostave paketa u odredišnoj državi članici.

(c)  „terminalne naknade” znači plaćanja polaznog pružatelja usluge dostave paketa odredišnom pružatelju usluge dostave paketa ili, prema potrebi, posrednicima za troškove usluga prekogranične dostave paketa u odredišnoj državi članici;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  „trgovac” znači svaka fizička ili pravna osoba, neovisno o tome je li u privatnom ili javnom vlasništvu, koja posluje u svrhe povezane sa svojom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću u vezi sa sklapanjem kupoprodajnih ugovora s korisnicima koji uključuju prekogranično slanje paketa u skladu s ovom Uredbom;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  „podugovaratelj” znači poduzeće koje osigurava prikupljanje, razvrstavanje, transport ili distribuciju paketa za pružatelja usluge dostave paketa;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.a

 

Razina usklađenosti

 

Zahtjevi utvrđeni ovom Uredbom su minimalni i ne sprečavaju nijednu državu članicu od održavanja ili uvođenja dodatnih mjera kako bi se korisnicima osigurala veća pristupačnost učinkovitim i povoljnim uslugama prekogranične dostave paketa. Takve su mjere u skladu s pravom Unije.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svi pružatelji usluga dostave paketa dostavljaju sljedeće informacije nacionalnom regulatornom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan:

1.  Svi pružatelji usluga dostave paketa dostavljaju sljedeće informacije nacionalnom regulatornom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan, osim ako je nacionalno regulatorno tijelo već zatražilo i dobilo takve informacije:

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ime pružatelja, njegov pravni položaj i oblik, broj upisa u registar trgovačkih društava ili sličan registar, PDV broj, adresu poslovnog nastana i osobu za kontakt;

(a)  ime pružatelja usluge dostave paketa, njegov pravni položaj i oblik, broj upisa u registar trgovačkih društava ili sličan registar, PDV identifikacijski broj, adresu poslovnog nastana i osobu za kontakt;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  prirodu usluga koje nudi pružatelj;

(b)  gdje je to moguće, detaljan opis usluge dostave paketa koje nudi pružatelj usluga dostave paketa, uključujući prirodu tih usluga i precizne informacije o plaćanju te drugim mogućnostima za korisnike;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  opće uvjete prodaje pružatelja, uključujući detaljni opis pritužbenog postupka.

(c)  opće uvjete pružatelja usluga dostave paketa u vezi s uslugama dostave paketa, uključujući pojedinosti o pritužbenom postupku za korisnike i moguća ograničenja odgovornosti koja se mogu primjenjivati.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučaju promjene informacija iz prvog podstavka, pružatelji usluga dostave paketa obavješćuju nacionalno regulatorno tijelo o toj promjeni u roku od 30 dana.

2.  Pružatelji usluga dostave paketa obavješćuju nacionalno regulatorno tijelo o bilo kojoj promjeni u vezi s informacijama iz stavka 1. u roku od 30 dana.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Svi pružatelji usluga dostave paketa dostavljaju do 31. ožujka kalendarske godine nacionalnom regulatornom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan sljedeće informacije:

3.  Svi pružatelji usluga dostave paketa dostavljaju do 31. svibnja kalendarske godine nacionalnom regulatornom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan sljedeće informacije, osim ako nacionalno regulatorno tijelo već nije zatražilo takve informacije:

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  godišnji promet u pogledu usluga dostave paketa za prethodnu kalendarsku godinu u državi članici u kojoj pružatelj ima poslovni nastan podijeljen prema uslugama dostave paketa koje se odnose na nacionalne, dolazne i odlazne prekogranične poštanske pošiljke;

(a)  godišnji promet u pogledu usluga dostave paketa za prethodnu kalendarsku godinu u državi članici u kojoj pružatelj usluge dostave paketa ima poslovni nastan, podijeljen na usluge dostave domaćih paketa te usluge dolaznih i odlaznih prekograničnih paketa;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  broj osoba koje rade za pružatelja i koje su prethodne kalendarske godine sudjelovale u pružanju usluga dostave paketa u državi članici u kojoj pružatelj ima poslovni nastan;

(b)  broj osoba koje rade za pružatelja usluge dostave paketa i koje su prethodne kalendarske godine sudjelovale u pružanju usluga dostave paketa u državi članici u kojoj taj pružatelj ima poslovni nastan, uključujući i raščlambu prema vrsti radnog odnosa.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  broj poštanskih pošiljki koje nisu pismovne pošiljke i ne premašuju 31,5 kg koje su obrađene u državi članici u kojoj pružatelj ima poslovni nastan u prethodnoj kalendarskoj godini podijeljen na nacionalne, dolazne i odlazne prekogranične poštanske pošiljke.

(c)  broj paketa obrađenih u prethodnoj kalendarskoj godini u državi članici u kojoj pružatelj usluge dostave paketa ima poslovni nastan, podijeljen na domaće te dolazne i odlazne prekogranične pakete;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  imena podugovaratelja koji rade za njih i koji su uključeni u pružanje usluga dostave paketa, zajedno sa svim informacijama koje pružatelj usluga dostave paketa ima o prirodi i funkcioniranju podugovorenih usluga dostave paketa.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija provedbenim aktom utvrđuje način podnošenja informacija iz stavka 1. ovog članka. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 9.

4.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 9.a kojima se utvrđuje način dostavljanja informacija iz stavaka 1. i 3. ovog članka.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Nacionalna nadležna tijela mogu odrediti zahtjeve za informacije povrh onih navedenih u stavcima 1. i 2. ako su oni nužni za osiguravanje usklađenosti s ovom Uredbom.

Briše se.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Pružatelj usluge dostave paketa koji zapošljava manje od 50 osoba ne podliježe obvezama iz stavaka 1. i 2., osim ako taj pružatelj ima poslovni nastan u više država članica.

6.  Ovaj se članak ne primjenjuje na nijednog pružatelja usluga dostave paketa koji je prethodne kalendarske godine u prosjeku zapošljavao manje od 50 osoba, osim ako taj pružatelj ima poslovni nastan u više država članica. Nacionalno regulatorno tijelo može, uzimajući u obzir posebnosti dotične države članice i pod uvjetom da je to nužno i razmjerno za osiguravanje sukladnosti s ovom Uredbom, smanjiti prag na 25 osoba.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Transparentnost tarifa i terminalnih naknada

Transparentnost tarifa

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Davatelji univerzalne usluge koji pružaju usluge dostave paketa dostavljaju nacionalnim regulatornim tijelima države članice u kojoj imaju poslovni nastan javni cjenik koji se primjenjuje od 1. siječnja svake kalendarske godine na dostavu poštanskih pošiljki obuhvaćenih kategorijama navedenima u Prilogu. Te se informacije dostavljaju najkasnije do 31. siječnja svake kalendarske godine.

1.  Svi pružatelji usluga prekogranične dostave paketa, osim onih koji su izuzeti člankom 3. stavkom 6., dostavljaju nacionalnim regulatornim tijelima države članice u kojoj imaju poslovni nastan javni cjenik koji se primjenjuje od 1. siječnja svake kalendarske godine na dostavu pojedinačnih paketa obuhvaćenih kategorijama navedenima u Prilogu. Te se informacije dostavljaju do 28. veljače svake kalendarske godine.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nacionalna nadležna tijela dostavljaju Komisiji bez odgode i najkasnije do 28. veljače svake kalendarske godine javne cjenike dobivene u skladu sa stavkom 1. Komisija ih objavljuje na posebnom web-mjestu najkasnije do 30. travnja svake kalendarske godine.

2.  Nacionalna nadležna tijela dostavljaju Komisiji bez odgode i najkasnije do 31. ožujka svake kalendarske godine javne cjenike dobivene u skladu sa stavkom 1. Komisija ih objavljuje na posebnom web-mjestu najkasnije do 30. travnja svake kalendarske godine i osigurava da je to ono neutralnog i nekomercijalnog karaktera.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Davatelji univerzalne usluge koji pružaju usluge dostave paketa dostavljaju nacionalnom regulatornom tijelu terminalne naknade primjenjive od 1. siječnja svake kalendarske godine na poštanske pošiljke podrijetlom iz drugih država članica. Te se informacije dostavljaju najkasnije do 31. siječnja svake kalendarske godine.

Briše se.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nacionalna regulatorna tijela dostavljaju Komisiji i nacionalnim regulatornim tijelima polazne države članice dobivene terminalne naknade u skladu sa stavkom 3. najkasnije do 28. veljače svake kalendarske godine.

Briše se.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 5. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ocjenjivanje pristupačnosti tarifa

Ocjenjivanje tarifa za pojedinačne pošiljke

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nacionalno regulatorno tijelo ocjenjuje pristupačnost prekograničnih tarifa uključenih u javne cjenike dobivene u skladu s člankom 4. stavkom 1. u roku od 3 mjeseca od primitka tih informacija. U toj se ocjeni posebno uzimaju u obzir sljedeći elementi:

1.  Ako nacionalno regulatorno tijelo to smatra potrebnim, u skladu s načelima iz članka 12. Direktive 97/67/EZ može objektivno ocijeniti prekogranične tarife kada je riječ o kategorijama pojedinačnih pošiljaka iz Priloga I. na koje se primjenjuje obveza pružanja univerzalne usluge te države članice kako bi utvrdilo prekogranične tarife za usluge dostave paketa podrijetlom iz te države članice koje smatra nerazumno visokim, u roku od 3 mjeseca od primitka tih informacija. U toj se ocjeni posebno uzimaju u obzir sljedeći elementi:

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  domaće tarife za istovjetne usluge dostave paketa u polaznoj državi članici i odredišnoj državi članici;

(a)  domaće i sve druge relevantne tarife za istovjetne usluge dostave paketa u polaznoj državi članici i odredišnoj državi članici;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  terminalne naknade dobivene u skladu s člankom 4. stavkom 3.;

Briše se.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  moguć utjecaj prekograničnih tarifa koje se primjenjuju na pojedinačne korisnike ili mala i srednja poduzeća, uključujući i one u udaljenim ili rijetko naseljenim područjima, te na pojedinačne korisnike s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  pri ocjenjivanju se uzima u obzir podliježu li tarife reguliranju cijena na temelju nacionalnog zakonodavstva ili nudi li drugi pružatelj usluge dostave paketa slične usluge.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cc)   moguće zlouporabe dominantnog položaja na tržištu.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako nacionalno regulatorno tijelo zaključi da prekogranične tarife iz stavka 1. nisu pristupačne, ono traži dodatne potrebne informacije i/ili opravdanje u pogledu razine tih tarifa od davatelja univerzalne usluge.

2.  Za potrebe ocjenjivanja iz stavka 1. ako nacionalno regulatorno tijelo to smatra potrebnim, traži od pružatelja usluge dostave paketa ili dotičnih pružatelja usluga sve dodatne relevantne dokaze u vezi s tim tarifama koji mogu biti potrebni za ocjenjivanje. Takvi dokazi mogu uključivati specifične troškove prijevoza ili rukovanja, terminalne naknade i bilateralne količine između različitih pružatelja usluga prekogranične dostave paketa.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Davatelj univerzalne usluge dostavlja nacionalnom regulatornom tijelu informacije i/ili obrazloženje iz stavka 2. u roku od 15 radnih dana od primitka zahtjeva.

3.  Pružatelj ili pružatelji iz ovog članka dostavljaju nacionalnom regulatornom tijelu dokaze iz stavka 2. ovoga članka u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, zajedno sa svim obrazloženjima u vezi s tarifama koje se ocjenjuju.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nacionalno regulatorno tijelo dostavlja svoju ocjenu, uključujući sve informacije i/ili obrazloženja pružene u skladu sa stavkom 3. Komisiji, nacionalnim regulatornim tijelima država članica i nacionalnim nadležnim tijelima u državi članici nacionalnog regulatornog tijela koje je podnijelo informacije i kojem je povjerena provedba prava tržišnog natjecanja. Verzija te ocjene koja nije povjerljiva dostavlja se i Komisiji. Te se informacije dostavljaju najkasnije do 31. ožujka svake kalendarske godine.

4.  Nacionalno regulatorno tijelo do 31. srpnja relevantne kalendarske godine dostavlja detaljno izvješće o svojoj ocjeni prekograničnih tarifa u skladu s ovim člankom Komisiji, nacionalnim regulatornim tijelima dotičnih država članica i nacionalnim nadležnim tijelima u državi članici nacionalnog regulatornog tijela koje je podnijelo informacije i kojem je povjerena provedba prava tržišnog natjecanja. Usto, nacionalno regulatorno tijelo Komisiji dostavlja inačicu izvješća koja nije povjerljiva.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija objavljuje verziju ocjene koju su dostavila nacionalna regulatorna tijela u skladu sa stavkom 4. koja nije povjerljiva na posebnom web-mjestu najkasnije do 30. travnja svake kalendarske godine.

5.  Komisija bez odgađanja, a u svakom slučaju u roku od mjesec dana od primitka, objavljuje inačicu izvješća koje su dostavila nacionalna regulatorna tijela i koja nije povjerljiva.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Briše se.

Transparentnost i nediskriminacijski prekogranični pristup

 

1.   Ako davatelji univerzalne usluge koji pružaju usluge dostave paketa sklope multilateralne sporazume o terminalnim stopama, oni ispunjavaju sve razumne zahtjeve za pristup svim elementima mreže i povezanim objektima kao i relevantnim uslugama i informacijskim sustavima koji su potrebni za pružanje usluga prekogranične dostave paketa.

 

2.   Pristup bi trebalo osigurati u ulaznom uredu u odredišnoj državi članici.

 

3.   Davatelji univerzalne usluge iz stavka 1. objavljuju standardnu ponudu. Standardna ponuda sadržava sve relevantne povezane uvjete, među ostalim i cijene.

 

4.   Standardna ponuda uključuje sve sastavne dijelove nužne za pristup kako je navedeno u stavku 1., uključujući sve uvjete kojima se ograničava pristup i/ili uporaba usluga ako je takve uvjete dopustila država članica u skladu s pravom Unije.

 

5.   Standardnu ponudu prije objave odobrava nacionalno regulatorno tijelo. Nacionalno regulatorno tijelo može, prema potrebi, odrediti promjene standardne ponude kako bi se izvršile obveze iz ove Uredbe.

 

6.   Davatelji univerzalne usluge iz stavka 1. na zahtjev, i na temelju standardne ponude, stavljaju pojedinačnu ponudu na raspolaganje pružatelju usluge dostave paketa koji traži pristup u smislu tog stavka najkasnije mjesec dana nakon primitka zahtjeva. Davatelji univerzalne usluge koji primaju zahtjev za pristup i pružatelji koji traže pristup pregovaraju u dobroj vjeri.

 

7.   Ako se ne postigne sporazum na temelju pojedinačne ponude iz stavka 6., pružatelj usluge dostave paketa koji traži pristup može dostaviti pojedinačnu ponudu davatelja univerzalne usluge nacionalnom regulatornom tijelu. Ako je potrebno, nacionalno regulatorno tijelo izmjenjuje pojedinačnu ponudu u cilju izvršenja obveza iz ovog članka.

 

8.   Pristup se operativno osigurava u razumnom roku koji nije duži od tri mjeseca od sklapanja ugovora.

 

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Informacije i norme kvalitete

 

1.   Svi trgovci koji sklapaju kupoprodajne ugovore s korisnicima koji uključuju prekogranično slanje paketa u fazi koja prethodi sklapanju ugovora korisnicima na raspolaganje stavljaju sljedeće informacije:

 

(a)   cijene koje naplaćuju korisnicima za prekograničnu dostavu paketa, uključujući sve relevantne alternativne ili snižene cijene;

 

(b)  ponuđene usluge prekogranične dostave, uključujući izbor pružatelja tih usluga, mogućnost praćenja pošiljke te mehanizme koji korisniku omogućuju intervencije tijekom faze dostave, između ostalog i odbijanje preuzimanja paketa u slučaju da ga nema tko preuzeti i ugovaranja nove dostave ili vremena za preuzimanje paketa, kada je to primjenjivo;

 

(c)  podatke o vlastitim postupcima za pritužbe i postupcima za pritužbe relevantnog pružatelja usluge dostave paketa te podatke o mreži europskih potrošačkih centara za prekogranične pritužbe.

 

2.   Transparentnosti i mjerljivosti kvalitete usluge te interoperabilnosti prekogranične dostave paketa daje se dodatna prednost u skladu s odredbama Direktive 97/67/EZ u okviru Europskog odbora za normizaciju i na druge načine, uzimajući pritom posebno u obzir interese korisnika, učinkovitost i ekološke aspekte.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 7. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Provedba, preispitivanje i stupanje na snagu

Opće i završne odredbe

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Povjerljivost

 

Sa svim informacijama o terminalnim naknadama ili drugim povjerljivim poslovnim informacijama koje se pružaju nacionalnim regulatornim tijelima ili Komisiji u skladu s ovom Uredbom postupa se strogo povjerljivo u skladu s primjenjivim odredbama nacionalnog prava i prava Unije.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 7.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.b

 

Primjena

 

Osim ako ovom Uredbom nije izričito drugačije predviđeno, njome se ne dovode u pitanje odredbe nacionalnog prava i prava Unije koje se primjenjuju na pružatelje usluga dostave paketa, uključujući pravila u vezi sa socijalnim pitanjima i zapošljavanjem te zahtjeve da se nacionalnim regulatornim tijelima dostave informacije.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije XX/XX/2019. i svake četiri godine nakon toga, Komisija dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom o socijalnom odboru ocjenu izvješća o primjeni ove Uredbe popraćenu, prema potrebi, prijedlogom njegove revizije.

Do... [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] i svake tri godine nakon toga, Komisija dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru evaluacijsko izvješće o primjeni ove Uredbe popraćeno, prema potrebi, zakonodavnim prijedlogom za njezinu reviziju. Izvješće se sastavlja nakon savjetovanja sa svim relevantnim dionicima.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  je li se pristupačnost usluga prekogranične dostave paketa poboljšala, među ostalim za korisnike koji se nalaze u udaljenim ili rijetko naseljenim područjima;

(a)  je li se transparentnost prekograničnih tarifa te učinkovitost i pristupačnost usluga prekogranične dostave paketa poboljšala u cijeloj Uniji, među ostalim za pojedinačne korisnike i mala i srednja poduzeća, a posebno za one koji se nalaze u udaljenim ili rijetko naseljenim područjima;

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  u kojoj su mjeri davatelji univerzalne usluge koji pružaju usluge dostave paketa odobrili transparentan i nediskriminacijski prekogranični veleprodajni pristup iz članka 6.;

(b)  utjecaj Uredbe na razinu prekogranične dostave paketa i elektroničku trgovinu, uključujući podatke o cijenama dostave koje se naplaćuju trgovcima i korisnicima;

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  napredak u pogledu drugih inicijativa za dovršenje jedinstvenog tržišta usluga dostave paketa.

(d)  napredak u pogledu kvalitete usluge i interoperabilnosti za prekograničnu dostave paketa, uključujući zaštitu potrošača i razvoj normi;

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 9.

Članak 9.

Odborski postupak

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Komisiji pomaže Odbor za Poštansku direktivu osnovan člankom 21. Direktive 97/67/EZ. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za jednaka razdoblja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 4. Odlukom o opozivu ukida se delegiranje ovlasti koje je u toj odluci navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u toj odluci i ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 3. stavkom 4. stupa na snagu samo ako se tome ne usprotive ni Europski parlament ni Vijeće u roku od četiri mjeseca od priopćenja Europskom parlamentu i Vijeću o tom aktu ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće izvijestili Komisiju da se ne protive. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

 

_________________

 

 

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Prilog I – podnaslov 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Poštanske pošiljke za koje će se nacionalnim regulatornim tijelima dostaviti javni cjenik nacionalnih i svih prekograničnih tarifa za druge države članice:

Pojedinačni paketi za koje će tarife pružateljâ usluga dostave paketa biti podložne mjerama transparentnosti cijena i ocjenjivanju predviđenom u člancima 4. i 5.:

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Navedene poštanske pošiljke ispunjavaju sljedeće kriterije:

Navedeni paketi ispunjavaju sljedeće kriterije:

(a)  na ograničenje veličine poštanskih pošiljki (a)(i) (proizvodi pismovnih pošiljki) primjenjuje se sljedeće pravilo: kombinacija duljine, širine i dubine: 900 mm, najveća dimenzija ne smije premašivati 600 mm, a najmanja dimenzija veća je od 20mm;

(a)  na ograničenje veličine paketa navedenih u točkama od (a) do (i) primjenjuje se sljedeće pravilo: kombinacija duljine, širine i debljine: 900 mm, najveća dimenzija ne premašuje 600 mm, a najmanja dimenzija veća je od 20 mm;

(b)  paketi (stavke (j)(o)) nisu manji od veličine propisane za pisma (stavke (a)(i)).

(b)  paketi navedenih u točkama od (j) do (o) nisu manji od veličine propisane za one navedene u točkama od (a) do (i)

Amandman    92

Prijedlog Uredbe

Prilog I. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(*) Tarife koje odgovaraju poštanskim pošiljkama ne sadržavaju posebne popuste na temelju količine ili neko drugo posebno postupanje.

(*) Tarife koje odgovaraju paketima navode se po pojedinačnom paketu i ne sadržavaju posebne popuste na temelju količine ili neko drugo posebno postupanje.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Prilog I. – zvjezdica 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(***) Pružatelji koji nude više proizvoda koji ispunjavaju prethodno navedene kriterije trebali bi dostaviti najnižu cijenu.

(***) Pružatelji koji nude više paketa koji ispunjavaju prethodno navedene kriterije trebali bi dostaviti najnižu cijenu.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Prilog I. – zvjezdica 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(****) Prethodno navedene tarife odnose se na pošiljke dostavljene u stambene ili poslovne prostorije u državi članici odredišta.

(****) Navedene tarife odnose se na pošiljke dostavljene u stambeni prostor primatelja u državi članici odredišta ili u drugi prostor ako takva tarifa uključuje opciju bez dodatne naknade.

(1)

SL C 34, 2.2.2017., str. 106.


OBRAZLOŽENJE

KONTEKST

Sektor dostave paketa je konkurentan, inovativan te brzo rastući sektor. Godišnje se na internetu naruči i diljem Europske unije dostavi četiri milijarde paketa. Međutim, jasno je da će potencijal tog sektora bivati sve veći. Iako 44 % potrošača u EU-u kupuje na internetu u svojoj zemlji, njih znatno manje (15 %) na internetu naručuje iz druge zemlje. Glavni problem s kojim se suočavaju europski internetski potrošači i mala poduzeća jest pitanje dostave artikala koji su kupljeni i prodaju se prekogranično, a u mnogim slučajevima i relativno visoki troškovi.

Europska je komisija u okviru svoje strategije jedinstvenog digitalnog tržišta predložila Uredbu o uslugama prekogranične dostave paketa. Predloženom uredbom Komisija nastoji osigurati veću učinkovitost u sektoru, transparentnost tarifa i terminalnih naknada te pristupačne cijene.

Pripremajući ovo izvješće izvjestiteljica se savjetovala s brojnim organizacijama potrošača ili poštanskog sektora, uključujući regulatore i one koje predstavljaju mala poduzeća, potrošače i sindikate. Također je u potpunosti uzela u obzir stajalište Gospodarskog i socijalnog odbora te organizirala dobro posjećeno događanje koje je omogućilo da se izraze različita stajališta i sugestije o prijedlogu Komisije.

STAJALIŠTE IZVJESTITELJICE

Izvjestiteljica daje snažnu podršku nastojanjima usmjerenima na stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta prilagođenog potrebama potrošača i trgovaca na malo, ali želi poboljšati prijedlog Komisije kako bi omogućila pravedan i uravnotežen pristup svim operaterima u sektoru koji je u potpunosti u skladu s odredbama Direktive 97/67/EZ o poštanskim uslugama, a usto ih nadopunjuje i na njih se nastavlja.

Stoga predlaže da se opseg ključnih odredaba Uredbe proširi na sve pružatelje usluga prekogranične dostave paketa, posebno zbog toga što mnogi davatelji univerzalnih usluga nemaju veliki udio na europskom tržištu prekograničnih paketa. Izvjestiteljica također želi izbrisati dijelove prijedloga o pristupu i standardnoj ponudi jer ne odražavaju stvarno stanje tržišta prekograničnih paketa i nisu potrebni u svjetlu postojećih europskih zakona o tržišnom natjecanju i poštanskim uslugama.

Izvjestiteljica je definirala „paket” kao poštansku pošiljku koja ne teži više od 31,5 kg, složivši se da se pismovna pošiljka sama po sebi ne smatra paketom, u skladu s Direktivom 97/67/EZ.

Komisija ima pravo nacionalnim regulatornim tijelima pružiti dodatne informacije, ali je važno i da se odredbama Uredbe uspije dočarati točno stanje tržišta. U tom cilju izvjestiteljica traži da se nacionalnim regulatornim tijelima dostave podaci o rascjepkanosti tržišta te o praksama zapošljavanja na tržištu, uključujući informacije o podugovarateljima i radnicima u poštanskom sektoru koji nisu zaposleni za stalno i na puno radno vrijeme.

Također je potrebno da nacionalna regulatorna tijela raspolažu točnim podacima o prekograničnim tarifama i terminalnim naknadama kako bi se ocijenilo jesu li cijene neopravdano visoke. Ti bi podaci trebali biti dostupni svim relevantnim operaterima jer bi se u suprotnom mogao steći krivi dojam. Izvjestiteljica je stoga svoje amandmane sastavila uzevši to u obzir.

U pogledu ocjene pristupačnosti cijena, izvjestiteljica također smatra da bi se svako ocjenjivanje pristupačnosti trebalo provesti na cijelom tržištu, a ne samo u pogledu davatelja univerzalnih usluga. Tim bi se ocjenjivanjem trebalo utvrditi je li cijena prihvatljiva pojedinačnim korisnicima i malim odnosno srednjim poduzećima te u kojoj mjeri troškovi dostave utječu na razvoj usluga prekogranične dostave paketa. Ocjenjivanjem bi se također u obzir trebalo uzeti pojedinačne korisnike s malim prihodima, osobe s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću, pojedinačne korisnike i mala odnosno srednja poduzeća, koji žive ili se nalaze u udaljenim ili rijetko naseljenim područjima kao i redovne korisnike usluga dostave paketa.

Unaprijeđeni zahtjevi u pogledu transparentnijih i usporedivijih informacija o dostupnim cijenama i mogućnostima dostave pozitivno bi utjecali na povjerenje potrošača, kao i zahtjevi za dodatnim smjernicama o postupcima uslijed oštećenja, gubitka, kašnjenja ili vraćanja paketa i rješavanja pritužbi. Iz tih razloga izvjestiteljica predlaže dodavanje dvaju novih članaka prema kojima bi se dopunilo informacije koje trgovci već pružaju korisnicima i promicalo daljnje usklađivanje kvalitete usluge i tehničkih normi, u skladu s postojećim uredbama EU-a.

Komisija predlaže da se svake četiri godine Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru dostavi evaluacijsko izvješće o primjeni ove Uredbe popraćeno, prema potrebi, zakonodavnim prijedlogom za njezino preispitivanje. Izvjestiteljica smatra da bi to izvješće trebalo sastaviti nakon savjetovanja sa svim relevantnim dionicima, uključujući Europski odbor za socijalni dijalog u poštanskom sektoru te da ga je potrebno dostaviti svake tri godine, posebno s obzirom na dinamičnu i promjenjivu prirodu tržišta e-trgovine.


MIŠLJENJE ODBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA (30.5.2017)

upućeno Odboru za promet i turizam

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Biljana Borzan

(*)   Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

E-trgovina u Europskoj uniji postaje vrlo važan sektor. Godišnja prodaja u 2014. procjenjuje se na 369 milijardi eura. Znatan udio prodaje u okviru e-trgovine rezultira fizičkim dostavama. Procjenjuje se da se potrošačima u EU-u godišnje pošalju 4 milijarde paketa.

Djelotvorna i cjenovno pristupačna dostava preduvjet je za prekograničnu prodaju fizičke robe. Međutim, tržište dostave paketa u EU-u i dalje je rascjepkano na domaća tržišta, s golemim razlikama među državama članicama. Kao neke od glavnih prepreka za potrošače i trgovce na malo u e-trgovini istaknute su visoke cijene i problem prekogranične dostave paketa. Komisija smatra da bi samo potrošači u EU-u mogli uštedjeti 11,7 milijardi EUR godišnje kad bi pri kupnji na internetu mogli birati iz cijelog raspona robe i usluga iz EU-a.

Trenutačna Direktiva o poštanskim uslugama datira iz 1997. i usredotočena je uglavnom na pismovne pošiljke, a većina usluga dostave paketa nalazi se izvan opsega univerzalnih usluga. S obzirom na to da se dostava paketa znatno povećala tijekom proteklih godina, potrebno je uspostaviti nova pravila koja će dopuniti postojeće zakonodavstvo.

Komisija je 25. svibnja 2016. predstavila svoj paket mjera za e-trgovinu kako bi pomogla potrošačima i poduzećima da u potpunosti iskoriste prednosti jedinstvenog tržišta. Prijedlogom uredbe o uslugama prekogranične dostave paketa želi se povećati transparentnost cijena prekogranične dostave paketa i poboljšati regulatorni nadzor.

Studije su pokazale da su cijene za prekogranične pakete u prosjeku tri do četiri puta veće od domaćih cijena. Oko 40 % cijena prekograničnih paketa ne može se opravdati ekonomskim razlozima poput troška rada, količine itd., dok su visoki troškovi dostave i povrata glavne brige potrošača prilikom prekogranične kupnje proizvoda na internetu. Visoke cijene dostave također su prepreka za e-trgovce na malo koji prodaju na internetu. One više utječu na mala i srednja poduzeća nego na ona velika.

Izvjestiteljica smatra da u ovoj Uredbi treba definirati pojam „paket” te predlaže ograničenje težine i razlikovanje paketa od pismovnih pošiljaka.

Pristup mrežama davatelja univerzalne usluge ključan je za nove subjekte, osobito mala i srednja poduzeća, koji nemaju dovoljnu količinu i opseg usluga da bi mogli razviti mreže dostave na državnoj razini, uključujući udaljena područja, ili da bi mogli sklopiti sporazume o prekograničnoj dostavi s nekoliko subjekata. Time će se smanjiti cijene u korist potrošača i prekogranične trgovine i stvoriti veća konkurencija na tržištu dostave paketa, doprinoseći na taj način razvoju novih i inovativnih rješenja.

Davatelji univerzalne usluge već su obvezni pružati cjenovno pristupačne usluge dostave paketa, za što dobivaju određene koncesije, poput izuzeća od PDV-a. Cijene njihovih usluga često su pojedinačno dogovorene tarife te su povjerljive. Ovim se prijedlogom želi zadržati povjerljivost tržišno osjetljivih poslovnih podataka, ali se nacionalnim regulatornim tijelima nastoji omogućiti ocjenu cjenovne pristupačnosti tarifa i mogućnost da traže obrazloženje ili dodatne informacije za nerazumno visoke tarife.

Izvjestiteljica je posebno zabrinuta u pogledu glavnog cilja ove Uredbe kojom se potrošačima jamči pristup prekograničnim uslugama dostave paketa i s time u vezi podnijela je amandmane. Izvjestiteljica traži da se u opis usluga dostave paketa uključe mogućnosti dostave i detaljne informacije za potrošača.

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman   1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  Člankom 169. stavkom 1. i člankom 169. stavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđa se da Unija treba doprinositi ostvarivanju visoke razine zaštite potrošača mjerama usvojenim na temelju članka 114. UFEU-a.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Tarife koje se primjenjuju na pošiljatelje koji šalju male količine prekograničnih paketa i drugih poštanskih pošiljki, posebno na mala i srednja poduzeća i pojedince, još su relativno visoke. To ima izravni negativni učinak na korisnike koji traže usluge prekogranične dostave paketa, posebno u kontekstu elektroničke trgovine.

(1)  Tarife koje se primjenjuju na pošiljatelje koji šalju male količine prekograničnih paketa i drugih poštanskih pošiljki, posebno na mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) i pojedince, u nekim su slučajevima još relativno visoke. To ima izravan negativan učinak na korisnike koji traže usluge prekogranične dostave paketa, posebno u kontekstu elektroničke trgovine. Osim toga, pri prekograničnom slanju, primanju ili vraćanju paketa neki korisnici i dalje prijavljuju probleme s kvalitetom usluge. Usto, potrebna su poboljšanja u cilju povećanja interoperabilnosti u tom području, uključujući neke posebne mjere u pogledu pitanja povezanih s okolišem.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Tržište prekogranične dostave paketa raznoliko je i složeno; različiti pružatelji nude različite usluge i cijene ovisno o težini, veličini i obliku pošiljaka te o odredištu, značajkama dodane vrijednosti, poput rješenja za sljedivost, i broju poslanih pošiljki. Zbog te je raznolikosti teško uspoređivati usluge dostave paketa različitih pružatelja u pogledu kvalitete i cijene. Nadalje, pošiljatelji koji šalju male količine pošte, poput malih i srednjih poduzeća i pojedinaca, često nisu svjesni različitih usluga dostave paketa koje se nude.

(3)  Tržište prekogranične dostave paketa raznoliko je, složeno i konkurentno; različiti pružatelji nude različite usluge i cijene ovisno o težini, veličini i obliku pošiljaka te o odredištu, značajkama dodane vrijednosti, poput rješenja za sljedivost, i broju poslanih pošiljki. U nekim državama članicama davatelji univerzalne usluge nemaju većinski udio na tržištu dostave paketa. Zbog te je raznolikosti teško uspoređivati usluge dostave paketa različitih pružatelja usluga u pogledu kvalitete i cijene. Nadalje, pošiljatelji koji šalju male količine pošte, poput MSP-ova i pojedinaca, često nisu svjesni različitih usluga dostave paketa koje se nude. Osim toga, obeshrabrujući su i troškovi izmjene. Također, mali i srednji e-trgovci na malo navode probleme s dostavom kao prepreku prilikom prekogranične prodaje.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  U cilju unaprjeđenja pristupačnosti usluga prekogranične dostave paketa, posebno za korisnike u udaljenim i rijetko naseljenim područjima, nužno je poboljšati transparentnost javnih cjenika za ograničeni skup usluga prekogranične dostave paketa koje nude davatelji univerzalne usluge, a koje većinom upotrebljavaju mala i srednja poduzeća i pojedinci. Transparentnost javnih cjenika nužna je za rješavanje problema visokih cijena usluga prekogranične dostave paketa i za smanjenje, prema potrebi, neopravdanih razlika u cijenama između usluga nacionalne i prekogranične dostave paketa.

(4)  U cilju unaprjeđenja usluga prekogranične dostave paketa, posebno za korisnike u udaljenim ili rijetko naseljenim područjima, ali i MSP-ove i mikropoduzeća, nužno je poboljšati transparentnost tarifa i terminalnih naknada za usluge prekogranične dostave paketa koje većinom upotrebljavaju MSP-ovi i pojedinci. Transparentnost javnih cjenika nužna je za rješavanje problema visokih cijena usluga prekogranične dostave paketa i za smanjenje, prema potrebi, neopravdanih razlika u cijenama između usluga domaće i prekogranične dostave paketa.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  S obzirom na činjenicu da, prema podacima iz istraživanja Flash Eurobarometer br. 413 većina poduzeća koja prodaju, koja su prodavala ili koja su pokušala prodavati na internetu problematičnima smatraju visoke troškove dostave, skup postupak podnošenja pritužbi i jamstva, potrebne su dodatne mjere kako bi se zajamčilo da svi trgovci na malo i potrošači, a osobito MSP-ovi te potrošači u udaljenim područjima, u potpunosti uživaju koristi neometanih usluga prekogranične dostave paketa koje su dostupne i cjenovno pristupačne, vodeći računa o tome da potrošači očekuju da će njihova kupnja uključivati „besplatnu dostavu”.

Amandman   6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U većini država članica postoji nekoliko pružatelja koji pružaju usluge domaće dostave paketa, a samo neki od njih pružaju i usluge prekogranične dostave paketa. U tom je kontekstu nužno osigurati, u cilju zaštite i promicanja učinkovitog tržišnog natjecanja i zaštite korisnika, transparentan i nediskriminacijski pristup uslugama i infrastrukturi koji su nužni za pružanje usluga prekogranične dostave paketa.

Briše se.

Amandman     7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Davatelji univerzalne usluge znači poštanski operateri koji pružaju univerzalnu poštansku uslugu ili dijelove te usluge unutar određene države članice. Davatelji univerzalne usluge koji posluju u više od jedne države članice trebali bi se klasificirati kao davatelj univerzalne usluge samo u državama članicama u kojima pružaju univerzalnu poštansku uslugu.

Obrazloženje

Pojašnjenje termina „davatelj univerzalne usluge”.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Poštanske usluge trenutačno su uređene Direktivom 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća49. Tom se Direktivom utvrđuju zajednička pravila kojima se uređuje pružanje poštanskih usluga i univerzalnih poštanskih usluga u Uniji. Ona je u prvom redu, ali ne isključivo, usmjerena na nacionalne univerzalne usluge i njome nije obuhvaćen regulatorni nadzor pružatelja usluga dostave paketa, transparentnost tarifa i terminalne naknade određene usluge prekogranične dostave paketa, ocjenjivanje pristupačnosti tarifa za određene usluge prekogranične dostave paketa i transparentan i nediskriminacijski pristup određenim uslugama prekogranične dostave paketa i/ili infrastrukturi. Ovom se Uredbom stoga nadopunjuju, u pogledu usluga prekogranične dostave paketa, pravila iz Direktive 97/67/EZ.

(6)  Poštanske usluge trenutačno su uređene Direktivom 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća49. Tom se Direktivom utvrđuju zajednička pravila kojima se uređuje pružanje poštanskih usluga i univerzalnih poštanskih usluga u Uniji. Ovom se Uredbom dopunjuju, u pogledu usluga prekogranične dostave paketa, pravila iz Direktive 97/67/EZ.

__________________

__________________

49 Direktiva 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici i poboljšanje kvalitete usluga (SL L 1, 21.1.1998., str. 14. – 25.).

49 Direktiva 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici i poboljšanje kvalitete usluga (SL L 1, 21.1.1998., str. 14. – 25.).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Stoga je važno dati jasnu definiciju usluge dostave paketa i precizirati koje su poštanske pošiljke obuhvaćene tom definicijom. To se posebno odnosi na poštanske pošiljke, osim pismovnih pošiljaka, koje se zbog svoje težine obično upotrebljavaju za slanje robe i proizvoda. Stoga bi ovom Uredbom, u skladu s dosljednom praksom, trebale biti obuhvaćene poštanske pošiljke težine do 31,5 kg jer težim pošiljkama ne može rukovati prosječna osoba bez pomoći strojeva. U skladu s postojećom praksom i Direktivom 97/67/EZ, uslugama dostave paketa trebao bi se smatrati svaki korak u poštanskom lancu, odnosno prikupljanje, razvrstavanje i dostava. Sami prijevoz koji se ne obavlja u vezi s jednim od tih koraka ne bi trebao biti obuhvaćen područjem primjene usluga dostave paketa jer se u ovom slučaju može pretpostaviti da je ta aktivnost dio sektora prijevoza.

(8)  Stoga je važno dati jasnu definiciju „paketa” i „usluga dostave paketa i precizirati koje su poštanske pošiljke i paketi obuhvaćeni tim definicijama. To se posebno odnosi na pošiljke koje dostavlja ili ne dostavlja davatelj univerzalne usluge, osim pismovnih pošiljaka, koje se zbog svoje težine obično upotrebljavaju za slanje robe i proizvoda s komercijalnom vrijednošću ili bez nje. Stoga bi ovom Uredbom, u skladu s dosljednom praksom, trebali biti obuhvaćeni paketi koje dostavlja ili ne dostavlja davatelj univerzalne usluge, težine do 31,5 kg jer težim pošiljkama ne može rukovati prosječna osoba bez pomoći strojeva. U skladu s postojećom praksom i Direktivom 97/67/EZ, uslugom dostave paketa trebao bi se smatrati svaki korak u lancu dostave paketa, odnosno prikupljanje, razvrstavanje i dostava, među ostalim i kada tu uslugu pružaju pružatelji hitnih i kurirskih usluga, kao i pošiljatelji konsolidirane pošte. Ova bi se Uredba trebala primjenjivati i na pružatelje usluga dostave paketa koji koriste alternativne poslovne modele i platforme za e-trgovinu, ako oni pružaju barem jedan od koraka u lancu dostave. Međutim, stalni pružatelji usluga prijevoza tereta ili prometne logistike, za razliku od pojedinačnih nezavisnih podizvođača pružatelja usluge dostave, ne bi trebali biti obuhvaćeni ovom Uredbom.

Amandman   10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati na usluge dostave paketa koje se nude trećim stranama, a ne poduzećima koja imaju internu mrežu dostave preko koje ispostavljaju narudžbe za robu koju su sama prodala. Ako pak koriste internu mrežu dostave i za dostavu robe koju prodaju treće strane ili za dostavu robe iz interne maloprodajne službe, ta bi poduzeća trebala biti obuhvaćena ovom Uredbom.

Obrazloženje

To je potrebno kako bi se osiguralo da se ova Uredba ne primjenjuje na usluge dostave hrane, primjerice u supermarketima.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Terminalne naknade temelje se na multilateralnim i bilateralnim sporazumima između davatelja univerzalne usluge i njima se osigurava da se odredišnom davatelju univerzalne usluge nadoknade troškovi usluge koju je pružio polazni davatelj univerzalne usluge. Terminalne naknade trebalo bi definirati na način da uključuju terminalne pristojbe, kako su definirane u članku 2. točki 15. Direktive 97/67/EZ koje se primjenjuju na pismovne pošiljke i unutarnje površinske stope koje se primjenjuju na pakete.

(9)  Terminalne naknade temelje se na multilateralnim i bilateralnim sporazumima između pružatelja usluga dostave paketa i njima se osigurava da se odredišnom pružatelju usluga dostave paketa nadoknade troškovi usluge koju je pružio polaznom pružatelju usluga dostave paketa. Trebalo bi se podrazumijevati da terminalne naknade uključuju terminalne pristojbe, kako su definirane u članku 2. točki 15. Direktive 97/67/EZ koje se primjenjuju na pismovne pošiljke i unutarnje površinske stope koje se primjenjuju na pakete, kao i troškove prijenosa između podružnica pružatelja usluga dostave paketa. U tom kontekstu, terminalne pristojbe znači plaćanja polaznog davatelja univerzalne usluge odredišnom davatelju univerzalne usluge za troškove distribucije prekograničnih pismovnih pošiljaka u odredišnoj državi članici. Unutarnje površinske stope znači plaćanja davatelja univerzalne usluge iz polazišne države članice odredišnom davatelju univerzalne usluge za troškove usluga prekogranične dostave paketa u odredišnoj državi članici. Na kraju, cijene prijenosa znači plaćanja pružatelja usluge dostave paketa iz polazišne države članice svojim podružnicama u odredišnoj državi članici za troškove usluga dostave paketa u odredišnoj državi članici. Terminalne naknade su tržišno osjetljivi poslovni podaci.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Nužno je da nacionalna regulatorna tijela u statističke svrhe imaju znanje i informacije o pružateljima usluga dostave paketa koji su aktivni na tržištu. Međutim, kako bi se ograničilo administrativno opterećenje pružatelja usluge dostave malih paketa koji su aktivni samo na nacionalnom ili regionalnom tržištu, trebalo bi primijeniti prag na temelju broja osoba koje rade za pružatelja usluge i koje sudjeluju u pružanju usluga dostave paketa.

(10)  Nužno je da nacionalna regulatorna tijela u statističke svrhe imaju znanje i informacije o pružateljima usluga dostave paketa koji su aktivni na tržištu. Zbog radno intenzivne prirode sektora te kako bi se ograničilo administrativno opterećenje za male pružatelje usluge dostave paketa ili podizvođače koji su aktivni samo na regionalnom ili domaćem tržištu, trebalo bi primijeniti prag na temelju prosječnog broja osoba koje su za pružatelja usluge dostave paketa radile u prethodnoj kalendarskoj godini i koje su bile uključene u pružanje usluga dostave paketa u državi članici u kojoj pružatelj ima poslovni nastan, osim ako taj pružatelj ima poslovni nastan u više od jedne države članice. Međutim, prag bi trebalo utvrditi tako da se uključe i one osobe koje rade u sektoru, a nisu zaposlene za stalno ili ne rade na puno radno vrijeme.

Amandman   13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  Pri dostavljanju informacija nacionalnom regulatornom tijelu u karakteristike usluga dostave paketa trebalo bi uključiti korake u poštanskom lancu dostave (prikupljanje, razvrstavanje, prijevoz i distribuciju) koje poduzima taj pružatelj, podatak o tome je li usluga obuhvaćena područjem primjene obveze univerzalne usluge, teritorijalno područje primjene usluge (regionalno, domaće, prekogranično) i podatak o tome nudi li se dodana vrijednost.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kod informiranja nacionalnog regulatornog tijela treba uzeti u obzir činjenicu da su pružatelji usluga dostave paketa tom istom nacionalnom regulatornom tijelu već možda dostavili određene informacije. Usluge dostave paketa važne su za mala i srednja poduzeća i pojedince i oni bi trebali moći lako uspoređivati različite pružatelje. Stoga bi trebalo jasno definirati usluge za koje bi davatelji univerzalne usluge trebali navesti cijene. Te bi cijene Komisija trebala objaviti na posebnom web-mjestu i na njima bi se, zajedno s povjerljivim redovitim dostavljanjem osnovnih terminalnih naknada, trebalo temeljiti ocjenjivanje pristupačnosti cijena usluga prekogranične dostave paketa koje provode nacionalna regulatorna tijela. Pružatelji usluga dostave paketa koji nisu davatelji univerzalne usluge mogu nacionalnim regulatornim tijelima dobrovoljno dostaviti, u usporedivom obliku, tarife za iste pošiljke pod uvjetom da se te pošiljke dostavljaju u stambeni ili poslovni prostor primatelja.

(12)  Kod informiranja nacionalnog regulatornog tijela treba uzeti u obzir činjenicu da su pružatelji usluga dostave paketa tom istom nacionalnom regulatornom tijelu već možda dostavili određene informacije. Usluge dostave paketa važne su za MSP-ove i pojedince i oni bi trebali moći lako uspoređivati različite pružatelje. Stoga bi trebalo jasno definirati usluge za koje bi pružatelji usluga dostave paketa trebali navesti cijene. Te bi cijene Komisija trebala objaviti na posebnom web-mjestu i na njima bi se, zajedno s povjerljivim redovitim dostavljanjem osnovnih terminalnih naknada, trebalo temeljiti ocjenjivanje razumnosti cijena usluga prekogranične dostave paketa koje provode nacionalna regulatorna tijela.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kada nacionalna regulatorna tijela svake godine ocjenjuju pristupačnost tarifa, ona bi to ocjenjivanje trebala temeljiti na objektivnim kriterijima, poput domaćih tarifa polaznih davatelja univerzalne usluge i odredišnih davatelja univerzalne usluge te razini terminalne naknade. Ti se zajednički kriteriji mogu nadopuniti drugim kriterijima koji su posebno važni za objašnjenje predmetnih tarifa, poput posebnih troškova prijevoza ili rukovanja ili bilateralne količine između različitih pružatelja usluge prekogranične dostave paketa.

(14)  Kada nacionalna regulatorna tijela svake godine ocjenjuju nerazumno visoke tarife, ona bi to ocjenjivanje trebala temeljiti na objektivnim kriterijima, poput domaćih tarifa polaznih pružatelja usluga dostave paketa i odredišnih pružatelja usluga dostave paketa te razine terminalne naknade. Ti se zajednički kriteriji mogu nadopuniti drugim kriterijima koji su posebno važni za objašnjenje predmetnih tarifa, poput posebnih troškova prijevoza ili rukovanja ili bilateralne količine između različitih pružatelja usluge prekogranične dostave paketa. Nacionalna regulatorna tijela trebala bi posebno voditi računa o MSP-ovima, kao i o pojedinačnim i ranjivim korisnicima koji žive ili se nalaze u udaljenim ili rijetko naseljenim područjima. Gdje je to moguće, ta bi tijela trebala nastojati zajamčiti da je ta ocjena usporediva s onom koja se zahtijeva u okviru Direktive 97/67/EZ.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Značajne razlike između domaćih i prekograničnih tarifa za usluge dostave paketa trebale bi biti opravdane objektivnim kriterijima, poput dodatnih troškova prijevoza i razumne profitne marže. Od davatelja univerzalne usluge koji pružaju usluge dostave paketa trebalo bi tražiti da takvo obrazloženje dostave bez odgode.

(16)  Znatne razlike između domaćih i prekograničnih tarifa za usluge dostave paketa trebale bi biti opravdane objektivnim kriterijima, poput primjerice dodatnih troškova prijevoza i razumne profitne marže. Od pružatelja usluge dostave paketa koji pružaju usluge prekogranične dostave paketa trebalo bi tražiti da takvo obrazloženje dostave bez odgode.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kako bi se osigurala transparentnost u cijeloj Uniji nacionalnim regulatornim tijelima drugih država članica i Komisije trebalo bi dostaviti analizu nacionalnog regulatornog tijela. Povjerljivost moraju osigurati nacionalna regulatorna tijela i Komisija. Komisija može zatražiti i od Skupine europskih regulatora za poštanske usluge da dostave analizu stanja u cijeloj Uniji na temelju nacionalnih doprinosa.

(17)  Kako bi se osigurala transparentnost u cijeloj Uniji nacionalnim regulatornim tijelima predmetnih država članica i Komisije trebalo bi dostaviti analizu nacionalnog regulatornog tijela. Povjerljivost bi trebali osigurati nacionalna regulatorna tijela i Komisija. Komisija može zatražiti i od Skupine europskih regulatora za poštanske usluge da dostave analizu stanja u cijeloj Uniji na temelju nacionalnih doprinosa, pod uvjetom da je povjerljivost zajamčena.

Amandman   18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Davatelji univerzalnih usluga koji pružaju usluge dostave paketa mogu sklapati multilateralne i bilateralne sporazume o terminalnim naknadama i mogu uspostaviti druge programe za olakšavanje međusobne povezanosti njihovih mreža isporuke. Iz razloga nediskriminacije, konkurentnim pružateljima usluga dostave paketa odobrava se jednaki pristup terminalnim naknadama koje se primjenjuju među strankama u skladu s multilateralnim sporazumima. Može biti opravdano da terminalne naknade koje plaćaju usluga dostave paketa iz treće stranke u nekim slučajevima premašuju naknade koje plaćaju davatelji univerzalne usluge koji su stranke takvih sporazuma. To može biti slučaj kada stranke multilateralnog sporazuma o terminalnim naknadama mogu dokazati da trošak uspostave i provedbe sporazuma te upravljanja njime, dodatni trošak nastao jer su pošiljke prihvaćali i njima rukovali neovlašteni pružatelji usluga dostave paketa i ostali troškovi nisu obuhvaćeni terminalnim naknadama koje plaća polazni pružatelj usluge iz treće stranke u polaznoj državi članici.

(18)  Pružatelji usluga dostave paketa mogu sklapati multilateralne i bilateralne sporazume o terminalnim naknadama i mogu uspostaviti druge programe za olakšavanje međusobne povezanosti njihovih mreža isporuke. Iz razloga nediskriminacije, konkurentnim pružateljima usluga dostave paketa trebalo bi odobriti jednaki pristup terminalnim naknadama koje se primjenjuju među strankama u skladu s multilateralnim sporazumima. Može biti opravdano da terminalne naknade koje plaćaju usluga dostave paketa iz treće stranke u nekim slučajevima premašuju naknade koje plaćaju pružatelji usluge dostave paketa koji su stranke takvih sporazuma. To može biti slučaj kada stranke multilateralnog sporazuma o terminalnim naknadama mogu dokazati da trošak uspostave i provedbe sporazuma te upravljanja njime, dodatni trošak nastao prihvaćanjem pošiljaka trećih pružatelja usluga dostave paketa i rukovanjem tim pošiljkama i ostali troškovi nisu obuhvaćeni terminalnim naknadama koje plaća treći pružatelj usluge u polaznoj državi članici. Kada pružatelj usluge dostave paketa sklapa multilateralne sporazume o terminalnim naknadama, jednak i nediskriminacijski pristup trećih strana određenim uslugama prekogranične dostave paketa u okviru takvih multilateralnih sporazuma trebao bi poticati konkurentnost, biti troškovno usmjeren i koristan za potrošače te bi trebao dovesti do učinkovitije upotrebe postojećih mreža, posebno u ruralnim i udaljenim područjima.

Amandman     19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  U praksi i iz operativnih razloga, točka na kojoj bi trebalo omogućiti pristup jest ulazni ured, odnosno ured ili objekt kojeg su davatelji univerzalne usluge u odredišnoj državi članici odredili za predavanje poštanskih pošiljaka koje nisu pismovne pošiljke.

Briše se.

Amandman     20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Kako bi se ograničilo administrativno opterećenje, pružatelji usluga dostave paketa, nacionalna regulatorna tijela i Komisija trebali bi podatke prenositi elektronički te bi posebice trebali omogućiti uporabu e-potpisa, kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 910/20141a.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Budući da se tržišta usluga dostave paketa brzo mijenjaju, Komisija bi trebala ponovno ocijeniti učinkovitost i djelotvornost ove Uredbe i dostaviti redovito izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. To bi izvješće trebalo biti popraćeno, prema potrebi, prijedlozima za preispitivanje za Europski parlament i Vijeće.

(21)  Budući da se tržišta usluga dostave paketa brzo mijenjaju, Komisija bi trebala ponovno ocijeniti učinkovitost i djelotvornost ove Uredbe, uzimajući u obzir pomake u e-trgovini, i dostavljati redovito izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. To bi izvješće trebalo biti popraćeno, prema potrebi, zakonodavnim prijedlozima za preispitivanje za Europski parlament i Vijeće. To bi izvješće trebalo sastaviti nakon savjetovanja sa svim odgovarajućim dionicima uključujući Odbor za socijalni dijalog u poštanskom sektoru.

Amandman   22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  Komisija bi trebala kao temelj uzeti vrijedan doprinos Skupine europskih regulatora za poštanske usluge koja se sastoji od predstavnika nacionalnih regulatornih tijela.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu obveze pružatelja usluge dostave paketa da nacionalnim regulatornim tijelima dostavljaju informacije, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za utvrđivanje oblika podnošenja takvih informacija. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća50.

Briše se.

__________________

 

50 Uredba (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13. – 18.).

 

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a)  Kako bi se zajamčilo da se zahtjevi o informacijama koje pružaju pružatelji usluga dostave paketa primjenjuju na nacionalna regulatorna tijela država članica u kojima ti pružatelji imaju poslovni nastan, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebala bi biti delegirana Komisiji kako bi se ova Uredba dopunila utvrđivanjem standardnog obrasca za podnošenje tih informacija. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenim u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva1a. Kako bi se, posebice, osiguralo ravnomjerno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće zaprimaju sve dokumente u isto vrijeme kad i stručnjaci država članica, a ti stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije zaduženih za pripremu delegiranih akata.

 

__________________

 

1a SL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Amandman     25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23a)  Kako bi se proučili učinci ove Uredbe, države članice trebale bi izvještavati o razvoju radnih uvjeta svih osoba koje rade u sektoru dostave paketa, kao i o utjecajima koje na okoliš imaju pojačan cestovni promet i posljedično povećanje emisija.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Budući da se ciljevi ove Uredbe, točnije uspostava regulatornih načela i pravila nužnih za poboljšanje regulatornog nadzora, za poboljšanje transparentnosti cijena i uspostavu određenih načela u pogledu usluga prekogranične dostave paketa kojima bi se trebalo podupirati tržišno natjecanje ne može zadovoljavajuće postići na razini država članica, i stoga se mogu, zbog svojih opsega i učinaka, bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je predviđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(25)  Budući da se ciljevi ove Uredbe, točnije utvrđivanje regulatornih načela i pravila nužnih za poboljšanje regulatornog nadzora, poboljšanje transparentnosti cijena, utvrđivanje određenih načela u pogledu usluga prekogranične dostave paketa kojima bi se trebalo podupirati tržišno natjecanje i poticanje veće dostupnosti učinkovitih usluga prekogranične dostave paketa po razumnim cijenama, ne mogu zadovoljavajuće postići na razini država članica, nego se zbog svojeg opsega i učinaka oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je predviđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Predmet

Predmet i ciljevi

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom utvrđuju posebna pravila, povrh pravila utvrđenih u Direktivi 97/67/EZ, u vezi sa sljedećim:

Ovom se Uredbom utvrđuju posebne odredbe kojima se potrošačima osigurava pristup uslugama prekogranične dostave paketa i potiče veća dostupnost učinkovite prekogranične dostave paketa, među ostalim i za ranjive korisnike, one u udaljenim ili rijetko naseljenim područjima i osobe s invaliditetom, povrh odredbi utvrđenih u Direktivi 97/67/EZ, u vezi sa sljedećim:

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  transparentnošću tarifa i terminalnih naknada za određene usluge prekogranične dostave paketa i ocjenjivanjem pristupačnosti određenih prekograničnih tarifa,

(b)  transparentnošću tarifa i terminalnih naknada za određene usluge prekogranične dostave paketa i ocjenjivanjem određenih nerazumno visokih prekograničnih tarifa,

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  transparentnim i nediskriminacijskim pristupom određenim uslugama prekogranične dostave paketa i/ili infrastrukturi.

Briše se.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  informacijama i transparentnošću cijena za korisnike usluga prekogranične dostave paketa;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  „paket” znači pošiljka, s komercijalnom vrijednošću ili bez nje, koju dostavlja davatelj univerzalne usluge ili drugi pružatelji usluga dostave paketa, a koja nije pismena pošiljka i koja ne teži više od 31,5 kg;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „usluge dostave paketa”znači usluge koje uključuju prikupljanje, razvrstavanje, transport ili distribuciju poštanskih pošiljaka koje nisu pismovne pošiljke; sam transport ne smatra se uslugom dostave paketa; dostava pošiljki težih od 31,5 kg ne smatra se uslugom dostave paketa;

(a)  „usluge dostave paketa” znači usluge koje uključuju prikupljanje, razvrstavanje, transport ili distribuciju paketa, pod uvjetom da se te usluge ne sastoje samo od prijevoza;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  „podizvođač” znači poduzeće koje osigurava prikupljanje, razvrstavanje, transport ili distribuciju paketa za pružatelja usluge dostave paketa, pod uvjetom da se te usluge ne sastoje samo od prijevoza;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „terminalne naknade” znači plaćanja polaznog davatelja univerzalne usluge odredišnom davatelju univerzalne usluge za troškove usluga prekogranične dostave paketa u odredišnoj državi članici.

(c)  „terminalne naknade” znači plaćanja, u vidu terminalnih pristojbi ili unutarnjih površinskih stopa ili cijena prijenosa, polaznog davatelja usluge dostave paketa odredišnom davatelju usluge dostave paketa, posrednicima, po potrebi, ili oboma, za troškove usluga prekogranične dostave paketa u odredišnoj državi članici;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  „trgovac” znači svaka fizička ili pravna osoba, neovisno o tome je li u privatnom ili javnom vlasništvu, koja u vezi s uslugama dostave paketa obuhvaćenima ovom Uredbom djeluje, među ostalim i preko drugih osoba koje djeluju u njezino ime ili za njezin račun, u svrhe povezane sa svojom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svi pružatelji usluga dostave paketa dostavljaju sljedeće informacije nacionalnom regulatornom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan:

1.  Svi pružatelji usluga dostave paketa, uključujući one pružatelje usluga dostave paketa koji koriste alternativne poslovne modele i platforme za e-trgovinu, dostavljaju sljedeće standardne informacije nacionalnom regulatornom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan, osim ako je nacionalno regulatorno tijelo već zatražilo i dobilo takve informacije:

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ime pružatelja, njegov pravni položaj i oblik, broj upisa u registar trgovačkih društava ili sličan registar, PDV broj, adresu poslovnog nastana i osobu za kontakt;

(a)  ime pružatelja usluge dostave paketa, njegov pravni položaj i oblik, broj upisa u registar trgovačkih društava ili sličan registar, PDV identifikacijski broj, adresu poslovnog nastana i osobu za kontakt;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  prirodu usluga koje nudi pružatelj;

(b)  detaljan trgovački opis usluga dostave paketa koje nudi pružatelj usluge dostave paketa, uključujući mogućnosti dostave i informacije pružene potrošaču;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  opće uvjete prodaje pružatelja, uključujući detaljni opis pritužbenog postupka.

(c)  opće uvjete prodaje pružatelja usluga dostave paketa za usluge dostave paketa, uključujući detaljan opis pritužbenog postupka za korisnike.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučaju promjene informacija iz prvog podstavka, pružatelji usluga dostave paketa obavješćuju nacionalno regulatorno tijelo o toj promjeni u roku od 30 dana.

2.  U slučaju promjene informacija iz stavka 1., pružatelji usluga dostave paketa obavješćuju nacionalno regulatorno tijelo o toj promjeni u roku od 30 dana.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Svi pružatelji usluga dostave paketa dostavljaju do 31. ožujka kalendarske godine nacionalnom regulatornom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan sljedeće informacije:

3.  Svi pružatelji usluga dostave paketa, uključujući one pružatelje usluga dostave paketa koji koriste alternativne poslovne modele, među ostalim i one koji se temelje na ekonomiji suradnje i platformama za e-trgovinu, dostavljaju do 31. ožujka kalendarske godine sljedeće standardne informacije nacionalnom regulatornom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan, osim ako je nacionalno regulatorno tijelo već zatražilo i dobilo takve informacije:

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  godišnji promet u pogledu usluga dostave paketa za prethodnu kalendarsku godinu u državi članici u kojoj pružatelj ima poslovni nastan podijeljen prema uslugama dostave paketa koje se odnose na nacionalne, dolazne i odlazne prekogranične poštanske pošiljke;

(a)  godišnji promet u pogledu usluga dostave paketa za prethodnu kalendarsku godinu u državi članici u kojoj pružatelj usluge dostave paketa ima poslovni nastan podijeljen prema uslugama dostave paketa koje se odnose na domaće, dolazne i odlazne prekogranične pakete;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  broj osoba koje rade za pružatelja i koje su prethodne kalendarske godine sudjelovale u pružanju usluga dostave paketa u državi članici u kojoj pružatelj ima poslovni nastan;

(b)  prosječan broj osoba koje izravno ili neizravno zapošljava pružatelj usluge dostave paketa i koje su tijekom prethodne kalendarske godine sudjelovale u pružanju usluga dostave paketa u državi članici u kojoj taj pružatelj ima poslovni nastan, i pregled radnih uvjeta svih osoba koje taj pružatelj zapošljava; broj osoba računa se na temelju prosječnog godišnjeg broja radnika zaposlenih na puno radno vrijeme, radnika s zaposlenih na nepuno radno vrijeme, privremeno zaposlenih radnika i samozaposlenih radnika, kao i osoba koje rade za podizvođače ili poduzeća kojima pružatelj povjerava prikupljanje, razvrstavanje, transport ili distribuciju paketa te uključuje sve osobe koje su u prethodnoj kalendarskoj godini pružale usluge povezane s bilo kojom fazom vrijednosnog lanca, pod vodstvom pružatelja usluga dostave paketa ili njegovih podružnica i za koje su primile naknadu;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  broj poštanskih pošiljki koje nisu pismovne pošiljke i ne premašuju 31,5 kg koje su obrađene u državi članici u kojoj pružatelj ima poslovni nastan u prethodnoj kalendarskoj godini podijeljen na nacionalne, dolazne i odlazne prekogranične poštanske pošiljke.

(c)  broj obrađenih paketa u prethodnoj kalendarskoj godini u državi članici u kojoj pružatelj usluge dostave paketa ima poslovni nastan, podijeljen na domaće te dolazne i odlazne prekogranične pakete;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  javno dostupne cijene primjenjive na usluge dostave paketa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Raščlamba izračuna iz točke (b) prvog podstavka stavlja se na raspolaganje nacionalnom regulatornom tijelu.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija provedbenim aktom utvrđuje način podnošenja informacija iz stavka 1. ovog članka. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 9.

4.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 9.a kako bi se ova Uredba dopunila utvrđivanjem standardnog obrasca za podnošenje informacija iz stavka 1. ovog članka.

 

Prvi takvi delegirani akti donose se u roku ne duljem od [8 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Nacionalna nadležna tijela mogu odrediti zahtjeve za informacije povrh onih navedenih u stavcima 1. i 2. ako su oni nužni za osiguravanje usklađenosti s ovom Uredbom.

5.  Nacionalna nadležna tijela mogu odrediti zahtjeve za informacije povrh onih navedenih u stavcima 1. i 3. pod uvjetom da su oni razmjerni i nužni za osiguravanje usklađenosti s ovom Uredbom.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Pružatelj usluge dostave paketa koji zapošljava manje od 50 osoba ne podliježe obvezama iz stavaka 1. i 2., osim ako taj pružatelj ima poslovni nastan u više država članica.

6.  Ovaj se članak ne primjenjuje na pružatelje usluge dostave paketa koji su, zajedno sa svim podružnicama i povezanim poduzećima, tijekom prethodne kalendarske godine zapošljavali u prosjeku manje od 25 osoba, osim ako taj pružatelj ima poslovni nastan u više država članica. Broj osoba računa se na temelju prosječnog godišnjeg broja radnika zaposlenih na puno radno vrijeme, radnika s zaposlenih na nepuno radno vrijeme i privremeno zaposlenih radnika, radnika koji su u radnom odnosu na temelju nezajamčenog broja radnih sati i samozaposlenih radnika, kao i osoba koje rade za podizvođače. Raščlamba izračuna stavlja se na raspolaganje na zahtjev.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Svi podizvođači dostavljaju informacije nacionalnom regulatornom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan, u skladu s ovim člankom. Međutim, podizvođači ne moraju ispunjavati zahtjeve iz stavka 3. točaka (c) i (ca).

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 6.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6b.  Ako, u skladu s nacionalnim pravilima i propisima Unije o poslovnoj tajnosti, nacionalno regulatorno tijelo smatra da su informacije povjerljive prirode, dotično nacionalno regulatorno tijelo mora poštovati tu povjerljivost.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Transparentnost tarifa i terminalnih naknada

Transparentnost prekograničnih tarifa i terminalnih naknada

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Davatelji univerzalne usluge koji pružaju usluge dostave paketa dostavljaju nacionalnim regulatornim tijelima države članice u kojoj imaju poslovni nastan javni cjenik koji se primjenjuje od 1. siječnja svake kalendarske godine na dostavu poštanskih pošiljki obuhvaćenih kategorijama navedenima u Prilogu. Te se informacije dostavljaju najkasnije do 31. siječnja svake kalendarske godine.

1.  Svi pružatelji usluge prekogranične dostave paketa i njihove podružnice koji su obuhvaćeni područjem primjene članka 3., osim podizvođača, dostavljaju nacionalnim regulatornim tijelima države članice u kojoj imaju poslovni nastan javni cjenik prekograničnih cijena koji se primjenjuje od 1. siječnja svake kalendarske godine na dostavu poštanskih pošiljki obuhvaćenih kategorijama navedenima u Prilogu. Te se informacije dostavljaju najkasnije do 31. siječnja svake kalendarske godine te se šalju u strojno čitljivom elektroničkom formatu.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Davatelji univerzalne usluge koji pružaju usluge dostave paketa dostavljaju nacionalnom regulatornom tijelu terminalne naknade primjenjive od 1. siječnja svake kalendarske godine na poštanske pošiljke podrijetlom iz drugih država članica. Te se informacije dostavljaju najkasnije do 31. siječnja svake kalendarske godine.

3.  Svi pružatelji usluga dostave paketa obuhvaćeni područjem primjene članka 3., osim podizvođača, dostavljaju nacionalnom regulatornom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan terminalne naknade primjenjive od 1. siječnja svake kalendarske godine na pakete podrijetlom iz drugih država članica. Te se informacije dostavljaju do 31. siječnja svake kalendarske godine.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nacionalna regulatorna tijela dostavljaju Komisiji i nacionalnim regulatornim tijelima polazne države članice dobivene terminalne naknade u skladu sa stavkom 3. najkasnije do 28. veljače svake kalendarske godine.

4.  Nacionalna regulatorna tijela dostavljaju Komisiji i nacionalnim regulatornim tijelima polazne države članice terminalne naknade dobivene u skladu sa stavkom 3. do 28. veljače svake kalendarske godine. Nacionalna regulatorna tijela i Komisija jamče da se s dobivenim terminalnim naknadama postupa u najvećoj povjerljivosti.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  Nacionalna regulatorna tijela prikupljaju podatke iz stavaka 1. i 3. samo ako je stopa konkurentnosti u predmetnom prekograničnom tržištu preniska, među ostalim i za pošiljatelje koji šalju male količine u udaljenim ili perifernim područjima.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 5. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ocjenjivanje pristupačnosti tarifa

Ocjenjivanje prekograničnih tarifa

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nacionalno regulatorno tijelo ocjenjuje pristupačnost prekograničnih tarifa uključenih u javne cjenike dobivene u skladu s člankom 4. stavkom 1. u roku od 3 mjeseca od primitka tih informacija. U toj se ocjeni posebno uzimaju u obzir sljedeći elementi:

1.  Nacionalno regulatorno tijelo za svaku poštansku pošiljku navedenu u Prilogu utvrđuje prekogranične tarife za usluge dostave paketa u svojoj državi članici za koje smatra da su nerazumno visoke, na temelju javnog cjenika dobivenog u skladu s člankom 4.

(a)  domaće tarife za istovjetne usluge dostave paketa u polaznoj državi članici i odredišnoj državi članici;

 

(b)  terminalne naknade dobivene u skladu s člankom 4. stavkom 3.;

 

(c)  bilo kakva primjena ujednačene tarife na dvije ili više država članica.

U obzir će se uzeti primjena ujednačene tarife na dvije ili više država članica.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako nacionalno regulatorno tijelo zaključi da prekogranične tarife iz stavka 1. nisu pristupačne, ono traži dodatne potrebne informacije i/ili opravdanje u pogledu razine tih tarifa od davatelja univerzalne usluge.

2.  Ako nacionalno regulatorno tijelo zaključi da su prekogranične tarife iz stavka 1. nerazumno visoke, ono traži dodatne potrebne informacije i/ili opravdanje u pogledu razine tih tarifa od pružatelja usluge dostave paketa, vodeći računa o stupnju konkurentnosti na predmetnom prekograničnom tržištu.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Komisija uz savjetovanje s nacionalnim regulatornim tijelima donosi okvirne smjernice za ocjenu koja se provodi u skladu sa stavkom 1.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Davatelj univerzalne usluge dostavlja nacionalnom regulatornom tijelu informacije i/ili obrazloženje iz stavka 2. u roku od 15 radnih dana od primitka zahtjeva.

3.  Svi pružatelji usluga dostave paketa nacionalnom regulatornom tijelu dostavljaju informacije i/ili obrazloženje iz stavka 2. u roku od 15 radnih dana od primitka zahtjeva.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nacionalno regulatorno tijelo dostavlja svoju ocjenu, uključujući sve informacije i/ili obrazloženja pružene u skladu sa stavkom 3. Komisiji, nacionalnim regulatornim tijelima država članica i nacionalnim nadležnim tijelima u državi članici nacionalnog regulatornog tijela koje je podnijelo informacije i kojem je povjerena provedba prava tržišnog natjecanja. Verzija te ocjene koja nije povjerljiva dostavlja se i Komisiji. Te se informacije dostavljaju najkasnije do 31. ožujka svake kalendarske godine.

4.  Nacionalno regulatorno tijelo dostavlja svoju ocjenu, uključujući sve informacije i/ili obrazloženja pružene u skladu sa stavkom 3., Komisiji i nacionalnim regulatornim tijelima predmetnih država članica. Te se informacije dostavljaju Komisiji do 31. ožujka svake kalendarske godine. Nacionalna regulatorna tijela i Komisija jamče da se s ocjenama i svim dobivenim informacijama i/ili obrazloženjima postupa u najvećoj povjerljivosti.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Nacionalno regulatorno tijelo Komisiji dostavlja nepovjerljivu inačicu ocjene iz stavka 4. Te se informacije dostavljaju do 31. ožujka svake kalendarske godine.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija objavljuje verziju ocjene koju su dostavila nacionalna regulatorna tijela u skladu sa stavkom 4. koja nije povjerljiva na posebnom web-mjestu najkasnije do 30. travnja svake kalendarske godine.

5.  Komisija objavljuje nepovjerljivu inačicu ocjene koju su dostavila nacionalna regulatorna tijela u skladu sa stavkom 4. na posebnom web-mjestu do 30. travnja svake kalendarske godine.

Amandman     66

Prijedlog uredbe

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Briše se.

Transparentnost i nediskriminacijski prekogranični pristup

 

1.  Ako davatelji univerzalne usluge koji pružaju usluge dostave paketa sklope multilateralne sporazume o terminalnim stopama, oni ispunjavaju sve razumne zahtjeve za pristup svim elementima mreže i povezanim objektima kao i relevantnim uslugama i informacijskim sustavima koji su potrebni za pružanje usluga prekogranične dostave paketa.

 

2.  Pristup bi trebalo osigurati u ulaznom uredu u odredišnoj državi članici.

 

3.  Davatelji univerzalne usluge iz stavka 1. objavljuju standardnu ponudu. Standardna ponuda sadržava sve relevantne povezane uvjete, među ostalim i cijene.

 

4.  Standardna ponuda uključuje sve sastavne dijelove nužne za pristup kako je navedeno u stavku 1., uključujući sve uvjete kojima se ograničava pristup i/ili uporaba usluga ako je takve uvjete dopustila država članica u skladu s pravom Unije.

 

5.  Standardnu ponudu prije objave odobrava nacionalno regulatorno tijelo. Nacionalno regulatorno tijelo može, prema potrebi, odrediti promjene standardne ponude kako bi se izvršile obveze iz ove Uredbe.

 

6.  Davatelji univerzalne usluge iz stavka 1. na zahtjev, i na temelju standardne ponude, stavljaju pojedinačnu ponudu na raspolaganje pružatelju usluge dostave paketa koji traži pristup u smislu tog stavka najkasnije mjesec dana nakon primitka zahtjeva. Davatelji univerzalne usluge koji primaju zahtjev za pristup i pružatelji koji traže pristup pregovaraju u dobroj vjeri.

 

7.  Ako se ne postigne sporazum na temelju pojedinačne ponude iz stavka 6., pružatelj usluge dostave paketa koji traži pristup može dostaviti pojedinačnu ponudu davatelja univerzalne usluge nacionalnom regulatornom tijelu. Ako je potrebno, nacionalno regulatorno tijelo izmjenjuje pojedinačnu ponudu u cilju izvršenja obveza iz ovog članka.

 

8.  Pristup se operativno osigurava u razumnom roku koji nije duži od tri mjeseca od sklapanja ugovora.

 

Amandman     67

Prijedlog uredbe

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Informacije koje korisnicima pružaju trgovci

 

Svi trgovci koji sklapaju ugovore o prodaji s korisnicima, a koji uključuju prekogranično slanje paketa u fazi koja prethodi sklapanju ugovora korisnicima daju sljedeće informacije, putem interneta ili drugim dostupnim sredstvima:

 

(a)  cijene koje naplaćuju korisnicima za prekograničnu dostavu paketa, uključujući sve relevantne alternativne ili snižene cijene ili raščlambu troškova;

 

(b)  ponuđene usluge prekogranične dostave, uključujući mogućnost praćenja pošiljke te mehanizme koji korisniku omogućuju intervencije tijekom faze dostave, među ostalim i kada je riječ o povratu, i ugovaranje nove dostave ili vremena ili lokacije za preuzimanje paketa, kada je to primjenjivo;

 

(c)  podatke o vlastitim postupcima za pritužbe i postupcima za pritužbe relevantnog pružatelja usluge dostave paketa te podatke o mreži europskih potrošačkih centara za prekogranične pritužbe.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije XX/XX/2019. i svake četiri godine nakon toga, Komisija dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom o socijalnom odboru ocjenu izvješća o primjeni ove Uredbe popraćenu, prema potrebi, prijedlogom njegove revizije.

Do 31. siječnja 2019. i svake tri godine nakon toga, Komisija dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću te Europskom gospodarskom i socijalnom odboru evaluacijsko izvješće o primjeni ove Uredbe popraćeno, prema potrebi, zakonodavnim prijedlogom za njezinu reviziju. To izvješće sastavlja se nakon savjetovanja sa svim relevantnim dionicima, uključujući Odbor za socijalni dijalog u poštanskom sektoru.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  je li se pristupačnost usluga prekogranične dostave paketa poboljšala, među ostalim za korisnike koji se nalaze u udaljenim ili rijetko naseljenim područjima;

(a)  je li se učinkovitost usluga prekogranične dostave paketa poboljšala, među ostalim za korisnike koji se nalaze u udaljenim ili rijetko naseljenim područjima;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  u kojoj su mjeri davatelji univerzalne usluge koji pružaju usluge dostave paketa odobrili transparentan i nediskriminacijski prekogranični veleprodajni pristup iz članka 6.;

Briše se.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  učinak na prekograničnu e-trgovinu, uključujući podatke o troškovima poštarine koji se naplaćuju i trgovcima i korisnicima;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  napredak u pogledu kvalitete usluge dostave paketa i razvoja interoperabilnosti pri prekograničnoj dostavi paketa;

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 9.

Briše se.

Odborski postupak

 

1.  Komisiji pomaže Odbor za Poštansku direktivu osnovan člankom 21. Direktive 97/67/EZ. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od ... * [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za jednaka razdoblja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 4. Odlukom o opozivu ukida se delegiranje ovlasti koje je u toj odluci navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u toj odluci i ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija o tome istovremeno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

 

6.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 3. stavkom 4. stupa na snagu samo ako se tome ne usprotive ni Europski parlament ni Vijeće u roku od četiri mjeseca od priopćenja Europskom parlamentu i Vijeću o tom aktu ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće izvijestili Komisiju da se ne protive. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Prilog I. – bilješka (****)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(****) Prethodno navedene tarife odnose se na pošiljke dostavljene u stambene ili poslovne prostorije u državi članici odredišta.

(****) Prethodno navedene tarife odnose se na pošiljke dostavljene u stambene ili poslovne prostorije primatelja u državi članici odredišta.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Usluge prekogranične dostave paketa

Referentni dokumenti

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

9.6.2016

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

19.1.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Biljana Borzan

17.6.2016

Razmatranje u odboru

20.3.2017

2.5.2017

 

 

Datum usvajanja

30.5.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

6

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Kaja Kallas, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Franz Obermayr, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

2

0

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Usluge prekogranične dostave paketa

Referentni dokumenti

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Datum podnošenja EP-u

25.5.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

9.6.2016

IMCO

9.6.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

14.6.2016

 

 

 

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Lucy Anderson

6.9.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

26.1.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Datum usvajanja

12.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Herbert Dorfmann, André Elissen, Jaromír Kohlíček

Datum podnošenja

23.10.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

43

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

-

EFDD

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena