Procedūra : 2016/0149(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0315/2017

Pateikti tekstai :

A8-0315/2017

Debatai :

PV 12/03/2018 - 17
CRE 12/03/2018 - 17

Balsavimas :

PV 13/03/2018 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0064

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1168kWORD 136k
18.10.2017
PE 602.930v03-00 A8-0315/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų

(COM(2016) 0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Lucy Anderson

Nuomonės referentė (*): Biljana Borzan, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų

(COM(2016) 0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0285),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0195/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A8-0315/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę47,

Išbraukta.

__________________

 

47 OL C […], […], p. […].

 

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  nedaug tarptautinių siuntinių ir kitų pašto siuntų siunčiantiems siuntėjams, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir privatiems asmenims, taikomi tarifai tebėra palyginti dideli. Tai daro tiesioginį neigiamą poveikį tiems, kam reikia tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų, visų pirma e. prekybos srityje;

(1)  smulkiesiems tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų naudotojams, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir privatiems asmenims, taikomi tarifai daugeliu atvejų tebėra palyginti dideli. Tai daro tiesioginį neigiamą poveikį vartotojams ir kitiems naudotojams, visų pirma e. prekybos Sąjungos vidaus rinkoje srityje. Be to, naudotojai dažnai praneša apie paslaugų kokybės problemas siunčiant, gaunant ar grąžinant tarptautinius siuntinius, taip pat apie problemas, susijusias su vartotojų apsaugos teisių užtikrinimu, kartais kylančias ir dėl to, kad trūksta aiškumo dėl galimos atsakomybės, kai siuntiniai prarandami ar sugadinami. Taigi taip pat reikia toliau gerinti paslaugų standartų kokybę ir tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų suderinamumą ir tam, laikantis Direktyvos 97/67/EB nuostatų, ir toliau turėtų būti teikiama pirmenybė pasitelkiant Europos standartizacijos komitetą arba kitu būdu. Taip pat reikalinga didesnė su paslaugų veiksmingumu susijusi pažanga, todėl šiuo klausimu visų pirma turėtų būti atsižvelgiama į paslaugų gavėjų interesus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje numatyta, kad kiekvienas asmuo, kurio teisės ir laisvės, garantuojamos Sąjungos teisės, yra pažeistos, turi teisę į veiksmingą jų gynybą, o Chartijos 16 straipsnyje pripažįstama laisvė užsiimti verslu pagal Sąjungos teisę ir nacionalinius teisės aktus bei praktiką;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 14 straipsnyje pabrėžiama bendrus interesus tenkinančių paslaugų, pvz., pašto paslaugų, užimama vieta tarp Sąjungos bendrųjų vertybių ir jų vaidmuo skatinant socialinę ir teritorinę sanglaudą. Jame teigiama, jog turi būti rūpinamasi, kad tokios paslaugos būtų pagrįstos principais ir sąlygomis, kurios leistų joms atlikti savo užduotis;

Pagrindimas

Šis reglamentas buvo pasiūlytas pagal Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, siekiant skatinti elektroninę prekybą ir spręsti klausimus, kylančius dėl tarpvalstybinio pristatymo kainos skirtumų skirtingose valstybėse narėse. Tačiau turėtų būti užtikrinta, kad reglamentas neturės žalingo poveikio pašto paslaugoms, atsižvelgiant į bendrą viešąjį interesą.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1c)  prie SESV ir Europos Sąjungos sutarties pridėtame Protokole Nr. 26 dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų tai pat pabrėžiama, kad pagal SESV 14 straipsnį bendros Sąjungos vertybės, susijusios su bendrus ekonominius interesus tenkinančiomis paslaugomis, apima vartotojų poreikių ir prioritetų skirtumus dėl skirtingos geografinės, socialinės ar kultūrinės padėties ir aukštą kokybės, saugos ir prieinamumo lygį, lygias galimybes ir visuotinio prieinamumo bei vartotojų teisių propagavimą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1d)  SESV 169 straipsnio 1 dalyje ir 169 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta, kad Sąjunga prisideda prie aukšto vartotojų apsaugos lygio užtikrinimo pasitelkdama pagal SESV 114 straipsnį priimtas priemones;

Pagrindimas

Kadangi tai Sąjungos teisės klausimas, derinimo priemonės pagal SESV 114 straipsnį, kaip antai šis reglamentas, turėtų sudaryti aukšto vartotojų apsaugos lygio pagrindą.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms nustatytos su rinkos stebėsena ir teisės aktais nustatyta siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų priežiūra susijusios kompetencijos sritys labai skiriasi. Tai patvirtinta Europos pašto paslaugų reguliavimo institucijų grupės ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos parengtoje bendroje ataskaitoje48; ataskaitoje padaryta išvada, kad nacionalinėms reguliavimo institucijoms reikia tinkamų reguliavimo įgaliojimų, kad jos galėtų imtis intervencinių veiksmų, ir kad atrodo, jog nė vienoje valstybėje narėje tokių įgaliojimų nesuteikta. Dėl šių skirtumų daugiau negu vienoje valstybėje siuntinių pristatymo paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams didėja administracinė našta ir reikalavimų laikymosi išlaidos. Taigi šie skirtumai yra kliūtis siuntinių pristatymo paslaugų teikimui, kai paslaugos teikiamos daugiau negu vienoje valstybėje, todėl daro tiesioginį poveikį vidaus rinkos veikimui;

(2)  valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms nustatytos su rinkos stebėsena ir teisės aktais nustatyta siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų priežiūra susijusios kompetencijos sritys labai skiriasi, nors kai kurios institucijos sėkmingai reikalauja, kad paslaugų teikėjai pateiktų atitinkamą informaciją apie kainas. Tai patvirtinta Europos pašto paslaugų reguliavimo institucijų grupės ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos parengtoje bendroje ataskaitoje48; ataskaitoje padaryta išvada, kad nacionalinėms reguliavimo institucijoms reikia tinkamų reguliavimo įgaliojimų, kad jos galėtų imtis intervencinių veiksmų, ir kad atrodo, jog nė vienoje valstybėje narėje tokių įgaliojimų nesuteikta. Dėl šių skirtumų už savo valstybės ribų siuntinių pristatymo paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams didėja administracinė našta ir reikalavimų laikymosi išlaidos. Taigi šie skirtumai yra kliūtis siuntinių pristatymo paslaugų teikimui, kai paslaugos teikiamos daugiau negu vienoje valstybėje, todėl daro tiesioginį poveikį vidaus rinkos veikimui;

__________________

__________________

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  Europos Parlamento 2016 m. rugsėjo 15 d. rezoliucijoje dėl Pašto paslaugų direktyvos taikymo1a nurodoma, kad bet kokiu nacionalinių reguliavimo institucijų vaidmens išplėtimu pagal naują reglamentavimą siuntinių rinkoje turėtų būti kovojama su palankiausio varianto pasirinkimu pristatymo sektoriuje ir visiems veiklos vykdytojams turėtų būti nustatomi minimalūs standartai, kad būtų užtikrinta sąžininga ir vienoda konkurencija;

 

__________________

 

1a P8_TA(2016)0357

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b)  dėl tarptautinio pašto ir siuntinių sektoriaus pobūdžio tolesnis Europos ir tarptautinių techninių standartų vystymas svarbus naudotojams ir aplinkai, taip pat įmonių galimybių rinkoje didinimui;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų rinka sudėtinga, jai būdinga įvairovė, nes joje įvairūs paslaugų teikėjai siūlo įvairias paslaugas ir kainas, o šios priklauso nuo siunčiamų daiktų svorio, dydžio ir formos, taip pat paskirties vietos, pridėtinės vertės ypatybių, pavyzdžiui, galimybės siuntinius atsekti, ir siunčiamų daiktų kiekio. Dėl tokios įvairovės ir kokybės, ir kainos požiūriu sunku palyginti įvairių paslaugų teikėjų teikiamas siuntinių pristatymo paslaugas. Be to, smulkieji siuntėjai, tokie kaip mažosios ir vidutinės įmonės ar privatūs asmenys, dažnai nežino apie įvairias siūlomas siuntinių pristatymo paslaugas;

(3)  tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų rinka sudėtinga, konkurencinga, jai būdinga įvairovė, nes joje įvairūs paslaugų teikėjai siūlo įvairias paslaugas ir kainas, o šios priklauso nuo siunčiamų siuntinių svorio, dydžio ir formos, taip pat paskirties vietos, pridėtinės vertės ypatybių, pavyzdžiui, siuntinių atsekimo sistemos, ir siunčiamų siuntinių kiekio. Daugelyje valstybių narių universaliųjų paslaugų teikėjai neužima didžiausios siuntinių pristatymo rinkos dalies. Dėl tokios įvairovės ir kokybės, ir kainos požiūriu vartotojams ir naudotojams sunku palyginti įvairių paslaugų teikėjų teikiamas siuntinių pristatymo paslaugas, nes jie dažnai nežino apie įvairius siuntinių pristatymo paslaugų teikėjus, tarptautinės e. prekybos srityje siūlančius panašias paslaugas. Tokią informaciją lengviau gauti turėtų visų pirma mažosios ir vidutinės įmonės ar privatūs asmenys. Be to, mažieji ir vidutiniai e. mažmenininkai taip pat nurodo, kad pristatymo problemos yra kliūtis prekiaujant tarptautiniu mastu;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  siekiant, kad tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugos taptų įperkamesnės, visų pirma atokių ar retai apgyvendintų vietovių paslaugų gavėjams, būtina užtikrinti, kad skaidresni būtų viešai skelbiami tarifų, taikomų nedidelei grupei tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų, kurias siūlo universaliųjų paslaugų teikėjai ir kuriomis daugiausia naudojasi mažosios ir vidutinės įmonės arba privatūs asmenys, sąrašai. Viešai skelbiamų sąrašų skaidrumas taip pat būtinas siekiant spręsti aukštų tarptautinio pristatymo paslaugų tarifų problemą ir tam tikrais atvejais mažinti nepagrįstus siuntinių pristatymo šalies viduje ir tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų skirtumus;

(4)  siekiant pagerinti tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugas, visų pirma privatiems asmenims ir mažosioms įmonėms, taip pat ir atokiose ar retai gyvenamose vietovėse, ir neįgaliesiems ar riboto judumo asmenims, būtina užtikrinti, kad vienetiniai tarifai, taikomi nedidelei grupei tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų, kurias siūlo siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai ir kuriomis daugiausia naudojasi mažosios ir vidutinės įmonės, labai mažos įmonės ir privatūs asmenys, būtų skaidresni ir prieinamesni. Užtikrinus didesnį tarptautinių pristatymo paslaugų kainų skaidrumą ir lengvesnį palyginamumą Sąjungoje turėtų būti paskatinta mažinti nepagrįstai didelius tarifus ir tam tikrais atvejais mažinti nepagrįstus siuntinių pristatymo šalies viduje ir tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų skirtumus.

Pagrindinės universaliųjų paslaugų teikėjų teikiamos siuntinių pristatymo paslaugos turi atitikti universaliųjų paslaugų įsipareigojimo prieinamumo kriterijus;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  standartinis pavienis siuntinys visose valstybėse narėse yra universaliųjų paslaugų dalis ir dažniausiai privačių asmenų ir mažųjų įmonių naudojama paslauga. Vienetinių tarifų skaidrumo ir prieinamumo didinimas svarbus tolesniam e. prekybos plėtojimui;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  atsižvelgiant į tai, kad, remiantis Eurobarometro greitosios apklausos Nr. 413 duomenimis, dauguma įmonių, kurios prekiauja, prekiaudavo arba mėgino prekiauti internetu, laiko dideles pristatymo išlaidas ir brangiai kainuojantį skundų nagrinėjimo procesą bei garantijas problema, reikia tolesnių veiksmų siekiant užtikrinti, kad visi mažmenininkai ir vartotojai, ypač MVĮ ir vartotojai atokiose vietovėse, galėtų visapusiškai naudotis nepertraukiamai teikiamomis tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis, kurios būtų prieinamos ir įperkamos, neignoruojant to, kad vartotojai turi lūkesčių, jog galės pirkti prekes nemokėdami už jų pristatymą;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  beveik visose valstybėse narėse siuntinių pristatymo šalies viduje paslaugas teikia keletas paslaugų teikėjų, tačiau nedaug jų teikia ir tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugas. Taigi svarbu užtikrinti skaidrią ir nediskriminacinę galimybę naudotis paslaugomis ir infrastruktūra, būtina teikiant tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugas, kad būtų užtikrinta ir skatinama veiksminga konkurencija ir apsaugoti paslaugų gavėjai;

Išbraukta.

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  universaliųjų paslaugų teikėjai – pašto paslaugų teikėjai, kurie teikia universaliąją pašto paslaugą ar tam tikras jos dalis konkrečioje valstybėje narėje. Daugiau nei vienoje valstybėje narėje paslaugas teikiantys universaliųjų paslaugų teikėjai turėtų būti priskiriami universaliųjų paslaugų teikėjų kategorijai tik valstybėse narėse, kuriose jie teikia universaliąją pašto paslaugą;

Pagrindimas

Paaiškinimas, kas yra universaliųjų paslaugų teikėjas.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  dabar pašto paslaugos reglamentuojamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB49. Šia direktyva nustatytos bendros pašto paslaugų ir universaliųjų pašto paslaugų teikimo Sąjungoje taisyklės. Direktyva pirmiausia, bet ne išimtinai, skirta nacionalinėms universaliosioms paslaugoms ir neapima teisės aktais nustatytos siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų priežiūros, tam tikrų tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų ir galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčių skaidrumo, tam tikrų tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų prieinamumo vertinimo ir skaidrių bei nediskriminacinių galimybių naudotis tam tikromis tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis ir (arba) infrastruktūra. Todėl šiuo reglamentu Direktyvoje 97/67/EB nustatytos taisyklės papildomos tiek, kiek tai susiję su tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis;

(6)  dabar pašto paslaugos reglamentuojamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB49. Ta direktyva nustatytos bendros pašto paslaugų ir universaliųjų pašto paslaugų teikimo Sąjungoje taisyklės. Direktyva pirmiausia, bet ne išimtinai, skirta nacionalinėms universaliosioms paslaugoms ir neapima teisės aktais nustatytos siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų priežiūros. Valstybės narės paskirta nacionalinė reguliavimo institucija užtikrina, kad būtų laikomasi minimalių universaliosioms paslaugoms taikomų reikalavimų, nustatytų šia direktyva. Todėl šiuo reglamentu Direktyvoje 97/67/EB nustatytos taisyklės papildomos tiek, kiek tai susiję su tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis. Komisija užtikrina, kad kompensacijos už universaliųjų paslaugų teikimą valstybėse narėse būtų proporcingos ir tinkamos ir kad būtų laikomasi konkurencijos taisyklių. Tačiau šio reglamento nuostatos nedaro poveikio toje direktyvoje nustatytoms teisėms ir garantijoms, įskaitant visų pirma nepertraukiamą universaliosios pašto paslaugos teikimą naudotojams;

__________________

__________________

49 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo (OL L 1998, 1998 1 21 d., p. 14–25).

49 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo (OL L 1998, 1998 1 21 d., p. 14–25).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  apskaičiuota, kad dabar 80 proc. su e. prekyba susijusių adresuotų pašto siuntų sveria mažiau nei du kilogramus ir dažnai tvarkomos su korespondencijos siuntų srautu. Svarbu, kad šis reglamentas ir visų pirma jo reikalavimai užtikrinti tarifų skaidrumą ir vertinti jų prieinamumą būtų taikomas toms pašto siuntoms;

(7)  apskaičiuota, kad dabar 80 proc. su e. prekyba susijusių adresuotų siuntinių sveria mažiau nei du kilogramus ir dažnai tvarkomi su korespondencijos siuntų srautu, tačiau neturima informacijos apie kitais būdais pristatomų siuntinių svorį. Siekiant išvengti nesąžiningos konkurencijos ir skatinti tolesnį augimą rinkoje svarbu, kad šis reglamentas, įskaitant jo reikalavimus užtikrinti tarifų skaidrumą ir vertinimą, būtų taikomas tiems lengvesniems siuntiniams;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  todėl svarbu nustatyti aiškią siuntinių pristatymo paslaugų apibrėžtį ir nurodyti, kokioms pašto siuntoms ta apibrėžtis taikoma. Visų pirma tai susiję su pašto siuntomis, išskyrus korespondencijos siuntas, kuriomis paprastai dėl svorio siunčiami daiktai ir prekės. Todėl, atsižvelgiant į nuoseklią praktiką, šis reglamentas turėtų būti taikomas pašto siuntoms iki 31,5 kg, nes vienas vidutinio sudėjimo asmuo sunkesnių siuntų negali tvarkyti be pagalbinių mechaninių priemonių. Atsižvelgiant į dabartinę praktiką ir Direktyvą 97/67/EB, visi pašto grandinės veiksmai, t. y. surinkimas, rūšiavimas ir pristatymas, turėtų būti laikomi siuntinių pristatymo paslaugomis. Kai vykdomas vien vežimas, kuris nėra atliekamas kartu su kuriuo nors iš tų veiksmų, jis neturėtų būti įtrauktas į siuntinių pristatymo paslaugų sritį, nes tokiu atveju tai gali būti laikoma transporto sektoriaus veikla;

(8)  todėl svarbu nustatyti aiškią siuntinių ir siuntinių pristatymo paslaugų ir siuntinių pristatymo paslaugų teikėjo apibrėžtį ir nurodyti, kokioms pašto siuntoms tos apibrėžtys taikomos. Visų pirma tai susiję su pašto siuntomis, išskyrus korespondencijos siuntas, su siuntomis, kurias tvarko arba kurių netvarko universaliųjų paslaugų teikėjas, kuriomis paprastai dėl svorio siunčiami daiktai ir prekės. Todėl, atsižvelgiant į nuoseklią praktiką, šis reglamentas turėtų būti taikomas komercinę vertę turintiems ar jos neturintiems siuntiniams ar siuntoms iki 31,5 kg, nes vienas vidutinio sudėjimo asmuo sunkesnių siuntų negali tvarkyti be pagalbinių mechaninių priemonių. Atsižvelgiant į dabartinę praktiką ir laikantis Direktyvos 97/67/EB, visi pašto grandinės veiksmai, t. y. surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir paskirstymas, turėtų būti laikomi siuntinių pristatymo paslaugomis. Vis dėlto kai vykdomas vien vežimas, kuris nėra atliekamas kartu su kitu iš tų veiksmų, jis neturėtų būti įtrauktas į siuntinių pristatymo paslaugų sritį, nebent atitinkama įmonė arba viena iš jos patronuojamųjų įmonių ar susijusių įmonių kitaip įeina į šio reglamento taikymo sritį.

Įmonės, įsisteigusios tik vienoje valstybėje narėje ir turinčios savo pristatymo tinklus, naudojamus tik siekiant teikti joms pačioms reikalingas paslaugas, kurios yra Direktyvos 2011/83/ES 2 straipsnio 5 punkte apibrėžtos pirkimo–pardavimo sutarties dalis, šiame reglamente neturėtų būti laikomos siuntinių pristatymo paslaugų teikėjomis;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  turi būti apibrėžta būtiniausia konfidenciali informacija, kuri turi būti perduodama nacionalinėms valdžios institucijoms, ir valdžios institucijų taikomos procedūros, siekiant atsižvelgti į komercinį nacionalinių paslaugų teikėjų pobūdį, ir nustatyti saugūs informacijos perdavimo būdai;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiai nustatomi pagal daugiašalius ir dvišalius universaliųjų paslaugų teikėjų susitarimus, šiais mokesčiais užtikrinama, kad paskirties vietos universaliųjų paslaugų teikėjui būtų atlygintos kilmės vietos universaliųjų paslaugų teikėjui teikiamų paslaugų sąnaudos. Galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiai turėtų būti nustatomi taip, kad būtų įtrauktos ir korespondencijos siuntoms taikomos galutinės išlaidos, apibrėžtos Direktyvos 97/67/EB 2 straipsnio 15 punkte, ir siuntiniams taikomi įvežamų siuntinių pristatymo mokesčiai;

(9)  galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiai nustatomi pagal daugiašalius ir dvišalius siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų ir, kai taikoma, tarpininkų, kurie yra pristatymo grandinės dalis, susitarimais, šiais mokesčiais užtikrinama, kad paskirties vietos siuntinių pristatymo paslaugų teikėjui būtų atlygintos kilmės vietos siuntinių pristatymo paslaugų teikėjui teikiamų paslaugų sąnaudos. Galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiai turėtų būti nustatomi taip, kad būtų įtrauktos ir korespondencijos siuntoms taikomos galutinės išlaidos, apibrėžtos Direktyvos 97/67/EB 2 straipsnio 15 punkte, ir siuntiniams taikomi įvežamų siuntinių pristatymo mokesčiai. Galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiai yra neskelbtina komercinė informacija. Surinkti duomenys, susiję su galutinėmis išlaidomis ir komerciniais susitarimais, turi būti tvarkomi griežtai laikantis konfidencialumo ir laisvosios rinkos principų. Administracinė našta, susijusi su siuntinių pristatymo paslaugomis, neturėtų būti nepagrįstai didinama;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  būtina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos statistikos tikslais turėtų žinių ir informacijos apie rinkoje veikiančius siuntinių pristatymo paslaugų teikėjus. Tačiau, siekiant mažinti administracinę naštą smulkiesiems siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams, veikiantiems tik šalies arba regiono rinkoje, turėtų būti taikoma apatinė riba, nustatoma atsižvelgiant į paslaugų teikėjui dirbančių asmenų, susijusių su siuntinių pristatymo paslaugų teikimu, skaičių;

(10)  būtina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos statistikos tikslais turėtų žinių ir informacijos apie rinkoje pagal deramas leidimų išdavimo procedūras ar kitus teisinius reikalavimus veikiančius siuntinių pristatymo paslaugų teikėjus. Tačiau, siekiant mažinti administracinę naštą smulkiesiems siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams, veikiantiems tik šalies arba regiono rinkoje, turėtų būti taikoma apatinė riba – mažiau nei 50 asmenų, nustatoma atsižvelgiant į paslaugų teikėjui praėjusiais kalendoriniais metais dirbusių asmenų, susijusių su siuntinių pristatymo paslaugų teikimu, skaičių, jeigu tas paslaugų teikėjas nėra įsisteigęs daugiau kaip vienoje valstybėje narėje. Tam tikrais atvejais, atsižvelgdama į atitinkamos valstybės narės ypatumus, nacionalinė reguliavimo institucija turėtų galėti sumažinti ribą iki 25 asmenų. Ši riba atitinka 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendaciją 2003/361 dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžties, atspindi sektoriaus imlumą darbui ir atitinka didžiąją dalį siuntinių pristatymo rinkos bei rinkos dalies dydį, visų pirma šalyse, kur siuntinių srautai yra nedideli. Vidutinis asmenų skaičius turėtų apimti visą darbo laiką, ne visą darbo laiką dirbančius ir laikinus darbuotojus, taip pat savarankiškai dirbančius asmenis;

Pakeitimas   22

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  pateikiant informaciją nacionalinei reguliavimo institucijai į siuntinių pristatymo paslaugų charakteristikas turėtų būti įtraukti paslaugų teikėjo vykdomi pašto siuntų pristatymo grandinės veiksmai (surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir skirstymas), nurodoma, ar paslauga įeina į universaliųjų paslaugų prievolės taikymo sritį, paslaugos teritorinė aprėptis (regioninė, nacionalinė, tarptautinė) ir tai, ar sukuriama pridėtinė vertė;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  teikiant informaciją nacionalinei reguliavimo institucijai, reikėtų atsižvelgti į tai, kad siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai tam tikrą informaciją jau gali būti pateikę tai pačiai nacionalinei reguliavimo institucijai. Siuntinių pristatymo paslaugos svarbios mažosioms bei vidutinėms įmonėms ir privatiems asmenims, taigi jie turėtų turėti galimybių lengvai palyginti įvairius paslaugų teikėjus. Todėl turėtų būti aiškiai apibrėžtos paslaugos, kurių tarifus universaliųjų paslaugų teikėjai turėtų nurodyti. Komisija tuos tarifus turėtų skelbti specialioje svetainėje, jais ir reguliariai konfidencialiai teikiamais galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiais remdamosi nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų vertinti tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų prieinamumą. Siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai, nesantys universaliųjų paslaugų teikėjais, savo nacionalinei reguliavimo institucijai gali panašia forma savanoriškai nurodyti tokių pat siuntų pristatymo tarifus, jeigu tik tos siuntos pristatomos į adresato namus ar patalpas;

(12)  teikiant informaciją nacionalinei reguliavimo institucijai, reikėtų atsižvelgti į tai, kad siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai tam tikrą informaciją jau gali būti pateikę tai pačiai nacionalinei reguliavimo institucijai. Siuntinių pristatymo paslaugos svarbios mažosioms bei vidutinėms įmonėms ir privatiems asmenims, taigi jie turėtų turėti galimybių lengvai palyginti įvairius paslaugų teikėjus. Todėl turėtų būti aiškiai apibrėžtos paslaugos, kurių tarifus tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai turėtų nurodyti. Komisija tuos tarifus turėtų skelbti specialioje svetainėje, kuri turi būti neutrali ir nekomercinė;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  kadangi tam tikros pašto siuntos yra mažos ir mažų matmenų, jų atžvilgiu neturėtų būti taikomos nustatytos prievolės, susijusios su tarifų skaidrumu. Pašto siuntos, kurių atžvilgiu tos prievolės taikomos, turėtų būti bent 20 mm pločio;

(13)  kadangi tam tikros pašto siuntos yra mažos ir mažų matmenų, šios nuostatos jų atžvilgiu neturėtų būti taikomos. Pašto siuntos, kurių atžvilgiu tos prievolės taikomos, turėtų būti bent 20 mm pločio;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  kasmet vertindamos tarifų prieinamumą, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų remtis objektyviais kriterijais – kilmės vietos universaliųjų paslaugų teikėjų ir paskirties vietos universaliųjų paslaugų teikėjų vidaus tarifais, taip pat galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiais. Tuos bendrus kriterijus galima papildyti kitais kriterijais, kurie svarbūs aiškinant konkrečius tarifus, pavyzdžiui, tokiais kriterijais, kaip specifinės vežimo ar tvarkymo sąnaudos ir dvišalis kiekis, dėl kurio susitaria įvairūs tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai;

(14)  svarstydamos, ar vertinti tarifus, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų įvertinti konkurencijos laipsnį atitinkamoje tarptautinėje rinkoje, taip pat ir smulkiųjų siuntėjų atokiuose ir periferiniuose regionuose požiūriu; vertindamos tarifus, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų remtis objektyviais kriterijais – kilmės vietos siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų ir paskirties vietos siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų vidaus tarifais – ir atsižvelgti į privačių naudotojų ir mažųjų bei vidutinių įmonių, gyvenančių ar esančių atokiose ar retai apgyvendintose vietovėse, taip pat neįgalių ir riboto judumo naudotojų padėtį. Šiuo atžvilgiu Europos Parlamentas savo 2016 m. rugsėjo 15 d. rezoliucijoje dėl Pašto paslaugų direktyvos taikymo nurodė, kad siuntų pristatymo universaliųjų paslaugų geografinė aprėptis ir prieiga prie jų gali ir turi būti pagerintos, ypač neįgaliems, riboto judumo ir esantiems atokiose vietovėse piliečiams, ir pabrėžė, kad svarbu užtikrinti galimybes be kliūčių naudotis pašto paslaugomis. Tie vertinimai turėtų padėti nustatyti galimą piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi rinkoje ir tai, kokio masto poveikį taikomi tarptautiniai tarifai daro naudojimuisi tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis. Kai nacionalinės reguliavimo institucijos mano, kad tarifus reikia įvertinti išsamiau, jos taip pat turėtų remtis objektyviais kriterijais, tokiais kaip kilmės vietos siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų ir paskirties vietos siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų vidaus tarifai. Tuos bendrus kriterijus galima papildyti kitais kriterijais, kurie svarbūs aiškinant konkrečius tarifus, pavyzdžiui, tokiais kriterijais, kaip specifinės vežimo ar tvarkymo sąnaudos, galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiai ir dvišalis kiekis, dėl kurio susitaria įvairūs tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  siekiant išsaugoti regioninę ir socialinę sanglaudą, galbūt būtų svarbu nustatyti vienodus dviejų ar daugiau valstybių narių tarptautinių siuntinių pristatymo tarifus. Šiomis aplinkybėmis reikėtų atsižvelgti į tai, kad retai apgyvendintuose regionuose e. prekyba teikiama naujų galimybių dalyvauti ekonominiame gyvenime. Todėl, vertinant siuntinių pristatymo paslaugų tarifų prieinamumą, būtina visapusiškai atsižvelgti į visus vienodus tarifus;

(15)  siekiant išsaugoti regioninę ir socialinę sanglaudą, galbūt būtų svarbu nustatyti vienodus dviejų ar daugiau valstybių narių tarptautinių siuntinių pristatymo tarifus. Šiomis aplinkybėmis reikėtų atsižvelgti į būtinybę skatinti e. prekybą retai apgyvendintuose ir atokiuose regionuose, siekiant suteikti galimybę tokiuose regionuose gyvenantiems vartotojams dalyvauti e. prekyboje ir skatinti šių regionų ekonomiką. Todėl, vertinant siuntinių pristatymo paslaugų tarifus, būtina visapusiškai atsižvelgti į visus vienodus tarifus;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  dideli vidaus ir tarptautinių tarifų skirtumai turėtų būti pagrįsti objektyviais kriterijais, kaip antai papildomomis vežimo sąnaudomis ir pagrįsta pelno marža. Turėtų būti reikalaujama, kad siuntinių pristatymo paslaugas teikiantys universaliųjų paslaugų teikėjai tokį pagrindimą pateiktų nedelsiant;

(16)  dideli vidaus ir tarptautinių tarifų skirtumai turėtų būti pagrįsti objektyviais kriterijais, kaip antai papildomomis vežimo sąnaudomis ir pagrįsta pelno marža. Siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai tokį pagrindimą turėtų pateikti nedelsiant, kai tik nacionalinė reguliavimo institucija to paprašo;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti skaidrumą, nacionalinės reguliavimo institucijos analizę reikėtų pateikti kitų valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir Komisijai. Nacionalinės reguliavimo institucijos ir Komisija turi užtikrinti konfidencialumą. Komisija taip pat gali prašyti, kad Europos pašto paslaugų reguliavimo institucijų grupė, remdamasi valstybių narių pateiktais duomenimis, atliktų Sąjungos masto analizę;

(17)  siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti skaidrumą, nekonfidencialią nacionalinės reguliavimo institucijos analizę reikėtų pateikti Komisijai ir teikiančiosios nacionalinės reguliavimo institucijos valstybės narės nacionalinėms valdžios institucijoms, kurioms pavesta įgyvendinti konkurencijos teisę. Nacionalinės reguliavimo institucijos ir Komisija turi užtikrinti konfidencialumą. Komisija taip pat gali prašyti, kad Europos pašto paslaugų reguliavimo institucijų grupė, remdamasi valstybių narių pateiktais duomenimis, atliktų Sąjungos masto analizę, jeigu užtikrinamas konfidencialumas;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siuntinių pristatymo paslaugas teikiantys universaliųjų paslaugų teikėjai gali sudaryti daugiašalius ir dvišalius susitarimus dėl galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčių, taip pat gali imtis kitų priemonių, kad palengvintų savo pristatymo tinklų tarpusavio sujungiamumą. Siekiant išvengti diskriminacijos, konkuruojantiems siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams turi būti užtikrintos vienodos galimybės mokėti galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčius, pagal daugiašalius susitarimus nustatomus susitarimų šalims. Tam tikrais atvejais gali būti pagrįsta, kad siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams, esantiems trečiosiomis šalimis, taikomi didesni galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiai nei tokius susitarimus pasirašiusiems universaliųjų paslaugų teikėjams. Tai gali būti galima tada, kai daugiašalio susitarimo dėl galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčių šalys gali įrodyti, kad kilmės valstybės paslaugų teikėjo, esančio trečiąja šalimi, mokamais galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiais nepadengiamos susitarimo sudarymo, veikimo ir administravimo sąnaudos, papildomos sąnaudos, kurių patiriama iš susitarime nenurodytų siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų priimant ir tvarkant siuntas, ir kitos panašios sąnaudos;

(18)  siuntinių pristatymo paslaugas teikiantys siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai gali sudaryti daugiašalius ir dvišalius susitarimus dėl galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčių, taip pat gali imtis kitų priemonių, kad palengvintų savo pristatymo tinklų tarpusavio sujungiamumą, sykiu visapusiškai laikydamiesi konkurencijos teisės. Šie susitarimai turėtų būti siejami su sąnaudomis, naudingi vartotojams ir padėti veiksmingiau naudoti esamus tinklus, ypač kaimo ir atokiuose regionuose. Svarbu, kad valstybės narės, nacionalinės reguliavimo institucijos ir Europos Komisija tinkamai išnagrinėtų visus tokius susitarimus, kuriais gali būti pažeidžiami Sąjungos konkurencijos teisės principai ir Direktyvos 97/67/EB nuostatos, ir laiku bei veiksmingai imtųsi spręsti su tuo susijusius klausimus;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  siekiant išvengti diskriminacijos, konkuruojantiems siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams turi būti užtikrintos vienodos galimybės taikyti galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčius, pagal daugiašalius susitarimus taikytinus susitarimų šalims. Universaliųjų paslaugų teikėjai gali nesudaryti tokių galimybių arba jas riboti. Abiem atvejais jie turi informuoti nacionalinę reguliavimo instituciją ir pagrįsti savo sprendimą objektyviais kriterijais, kad nacionalinė reguliavimo institucija jį įvertintų. Tam tikrais atvejais gali būti pagrįsta, kad atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiai, kuriuos turi mokėti trečiųjų šalių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai, būtų didesni nei mokesčiai, kuriuos turi mokėti universaliųjų paslaugų teikėjai, kurie yra tokių susitarimų šalys. Taip gali būti tuo atveju, kai daugiašalio ar dvišalio susitarimo dėl galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčių šalys gali įrodyti, kad galutinio atlygio už tarptautinę paslaugą mokesčiais, kuriuos trečiosios šalies paslaugų teikėjas turi mokėti kilmės valstybėje narėje, nepadengiamos susitarimo sudarymo, veikimo ir administravimo sąnaudos, papildomos sąnaudos, kurių patiriama iš siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų, kurie nėra paskirtieji teikėjai, priimant ir tvarkant siuntas, ir kitos panašios sąnaudos;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  praktiškai ir dėl su veikla susijusių priežasčių, vieta, kurioje turėtų būti užtikrinta prieiga, yra įvežamo pašto skirstymo skyrius, t. y. paskirties valstybėje narėje universaliųjų paslaugų teikėjų nurodytas biuras ar patalpos, kur tvarkomos pašto siuntos, išskyrus korespondencijos siuntas;

Išbraukta.

Pakeitimas     32

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  siekiant riboti administracinę naštą, siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai, nacionalinės reguliavimo institucijos ir Komisija turėtų perduoti duomenis elektroniniu būdu ir ypač leisti naudoti elektroninį parašą, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 910/20141a;

 

_________________

 

1a 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  kadangi siuntinių pristatymo paslaugų rinkos greitai kinta, Komisija turėtų pakartotinai įvertinti šio reglamento veiksmingumą ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikti reguliariąją ataskaitą. Prireikus kartu su ta ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti teikiami pasiūlymai dėl peržiūros;

(21)  kadangi siuntinių pristatymo paslaugų rinkos greitai kinta, Komisija turėtų pakartotinai įvertinti šio reglamento veiksmingumą, atsižvelgdama į pokyčius elektroninės prekybos srityje, ir Europos Parlamentui bei Tarybai reguliariai teikti vertinimo ataskaitą. Prireikus kartu su ta ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti teikiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl peržiūros. Ta ataskaita turėtų būti parengta po konsultacijų su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pašto sektoriaus Europos socialinio dialogo komitetą;

Pakeitimas   34

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  Komisija turėtų remtis vertingu Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupės, kurią sudaro nacionalinių reguliavimo institucijų atstovai, indėliu;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  siekiant užtikrinti vienodas siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų prievolės nacionalinėms reguliavimo institucijoms teikti informaciją įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti, kokia forma tokia informacija turėtų būti teikiama. Tie įgaliojimai turėtų būti įgyvendinami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201150;

(22)  siekiant nustatyti konkrečius įpareigojimus visiems siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams dėl informacijos teikimo nacionalinėms reguliavimo institucijoms, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl informacijos, kurią siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai turi teikti nacionalinėms reguliavimo institucijoms, pateikimo formos. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros49a nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

__________________

__________________

 

49a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

50 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13–18).

 

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a)  valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikomų pažeidus šį reglamentą, ir užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. nustatyti reguliavimo principus ir taisykles, būtinus siekiant gerinti teisės aktais nustatytą priežiūrą, didinti kainų skaidrumą ir nustatyti tam tikrus su tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis susijusius principus, kuriais būtų palaikoma konkurencija, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl šio reglamento masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

(25)  šio reglamento pagrindinis tikslas yra nustatyti reguliavimo principus ir taisykles, būtinus siekiant gerinti teisės aktais nustatytą priežiūrą, didinti tarifų skaidrumą ir nustatyti tam tikrus su tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis susijusius principus, kuriais būtų palaikoma konkurencija, taip visų pirma siekiant skatinti didesnį tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų prieinamumą naudotojams ir tokiu būdu taip pat didinti vartotojų pasitikėjimą tarpvalstybine e. prekyba. Kadangi tikslo skatinti didesnį tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų prieinamumą naudotojams valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl šio reglamento masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina šiam tikslui pasiekti,

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dalykas ir apibrėžtys

Tikslai ir apibrėžtys

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dalykas

Tikslai

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Papildant Direktyvoje 97/67/EB išdėstytas taisykles, šiuo reglamentu nustatomos specialios taisyklės dėl:

Papildant Direktyvoje 97/67/EB išdėstytas taisykles, šiuo reglamentu nustatomos specialios taisyklės, kuriomis skatinamas didesnis tarpvalstybinių siuntinių pristatymo paslaugų prieinamumas naudotojams, dėl:

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  teisės aktais nustatytos priežiūros, susijusios su siuntinių pristatymo paslaugomis;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tam tikrų tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų ir galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčių skaidrumo, taip pat tam tikrų tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų prieinamumo vertinimo;

b)  tam tikrų nepagrįstai didelių tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų skaidrumo ir tarifų vertinimo;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  skaidrių ir nediskriminacinių galimybių naudotis tam tikromis tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis ir (arba) infrastruktūra.

c)   informacijos tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų naudotojams;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  siuntinys – pašto siunta arba siuntinys, turintis komercinę vertę ar jos neturintis, išskyrus korespondencijos siuntas, kurių svoris neviršija 31,5 kg;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  siuntinių pristatymo paslaugos – paslaugos, susijusios su pašto siuntų, išskyrus korespondencijos siuntas, surinkimą, rūšiavimą, vežimą ir paskirstymą; vien vežimas nelaikomas siuntinių pristatymo paslauga; sunkesnių nei 31,5 kg siuntų pristatymas nelaikomas siuntinių pristatymo paslauga;

a)  siuntinių pristatymo paslaugos – paslaugos, susijusios su siuntinių surinkimu, rūšiavimu, vežimu ir paskirstymu;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  siuntinių pristatymo paslaugų teikėjas – įmonė, teikianti vieną ar kelias siuntinių pristatymo paslaugas;

b)  siuntinių pristatymo paslaugų teikėjas – įmonė, teikianti vieną ar kelias siuntinių pristatymo paslaugas, išskyrus įmones, kurios yra įsisteigusios tik vienoje valstybėje narėje ir kurios siuntinių pristatymo paslaugas šalyje teikia tik kaip Direktyvos 2011/83/ES 2 straipsnio 5 punkte apibrėžtos pirkimo–pardavimo sutarties dalį: pagal sutartį pati įmonė pristato prekes, kurios yra tos sutarties dalykas, naudotojui;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiai – mokesčiai, kilmės šalies universaliųjų paslaugų teikėjo mokami paskirties šalies universaliųjų paslaugų teikėjui už paskirties valstybėje narėje patirtas tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų sąnaudas.

c)  galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiai – mokesčiai, kilmės šalies siuntinių pristatymo paslaugų teikėjo mokami paskirties šalies siuntinių pristatymo paslaugų teikėjui arba, kai taikytina, tarpininkams už paskirties valstybėje narėje patirtas tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų sąnaudas.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  prekiautojas – fizinis arba juridinis asmuo, nesvarbu, privačiai ar viešai valdomas, kuris, su naudotojais sudarydamas pirkimo–pardavimo sutartis, apimančias tarptautinių siuntinių siuntimą, kuriam taikomas šis reglamentas, veikia siekdamas savo prekybos, verslo, amato ar profesijos tikslų;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  subrangovas – įmonė, teikianti siuntinių pristatymo paslaugų teikėjui siuntinių surinkimo, rūšiavimo, vežimo ir paskirstymo paslaugas;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2 a straipsnis

 

Suderinimo lygis

 

Šiame reglamente nustatyti reikalavimai yra minimalūs reikalavimai ir jie neužkerta kelio jokiai valstybei narei toliau taikyti arba nustatyti papildomas priemones, kad būtų užtikrintas didesnis veiksmingų ir įperkamų tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų prieinamumas naudotojams. Tokios priemonės turi atitikti Sąjungos teisę.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Visi siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai valstybės narės, kurioje įsisteigę, nacionalinei reguliavimo institucijai teikia šią informaciją:

1.  Visi siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai valstybės narės, kurioje įsisteigę, nacionalinei reguliavimo institucijai teikia šią informaciją, nebent nacionalinė reguliavimo institucija tokios informacijos jau paprašė ir ją gavo:

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  paslaugų teikėjo pavadinimą, teisinį statusą ir formą, registracijos prekybos arba panašiame registre numerį, PVM numerį, buveinės adresą ir asmenį ryšiams;

a)  siuntinių pristatymo paslaugų teikėjo pavadinimą, teisinį statusą ir formą, registracijos prekybos arba panašiame registre numerį, PVM mokėtojo kodą, buveinės adresą ir asmenį ryšiams;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  paslaugų teikėjo siūlomų paslaugų pobūdį;

b)  jei įmanoma, išsamų siuntinių pristatymo paslaugų teikėjo siūlomų siuntinių pristatymo paslaugų aprašymą, įskaitant siūlomų paslaugų pobūdį ir tikslią informaciją apie mokėjimą ir kitas naudotojų pasirinkimo galimybes;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  paslaugų teikėjo bendrąsias pardavimo sąlygas, įskaitant išsamų skundų teikimo procedūros aprašymą.

c)  siuntinių pristatymo paslaugų teikėjo bendrąsias siuntinių pristatymo paslaugų sąlygas, įskaitant išsamią informaciją apie naudotojų skundų teikimo procedūras ir visus galimus atsakomybės apribojimus, kurie gali būti taikomi.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu keičiasi kokia nors pirmoje dalyje nurodyta informacija, siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai nacionalinei reguliavimo institucijai apie tai praneša per 30 dienų.

2.  Siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai per 30 dienų informuoja nacionalinę reguliavimo instituciją apie visus 1 dalyje nurodytos informacijos pasikeitimus.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 31 d. visi siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai valstybės narės, kurioje įsisteigę, nacionalinei reguliavimo institucijai pateikia šią informaciją:

3.  Iki kiekvienų kalendorinių metų gegužės 31 d. visi siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai valstybės narės, kurioje įsisteigę, nacionalinei reguliavimo institucijai pateikia šią informaciją, jei jos dar nepareikalavo valstybės narės nacionalinė reguliavimo institucija:

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  metinę siuntinių pristatymo paslaugų apyvartą per praėjusius kalendorinius metus valstybėje narėje, kurioje paslaugų teikėjas įsisteigęs, išskirstytą pagal siuntinių pristatymo paslaugas, susijusias su vidaus pašto siuntomis, gaunamomis ir išsiunčiamomis tarptautinėmis pašto siuntomis;

a)  metinę siuntinių pristatymo paslaugų apyvartą per praėjusius kalendorinius metus valstybėje narėje, kurioje siuntinių pristatymo paslaugų teikėjas įsisteigęs, išskirstytą pagal siuntinių pristatymo paslaugas šalies viduje ir gaunamų bei išsiunčiamų tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugas;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  praėjusiais kalendoriniais metais paslaugų teikėjui dirbusių ir su siuntinių pristatymo paslaugų teikimu valstybėje narėje, kurioje paslaugų teikėjas įsisteigęs, susijusių asmenų skaičių;

b)  praėjusiais kalendoriniais metais paslaugų teikėjui dirbusių ir su siuntinių pristatymo paslaugų teikimu valstybėje narėje, kurioje paslaugų teikėjas įsisteigęs, susijusių asmenų skaičių, įskaitant duomenų išskirstymą pagal užimtumo statusą;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  valstybėje narėje, kurioje paslaugų teikėjas įsisteigęs, per praėjusius kalendorinius metus sutvarkytų 31,5 kg neviršijančių pašto siuntų, išskyrus korespondencijos siuntas, skaičių, išskirstytą pagal vidaus pašto siuntas, gaunamas ir išsiunčiamas tarptautines pašto siuntas.

c)  valstybėje narėje, kurioje siuntinių pristatymo paslaugų teikėjas įsisteigęs, per praėjusius kalendorinius metus sutvarkytų siuntinių skaičių, išskirstytą pagal vidaus siuntinius, gaunamus ir išsiunčiamus tarptautinius siuntinius.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  jiems dirbančių ir su siuntinių pristatymo paslaugų teikimu susijusių subrangovų pavadinimus kartu su visa siuntinių pristatymo paslaugų teikėjo turima informacija apie subrangos būdu teikiamų siuntinių pristatymo paslaugų pobūdį ir veikimą;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija įgyvendinimo aktu nustato, kokia forma teikiama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 9 straipsnyje nustatytos nagrinėjimo procedūros.

4.  Komisija pagal 9a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma, kokia forma teikiama šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyta informacija.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Be 1 ir 2 dalyse nurodytų informacijos reikalavimų, nacionalinės reguliavimo institucijos gali nustatyti papildomus informacijos reikalavimus, jeigu to reikia siekiant užtikrinti atitiktį šiam reglamentui.

Išbraukta.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Mažiau nei 50 darbuotojų turinčiam siuntinių pristatymo paslaugų teikėjui netaikomos 1 ir 2 dalyse nustatytos prievolės, išskyrus atvejus, kai paslaugų teikėjas įsisteigęs daugiau nei vienoje valstybėje narėje.

6.  Šis straipsnis netaikomas siuntinių pristatymo paslaugų teikėjui, kuriam per praėjusius kalendorinius metus vidutiniškai dirbo mažiau nei 50 asmenų, išskyrus atvejus, kai paslaugų teikėjas įsisteigęs daugiau nei vienoje valstybėje narėje. Atsižvelgdama į atitinkamos valstybės narės ypatumus ir su sąlyga, kad tai būtina ir proporcinga siekiant užtikrinti atitiktį šiam reglamentui, nacionalinė reguliavimo institucija gali sumažinti ribą iki 25 asmenų.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tarifų ir galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčių skaidrumas

Tarifų skaidrumas

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siuntinių pristatymo paslaugas teikiantys universaliųjų paslaugų teikėjai valstybės narės, kurioje įsisteigę, nacionalinei reguliavimo institucijai teikia kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 d. įsigaliojantį viešai skelbiamą tarifų, taikomų prie priede nurodytų kategorijų priskiriamų pašto siuntų pristatymui, sąrašą. Ši informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 31 d.

1.  Visi tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai, kuriems netaikoma 3 straipsnio 6 dalies išimtis, valstybės narės, kurioje įsisteigę, nacionalinei reguliavimo institucijai teikia kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 d. įsigaliojantį viešai skelbiamą tarifų, taikomų prie priede nurodytų kategorijų priskiriamų pavienių siuntinių pristatymui, sąrašą. Ši informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 28 d.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nedelsdamos ir iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 28 d. nacionalinės reguliavimo institucijos pagal 1 dalį gautus viešai skelbiamus tarifų sąrašus pateikia Komisijai. Komisija specialioje svetainėje juos paskelbia ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų balandžio 30 d.

2.  Nedelsdamos ir iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 31 d. nacionalinės reguliavimo institucijos pagal 1 dalį gautus viešai skelbiamus tarifų sąrašus pateikia Komisijai. Komisija specialioje svetainėje juos paskelbia ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų balandžio 30 d. ir užtikrina, kad ši speciali interneto svetainė būtų neutrali ir nekomercinė.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Siuntinių pristatymo paslaugas teikiantys universaliųjų paslaugų teikėjai nacionalinei reguliavimo institucijai teikia kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 d. įsigaliojančius galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčius, taikomus pašto siuntoms, kurių kilmės vieta – kitos valstybės narės. Ši informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 31 d.

Išbraukta.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 28 d. nacionalinės reguliavimo institucijos pagal 3 dalį gautą informaciją apie galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčius pateikia Komisijai ir kilmės valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms.

Išbraukta.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tarifų prieinamumo vertinimas

Vienetinių tarifų vertinimas

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Per tris mėnesius nuo informacijos gavimo nacionalinė reguliavimo institucija įvertina pagal 4 straipsnio 1 dalį gautame viešai skelbiamame tarifų sąraše nurodytų tarptautinių tarifų prieinamumą. Atliekant tą vertinimą, visų pirma atsižvelgiama į šiuos dalykus:

1.  Jei nacionalinė reguliavimo institucija mano esant reikalinga, ji, laikydamasi Direktyvos 97/67/EB 12 straipsnio principų, gali objektyviai įvertinti tarptautinius tarifus, susijusius su I priede išvardytais pavieniais siuntiniais, kuriems taikoma valstybės narės universaliosios paslaugos prievolė, kad per tris mėnesius nuo informacijos gavimo nustatytų tarptautinius siuntinių pristatymo paslaugų jų kilmės valstybėje narėje tarifus, kuriuos mano esant nepagrįstai didelius. Atliekant tą vertinimą, visų pirma atsižvelgiama į šiuos dalykus:

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kilmės valstybėje narėje ir paskirties valstybėje narėje taikomus panašius vidaus siuntinių pristatymo paslaugų tarifus;

a)  kilmės valstybėje narėje ir paskirties valstybėje narėje taikomus panašius vidaus ir visus kitus atitinkamus siuntinių pristatymo paslaugų tarifus;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčius, sužinotus pagal 4 straipsnio 3 dalį;

Išbraukta.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  tikėtiną taikytinų tarptautinių tarifų poveikį privatiems naudotojams ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms, įskaitant atokiuose ar retai apgyvendintuose regionuose esančius naudotojus, ir pavieniams neįgaliems ar riboto judumo naudotojams;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  atliekant vertinimą atsižvelgiama į tai, ar tarifams taikomas kainų reguliavimas pagal nacionalinę teisę, arba į tai, ar panašias paslaugas siūlo kitas siuntinių pristatymo paslaugų teikėjas;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cc)   galimą piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi rinkoje;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Padariusi išvadą, kad 1 dalyje nurodyti tarptautiniai tarifai yra per dideli, nacionalinė reguliavimo institucija universaliosios paslaugos teikėjo turi paprašyti daugiau būtinos informacijos apie tų tarifų dydį ir (arba) pagrindimo.

2.  Jei nacionalinė reguliavimo institucija mano, kad tai reikalinga siekiant atlikti 1 dalyje nurodytą vertinimą, ji siuntinių pristatymo paslaugų teikėjo ar atitinkamų teikėjų paprašo pateikti daugiau svarbių įrodymų, susijusių su tais tarifais, kurių gali prireikti norint atlikti vertinimą. Tokie įrodymai gali būti specifinės vežimo ar tvarkymo sąnaudos, galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiai ir dvišalis kiekis, dėl kurio susitaria įvairūs tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Universaliųjų paslaugų teikėjas 2 dalyje nurodytą informaciją ir (arba) pagrindimą nacionalinei reguliavimo institucijai pateikia per 15 dienų nuo prašymo gavimo.

3.  Šiame straipsnyje nurodytas siuntinių pristatymo paslaugų teikėjas ar teikėjai šio straipsnio 2 dalyje nurodytą įrodymą drauge su vertinamų tarifų pagrindimu nacionalinei reguliavimo institucijai pateikia per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Nacionalinė reguliavimo institucija savo vertinimą, kartu su pagal 3 dalį pateikta informacija ir (arba) pagrindimu, pateikia Komisijai, kitų valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir informaciją teikiančios nacionalinės reguliavimo institucijos valstybės narės nacionalinėms institucijoms, kurioms pavesta įgyvendinti konkurencijos teisę. Komisijai taip pat teikiama nekonfidenciali to vertinimo versija. Ši informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 31 d.

4.  Nacionalinė reguliavimo institucija iki atitinkamų kalendorinių metų liepos 31 d. pagal šį straipsnį pateikia išsamią tarptautinių tarifų vertinimo ataskaitą Komisijai, atitinkamų valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir informaciją teikiančios nacionalinės reguliavimo institucijos valstybės narės nacionalinėms institucijoms, kurioms pavesta įgyvendinti konkurencijos teisę. Be to, nacionalinė reguliavimo institucija Komisijai pateikia nekonfidencialią savo vertinimo ataskaitos versiją.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų balandžio 30 d. Komisija nacionalinių reguliavimo institucijų pagal 4 dalį pateiktą nekonfidencialią vertinimo versiją paskelbia specialioje svetainėje.

5.  Komisija paskelbia nacionalinės reguliavimo institucijos pateiktą nekonfidencialią vertinimo versiją nedelsdama, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

Išbraukta.

Skaidrumas ir nediskriminacinė galimybė teikti tarptautines paslaugas

 

1.   Sudarę daugiašalius susitarimus dėl galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčių, siuntinių pristatymo paslaugas teikiantys universaliųjų paslaugų teikėjai privalo tenkinti visus pagrįstus prieigos prie visų tinklo elementų ir atitinkamų paslaugų bei informacijos sistemų, būtinų teikiant tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugas, prašymus.

 

2.   Vieta, kurioje turėtų būti galima prieiga, iš esmės yra paskirties valstybės narės įvežamo pašto skirstymo skyrius.

 

3.   1 dalyje nurodyti universaliųjų paslaugų teikėjai turi skelbti orientacinį pasiūlymą. Orientaciniame pasiūlyme pateikiamos visos aktualios susijusios sąlygos, taip pat kainos.

 

4.   Orientaciniame pasiūlyme pateikiamos visos sudedamosios dalys, būtinos siekiant užtikrinti 1 dalyje nurodytą prieigą, įskaitant visas sąlygas, dėl kurių ribojama galimybė teikti ir (arba) gauti paslaugas, jeigu tik valstybė narė, laikydamasi Sąjungos teisės, leidžia nustatyti tokias sąlygas.

 

5.   Prieš skelbiant orientacinį pasiūlymą, nacionalinė reguliavimo institucija turi jį patvirtinti. Prireikus nacionalinė reguliavimo institucija orientacinį pasiūlymą gali keisti, kad būtų vykdomos šiame reglamente nustatytos prievolės.

 

6.   Gavę prašymą, 1 dalyje nurodyti universaliųjų paslaugų teikėjai, remdamiesi orientaciniu pasiūlymu, ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo gavimo turi parengti individualų pasiūlymą, skirtą siuntinių pristatymo paslaugų teikėjui, prašančiam suteikti prieigą, kaip nustatyta toje dalyje. Prašymą suteikti prieigą gaunantys universaliųjų paslaugų teikėjai ir tokios prieigos prašantys paslaugų teikėjai rengia sąžiningas derybas.

 

7.   Nepavykus susitarti pagal 6 dalyje nurodytą individualų pasiūlymą, prieigos prašantis siuntinių pristatymo paslaugų teikėjas universaliųjų paslaugų teikėjo pateiktą orientacinį pasiūlymą gali pateikti nacionalinei reguliavimo institucijai. Prireikus nacionalinė reguliavimo institucija individualų pasiūlymą pakeičia, kad būtų vykdomos šiame reglamente nustatytos prievolės.

 

8.   Prieiga veiklos požiūriu turi būti suteikta per pagrįstą laikotarpį, ne ilgesnį nei trys mėnesiai nuo sutarties sudarymo.

 

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6 a straipsnis

 

Informacija ir kokybės standartai

 

1.   Visi prekiautojai, sudarantys su naudotojais pirkimo–pardavimo sutartis, kurios apima tarptautinių siuntinių siuntimą, prieš sudarydami sutartis pateikia naudotojams šią informaciją:

 

a)   tarptautinių siuntinių pristatymo kainas, kurias jie taiko naudotojams, įskaitant bet kokią atitinkamą alternatyvą ar sumažintus tarifus;

 

b)  siūlomas tarpvalstybinio pristatymo galimybes, įskaitant paslaugų teikėjų pasirinkimą, stebėjimą ir sekimą, ir mechanizmus, suteikiančius naudotojui galimybę įsikišti visais pristatymo proceso etapais, įskaitant galimybę nepasirinkti neprižiūrimo pristatymo ir, kai taikoma, susitarti dėl pakartotinio pristatymo arba paėmimo laiko ar vietos;

 

c)  išsamią informaciją apie savo ir atitinkamo siuntinių pristatymo paslaugų teikėjo taikomas skundų nagrinėjimo procedūras ir apie Europos vartotojų centrų tarpvalstybinių skundų nagrinėjimo tinklą.

 

2.   Pirmenybė ir toliau turi būti teikiama skaidrumui ir paslaugų kokybės išmatuojamumui bei tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų sąveikumui pagal Direktyvos 97/67/EB nuostatas, pasitelkiant Europos standartizacijos komitetą arba kitu būdu, pirmiausia atsižvelgiant į naudotojų interesus, veiksmingumą ir aplinkosaugos aspektus.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įgyvendinimas, peržiūra ir įsigaliojimas

Bendrosios ir baigiamosios nuostatos

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7 a straipsnis

 

Konfidencialumas

 

Visa su galutinio atlygio mokesčiais susijusi ar kita konfidenciali verslo informacija, pagal šį reglamentą pateikta nacionalinėms reguliavimo institucijoms arba Komisijai, tvarkoma laikantis kuo didesnio konfidencialumo pagal taikytinas nacionalinės ir Sąjungos teisės nuostatas.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7 b straipsnis

 

Taikymas

 

Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente nustatyta kitaip, šis reglamentas nedaro poveikio nacionalinei ir Sąjungos teisei, taikytinai siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams, įskaitant socialinės ir užimtumo srities taisykles ir reikalavimus pateikti informaciją nacionalinėms reguliavimo institucijoms.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki 2019 m. XX XX d. ir vėliau kas ketverius metus Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui teikia šio reglamento taikymo ataskaitą, o prireikus – ir pasiūlymą dėl jo peržiūros.

Iki ... [dveji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir vėliau kas trejus metus Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui teikia šio reglamento taikymo ataskaitą, o prireikus – ir pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl jo peržiūros. Ataskaita parengiama po konsultacijų su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  ar tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugos tapo įperkamesnės, taip pat ir atokių arba retai apgyvendintų vietovių naudotojams;

a)  ar tarptautiniai tarifai tapo skaidresni ir tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugos Sąjungoje tapo veiksmingesnės ir įperkamesnės, taip pat ir privatiems asmenims bei mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ypač atokių arba retai apgyvendintų vietovių naudotojams;

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kokiu mastu siuntinių pristatymo paslaugas teikiantys universaliųjų paslaugų teikėjai suteikė skaidrią ir nediskriminacinę didmeninę tarptautinę prieigą, kaip nurodyta 6 straipsnyje;

b)  reglamento poveikį tarptautinių siuntinių pristatymo mastui ir elektroninei prekybai, įskaitant duomenis apie pristatymo mokesčius, taikomus ir prekiautojams, ir naudotojams;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  pažangą, susijusią su kitomis iniciatyvomis, kuriomis siekiama sukurti bendrąją siuntinių pristatymo paslaugų rinką.

d)  pažangą gerinant tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų kokybę ir vystant jų sąveikumą, įskaitant vartotojų apsaugą ir standartų plėtojimą.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsnis

9 straipsnis

Komiteto procedūra

Įgaliojimų delegavimas

1.  Komisijai padeda pagal Direktyvos 97/67/EB 21 straipsnį sudarytas Pašto direktyvos komitetas. Komitetas yra komitetas pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011.

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

2.  3 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo … [šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su ekspertais, kiekvienos valstybės narės paskirtais laikantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytų principų.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 3 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per keturis mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

_________________

 

 

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pašto siuntos, kurių viešai skelbiami vidaus tarifų ir visų kitoms valstybėms narėms taikomų tarptautinių tarifų sąrašai turi būti teikiami nacionalinėms reguliavimo institucijoms:

Pavieniai siuntiniai, kurių tarifams, kuriuos taiko siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai, taikomos 4 ir 5 straipsniuose numatytos kainų skaidrumo priemonės ir vertinimas:

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šios apibrėžtos pašto siuntos turi atitikti šiuos kriterijus:

Šie apibrėžti siuntiniai turi atitikti šiuos kriterijus:

a)  a–i punktuose nurodytų pašto siuntų dydis turi atitikti šią taisyklę:  

ilgis, plotis ir aukštis kartu – 900 mm, didžiausias matmuo negali viršyti 600 mm, mažiausias matmuo turi būti didesnis nei 20 mm;

a)  a–i punktuose išvardytų siuntinių dydis turi atitikti šią taisyklę: ilgis, plotis ir storis kartu – ilgis, plotis ir aukštis kartu – 900 mm, didžiausias matmuo neturi viršyti 600 mm, mažiausias matmuo turi būti didesnis nei 20 mm;

b)  siuntiniai (j–o punktai) turi būti ne mažesni negu a–i punktuose nurodytas korespondencijos siuntų dydis.

b)  j–o punktuose išvardyti siuntiniai turi būti ne mažesni negu a–i punktuose nurodytas siuntinių dydis.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(*) Pašto siuntų tarifai turi būti pateikti be kokių nors specialių nuolaidų, suteiktų dėl kiekio ar taikant kokią nors kitą specialią tvarką.

(*) Siuntinių tarifai turi būti pateikti kaip vienetiniai tarifai be kokių nors specialių nuolaidų, suteiktų dėl kiekio ar taikant kokią nors kitą specialią tvarką.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(***) Daugiau nei vieną produktą, atitinkantį pirmiau nustatytus kriterijus, siūlantys paslaugų teikėjai turėtų nurodyti mažiausią kainą.

(***) Daugiau nei vieną siuntinį, atitinkantį pirmiau nustatytus kriterijus, siūlantys paslaugų teikėjai turėtų nurodyti mažiausią tarifą.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 4 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(****) Pirmiau nurodyti tarifai turi būti siuntų pristatymo į namus arba patalpas paskirties valstybėje narėje tarifai.

(****) Pirmiau nurodyti tarifai turi būti siuntinių pristatymo į adresato namus paskirties valstybėje narėje ar kitas patalpas tarifai, jei tarifas apima tokią galimybę be papildomų mokesčių.

(1)

OL C 34, 2017 2 2, p. 106.


AIŠKINAMOJI DALIS

BENDROJI INFORMACIJA

Siuntinių pristatymo sektorius yra konkurencingas, novatoriškas ir greitai augantis sektorius. Kasmet visoje Europos Sąjungoje internetu užsakoma ir pristatoma apie 4 mlrd. siuntinių. Vis dėlto tolesnio augimo potencialas šiame sektoriuje yra aiškus. ES iš viso 44 proc. vartotojų perka internetu savo šalyje ir kur kas mažiau (15 proc.) užsisako prekių internetu iš kitos šalies. Buvo nustatyta, kad susirūpinimas dėl kitose šalyse perkamų ir parduodamų siuntų pristatymo yra didžiausia problema, su kuria susiduria ES internetu perkantys vartotojai ir mažosios įmonės, be kita ko, daugeliu atvejų dėl palyginti didelių išlaidų.

Europos Komisija, įgyvendindama savo Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, pateikė pasiūlymą dėl Reglamento dėl tarpvalstybinių siuntinių pristatymo paslaugų. Šiuo siūlomu reglamentu Komisija siekia užtikrinti didesnį sektoriaus veiksmingumą, tarifų ir galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčių skaidrumą ir prieinamas kainas.

Rengiantis svarstyti šį pasiūlymą, pranešėja konsultavosi su daugeliu naudotojų ir pašto sektoriaus organizacijomis, įskaitant reguliavimo institucijas ir organizacijas, kurios atstovauja mažosioms įmonėms ir profesinėms sąjungoms. Ji taip pat visapusiškai atsižvelgė į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomones ir surengė daug dalyvių sulaukusį renginį, todėl galima išsakyti įvairiausias perspektyvas ir pasiūlymus dėl Komisijos pasiūlymo.

PRANEŠĖJOS POZICIJA

Pranešėja tvirtai remia pastangas sukurti bendrąją skaitmeninę rinką, pritaikytą vartotojams ir mažmenininkams, tačiau siekia patobulinti Komisijos pasiūlymą, kad būtų nustatytas teisingas ir subalansuotas požiūris į visus sektoriaus subjektus, kuris visiškai atitiktų, tačiau kartu ir papildytų ir paremtų Pašto paslaugų direktyvos 97/67/EB nuostatas.

Todėl ji siūlo išplėsti pagrindinių reglamento nuostatų taikymo sritį įtraukiant visus tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjus, ypač todėl, kad daugelis universaliųjų paslaugų teikėjų neturi didelės rinkos dalies ES tarpvalstybinių siuntinių rinkoje. Pranešėja taip pat siekia, kad būtų panaikinti pasiūlymo prieigos ir orientacinio pasiūlymo aspektai, nes jie neatspindi tarpvalstybinių siuntinių rinkos tikrovės ir nėra būtini, atsižvelgiant į galiojančią ES konkurencijos ir pašto paslaugų teisę.

Pranešėja apibrėžė siuntinį kaip pašto siuntą, kurios svoris ne didesnis kaip 31,5 kg, tačiau sutinka, kad, laikantis Direktyvos 97/67/EB nuostatų, vien korespondencijos siunta nelaikoma siuntiniu.

Komisija teisingai numato geresnį informacijos apie rinką teikimą nacionalinėms reguliavimo institucijoms, tačiau svarbu, kad reglamento nuostatos leistų susidaryti aiškų vaizdą apie rinką. Šiuo tikslu pranešėja siekia užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos gautų duomenų, kurie parodytų rinkos susiskaidymą ir įvairią darbo praktiką, įskaitant informaciją apie subrangovus ir pašto sektoriaus darbuotojus, kurie dirba ne visą darbo laiką ir ne pagal neterminuotą darbo sutartį.

Be to, būtina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų atitinkamus duomenis apie tarpvalstybinius tarifus ir galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčius, kad būtų galima įvertinti, ar kainos gali būti nepagrįstai didelės. Šie duomenys turėtų būti prieinami visiems atitinkamiems subjektams, kitaip būtų galima sudaryti klaidingą įspūdį. Todėl pranešėja parengė pakeitimus, kad būtų į tai atsižvelgta.

Dėl tarifų prieinamumo vertinimo pranešėja taip pat laikosi nuomonės, kad bet koks bandymas dėl prieinamumo turėtų būti taikomas visoje rinkoje, o ne tik universaliųjų paslaugų teikėjams. Tas vertinimas turėtų būti atliekamas siekiant nustatyti, ar kaina privatiems asmenims ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms yra prieinama, taip pat tai, kokio masto poveikį pristatymo kainos daro naudojimuisi tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis. Atliekant vertinimą turėtų būti atsižvelgiama į pavienius naudotojus, turinčius nedaug disponuojamųjų pajamų, neįgaliuosius ar riboto judumo naudotojus, atokiose ar retai apgyvendintose vietovėse gyvenančius ar esančius pavienius naudotojus bei mažąsias ir vidutines įmones, taip pat į reguliariai siuntinių pristatymo paslaugomis besinaudojančius subjektus.

Vartotojų pasitikėjimas padidėtų, jeigu būtų patobulinti reikalavimai siekiant skaidresnės ir labiau palyginamos informacijos apie galimas kainas ir pristatymo variantus, taip pat reikalavimai dėl išsamesnių gairių dėl procedūrų, kurios taikomos prekių sugadinimo, praradimo, vėlavimo jas pristatyti, jų grąžinimo ir skundų nagrinėjimo atvejais. Dėl šių priežasčių pranešėja siūlo nustatyti du naujus straipsnius, kuriais būtų papildoma naudotojams prekiautojų jau teikiama informacija ir skatinama dar labiau suderinti paslaugų kokybės ir techninius standartus laikantis galiojančių ES teisės aktų.

Komisija siūlo kas ketverius metus pateikti Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui šio reglamento taikymo ataskaitą, o prireikus – ir pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl jo peržiūros. Pranešėja mano, kad ši ataskaita turi būti pateikiama po konsultacijų su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, be kita ko, Europos socialinio dialogo pašto sektoriuje komitetu, ir turėtų būti teikiama kas trejus metus, ypač atsižvelgiant į e. prekybos rinkų dinamiškumą ir spartų kitimą.


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (30.5.2017)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų

(COM(2016) 0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Nuomonės referentė: Biljana Borzan

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Prekyba Europos Sąjungoje tampa labai svarbiu sektoriumi. Apskaičiuota, kad 2014 m. metinių pardavimų suma siekė 369 mlrd. eurų. Didelė dalis e. prekybos sektoriuje parduodamų produktų pristatoma fiziškai. Apskaičiuota, kad kasmet ES vartotojams iš viso išsiunčiama 4 mlrd. siuntinių.

Efektyvus ir įperkamas pristatymas yra būtina tarpvalstybinio fizinių prekių pardavimo sąlyga. Vis dėlto, ES siuntinių pristatymo paslaugų rinka vis dar yra susiskaidžiusi į nacionalines rinkas, kurios valstybėse narėse yra labai skirtingos. Didelės tarpvalstybinių siuntinių pristatymo kainos ir nepraktiškumas buvo nurodyti kaip vienos iš pagrindinių kliūčių, su kuriomis susiduria vartotojai ir mažmenininkai e. prekybos sektoriuje. Komisija mano, kad vien tik ES vartotojai galėtų sutaupyti iki 11,7 mlrd. eurų per metus, jei apsipirkdami internetu jie galėtų rinktis iš visų ES parduodamų prekių ir paslaugų.

Šiuo metu taikoma Pašto paslaugų direktyva buvo parengta 1997 m.; daugiausiai dėmesio joje skiriama korespondencijos siuntoms, o dauguma siuntinių pristatymo paslaugų nepatenka į universaliųjų paslaugų sritį. Kadangi siuntinių pristatymo paslaugų kiekis per pastaruosius metus labai išaugo, reikia nustatyti naujas taisykles, kurios papildytų galiojančius teisės aktus.

2016 m. gegužės 25 d. Komisija pristatė savo e. prekybos priemonių rinkinį, skirtą padėti vartotojams ir bendrovėms pasinaudoti visais bendrosios rinkos privalumais. Pasiūlymu dėl reglamento dėl tarpvalstybinių siuntinių pristatymo paslaugų siekiama padidinti tarpvalstybinių siuntinių pristatymo paslaugų kainų skaidrumą ir pagerinti teisės aktais nustatytą priežiūrą.

Tyrimai parodė, kad tarpvalstybinių siuntinių kainos yra vidutiniškai tris ar keturis kartus didesnės negu šalies viduje. Maždaug 40 proc. tarpvalstybinių siuntinių kainų negalima paaiškinti jokiais ekonomikos veiksniais, kaip antai darbo sąnaudos, apimtys ir pan., o didelės pristatymo ir grąžinimo išlaidos yra du svarbiausi susirūpinimą keliantys veiksniai perkant produktus internetu. Didelės pristatymo kainos taip pat yra kliūtis e. prekyba užsiimantiems mažmenininkams. Mažosios ir vidutinės įmonės patiria didesnį poveikį nei didžiosios.

Pranešėja mano, kad šiame reglamente reikia apibrėžti terminą „siuntinys“, ir siūlo riboti svorį bei atskirti siuntinį nuo korespondencijos siuntos.

Prieiga prie universaliųjų paslaugų teikėjų tinklų yra labai svarbi naujiems dalyviams, visų pirma MVĮ, kurios neturi pakankamos paslaugų aprėpties ir masto, kad išvystytų visą šalį apimantį pristatymo tinklą (įskaitant atokias vietoves) arba sudarytų tarpvalstybinio pristatymo paslaugų sutartis su keliais subjektais. Tai padės sumažinti kainas vartotojų naudai ir pagerins tarpvalstybinę prekybą bei padės užtikrinti didesnę konkurenciją siuntinių pristatymo rinkoje, tokiu būdu prisidedant prie naujų ir novatoriškų sprendimų kūrimo.

Universaliųjų paslaugų teikėjai dabar turi įsipareigojimą teikti prieinamas siuntinių pristatymo paslaugas ir už tai gauna tam tikras lengvatas, kaip antai atleidimą nuo PVM. Jų paslaugų kainos dažnai yra atskirai suderėti tarifai, kurie yra konfidencialūs. Šio pasiūlymo tikslas – išlaikyti neskelbtinos komercinės informacijos konfidencialumą, tačiau leisti nacionalinėms reguliavimo institucijoms įvertinti tarifų prieinamumą ir siekti, kad būtų pateikiamas pagrindimas ir papildoma informacija dėl nepagrįstai didelių tarifų.

Pranešėja yra ypač susirūpinusi ir pateikė pakeitimų dėl bendro šio reglamento, kuriuo užtikrinama vartotojų prieiga prie tarpvalstybinių siuntinių pristatymo paslaugų, tikslo. Pranešėja prašo, kad siuntinių pristatymo paslaugų aprašymas apimtų pristatymo variantus ir išsamią informaciją vartotojui.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas   1

Pasiūlymas dėl reglamento

- 1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 169 straipsnio 1 dalyje ir 169 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta, kad Sąjunga siekia remti vartotojų interesus ir užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį pasitelkdama pagal SESV 114 straipsnį priimtas priemones;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  nedaug tarptautinių siuntinių ir kitų pašto siuntų siunčiantiems siuntėjams, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir privatiems asmenims, taikomi tarifai tebėra palyginti dideli. Tai daro tiesioginį neigiamą poveikį tiems, kam reikia tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų, visų pirma e. prekybos srityje;

(1)  tam tikrais atvejais nedaug tarptautinių siuntinių ir kitų pašto siuntų siunčiantiems siuntėjams, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir privatiems asmenims, taikomi tarifai tebėra palyginti dideli. Tai daro tiesioginį neigiamąTai daro tiesioginį neigiamą poveikį tiems, kam reikia tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų, visų pirma e. prekybos srityje. Be to, kai kurie vartotojai, siųsdami, gaudami arba grąžindami tarpvalstybinius siuntinius, vis dar nurodo paslaugų kokybės problemas. Taip pat reikia toliau tobulinti sąveiką šioje srityje, įskaitant konkrečias priemones, susijusias su aplinkosaugos aspektais;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų rinka sudėtinga, jai būdinga įvairovė, nes joje įvairūs paslaugų teikėjai siūlo įvairias paslaugas ir kainas, o šios priklauso nuo siunčiamų daiktų svorio, dydžio ir formos, taip pat paskirties vietos, pridėtinės vertės ypatybių, pavyzdžiui, galimybės siuntinius atsekti, ir siunčiamų daiktų kiekio. Dėl tokios įvairovės ir kokybės, ir kainos požiūriu sunku palyginti įvairių paslaugų teikėjų teikiamas siuntinių pristatymo paslaugas. Be to, smulkieji siuntėjai, tokie kaip mažosios ir vidutinės įmonės ar privatūs asmenys, dažnai nežino apie įvairias siūlomas siuntinių pristatymo paslaugas;

(3)  tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų rinka sudėtinga, konkurencinė ir jai būdinga įvairovė, nes joje įvairūs paslaugų teikėjai siūlo įvairias paslaugas ir kainas, o šios priklauso nuo siunčiamų daiktų svorio, dydžio ir formos, taip pat paskirties vietos, pridėtinės vertės ypatybių, pavyzdžiui, galimybės siuntinius atsekti, ir siunčiamų daiktų kiekio. Kai kurių valstybių narių universaliųjų paslaugų teikėjai neturi didžiosios siuntinių pristatymo paslaugos rinkos kapitalo dalies. Dėl tokios įvairovės ir kokybės, ir kainos požiūriu sunku palyginti įvairių paslaugų teikėjų teikiamas siuntinių pristatymo paslaugas. Be to, smulkieji siuntėjai, tokie kaip MVĮ ir privatūs asmenys, dažnai nežino apie įvairias siūlomas siuntinių pristatymo paslaugas. Be to, paslaugos keitimo sąnaudos yra atgrasančios. Mažieji ir vidutiniai mažmenininkai e. prekybos sektoriuje taip pat nurodo, kad pristatymo problemos yra kliūtis tarptautinės prekybos atveju;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  siekiant, kad tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugos taptų įperkamesnės, visų pirma atokių ar retai apgyvendintų vietovių paslaugų gavėjams, būtina užtikrinti, kad skaidresni būtų viešai skelbiami tarifų, taikomų nedidelei grupei tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų, kurias siūlo universaliųjų paslaugų teikėjai ir kuriomis daugiausia naudojasi mažosios ir vidutinės įmonės arba privatūs asmenys, sąrašai. Viešai skelbiamų sąrašų skaidrumas taip pat būtinas siekiant spręsti aukštų tarptautinio pristatymo paslaugų tarifų problemą ir tam tikrais atvejais mažinti nepagrįstus siuntinių pristatymo šalies viduje ir tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų skirtumus;

(4)  siekiant pagerinti tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugas, visų pirma atokių ar retai apgyvendintų vietovių paslaugų gavėjams ir MVĮ bei labai mažoms įmonėms, būtina užtikrinti didesnį tarifų ir galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčių, taikomų tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugoms, kuriomis daugiausia naudojasi MVĮ, skaidrumą. Skaidrumas taip pat būtinas siekiant spręsti aukštų tarptautinio pristatymo paslaugų tarifų problemą ir tam tikrais atvejais mažinti nepagrįstus siuntinių pristatymo šalies viduje ir tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų skirtumus;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  atsižvelgiant į tai, kad, remiantis Eurobarometro greitosios apklausos Nr. 413 duomenimis, dauguma įmonių, kurios prekiauja, prekiaudavo arba mėgino prekiauti internetu, laiko dideles pristatymo išlaidas ir brangiai kainuojantį skundų nagrinėjimo procesą bei garantijas problema, reikia tolesnių veiksmų siekiant užtikrinti, kad visi mažmenininkai ir vartotojai, ypač MVĮ ir vartotojams atokiose vietovėse, galėtų visapusiškai naudotis nepertraukiamai teikiamomis tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis, kurios būtų prieinamos ir įperkamos, neignoruojant to, kad vartotojai turi lūkesčių, jog galės pirkti prekes nemokėdami už jų pristatymą;

Pakeitimas   6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  beveik visose valstybėse narėse siuntinių pristatymo šalies viduje paslaugas teikia keletas paslaugų teikėjų, tačiau nedaug jų teikia ir tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugas. Taigi svarbu užtikrinti skaidrią ir nediskriminacinę galimybę naudotis paslaugomis ir infrastruktūra, būtina teikiant tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugas, kad būtų užtikrinta ir skatinama veiksminga konkurencija ir apsaugoti paslaugų gavėjai;

Išbraukta.

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  universaliųjų paslaugų teikėjai – tai pašto paslaugų teikėjai, kurie teikia universaliąją pašto paslaugą ar tam tikras jos dalis konkrečioje valstybėje narėje. Daugiau nei vienoje valstybėje narėje paslaugas teikiantys universaliųjų paslaugų teikėjai turėtų būti priskiriami universaliųjų paslaugų teikėjų kategorijai tik valstybėse narėse, kuriose jie teikia universaliąją pašto paslaugą;

Pagrindimas

Paaiškinimas, kas yra universaliųjų paslaugų teikėjas.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  dabar pašto paslaugos reglamentuojamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB49. Šia direktyva nustatytos bendros pašto paslaugų ir universaliųjų pašto paslaugų teikimo Sąjungoje taisyklės. Direktyva pirmiausia, bet ne išimtinai, skirta nacionalinėms universaliosioms paslaugoms ir neapima teisės aktais nustatytos siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų priežiūros, tam tikrų tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų ir galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčių skaidrumo, tam tikrų tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų prieinamumo vertinimo ir skaidrių bei nediskriminacinių galimybių naudotis tam tikromis tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis ir (arba) infrastruktūra. Todėl šiuo reglamentu Direktyvoje 97/67/EB nustatytos taisyklės papildomos tiek, kiek tai susiję su tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis;

(6)  dabar pašto paslaugos reglamentuojamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB49. Ta direktyva nustatytos bendros pašto paslaugų ir universaliųjų pašto paslaugų teikimo Sąjungoje taisyklės. Šiuo reglamentu Direktyvoje 97/67/EB nustatytos taisyklės papildomos tiek, kiek tai susiję su tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis;

__________________

__________________

49 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo (OL L 1, 1998 1 21 d., p. 14–25).

49 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo (OL L 1, 1998 1 21 d., p. 14–25).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  todėl svarbu nustatyti aiškią siuntinių pristatymo paslaugų apibrėžtį ir nurodyti, kokioms pašto siuntoms ta apibrėžtis taikoma. Visų pirma tai susiję su pašto siuntomis, išskyrus korespondencijos siuntas, kuriomis paprastai dėl svorio siunčiami daiktai ir prekės. Todėl, atsižvelgiant į nuoseklią praktiką, šis reglamentas turėtų būti taikomas pašto siuntoms iki 31,5 kg, nes vienas vidutinio sudėjimo asmuo sunkesnių siuntų negali tvarkyti be pagalbinių mechaninių priemonių. Atsižvelgiant į dabartinę praktiką ir Direktyvą 97/67/EB, visi pašto grandinės veiksmai, t. y. surinkimas, rūšiavimas ir pristatymas, turėtų būti laikomi siuntinių pristatymo paslaugomis. Kai vykdomas vien vežimas, kuris nėra atliekamas kartu su kuriuo nors iš tų veiksmų, jis neturėtų būti įtrauktas į siuntinių pristatymo paslaugų sritį, nes tokiu atveju tai gali būti laikoma transporto sektoriaus veikla;

(8)  todėl svarbu nustatyti aiškią siuntinių ir siuntinių pristatymo paslaugų apibrėžtį ir nurodyti, kokioms pašto siuntoms ir siuntiniams tos apibrėžtys taikomos. Visų pirma tai susiję su pašto siuntomis, neatsižvelgiant į tai, ar jas pristato universaliųjų paslaugų teikėjas, išskyrus korespondencijos siuntas, kuriomis paprastai dėl svorio siunčiami daiktai ir prekės, neatsižvelgiant į tai, ar jos turi komercinę vertę, ar neturi. Todėl, atsižvelgiant į nuoseklią praktiką, šis reglamentas turėtų būti taikomas siuntiniams, neatsižvelgiant į tai, ar juos pristato universaliųjų paslaugų teikėjas, iki 31,5 kg, nes vienas vidutinio sudėjimo asmuo sunkesnių siuntų negali tvarkyti be pagalbinių mechaninių priemonių. Atsižvelgiant į dabartinę praktiką, visi siuntinių pristatymo grandinės veiksmai, t. y. surinkimas, rūšiavimas ir pristatymas, turėtų būti laikomi siuntinių pristatymo paslaugomis, be kita ko, ir tuo atveju, kai jas teikia greitojo pašto ir kurjerio paslaugų teikėjai, taip pat komplektuotojai. Šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas alternatyvius verslo modelius ir elektroninės prekybos platformas naudojantiems siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams, jeigu jie atlieka bent vieną iš šių pristatymo grandinės veiksmų. Tačiau pripažinti krovinių vežimo arba transporto logistikos paslaugų teikėjai, priešingai nei individualūs nepriklausomi siuntinių pristatymo paslaugos teikėjo subrangovai, į šio reglamento taikymo sritį neturėtų būti įtraukti;

Pakeitimas   10

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  šis reglamentas turėtų būti taikomas siuntinių pristatymo trečiosioms šalims paslaugoms, o ne įmonėms, kurios turi tik vidaus pristatymo tinklus, naudojamus vykdant prekių, kurias jos pačios parduoda, užsakymus. Jeigu šios įmonės vidaus pristatymo tinklus naudoja ir trečiųjų šalių parduodamoms prekėms ar prekėms, tiekiamoms teikiant vidaus mažmeninės prekybos paslaugą, pristatyti, šis reglamentas joms turėtų būti taikomas;

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad maisto pristatymo paslaugos, kurias teikia, pvz., prekybos centrai, nebūtų įtrauktos į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiai nustatomi pagal daugiašalius ir dvišalius universaliųjų paslaugų teikėjų susitarimus, šiais mokesčiais užtikrinama, kad paskirties vietos universaliųjų paslaugų teikėjui būtų atlygintos kilmės vietos universaliųjų paslaugų teikėjui teikiamų paslaugų sąnaudos. Galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiai turėtų būti nustatomi taip, kad būtų įtrauktos ir korespondencijos siuntoms taikomos galutinės išlaidos, apibrėžtos Direktyvos 97/67/EB 2 straipsnio 15 punkte, ir siuntiniams taikomi įvežamų siuntinių pristatymo mokesčiai;

(9)  galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiai nustatomi pagal daugiašalius ir dvišalius siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų susitarimus, šiais mokesčiais užtikrinama, kad paskirties vietos siuntinių pristatymo paslaugų teikėjui būtų atlygintos kilmės vietos siuntinių pristatymo paslaugų teikėjui teikiamų paslaugų sąnaudos. Turėtų būti laikoma, kad į galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčius yra įtrauktos ir korespondencijos siuntoms taikomos galutinės išlaidos, apibrėžtos Direktyvos 97/67/EB 2 straipsnio 15 punkte, ir siuntiniams taikomi įvežamų siuntinių pristatymo mokesčiai, taip pat persiuntimo tarp siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų dukterinių įmonių sąnaudos. Tokiomis aplinkybėmis galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiai – mokesčiai, kilmės šalies universaliųjų paslaugų teikėjo mokami paskirties šalies universaliųjų paslaugų teikėjui už patirtas paskirties valstybėje narėje pristatytų tarptautinių korespondencijos siuntų paskirstymo paslaugų sąnaudas. Įvežamų siuntinių paskirstymo mokesčiai – mokesčiai, kilmės šalies universaliųjų paslaugų teikėjo mokami paskirties šalies universaliųjų paslaugų teikėjui už patirtas paskirties valstybėje narėje pristatytų tarptautinių siuntinių paskirstymo paslaugų sąnaudas. Galiausiai, persiuntimo kainos – mokesčiai, kilmės šalies siuntinių pristatymo paslaugos teikėjo mokami jo dukterinėms įmonėms paskirties šalyje už patirtas jo siuntinių paskirstymo paskirties valstybėje narėje sąnaudas. Galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiai yra neskelbtina komercinė informacija;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  būtina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos statistikos tikslais turėtų žinių ir informacijos apie rinkoje veikiančius siuntinių pristatymo paslaugų teikėjus. Tačiau, siekiant mažinti administracinę naštą smulkiesiems siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams, veikiantiems tik šalies arba regiono rinkoje, turėtų būti taikoma apatinė riba, nustatoma atsižvelgiant į paslaugų teikėjui dirbančių asmenų, susijusių su siuntinių pristatymo paslaugų teikimu, skaičių;

(10)  būtina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos statistikos tikslais turėtų žinių ir informacijos apie rinkoje veikiančius siuntinių pristatymo paslaugų teikėjus. Dėl sektoriaus imlumo darbui ir siekiant mažinti administracinę naštą smulkiesiems siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams ar subrangovams, veikiantiems tik regiono arba šalies rinkoje, turėtų būti taikoma apatinė riba, nustatoma atsižvelgiant į vidutinį siuntinių pristatymo paslaugų teikėjui ankstesniais kalendoriniais metais dirbusių asmenų, susijusių su siuntinių pristatymo paslaugų teikimu, skaičių valstybėje narėje, kurioje paslaugos teikėjas įsisteigęs, nebent tas paslaugos teikėjas yra įsisteigęs daugiau nei vienoje valstybėje narėje. Tačiau apatinė riba turėtų būti nustatyta taip, kad asmenys, kurie šiame sektoriuje dirba ne visą darbo dieną ir ne pagal neterminuotą darbo sutartį, būtų tinkamai įtraukti;

Pakeitimas   13

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  pateikiant informaciją nacionalinei reguliavimo institucijai, į siuntinių pristatymo paslaugų charakteristikas turėtų būti įtraukti paslaugų teikėjo vykdomi pašto siuntų pristatymo grandinės veiksmai (surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir paskirstymas); nurodoma, ar paslauga patenka į universaliųjų paslaugų prievolės taikymo sritį, paslaugos teritorinė aprėptis (regioninė, nacionalinė, tarptautinė), ir nurodoma, ar sukuriama pridėtinė vertė;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  teikiant informaciją nacionalinei reguliavimo institucijai, reikėtų atsižvelgti į tai, kad siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai tam tikrą informaciją jau gali būti pateikę tai pačiai nacionalinei reguliavimo institucijai. Siuntinių pristatymo paslaugos svarbios mažosioms bei vidutinėms įmonėms ir privatiems asmenims, taigi jie turėtų turėti galimybių lengvai palyginti įvairius paslaugų teikėjus. Todėl turėtų būti aiškiai apibrėžtos paslaugos, kurių tarifus universaliųjų paslaugų teikėjai turėtų nurodyti. Komisija tuos tarifus turėtų skelbti specialioje svetainėje, jais ir reguliariai konfidencialiai teikiamais galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiais remdamosi nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų vertinti tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų prieinamumą. Siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai, nesantys universaliųjų paslaugų teikėjais, savo nacionalinei reguliavimo institucijai gali panašia forma savanoriškai nurodyti tokių pat siuntų pristatymo tarifus, jeigu tik tos siuntos pristatomos į adresato namus ar patalpas;

(12)  teikiant informaciją nacionalinei reguliavimo institucijai, reikėtų atsižvelgti į tai, kad siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai tam tikrą informaciją jau gali būti pateikę tai pačiai nacionalinei reguliavimo institucijai. Siuntinių pristatymo paslaugos svarbios MVĮ ir privatiems asmenims, taigi jie turėtų turėti galimybių lengvai palyginti įvairius paslaugų teikėjus. Todėl turėtų būti aiškiai apibrėžtos paslaugos, kurių tarifus siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai turėtų nurodyti. Komisija tuos tarifus turėtų skelbti specialioje svetainėje, jais ir reguliariai konfidencialiai teikiamais galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiais remdamosi nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų vertinti tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų pagrįstumą;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  kasmet vertindamos tarifų prieinamumą, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų remtis objektyviais kriterijais – kilmės vietos universaliųjų paslaugų teikėjų ir paskirties vietos universaliųjų paslaugų teikėjų vidaus tarifais, taip pat galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiais. Tuos bendrus kriterijus galima papildyti kitais kriterijais, kurie svarbūs aiškinant konkrečius tarifus, pavyzdžiui, tokiais kriterijais, kaip specifinės vežimo ar tvarkymo sąnaudos ir dvišalis kiekis, dėl kurio susitaria įvairūs tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai;

(14)  kasmet vertindamos nepagrįstai didelius tarifus, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų remtis objektyviais kriterijais – kilmės vietos siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų ir paskirties vietos siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų vidaus tarifais, taip pat galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiais. Tuos bendrus kriterijus galima papildyti kitais kriterijais, kurie svarbūs aiškinant konkrečius tarifus, pavyzdžiui, tokiais kriterijais, kaip specifinės vežimo ar tvarkymo sąnaudos ir dvišalis kiekis, dėl kurio susitaria įvairūs tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai. Nacionalinės reguliavimo institucijos visų pirma turėtų atsižvelgti į MVĮ, taip pat į individualius ir pažeidžiamus vartotojus, gyvenančius ar įsikūrusius atokiose ar retai apgyvendintose vietovėse. Jos turėtų stengtis, kai tai įmanoma, užtikrinti, kad toks vertinimas būtų panašus į vertinimą, kurį reikalaujama atlikti pagal Direktyvą 97/67/EB;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  dideli vidaus ir tarptautinių tarifų skirtumai turėtų būti pagrįsti objektyviais kriterijais, kaip antai papildomomis vežimo sąnaudomis ir pagrįsta pelno marža. Turėtų būti reikalaujama, kad siuntinių pristatymo paslaugas teikiantys universaliųjų paslaugų teikėjai tokį pagrindimą pateiktų nedelsiant;

(16)  dideli vidaus ir tarptautinių tarifų skirtumai turėtų būti pagrįsti objektyviais kriterijais, kaip antai, pvz., papildomomis vežimo sąnaudomis ir pagrįsta pelno marža. Turėtų būti reikalaujama, kad tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugas teikiantys siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai tokį pagrindimą pateiktų nedelsiant;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti skaidrumą, nacionalinės reguliavimo institucijos analizę reikėtų pateikti kitų valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir Komisijai. Nacionalinės reguliavimo institucijos ir Komisija turi užtikrinti konfidencialumą. Komisija taip pat gali prašyti, kad Europos pašto paslaugų reguliavimo institucijų grupė, remdamasi valstybių narių pateiktais duomenimis, atliktų Sąjungos masto analizę;

(17)  siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti skaidrumą, nacionalinės reguliavimo institucijos analizę reikėtų pateikti susijusių valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir Komisijai. Nacionalinės reguliavimo institucijos ir Komisija turėtų užtikrinti konfidencialumą. Komisija taip pat gali prašyti, kad Europos pašto paslaugų reguliavimo institucijų grupė, remdamasi valstybių narių pateiktais duomenimis, atliktų Sąjungos masto analizę, jeigu tas konfidencialumas yra užtikrintas;

Pakeitimas   18

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siuntinių pristatymo paslaugas teikiantys universaliųjų paslaugų teikėjai gali sudaryti daugiašalius ir dvišalius susitarimus dėl galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčių, taip pat gali imtis kitų priemonių, kad palengvintų savo pristatymo tinklų tarpusavio sujungiamumą. Siekiant išvengti diskriminacijos, konkuruojantiems siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams turi būti užtikrintos vienodos galimybės mokėti galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčius, pagal daugiašalius susitarimus nustatomus susitarimų šalims. Tam tikrais atvejais gali būti pagrįsta, kad siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams, esantiems trečiosiomis šalimis, taikomi didesni galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiai nei tokius susitarimus pasirašiusiems universaliųjų paslaugų teikėjams. Tai gali būti galima tada, kai daugiašalio susitarimo dėl galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčių šalys gali įrodyti, kad kilmės valstybės paslaugų teikėjo, esančio trečiąja šalimi, mokamais galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiais nepadengiamos susitarimo sudarymo, veikimo ir administravimo sąnaudos, papildomos sąnaudos, kurių patiriama iš susitarime nenurodytų siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų priimant ir tvarkant siuntas, ir kitos panašios sąnaudos;

(18)  siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai gali sudaryti daugiašalius ir dvišalius susitarimus dėl galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčių, taip pat gali imtis kitų priemonių, kad palengvintų savo pristatymo tinklų tarpusavio sujungiamumą. Siekiant išvengti diskriminacijos, konkuruojantiems siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams turėtų būti užtikrintos vienodos galimybės mokėti galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčius, pagal daugiašalius susitarimus nustatomus susitarimų šalims. Tam tikrais atvejais gali būti pagrįsta, kad siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams, esantiems trečiosiomis šalimis, taikomi didesni galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiai nei tokius susitarimus pasirašiusiems siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams. Tai gali būti galima tada, kai daugiašalio susitarimo dėl galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčių šalys gali įrodyti, kad kilmės valstybės paslaugų teikėjo, esančio trečiąja šalimi, mokamais galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiais nepadengiamos susitarimo sudarymo, veikimo ir administravimo sąnaudos, papildomos sąnaudos, kurių patiriama iš trečiųjų šalių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų priimant ir tvarkant siuntas, ir kitos panašios sąnaudos. Kai siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai sudaro daugiašalius susitarimus dėl galutinių atlygio už paslaugą mokesčių, vienodos ir nediskriminacinės trečiųjų šalių galimybės naudotis tam tikromis pagal tokius daugiašalius susitarimus teikiamomis tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis turėtų skatinti konkurenciją, būti susietos su sąnaudomis, naudingos vartotojams ir padėti efektyviau naudoti esamus tinklus, ypač kaimo ir atokiose vietovėse;

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  praktiškai ir dėl su veikla susijusių priežasčių, vieta, kurioje turėtų būti užtikrinta prieiga, yra įvežamo pašto skirstymo skyrius, t. y. paskirties valstybėje narėje universaliųjų paslaugų teikėjų nurodytas biuras ar patalpos, kur tvarkomos pašto siuntos, išskyrus korespondencijos siuntas;

Išbraukta.

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  siekiant mažinti administracinę naštą, siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai, nacionalinės reguliavimo institucijos ir Komisija turėtų perduoti duomenis elektroniniu būdu ir, visų pirma, leidžiant naudoti elektroninį parašą, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 910/20141a;

 

_________________

 

1a 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  kadangi siuntinių pristatymo paslaugų rinkos greitai kinta, Komisija turėtų pakartotinai įvertinti šio reglamento veiksmingumą ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikti reguliariąją ataskaitą. Prireikus kartu su ta ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti teikiami pasiūlymai dėl peržiūros;

(21)  kadangi siuntinių pristatymo paslaugų rinkos greitai kinta, Komisija turėtų pakartotinai įvertinti šio reglamento veiksmingumą, atsižvelgiant į pokyčius elektroninės prekybos srityje, ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikti reguliariąją ataskaitą. Prireikus kartu su ta ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti teikiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl peržiūros. Ta ataskaita turėtų būti parengta po konsultacijų su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant socialinio dialogo pašto sektoriuje komitetą;

Pakeitimas   22

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  Komisija turėtų remtis vertinga Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupės, kurią sudaro nacionalinių reguliavimo institucijų atstovai, informacija;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  siekiant užtikrinti vienodas siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų prievolės nacionalinėms reguliavimo institucijoms teikti informaciją įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti, kokia forma tokia informacija turėtų būti teikiama. Tie įgaliojimai turėtų būti įgyvendinami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201150.

Išbraukta.

__________________

 

50 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13–18).

 

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  siekiant užtikrinti, kad siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai laikytųsi informacijos teikimo valstybės narės, kurioje jie įsisteigę, nacionalinei reguliavimo institucijai reikalavimų, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal SESV 290 straipsnį, kuriais papildomas šis reglamentas, nustatant standartinę tokios informacijos pateikimo formą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros1a nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

 

__________________

 

1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas     25

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  siekiant išnagrinėti šio reglamento poveikį, valstybės narės turėtų pranešti apie visų siuntinių pristatymo sektoriuje dirbančių asmenų darbo sąlygų pokyčius, taip pat apie poveikį aplinkai, kurį sukelia didesni kelių eismo srautai, taigi ir didesni išmetamųjų teršalų kiekiai;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. nustatyti reguliavimo principus ir taisykles, būtinus siekiant gerinti teisės aktais nustatytą priežiūrą, didinti kainų skaidrumą ir nustatyti tam tikrus su tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis susijusius principus, kuriais būtų palaikoma konkurencija, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl šio reglamento masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

(25)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. nustatyti reguliavimo principus ir taisykles, būtinus siekiant gerinti teisės aktais nustatytą priežiūrą, didinti kainų skaidrumą, nustatyti tam tikrus su tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis susijusius principus, kuriais būtų palaikoma konkurencija, skatinti didesnį veiksmingų tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų priimtinomis kainomis prieinamumą vartotojams, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl šio reglamento masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dalykas

Dalykas ir tikslai

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Papildant Direktyvoje 97/67/EB išdėstytas taisykles, šiuo reglamentu nustatomos specialios taisyklės dėl:

Papildant Direktyvoje 97/67/EB išdėstytas nuostatas, šiuo reglamentu nustatomos specialios nuostatos, suteikiančios vartotojui galimybę naudotis tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis ir skatinančios geresnį veiksmingų tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų prieinamumą vartotojams, įskaitant pažeidžiamus vartotojus, vartotojus iš atokių ar retai apgyvendintų vietovių ir neįgaliuosius:

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tam tikrų tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų ir galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčių skaidrumo, taip pat tam tikrų tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų prieinamumo vertinimo;

b)  tam tikrų tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų ir galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčių skaidrumo, taip pat tam tikrų nepagrįstai didelių tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų vertinimo;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  skaidrių ir nediskriminacinių galimybių naudotis tam tikromis tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis ir (arba) infrastruktūra.

Išbraukta.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  informacijos ir kainų skaidrumo tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų gavėjams;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  siuntinys – universaliųjų paslaugų teikėjo arba kito siuntinių pristatymo paslaugų teikėjo pristatoma komercinę vertę turinti arba jos neturinti ir ne sunkesnė nei 31,5 kg siunta, išskyrus korespondencijos siuntą;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  siuntinių pristatymo paslaugos – paslaugos, susijusios su pašto siuntų, išskyrus korespondencijos siuntas, surinkimą, rūšiavimą, vežimą ir paskirstymą; vien vežimas nelaikomas siuntinių pristatymo paslauga; sunkesnių nei 31,5 kg siuntų pristatymas nelaikomas siuntinių pristatymo paslauga;

a)  siuntinių pristatymo paslaugos – paslaugos, kurias sudaro siuntinių surinkimas, rūšiavimas, vežimas ar paskirstymas, jei tai nėra vien vežimas;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  subrangovas – įmonė, teikianti siuntinių pristatymo paslaugų teikėjui siuntinių surinkimo, rūšiavimo, vežimo ar paskirstymo paslaugas, jei tai nėra vien vežimas;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiai – mokesčiai, kilmės šalies universaliųjų paslaugų teikėjo mokami paskirties šalies universaliųjų paslaugų teikėjui už paskirties valstybėje narėje patirtas tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų sąnaudas.

c)  galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčiai – mokesčiai, ar tai būtų galutiniai atlygio mokesčiai, įvežamų siuntinių pristatymo tarifai ar persiuntimo kainos, kilmės šalies siuntinių pristatymo paslaugų teikėjo mokami paskirties šalies siuntinių pristatymo paslaugų teikėjui, tarpininkams arba, kai taikytina, abiem už paskirties valstybėje narėje patirtas tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų sąnaudas.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  prekiautojas – kiekvienas valstybės ar privačiai valdomas fizinis arba juridinis asmuo, kuris vykdo veiklą, susijusią su siuntinių pristatymo paslaugomis, kurioms taikomas šis reglamentas, siekdamas tikslų, susijusių su jo prekyba, verslu, amatu arba profesija, įskaitant kiekvieną kitą asmenį, veikiantį prekiautojo vardu arba jo naudai.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Visi siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai valstybės narės, kurioje įsisteigę, nacionalinei reguliavimo institucijai teikia šią informaciją:

1.  Visi siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai, įskaitant alternatyvius verslo modelius ir elektroninės prekybos platformas naudojančius siuntinių pristatymo paslaugų teikėjus, valstybės narės, kurioje įsisteigę, nacionalinei reguliavimo institucijai teikia toliau nurodomą standartinę informaciją, nebent nacionalinė reguliavimo institucija tokios informacijos jau paprašė ir ją gavo:

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  paslaugų teikėjo pavadinimą, teisinį statusą ir formą, registracijos prekybos arba panašiame registre numerį, PVM numerį, buveinės adresą ir asmenį ryšiams;

a)  siuntinių pristatymo paslaugų teikėjo pavadinimą, teisinį statusą ir formą, registracijos prekybos arba panašiame registre numerį, PVM mokėtojo kodą, buveinės adresą ir asmenį ryšiams;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  paslaugų teikėjo siūlomų paslaugų pobūdį;

b)  išsamų komercinį siuntinių pristatymo paslaugų teikėjo siūlomų siuntinių pristatymo paslaugų aprašymą, įskaitant pristatymo alternatyvas ir išsamią vartotojui teikiamą informaciją;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  paslaugų teikėjo bendrąsias pardavimo sąlygas, įskaitant išsamų skundų teikimo procedūros aprašymą.

c)  siuntinių pristatymo paslaugų teikėjo bendrąsias siuntinių pristatymo paslaugų pardavimo sąlygas, įskaitant išsamų vartotojų skundų teikimo procedūros aprašymą.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu keičiasi kokia nors pirmoje dalyje nurodyta informacija, siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai nacionalinei reguliavimo institucijai apie tai praneša per 30 dienų.

2.  Jeigu keičiasi kokia nors pirmoje dalyje nurodyta informacija, siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai nacionalinei reguliavimo institucijai apie tokį pakeitimą praneša per 30 dienų.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 31 d. visi siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai valstybės narės, kurioje įsisteigę, nacionalinei reguliavimo institucijai pateikia šią informaciją:

3.  Iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 31 d. visi siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai, įskaitant siuntinių pristatymo paslaugų teikėjus, taikančius alternatyvius verslo modelius, be kita ko, grindžiamus bendro vartojimo ekonomika ir elektroninės prekybos platformomis, valstybės narės, kurioje įsisteigę, nacionalinei reguliavimo institucijai pateikia toliau nurodomą informaciją, nebent nacionalinė reguliavimo institucija tokios informacijos jau paprašė ir ją gavo:

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  metinę siuntinių pristatymo paslaugų apyvartą per praėjusius kalendorinius metus valstybėje narėje, kurioje paslaugų teikėjas įsisteigęs, išskirstytą pagal siuntinių pristatymo paslaugas, susijusias su vidaus pašto siuntomis, gaunamomis ir išsiunčiamomis tarptautinėmis pašto siuntomis;

a)  metinę siuntinių pristatymo paslaugų apyvartą per praėjusius kalendorinius metus valstybėje narėje, kurioje siuntinių pristatymo paslaugų teikėjas įsisteigęs, išskirstytą pagal siuntinių pristatymo paslaugas, susijusias su vidaus pašto, gaunamais ir išsiunčiamais tarptautiniais siuntiniais;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  praėjusiais kalendoriniais metais paslaugų teikėjui dirbusių ir su siuntinių pristatymo paslaugų teikimu valstybėje narėje, kurioje paslaugų teikėjas įsisteigęs, susijusių asmenų skaičių;

b)  vidutinį praėjusiais kalendoriniais metais paslaugų teikėjui dirbusių, tiesiogiai ar netiesiogiai siuntinių pristatymo paslaugų teikėjo įdarbintų ir su siuntinių pristatymo paslaugų teikimu valstybėje narėje, kurioje atitinkamas paslaugų teikėjas įsisteigęs, susijusių asmenų skaičių ir visų paslaugų teikėjui dirbančių asmenų darbo sąlygų apžvalgą; asmenų skaičius apskaičiuojamas remiantis vidutiniu metiniu visą darbo dieną, ne visą darbo dieną, laikinai dirbančių darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų, taip pat asmenų, dirbančių subrangovams arba įmonėse, teikiančiose siuntinių pristatymo paslaugų teikėjui užsakomąsias siuntinių surinkimo, rūšiavimo, vežimo ar paskirstymo paslaugas, skaičiumi, į kurį taip pat turi būti įtrauktas bet koks asmuo, kuris per praėjusius kalendorinius metus siuntinių pristatymo paslaugų teikėjui ar jo dukterinėms įmonėms ir jų nurodymu už atlygį teikė paslaugas, susijusias su bet kuriuo vertės grandinės veiksmu;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  valstybėje narėje, kurioje paslaugų teikėjas įsisteigęs, per praėjusius kalendorinius metus sutvarkytų 31,5 kg neviršijančių pašto siuntų, išskyrus korespondencijos siuntas, skaičių, išskirstytą pagal vidaus pašto siuntas, gaunamas ir išsiunčiamas tarptautines pašto siuntas.

c)  valstybėje narėje, kurioje siuntinių pristatymo paslaugų teikėjas įsisteigęs, per praėjusius kalendorinius metus sutvarkytų siuntinių skaičių, išskirstytą pagal vidaus pašto, gaunamus ir išsiunčiamus tarptautinius siuntinius.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  viešai paskelbtas praėjusių kalendorinių metų siuntinių pristatymo paslaugų kainas.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Skaičiavimų paskirstymas pagal pirmos pastraipos b punktą pateikiamas nacionalinei reguliavimo institucijai.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija įgyvendinimo aktu nustato, kokia forma teikiama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 9 straipsnyje nustatytos nagrinėjimo procedūros.

4.  Komisija pagal 9a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant, kokia standartine forma teikiama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija.

 

Pirmieji tokie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip ... [8 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo].

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Be 1 ir 2 dalyse nurodytų informacijos reikalavimų, nacionalinės reguliavimo institucijos gali nustatyti papildomus informacijos reikalavimus, jeigu to reikia siekiant užtikrinti atitiktį šiam reglamentui.

5.  Be 1 ir 3 dalyse nurodytų informacijos reikalavimų, nacionalinės reguliavimo institucijos gali nustatyti papildomus informacijos reikalavimus, jeigu jie yra proporcingi ir reikalingi reikia siekiant užtikrinti atitiktį šiam reglamentui.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Mažiau nei 50 darbuotojų turinčiam siuntinių pristatymo paslaugų teikėjui netaikomos 1 ir 2 dalyse nustatytos prievolės, išskyrus atvejus, kai paslaugų teikėjas įsisteigęs daugiau nei vienoje valstybėje narėje.

6.  Šis straipsnis netaikomas siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams, kurie kartu su visomis dukterinėmis įmonėmis ir susijusiomis įmonėmis per praėjusius kalendorinius metus vidutiniškai įdarbino mažiau nei 25 asmenis, išskyrus atvejus, kai paslaugų teikėjas įsisteigęs daugiau nei vienoje valstybėje narėje. Darbuotojų skaičius apskaičiuojamas remiantis vidutiniu metiniu visą darbo dieną, ne visą darbo dieną, laikinai dirbančių darbuotojų, dirbančiųjų pagal darbo sutartį, kurioje nenustatytas garantuotas darbo valandų skaičius, savarankiškai dirbančių asmenų ir asmenų, dirbančių subrangovams, skaičiumi. Gavus prašymą pateikiamas skaičiavimų paskirstymas.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Visi subrangovai teikia informaciją valstybės narės, kurioje jie įsisteigę, nacionalinei reguliavimo institucijai pagal šio straipsnio nuostatas. Tačiau negalima reikalauti, kad subrangovai atitiktų 3 dalies c ir ca punktus.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b.  Kai pagal Sąjungos ir nacionalines verslo konfidencialumo taisykles nacionalinė reguliavimo institucija mano, kad tam tikra informacija yra konfidenciali, atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos turi laikytis konfidencialumo.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tarifų ir galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčių skaidrumas

Tarptautinių tarifų ir galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčių skaidrumas

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siuntinių pristatymo paslaugas teikiantys universaliųjų paslaugų teikėjai valstybės narės, kurioje įsisteigę, nacionalinei reguliavimo institucijai teikia kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 d. įsigaliojantį viešai skelbiamą tarifų, taikomų prie priede nurodytų kategorijų priskiriamų pašto siuntų pristatymui, sąrašą. Ši informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 31 d.

1.  Visi tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai ir jų dukterinės įmonės, patenkantys į 3 straipsnio taikymo sritį, išskyrus subrangovus, valstybės narės, kurioje įsisteigę, nacionalinei reguliavimo institucijai teikia kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 d. įsigaliojantį viešai skelbiamą tarptautinių tarifų, taikomų prie priede nurodytų kategorijų priskiriamų pašto siuntų pristatymui, sąrašą. Ši informacija turi būti pateikta elektroniniu mašininio nuskaitymo formatu iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 31 d.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Siuntinių pristatymo paslaugas teikiantys universaliųjų paslaugų teikėjai nacionalinei reguliavimo institucijai teikia kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 d. įsigaliojančius galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčius, taikomus pašto siuntoms, kurių kilmės vieta – kitos valstybės narės. Ši informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 31 d.

3.  Visi siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai, patenkantys į 3 straipsnio taikymo sritį, išskyrus subrangovus, valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, nacionalinei reguliavimo institucijai teikia kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 d. įsigaliojančius galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčius, taikomus pašto siuntoms, kurių kilmės vieta – kitos valstybės narės. Ši informacija turi būti pateikta iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 31 d.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 28 d. nacionalinės reguliavimo institucijos pagal 3 dalį gautą informaciją apie galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčius pateikia Komisijai ir kilmės valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms.

4.  Iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 28 d. nacionalinės reguliavimo institucijos pagal 3 dalį gautą informaciją apie galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčius pateikia Komisijai ir kilmės valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms. Nacionalinės reguliavimo institucijos ir Komisija užtikrina, kad informacija apie galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčius būtų tvarkoma griežtai laikantis konfidencialumo.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Nacionalinės reguliavimo institucijos renka informaciją, kuri nurodyta 1 ir 3 dalyse, tik tuomet, kai konkurencijos lygis atitinkamoje tarptautinėje rinkoje yra nepakankamas, be kita ko, nedaug tarptautinių siuntinių siunčiantiems siuntėjams atokiose arba periferinėse vietovėse.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tarifų prieinamumo vertinimas

Tarptautinių tarifų vertinimas

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Per tris mėnesius nuo informacijos gavimo nacionalinė reguliavimo institucija įvertina pagal 4 straipsnio 1 dalį gautame viešai skelbiamame tarifų sąraše nurodytų tarptautinių tarifų prieinamumą. Atliekant tą vertinimą, visų pirma atsižvelgiama į šiuos dalykus:

1.  Nacionalinė reguliavimo institucija pagal 4 straipsnį gautame viešai skelbiamame tarifų sąraše kiekvienos priede nurodytos siuntos atveju nustato siuntinių pristatymo paslaugoms, kurių kilmės vieta – jos valstybė narė, taikomus tarptautinius tarifus, kuriuos mano esant nepagrįstai didelius.

a)  kilmės valstybėje narėje ir paskirties valstybėje narėje taikomus panašius vidaus siuntinių pristatymo paslaugų tarifus;

 

b)  galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčius, sužinotus pagal 4 straipsnio 3 dalį;

 

c)  visus atvejus, kai dviejose ar daugiau valstybių narių taikomas vienodas tarifas.

turi būti atsižvelgiama į atvejus, kai dviejose ar daugiau valstybių narių taikomas vienodas tarifas.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Padariusi išvadą, kad 1 dalyje nurodyti tarptautiniai tarifai yra per dideli, nacionalinė reguliavimo institucija universaliosios paslaugos teikėjo turi paprašyti daugiau būtinos informacijos apie tų tarifų dydį ir (arba) pagrindimo.

2.  Padariusi išvadą, kad 1 dalyje nurodyti tarptautiniai tarifai yra nepagrįstai dideli, nacionalinė reguliavimo institucija, atsižvelgdama į konkurencijos lygį atitinkamoje tarptautinėje rinkoje, siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų turi paprašyti daugiau būtinos informacijos apie tų tarifų dydį ir (arba) pagrindimo.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija, pasikonsultavusi su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, nustato orientacines vertinimo, atliekamo pagal 1 dalį, gaires.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Universaliųjų paslaugų teikėjas 2 dalyje nurodytą informaciją ir (arba) pagrindimą nacionalinei reguliavimo institucijai pateikia per 15 dienų nuo prašymo gavimo.

3.  Visi siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai 2 dalyje nurodytą informaciją ir (arba) pagrindimą nacionalinei reguliavimo institucijai pateikia per 15 dienų nuo prašymo gavimo.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Nacionalinė reguliavimo institucija savo vertinimą, kartu su pagal 3 dalį pateikta informacija ir (arba) pagrindimu, pateikia Komisijai, kitų valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir informaciją teikiančios nacionalinės reguliavimo institucijos valstybės narės nacionalinėms institucijoms, kurioms pavesta įgyvendinti konkurencijos teisę. Komisijai taip pat teikiama nekonfidenciali to vertinimo versija. Ši informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 31 d.

4.  Nacionalinė reguliavimo institucija savo vertinimą, kartu su pagal 3 dalį pateikta informacija ir (arba) pagrindimu, pateikia Komisijai ir susijusių valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms. Ši informacija teikiama Komisijai iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 31 d. Nacionalinė reguliavimo institucija ir Komisija užtikrina, kad vertinimai ir bet kokia kita informacija ir (arba) pagrindimai būtų tvarkomi griežtai laikantis konfidencialumo.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Nacionalinė reguliavimo institucija Komisijai pateikia 4 dalyje nurodytą nekonfidencialią vertinimo versiją. Ši informacija turi būti pateikta iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 31 d.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų balandžio 30 d. Komisija nacionalinių reguliavimo institucijų pagal 4 dalį pateiktą nekonfidencialią vertinimo versiją paskelbia specialioje svetainėje.

5.  Iki kiekvienų kalendorinių metų balandžio 30 d. Komisija nacionalinių reguliavimo institucijų pagal 4 dalį pateiktą nekonfidencialią vertinimo versiją paskelbia specialioje svetainėje.

Pakeitimas     66

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

Išbraukta.

Skaidrumas ir nediskriminacinė galimybė teikti tarptautines paslaugas

 

1.  Sudarę daugiašalius susitarimus dėl galutinio atlygio už tarptautinę pašto paslaugą mokesčių, siuntinių pristatymo paslaugas teikiantys universaliųjų paslaugų teikėjai privalo tenkinti visus pagrįstus prieigos prie visų tinklo elementų ir atitinkamų paslaugų bei informacijos sistemų, būtinų teikiant tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugas, prašymus.

 

2.  Vieta, kurioje turėtų būti galima prieiga, iš esmės yra paskirties valstybės narės įvežamo pašto skirstymo skyrius.

 

3.  1 dalyje nurodyti universaliųjų paslaugų teikėjai turi skelbti orientacinį pasiūlymą. Orientaciniame pasiūlyme pateikiamos visos aktualios susijusios sąlygos, taip pat kainos.

 

4.  Orientaciniame pasiūlyme pateikiamos visos sudedamosios dalys, būtinos siekiant užtikrinti 1 dalyje nurodytą prieigą, įskaitant visas sąlygas, dėl kurių ribojama galimybė teikti ir (arba) gauti paslaugas, jeigu tik valstybė narė, laikydamasi Sąjungos teisės, leidžia nustatyti tokias sąlygas.

 

5.  Prieš skelbiant orientacinį pasiūlymą, nacionalinė reguliavimo institucija turi jį patvirtinti. Prireikus nacionalinė reguliavimo institucija orientacinį pasiūlymą gali keisti, kad būtų vykdomos šiame reglamente nustatytos prievolės.

 

6.  Gavę prašymą, 1 dalyje nurodyti universaliųjų paslaugų teikėjai, remdamiesi orientaciniu pasiūlymu, ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo gavimo turi parengti individualų pasiūlymą, skirtą siuntinių pristatymo paslaugų teikėjui, prašančiam suteikti prieigą, kaip nustatyta toje dalyje. Prašymą suteikti prieigą gaunantys universaliųjų paslaugų teikėjai ir tokios prieigos prašantys paslaugų teikėjai rengia sąžiningas derybas.

 

7.  Nepavykus susitarti pagal 6 dalyje nurodytą individualų pasiūlymą, prieigos prašantis siuntinių pristatymo paslaugų teikėjas universaliųjų paslaugų teikėjo pateiktą orientacinį pasiūlymą gali pateikti nacionalinei reguliavimo institucijai. Prireikus nacionalinė reguliavimo institucija individualų pasiūlymą pakeičia, kad būtų vykdomos šiame reglamente nustatytos prievolės.

 

8.  Prieiga veiklos požiūriu turi būti suteikta per pagrįstą laikotarpį, ne ilgesnį nei trys mėnesiai nuo sutarties sudarymo.

 

Pakeitimas     67

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

 

Prekiautojų vartotojams teikiama informacija

 

Visi prekiautojai, su vartotojais sudarantys pardavimo sutartis, kurios apima tarptautinių siuntinių siuntimą, prieš sudarydami sutartis internetu ar kitais prieinamais būdais pateikia vartotojams šią informaciją:

 

a)  apie tarptautinių siuntinių pristatymo kainas, kurias jie taiko vartotojams, įskaitant bet kokią atitinkamą alternatyvą, mokesčių nuolaidas arba mokesčių suskirstymą;

 

b)  apie siūlomas tarptautinių siuntinių pristatymo galimybes, įskaitant stebėjimą ir sekimą, ir mechanizmus, suteikiančius vartotojui galimybę įsikišti visais pristatymo proceso etapais, be kita ko, dėl siuntinių grąžinimo, ir, kai tinka, susitarti dėl jų pakartotinio pristatymo arba paėmimo laiko ar vietos;

 

c)  išsamią informaciją apie savo ir atitinkamo siuntinių pristatymo paslaugų teikėjo taikomus skundų teikimo ir nagrinėjimo procesus ir apie Europos vartotojų centro tinklą tarpvalstybiniams skundams teikti.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki 2019 m. XX XX d. ir vėliau kas ketverius metus Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui teikia šio reglamento taikymo ataskaitą, o prireikus – ir pasiūlymą dėl jo peržiūros.

Iki 2019 m. sausio 31 d. ir vėliau kas trejus metus Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui teikia šio reglamento taikymo ataskaitą, o prireikus – ir pasiūlymą dėl jo peržiūros. Tokia ataskaita parengiama po konsultacijų su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant socialinio dialogo pašto sektoriuje komitetą.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  ar tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugos tapo įperkamesnės, taip pat ir atokių arba retai apgyvendintų vietovių naudotojams;

a)  ar tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugos tapo veiksmingesnės, taip pat ir atokių arba retai apgyvendintų vietovių naudotojams;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kokiu mastu siuntinių pristatymo paslaugas teikiantys universaliųjų paslaugų teikėjai suteikė skaidrią ir nediskriminacinę didmeninę tarptautinę prieigą, kaip nurodyta 6 straipsnyje;

Išbraukta.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  poveikį tarptautinei e. prekybai, įskaitant informaciją apie prekiautojams ir vartotojams taikomus gabenimo mokesčius;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  pažangą gerinant siuntinių pristatymo paslaugų kokybę ir plėtojant tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų sąveikumą;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsnis

Išbraukta.

Komiteto procedūra

 

1.  Komisijai padeda pagal Direktyvos 97/67/EB 21 straipsnį sudarytas Pašto direktyvos komitetas. Komitetas yra komitetas pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011.

 

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

 

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9 a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  3 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo …* [šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su ekspertais, kiekvienos valstybės narės paskirtais laikantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytų principų.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 3 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo išnaša (****)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(****) Pirmiau nurodyti tarifai turi būti siuntų pristatymo į namus arba patalpas paskirties valstybėje narėje tarifai.

(****) Pirmiau nurodyti tarifai turi būti siuntų pristatymo į adresato namus arba patalpas paskirties valstybėje narėje tarifai.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarpvalstybinio siuntinių pristatymo paslaugos

Nuorodos

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

9.6.2016

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

19.1.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Biljana Borzan

17.6.2016

Svarstymas komitete

20.3.2017

2.5.2017

 

 

Priėmimo data

30.5.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

6

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Kaja Kallas, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Franz Obermayr, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

2

0

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarpvalstybinio siuntinių pristatymo paslaugos

Nuorodos

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

25.5.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

9.6.2016

IMCO

9.6.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

14.6.2016

 

 

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Lucy Anderson

6.9.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

26.1.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Priėmimo data

12.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Herbert Dorfmann, André Elissen, Jaromír Kohlíček

Pateikimo data

23.10.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

43

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

-

EFDD

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas