Procedure : 2016/0149(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0315/2017

Ingediende teksten :

A8-0315/2017

Debatten :

PV 12/03/2018 - 17
CRE 12/03/2018 - 17

Stemmingen :

PV 13/03/2018 - 7.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0064

VERSLAG     ***I
PDF 909kWORD 136k
18.10.2017
PE 602.930v03-00 A8-0315/2017

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Lucy Anderson

Rapporteur voor advies (*): Biljana Borzan, Commissie interne markt en consumentenbescherming

(*)  Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0285),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0195/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 oktober 2016(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en het advies van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8-0315/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Visum 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gezien het advies van het Comité van de Regio's47,

Schrappen

__________________

 

47 PB C van , blz. .

 

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Er gelden nog altijd relatief hoge tarieven voor verzenders van kleine volumes grensoverschrijdende pakketten en andere postzendingen, met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en particulieren. Dat heeft rechtstreekse negatieve gevolgen voor gebruikers die op zoek zijn naar grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten, in het bijzonder in het kader van de elektronische handel.

(1)  In een groot aantal gevallen gelden nog altijd relatief hoge tarieven voor gebruikers van kleine volumes grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten, met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en particulieren. Dat heeft rechtstreekse negatieve gevolgen voor consumenten en andere gebruikers, in het bijzonder in het kader van de elektronische handel op de interne markt van de Unie. Bovendien maken gebruikers vaak melding van problemen met de kwaliteit van de dienstverlening bij het verzenden, ontvangen of terugzenden van grensoverschrijdende pakketten, alsook van problemen met het afdwingen van rechten inzake consumentenbescherming, soms ook wegens onduidelijkheid over de mogelijke aansprakelijkheid bij verlies of beschadiging van pakketten. De normen inzake de kwaliteit van de dienstverlening en de interoperabiliteit op het gebied van grensoverschrijdende pakketbezorging moeten bijgevolg verder worden verbeterd en via het Europees Comité voor Normalisatie en anderszins moet daar verder prioriteit aan worden verleend in overeenstemming met Richtlijn 97/67/EG; tevens is meer vooruitgang nodig inzake de efficiëntie van de diensten, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de belangen van de gebruikers.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  In artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is bepaald dat eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten zijn geschonden, recht heeft op een doeltreffende voorziening in rechte, en in artikel 16 van het Handvest wordt de vrijheid van ondernemerschap erkend overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en de nationale wetgevingen en praktijken.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter)  In artikel 14 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) wordt gewezen op de plaats die de diensten van algemeen economisch belang, zoals postdiensten, in de gemeenschappelijke waarden van de Unie innemen, alsook op hun rol bij het bevorderen van de sociale en territoriale samenhang. Het artikel bepaalt dat er zorg voor moet worden gedragen dat deze diensten functioneren op basis van beginselen en voorwaarden die hen in staat stellen hun taken te vervullen.

Motivering

Deze verordening is voorgesteld in het kader van de strategie voor de digitale interne markt teneinde de e-handel te bevorderen en de problemen aan te pakken die voortvloeien uit de prijsverschillen tussen grensoverschrijdende leveringen in verschillende lidstaten. Er moet evenwel voor worden gezorgd dat de verordening geen nadelige gevolgen heeft voor postdiensten in de zin van diensten van algemeen openbaar belang.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quater)  In Protocol nr. 26 betreffende de diensten van algemeen belang, gehecht aan het VWEU en het Verdrag betreffende de Europese Unie, wordt verder benadrukt dat de gedeelde waarden van de Unie met betrekking tot diensten van algemeen economisch belang in de zin van artikel 14 VWEU onder meer betrekking hebben op de verschillen in de behoeften en voorkeuren van de gebruikers die kunnen voortvloeien uit verschillende geografische, sociale of culturele omstandigheden, alsook op een hoog niveau van kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid, gelijke behandeling en de bevordering van de algemene toegang en van de rechten van de gebruiker.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quinquies)  In artikel 169, lid 1, en artikel 169, lid 2, onder a) VWEU is bepaald dat de Unie moet bijdragen tot de verwezenlijking van een hoog niveau van consumentenbescherming door middel van maatregelen die op grond van artikel 114 VWEU worden genomen.

Motivering

In het kader van het recht van de Unie moeten harmonisatiemaatregelen uit hoofde van artikel 114 VWEU, zoals deze verordening, worden genomen op basis van een hoog niveau van consumentenbescherming.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Er zijn fundamentele verschillen tussen de lidstaten wat betreft de aan de nationale regelgevende instanties toegekende bevoegdheden met betrekking tot markttoezicht en toezicht door de regelgever op aanbieders van pakketbezorgdiensten. Dat werd bevestigd in een gezamenlijk verslag48 van de Europese Groep van regelgevende instanties voor postdiensten en het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie, die hebben geconcludeerd dat de nationale regelgevende instanties passende regelgevende bevoegdheden nodig hebben om te interveniëren en dat dergelijke bevoegdheden niet in alle lidstaten voorhanden blijken te zijn. Die verschillen leiden tot extra administratieve lasten en nalevingskosten voor aanbieders van pakketbezorgdiensten die grensoverschrijdend actief zijn. Daarom vormen die verschillen een belemmering voor het grensoverschrijdend verrichten van pakketbezorgdiensten en hebben zij rechtstreekse gevolgen voor de werking van de interne markt.

(2)  Er zijn fundamentele verschillen tussen de lidstaten wat betreft de aan de nationale regelgevende instanties toegekende bevoegdheden met betrekking tot markttoezicht en toezicht door de regelgever op aanbieders van pakketbezorgdiensten, hoewel sommige instanties daadwerkelijk kunnen verlangen dat de aanbieders relevante prijsinformatie verstrekken. Dat werd bevestigd in een gezamenlijk verslag48 van de Europese Groep van regelgevende instanties voor postdiensten en het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie, die hebben geconcludeerd dat de nationale regelgevende instanties passende regelgevende bevoegdheden nodig hebben om te interveniëren en dat dergelijke bevoegdheden niet in alle lidstaten voorhanden blijken te zijn. Die verschillen leiden tot extra administratieve lasten en nalevingskosten voor aanbieders van pakketbezorgdiensten die grensoverschrijdend actief zijn. Daarom vormen die verschillen een belemmering voor het grensoverschrijdend verrichten van pakketbezorgdiensten en hebben zij rechtstreekse gevolgen voor de werking van de interne markt.

__________________

__________________

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  In zijn resolutie van 15 september 2016 over de toepassing van de richtlijn postdiensten1 bis heeft het Europees Parlement verklaard dat bij een uitbreiding van de rol van de nationale regelgevende instanties in het kader van nieuwe regelgeving op de pakketmarkt aandacht moet worden besteed aan "cherrypicking" in de sector bezorgdiensten en minimumnormen moeten worden vastgesteld voor alle exploitanten om eerlijke en gelijke concurrentie te waarborgen.

 

__________________

 

1 bis P8_TA(2016)0357.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 ter)  Vanwege de internationale aard van de post- en pakketsector is het belangrijk dat er meer Europese en internationale technische normen worden ontwikkeld, ten voordele van de gebruikers en het milieu, en om meer marktkansen te creëren voor bedrijven.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De markt voor grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten is divers en complex, met verschillende aanbieders die verschillende diensten en prijzen aanbieden, afhankelijk van het gewicht, de grootte en de vorm van de zending, de bestemming, productonderdelen (bv. traceerbaarheidssystemen) en het aantal stukken dat wordt verzonden. Door die diversiteit is het moeilijk om de pakketbezorgdiensten van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken, zowel wat de kwaliteit als wat de prijs betreft. Verder zijn verzenders van kleine volumes, zoals kmo's en particulieren, zich vaak niet bewust van het bestaan van de verschillende pakketbezorgdiensten die worden aangeboden.

(3)  De markt voor grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten is divers, complex en concurrentiegericht, met verschillende aanbieders die verschillende diensten en prijzen aanbieden, afhankelijk van het gewicht, de grootte en de vorm van de pakketten, de bestemming, productonderdelen (bv. traceerbaarheidssystemen) en het aantal pakketten dat wordt verzonden. In de meeste lidstaten hebben universeledienstaanbieders geen meerderheidsaandeel in de markt voor pakketbezorging. Door die diversiteit is het voor consumenten en gebruikers moeilijk om de pakketbezorgdiensten van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken, zowel wat de kwaliteit als wat de prijs betreft, omdat zij zich vaak niet bewust zijn van het bestaan van verschillende pakketbezorgdiensten die soortgelijke pakketbezorgdiensten aanbieden in de grensoverschrijdende elektronische handel. Vooral kmo's en particulieren moeten gemakkelijker toegang krijgen tot deze informatie. Bovendien zien kleine en middelgrote webhandelaren problemen met de levering als een belemmering voor grensoverschrijdende verkoop.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Met het oog op beter betaalbare grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten, met name voor gebruikers in afgelegen of dunbevolkte gebieden, is het noodzakelijk om de transparantie van de openbare tarievenlijsten te verbeteren voor een beperkte reeks grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten die worden aangeboden door de aanbieders van de universele dienst en die voornamelijk worden gebruikt door kmo's en particulieren. Er is ook behoefte aan transparante openbare lijsten om de hoge tarieven voor grensoverschrijdende bezorgdiensten aan te pakken en om, in voorkomend geval, ongerechtvaardigde tariefverschillen tussen nationale en grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten te verkleinen.

(4)  Met het oog op betere grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten, met name voor particulieren en kleine ondernemingen, ook in afgelegen of dunbevolkte gebieden, en gebruikers met een handicap of beperkte mobiliteit, is het noodzakelijk om de transparantie en de toegankelijkheid van de enkelstukstarieven te verbeteren voor een beperkte reeks grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten die worden aangeboden door de aanbieders van pakketbezorgdiensten en die voornamelijk worden gebruikt door kmo's, micro-ondernemingen en particulieren. Transparantere en gemakkelijker vergelijkbare prijzen van grensoverschrijdende bezorgdiensten in de Unie zouden de verlaging van onredelijk hoge tarieven moeten bevorderen en, in voorkomend geval, ongerechtvaardigde tariefverschillen tussen binnenlandse en grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten moeten verkleinen. Basale pakketbezorgdiensten die door aanbieders van de universele dienst worden aangeboden, moeten aan de betaalbaarheidscriteria uit hoofde van de universeledienstverplichting voldoen.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  Standaardenkelstukspakketten maken in elke lidstaat deel uit van de universele dienst en zijn ook de dienst die het vaakst wordt gebruikt door particulieren en kleine ondernemingen. Een verbetering van de transparantie en betaalbaarheid van de enkelstukstarieven is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de elektronische handel.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter)  Gezien het feit dat volgens Flash Eurobarometer 413 de meeste bedrijven die online verkopen, verkochten of probeerden te verkopen, de hoge bezorgkosten en dure klachtenbehandelingsprocedures en garanties als een probleem zien, zijn verdere maatregelen nodig om alle handelaren en consumenten, met name kmo's en consumenten in afgelegen gebieden, ten volle te laten profiteren van naadloos op elkaar aansluitende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten die toegankelijk en betaalbaar zijn, rekening houdend met het feit dat consumenten verwachten dat hun aankoop gratis wordt bezorgd.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  In de meeste lidstaten zijn er meerdere aanbieders van binnenlandse pakketbezorgdiensten, terwijl slechts enkele van die aanbieders ook grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten aanbieden. In dat verband is het van essentieel belang om de transparante en niet-discriminerende toegang tot de diensten en de infrastructuur die nodig is voor het aanbieden van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten te waarborgen, met het oog op de vrijwaring en bevordering van doeltreffende concurrentie en de bescherming van de gebruikers.

Schrappen

Amendement     15

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  Onder aanbieders van de universele dienst worden postbedrijven verstaan die in een specifieke lidstaat een universele postdienst of onderdelen daarvan aanbieden. Aanbieders van de universele dienst die in meer dan één lidstaat werkzaam zijn, moeten uitsluitend in de lidstaten waar zij een universele postdienst aanbieden, worden aangemerkt als aanbieder van de universele dienst.

Motivering

Ter verduidelijking van welke aanbieders worden aangemerkt als aanbieders van de universele dienst.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Momenteel worden de postdiensten geregeld bij Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad49. Bij deze richtlijn zijn gemeenschappelijke voorschriften vastgesteld voor het aanbieden van postdiensten en voor de universele dienstverlening in de Unie. Zij is in de eerste plaats, maar niet uitsluitend, gericht op nationale universele diensten en heeft geen betrekking op toezicht door de regelgever op aanbieders van pakketbezorgdiensten, transparantie van de tarieven en de eindvergoedingen voor bepaalde grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten, de beoordeling van de betaalbaarheid van tarieven voor bepaalde grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten en de transparante en niet-discriminerende toegang tot bepaalde grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten en/of -infrastructuur. Deze verordening vormt derhalve een aanvulling op de in Richtlijn 97/67/EG vastgestelde voorschriften met betrekking tot grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten.

(6)  Momenteel worden de postdiensten geregeld bij Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad49. Bij die richtlijn zijn gemeenschappelijke voorschriften vastgesteld voor het aanbieden van postdiensten en voor de universele dienstverlening in de Unie. Zij is in de eerste plaats, maar niet uitsluitend, gericht op nationale universele diensten en heeft geen betrekking op toezicht door de regelgever op aanbieders van pakketbezorgdiensten. De naleving van de in de richtlijn vastgestelde minimumvereisten voor de universele dienst wordt door de door de lidstaat aangestelde nationale regelgevende instantie gewaarborgd. Deze verordening vormt derhalve een aanvulling op de in Richtlijn 97/67/EG vastgestelde voorschriften met betrekking tot grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten. De Commissie garandeert dat de vergoedingen voor de universele dienstverlening in de lidstaten evenredig en redelijk zijn en dat de mededingingsregels worden nageleefd. De bepalingen van deze verordening laten de in die richtlijn neergelegde rechten en garanties, met name met betrekking tot de handhaving van de verlening van de universele postdienst aan de gebruikers, onverlet.

__________________

__________________

49 Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (PB L 15 van 21.1.1998, blz. 14).

49 Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (PB L 15 van 21.1.1998, blz. 14).

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Naar schatting 80 % van de geadresseerde postzendingen in het kader van de elektronische handel weegt vandaag minder dan twee kilogram en wordt vaak verwerkt samen met de briefpost. Het is belangrijk dat die postzendingen onder deze verordening vallen, met name wat betreft de vereisten inzake de transparantie van tarieven en de beoordeling van de betaalbaarheid van die tarieven.

(7)  Naar schatting 80 % van de geadresseerde pakketten in het kader van de elektronische handel weegt vandaag minder dan twee kilogram en wordt vaak verwerkt samen met de briefpost, hoewel het aan informatie ontbreekt over het gewicht van pakketten die op andere manieren worden bezorgd. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen en verdere groei op de markt te bevorderen is het belangrijk dat die lichte pakketten onder deze verordening vallen, met inbegrip van de vereisten inzake de transparantie en de beoordeling van tarieven.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Het is derhalve belangrijk te voorzien in een duidelijke definitie van pakketbezorgdiensten en te specificeren welke postzendingen onder die definitie vallen. Dit heeft met name betrekking op andere postzendingen dan briefpost, die gezien hun gewicht over het algemeen worden gebruikt voor het verzenden van goederen en koopwaar. In overeenstemming met de vaste praktijk moet deze verordening derhalve betrekking hebben op postzendingen die maximaal 31,5 kg wegen, aangezien zwaardere zendingen niet door één gemiddeld individu zonder mechanische hulpmiddelen kunnen worden afgehandeld. In overeenstemming met de huidige praktijk en Richtlijn 97/67/EG moet elke schakel van de postketen, d.w.z. ophaling, sortering en distributie, als pakketbezorgdienst moet worden beschouwd. Louter vervoer dat niet in combinatie met een van die schakels wordt uitgevoerd, moet buiten het toepassingsgebied van de pakketbezorgdiensten vallen, aangezien in dat geval kan worden aangenomen dat die activiteit deel uitmaakt van de vervoerssector.

(8)  Het is derhalve belangrijk te voorzien in duidelijke definities van pakketten, pakketbezorgdiensten en aanbieders van pakketbezorgdiensten, en te specificeren welke postzendingen onder die definities vallen. Dit heeft met name betrekking op al dan niet door de aanbieder van de universele dienst afgehandelde andere postzendingen dan briefpost, die gezien hun gewicht over het algemeen worden gebruikt voor het verzenden van goederen en koopwaar. In overeenstemming met de vaste praktijk moet deze verordening derhalve betrekking hebben op pakketten of zendingen met of zonder handelswaarde die maximaal 31,5 kg wegen, aangezien zwaardere zendingen niet door één gemiddeld individu zonder mechanische hulpmiddelen kunnen worden afgehandeld. In overeenstemming met de huidige praktijk en Richtlijn 97/67/EG moet elke schakel van de postketen, d.w.z. ophaling, sortering, vervoer en distributie, als pakketbezorgdienst worden beschouwd. Louter vervoer dat niet in combinatie met een andere van die schakels wordt uitgevoerd, moet echter buiten het toepassingsgebied van de pakketbezorgdiensten vallen, tenzij de betrokken onderneming of een van haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen voor het overige onder het toepassingsgebied van deze verordening valt.

Ondernemingen die in slechts één lidstaat gevestigd zijn en zich met hun eigen bezorgnetwerken uitsluitend bezighouden met zelfbezorgdiensten die deel uitmaken van de verkoopovereenkomst als omschreven in artikel 2, punt 5, van Richtlijn 2011/83/EU, mogen voor de toepassing van deze verordening niet als aanbieders van pakketbezorgdiensten worden beschouwd.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  Er moet worden vastgesteld welke vertrouwelijke informatie ten minste moet worden doorgegeven aan de nationale instanties en hoe die instanties waarborgen dat de nationale bedrijven hun commerciële aard in acht nemen, en er moeten veilige kanalen worden opgezet voor de doorgifte van de desbetreffende informatie.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Eindvergoedingen zijn gebaseerd op multilaterale en bilaterale overeenkomsten tussen aanbieders van de universele dienst en zorgen ervoor dat de aanbieder van de universele dienst in het land van bestemming wordt vergoed voor de kosten van de dienst die hij aanbiedt aan de aanbieder van de universele dienst in het land van oorsprong. Eindvergoedingen moeten zodanig worden gedefinieerd dat zij zowel eindkosten, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 15, van Richtlijn 97/67/EG, die van toepassing zijn op briefpost, als territoriale bestellingsquota, die van toepassing zijn op pakketten, omvatten.

(9)  Eindvergoedingen zijn gebaseerd op multilaterale en bilaterale overeenkomsten tussen aanbieders van pakketbezorgdiensten, en in voorkomend geval tussenpersonen die deel uitmaken van de bezorgketen, en zorgen ervoor dat de aanbieder van pakketbezorgdiensten in het land van bestemming wordt vergoed voor de kosten van de dienst die hij aanbiedt aan de aanbieder van pakketbezorgdiensten in het land van oorsprong. Eindvergoedingen moeten zodanig worden gedefinieerd dat zij zowel eindkosten, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 15, van Richtlijn 97/67/EG, die van toepassing zijn op briefpost, als territoriale bestellingsquota, die van toepassing zijn op pakketten, omvatten. Eindvergoedingen zijn commercieel gevoelige bedrijfsgegevens. De in verband met eindvergoedingen en commerciële overeenkomsten verzamelde gegevens moeten strikt vertrouwelijk worden behandeld, overeenkomstig de beginselen van de vrije markt. De administratieve lasten voor de pakketbezorgdiensten mogen niet onnodig toenemen.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Voor statistische doeleinden moeten nationale regelgevende instanties beschikken over kennis en informatie over de aanbieders van pakketbezorgdiensten die actief zijn op de markt. Om de administratieve lasten voor kleine aanbieders van pakketbezorgdiensten die slechts op een nationale of een regionale markt actief zijn te beperken, moet echter een drempel worden toegepast, gebaseerd op het aantal personen dat voor de aanbieder van de dienst werkt en bij het verrichten van pakketbezorgdiensten is betrokken.

(10)  Voor statistische doeleinden moeten nationale regelgevende instanties beschikken over kennis en informatie over de aanbieders van pakketbezorgdiensten die op basis van passende vergunningsprocedures of andere wettelijke vereisten actief zijn op de markt. Om de administratieve lasten voor kleine aanbieders van pakketbezorgdiensten die slechts op een nationale of een regionale markt actief zijn te beperken, moet echter een drempel van minder dan 50 personen worden toegepast, gebaseerd op het aantal personen dat gedurende het vorige kalenderjaar voor de aanbieder van de dienst werkte en bij het verrichten van pakketbezorgdiensten betrokken was, tenzij die aanbieder in meer dan één lidstaat is gevestigd. In bepaalde gevallen moet de nationale regelgevende instantie, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de betrokken lidstaat, de drempel tot 25 personen kunnen verlagen. Die drempel strookt met Aanbeveling 2003/361 van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, weerspiegelt het arbeidsintensieve karakter van de sector en dekt het overgrote deel van de markt voor pakketbezorging en het marktaandeel af, in het bijzonder in landen met een klein volume pakketten. Het gemiddelde aantal personen dient de voltijdse, deeltijdse en tijdelijke werknemers alsmede zelfstandigen te omvatten.

Amendement   22

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis)  Als onderdeel van de aan de nationale regelgevende instantie te verstrekken informatie moet bij de kenmerken van de pakketbezorgdienst worden aangegeven welke schakels van de postketen door de aanbieder worden verzorgd (ophaling, sortering, vervoer of distributie), of de dienst binnen of buiten het toepassingsgebied van de universeledienstverplichting valt, welke territoriale reikwijdte de dienst heeft (regionaal, landelijk of grensoverschrijdend) en of aanvullende diensten worden aangeboden.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Bij het indienen van informatie bij de nationale regelgevende instantie moet er rekening mee worden gehouden dat aanbieders van pakketbezorgdiensten mogelijk al bepaalde informatie bij dezelfde nationale regelgevende instantie hebben ingediend. Pakketbezorgdiensten zijn belangrijk voor kmo's en particulieren; zij moeten verschillende aanbieders gemakkelijk met elkaar kunnen vergelijken. Derhalve moet duidelijk worden gedefinieerd voor welke diensten de aanbieders van de universele dienst hun tarieven moeten verstrekken. Die tarieven moeten door de Commissie op een speciale website worden bekendgemaakt en moeten samen met de vertrouwelijke regelmatige verstrekking van de onderliggende eindvergoedingen de basis vormen voor de beoordeling door de nationale regelgevende instanties van de betaalbaarheid van de tarieven voor grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten. Met behulp van een vergelijkbaar formulier kunnen andere aanbieders van pakketbezorgdiensten dan de aanbieders van de universele dienst vrijwillig hun tarieven voor dezelfde diensten bij hun nationale regelgevende instantie indienen, op voorwaarde dat de betrokken postzendingen bij de woning of de bedrijfsruimten van de geadresseerde worden bezorgd.

(12)  Bij het indienen van informatie bij de nationale regelgevende instantie moet er rekening mee worden gehouden dat aanbieders van pakketbezorgdiensten mogelijk al bepaalde informatie bij dezelfde nationale regelgevende instantie hebben ingediend. Pakketbezorgdiensten zijn belangrijk voor kmo's en particulieren; zij moeten verschillende aanbieders gemakkelijk met elkaar kunnen vergelijken. Derhalve moet duidelijk worden gedefinieerd voor welke diensten de aanbieders van pakketbezorgdiensten die grensoverschrijdend actief zijn, hun tarieven moeten verstrekken. Die tarieven moeten door de Commissie worden bekendgemaakt op een speciale website die neutraal en niet-commercieel van aard is.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  De bepalingen in verband met de transparantie van de tarieven moeten voor bepaalde postzendingen met een kleine omvang en kleine afmetingen niet gelden. De postzendingen waarvoor die verplichtingen gelden, moeten derhalve een minimumdikte van 20 mm hebben.

(13)  Deze verplichtingen moeten voor bepaalde postzendingen met een kleine omvang en kleine afmetingen niet gelden. De postzendingen waarvoor die verplichtingen gelden, moeten derhalve een minimumdikte van 20 mm hebben.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Bij hun jaarlijkse beoordeling van de betaalbaarheid van de tarieven moeten de nationale regelgevende instanties zich baseren op objectieve criteria, zoals de binnenlandse tarieven van de aanbieder van de universele dienst in het land van oorsprong en het land van bestemming en het niveau van de eindvergoedingen. Deze algemene criteria kunnen worden aangevuld met andere criteria die van bijzonder belang zijn om de betrokken tarieven te verklaren, zoals specifieke vervoers- of afhandelingskosten en bilaterale volumes tussen verschillende aanbieders van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten.

(14)  Bij de afweging of tarieven moeten worden beoordeeld, moeten de nationale regelgevende instanties rekening houden met de mate van concurrentie op de desbetreffende grensoverschrijdende markt, onder meer voor verzenders van kleine volumes in afgelegen en perifere gebieden. Bij hun beoordeling van de tarieven moeten de nationale regelgevende instanties zich baseren op objectieve criteria, zoals de binnenlandse tarieven van de aanbieder van pakketbezorgdiensten in het land van oorsprong en het land van bestemming, en rekening houden met de situatie van particuliere gebruikers en kmo's die in afgelegen of dunbevolkte gebieden wonen of gevestigd zijn, alsook van gebruikers met een handicap of gebruikers met beperkte mobiliteit. In dit verband heeft het Europees Parlement in zijn resolutie van 15 september 2016 over de toepassing van de richtlijn postdiensten gesteld dat de geografische dekking en toegang tot universele diensten voor pakketbezorging kunnen en moeten worden verbeterd, vooral voor burgers met een handicap, personen met beperkte mobiliteit en mensen in afgelegen gebieden, en heeft het onderstreept dat het belangrijk is om de ongehinderde toegang tot postdiensten te garanderen. Deze beoordeling heeft tot doel mogelijk misbruik van een dominante marktpositie vast te stellen en te bepalen in welke mate de toegepaste grensoverschrijdende tarieven voor pakketbezorging van invloed zijn op het gebruik dat van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten wordt gemaakt. Indien de nationale regelgevende instanties het nodig achten de tarieven nader te beoordelen, moeten zij zich ook baseren op objectieve criteria, zoals de binnenlandse tarieven van de aanbieder van pakketbezorgdiensten in het land van oorsprong en het land van bestemming. Deze algemene criteria kunnen worden aangevuld met andere criteria die van bijzonder belang zijn om de betrokken tarieven te verklaren, zoals specifieke vervoers- of afhandelingskosten, eindvergoedingen en bilaterale volumes tussen verschillende aanbieders van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Uniforme tarieven voor grensoverschrijdende bezorging in twee of meer lidstaten kunnen van belang zijn met het oog op de bescherming van de regionale en sociale cohesie. In dit verband mag niet uit het oog worden verloren dat elektronische handel dunbevolkte gebieden nieuwe mogelijkheden biedt om deel te nemen aan het economische leven. Bij de beoordeling van de betaalbaarheid van pakketbezorgdiensten moet dus ten volle rekening worden gehouden met uniforme tarieven.

(15)  Uniforme tarieven voor grensoverschrijdende bezorging in twee of meer lidstaten kunnen van belang zijn met het oog op de bescherming van de regionale en sociale cohesie. In dit verband mag niet uit het oog worden verloren dat elektronische handel in dunbevolkte en afgelegen gebieden moet worden bevorderd om de consumenten die er wonen in staat te stellen deel te nemen aan de elektronische handel en de economie in die gebieden aan te zwengelen. Bij de beoordeling van de tarieven van pakketbezorgdiensten moet dus ten volle rekening worden gehouden met uniforme tarieven.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Aanzienlijke verschillen tussen binnenlandse en grensoverschrijdende tarieven voor pakketbezorgdiensten moeten worden gerechtvaardigd met objectieve criteria, zoals extra vervoerskosten en een redelijke winstmarge. Aanbieders van de universele diensten die pakketbezorgdiensten aanbieden, moeten worden verplicht een dergelijke rechtvaardiging onverwijld bekend te maken.

(16)  Aanzienlijke verschillen tussen binnenlandse en grensoverschrijdende tarieven voor pakketbezorgdiensten moeten worden gerechtvaardigd met objectieve criteria, zoals extra vervoerskosten en een redelijke winstmarge. Aanbieders van pakketbezorgdiensten die grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten aanbieden, moeten een dergelijke rechtvaardiging bekendmaken wanneer de nationale regelgevende instantie daarom verzoekt.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Om de transparantie in de gehele Unie te waarborgen, moet de analyse van een nationale regelgevende instantie bij de nationale regelgevende instanties van de andere lidstaten en bij de Commissie worden ingediend. De nationale regelgevende instanties en de Commissie moeten de vertrouwelijkheid waarborgen. De Commissie kan de Europese Groep van regelgevende instanties voor postdiensten ook verzoeken om op basis van de nationale bijdragen een analyse voor de gehele Unie op te stellen.

(17)  Om de transparantie in de gehele Unie te waarborgen, moet een niet-vertrouwelijke analyse van een nationale regelgevende instantie worden ingediend bij de Commissie en de met de uitvoering van het mededingingsrecht belaste autoriteiten in de lidstaat van de nationale regelgevende instantie die de beoordeling indient. De nationale regelgevende instanties en de Commissie moeten de vertrouwelijkheid waarborgen. De Commissie kan de Europese Groep van regelgevende instanties voor postdiensten ook verzoeken om op basis van de nationale bijdragen een analyse voor de gehele Unie op te stellen, op voorwaarde dat de vertrouwelijkheid gewaarborgd is.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Aanbieders van de universele dienst die pakketbezorgdiensten aanbieden, kunnen multilaterale en bilaterale overeenkomsten inzake eindvergoedingen sluiten en andere programma's opzetten om de interconnectiviteit van hun bezorgnetwerken te bevorderen. Met het oog op non-discriminatie moeten concurrerende aanbieders van pakketbezorgdiensten gelijke toegang krijgen tot de eindvergoedingen die gelden voor partijen bij multilaterale overeenkomsten. In bepaalde gevallen kan het gerechtvaardigd zijn dat eindvergoedingen die derde aanbieders van pakketbezorgdiensten betalen hoger zijn dan die welke aanbieders van de universele dienst die partij zijn bij dergelijke overeenkomsten moeten betalen. Dat kan het geval zijn indien de partijen bij een multilaterale overeenkomst inzake eindvergoedingen kunnen aantonen dat de kosten voor het sluiten, toepassen en beheren van een overeenkomst, de extra kosten voor het ontvangen en afhandelen van zendingen van niet-aangewezen aanbieders van pakketbezorgdiensten en andere dergelijke kosten niet worden gedekt door de eindvergoedingen die de derde aanbieder van de dienst in de lidstaat van oorsprong moet betalen.

(18)  Aanbieders van pakketbezorgdiensten die pakketbezorgdiensten aanbieden, kunnen multilaterale en bilaterale overeenkomsten inzake eindvergoedingen sluiten en andere programma's opzetten om de interconnectiviteit van hun bezorgnetwerken te bevorderen, met volledige inachtneming van het mededingingsrecht. Deze overeenkomsten moeten kostengeoriënteerd zijn, ten goede komen aan de consument en leiden tot een efficiënter gebruik van bestaande netwerken, in het bijzonder op het platteland en in afgelegen gebieden. Indien dergelijke overeenkomsten mogelijk in strijd zijn met de beginselen van het mededingingsrecht van de Unie of de bepalingen van Richtlijn 97/67/EG, moeten zij tijdig en effectief door de lidstaten, de nationale regelgevende instanties en de Commissie worden onderzocht en aangepakt.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis)  Met het oog op non-discriminatie moeten concurrerende kleine en middelgrote aanbieders van pakketbezorgdiensten gelijke toegang krijgen tot de eindvergoedingen die gelden voor partijen bij multilaterale of bilaterale overeenkomsten. Aanbieders van de universele dienst mogen de toegang weigeren of beperken. In beide gevallen moeten zij de nationale regelgevende instantie op de hoogte brengen en hun besluit op basis van objectieve criteria motiveren, zodat de nationale regelgevende instantie het kan beoordelen. In bepaalde gevallen kan het gerechtvaardigd zijn dat eindvergoedingen die derde aanbieders van pakketbezorgdiensten betalen hoger zijn dan die welke aanbieders van de universele dienst die partij zijn bij dergelijke overeenkomsten moeten betalen. Dat kan het geval zijn indien de partijen bij een multilaterale of bilaterale overeenkomst inzake eindvergoedingen kunnen aantonen dat de kosten voor het sluiten, toepassen en beheren van een overeenkomst, de extra kosten voor het ontvangen en afhandelen van zendingen van niet-aangewezen aanbieders van pakketbezorgdiensten en andere dergelijke kosten niet worden gedekt door de eindvergoedingen die de derde aanbieder van de dienst in de lidstaat van oorsprong moet betalen.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  In de praktijk en om operationele redenen is het punt waarop toegang moet worden verleend het binnenkomende uitwisselingskantoor, wat een door de aanbieders van de universele dienst in de lidstaat van bestemming vastgesteld kantoor of gebouw is dat is bestemd voor de overdracht van andere postzendingen dan briefpost.

Schrappen

Amendement     32

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis)  Om de administratieve lasten te beperken, moet de overdracht van gegevens door aanbieders van pakketbezorgdiensten, nationale regelgevende instanties en de Commissie op elektronische wijze plaatsvinden, en met name moet het gebruik van e-handtekeningen mogelijk zijn, als bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/20141 bis.

 

_________________

 

1 bis Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Aangezien de markt voor pakketbezorgdiensten snel verandert, moet de Commissie de efficiëntie en de doeltreffendheid van deze verordening aan nieuwe beoordelingen onderwerpen en daarover regelmatig verslag uitbrengen bij het Europees Parlement en de Raad. Dat verslag moet in voorkomend geval vergezeld gaan van voorstellen tot herziening aan het Europees Parlement en de Raad.

(21)  Aangezien de markt voor pakketbezorgdiensten snel verandert, moet de Commissie de efficiëntie en de doeltreffendheid van deze verordening aan nieuwe beoordelingen onderwerpen, rekening houdend met ontwikkelingen in de elektronische handel, en daarover regelmatig een beoordelingsverslag overleggen aan het Europees Parlement en de Raad. Dat verslag moet in voorkomend geval vergezeld gaan van wetgevingsvoorstellen tot herziening aan het Europees Parlement en de Raad. Dat verslag wordt opgesteld na raadpleging van alle relevante belanghebbenden, met inbegrip van het Europees comité voor de sociale dialoog in de postsector.

Amendement   34

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis)  De Commissie dient voort te bouwen op de waardevolle inbreng van de uit vertegenwoordigers van de nationale regelgevende instanties samengestelde Europese Groep van regelgevende instanties voor postdiensten.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Om uniforme voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van de verplichting voor aanbieders van pakketbezorgdiensten om informatie in te dienen bij de nationale regelgevende instanties moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend om een formulier voor de indiening van die informatie vast te stellen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad50.

(22)  Voor de vaststelling van de specifieke verplichtingen voor alle aanbieders van pakketbezorgdiensten met betrekking tot de verstrekking van informatie aan de nationale regelgevende instanties, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen ten aanzien van het formulier voor de indiening van de informatie door de aanbieders van pakketbezorgdiensten bij de nationale regelgevende instanties. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven49 bis. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

__________________

__________________

 

49 bis PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

50 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

 

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(24 bis)  De lidstaten moeten voorschriften vaststellen inzake sancties wegens inbreuken op deze verordening en erop toezien dat deze voorschriften worden toegepast. Deze sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Aangezien de doelstellingen van deze verordening – namelijk de vaststelling van de regelgevende beginselen en voorschriften die nodig zijn om het toezicht door de regelgever en de transparantie van de prijzen te verbeteren, alsmede bepaalde beginselen met betrekking tot grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten vast te stellen ter ondersteuning van de concurrentie niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en bijgevolg, vanwege de omvang en gevolgen daarvan, beter op het niveau van de Unie kunnen worden bereikt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om die doelstellingen te verwezenlijken,

(25)  Deze verordening heeft als hoofddoel de vaststelling van de regelgevende beginselen en voorschriften die nodig zijn om het toezicht door de regelgever en de transparantie van de tarieven te verbeteren, alsmede bepaalde beginselen met betrekking tot grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten vast te stellen ter ondersteuning van de concurrentie, met als einddoel de toegang van gebruikers tot grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten te bevorderen, en moet daardoor ook het vertrouwen van de consument in grensoverschrijdende elektronische handel vergroten. Aangezien de doelstelling om de toegang van gebruikers tot grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten te bevorderen niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang en de gevolgen ervan beter op het niveau van de Unie kan worden bereikt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om die doelstelling te verwezenlijken,

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Hoofdstuk 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onderwerp en definities

Doelstellingen en definities

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onderwerp

Doelstellingen

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij deze verordening worden specifieke voorschriften naast de bij Richtlijn 97/67/EG vastgestelde voorschriften vastgesteld met betrekking tot:

Bij deze verordening worden, naast de bij Richtlijn 97/67/EG vastgestelde bepalingen, specifieke bepalingen ter bevordering van de toegang van gebruikers tot grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten vastgesteld met betrekking tot:

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  het toezicht door de regelgever in verband met pakketbezorgdiensten;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de transparantie van tarieven en eindvergoedingen voor bepaalde grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten en de beoordeling van de betaalbaarheid van bepaalde grensoverschrijdende tarieven;

b)  de transparantie van tarieven en de beoordeling van tarieven voor bepaalde onredelijk dure grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten;

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  transparante en niet-discriminerende toegang tot bepaalde grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten en/of ‑infrastructuur.

c)   informatie voor gebruikers van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a)  "pakket": een andere postzending of zending dan briefpost met of zonder handelswaarde, met een maximaal gewicht van 31,5 kg;

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  "pakketbezorgdiensten": diensten die bestaan in de ophaling, de sortering, het vervoer of de distributie van andere postzendingen dan briefpost; louter vervoer wordt niet als pakketbezorgdienst beschouwd; de bezorging van dergelijke zendingen die meer dan 31,5 kg wegen wordt niet als pakketbezorgdienst beschouwd;

a)  "pakketbezorgdiensten": diensten die bestaan in de ophaling, de sortering, het vervoer of de distributie van pakketten;

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  "aanbieder van pakketbezorgdiensten": een onderneming die een of meer pakketbezorgdiensten aanbiedt;

b)  "aanbieder van pakketbezorgdiensten": een onderneming die een of meer pakketbezorgdiensten aanbiedt, met uitzondering van ondernemingen die in slechts één lidstaat gevestigd zijn, die uitsluitend binnenlandse pakketbezorgdiensten aanbieden in het kader van een verkoopovereenkomst als omschreven in artikel 2, punt 5, van Richtlijn 2011/83/EU en die in het kader van die overeenkomst eronder vallende goederen zelf aan de gebruiker bezorgen;

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  "eindvergoedingen": betalingen van de aanbieder van de universele dienst in het land van oorsprong aan de aanbieder van de universele dienst in het land van bestemming voor de kosten van de grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten in de lidstaat van bestemming.

c)  "eindvergoedingen": betalingen van de aanbieder van pakketbezorgdiensten in het land van oorsprong aan de aanbieder van pakketbezorgdiensten in het land van bestemming of, in voorkomend geval, aan tussenpersonen voor de kosten van de grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten in de lidstaat van bestemming;

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  "handelaar": iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon, ongeacht of deze in publieke of private handen is, die in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit handelt met betrekking tot het sluiten van verkoopovereenkomsten met gebruikers die betrekking hebben op de onder deze verordening vallende grensoverschrijdende verzending van pakketten;

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c ter)  "onderaannemer": een onderneming die ten behoeve van de aanbieder van pakketbezorgdiensten instaat voor de ophaling, de sortering, het vervoer of de distributie van pakketten;

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 2 bis

 

Mate van harmonisatie

 

De in deze verordening vastgelegde vereisten zijn minimumvereisten en beletten niet dat een lidstaat aanvullende maatregelen handhaaft of invoert om de gebruikers een betere toegang te bieden tot doeltreffende en betaalbare grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten. Deze maatregelen moeten in overeenstemming zijn met het Unierecht.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Alle aanbieders van pakketbezorgdiensten dienen de volgende informatie in bij de nationale regelgevende instantie van de lidstaat waar zij zijn gevestigd:

1.  Alle aanbieders van pakketbezorgdiensten dienen de volgende informatie in bij de nationale regelgevende instantie van de lidstaat waar zij zijn gevestigd, tenzij de nationale regelgevende instantie deze informatie reeds heeft gevraagd en ontvangen:

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de naam van de aanbieder, zijn rechtspositie en rechtsvorm, zijn inschrijvingsnummer in een handelsregister of soortgelijk register, zijn btw-nummer, het adres waar hij is gevestigd en een contactpersoon;

a)  de naam van de aanbieder van pakketbezorgdiensten, zijn rechtspositie en rechtsvorm, zijn inschrijvingsnummer in een handelsregister of soortgelijk register, zijn btw-identificatienummer, het adres waar hij is gevestigd en een contactpersoon;

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de aard van de diensten die door de aanbieder worden aangeboden;

b)  zo mogelijk een uitvoerige beschrijving van de door de aanbieder van pakketbezorgdiensten aangeboden pakketbezorgdiensten, met inbegrip van de aard van de aangeboden diensten en nauwkeurige informatie over de betaling en andere keuzemogelijkheden voor de gebruikers;

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de algemene verkoopvoorwaarden van de aanbieder, inclusief een gedetailleerde beschrijving van de klachtenprocedure.

c)  de algemene voorwaarden voor pakketbezorgdiensten van de aanbieder van pakketbezorgdiensten, inclusief nadere bijzonderheden over klachtenprocedures voor gebruikers en eventueel geldende beperkingen van de aansprakelijkheid.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanbieders van pakketbezorgdiensten stellen de nationale regelgevende instantie binnen dertig dagen in kennis van elke wijziging van de in het eerste lid bedoelde informatie.

2.  Aanbieders van pakketbezorgdiensten stellen de nationale regelgevende instantie binnen dertig dagen in kennis van elke wijziging van de in lid 1 bedoelde informatie.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Uiterlijk op 31 maart van elk kalenderjaar dienen alle aanbieders van pakketbezorgdiensten de volgende informatie in bij de nationale regelgevende instantie van de lidstaat waar zij zijn gevestigd:

3.  Uiterlijk op 31 mei van elk kalenderjaar dienen alle aanbieders van pakketbezorgdiensten de volgende informatie in bij de nationale regelgevende instantie van de lidstaat waar zij zijn gevestigd, tenzij de nationale regelgevende instantie deze informatie reeds heeft gevraagd:

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de jaarlijkse omzet van de pakketbezorgdiensten in het voorgaande kalenderjaar in de lidstaat van vestiging van de aanbieder, uitgesplitst in pakketbezorgdiensten met betrekking tot nationale postzendingen en inkomende en uitgaande grensoverschrijdende postzendingen;

a)  de jaarlijkse omzet van de pakketbezorgdiensten in het voorgaande kalenderjaar in de lidstaat van vestiging van de aanbieder van pakketbezorgdiensten, uitgesplitst in binnenlandse pakketbezorgdiensten en inkomende en uitgaande grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten;

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het aantal personen dat in het voorgaande kalenderjaar voor de aanbieder werkzaam was en bij het verlenen van pakketbezorgdiensten in de lidstaat van vestiging van de aanbieder was betrokken;

b)  het aantal personen dat gedurende het voorgaande kalenderjaar voor de aanbieder van pakketbezorgdiensten werkzaam was en bij het verlenen van pakketbezorgdiensten in de lidstaat van vestiging van die aanbieder was betrokken, met inbegrip van een uitsplitsing naar dienstverband;

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  het aantal postzendingen, met uitzondering van briefpost en niet zwaarder dan 31,5 kg, dat in het voorgaande kalenderjaar in de lidstaat van vestiging van de aanbieder werd afgehandeld, uitgesplitst in nationale postzendingen en inkomende en uitgaande grensoverschrijdende postzendingen.

c)  het aantal pakketten dat gedurende het voorgaande kalenderjaar in de lidstaat van vestiging van de aanbieder van pakketbezorgdiensten werd afgehandeld, uitgesplitst in binnenlandse pakketten en inkomende en uitgaande grensoverschrijdende pakketten;

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  de namen van de onderaannemers die voor hen werken en bij het verrichten van pakketbezorgdiensten betrokken zijn, samen met inlichtingen waarover de aanbieder van pakketbezorgdiensten beschikt betreffende de aard en werking van de uitbestede pakketbezorgdiensten.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De Commissie stelt door middel van een uitvoeringshandeling een formulier vast voor de indiening van de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie. Die uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel 9 bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

4.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast tot vaststelling van een formulier voor de indiening van de in de leden 1 en 3 van dit artikel bedoelde informatie.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Indien dit noodzakelijk is om de naleving van deze verordening te handhaven, kunnen de nationale regelgevende instanties informatievereisten opleggen naast die welke in de leden 1 en 2 worden bedoeld.

Schrappen

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een aanbieder van pakketbezorgdiensten die minder dan vijftig personen in dienst heeft, is niet onderworpen aan de verplichtingen uit hoofde van de leden 1 en 2, tenzij die aanbieder in meer dan één lidstaat is gevestigd.

6.  Dit artikel is niet van toepassing op aanbieders van pakketbezorgdiensten die gedurende het voorgaande kalenderjaar gemiddeld minder dan 50 personen in dienst hadden, tenzij die aanbieders in meer dan één lidstaat zijn gevestigd. Indien dit noodzakelijk en proportioneel is om de naleving van deze verordening te waarborgen, kan een nationale regelgevende instantie, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de betrokken lidstaat, de drempel tot 25 personen verlagen.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Transparantie van tarieven en eindvergoedingen

Transparantie van tarieven

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aanbieders van de universele dienst die pakketbezorgdiensten aanbieden, dienen elk kalenderjaar bij de nationale regelgevende instantie van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd de openbare tarievenlijst in die op 1 januari van toepassing is voor de bezorging van postzendingen die tot de categorieën in de bijlage behoren. Die informatie moet uiterlijk op 31 januari van elk kalenderjaar worden ingediend.

1.  Alle aanbieders van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten die niet onder de uitzondering van artikel 3, lid 6, vallen, dienen elk kalenderjaar bij de nationale regelgevende instantie van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd de openbare tarievenlijst in die op 1 januari van toepassing is voor de bezorging van enkelstukspakketten die tot de categorieën in de bijlage behoren. Die informatie moet uiterlijk op 28 februari van elk kalenderjaar worden ingediend.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De nationale regelgevende instanties dienen de overeenkomstig lid 1 verkregen openbare tarievenlijst onverwijld en uiterlijk op 28 februari van elk kalenderjaar bij de Commissie in. De Commissie maakt de openbare tarievenlijsten uiterlijk op 30 april van elk kalenderjaar op een speciale website bekend.

2.  De nationale regelgevende instanties dienen de overeenkomstig lid 1 verkregen openbare tarievenlijst onverwijld en uiterlijk op 31 maart van elk kalenderjaar bij de Commissie in. De Commissie maakt de openbare tarievenlijsten uiterlijk op 30 april van elk kalenderjaar op een speciale website bekend en zorgt ervoor dat de speciale website neutraal en niet-commercieel van aard is.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Aanbieders van de universele dienst die pakketbezorgdiensten aanbieden, dienen elk kalenderjaar bij de nationale regelgevende instantie de eindvergoedingen in die op 1 januari van toepassing zijn op postzendingen van oorsprong uit andere lidstaten. Die informatie moet uiterlijk op 31 januari van elk kalenderjaar worden ingediend.

Schrappen

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De nationale regelgevende instanties dienen de overeenkomstig lid 3 verkregen eindvergoedingen uiterlijk op 28 februari van elk kalenderjaar bij de Commissie en de nationale regelgevende instanties van de lidstaten van oorsprong in.

Schrappen

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Beoordeling van de betaalbaarheid van tarieven

Beoordeling van enkelstukstarieven

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De nationale regelgevende instantie beoordeelt de betaalbaarheid van de grensoverschrijdende tarieven die zijn opgenomen in de overeenkomstig artikel 4, lid 1, verkregen openbare tarievenlijsten binnen drie maanden na ontvangst van die informatie. Bij die beoordeling worden met name de volgende elementen in aanmerking genomen:

1.  Indien de nationale regelgevende instantie dit noodzakelijk acht, kan zij de grensoverschrijdende tarieven voor de in bijlage I opgenomen categorieën van enkelstukspakketten die onder de universeledienstverplichting van haar lidstaat vallen, binnen drie maanden na ontvangst van die informatie objectief beoordelen overeenkomstig de beginselen van artikel 12 van Richtlijn 97/67/EG teneinde de tarieven voor grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten vanuit haar lidstaat aan te wijzen die zij onredelijk hoog acht. Bij die beoordeling worden met name de volgende elementen in aanmerking genomen:

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de binnenlandse tarieven van de vergelijkbare pakketbezorgdiensten in de lidstaat van oorsprong en de lidstaat van bestemming;

a)  de binnenlandse en alle andere relevante tarieven van de vergelijkbare pakketbezorgdiensten in de lidstaat van oorsprong en de lidstaat van bestemming;

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de overeenkomstig artikel 4, lid 3, verkregen eindvergoedingen;

Schrappen

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  het waarschijnlijke effect van de toegepaste grensoverschrijdende tarieven voor particuliere gebruikers en kmo's, met inbegrip van die in afgelegen of dunbevolkte gebieden, en voor particuliere gebruikers met een handicap of beperkte mobiliteit;

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c ter)  het feit of de tarieven op grond van nationale wetgeving aan prijsregulering onderworpen zijn dan wel of door een andere aanbieder van pakketbezorgdiensten soortgelijke diensten worden aangeboden;

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c quater)   mogelijk misbruik van een dominante marktpositie.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Indien de nationale regelgevende instantie concludeert dat de in lid 1 bedoelde grensoverschrijdende tarieven niet betaalbaar zijn, verzoekt zij de aanbieder van de universele dienst om de noodzakelijke nadere informatie en/of rechtvaardiging in verband met het niveau van die tarieven.

2.  Indien de nationale regelgevende instantie dit voor de in lid 1 bedoelde beoordeling noodzakelijk acht, verzoekt zij de betrokken aanbieder of aanbieders van pakketbezorgdiensten om nader relevant bewijsmateriaal met betrekking tot die tarieven dat voor de beoordeling nodig kan zijn. Dergelijk bewijsmateriaal kan bestaan uit specifieke vervoers- of afhandelingskosten, eindvergoedingen en bilaterale volumes tussen verschillende aanbieders van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De aanbieder van de universele dienst dient de in lid 2 bedoelde informatie en/of rechtvaardiging binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek in bij de nationale regelgevende instantie.

3.  De in dit artikel bedoelde aanbieder of aanbieders dienen het in lid 2 van dit artikel bedoelde bewijsmateriaal binnen één maand na ontvangst van het verzoek in bij de nationale regelgevende instantie, samen met een rechtvaardiging van de ter beoordeling voorliggende tarieven.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De nationale regelgevende instantie dient haar beoordeling, inclusief eventuele overeenkomstig lid 3 verstrekte informatie en/of rechtvaardiging, in bij de Commissie, de nationale regelgevende instanties van de andere lidstaten en de met de uitvoering van het mededingingsrecht belaste autoriteiten in de lidstaat van de nationale regelgevende instantie die de beoordeling indient. Er wordt eveneens een niet-vertrouwelijke versie van die beoordeling ingediend bij de Commissie. Die informatie moet uiterlijk op 31 maart van elk kalenderjaar worden ingediend.

4.  De nationale regelgevende instantie dient uiterlijk op 31 juli van het desbetreffende kalenderjaar een gedetailleerd verslag van haar beoordeling van de grensoverschrijdende tarieven overeenkomstig dit artikel in bij de Commissie, de nationale regelgevende instanties van de betrokken lidstaten en de met de uitvoering van het mededingingsrecht belaste autoriteiten in de lidstaat van de nationale regelgevende instantie die de beoordeling indient. Daarnaast verstrekt de nationale regelgevende instantie een niet-vertrouwelijke versie van haar beoordelingsverslag aan de Commissie.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De Commissie maakt de niet-vertrouwelijke versie van de overeenkomstig lid 4 door de nationale regelgevende instanties ingediende beoordeling uiterlijk op 30 april van elk kalenderjaar bekend op de speciale website.

5.  De door de nationale regelgevende instanties verstrekte niet-vertrouwelijke versie van het beoordelingsverslag wordt door de Commissie onverwijld en in elk geval binnen één maand na ontvangst gepubliceerd.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 6

Schrappen

Transparante en niet-discriminerende grensoverschrijdende toegang

 

1.   Wanneer de aanbieders van de universele dienst die pakketbezorgdiensten aanbieden multilaterale overeenkomsten over eindvergoedingen sluiten, moeten alle redelijke verzoeken om toegang tot alle voor het aanbieden van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten noodzakelijke netwerkonderdelen en geassocieerde faciliteiten, alsmede relevante diensten en informatiesystemen door hen worden ingewilligd.

 

2.   Het punt waarop toegang moet worden verleend, is het binnenkomende uitwisselingskantoor in de lidstaat van bestemming.

 

3.   De in lid 1 bedoelde aanbieders van de universele dienst moeten een referentieofferte bekendmaken. De referentieofferte bevat alle relevante geassocieerde voorwaarden, inclusief prijzen.

 

4.   De referentieofferte omvat alle in lid 1 bedoelde onderdelen die noodzakelijk zijn voor toegang, inclusief eventuele voorwaarden voor de beperking van de toegang tot en/of het gebruik van diensten, voor zover dergelijke voorwaarden door de lidstaten en overeenkomstig het recht van de Unie worden toegestaan.

 

5.   Voordat de referentieofferte wordt bekendgemaakt, moet zij door de nationale regelgevende instantie worden goedgekeurd. Indien nodig kan de nationale regelgevende instantie wijzigingen opleggen met betrekking tot de referentieofferte om gevolg te geven aan in deze verordening vastgestelde verplichtingen.

 

6.   De in lid 1 bedoelde aanbieders van de universele dienst verstrekken op verzoek en op basis van een referentieofferte een individuele offerte aan een aanbieder van pakketbezorgdiensten die om toegang in de zin van lid 1 verzoekt; zij doen dat uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek. Aanbieders van de universele dienst die een verzoek om toegang ontvangen en aanbieders die om toegang verzoeken, onderhandelen te goeder trouw.

 

7.   Indien op basis van de in lid 6 bedoelde individuele offerte geen overeenkomst wordt bereikt, kan de aanbieder van pakketbezorgdiensten die om toegang verzoekt de door de aanbieder van de universele dienst verstrekte individuele offerte bij de nationale regelgevende instantie indienen. Indien nodig wijzigt de nationale regelgevende instantie de referentieofferte om gevolg te geven aan de in dit artikel vastgestelde verplichtingen.

 

8.   De toegang wordt binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie maanden na de sluiting van het contract operationeel gewaarborgd.

 

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 6 bis

 

Informatie- en kwaliteitsnormen

 

1.   Alle handelaren die verkoopovereenkomsten met gebruikers sluiten die ook betrekking hebben op het verzenden van grensoverschrijdende pakketten, verschaffen de gebruikers in de precontractuele fase de volgende informatie:

 

a)   de door hen aan de gebruikers voor grensoverschrijdende pakketbezorging in rekening gebrachte prijzen, met inbegrip van relevante alternatieve of kortingstarieven;

 

b)  de aangeboden grensoverschrijdende verzendopties, met inbegrip van de eventuele keuze van aanbieders, mogelijkheden voor het volgen van zendingen, en mechanismen die de gebruiker de mogelijkheid bieden om in elk stadium van het bezorgingsproces te interveniëren, onder meer met betrekking tot weigering van niet geleverde zendingen, hernieuwde bezorging of ophaaltijden of -adressen;

 

c)  uitvoerige gegevens over hun eigen klachtenprocedures en die van andere relevante aanbieders van pakketbezorgdiensten, alsook de klachtenprocedure van het netwerk van Europese consumentencentra met betrekking tot grensoverschrijdende klachten.

 

2.   Via het Europees Comité voor Normalisatie en anderszins wordt in overeenstemming met Richtlijn 97/67/EG verder prioriteit verleend aan de transparantie en meetbaarheid van de kwaliteit van de dienstverlening en de interoperabiliteit van grensoverschrijdende pakketbezorging, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de belangen van de gebruikers en met efficiëntie- en milieuoverwegingen.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uitvoering, herziening en inwerkingtreding

Algemene en slotbepalingen

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 7 bis

 

Vertrouwelijkheid

 

Alle informatie over eindvergoedingen of andere vertrouwelijke bedrijfsinformatie die in overeenstemming met deze verordening aan de nationale regelgevende instanties of aan de Commissie wordt verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld volgens de toepasselijke bepalingen van het nationale recht en het Unierecht.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 7 ter

 

Toepassing

 

Tenzij in deze verordening uitdrukkelijk anders is bepaald, doet deze verordening geen afbreuk aan het nationale recht en het Unierecht dat van toepassing is op aanbieders van pakketbezorgdiensten, met inbegrip van de sociale en arbeidsrechtelijke voorschriften en de vereisten inzake informatieverstrekking aan de nationale regelgevende instanties.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vóór XX/XX/2019, en vervolgens om de vier jaar, dient de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité een beoordelingsverslag in over de toepassing van deze verordening, in voorkomend geval vergezeld van een voorstel tot herziening ervan.

Uiterlijk ... [twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening], en vervolgens om de drie jaar, dient de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité een beoordelingsverslag in over de toepassing van deze verordening, in voorkomend geval vergezeld van een wetgevingsvoorstel tot herziening ervan. Het verslag wordt opgesteld na raadpleging van alle relevante belanghebbenden.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  of de betaalbaarheid van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten is verbeterd, ook voor gebruikers in afgelegen of dunbevolkte gebieden;

a)  of de transparantie van grensoverschrijdende tarieven en de doeltreffendheid en betaalbaarheid van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten in de hele Unie zijn verbeterd, ook voor particuliere gebruikers en kmo's, in het bijzonder die in afgelegen of dunbevolkte gebieden;

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de mate waarin aanbieders van de universele dienst die pakketbezorgdiensten aanbieden de in artikel 6 bedoelde transparante en niet-discriminerende grensoverschrijdende wholesaletoegang verlenen;

b)  het effect van de verordening op de hoeveelheden van grensoverschrijdende pakketbezorgingen en de elektronische handel, met inbegrip van gegevens over de aan handelaren en gebruikers aangerekende bezorgtarieven;

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de geboekte vooruitgang met betrekking tot andere initiatieven voor de voltooiing van de eengemaakte markt voor pakketbezorgdiensten.

d)  de geboekte vooruitgang met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening en de interoperabiliteit op het gebied van grensoverschrijdende pakketbezorging, met inbegrip van consumentenbescherming en de ontwikkeling van normen.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 9

Artikel 9

Comitéprocedure

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1.  De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 21 van Richtlijn 97/67/EG ingestelde postrichtlijncomité. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

2.  De in artikel 3, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van … [de datum van inwerkingtreding van deze verordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

 

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

 

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

 

6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van vier maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

 

_________________

 

 

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – ondertitel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Postzendingen waarvoor de openbare lijst van nationale en alle grensoverschrijdende tarieven naar andere lidstaten bij de nationale regelgevende instanties moet worden ingediend:

Enkelstukspakketten waarvoor de tarieven van de aanbieders van pakketbezorgdiensten onderworpen zijn aan de maatregelen inzake prijstransparantie en de beoordeling bedoeld in de artikelen 4 en 5.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De hierboven gedefinieerde postzendingen moeten aan de volgende criteria voldoen:

De hierboven gedefinieerde pakketten moeten aan de volgende criteria voldoen:

a)  de afmetingen van de postzendingen a) t.e.m. i) (briefpost) moeten aan de volgende regel voldoen:  de som van lengte, breedte en

diepte bedraagt maximaal 900 mm, waarbij de grootste afmeting niet meer dan 600 mm bedraagt en de kleinste afmeting meer dan 20 mm bedraagt;

a)  de afmetingen van de pakketten onder a) tot en met i) moeten aan de volgende regel voldoen: de som van lengte, breedte en dikte bedraagt maximaal 900 mm, waarbij de grootste afmeting niet meer dan 600 mm bedraagt en de kleinste afmeting meer dan 20 mm bedraagt;

b)  de pakketten (de zendingen j) t/m o)) mogen niet kleiner zijn dan de voor de brieven (onder a) t/m i)) voorgeschreven afmetingen.

b)  de pakketten onder j) tot en met o) zijn niet kleiner dan de voor de pakketten onder a) tot en met i) voorgeschreven afmetingen.

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – asterisk 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(*) De tarieven voor de postzendingen mogen geen speciale kortingen op basis van volume of andere speciale behandelingen omvatten.

(*) De tarieven voor de pakketten betreffen de enkelstukstarieven en omvatten geen speciale kortingen op basis van volume of andere speciale behandelingen.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – asterisk 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(***) Aanbieders die meer dan één product aanbieden dat aan de bovenstaande criteria voldoet, moeten de laagste prijs verstrekken.

(***) Aanbieders die meer dan één pakket aanbieden dat aan de bovenstaande criteria voldoet, moeten het laagste tarief verstrekken.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – asterisk 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(****) De bovenstaande tarieven moeten gelden voor zendingen die aan huis of bij de bedrijfsruimten in de lidstaat van bestemming worden bezorgd.

(****) De bovenstaande tarieven moeten gelden voor zendingen die bij de woning van de geadresseerde in de lidstaat van bestemming of elders worden bezorgd, voor zover het tarief die optie omvat zonder aanvullende kosten.

(1)

PB C 34 van 2.2.2017, blz. 106.


TOELICHTING

ACHTERGROND

Pakketbezorging is een concurrerende, innovatieve en snelgroeiende sector. Jaarlijks worden ongeveer vier miljard pakketten online besteld en in de hele Europese Unie bezorgd. Het potentieel voor verdere groei in deze sector is echter duidelijk. In de hele EU koopt 44 % van de consumenten online in het eigen land, maar een veel kleiner aantal (15 %) bestelt online in een ander land. Twijfels over de bezorging van grensoverschrijdende aan- en verkopen zijn een belangrijk probleem voor online consumenten en kleine ondernemingen in de EU; vaak hebben zij ook bedenkingen bij de relatief hoge kosten die hiermee gepaard gaan.

In het kader van haar strategie voor een digitale eengemaakte markt heeft de Commissie een voorstel voor een verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten ingediend. Met de voorgestelde verordening wil de Commissie zorgen voor meer efficiëntie in de sector, transparantie van tarieven en eindvergoedingen, en betaalbare prijzen.

Bij de voorbereiding van de behandeling van het voorstel heeft de rapporteur overleg gepleegd met tal van gebruikersorganisaties en organisaties uit de postsector, waaronder regulators en vertegenwoordigers van kleine ondernemingen, consumenten en vakbonden. Zij heeft ook ten volle rekening gehouden met de standpunten van het Europees Economisch en Sociaal Comité en heeft een druk bijgewoond evenement georganiseerd waar een brede waaier aan standpunten en suggesties met betrekking tot het voorstel van de Commissie naar voren werd gebracht.

STANDPUNT VAN DE RAPPORTEUR

De rapporteur steunt ten volle de inspanningen voor de totstandbrenging van een digitale eengemaakte markt die is aangepast aan de behoeften van de consumenten en detailhandelaars, maar wil het voorstel van de Commissie verbeteren om te komen tot een eerlijke en evenwichtige aanpak voor alle marktdeelnemers in de sector, die volledig in overeenstemming is met, maar ook een aanvulling vormt en voortbouwt op de richtlijn postdiensten (Richtlijn 97/67/EG).

Zij stelt daarom voor de belangrijkste bepalingen van de verordening uit te breiden tot alle aanbieders van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten, met name omdat veel aanbieders van de universele dienst geen groot marktaandeel hebben van de grensoverschrijdende pakketmarkt in de EU. De rapporteur wil ook de aspecten betreffende de toegang en de referentieofferte uit het voorstel schrappen omdat deze niet overeenkomen met de realiteit van de grensoverschrijdende pakketmarkt en niet nodig zijn in het licht van de bestaande EU‑regelgeving op het gebied van mededinging en postdiensten.

De rapporteur heeft het begrip "pakket" gedefinieerd als een postzending met een maximaal gewicht van 31,5 kg, waarbij een uitsluitend uit briefpost bestaande zending niet als een pakket wordt beschouwd, in overeenstemming met Richtlijn 97/67/EG.

De Commissie wil terecht zorgen voor betere marktinformatie voor nationale regelgevende instanties, maar het is van belang dat de bepalingen van de verordening het mogelijk maken een nauwkeurig beeld van de markt te krijgen. Daarom wil de rapporteur ervoor zorgen dat de nationale regelgevende instanties gegevens verkrijgen over de versnippering en de vele tewerkstellingsvormen in de markt, met inbegrip van informatie over onderaannemers en werknemers in de postsector die geen voltijds en vast arbeidscontract hebben.

Daarnaast moeten de nationale regelgevende instanties eveneens beschikken over passende gegevens over grensoverschrijdende tarieven en eindvergoedingen om te kunnen beoordelen of de prijzen onredelijk hoog zijn. Deze gegevens moeten beschikbaar zijn voor alle betrokken marktdeelnemers, omdat anders een vertekend beeld kan worden gecreëerd. Bijgevolg heeft de rapporteur amendementen opgesteld om hiermee rekening te houden.

Wat de beoordeling van de betaalbaarheid van tarieven betreft, is de rapporteur verder van mening dat tests met betrekking tot de betaalbaarheid moeten worden toegepast op de gehele markt en niet alleen op aanbieders van de universele dienst. Die beoordeling dient ertoe te bepalen of de kosten voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen betaalbaar zijn en in welke mate de prijzen van de pakketbezorging van invloed zijn op het gebruik dat van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten wordt gemaakt. Bij de beoordeling moet rekening worden gehouden met particuliere gebruikers met een laag besteedbaar inkomen, gebruikers met een handicap of beperkte mobiliteit, particulieren en kmo's in afgelegen of dunbevolkte gebieden, alsook met diegenen die regelmatig gebruikmaken van pakketbezorgdiensten.

Het vertrouwen van de consument zou gebaat zijn bij betere bepalingen voor meer transparante en vergelijkbare informatie over de beschikbare prijs- en leveringsmogelijkheden, alsook bij bepalingen voor meer begeleiding inzake procedures voor schadeloosstelling, verlies van goederen, vertraging, retourzendingen en de behandeling van klachten. Om deze redenen stelt de rapporteur de toevoeging van twee nieuwe artikelen voor betreffende extra informatie die de handelaars aan de gebruikers moeten verstrekken en betreffende de verdere harmonisatie van normen betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en technische normen, in overeenstemming met de bestaande EU‑regelgeving.

De Commissie stelt voor om de vier jaar bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité een beoordelingsverslag in te dienen over de toepassing van deze verordening, in voorkomend geval vergezeld van een wetgevingsvoorstel tot herziening ervan. De rapporteur is van mening dat dit verslag moet worden opgesteld na overleg met alle relevante belanghebbenden, waaronder het Europees Comité voor de sociale dialoog in de postsector, en dat het om de drie jaar moet worden ingediend, met name gezien de dynamische en snel veranderende aard van de markten voor elektronische handel.


ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (30.5.2017)

aan de Commissie vervoer en toerisme

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Rapporteur voor advies: Biljana Borzan

(*)  Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

Elektronische handel is in de Europese Unie een erg belangrijke sector aan het worden. In 2014 bedroeg de jaaromzet naar schatting maar liefst 369 miljard euro. Een aanzienlijk deel van die elektronische verkoop leidt tot fysieke leveringen. Jaarlijks worden er in totaal naar schatting 4 miljard pakketten naar consumenten in de EU verstuurd.

Een doeltreffende en betaalbare bezorging is een essentiële voorwaarde voor de grensoverschrijdende verkoop van fysieke goederen. De markt voor pakketbezorging in de EU is echter nog steeds versnipperd in nationale markten, met grote verschillen tussen de lidstaten. Hoge prijzen en het ongemak van grensoverschrijdende pakketbezorging zijn aangemerkt als enkele van de belangrijkste belemmeringen voor consumenten en handelaren op het vlak van elektronische handel. Volgens de Commissie zouden EU-consumenten alleen al 11,7 miljard euro per jaar kunnen besparen als zij op internet de keuze hadden uit een volledig aanbod aan EU-goederen en -diensten.

De momenteel geldende richtlijn postdiensten dateert uit 1997 en is hoofdzakelijk op briefpost gericht, terwijl de meeste pakketbezorgdiensten buiten het toepassingsgebied van de universele dienst vallen. Omdat pakketbezorging de voorbije jaren aanzienlijk is toegenomen, moeten er in aanvulling op de bestaande wetgeving nieuwe regels worden vastgesteld.

Op 25 mei 2016 presenteerde de Commissie haar maatregelenpakket inzake elektronische handel om consumenten en bedrijven te helpen ten volle te profiteren van de eengemaakte markt. Het voorstel voor een verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten heeft tot doel de transparantie van de prijzen voor grensoverschrijdende pakketbezorging te vergroten en het toezicht door de regelgever te verbeteren.

Uit onderzoek blijkt dat de prijzen voor grensoverschrijdende pakketbezorging gemiddeld drie- tot viermaal hoger zijn dan de binnenlandse prijzen. Ongeveer 40 % van de prijzen voor grensoverschrijdende pakketbezorging valt niet te verklaren door economische factoren zoals loonkosten, volumes, enz., terwijl de hoge bezorgings- en terugzendkosten de twee grootste kopzorgen zijn voor de consument die grensoverschrijdend producten op internet koopt. Hoge leveringsprijzen vormen ook een belemmering voor webhandelaren die online verkopen. Kleine en middelgrote ondernemingen worden hier meer door getroffen dan grote bedrijven.

Volgens de rapporteur moet de term "pakket" in deze verordening worden gedefinieerd, en hij stelt voor het gewicht ervan te beperken en het te onderscheiden van briefpost.

Toegang tot de netwerken van de aanbieders van de universele dienst is van essentieel belang voor nieuwe spelers, met name kmo's, wier diensten qua schaal en bereik ontoereikend zijn om nationale bezorgnetwerken te ontwikkelen – ook in afgelegen gebieden – of grensoverschrijdende bezorgovereenkomsten te sluiten met verschillende spelers. Dit zal de prijzen doen dalen, ten gunste van de consument en de grensoverschrijdende handel, de concurrentie op de markt voor pakketbezorging doen toenemen en aldus bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe en innoverende oplossingen.

Aanbieders van de universele dienst hebben een bestaande verplichting om betaalbare pakketbezorgdiensten aan te bieden, waarvoor zij bepaalde concessies krijgen, zoals een vrijstelling van de btw. De prijzen van hun diensten zijn vaak individueel overeengekomen en vertrouwelijk. Dit voorstel heeft tot doel commercieel gevoelige bedrijfsgegevens vertrouwelijk te houden, maar de nationale regelgevende instanties in staat te stellen de betaalbaarheid van de tarieven te beoordelen en een rechtvaardiging en aanvullende informatie te vragen voor onredelijk hoge tarieven.

De rapporteur hecht veel waarde aan de algemene doelstelling van deze verordening en heeft amendementen ingediend om de consument toegang te bieden tot grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten. De rapporteur verlangt dat de beschrijving van de pakketbezorgdiensten de bezorgmogelijkheden en gedetailleerde informatie voor de consument omvat.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement   1

Voorstel voor een verordening

Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1)  In artikel 169, lid 1, en artikel 169, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is bepaald dat de Unie gehouden is de belangen van de consumenten te bevorderen en een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen door middel van het nemen van maatregelen op grond van artikel 114 VWEU.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Er gelden nog altijd relatief hoge tarieven voor verzenders van kleine volumes grensoverschrijdende pakketten en andere postzendingen, met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en particulieren. Dat heeft rechtstreekse negatieve gevolgen voor gebruikers die op zoek zijn naar grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten, in het bijzonder in het kader van de elektronische handel.

(1)  Er gelden in sommige gevallen nog altijd relatief hoge tarieven voor verzenders van kleine volumes grensoverschrijdende pakketten en andere postzendingen, met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en particulieren. Dat heeft rechtstreekse negatieve gevolgen voor gebruikers die op zoek zijn naar grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten, in het bijzonder in het kader van de elektronische handel. Bovendien wordt er door gebruikers nog altijd melding gemaakt van problemen met de kwaliteit van de dienstverlening bij het grensoverschrijdend verzenden, ontvangen of terugzenden van pakketten. Daarnaast moet de interoperabiliteit op dit gebied verbeterd worden en moeten er onder meer specifieke maatregelen worden genomen in verband met milieuoverwegingen.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De markt voor grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten is divers en complex, met verschillende aanbieders die verschillende diensten en prijzen aanbieden, afhankelijk van het gewicht, de grootte en de vorm van de zending, de bestemming, productonderdelen (bv. traceerbaarheidssystemen) en het aantal stukken dat wordt verzonden. Door die diversiteit is het moeilijk om de pakketbezorgdiensten van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken, zowel wat de kwaliteit als wat de prijs betreft. Verder zijn verzenders van kleine volumes, zoals kmo's en particulieren, zich vaak niet bewust van het bestaan van de verschillende pakketbezorgdiensten die worden aangeboden.

(3)  De markt voor grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten is divers, complex en concurrentiegericht, met verschillende aanbieders die verschillende diensten en prijzen aanbieden, afhankelijk van het gewicht, de grootte en de vorm van de zending, de bestemming, productonderdelen (bv. traceerbaarheidssystemen) en het aantal stukken dat wordt verzonden. In een aantal lidstaten hebben aanbieders van de universele dienst geen meerderheidsaandeel in de markt voor pakketbezorging. Door die diversiteit is het moeilijk om de pakketbezorgdiensten van verschillende dienstaanbieders met elkaar te vergelijken, zowel wat de kwaliteit als wat de prijs betreft. Verder zijn verzenders van kleine volumes, zoals kmo's en particulieren, zich vaak niet bewust van het bestaan van de verschillende pakketbezorgdiensten die worden aangeboden. Daarnaast werken de overstapkosten ontmoedigend. Bovendien zien kleine en middelgrote webhandelaren problemen met de levering als een belemmering voor grensoverschrijdende verkoop.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Met het oog op beter betaalbare grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten, met name voor gebruikers in afgelegen of dunbevolkte gebieden, is het noodzakelijk om de transparantie van de openbare tarievenlijsten te verbeteren voor een beperkte reeks grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten die worden aangeboden door de aanbieders van de universele dienst en die voornamelijk worden gebruikt door kmo's en particulieren. Er is ook behoefte aan transparante openbare lijsten om de hoge tarieven voor grensoverschrijdende bezorgdiensten aan te pakken en om, in voorkomend geval, ongerechtvaardigde tariefverschillen tussen nationale en grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten te verkleinen.

(4)  Met het oog op betere grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten, met name voor gebruikers in afgelegen of dunbevolkte gebieden en voor kmo's en micro-ondernemingen, is het noodzakelijk om de transparantie van tarieven en eindvergoedingen voor pakketbezorgdiensten, die voornamelijk worden gebruikt door kmo's en particulieren, te verbeteren. Er is ook behoefte aan transparantie om de hoge tarieven voor grensoverschrijdende bezorgdiensten aan te pakken en om, in voorkomend geval, ongerechtvaardigde tariefverschillen tussen binnenlandse en grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten te verkleinen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  Gezien het feit dat volgens Flash Eurobarometer 413 de meeste bedrijven die online verkopen, verkochten of probeerden te verkopen, de hoge bezorgkosten en dure klachtenbehandelingsprocedures en garanties als een probleem zien, zijn verdere maatregelen nodig om alle handelaren en consumenten, met name kmo's en consumenten in afgelegen gebieden, ten volle te laten profiteren van naadloos op elkaar aansluitende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten die toegankelijk en betaalbaar zijn, rekening houdend met het feit dat consumenten verwachten dat hun aankoop gratis wordt bezorgd.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  In de meeste lidstaten zijn er meerdere aanbieders van binnenlandse pakketbezorgdiensten, terwijl slechts enkele van die aanbieders ook grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten aanbieden. In dat verband is het van essentieel belang om de transparante en niet-discriminerende toegang tot de diensten en de infrastructuur die nodig is voor het aanbieden van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten te waarborgen, met het oog op de vrijwaring en bevordering van doeltreffende concurrentie en de bescherming van de gebruikers.

Schrappen

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  Onder aanbieders van de universele dienst worden postbedrijven verstaan die in een specifieke lidstaat een universele postdienst of onderdelen daarvan aanbieden. Aanbieders die de universele dienst in meer dan één lidstaat aanbieden, dienen alleen in de lidstaten waar zij de universele postdienst aanbieden, te worden aangemerkt als aanbieder van de universele dienst.

Motivering

Ter verduidelijking van welke aanbieders worden aangemerkt als aanbieders van de universele dienst.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Momenteel worden de postdiensten geregeld bij Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad49. Bij deze richtlijn zijn gemeenschappelijke voorschriften vastgesteld voor het aanbieden van postdiensten en voor de universele dienstverlening in de Unie. Zij is in de eerste plaats, maar niet uitsluitend, gericht op nationale universele diensten en heeft geen betrekking op toezicht door de regelgever op aanbieders van pakketbezorgdiensten, transparantie van de tarieven en de eindvergoedingen voor bepaalde grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten, de beoordeling van de betaalbaarheid van tarieven voor bepaalde grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten en de transparante en niet-discriminerende toegang tot bepaalde grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten en/of -infrastructuur. Deze verordening vormt derhalve een aanvulling op de in Richtlijn 97/67/EG vastgestelde voorschriften met betrekking tot grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten.

(6)  Momenteel worden de postdiensten geregeld bij Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad49. Bij die richtlijn zijn gemeenschappelijke voorschriften vastgesteld voor het aanbieden van postdiensten en voor de universele dienstverlening in de Unie. Deze verordening vormt een aanvulling op de in Richtlijn 97/67/EG vastgestelde voorschriften met betrekking tot grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten.

__________________

__________________

49 Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (PB L 15 van 21.1.1998, blz. 14).

49 Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (PB L 15 van 21.1.1998, blz. 14).

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Het is derhalve belangrijk te voorzien in een duidelijke definitie van pakketbezorgdiensten en te specificeren welke postzendingen onder die definitie vallen. Dit heeft met name betrekking op andere postzendingen dan briefpost, die gezien hun gewicht over het algemeen worden gebruikt voor het verzenden van goederen en koopwaar. In overeenstemming met de vaste praktijk moet deze verordening derhalve betrekking hebben op postzendingen die maximaal 31,5 kg wegen, aangezien zwaardere zendingen niet door één gemiddeld individu zonder mechanische hulpmiddelen kunnen worden afgehandeld. In overeenstemming met de huidige praktijk en Richtlijn 97/67/EG moet elke schakel van de postketen, d.w.z. ophaling, sortering en distributie, als pakketbezorgdienst moet worden beschouwd. Louter vervoer dat niet in combinatie met een van die schakels wordt uitgevoerd, moet buiten het toepassingsgebied van de pakketbezorgdiensten vallen, aangezien in dat geval kan worden aangenomen dat die activiteit deel uitmaakt van de vervoerssector.

(8)  Het is derhalve belangrijk te voorzien in duidelijke definities van "pakketten" en "pakketbezorgdiensten" en te specificeren welke postzendingen en pakketten onder die definities vallen. Dit heeft met name betrekking op al dan niet door de aanbieder van de universele dienst afgehandelde zendingen, met uitzondering van briefpost, die gezien hun gewicht over het algemeen worden gebruikt voor het verzenden van goederen en koopwaar met of zonder handelswaarde. In overeenstemming met de vaste praktijk moet deze verordening derhalve betrekking hebben op al dan niet door de aanbieder van de universele dienst afgehandelde pakketten die maximaal 31,5 kg wegen, aangezien zwaardere zendingen niet door één gemiddeld individu zonder mechanische hulpmiddelen kunnen worden afgehandeld. In overeenstemming met de huidige praktijk moet elke schakel van de pakketbezorgketen, d.w.z. ophaling, sortering en distributie, als pakketbezorgdienst worden beschouwd, ook wanneer dergelijke diensten worden verricht door aanbieders van expres- en koeriersdiensten of tussenpersonen. Aanbieders van pakketbezorgdiensten die een alternatief bedrijfsmodel toepassen of gebruikmaken van platforms voor elektronische handel, moeten ook onder deze verordening vallen wanneer zij ten minste een van deze schakels in de bezorgketen verzorgen. Anders dan individuele onafhankelijke onderaannemers van de aanbieder van pakketbezorgdiensten dienen gevestigde aanbieders van diensten op het gebied van vervoers- en goederenlogistiek niet onder deze verordening te vallen.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  Deze verordening moet van toepassing zijn op pakketbezorgdiensten die ten behoeve van derden worden verricht en niet op ondernemingen die slechts over interne bezorgnetwerken beschikken om bestelde goederen aan klanten te kunnen leveren. Indien dergelijke ondernemingen hun interne bezorgnetwerk ook gebruiken voor de levering van door derden verkochte goederen of de levering van goederen die worden verhandeld via een interne retaildienst, dienen zij wel onder deze verordening te vallen.

Motivering

Dit moet ervoor zorgen dat de levering van levensmiddelen, bijvoorbeeld door een supermarkt, niet onder de verordening komt te vallen.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Eindvergoedingen zijn gebaseerd op multilaterale en bilaterale overeenkomsten tussen aanbieders van de universele dienst en zorgen ervoor dat de aanbieder van de universele dienst in het land van bestemming wordt vergoed voor de kosten van de dienst die hij aanbiedt aan de aanbieder van de universele dienst in het land van oorsprong. Eindvergoedingen moeten zodanig worden gedefinieerd dat zij zowel eindkosten, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 15, van Richtlijn 97/67/EG, die van toepassing zijn op briefpost, als territoriale bestellingsquota, die van toepassing zijn op pakketten, omvatten.

(9)  Eindvergoedingen zijn gebaseerd op multilaterale en bilaterale overeenkomsten tussen aanbieders van pakketbezorgdiensten en zorgen ervoor dat de aanbieder van pakketbezorgdiensten in het land van bestemming wordt vergoed voor de kosten van de dienst die hij aanbiedt aan de aanbieder van pakketbezorgdiensten in het land van oorsprong. Eindvergoedingen dienen te worden geacht zowel eindkosten, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 15, van Richtlijn 97/67/EG, die van toepassing zijn op briefpost en territoriale bestellingsquota die van toepassing zijn op pakketten, alsook de kosten van overdracht tussen de filialen van de aanbieders van pakketbezorgdiensten te omvatten. In die context moeten eindvergoedingen beschouwd worden als betalingen van de aanbieder van de universele dienst in het land van oorsprong aan de aanbieder van de universele dienst in het land van bestemming voor de kosten van de distributie van grensoverschrijdende briefpost die in de lidstaat van bestemming wordt afgehandeld. Territoriale bestellingsquota zijn betalingen van de aanbieder van de universele dienst in het land van oorsprong aan de aanbieder van de universele dienst in het land van bestemming voor de kosten van de distributie van grensoverschrijdende pakketten in de lidstaat van bestemming. En ten slotte zijn overdrachtsprijzen betalingen van de aanbieder van pakketbezorgdiensten in het land van oorsprong aan zijn filialen in de lidstaat van bestemming voor de kosten van de distributie van grensoverschrijdende pakketten in de lidstaat van bestemming. Eindvergoedingen zijn commercieel gevoelige bedrijfsgegevens.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Voor statistische doeleinden moeten nationale regelgevende instanties beschikken over kennis en informatie over de aanbieders van pakketbezorgdiensten die actief zijn op de markt. Om de administratieve lasten voor kleine aanbieders van pakketbezorgdiensten die slechts op een nationale of een regionale markt actief zijn te beperken, moet echter een drempel worden toegepast, gebaseerd op het aantal personen dat voor de aanbieder van de dienst werkt en bij het verrichten van pakketbezorgdiensten is betrokken.

(10)  Voor statistische doeleinden moeten nationale regelgevende instanties beschikken over kennis en informatie over de aanbieders van pakketbezorgdiensten die actief zijn op de markt. Gelet op het arbeidsintensieve karakter van de sector en met het oog op het beperken van de administratieve lasten voor kleine aanbieders van pakketbezorgdiensten of onderaannemers die uitsluitend op een regionale of binnenlandse markt actief zijn, moet een drempel worden toegepast, gebaseerd op het aantal personen dat gemiddeld tijdens het voorgaande kalenderjaar voor de aanbieder van de pakketbezorgdienst heeft gewerkt en bij het verrichten van pakketbezorgdiensten betrokken was in de lidstaat waar de aanbieder gevestigd is, tenzij die aanbieder in meer dan één lidstaat gevestigd is. De drempel moet evenwel op zodanige wijze worden vastgesteld dat naar behoren rekening wordt gehouden met personen die op een andere dan voltijdse, permanente basis in de sector werkzaam zijn.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis)  Als onderdeel van de aan de nationale regelgevende instantie te verstrekken informatie moet bij de kenmerken van de pakketbezorgdienst worden aangegeven welke schakels van de postketen door de aanbieder worden verzorgd (ophaling, sortering, vervoer of distributie), of de dienst binnen of buiten het toepassingsgebied van de universeledienstverplichting valt, welke territoriale reikwijdte de dienst heeft (regionaal, binnenlands of grensoverschrijdend) en of aanvullende diensten worden aangeboden.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Bij het indienen van informatie bij de nationale regelgevende instantie moet er rekening mee worden gehouden dat aanbieders van pakketbezorgdiensten mogelijk al bepaalde informatie bij dezelfde nationale regelgevende instantie hebben ingediend. Pakketbezorgdiensten zijn belangrijk voor kmo's en particulieren; zij moeten verschillende aanbieders gemakkelijk met elkaar kunnen vergelijken. Derhalve moet duidelijk worden gedefinieerd voor welke diensten de aanbieders van de universele dienst hun tarieven moeten verstrekken. Die tarieven moeten door de Commissie op een speciale website worden bekendgemaakt en moeten samen met de vertrouwelijke regelmatige verstrekking van de onderliggende eindvergoedingen de basis vormen voor de beoordeling door de nationale regelgevende instanties van de betaalbaarheid van de tarieven voor grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten. Met behulp van een vergelijkbaar formulier kunnen andere aanbieders van pakketbezorgdiensten dan de aanbieders van de universele dienst vrijwillig hun tarieven voor dezelfde diensten bij hun nationale regelgevende instantie indienen, op voorwaarde dat de betrokken postzendingen bij de woning of de bedrijfsruimten van de geadresseerde worden bezorgd.

(12)  Bij het indienen van informatie bij de nationale regelgevende instantie moet er rekening mee worden gehouden dat aanbieders van pakketbezorgdiensten mogelijk al bepaalde informatie bij dezelfde nationale regelgevende instantie hebben ingediend. Pakketbezorgdiensten zijn belangrijk voor kmo's en particulieren; zij moeten verschillende aanbieders gemakkelijk met elkaar kunnen vergelijken. Derhalve moet duidelijk worden gedefinieerd voor welke diensten de aanbieders van pakketbezorgdiensten hun tarieven moeten verstrekken. Die tarieven moeten door de Commissie op een speciale website worden bekendgemaakt en moeten samen met de vertrouwelijke regelmatige verstrekking van de onderliggende eindvergoedingen de basis vormen voor de beoordeling door de nationale regelgevende instanties van de redelijkheid van de tarieven voor grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Bij hun jaarlijkse beoordeling van de betaalbaarheid van de tarieven moeten de nationale regelgevende instanties zich baseren op objectieve criteria, zoals de binnenlandse tarieven van de aanbieder van de universele dienst in het land van oorsprong en het land van bestemming en het niveau van de eindvergoedingen. Deze algemene criteria kunnen worden aangevuld met andere criteria die van bijzonder belang zijn om de betrokken tarieven te verklaren, zoals specifieke vervoers- of afhandelingskosten en bilaterale volumes tussen verschillende aanbieders van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten.

(14)  Bij hun jaarlijkse beoordeling van de vraag of er sprake is van onredelijk hoge tarieven moeten de nationale regelgevende instanties zich baseren op objectieve criteria, zoals de binnenlandse tarieven van de aanbieder van pakketbezorgdiensten in het land van oorsprong en het land van bestemming en het niveau van de eindvergoedingen. Deze algemene criteria kunnen worden aangevuld met andere criteria die van bijzonder belang zijn om de betrokken tarieven te verklaren, zoals specifieke vervoers- of afhandelingskosten en bilaterale volumes tussen verschillende aanbieders van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten. Nationale regelgevende instanties moeten met name rekening houden met kmo's en particuliere kwetsbare gebruikers die wonen of gevestigd zijn in afgelegen of dunbevolkte gebieden. Zij moeten zich er, indien mogelijk, voor inspannen om ervoor te zorgen dat deze beoordeling overeenkomt met de bij Richtlijn 97/67/EG voorgeschreven beoordeling.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Aanzienlijke verschillen tussen binnenlandse en grensoverschrijdende tarieven voor pakketbezorgdiensten moeten worden gerechtvaardigd met objectieve criteria, zoals extra vervoerskosten en een redelijke winstmarge. Aanbieders van de universele diensten die pakketbezorgdiensten aanbieden, moeten worden verplicht een dergelijke rechtvaardiging onverwijld bekend te maken.

(16)  Aanzienlijke verschillen tussen binnenlandse en grensoverschrijdende tarieven voor pakketbezorgdiensten moeten worden gerechtvaardigd met objectieve criteria, bijvoorbeeld extra vervoerskosten en een redelijke winstmarge. Aanbieders van pakketbezorgdiensten die grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten aanbieden, moeten worden verplicht een dergelijke rechtvaardiging onverwijld bekend te maken.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Om de transparantie in de gehele Unie te waarborgen, moet de analyse van een nationale regelgevende instantie bij de nationale regelgevende instanties van de andere lidstaten en bij de Commissie worden ingediend. De nationale regelgevende instanties en de Commissie moeten de vertrouwelijkheid waarborgen. De Commissie kan de Europese Groep van regelgevende instanties voor postdiensten ook verzoeken om op basis van de nationale bijdragen een analyse voor de gehele Unie op te stellen.

(17)  Om de transparantie in de gehele Unie te waarborgen, moet de analyse van een nationale regelgevende instantie bij de nationale regelgevende instanties van de betrokken lidstaten en bij de Commissie worden ingediend. De nationale regelgevende instanties en de Commissie moeten de vertrouwelijkheid waarborgen. De Commissie kan de Europese Groep van regelgevende instanties voor postdiensten ook verzoeken om op basis van de nationale bijdragen een analyse voor de gehele Unie op te stellen, op voorwaarde dat de vertrouwelijkheid is gewaarborgd.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Aanbieders van de universele dienst die pakketbezorgdiensten aanbieden, kunnen multilaterale en bilaterale overeenkomsten inzake eindvergoedingen sluiten en andere programma's opzetten om de interconnectiviteit van hun bezorgnetwerken te bevorderen. Met het oog op non-discriminatie moeten concurrerende aanbieders van pakketbezorgdiensten gelijke toegang krijgen tot de eindvergoedingen die gelden voor partijen bij multilaterale overeenkomsten. In bepaalde gevallen kan het gerechtvaardigd zijn dat eindvergoedingen die derde aanbieders van pakketbezorgdiensten betalen hoger zijn dan die welke aanbieders van de universele dienst die partij zijn bij dergelijke overeenkomsten moeten betalen. Dat kan het geval zijn indien de partijen bij een multilaterale overeenkomst inzake eindvergoedingen kunnen aantonen dat de kosten voor het sluiten, toepassen en beheren van een overeenkomst, de extra kosten voor het ontvangen en afhandelen van zendingen van niet-aangewezen aanbieders van pakketbezorgdiensten en andere dergelijke kosten niet worden gedekt door de eindvergoedingen die de derde aanbieder van de dienst in de lidstaat van oorsprong moet betalen.

(18)  Aanbieders van pakketbezorgdiensten kunnen multilaterale en bilaterale overeenkomsten inzake eindvergoedingen sluiten en andere programma's opzetten om de interconnectiviteit van hun bezorgnetwerken te bevorderen. Met het oog op non-discriminatie moeten concurrerende aanbieders van pakketbezorgdiensten gelijke toegang krijgen tot de eindvergoedingen die gelden voor partijen bij multilaterale overeenkomsten. In bepaalde gevallen kan het gerechtvaardigd zijn dat eindvergoedingen die derde aanbieders van pakketbezorgdiensten betalen hoger zijn dan die welke aanbieders van pakketbezorgdiensten die partij zijn bij dergelijke overeenkomsten moeten betalen. Dat kan het geval zijn indien de partijen bij een multilaterale overeenkomst inzake eindvergoedingen kunnen aantonen dat de kosten voor het sluiten, toepassen en beheren van een overeenkomst, de extra kosten voor het ontvangen en afhandelen van zendingen van derde aanbieders van pakketbezorgdiensten en andere dergelijke kosten niet worden gedekt door de eindvergoedingen die de derde aanbieder van de dienst in de lidstaat van oorsprong moet betalen. Indien een aanbieder van pakketbezorgdiensten multilaterale overeenkomsten inzake eindvergoedingen sluit, moet de gelijke en niet-discriminerende toegang voor derde aanbieders tot bepaalde grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten waarin die overeenkomsten voorzien, concurrentie bevorderen, kostengeoriënteerd zijn, ten goede komen aan de consument en leiden tot een efficiënter gebruik van bestaande netwerken, in het bijzonder op het platteland en in afgelegen gebieden.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  In de praktijk en om operationele redenen is het punt waarop toegang moet worden verleend het binnenkomende uitwisselingskantoor, wat een door de aanbieders van de universele dienst in de lidstaat van bestemming vastgesteld kantoor of gebouw is dat is bestemd voor de overdracht van andere postzendingen dan briefpost.

Schrappen

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis)  Om de administratieve lasten te beperken, moet de overdracht van gegevens door aanbieders van pakketbezorgdiensten, nationale regelgevende instanties en de Commissie op elektronische wijze plaatsvinden, en met name moet het gebruik van e-handtekeningen mogelijk zijn, als bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/20141 bis.

 

_________________

 

1 bis Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Aangezien de markt voor pakketbezorgdiensten snel verandert, moet de Commissie de efficiëntie en de doeltreffendheid van deze verordening aan nieuwe beoordelingen onderwerpen en daarover regelmatig verslag uitbrengen bij het Europees Parlement en de Raad. Dat verslag moet in voorkomend geval vergezeld gaan van voorstellen tot herziening aan het Europees Parlement en de Raad.

(21)  Aangezien de markt voor pakketbezorgdiensten snel verandert, moet de Commissie de efficiëntie en de doeltreffendheid van deze verordening aan nieuwe beoordelingen onderwerpen, rekening houdend met ontwikkelingen in de elektronische handel, en daarover regelmatig verslag uitbrengen bij het Europees Parlement en de Raad. Dat verslag moet in voorkomend geval vergezeld gaan van wetgevingsvoorstellen tot herziening aan het Europees Parlement en de Raad. Het verslag wordt opgesteld na raadpleging van alle relevante belanghebbenden, waaronder het comité voor sociale dialoog in de postsector.

Amendement   22

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis)  De Commissie dient voort te bouwen op de waardevolle inbreng van de uit vertegenwoordigers van de nationale regelgevende instanties samengestelde Europese Groep van regelgevende instanties voor postdiensten.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Om uniforme voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van de verplichting voor aanbieders van pakketbezorgdiensten om informatie in te dienen bij de nationale regelgevende instanties moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend om een formulier voor de indiening van die informatie vast te stellen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad50.

Schrappen

__________________

 

50 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

 

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(22 bis)  Om te waarborgen dat de voorschriften inzake de verstrekking van informatie door de aanbieders van pakketbezorgdiensten worden toegepast op de nationale regelgevende instantie van de lidstaat waar zij zijn gevestigd, moet overeenkomstig artikel 290 VWEU aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om handelingen vast te stellen ter aanvulling van deze verordening, in de vorm van een standaardformulier voor de indiening van die informatie. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven1 bis. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

 

__________________

 

1 bis PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement     25

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 bis)  Om de effecten van deze verordening te kunnen analyseren, brengen de lidstaten verslag uit over de ontwikkeling van de arbeidsomstandigheden voor alle in de sector pakketbezorging werkzame personen en over de milieugevolgen van het toenemende wegverkeer en de daarmee gepaard gaande toename van emissies.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Aangezien de doelstellingen van deze verordening – namelijk de vaststelling van de regelgevende beginselen en voorschriften die nodig zijn om het toezicht door de regelgever en de transparantie van de prijzen te verbeteren, alsmede bepaalde beginselen met betrekking tot grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten vast te stellen ter ondersteuning van de concurrentie – niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en bijgevolg, vanwege de omvang en gevolgen daarvan, beter op het niveau van de Unie kunnen worden bereikt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om die doelstellingen te verwezenlijken,

(25)  Aangezien de doelstellingen van deze verordening – namelijk de vaststelling van de regelgevende beginselen en voorschriften die nodig zijn om het toezicht door de regelgever en de transparantie van de prijzen te verbeteren, de vaststelling van bepaalde beginselen met betrekking tot grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten ter ondersteuning van de concurrentie, alsmede bevordering van de toegang van gebruikers tot doeltreffende en betaalbare grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten – niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt maar, vanwege de omvang en gevolgen daarvan, beter op het niveau van de Unie kunnen worden bereikt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om die doelstellingen te verwezenlijken,

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onderwerp

Onderwerp en doelstellingen

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij deze verordening worden specifieke voorschriften naast de bij Richtlijn 97/67/EG vastgestelde voorschriften vastgesteld met betrekking tot:

Ter bevordering van de toegang van gebruikers tot grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten en ter bevordering van de toegang van gebruikers tot doeltreffende grensoverschrijdende pakketbezorging, onder meer kwetsbare gebruikers, gebruikers in afgelegen of dunbevolkte gebieden en personen met een handicap, worden bij deze verordening specifieke voorschriften naast de bij Richtlijn 97/67/EG vastgestelde voorschriften vastgesteld met betrekking tot:

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de transparantie van tarieven en eindvergoedingen voor bepaalde grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten en de beoordeling van de betaalbaarheid van bepaalde grensoverschrijdende tarieven;

b)  de transparantie van tarieven en eindvergoedingen voor bepaalde grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten en de beoordeling van bepaalde onredelijk hoge grensoverschrijdende tarieven;

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  transparante en niet-discriminerende toegang tot bepaalde grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten en/of ‑infrastructuur.

Schrappen

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  informatie en prijstransparantie voor gebruikers van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten;

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a)  "pakket": een door de aanbieder van de universele dienst of een andere aanbieder van pakketbezorgdiensten afgehandelde zending, met uitzondering van briefpost, met of zonder handelswaarde en met een gewicht van maximaal 31,5 kg;

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  "pakketbezorgdiensten": diensten die bestaan in de ophaling, de sortering, het vervoer of de distributie van andere postzendingen dan briefpost; louter vervoer wordt niet als pakketbezorgdienst beschouwd; de bezorging van dergelijke zendingen die meer dan 31,5 kg wegen wordt niet als pakketbezorgdienst beschouwd;

a)  "pakketbezorgdiensten": diensten die bestaan in de ophaling, de sortering, het vervoer of de distributie van pakketten, mits deze diensten niet louter uit vervoer bestaan;

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  "onderaannemer": een onderneming die ten behoeve van de aanbieder van pakketbezorgdiensten instaat voor de ophaling, de sortering, het vervoer of de distributie van pakketten, mits deze diensten niet louter uit vervoer bestaan;

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  "eindvergoedingen": betalingen van de aanbieder van de universele dienst in het land van oorsprong aan de aanbieder van de universele dienst in het land van bestemming voor de kosten van de grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten in de lidstaat van bestemming.

c)  "eindvergoedingen": betalingen in de vorm van eindvergoedingen, territoriale bestellingsquota of overdrachtsprijzen door de aanbieder van pakketbezorgdiensten in het land van oorsprong aan de aanbieder van pakketbezorgdiensten in het land van bestemming en/of, in voorkomend geval, aan tussenpersonen voor de kosten van de grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten in de lidstaat van bestemming;

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  "handelaar": elke natuurlijke of rechtspersoon, ongeacht of deze in private of publieke handen is, die met betrekking tot onder deze verordening vallende pakketbezorgdiensten handelt voor doeleinden die betrekking hebben op zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep, waaronder via een andere persoon die in zijn naam of namens hem handelt.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Alle aanbieders van pakketbezorgdiensten dienen de volgende informatie in bij de nationale regelgevende instantie van de lidstaat waar zij zijn gevestigd:

1.  Alle aanbieders van pakketbezorgdiensten, met inbegrip van aanbieders van pakketbezorgdiensten die alternatieve bedrijfsmodellen toepassen of gebruikmaken van platforms voor elektronische handel, dienen de volgende gestandaardiseerde informatie in bij de nationale regelgevende instantie van de lidstaat waar zij zijn gevestigd, tenzij de nationale regelgevende instantie reeds om dergelijke informatie heeft verzocht en deze heeft ontvangen:

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de naam van de aanbieder, zijn rechtspositie en rechtsvorm, zijn inschrijvingsnummer in een handelsregister of soortgelijk register, zijn btw-nummer, het adres waar hij is gevestigd en een contactpersoon;

a)  de naam van de aanbieder van pakketbezorgdiensten, zijn rechtspositie en rechtsvorm, zijn inschrijvingsnummer in een handelsregister of soortgelijk register, zijn btw-identificatienummer, het adres waar hij is gevestigd en een contactpersoon;

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de aard van de diensten die door de aanbieder worden aangeboden;

b)  een gedetailleerde commerciële beschrijving van de pakketbezorgdiensten die door de aanbieder van pakketbezorgdiensten worden aangeboden, met inbegrip van de bezorgmogelijkheden en precieze aan de consument verstrekte informatie;

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de algemene verkoopvoorwaarden van de aanbieder, inclusief een gedetailleerde beschrijving van de klachtenprocedure.

c)  de algemene verkoopvoorwaarden voor pakketbezorgdiensten van de aanbieder van pakketbezorgdiensten, inclusief een gedetailleerde beschrijving van de klachtenprocedure voor gebruikers.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanbieders van pakketbezorgdiensten stellen de nationale regelgevende instantie binnen dertig dagen in kennis van elke wijziging van de in het eerste lid bedoelde informatie.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Uiterlijk op 31 maart van elk kalenderjaar dienen alle aanbieders van pakketbezorgdiensten de volgende informatie in bij de nationale regelgevende instantie van de lidstaat waar zij zijn gevestigd:

3.  Uiterlijk op 31 maart van elk kalenderjaar dienen alle aanbieders van pakketbezorgdiensten, met inbegrip van aanbieders van pakketbezorgdiensten die een alternatief bedrijfsmodel toepassen, bijvoorbeeld op basis van de deeleconomie of met gebruikmaking van platforms voor elektronische handel, de volgende informatie in bij de nationale regelgevende instantie van de lidstaat waar zij zijn gevestigd, tenzij de nationale regelgevende instantie reeds om dergelijke informatie heeft verzocht en deze heeft ontvangen:

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de jaarlijkse omzet van de pakketbezorgdiensten in het voorgaande kalenderjaar in de lidstaat van vestiging van de aanbieder, uitgesplitst in pakketbezorgdiensten met betrekking tot nationale postzendingen en inkomende en uitgaande grensoverschrijdende postzendingen;

a)  de jaarlijkse omzet van de pakketbezorgdiensten in het voorgaande kalenderjaar in de lidstaat van vestiging van de aanbieder van pakketbezorgdiensten, uitgesplitst in pakketbezorgdiensten met betrekking tot binnenlandse, inkomende en uitgaande grensoverschrijdende pakketten;

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het aantal personen dat in het voorgaande kalenderjaar voor de aanbieder werkzaam was en bij het verlenen van pakketbezorgdiensten in de lidstaat van vestiging van de aanbieder was betrokken;

b)  het gemiddelde aantal personen dat in het voorgaande kalenderjaar direct of indirect bij de aanbieder van pakketbezorgdiensten in dienst was en bij het verlenen van pakketbezorgdiensten in de lidstaat van vestiging van die aanbieder betrokken was, alsook een overzicht van de arbeidsvoorwaarden van alle personen die voor de aanbieder werkzaam zijn; het aantal personen wordt berekend op basis van het gemiddelde jaarlijkse aantal voltijdse, deeltijdse en tijdelijke werknemers en zelfstandigen, alsmede personen die werkzaam zijn voor onderaannemers of ondernemingen waaraan de aanbieder van pakketbezorgdiensten de ophaling, de sortering, het vervoer of de distributie van pakketten uitbesteedt, en omvat alle personen die, in de loop van het voorgaande kalenderjaar, voor en onder het gezag van een aanbieder van pakketbezorgdiensten of diens onderaannemers tegen vergoeding diensten hebben verricht met betrekking tot enige schakel in de waardeketen;

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  het aantal postzendingen, met uitzondering van briefpost en niet zwaarder dan 31,5 kg, dat in het voorgaande kalenderjaar in de lidstaat van vestiging van de aanbieder werd afgehandeld, uitgesplitst in nationale postzendingen en inkomende en uitgaande grensoverschrijdende postzendingen.

c)  het aantal pakketten dat in het voorgaande kalenderjaar in de lidstaat waar de aanbieder van pakketbezorgdiensten is gevestigd, werd afgehandeld, uitgesplitst in binnenlandse, inkomende en uitgaande grensoverschrijdende pakketten;

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  de publiekelijk beschikbare prijzen voor pakketbezorgdiensten die van toepassing waren in het voorgaande kalenderjaar.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Een uitsplitsing van de in de eerste alinea, onder b), bedoelde berekeningen wordt aan de nationale regelgevende instantie verstrekt.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De Commissie stelt door middel van een uitvoeringshandeling een formulier vast voor de indiening van de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie. Die uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel 9 bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

4.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast tot aanvulling van deze verordening door de vaststelling van een standaardformulier voor de indiening van de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie.

 

De eerste van die gedelegeerde handelingen wordt uiterlijk op ... [acht maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] vastgesteld.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Indien dit noodzakelijk is om de naleving van deze verordening te handhaven, kunnen de nationale regelgevende instanties informatievereisten opleggen naast die welke in de leden 1 en 2 worden bedoeld.

5.  De nationale regelgevende instanties kunnen informatievereisten opleggen naast die welke in de leden 1 en 3 worden bedoeld, mits deze proportioneel zijn en noodzakelijk zijn om de naleving van deze verordening te waarborgen.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een aanbieder van pakketbezorgdiensten die minder dan vijftig personen in dienst heeft, is niet onderworpen aan de verplichtingen uit hoofde van de leden 1 en 2, tenzij die aanbieder in meer dan één lidstaat is gevestigd.

6.  Dit artikel is niet van toepassing op aanbieders van pakketbezorgdiensten die, samen met hun eventuele onderaannemers en verbonden ondernemingen, gedurende het voorgaande kalenderjaar gemiddeld minder dan 25 personen in dienst hadden, tenzij die aanbieders in meer dan één lidstaat zijn gevestigd. Het aantal personen wordt berekend op basis van het gemiddelde jaarlijkse aantal voltijdse, deeltijdse en tijdelijke werknemers, personen met nulurencontracten en zelfstandigen, alsook personen die werkzaam waren voor onderaannemers. Op verzoek wordt een uitsplitsing van de berekeningen verstrekt.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  Alle onderaannemers dienen de in dit artikel bedoelde informatie in bij de nationale regelgevende instantie van de lidstaat waar zij gevestigd zijn. Onderaannemers hoeven evenwel niet te voldoen aan artikel 3, onder c) en c bis).

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 ter.  Wanneer een nationale regelgevende instantie overeenkomstig de nationale voorschriften en voorschriften van de Unie betreffende het zakengeheim van oordeel is dat bepaalde informatie een vertrouwelijk karakter heeft, respecteert de betrokken nationale regelgevende instantie deze vertrouwelijkheid.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Transparantie van tarieven en eindvergoedingen

Transparantie van grensoverschrijdende tarieven en eindvergoedingen

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aanbieders van de universele dienst die pakketbezorgdiensten aanbieden, dienen elk kalenderjaar bij de nationale regelgevende instantie van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd de openbare tarievenlijst in die op 1 januari van toepassing is voor de bezorging van postzendingen die tot de categorieën in de bijlage behoren. Die informatie moet uiterlijk op 31 januari van elk kalenderjaar worden ingediend.

1.  Alle aanbieders van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten en hun filialen die onder artikel 3 vallen, met uitzondering van onderaannemers, dienen elk kalenderjaar bij de nationale regelgevende instantie van de lidstaat waar zij zijn gevestigd de openbare tarievenlijst voor grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten in die op 1 januari van toepassing is voor de bezorging van postzendingen die tot de categorieën in de bijlage behoren. Die informatie wordt uiterlijk op 31 januari van elk kalenderjaar ingediend in elektronische en machineleesbare vorm.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Aanbieders van de universele dienst die pakketbezorgdiensten aanbieden, dienen elk kalenderjaar bij de nationale regelgevende instantie de eindvergoedingen in die op 1 januari van toepassing zijn op postzendingen van oorsprong uit andere lidstaten. Die informatie moet uiterlijk op 31 januari van elk kalenderjaar worden ingediend.

3.  Alle aanbieders van pakketbezorgdiensten die onder artikel 3 vallen, met uitzondering van onderaannemers, dienen elk kalenderjaar bij de nationale regelgevende instantie van de lidstaat waar zij zijn gevestigd de eindvergoedingen in die op 1 januari van toepassing zijn op pakketten die afkomstig zijn uit andere lidstaten. Die informatie wordt uiterlijk op 31 januari van elk kalenderjaar ingediend.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De nationale regelgevende instanties dienen de overeenkomstig lid 3 verkregen eindvergoedingen uiterlijk op 28 februari van elk kalenderjaar bij de Commissie en de nationale regelgevende instanties van de lidstaten van oorsprong in.

4.  De nationale regelgevende instanties dienen de overeenkomstig lid 3 verkregen eindvergoedingen uiterlijk op 28 februari van elk kalenderjaar bij de Commissie en de nationale regelgevende instanties van de lidstaten van oorsprong in. De nationale regelgevende instanties en de Commissie waarborgen dat de verkregen eindvergoedingen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De nationale regelgevende instanties verzamelen de in de leden 1 en 3 bedoelde informatie uitsluitend als de mate van concurrentie op desbetreffende grensoverschrijdende markt, onder meer voor verzenders van kleine volumes in afgelegen of perifere gebieden, onvoldoende is.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Beoordeling van de betaalbaarheid van tarieven

Beoordeling van grensoverschrijdende tarieven

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De nationale regelgevende instantie beoordeelt de betaalbaarheid van de grensoverschrijdende tarieven die zijn opgenomen in de overeenkomstig artikel 4, lid 1, verkregen openbare tarievenlijsten binnen drie maanden na ontvangst van die informatie. Bij die beoordeling worden met name de volgende elementen in aanmerking genomen:

1.  Voor alle in de bijlage vermelde zendingen wijst de nationale regelgevende instantie de tarieven voor grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten voor zendingen vanuit de eigen lidstaat aan die zij op basis van de overeenkomstig artikel 4 verkregen openbare tarievenlijst onredelijk hoog acht.

a)  de binnenlandse tarieven van de vergelijkbare pakketbezorgdiensten in de lidstaat van oorsprong en de lidstaat van bestemming;

 

b)  de overeenkomstig artikel 4, lid 3, verkregen eindvergoedingen;

 

c)  de eventuele toepassing van een uniform tarief ten aanzien van twee of meer lidstaten.

de toepassing van een uniform tarief ten aanzien van twee of meer lidstaten wordt in aanmerking genomen.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Indien de nationale regelgevende instantie concludeert dat de in lid 1 bedoelde grensoverschrijdende tarieven niet betaalbaar zijn, verzoekt zij de aanbieder van de universele dienst om de noodzakelijke nadere informatie en/of rechtvaardiging in verband met het niveau van die tarieven.

2.  Indien de nationale regelgevende instantie concludeert dat de in lid 1 bedoelde grensoverschrijdende tarieven onredelijk hoog zijn, verzoekt zij de aanbieders van pakketbezorgdiensten om de noodzakelijke nadere informatie en/of rechtvaardiging in verband met het niveau van die tarieven, rekening houdend met de mate van concurrentie op de desbetreffende grensoverschrijdende markt.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De Commissie stelt in samenwerking met de nationale regelgevende instanties indicatieve richtsnoeren op voor de beoordeling als bedoeld in lid 1.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De aanbieder van de universele dienst dient de in lid 2 bedoelde informatie en/of rechtvaardiging binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek in bij de nationale regelgevende instantie.

3.  Alle aanbieders van pakketbezorgdiensten dienen de in lid 2 bedoelde informatie en/of rechtvaardiging binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek in bij de nationale regelgevende instantie.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De nationale regelgevende instantie dient haar beoordeling, inclusief eventuele overeenkomstig lid 3 verstrekte informatie en/of rechtvaardiging, in bij de Commissie, de nationale regelgevende instanties van de andere lidstaten en de met de uitvoering van het mededingingsrecht belaste autoriteiten in de lidstaat van de nationale regelgevende instantie die de beoordeling indient. Er wordt eveneens een niet-vertrouwelijke versie van die beoordeling ingediend bij de Commissie. Die informatie moet uiterlijk op 31 maart van elk kalenderjaar worden ingediend.

4.  De nationale regelgevende instantie dient haar beoordeling, inclusief eventuele overeenkomstig lid 3 verstrekte informatie en/of rechtvaardiging, in bij de Commissie en de nationale regelgevende instanties van de betrokken lidstaten. Die informatie wordt uiterlijk op 31 maart van elk kalenderjaar ingediend. De nationale regelgevende instantie en de Commissie waarborgen dat de beoordelingen en eventuele verstrekte informatie en/of rechtvaardigingen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De nationale regelgevende instantie dient een niet-vertrouwelijke versie van de in lid 4 bedoelde beoordeling in bij de Commissie. Die informatie wordt uiterlijk op 31 maart van elk kalenderjaar ingediend.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De Commissie maakt de niet-vertrouwelijke versie van de overeenkomstig lid 4 door de nationale regelgevende instanties ingediende beoordeling uiterlijk op 30 april van elk kalenderjaar bekend op de speciale website.

5.  De Commissie maakt niet-vertrouwelijke versies van de overeenkomstig lid 4 door de nationale regelgevende instanties ingediende beoordeling uiterlijk op 30 april van elk kalenderjaar bekend op de speciale website.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 6

Schrappen

Transparante en niet-discriminerende grensoverschrijdende toegang

 

1.  Wanneer de aanbieders van de universele dienst die pakketbezorgdiensten aanbieden multilaterale overeenkomsten over eindvergoedingen sluiten, moeten alle redelijke verzoeken om toegang tot alle voor het aanbieden van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten noodzakelijke netwerkonderdelen en geassocieerde faciliteiten, alsmede relevante diensten en informatiesystemen door hen worden ingewilligd.

 

2.  Het punt waarop toegang moet worden verleend, is het binnenkomende uitwisselingskantoor in de lidstaat van bestemming.

 

3.  De in lid 1 bedoelde aanbieders van de universele dienst moeten een referentieofferte bekendmaken. De referentieofferte bevat alle relevante geassocieerde voorwaarden, inclusief prijzen.

 

4.  De referentieofferte omvat alle in lid 1 bedoelde onderdelen die noodzakelijk zijn voor toegang, inclusief eventuele voorwaarden voor de beperking van de toegang tot en/of het gebruik van diensten, voor zover dergelijke voorwaarden door de lidstaten en overeenkomstig het recht van de Unie worden toegestaan.

 

5.  Voordat de referentieofferte wordt bekendgemaakt, moet zij door de nationale regelgevende instantie worden goedgekeurd. Indien nodig kan de nationale regelgevende instantie wijzigingen opleggen met betrekking tot de referentieofferte om gevolg te geven aan in deze verordening vastgestelde verplichtingen.

 

6.  De in lid 1 bedoelde aanbieders van de universele dienst verstrekken op verzoek en op basis van een referentieofferte een individuele offerte aan een aanbieder van pakketbezorgdiensten die om toegang in de zin van lid 1 verzoekt; zij doen dat uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek. Aanbieders van de universele dienst die een verzoek om toegang ontvangen en aanbieders die om toegang verzoeken, onderhandelen te goeder trouw.

 

7.  Indien op basis van de in lid 6 bedoelde individuele offerte geen overeenkomst wordt bereikt, kan de aanbieder van pakketbezorgdiensten die om toegang verzoekt de door de aanbieder van de universele dienst verstrekte individuele offerte bij de nationale regelgevende instantie indienen. Indien nodig wijzigt de nationale regelgevende instantie de referentieofferte om gevolg te geven aan de in dit artikel vastgestelde verplichtingen.

 

8.  De toegang wordt binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie maanden na de sluiting van het contract operationeel gewaarborgd.

 

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 6 bis

 

Verstrekking van informatie aan gebruikers door handelaren

 

Alle handelaren die verkoopovereenkomsten met gebruikers sluiten die ook betrekking hebben op het verzenden van grensoverschrijdende pakketten, verschaffen de gebruikers in de precontractuele fase de volgende informatie via een website of andere toegankelijke middelen:

 

a)  de door hen aan de gebruikers voor grensoverschrijdende pakketbezorging in rekening gebrachte prijzen, met inbegrip van relevante alternatieve of kortingstarieven en tariefoverzichten;

 

b)  de aangeboden grensoverschrijdende verzendopties, met inbegrip van mogelijkheden voor het volgen van zendingen, en mechanismen die de gebruiker de mogelijkheid bieden om in elk stadium van het bezorgingsproces te interveniëren, onder meer, in voorkomend geval, met betrekking tot retourzendingen, hernieuwde bezorging of ophaaltijden of -adressen;

 

c)  uitvoerige gegevens over hun eigen klachtenprocedures en die van andere relevante aanbieders van pakketbezorgdiensten, alsook de klachtenprocedure van het netwerk van Europese bureaus voor consumentenvoorlichting met betrekking tot grensoverschrijdende klachten.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vóór XX/XX/2019, en vervolgens om de vier jaar, dient de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité een beoordelingsverslag in over de toepassing van deze verordening, in voorkomend geval vergezeld van een voorstel tot herziening ervan.

Uiterlijk 31 januari 2019, en vervolgens om de drie jaar, dient de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité een beoordelingsverslag in over de toepassing van deze verordening, in voorkomend geval vergezeld van een wetgevingsvoorstel tot herziening ervan. Het verslag wordt opgesteld na raadpleging van alle relevante belanghebbenden, met inbegrip van het Comité voor de sociale dialoog in de postsector.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  of de betaalbaarheid van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten is verbeterd, ook voor gebruikers in afgelegen of dunbevolkte gebieden;

a)  of de doeltreffendheid van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten is verbeterd, ook voor gebruikers in afgelegen of dunbevolkte gebieden;

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de mate waarin aanbieders van de universele dienst die pakketbezorgdiensten aanbieden de in artikel 6 bedoelde transparante en niet-discriminerende grensoverschrijdende wholesaletoegang verlenen;

Schrappen

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  de gevolgen voor de grensoverschrijdende elektronische handel, met inbegrip van gegevens over de verzendkosten die aan handelaren en gebruikers in rekening worden gebracht;

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b ter)  de geboekte vooruitgang met betrekking tot de kwaliteit van pakketbezorgdiensten en de ontwikkeling van interoperabiliteit op het gebied van grensoverschrijdende pakketbezorging.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 9

Schrappen

Comitéprocedure

 

1.  De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 21 van Richtlijn 97/67/EG ingestelde postrichtlijncomité. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

 

2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

 

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 9 bis

 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

 

2.  De in artikel 3, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van … * [de datum van inwerkingtreding van deze verordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

 

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

 

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

 

6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van vier maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – voetnoot (****)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(****) De bovenstaande tarieven moeten gelden voor zendingen die aan huis of bij de bedrijfsruimten in de lidstaat van bestemming worden bezorgd.

(****) De bovenstaande tarieven moeten gelden voor zendingen die bij de woning of de bedrijfsruimten van de geadresseerde in de lidstaat van bestemming worden bezorgd.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten

Document- en procedurenummers

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

IMCO

9.6.2016

Medeverantwoordelijke commissies - datum bekendmaking

19.1.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Biljana Borzan

17.6.2016

Behandeling in de commissie

20.3.2017

2.5.2017

 

 

Datum goedkeuring

30.5.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

28

6

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Kaja Kallas, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Franz Obermayr, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

2

0

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten

Document- en procedurenummers

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Datum indiening bij EP

25.5.2016

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

ITRE

9.6.2016

IMCO

9.6.2016

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ITRE

14.6.2016

 

 

 

Medeverantwoordelijke commissies

       Datum bekendmaking

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Lucy Anderson

6.9.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

26.1.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Datum goedkeuring

12.10.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

43

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Herbert Dorfmann, André Elissen, Jaromír Kohlíček

Datum indiening

23.10.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

43

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

-

EFDD

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling