Procedura : 2016/0149(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0315/2017

Teksty złożone :

A8-0315/2017

Debaty :

PV 12/03/2018 - 17
CRE 12/03/2018 - 17

Głosowanie :

PV 13/03/2018 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0064

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1196kWORD 170k
18.10.2017
PE 602.930v03-00 A8-0315/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawczyni: Lucy Anderson

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*):

Biljana Borzan, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0285),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0195/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 października 2016 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinię Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0315/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając opinię Komitetu Regionów47

skreśla się

__________________

 

47 Dz.U. C , , s. .

 

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Stawki opłat dla podmiotów nadających niewielkie ilości transgranicznych paczek i innych przesyłek pocztowych, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw i osób fizycznych, są nadal stosunkowo wysokie. Ma to bezpośredni negatywny wpływ na użytkowników korzystających z transgranicznego doręczania paczek, zwłaszcza w odniesieniu do handlu elektronicznego.

(1)  w przypadku niewielkich przesyłek w ramach transgranicznych usług doręczania paczek, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw i osób fizycznych, stosowane opłaty są nadal stosunkowo wysokie w znacznej liczbie przypadków. Ma to bezpośredni negatywny wpływ na konsumentów i innych użytkowników, zwłaszcza w odniesieniu do handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym Unii. Ponadto użytkownicy zgłaszają często problemy z jakością usługi przy wysyłaniu, otrzymywaniu lub zwrocie paczek transgranicznych, a także problemy z egzekwowaniem praw ochrony konsumentów, czasami z uwagi na brak jasności w odniesieniu do ewentualnej odpowiedzialności w przypadku zagubienia lub uszkodzenia paczek. Dalsze usprawnienia w zakresie jakości norm usługi i interoperacyjności transgranicznego doręczania paczek są równie potrzebne i powinno się nadal nadawać im priorytet zgodnie z dyrektywą 97/67/WE, za pośrednictwem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz w inny sposób; potrzebne są również dalsze postępy w zakresie wydajności usług przy szczególnym uwzględnieniu interesów użytkowników.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że każdy, kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem, zaś art. 16 Karty mówi, że uznaje się wolność prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  W art. 14 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) podkreśla się miejsce zajmowane przez usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, takie jak usługi pocztowe, wśród wspólnych wartości Unii Europejskiej, a także ich rolę w sprzyjaniu spójności społecznej i terytorialnej. Stwierdza się w nim, że należy dołożyć starań, by takie usługi były świadczone na podstawie zasad i na warunkach, które pozwolą im wypełniać ich misje.

Justification

Niniejsze rozporządzenie zaproponowano w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego w celu pobudzenia handlu elektronicznego i zajęcia się kwestiami wynikającymi z różnic cen transgranicznego doręczania przesyłek w różnych państwach członkowskich. Należy jednak upewnić się – w trosce o ogólny interes publiczny – że rozporządzenie nie będzie miało szkodliwego wpływu na usługi pocztowe.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1c)  W protokole nr 26 w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym załączonym do TFUE oraz do Traktatu o Unii Europejskiej podkreślono, że wspólne wartości Unii Europejskiej w poszanowaniu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w rozumieniu art. 14 TFUE obejmują różnice w potrzebach i preferencjach odbiorców mogące wynikać z odmiennej sytuacji geograficznej, społecznej lub kulturowej oraz wysoki poziom jakości, bezpieczeństwa i przystępności cenowej, równe traktowanie oraz propagowanie powszechnego dostępu i praw odbiorców.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1d)  Art. 169 ust. 1 oraz art. 169 ust. 2 lit. a) TFUE stanowi, że Unia ma się przyczyniać do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumentów przez środki przyjęte na podstawie art. 114 TFUE.

Uzasadnienie

Ponieważ środki harmonizujące na mocy art. 114 TFUE – takie jak niniejsze rozporządzenie – wchodzą w zakres prawa Unii, ich podstawą powinien być wysoki poziom ochrony konsumentów.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Istnieją zasadnicze różnice pomiędzy państwami członkowskimi, jeżeli chodzi o kompetencje krajowych organów regulacyjnych w zakresie monitorowania rynku i nadzoru regulacyjnego nad operatorami świadczącymi usługi doręczania paczek. Zostało to potwierdzone we wspólnym sprawozdaniu48 sporządzonym przez Europejską Grupę Regulacji Rynku Usług Pocztowych i Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, w którym ustalono, że krajowe organy regulacyjne potrzebują odpowiednich kompetencji regulacyjnych do podejmowania działań, jednak nie we wszystkich państwach członkowskich takie kompetencje posiadają. Różnice te powodują dodatkowe obciążenia administracyjne i koszty związane z przestrzeganiem przepisów przez operatorów świadczących usługi doręczania paczek, którzy prowadzą działalność transgraniczną. Różnice te stanowią zatem przeszkodę dla transgranicznego świadczenia usług doręczania paczek, a tym samym wywierają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

(2)  Istnieją zasadnicze różnice pomiędzy państwami członkowskimi, jeżeli chodzi o kompetencje krajowych organów regulacyjnych w zakresie monitorowania rynku i nadzoru regulacyjnego nad operatorami świadczącymi usługi doręczania paczek, chociaż niektóre organy mogą z powodzeniem wymagać od operatorów podania stosownych informacji o cenach. Zostało to potwierdzone we wspólnym sprawozdaniu48 sporządzonym przez Europejską Grupę Regulacji Rynku Usług Pocztowych i Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, w którym ustalono, że krajowe organy regulacyjne potrzebują odpowiednich kompetencji regulacyjnych do podejmowania działań, jednak nie we wszystkich państwach członkowskich takie kompetencje posiadają. Różnice te powodują dodatkowe obciążenia administracyjne i koszty związane z przestrzeganiem przepisów przez operatorów świadczących usługi doręczania paczek, którzy prowadzą działalność ponad granicami. Różnice te stanowią zatem przeszkodę dla transgranicznego świadczenia usług doręczania paczek, a tym samym wywierają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

__________________

__________________

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy o usługach pocztowych1a stwierdzono, że jakiekolwiek rozszerzenie roli krajowych organów regulacyjnych w ramach nowych regulacji na rynku paczek powinno przewidywać rozwiązanie problemu wybiórczego traktowania rynku w sektorze dostaw oraz ustanowienie minimalnych standardów dla wszystkich operatorów, aby zapewnić uczciwą i sprawiedliwą konkurencję.

 

__________________

 

1a P8_TA(2016)0357

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)  Ze względu na międzynarodowy charakter sektora pocztowego i sektora doręczania paczek, duże znaczenie ma dalszy rozwój europejskich i międzynarodowych norm technicznych z korzyścią dla użytkowników i środowiska, a także oferowanie przedsiębiorstwom szerszych możliwości rynkowych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Rynek transgranicznych usług doręczania paczek jest zróżnicowany i złożony: różni operatorzy oferują różne usługi i ceny w zależności od masy, rozmiaru i kształtu przesyłki, jak również od przeznaczenia, elementów stanowiących wartość dodaną, takich jak rozwiązania w zakresie identyfikowalności, oraz od liczby nadawanych przesyłek. Wobec tej różnorodności usług doręczania paczek trudno jest porównywać poszczególnych operatorów, zarówno pod względem jakości, jak i cen usług. Ponadto podmioty nadające niewielkie ilości transgranicznych paczek, takie jak małe i średnie przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, często nie wiedzą o istnieniu różnych usług doręczania paczek.

(3)  Rynek transgranicznych usług doręczania paczek jest zróżnicowany, złożony i konkurencyjny: różni operatorzy oferują różne usługi i ceny w zależności od masy, rozmiaru i kształtu paczki, jak również od przeznaczenia, elementów stanowiących wartość dodaną, takich jak systemy identyfikowalności, oraz od liczby nadawanych paczek. W większości państw członkowskich operatorzy świadczący usługę powszechną nie posiadają większości rynku doręczania paczek. Wobec tej różnorodności usług doręczania paczek trudno jest konsumentom i użytkownikom porównywać poszczególnych operatorów, zarówno pod względem jakości, jak i cen usług, ponieważ często nie wiedzą o istnieniu podobnych usług doręczania paczek w transgranicznym handlu online. Dostęp do tych informacji należy ułatwić przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom oraz klientom indywidualnym. Ponadto małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące detaliczny handel elektroniczny uznają kwestie związane z dostawą za przeszkodę w sprzedaży transgranicznej.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Aby zwiększyć przystępność transgranicznych usług doręczania paczek, w szczególności dla użytkowników na odległych lub słabo zaludnionych obszarach, konieczna jest poprawa przejrzystości publicznych cenników opłat za ograniczony zestaw transgranicznych usług doręczania paczek oferowanych przez operatorów świadczących usługę powszechną. Powinno to dotyczyć usług, z których korzystają głównie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. Przejrzystość publicznych cenników jest niezbędna również po to, by móc rozwiązać problem wysokich cen transgranicznych usług doręczania paczek oraz zmniejszyć, w stosownych przypadkach, nieuzasadnione różnice stawek opłat za usługi krajowe i transgraniczne.

(4)  Aby poprawić transgraniczne usługi doręczania paczek, w szczególności dla osób fizycznych i małych przedsiębiorstw, w tym na odległych lub słabo zaludnionych obszarach oraz dla użytkowników niepełnosprawnych lub o ograniczonej możliwości poruszania się, konieczna jest poprawa przejrzystości i dostępności opłat jednostkowych za ograniczony zestaw transgranicznych usług doręczania paczek oferowanych przez operatorów świadczących usługę doręczania paczek. Powinno to dotyczyć usług, z których korzystają głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. Uczynienie cen transgranicznych usług doręczania bardziej przejrzystymi i łatwo porównywalnymi w całej Unii powinno zachęcać do obniżenia zbyt wysokich cen oraz, w stosownych przypadkach, nieuzasadnionych różnic stawek opłat za krajowe i transgraniczne usługi doręczania paczek. Podstawowe usługi doręczania paczek oferowane przez operatorów świadczących usługę powszechną muszą spełniać kryteria przystępności związane z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Standardowa pojedyncza paczka jest częścią usługi powszechnej w każdym państwie członkowskim i jest również usługą, z której najczęściej korzystają osoby fizyczne i małe przedsiębiorstwa. Poprawa przejrzystości i dostępności taryf jednostkowych jest konieczna dla dalszego rozwoju handlu elektronicznego.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  W związku z tym, że według badania Eurobarometr Flash nr 413 większość przedsiębiorstw, które prowadzą, prowadziły lub próbowały prowadzić sprzedaż przez internet, stwierdziła, że wysokie koszty doręczania wraz z kosztownym procesem obsługi skarg i gwarancji stanowią problem, należy podjąć dodatkowe działania w celu zadbania o to, by wszyscy sprzedawcy detaliczni i konsumenci, a w szczególności MŚP oraz konsumenci na obszarach najbardziej oddalonych, korzystali w pełni z bezproblemowych, dostępnych i świadczonych po przystępnej cenie transgranicznych usług doręczania paczek, z uwzględnieniem faktu, że konsumenci oczekują zakupów z bezpłatną dostawą.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W większości państw członkowskich działa kilku operatorów świadczących krajowe usługi doręczania paczek, ale spośród nich tylko nieliczni świadczą również usługi transgraniczne. W związku z tym należy zapewnić przejrzysty i niedyskryminacyjny dostęp do usług i infrastruktury niezbędnych do świadczenia transgranicznych usług doręczania paczek, aby chronić i wspierać skuteczną konkurencję i zapewnić ochronę użytkowników.

skreśla się

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Operatorzy świadczący usługę powszechną oznaczają operatorów pocztowych, którzy świadczą powszechną usługę pocztową lub części tej usługi w konkretnym państwie członkowskim. Operatorzy świadczący usługę powszechną, którzy prowadzą działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim, powinni zostać sklasyfikowani jako operatorzy świadczący usługę powszechną tylko w tych państwach członkowskich, w których świadczą powszechną usługę pocztową.

Uzasadnienie

Uściślenie definicji operatora świadczącego usługę powszechną.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Usługi pocztowe są obecnie uregulowane w dyrektywie 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady49. W dyrektywie tej ustanowiono wspólne reguły dotyczące świadczenia usług pocztowych i powszechnej usługi pocztowej w Unii. Dyrektywa skupia się głównie, choć nie wyłącznie, na krajowych usługach powszechnych i nie zajmuje się nadzorem regulacyjnym nad operatorami świadczącymi usługi doręczania paczek, przejrzystością stawek opłat i opłat końcowych za niektóre transgraniczne usługi doręczania paczek, oceną przystępności stawek opłat za niektóre transgraniczne usługi doręczania paczek ani przejrzystym i niedyskryminacyjnym dostępem do niektórych transgranicznych usług lub infrastruktury doręczania paczek. Niniejsze rozporządzenie uzupełnia zatem przepisy dyrektywy 97/67/WE w odniesieniu do transgranicznych usług doręczania paczek.

(6)  Usługi pocztowe są obecnie uregulowane w dyrektywie 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady49. W dyrektywie tej ustanowiono wspólne reguły dotyczące świadczenia usług pocztowych i powszechnej usługi pocztowej w Unii. Dyrektywa skupia się głównie, choć nie wyłącznie, na krajowych usługach powszechnych i nie zajmuje się nadzorem regulacyjnym nad operatorami świadczącymi usługi doręczania paczek. Przestrzegania określonych w dyrektywie minimalnych wymogów dotyczących usług powszechnych dopilnowuje wyznaczony przez państwo członkowskie krajowy organ regulacyjny. Niniejsze rozporządzenie uzupełnia zatem przepisy dyrektywy 97/67/WE w odniesieniu do transgranicznych usług doręczania paczek. Komisja dopilnowuje, aby rekompensata za świadczenie usług powszechnych w państwach członkowskich była proporcjonalna i odpowiednia oraz aby były przestrzegane reguły konkurencji. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie naruszają jednak praw i gwarancji ustanowionych w dyrektywie, a zwłaszcza ciągłości świadczenia powszechnej usługi pocztowej na rzecz użytkowników.

__________________

__________________

49 Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca wspólnych zasad rozwoju wewnętrznego rynku usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz.U. L 1 z 21.1.1998, s. 14).

49 Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca wspólnych zasad rozwoju wewnętrznego rynku usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz.U. L 1 z 21.1.1998, s. 14).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Około 80 % zaadresowanych przesyłek pocztowych generowanych przez handel elektroniczny stanowią obecnie przesyłki o masie poniżej dwóch kilogramów i często są one przetwarzane w strumieniu przesyłek listowych. Ważne jest, aby te przesyłki pocztowe zostały objęte niniejszym rozporządzeniem, w szczególności wymaganiami w zakresie przejrzystości stawek opłat oraz oceną przystępności tych opłat.

(7)  Szacuje się, że około 80 % zaadresowanych paczek generowanych przez handel elektroniczny stanowią obecnie paczki o masie poniżej dwóch kilogramów i często są one przetwarzane w strumieniu przesyłek listowych, pomimo że brak jest informacji na temat masy paczek dostarczanych innymi sposobami. Aby zapobiegać nieuczciwej konkurencji oraz zachęcać do dalszego wzrostu na rynku, ważne jest aby te lżejsze paczki zostały objęte niniejszym rozporządzeniem, w tym wymaganiami w zakresie przejrzystości stawek opłat oraz oceną przystępności tych opłat.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Należy zatem ustanowić jasną definicję usług doręczania paczek i określić, jakie przesyłki pocztowe są objęte tą definicją. Dotyczy to w szczególności przesyłek pocztowych innych niż przesyłki z korespondencją, które ze względu na swoją masę są powszechnie wykorzystywane do przesyłania dóbr i towarów. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem obejmować, zgodnie z utrwaloną praktyką, przesyłki pocztowe o masie do 31,5 kg, gdyż cięższe przesyłki nie mogą być obsługiwane przez przeciętną osobę fizyczną bez użycia urządzeń mechanicznych. Zgodnie z obecną praktyką oraz z dyrektywą 97/67/WE każdy etap łańcucha usług pocztowych, tj. przyjmowanie, sortowanie i doręczanie, należy uznawać za usługę doręczania paczek. Samo przemieszczanie przesyłek, które nie jest prowadzone w związku z jednym z tych etapów, nie powinno wchodzić w zakres usług doręczania paczek, ponieważ można w tym przypadku zakładać, że działalność ta należy do sektora transportu.

(8)  Należy zatem ustanowić jasną definicję paczki, usług doręczania paczek i operatorów świadczących usługi doręczania paczek, a także określić, jakie przesyłki pocztowe są objęte tymi definicjami. Dotyczy to w szczególności przesyłek pocztowych innych niż przesyłki z korespondencją, przesyłek dostarczanych lub niedostarczanych przez operatora świadczącego usługę powszechną, które ze względu na swoją masę są powszechnie wykorzystywane do przesyłania dóbr i towarów. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem obejmować, zgodnie z utrwaloną praktyką, paczki lub przesyłki posiadające wartość handlową lub takiej wartości pozbawione, o masie do 31,5 kg, gdyż cięższe przesyłki nie mogą być obsługiwane przez przeciętną osobę fizyczną bez użycia urządzeń mechanicznych. Zgodnie z obecną praktyką oraz z dyrektywą 97/67/WE każdy etap łańcucha usług pocztowych, tj. przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i dystrybucja, należy uznawać za usługę doręczania paczek. Jednak samo przemieszczanie paczek, które nie jest prowadzone w związku z innym z tych etapów, nie powinno wchodzić w zakres usług doręczania paczek, chyba że dane przedsiębiorstwo lub jedną z jego jednostek zależnych lub powiązanych przedsiębiorstw wchodzi w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia.

Przedsiębiorstwa mające siedzibę tylko w jednym państwie członkowskim i posiadające własne sieci dostaw zaangażowane wyłącznie w świadczenie usług, które stanowią część umowy sprzedaży zdefiniowanej w art. 2 pkt 5 dyrektywy 2011/83/UE, nie powinny być uznawane za operatorów świadczących usługę doręczania paczek do celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Minimalny zestaw poufnych informacji musi być obowiązkowo przekazywany organom krajowym oraz należy określić sposób, w jaki organy zapewnią operatorom krajowym poszanowanie ich handlowego charakteru, a także należy stworzyć bezpieczne kanały przekazywania tych informacji.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Opłaty końcowe są oparte na wielostronnych i dwustronnych umowach między operatorami świadczącymi usługi powszechne. Stanowią one dla operatora świadczącego usługę powszechną w państwie przeznaczenia rekompensatę kosztów usług świadczonych na rzecz operatora świadczącego usługę powszechną w państwie nadania. Opłaty końcowe powinny być określone w taki sposób, aby obejmowały zarówno koszty końcowe zdefiniowane w art. 2 pkt 15 dyrektywy 97/67/WE, które mają zastosowanie do przesyłek listowych, jak i końcowe udziały lądowe stosowane do paczek.

(9)  Opłaty końcowe są oparte na wielostronnych i dwustronnych umowach między operatorami świadczącymi usługi doręczania paczek i, w stosownych przypadkach, pośrednikami tworzącymi część łańcucha doręczania przesyłek. Stanowią one dla operatora świadczącego usługę doręczania paczek w państwie przeznaczenia rekompensatę kosztów usług świadczonych na rzecz operatora świadczącego usługę doręczania paczek w państwie nadania. Opłaty końcowe powinny być określone w taki sposób, aby obejmowały zarówno koszty końcowe zdefiniowane w art. 2 pkt 15 dyrektywy 97/67/WE, które mają zastosowanie do przesyłek listowych, jak i końcowe udziały lądowe stosowane do paczek. Opłaty końcowe są szczególnie chronionymi danymi handlowymi przedsiębiorstw. Zgromadzone dane dotyczące opłat końcowych i umów handlowych należy przetwarzać w warunkach ścisłej poufności, zgodnie z zasadami wolnego rynku. Nie należy zwiększać obciążeń administracyjnych dostawców usług doręczania paczek.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Do celów statystycznych krajowe organy regulacyjne powinny posiadać wiedzę i informacje na temat operatorów świadczących usługi doręczania paczek, którzy działają na rynku. Aby jednak ograniczyć obciążenia administracyjne dla małych operatorów świadczących usługi doręczania paczek, którzy działają tylko na rynku krajowym lub regionalnym, należy zastosować próg dotyczący liczby osób zatrudnionych przez operatora i uczestniczących w świadczeniu usług doręczania paczek.

(10)  Do celów statystycznych krajowe organy regulacyjne powinny posiadać wiedzę i informacje na temat operatorów świadczących usługi doręczania paczek, którzy działają na rynku w oparciu o odnośne procedury udzielania zezwoleń lub inne instrumenty prawne. Aby jednak ograniczyć obciążenia administracyjne dla małych operatorów świadczących usługi doręczania paczek, którzy działają tylko na rynku krajowym lub regionalnym, należy zastosować próg w wysokości poniżej 50 osób, oparty na liczbie osób zatrudnionych przez operatora w poprzednim roku kalendarzowym i uczestniczących w świadczeniu usług doręczania paczek, chyba że operator ten prowadzi działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim. W niektórych przypadkach, przy uwzględnieniu specyfiki danego państwa członkowskiego, krajowy organ regulacyjny powinien mieć możliwość obniżenia progu do 25 osób. Próg ten jest zgodny z zaleceniem Komisji nr 2003/361 z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, odzwierciedla pracochłonny charakter sektora oraz obejmuje większość rynku doręczania paczek i poziom udziału rynku, szczególnie w państwach o niskim poziomie przepływu paczek. Średnia liczba osób powinna obejmować pracowników pełnoetatowych, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracowników tymczasowych, a także osoby samozatrudnione.

Poprawka   22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Przy przekazywaniu informacji krajowemu organowi regulacyjnemu specyfika usług doręczania paczek powinna obejmować etapy w łańcuchu doręczania przesyłek pocztowych (przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie) realizowane przez danego operatora; informacje, czy usługi wchodzą w zakres obowiązku świadczenia usługi powszechnej, czy też są wyłączone z tego zakresu; zakres terytorialny usługi (regionalny, krajowy, transgraniczny); a także czy oferowana jest wartość dodana.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Przekazując informacje krajowemu organowi regulacyjnemu, należy wziąć pod uwagę, że operatorzy świadczący usługi doręczania paczek mogli już udzielić pewnych informacji temu samemu krajowemu organowi regulacyjnemu. Usługi doręczania paczek mają istotne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw i osób fizycznych, które powinny mieć możliwość łatwego porównywania tych usług świadczonych przez różnych operatorów. Należy zatem jasno określić usługi, których ma dotyczyć obowiązek przekazywania stawek opłat przez operatorów świadczących usługę powszechną. Stawki te powinny być publikowane przez Komisję na specjalnej stronie internetowej. Informacje te, wraz z regularnie przekazywanymi poufnymi danymi o związanych z tymi stawkami opłatach końcowych, stanowią podstawę do oceny przez krajowe organy regulacyjne przystępności stawek opłat za transgraniczne usługi doręczania paczek. Operatorzy świadczący usługi doręczania paczek inni niż operatorzy świadczący usługę powszechną mogą dobrowolnie przekazywać swoim krajowym organom regulacyjnym, w porównywalnej formie, stawki opłat za te same przesyłki, pod warunkiem że są one doręczane do domu lub lokalu adresata.

(12)  Przekazując informacje krajowemu organowi regulacyjnemu, należy wziąć pod uwagę, że operatorzy świadczący usługi doręczania paczek mogli już udzielić pewnych informacji temu samemu krajowemu organowi regulacyjnemu. Usługi doręczania paczek mają istotne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw i osób fizycznych, które powinny mieć możliwość łatwego porównywania tych usług świadczonych przez różnych operatorów. Należy zatem jasno określić usługi, których ma dotyczyć obowiązek przekazywania stawek opłat przez operatorów świadczących transgraniczną usługę doręczania paczek. Stawki te powinny być publikowane przez Komisję na specjalnej stronie internetowej o neutralnym i niekomercyjnym charakterze.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Ze względu na małe rozmiary i wymiary niektóre przesyłki pocztowe nie powinny podlegać obowiązkom dotyczącym przejrzystości stawek opłat. Przesyłki pocztowe podlegające tym obowiązkom powinny zatem mieć co najmniej 20 mm szerokości.

(13)  Ze względu na małe rozmiary i wymiary niektóre przesyłki pocztowe nie powinny podlegać niniejszym przepisom. Przesyłki pocztowe podlegające tym obowiązkom powinny zatem mieć co najmniej 20 mm szerokości.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Prowadząc coroczną ocenę przystępności stawek opłat, krajowe organy regulacyjne powinny opierać się na obiektywnych kryteriach, takich jak krajowe stawki opłat stosowane przez operatorów świadczących usługę powszechną w państwie nadania i operatorów świadczących usługę powszechną w państwie przeznaczenia oraz poziom opłat końcowych. Te wspólne kryteria można uzupełnić innymi kryteriami o szczególnym znaczeniu dla uzasadnienia odnośnych stawek opłat, takimi jak szczególne koszty transportu lub obsługi i wielkość dwustronnych obrotów między różnymi operatorami świadczącymi transgraniczne usługi doręczenia paczek.

(14)  Rozważając, czy dokonać oceny opłat, krajowe organy regulacyjne powinny wziąć pod uwagę stopień konkurencji na odnośnym rynku transgranicznym, w tym w przypadku podmiotów nadających niewielkie ilości przesyłek na obszarach oddalonych i peryferyjnych. Prowadząc oceny opłat, krajowe organy regulacyjne powinny opierać się na obiektywnych kryteriach takich jak krajowe stawki opłat stosowane przez operatorów świadczących usługę doręczania paczek w państwie nadania i operatorów świadczących usługę doręczania paczek w państwie przeznaczenia oraz wziąć pod uwagę sytuację osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z omawianych usług, mieszkających lub znajdujących się na odległych lub słabo zaludnionych obszarach, a także użytkowników niepełnosprawnych i użytkowników o ograniczonej możliwości poruszania się. W tym kontekście Parlament Europejski – w rezolucji z dnia 15 września 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy o usługach pocztowych – uznał, że można i trzeba rozszerzyć zasięg geograficzny i dostępność powszechnych usług doręczania paczek, w szczególności dla obywateli niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się oraz obywateli na obszarach oddalonych, oraz podkreślił znaczenie zapewnienia pozbawionego barier dostępu do usług pocztowych. Oceny te mają na celu ustalenie ewentualnych nadużyć pozycji dominującej na rynku oraz w jakim zakresie obowiązujące transgraniczne stawki opłat wpływają na korzystanie z transgranicznych usług doręczania paczek. Jeżeli krajowe organy regulacyjne uznają za konieczne dokonanie dalszej oceny opłat, powinny opierać się także na obiektywnych kryteriach, takich jak krajowe stawki opłat stosowane przez operatorów świadczących usługę doręczania paczek w państwie nadania i operatorów świadczących usługę doręczania paczek w państwie przeznaczenia. Te wspólne kryteria można uzupełnić innymi kryteriami o szczególnym znaczeniu dla uzasadnienia odnośnych stawek opłat, takimi jak szczególne koszty transportu lub obsługi, opłaty końcowe i wielkość dwustronnych obrotów między różnymi operatorami świadczącymi transgraniczne usługi doręczenia paczek.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Jednolite stawki opłat za transgraniczne doręczanie paczek do dwóch lub więcej państw członkowskich mogą mieć znaczenie dla ochrony spójności regionalnej i społecznej. W tym względzie należy wziąć pod uwagę fakt, że handel elektroniczny stwarza na obszarach słabo zaludnionych nowe możliwości uczestniczenia w życiu gospodarczym. Przy ocenie dostępności usług doręczania paczek należy zatem w pełni wziąć pod uwagę wszelkie jednolite stawki opłat.

(15)  Jednolite stawki opłat za transgraniczne doręczanie paczek do dwóch lub więcej państw członkowskich mogą mieć znaczenie dla ochrony spójności regionalnej i społecznej. W tym względzie należy wziąć pod uwagę fakt, że handel elektroniczny należy wspierać zwłaszcza na obszarach słabo zaludnionych i oddalonych, aby umożliwić mieszkającym tam konsumentom uczestniczenie w handlu elektronicznym i napędzać gospodarkę w tych regionach. Przy ocenie stawek opłat za usługi doręczania paczek należy zatem w pełni wziąć pod uwagę wszelkie jednolite stawki opłat.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Znaczne różnice między krajowymi i zagranicznymi stawkami opłat za transgraniczne usługi doręczania paczek powinny być uzasadnione obiektywnymi kryteriami, takimi jak dodatkowe koszty transportu i rozsądna marża zysku. Operatorzy świadczący usługę powszechną, którzy świadczą usługi doręczania paczek, powinni być zobowiązani do bezzwłocznego przedstawiania takiego uzasadnienia.

(16)  Znaczne różnice między krajowymi i zagranicznymi stawkami opłat za transgraniczne usługi doręczania paczek powinny być uzasadnione obiektywnymi kryteriami, takimi jak dodatkowe koszty transportu i rozsądna marża zysku. operatorzy świadczący usługę doręczania paczek, którzy świadczą transgraniczne usługi doręczania paczek, powinni przedstawić takie uzasadnienie na żądanie krajowego organu regulacyjnego.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W celu zapewnienia przejrzystości w całej Unii analiza sporządzona przez krajowy organ regulacyjny powinna być przekazywana krajowym organom regulacyjnym pozostałych państw członkowskich i Komisji. Krajowe organy regulacyjne i Komisja powinny zapewniać poufność. Komisja może również zwrócić się do Europejskiej Grupy Regulacji Rynku Usług Pocztowych o sporządzenie ogólnounijnej analizy na podstawie danych krajowych.

(17)  W celu zapewnienia przejrzystości w całej Unii niepoufna analiza sporządzona przez krajowy organ regulacyjny powinna być przekazywana Komisji i organom krajowym organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa konkurencji w państwie członkowskim krajowego organu regulacyjnego przedkładającego informacje. Krajowe organy regulacyjne i Komisja powinny zapewniać poufność. Komisja może również zwrócić się do Europejskiej Grupy Regulacji Rynku Usług Pocztowych o sporządzenie ogólnounijnej analizy na podstawie danych krajowych, pod warunkiem zagwarantowania poufności.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Operatorzy świadczący usługę powszechną, którzy świadczą usługi doręczania paczek, mogą zawierać wielostronne i dwustronne umowy w sprawie opłat końcowych i tworzyć inne systemy ułatwiające wzajemne połączenia sieci dostaw. Ze względu na zasadę niedyskryminacji należy zapewnić konkurencyjnym operatorom świadczącym usługi doręczania paczek równy dostęp do opłat końcowych mających zastosowanie między stronami umów wielostronnych. Fakt, że opłaty końcowe ponoszone przez operatorów świadczących usługi doręczania paczek, którzy są stronami trzecimi, przewyższają opłaty ponoszone przez operatorów świadczących usługę powszechną, może być w niektórych przypadkach uzasadniony. Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy strony wielostronnej umowy w sprawie opłat końcowych są w stanie wykazać, że koszty zawarcia umowy, jej obsługi i zarządzania nią, dodatkowe koszty związane z przyjmowaniem i obsługą przesyłek od innych niż wyznaczeni operatorów świadczących usługi doręczania paczek oraz inne tego rodzaju koszty nie są objęte opłatami końcowymi płaconymi przez operatora będącego stroną trzecią w państwie członkowskim nadania.

(18)  Operatorzy świadczący usługi doręczania paczek, mogą zawierać wielostronne i dwustronne umowy w sprawie opłat końcowych i tworzyć inne systemy ułatwiające wzajemne połączenia sieci dostaw, przy pełnym poszanowaniu prawa konkurencji. Umowy te powinny ukierunkowane na koszty, korzystne dla konsumentów i powodować skuteczniejsze wykorzystywanie istniejących sieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich i oddalonych. Istotne jest, aby państwa członkowskie, krajowe organy regulacyjne i Komisja Europejska odpowiednio zbadały i wyeliminowały w odpowiednim czasie i w skuteczny sposób wszelkie tego rodzaju umowy, które mogą być sprzeczne z zasadami unijnego prawa konkurencji i przepisami dyrektywy 97/67/WE.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Ze względu na zasadę niedyskryminacji należy zapewnić małym i średnim konkurencyjnym operatorom świadczącym usługi doręczania paczek równy dostęp do opłat końcowych mających zastosowanie między stronami umów wielostronnych lub dwustronnych. Operatorzy świadczący usługę powszechną mogą odmówić dostępu lub go ograniczyć. W każdym z tych wypadków muszą oni poinformować o tym krajowy organ regulacyjny i uzasadnić swą decyzję w oparciu o obiektywne kryteria, aby organ ten mógł dokonać oceny. Fakt, że opłaty końcowe ponoszone przez operatorów świadczących usługi doręczania paczek, którzy są stronami trzecimi, przewyższają opłaty ponoszone przez operatorów świadczących usługę powszechną, może być w niektórych przypadkach uzasadniony. Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy strony wielostronnej lub dwustronnej umowy w sprawie opłat końcowych są w stanie wykazać, że koszty zawarcia umowy, jej obsługi i zarządzania nią, dodatkowe koszty związane z przyjmowaniem i obsługą przesyłek od innych niż wyznaczeni operatorów świadczących usługi doręczania paczek oraz inne tego rodzaju koszty nie są objęte opłatami końcowymi płaconymi przez operatora będącego stroną trzecią w państwie członkowskim nadania.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W praktyce ze względów operacyjnych dostępu należy udzielać w urzędzie wymiany, który jest urzędem lub obiektem określonym przez operatorów świadczących usługę powszechną w państwie członkowskim przeznaczenia do celów przekazywania przesyłek pocztowych innych niż przesyłki z korespondencją.

skreśla się

Poprawka     32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  W celu ograniczenia obciążeń administracyjnych przesyłanie danych przez operatorów świadczących usługę doręczania paczek, krajowe organy regulacyjne i Komisję powinno odbywać się w formie elektronicznej, a w szczególności należy umożliwić korzystanie z podpisów elektronicznych, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 910/20141a.

 

_________________

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Ze względu na to, że rynki usług doręczania paczek szybko się zmieniają, Komisja powinna ponownie ocenić efektywność i skuteczność niniejszego rozporządzenia oraz składać regularne sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Sprawozdaniu temu powinny towarzyszyć, w stosownych przypadkach, propozycje przeglądu przez Parlament Europejski i Radę.

(21)  Ze względu na to, że rynki usług doręczania paczek szybko się zmieniają, Komisja powinna ponownie ocenić efektywność i skuteczność niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem rozwoju handlu elektronicznego, oraz składać regularne oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Sprawozdaniu temu powinny towarzyszyć, w stosownych przypadkach, wnioski ustawodawcze w sprawie przeglądu skierowane do Parlamentu Europejskiego i Rady. Sprawozdanie to należy sporządzić po konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, w tym z Europejskim Komitetem Dialogu Społecznego w sektorze pocztowym.

Poprawka   34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Komisja powinna wykorzystać cenne uwagi Europejskiej Grupy Regulatorów Usług Pocztowych, w skład której wchodzą przedstawiciele krajowych organów regulacyjnych.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Aby zapewnić jednolite warunki wypełniania ciążącego na operatorach świadczących usługi doręczania paczek obowiązku przedkładania informacji krajowym organom regulacyjnym, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze do określenia wzoru formularza do celów przekazywania takich informacji. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201150.

(22)  Aby określić szczegółowe obowiązki dla wszystkich operatorów świadczących usługi doręczania paczek w zakresie dostarczania informacji krajowym organom regulacyjnym, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do formularza do celów przekazywania takich informacji dostarczanych krajowym organom regulacyjnym przez operatorów świadczących usługi doręczania paczek. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa49a. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup ekspertów Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

__________________

__________________

 

49a Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

50 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

 

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a)  Państwa członkowskie powinny ustanowić przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz zapewnić ich egzekwowanie. Sankcje te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie zasad regulacyjnych i przepisów niezbędnych do poprawy nadzoru regulacyjnego i zwiększenia przejrzystości cen oraz ustanowienie w odniesieniu do transgranicznych usług doręczania paczek określonych zasad, które powinny wspierać konkurencję, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki tych celów możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie unijnym, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

(25)  Głównym celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie zasad regulacyjnych i przepisów niezbędnych do poprawy nadzoru regulacyjnego i zwiększenia przejrzystości opłat i ustanowienie w odniesieniu do transgranicznych usług doręczania paczek określonych zasad, które powinny wspierać konkurencję, w ostatecznym celu sprzyjania większej dostępności transgranicznych usług doręczania paczek dla użytkowników, a czyniąc to, rozporządzenie powinno także zwiększać zaufanie konsumentów do transgranicznego handlu elektronicznego, Ponieważ cel związany ze sprzyjaniem lepszemu dostępowi użytkowników do transgranicznych usług doręczania paczek nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, lecz może raczej – ze względu na swoje rozmiary i skutki – zostać lepiej osiągnięty na poziomie unijnym, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedmiot i definicje

Cele i definicje

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedmiot

Cele

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się, w uzupełnieniu do przepisów dyrektywy 97/67/WE, przepisy szczególne dotyczące:

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się, w uzupełnieniu do przepisów dyrektywy 97/67/WE, przepisy szczegółowe na rzecz sprzyjania lepszemu dostępowi użytkowników do transgranicznych usług doręczania paczek, dotyczące:

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nadzoru regulacyjnego związanego z usługami doręczania paczek;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przejrzystości stawek opłat i opłat końcowych dotyczących niektórych transgranicznych usług doręczania paczek oraz oceny przystępności niektórych transgranicznych stawek opłat;

b)  przejrzystości opłat i oceny opłat dotyczących niektórych zbyt wysokich transgranicznych usług doręczania paczek;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przejrzystego i niedyskryminującego dostępu do niektórych transgranicznych usług lub infrastruktury doręczania paczek.

c)   informacji dla użytkowników transgranicznych usług doręczania paczek

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  „paczka” oznacza przesyłkę pocztową lub przesyłkę o wartości handlowej lub bez wartości handlowej inną niż przesyłka z korespondencją, której waga nie przekracza 31,5 kg;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „usługi doręczania paczek” oznaczają usługi obejmujące przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych innych niż przesyłki z korespondencją; samego przemieszczania nie uważa się za usługę doręczania paczek; doręczania takich przesyłek o masie przekraczającej 31,5 kg nie uważa się za usługę doręczania paczek;

a)  „usługi doręczania paczek” oznaczają usługi obejmujące przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie paczek;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „operator świadczący usługi doręczania paczek” oznacza przedsiębiorstwo świadczące co najmniej jedną z usług doręczania paczek;

b)  „operator świadczący usługi doręczania paczek” oznacza przedsiębiorstwo świadczące co najmniej jedną z usług doręczania paczek z wyjątkiem przedsiębiorstw posiadających siedzibę tylko w jednym państwie członkowskim i które świadczą wyłącznie krajowe usługi doręczania paczek w ramach umowy sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 5 dyrektywy 2011/83/UE, i w ramach tej umowy przedsiębiorstwo osobiście dostarcza towary będące przedmiotem tego zamówienia dla użytkownika;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  „opłaty końcowe” oznaczają opłaty ponoszone przez operatora świadczącego usługę powszechną w państwie nadania na rzecz operatora świadczącego usługę powszechną w państwie przeznaczenia z tytułu kosztów transgranicznych usług doręczania paczek w państwie członkowskim przeznaczenia.

c)  „opłaty końcowe” oznaczają opłaty ponoszone przez operatora świadczącego usługi doręczania paczek w państwie nadania na rzecz operatora świadczącego usługi doręczania paczek lub – w stosownych przypadkach – pośredników, w państwie przeznaczenia z tytułu kosztów transgranicznych usług doręczania paczek w państwie członkowskim przeznaczenia.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  „przedsiębiorca” oznacza każdą osobę fizyczną lub każdą osobę prawną, niezależnie od tego czy jest to podmiot publiczny, czy prywatny, która działa w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, w związku z zawarciem z użytkownikami umów sprzedaży obejmujących wysyłkę paczek transgranicznych objętych niniejszym rozporządzeniem;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  „podwykonawca” oznacza przedsiębiorstwo zajmujące się przyjmowaniem, sortowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem paczek na rzecz operatora świadczącego usługi doręczania paczek;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Poziom harmonizacji

 

Wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu są wymogami minimalnymi i nie uniemożliwiają państwom członkowskim utrzymania lub wprowadzenia dodatkowych środków w celu osiągnięcia lepszego dostępu użytkowników do skutecznych i przystępnych cenowo transgranicznych usług doręczania paczek. Środki takie są zgodne z prawem unijnym.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wszyscy operatorzy świadczący usługi doręczania paczek przekazują krajowemu organowi regulacyjnemu w państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność, następujące informacje:

1.  Wszyscy operatorzy świadczący usługi doręczania paczek przekazują krajowemu organowi regulacyjnemu w państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność, następujące informacje, chyba że krajowy organ regulacyjny już zwrócił się o takie informacje i je otrzymał:

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nazwę operatora, jego status prawny i formę prawną, numer wpisu do rejestru handlowego lub podobnego rejestru, numer VAT, adres miejsca prowadzenia działalności oraz dane osoby wyznaczonej do kontaktów;

a)  nazwę operatora świadczącego usługi doręczania paczek, jego status prawny i formę prawną, numer wpisu do rejestru handlowego lub podobnego rejestru, numer identyfikacji podatkowej VAT, adres miejsca prowadzenia działalności oraz dane osoby wyznaczonej do kontaktów;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  charakter usług oferowanych przez operatora;

b)  jeżeli jest to możliwe, szczegółowy opis usługi doręczania paczek oferowanej przez operatora świadczącego usługi doręczania paczek, w tym charakter usług oferowanych przez operatora i dokładne informacje o płatności i innych opcjach proponowanych użytkownikom;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ogólne warunki sprzedaży stosowane przez operatora, w tym szczegółowy opis procedury składania skarg.

c)  ogólne warunki świadczenia usługi doręczania paczek stosowane przez operatora świadczącego usługi doręczania paczek, w tym szczegółowe procedury składania skarg przez użytkowników i wszelkie ewentualne ograniczenia odpowiedzialności, które mogą mieć zastosowanie.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli nastąpi jakakolwiek zmiana dotycząca informacji, o których mowa w akapicie pierwszym, w terminie 30 dni operatorzy świadczący usługi doręczania paczek powiadamiają o niej krajowy organ regulacyjny.

2.  W terminie 30 dni operatorzy świadczący usługi doręczania paczek powiadamiają krajowy organ regulacyjny o wszelkich zmianach dotyczących informacji, o których mowa w ust. 1.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego wszyscy operatorzy świadczący usługi doręczania paczek podają krajowemu organowi regulacyjnemu w państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność, następujące informacje:

3.  Do dnia 31 maja każdego roku kalendarzowego wszyscy operatorzy świadczący usługi doręczania paczek przekazują krajowemu organowi regulacyjnemu w państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność, następujące informacje, o ile krajowy organ regulacyjny już ich nie zażądał:

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wielkość rocznego obrotu w ramach usług doręczania paczek w poprzednim roku kalendarzowym w państwie członkowskim, w którym operator prowadzi działalność, w podziale na usługi doręczania paczek dotyczące krajowych oraz przychodzących i wychodzących transgranicznych przesyłek pocztowych;

a)  wielkość rocznego obrotu w ramach usług doręczania paczek w poprzednim roku kalendarzowym w państwie członkowskim, w którym operator świadczący usługi doręczania paczek prowadzi działalność, w podziale na usługi doręczania paczek dotyczące krajowych, przychodzących i wychodzących paczek transgranicznych;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  liczbę osób zatrudnionych przez operatora i uczestniczących w świadczeniu usług doręczania paczek w państwie członkowskim, w którym operator prowadzi działalność, w poprzednim roku kalendarzowym

b)  liczbę osób zatrudnionych przez operatora świadczącego usługi doręczania paczek i uczestniczących w świadczeniu usług doręczania paczek w państwie członkowskim, w którym operator prowadzi działalność w poprzednim roku kalendarzowym, w tym w podziale na status zatrudnienia.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  liczbę przesyłek pocztowych innych niż przesyłki z korespondencją i o masie nieprzekraczającej 31,5 kg w państwie członkowskim, w którym operator prowadzi działalność, w poprzednim roku kalendarzowym, w podziale na krajowe oraz przychodzące i wychodzące transgraniczne przesyłki pocztowe.

c)  liczbę paczek doręczonych w poprzednim roku kalendarzowym w państwie członkowskim, w którym operator świadczący usługi doręczania paczek prowadzi działalność, w podziale na paczki krajowe oraz przychodzące i wychodzące paczki transgraniczne;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  nazwy podwykonawców pracujących dla nich i uczestniczących w świadczeniu usług doręczania paczek, wraz z informacjami posiadanymi przez operatora świadczącego usługę doręczania paczek na temat charakteru i funkcjonowania usług doręczania paczek w ramach podwykonawstwa.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W drodze aktu wykonawczego Komisja określa formularz do celów przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 9.

4.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 9a ustanawiające formularz do celów przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego artykułu.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Krajowe organy regulacyjne mogą określić wymogi dotyczące informacji w uzupełnieniu do tych, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli są one niezbędne do zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

skreśla się

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Operator świadczący usługi doręczania paczek, który zatrudnia mniej niż 50 osób, nie podlega obowiązkom określonym w ust. 1 i 2, chyba że operator ten prowadzi działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim.

6.  Artykułu tego nie stosuje się do żadnego operatora świadczącego usługi doręczania paczek, który zatrudniał w poprzednim roku kalendarzowym średnio mniej niż 50 osób, chyba że operator ten prowadzi działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim. Krajowy organ regulacyjny może, biorąc pod uwagę specyfikę danego państwa członkowskiego i pod warunkiem, że jest to niezbędne i proporcjonalne dla zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem, obniżyć próg do 25 osób.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przejrzystość opłat i opłat końcowych

Przejrzystość opłat

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Operatorzy świadczący usługę powszechną, którzy świadczą usługi doręczania paczek, przekazują krajowemu organowi regulacyjnemu państwa członkowskiego, w którym prowadzą działalność, obowiązujące w dniu 1 stycznia każdego roku kalendarzowego publiczne cenniki opłat za doręczenie przesyłek pocztowych należących do kategorii wymienionych w załączniku. Informacje te przekazuje się najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

1.  Wszyscy operatorzy świadczący transgraniczne usługi doręczania paczek inni niż operatorzy wyłączeni z zakresu art. 3 ust. 6 przekazują krajowemu organowi regulacyjnemu państwa członkowskiego, w którym prowadzą działalność, obowiązujące w dniu 1 stycznia każdego roku kalendarzowego publiczne cenniki opłat za paczki jednostkowe należące do kategorii wymienionych w załączniku. Informacje te przekazuje się do dnia 28 lutego każdego roku kalendarzowego.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niezwłocznie, lecz nie później niż dnia 28 lutego każdego roku kalendarzowego, krajowe organy regulacyjne przekazują Komisji publiczne cenniki opłat uzyskane zgodnie z ust. 1. Komisja publikuje je na specjalnej stronie internetowej najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

2.  Niezwłocznie, do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, krajowe organy regulacyjne przekazują Komisji publiczne cenniki opłat uzyskane zgodnie z ust. 1. Komisja publikuje je na specjalnej stronie internetowej najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego i dopilnowuje, aby specjalna strona internetowa miała charakter neutralny i niekomercyjny.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Operatorzy świadczący usługę powszechną, którzy świadczą usługi doręczania paczek, przekazują krajowemu organowi regulacyjnemu opłaty końcowe obowiązujące w dniu 1 stycznia każdego roku kalendarzowego w odniesieniu do przesyłek pocztowych pochodzących z innych państw członkowskich. Informacje te przekazuje się najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

skreśla się

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku kalendarzowego krajowe organy regulacyjne przekazują Komisji i krajowym organom regulacyjnym państw członkowskich nadania stawki opłat końcowych uzyskane zgodnie z ust. 3.

skreśla się

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ocena przystępności stawek opłat

Ocena opłat jednostkowych

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Krajowy organ regulacyjny ocenia przystępność transgranicznych stawek opłat ujętych w publicznych cennikach opłat uzyskanych zgodnie z art. 4 ust. 1 w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania tej informacji. W ocenie tej uwzględnia się w szczególności następujące elementy:

1.  Jeżeli krajowy organ regulacyjny uzna to za konieczne, może obiektywnie ocenić, zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 dyrektywy 97/67/WE, stawki opłat w odniesieniu do kategorii jednostkowych paczek wymienionych w załączniku I, które podlegają obowiązkowi świadczenia usługi powszechnej w danym państwie członkowskim, w celu określenia stawek opłat transgranicznych za usługi doręczania paczek pochodzących z państwa członkowskiego tego organu, które uznaje on za zbyt wysokie, w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania tej informacji. W ocenie tej uwzględnia się w szczególności następujące elementy:

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  krajowe stawki opłat za porównywalne usługi doręczania paczek w państwie członkowskim nadania i w państwie członkowskim przeznaczenia;

a)  krajowe i inne istotne stawki opłat za porównywalne usługi doręczania paczek w państwie członkowskim nadania i w państwie członkowskim przeznaczenia;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  opłaty końcowe uzyskane zgodnie z art. 4 ust. 3;

skreśla się

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  możliwy wpływ obowiązujących transgranicznych stawek opłat na osoby fizyczne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa korzystające z omawianych usług, w tym osoby znajdujące się na odległych lub słabo zaludnionych obszarach, oraz na indywidualnych użytkowników będących osobami niepełnosprawnymi lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  w ocenie uwzględnia się, czy stawki opłat podlegają regulacji cen na podstawie przepisów krajowych lub czy podobne usługi oferuje inny operator świadczący usługi doręczania paczek.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cc)   ewentualne nadużycia pozycji dominującej na rynku.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli krajowy organ regulacyjny stwierdzi, że transgraniczne stawki opłat, o których mowa w ust. 1, nie są przystępne, zwraca się do operatora świadczącego usługę powszechną o dodatkowe niezbędne informacje lub uzasadnienie dotyczące poziomu tych stawek opłat.

2.  Do celów oceny, o której mowa w ust. 1, jeżeli krajowy organ regulacyjny uzna to za niezbędne, żąda od danego operatora (lub operatorów) świadczącego usługę doręczania paczek wszelkich istotnych dowodów w odniesieniu do stawek opłat, które mogą być wymagane dla przeprowadzenia oceny. Dowody takie mogą obejmować szczególne koszty transportu lub obsługi, opłaty końcowe i wielkość dwustronnych obrotów między różnymi operatorami świadczącymi transgraniczne usługi doręczenia paczek.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Operator świadczący usługę powszechną przekazuje krajowemu organowi regulacyjnemu informacje lub uzasadnienie, o których mowa w ust. 2, w terminie 15 dni roboczych od otrzymania prośby organu.

3.  Operator lub operatorzy, o których mowa w niniejszym artykule, podają krajowemu organowi regulacyjnemu dowody, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku, wraz z uzasadnieniem podlegających ocenie stawek opłat.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Krajowy organ regulacyjny przedkłada swoją ocenę, w tym wszelkie informacje lub uzasadnienie złożone zgodnie z ust. 3, Komisji, krajowym organom regulacyjnym w innych państwach członkowskich i krajowym organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa konkurencji w państwie członkowskim krajowego organu regulacyjnego przedkładającego informacje. Nieopatrzoną klauzulą poufności wersję tej oceny przekazuje się również Komisji. Informacje te przekazuje się najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.

4.  Krajowy organ regulacyjny przedkłada do dnia 31 lipca danego roku kalendarzowego szczegółowe sprawozdanie ze swojej oceny stawek opłat transgranicznych zgodnie z niniejszym artykułem Komisji, krajowym organom regulacyjnym zainteresowanych państw członkowskich i krajowym organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa konkurencji w państwie członkowskim krajowego organu regulacyjnego przedkładającego informacje. Ponadto krajowy organ regulacyjny przedstawia Komisji nieopatrzoną klauzulą poufności wersję swojego sprawozdania z oceny.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja publikuje nieopatrzoną klauzulą poufności wersję oceny przekazanej przez krajowe organy regulacyjne zgodnie z ust. 4 na specjalnej stronie internetowej najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

5.  Komisja niezwłocznie publikuje nieopatrzoną klauzulą poufności wersję sprawozdania z oceny przekazaną przez krajowe organy regulacyjne, w każdym razie w ciągu miesiąca od jej otrzymania.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6

skreśla się

Przejrzysty i niedyskryminacyjny dostęp transgraniczny

 

1.   Jeżeli operatorzy świadczący usługę powszechną, którzy świadczą usługi doręczania paczek, zawarli wielostronne umowy w sprawie opłat końcowych, uwzględniają oni wszystkie uzasadnione wnioski o dostęp do wszystkich elementów sieci i urządzeń towarzyszących oraz do odpowiednich usług i systemów informacyjnych niezbędnych do świadczenia transgranicznych usług doręczania paczek.

 

2.   Dostępu należy udzielać w urzędzie wymiany znajdującym się w państwie członkowskim przeznaczenia.

 

3.   Operatorzy świadczący usługę powszechną, o których mowa w ust. 1, publikują ofertę ramową. Oferta ramowa zawiera wszystkie istotne powiązane warunki, w tym ceny.

 

4.   Oferta ramowa zawiera wszystkie elementy niezbędne do uzyskania dostępu, o których mowa w ust. 1, w tym wszelkie warunki ograniczające dostęp do usług lub korzystanie z nich, jeżeli warunki takie są dopuszczone przez państwa członkowskie zgodnie z prawem Unii.

 

5.   Przed publikacją oferta ramowa podlega zatwierdzeniu przez krajowy organ regulacyjny. Krajowy organ regulacyjny może, w razie potrzeby, wprowadzać zmiany do oferty ramowej w celu wypełnienia obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu.

 

6.   Na wniosek oraz w oparciu o ofertę ramową operatorzy świadczący usługę powszechną, o których mowa w ust. 1, sporządzają, nie później niż w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku, ofertę indywidualną dla operatora świadczącego usługi doręczania paczek wnioskującego o dostęp w rozumieniu ust. 1. Operatorzy świadczący usługę powszechną, którzy otrzymują wniosek o dostęp, oraz operatorzy, którzy wystąpili z takim wnioskiem, prowadzą negocjacje w dobrej wierze.

 

7.   Jeżeli nie dojdzie do osiągnięcia porozumienia na podstawie oferty indywidualnej, o której mowa w ust. 6, operator świadczący usługi doręczania paczek, który wystąpił z wnioskiem o dostęp, może przedłożyć krajowemu organowi regulacyjnemu ofertę indywidualną sporządzoną przez operatora świadczącego usługę powszechną. W razie konieczności krajowy organ regulacyjny wprowadza zmiany do oferty indywidualnej w celu wypełnienia obowiązków określonych w niniejszym artykule.

 

8.   Dostępu udziela się w warunkach operacyjnych w rozsądnym terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od zawarcia umowy.

 

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Informacje i normy jakości

 

1.   Wszyscy przedsiębiorcy zawierający z użytkownikami umowy sprzedaży obejmujące wysyłkę paczek transgranicznych udostępniają użytkownikom na etapie przedumownym następujące informacje:

 

a)   ceny pobierane przez nich od użytkowników za transgraniczne doręczenie paczek, w tym wszelkie odpowiednie alternatywne lub obniżone stawki opłat;

 

b)  oferowane opcje doręczenia transgranicznego, w tym wybór operatorów, możliwość śledzenia ruchu i pochodzenia towarów, oraz mechanizmy umożliwiające użytkownikowi interwencję w trakcie całego procesu doręczenia, w tym rezygnację w razie nieskutecznego doręczenia, a w stosownym przypadku organizację ponownego doręczenia bądź czasów lub miejsc odbioru;

 

c)  szczegółowe informacje na temat własnego procesu składania skarg oraz procesów składania skarg odpowiednich operatorów świadczących usługę doręczania paczek, a także na temat Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich w przypadku skarg transgranicznych.

 

2.   Przejrzystości i pomiarowi jakości usług oraz interoperacyjności transgranicznego doręczania paczek nadal nadaje się priorytet zgodnie z dyrektywą 97/67/WE za pośrednictwem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz w inny sposób, biorąc w szczególności pod uwagę interesy użytkowników oraz skuteczność i względy ochrony środowiska.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wdrażanie, przegląd i wejście w życie

Przepisy ogólne i końcowe

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Poufność

 

Wszelkie informacje dotyczące opłat końcowych lub inne poufne informacje dotyczące przedsiębiorstw przekazywane krajowym organom regulacyjnym i Komisji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem traktuje się w sposób ściśle poufny zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa krajowego i unijnego.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7 b

 

Stosowanie

 

O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, nie narusza ono prawa krajowego ani unijnego mającego zastosowanie do operatorów świadczących usługi doręczania paczek, w tym przepisów socjalnych i zatrudnienia ani wymogów odnoszących się do przekazywania informacji krajowym organom regulacyjnym.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Najpóźniej do dnia XX/XX/2019 r., a następnie co cztery lata Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z oceny stosowania niniejszego rozporządzenia, w stosownych przypadkach wraz z wnioskiem dotyczącym jego przeglądu.

Do dnia ... [two years after the date of entry into force of this Regulation], a następnie co trzy lata Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z oceny stosowania niniejszego rozporządzenia, w stosownych przypadkach wraz z wnioskiem ustawodawczym dotyczącym jego przeglądu. Sprawozdanie przygotowuje się po konsultacjach ze wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  czy wzrosła przystępność transgranicznych usług doręczania paczek, w tym dla użytkowników na odległych i słabo zaludnionych obszarach;

a)  czy poprawiła się przejrzystość taryf transgranicznych oraz skuteczność i przystępność transgranicznych usług doręczania paczek w Unii, w tym dla osób indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z omawianych usług, szczególnie na odległych i słabo zaludnionych obszarach;

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w jakim zakresie operatorzy świadczący usługę powszechną, którzy świadczą usługi doręczania paczek, przyznali przejrzysty i niedyskryminujący hurtowy dostęp transgraniczny, o którym mowa w art. 6;

b)  wpływ rozporządzenia na skalę transgranicznego doręczania paczek i handel elektroniczny, w tym dane dotyczące opłat za doręczanie nakładanych zarówno na przedsiębiorców, jak i na użytkowników;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d)  jakie postępy poczyniono w zakresie innych inicjatyw na rzecz stworzenia jednolitego rynku usług doręczania paczek.

(d)  jakie postępy poczyniono w zakresie jakości usługi i interoperacyjności transgranicznego doręczania paczek, w tym ochrony konsumentów i rozwoju norm;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 9

Artykuł 9

Procedura komitetowa

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Komisję wspomaga Komitet ds. dyrektywy pocztowej ustanowiony w art. 21 dyrektywy 97/67/WE. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 4, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

 

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie czterech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zgłoszą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

 

_________________

 

 

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – podtytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przesyłki pocztowe, w odniesieniu do których należy przekazywać krajowym organom regulacyjnym publiczny cennik opłat krajowych i wszystkich transgranicznych opłat za doręczenie do innych państw członkowskich:

Paczki jednostkowe, których dotyczą ustalone przez operatorów świadczących usługi doręczania paczek, są objęte środkami dotyczącymi przejrzystości cen i oceną, o których mowa w art. 4 i 5.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Określone powyżej przesyłki pocztowe muszą spełniać następujące kryteria:

Określone powyżej paczki muszą spełniać następujące kryteria:

a)  Minimalne i maksymalne wymiary przesyłek pocztowych określonych w lit. a)–i) (przesyłek listowych) muszą być zgodne z następującą zasadą:  

Długość, szerokość i wysokość łącznie: 900 mm, największy wymiar nie może być większy niż 600 mm, przy czym najmniejszy wymiar musi być większy niż 20 mm;

a)  Minimalne i maksymalne wymiary paczek wymienione w lit. a)–i) muszą być zgodne z następującą zasadą: długość, szerokość i grubość łącznie: 900 mm, największy wymiar nie przekracza 600 mm, przy czym najmniejszy wymiar musi być większy niż 20 mm;

b)  Wymiary paczek (lit. j)–o)) nie mogą być mniejsze od wymiarów przesyłek listowych określonych w lit. a)–i).

b)  wymiary paczek wymienionych w lit. j)– o) nie mogą być mniejsze od wymiarów przesyłek wymienionych w lit. a)–i).

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – jedna gwiazdka

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(*) Stawki opłat odpowiadające przesyłkom pocztowym nie mogą obejmować żadnych specjalnych zniżek na podstawie ilości przesyłek ani innego specjalnego traktowania.

(*) Stawki opłat odpowiadające paczkom odnoszą się do pojedynczej przesyłki i nie mogą obejmować żadnych specjalnych zniżek na podstawie ilości przesyłek ani innego specjalnego traktowania.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – trzy gwiazdki

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(***) Operatorzy, którzy oferują więcej niż jeden produkt spełniający powyższe kryteria, powinni podawać najniższą cenę.

(***) Operatorzy, którzy oferują więcej niż jedną paczkę spełniającą powyższe kryteria, powinni podawać najniższą stawkę opłat.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – cztery gwiazdki

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(****) Powyższe stawki opłat powinny dotyczyć przesyłek doręczanych do domu lub lokalu w państwie członkowskim przeznaczenia.

(****) Powyższe stawki dotyczą przesyłek doręczanych do domu adresata w państwie członkowskim przeznaczenia lub do innego lokalu, jeżeli stawka taka obejmuje tę opcję bez dodatkowej opłaty.

(1)

Dz.U. C 34 z 2.2.2017, s. 106.


UZASADNIENIE

KONTEKST

Rynek dostawy paczek jest konkurencyjnym, innowacyjnym i szybko rozwijającym się sektorem. Corocznie w całej Unii Europejskiej zamawia się w internecie i doręcza cztery miliardy paczek. Niemniej jednak wyraźny jest potencjał dalszego wzrostu w tym sektorze. W całej UE 44 % konsumentów kupuje towary online w swoim własnym kraju, a o wiele mniej (15 %) zamawia przez internet towary z innego kraju. Stwierdzono, że obawy dotyczące dostawy produktów kupowanych i sprzedawanych w obrocie transgranicznym są kluczowym problemem, z jakim w UE borykają się konsumenci i mali przedsiębiorcy w obrocie internetowym, w wielu przypadkach wiąże się on ze stosunkowo wysokimi kosztami.

W ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Poprzez zaproponowane rozporządzenie Komisja dąży do zapewnienia większej efektywności w sektorze, przejrzystości stawek opłat i opłat końcowych oraz przystępnych cen.

Przygotowując rozpatrzenie tego wniosku, sprawozdawczyni konsultowała się z wieloma organizacjami użytkowników i pocztowców, w tym z organami regulacyjnymi i organizacjami reprezentującymi małe przedsiębiorstwa, konsumentów i związki zawodowe. Wzięła także w pełni pod uwagę opinie Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz zorganizowała posiedzenie, w którym wzięło udział wielu uczestników i na którym stworzono możliwość przedstawienia pełnej gamy poglądów i sugestii na temat wniosku Komisji.

WNIOSEK SPRAWOZDAWCZYNI

Sprawozdawczyni zdecydowanie popiera wysiłki na rzecz utworzenia jednolitego rynku cyfrowego, który będzie dostosowany do potrzeb konsumentów i detalistów, ale chciałaby dokonać poprawek we wniosku Komisji, żeby zapewnić sprawiedliwe i wyważone podejście dla wszystkich podmiotów działających w tym sektorze, które w pełni odpowiadałoby przepisom dyrektywy 97/67/WE o usługach pocztowych, a nawet je uzupełniało i rozwijało.

Dlatego proponuje poszerzyć zakres kluczowych przepisów rozporządzenia na wszystkich operatorów świadczących transgraniczne usługi doręczania paczek, zwłaszcza że wielu operatorów świadczących usługę powszechną nie ma dużego udziału w unijnym rynku transgranicznych usług doręczania paczek. Sprawozdawczyni chciałaby także skreślić aspekty wniosku dotyczące dostępu i oferty ramowej, ponieważ nie odzwierciedlają one rzeczywistych cech rynku transgranicznych usług doręczania paczek i nie są konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy UE o konkurencji i usługach pocztowych.

Sprawozdawczyni zdefiniowała „paczkę” jako przesyłkę pocztową o wadze nieprzekraczającej 31,5 kg, zgadzając się, że samej przesyłki z korespondencją nie można uznać za paczkę, zgodnie z dyrektywą 97/67/WE.

Komisja ma rację, proponując przepisy o udzielaniu lepszych informacji na temat rynku przez krajowe organy regulacyjne, ale ważne jest, by przepisy rozporządzenia umożliwiały uzyskanie dokładnego obrazu rynku. W związku z tym sprawozdawczyni dąży do zapewnienia, by krajowe organy regulacyjne otrzymywały dane wykazujące, jak na rynku przedstawia się fragmentacja i rodzaje praktyki w zakresie zatrudnienia, w tym informacje o podwykonawcach i pracownikach w sektorze usług pocztowych, którzy są zatrudnieni na innych zasadach niż zatrudnienie na stałe w pełnym wymiarze czasu pracy.

Podobnie krajowe organy regulacyjne muszą posiadać odpowiednie dane na temat transgranicznych opłat i opłat końcowych, aby można było ocenić, czy ceny nie są nieproporcjonalnie wysokie. Dane te powinny być dostępne dla wszystkich odpowiednich podmiotów, w przeciwnym razie mogłyby powstać niejasności. Sprawozdawczyni zgłosiła zatem poprawki, aby wziąć to pod uwagę.

W kwestii oceny przystępności opłat sprawozdawczyni jest również zdania, że wszelki test przystępności należy przeprowadzać na całym rynku, a nie jedynie w odniesieniu do operatorów świadczących usługę powszechną. Ocena powinna mieć na celu ustalenie, czy koszt usługi jest przystępny dla osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także w jakim zakresie koszty doręczenia wpływają na korzystanie z transgranicznych usług doręczania paczek. W ocenie należy uwzględniać użytkowników indywidualnych dysponujących niewielkimi dochodami, osoby niepełnosprawne lub o ograniczonej sprawności ruchowej, użytkowników będących osobami fizycznymi oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami, którzy mieszkają lub znajdują się na odległych lub słabo zaludnionych obszarach, a także tych, którzy regularnie korzystają z usług doręczania paczek.

Poprawa wymogów w zakresie bardziej przejrzystej i porównywalnej informacji o dostępnych cenach i opcjach doręczenia, a także wymogi dotyczące dodatkowego pouczenia o procedurach w przypadku uszkodzenia, utraty towarów, opóźnienia i zwrotu oraz rozpatrywania skarg działałyby na korzyść zaufania konsumentów. Z tych względów sprawozdawczyni proponuje wprowadzenie dwóch nowych artykułów, które przewidują uzupełnienie informacji udzielanych już użytkownikom przez przedsiębiorców oraz wspieranie dalszej harmonizacji jakości usług i norm technicznych, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami unijnymi.

Komisja proponuje, by co dwa lata składać Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z oceny stosowania rozporządzenia, w stosownych przypadkach wraz z wnioskiem ustawodawczym dotyczącym jego przeglądu. Sprawozdawczyni jest zdania, że to sprawozdanie należy sporządzać po konsultacjach ze wszystkimi stosownymi zainteresowanymi podmiotami, w tym z Europejskim Komitetem Dialogu Społecznego w sektorze pocztowym, i że należy je przedstawiać co trzy lata, zwłaszcza z uwagi na dynamiczny i szybko zmieniający się charakter rynków handlu elektronicznego.


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (30.5.2017)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Biljana Borzan

(*)  Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Handel elektroniczny w Unii Europejskiej staje się bardzo ważnym sektorem. Oszacowano, że roczna sprzedaż za rok 2014 wyniosła do 369 mld EUR. Znaczna część towarów sprzedawanych w ramach handlu elektronicznego jest dostarczana fizycznie. Szacuje się, że rocznie do konsumentów w UE wysyłane są łącznie 4 mld paczek.

Skuteczne i przystępne cenowo doręczanie jest warunkiem wstępnym transgranicznej sprzedaży towarów fizycznych. Natomiast rynek doręczania paczek w UE jest nadal podzielony na rynki krajowe, a między państwami członkowskimi występują ogromne różnice. Wysokie ceny i niedogodność transgranicznego dostarczania paczek wskazano jako główne przeszkody dla konsumentów i sprzedawców detalicznych w handlu elektronicznym. Komisja uważa, że sami konsumenci w UE mogliby zaoszczędzić do 11,7 mld EUR rocznie, gdyby podczas zakupów online mogli wybierać z pełnej gamy towarów i usług oferowanych na rynku UE.

Obecnie obowiązująca dyrektywa o usługach pocztowych została przyjęta w 1997 r. i dotyczy głównie przesyłek listowych, podczas gdy większość usług doręczania paczek nie wchodzi w zakres usługi powszechnej. Ponieważ w ostatnich latach liczba doręczanych paczek znacznie się zwiększyła, należy przyjąć nowe przepisy uzupełniające obowiązujące ustawodawstwo.

Dnia 25 maja 2016 r. Komisja przedstawiła pakiet środków dotyczących handlu elektronicznego, aby pomóc konsumentom i przedsiębiorstwom w pełnym czerpaniu korzyści z jednolitego rynku. Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek ma na celu zwiększenie przejrzystości cen transgranicznego doręczania paczek oraz poprawę nadzoru regulacyjnego.

Z badań wynika, że ceny transgranicznego doręczania paczek są średnio trzy, a nawet cztery razy wyższe niż ceny przesyłek krajowych. Około 40 % cen transgranicznego doręczania paczek nie znajduje uzasadnienia w czynnikach ekonomicznych takich jak koszty pracy, ilość przesyłek itp., podczas gdy wysokie koszty doręczania i zwrotów to dwie główne problematyczne kwestie wskazywane przez konsumentów przy transgranicznym zakupie produktów przez internet. Wysokie ceny przesyłek są również przeszkodą dla podmiotów prowadzących detaliczny handel elektroniczny, sprzedających przez internet. Ma to większy wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa niż na duże firmy.

Sprawozdawczyni uważa, że w przedmiotowym rozporządzeniu należy zdefiniować termin „paczka”, oraz proponuje ograniczenie wagi, a także wprowadzenie odróżnienia paczki od przesyłki z korespondencją.

Dostęp do sieci operatorów świadczących usługę powszechną jest kluczowy dla nowych podmiotów, w szczególności MŚP, które nie świadczą usług na wystarczającą skalę i w zakresie pozwalającym im rozwijać ogólnokrajowe sieci dostaw, w tym do obszarów najbardziej oddalonych, lub zawierać porozumienia transgraniczne w sprawie doręczania z kilkoma podmiotami. Umożliwi to obniżenie cen z korzyścią dla konsumentów i handlu transgranicznego oraz pozwoli stworzyć większą konkurencję na rynku doręczania paczek, a w konsekwencji przyczyni się do nowych i nowatorskich rozwiązań.

Na operatorach świadczących usługę powszechną spoczywa obowiązek świadczenia przystępnych cenowo usług doręczania paczek, w zamian za co otrzymują pewne koncesje, takie jak zwolnienie z podatku VAT. Ceny ich usług są często stawkami negocjowanymi indywidualnie i są poufne. Celem przedmiotowego wniosku jest zachowanie poufności szczególnie chronionych danych handlowych, lecz jednocześnie umożliwienie krajowym organom regulacyjnym dostępu do przystępnych stawek opłat, a także poszukiwanie uzasadnienia i dodatkowych informacji w przypadku, gdy stawki te są przesadnie wysokie.

Sprawozdawczyni za szczególnie godny uwagi uznaje ogólny cel przedmiotowego rozporządzenia, tj. umożliwienie konsumentom dostępu do transgranicznych usług doręczania paczek, i złożyła poprawki dotyczące tej kwestii. Sprawozdawczyni domaga się, by w opisie usług doręczania paczek zawrzeć warianty doręczania i szczegółowe informacje dla konsumentów.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka   1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1)  Artykuł 169 ust. 1 oraz art. 169 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) stanowią, że Unia ma dążyć do popierania interesów konsumentów oraz do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów przez środki przyjęte na podstawie art. 114 TFUE.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Stawki opłat dla podmiotów nadających niewielkie ilości transgranicznych paczek i innych przesyłek pocztowych, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw i osób fizycznych, są nadal stosunkowo wysokie. Ma to bezpośredni negatywny wpływ na użytkowników korzystających z transgranicznego doręczania paczek, zwłaszcza w odniesieniu do handlu elektronicznego.

(1)  W niektórych przypadkach stawki opłat dla podmiotów nadających niewielkie ilości transgranicznych paczek i innych przesyłek pocztowych, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i osób fizycznych, są nadal stosunkowo wysokie. Ma to bezpośredni negatywny wpływ na użytkowników korzystających z usług transgranicznego doręczania paczek, zwłaszcza w odniesieniu do handlu elektronicznego. W dodatku niektórzy użytkownicy nadal informują o problemach z jakością usług, jakie wystąpiły przy okazji wysyłania, odbierania i odsyłania paczek międzynarodowych. Ponadto należy dodatkowo poprawić interoperacyjność w tej dziedzinie, w tym niektóre szczególne środki podejmowane ze względów ochrony środowiska.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Rynek transgranicznych usług doręczania paczek jest zróżnicowany i złożony: różni operatorzy oferują różne usługi i ceny w zależności od masy, rozmiaru i kształtu przesyłki, jak również od przeznaczenia, elementów stanowiących wartość dodaną, takich jak rozwiązania w zakresie identyfikowalności, oraz od liczby nadawanych przesyłek. Wobec tej różnorodności usług doręczania paczek trudno jest porównywać poszczególnych operatorów, zarówno pod względem jakości, jak i cen usług. Ponadto podmioty nadające niewielkie ilości transgranicznych paczek, takie jak małe i średnie przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, często nie wiedzą o istnieniu różnych usług doręczania paczek.

(3)  Rynek transgranicznych usług doręczania paczek jest zróżnicowany, złożony i konkurencyjny: różni operatorzy oferują różne usługi i ceny w zależności od masy, rozmiaru i kształtu przesyłki, jak również od przeznaczenia, elementów stanowiących wartość dodaną, takich jak rozwiązania w zakresie identyfikowalności, oraz od liczby nadawanych przesyłek. W niektórych państwach członkowskich operatorzy świadczący usługę powszechną nie mają większościowego udziału w rynku doręczania paczek. Wobec tej różnorodności usług doręczania paczek trudno jest porównywać poszczególnych usługodawców, zarówno pod względem jakości, jak i cen usług. Ponadto podmioty nadające niewielkie ilości transgranicznych paczek, takie jak MŚP i osoby fizyczne, często nie wiedzą o istnieniu różnych usług doręczania paczek. Dodatkowo koszty związane ze zmianą zniechęcają do tego. Ponadto małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące detaliczny handel elektroniczny uznają kwestie związane z dostawą za przeszkodę w sprzedaży transgranicznej.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Aby zwiększyć przystępność transgranicznych usług doręczania paczek, w szczególności dla użytkowników na odległych lub słabo zaludnionych obszarach, konieczna jest poprawa przejrzystości publicznych cenników opłat za ograniczony zestaw transgranicznych usług doręczania paczek oferowanych przez operatorów świadczących usługę powszechną. Powinno to dotyczyć usług, z których korzystają głównie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. Przejrzystość publicznych cenników jest niezbędna również po to, by móc rozwiązać problem wysokich cen transgranicznych usług doręczania paczek oraz zmniejszyć, w stosownych przypadkach, nieuzasadnione różnice stawek opłat za usługi krajowe i transgraniczne.

(4)  Aby poprawić transgraniczne usługi doręczania paczek, w szczególności dla użytkowników na odległych lub słabo zaludnionych obszarach, a także dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw, konieczna jest poprawa przejrzystości stawek opłat i opłat końcowych za transgraniczne usługi doręczania paczek. Powinno to dotyczyć usług, z których korzystają głównie MŚP oraz osoby fizyczne. Przejrzystość publicznych cenników jest niezbędna również po to, by móc rozwiązać problem wysokich cen transgranicznych usług doręczania paczek oraz zmniejszyć, w stosownych przypadkach, nieuzasadnione różnice stawek opłat za usługi krajowe i transgraniczne.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  W związku z tym, że według badania Eurobarometr Flash nr 413 większość przedsiębiorstw, które prowadzą, prowadziły lub próbowały prowadzić sprzedaż przez internet, stwierdziła, że wysokie koszty doręczania wraz z kosztownym procesem obsługi skarg i gwarancji stanowią problem, należy podjąć dodatkowe działania w celu zadbania o to, by wszyscy sprzedawcy detaliczni i konsumenci, a w szczególności MŚP oraz konsumenci na obszarach najbardziej oddalonych, korzystali w pełni z bezproblemowych, dostępnych i świadczonych po przystępnej cenie transgranicznych usług doręczania paczek, z uwzględnieniem faktu, że konsumenci oczekują zakupów z bezpłatną dostawą.

Poprawka   6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W większości państw członkowskich działa kilku operatorów świadczących krajowe usługi doręczania paczek, ale spośród nich tylko nieliczni świadczą również usługi transgraniczne. W związku z tym należy zapewnić przejrzysty i niedyskryminacyjny dostęp do usług i infrastruktury niezbędnych do świadczenia transgranicznych usług doręczania paczek, aby chronić i wspierać skuteczną konkurencję i zapewnić ochronę użytkowników.

skreśla się

Poprawka     7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Operatorzy świadczący usługę powszechną oznaczają operatorów pocztowych, którzy świadczą powszechną usługę pocztową lub części tej usługi w konkretnym państwie członkowskim. Operatorzy świadczący usługę powszechną, którzy prowadzą działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim, powinni zostać sklasyfikowani jako operatorzy świadczący usługę powszechną tylko w tych państwach członkowskich, w których świadczą powszechną usługę pocztową.

Uzasadnienie

Uściślenie definicji operatora świadczącego usługę powszechną.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Usługi pocztowe są obecnie uregulowane w dyrektywie 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady49. W dyrektywie tej ustanowiono wspólne reguły dotyczące świadczenia usług pocztowych i powszechnej usługi pocztowej w Unii. Dyrektywa skupia się głównie, choć nie wyłącznie, na krajowych usługach powszechnych i nie zajmuje się nadzorem regulacyjnym nad operatorami świadczącymi usługi doręczania paczek, przejrzystością stawek opłat i opłat końcowych za niektóre transgraniczne usługi doręczania paczek, oceną przystępności stawek opłat za niektóre transgraniczne usługi doręczania paczek ani przejrzystym i niedyskryminacyjnym dostępem do niektórych transgranicznych usług lub infrastruktury doręczania paczek. Niniejsze rozporządzenie uzupełnia zatem przepisy dyrektywy 97/67/WE w odniesieniu do transgranicznych usług doręczania paczek.

(6)  Usługi pocztowe są obecnie uregulowane w dyrektywie 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady49. W dyrektywie tej ustanowiono wspólne reguły dotyczące świadczenia usług pocztowych i powszechnej usługi pocztowej w Unii. Niniejsze rozporządzenie uzupełnia przepisy dyrektywy 97/67/WE w odniesieniu do transgranicznych usług doręczania paczek.

__________________

__________________

49Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca wspólnych zasad rozwoju wewnętrznego rynku usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz.U. L 1 z 21.1.1998, s. 14).

49Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca wspólnych zasad rozwoju wewnętrznego rynku usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz.U. L 1 z 21.1.1998, s. 14).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Należy zatem ustanowić jasną definicję usług doręczania paczek i określić, jakie przesyłki pocztowe są objęte tą definicją. Dotyczy to w szczególności przesyłek pocztowych innych niż przesyłki z korespondencją, które ze względu na swoją masę są powszechnie wykorzystywane do przesyłania dóbr i towarów. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem obejmować, zgodnie z utrwaloną praktyką, przesyłki pocztowe o masie do 31,5 kg, gdyż cięższe przesyłki nie mogą być obsługiwane przez przeciętną osobę fizyczną bez użycia urządzeń mechanicznych. Zgodnie z obecną praktyką oraz z dyrektywą 97/67/WE każdy etap łańcucha usług pocztowych, tj. przyjmowanie, sortowanie i doręczanie, należy uznawać za usługę doręczania paczek. Samo przemieszczanie przesyłek, które nie jest prowadzone w związku z jednym z tych etapów, nie powinno wchodzić w zakres usług doręczania paczek, ponieważ można w tym przypadku zakładać, że działalność ta należy do sektora transportu.

(8)  Należy zatem ustanowić jasną definicję „paczek” i „usług doręczania paczek” oraz określić, jakie przesyłki pocztowe i paczki są objęte tymi definicjami. Dotyczy to w szczególności przesyłek dostarczanych lub niedostarczanych przez operatora świadczącego usługę powszechną, innych niż przesyłki z korespondencją, które ze względu na swoją masę są powszechnie wykorzystywane do przesyłania dóbr i towarów o wartości handlowej lub bez takiej wartości. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem obejmować, zgodnie z utrwaloną praktyką, paczki dostarczane lub niedostarczane przez operatora świadczącego usługę powszechną, o masie do 31,5 kg, gdyż cięższe przesyłki nie mogą być obsługiwane przez przeciętną osobę fizyczną bez użycia urządzeń mechanicznych. Zgodnie z obecną praktyką każdy etap łańcucha doręczania paczek, tj. przyjmowanie, sortowanie i doręczanie, należy uznawać za usługę doręczania paczek, również jeżeli jest świadczona przez operatorów świadczących usługi ekspresowe i kurierskie, a także przez firmy zbierające pocztę od różnych użytkowników. Operatorzy świadczący usługi doręczania paczek z wykorzystaniem alternatywnych modeli biznesowych i wykorzystujący platformy handlu elektronicznego również powinni podlegać niniejszemu rozporządzeniu, jeżeli realizują co najmniej jeden z tych etapów w łańcuchu dostaw. Jednak uznane podmioty zajmujące się logistyką towarową lub transportową, w przeciwieństwie do indywidualnych niezależnych podwykonawców operatora świadczącego usługę doręczania paczek, nie powinny być objęte zakresem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka   10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do usług doręczania paczek oferowanych osobom trzecim, a nie przedsiębiorstwom posiadającym wewnętrzne sieci dostaw, aby realizować jedynie zamówienia na towary, które same sprzedały. Jeżeli takie przedsiębiorstwa wykorzystują wewnętrzne sieci dostaw również do dostarczania towarów sprzedawanych przez osoby trzecie lub towarów pochodzących z wewnętrznego działu detalicznego, wówczas powinny być objęte niniejszym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Należy zapewnić wyłączenie z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia usługi dostawy żywności, na przykład świadczone przez supermarkety.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Opłaty końcowe są oparte na wielostronnych i dwustronnych umowach między operatorami świadczącymi usługi powszechne. Stanowią one dla operatora świadczącego usługę powszechną w państwie przeznaczenia rekompensatę kosztów usług świadczonych na rzecz operatora świadczącego usługę powszechną w państwie nadania. Opłaty końcowe powinny być określone w taki sposób, aby obejmowały zarówno koszty końcowe zdefiniowane w art. 2 pkt 15 dyrektywy 97/67/WE, które mają zastosowanie do przesyłek listowych, jak i końcowe udziały lądowe stosowane do paczek.

(9)  Opłaty końcowe są oparte na wielostronnych i dwustronnych umowach między operatorami świadczącymi usługi doręczania paczek. Stanowią one dla operatora świadczącego usługę doręczania paczek w państwie przeznaczenia rekompensatę kosztów usług świadczonych na rzecz operatora świadczącego usługę doręczania paczek w państwie nadania. Opłaty końcowe powinny być pomyślane w taki sposób, aby obejmowały zarówno koszty końcowe zdefiniowane w art. 2 pkt 15 dyrektywy 97/67/WE, które mają zastosowanie do przesyłek listowych, jak i końcowe udziały lądowe stosowane do paczek, a także koszty przemieszczania między podmiotami zależnymi operatorów świadczących usługi doręczania paczek. W tym kontekście koszty końcowe należy rozumieć jako opłaty ponoszone przez operatora świadczącego usługę powszechną w państwie nadania na rzecz operatora świadczącego usługę powszechną w państwie przeznaczenia z tytułu kosztów doręczania transgranicznych przesyłek z korespondencją w państwie członkowskim przeznaczenia. Końcowe udziały lądowe oznaczają opłaty ponoszone przez operatora świadczącego usługę powszechną w państwie członkowskim nadania na rzecz operatora świadczącego usługę powszechną w państwie przeznaczenia z tytułu kosztów transgranicznego doręczania paczek w państwie członkowskim przeznaczenia. I wreszcie ceny za przemieszczenie oznaczają opłaty dokonywane przez operatora świadczącego usługę doręczania paczek w państwie członkowskim nadania na rzecz jego podmiotów zależnych w państwie członkowskim przeznaczenia z tytułu kosztów doręczania jego paczek w państwie członkowskim przeznaczenia. Opłaty końcowe są szczególnie chronionymi danymi handlowymi przedsiębiorstw.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Do celów statystycznych krajowe organy regulacyjne powinny posiadać wiedzę i informacje na temat operatorów świadczących usługi doręczania paczek, którzy działają na rynku. Aby jednak ograniczyć obciążenia administracyjne dla małych operatorów świadczących usługi doręczania paczek, którzy działają tylko na rynku krajowym lub regionalnym, należy zastosować próg dotyczący liczby osób zatrudnionych przez operatora i uczestniczących w świadczeniu usług doręczania paczek.

(10)  Do celów statystycznych krajowe organy regulacyjne powinny posiadać wiedzę i informacje na temat operatorów świadczących usługi doręczania paczek, którzy działają na rynku. Ze względu na pracochłonny charakter sektora oraz aby ograniczyć obciążenia administracyjne dla małych operatorów świadczących usługi doręczania paczek lub podwykonawców, którzy działają tylko na rynku regionalnym lub krajowym, należy zastosować próg na podstawie średniej liczby osób zatrudnionych przez operatora świadczącego usługę doręczania paczek w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego i uczestniczących w świadczeniu usług doręczania paczek w państwach członkowskich, w których operator prowadzi działalność, chyba że operator ten prowadzi działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim. Próg ten powinien być jednak ustanowiony w taki sposób, aby osoby zatrudnione w tym sektorze na innych zasadach niż zatrudnienie na stałe w pełnym wymiarze czasu pracy były odpowiednio uwzględniane.

Poprawka   13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Przy przekazywaniu informacji krajowemu organowi regulacyjnemu specyfika usług doręczania paczek powinna obejmować etapy w łańcuchu doręczania przesyłek pocztowych (przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie) realizowane przez danego operatora; informacje, czy usługi wchodzą w zakres obowiązku świadczenia usługi powszechnej, czy też są wyłączone z tego zakresu; zakres terytorialny usługi (regionalny, krajowy, transgraniczny); a także czy oferowana jest wartość dodana.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Przekazując informacje krajowemu organowi regulacyjnemu, należy wziąć pod uwagę, że operatorzy świadczący usługi doręczania paczek mogli już udzielić pewnych informacji temu samemu krajowemu organowi regulacyjnemu. Usługi doręczania paczek mają istotne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw i osób fizycznych, które powinny mieć możliwość łatwego porównywania tych usług świadczonych przez różnych operatorów. Należy zatem jasno określić usługi, których ma dotyczyć obowiązek przekazywania stawek opłat przez operatorów świadczących usługę powszechną. Stawki te powinny być publikowane przez Komisję na specjalnej stronie internetowej. Informacje te, wraz z regularnie przekazywanymi poufnymi danymi o związanych z tymi stawkami opłatach końcowych, stanowią podstawę do oceny przez krajowe organy regulacyjne przystępności stawek opłat za transgraniczne usługi doręczania paczek. Operatorzy świadczący usługi doręczania paczek inni niż operatorzy świadczący usługę powszechną mogą dobrowolnie przekazywać swoim krajowym organom regulacyjnym, w porównywalnej formie, stawki opłat za te same przesyłki, pod warunkiem że są one doręczane do domu lub lokalu adresata.

(12)  Przekazując informacje krajowemu organowi regulacyjnemu, należy wziąć pod uwagę, że operatorzy świadczący usługi doręczania paczek mogli już udzielić pewnych informacji temu samemu krajowemu organowi regulacyjnemu. Usługi doręczania paczek mają istotne znaczenie dla MŚP i osób fizycznych, które powinny mieć możliwość łatwego porównywania tych usług świadczonych przez różnych operatorów. Należy zatem jasno określić usługi, których ma dotyczyć obowiązek przekazywania stawek opłat przez operatorów świadczących usługę doręczania paczek. Stawki te powinny być publikowane przez Komisję na specjalnej stronie internetowej. Informacje te, wraz z regularnie przekazywanymi poufnymi danymi o związanych z tymi stawkami opłatach końcowych, stanowią podstawę do oceny przez krajowe organy regulacyjne adekwatności stawek opłat za transgraniczne usługi doręczania paczek.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Prowadząc coroczną ocenę przystępności stawek opłat, krajowe organy regulacyjne powinny opierać się na obiektywnych kryteriach, takich jak krajowe stawki opłat stosowane przez operatorów świadczących usługę powszechną w państwie nadania i operatorów świadczących usługę powszechną w państwie przeznaczenia oraz poziom opłat końcowych. Te wspólne kryteria można uzupełnić innymi kryteriami o szczególnym znaczeniu dla uzasadnienia odnośnych stawek opłat, takimi jak szczególne koszty transportu lub obsługi i wielkość dwustronnych obrotów między różnymi operatorami świadczącymi transgraniczne usługi doręczenia paczek.

(14)  Prowadząc coroczną ocenę nieracjonalnie wysokich stawek opłat, krajowe organy regulacyjne powinny opierać się na obiektywnych kryteriach, takich jak krajowe stawki opłat stosowane przez operatorów świadczących usługę doręczania paczek w państwie nadania i operatorów świadczących usługę doręczania paczek w państwie przeznaczenia oraz poziom opłat końcowych. Te wspólne kryteria można uzupełnić innymi kryteriami o szczególnym znaczeniu dla uzasadnienia odnośnych stawek opłat, takimi jak szczególne koszty transportu lub obsługi i wielkość dwustronnych obrotów między różnymi operatorami świadczącymi transgraniczne usługi doręczenia paczek. Krajowe organy regulacyjne powinny w szczególności uwzględnić MŚP i użytkowników indywidualnych oraz użytkowników wymagających szczególnego traktowania, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarach oddalonych lub słabo zaludnionych. Krajowe organy regulacyjne powinny dołożyć starań, aby w miarę możliwości zapewnić porównywalność tej oceny z ocenami wymaganymi na podstawie dyrektywy 97/67/WE.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Znaczne różnice między krajowymi i zagranicznymi stawkami opłat za transgraniczne usługi doręczania paczek powinny być uzasadnione obiektywnymi kryteriami, takimi jak dodatkowe koszty transportu i rozsądna marża zysku. Operatorzy świadczący usługę powszechną, którzy świadczą usługi doręczania paczek, powinni być zobowiązani do bezzwłocznego przedstawiania takiego uzasadnienia.

(16)  Znaczne różnice między krajowymi i zagranicznymi stawkami opłat za transgraniczne usługi doręczania paczek powinny być uzasadnione obiektywnymi kryteriami, takimi jak na przykład dodatkowe koszty transportu i rozsądna marża zysku. Operatorzy świadczący transgraniczne usługi doręczania paczek powinni być zobowiązani do bezzwłocznego przedstawiania takiego uzasadnienia.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W celu zapewnienia przejrzystości w całej Unii analiza sporządzona przez krajowy organ regulacyjny powinna być przekazywana krajowym organom regulacyjnym pozostałych państw członkowskich i Komisji. Krajowe organy regulacyjne i Komisja powinny zapewniać poufność. Komisja może również zwrócić się do Europejskiej Grupy Regulacji Rynku Usług Pocztowych o sporządzenie ogólnounijnej analizy na podstawie danych krajowych.

(17)  W celu zapewnienia przejrzystości w całej Unii analiza sporządzona przez krajowy organ regulacyjny powinna być przekazywana krajowym organom regulacyjnym zainteresowanych państw członkowskich i Komisji. Krajowe organy regulacyjne i Komisja powinny zapewniać poufność. Komisja może również zwrócić się do Europejskiej Grupy Regulacji Rynku Usług Pocztowych o sporządzenie ogólnounijnej analizy na podstawie danych krajowych, pod warunkiem zagwarantowania poufności.

Poprawka   18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Operatorzy świadczący usługę powszechną, którzy świadczą usługi doręczania paczek, mogą zawierać wielostronne i dwustronne umowy w sprawie opłat końcowych i tworzyć inne systemy ułatwiające wzajemne połączenia sieci dostaw. Ze względu na zasadę niedyskryminacji należy zapewnić konkurencyjnym operatorom świadczącym usługi doręczania paczek równy dostęp do opłat końcowych mających zastosowanie między stronami umów wielostronnych. Fakt, że opłaty końcowe ponoszone przez operatorów świadczących usługi doręczania paczek, którzy są stronami trzecimi, przewyższają opłaty ponoszone przez operatorów świadczących usługę powszechną, może być w niektórych przypadkach uzasadniony. Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy strony wielostronnej umowy w sprawie opłat końcowych są w stanie wykazać, że koszty zawarcia umowy, jej obsługi i zarządzania nią, dodatkowe koszty związane z przyjmowaniem i obsługą przesyłek od innych niż wyznaczeni operatorów świadczących usługi doręczania paczek oraz inne tego rodzaju koszty nie są objęte opłatami końcowymi płaconymi przez operatora będącego stroną trzecią w państwie członkowskim nadania.

(18)  Operatorzy świadczący usługę doręczania paczek mogą zawierać wielostronne i dwustronne umowy w sprawie opłat końcowych i tworzyć inne systemy ułatwiające wzajemne połączenia sieci dostaw. Ze względu na zasadę niedyskryminacji należy zapewnić konkurencyjnym operatorom świadczącym usługi doręczania paczek równy dostęp do opłat końcowych mających zastosowanie między stronami umów wielostronnych. Fakt, że opłaty końcowe ponoszone przez operatorów świadczących usługi doręczania paczek, którzy są stronami trzecimi, przewyższają opłaty ponoszone przez operatorów świadczących usługę doręczania paczek, może być w niektórych przypadkach uzasadniony. Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy strony wielostronnej umowy w sprawie opłat końcowych są w stanie wykazać, że koszty zawarcia umowy, jej obsługi i zarządzania nią, dodatkowe koszty związane z przyjmowaniem i obsługą przesyłek od będących stronami trzecimi operatorów świadczących usługi doręczania paczek oraz inne tego rodzaju koszty nie są objęte opłatami końcowymi płaconymi przez operatora będącego stroną trzecią w państwie członkowskim nadania. Jeżeli operator świadczący usługi doręczania paczek zawrze wielostronne umowy w sprawie opłat końcowych, równy i niedyskryminujący dostęp dla podmiotów trzecich do niektórych transgranicznych usług doręczania paczek zapewniony na podstawie takich umów wielostronnych powinien stymulować konkurencję, być ukierunkowany na koszty, korzystny dla konsumentów i powodować skuteczniejsze wykorzystywanie istniejących sieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich i oddalonych.

Poprawka     19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W praktyce ze względów operacyjnych dostępu należy udzielać w urzędzie wymiany, który jest urzędem lub obiektem określonym przez operatorów świadczących usługę powszechną w państwie członkowskim przeznaczenia do celów przekazywania przesyłek pocztowych innych niż przesyłki z korespondencją.

skreśla się

Poprawka     20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  W celu ograniczenia obciążeń administracyjnych przesyłanie danych przez operatorów świadczących usługę doręczania paczek, krajowe organy regulacyjne i Komisję powinno odbywać się w formie elektronicznej, a w szczególności należy umożliwić korzystanie z podpisów elektronicznych, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 910/20141a.

 

_________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Ze względu na to, że rynki usług doręczania paczek szybko się zmieniają, Komisja powinna ponownie ocenić efektywność i skuteczność niniejszego rozporządzenia oraz składać regularne sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Sprawozdaniu temu powinny towarzyszyć, w stosownych przypadkach, propozycje przeglądu przez Parlament Europejski i Radę.

(21)  Ze względu na to, że rynki usług doręczania paczek szybko się zmieniają, Komisja powinna ponownie ocenić efektywność i skuteczność niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem rozwoju handlu elektronicznego, oraz składać regularne sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Sprawozdaniu temu powinny towarzyszyć, w stosownych przypadkach, wnioski ustawodawcze dotyczące przeglądu przedstawiane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Sprawozdanie należy przygotować po konsultacjach ze wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym z komitetem dialogu społecznego w sektorze pocztowym.

Poprawka   22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Komisja powinna wykorzystać cenne uwagi Europejskiej Grupy Regulatorów Usług Pocztowych, w skład której wchodzą przedstawiciele krajowych organów regulacyjnych.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Aby zapewnić jednolite warunki wypełniania ciążącego na operatorach świadczących usługi doręczania paczek obowiązku przedkładania informacji krajowym organom regulacyjnym, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze do określenia wzoru formularza do celów przekazywania takich informacji. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201150.

skreśla się

__________________

 

50Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

 

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a)  Aby zapewnić przestrzeganie wymogów dotyczących dostarczania krajowym organom regulacyjnym informacji przez operatorów świadczących usługę doręczania paczek w państwach członkowskich, w których prowadzą oni działalność, należy powierzyć Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez ustanowienie przepisów określających standardową formę przedstawiania takich informacji. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te odbywały się zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa1a. W szczególności, aby zapewnić równy udział w przygotowywaniu aktów delegowanych, Parlament Europejski i Rada powinny otrzymywać wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci z państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni mieć możliwość systematycznego uczestniczenia w spotkaniach grup ekspertów Komisji zajmujących się przygotowywaniem aktów delegowanych.

 

__________________

 

1a Dz. U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka     25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  W celu zbadania skutków niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie powinny informować na temat zmian warunków pracy wszystkich osób pracujących w sektorze doręczania paczek, a także na temat oddziaływania na środowisko w związku z większym ruchem drogowym i wynikającymi z niego większymi emisjami.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie zasad regulacyjnych i przepisów niezbędnych do poprawy nadzoru regulacyjnego i zwiększenia przejrzystości cen oraz ustanowienie w odniesieniu do transgranicznych usług doręczania paczek określonych zasad, które powinny wspierać konkurencję, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki tych celów możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie unijnym, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

(25)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie zasad regulacyjnych i przepisów niezbędnych do poprawy nadzoru regulacyjnego i zwiększenia przejrzystości cen, ustanowienie w odniesieniu do transgranicznych usług doręczania paczek określonych zasad, które powinny wspierać konkurencję, a także sprzyjanie większej dostępności dla użytkowników skutecznych i przystępnych transgranicznych usług doręczania paczek, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki tych celów możliwe jest raczej lepsze ich osiągnięcie na poziomie unijnym, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedmiot

Przedmiot i cele

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się, w uzupełnieniu do przepisów dyrektywy 97/67/WE, przepisy szczególne dotyczące:

W celu umożliwienia konsumentom dostępu do transgranicznych usług doręczania paczek oraz sprzyjania większej dostępności skutecznych transgranicznych usług doręczania paczek dla użytkowników, w tym użytkowników wymagających szczególnego traktowania, użytkowników na obszarach oddalonych i słabo zaludnionych oraz osób niepełnosprawnych, w niniejszym rozporządzeniu ustanawia się, w uzupełnieniu do przepisów dyrektywy 97/67/WE, przepisy szczególne dotyczące:

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przejrzystości stawek opłat i opłat końcowych dotyczących niektórych transgranicznych usług doręczania paczek oraz oceny przystępności niektórych transgranicznych stawek opłat;

b)  przejrzystości stawek opłat i opłat końcowych dotyczących niektórych transgranicznych usług doręczania paczek oraz oceny niektórych nieracjonalnie wysokich transgranicznych stawek opłat;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przejrzystego i niedyskryminującego dostępu do niektórych transgranicznych usług lub infrastruktury doręczania paczek.

skreśla się

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  informacji i przejrzystości cen dla użytkowników transgranicznych usług doręczania paczek;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  „paczka” oznacza przesyłkę doręczoną przez operatora świadczącego usługę powszechną lub przez innego operatora świadczącego usługi doręczania paczek, inną niż przesyłka z korespondencją, o wartości handlowej lub bez takiej wartości oraz o masie nieprzekraczającej 31,5 kg;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „usługi doręczania paczek” oznaczają usługi obejmujące przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych innych niż przesyłki z korespondencją; samego przemieszczania nie uważa się za usługę doręczania paczek; doręczania takich przesyłek o masie przekraczającej 31,5 kg nie uważa się za usługę doręczania paczek;

a)  „usługi doręczania paczek” oznaczają usługi obejmujące przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie paczek, pod warunkiem że usługi te nie polegają jedynie na przemieszczaniu;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  „podwykonawca” oznacza przedsiębiorstwo zajmujące się przyjmowaniem, sortowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem paczek na rzecz operatora świadczącego usługi doręczania paczek, pod warunkiem że usługi te nie polegają jedynie na przemieszczaniu;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  „opłaty końcowe” oznaczają opłaty ponoszone przez operatora świadczącego usługę powszechną w państwie nadania na rzecz operatora świadczącego usługę powszechną w państwie przeznaczenia z tytułu kosztów transgranicznych usług doręczania paczek w państwie członkowskim przeznaczenia.

c)  „opłaty końcowe” oznaczają wykonywane opłaty, zarówno w postaci kosztów końcowych, końcowych udziałów lądowych lub cen za przemieszczanie, ponoszone przez operatora świadczącego usługi doręczania paczek w państwie nadania na rzecz operatora świadczącego usługi doręczania paczek lub, w stosownych przypadkach, pośredników bądź obu tych kategorii, w państwie przeznaczenia z tytułu kosztów transgranicznych usług doręczania paczek w państwie członkowskim przeznaczenia;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  „przedsiębiorca” oznacza każdą osobę fizyczną lub każdą osobę prawną, niezależnie od tego czy jest to podmiot publiczny, czy prywatny, która działa – w tym również za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz – w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, w związku z usługami doręczania paczek objętymi niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wszyscy operatorzy świadczący usługi doręczania paczek przekazują krajowemu organowi regulacyjnemu w państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność, następujące informacje:

1.  Wszyscy operatorzy świadczący usługi doręczania paczek, w tym operatorzy świadczący usługi doręczania paczek prowadzący działalność na podstawie alternatywnych modeli biznesowych lub wykorzystujący platformy handlu elektronicznego, przekazują krajowemu organowi regulacyjnemu w państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność, następujące standardowe informacje, chyba że krajowy organ regulacyjny już zwrócił się o takie informacje i je otrzymał:

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nazwę operatora, jego status prawny i formę prawną, numer wpisu do rejestru handlowego lub podobnego rejestru, numer VAT, adres miejsca prowadzenia działalności oraz dane osoby wyznaczonej do kontaktów;

a)  nazwę operatora świadczącego usługę doręczania paczek, jego status prawny i formę prawną, numer wpisu do rejestru handlowego lub podobnego rejestru, numer identyfikacyjny VAT, adres miejsca prowadzenia działalności oraz dane osoby wyznaczonej do kontaktów;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  charakter usług oferowanych przez operatora;

b)  szczegółowy opis handlowy usług doręczania paczek oferowanych przez operatora usług doręczania paczek, w tym warianty doręczania i dokładne informacje przekazywane konsumentom;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ogólne warunki sprzedaży stosowane przez operatora, w tym szczegółowy opis procedury składania skarg.

c)  ogólne warunki sprzedaży w odniesieniu do usług doręczania paczek stosowane przez operatora świadczącego usługi doręczania paczek, w tym szczegółowy opis procedury składania skarg przez użytkowników.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli nastąpi jakakolwiek zmiana dotycząca informacji, o których mowa w akapicie pierwszym, w terminie 30 dni operatorzy świadczący usługi doręczania paczek powiadamiają o niej krajowy organ regulacyjny.

2.  Jeżeli nastąpi jakakolwiek zmiana dotycząca informacji, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni operatorzy świadczący usługi doręczania paczek powiadamiają o tej zmianie krajowy organ regulacyjny.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego wszyscy operatorzy świadczący usługi doręczania paczek podają krajowemu organowi regulacyjnemu w państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność, następujące informacje:

3.  Do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego wszyscy operatorzy świadczący usługi doręczania paczek, w tym operatorzy świadczący usługi doręczania paczek korzystający z alternatywnych modeli biznesowych, również ci wykorzystujący gospodarkę dzielenia się i platformy handlu elektronicznego, przekazują krajowemu organowi regulacyjnemu w państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność, następujące informacje, chyba że krajowy organ regulacyjny już zwrócił się o takie informacje i je otrzymał:

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wielkość rocznego obrotu w ramach usług doręczania paczek w poprzednim roku kalendarzowym w państwie członkowskim, w którym operator prowadzi działalność, w podziale na usługi doręczania paczek dotyczące krajowych oraz przychodzących i wychodzących transgranicznych przesyłek pocztowych;

a)  wielkość rocznego obrotu w ramach usług doręczania paczek w poprzednim roku kalendarzowym w państwie członkowskim, w którym operator świadczący usługę doręczania paczek prowadzi działalność, w podziale na usługi doręczania paczek dotyczące krajowych oraz przychodzących i wychodzących transgranicznych paczek;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  liczbę osób zatrudnionych przez operatora i uczestniczących w świadczeniu usług doręczania paczek w państwie członkowskim, w którym operator prowadzi działalność, w poprzednim roku kalendarzowym

b)  liczbę osób zatrudnionych bezpośrednio lub pośrednio przez operatora świadczącego usługi doręczania paczek i uczestniczących w świadczeniu usług doręczania paczek w państwie członkowskim, w którym ten operator prowadzi działalność, w poprzednim roku kalendarzowym, w tym przegląd warunków pracy wszystkich osób zatrudnionych przez operatora; liczba osób ma być obliczona na podstawie średniej rocznej liczby pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, pracowników tymczasowych i osób prowadzących działalność na własny rachunek, a także osób zatrudnionych przez podwykonawców lub przedsiębiorstwa, którym operator świadczący usługi doręczania paczek zleca przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie lub doręczanie paczek, przy czym liczba ta powinna obejmować osoby, które w poprzednim roku kalendarzowym świadczyły usługi związane z każdym etapem łańcucha wartości na rzecz operatora świadczącego usługi doręczania paczek lub jego podmiotów zależnych w zamian za wynagrodzenie, lub pod ich kierownictwem;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  liczbę przesyłek pocztowych innych niż przesyłki z korespondencją i o masie nieprzekraczającej 31,5 kg w państwie członkowskim, w którym operator prowadzi działalność, w poprzednim roku kalendarzowym, w podziale na krajowe oraz przychodzące i wychodzące transgraniczne przesyłki pocztowe.

c)  liczbę paczek doręczonych w poprzednim roku kalendarzowym w państwie członkowskim, w którym operator świadczący usługi doręczania paczek prowadzi działalność, w podziale na paczki krajowe oraz przychodzące i wychodzące paczki transgraniczne;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  podane do publicznej wiadomości ceny obowiązujące za usługi doręczania paczek w poprzednim roku kalendarzowym.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Obliczenia uwzględniające podział zgodnie z lit. b) akapit pierwszy są udostępniane krajowemu organowi regulacyjnemu.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W drodze aktu wykonawczego Komisja określa formularz do celów przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 9.

4.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie standardowego formularza do celów przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

 

Pierwsze takie akty delegowane przyjmuje się w terminie do ... [8 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Krajowe organy regulacyjne mogą określić wymogi dotyczące informacji w uzupełnieniu do tych, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli są one niezbędne do zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

5.  Krajowe organy regulacyjne mogą określić wymogi dotyczące informacji w uzupełnieniu do tych, o których mowa w ust. 1 i 3, pod warunkiem że są one niezbędne i proporcjonalne w celu zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Operator świadczący usługi doręczania paczek, który zatrudnia mniej niż 50 osób, nie podlega obowiązkom określonym w ust. 1 i 2, chyba że operator ten prowadzi działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim.

6.  Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do operatorów świadczących usługę doręczania paczek, którzy wraz z podmiotami zależnymi i przedsiębiorstwami powiązanymi zatrudniali średnio w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego mniej niż 25 osób, chyba że operatorzy ci prowadzą działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim. Liczba osób jest obliczana na podstawie średniej rocznej liczby pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, pracowników tymczasowych, osób zatrudnionych na umowy na podstawie niegwarantowanych godzin pracy i osób prowadzących działalność na własny rachunek, a także osób zatrudnionych przez podwykonawców. Obliczenia uwzględniające podział są udostępniane na żądanie.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Wszyscy podwykonawcy przekazują informacje krajowemu organowi regulacyjnemu w państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność, zgodnie z niniejszym artykułem. Podwykonawcy nie są jednak zobowiązani do przestrzegania przepisów zawartych w ust. 3 lit. c) i ca).

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b.  W przypadku gdy, zgodnie z unijnymi i krajowymi zasadami dotyczącymi tajemnicy handlowej, krajowy organ regulacyjny uznaje pewne informacje za poufne, zainteresowane krajowe organy regulacyjne przestrzegają tej zasady poufności.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przejrzystość opłat i opłat końcowych

Przejrzystość transgranicznych opłat i opłat końcowych

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Operatorzy świadczący usługę powszechną, którzy świadczą usługi doręczania paczek, przekazują krajowemu organowi regulacyjnemu państwa członkowskiego, w którym prowadzą działalność, obowiązujące w dniu 1 stycznia każdego roku kalendarzowego publiczne cenniki opłat za doręczenie przesyłek pocztowych należących do kategorii wymienionych w załączniku. Informacje te przekazuje się najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

1.  Wszyscy operatorzy świadczący transgraniczne usługi doręczania paczek oraz ich podmioty zależne podlegające zakresowi art. 3, z wyjątkiem podwykonawców, przekazują krajowemu organowi regulacyjnemu państwa członkowskiego, w którym prowadzą działalność, obowiązujące w dniu 1 stycznia każdego roku kalendarzowego publiczne cenniki opłat transgranicznych za doręczenie przesyłek pocztowych należących do kategorii wymienionych w załączniku. Informacje te przekazuje się do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego w formacie elektronicznym nadającym się do odczytu maszynowego.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Operatorzy świadczący usługę powszechną, którzy świadczą usługi doręczania paczek, przekazują krajowemu organowi regulacyjnemu opłaty końcowe obowiązujące w dniu 1 stycznia każdego roku kalendarzowego w odniesieniu do przesyłek pocztowych pochodzących z innych państw członkowskich. Informacje te przekazuje się najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

3.  Wszyscy operatorzy świadczący transgraniczne usługi doręczania paczek podlegający zakresowi art. 3, z wyjątkiem podwykonawców, przekazują krajowemu organowi regulacyjnemu państwa członkowskiego, w którym prowadzą działalność, opłaty końcowe obowiązujące w dniu 1 stycznia każdego roku kalendarzowego w odniesieniu do przesyłek pocztowych pochodzących z innych państw członkowskich. Informacje te przekazuje się do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku kalendarzowego krajowe organy regulacyjne przekazują Komisji i krajowym organom regulacyjnym państw członkowskich nadania stawki opłat końcowych uzyskane zgodnie z ust. 3.

4.  Do dnia 28 lutego każdego roku kalendarzowego krajowe organy regulacyjne przekazują Komisji i krajowym organom regulacyjnym państw członkowskich nadania stawki opłat końcowych uzyskane zgodnie z ust. 3. Krajowe organy regulacyjne i Komisja dbają o to, by otrzymane stawki opłat końcowych były traktowane z zachowaniem najściślejszej poufności.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Krajowe organy regulacyjne gromadzą informacje, o których mowa w ust. 1 i 3, tylko wtedy, gdy poziom konkurencji na odnośnym rynku transgranicznym jest niewystarczający, w tym w przypadku podmiotów nadających niewielkie ilości przesyłek na obszarach oddalonych lub peryferyjnych.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ocena przystępności stawek opłat

Ocena transgranicznych stawek opłat

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Krajowy organ regulacyjny ocenia przystępność transgranicznych stawek opłat ujętych w publicznych cennikach opłat uzyskanych zgodnie z art. 4 ust. 1 w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania tej informacji. W ocenie tej uwzględnia się w szczególności następujące elementy:

1.  Krajowy organ regulacyjny określa w odniesieniu do każdej pozycji wymienionej w załączniku transgraniczne stawki opłat za usługi doręczania paczek pochodzących z państwa członkowskiego tego organu, które uznaje on za nieracjonalnie wysokie na podstawie publicznego cennika stawek opłat uzyskanego zgodnie z art. 4.

a)  krajowe stawki opłat za porównywalne usługi doręczania paczek w państwie członkowskim nadania i w państwie członkowskim przeznaczenia;

 

b)  opłaty końcowe uzyskane zgodnie z art. 4 ust. 3;

 

c)  zastosowanie jednolitej stawki opłat do co najmniej dwóch państw członkowskich.

Należy uwzględnić zastosowanie jednolitej stawki opłat do co najmniej dwóch państw członkowskich.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli krajowy organ regulacyjny stwierdzi, że transgraniczne stawki opłat, o których mowa w ust. 1, nie przystępne, zwraca się do operatora świadczącego usługę powszechną o dodatkowe niezbędne informacje lub uzasadnienie dotyczące poziomu tych stawek opłat.

2.  Jeżeli krajowy organ regulacyjny stwierdzi, że transgraniczne stawki opłat, o których mowa w ust. 1, są nieracjonalnie wysokie, zwraca się do operatorów świadczących usługę doręczania paczek o dodatkowe niezbędne informacje lub uzasadnienie dotyczące poziomu tych stawek opłat, z uwzględnieniem poziomu konkurencji na odnośnym rynku transgranicznym.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja, w porozumieniu z krajowymi organami regulacyjnymi, określa orientacyjne wytyczne dotyczące oceny przeprowadzonej zgodnie z ust. 1.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Operator świadczący usługę powszechną przekazuje krajowemu organowi regulacyjnemu informacje lub uzasadnienie, o których mowa w ust. 2, w terminie 15 dni roboczych od otrzymania prośby organu.

3.  Wszyscy operatorzy świadczący usługę doręczania paczek przekazują krajowemu organowi regulacyjnemu informacje lub uzasadnienie, o których mowa w ust. 2, w terminie 15 dni roboczych od otrzymania prośby organu.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Krajowy organ regulacyjny przedkłada swoją ocenę, w tym wszelkie informacje lub uzasadnienie złożone zgodnie z ust. 3, Komisji, krajowym organom regulacyjnym w innych państwach członkowskich i krajowym organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa konkurencji w państwie członkowskim krajowego organu regulacyjnego przedkładającego informacje. Nieopatrzoną klauzulą poufności wersję tej oceny przekazuje się również Komisji. Informacje te przekazuje się najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.

4.  Krajowy organ regulacyjny przedkłada swoją ocenę, w tym wszelkie informacje lub uzasadnienie złożone zgodnie z ust. 3, Komisji i zainteresowanym krajowym organom regulacyjnym w państwach członkowskich. Informacje te przekazuje się Komisji do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego. Krajowy organ regulacyjny i Komisja dbają o to, by oceny i wszelkie przedstawione informacje lub uzasadnienia były traktowane z zachowaniem najściślejszej poufności.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Krajowy organ regulacyjny przedstawia Komisji nieopatrzoną klauzulą poufności wersję oceny, o której mowa w ust. 4. Informacje te przekazuje się do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja publikuje nieopatrzoną klauzulą poufności wersję oceny przekazanej przez krajowe organy regulacyjne zgodnie z ust. 4 na specjalnej stronie internetowej najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

5.  Komisja publikuje nieopatrzoną klauzulą poufności wersję oceny przekazanej przez krajowe organy regulacyjne zgodnie z ust. 4 na specjalnej stronie internetowej do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Poprawka     66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6

skreśla się

Przejrzysty i niedyskryminacyjny dostęp transgraniczny

 

1.  Jeżeli operatorzy świadczący usługę powszechną, którzy świadczą usługi doręczania paczek, zawarli wielostronne umowy w sprawie opłat końcowych, uwzględniają oni wszystkie uzasadnione wnioski o dostęp do wszystkich elementów sieci i urządzeń towarzyszących oraz do odpowiednich usług i systemów informacyjnych niezbędnych do świadczenia transgranicznych usług doręczania paczek.

 

2.  Dostępu należy udzielać w urzędzie wymiany znajdującym się w państwie członkowskim przeznaczenia.

 

3.  Operatorzy świadczący usługę powszechną, o których mowa w ust. 1, publikują ofertę ramową. Oferta ramowa zawiera wszystkie istotne powiązane warunki, w tym ceny.

 

4.  Oferta ramowa zawiera wszystkie elementy niezbędne do uzyskania dostępu, o których mowa w ust. 1, w tym wszelkie warunki ograniczające dostęp do usług lub korzystanie z nich, jeżeli warunki takie są dopuszczone przez państwa członkowskie zgodnie z prawem Unii.

 

5.  Przed publikacją oferta ramowa podlega zatwierdzeniu przez krajowy organ regulacyjny. Krajowy organ regulacyjny może, w razie potrzeby, wprowadzać zmiany do oferty ramowej w celu wypełnienia obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu.

 

6.  Na wniosek oraz w oparciu o ofertę ramową operatorzy świadczący usługę powszechną, o których mowa w ust. 1, sporządzają, nie później niż w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku, ofertę indywidualną dla operatora świadczącego usługi doręczania paczek wnioskującego o dostęp w rozumieniu ust. 1. Operatorzy świadczący usługę powszechną, którzy otrzymują wniosek o dostęp, oraz operatorzy, którzy wystąpili z takim wnioskiem, prowadzą negocjacje w dobrej wierze.

 

7.  Jeżeli nie dojdzie do osiągnięcia porozumienia na podstawie oferty indywidualnej, o której mowa w ust. 6, operator świadczący usługi doręczania paczek, który wystąpił z wnioskiem o dostęp, może przedłożyć krajowemu organowi regulacyjnemu ofertę indywidualną sporządzoną przez operatora świadczącego usługę powszechną. W razie konieczności krajowy organ regulacyjny wprowadza zmiany do oferty indywidualnej w celu wypełnienia obowiązków określonych w niniejszym artykule.

 

8.  Dostępu udziela się w warunkach operacyjnych w rozsądnym terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od zawarcia umowy.

 

Poprawka     67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Dostarczanie informacji użytkownikom przez przedsiębiorców

 

Wszyscy przedsiębiorcy zawierający z użytkownikami umowy sprzedaży obejmujące wysyłkę paczek transgranicznych udostępniają użytkownikom na etapie przedumownym następujące informacje przekazywane drogą elektroniczną lub w inny dostępny sposób:

 

a)  ceny stosowane przez nich wobec użytkowników za transgraniczne doręczenie paczek, w tym wszelkie odpowiednie alternatywne lub obniżone stawki opłat lub rozbicie kosztów;

 

b)  oferowane warianty doręczenia paczek transgranicznych, w tym możliwość śledzenia ruchu i pochodzenia towarów, oraz mechanizmy umożliwiające użytkownikowi interwencję w trakcie całego procesu doręczenia, również w kwestii zwrotów, a w stosownym przypadku organizacji ponownego doręczenia bądź czasów lub miejsc odbioru;

 

c)  szczegółowe informacje na temat własnego procesu składania skarg oraz procesu składania skarg odpowiedniego operatora świadczącego usługę doręczania paczek, a także na temat Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich w przypadku skarg transgranicznych.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Najpóźniej do dnia XX/XX/2019 r., a następnie co cztery lata Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z oceny stosowania niniejszego rozporządzenia, w stosownych przypadkach wraz z wnioskiem dotyczącym jego przeglądu.

Najpóźniej do dnia 31 stycznia 2019 r., a następnie co trzy lata Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z oceny stosowania niniejszego rozporządzenia, w stosownych przypadkach wraz z wnioskiem ustawodawczym dotyczącym jego przeglądu. Sprawozdanie przygotowuje się po konsultacjach ze wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym z komitetem dialogu społecznego w sektorze pocztowym.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  czy wzrosła przystępność transgranicznych usług doręczania paczek, w tym dla użytkowników na odległych i słabo zaludnionych obszarach;

a)  czy wzrosła skuteczność transgranicznych usług doręczania paczek, w tym dla użytkowników na odległych i słabo zaludnionych obszarach;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w jakim zakresie operatorzy świadczący usługę powszechną, którzy świadczą usługi doręczania paczek, przyznali przejrzysty i niedyskryminujący hurtowy dostęp transgraniczny, o którym mowa w art. 6;

skreśla się

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  jaki jest wpływ na transgraniczny handel elektroniczny, w tym dane dotyczące opłat za wysyłkę pobieranych zarówno od przedsiębiorstw, jak i od użytkowników;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  postępy w zakresie jakości usług doręczania paczek oraz rozwój interoperacyjności w obszarze transgranicznych usług doręczania paczek;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 9

skreśla się

Procedura komitetowa

 

1.  Komisję wspomaga Komitet ds. dyrektywy pocztowej ustanowiony w art. 21 dyrektywy 97/67/WE. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 4, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... * [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja ta staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

 

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie czterech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zgłoszą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – przypis (****)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(****) Powyższe stawki opłat powinny dotyczyć przesyłek doręczanych do domu lub lokalu w państwie członkowskim przeznaczenia.

(****) Powyższe stawki opłat powinny dotyczyć przesyłek doręczanych do domu lub lokalu adresata w państwie członkowskim przeznaczenia.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Transgraniczne usługi doręczania paczek

Odsyłacze

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

9.6.2016

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

19.1.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Biljana Borzan

17.6.2016

Rozpatrzenie w komisji

20.3.2017

2.5.2017

 

 

Data przyjęcia

30.5.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

6

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Kaja Kallas, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Franz Obermayr, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

2

0

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Transgraniczne usługi doręczania paczek

Odsyłacze

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Data przedstawienia w PE

25.5.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

9.6.2016

IMCO

9.6.2016

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

14.6.2016

 

 

 

Zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Lucy Anderson

6.9.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

26.1.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Data przyjęcia

12.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Herbert Dorfmann, André Elissen, Jaromír Kohlíček

Data złożenia

23.10.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

43

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

-

EFDD

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna