Postup : 2016/0149(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0315/2017

Predkladané texty :

A8-0315/2017

Rozpravy :

PV 12/03/2018 - 17
CRE 12/03/2018 - 17

Hlasovanie :

PV 13/03/2018 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0064

SPRÁVA     ***I
PDF 1136kWORD 167k
18.10.2017
PE 602.930v03-00 A8-0315/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách cezhraničného dodávania balíkov

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajkyňa: Lucy Anderson

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Biljana Borzan, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

(*) Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách cezhraničného dodávania balíkov

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0285),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0195/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2016(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0315/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Citácia 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

vypúšťa sa

__________________

 

Ú. v. EÚ C , , s. .

 

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Tarify platné pre malých odosielateľov cezhraničných balíkov a iných poštových zásielok, najmä malé a stredné podniky a jednotlivcov, sú stále pomerne vysoké. Táto skutočnosť má priamy negatívny vplyv na používateľov, ktorí chcú využiť služby cezhraničného dodávania balíkov, najmä v rámci elektronického obchodu.

1)  Tarify platné pre malých používateľov služieb cezhraničného dodávania balíkov, najmä malé a stredné podniky a jednotlivcov, sú vo výraznom počte prípadov stále pomerne vysoké. Táto skutočnosť má priamy negatívny vplyv na spotrebiteľov a iných používateľov, najmä v rámci elektronického obchodu na vnútornom trhu Únie. Používatelia navyše často uvádzajú problémy súvisiace s kvalitou služieb pri odosielaní, prijímaní alebo vracaní cezhraničných balíkov, ako aj problémy súvisiace s presadzovaním práva v oblasti ochrany spotrebiteľa, ku ktorým niekedy patria nejasnosti, pokiaľ ide o potenciálnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie balíkov. Rovnako potrebné sú ďalšie zlepšenia v oblasti kvality služieb a interoperability cezhraničného doručovania balíkov a obom oblastiam treba udeliť väčšiu prioritu v súlade s ustanoveniami smernice 97/67/ES, a to prostredníctvom Európskeho výboru pre normalizáciu a inak; potrebný je aj väčší pokrok v oblasti efektívnosti služieb, ktorý by mal zohľadniť najmä záujmy používateľov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  V článku 47 Charty základných práv Európskej únie sa stanovuje, že každý, koho práva zaručené právom Únie sú porušené, má právo na účinný prostriedok nápravy, a v článku 16 charty sa uznáva sloboda podnikania v súlade s právom Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi;

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  V článku 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa vyzdvihuje miesto, ktoré patrí službám všeobecného hospodárskeho záujmu, ako sú poštové služby, v spoločných hodnotách Európskej únie, ako aj ich význam pri podpore sociálnej a územnej súdržnosti. Uvádza sa v ňom, že by sa malo dbať o to, aby takéto služby fungovali na základe zásad a podmienok, ktoré im umožňujú plniť ich poslanie.

Odôvodnenie

Toto nariadenie bolo predložené v rámci stratégie digitálneho jednotného trhu s cieľom podporiť elektronický obchod a riešiť problémy vyplývajúce z cenových rozdielov pri cezhraničnom doručovaní v rôznych členských štátoch. Treba však zaistiť, aby toto nariadenie nemalo vzhľadom na všeobecný verejný záujem nepriaznivý účinok na poštové služby.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c)  V Protokole č. 26 o službách všeobecného záujmu pripojenom k ZFEÚ a Zmluve o Európskej únii sa ďalej zdôrazňuje, že spoločné hodnoty Únie, pokiaľ ide o služby všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle článku 14 ZFEÚ, zahŕňajú rozdiely v potrebách a preferenciách užívateľov, ktoré môžu byť spôsobené rozdielnymi geografickými, sociálnymi alebo kultúrnymi okolnosťami, a vysokú úroveň kvality, bezpečnosti a dostupnosti, rovnaký prístup a presadzovanie všeobecného prístupu a práv užívateľov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1d)  V článku 169 ods. 1 a ods. 2 písm. a) ZFEÚ sa stanovuje, že Únia má prispievať k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov prostredníctvom opatrení prijatých podľa článku 114 ZFEÚ.

Odôvodnenie

Ako záležitosť práva Únie by sa mali harmonizačné opatrenia podľa článku 114 ZFEÚ, akým je toto nariadenie, zakladať na vysokej úrovni ochrany spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Medzi členskými štátmi sú zásadné rozdiely, pokiaľ ide o právomoci zverené národným regulačným orgánom týkajúce sa monitorovania trhu a regulačného dohľadu nad poskytovateľmi služieb dodávania balíkov. Potvrdilo sa to v spoločnej správe48, ktorú vypracovali Európska skupina regulačných orgánov pre poštové služby (ďalej len „ERGP“) a Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „BEREC“) a ktorej záverom bolo, že národné regulačné orgány potrebujú vhodné regulačné právomoci, aby mohli zasiahnuť, a že tieto právomoci zrejme neexistujú vo všetkých členských štátoch. Tieto rozdiely vedú k zvýšenej administratívnej záťaži a vyšším nákladom na dodržiavanie predpisov pre poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ktorí svoju činnosť vykonávajú cezhranične. Tieto rozdiely preto predstavujú prekážku cezhraničnému poskytovaniu služieb dodávania balíkov, a teda majú priamy účinok na fungovanie vnútorného trhu.

(2)  Medzi členskými štátmi sú zásadné rozdiely, pokiaľ ide o právomoci zverené národným regulačným orgánom týkajúce sa monitorovania trhu a regulačného dohľadu nad poskytovateľmi služieb dodávania balíkov, hoci niektoré orgány môžu úspešne požadovať od dodávateľov, aby poskytli príslušné cenové informácie. Potvrdilo sa to v spoločnej správe48, ktorú vypracovali Európska skupina regulačných orgánov pre poštové služby (ďalej len „ERGP“) a Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „BEREC“) a ktorej záverom bolo, že národné regulačné orgány potrebujú vhodné regulačné právomoci, aby mohli zasiahnuť, a že tieto právomoci zrejme neexistujú vo všetkých členských štátoch. Tieto rozdiely vedú k zvýšenej administratívnej záťaži a vyšším nákladom na dodržiavanie predpisov pre poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ktorí svoju činnosť vykonávajú cezhranične. Tieto rozdiely preto predstavujú prekážku cezhraničnému poskytovaniu služieb dodávania balíkov, a teda majú priamy účinok na fungovanie vnútorného trhu.

__________________

__________________

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V uznesení Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o uplatňovaní smernice o poštových službách1a sa uvádza, že akékoľvek rozšírenie úlohy národných regulačných orgánov v rámci novej regulácie trhu doručovania balíkov by malo riešiť otázku tzv. vyberania hrozienok z koláča v odvetví doručovania a stanoviť minimálne normy pre všetky hospodárske subjekty, aby sa zabezpečili spravodlivé a rovnaké podmienky hospodárskej súťaže.

 

__________________

 

1a P8_TA(2016)0357.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2 b)  Vzhľadom na povahu sektora poštových a balíkových služieb je potrebný ďalší rozvoj európskych a medzinárodných technických noriem v prospech užívateľov a životného prostredia, ako aj rozšírenie trhových príležitostí pre podniky.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Trh so službami cezhraničného dodávania balíkov je rôznorodý a komplexný, rôzni poskytovatelia ponúkajú rôzne služby a ceny podľa hmotnosti, veľkosti a formátu posielaných zásielok, ako aj podľa miesta určenia, prvkov s pridanou hodnotou, ako napríklad sledovanie pohybu zásielok, a počtu posielaných zásielok. Pre túto rôznorodosť je ťažké porovnávať služby dodávania balíkov jednotlivých poskytovateľov z hľadiska kvality a ceny. Malí odosielatelia, ako napríklad malé a stredné podniky a jednotlivci, navyše často nevedia o tom, aké rôzne ponúkané služby dodávania balíkov existujú.

(3)  Trh so službami cezhraničného dodávania balíkov je rôznorodý, komplexný a vyznačuje sa hospodárskou súťažou, rôzni poskytovatelia ponúkajú rôzne služby a ceny podľa hmotnosti, veľkosti a formátu posielaných balíkov, ako aj podľa miesta určenia, prvkov s pridanou hodnotou, ako napríklad systémov sledovania pohybu zásielok, a počtu posielaných balíkov. Vo väčšine členských štátov nemajú poskytovatelia univerzálnej služby väčšinový podiel na trhu so službami dodávania balíkov. Táto rôznorodosť sťažuje spotrebiteľom a používateľom možnosť porovnávať služby dodávania balíkov medzi rôznymi poskytovateľmi služieb z hľadiska kvality a ceny, pretože často nevedia o tom, aké rôzne možnosti dodávania balíkov existujú pre podobné služby v cezhraničnom elektronickom obchode. Malým a stredným podnikom a jednotlivcom by sa mal uľahčiť prístup k príslušným informáciám. Malí a strední maloobchodní predajcovia prevádzkujúci elektronický obchod navyše označujú problémy pri doručovaní tovaru za prekážku cezhraničného predaja.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Na zlepšenie cenovej prijateľnosti služieb cezhraničného dodávania balíkov, najmä pre používateľov vo vzdialených alebo riedko obývaných oblastiach, je potrebné zlepšiť transparentnosť verejných zoznamov taríf pre obmedzený súbor služieb cezhraničného dodávania balíkov, ktoré ponúkajú poskytovatelia univerzálnej služby a ktoré väčšinou využívajú malé a stredné podniky a jednotlivci. Transparentnosť verejných zoznamov je dôležitá aj na vyriešenie otázky vysokých taríf za služby cezhraničného dodávania a v náležitých prípadoch na zníženie neodôvodnených rozdielov v tarifách medzi službami vnútroštátneho a cezhraničného dodávania balíkov.

(4)  Na zlepšenie služieb cezhraničného dodávania balíkov, najmä pre jednotlivcov a malé podniky, a to i vo vzdialených alebo riedko obývaných oblastiach, a pre používateľov so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou, je potrebné zlepšiť transparentnosť a prístupnosť kusových taríf pre obmedzený súbor služieb cezhraničného dodávania balíkov, ktoré ponúkajú poskytovatelia služby dodávania balíkov a ktoré väčšinou využívajú malé a stredné podniky, mikropodniky a jednotlivci. Zvýšenie transparentnosti cien služieb cezhraničného dodávania balíkov a ich ľahšie porovnávanie v celej Únii by malo povzbudiť k zníženiu neprimerane vysokých taríf a v náležitých prípadoch obmedzeniu neodôvodnených rozdielov v tarifách medzi službami tuzemského a cezhraničného dodávania balíkov. Základné služby dodávania balíkov, ktoré ponúkajú poskytovatelia univerzálnej služby, musia spĺňať kritéria cenovej prijateľnosti povinnosti univerzálnej služby.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Štandardný kusový balík je súčasťou univerzálnej služby v každom členskom štáte a je tiež službou, ktorú jednotlivci a malé podniky využívajú najčastejšie. V záujme ďalšieho rozvoja elektronického obchodu je potrebné zlepšiť transparentnosť a cenovú dostupnosť kusových taríf.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Keďže podľa prieskumu Flash Eurobarometer č. 413 väčšina spoločností, ktoré predávajú, predávali alebo sa pokúšali predávať online, považovala vysoké náklady na dodanie spolu s nákladným procesom vybavovania sťažností a zárukami za problém, treba prijať ďalšie opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby všetci maloobchodníci a spotrebitelia, najmä MSP a spotrebitelia vo vzdialených oblastiach, v plnej miere využívali bezproblémové služby cezhraničného dodávania balíkov, ktoré sú prístupné a cenovo prijateľné, pričom by sa nemalo zabúdať, že spotrebitelia očakávajú nákup s bezplatným dodaním.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Vo väčšine členských štátov existujú viacerí poskytovatelia, ktorí poskytujú služby vnútroštátneho dodávania balíkov, pričom len niektorí z týchto poskytovateľov poskytujú aj služby cezhraničného dodávania balíkov. V tejto súvislosti je v záujme zachovania a podporenia účinnej hospodárskej súťaže a ochrany používateľov veľmi dôležité zabezpečiť transparentný a nediskriminačný prístup k službám a infraštruktúre, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb cezhraničného dodávania balíkov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Poskytovatelia univerzálnej služby sú prevádzkovatelia poštových služieb, ktorí poskytujú univerzálnu poštovú službu alebo jej časti v konkrétnom členskom štáte. Poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí vykonávajú činnosť vo viac než jednom členskom štáte, by mali byť klasifikovaní ako poskytovateľ univerzálnej služby len v tom členskom štáte/v tých členských štátoch, v ktorom/v ktorých poskytujú univerzálnu poštovú službu.

Odôvodnenie

Objasnenie, kto je poskytovateľ univerzálnej služby.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V súčasnosti sú poštové služby regulované smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES49. Touto smernicou sa zriaďujú spoločné pravidlá upravujúce poskytovanie poštových služieb a univerzálnej poštovej služby v Únii. Zameraná je predovšetkým, nie však výhradne, na vnútroštátne univerzálne služby a nezaoberá sa regulačným dohľadom nad poskytovateľmi služieb dodávania balíkov, transparentnosťou taríf a terminálnych sadzieb za určité služby cezhraničného dodávania balíkov, posudzovaním cenovej prijateľnosti taríf za určité služby cezhraničného dodávania balíkov a transparentným a nediskriminačným prístupom k určitým službám cezhraničného dodávania balíkov a/alebo infraštruktúre. Toto nariadenie preto dopĺňa pravidlá stanovené v smernici 97/67/ES, pokiaľ ide o služby cezhraničného dodávania balíkov.

(6)  V súčasnosti sú poštové služby regulované smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES49. Uvedenou smernicou sa zriaďujú spoločné pravidlá upravujúce poskytovanie poštových služieb a univerzálnej poštovej služby v Únii. Zameraná je predovšetkým, nie však výhradne, na vnútroštátne univerzálne služby a nezaoberá sa regulačným dohľadom nad poskytovateľmi služieb dodávania balíkov. Dodržiavanie minimálnych požiadaviek univerzálnej služby ustanovenými v smernici zabezpečujú národné regulačné orgány menované členskými štátmi. Toto nariadenie preto dopĺňa pravidlá stanovené v smernici 97/67/ES, pokiaľ ide o služby cezhraničného dodávania balíkov. Komisia zabezpečuje, že náhrada za poskytovanie univerzálnej služby v členských štátoch je úmerná a primeraná a že sa dodržiavajú pravidlá hospodárskej súťaže. Ustanoveniami tohto nariadenia však nie sú dotknuté práva a záruky stanovené v uvedenej smernici, a to najmä nepretržité poskytovanie univerzálnej poštovej služby používateľom.

__________________

__________________

49 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14 – 25).

49 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14 – 25).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Odhaduje sa, že 80 % adresovaných poštových zásielok vytvorených v súčasnosti v rámci elektronického obchodu váži menej ako dva kilogramy a často sa spracúva v toku listových poštových zásielok. Je dôležité, aby tieto poštové zásielky podliehali tomuto nariadeniu, najmä požiadavkám na transparentnosť taríf a posudzovaniu ich cenovej prijateľnosti.

(7)  Odhaduje sa, že 80 % adresovaných balíkov vytvorených v súčasnosti v rámci elektronického obchodu váži menej ako dva kilogramy a často sa spracúva v toku listových poštových zásielok, hoci chýbajú informácie o hmotnosti balíkov doručených inými prostriedkami. Aby sa zabránilo nekalým konkurenčným praktikám a podporil ďalší rast trhu je dôležité, aby tieto ľahšie balíky podliehali tomuto nariadeniu vrátane požiadaviek na transparentnosť a posudzovania taríf.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Preto je dôležité jasne zadefinovať služby dodávania balíkov a špecifikovať, na ktoré poštové zásielky sa táto definícia vzťahuje. Týka sa to najmä poštových zásielok, iných než korešpondencia, ktoré sa pre svoju hmotnosť zvyčajne používajú na zasielanie tovaru. Toto nariadenie by preto v súlade so zaužívanou praxou malo pokrývať poštové zásielky s hmotnosťou do 31,5 kg, keďže s ťažšími zásielkami nemôže priemerná osoba manipulovať bez mechanických pomôcok. V súlade so zaužívanou praxou a smernicou 97/67/ES by sa každý krok v poštovom reťazci, t. j. vyberanie, triedenie a dodanie, mal považovať za služby dodávania balíkov. Samotná preprava, ktorá sa nevykonáva spoločne s jedným z týchto krokov, by nemala patriť do rozsahu služieb dodávania balíkov, lebo v takomto prípade možno predpokladať, že táto činnosť patrí do sektora dopravy.

(8)  Preto je dôležité jasne zadefinovať balíky, služby dodávania balíkov a poskytovateľa služby dodávania balíkov a špecifikovať, na ktoré poštové zásielky sa tieto definície vzťahujú. Týka sa to najmä poštových zásielok, iných než korešpondencia, zásielok vybavovaných alebo nevybavovaných poskytovateľom univerzálnej služby, ktoré sa pre svoju hmotnosť zvyčajne používajú na zasielanie tovaru. Toto nariadenie by sa preto v súlade so zaužívanou praxou malo vzťahovať na balíky alebo zásielky s obchodnou hodnotou alebo bez nej, s hmotnosťou do 31,5 kg, keďže s ťažšími zásielkami nemôže priemerná osoba manipulovať bez mechanických pomôcok. V súlade so zaužívanou praxou a podľa smernice 97/67/ES by sa každý krok v poštovom reťazci, t. j. vyberanie, triedenie, preprava a distribúcia, mal považovať za službu dodávania balíkov. Samotná preprava, ktorá sa nevykonáva spoločne s ďalším z týchto krokov, by však nemala patriť do rozsahu služieb dodávania balíkov, pokiaľ príslušný podnik alebo jedna z jej pobočiek alebo súvisiacich podnikov nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia iným spôsobom.

Podniky so sídlom len v jednom členskom štáte a s vlastnými dodávateľskými sieťami, ktoré zabezpečujú poskytovanie služieb v rámci kúpnej zmluvy v zmysle článku 2 ods. 5 smernice 2011/83/EÚ vlastnými silami, by sa nemali považovať za poskytovateľov služieb dodávania balíkov na účely tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Musia sa vymedziť minimálne dôverné informácie, ktoré musia byť postúpené vnútroštátnym orgánom, a postupy uplatňované orgánmi s cieľom zabezpečiť súlad s obchodnou povahou vnútroštátnych prevádzkovateľov a ustanoviť bezpečné spôsoby ich odovzdávania.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Terminálne sadzby sú založené na mnohostranných a dvojstranných dohodách medzi poskytovateľmi univerzálnej služby a zabezpečujú, aby poskytovateľ univerzálnej služby v krajine určenia dostal odmenu za náklady na službu poskytnutú odosielajúcemu poskytovateľovi univerzálnej služby. Terminálne sadzby by mali byť definované tak, aby zahŕňali terminálne poplatky definované v bode 15 článku 2 smernice 97/67/ES, ktoré sa uplatňujú na listové poštové zásielky, a príchodné pozemné podiely, ktoré sa uplatňujú na balíky.

(9)  Terminálne sadzby sú založené na mnohostranných a dvojstranných dohodách medzi poskytovateľmi služby dodávania balíkov a sprostredkovateľmi, ktorí sú prípadne súčasťou dodávateľského reťazca, a zabezpečujú, aby poskytovateľ služby dodávania balíkov v krajine určenia dodávania balíkov dostal odmenu za náklady na službu poskytnutú odosielajúcemu poskytovateľovi služby dodávania balíkov. Terminálne sadzby by mali byť definované tak, aby zahŕňali terminálne poplatky definované v bode 15 článku 2 smernice 97/67/ES, ktoré sa uplatňujú na listové poštové zásielky, a príchodné pozemné podiely, ktoré sa uplatňujú na balíky. Terminálne sadzby patria medzi komerčne citlivé obchodné údaje. Údaje zhromaždené v súvislosti s terminálnymi poplatkami a obchodnými dohodami by mali byť spracované za podmienok prísneho utajenia, v súlade so zásadami voľného trhu. Administratívna záťaž, ktorú znášajú služby dodávania balíkov, by sa nemala neprimerane zvýšiť.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Je potrebné, aby národné regulačné orgány mali na štatistické účely znalosti a informácie o poskytovateľoch služieb dodávania balíkov aktívnych na trhu. V záujme obmedzenia administratívnej záťaže pre malých poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ktorí sú aktívni len na vnútroštátnom alebo regionálnom trhu, by sa však mala uplatňovať prahová hodnota na základe počtu osôb pracujúcich pre poskytovateľa služieb a zapojených do poskytovania služieb dodávania balíkov.

(10)  Je potrebné, aby národné regulačné orgány mali na štatistické účely znalosti a informácie o poskytovateľoch služieb dodávania balíkov aktívnych na trhu na základe vhodných povoľovacích postupov alebo iných právnych požiadaviek. V záujme obmedzenia administratívnej záťaže pre malých poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ktorí sú aktívni len na vnútroštátnom alebo regionálnom trhu, by sa však mala uplatňovať prahová hodnota menej než 50 osôb na základe počtu osôb pracujúcich v predošlom kalendárnom roku pre poskytovateľa služieb a zapojených do poskytovania služieb dodávania balíkov, pokiaľ nemá poskytovateľ sídlo vo viac než jednom členskom štáte. V určitých prípadoch, pri ktorých sa vezmú do úvahy osobitosti príslušného členského štátu, by národný regulačný orgán mal mať možnosť znížiť prahovú hodnotu na 25 osôb. Táto prahová hodnota je v súlade s odporúčaním Komisie 2003/361 zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov, odráža povahu tohto odvetvia, ktoré sa vyznačuje vysokým podielom práce, a zachytáva väčšinu trhu dodávania balíkov a úroveň podielu na trhu, najmä v krajinách s nízkym objemom tokov balíkov. Priemerný počet osôb by mal zahŕňať osoby, ktoré pracujú na plný a na čiastočný úväzok, dočasných zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby.

Pozmeňujúci návrh   22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Pri predkladaní informácií národnému regulačnému orgánu by sa mali v rámci charakteristických vlastností služieb dodávania balíkov uvádzať tie kroky v poštovom dodávateľskom reťazci (vyberanie, triedenie, preprava a distribúcia), ktoré vykonáva tento poskytovateľ; údaj, či je služba v rámci alebo mimo rozsahu pôsobnosti povinnosti univerzálnej služby; územný rozsah pôsobnosti služby (regionálna, vnútroštátna, cezhraničná) a to, či služba ponúka pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Pri poskytovaní informácií národnému regulačnému orgánu by sa malo zohľadňovať, že poskytovatelia služieb dodávania balíkov už možno tomu istému národnému regulačnému orgánu poskytli určité informácie. Služby dodávania balíkov sú dôležité pre malé a stredné podniky a jednotlivcov a tí by mali byť schopní jednotlivých poskytovateľov ľahko porovnávať. Preto by sa mali jasne definovať služby, pre ktoré by poskytovatelia univerzálnej služby mali poskytovať tarify. Tieto tarify by Komisia mala zverejniť na osobitnej webovej stránke a spoločne s dôverným pravidelným poskytovaním príslušných terminálnych sadzieb by mali pre národné regulačné orgány predstavovať základ na posudzovanie cenovej prijateľnosti taríf za služby cezhraničného dodávania balíkov. Poskytovatelia služieb dodávania balíkov, ktorí nie sú poskytovateľmi univerzálnej služby, môžu dobrovoľne v porovnateľnej forme poskytnúť svojmu národnému regulačnému orgánu tarify za tie isté zásielky, pokiaľ sa tieto zásielky dodávajú domov alebo na akúkoľvek inú adresu adresáta.

(12)  Pri poskytovaní informácií národnému regulačnému orgánu by sa malo zohľadňovať, že poskytovatelia služieb dodávania balíkov už možno tomu istému národnému regulačnému orgánu poskytli určité informácie. Služby dodávania balíkov sú dôležité pre malé a stredné podniky a jednotlivcov a tí by mali byť schopní jednotlivých poskytovateľov ľahko porovnávať. Preto by sa mali jasne definovať služby, pre ktoré by poskytovatelia služby dodávania balíkov pôsobiaci cezhranične mali poskytovať tarify. Tieto tarify by Komisia mala zverejniť na osobitnej webovej stránke, ktorá je neutrálna a nemá komerčný charakter.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Z dôvodu malej veľkosti a rozmerov by sa na určité poštové zásielky nemali vzťahovať povinnosti stanovené v súvislosti s transparentnosťou taríf. Poštové zásielky, na ktoré sa vzťahujú tieto povinnosti, by preto mali mať minimálnu šírku 20 mm.

(13)  Z dôvodu malej veľkosti a rozmerov by sa na určité poštové zásielky nemali tieto povinnosti vzťahovať. Poštové zásielky, na ktoré sa vzťahujú tieto povinnosti, by preto mali mať minimálnu šírku 20 mm.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Keď národné regulačné orgány ročne posudzujú cenovú prijateľnosť taríf, mali by vychádzať z objektívnych kritérií, ako sú vnútroštátne tarify poskytovateľov univerzálnej služby v krajine odoslania a poskytovateľov univerzálnej služby v krajine určenia a úroveň terminálnych sadzieb. Tieto spoločné kritériá môžu dopĺňať ďalšie kritériá, ktoré sú osobitne významné pre vysvetlenie predmetných taríf, ako napríklad špecifické prepravné alebo manipulačné náklady alebo dvojstranné objemy medzi rôznymi poskytovateľmi služieb cezhraničného dodávania balíkov.

(14)  Keď sa zvažuje, či sa má uskutočniť posudzovanie taríf, národné regulačné orgány by mali zohľadniť stupeň hospodárskej súťaže na relevantnom cezhraničnom trhu, a to aj v súvislosti s odosielateľmi malých objemov vo vzdialených a okrajových oblastí. Keď národné regulačné orgány vykonávajú svoje posúdenia taríf, mali by vychádzať z objektívnych kritérií, ako sú vnútroštátne tarify poskytovateľov služby dodávania balíkov v krajine odoslania a poskytovateľov služby dodávania balíkov v krajine určenia, a zohľadniť situáciu jednotlivých používateľov a používateľov spomedzi malých a stredných podnikov žijúcich alebo sídliacich vo vzdialených alebo riedko obývaných oblastiach, ako aj používateľov so zdravotným postihnutím, používateľov so zníženou mobilitou. Európsky parlament sa vo svojom uznesení z 15. septembra 2016 o uplatňovaní smernice o poštových službách v tejto súvislosti domnieval, že geografické pokrytie a dostupnosť univerzálnych služieb týkajúcich sa dodávok balíkov možno a treba zlepšiť, najmä v prípade občanov so zdravotným postihnutím a občanov v odľahlých oblastiach, a zdôraznil, že je dôležité zabezpečiť bezbariérový prístup k poštovým službám. Účelom týchto posúdení by malo by zistiť možné zneužitia dominantného trhového postavenia a toho, do akej miery je využívanie služieb cezhraničného dodávania balíkov ovplyvnené platnými cezhraničnými tarifami. Keď národné regulačné orgány ročne považujú za potrebné ďalej posudzovať neprimerane vysoké tarify, mali by vychádzať z objektívnych kritérií, ako sú vnútroštátne tarify poskytovateľov služieb dodávania balíkov v krajine odoslania a poskytovateľov služieb dodávania balíkov v krajine určenia. Tieto spoločné kritériá môžu dopĺňať ďalšie kritériá, ktoré sú osobitne významné pre vysvetlenie predmetných taríf, ako napríklad špecifické prepravné alebo manipulačné náklady, terminálne sadzby alebo dvojstranné objemy medzi rôznymi poskytovateľmi služieb cezhraničného dodávania balíkov.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Jednotné tarify za cezhraničné dodávanie do dvoch alebo viacerých členských štátov môžu byť dôležité pre ochranu regionálnej a sociálnej súdržnosti. V tejto súvislosti by sa malo zohľadniť, že elektronický obchod ponúka nové príležitosti pre riedko obývané oblasti, aby sa mohli zúčastniť na hospodárskom živote. Pri posudzovaní cenovej prijateľnosti služieb dodávania balíkov je preto potrebné v plnej miere zohľadniť jednotné tarify.

(15)  Jednotné tarify za cezhraničné dodávanie do dvoch alebo viacerých členských štátov môžu byť dôležité pre ochranu regionálnej a sociálnej súdržnosti. V tejto súvislosti by sa mala zvážiť potreba podporovať elektronický obchod v riedko obývaných a odľahlých oblastiach, aby sa umožnilo spotrebiteľom v takýchto oblastiach zapojiť do online obchodu a posilniť ich regionálne hospodárstva. Pri posudzovaní taríf za služby dodávania balíkov je preto potrebné v plnej miere zohľadniť jednotné tarify.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Významné rozdiely medzi domácimi a cezhraničnými tarifami za služby dodávania balíkov by mali byť odôvodnené na základe objektívnych kritérií, ako sú napríklad vyššie náklady na prepravu a primerané ziskové rozpätie. Poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí poskytujú služby dodávania balíkov, by mali byť povinní bezodkladne poskytnúť takéto odôvodnenie.

(16)  Významné rozdiely medzi domácimi a cezhraničnými tarifami za služby dodávania balíkov by mali byť odôvodnené na základe objektívnych kritérií, ako sú napríklad vyššie náklady na prepravu a primerané ziskové rozpätie. Poskytovatelia služieb dodávania balíkov, ktorí poskytujú cezhraničné služby dodávania balíkov, by mali poskytnúť takéto odôvodnenie vždy, keď to požaduje národný regulačný úrad.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Na zabezpečenie transparentnosti v celej Únii by sa analýza národného regulačného orgánu mala zaslať národným regulačným orgánom ostatných členských štátov a Komisii. Dôvernosť majú zabezpečiť národné regulačné orgány a Komisia. Komisia môže požiadať aj Európsku skupinu regulačných orgánov pre poštové služby o predloženie celoúnijnej analýzy na základe vnútroštátnych príspevkov.

(17)  Na zabezpečenie transparentnosti v celej Únii by sa analýza národného regulačného orgánu, ktorá nemá dôverný charakter, mala zaslať Komisii a vnútroštátnym orgánom v rámci členského štátu predkladajúceho národného regulačného orgánu povereným implementáciou práva hospodárskej súťaže. Dôvernosť majú zabezpečiť národné regulačné orgány a Komisia. Komisia môže požiadať aj Európsku skupinu regulačných orgánov pre poštové služby o predloženie celoúniovej analýzy na základe vnútroštátnych príspevkov, a to za predpokladu, že bude zaistená dôvernosť.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí poskytujú služby dodávania balíkov, môžu uzatvoriť mnohostranné a dvojstranné dohody o terminálnych sadzbách a môžu zriadiť ďalšie programy na umožnenie prepojiteľnosti svojich dodávacích sietí. Konkurenční poskytovatelia služieb dodávania balíkov by z dôvodov nediskriminácie mali dostať rovnaký prístup k terminálnym sadzbám uplatniteľným medzi stranami na základe mnohostranných dohôd. V niektorých prípadoch môže byť odôvodnené, aby terminálne sadzby, ktoré majú platiť poskytovatelia služieb dodávania balíkov, ktorí sú treťou stranou, presahovali sadzby, ktoré majú platiť poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí sú zmluvnými stranami týchto dohôd. Môže ísť o prípad, keď zmluvné strany mnohostrannej dohody o terminálnych sadzbách vedia preukázať, že náklady na zriadenie, fungovanie a správu dohody, extra náklady na prijímanie a spracovanie zásielok od neurčených poskytovateľov služieb dodávania balíkov a iné takéto náklady nie sú pokryté terminálnymi sadzbami, ktoré má platiť poskytovateľ služieb, ktorý je treťou stranou, v členskom štáte odoslania.

(18)  Poskytovatelia služieb dodávania balíkov môžu uzatvoriť mnohostranné a dvojstranné dohody o terminálnych sadzbách a môžu zriadiť ďalšie programy na umožnenie prepojiteľnosti svojich dodávacích sietí, pričom budú v plnej miere dodržiavať právo hospodárskej súťaže. Tieto dohody by mali byť nákladovo orientované, prinášať spotrebiteľom výhody a viesť k efektívnejšiemu využívaniu existujúcich sietí, a to najmä vo vidieckych a odľahlých oblastiach. Je dôležité, aby členské štáty, národné regulačné orgány a Európska komisia včas a účinným spôsobom dôkladne preskúmali a riešili všetky takéto dohody, ktoré by mohli byť v rozpore so zásadami práva EÚ v oblasti hospodárskej súťaže a ustanoveniami smernice 97/67/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Konkurenční malí a strední poskytovatelia služieb dodávania balíkov by z dôvodov nediskriminácie mali dostať rovnaký prístup k terminálnym sadzbám uplatniteľným medzi stranami na základe mnohostranných alebo dvojstranných dohôd. Poskytovatelia univerzálnej služby môžu prístup odmietnuť alebo obmedziť. V každom prípade to musia oznámiť národnému regulačnému orgánu a odôvodniť svoje rozhodnutie na základe objektívnych kritérií, aby ho mohol národný regulačný orgán posúdiť. V niektorých prípadoch môže byť odôvodnené, aby terminálne sadzby, ktoré majú platiť poskytovatelia služieb dodávania balíkov, ktorí sú treťou stranou, presahovali sadzby, ktoré majú platiť poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí sú zmluvnými stranami týchto dohôd. Môže ísť o prípad, keď zmluvné strany mnohostrannej alebo dvojstrannej dohody o terminálnych sadzbách vedia preukázať, že náklady na zriadenie, fungovanie a správu dohody, extra náklady na prijímanie a spracovanie zásielok od neurčených poskytovateľov služieb dodávania balíkov a iné takéto náklady nie sú pokryté terminálnymi sadzbami, ktoré má platiť poskytovateľ služieb, ktorý je treťou stranou, v členskom štáte odoslania.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V praxi a z prevádzkových dôvodov je miesto, kde by sa mal poskytovať prístup, príchodná výmenná pošta, čo je úrad alebo zariadenie, ktoré určia poskytovatelia univerzálnej služby v členskom štáte určenia na odovzdanie poštových zásielok iných než korešpondenčné zásielky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  S cieľom obmedziť administratívnu záťaž by sa mal prenos údajov poskytovateľmi služieb dodávania balíkov, národnými regulačnými orgánmi a Komisiou uskutočňovať elektronicky, najmä tak, že sa povolí používanie elektronického podpisu stanoveného v nariadení (EÚ) č. 910/20141a.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Pretože trhy so službami dodávania balíkov sa rýchlo menia, Komisia by mala opätovne posudzovať efektívnosť a účinnosť tohto nariadenia a predkladať pravidelnú správu Európskemu parlamentu a Rade. K správe by vo vhodných prípadoch mali byť priložené návrhy na preskúmanie pre Európsky parlament a Radu.

(21)  Pretože trhy so službami dodávania balíkov sa rýchlo menia, Komisia by mala opätovne posudzovať efektívnosť a účinnosť tohto nariadenia pri súčasnom zohľadnení rozvoja elektronického obchodu a predkladať pravidelnú hodnotiacu správu Európskemu parlamentu a Rade. K správe by vo vhodných prípadoch mali byť priložené legislatívne návrhy na preskúmanie pre Európsky parlament a Radu. Táto správa by sa mala vypracovať po konzultácii so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami vrátane výboru pre sociálny dialóg v odvetví poštových služieb.

Pozmeňujúci návrh   34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Komisia by mala vychádzať z cenných príspevkov Európskej skupiny regulačných orgánov pre poštové služby, ktorá pozostáva zo zástupcov národných regulačných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Na zabezpečenie jednotných podmienok na vykonávanie povinnosti poskytovateľov služieb dodávania balíkov predkladať národným regulačným orgánom informácie by Komisii mali byť zverené vykonávacie právomoci na určenie formy predkladania týchto informácií. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201150.

(22)  Na stanovenie osobitných povinností pre všetkých poskytovateľov služieb dodávania balíkov v súvislosti s poskytovaním informácií národným regulačným orgánom by sa mala právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o formu predkladania informácií, ktoré poskytli poskytovatelia služieb dodávania balíkov národným regulačným orgánom. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva49a. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

__________________

__________________

 

49a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

50 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13 – 18).

 

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a)  Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných pri porušeniach tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa vykonávali. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Keďže ciele tohto nariadenia, a to stanoviť regulačné zásady a pravidlá potrebné na zlepšenie regulačného dohľadu, zlepšiť transparentnosť cien a stanoviť určité zásady, pokiaľ ide o služby cezhraničného dodávania balíkov, ktoré by mali podporiť hospodársku súťaž, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa,

(25)  Toto nariadenie má za hlavný cieľ stanoviť regulačné zásady a pravidlá potrebné na zlepšenie regulačného dohľadu, zlepšiť transparentnosť taríf a stanoviť určité zásady, pokiaľ ide o služby cezhraničného dodávania balíkov, ktoré by mali podporiť hospodársku súťaž, s celkovým cieľom podporiť lepšiu prístupnosť pre používateľov služieb cezhraničného dodávania balíkov, a pritom by sa mala tiež zvýšiť dôvera spotrebiteľov v cezhraničný elektronický obchod. Keďže cieľ poskytnúť používateľom lepšiu prístupnosť k službám cezhraničného dodávania balíkov nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Kapitola 1 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Predmet úpravy a vymedzenie pojmov

Ciele a vymedzenie pojmov

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Predmet úpravy

Ciele

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú špecifické pravidlá, ktoré dopĺňajú pravidlá stanovené v smernici 97/67/ES, pokiaľ ide o:

Týmto nariadením sa stanovujú špecifické ustanovenia na podporu lepšej prístupnosti spotrebiteľov k službám cezhraničného dodávania balíkov, ktoré dopĺňajú ustanovenia stanovené v smernici 97/67/ES, pokiaľ ide o:

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  regulačný dohľad v súvislosti so službami dodávania balíkov;

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  transparentnosť taríf a terminálnych sadzieb za určité služby cezhraničného dodávania balíkov a posudzovanie cenovej prijateľnosti určitých cezhraničných taríf;

b)  transparentnosť taríf a posudzovanie taríf za určité neprimerane vysoké služby cezhraničného dodávania balíkov;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  transparentný a nediskriminačný prístup k určitým službám cezhraničného dodávania balíkov a/alebo infraštruktúre.

c)   informácie pre používateľov služieb cezhraničného dodávania balíkov;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-a)  „balík“ je poštová zásielka iná než korešpondencia, ktorá má alebo nemá obchodnú hodnotu a ktorej hmotnosť nepresahuje 31,5 kg;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  „služby dodávania balíkov“ sú služby, ktoré zahŕňajú vyberanie, triedenie, prepravu alebo distribúciu poštových zásielok iných než korešpondencia; samotná preprava sa nepovažuje za službu dodávania balíkov; dodávanie zásielok s hmotnosťou väčšou ako 31,5 kg sa nepovažuje za službu dodávania balíkov;

a)  „služby dodávania balíkov“ sú služby, ktoré zahŕňajú vyberanie, triedenie, prepravu alebo distribúciu balíkov;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  „poskytovateľ služieb dodávania balíkov“ je podnik, ktorý poskytuje jednu alebo viaceré služby dodávania balíkov;

b)  „poskytovateľ služieb dodávania balíkov“ je podnik, ktorý poskytuje jednu alebo viaceré služby dodávania balíkov, s výnimkou podnikov so sídlom iba v jedinom členskom štáte, a ktoré poskytujú len služby vnútroštátneho dodávania balíkov v rámci kúpnej zmluvy, ako je vymedzená v článku 2 ods. 5 smernice 2011/83/EÚ, a ktoré v rámci tejto zmluvy osobne doručujú tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy na používateľa;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  „terminálne sadzby“ sú platby od poskytovateľa univerzálnej služby v krajine odoslania pre poskytovateľa univerzálnej služby v krajine určenia za náklady na služby cezhraničného dodávania balíkov v členskom štáte určenia.

c)  „terminálne sadzby“ sú platby od poskytovateľa služieb dodávania balíkov v krajine odoslania pre poskytovateľa služieb dodávania balíkov v krajine určenia alebo pre prípadných sprostredkovateľov za náklady na služby cezhraničného dodávania balíkov v členskom štáte určenia.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  „obchodník“ je akákoľvek fyzická osoba alebo akákoľvek právnická osoba bez ohľadu na to, či je v súkromnom alebo verejnom vlastníctve, ktorá koná na účely súvisiace s jej obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou, pokiaľ ide o uzatváranie kúpnych zmlúv s používateľmi zahŕňajúcich cezhraničné dodávanie balíkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  „subdodávateľ“ je podnik, ktorý vykonáva vyberanie, triedenie, prepravu alebo distribúciu balíkov pre poskytovateľa služieb dodávania balíkov;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2 a

 

Úroveň harmonizácie

 

Požiadavky stanovené v tomto nariadení sú minimálne požiadavky a nebránia žiadnemu členskému štátu, aby zachovával alebo zavádzal dodatočné opatrenia s cieľom dosiahnuť lepšiu prístupnosť používateľov k účinným a cenovo prijateľným službám cezhraničného dodávania balíkov. Takéto opatrenia musia byť v súlade s právom Únie.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všetci poskytovatelia služieb dodávania balíkov predkladajú národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, tieto informácie:

1.  Všetci poskytovatelia služieb dodávania balíkov predkladajú národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, tieto informácie, pokiaľ už národný regulačný úrad o tieto informácie nepožiadal a neboli mu poskytnuté:

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  názov poskytovateľa, jeho právne postavenie a forma, číslo registrácie v obchodnom alebo podobnom registri, identifikačné číslo pre DPH, adresa organizácie a kontaktná osoba;

a)  názov poskytovateľa služieb dodávania balíkov, jeho právne postavenie a forma, číslo registrácie v obchodnom alebo podobnom registri, identifikačné číslo pre DPH, adresa organizácie a kontaktná osoba;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  povaha služieb, ktoré poskytovateľ ponúka;

b)  v rámci možnosti podrobný opis služieb dodávania balíkov, ktoré poskytovateľ služby dodávania balíkov ponúka, vrátane povahy poskytovaných služieb a presných informácií o platbe a o iných možnostiach pre používateľov;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa vrátane podrobného opisu postupu vybavovania sťažností.

c)  všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa služby dodávania balíkov týkajúce sa služieb dodávania balíkov vrátane podrobných informácií o postupoch podávania sťažností pre používateľov a akýchkoľvek prípadných obmedzení zodpovednosti, ktoré sa môžu uplatňovať.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa informácií uvedených v prvom odseku poskytovatelia služieb dodávania balíkov informujú národný regulačný orgán o tejto zmene do 30 dní.

2.  Poskytovatelia služieb dodávania balíkov informujú národný regulačný orgán do 30 dní o akejkoľvek zmene týkajúcej sa informácií uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Do 31. marca každého kalendárneho roka všetci poskytovatelia služieb dodávania balíkov predkladajú národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, tieto informácie:

3.  Do 31. mája každého kalendárneho roka všetci poskytovatelia služieb dodávania balíkov predkladajú národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, tieto informácie, pokiaľ už národný regulačný orgán o tieto informácie nepožiadal:

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  ročný obrat služieb dodávania balíkov za predchádzajúci kalendárny rok v členskom štáte, v ktorom sú poskytovatelia usadení, rozčlenený na služby dodávania balíkov, pokiaľ ide o vnútroštátne, prichádzajúce a odchádzajúce cezhraničné poštové zásielky;

a)  ročný obrat služieb dodávania balíkov za predchádzajúci kalendárny rok v členskom štáte, v ktorom je poskytovateľ služieb dodávania balíkov usadený, rozčlenený podľa služieb vnútroštátneho dodávania balíkov a služieb cezhraničného dodávania prichádzajúcich a odchádzajúcich balíkov;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  počet osôb pracujúcich pre poskytovateľa a zapojených do poskytovania služieb dodávania balíkov v členskom štáte, v ktorom je poskytovateľ usadený, v predchádzajúcom kalendárnom roku;

b)  počet osôb pracujúcich pre poskytovateľa služby dodávania balíkov a zapojených do poskytovania služieb dodávania balíkov v členskom štáte, v ktorom je daný poskytovateľ usadený, za predchádzajúci kalendárny rok vrátane rozčlenenia podľa odkazu na zamestnanecký pomer;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  počet poštových zásielok iných než korešpondencie s hmotnosťou do 31,5 kg vybavených v členskom štáte, v ktorom je poskytovateľ usadený, v predchádzajúcom kalendárnom roku, rozčlenených na vnútroštátne, prichádzajúce a odchádzajúce cezhraničné poštové zásielky.

c)  počet balíkov vybavených za predchádzajúci kalendárny rok v členskom štáte, v ktorom je poskytovateľ služieb dodávania balíkov usadený, rozčlenený na domáce, prichádzajúce a odchádzajúce cezhraničné balíky;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  mená subdodávateľov, ktorí pre nich pracujú a sú zapojení do poskytovania služieb dodávania balíkov, spolu s akýmikoľvek informáciami, ktoré vlastní poskytovateľ služieb dodávania balíkov, pokiaľ ide o povahu a fungovanie služby dodávania balíkov poskytovaných subdodávateľmi.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu určí formu predkladania informácií uvedených v odseku 1 tohto článku. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 9.

4.  Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 9a, v ktorom je určená forma predkladania informácií uvedených v odsekoch 1 a 3 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Národné regulačné orgány môžu okrem požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 2 stanoviť ďalšie požiadavky na informácie, keď sú potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Na poskytovateľa služieb dodávania balíkov, ktorý zamestnáva menej než 50 osôb, sa nevzťahujú povinnosti stanovené v odsekoch 1 a 2, pokiaľ tento poskytovateľ nie je usadený vo viac než jednom členskom štáte.

6.  Tento článok sa nevzťahuje na ktoréhokoľvek poskytovateľa služieb dodávania balíkov, ktorý zamestnával počas predchádzajúceho kalendárneho roka v priemere menej než 50 osôb, pokiaľ tento poskytovateľ nie je usadený vo viac než jednom členskom štáte. Národný regulačný orgán môže pri zohľadnení špecifík príslušného členského štátu, a ak je to potrebné a primerané na zabezpečenie súladu s týmto nariadením, znížiť prahovú hodnotu na 25 osôb.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Transparentnosť taríf a terminálnych sadzieb

Transparentnosť taríf

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí poskytujú služby dodávania balíkov, predložia národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, verejný zoznam taríf platných k 1. januáru každého kalendárneho roka pre dodávanie poštových zásielok, ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe. Tieto informácie predložia najneskôr do 31. januára každého kalendárneho roka.

1.  Všetci poskytovatelia služieb cezhraničného dodávania balíkov okrem tých, ktorých vylučuje článok 3 ods. 6, predkladajú národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, verejný zoznam taríf platných k 1. januáru každého kalendárneho roka pre dodávanie kusových balíkov, ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe. Tieto informácie predložia najneskôr do 28. februára každého kalendárneho roka.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Národné regulačné orgány bezodkladne a najneskôr do 28. februára každého kalendárneho roka predložia Komisii verejné zoznamy taríf získaných podľa odseku 1. Komisia ich zverejní na osobitnom webovom sídle najneskôr do 30. apríla každého kalendárneho roka.

2.  Národné regulačné orgány bezodkladne a do 31. marca každého kalendárneho roka predkladajú Komisii verejné zoznamy taríf získaných podľa odseku 1. Komisia ich zverejní na osobitnom webovom sídle najneskôr do 30. apríla každého kalendárneho roka a zabezpečí, že toto osobitné webové sídlo bude mať neutrálny a nekomerčný charakter.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí poskytujú služby dodávania balíkov, poskytnú národnému regulačnému orgánu terminálne sadzby platné k 1. januáru každého kalendárneho roka pre poštové zásielky pochádzajúce z iných členských štátov. Tieto informácie predložia najneskôr do 31. januára každého kalendárneho roka.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Národné regulačné orgány najneskôr do 28. februára každého kalendárneho roka predložia terminálne sadzby získané v súlade s odsekom 3 Komisii a národným regulačným orgánom členských štátov odoslania.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 5 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Posúdenie cenovej prijateľnosti taríf

Posúdenie kusových taríf

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Národný regulačný orgán posúdi cenovú prijateľnosť cezhraničných taríf uvedených vo verejných zoznamoch taríf získaných v súlade s článkom 4 ods. 1 do 3 mesiacov od prijatia týchto informácií. V posúdení sa berú do úvahy najmä tieto prvky:

1.  Ak to národný regulačný orgán považuje za potrebné, môže v súlade so zásadami uvedenými v článku 12 smernice 97/67/ES do 3 mesiacov od prijatia týchto informácií objektívne posúdiť cezhraničné tarify, pokiaľ ide o kategóriu kusových balíkov uvedených v prílohe I, ktoré spadajú do rámca povinnosti univerzálnej služby členského štátu, s cieľom určiť cezhraničné tarify za služby dodávania balíkov pochádzajúcich z jeho členského štátu, ktoré považuje za neprimerane vysoké. V posúdení sa berú do úvahy najmä tieto prvky:

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  vnútroštátne tarify za porovnateľné služby dodávania balíkov v členskom štáte odoslania a v členskom štáte určenia;

a)  vnútroštátne a akékoľvek iné príslušné tarify za porovnateľné služby dodávania balíkov v členskom štáte odoslania a v členskom štáte určenia;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  terminálne sadzby získané v súlade s článkom 4 ods. 3;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  pravdepodobný vplyv platných cezhraničných taríf na individuálnych používateľov a malé a stredné podniky vrátane tých, ktorí žijú vo vzdialených alebo riedko obývaných oblastiach, ako aj na individuálnych používateľov so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  pri posudzovaní sa zohľadní, či tarify podliehajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi cenovej regulácii alebo či podobné služby ponúka iný poskytovateľ služieb dodávania balíkov.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)   potenciálne zneužívanie dominantného postavenia na trhu.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Keď národný regulačný orgán dospeje k záveru, že cezhraničné tarify uvedené v odseku 1 nie sú cenovo prijateľné, vyžiada si od poskytovateľa univerzálnej služby ďalšie potrebné informácie a/alebo odôvodnenie týkajúce sa úrovne týchto taríf.

2.  Ak to na účely posúdenia uvedeného v odseku 1 národný regulačný orgán považuje za potrebné, vyžiada si od poskytovateľa služieb dodávania balíkov alebo dotknutých poskytovateľov služieb dodávania balíkov akékoľvek ďalšie relevantné dôkazy týkajúce sa týchto taríf, ktoré môžu byť na vykonanie tohto posúdenia nevyhnutné. Takéto dôkazy môžu zahŕňať konkrétne prepravné alebo manipulačné náklady, terminálne sadzby a dvojstranné objemy medzi rôznymi poskytovateľmi služieb cezhraničného dodávania balíkov.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Poskytovateľ univerzálnej služby poskytne národnému regulačnému orgánu informácie a/alebo odôvodnenie uvedené v odseku 2 do 15 pracovných dní od prijatia žiadosti.

3.  Poskytovateľ alebo poskytovatelia uvedení v tomto článku poskytujú národnému regulačnému orgánu dôkazy uvedené v odseku 2 tohto článku do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, spolu s prípadným odôvodnením posudzovaných taríf.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Národný regulačný orgán predloží svoje posúdenie vrátane akýchkoľvek informácií a/alebo odôvodnenia poskytnutých v súlade s odsekom 3 Komisii, národným regulačným orgánom ostatných členských štátov a národným orgánom v členskom štáte predkladajúceho národného regulačného orgánu povereným vykonávaním práva v oblasti hospodárskej súťaže. Nedôverná verzia tohto posúdenia sa poskytne aj Komisii. Tieto informácie sa poskytujú najneskôr do 31. marca každého kalendárneho roka.

4.  Národný regulačný orgán predloží do 31. júla príslušného kalendárneho roka podrobnú správu o svojom posúdení cezhraničných taríf v súlade s týmto článkom Komisii, národným regulačným orgánom dotknutých členských štátov a národným orgánom v členskom štáte predkladajúceho národného regulačného orgánu povereným vykonávaním práva v oblasti hospodárskej súťaže. Národný regulačný orgán navyše poskytuje Komisii nedôvernú verziu svojej správy o posúdení.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia zverejní nedôvernú verziu posúdenia, ktoré poskytli národné regulačné orgány v súlade s odsekom 4, na osobitnom webovom sídle najneskôr do 30. apríla každého kalendárneho roka.

5.  Komisia zverejní nedôvernú verziu správy o posúdení, ktoré poskytli národné regulačné orgány, bezodkladne a vždy do jedného mesiaca od prijatia.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

vypúšťa sa

Transparentný a nediskriminačný cezhraničný prístup

 

1.   Vždy, keď poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí poskytujú služby dodávania balíkov, uzavrú mnohostranné dohody o terminálnych sadzbách, vyhovejú všetkým odôvodneným žiadostiam o prístup k všetkým prvkom siete a súvisiacim zariadeniam, ako aj k relevantným službám a informačným systémom potrebným na poskytovanie služieb cezhraničného dodávania balíkov.

 

2.   Miesto, kde sa má poskytnúť prístup, je príchodná výmenná pošta v členskom štáte určenia.

 

3.   Poskytovatelia univerzálnej služby uvedení v odseku 1 zverejnia referenčnú ponuku. Referenčná ponuka obsahuje všetky relevantné súvisiace podmienky vrátane cien.

 

4.   Referenčná ponuka obsahuje všetky prvky potrebné na prístup, ako sa uvádza v odseku 1, vrátane akýchkoľvek podmienok obmedzujúcich prístup k službám a/alebo ich využívanie, keď členské štáty v súlade s právom Únie takéto podmienky umožňujú.

 

5.   Referenčnú ponuku pred zverejnením schváli národný regulačný orgán. Národný regulačný orgán môže v prípade potreby nariadiť zmeny referenčnej ponuky, aby sa splnili povinnosti stanovené v tomto nariadení.

 

6.   Poskytovatelia univerzálnej služby uvedení v odseku 1 na požiadanie a na základe referenčnej ponuky najneskôr jeden mesiac od prijatia žiadosti sprístupnia individuálnu ponuku poskytovateľovi služieb dodávania balíkov, ktorý žiada o prístup v zmysle uvedeného odseku. Poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí dostali žiadosť o prístup, a poskytovatelia požadujúci prístup rokujú v dobrej viere.

 

7.   Keď sa nepodarí dosiahnuť dohodu na základe individuálnej ponuky uvedenej v odseku 6, poskytovateľ služieb dodávania balíkov, ktorý požaduje prístup, môže individuálnu ponuku poskytovateľa univerzálnej služby predložiť národnému regulačnému orgánu. Národný regulačný orgán v prípade potreby zmení individuálnu ponuku, aby sa splnili povinnosti stanovené v tomto článku.

 

8.   Prístup je operatívne zabezpečený v primeranej lehote neprekračujúcej tri mesiace od uzavretia zmluvy.

 

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6 a

 

Informácie a normy kvality

 

1.   Všetci obchodníci uzatvárajúci s používateľmi zmluvy o predaji, ktoré zahŕňajú zasielanie cezhraničných balíkov, sprístupnia používateľom vo fáze pred uzavretím zmluvy tieto informácie:

 

a)   ceny, ktoré účtujú používateľom za cezhraničné dodávanie balíkov vrátane všetkých relevantných alternatívnych alebo zľavnených sadzieb;

 

b)  ponúkané možnosti cezhraničného dodávania vrátane možnosti výberu poskytovateľov, služby sledovania pohybu zásielky a mechanizmov umožňujúcich používateľovi zasahovať počas celého procesu dodávania, a to i odmietnuť dodávku v neprítomnosti a v prípade potreby dohodnúť čas alebo miesto opakovaného dodania alebo vyzdvihnutia;

 

c)  podrobné informácie o procese vybavovania vlastných sťažností a sťažností príslušného poskytovateľa služieb dodávania balíkov a o Sieti európskych spotrebiteľských centier, ktorá sa zaoberá cezhraničnými sťažnosťami.

 

2.   Transparentnosť a merateľnosť kvality služieb a interoperabilita cezhraničného dodávania balíkov musí byť naďalej prioritou v súlade so smernicou 97/67/ES prostredníctvom Európskeho výboru pre normalizáciu, ako aj iným spôsobom, pričom sa zohľadnia najmä záujmy používateľov a efektívnosť, ako aj aspekty životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 7 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vykonávanie, preskúmanie a nadobudnutie účinnosti

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7 a

 

Dôvernosť informácií

 

S akýmikoľvek informáciami o terminálnych sadzbách alebo inými dôvernými obchodnými informáciami poskytnutými v súlade s týmto nariadením národným regulačným orgánom alebo Komisii sa zaobchádza ako s prísne dôvernými podľa použiteľných ustanovení vnútroštátneho práva a práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 7 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7b

 

Uplatňovanie

 

Pokiaľ toto nariadenie výslovne neustanovuje inak, nie sú týmto nariadením dotknuté vnútroštátne právne predpisy a právne predpisy Únie vzťahujúce sa na poskytovateľov služieb dodávania balíkov vrátane sociálnych pravidiel, pravidiel zamestnávania a požiadaviek na predkladanie informácií národným regulačným orgánom.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do XX/XX/2019 a potom každé štyri roky predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru hodnotiacu správu o uplatňovaní tohto nariadenia a v prípade potreby k nej priloží návrh na jeho preskúmanie.

Komisia do [dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a potom každé tri roky predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru hodnotiacu správu o uplatňovaní tohto nariadenia a v prípade potreby k nej priloží legislatívny návrh na jeho preskúmanie. Správa sa vypracuje po konzultácii so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  či sa zlepšila cenová prijateľnosť služieb cezhraničného dodávania balíkov, a to aj pre používateľov vo vzdialených alebo riedko obývaných oblastiach;

a)  či sa transparentnosť cezhraničných taríf a efektívnosť a cenová prijateľnosť služieb cezhraničného dodávania balíkov zlepšili v celej Únii, a to aj pre jednotlivcov a užívateľov spomedzi malých a stredných podnikov, najmä tých, ktorí sa nachádzajú vo vzdialených alebo riedko obývaných oblastiach;

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  v akom rozsahu poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí poskytujú služby dodávania balíkov, poskytli transparentný a nediskriminačný veľkoobchodný cezhraničný prístup, ako sa uvádza v článku 6;

b)  vplyv nariadenia na úrovne cezhraničného dodávania balíkov a na elektronický obchod vrátane údajov o poplatkoch za doručovanie účtovaných obchodníkom aj používateľom;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  pokrok týkajúci sa ďalších iniciatív na dokončenie jednotného trhu so službami dodávania balíkov.

d)  pokrok v oblasti kvality služieb a interoperability pre cezhraničné dodávanie balíkov vrátane právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa a v oblasti vytvárania noriem;

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

Článok 9

Postup výboru

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii pomáha výbor zriadený smernicou o poštových službách podľa článku 21 smernice 97/67/ES. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracúva správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

 

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 4 nadobúda účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote štyroch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predlžuje o dva mesiace.

 

_________________

 

 

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Príloha I – podnadpis 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poštové zásielky, pri ktorých sa národným regulačným orgánom oznamuje verejný zoznam vnútroštátnych a všetkých cezhraničných taríf do iných členských štátov:

Kusové balíky, v prípade ktorých tarify poskytovateľa služieb dodávania balíkov podliehajú opatreniam týkajúcim sa transparentnosti cien a posúdeniu, ako je ustanovené v článkoch 4 a 5.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poštové zásielky vymedzené vyššie musia spĺňať tieto kritériá:

Balíky vymedzené vyššie musia spĺňať tieto kritériá:

(a)  veľkostné limity poštových zásielok a i (listové zásielky) sa riadia podľa tohto pravidla: súčet

dĺžky, šírky a hrúbky: 900 mm, najväčší rozmer nesmie presiahnuť 600 mm, najmenší rozmer musí presahovať 20 mm;

a)  veľkostné limity balíkov uvedených v písmenách a) až i) sa riadia podľa tohto pravidla: súčet dĺžky, šírky a hrúbky: 900 mm, najväčší rozmer nepresiahne 600 mm, najmenší rozmer musí presiahnuť 20 mm;

(b)  balíky (zásielky j o) nesmú byť menšie ako veľkosť stanovená pre listy (a – i).

b)  balíky uvedené v písmenách j) až o) nesmú byť menšie ako veľkosť stanovená pre tie, ktoré sú uvedené v písmenách a) až i).

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Príloha I – hviezdička 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(*) Tarify za poštové zásielky nesmú obsahovať žiadne osobitné zľavy na základe objemov ani žiadnu inú osobitnú úpravu.

(*) Tarify za balíky sú tarifami za kus a neobsahujú žiadne osobitné zľavy na základe objemov ani žiadnu inú osobitnú úpravu.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Príloha I – hviezdička 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(***) Poskytovatelia, ktorí ponúkajú viac ako jeden produkt spĺňajúci vyššie uvedené kritériá, by mali oznámiť najnižšiu cenu.

(***) Poskytovatelia, ktorí ponúkajú viac ako jeden balík spĺňajúci vyššie uvedené kritériá, by mali oznámiť najnižšiu tarifu.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Príloha I – hviezdička 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(****) Vyššie uvedené tarify musia platiť pre zásielky dodané domov alebo na akúkoľvek inú adresu v členskom štáte určenia.

(****) Vyššie uvedené tarify musia platiť pre zásielky dodané na bydlisko adresáta v členskom štáte určenia alebo na inú adresu, ak tieto tarify zahŕňajú túto možnosť bez dodatočných poplatkov.

(1)

Ú. v. EÚ C 34, 2.2.2017, s. 106.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

SÚVISLOSTI

Doručovanie balíkov sa stalo konkurenčným, inovatívnym a rýchlo rastúcim odvetvím. Každoročne sa prostredníctvom internetu objednávajú približne štyri miliardy balíkov, ktoré sa doručujú do celej Európskej únie. Potenciál ďalšieho rastu tohto sektora je však zrejmý. Zatiaľ čo v celej EÚ 44 % spotrebiteľov nakupuje online vo svojej krajine, oveľa menej spotrebiteľov (15 %) objednáva tovar online z inej krajiny. Zistilo sa, že hlavný problém, s ktorým sa stretávajú online spotrebitelia a malé podniky v EÚ, sa týka doručovania zásielok kúpených a predaných cezhranične.

Európska komisia predložila v rámci stratégie digitálneho jednotného trhu návrh nariadenia o službách cezhraničného dodávania balíkov. Cieľom Komisie je zabezpečiť navrhovaným nariadením väčšiu efektívnosť v tomto odvetví, transparentnosť taríf a terminálnych sadzieb a prijateľné ceny.

Spravodajkyňa v rámci prípravy na posúdenie tohto návrhu konzultovala s mnohými organizáciami používateľov a subjektov pôsobiacich v odvetví poštových služieb vrátane regulačných orgánov a organizácií zastupujúcich malé podniky, spotrebiteľov a odborové zväzy. Takisto v plnej miere zohľadnila stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a zorganizovala podujatie so značnou účasťou, na ktorom mohli účastníci vyjadriť najrôznejšie názory a podnety k návrhu Komisie.

STANOVISKO SPRAVODAJKYNE

Spravodajkyňa vyjadruje plnú podporu úsiliu o vytvorenie digitálneho jednotného trhu prispôsobeného potrebám spotrebiteľov a maloobchodníkov, jej snahou je však vylepšiť návrh Komisie tak, aby všetkým subjektom v tomto sektore poskytoval spravodlivý a vyvážený prístup, ktorý je nielen v súlade s ustanoveniami smernice 97/67/ES o poštových službách, ale ich aj dopĺňa a vychádza z nich.

Preto navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti kľúčových ustanovení nariadenia na všetkých poskytovateľov služieb cezhraničného dodávania balíkov najmä vzhľadom na to, že mnohí poskytovatelia univerzálnej služby nemajú veľký trhový podiel na trhu cezhraničného dodávania balíkov v EÚ. Spravodajkyňa by tiež chcela odstrániť z návrhu aspekty týkajúce sa prístupu a referenčnej ponuky, keďže neodrážajú skutočnú situáciu na trhu s cezhraničným dodávaním balíkov a nie sú nevyhnutné z hľadiska súčasnej hospodárskej súťaže v EÚ a práva v oblasti poštových služieb.

Spravodajkyňa definuje „balík“ ako poštovú zásielku, ktorej hmotnosť nepresahuje 31,5 kg, pričom súhlasí, že samotná korešpondencia sa nepovažuje za balík v súlade so smernicou 97/67/ES.

Je správne, že Komisia chce zabezpečiť poskytovanie lepších informácií o trhu pre národné regulačné orgány, dôležité však je, aby ustanovenia nariadenia umožňovali získať verný obraz trhu. Na tento účel chce spravodajkyňa zaistiť, aby národné regulačné orgány dostávali údaje, ktoré vyjadrujú fragmentáciu a rôzne praktiky zamestnávania na trhu vrátane informácií o subdodávateľoch a pracovníkoch v odvetví poštových služieb, ktorí sú zamestnaní inak ako na plný úväzok a neurčitú dobu.

Rovnako je potrebné, aby národné regulačné orgány mali k dispozícii vhodné údaje o cezhraničných tarifách a terminálnych sadzbách s cieľom posúdiť, či nie sú ceny neprimerane vysoké. Tieto údaje by mali byť dostupné pre všetky relevantné subjekty, lebo v opačnom prípade by mohol vzniknúť skreslený dojem. Spravodajkyňa preto navrhuje svoje pozmeňujúce návrhy, aby zohľadnila túto možnosť.

Pokiaľ ide o posúdenie cenovej prijateľnosti taríf, spravodajkyňa tiež zastáva názor, že každá skúška týkajúca sa cenovej prijateľnosti by sa vzťahovať na celý trh a nielen na poskytovateľov univerzálnej služby. Účelom posúdenia by malo byť posúdenie toho, či sú náklady pre jednotlivcov a malé a stredné podniky prijateľné a do akej miery je využívanie služieb cezhraničného dodávania balíkov ovplyvnené cenami za doručenie. V posúdení by sa mali zohľadniť jednotlivci s nízkym disponibilným príjmom, používatelia so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou, jednotlivci a MSP so sídlom vo vzdialených alebo riedko obývaných oblastiach, ako aj používatelia, ktorí pravidelne využívajú služby dodávania balíkov.

Dôvere spotrebiteľov by prospeli prísnejšie požiadavky na transparentnejšie a porovnateľné informácie o existujúcich možnostiach v oblasti cien a dodania, ako aj požiadavky na lepšie usmernenia týkajúce sa postupov v prípade poškodenia, straty tovaru, meškania a vrátenia tovaru, ako aj vybavovania sťažností. Z uvedených dôvodov spravodajkyňa navrhuje, aby sa vložili dva nové články na doplnenie informácií, ktoré už používateľom poskytujú obchodníci, a na podporu ďalšej harmonizácie kvality služieb a technických noriem v súlade s platnými predpismi EÚ.

Komisia navrhuje, že bude každé štyri roky predkladať Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru hodnotiacu správu o uplatňovaní tohto nariadenia a v prípade potreby k nej priloží legislatívny návrh na jeho preskúmanie. Spravodajkyňa zastáva názor, že táto správa sa musí vypracovať po konzultácii so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami vrátane výboru pre európsky sociálny dialóg v odvetví poštových služieb a mala by sa predkladať každé tri roky, najmä vzhľadom na dynamický a rýchlo sa meniaci charakter trhov elektronického obchodu.


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (30.5.2017)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách cezhraničného dodávania balíkov

(COM(2016)0285 – C8‑0195/2016 – 2016/0149(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Biljana Borzan

(*)  (Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku)

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Elektronický obchod v Európskej únii sa stáva veľmi dôležitým sektorom. Odhaduje sa, že v roku 2014 ročný predaj predstavoval až 369 miliárd EUR. Značný podiel na predaji v rámci elektronického obchodu tvoria fyzické dodávky. Podľa odhadov sú každoročne spotrebiteľom v EÚ zasielané celkovo 4 miliardy balíkov.

Efektívne a cenovo prijateľné dodanie je nevyhnutým predpokladom na cezhraničný predaj fyzického tovaru. Trh dodávania balíkov v EÚ je však naďalej roztrieštený na vnútroštátne trhy, pričom medzi členskými štátmi existujú veľké rozdiely. Vysoké ceny a ťažkosti pri cezhraničnom dodávaní balíkov patria medzi hlavné prekážky, s ktorými sa stretávajú spotrebitelia a maloobchodní predajcovia v oblasti elektronického obchodu. Komisia sa domnieva, že iba spotrebitelia v EÚ by mohli ročne ušetriť až 11,7 miliardy EUR, ak by si pri nakupovaní online mohli vybrať z celej škály tovaru a služieb z EÚ.

V súčasnosti platná smernica o poštových službách z roku 1997 je zameraná najmä na listové zásielky, pričom väčšina služieb dodávania balíkov je mimo rozsahu univerzálnych služieb. Keďže dodávanie balíkov zaznamenalo v uplynulých rokoch výrazný nárast, musia sa vytvoriť nové pravidlá doplňujúce existujúce právne predpisy.

Komisia 25. mája 2016 predložila balík opatrení týkajúcich sa elektronického obchodu s cieľom pomôcť spotrebiteľom a spoločnostiam naplno využívať výhody jednotného trhu. Návrh nariadenia o službách cezhraničného dodávania balíkov sa zameriava na zvýšenie transparentnosti cien služieb cezhraničného dodávania balíkov a na zlepšenie regulačného dohľadu.

Štúdie ukázali, že ceny za cezhraničné balíky sú v priemere tri až štyrikrát vyššie ako domáce ceny. Približne 40 % cien za cezhraničné balíky nie je možné vysvetliť hospodárskymi hnacími silami, ako sú náklady práce, objemy atď., pričom dodacie náklady a vysoké náklady na vrátenie tovaru sú dve hlavné obavy spotrebiteľov pri cezhraničnom nakupovaní produktov online. Vysoké ceny za dodanie sú takisto prekážkou z hľadiska maloobchodných predajcov prevádzkujúcich elektronický obchod, ktorí predávajú online. V oveľa väčšej miere to postihuje malé a stredné podniky než veľké podniky.

Spravodajkyňa sa domnieva, že pojem „balík“ treba v tomto nariadení vymedziť, a navrhuje zaviesť obmedzenie hmotnosti a odlíšenie od korešpondencie.

Prístup k sieťam poskytovateľov univerzálnych služieb má zásadný význam pre nové subjekty, najmä MSP, ktoré poskytujú služby v škále a rozsahu, ktoré nepostačujú na vytvorenie celoštátnych dodávacích sietí, a to aj v odľahlých oblastiach, alebo na uzavretie dohôd o cezhraničnom dodávaní s viacerými aktérmi. Takýto prístup zníži ceny v prospech spotrebiteľov a cezhraničného obchodu a vytvorí väčšiu hospodársku súťaž na trhu dodávania balíkov, čím prispeje k rozvoju nových a inovatívnych riešení.

Poskytovatelia univerzálnych služieb sú v súčasnosti povinní poskytovať cenovo prijateľné služby dodávania balíkov, za čo majú určité výhody, napríklad oslobodenie od DPH. Ceny ich služieb sú často individuálne dohodnuté a ich tarify sú dôverné. Cieľom tohto návrhu je zachovať dôvernosť komerčne citlivých obchodných údajov, ale tiež umožniť národným regulačným orgánom posúdiť cenovú prijateľnosť taríf a požadovať odôvodnenie a doplňujúce informácie v prípade neprimerane vysokých taríf.

Spravodajkyňa vyjadruje osobitné znepokojenie a predkladá pozmeňujúce návrhy v súvislosti so všeobecným cieľom tohto nariadenia, ktorým je umožniť spotrebiteľom prístup k službám cezhraničného dodávania balíkov. Žiada, aby opis služieb dodávania balíkov zahŕňal možnosti dodávania a podrobné informácie pre spotrebiteľa.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh   1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  V článku 169 ods. 1 a článku 169 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že Únia má podporovať záujmy spotrebiteľov a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa prostredníctvom opatrení prijímaných podľa článku 114 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Tarify platné pre malých odosielateľov cezhraničných balíkov a iných poštových zásielok, najmä malé a stredné podniky a jednotlivcov, stále pomerne vysoké. Táto skutočnosť má priamy negatívny vplyv na používateľov, ktorí chcú využiť služby cezhraničného dodávania balíkov, najmä v rámci elektronického obchodu.

(1)  V niektorých prípadoch sú tarify platné pre malých odosielateľov cezhraničných balíkov a iných poštových zásielok, najmä malé a stredné podniky (MSP) a jednotlivcov, stále pomerne vysoké. Táto skutočnosť má priamy negatívny vplyv na používateľov, ktorí chcú využiť služby cezhraničného dodávania balíkov, najmä v rámci elektronického obchodu. Okrem toho, niektorí používatelia stále poukazujú na problémy s kvalitou služieb pri odosielaní, prijímaní alebo vracaní cezhraničných balíkov. Navyše v tejto oblasti je potrebné ďalej zlepšiť interoperabilitu vrátane niektorých konkrétnych opatrení v súvislosti s hľadiskom ochrany životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Trh so službami cezhraničného dodávania balíkov je rôznorodý a komplexný, rôzni poskytovatelia ponúkajú rôzne služby a ceny podľa hmotnosti, veľkosti a formátu posielaných zásielok, ako aj podľa miesta určenia, prvkov s pridanou hodnotou, ako napríklad sledovanie pohybu zásielok, a počtu posielaných zásielok. Pre túto rôznorodosť je ťažké porovnávať služby dodávania balíkov jednotlivých poskytovateľov z hľadiska kvality a ceny. Malí odosielatelia, ako napríklad malé a stredné podniky a jednotlivci, navyše často nevedia o tom, aké rôzne ponúkané služby dodávania balíkov existujú.

(3)  Trh so službami cezhraničného dodávania balíkov je rôznorodý, komplexnýkonkurenčný, rôzni poskytovatelia ponúkajú rôzne služby a ceny podľa hmotnosti, veľkosti a formátu posielaných zásielok, ako aj podľa miesta určenia, prvkov s pridanou hodnotou, ako je sledovanie pohybu zásielok, a počtu posielaných zásielok. V niektorých členských štátov nemajú poskytovatelia univerzálnych služieb väčšinový podiel na trhu so službami dodávania balíkov. Pre túto rôznorodosť je ťažké porovnávať služby dodávania balíkov jednotlivých poskytovateľov služieb z hľadiska kvality a ceny. Malí odosielatelia, napríklad MSP a jednotlivci, navyše často nevedia o tom, aké rôzne ponúkané služby dodávania balíkov existujú. Okrem toho, náklady na túto zmenu sú odrádzajúce. Malí a strední maloobchodní predajcovia prevádzkujúci elektronický obchod navyše označujú problémy pri doručovaní tovaru za prekážku cezhraničného predaja.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Na zlepšenie cenovej prijateľnosti služieb cezhraničného dodávania balíkov, najmä pre používateľov vo vzdialených alebo riedko obývaných oblastiach, je potrebné zlepšiť transparentnosť verejných zoznamov taríf pre obmedzený súbor služieb cezhraničného dodávania balíkov, ktoré ponúkajú poskytovatelia univerzálnej služby a ktoré väčšinou využívajú malé a stredné podniky a jednotlivci. Transparentnosť verejných zoznamov je dôležitá aj na vyriešenie otázky vysokých taríf za služby cezhraničného dodávania a v náležitých prípadoch na zníženie neodôvodnených rozdielov v tarifách medzi službami vnútroštátneho a cezhraničného dodávania balíkov.

(4)  Na zlepšenie cenovej prijateľnosti služieb cezhraničného dodávania balíkov, najmä pre používateľov vo vzdialených alebo riedko obývaných oblastiach a pre MSP a mikropodniky, je potrebné zlepšiť transparentnosť taríf a terminálnych sadzieb pre služby cezhraničného dodávania balíkov, ktoré väčšinou využívajú MSP a jednotlivci. Transparentnosť je dôležitá aj na vyriešenie otázky vysokých taríf za služby cezhraničného dodávania a v náležitých prípadoch na zníženie neodôvodnených rozdielov v tarifách medzi službami domáceho a cezhraničného dodávania balíkov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Keďže podľa prieskumu Flash Eurobarometer č. 413 väčšina spoločností, ktoré predávajú, predávali alebo sa pokúšali predávať online, považovala vysoké náklady na dodanie spolu s nákladným procesom vybavovania sťažností a zárukami za problém, treba prijať ďalšie opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby všetci maloobchodníci a spotrebitelia, najmä MSP a spotrebitelia vo vzdialených oblastiach, v plnej miere využívali bezproblémové služby cezhraničného dodávania balíkov, ktoré sú prístupné a cenovo prijateľné, pričom by sa nemalo zabúdať, že spotrebitelia očakávajú nákup s bezplatným dodaním.

Pozmeňujúci návrh   6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Vo väčšine členských štátov existujú viacerí poskytovatelia, ktorí poskytujú služby vnútroštátneho dodávania balíkov, pričom len niektorí z týchto poskytovateľov poskytujú aj služby cezhraničného dodávania balíkov. V tejto súvislosti je v záujme zachovania a podporenia účinnej hospodárskej súťaže a ochrany používateľov veľmi dôležité zabezpečiť transparentný a nediskriminačný prístup k službám a infraštruktúre, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb cezhraničného dodávania balíkov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Poskytovatelia univerzálnej služby sú prevádzkovatelia poštových služieb, ktorí poskytujú univerzálnu poštovú službu alebo jej časti v konkrétnom členskom štáte. Poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí vykonávajú činnosť vo viac než jednom členskom štáte, by mali byť klasifikovaní ako poskytovatelia univerzálnej služby len v tých členských štátoch, v ktorých poskytujú univerzálnu poštovú službu.

Odôvodnenie

Objasnenie toho, kto je poskytovateľ univerzálnej služby.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V súčasnosti sú poštové služby regulované smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES49. Touto smernicou sa zriaďujú spoločné pravidlá upravujúce poskytovanie poštových služieb a univerzálnej poštovej služby v Únii. Zameraná je predovšetkým, nie však výhradne, na vnútroštátne univerzálne služby a nezaoberá sa regulačným dohľadom nad poskytovateľmi služieb dodávania balíkov, transparentnosťou taríf a terminálnych sadzieb za určité služby cezhraničného dodávania balíkov, posudzovaním cenovej prijateľnosti taríf za určité služby cezhraničného dodávania balíkov a transparentným a nediskriminačným prístupom k určitým službám cezhraničného dodávania balíkov a/alebo infraštruktúre. Toto nariadenie preto dopĺňa pravidlá stanovené v smernici 97/67/ES, pokiaľ ide o služby cezhraničného dodávania balíkov.

(6)  V súčasnosti sú poštové služby regulované smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES49. Touto smernicou sa zriaďujú spoločné pravidlá upravujúce poskytovanie poštových služieb a univerzálnej poštovej služby v Únii. Toto nariadenie dopĺňa pravidlá stanovené v smernici 97/67/ES, pokiaľ ide o služby cezhraničného dodávania balíkov.

__________________

__________________

49 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14 – 25).

49 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14 – 25).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Preto je dôležité jasne zadefinovať služby dodávania balíkov a špecifikovať, na ktoré poštové zásielky sa táto definícia vzťahuje. Týka sa to najmä poštových zásielok, iných než korešpondencia, ktoré sa pre svoju hmotnosť zvyčajne používajú na zasielanie tovaru. Toto nariadenie by preto v súlade so zaužívanou praxou malo pokrývať poštové zásielky s hmotnosťou do 31,5 kg, keďže s ťažšími zásielkami nemôže priemerná osoba manipulovať bez mechanických pomôcok. V súlade so zaužívanou praxou a smernicou 97/67/ES by sa každý krok v poštovom reťazci, t. j. vyberanie, triedenie a dodanie, mal považovať za služby dodávania balíkov. Samotná preprava, ktorá sa nevykonáva spoločne s jedným z týchto krokov, by nemala patriť do rozsahu služieb dodávania balíkov, lebo v takomto prípade možno predpokladať, že táto činnosť patrí do sektora dopravy.

(8)  Preto je dôležité jasne vymedziť pojem „balíky“ a „služby dodávania balíkov“ a špecifikovať, na ktoré poštové zásielky a balíky sa tieto vymedzenia vzťahujú. Týka sa to najmä zásielok vybavených alebo nevybavených poskytovateľom univerzálnej služby, iných než korešpondencia, ktoré sa pre svoju hmotnosť zvyčajne používajú na zasielanie tovaru s komerčnou hodnotou alebo bez nej. Toto nariadenie by sa preto v súlade so zaužívanou praxou malo vzťahovať na balíky vybavené alebo nevybavené poskytovateľom univerzálnej služby, s hmotnosťou do 31,5 kg, keďže s ťažšími zásielkami nemôže priemerná osoba manipulovať bez mechanických pomôcok. V súlade so zaužívanou praxou by sa každý krok v reťazci dodávania balíkov, t. j. vyberanie, triedenie a dodanie, mal považovať za služby dodávania balíkov vrátane prípadov, keď sú tieto služby poskytované poskytovateľmi expresných a kuriérskych služieb, ako aj konsolidátormi. Poskytovatelia služieb dodávania balíkov, ktorí využívajú alternatívne obchodné modely a platformy elektronického obchodu, by tiež mali podliehať tomuto nariadeniu, ak v dodávateľskom reťazci vykonávajú minimálne jeden z týchto krokov. Usadení poskytovatelia logistických služieb v oblasti nákladnej dopravy alebo prepravy by však na rozdiel od individuálnych nezávislých subdodávateľov poskytovateľa služieb dodávania balíkov nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh   10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na služby dodávania balíkov tretím stranám, a nie na podniky, ktoré majú iba vnútorné dodávacie siete, v rámci ktorých vybavujú objednávky tovaru, ktorý samy predávajú. Ak tieto podniky využívajú vnútorné dodávacie siete aj na doručovanie tovaru predaného tretími stranami alebo tovaru v rámci vnútornej maloobchodnej služby, mali by podliehať tomuto nariadeniu.

Odôvodnenie

Treba zabezpečiť, aby sa toto nariadenie nevzťahovalo na služby dodávania potravín, napríklad zo strany supermarketu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Terminálne sadzby sú založené na mnohostranných a dvojstranných dohodách medzi poskytovateľmi univerzálnej služby a zabezpečujú, aby poskytovateľ univerzálnej služby v krajine určenia dostal odmenu za náklady na službu poskytnutú odosielajúcemu poskytovateľovi univerzálnej služby. Terminálne sadzby by mali byť definované tak, aby zahŕňali terminálne poplatky definované v bode 15 článku 2 smernice 97/67/ES, ktoré sa uplatňujú na listové poštové zásielky, a príchodné pozemné podiely, ktoré sa uplatňujú na balíky.

(9)  Terminálne sadzby sú založené na mnohostranných a dvojstranných dohodách medzi poskytovateľmi služieb dodávania balíkov a zabezpečujú, aby poskytovateľ služieb dodávania balíkov v krajine určenia dostal odmenu za náklady na službu poskytnutú odosielajúcemu poskytovateľovi služieb dodávania balíkov. Terminálne sadzby by mali zahŕňať terminálne poplatky definované v bode 15 článku 2 smernice 97/67/ES, ktoré sa uplatňujú na listové poštové zásielky, a príchodné pozemné podiely, ktoré sa uplatňujú na balíky, ako aj transferové náklady medzi pobočkami poskytovateľov služieb dodávania balíkov. V tejto súvislosti sa terminálne poplatky chápu ako platby poskytovateľa univerzálnej služby v krajine odoslania poskytovateľovi univerzálnej služby v krajine určenia za náklady na distribúciu cezhraničnej korešpondencie spracovanej v členskom štáte určenia. Príchodné pozemné podiely sú platby, ktoré vykonáva poskytovateľ univerzálnej služby z členského štátu odoslania poskytovateľovi univerzálnej služby v krajine určenia za náklady na distribúciu cezhraničného dodávania balíkov v členskom štáte určenia. Napokon, transferové ceny sú platby, ktoré vykonáva poskytovateľ služieb dodávania balíkov v členskom štáte odoslania svojim pobočkám v členskom štáte určenia za náklady na distribúciu svojich balíkov v členskom štáte určenia. Terminálne sadzby patria medzi komerčne citlivé obchodné údaje.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Je potrebné, aby národné regulačné orgány mali na štatistické účely znalosti a informácie o poskytovateľoch služieb dodávania balíkov aktívnych na trhu. V záujme obmedzenia administratívnej záťaže pre malých poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ktorí sú aktívni len na vnútroštátnom alebo regionálnom trhu, by sa však mala uplatňovať prahová hodnota na základe počtu osôb pracujúcich pre poskytovateľa služieb a zapojených do poskytovania služieb dodávania balíkov.

(10)  Je potrebné, aby národné regulačné orgány mali na štatistické účely znalosti a informácie o poskytovateľoch služieb dodávania balíkov aktívnych na trhu. V dôsledku povahy tohto odvetvia, ktoré sa vyznačuje vysokým podielom práce, a v záujme obmedzenia administratívnej záťaže pre malých poskytovateľov služieb dodávania balíkov alebo subdodávateľov, ktorí sú aktívni len na regionálnom alebo vnútroštátnom trhu, by sa mala uplatňovať prahová hodnota na základe priemerného počtu osôb pracujúcich pre poskytovateľa služieb dodávania balíkov v predchádzajúcom kalendárnom roku a zapojených do poskytovania služieb dodávania balíkov v členskom štáte, v ktorom je poskytovateľ usadený, pokiaľ tento poskytovateľ nie je usadený vo viac než jednom členskom štáte. Prahová hodnota by sa však mala stanoviť tak, aby boli riadne zahrnutí tí, ktorí pracujú v tomto odvetví na iný než na plný pracovný čas v trvalom pomere.

Pozmeňujúci návrh   13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a.  Pri predkladaní informácií národnému regulačnému orgánu by sa mali v rámci charakteristických vlastností služieb dodávania balíkov uvádzať tie kroky v poštovom dodávateľskom reťazci (vyberanie, triedenie, preprava a distribúcia), ktoré vykonáva tento poskytovateľ; údaj, či je služba v rámci alebo mimo rozsahu pôsobnosti povinnosti univerzálnej služby; územný rozsah pôsobnosti služby (regionálna, vnútroštátna, cezhraničná) a to, či služba ponúka pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Pri poskytovaní informácií národnému regulačnému orgánu by sa malo zohľadňovať, že poskytovatelia služieb dodávania balíkov už možno tomu istému národnému regulačnému orgánu poskytli určité informácie. Služby dodávania balíkov sú dôležité pre malé a stredné podniky a jednotlivcov a tí by mali byť schopní jednotlivých poskytovateľov ľahko porovnávať. Preto by sa mali jasne definovať služby, pre ktoré by poskytovatelia univerzálnej služby mali poskytovať tarify. Tieto tarify by Komisia mala zverejniť na osobitnej webovej stránke a spoločne s dôverným pravidelným poskytovaním príslušných terminálnych sadzieb by mali pre národné regulačné orgány predstavovať základ na posudzovanie cenovej prijateľnosti taríf za služby cezhraničného dodávania balíkov. Poskytovatelia služieb dodávania balíkov, ktorí nie sú poskytovateľmi univerzálnej služby, môžu dobrovoľne v porovnateľnej forme poskytnúť svojmu národnému regulačnému orgánu tarify za tie isté zásielky, pokiaľ sa tieto zásielky dodávajú domov alebo na akúkoľvek inú adresu adresáta.

(12)  Pri poskytovaní informácií národnému regulačnému orgánu by sa malo zohľadňovať, že poskytovatelia služieb dodávania balíkov už možno tomu istému národnému regulačnému orgánu poskytli určité informácie. Služby dodávania balíkov sú dôležité pre MSP a jednotlivcov a tí by mali byť schopní jednotlivých poskytovateľov ľahko porovnávať. Preto by sa mali jasne definovať služby, pre ktoré by poskytovatelia služieb dodávania balíkov mali poskytovať tarify. Tieto tarify by Komisia mala zverejniť na osobitnej webovej stránke a spoločne s dôverným pravidelným poskytovaním príslušných terminálnych sadzieb by mali pre národné regulačné orgány predstavovať základ na posudzovanie primeranosti taríf za služby cezhraničného dodávania balíkov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Keď národné regulačné orgány ročne posudzujú cenovú prijateľnosť taríf, mali by vychádzať z objektívnych kritérií, ako sú vnútroštátne tarify poskytovateľov univerzálnej službykrajine odoslania a poskytovateľov univerzálnej službykrajine určenia a úroveň terminálnych sadzieb. Tieto spoločné kritériá môžu dopĺňať ďalšie kritériá, ktoré sú osobitne významné pre vysvetlenie predmetných taríf, ako napríklad špecifické prepravné alebo manipulačné náklady alebo dvojstranné objemy medzi rôznymi poskytovateľmi služieb cezhraničného dodávania balíkov.

(14)  Keď národné regulačné orgány ročne posudzujú neprimerane vysoké tarify, mali by vychádzať z objektívnych kritérií, ako sú vnútroštátne tarify poskytovateľov služieb dodávania balíkovkrajine odoslania a poskytovateľov služieb dodávania balíkovkrajine určenia a úroveň terminálnych sadzieb. Tieto spoločné kritériá môžu dopĺňať ďalšie kritériá, ktoré sú osobitne významné pre vysvetlenie predmetných taríf, napríklad špecifické prepravné alebo manipulačné náklady alebo dvojstranné objemy medzi rôznymi poskytovateľmi služieb cezhraničného dodávania balíkov. Národné regulačné orgány by mali zohľadniť najmä MSP, ako aj individuálnych a zraniteľných používateľov, ktorí žijú alebo sa nachádzajú vo vzdialených alebo v riedko obývaných oblastiach. Mali by podľa možnosti vyvinúť úsilie a zabezpečiť, aby toto posúdenie bolo porovnateľné s posúdením, ktoré sa požaduje podľa smernice 97/67/ES.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Významné rozdiely medzi domácimi a cezhraničnými tarifami za služby dodávania balíkov by mali byť odôvodnené na základe objektívnych kritérií, ako sú napríklad vyššie náklady na prepravu a primerané ziskové rozpätie. Poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí poskytujú služby dodávania balíkov, by mali byť povinní bezodkladne poskytnúť takéto odôvodnenie.

(16)  Významné rozdiely medzi domácimi a cezhraničnými tarifami za služby dodávania balíkov by mali byť odôvodnené na základe objektívnych kritérií, ako sú napríklad dodatočné náklady na prepravu a primerané ziskové rozpätie. Poskytovatelia služieb dodávania balíkov, ktorí poskytujú služby cezhraničného dodávania balíkov, by mali byť povinní bezodkladne poskytnúť takéto odôvodnenie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Na zabezpečenie transparentnosti v celej Únii by sa analýza národného regulačného orgánu mala zaslať národným regulačným orgánom ostatných členských štátov a Komisii. Dôvernosť majú zabezpečiť národné regulačné orgány a Komisia. Komisia môže požiadať aj Európsku skupinu regulačných orgánov pre poštové služby o predloženie celoúnijnej analýzy na základe vnútroštátnych príspevkov.

(17)  Na zabezpečenie transparentnosti v celej Únii by sa analýza národného regulačného orgánu mala zaslať národným regulačným orgánom dotknutých členských štátov a Komisii. Dôvernosť by mali zabezpečiť národné regulačné orgány a Komisia. Komisia môže požiadať aj Európsku skupinu regulačných orgánov pre poštové služby o predloženie celoúniovej analýzy na základe vnútroštátnych príspevkov, a to za predpokladu, že bude zaistená dôvernosť.

Pozmeňujúci návrh   18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí poskytujú služby dodávania balíkov, môžu uzatvoriť mnohostranné a dvojstranné dohody o terminálnych sadzbách a môžu zriadiť ďalšie programy na umožnenie prepojiteľnosti svojich dodávacích sietí. Konkurenční poskytovatelia služieb dodávania balíkov by z dôvodov nediskriminácie mali dostať rovnaký prístup k terminálnym sadzbám uplatniteľným medzi stranami na základe mnohostranných dohôd. V niektorých prípadoch môže byť odôvodnené, aby terminálne sadzby, ktoré majú platiť poskytovatelia služieb dodávania balíkov, ktorí sú treťou stranou, presahovali sadzby, ktoré majú platiť poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí sú zmluvnými stranami týchto dohôd. Môže ísť o prípad, keď zmluvné strany mnohostrannej dohody o terminálnych sadzbách vedia preukázať, že náklady na zriadenie, fungovanie a správu dohody, extra náklady na prijímanie a spracovanie zásielok od neurčených poskytovateľov služieb dodávania balíkov a iné takéto náklady nie sú pokryté terminálnymi sadzbami, ktoré má platiť poskytovateľ služieb, ktorý je treťou stranou, v členskom štáte odoslania.

(18)  Poskytovatelia služieb dodávania balíkov môžu uzatvoriť mnohostranné a dvojstranné dohody o terminálnych sadzbách a môžu zriadiť ďalšie programy na umožnenie prepojiteľnosti svojich dodávacích sietí. Konkurenční poskytovatelia služieb dodávania balíkov by z dôvodov nediskriminácie mali dostať rovnaký prístup k terminálnym sadzbám uplatniteľným medzi stranami na základe mnohostranných dohôd. V niektorých prípadoch môže byť odôvodnené, aby terminálne sadzby, ktoré majú platiť poskytovatelia služieb dodávania balíkov, ktorí sú treťou stranou, presahovali sadzby, ktoré majú platiť poskytovatelia služieb dodávania balíkov, ktorí sú zmluvnými stranami týchto dohôd. Môže ísť o prípad, keď zmluvné strany mnohostrannej dohody o terminálnych sadzbách vedia preukázať, že náklady na zriadenie, fungovanie a správu dohody, extra náklady na prijímanie a spracovanie zásielok od poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ktorí sú treťou stranou, a iné takéto náklady nie sú pokryté terminálnymi sadzbami, ktoré má platiť poskytovateľ služieb, ktorý je treťou stranou, v členskom štáte odoslania. Vždy, keď poskytovateľ služieb dodávania balíkov uzatvorí mnohostrannú dohodu o terminálnych sadzbách, rovnaký a nediskriminačný prístup tretej strany k určitým službám cezhraničného dodávania balíkov poskytovaným na základe týchto mnohostranných dohôd by mal podporovať hospodársku súťaž, mal by byť nákladovo orientovaný, prinášať spotrebiteľom výhody a viesť k efektívnejšiemu využívaniu existujúcich sietí, a to najmä vo vidieckych a vzdialených oblastiach.

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V praxi a z prevádzkových dôvodov je miesto, kde by sa mal poskytovať prístup, príchodná výmenná pošta, čo je úrad alebo zariadenie, ktoré určia poskytovatelia univerzálnej služby v členskom štáte určenia na odovzdanie poštových zásielok iných než korešpondenčné zásielky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

20a.  S cieľom obmedziť administratívnu záťaž by sa mal prenos údajov poskytovateľmi služieb dodávania balíkov, národnými regulačnými orgánmi a Komisiou uskutočňovať elektronicky, najmä tak, že sa povolí používanie elektronického podpisu stanoveného v nariadení (EÚ) č. 910/20141a.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Pretože trhy so službami dodávania balíkov sa rýchlo menia, Komisia by mala opätovne posudzovať efektívnosť a účinnosť tohto nariadenia a predkladať pravidelnú správu Európskemu parlamentu a Rade. K správe by vo vhodných prípadoch mali byť priložené návrhy na preskúmanie pre Európsky parlament a Radu.

(21)  Pretože trhy so službami dodávania balíkov sa rýchlo menia, Komisia by mala opätovne posudzovať efektívnosť a účinnosť tohto nariadenia pri súčasnom zohľadnení rozvoja elektronického obchodu a predkladať pravidelnú správu Európskemu parlamentu a Rade. K správe by vo vhodných prípadoch mali byť priložené legislatívne návrhy na preskúmanie pre Európsky parlament a Radu. Táto správa by sa mala vypracovať po konzultácii so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami vrátane Výboru pre sociálny dialóg v odvetví poštových služieb.

Pozmeňujúci návrh   22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

21a.  Komisia by mala vychádzať z cenných príspevkov Európskej skupiny regulačných orgánov pre poštové služby, ktorá pozostáva zo zástupcov národných regulačných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Na zabezpečenie jednotných podmienok na vykonávanie povinnosti poskytovateľov služieb dodávania balíkov predkladať národným regulačným orgánom informácie by Komisii mali byť zverené vykonávacie právomoci na určenie formy predkladania týchto informácií. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201150.

vypúšťa sa

__________________

 

50Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13 – 18).

 

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

22a.  S cieľom zabezpečiť, aby sa požiadavky týkajúce sa  poskytovania informácií poskytovateľmi služieb dodávania balíkov uplatňovali na národný regulačný orgán členského štátu, v ktorom sú usadení, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ na účely doplnenia tohto nariadenia stanovením štandardizovaného formulára na predkladanie takýchto informácií. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 20161a. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

 

__________________

 

1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

23a.  S cieľom preskúmať účinky tohto nariadenia členské štáty podajú správu o vývoji v oblasti pracovných podmienok všetkých osôb, ktoré pracujú v odvetví dodávania balíkov, ako aj o dôsledkoch nárastu cestnej premávky a následného nárastu emisií na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Keďže ciele tohto nariadenia, a to stanoviť regulačné zásady a pravidlá potrebné na zlepšenie regulačného dohľadu, zlepšiť transparentnosť cienstanoviť určité zásady, pokiaľ ide o služby cezhraničného dodávania balíkov, ktoré by mali podporiť hospodársku súťaž, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

(25)  Keďže ciele tohto nariadenia, a to stanoviť regulačné zásady a pravidlá potrebné na zlepšenie regulačného dohľadu, zlepšiť transparentnosť cien, stanoviť určité zásady, pokiaľ ide o služby cezhraničného dodávania balíkov, ktoré by mali podporiť hospodársku súťaž, a podporovať lepšiu prístupnosť používateľov k efektívnym službám cezhraničného dodávania balíkov s primeranými cenami nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale skôr z dôvodov rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Predmet úpravy

Predmet úpravy a ciele

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú špecifické pravidlá, ktoré dopĺňajú pravidlá stanovené v smernici 97/67/ES, pokiaľ ide o:

Týmto nariadením sa stanovujú špecifické ustanovenia, ktoré umožňujú spotrebiteľom prístup k službám cezhraničného dodávania balíkov a podporujú lepšiu prístupnosť používateľov k efektívnemu cezhraničnému dodávaniu balíkov, a to aj pre zraniteľných používateľov, používateľov vo vzdialených a v riedko obývaných oblastiach a osoby so zdravotným postihnutím, a ktoré dopĺňajú ustanovenia smernice 97/67/ES, pokiaľ ide o:

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  transparentnosť taríf a terminálnych sadzieb za určité služby cezhraničného dodávania balíkov a posudzovanie cenovej prijateľnosti určitých cezhraničných taríf;

b)  transparentnosť taríf a terminálnych sadzieb za určité služby cezhraničného dodávania balíkov a posudzovanie určitých neprimerane vysokých cezhraničných taríf;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  transparentný a nediskriminačný prístup k určitým službám cezhraničného dodávania balíkov a/alebo infraštruktúre.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  informácie a transparentnosť cien pre používateľov služieb cezhraničného dodávania balíkov;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  „balík“ je zásielka, ktorú spracúva poskytovateľ univerzálnej služby alebo iní poskytovatelia služieb dodávania balíkov, iná než korešpondencia s komerčnou hodnotou alebo bez nej a s maximálnou hmotnosťou do 31,5 kg;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „služby dodávania balíkov“ sú služby, ktoré zahŕňajú vyberanie, triedenie, prepravu alebo distribúciu poštových zásielok iných než korešpondencia; samotná preprava sa nepovažuje za službu dodávania balíkov; dodávanie zásielok s hmotnosťou väčšou ako 31,5 kg sa nepovažuje za službu dodávania balíkov;

a)  „služby dodávania balíkov“ sú služby, ktoré zahŕňajú vyberanie, triedenie, prepravu alebo distribúciu balíkov, pokiaľ tieto služby nie sú obmedzené iba na prepravu;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  „subdodávateľ“ je podnik, ktorý vykonáva vyberanie, triedenie, prepravu alebo distribúciu balíkov pre poskytovateľa služieb dodávania balíkov, pokiaľ tieto služby nie sú obmedzené iba na prepravu;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „terminálne sadzby“ sú platby od poskytovateľa univerzálnej služby v krajine odoslania pre poskytovateľa univerzálnej služby v krajine určenia za náklady na služby cezhraničného dodávania balíkov v členskom štáte určenia.

c)  „terminálne sadzby“ sú platby, ktoré sú buď terminálnymi poplatkami, príchodnými pozemnými podielmi alebo transferovými cenami a ktoré uskutočňuje poskytovateľ služieb dodávania balíkov v krajine odoslania pre poskytovateľa služieb dodávania balíkov v krajine určenia alebo pre prípadných sprostredkovateľov, alebo pre obidvoch za náklady na služby cezhraničného dodávania balíkov v členskom štáte určenia;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  „obchodník“ je každá fyzická osoba alebo každá právnická osoba bez ohľadu na to, či je v súkromnom alebo verejnom vlastníctve, ktorá koná, a to aj prostredníctvom akejkoľvek inej osoby konajúcej v jej mene alebo z jej poverenia, na účely súvisiace s jej obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou, pokiaľ ide o služby dodávania balíkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všetci poskytovatelia služieb dodávania balíkov predkladajú národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, tieto informácie:

1.  Všetci poskytovatelia služieb dodávania balíkov vrátane tých poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ktorí využívajú alternatívne obchodné modely a platformy elektronického obchodu, predkladajú národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, tieto štandardizované informácie, pokiaľ o ne tento národný regulačný orgán už nepožiadal a nezískal ich:

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  názov poskytovateľa, jeho právne postavenie a forma, číslo registrácie v obchodnom alebo podobnom registri, identifikačné číslo pre DPH, adresa organizácie a kontaktná osoba;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  povaha služieb, ktoré poskytovateľ ponúka;

b)  podrobný obchodný opis služieb dodávania balíkov, ktoré poskytovateľ služieb dodávania balíkov ponúka, vrátane možností dodania a presných informácií poskytovaných spotrebiteľovi;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa vrátane podrobného opisu postupu vybavovania sťažností.

c)  všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa služieb dodávania balíkov a podmienky týkajúce sa služieb dodávania balíkov vrátane podrobného opisu postupu vybavovania sťažností pre používateľov.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa informácií uvedených v prvom odseku poskytovatelia služieb dodávania balíkov informujú národný regulačný orgán o tejto zmene do 30 dní.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Do 31. marca každého kalendárneho roka všetci poskytovatelia služieb dodávania balíkov predkladajú národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, tieto informácie:

3.  Do 31. marca každého kalendárneho roka všetci poskytovatelia služieb dodávania balíkov vrátane tých poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ktorí uplatňujú alternatívne obchodné modely, a tých, ktorí využívajú platformy pre hospodárstvo spoločného využívania zdrojov a platformy elektronického obchodu, predkladajú národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, tieto informácie, pokiaľ o ne tento národný regulačný orgán už nepožiadal a nezískal ich:

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ročný obrat služieb dodávania balíkov za predchádzajúci kalendárny rok v členskom štáte, v ktorom sú poskytovatelia usadení, rozčlenený na služby dodávania balíkov, pokiaľ ide o vnútroštátne, prichádzajúce a odchádzajúce cezhraničné poštové zásielky;

a)  ročný obrat služieb dodávania balíkov za predchádzajúci kalendárny rok v členskom štáte, v ktorom sú poskytovatelia služieb dodávania balíkov usadení, rozčlenený na služby dodávania balíkov, pokiaľ ide o domáce, prichádzajúce a odchádzajúce cezhraničné balíky;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  počet osôb pracujúcich pre poskytovateľa a zapojených do poskytovania služieb dodávania balíkov v členskom štáte, v ktorom je poskytovateľ usadený, v predchádzajúcom kalendárnom roku;

b)  priemerný počet osôb priamo alebo nepriamo zamestnaných poskytovateľom služieb dodávania balíkov a zapojených do poskytovania služieb dodávania balíkov v členskom štáte, v ktorom je tento poskytovateľ usadený, v predchádzajúcom kalendárnom roku a prehľad pracovných podmienok všetkých osôb pracujúcich pre poskytovateľa; počet osôb, ktorý sa vypočíta na základe priemerného ročného počtu zamestnancov na plný a kratší pracovný čas, dočasných zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, ako aj osôb pracujúcich pre subdodávateľov alebo podniky, ktorým poskytovateľ služieb dodávania balíkov zadáva vyberanie, triedenie, prepravu alebo distribúciu balíkov, a zahŕňa každú osobu, ktorá v predchádzajúcom kalendárnom roku vykonávala služby týkajúce sa ktoréhokoľvek kroku hodnotového reťazca pre poskytovateľa služieb dodávania balíkov a jeho pobočky a pod ich vedením, za čo dostala odmenu;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  počet poštových zásielok iných než korešpondencie s hmotnosťou do 31,5 kg vybavených v členskom štáte, v ktorom je poskytovateľ usadený, v predchádzajúcom kalendárnom roku, rozčlenených na vnútroštátne, prichádzajúce a odchádzajúce cezhraničné poštové zásielky.

c)  počet balíkov vybavených za predchádzajúci kalendárny rok v členskom štáte, v ktorom je poskytovateľ služieb dodávania balíkov usadený, rozčlenený na domáce, prichádzajúce a odchádzajúce cezhraničné balíky;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  verejne dostupné ceny platné pre služby dodávania balíkov v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Národnému regulačnému orgánu sa poskytne rozpis výpočtov podľa písm. b) prvého pododseku.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu určí formu predkladania informácií uvedených v odseku 1 tohto článku. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 9.

4.  Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením štandardizovaného formulára na predkladanie informácií uvedených v odseku 1 tohto článku.

 

Prvé takéto delegované akty sa prijmú do ... [8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Národné regulačné orgány môžu okrem požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 2 stanoviť ďalšie požiadavky na informácie, keď sú potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením.

5.  Národné regulačné orgány môžu okrem požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 3 stanoviť ďalšie požiadavky týkajúce sa informácií, ak primerané a potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Na poskytovateľa služieb dodávania balíkov, ktorý zamestnáva menej než 50 osôb, sa nevzťahujú povinnosti stanovenéodsekoch 1 a 2, pokiaľ tento poskytovateľ nie je usadený vo viac než jednom členskom štáte.

6.  Tento článok sa nevzťahuje na poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ktorí spolu s pobočkami a prepojenými podnikmi v predchádzajúcom kalendárnom roku zamestnávalipriemere menej než 25 osôb, pokiaľ tento poskytovateľ nie je usadený vo viac než jednom členskom štáte. Počet osôb sa vypočíta na základe priemerného ročného počtu zamestnancov na plný a kratší pracovný čas, dočasných zamestnancov, tých, ktorí pracujú na základe zmlúv s nezaručeným počtom hodín, samostatne zárobkovo činných osôb, ako aj osôb pracujúcich pre subdodávateľov. Rozpis výpočtov sa poskytne na požiadanie.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Všetci subdodávatelia predkladajú národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, informácie v súlade s týmto článkom. Subdodávatelia však nie sú povinní splniť ustanovenia odseku 3 písm. c) a ca).

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6b.  Ak národný regulačný orgán v súlade s pravidlami Únie a vnútroštátnymi pravidlami týkajúcimi sa obchodného tajomstva považuje niektoré informácie za dôverné, dotknuté národné regulačné orgány túto dôvernosť rešpektujú.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Transparentnosť taríf a terminálnych sadzieb

Transparentnosť cezhraničných taríf a terminálnych sadzieb

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí poskytujú služby dodávania balíkov, predložia národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, verejný zoznam taríf platných k 1. januáru každého kalendárneho roka pre dodávanie poštových zásielok, ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe. Tieto informácie predložia najneskôr do 31. januára každého kalendárneho roka.

1.  Všetci poskytovatelia služieb cezhraničného dodávania balíkov a ich pobočky v rozsahu pôsobnosti článku 3 s výnimkou subdodávateľov poskytnú národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, verejný zoznam cezhraničných taríf platných k 1. januáru každého kalendárneho roka pre dodávanie poštových zásielok, ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe. Tieto informácie sa predložia do 31. januára každého kalendárneho roka v elektronickom a strojovo čitateľnom formáte.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí poskytujú služby dodávania balíkov, poskytnú národnému regulačnému orgánu terminálne sadzby platné k 1. januáru každého kalendárneho roka pre poštové zásielky pochádzajúce z iných členských štátov. Tieto informácie predložia najneskôr do 31. januára každého kalendárneho roka.

3.  Všetci poskytovatelia služieb dodávania balíkov spadajúci do rozsahu pôsobnosti článku 3 s výnimkou subdodávateľov poskytnú národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, terminálne sadzby platné k 1. januáru každého kalendárneho roka pre balíky pochádzajúce z iných členských štátov. Tieto informácie predložia najneskôr do 31. januára každého kalendárneho roka.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Národné regulačné orgány najneskôr do 28. februára každého kalendárneho roka predložia terminálne sadzby získané v súlade s odsekom 3 Komisii a národným regulačným orgánom členských štátov odoslania.

4.  Národné regulačné orgány najneskôr do 28. februára každého kalendárneho roka predložia terminálne sadzby získané v súlade s odsekom 3 Komisii a národným regulačným orgánom členských štátov odoslania. Národné regulačné orgány a Komisia zabezpečia, aby sa so získanými terminálnymi sadzbami zaobchádzalo ako s prísne dôvernými.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Národné regulačné orgány zbierajú informácie uvedené v odsekoch 1 a 3 len vtedy, ak je úroveň hospodárskej súťaže na príslušnom cezhraničnom trhu nedostatočná, a to aj v súvislosti s malými odosielateľmi vo vzdialených alebo v okrajových oblastiach.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 5 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Posúdenie cenovej prijateľnosti taríf

Posúdenie cezhraničných taríf

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Národný regulačný orgán posúdi cenovú prijateľnosť cezhraničných taríf uvedených vo verejných zoznamoch taríf získaných v súlade s článkom 4 ods. 1 do 3 mesiacov od prijatia týchto informácií. V posúdení sa berú do úvahy najmä tieto prvky:

1.  Národný regulačný orgán identifikuje pri každej poštovej zásielke, ktorá je uvedená v prílohe, cezhraničné tarify za služby dodávania balíkov z jeho členského štátu, ktoré považuje za neprimerane vysoké na základe verejného zoznamu taríf získaného v súlade s článkom 4.

a)  vnútroštátne tarify za porovnateľné služby dodávania balíkov v členskom štáte odoslania a v členskom štáte určenia;

 

b)  terminálne sadzby získané v súlade s článkom 4 ods. 3;

 

c)  akékoľvek uplatňovanie jednotnej tarify na dva alebo viaceré členské štáty.

Zohľadňuje sa pritom uplatňovanie jednotnej tarify na dva alebo viaceré členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Keď národný regulačný orgán dospeje k záveru, že cezhraničné tarify uvedené v odseku 1 nie cenovo prijateľné, vyžiada si od poskytovateľa univerzálnej služby ďalšie potrebné informácie a/alebo odôvodnenie týkajúce sa úrovne týchto taríf.

2.  Keď národný regulačný orgán dospeje k záveru, že cezhraničné tarify uvedené v odseku 1 sú neprimerane vysoké, vyžiada si od poskytovateľov služieb dodávania balíkov ďalšie potrebné informácie a/alebo odôvodnenie týkajúce sa úrovne týchto taríf, s ohľadom na úroveň hospodárskej súťaže na príslušnom cezhraničnom trhu.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia po konzultáciách s národnými regulačnými orgánmi stanoví orientačné usmernenia pre posúdenie uskutočnené v súlade s odsekom 1.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Poskytovateľ univerzálnej služby poskytne národnému regulačnému orgánu informácie a/alebo odôvodnenie uvedené v odseku 2 do 15 pracovných dní od prijatia žiadosti.

3.  Všetci poskytovatelia služieb dodávania balíkov poskytnú národnému regulačnému orgánu informácie a/alebo odôvodnenie uvedené v odseku 2 do 15 pracovných dní od prijatia žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Národný regulačný orgán predloží svoje posúdenie vrátane akýchkoľvek informácií a/alebo odôvodnenia poskytnutých v súlade s odsekom 3 Komisii, národným regulačným orgánom ostatných členských štátov a národným orgánom v členskom štáte predkladajúceho národného regulačného orgánu povereným vykonávaním práva v oblasti hospodárskej súťaže. Nedôverná verzia tohto posúdenia sa poskytne aj Komisii. Tieto informácie sa poskytujú najneskôr do 31. marca každého kalendárneho roka.

4.  Národný regulačný orgán predloží svoje posúdenie vrátane akýchkoľvek informácií a/alebo odôvodnenia poskytnutých v súlade s odsekom 3 Komisiinárodným regulačným orgánom dotknutých členských štátov. Tieto informácie sa Komisii poskytujú do 31. marca každého kalendárneho roka. Národný regulačný orgán a Komisia zabezpečia, aby sa s posúdeniami a všetkými poskytnutými informáciami a/alebo odôvodneniami zaobchádzalo ako s prísne dôvernými.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Národný regulačný orgán poskytne Komisii nedôvernú verziu posúdenia uvedeného v odseku 4. Tieto informácie sa poskytujú do 31. marca každého kalendárneho roka.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia zverejní nedôvernú verziu posúdenia, ktoré poskytli národné regulačné orgány v súlade s odsekom 4, na osobitnom webovom sídle najneskôr do 30. apríla každého kalendárneho roka.

5.  Komisia zverejní nedôvernú verziu posúdenia, ktoré poskytli národné regulačné orgány v súlade s odsekom 4, na osobitnom webovom sídle do 30. apríla každého kalendárneho roka.

Pozmeňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

vypúšťa sa

Transparentný a nediskriminačný cezhraničný prístup

 

1.  Vždy, keď poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí poskytujú služby dodávania balíkov, uzavrú mnohostranné dohody o terminálnych sadzbách, vyhovejú všetkým odôvodneným žiadostiam o prístup k všetkým prvkom siete a súvisiacim zariadeniam, ako aj k relevantným službám a informačným systémom potrebným na poskytovanie služieb cezhraničného dodávania balíkov.

 

2.  Miesto, kde sa má poskytnúť prístup, je príchodná výmenná pošta v členskom štáte určenia.

 

3.  Poskytovatelia univerzálnej služby uvedení v odseku 1 zverejnia referenčnú ponuku. Referenčná ponuka obsahuje všetky relevantné súvisiace podmienky vrátane cien.

 

4.  Referenčná ponuka obsahuje všetky prvky potrebné na prístup, ako sa uvádza v odseku 1, vrátane akýchkoľvek podmienok obmedzujúcich prístup k službám a/alebo ich využívanie, keď členské štáty v súlade s právom Únie takéto podmienky umožňujú.

 

5.  Referenčnú ponuku pred zverejnením schváli národný regulačný orgán. Národný regulačný orgán môže v prípade potreby nariadiť zmeny referenčnej ponuky, aby sa splnili povinnosti stanovené v tomto nariadení.

 

6.  Poskytovatelia univerzálnej služby uvedení v odseku 1 na požiadanie a na základe referenčnej ponuky najneskôr jeden mesiac od prijatia žiadosti sprístupnia individuálnu ponuku poskytovateľovi služieb dodávania balíkov, ktorý žiada o prístup v zmysle uvedeného odseku. Poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí dostali žiadosť o prístup, a poskytovatelia požadujúci prístup rokujú v dobrej viere.

 

7.  Keď sa nepodarí dosiahnuť dohodu na základe individuálnej ponuky uvedenej v odseku 6, poskytovateľ služieb dodávania balíkov, ktorý požaduje prístup, môže individuálnu ponuku poskytovateľa univerzálnej služby predložiť národnému regulačnému orgánu. Národný regulačný orgán v prípade potreby zmení individuálnu ponuku, aby sa splnili povinnosti stanovené v tomto článku.

 

8.  Prístup je operatívne zabezpečený v primeranej lehote neprekračujúcej tri mesiace od uzavretia zmluvy.

 

Pozmeňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Poskytovanie informácií používateľom obchodníkmi

 

Všetci obchodníci uzatvárajúci s používateľmi zmluvy o predaji, ktoré zahŕňajú zasielanie cezhraničných balíkov, sprístupnia používateľom vo fáze pred uzavretím zmluvy online alebo inými dostupnými spôsobmi tieto informácie:

 

a)  ceny, ktoré účtujú používateľom za cezhraničné dodávanie balíkov vrátane všetkých relevantných alternatívnych alebo zľavnených sadzieb alebo rozpisu poplatkov;

 

b)  ponúkané možnosti cezhraničného dodávania vrátane služby sledovania pohybu a mechanizmov umožňujúcich používateľovi zasiahnuť počas celého procesu dodávania, a to aj pokiaľ ide o vrátenie, a prípadne i možnosť dohodnúť si opätovné dodanie alebo čas či miesto vyzdvihnutia;

 

c)  podrobné informácie o vlastných postupoch vybavovania sťažností i postupoch vybavovania sťažností príslušných poskytovateľov služieb dodávania balíkov a o sieti európskych spotrebiteľských centier pre cezhraničné sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2019 a potom každé štyri roky predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru hodnotiacu správu o uplatňovaní tohto nariadenia a v prípade potreby k nej priloží návrh na jeho preskúmanie.

Komisia do 31. januára 2019 a potom každé tri roky predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru hodnotiacu správu o uplatňovaní tohto nariadenia a v prípade potreby k nej priloží legislatívny návrh na jeho preskúmanie. Táto správa sa vypracuje po konzultáciách so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami vrátane Výboru pre sociálny dialóg v odvetví poštových služieb.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  či sa zlepšila cenová prijateľnosť služieb cezhraničného dodávania balíkov, a to aj pre používateľov vo vzdialených alebo riedko obývaných oblastiach;

a)  či sa zlepšila efektívnosť služieb cezhraničného dodávania balíkov, a to aj pre používateľov vo vzdialených aleboriedko obývaných oblastiach;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v akom rozsahu poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí poskytujú služby dodávania balíkov, poskytli transparentný a nediskriminačný veľkoobchodný cezhraničný prístup, ako sa uvádza v článku 6;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  vplyv na cezhraničný elektronický obchod vrátane údajov o poplatkoch za prepravu účtovaných obchodníkom a používateľom;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  pokrok v kvalite služieb dodávania balíkov a vo vývoji interoperability v oblasti cezhraničného dodávania balíkov;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

vypúšťa sa

Postup výboru

 

1.  Komisii pomáha výbor zriadený smernicou o poštových službách podľa článku 21 smernice 97/67/ES. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... * [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

 

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote štyroch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Príloha I – poznámka pod čiarou (****)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(****) Vyššie uvedené tarify musia platiť pre zásielky dodané domov alebo na akúkoľvek inú adresu v členskom štáte určenia.

(****) Vyššie uvedené tarify musia platiť pre zásielky dodané domov alebo na akúkoľvek inú adresu adresáta v členskom štáte určenia.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Služby cezhraničného dodávania balíkov

Referenčné čísla

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

9.6.2016

Pridružený výbor - dátum oznámenia na schôdzi

19.1.2017

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Biljana Borzan

17.6.2016

Prerokovanie vo výbore

20.3.2017

2.5.2017

 

 

Dátum prijatia

30.5.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

6

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Kaja Kallas, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Franz Obermayr, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

2

0

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Služby cezhraničného dodávania balíkov

Referenčné čísla

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Dátum predloženia v EP

25.5.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

9.6.2016

IMCO

9.6.2016

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

14.6.2016

 

 

 

Postup pridružených výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Lucy Anderson

6.9.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.1.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Dátum prijatia

12.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Herbert Dorfmann, André Elissen, Jaromír Kohlíček

Dátum predloženia

23.10.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

43

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

-

EFDD

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie