ZPRÁVA     ***I
PDF 1241kWORD 189k
19.10.2017
PE 601.257v02-00 A8-0316/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Malin Björk

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0468),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 78 odst. 2 písm. d) a g) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0325/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. ledna 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. února 2017(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Rozpočtového výboru (A8-0316/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Znovuusídlování je zavedeným aktem solidarity s hostitelskými zeměmi, do nichž uprchlíci přicházejí, založeným na humanitárních potřebách. Znovuusídlování spočívá ve výběru státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, kteří potřebují mezinárodní ochranu, ze státu, ve kterém hledají ochranu, a jejich přesun z tohoto státu a přijetí v jiném státě s cílem přiznat jim mezinárodní ochranu a poskytnout jim trvalé řešení. Znovuusídlování má tři vzájemně související funkce, které se navzájem doplňují: je nástrojem pro poskytování ochrany a trvalého řešení a mechanismem umožňujícím sdílet odpovědnost.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) je svým statutem i rezolucemi Valného shromáždění OSN pověřen provádět znovuusídlování jako jedno z trvalých řešení pro osoby nacházející se jako uprchlíci ve vleklých situacích. Odborné znalosti UNHCR na tomto poli vycházejí z desetiletí práce a z celosvětově uznávaného mandátu. Pravomoci UNHCR v této oblasti by měly být zdrojem podpory pro programy znovuusídlování členských států a pro rámec Unie pro znovuusídlování.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c)  Podle čl. 78 odst. 1 SFEU musí být azylová politika Unie v souladu s Ženevskou úmluvou o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951, Protokolem ze dne 31. ledna 1967 a ostatními příslušnými smlouvami. Základem těchto smluv je článek 14 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948, který uznává právo osob žádat v jiných zemích o azyl před pronásledováním.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1d)  Měla by být zajištěna soudržnost a účinnost společného evropského azylového systému. To bude spočívat především v posílení legálních a bezpečných cest pro příjezd příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, které potřebují mezinárodní ochranu, do Unie. Znovuusídlení představuje legální cestu, která by měla nabízet trvalé řešení pro nejzranitelnější příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, a kterou by měly doplňovat další legální cesty.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1e)  Znovuusídlování je nástrojem ochrany. Sloučení rodiny by nemělo záviset na cílech pro znovuusídlování a mělo by nadále představovat klíčový nástroj pro zajištění toho, aby občané Unie a státní příslušníci třetích zemí žijící na území členských států mohli využívat své základní právo na respektování rodinného života. Postup znovuusídlení by se neměl používat pro rodinné příslušníky, kteří by jinak měli právo přidat se v příhodný čas ke své rodině v určitém členském státě v souladu s jinými akty vnitrostátního nebo unijního práva. V případech, kdy se neuplatní vnitrostátní nebo unijní právo, by mělo být možné použít postupy znovuusídlení pro účely rozšířeného sloučení rodiny. Členské státy by měly přijmout flexibilní politiky slučování rodin a zajistit, aby programy slučování rodin byly vytvářeny mimo jejich kvóty pro znovuusídlení.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1f)  Pokud se zvažuje možnost znovuusídlení pro určitého rodinného příslušníka (např. z důvodu ochrany), měly by členské státy usilovat o to, aby v souladu se zásadou celistvosti rodiny byli všichni rodinní příslušníci této osoby včetně závislých rodinných příslušníků, kteří nepatří k základní rodině, přesídleni společně. Členské státy by měly ke stanovení parametrů určité rodiny postupovat s citlivostí ke kulturním rysům a zároveň pragmaticky. Základní rodinu lze považovat za hlavní hledisko, ale fyzická a finanční závislost, stejně jako psychologická a citová závislost mezi rodinnými příslušníky by při konečném stanovení měly být náležitě zohledněny. Kulturně citlivé chápání rodiny je důležité pro osoby, které musely uprchnout před pronásledováním a občanským konfliktem, neboť širší vztahy mohou být poslední obrannou linií osob, které spoléhají výhradně na rodinnou jednotku, pokud jde o přežití, psychologickou podporu a emocionální péči.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1g)  Rámec Unie pro znovuusídlování by měl podporovat a stimulovat členské státy při provádění trvalých programů v oblasti znovuusídlování, a to starších i novějších, a při postupném zvyšování jejich kolektivního úsilí v této oblasti a měl by podporovat a usnadňovat přijímání a začleňování znovuusídlených osob.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 h (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1h)  Newyorská deklarace pro uprchlíky a migranty, kterou přijalo Valné shromáždění OSN dne 19. září 20161a naléhavě vyzývá státy k tomu, aby zvyšovaly své úsilí a vytvořily ucelený rámec pro reakci na situaci uprchlíků, podle nějž bude cílem států poskytovat místa pro znovuusídlení uprchlíků a další legální cesty v takovém měřítku, které umožní uspokojit každoroční potřeby týkající se znovuusídlování stanovené Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

 

__________________

 

1aRezoluce Valného shromáždění OSN A/RES/71/1.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 i (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1i)  Pojem „nebezpečí pro veřejné zdraví“ by měl být chápán jako nemoc s epidemickým potenciálem, jak ji definuje Mezinárodní zdravotní řád Světové zdravotnické organizace.

Pozměňovací návrh  10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Dne 15. prosince 2015 Komise členským státům a přidruženým státům zaslala doporučení pro dobrovolný program přijímání osob z humanitárních důvodů s Tureckem29, v němž navrhla, aby zúčastněné státy přijaly osoby vysídlené v důsledku konfliktu v Sýrii, které potřebují mezinárodní ochranu. Podle prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016 bude dobrovolný program přijímání osob z humanitárních důvodů aktivován, jakmile bude ukončeno nelegální překračování hranic mezi Tureckem a EU nebo dojde alespoň k jeho výraznému a udržitelnému snížení. Členské státy budou do tohoto systému přispívat dobrovolně.

vypouští se

__________________

 

29 C(2015) 9490.

 

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Podle prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016 budou všichni nově příchozí nelegální migranti, kteří vstoupí na řecké ostrovy z Turecka, od 20. března 2016 vráceni do Turecka. Za každého Syřana vráceného zpět z řeckých ostrovů do Turecka bude znovuusídlen jiný syrský občan z Turecka v EU, přičemž se zohlední kritéria zranitelnosti podle OSN. V květnu 2016 členské státy a přidružené státy v rámci dublinského systému dosáhly dohody s Tureckem ohledně standardních operačních postupů, kterými se řídí provádění tohoto programu pro znovuusídlování.

vypouští se

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Na základě stávajících iniciativ by měl být vytvořen stabilní a spolehlivý rámec Unie pro znovuusídlování za účelem znovuusídlování osob, které potřebují mezinárodní ochranu, jež by byl prováděn v souladu s ročními plány Unie pro znovuusídlování a cílenými programy Unie v oblasti znovuusídlování kterými se účinně plní konkrétní závazky členských států.

(8)  Na základě stávajících iniciativ a v souladu se stávajícím mezinárodním uspořádáním pro znovuusídlování by měl být vytvořen stabilní a spolehlivý rámec Unie pro znovuusídlování za účelem znovuusídlování osob, které potřebují mezinárodní ochranu, jenž by byl prováděn v souladu s plány Unie pro znovuusídlování a cílenými programy Unie v oblasti znovuusídlování, kterými se účinně plní konkrétní závazky členských států. Rámec Unie pro znovuusídlování by měl být založen na humanitárních potřebách, měl by přispívat k plnění celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování a ulehčit vleklé situace uprchlíků. Rámec Unie pro znovuusídlování by měl být v souladu s již existujícími strukturami pro znovuusídlování, zejména s každoročními třístrannými konzultacemi o otázkách znovuusídlování (ATCR), a jeho účelem by mělo být dosažení alespoň 20 % předpokládaných celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování podle každoročního odhadu UNHCR. V souladu se zásadami solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy uvedenými v článku 80 SFEU je třeba postupně usilovat o spravedlivé rozdělení znovuusídlovaných osob mezi členské státy. Toto úsilí by mělo jít ruku v ruce s úsilím o zavedení závazných mezinárodních pravidel pro sdílení celosvětové odpovědnosti za znovuusídlování osob, které to potřebují, jak uvádí UNHCR.

 

(V souvislosti s „ročním plánem Unie pro znovuusídlování“ by se mělo odkazovat na „plán Unie pro znovuusídlování“ bez slova „roční“; tento pozměňovací návrh se uplatní v celém textu. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Takovýto rámec je nezbytnou součástí řádně řízené migrační politiky, která by zmenšila rozdíly mezi vnitrostátními praktikami a postupy v oblasti znovuusídlování, zajistila možnost legálního a bezpečného příjezdu na území členských států pro státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří potřebují mezinárodní ochranu, pomohla snížit riziko rozsáhlého nelegálního přílivu státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na území členských států, čímž se sníží zátěž, jakou pro azylové systémy členských států představují spontánně přijíždějící osoby, sloužila k zajištění solidarity se zeměmi v regionech, do nichž nebo uvnitř kterých bylo vysídleno velké množství osob, které potřebují mezinárodní ochranu, tím, že pomůže zmírnit tlak na tyto země, napomáhala k dosažení cílů zahraniční politiky EU zvýšením vlivu Unie vůči třetím zemím a účinně přispívala ke globálním iniciativám v oblasti znovuusídlování tak, že díky ní bude Unie na mezinárodních fórech a při jednání s třetími zeměmi vystupovat jednotně.

(9)  Takovýto rámec, pokud slouží k posílení legálních způsobů migrace, je nezbytnou součástí řádně řízené migrační politiky a přispívá k hladkému fungování společného evropského azylového systému, jehož cílem je podporovat a rozšířit existující vnitrostátní programy znovuusídlování, podporovat nové snahy v oblasti znovuusídlování a napomáhat jim, stanovit možnosti legálního a bezpečného příjezdu na území členských států pro státní příslušníky třetích zemí a osoby bez státní příslušnosti, kteří potřebují mezinárodní ochranu, a přispět k poskytování ochrany a trvalého řešení jejich potřeb. Tento rámec by mohl společně s rozvojovými opatřeními a politikami sloužit jako vyjádření solidarity se zeměmi a regiony, do nichž nebo uvnitř kterých bylo vysídleno velké množství osob, které potřebují mezinárodní ochranu, a může účinně přispívat ke snížení napětí a pomoci zmírnit tlak na tyto země, zejména se zaměřením na zlepšení vleklých situací uprchlíků. Tento rámec by mohl rovněž účinně přispět ke globálním iniciativám v oblasti znovuusídlování díky tomu, že Unie bude na mezinárodních fórech vystupovat jednotně.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Vnitřně vysídlené osoby by měly mít možnost vycestovat z vlastní země a vstoupit na území Unie v rámci programů humanitárního přijímání. Je třeba řádně zohlednit doplňkovou povahu humanitárního přijímání ve vztahu ke znovuusídlování. Opatření pro vnitřně vysídlené osoby přijatá členskými státy v rámci programů humanitárního přijímání by tedy měla být způsobilá k financování z rozpočtu Unie. Vnitrostátní programy humanitárního přijímání, které jsou financovány z rozpočtu Unie, by měly doplňovat cíle v oblasti znovuusídlování stanovené tímto nařízením. Je třeba zvážit možnost zavedení společného unijního postupu pro přijímání vnitřně vysídlených osob, který bude oddělený od znovuusídlování. Členské státy, které umožní přijímání vnitřně vysídlených osob, by měly v první řadě respektovat jejich právo na návrat do jejich místa původu a za žádných okolností by neměly vnitřně vysídlené osoby znovuusídlovat za účelem naplnění vnitrostátních nebo unijních cílů zahraniční politiky.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Aby se snížilo riziko rozsáhlého nelegálního přílivu státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na území členských států, projevila se solidarita se zeměmi v regionech, do nichž nebo uvnitř kterých byl vysídlen velký počet osob, které potřebují mezinárodní ochranu, zmírněním tlaků, jimž tyto země čelí, a přispělo k dosažení cílů zahraniční politiky EU, měly by se regiony nebo třetí země, ze kterých bude znovuusídlování probíhat, přizpůsobit cílené spolupráci se třetími zeměmi za účelem lepšího řízení migrace, jak je stanoveno ve sdělení Komise ze dne 7. června 2016 o zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci32.

vypouští se

__________________

 

32 COM(2016) 377 final.

 

Pozměňovací návrh     16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  V rámci strategického využívání znovuusídlování by Evropská unie měla od samého počátku usilovat o nepřetržitý a úzký dialog s třetími zeměmi, z nichž ke znovuusídlování dochází, a to především s těmi, které se potýkají s dlouhodobými krizemi vyznačujícími se přítomností dlouhodobých uprchlíků na jejich území. Takovýto dialog by měl směřovat k maximalizaci přínosu znovuusídlení osob z těchto zemí a klást důraz na navyšování azylových kapacit těchto zemí, integraci uprchlíků, kteří se nacházejí na jejich území, jejich ochranu před pronásledováním a nenavracení do třetích zemí. Strategické používání znovuusídlování by nemělo být interpretováno jako kontrola migrace nebo používáno k dosažení cílů zahraniční politiky Unie. Nedostatečné strategické využívání znovuusídlování by nemělo být důvodem pro vyloučení země nebo regionu jako zeměpisné priority. Stejná zásada by měla být použita pro doplňkovost s finanční a technickou pomocí.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Aby se snížily rozdíly mezi vnitrostátními postupy pro znovuusídlování, měly by být stanoveny společné standardní postupy a společná kritéria způsobilosti a důvody pro vyloučení, stejně jako společný status ochrany přiznávaný znovuusídleným osobám.

(11)  Aby se posílila a podpořila větší účast členských států na rámci Unie pro znovuusídlování, měly by být stanoveny společné standardní postupy a společná kritéria způsobilosti a důvody pro nezpůsobilost, stejně jako společný status ochrany přiznávaný znovuusídleným osobám.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Společné standardní postupy pro znovuusídlování by měly vycházet z dosavadních zkušeností a norem členských států, zejména ze standardních operačních postupů, jimiž se řídí provádění programu znovuusídlování sjednaného s Tureckem vymezeného v prohlášení EUTurecka ze dne 18. března 2016. Rámec Unie pro znovuusídlování by měl umožňovat použití dvou typů standardních postupů pro znovuusídlování.

(12)  Společné standardní postupy pro znovuusídlování by měly vycházet z dosavadních zkušeností a norem členských států a UNHCR. Rámec Unie pro znovuusídlování by měl umožňovat použití dvou typů postupů pro znovuusídlování.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Oba typy postupů sestávají z následujících fází: výběr, registrace, posouzení a rozhodnutí.

(13)  Všechny typy postupů by měly sestávat z následujících fází: výběr, předložení případů, posouzení, rozhodnutíregistrace.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Mimořádný postup by měl zahrnovat stejně přísné bezpečnostní kontroly jako řádný postup. V rámci mimořádného postupu by nicméně předkládání mimořádných případů znovuusídlení ze strany UNHCR mělo být předmětem zrychleného posouzení požadavků a kritérií způsobilosti, které stanoví toto nařízení. Mimořádné případy znovuusídlení nemusí nutně souviset se zeměpisnými prioritami, které stanoví toto nařízení. Místa pro mimořádné případy by měla odrážet přibližně 10 % celkového počtu. Všechny členské státy by měly být vybízeny, aby poskytovaly místa pro mimořádné případy.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Postup znovuusídlení by měl být dokončen co nejdříve s cílem odradit osoby, které potřebují mezinárodní ochranu, od využívání ilegálních způsobů vstupu do Evropské unie za účelem zajištění ochrany. Zároveň by měl zajistit, aby členské státy měly dostatek času pro úplné a náležité přezkoumání jednotlivých případů. Příslušné lhůty by měly odpovídat tomu, co je nezbytné k provedení různých typů posouzení stanovených pro řádný nebo zrychlený postup.

(16)  Postup znovuusídlení by měl být dokončen co nejdříve, aby zaručil ochranu a zajistil přístup osob, které potřebují mezinárodní ochranu, do Unie. Zároveň by měl zajistit, aby členské státy měly dostatek času pro úplné a náležité přezkoumání jednotlivých případů. Příslušné lhůty by měly odpovídat tomu, co je nezbytné k provedení různých typů posouzení stanovených pro řádný a mimořádný postup. U obou postupů je třeba provést bezpečnostní kontroly.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Veškeré osobní údaje shromážděné v rámci postupu znovuusídlování by měly být uchovávány nejvýše po dobu pěti let od data znovuusídlení. Vzhledem k tomu, že státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří již byli znovuusídleni jedním členským státem nebo kteří během posledních pěti let odmítli znovuusídlení v některém členském státě, by měli být ze znovuusídlení do jiného členského státu vyloučeni, mělo by být takovéto období považováno za nezbytnou lhůtu pro uchovávání osobních údajů, včetně otisků prstů a zobrazení obličeje.

(17)  Veškeré osobní údaje shromážděné v rámci postupu znovuusídlování by měly být v systému Eurodac uchovávány nejvýše po dobu pěti let od data znovuusídlení. Toto období zajistí, aby dotčené osoby měly stejná práva v souvislosti se zpracováním údajů, jaká mají žadatelé o azyl a osoby požívající mezinárodní ochrany. Dále to v případě druhotného pohybu pomůže určit členský stát odpovědný za znovuusídlení.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  V případě zamítavého rozhodnutí by dotčená osoba neměla být znovuusídlena do členského státu, který rozhodnutí vydal, a veškeré uchovávané údaje by měly být vymazány. Důvod zamítnutí by měl být sdělen v odůvodněném stanovisku Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, dalším členským státům, Agentuře Evropské unie pro azyl a jiným organizacím, které případ předložily, v zájmu dalšího náležitého postupu v uvedené záležitosti. Každý členský stát, který vydal zamítavé rozhodnutí, může požádat druhý členský stát posuzující spis týkající se znovuusídlení, o konzultace při posuzování.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Neexistuje žádné subjektivní právo na znovuusídlení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Za účelem doplnění pravidel, kterými se řídí postup, jež se má uplatnit na cílené programy Unie v oblasti znovuusídlování, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přizpůsobení příslušného postupu okolnostem v dotčené třetí zemi, odkud znovuusídlení probíhá, jako je například určení role této třetí země v rámci postupu. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uspořádala vhodné konzultace, včetně konzultací na odborné úrovni, a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201633. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

vypouští se

__________________

 

33 Úř. věst. L123, 12.5.2016, s. 1.

 

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Za účelem doplnění tohoto nařízení by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty podle článku 290 SFEU, pokud jde o stanovení plánu Unie pro znovuusídlování, jež by každé dva roky vymezil cílový počet osob, které mají být znovuusídleny, podrobnosti účasti členských států na plánu a jejich příspěvky k cílovému počtu osob, které mají být znovuusídleny, a také celkové zeměpisné priority. Za účelem doplnění tohoto nařízení by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o zavedení cílených programů Unie v oblasti znovuusídlení, jež by stanovily přesný podíl z celkového počtu osob, které mají být znovuusídleny, a stanovily účast členských států v souladu s plánem Unie pro znovuusídlování. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uspořádala vhodné konzultace, včetně konzultací na odborné úrovni, a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracování aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci budou mít automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení rámce Unie pro znovuusídlování by měly být prováděcí pravomoci pro stanovení ročního plánu Unie pro znovuusídlování svěřeny Radě, která by stanovila maximální celkový počet osob, které mají být znovuusídleny, a vymezila podrobnosti účasti členských států na plánu a jejich příspěvky k celkovému počtu osob, které mají být znovuusídleny, a také celkové zeměpisné priority.

vypouští se

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Tyto pravomoci by se měly vztahovat na návrh Komise, jež stanoví maximální celkový počet osob, které mají být znovuusídleny, a celkové zeměpisné priority. Komise by měla předložit svůj návrh souběžně se svým návrhem ročního rozpočtu Unie. Rada by měla návrh přijmout ve lhůtě dvou měsíců. Komise a Rada by měly vzít v úvahu jednání v rámci Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění rámce Unie pro znovuusídlování by měla být Komisi svěřeny pravomoci zavést cílené programy Unie v oblasti znovuusídlení, které by stanovily přesný podíl z celkového počtu osob, které mají být znovuusídleny, a vymezovaly účast členských států v souladu s ročním plánem Unie pro znovuusídlování. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí34. Pro cílené programy Unie v oblasti znovuusídlování by se měl používat přezkumný postup, neboť tyto systémy mají značný dopad. Komise by měla usilovat o to, aby zavedla cílené programy Unie v oblasti znovuusídlování co nejdříve po přijetí ročního plánu Unie pro znovuusídlování a podle potřeby kdykoliv během období, na něž se roční plán Unie pro znovuusídlování vztahuje. Komise by měla vzít v úvahu jednání v rámci Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení.

vypouští se

__________________

 

34 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

 

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Každý cílený program Unie v oblasti znovuusídlování by měl stanovit, které ze standardních procedurálních pravidel by se mělo uplatnit při jeho provádění. Měl by rovněž vymezit ujednání o místní spolupráci, pokud je to vhodné za účelem usnadnění jeho provádění.

(24)  Každý cílený program Unie v oblasti znovuusídlování by měl uvádět ujednání o místní spolupráci, pokud je to vhodné za účelem usnadnění jeho provádění, zejména s UNHCR, Mezinárodní organizací pro migraci (IOM), Agenturou Evropské unie pro azyl a dalšími příslušnými organizacemi.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Znovuusídleným osobám by měla být přiznána mezinárodní ochrana. Proto by se ustanovení týkající se obsahu mezinárodní ochrany obsažená v acquis v oblasti azylu měla použít od okamžiku, kdy znovuusídlené osoby vstoupí na území členských států, včetně pravidel, která odrazují osoby požívajících mezinárodní ochrany od druhotného pohybu.

(25)  Znovuusídleným osobám by měla být přiznána mezinárodní ochrana s cílem poskytnout jim trvalé řešení. Proto by se ustanovení týkající se obsahu mezinárodní ochrany obsažená v acquis v oblasti azylu měla použít od okamžiku, kdy znovuusídlené osoby vstoupí na území členských států.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  Integrace znovuusídlených osob do přijímající společnosti je důležitá pro úspěch postupu znovuusídlování, a tedy i pro účinnost rámce Unie pro znovuusídlování. Znovuusídlené osoby by měly mít stejný přístup k integračním opatřením jako jiní příjemci mezinárodní ochrany v souladu s [kvalifikačním nařízením]. Členské státy mohou stanovit, že účast na těchto integračních opatření je povinná, jedině pokud jsou tato integrační opatření snadno přístupná, dostupná a bezplatná. Členské státy by měly rovněž nabízet státním příslušníkům třetích zemí nebo osobám bez státní příslušnosti programy orientace před odjezdem, které by měly zahrnovat informování o jejich právech a povinnostech, jazykové kurzy, a informace týkající se sociálního, kulturního a politického uspořádání daného členského státu. Tyto programy mohou být nabízeny po vstupu nebo mohou být zahrnuty do integračních programů, rozhodnou-li se členské státy tyto programy nabízet a měly by přihlížet ke zvláštní zranitelnosti znovuusídlené osoby. Členské státy by rovněž měly připravit orientační programy po příjezdu uzpůsobené znovuusídleným osobám s cílem provázet je především při osvojení jazyka přijímajícího členského státu, při vzdělávání, odborné přípravě a na pracovním trhu a měly by přitom zohlednit jejich specifickou zranitelnost. Pokud je to možné, měly by dotčené subjekty a osoby, jako jsou místní orgány a již znovuusídlené osoby, mít možnost podílet se na provádění těchto programů.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Vzhledem k odborným zkušenostem UNHCR při zprostředkování různých forem přijímání osob, které potřebují mezinárodní ochranu, ze třetích zemí, do nichž byly vysídleny, v členských státech, jež jsou ochotny je přijmout, by měl UNHRC při úsilí o znovuusídlování podle rámce Unie pro znovuusídlování i nadále plnit klíčovou úlohu. Vedle UNHCR by měli být o pomoc členským státům při provádění rámce Unie pro znovuusídlování požádáni další mezinárodní aktéři, například Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).

(27)  Vzhledem k odborným zkušenostem UNHCR při zprostředkování různých forem přijímání osob, které potřebují mezinárodní ochranu, ze třetích zemí, do nichž byly vysídleny, v členských státech, jež jsou ochotny je přijmout, by měl nést UNHRC hlavní odpovědnost za doporučení osob způsobilých k znovuusídlení podle rámce Unie pro znovuusídlování. Vedle UNHCR by měli být o pomoc členským státům při provádění rámce Unie pro znovuusídlování požádáni další mezinárodní aktéři, například Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  [Agentura Evropské unie pro azyl] by měla být členským státům při provádění rámce Unie pro znovuusídlování nápomocna v souladu se svým mandátem.

(28)  Členským státům je třeba poskytovat podporu, která jim pomůže při plnění závazků, a zajistit tak řádné fungování rámce Unie pro znovuusídlování. Tuto podporu by na žádost členských států měla poskytnout [Agentura Evropské unie pro azyl] v souladu se svým mandátem. Agentura Evropské unie pro azyl by měla mimo jiné koordinovat výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy v souvislosti s prováděním tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  Vzhledem k tomu, že cílem tohoto nařízení je stanovit společné postupy znovuusídlování, měly by být členské státy vybízeny k vzájemné spolupráci a společnému zavádění určitých fází postupu, považují-li to za vhodné. Tato spolupráce by například mohla mít podobu sdílení infrastruktury a provádění společných výběrových misí. Na žádost členských států by měla Agentura Evropské unie pro azyl poskytovat podporu členským státům, které hodlají takovou spolupráci navázat.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Měl by být vytvořen Výbor na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení, který by umožňoval rozsáhlé konzultace o provádění rámce Unie pro znovuusídlování se všemi zúčastněnými stranami.

(29)  Měl by být vytvořen Výbor na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení, který by umožňoval rozsáhlé konzultace o provádění rámce Unie pro znovuusídlování se všemi zúčastněnými stranami. Výbor by měl svou činnost harmonizovat s fungováním mezinárodních struktur v oblasti znovuusídlování, zejména s každoročními třístrannými konzultacemi o otázkách znovuusídlování a každoroční prognózou UNHCR týkající se celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování. Výbor na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení by měl vypracovat doporučení, která by byla hlavní součásti plánu Unie pro znovuusídlování a jednotlivých cílených programů Unie v oblasti znovuusídlování. Při své přípravě plánu Unie pro znovuusídlování sestavovaném jednou za dva roky by Komise měla vycházet z doporučení Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Tímto nařízením není dotčena možnost členských států přijmout nebo zavést vnitrostátní programy pro znovuusídlování, které neohrožují dosažení cílů Unie podle tohoto nařízení, například pokud poskytují dodatečný počet míst pro znovuusídlení cíleným programům Unie v oblasti znovuusídlování stanoveným podle tohoto nařízení, která jdou nad rámec jejich příspěvku k maximálnímu počtu osob, které mají být znovuusídleny v rámci ročního plánu Unie pro znovuusídlování.

(31)  Tímto nařízením není dotčena možnost členských států přijmout nebo zavést vnitrostátní programy pro znovuusídlování, například pokud poskytují dodatečný počet míst pro znovuusídlení, která jdou nad rámec jejich příspěvku k cílovému počtu osob, které mají být znovuusídleny v rámci ročního plánu Unie pro znovuusídlování, ani povinnosti členských států související s cílovým počtem osob. Pokud členské státy nabídnou místa pro znovuusídlení v rámci vnitrostátních programů znovuusídlování, měly by mít možnost nadále využívat finančních prostředků z rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se zavádí rámec Unie pro znovuusídlování zaměřený na přijímání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti na území členských států s cílem poskytnout jim mezinárodní ochranu.

Tímto nařízením se zavádí rámec Unie pro znovuusídlování zaměřený na přijímání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti na území členských států s cílem poskytnout jim mezinárodní ochranu a trvalé řešení.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se „znovuusídlováním“ rozumí přijímání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, kteří potřebují mezinárodní ochranu, ze třetí země, do níž nebo uvnitř které byli vysídleni, na území členských států s cílem přiznat jim mezinárodní ochranu.

Pro účely tohoto nařízení se „znovuusídlováním“ rozumí výběr na základě doporučení UNHCR nebo členských států, přijímání, přemístění a ochrana příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, kteří potřebují mezinárodní ochranu, ze třetí země, do níž byli vysídleni, do některého členského státu s cílem přiznat jim mezinárodní ochranu a poskytnout jim trvalé řešení.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  nabízí legální a bezpečné možnosti příjezdu státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, které potřebují mezinárodní ochranu, na území členských států;

a)  zaručuje legální a bezpečné možnosti přemístění a příjezdu státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, které patří k nejzranitelnějším osobám a potřebují mezinárodní ochranu, na území členských států s cílem poskytnout jim trvalé řešení;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přispívá ke snížení rizik způsobených rozsáhlým nelegálním přílivem státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, které potřebují mezinárodní ochranu, na území členských států;

b)  vybízí všechny členské státy, aby postupně zvyšovaly své úsilí v oblasti znovuusídlování a celkový počet dostupných míst pro znovuusídlení a podporovaly a usnadňovaly přijetí a integraci znovuusídlených osob, a přispěly tak k omezování toho, aby státní příslušníci třetích zemí a osoby bez státní příslušnosti, kteří potřebují mezinárodní ochranu, museli na území členských států cestovat nelegálně;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  přispívá k provádění mezinárodních iniciativ spojených se znovuusídlováním.

c)  přispívá k provádění mezinárodních iniciativ spojených se znovuusídlováním, a to prostřednictvím strategického používání znovuusídlování, zejména ve vleklých situacích uprchlíků, což rovněž pomáhá třetím zemím, v nichž lidé usilují o mezinárodní ochranu v první řadě.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při určování regionů nebo třetích zemí, ze kterých bude probíhat znovuusídlování podle rámce Unie pro znovuusídlování v souladu s prováděcími akty uvedenými v článcích 7 a 8, je třeba vzít v úvahu tyto faktory:

Při určování regionů nebo třetích zemí, ze kterých bude probíhat znovuusídlování podle rámce Unie pro znovuusídlování v souladu s akty v přenesené pravomoci uvedenými v článcích 7 a 8, je třeba vzít v úvahu tyto faktory:

Pozměňovací návrh  44

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  počet osob, které potřebují mezinárodní ochranu, vysídlených do třetí země nebo uvnitř této země a jakýkoli následný pohyb těchto osob na území členských států;

a)  počet zranitelných osob, které potřebují mezinárodní ochranu, jak je uvedeno ve výroční zprávě UNHCR týkající se odhadu celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování;

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  třetí země a regiony, které zažívají vleklé situace uprchlíků;

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  doplňkovost s finanční a technickou pomocí poskytovanou třetím zemím, do kterých nebo uvnitř kterých byly osoby, které potřebují mezinárodní ochranu, vysídleny;

b)  rozsah strategického využívání znovuusídlování s cílem nabídnout kolektivní řešení a zlepšit ochranu ve třetích zemích a v zájmu doplňkovosti s finanční a technickou pomocí pro zlepšení přijímací kapacity a podmínek ochrany poskytovanou třetím zemím, do kterých byly osoby, které potřebují mezinárodní ochranu, vysídleny;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  celkové vztahy Unie s příslušnou třetí zemí nebo zeměmi, odkud znovuusídlování probíhá, a s třetími zeměmi obecně;

vypouští se

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  účinnou spolupráci třetí země s Unií v oblasti migrace a azylu včetně:

vypouští se

i)  snižování počtu státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, kteří z dotčené třetí země nelegálně vstupují na území členských států;

 

ii)  vytvoření podmínek pro použití konceptu „první země azylu“ a „bezpečná třetí země“ pro účely navracení žadatelů o azyl, kteří nelegálně překročili hranice na území členských států a kteří pocházejí z dotčené třetí země nebo na ni mají vazby;

 

iii)  zvyšování kapacit pro přijímání a ochranu osob, které potřebují mezinárodní ochranu, pobývajících v dotčené zemi, mimo jiné prostřednictvím vývoje efektivního azylového systému; nebo

 

iv)  zvýšení míry zpětného přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti nelegálně pobývajících na území členských států, například prostřednictvím uzavření a účinného provádění dohod o zpětném přebírání osob;

 

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  rozsah a obsah závazků týkajících se znovuusídlení, které třetí země přijaly.

vypouští se

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 5

Článek 5

Kritéria způsobilosti

Kritéria způsobilosti

Pro cílené programy Unie v oblasti znovuusídlování vytvořené v souladu s článkem 8 jsou způsobilí tito státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti:

Pro cílené programy Unie v oblasti znovuusídlování vytvořené v souladu s článkem 8 jsou způsobilí pouze tito státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti:

a)  i) státní příslušníci třetích zemí, kteří se kvůli odůvodněným obavám z pronásledování na základě rasy, náboženství, státní příslušnosti, politických názorů nebo příslušnosti k určité společenské vrstvě nacházejí mimo území země státní příslušnosti nebo části této země, ve které dříve měli obvyklé bydliště, a proto nemohou, nebo s ohledem na uvedené obavy nechtějí využít ochrany dotčené země, nebo osoby bez státní příslušnosti, které se ze stejných důvodů nacházejí mimo území nebo část země, ve které dříve měly obvyklé bydliště, a proto se nemohou, nebo s ohledem na uvedené obavy nechtějí do dotčené země vrátit nebo v ní pobývat, nebo, pokud výše uvedené není naplněno,

a)  i) státní příslušníci třetích zemí, kteří se kvůli odůvodněným obavám z pronásledování na základě rasy, náboženství, státní příslušnosti, pohlaví, sexuální orientace, genderové identity, zdravotního postižení, politických názorů nebo příslušnosti k určité sociální skupině nacházejí mimo území země státní příslušnosti, a proto nemohou, nebo s ohledem na uvedené obavy nechtějí využít ochrany dotčené země, nebo osoby bez státní příslušnosti, které se ze stejných důvodů nacházejí mimo území země, ve které dříve měly obvyklé bydliště, a proto se nemohou, nebo s ohledem na uvedené obavy nechtějí do dotčené země vrátit nebo v ní pobývat, nebo, pokud výše uvedené není naplněno,

ii) státní příslušníci třetí země, kteří se nacházejí mimo území země státní příslušnosti nebo části této země, ve které dříve měli obvyklé bydliště, nebo osoby bez státní příslušnosti, které se nacházejí mimo zemi svého dosavadního obvyklého bydliště nebo části této země, ve které dříve měly obvyklé bydliště, u nichž existují závažné důvody domnívat se, že pokud by byli vráceni do země svého původu nebo dosavadního obvyklého bydliště nebo by v ní zůstali, byli by vystaveni reálné hrozbě, že utrpí vážnou újmu, a tudíž nemohou, nebo kvůli těmto rizikům nechtějí využít ochrany této země;

ii) státní příslušníci třetí země, kteří se nacházejí mimo území země státní příslušnosti nebo osoby bez státní příslušnosti, které se nacházejí mimo zemi svého dosavadního obvyklého bydliště, u nichž existují závažné důvody domnívat se, že pokud by byli vráceni do země svého původu nebo dosavadního obvyklého bydliště, byli by vystaveni hrozbě, že utrpí vážnou újmu, a tudíž nemohou, nebo kvůli těmto rizikům nechtějí využít ochrany této země;

b)  státní příslušníci třetích zemíosoby bez státní příslušnosti, kteří spadají alespoň do jedné z níže uvedených kategorií:

   a kteří dále spadají alespoň do jedné z níže uvedených kategorií zranitelných osob:

i)  zranitelné osoby;

 

–  ženy a dívky v ohrožení,

–  ženy a dívky v ohrožení,

–  děti a dospívající v ohrožení, včetně dětí bez doprovodu,

–  děti a dospívající v ohrožení, včetně dětí bez doprovodu,

–  osoby, které byly vystaveny násilí a/nebo mučení, mimo jiné na základě pohlaví,

–  osoby, které byly vystaveny násilí a/nebo mučení, mimo jiné na základě pohlaví nebo sexuální orientace,

–  osoby s potřebami právní a/nebo fyzické ochrany,

–  osoby s potřebami právní a/nebo fyzické ochrany, včetně osob, kterým hrozí navrácení,

 

  osoby, u nichž není možné žádné jiné udržitelné řešení, zejména osoby ve vleklé situaci uprchlíků,

–  osoby s potřebami zdravotní péče nebo se zdravotním postižením, nebo

–  osoby s potřebami zdravotní péče nebo se zdravotním postižením, nebo

 

  starší osoby;

  osoby zranitelné ze socioekonomického hlediska,

 

 

b)  státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří splňují kritéria uvedená pod písmenem a) a kteří jsou zároveň v souladu s článkem 1D odst. 2 Ženevské úmluvy z roku 1951 oprávněni využívat možnosti poskytované touto úmluvou;

ii)  rodinní příslušníci státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti nebo občanů Unie oprávněně pobývajících na území členského státu:

c)  následující rodinní příslušníci státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, kteří mají být znovuusídleni s cílem zajistit celistvost rodiny:

–  manžel či manželka nebo nesezdaný partner či partnerka žijící v trvalém vztahu, pokud se k nesezdaným párům v právu nebo praxi dotčeného členského státu přistupuje podobně jako k párům sezdaným podle jeho právních předpisů o státních příslušnících třetí země nebo osobách bez státní příslušnosti,

–  manžel či manželka nebo nesezdaný partner či partnerka žijící v trvalém vztahu,

–  nezletilé děti párů uvedených v první odrážce nebo státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, jež mají být znovuusídleni, pokud jsou svobodné, bez ohledu na to, zda se jedná o děti manželské, nemanželské nebo osvojené ve smyslu vnitrostátního práva,

–  děti bez ohledu na to, zda se jedná o děti manželské, nemanželské nebo osvojené ve smyslu či podle definice vnitrostátního práva a také děti, za něž nesou rodičovskou odpovědnost,

–  otec, matka nebo jiná dospělá osoba odpovědná za nesezdanou nezletilou osobu, jež má být znovuusídlena, ať již podle práva nebo praxe členského státu, na jehož území se dospělá osoba nachází,

–  otec, matka nebo jiná dospělá osoba odpovědná za nezletilou osobu v souladu s vnitrostátním právem nebo praxí,

–  sourozenec nebo sourozenci státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, kteří mají být znovuusídleni,

–  sourozenec nebo sourozenci,

–  státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří mají být znovuusídleni, závislí na pomoci svých dětí či rodičů v důsledku těhotenství, narození dítěte, vážné nemoci, vážného postižení nebo stáří, za předpokladu, že rodinné vazby existovaly v zemi původu, že jsou toto dítě nebo rodič schopni se o závislou osobu postarat a že dotčené osoby vyjádřily svůj úmysl písemně,

–  státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří jsou závislí na pomoci svých dětí, rodičů nebo jiných rodinných příslušníků v důsledku těhotenství, narození dítěte, vážné nemoci, vážného postižení nebo stáří, za předpokladu, že rodinné vazby existovaly v zemi původu, že jsou toto dítě nebo rodič nebo jiný rodinný příslušník schopni se o závislou osobu postarat a že dotčené osoby vyjádřily svůj úmysl písemně,

c)  státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří nespadají do působnosti článku 1D Ženevské úmluvy z roku 1951, jež se týká ochrany nebo podpory poskytovaných jinými orgány nebo agenturami OSN než Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR),

 

d)  státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, které příslušné orgány země, v níž pobývají nebo v níž mají bydliště, neuznaly za osoby, které mají práva a povinnosti spojené se státní příslušností této země nebo práva a povinnosti jim rovnocenné.

 

Členské státy zajistí, aby mohla být zachována celistvost rodiny mezi osobami uvedenými v písm. b) bodě ii).

 

 

  Aniž je dotčena právní úprava Unie týkající se slučování rodin, včetně směrnice Rady 2003/86/ES1a, nebo vnitrostátní právní předpisy členských států o slučování rodin, rodinní příslušníci státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti nebo občanů Unie legálně pobývající v určitém členském státě uvedení v písmenu c) nebo prvním odstavci mohou být znovuusídleni členskými státy mimo cílený rámec Unie pro znovuusídlení.

 

____________

 

1a Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny (Úř. věst. L 251, 3.10.2003, s. 12).

(Pozměněné písm. b) se stává druhým pododstavcem písm. a), pozměněné písm. c) se stává písmenem b), pozměněný bod ii) písmene b) se stává písmenem c)).

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Důvody pro vyloučení

Důvody pro nezpůsobilost

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Z cílených programů Unie v oblasti znovuusídlování vytvořených v souladu s článkem 8 jsou vyloučeni tito státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti:

1.  Pro cílené programy Unie v oblasti znovuusídlování vytvořené v souladu s článkem 8 nejsou způsobilí tito státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti:

Pozměňovací návrh  53

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  osoby, u nichž se lze oprávněně domnívat, že:

a)  osoby, u nichž se lze z vážných důvodů domnívat, že:

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  se dopustily závažného trestného činu;

ii)  se dopustily závažného trestného činu, který není politické povahy;

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  osoby, u nichž se lze oprávněně domnívat, že představují nebezpečí pro společnost, veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví nebo mezinárodní vztahy členského státu posuzujícího spis týkající se jejich znovuusídlení, a to rovněž v případech, kdy druhý členský stát požádal členský stát posuzující spis týkající se znovuusídlení, aby byl tento druhý členský stát konzultován při posuzování konkrétních státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti nebo zvláštních kategorií státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, u nichž druhý členský stát vznesl z výše uvedených důvodů námitku proti jejich znovuusídlení;

b)  osoby, u nichž se lze z vážných důvodů domnívat, že představují nebezpečí pro veřejnou bezpečnost nebo bezpečnost státu nebo veřejné zdraví členského státu posuzujícího spis týkající se jejich znovuusídlení;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  osoby, na něž je veden záznam v Schengenském informačním systému nebo ve vnitrostátní databázi členského státu pro účely odepření vstupu;

vypouští se

Pozměňovací návrh  57

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  osoby, které nelegálně pobývaly, vstoupily nebo se pokusily nelegálně vstoupit na území členských států během pěti let před znovuusídlením;

vypouští se

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  osoby, které již byly znovu usídleny jiným členským státem v rámci provádění tohoto nařízení, závěrů zástupců vlád členských států zasedajících v Radě 11097/15 ze dne 20. července 2015, prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016, doporučení Komise C(2015) 9490 ze dne 15. prosince 2015 nebo v rámci národního programu pro znovuusídlování; a

e)  osoby, které již byly znovu usídleny některým členským státem

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  osoby, které členské státy během posledních pěti let před znovuusídlení odmítly znovuusídlit v souladu s tímto odstavcem.

vypouští se

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti mohou být vyloučeny z cílených programů Unie v oblasti znovuusídlování vytvořených v souladu s článkem 8, pokud některý z důvodů pro vyloučení uvedených odstavci 1 písmenech a) nebo b) platí prima facie.

vypouští se

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 7 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Roční plán Unie pro znovuusídlování

Dvouletý plán Unie pro znovuusídlování

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na základě návrhu Komise přijme Rada roční plán Unie pro znovuusídlování, a to v roce předcházejícím roku,němž má být prováděn.

1.  Za účelem stanovení plánu Unie pro znovuusídlování v souladu s následujícími odstavci je Komisi svěřena pravomoc přijímat každé dva roky jako doplnění tohoto nařízení aktypřenesené pravomoci v souladu s článkem 14.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Plán Unie pro znovuusídlování plně zohledňuje doporučení Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení a je založen na výroční zprávě Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) týkající se prognózy celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Roční plán Unie pro znovuusídlování obsahuje:

2.  Plán Unie pro znovuusídlování obsahuje:

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  maximální celkový počet osob, které mají být znovuusídleny;

a)  cílový počet osob, které mají být znovuusídleny, jenž zohledňuje minimálně 20 % každoroční prognózy týkající se celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podrobnosti týkající se účasti členských států na provádění ročního plánu Unie pro znovuusídlování a jejich příspěvku k celkovému počtu osob, které mají být znovuusídleny;

b)  podrobnosti týkající se účasti členských států na provádění plánu Unie pro znovuusídlování a jejich příspěvku k cílovému počtu osob, které mají být znovuusídleny;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  celkové zeměpisné priority.

c)  celkové zeměpisné priority stanovené na základě každoroční prognózy celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování uvedené ve zprávě Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  nepřidělená mimořádná kvóta pro osoby, které mají být znovu usídleny, jak je stanoveno v článku 11a, která odpovídá přibližně 10 % cílového počtu uvedeného v písmenu a) a která zohledňuje naléhavé a mimořádné případy bez ohledu na zeměpisné priority uvedené pod písmenem c).

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise přijme prováděcí akty, kterými se zakládají cílené programy Unie v oblasti znovuusídlování, v souladu s ročním plánem Unie pro znovuusídlování podle článku 7. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2.

1.  Za účelem založení cílených programů Unie v oblasti znovuusídlování v souladu s plánem Unie pro znovuusídlování přijatým podle článku 7, je Komisi svěřena pravomoc přijímat jako doplnění tohoto nařízení akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přesný počet osob, které mají být znovuusídleny z maximálního počtu osob stanoveného v ročním plánu Unie pro znovuusídlování, který je uveden v čl. 7 odst. 2 písm. a), a podrobnosti ohledně zapojení členských států do cíleného programu Unie pro znovuusídlení;

b)  přesný počet osob, které mají být znovuusídleny z cílového počtu osob stanoveného v plánu Unie pro znovuusídlování, který je uveden v čl. 7 odst. 2 písm. a), a podrobnosti ohledně zapojení členských států do cíleného programu Unie pro znovuusídlení;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  specifikaci regionů nebo třetích zemí, z nichž ke znovuusídlení dochází, jak je uvedeno v článku 4;

c)  specifikaci regionů nebo třetích zemí, z nichž ke znovuusídlení dochází v souladu s čl. 7 odst. 3 písm. c) a jak je uvedeno v článku 4, a v příslušných případech také priority a postupy předpokládané Unií v souvislosti s regiony nebo třetími zeměmi v rámci strategického využívání znovuusídlování;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  v případě potřeby ustanovení týkající se místní koordinace a praktické spolupráce mezi členskými státy, za podpory [Agentury Evropské unie pro azyl] v souladu s čl. 12 odst. 3, jakož i se třetími zeměmi a UNHCR nebo jinými partnery;

d)   ustanovení týkající se místní koordinace a praktické spolupráce mezi členskými státy, za podpory UNHCR a v případě, že o to členské státy požádají, [Agentury Evropské unie pro azyl] v souladu s čl. 12 odst. 3, jakož i se třetími zeměmi a UNHCR nebo jinými partnery;

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  popis konkrétní skupiny nebo skupin státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, na které se cílený program Unie v oblasti znovuusídlování vztahuje;

e)  popis konkrétní skupiny nebo skupin státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, na které se cílený program Unie v oblasti znovuusídlování vztahuje, podaný na základě výroční zprávy o prognóze UNHCR týkající se celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování a ve shodě s kategoriemi způsobilosti pro znovuusídlení uvedenými v čl. 5 písm. a);

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  informacitom, zda se použije řádný postup stanovený v článku 10 nebo zrychlený postup stanovený v článku 11, a případně upřesnění toho, jakým způsobem se provede výběr a posouzení státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, a časový rámec pro přijímání rozhodnutí týkajících se znovuusídlení;

vypouští se

Pozměňovací návrh  75

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud kombinovaná dobrovolná účast všech členských států nepřinese 75 % cílového počtu osob, které mají být v souladu s čl. 7 odst. 3 písm. a) znovuusídleny na konci dvouletého období plánu Unie pro znovuusídlování, cílené programy Unie pro znovuusídlování stanoví přesný počet osob, které musí každý členský stát znovu usídlit, s cílem dosáhnout alespoň tohoto procentního podílu z cílového počtu. Rozdělení celkového počtu osob, které mají být znovuusídleny, mezi členské státy vychází z referenčního klíče podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [Dublinské nařízení].

 

Při stanovování celkového počtu osob, které mají být znovuusídleny, na členský stát, se zohlední počet osob, které již do dotčeného členského státu byly znovuusídleny.

 

 

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Postupy pro znovuusídlování stanovené v článcích 10 a 11 se použijí pro státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří vyjádřili svůj souhlas se znovuusídlením a svůj souhlas následně nevzali nazpět, včetně odmítnutí znovuusídlení v konkrétním členském státě.

Znovuusídlování upravené tímto nařízením se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří vyjádřili svůj souhlas se znovuusídlením a svůj souhlas následně nevzali nazpět, včetně odmítnutí znovuusídlení v konkrétním členském státě. Členské státy řádně informují státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti o právech a povinnostech vyplývajících ze znovuusídlení a také o možných dopadech neudělení souhlasu nebo odmítnutí znovuusídlení.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Při provádění cíleného programu Unie pro znovuusídlení členské státy vyberou státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnostiposoudí, zda tito státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti spadají do oblasti působnosti cíleného programu Unie pro znovuusídlení.

1.  Při provádění cíleného programu Unie pro znovuusídlení vycházejí členské státy v otázce výběru především z případů vybranýchposouzených UNHCR. Dalšími subjekty provádějícími výběr mohou být členské státy nebo příslušné organizace.

Pozměňovací návrh  78

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy posoudí, zda tito státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti spadají do oblasti působnosti cíleného programu Unie pro znovuusídlení.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou dát přednost mimo jiné státním příslušníků třetích zemí nebo osobám bez státní příslušnosti:

vypouští se

a)   s rodinnými vazbami se státními příslušníky třetích zemí nebo osobami bez státní příslušnosti nebo občany Unie oprávněně pobývajícími na území členského státu;

 

b)   se sociálními nebo kulturními vazbami nebo jinými charakteristikami, které mohou usnadnit integraci v zúčastněném členském státě, pokud tento přístup nezakládá diskriminaci založenou zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyce, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetkových poměrech, původu, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci, aniž je tím dotčeno rozdílné zacházení nezbytné pro posouzení uvedené v prvním pododstavci;

 

c)   se zvláštními potřebami ochrany či zranitelným osobám.

 

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Po výběru státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti členské státy zaevidují údaje těch osob, pro které hodlají provádět postup znovuusídlení:

vypouští se

a)   jméno, datum narození, pohlaví, státní příslušnost a jiné osobní údaje;

 

b)   otisky všech prstů a zobrazení obličeje každého státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti starších šesti let;

 

c)   druh a počet veškerých průkazů totožnosti nebo cestovních dokladů státního příslušníka třetí země; a dále

 

d)  datum registrace, místo, kde k registraci dochází, a orgán, který registraci provádí.

 

V průběhu registrace mohou být shromažďovány také doplňující údaje nezbytné pro provádění odstavců 3 a 4.

 

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Po výběru státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti členské státy provedou vhodné bezpečnostní kontroly příslušných unijních a vnitrostátních databází, včetně Schengenského informačního systému:

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy posoudí, zda státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti uvedení v odstavci 2 splňují kritéria způsobilosti stanovená v článku 5 a zda nejsou vyloučeni podle čl. 6 odst. 1.

Členské státy posoudí, zda státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti splňují kritéria způsobilosti stanovená v článku 5 a zda nejsou vyloučeni podle čl. 6 odst. 1.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy provedou toto posouzení na základě písemných dokladů, případně včetně informací UNHCR ohledně toho, zda státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti splňují podmínky pro uznání za uprchlíka, nebo na základě osobního pohovoru či kombinace obou přístupů.

Členské státy provedou toto posouzení zejména na základě písemných dokladů, případně včetně informací UNHCR ohledně toho, zda státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti splňují podmínky pro uznání za uprchlíka, a na základě osobního pohovoru.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pro účely provádění řádného postupu mohou členské státy požádat UNHCR, popřípadě [Agenturu Evropské unie pro azyl] nebo příslušné mezinárodní orgány, aby plně a transparentně posoudily:

 

a)   zda spadají do působnosti cíleného programu Unie v oblasti znovuusídlování; a

 

b)   zda spadají do některé z kategorií způsobilosti pro znovuusídlení uvedených v čl. 5 písm. a), a aby své odůvodnění zdůvodnily.

 

Členské státy mohou UNHCR rovněž požádat, aby plně posoudil, zda státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, které jim UNHCR doporučil, splňují podmínky pro uznání za uprchlíka ve smyslu článku 1 Ženevské úmluvy z roku 1951.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy přijmou rozhodnutí o znovuusídlení státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na základě posouzení uvedeného v odstavci 3 co nejdříve a nejpozději osm měsíců po jejich registraci. V případě, že se vyskytnou složité skutkové a právní otázky, mohou členské státy prodloužit tuto osmiměsíční lhůtu o nejvýše čtyři měsíce.

4.  Členské státy přijmou rozhodnutí o znovuusídlení státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na základě posouzení uvedeného v odstavci 3 co nejdříve a nejpozději šest měsíců po jejich registraci. V případě, že se vyskytnou složité skutkové a právní otázky, mohou členské státy prodloužit tuto lhůtu o nejvýše tři měsíce. Pokud po vypršení lhůt stanovených v tomto odstavci členský stát bez odůvodnění nesdělil rozhodnutí, může postup znovuusídlení dotčeného státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti zahájit jiný členský stát.

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Poté, co členské státy přijmou rozhodnutí, informují státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti o jejich právech a povinnostech, zejména právu odmítnout znovuusídlení a z něj vyplývajících možných dopadech, právech a povinnostech vyplývajících z postavení uprchlíka nebo příjemce doplňkové ochrany, především pokud jde o druhotný pohyb a povinnost zaznamenat osobní údaje do systému Eurodac.

 

Tyto informace musí být poskytnuty písemně a v případě potřeby ústně, v jazyce, kterému daná osoba rozumí, a přizpůsobí se zvláštním potřebám nezletilých osob nebo osob se specifickými potřebami.

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy uchovávají údaje uvedené v odstavcích 2 až 4 po dobu pěti let od data znovuusídlení.

5.  Po vstupu na jejich území zaznamená každý členský stát informace o znovuusídlené osobě, pokud jsou dostupné, v souladu s nařízením (EU) č. XXX/XXX [nařízení Eurodac]. Členské státy uchovávají údaje uvedené v [nařízení Eurodac] po dobu pěti let od data znovuusídlení.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po uplynutí tohoto období musí členské státy tyto údaje vymazat. Členské státy vymažou údaje o osobě, která získá občanství některého členského státu před uplynutím této lhůty, jakmile se příslušný členský stát dozví, že dotčená osoba toto občanství získala.

Po uplynutí tohoto období musí členské státy tyto údaje vymazat. Členské státy vymažou údaje o osobě, která získá občanství některého členského státu před uplynutím této lhůty.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  V případě zamítavého rozhodnutí nebude dotčená osoba znovuusídlena.

6.  V případě zamítavého rozhodnutí nebude dotčená osoba znovuusídlena v členském státě, který toto rozhodnutí vydal. Důvod zamítnutí je sdělen v odůvodněném stanovisku Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), dalším členským státům, Agentuře Evropské unie pro azyl a jiným organizacím, které podaly žádost o přijetí návazných opatření. Každý členský stát, který vydal zamítavé rozhodnutí, může požádat druhý členský stát posuzující spis týkající se znovuusídlení, o konzultace při posuzování.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  přizná postavení uprchlíka, pokud dotčený státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti splňuje podmínky pro uznání za uprchlíka, nebo status doplňkové ochrany, pokud státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti splňuje podmínky pro doplňkovou ochranu. Členský stát uvedené rozhodnutí oznámí státnímu příslušníkovi třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti. Rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka nebo statusu doplňkové ochrany má stejný účinek jako rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka nebo statusu doplňkové ochrany podle článků 13 a 19 nařízení (EU) č. XXX/XXX [kvalifikační nařízení], jakmile dotčená osoba vstoupí na území členského státu;

a)  přizná postavení uprchlíka, pokud dotčený státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti splňuje podmínky pro uznání za uprchlíka, nebo status doplňkové ochrany, pokud státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti splňuje podmínky pro doplňkovou ochranu. Členský stát uvedené rozhodnutí oznámí státnímu příslušníkovi třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti a informuje je o právech, které jim na základě tohoto statusu vznikají. Rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka nebo statusu doplňkové ochrany má stejný účinek jako rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka nebo statusu doplňkové ochrany podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [kvalifikační nařízení], jakmile dotčená osoba vstoupí na území členského státu; Členské státy mohou vydávat povolení k pobytu s trvalou či neomezenou dobou platnosti za podmínek, které jsou příznivější, jak je uvedeno v článku 13 směrnice Rady 2003/109/ES1a.

 

__________________

 

1a Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (Úř. věst. L 16, 23.1.2004, s. 44–53).

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  nabízí cestovní služby, včetně lékařských prohlídek ověřujících způsobilost k cestě, a zajišťuje bezplatnou přepravu na své území, případně nabízí zprostředkování výstupních procedur ve třetí zemi, z níž jsou státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti přijímáni;

b)  nabízí cestovní služby, včetně lékařských prohlídek ověřujících způsobilost k cestě a případně i lékařských prohlídek, a zajišťuje bezplatnou přepravu na své území, případně nabízí zprostředkování výstupních procedur ve třetí zemi, z níž jsou státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti přijímáni. Při organizaci cesty členské státy zohlední případné potřeby dotčených osob včetně jejich zranitelnosti;

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  nabízí státním příslušníkům třetích zemí nebo osobám bez státní příslušnosti programy orientace před odjezdem, které mohou zahrnovat informování o jejich právech a povinnostech, jazykové kurzy, a informace týkající se sociálního, kulturního a politického uspořádání daného členského státu.

c)  nabízí státním příslušníkům třetích zemí nebo osobám bez státní příslušnosti programy orientace před odjezdem, které zahrnují informace o jejich právech a povinnostech, jazykové kurzy, a informace týkající se sociálního, kulturního a politického uspořádání daného členského státu. Tyto programy mohou být nabízeny po vstupu nebo mohou být zahrnuty do integračních programů, rozhodnu-li se členské státy tyto programy nabízet, za předpokladu, že budou přístupné a bezplatné, a s přihlédnutím ke zvláštním zranitelnostem znovuusídlené osoby.

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 7 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  v co nejkratší lhůtě zajistí přepravu;

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Pro účely provádění řádného postupu mohou členské státy před výběrem státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti požádat UNHCR, popřípadě [Agenturu Evropské unie pro azyl] nebo příslušné mezinárodní orgány, aby jim doporučily ty státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, u nichž tyto subjekty plně posoudily:

vypouští se

a)   zda spadají do působnosti cíleného programu Unie v oblasti znovuusídlování; a dále

 

b)  zda spadají do některé z kategorií zranitelnosti uvedených v čl. 5 v písm. b) bodě i).

 

Členské státy mohou UNHCR rovněž požádat, aby plně posoudil, zda státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, které jim UNHCR doporučil, splňují podmínky pro uznání za uprchlíka ve smyslu článku 1 Ženevské úmluvy z roku 1951.

 

Členské státy mohou rovněž požadovat, aby byla zohledněna mimo jiné kritéria stanovená v odst. 1 písm. a) až c).

 

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s postupem stanoveným v článku 14, pokud jde o doplnění prvků uvedených v odstavcích 1 až 4, aby bylo možné v nezbytných případech přizpůsobit postup znovuusídlení okolnostem ve třetí zemi, odkud znovuusídlení probíhá.

vypouští se

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 11

vypouští se

Zrychlený postup

 

Pokud prováděcí akt Komise, kterým se přijímá cílený program Unie v oblasti znovuusídlování, umožňuje využít zrychlený postup a odchylně od článku 10, členské státy:

 

1)  nesmí posuzovat, zda státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti splňují požadavky uvedené v čl. 5 písm. a) bodě i);

 

2)  nesmí od UNHCR vyžadovat, aby posoudil, zda státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti splňují podmínky pro uznání za uprchlíka ve smyslu článku 1 Ženevské úmluvy z roku 1951;

 

3)  přijmou rozhodnutí o znovuusídlení co nejdříve, a nejpozději do čtyř měsíců po registraci státního příslušníka třetí země podle čl. 10 odst. 2; v případě, že se vyskytnou složité skutkové a právní otázky, mohou členské státy prodloužit tuto čtyřměsíční lhůtu o nejvýše dva měsíce.

 

4)  poskytnou státním příslušníkům třetích zemí nebo osobám bez státní příslušnosti status doplňkové ochrany.

 

Status doplňkové ochrany přiznaný na základě pododstavce (4) se považuje za ukončený v případě, pokud bylo přijato konečné rozhodnutí o žádosti o mezinárodní ochranu podané osobou požívající této ochrany.

 

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11 a

 

Mimořádný postup

 

Pokud akt v přenesené pravomoci, jímž Komise přijme plán Unie pro znovuusídlování, stanoví mimořádný postup, který nebude vázán pouze na určité regiony či skupiny obyvatel, pak pro případy, kdy je s ohledem na bezprostřední ohrožení bezpečnosti určitých osob nebo závažnost jejich zdravotního stavu nezbytné tyto osoby ve velmi krátké době rychle přemístit z ohrožujících podmínek, členské státy odchylně od ustanovení článku 10:

 

1)   přijmou závazek, že zavedou zrychlený postup pro naléhavé a mimořádné případy, pokud takový postup již neexistuje;

 

2)   stanoví konkrétní počet míst využitelných pro účely tohoto postupu, která nebudou nezbytně vázaná pouze na určité regiony či skupiny obyvatel;

 

3)   budou přijímat naléhavé nebo mimořádné případy osob potřebujících znovuusídlení, které jim předloží UNHCR a ve kterých je s ohledem na bezprostřední ohrožení bezpečnosti určitých osob nebo závažnost jejich zdravotního stavu nezbytné tyto osoby ve velmi krátké době přemístit z ohrožujících podmínek;

 

4)   urychlí posouzení otázky, zda příslušníci třetích zemí či osoby bez státní příslušnosti splňují požadavky a kritéria způsobilosti platné pro tento rámec na základě článku 5; a

 

5)   vynasnaží se přijmout rozhodnutí do dvou týdnů od předložení případu a zajistit okamžitou přepravu státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby se usnadnilo provádění cílených programů Unie v oblasti znovuusídlování, členské státy určí vnitrostátní kontaktní místa a mohou se rozhodnout, že ve třetích zemích jmenují styčné důstojníky.

1.  Aby se usnadnilo provádění cílených programů Unie v oblasti znovuusídlování, členské státy určí vnitrostátní kontaktní místa a mohou se rozhodnout, že ve třetích zemích jmenují styčné důstojníky. Členské státy mohou využívat pomoci [Agentury Evropské unie pro azyl] a popřípadě též stávajících struktur pro operativní spolupráci v oblasti znovuusídlování.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  [Agentura Evropské unie pro azyl] může členské státy podporovat mj. prostřednictvím koordinace jejich vzájemné technické spolupráce, pomoci při provádění cílených programů Unie v oblasti znovuusídlování a zprostředkováním sdílení infrastruktury v souladu s [nařízením (EU) č. XXX/XXX (nařízení o agentuře EU pro azyl)39].

vypouští se

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členským státům mohou při provádění cílených programů v oblasti znovuusídlování, a zejména při provádění orientačních informačních programů před odjezdem, lékařských prohlídkách ověřujících způsobilost k cestě, zařizování cestovních služeb a dalších praktických opatřeních pomáhat partneři v souladu s ustanoveními, která se týkají místní koordinace a praktické spolupráce, pro cílené programy Unie v oblasti znovuusídlování stanovenými v čl. 8 odst. 2 písm. d).

3.  Členským státům mohou při provádění cílených programů v oblasti znovuusídlování, a zejména při provádění orientačních informačních programů před odjezdem, lékařských prohlídkách ověřujících způsobilost k cestě, zařizování cestovních služeb a dalších praktických opatřeních pomáhat Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), jakož i jiní partneři v souladu s ustanoveními, která se týkají místní koordinace a praktické spolupráce, pro cílené programy Unie v oblasti znovuusídlování stanovenými v čl. 8 odst. 2 písm. d).

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Úloha Agentury Evropské unie pro azyl

 

1.  Úlohou Agentury Evropské unie pro azyl je podporovat členské státy v jejich snahách a poskytování kapacit v oblasti znovuusídlování. Agentura Evropské unie poskytuje na žádost členských států podporu při provádění rámce Unie pro znovuusídlování.

 

Tato podpora může mít podobu pomoci v rámci:

 

a)  úkolů týkajících se posuzování, zejména s cílem umožnit členským státům dodržovat stanovené lhůty pro provádění znovuusídlování;

 

 

 

b)  odborné přípravy zaměstnanců specializovaných na znovuusídlování;

 

c) informací poskytovaných příslušníkům třetích zemí nebo osobám bez státní příslušnosti, a jim poskytovaných školení před odjezdem v souladu s článkem 10;

 

d)  spolupráce mezi nimi, pokud se rozhodnou společně provádět fáze postupu znovuusídlování. Agentura může například pomoci se sdílením infrastruktury a zaváděním společných výběrových misí.

 

2.  Agentura koordinuje výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy pro účely provádění tohoto nařízení a integrace znovuusídlených osob v jejich přijímající společnosti.

 

3.  Agentura shromažďuje údaje týkající se počtu znovuusídlených osob, provádění závazků členských států a důvodů pro nedokončení postupů.

 

 

 

4.  Agentura se podílí na každoročních třístranných konzultacích o otázkách znovuusídlování (ATCR) a o práci, kterou v jejich rámci odvedla, informuje Výbor na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Zřizuje se Výbor na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení složený ze zástupců Evropského parlamentu, Rady, Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a zástupců členských států, [Agentury Evropské unie pro azyl], UNHCR a IOM. Pokud Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko vyjádřily svůj záměr podílet se na provádění ročního plánu Unie pro znovuusídlování, přizvou se jejich zástupci k účasti na zasedáních Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení.

1.  Zřizuje se Výbor na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení složený z poslanců Evropského parlamentu, Rady, Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a členských států. Přizve se také [Agentura Evropské unie pro azyl], UNHCR, IOMdalší příslušné organizace občanské společnosti. Pokud Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko vyjádřily svůj záměr podílet se na provádění plánu Unie pro znovuusídlování, přizvou se jejich zástupci k účasti na zasedáních Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení.

 

 

Pozměňovací návrh   103

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  V návaznosti na každoroční třístranné konzultace o otázkách znovuusídlování (ATCR), jichž se účastní Výbor na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení, a na výroční zprávu UNHCR o prognóze celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování, je hlavní úlohou Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení vymezit hlavní součásti plánu Unie pro znovuusídlování a jednotlivých cílených programů Unie v oblasti znovuusídlování, zejména poskytovat doporučení týkající se počtu osob, které mají být znovu usídleny, rovného rozdělení těchto osob mezi členské státy, třetích zemí, z nichž má být znovuusídlení uskutečněno, a příležitostí pro strategické využití znovuusídlování. Doporučení Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení se zveřejňují

Pozměňovací návrh   104

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení předsedá Komise. Výbor se schází nejméně jednou ročně podle potřeby na žádost Komise nebo na žádost členského státu.

2.  Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení předsedá Komise. Výbor se schází nejméně jednou ročně podle potřeby na žádost Komise nebo na žádost členského státu či Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh   105

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise konzultuje Výbor na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení ve věcech týkajících se provádění rámce Unie pro znovuusídlování.

3.  Komise a Rada plně zohlední doporučení Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení ve věcech týkajících se provádění rámce Unie pro znovuusídlování a zejména pokud jde o vytváření plánu Unie pro znovuusídlování a cílených programů Unie v oblasti znovuusídlování.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 10 odst. 9 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 7 a 8 je svěřena Komisi na dobu 4 let počínaje ... [dnem vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem příslušného čtyřletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 7 a 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 10 odst. 9 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 7 a 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 15

vypouští se

Postup projednávání ve výboru

 

1.   Komisi je nápomocen výbor. Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

Pozměňovací návrh   110

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (EU) No 516/2014

Bod odůvodnění 46

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1)  Bod odůvodnění 46 se mění takto:

„Pro posilování solidarity je důležité, aby ve vhodných případech a v koordinaci a v součinnosti s humanitární pomocí, již řídí Komise, přicházela z fondu dodatečná podpora na mimořádnou pomoc při řešení mimořádných situací, k nimž v členských státech či třetích zemích dochází v důsledku velkých migračních tlaků či masového přílivu vysídlených osob, a to v souladu se směrnicí Rady 2001/55/(1)1. Mimořádná pomoc by měla rovněž zahrnovat podporu ad hoc humanitárním programům přijetí zaměřeným na poskytování dočasného pobytu na území určitého členského státu v případě naléhavé humanitární krize ve třetích zemích. Nicméně takovými jinými humanitárními programy přijetí není dotčen unijní program znovuusídlení, jenž je od začátku výslovně zaměřen na poskytování trvalého řešení pro osoby potřebující mezinárodní ochranu přesunuté do Unie ze třetích zemí. Za tímto účelem by členské státy neměly být oprávněny obdržet dodatečné jednorázové částky ohledně osob, jimž byl udělen dočasný pobyt na území určitého členského státu v rámci takových jiných humanitárních programů přijetí.

„Pro posilování solidarity je důležité, aby ve vhodných případech a v koordinaci a v součinnosti s humanitární pomocí, již řídí Komise, přicházela z fondu dodatečná podpora na mimořádnou pomoc při řešení mimořádných situací, k nimž v členských státech či třetích zemích dochází v důsledku velkých migračních tlaků či masového přílivu vysídlených osob, a to v souladu se směrnicí Rady 2001/55/(1)1. Mimořádná pomoc by měla rovněž zahrnovat podporu ad hoc humanitárním programům přijetí zaměřeným na poskytování dočasného pobytu na území určitého členského státu v případě naléhavé humanitární krize ve třetích zemích. Nicméně takovými jinými humanitárními programy přijetí není dotčen unijní program znovuusídlení, jenž je od začátku výslovně zaměřen na poskytování trvalého řešení pro osoby potřebující mezinárodní ochranu přesunuté do Unie ze třetích zemí.“

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (EU) No 516/2014

Čl. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „znovuusídlováním“ přijímání státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, kteří potřebují mezinárodní ochranu, ze třetí země, do níž nebo uvnitř které byli vysídleni, na území jednoho z členských států s cílem přiznat jim mezinárodní ochranu;

a)  „znovuusídlováním“ výběr na základě doporučení UNHCR nebo členských států, přijímání, přeprava a ochrana příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, kteří potřebují mezinárodní ochranu, ze třetí země, do níž byli vysídleni, na území členských států s cílem přiznat jim mezinárodní ochranu a poskytnout jim trvalé řešení;

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Nařízení (EU) No 516/2014

Čl. 2 – písm. ab

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ab)  „cíleným programem Unie v oblasti znovuusídlování“ cílený program Unie v oblasti znovuusídlování vytvořený v souladu s čl. 15 odst. 2 [nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o rámci pro znovuusídlování].

ab)  „cíleným programem Unie v oblasti znovuusídlování“ cílený program Unie v oblasti znovuusídlování vytvořený v souladu s článkem 8 [nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o rámci pro znovuusídlování]“.

Pozměňovací návrh   113

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) No 516/20145

Čl. 17 – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zdroje na rámec Unie pro znovuusídlování

Zdroje na rámec Unie pro znovuusídlování a na vnitrostátní programy pro znovuusídlování a humanitární přijímání

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) No 516/2014

Čl. 17 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Kromě přídělu vypočteného v souladu s čl. 15 odst. 1 písm. a) obdrží členské státy za každou osobu znovuusídlenou v souladu s cíleným programem Unie v oblasti znovuusídlování jednorázovou částku ve výši 10 000 EUR.

1.  Členské státy kromě přídělu vypočteného podle čl. 15 odst. 1 písm. a) obdrží každé dva roky dodatečné finanční prostředky v souladu s čl. 15 odst. 2 písm. b) stanovené na základě jednorázové částky ve výši 6 000 EUR připadající na každou znovuusídlenou osobu nebo osobu přijatou na základě vnitrostátního programu pro humanitární přijímání. Tato jednorázová částka bude navýšena na 10 000 EUR na každou osobu znovuusídlenou v souladu s [nařízením (EU) č. XXX/XXX (nařízení o rámci pro znovuusídlování)].

Pozměňovací návrh   115

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) No 516/2014

Čl. 17 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Částka uvedená v odstavci 1 se členským státům přiděluje v rámci samostatných rozhodnutí o financování, kterými se schvaluje jejich revidovaný národní program v souladu s postupem stanoveným v článku 14 nařízení (EU) č. 514/2014.

2.  Částky uvedené v odstavci 1 se členským státům přidělují v rámci samostatných rozhodnutí o financování, kterými se schvaluje jejich revidovaný národní program v souladu s postupem stanoveným v článku 14 nařízení (EU) č. 514/2014.

Pozměňovací návrh   116

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise do 31. prosince 2018 Evropský parlament a Radu informuje o uplatňování tohoto nařízení členskými státy.

1.  Komise nejpozději do čtyř let od vstupu tohoto nařízení v platnost informuje Evropský parlament a Radu o uplatňování tohoto nařízení členskými státy.

Pozměňovací návrh   117

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise ve zprávě přezkoumá možnost využití unijního rozpočtu na podporu iniciativ soukromého sponzorství.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy poskytnou Komisi a [Agentuře Evropské unie pro azyl] kromě informací poskytovaných [Agentuře Evropské unie pro azyl], které se týkají týdenních počtů státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, kteří byli skutečně znovuusídleni, jak je stanoveno v čl. 22 odst. 3 [nařízení (EU) č. XXX/XXX (nařízení Dublin)], také informace nezbytné pro vypracování zprávy pro účely odstavce 1.

2.  Členské státy poskytnou Komisi a [Agentuře Evropské unie pro azyl] kromě informací poskytovaných [Agentuře Evropské unie pro azyl], které se týkají počtů státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, kteří byli skutečně znovuusídleni, jak je stanoveno v čl. 22 odst. 3 [nařízení (EU) č. XXX/XXX (nařízení Dublin)], také informace nezbytné pro vypracování zprávy pro účely odstavce 1.

Pozměňovací návrh   119

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament a Rada na základě návrhu Komise toto nařízení přezkoumají do 30. června 2020, přičemž zohlední zprávu uvedenou v odstavci 1.

3.  Evropský parlament a Rada na základě návrhu Komise toto nařízení přezkoumají do ... [18 měsíců] od předložení zprávy Komise o uplatňování tohoto nařízení, přičemž zohlední zprávu uvedenou v odstavci 1.

(1)

Úř. věst. C 125, 21.4.2017, s. 40.

(2)

Úř. věst. C 207, 30.6.2017, s. 67.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Každý den je v důsledku konfliktů, pronásledování, násilí a porušování lidských práv nuceno opustit své domovy 34 000 mužů, žen a dětí. Tento počet se rok od roku trvale zvyšuje, takže ve výsledku je na útěku kvůli záchraně života více než 65 milionů lidí, přičemž vnitřně vysídlené osoby a uprchlíci jsou v poměru 2:1. Jen v roce 2015 bylo podle odhadů vysídleno 12,4 milionu osob. Vzhledem ke stále většímu počtu nových a neustálému pokračování stávajících konfliktů a násilností, které jsou příčinou této situace, je naléhavě zapotřebí najít v celosvětovém měřítku účinnější a trvalejší řešení.

Ženevská úmluva: nástroj mezinárodního práva přijatý po zkušenosti II. světové války

Po II. světové válce si mnohé země uvědomovaly hlubokou potřebu prosazování a dalšího upevňování nástrojů mezinárodního práva. Jedním z cílů bylo vytvoření mezinárodního nástroje, který by zajistil, aby lidem, kteří potřebují ochranu, bylo poskytnuto bezpečí. V Ženevské úmluvě o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 stanovilo mezinárodní společenství závazná pravidla mezinárodního humanitárního práva, která vymezují, s kým a za jakých okolností má být zacházeno jako s uprchlíkem a jak má být o takovou osobu postaráno. Všechny členské státy EU jsou signatáři této úmluvy. Přestože Evropská unie jako taková signatářem této úmluvy není, čl. 63 odst. 1 Smlouvy o ES výslovně stanoví, že její společná politika v oblasti azylu musí být v souladu s úmluvou z roku 1951 a s protokolem z roku 1967.

V roce 1950 vznikl po zkušenosti II. světové války Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), jehož cílem je pomáhat milionům lidí, kteří jsou na útěku nebo přišli o svůj domov. UNHCR plní úlohu „strážce“ úmluvy z roku 1951 a protokolu z roku 1967. Je v celosvětovém měřítku hlavním činitelem, který poskytuje podporu hostitelským zemím přijímajícím uprchlíky a pomáhá státům při jejich politických reakcích. Pro posílení práce Evropské unie v oblasti ochrany uprchlíků a jejich znovuusídlování má zcela zásadní význam stavět na základech, které představuje práce UNHCR.

Znovuusídlování: jedna z bezpečných a zákonných cest k mezinárodní ochraně

Společný evropský azylový systém, který je v současné době předmětem revize, řeší nejrůznější otázky, jako je větší míra sdílení odpovědnosti za přijímání uprchlíků, podmínky jejich přijímání, společné postupy a pravidla pro kvalifikaci. Avšak co se týče řešení otázky, kterou představuje potřeba bezpečného a legálního příjezdu do EU, existuje zde určitá mezera.

Vytvoření většího počtu efektivně fungujících cest, které by umožňovaly bezpečný a legální příjezd do EU, požadoval Evropský parlament v průběhu let v celé řadě svých usnesení a tentýž požadavek vznáší i Evropská komise, Komisař Rady Evropy pro lidská práva, Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva migrantů, Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva a mnoho subjektů občanské společnosti. K vytvoření bezpečných a zákonných cest včetně znovuusídlování vyzval také summit OSN o uprchlících a migrantech a uprchlický summit, který svolal prezident Obama v září 2016.

Přestože znovuusídlování vykazuje určité podobnosti s migračními cestami, jedná se o cestu, která je odlišná. Znovuusídlování musí být proto uznáno jako doplnění, nikoli nahrazení jiných zákonných cest k mezinárodní ochraně, mezi něž patří humanitární víza, sloučení širší rodiny a programy humanitárního přijetí.

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) je v souladu se svými stanovami i rezolucemi Valného shromáždění OSN pověřen provádět znovuusídlování jako jedno ze tří trvalých řešení. Oficiální definice „znovuusídlení“ uvedená v příručce UNHCR pro znovuusídlování zní takto:

Znovuusídlení zahrnuje výběr a přemístění uprchlíků ze státu, ve kterém hledali ochranu, do třetí země, která souhlasila s tím, že jim jako uprchlíkům udělí povolení k trvalému pobytu. Poskytnutý status zajišťuje ochranu před navracením a zaručuje přesídlenému uprchlíkovi a jeho/její rodině či rodinným příslušníkům přístup k právům, která jsou obdobná jako ta, jichž požívají státní příslušníci. Znovuusídlování s sebou nese rovněž možnost se časem stát naturalizovaným občanem země znovuusídlení.

Znovuusídlování je koncipováno jako nástroj, který má uprchlíkům poskytovat ochranu a trvalé řešení. Právě na základě toho se Vysoký komisař OSN pro uprchlíky, Mezinárodní organizace pro migraci, Evropská rada pro uprchlíky a exulanty, Mezinárodní záchranný výbor, Caritas, Červený kříž, Amnesty International a mnohé další zúčastněné strany domnívají, že spojování znovuusídlování se spoluprací se třetími zeměmi v záležitostech migrace není trvale udržitelnou volbou. Znovuusídlování se tak vzdaluje svému účelu, který má plnit jako nástroj ochrany pro nejzranitelnější uprchlíky. Znovuusídlování se musí i nadále zakládat na potřebách nejzranitelnějších uprchlíků. Je na místě poznamenat, že UNHCR již nyní považuje znovuusídlování za poslední alternativu, což znamená, že daný případ posuzuje teprve poté, co byly přezkoumány možnosti jiných trvalých řešení. Stanovování zeměpisných priorit v závislosti na spolupráci se třetími zeměmi v oblasti migrace a využívání znovuusídlování k dosahování cílů zahraniční politiky by představovalo reálné ohrožení humanitárního přístupu založeného na potřebách a mezinárodní ochraně. Důležité je rovněž to, aby byl z hlediska kritérií způsobilosti, která se používají v programech znovuusídlování, unijní rámec ve shodě s UNHCR.

Rámec Unie, který doplňuje mezinárodní struktury pro znovuusídlování

Má-li být zajištěno, aby rámec EU posiloval celosvětové úsilí v oblasti znovuusídlování a zachovával mezinárodní právo, je nutné, aby znovuusídlování zohledňovalo potřebu ochrany dotčených osob. Rámec Evropské unie pro znovuusídlování by měl být založen na humanitárních potřebách, měl by přispívat k plnění celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování a přinášet ulehčení ve vleklých situacích uprchlíků. Tento rámec musí být z tohoto důvodu uveden do souladu se stávajícím mezinárodním uspořádáním oblasti znovuusídlování, tak aby doplňoval stávající úsilí, umožňoval další posilování účasti členských států EU na znovuusídlování, a především aby skutečně fungoval v praxi. To bude zajištěno těmito způsoby:

o  Opětovně se zdůrazňuje úloha UNHCR jako hlavní instituce, která členským státům doporučuje případy osob, které potřebují znovuusídlení (článek 10). To neznamená, že taková doporučení nemohou předkládat členské státy či jiné příslušné organizace; pouze se tím konstatuje, jak znovuusídlování již nyní v praxi funguje. Zavádějí se nicméně určité pojistky a předchází se duplikaci postupů či struktur.

o  Zeměpisné priority (články 4 a 7) by měly být založeny na publikaci obsahující prognózu celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování, kterou každoročně vydává UNHCR. V této publikaci lze najít nejdůkladnější posouzení toho, kde na světě jsou potřeby v oblasti znovuusídlování nejnaléhavější, a pro rámec Unie pro znovuusídlování by měla být jednoznačně směrodatná.

o  Úloha Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení by měla být jasnějším způsobem uvedena do souladu se stávajícími strukturami. Výbor na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení se schází v návaznosti na každoroční třístranné konzultace o otázkách znovuusídlování (ATCR) a v základních rysech vymezí hlavní součásti plánu pro znovuusídlování a jednotlivých cílených programů Unie v oblasti znovuusídlování. Členství ve výboru na vysoké úrovni bylo rozšířeno, aby byla zajištěna jeho větší transparentnost a kvalita.

Rámec Unie, který zvýší počet znovuusídlených osob

Přestože Evropa vytváří 23,8 % světového HDP (údaje OECD z roku 2014), členské státy EU hostí v celosvětovém měřítku pouze asi 8 % uprchlíků. Rozvojové země, které hostí většinu z nich, tak nesou neúměrně velkou zátěž. V roce 2015 bylo ve 22 evropských zemích znovuusídleno 13 040 osob (9 629 v 17 členských státech EU). Průměrný podíl Evropy na celosvětovém počtu osob znovuusídlených za dobu posledních pěti let tak činí zhruba 10 %. Spojené státy oproti tomu v témže roce znovuusídlily 69 933 uprchlíky.

Členské státy EU projevují neochotu k vytvoření odpovídajících zákonných a bezpečných cest pro vstup do tohoto regionu. Migrující osoby v důsledku toho nemají ani nadále žádnou jinou možnost než se obrátit na převaděče a vydat se na nebezpečné ilegální cesty. Chceme-li zmírnit potřebu využívání těchto nebezpečných cest, snížit ztráty na životech a omezit využívání převaděčských sítí, můžeme toho reálně dosáhnout pouze tehdy, když bude existovat přijatelný a přiměřený počet nabízených míst. Cílem rámce Unie pro znovuusídlování by mělo být znovuusídlení, které uspokojí alespoň 25 % předpokládaných celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování. V roce 2017 by to představovalo přibližně 250 000 lidí.

Rámec Unie, který podporuje vnitrostátní programy

Členské státy EU, které mají zavedeny úspěšné programy znovuusídlování, by měly být vybízeny k tomu, aby v nich pokračovaly a rozšiřovaly je, aby sdílely své zkušenosti a slučovaly zdroje. Členské státy EU, které teprve zahajují své první programy znovuusídlování, by měly dostávat veškerou nezbytnou podporu, aby jejich první zkušenosti byly povzbudivé a kladné. Členské státy EU, které mají malé nebo nemají žádné zkušenosti se znovuusídlováním, potřebují spolehlivou strukturu, která jim pomůže začít a která by měla zahrnovat výměnu osvědčených postupů s jinými členskými státy, jakož i operační a technickou podporu, kterou by měla poskytovat mj. [Agentura Evropské unie pro azyl]. Pokud bude rámec Unie pro znovuusídlování vyžadovat uplatňování jednotných postupů, kritérií způsobilosti či důvodů pro vyloučení i na úrovni vnitrostátních programů, hrozí riziko, že na vnitrostátní úrovni bude v oblasti znovuusídlování vyvíjeno menší úsilí.

Zároveň je však jasné, že potřebujeme vytvořit pobídku, která bude členské státy motivovat k účasti v rámci Unie pro znovuusídlování. Ve snaze dosáhnout rovnováhy mezi těmito dvěma cíli je navrhováno, aby si členské státy ponechaly 6 000 EUR na znovuusídlenou osobu, které obdrží od Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF), a aby si v případě, že se rozhodnou provést znovuusídlení s využitím rámce Unie, ponechaly za znovuusídlenou osobu vyšší částku, a to 10 000 EUR.

Rámec Unie, který nabízí trvalé řešení

Znovuusídlení představuje trvalé řešení za předpokladu, že přijímající členské státy budou znovuusídleným osobám vydávat povolení k trvalému pobytu. Povolení k pobytu na dobu jednoho nebo tří roků nemůže nikdo považovat za trvalé řešení. Je proto důležité, aby členské státy mohly vydávat povolení k pobytu za podmínek, které jsou příznivější než podmínky navrhované v [kvalifikačním nařízení]. V této věci je navrhováno, aby členské státy mohly vydávat povolení k pobytu s trvalou či neomezenou dobou platnosti za podmínek, které jsou příznivější, jak je uvedeno v článku 13 směrnice Rady 2003/109/ES ve znění směrnice 2011/51/EU [směrnice o dlouhodobém pobytu].

Ke společnému evropskému azylovému systému musí vést více bezpečných a zákonných cest

Náš společný azylový systém se nadále nemůže zaměřovat výhradně na to, aby lidem, kteří jsou na útěku, co nejvíce zkomplikoval vstup na území Evropské unie. Naprosto nezbytným předpokladem fungování evropského azylového systému jsou bezpečné a zákonné cesty a dobře fungující přijímací a integrační struktury. Právo na azyl a mezinárodní právo musí být respektováno. Nejedná se o možnost volby, na kterou by členské státy mohly nepřistoupit. Spolehlivě fungující rámec Unie pro znovuusídlování, který zajistí, aby stávající evropské usilování v oblasti znovuusídlování vzrostlo co kvantity i kvality, je pouze jednou základní částí takového systému; tou druhou musí být další zákonné cesty. Evropská unie musí vystupňovat naše společné úsilí a dokázat, že náš kontinent a naše Unie je schopna nést spravedlivý díl globální odpovědnosti.


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (1.6.2017)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Zpravodajka: Laima Liucija Andrikienė

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Relokace a znovuusídlování jsou předmětem pravidelných zpráv Komise, které dokumentují velmi pomalý postup jak v oblasti relokace, tak v oblasti znovuusídlování. Členské státy by měly i nadále plnit své závazky týkající se znovuusídlování.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Na základě stávajících iniciativ by měl být vytvořen stabilní a spolehlivý rámec Unie pro znovuusídlování za účelem znovuusídlování osob, které potřebují mezinárodní ochranu, jež by byl prováděn v souladu s ročními plány Unie pro znovuusídlování a cílenými programy Unie v oblasti znovuusídlování kterými se účinně plní konkrétní závazky členských států.

(8)  Na základě stávajících iniciativ by měl být vytvořen stabilní a spolehlivý rámec Unie pro znovuusídlování za účelem znovuusídlování osob, které potřebují mezinárodní ochranu, jež by byl prováděn v souladu s ročními plány Unie pro znovuusídlování a cílenými programy Unie v oblasti znovuusídlování, kterými se účinně plní konkrétní závazky členských států. Rámec Unie pro znovuusídlování by měl být založen na humanitárních potřebách, měl by přispívat k plnění celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování a přinášet ulehčení ve vleklých situacích uprchlíků.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Takovýto rámec je nezbytnou součástí řádně řízené migrační politiky, která by zmenšila rozdíly mezi vnitrostátními praktikami a postupy v oblasti znovuusídlování, zajistila možnost legálního a bezpečného příjezdu na území členských států pro státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří potřebují mezinárodní ochranu, pomohla snížit riziko rozsáhlého nelegálního přílivu státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na území členských států, čímž se sníží zátěž, jakou pro azylové systémy členských států představují spontánně přijíždějící osoby, sloužila k zajištění solidarity se zeměmi v regionech, do nichž nebo uvnitř kterých bylo vysídleno velké množství osob, které potřebují mezinárodní ochranu, tím, že pomůže zmírnit tlak na tyto země, napomáhala k dosažení cílů zahraniční politiky EU zvýšením vlivu Unie vůči třetím zemím a účinně přispívala ke globálním iniciativám v oblasti znovuusídlování tak, že díky ní bude Unie na mezinárodních fórech a při jednání s třetími zeměmi vystupovat jednotně.

(9)  Takovýto rámec je nezbytnou součástí řádně řízené migrační politiky, která by rozšířila a doplnila vnitrostátní praktiky a postupy v oblasti znovuusídlování, zajistila možnost legálního a bezpečného příjezdu na území členských států pro státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří potřebují mezinárodní ochranu, pomohla snížit riziko špatně řízeného nelegálního přílivu státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na území členských států, zejména států prvního vstupu, čímž se sníží zátěž, jakou pro azylové systémy členských států představují spontánně přijíždějící osoby, sloužila k zajištění solidarity se zeměmi v regionech, do nichž nebo uvnitř kterých bylo vysídleno velké množství osob, které potřebují mezinárodní ochranu, tím, že pomůže zmírnit tlak na tyto země, prohloubila spolupráci se třetími zeměmi a účinně přispívala ke globálním iniciativám v oblasti znovuusídlování tak, že díky ní bude Unie na mezinárodních fórech a při jednání s třetími zeměmi vystupovat jednotně. Znovuusídlování společně s uskutečňováním rozvojových opatření a politik může účinným způsobem přispívat ke snížení napětí a ulehčit vleklé situace uprchlíků ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Aby se snížilo riziko rozsáhlého nelegálního přílivu státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na území členských států, projevila se solidarita se zeměmi v regionech, do nichž nebo uvnitř kterých byl vysídlen velký počet osob, které potřebují mezinárodní ochranu, zmírněním tlaků, jimž tyto země čelí, a přispělo k dosažení cílů zahraniční politiky EU, měly by se regiony nebo třetí země, ze kterých bude znovuusídlování probíhat, přizpůsobit cílené spolupráci se třetími zeměmi za účelem lepšího řízení migrace, jak je stanoveno ve sdělení Komise ze dne 7. června 2016 o zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci32.

(10)  Aby se snížilo riziko nelegálního přílivu a vytvořily se skutečné šance na znovuusídlení státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na území členských států, projevila se solidarita se zeměmi v regionech, do nichž nebo uvnitř kterých byl vysídlen velký počet osob, které potřebují mezinárodní ochranu, zmírněním tlaků, jimž tyto země čelí, a přispělo k dosažení cílů zahraniční politiky EU, měly by se regiony nebo třetí země, ze kterých bude znovuusídlování probíhat, přizpůsobit cílené a trvalé spolupráci se třetími zeměmi za účelem lepšího řízení migrace, jak je stanoveno ve sdělení Komise ze dne 7. června 2016 o zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci. Proto by partnerské země měly být upřednostňovány. Celkový přístup Unie by měl zohledňovat celkovou situaci v oblasti znovuusídlení a zjištěné potřeby ochrany, včetně vleklých situací uprchlíků.

__________________

__________________

32 COM(2016) 377 final.

32 COM(2016) 377 final.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Společné standardní postupy pro znovuusídlování by měly vycházet z dosavadních zkušeností a norem členských států, zejména ze standardních operačních postupů, jimiž se řídí provádění programu znovuusídlování sjednaného s Tureckem vymezenéhoprohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016. Rámec Unie pro znovuusídlování by měl umožňovat použití dvou typů standardních postupů pro znovuusídlování.

(12)  Společné standardní postupy pro znovuusídlování by měly vycházet z dosavadních zkušeností a norem členských států a Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), zejména z každoročních třístranných konzultací o otázkách znovuusídlování (ATCR), a jejich účelem by mělo být postupné posilování kolektivního úsilí členských států v oblasti znovuusídlování tak, aby se uspokojovaly celosvětové potřebyoblasti znovuusídlování, které jsou uvedeny v každoroční prognóze UNHCR týkající se celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování. Rámec Unie pro znovuusídlování by měl umožňovat použití dvou typů standardních postupů pro znovuusídlování.

Odůvodnění

Tato dohoda je stále sporná a neměla by být považována za osvědčený postup, z něhož by měla vycházet politika znovuusídlování EU.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Postup znovuusídlení by měl být dokončen co nejdříve s cílem odradit osoby, které potřebují mezinárodní ochranu, od využívání ilegálních způsobů vstupu do Evropské unie za účelem zajištění ochrany. Zároveň by měl zajistit, aby členské státy měly dostatek času pro úplné a náležité přezkoumání jednotlivých případů. Příslušné lhůty by měly odpovídat tomu, co je nezbytné k provedení různých typů posouzení stanovených pro řádný nebo zrychlený postup.

(16)  Postup znovuusídlení by měl být dokončen co nejdříve s cílem zajistit osobám, které potřebují mezinárodní ochranu, urychlený přístup do Unie. Zároveň by měl zajistit, aby členské státy měly dostatek času pro úplné a náležité přezkoumání jednotlivých případů. Příslušné lhůty by měly odpovídat tomu, co je nezbytné k provedení různých typů posouzení stanovených pro řádný nebo zrychlený postup.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Humanitární přijetí by mělo být považováno za doplněk k unijním programům znovuusídlování.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení rámce Unie pro znovuusídlování by měly být prováděcí pravomoci pro stanovení ročního plánu Unie pro znovuusídlování svěřeny Radě, která by stanovila maximální celkový počet osob, které mají být znovuusídleny, a vymezila podrobnosti účasti členských států na plánu a jejich příspěvky k celkovému počtu osob, které mají být znovuusídleny, a také celkové zeměpisné priority.

(21)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení rámce Unie pro znovuusídlování by měly být prováděcí pravomoci pro stanovení ročního plánu Unie pro znovuusídlování svěřeny Radě, která by stanovila maximální celkový počet osob, které mají být znovuusídleny, a vymezila podrobnosti účasti členských států na plánu a jejich příspěvky k celkovému počtu osob, které mají být znovuusídleny, a to v souladu s každoroční prognózou úřadu UNHCR týkající se celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Tyto pravomoci by se měly vztahovat na návrh Komise, jež stanoví maximální celkový počet osob, které mají být znovuusídleny, a celkové zeměpisné priority. Komise by měla předložit svůj návrh souběžně se svým návrhem ročního rozpočtu Unie. Rada by měla návrh přijmout ve lhůtě dvou měsíců. Komise a Rada by měly vzít v úvahu jednání v rámci Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení.

(22)  Tyto pravomoci by se měly vztahovat na návrh Komise, jež stanoví celkový počet osob, které mají být znovuusídleny prostřednictvím rámce Unie pro znovuusídlování, a celkové priority týkající se osob s nejnaléhavější potřebou ochrany. Komise by měla předložit svůj návrh souběžně se svým návrhem ročního rozpočtu Unie. Rada by měla návrh přijmout ve lhůtě dvou měsíců. Komise a Rada by měly vzít v úvahu jednání v rámci Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení a sladit svůj návrh s každoročními třístrannými konzultacemi o otázkách znovuusídlování (ATCR, Annual Tripartite Consultations on Resettlement), a to s cílem postupného zvyšování kolektivního úsilí členských států v oblasti znovuusídlování tak, aby se uspokojovaly celosvětové potřeby v oblasti znovuusídlování, které jsou uvedeny v každoroční prognóze UNHCR týkající se celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Každý cílený program Unie v oblasti znovuusídlování by měl stanovit, které ze standardních procedurálních pravidel by se mělo uplatnit při jeho provádění. Měl by rovněž vymezit ujednání o místní spolupráci, pokud je to vhodné za účelem usnadnění jeho provádění.

(24)  Každý cílený program Unie v oblasti znovuusídlování by měl stanovit, které ze standardních procedurálních pravidel by se mělo uplatnit při jeho provádění. Měl by rovněž vymezit ujednání o místní spolupráci, pokud je to vhodné, a ujednání o spolupráci s UNHCR za účelem usnadnění jeho provádění.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Vzhledem k odborným zkušenostem UNHCR při zprostředkování různých forem přijímání osob, které potřebují mezinárodní ochranu, ze třetích zemí, do nichž byly vysídleny, v členských státech, jež jsou ochotny je přijmout, by měl UNHRC při úsilí o znovuusídlování podle rámce Unie pro znovuusídlování i nadále plnit klíčovou úlohu. Vedle UNHCR by měli být o pomoc členským státům při provádění rámce Unie pro znovuusídlování požádáni další mezinárodní aktéři, například Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).

(27)  Vzhledem k odborným zkušenostem UNHCR při zprostředkování různých forem přijímání osob, které potřebují mezinárodní ochranu, ze třetích zemí, do nichž byly vysídleny, v členských státech, jež jsou ochotny je přijmout, by měl UNHRC při úsilí o znovuusídlování podle rámce Unie pro znovuusídlování i nadále plnit klíčovou úlohu. Vedle UNHCR by měly být o pomoc členským státům při provádění rámce Unie pro znovuusídlování požádány další mezinárodní organizace a nevládní organizace, například Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), a delegace Unie.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  [Agentura Evropské unie pro azyl] by měla být členským státům při provádění rámce Unie pro znovuusídlování nápomocna v souladu se svým mandátem.

(28)  [Agentura Evropské unie pro azyl] by měla být členským státům při provádění rámce Unie pro znovuusídlování nápomocna v souladu se svým mandátem, včetně nabídky praktické a technické pomoci a provozní podpory, a měla by spolupracovat s příslušnými třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Toto nařízení je v souladu se základními právy a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie, a proto by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami, včetně práv dítěte, práva na respektování rodinného života a obecné zásady zákazu diskriminace.

(33)  Toto nařízení je v souladu se základními právy a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie, a proto by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami, včetně práv dítěte, práva na respektování rodinného života a zásady zákazu diskriminace.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se zavádí rámec Unie pro znovuusídlování zaměřený na přijímání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti na území členských států s cílem poskytnout jim mezinárodní ochranu.

Tímto nařízením se zavádí rámec Unie pro znovuusídlování zaměřený na výběr, přijímání a přepravu státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti na území členských států s cílem poskytnout jim mezinárodní ochranu.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–a)  zřizuje trvalý závazný rámec Unie pro znovuusídlování státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, které potřebují mezinárodní ochranu;

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přispívá ke snížení rizik způsobených rozsáhlým nelegálním přílivem státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, které potřebují mezinárodní ochranu, na území členských států;

b)  přispívá ke snížení rizik způsobených nelegálním přílivem státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, které potřebují mezinárodní ochranu, na území členských států;

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  vytváří přerozdělovací mechanismus s cílem zmírnit tlak na třetí země, které hostí velká množství vysídlených osob, jako gesto solidarity a sdílení odpovědnosti;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  počet osob, které potřebují mezinárodní ochranu, vysídlených do třetí země nebo uvnitř této země a jakýkoli následný pohyb těchto osob na území členských států;

a)  počet osob, které potřebují mezinárodní ochranu, vysídlených do třetí země nebo uvnitř této země, jejich vliv na regionální stabilitu této třetí země a jakýkoli následný pohyb těchto osob na území členských států;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  doplňkovost s finanční a technickou pomocí poskytovanou třetím zemím, do kterých nebo uvnitř kterých byly osoby, které potřebují mezinárodní ochranu, vysídleny;

b)  doplňkovost s finanční a technickou pomocí, zvláště zaměřenou na zvýšení schopnosti přijímat osoby, jež potřebují mezinárodní ochranu, na ochranu těchto osob a na vyvinutí účinného azylového systému, jenž by mohl být poskytnut třetím zemím, do kterých nebo uvnitř kterých byly osoby, které potřebují mezinárodní ochranu, vysídleny;

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  celkové vztahy Unie s příslušnou třetí zemí nebo zeměmi, odkud znovuusídlování probíhá, a s třetími zeměmi obecně;

vypouští se

Odůvodnění

Místo aby se rámec stal gestem solidarity, existuje riziko, že se znovuusídlování stane pákovým mechanismem ovlivňujícím tyto partnerské země.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  účinnou spolupráci třetí země s Unií v oblasti migrace a azylu včetně:

vypouští se

i)  snižování počtu státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, kteří z dotčené třetí země nelegálně vstupují na území členských států;

 

ii)  vytvoření podmínek pro použití konceptu „první země azylu“ a „bezpečná třetí země“ pro účely navracení žadatelů o azyl, kteří nelegálně překročili hranice na území členských států a kteří pocházejí z dotčené třetí země nebo na ni mají vazby;

 

iii)  zvyšování kapacit pro přijímání a ochranu osob, které potřebují mezinárodní ochranu, pobývajících v dotčené zemi, mimo jiné prostřednictvím vývoje efektivního azylového systému; nebo

 

iv)  zvýšení míry zpětného přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti nelegálně pobývajících na území členských států, například prostřednictvím uzavření a účinného provádění dohod o zpětném přebírání osob;

 

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  rozsah a obsah závazků týkajících se znovuusídlení, které třetí země přijaly.

e)  rozsah a obsah závazků týkajících se znovuusídlení, které jiné třetí země přijaly.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  i) státní příslušníci třetích zemí, kteří se kvůli odůvodněným obavám z pronásledování na základě rasy, náboženství, státní příslušnosti, politických názorů nebo příslušnosti k určité společenské vrstvě nacházejí mimo území země státní příslušnosti nebo části této země, ve které dříve měli obvyklé bydliště, a proto nemohou, nebo s ohledem na uvedené obavy nechtějí využít ochrany dotčené země, nebo osoby bez státní příslušnosti, které se ze stejných důvodů nacházejí mimo území nebo část země, ve které dříve měly obvyklé bydliště, a proto se nemohou, nebo s ohledem na uvedené obavy nechtějí do dotčené země vrátit nebo v ní pobývat, nebo, pokud výše uvedené není naplněno,

a)  i) státní příslušníci třetích zemí, kteří se kvůli odůvodněným obavám z pronásledování na základě rasy, náboženství, pohlaví, genderové identity, sexuální orientace, státní příslušnosti, politických názorů nebo příslušnosti k určité společenské vrstvě nacházejí mimo území země státní příslušnosti nebo části této země, ve které dříve měli obvyklé bydliště, a proto nemohou, nebo s ohledem na uvedené obavy nechtějí využít ochrany dotčené země, nebo osoby bez státní příslušnosti, které se ze stejných důvodů nacházejí mimo území nebo část země, ve které dříve měly obvyklé bydliště, a proto se nemohou, nebo s ohledem na uvedené obavy nechtějí do dotčené země vrátit nebo v ní pobývat, nebo, pokud výše uvedené není naplněno,

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – bod i – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  zranitelné osoby:

i)  zranitelné osoby, zejména:

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – bod i – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  děti a dospívající v ohrožení, včetně dětí bez doprovodu,

–  děti a dospívající v ohrožení, zejména děti bez doprovodu,

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – bod i – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  osoby, které nemají trvalá alternativní řešení,

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – bod ii – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  nezletilé děti párů uvedených v první odrážce nebo státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, jež mají být znovuusídelni, pokud jsou svobodné, bez ohledu na to, zda se jedná o děti manželské, nemanželské nebo osvojené ve smyslu vnitrostátního práva,

–  nezletilé děti párů uvedených v první odrážce nebo státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, jež mají být znovuusídleny, bez ohledu na to, zda se jedná o děti manželské, nemanželské nebo osvojené ve smyslu vnitrostátního práva,

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – bod ii – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  otec, matka nebo jiná dospělá osoba odpovědná za nesezdanou nezletilou osobu, jež má být znovuusídlena, ať již podle práva nebo praxe členského státu, na jehož území se dospělá osoba nachází,

–  otec, matka nebo jiná dospělá osoba odpovědná za nezletilou osobu, jež má být znovuusídlena, ať již podle práva nebo praxe členského státu, na jehož území se dospělá osoba nachází,

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby mohla být zachována celistvost rodiny mezi osobami uvedenými v písm. b) bodě ii).

Členské státy zajistí, aby mohla být zachována celistvost rodiny.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  se dopustily závažného trestného činu;

ii)  se dopustily závažného trestného činu odpovídajícího porušení zákona, které lze trestat v rámci trestního práva členských států;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  osoby, které nelegálně pobývaly, vstoupily nebo se pokusily nelegálně vstoupit na území členských států během pěti let před znovuusídlením;

vypouští se

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  osoby, které již bylo znovuusídleny jiným členským státem v rámci provádění tohoto nařízení, závěrů zástupců vlád členských států zasedajících v Radě 11097/15 ze dne 20. července 2015, prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016, doporučení Komise C(2015) 9490 ze dne 15. prosince 2015 nebo v rámci národního programu pro znovuusídlování; a dále

e)  osoby, které již byly znovuusídleny jiným členským státem v rámci provádění tohoto nařízení, nebo v rámci národního programu pro znovuusídlování; a dále

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti mohou být vyloučeny z cílených programů Unie v oblasti znovuusídlování vytvořených v souladu s článkem 8, pokud některý z důvodů pro vyloučení uvedených odstavci 1 písmenech a) nebo b) platí prima facie.

vypouští se

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na základě návrhu Komise přijme Rada roční plán Unie pro znovuusídlování, a to v roce předcházejícím roku, v němž má být prováděn.

1.  Na základě návrhu Komise a v souladu s prognózou UNHCR týkající se celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování přijme Rada roční plán Unie pro znovuusídlování, a to v roce předcházejícím roku, v němž má být prováděn.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  maximální celkový počet osob, které mají být znovuusídleny;

a)  počet osob, které mají být znovuusídleny, v souladu s prognózou UNHCR týkající se celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování;

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  celkové zeměpisné priority.

c)  celkové potřeby ochrany a konkrétní zeměpisné priority v souladu s prognózou UNHCR týkající se celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování;

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  kritéria pro sledování a hodnocení účinného provádění členskými státy.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přesný počet osob, které mají být znovuusídleny z maximálního počtu osob stanoveného v ročním plánu Unie pro znovuusídlování, který je uveden v čl. 7 odst. 2 písm. a), a podrobnosti ohledně zapojení členských států do cíleného programu Unie pro znovuusídlení;

b)  přesný počet osob, které mají být znovuusídleny z počtu osob stanoveného v ročním plánu Unie pro znovuusídlování, který je uveden v čl. 7 odst. 2 písm. a), a podrobnosti ohledně zapojení členských států do cíleného programu Unie pro znovuusídlení;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  v případě potřeby ustanovení týkající se místní koordinace a praktické spolupráce mezi členskými státy, za podpory [Agentury Evropské unie pro azyl] v souladu s čl. 12 odst. 3, jakož i se třetími zeměmi a UNHCR nebo jinými partnery;

d)  v případě potřeby ustanovení týkající se místní koordinace a praktické spolupráce mezi členskými státy, za podpory [Agentury Evropské unie pro azyl] v souladu s čl. 12 odst. 3 a delegací Unie, jakož i se třetími zeměmi, UNHCR, IOMpříslušnými organizacemi občanské společnosti nebo jinými partnery;

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  popis konkrétní skupiny nebo skupin státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, na které se cílený program Unie v oblasti znovuusídlování vztahuje;

e)  popis konkrétní skupiny nebo skupin státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na základě prognózy UNHCR týkající se celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování, na které se cílený program Unie v oblasti znovuusídlování vztahuje, a to podle kritérií zranitelnosti stanovených UNHCR;

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  s rodinnými vazbami se státními příslušníky třetích zemí nebo osobami bez státní příslušnosti nebo občany Unie oprávněně pobývajícími na území členského státu;

a)  s rodinnými vazbami se státními příslušníky třetích zemí nebo osobami bez státní příslušnosti nebo občany Unie oprávněně pobývajícími na území členského státu, kteří však nejsou způsobilí ke sloučení rodiny podle směrnice Rady 2003/86/ES1a;

 

_________________

 

1a Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny (Úř. věst. L 251, 3.10.2003, s. 12).

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy provedou toto posouzení na základě písemných dokladů, případně včetně informací UNHCR ohledně toho, zda státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti splňují podmínky pro uznání za uprchlíka, nebo na základě osobního pohovoru či kombinace obou přístupů.

Členské státy provedou toto posouzení na základě písemných dokladů, případně včetně informací UNHCR, IOM, Agentury Evropské unie pro základní práva a příslušných organizací občanské společnosti ohledně toho, zda státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti splňují podmínky pro uznání za uprchlíka, nebo na základě osobního pohovoru či kombinace obou přístupů.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou UNHCR rovněž požádat, aby plně posoudil, zda státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, které jim UNHCR doporučil, splňují podmínky pro uznání za uprchlíka ve smyslu článku 1 Ženevské úmluvy z roku 1951.

Členské státy rovněž požádají UNHCR, IOM a příslušné organizace občanské společnosti, aby plně posoudily, zda státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, které jim UNHCR, IOM a příslušné organizace občanské společnosti doporučily, splňují podmínky pro uznání za uprchlíka ve smyslu článku 1 Ženevské úmluvy z roku 1951.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  nesmí od UNHCR vyžadovat, aby posoudil, zda státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti splňují podmínky pro uznání za uprchlíka ve smyslu článku 1 Ženevské úmluvy z roku 1951;

2)  nesmí od UNHCR, IOM a příslušných organizací občanské společnosti vyžadovat, aby posoudily, zda státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti splňují podmínky pro uznání za uprchlíka ve smyslu článku 1 Ženevské úmluvy z roku 1951;

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby se usnadnilo provádění cílených programů Unie v oblasti znovuusídlování, členské státy určí vnitrostátní kontaktní místa a mohou se rozhodnout, že ve třetích zemích jmenují styčné důstojníky.

1.  Aby se usnadnilo provádění cílených programů Unie v oblasti znovuusídlování, členské státy určí vnitrostátní kontaktní místa a mohou se rozhodnout, že ve třetích zemích jmenují styčné důstojníky. Členské státy mohou využívat pomoci [Agentury Evropské unie pro azyl] a popřípadě též stávajících struktur pro operativní spolupráci v oblasti znovuusídlování.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členským státům mohou při provádění cílených programů v oblasti znovuusídlování, a zejména při provádění orientačních informačních programů před odjezdem, lékařských prohlídkách ověřujících způsobilost k cestě, zařizování cestovních služeb a dalších praktických opatřeních pomáhat partneři v souladu s ustanoveními, která se týkají místní koordinace a praktické spolupráce, pro cílené programy Unie v oblasti znovuusídlování stanovenými v čl. 8 odst. 2 písm. d).

3.  Členským státům mohou při provádění cílených programů v oblasti znovuusídlování, a zejména při provádění orientačních informačních programů před odjezdem, lékařských prohlídkách ověřujících způsobilost k cestě, zařizování cestovních služeb a dalších praktických opatřeních pomáhat partneři, a zejména UNHCR a příslušné mezinárodní organizace, v souladu s ustanoveními, která se týkají místní koordinace a praktické spolupráce, pro cílené programy Unie v oblasti znovuusídlování stanovenými v čl. 8 odst. 2 písm. d).

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Zřizuje se Výbor na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení složený ze zástupců Evropského parlamentu, Rady, Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a zástupců členských států. Je možné přizvat také [Agenturu Evropské unie pro azyl], UNHCR a IOM. Pokud Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko vyjádřily svůj záměr podílet se na provádění ročního plánu Unie pro znovuusídlování, přizvou se jejich zástupci k účasti na zasedáních Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení.

1.  Zřizuje se Výbor na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení složený ze zástupců Evropského parlamentu, Rady, Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a zástupců členských států. Přizve se také [Agentura Evropské unie pro azyl], UNHCR, IOMzástupci příslušných organizací občanské společnosti. Pokud Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko vyjádřily svůj záměr podílet se na provádění ročního plánu Unie pro znovuusídlování, přizvou se jejich zástupci k účasti na zasedáních Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení předsedá Komise. Výbor se schází nejméně jednou ročně podle potřeby na žádost Komise nebo na žádost členského státu.

2.  Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení předsedá Komise. Výbor se schází nejméně jednou ročně podle potřeby na žádost Komise nebo na žádost členského státu. Komise na druhé straně pozorně sleduje případné signály UNHCR a organizací občanské společnosti, a zejména příslušných mezinárodních organizací, pokud jde o vývoj v oblasti znovuusídlování.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise do 31. prosince 2018 Evropský parlament a Radu informuje o uplatňování tohoto nařízení členskými státy.

1.  Komise do 31. prosince 2018 a poté každý rok Evropský parlament a Radu informuje o uplatňování tohoto nařízení členskými státy. Komise předloží zprávu UNHCR o účasti Unie a jejích členských států, co se týče celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování.

 

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Rámec Unie pro znovuusídlování

Referenční údaje

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

12.9.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Laima Liucija Andrikienė

4.1.2017

Datum přijetí

30.5.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

7

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Elena Valenciano

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Luis de Grandes Pascual, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Luis de Grandes Pascual

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Željana Zovko, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano

Verts/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

7

-

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Rozpočtového výboru (25.4.2017)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Navrhovatel: Gérard Deprez

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel zastává názor, že EU nutně potřebuje integrovanou a udržitelnou migrační politiku, která bude založena na solidaritě a spravedlivém rozdělení zátěže mezi všechny členské státy. Je přesvědčen o tom, že vytvoření legálních způsobů, jak hledat útočiště v Evropě, by mohlo zabránit tragickým úmrtím ve Středozemním moři a zničit obchodní model převaděčů migrantů.

Navrhovatel je zastáncem toho, aby byl tento návrh nařízení propojen s návrhem přepracovaného znění tzv. dublinského nařízení(1), aby tak byl pro účely výpočtu korekčního přidělovacího mechanismu počet znovuusídlených osob přičten k počtu žádostí o mezinárodní ochranu. Navrhovatel je rovněž pro propojení návrhu s přepracovaným zněním nařízení o Eurodacu(2), aby byly údaje o znovuusídlených osobách uloženy v systému Eurodac.

Pokud jde o dopady na rozpočet, navrhovatel by i přes to, že v návrhu chybí blíže stanovená kvóta pro znovuusídlené osoby, uvítal, kdyby byly tyto plány pro znovuusídlování ambiciózní a kdyby byly dány k dispozici prostředky nezbytné pro jejich uskutečnění.

Navrhovatel vítá návrh, podle kterého by bylo členským státům přiděleno 10 000 EUR z rozpočtu Unie za každou znovuusídlenou osobu. Částka by byla vyplácena z fondu AMIF na základě plánů Unie pro znovuusídlování přijímaných každoročně Radou. Navrhovatel chápe, že v zájmu zajištění nezbytného financování evropských programů pro znovuusídlení bylo zrušeno spolufinancování z rozpočtu EU pro tento účel v rámci národních programů zaměřených na znovuusídlení.

Navrhovatel by závěrem chtěl zdůraznit, že obě složky rozpočtového orgánu musí mít v okamžiku, kdy je předkládán návrh ročního rozpočtu Unie na následující rok, k dispozici úplné informace o finančních dopadech příštího ročního plánu pro znovuusídlení.

‏POZMĚNOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  Evropský projekt byl vždy založen na prosazování hodnot demokracie, právního státu a lidských práv.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1a)  Řízení migrace patří mezi sdílené odpovědnosti.

Pozměňovací návrh     3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Společné standardní postupy pro znovuusídlování by měly vycházet z dosavadních zkušeností a norem členských států, zejména ze standardních operačních postupů, jimiž se řídí provádění programu znovuusídlování sjednaného s Tureckem vymezeného v prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016. Rámec Unie pro znovuusídlování by měl umožňovat použití dvou typů standardních postupů pro znovuusídlování.

(12)  Společné standardní postupy pro znovuusídlování by měly vycházet z dosavadních zkušeností a norem UNHCR, členských státůzejména ze standardních operačních postupů, jimiž se řídí provádění programu znovuusídlování sjednaného s Tureckem vymezeného v prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016. Rámec Unie pro znovuusídlování by měl umožňovat použití dvou typů standardních postupů pro znovuusídlování.

Odůvodnění

Měly by být zohledněny stávající mezinárodní závazky přijaté v rámci UNHCR.

Pozměňovací návrh     4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Oba typy postupů sestávají z následujících fází: výběr, registrace, posouzení a rozhodnutí.

(13)  Oba typy postupů sestávají z následujících fází: výběr, registrace, posouzení a rozhodnutí – a měly by být prováděny v úzké spolupráci s UNHCR.

Odůvodnění

UNHCR má v oblasti znovuusídlování velké odborné znalosti a zkušenosti, které by měly být co nejvíce využívány.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Veškeré osobní údaje shromážděné v rámci postupu znovuusídlování by měly být uchovávány nejvýše po dobu pěti let od data znovuusídlení. Vzhledem k tomu, že státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří již byli znovuusídleni jedním členským státem nebo kteří během posledních pěti let odmítli znovuusídlení v některém členském státě, by měli být ze znovuusídlení do jiného členského státu vyloučeni, mělo by být takovéto období považováno za nezbytnou lhůtu pro uchovávání osobních údajů, včetně otisků prstů a zobrazení obličeje.

(17)  Veškeré osobní údaje shromážděné v rámci postupu znovuusídlování by měly být uchovávány nejvýše po dobu pěti let od data znovuusídlení. Vzhledem k tomu, že státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří již byli znovuusídleni jedním členským státem nebo kteří během posledních pěti let odmítli znovuusídlení v některém členském státě, by neměli být pro znovuusídlení do jiného členského státu způsobilí, mělo by být takovéto období považováno za nezbytnou lhůtu pro uchovávání osobních údajů, včetně otisků prstů a zobrazení obličeje.

Odůvodnění

V kontextu mezinárodní ochrany uprchlíků se v souvislosti s vyloučením hovoří o jednotlivcích, kteří mezinárodní ochrany nejsou hodni. Termín „nezpůsobilost“ by byl lepší.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Pro každý z cílených programů Unie pro znovuusídlení by měl být zvolen postup znovuusídlování. Zrychlený postup může být použit na základě humanitárních důvodů nebo naléhavé potřeby právní či fyzické ochrany.

(18)  Pro každý z cílených programů Unie pro znovuusídlení by měl být v úzké spolupráci s UNHCR zvolen postup znovuusídlování. Zrychlený postup může být použit na základě humanitárních důvodů nebo naléhavé potřeby právní či fyzické ochrany.

Odůvodnění

UNHCR má v oblasti znovuusídlování velké odborné znalosti a zkušenosti, které by měly být co nejvíce využívány.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se zavádí rámec Unie pro znovuusídlování zaměřený na přijímání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti na území členských států s cílem poskytnout jim mezinárodní ochranu.

Tímto nařízením se zavádí rámec Unie pro znovuusídlování zaměřený na přijímání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti na území členských států, které se rozhodnou, že se programu v oblasti znovuusídlování zúčastní, s cílem poskytnout jim mezinárodní ochranu.

Odůvodnění

Účast v tomto rámci by měla být dobrovolná, neboť účelem znovuusídlení je poskytnutí ochrany a trvalého řešení. Členské státy ví samy nejlépe, kolika osobám mohou skutečně poskytnout ochranu a začlenit je do společnosti. Paušální částka 10 000 EUR z fondu AMIF pokrývá pouze prvotní náklady na znovuusídlení.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby mohla být zachována celistvost rodiny mezi osobami uvedenými v písm. b) bodě ii).

Členské státy zajistí, aby mohla být zachována celistvost rodiny v souladu s článkem 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/…1a.

 

_________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (Úř. věst. ...).

Odůvodnění

Navrhovaná směrnice o normách vyjasňuje práva rodinných příslušníků osob požívajících mezinárodní ochrany.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Důvody pro vyloučení

Nezpůsobilost

Odůvodnění

V kontextu mezinárodní ochrany uprchlíků se v souvislosti s vyloučením hovoří o jednotlivcích, kteří mezinárodní ochrany nejsou hodni. Termín „nezpůsobilost“ by byl lepší.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Z cílených programů Unie v oblasti znovuusídlování vytvořených v souladu s článkem 8 jsou vyloučeni tito státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti:

1.  Pro cílené programy Unie v oblasti znovuusídlování vytvořené v souladu s článkem 8 jsou nezpůsobilí tito státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti:

Odůvodnění

V kontextu mezinárodní ochrany uprchlíků se v souvislosti s vyloučením hovoří o jednotlivcích, kteří mezinárodní ochrany nejsou hodni. Termín „nezpůsobilost“ by byl lepší.

Pozměňovací návrh     11

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  osoby, u nichž se lze oprávněně domnívat, že:

a)  osoby, u nichž se lze z vážných důvodů domnívat, že:

Odůvodnění

Ženevská úmluva z roku 1951 používá termín „domnívat se z vážných důvodů“.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na základě návrhu Komise přijme Rada roční plán Unie pro znovuusídlování, a to v roce předcházejícím roku, v němž má být prováděn.

1.  Na základě návrhu Komise přijme Rada roční plán Unie pro znovuusídlování, a to v roce předcházejícím roku, v němž má být prováděn, který se vztahuje na ty členské státy, jež se rozhodnou, že se zúčastní znovuusídlování v následujícím roce.

Odůvodnění

Účast v tomto rámci by měla být dobrovolná.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podrobnosti týkající se účasti členských států na provádění ročního plánu Unie pro znovuusídlování a jejich příspěvku k celkovému počtu osob, které mají být znovuusídleny;

b)  podrobnosti o členských státech, jež se rozhodnou, že se zúčastní provádění ročního plánu Unie pro znovuusídlování, a jejich dobrovolném příspěvku k celkovému počtu osob, které mají být znovuusídleny;

Odůvodnění

Účast v tomto rámci by měla být dobrovolná. Zvýšení počtu znovuusídlených uprchlíků v Evropě a posílení spolupráce v otázce znovuusídlování je důležité, ale členské státy by neměly být povinny provést znovuusídlení určité části z celkového počtu osob, na něž se znovuusídlení v EU vztahuje.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přesný počet osob, které mají být znovuusídleny z maximálního počtu osob stanoveného v ročním plánu Unie pro znovuusídlování, který je uveden v čl. 7 odst. 2 písm. a), a podrobnosti ohledně zapojení členských států do cíleného programu Unie pro znovuusídlení;

b)  přesný počet osob, které mají být znovuusídleny z maximálního počtu osob stanoveného v ročním plánu Unie pro znovuusídlování, který je uveden v čl. 7 odst. 2 písm. a), a podrobnosti ohledně členských států, jež se rozhodnou, že se zapojí do cíleného programu Unie pro znovuusídlení;

Odůvodnění

Účast v tomto rámci by měla být dobrovolná. Členské státy by měly mít možnost rozhodnout, kolik osob znovuusídlí, a nikoli povinnost znovuusídlit určitou část z celkového počtu osob, na něž se znovuusídlení v EU vztahuje.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – bod 3

Nařízení EU č. 516/2014

Čl. 17 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Kromě přídělu vypočteného v souladu s čl. 15 odst. 1 písm. a) obdrží členské státy za každou osobu znovuusídlenou v souladu s cíleným programem Unie v oblasti znovuusídlování jednorázovou částku ve výši 10 000 EUR.

1.  Kromě přídělu vypočteného v souladu s čl. 15 odst. 1 písm. a) obdrží členské státy za každou osobu znovuusídlenou v souladu s cíleným programem Unie v oblasti znovuusídlování jednorázovou částku ve výši 10 000 EUR.Všechny přidělené finanční zdroje jsou určeny na účely znovuusídlování, a nikoli na další opatření financovaná z nařízení (EU) č. 516/2014, jako je např. financování záchytných středisek pro přistěhovalce.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Rámec Unie pro znovuusídlování

Referenční údaje

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

12.9.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Gérard Deprez

31.8.2016

Datum přijetí

24.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Pier Antonio Panzeri, Nils Torvalds, Marco Valli, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Ramón Luis Valcárcel Siso

(1)

COM(2016)0270 final.

(2)

COM(2016)0272 final.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rámec Unie pro znovuusídlování

Referenční údaje

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Datum předložení EP

13.7.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

12.9.2016

DEVE

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

DEVE

7.9.2016

EMPL

1.9.2016

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Malin Björk

7.11.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

8.9.2016

12.4.2017

30.5.2017

12.10.2017

Datum přijetí

12.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

20

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Francesc Gambús, Czesław Hoc, Christelle Lechevalier, Olle Ludvigsson, Maria Noichl, Stanisław Ożóg, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lieve Wierinck

Datum předložení

23.10.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

37

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck,

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Francesc Gambús, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Maria Noichl, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

20

-

ECR

Czesław Hoc, Marek Jurek, Monica Macovei, Stanisław Ożóg, , Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Christelle Lechevalier, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

2

0

PPE

Barbara Kudrycka, József Nagy

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění